Lover og regler Etikk i cyberspace. Kirsten Ribu

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lover og regler Etikk i cyberspace. Kirsten Ribu 12.05.04"

Transkript

1 Lover og regler Etikk i cyberspace Kirsten Ribu

2 Dagens tema IT og jus, straffelov, personvern, arbeidsmiljøloven Etiske problemstillinger på Internett Opphavsrett Datakriminalitet Systemutviklerens ansvar Rettigheter og plikter Kunnskap om lovverket Kunnskap om Datatilsynet, og eventuell søknad om konsesjon 2

3 Hvem er brukerne av systemene? Bedriften ønsker gode IT systemer, kan oppnå konkurransefordeler, økonomisk gevinst Primærbrukerne bruker systemet på sin arbeidsplass Sekundærbrukerne - har behov for informasjon: for eksempel: bankkunder, skattebetalere (selvangivelse) Viktig å tenke over: Hvem har lov til å lagre og se hva av informasjon? 3

4 Negative aspekter ved bruk av IT systemer Rasjonalisering, effektivisering = oppsigelser Stillesittende, monotont arbeid = belastningsskader Typisk kvinnearbeid? Kvinner har oftere muskelplager, sitter mer foran PC i jobben Stress Uthuling av bestemmelser om arbeidsmiljø, helse og sikkerhet 4

5 Jus - IT er også politikk Straffeloven Forbyr sabotasje, ødeleggelse av data og utstyr, urettmessig innsyn, ulovlig bruk av utstyr, ulovlig distribusjon av pornografi Personopplysningsloven Hvilke opplysninger kan lagres, hva har du innsyn i Arbeidsmiljøloven plikt til å gi arbeidstakere forståelig informasjon, for eksempel ved innføring av nytt datasystem Forvaltningsloven rett til innsyn i offentlig saksbehandling Lov om opphavsrett - regulerer bruken av åndsverk, også bilder og programvare 5

6 Hva må du som systemutvikler ta hensyn til Arbeidsmiljøloven med forskrifter og avtaler Dataavtalen mellom LO og NHO Personopplysningsloven 6

7 Arbeidsmiljøloven Helseogsikkerhetsaspekter Endringer i arbeidsoppgaver Overvåking av ansatte Arbeidsomgivelsene:Ttidlig beskrevet i Veiledning for terminalarbeidsplasser fra Arbeidstilsynet. Lys Arbeidsstillinger Tastatur, høyde og vinkel på skjermer Hvor lenge man skal arbeide ved datamaskinen 7

8 Arbeidsmiljøloven Lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø Hensikt: Å verne alle yrkesgrupper mot fysisk og psykisk skade Skape meningsfylkte arbeidssituasjoner Bedriften løser selv sine arbeidsmiljøproblemer Omfatter også arbeid med informasjonssystemer 8

9 Rammeavtalen mellom LO og NHO TILLEGGSAVTALE til Hovedavtalen for arbeidstakere i Staten: Rammeavtale om teknologisk utvikling og datamaskinbaserte systemer 1/tilleggsavtale.html 9

10 Bestemmelser i rammeavtalen: Nye løsninger og systemer kan virke inn på de ansattes arbeidsplass og arbeidsforhold. Når dette er tilfelle, er det av betydning at ny teknologi ikke bare vurderes ut fra tekniske og økonomiske forhold, men også ut fra sosiale hensyn. I en slik helhetsbetraktning skal endringer av organisasjon, sysselsetting, informasjonsrutiner, mellommenneskelig kontakt, likestilling mellom kvinner og menn o.l. være med. Hvis de ansatte ved den enkelte bedrift ønsker det, kan de velge en spesiell tillitsvalgt (datatillitsvalgt) til å ivareta sine interesser og til å samarbeide med bedriften innenfor avtaleområdet. Den datatillitsvalgte kan også utpekes blant de tillitsvalgte, jfr. Hovedavtalens

11 Forts. Når en bedrift planlegger og tar i bruk datasystem, skal bruksområdet klart fastsettes. Annen bruk av systemer skal bare kunne skje efter drøftinger med de ansattes tillitsvalgte. Før bedriften fatter endelig beslutning om systemog/eller teknologivalg innenfor avtaleområdet, bør partene på den enkelte bedrift drøfte hvordan de ansatte kan være med på å utvikle og/eller delta i valg av slik teknologi. Under dette arbeidet skal partene også drøfte hvordan de ansatte kan være med på å utforme arbeidsopplegg, arbeidsforhold og ledelse. Opplærings- og omskoleringsbehov skal avklares. Det skal særlig legges vekt på utviklingen av den enkeltes faglige jobbinnhold. 11

12 Lagring av data Vedrørende systemer for lagring og bruk av persondata, vises det til lov om personregistre m.m. med tilhørende forskrifter. Innsamling, lagring, bearbeiding og bruk av persondata skal ikke skje uten saklig grunn ut fra hensynet til bedriftens virksomhet. Ved den enkelte bedrift skal det klarlegges hvilke typer persondata som skal samles inn, lagres, bearbeides og brukes ved hjelp av datamaskinutstyr. Det skal ved den enkelte bedrift i samarbeid med de tillitsvalgte utarbeides instruks for lagring og bruk av persondata. Oppnås det ikke enighet, kan saken bringes inn for 12 hovedorganisasjonene.

13 Hvorfor en slik avtale Bedriften nyttiggjør seg kunnskap og kompetanse som finnes i organisasjonen Sikrer de ansatte innflytelse og medbestemmelsesrett ved innføring av datasystemer Sikrer opplæring av de ansatte det settes av tid i arbeidstiden De ansatte plikter å stille representanter i arbeidet for å sikre effektivt samarbeid 13

14 Personopplysningsloven Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) Personregisterloven fra 1978 regulerer bruken av opplysninger om personer Ble avløst av Personopplysningsloven i

15 1. Lovens formål Formålet med denne loven er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. Loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. 15

16 2. Definisjoner I denne loven forstås med: 1) personopplysning: opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, 2) behandling av personopplysninger: enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter, 3) personregister: registre, fortegnelser m.v. der personopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan finnes igjen, 4) behandlingsansvarlig: den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes, 5) databehandler: den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige, 6) registrert: den som en personopplysning kan knyttes til, 7) samtykke: en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar behandling av opplysninger om seg selv, 16

17 Sensitive personopplysninger: 8) opplysninger om a) rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, c) helseforhold, d) seksuelle forhold, e) medlemskap i fagforeninger. 17

18 Hva kan ikke registreres? Forbudt å registrere opplysninger det ikke er saklig behov for Bare i spesielle tilfeller: Etnisitet, politisk eller religiøs oppfatning, straffbare forhold, helseforhold, rusmiddelbruk, seksuelle forhold, medlemsforhold (Personopplysningsloven 2). 18

19 Konsesjon Alle personregistre må ha konsesjon dersom de inneholder sensitive opplysninger søknad sendes Datatilsynet - 19

20 Eksempel Hårek eier frisørsalongen Renhårig. Han har fått laget et datasystem som holder orden på kunder, ansatte, registrerer timebestillinger og beregner lønn for de ansatte, både faste og vikarer. For alle ansatte skal det registreres fødselsnummer, navn, adresse og telefonnummer. For de fast ansatte registreres årslønn. For vikarene registreres antall timer og timelønn. Om kundene lagres navn, adresse, telefonnummer, hvor mange behandlinger de har hatt, og hos hvilken frisør. Hårek har en ide om at han bruke systemet til å rangere sine frisører. Det vil være en enkel sak for ham å finne ut hvor mye av tiden en ansatt er sysselsatt med kunder, dette vil han for eksempel kunne bruke til lønnsjusteringer, si opp uproduktive frisører, sette opp lister over ukens mest populære osv. Er det noen problemer med eller begrensninger på en slik bruk av informasjonen? 20

21 Etikk Fordi om noe er lov, er det ikke nødvendigvis etisk 21

22 Etikk og moral Begrepene etikk og moral har ulik betydning i etisk teori Etikk kommer av det greske ordet ethos som betyr sedvane, skikk, livsstil. Moral kommer av det latinske ordet mos (mores) som også betyr sedvane, skikk, livsstil. I utgangspunktet hadde disse begrepene samme betydning Men begrepene etikk og moral brukes med ulik betydning i etisk teori, og med en mer presis betydning enn i dagliglivets språkbruk 22

23 Hva mener vi med etikk og moral? Etikk er gjennomtenkningen av hva som er rett og riktig, - hvordan vi skal leve Etikk er moralens teoretiske grunnlag Moral er måten vi faktisk lever på i forhold til det vi vet om rett og galt 23

24 Etiske spørsmål og moralsk problem Vi står overfor et etisk spørsmål, når vi ikke vet hva som er riktig å gjøre. Derimot har vi et moralsk problem når det er viljen som svikter. Jeg handler umoralsk når jeg handler mot bedre vitende. Umoralske handlinger er altså handlinger som er i strid med anerkjente normer og verdier i et samfunn. 24

25 Eksempler på etiske dilemmaer Er det rett å bruke mestepartene av pengene sine på reiser, klær og luksusartikler? Er det rett å øke avgiftene til staten på bensin? Er norsk flykningepolitikk /praksis human? Er det rett å produsere og selge gen-modifiserte tomater? Er nivået på norsk bistand til u-land akseptabel sett i lys av de ressurser vi rår over? Skal flyktninger som har misbrukt sin flyktningesatus få bli i Norge? (Eks. Mulla Krekar) 25

26 Eksempler på moralske problemer Svart arbeid Fuske på eksamen Korrupsjon Miljøkriminalitet Hacking Piratkopiering av programvare Avlytting av kriminelle miljøer Abort fosterdiagnostikk 26

27 Etisk enighet eller konflikt? Som oftest er de moralske valgene uproblematiske. Vi handler utfra vane og alminnelig enighet om hva som er riktig Noen ganger er det tvil: Vi står overfor et etisk dilemma. Det fins ingen entydig tradisjon vi kan la oss veilede av. Etiske konflikter oppstår hvor ulike tradisjoner støter sammen, eller når problemstillingen er fersk og uavklart. Eks Mulla-løftet : En pågående moraldebatt. Kompliseres ved at ulike kulturer er involvert (og påstått norsk forståelse for islamsk kultur). 27

28 Hva er computer etikk? Innføring av ny teknologi får uforutsette konsekvenser Vi får de fordeler vi ønsker: mer effektiv databehandling, mobilitet, informasjon etc., Men også negative effekter og endringer i arbeidsforhold og sosiale strukturer Vi får nye etiske problemer for eksempel spørsmål om ytringsfrihet på Internett 28

29 Etikk i cyberspace Lover og regler: Hva er lovregulert? Eierskap til personlige data: Personvernloven Ytringsfrihet: Etikk på Internett Opphavsrett copyright, programvare, intellektuell kapital Datakriminalitet Systemutviklerens profesjonelle ansvar 29

30 Lover og regler At noe er lov, betyr ikke nødvendigvis at det er etisk riktig. Eks: Ligningen publiseres på Internett: Konsekvenser? Planlagte ran av velstående eldre, mobbing av skolebarn pgs foreldre med lav inntekt Markedsføring salg av data om kjøpevaner basert på informasjon fra kredittkortselskaper 30

31 Opphavsrett Rettigheter Copyright. Tyveri på Internett. Det er lett å kopiere andres ideer, artikler, foto og tegninger på Internett. Eksempel: en kunstner søker prosjektstøtte, og beskriver dette i en henvendelse til kommunen. En konkurrent kopierer idéen og gir den ut som sin egen. Ikke lov å stjele? Når det ligger på Internett, så er det mange som ser annerledes på det. Da er det er offentlig tilgjengelig. 31

32 «Menneskelige feil» En problemstilling når arkiver tilgjengeliggjøres. Også taushetsbelagte, personsensitive opplysninger kommer feilaktig på offentlig journal, og dermed blir også disse i en del tilfeller lagt på nettet Dette er imidlertid lovbrudd, regulert av lovgivningen 32

33 Etikk på Internett Ytringsfrihet: Sjikane, abuse, netiquette - Hva er lov og ikke lov? Anonymitet: Etiske aspekter Rasisme/ demokratiske verdier Sensur Hvem skal bestemme hva som skal sensureres? Barn og Internettbruk Pornografi lovlig og ulovlig Spam 33

34 Anonymitet Et eksempel: en 12 årig gutt ville være detektiv og avsløre pedofile på nettet. Bakgrunnen var at han hadde funnet en kanal på IRC med navnet forced.family.sex. Han logget samtalen han hadde med en mann. Gutten er en fremmelig 12 åring som gjerne opptrer på snakketjenestene med nickname som Sexygirl o.l. Ansvar? 34

35 Rasisme Nynazister og rasister tar nettet aktivt i bruk for å spre propaganda og kommunisere med hverandre. The Nazism Exposed Project er en side som viser hva som skjer på dette området. Tanken er at den beste måten å bekjempe dette på, er å eksponere det for all verden. 35

36 Overvåking - eksempel Kan skolen logge hva studentene gjør på nettet? Teknisk er det fullt mulig, men hva med det juridiske og etiske i slik overvåking? Det er faktisk ulovlig å overvåke bruken av nettet for andre formål enn at systemansvarlige skal kunne administrere nettverket eller oppklare sikkerhetsbrudd. 36

37 Datakriminalitet - er det greit dersom man ikke blir tatt? Piratkopiering hvordan stiller vi oss til det? Hacking Virus 18-åring tatt i Tyskland: Gutten bak det hissige dataviruset Sasser, hevder han bare ønsket å hjelpe morens skrantende PC-supportfirma gjennom skape problemer for tusenvis av PC-brukere Siden gutten bare var 17 år da han begikk det meste av skadeverket, lar påtalemyndighetene ham stille for retten som mindreårig. Mindreårige: Flere slike saker. Forstår vi de mindreåringe? Har det vært en tendens til å glorifisere mindrårige hackere? DVD Jon eksempelet Synes vi det er litt stilig å ta rotta på, eller lure de store, for eksempel IBM, Kemneren, Microsoft? 37

38 Den profesjonelle systemutviklerens ansvar Etikk-kodeks ACME, IEEE The Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice, and the ACM code of Ethics and Professional Conduct ISWorld: en Professional Ethics side world/ethics/index.htm Pålitelighet og sikkerhet Systemfeil Sikkerhetskritiske applikasjoner 38

39 Etiske regler Ikke kopiere andres løsninger (programvare er åndsverk beskyttet av åndsverksloven) Sikker håndtering av sensitive data Løsningen må tilfredsstille krav i henhold til lover og etiske normer Sørge for at oppdraggiver vet hva han/hun kjøper Ikke lage databaser med ulovlige og uetiske attributter Forstå Datatilsynets krav 39

40 Neste uke Tirsdag: Veiledning av grupper Onsdag: 1 times oppsummering av fagstoff Innen fredag: Gjennomføring av test Uka etter: Ingen undervisning, men jeg er tilgjengelig 40

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

Representantforslag 56 S

Representantforslag 56 S Representantforslag 56 S (2010 2011) fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, Ingjerd Schou, Arve Kambe, Torbjørn Røe Isaksen, Michael Tetzschner og Erna Solberg Dokument 8:56 S (2010 2011) Representantforslag

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Veileder Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Hva sier arbeidsmiljøloven om varsling? Arbeidstakere har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men må ta et visst

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

Teknologi og lov. Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften

Teknologi og lov. Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften Teknologi og lov Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften Kandidatnummer: 398 Leveringsfrist: 25.4.2007, klokken 12:00 Til sammen

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 1-10. Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen. Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre?

Arbeidsmiljø nr. 1-10. Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen. Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre? Arbeidsmiljø nr. 1-10 Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre? Et åpent og demokratisk samfunn bygger på tillit til enkeltmennesket. Vern av personlig

Detaljer

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette! 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

PERSONOPPLYSNINGER VEDRØRENDE ELEVER I HEDMARK FYLKESKOMMUNE

PERSONOPPLYSNINGER VEDRØRENDE ELEVER I HEDMARK FYLKESKOMMUNE PERSONOPPLYSNINGER VEDRØRENDE ELEVER I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkesrevisjon Parkgt. 64 2325 Hamar tlf. 62 54 47 21 Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forvaltningsrevisjonsprosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN ARVE FØYEN UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN COMPLEX JUSTISDEPARTEMENTET UNIVERSITETSFORLAGET Conipl.cx rir.i 83 lumistlepancmcntcl A rve l øyen UTREDNING OM ENDRJNGER I PERSONREGISTERLOVEN

Detaljer

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten?

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Mastergradsoppgave JUS399 Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Kandidatnr: 173064 Veileder: Bjarne Kvam Antall ord: 12

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Kjære Lærer. #Høross i undervisningen

Kjære Lærer. #Høross i undervisningen Kjære Lærer I år kan vi feire at FNs barnekonvensjon er 25 år! Barnekonvensjonen er barns egen menneskerettighetskonvensjon, og den internasjonale menneskerettighetskonvensjonen med størst internasjonal

Detaljer

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI ISBN: 82-7682-049-2 Opplag: 2000 mars

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Valeo Etiske retningslinjer

Valeo Etiske retningslinjer Valeo Etiske retningslinjer Innhold 1. INNLEDNING TIL RETNINGSLINJENE 1.1 En integritetskultur 1.2 Hvem retningslinjene gjelder for 06 07 08 2. INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER 2.1 Sikkerhet

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek Personvern og informasjonssikkerhet for apotek - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av Versjon 1.1 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING... 5

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer