Problematisk spillatferd i arbeidslivet. i arbeidslivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Problematisk spillatferd i arbeidslivet. i arbeidslivet"

Transkript

1 Problematisk spillatferd Problematisk spillatferd i arbeidslivet i arbeidslivet

2 Innledning 4 Pengespill i Norge 5 Pengespillproblemer 6 Arbeidslivet som arena for tidligintervensjon 7 Utfordring 1: Å synliggjøre det skjulte 7 Utfordring 2: Oppmerksomhet rundt risikofaktorer 8 Utfordring 3: Oppmerksomhet rundt tegn og symptomer 9 Tydelige retningslinjer 11 Hva kan gjøres? 11 Økonomisk rådgivning 12 Behandling 12 Litteratur 14 Dette er en brosjyre fra AKAN kompetansesenter Mer informasjon om oss finner du på Trykket: Digital printservice 2012

3 3

4 Innledning AKAN kompetansesenter har de siste årene mottatt en rekke bekymringsmeldinger fra norske bedrifter og virksomheter i forbindelse med arbeidstakere og pengespillproblemer. Dette har handlet om konkrete saker hvor ledere og bedriftshelsepersonell føler usikkerhet rundt ressursbruk og reaksjonsmåter, men hovedsakelig har henvendelsene vist til et ønske om å ligge i forkant av problemene for å være bedre rustet til å håndtere dem dersom de skulle dukke opp. I motsetning til mange andre temaer, som for eksempel problematisk bruk av rusmidler, er pengespillproblemer i større grad et relativt problem og ikke minst et skjult problem. Når pengespillet blir et problem for arbeidsplassen er ikke alltid tydelig, og selv om det utgjør et problem så er det ikke alltid lett å se at pengespillet faktisk er årsaken. Det er derfor ikke uvanlig å møte en del dilemmaer når man står overfor problemstillinger i forbindelse med ansatte og pengespill. I tillegg til å engasjere seg i spesifikke tilfeller der pengespillproblemer har fått konsekvenser for arbeidslivet, har AKAN kompetansesenter siden 2007 deltatt i langsiktige prosjekter og gjennomført egne undersøkelser på et mer overordnet nivå. Dette har gitt grunnlag for generell kunnskapsutvikling om hva pengespillproblemer innebærer, både for person og bedrift. I tillegg er det utviklet forebyggingsstrategier og metodikk som kan gjøre det lettere å ta tak i problemene dersom de melder seg. Med denne brosjyren ønsker vi å imøtekomme arbeidslivets informasjons- og kunnskapsbehov, gjennom gode råd for hvordan pengespillproblemer i arbeidslivet kan møtes og håndteres. Brosjyren er interessant for ledere, mellomledere, bedriftshelsetjenester, tillitsvalgte og andre ansatte som arbeider med helse, miljø og sikkerhet. Informasjonen vil også være nyttig for personer som selv opplever å ha pengespillproblemer, samt pårørende, behandlere eller andre som ønsker kunnskap.

5 Pengespill i Norge Majoriteten av den norske befolkningen spiller pengespill: 94 prosent har spilt i løpet av livet, mens 71 prosent oppgir å ha spilt om penger det siste året (Øren og Leistad, 2010). For de aller fleste vil dette være helt uproblematisk og kun representere et snev av spenning i hverdagen. Imidlertid vil noen utvikle problematisk spilleatferd. Det er denne gruppen vi fokuserer på. Pengespill kommer i mange former, og markedet er stadig i endring. Viktige endringer (og utfordringer for fremtiden) de siste årene kan sies å være: I 2007 ble tradisjonelle pengespillautomater forbudt, og erstattet med et monopol hvor Norsk tipping introduserte pengespillterminaler som var utviklet med tanke på å være mindre avhengighetsskapende. Disse terminalene kalles for Multix og er tilknyttet Norsk Tippings spillekort, med fastsatte grenser for hvor mye man kan tape per dag og per måned. Bingolokalene med sine bingoautomater ble ikke opprinnelig rammet av automatforbudet, og har i tiden etter utviklet seg vekk fra det vi tradisjonelt forbinder med bingo, til å bli mer kasinoorienterte. I 2010 ble bingoautomatene forbudt. I 2011 ble det opprettet et samarbeid mellom bingoindustrien og Norsk Tipping, hvor Norsk Tippings terminaler, Belago, erstatter bingoautomatene. Pengespill via internett blir stadig mer vanlig, og representerer et marked i sterk økonomisk vekst. I Norge er det kun Norsk Tipping og Rikstoto som har lov til å tilby pengespill via internett, men en rekke utenlandske aktører profitterer likevel på det norske markedet. Disse tilbyr i hovedsak spill som Norsk Tipping ikke har i sin portefølje, som poker, kasinoautomater o.l. Utfordringer for fremtiden vil i hovedsak være knyttet til hva slags nettspill Norsk Tipping skal tilby og hvordan utenlandske spillselskaper på internett kan reguleres gjennom norsk lovverk. Forskning har vist at der pengespill er forbundet med problemer, handler det om spill med kort tidsforløp mellom innsats og tilbakemelding, spill hvor det er lett å spille mer, spill med høyt tempo, og spill som er lett tilgjengelig. Hvis spilltyper fordeles over en risikoskala, vil f.eks. kasinospill og spilleautomater være mer risikable enn f.eks. Lotto og skrapelodd. Men det er viktig å være oppmerksom på at dette er relativt, og at forskjellige typer mennesker lar seg fenge av ulike typer spill. Spill på internett øker risikoen for problemer. Blant annet fordi spillene blir lettere tilgjengelige, eller fordi spill på internett gir mulighet for å være anonym. Det er ingen som behøver å se at du spiller når du sitter hjemme foran datamaskinen. Disse to faktorene er i stand til å eskalere en problematisk spilleatferd både raskt og dramatisk. I tillegg gjør bruk av kredittkort (gjerne i utenlandsk valuta) det lettere å satse penger, fordi innsatsen oppleves mindre direkte. 5

6 Pengespillproblemer Pengespillproblemer kan utvikle seg raskt, men utviklingen skjer gjerne gradvis eller i faser. Ofte ser vi at personer med pengespillproblemer har vunnet store gevinster tidlig i spillekarrieren. Hva som regnes som stor gevinst vil imidlertid være relativt. Det finnes også dem som får en følelse av mestring gjennom spillingen. Begge disse faktorene utmerker seg som sentrale, og havner inn under vinnerfasen. Dersom en fortsetter å spille vil en før eller siden tape penger. Når en spiller for å vinne tilbake det tapte, blir tapene som oftest større og større. Personen befinner seg da i tapsfasen. Pengespillet kan da få en gjennomgripende karakter i personens liv, noe som medfører store konsekvenser både økonomisk og sosialt. Ofte leder dette mot en desperasjonsfase. Det er viktig å være oppmerksom på at personer ikke vil være fastlåst i noen fase, men bevege seg mellom dem. Pengespillproblemer avfeies gjerne, feilaktig, som manglende evne til selvkontroll, men spilleavhengighet er tilknyttet en medisinsk diagnose. Kriteriene er skissert i DSM-IV hvor en regnes som spilleavhengig dersom fem eller flere av følgende ti kriterier oppfylles: 1. Er svært opptatt av pengespill, for eksempel opptatt av å gjenoppleve tidligere spilleerfaringer, vurdere odds eller planlegge neste innsats, eller tenker på måter å skaffe penger til å spille for. 2. Har behov for å øke pengeinnsatsen for å oppnå ønsket spenningsnivå. 3. Har gjentatte mislykkede forsøk på å kontrollere, redusere eller slutte med pengespill. 4. Blir rastløs eller irritert ved forsøk på å redusere eller slutte med pengespill. 5. Spiller for å slippe unna problemer eller for å døyve vanskelige følelser som for eksempel hjelpeløshet, skyldfølelse, angst og depresjon. 6. Vender tilbake til spillet for å vinne tilbake det tapte ( jakter på tapet ). 7. Lyver for familiemedlemmer, behandlere, eller andre for å skjule i hvilken grad en er involvert i pengespill. 8. Har begått illegale handlinger som dokumentfalsk, bedrageri, tyveri eller underslag for å finansiere pengespill. 9. Har satt på spill eller mistet viktige relasjoner, jobb, utdanning eller karrieremuligheter på grunn av pengespill. 10. Har brukt andre til å skaffe penger for å unngå en vanskelig økonomisk situasjon forårsaket av pengespill.

7 Arbeidslivet som arena for tidlig intervensjon Befolkningsundersøkelser fra de siste 4 årene (Kavli, 2007; Roggan Pran og Ukkelberg, 2010) viser at over halvparten av dem med større spilleproblemer i Norge er i arbeid. Arbeidsplassen er en arena som gir muligheter for å oppdage og treffe tiltak mot spilleproblemer på et tidlig stadium. De fleste som er i jobb møter daglig kolleger som de har et forhold til, og den sosiale kontrollen på arbeidsplassen kan bidra til at ansatte legger merke til atferdsendringer hos en kollega. I tillegg til humanistiske hensyn og omsorg overfor sine kolleger, er det av økonomiske og sikkerhetsmessige årsaker i bedriftens interesse å minimere omfanget av spilleproblemer. For å kunne gripe inn trengs kunnskap, både for å identifisere symptomer på spilleproblemer og for å håndtere dem. Fordi spilleproblemer er knyttet til en aktivitet som hovedsakelig praktiseres på fritiden, er det normalt vanskelig å se problemene. Det er lett å se forbi tegnene og bagatellisere problemene dersom de oppdages. Det som kreves er først og fremst et blikk, altså kunnskap som gjør en i stand til å bli oppmerksom på symptomer, identifisere eventuelle spilleproblemer og forstå hva det kan innebære for person og omgivelser. I tillegg trengs det mot, å våge å ta tak i ting og sette ord på hvordan personers atferd blir et problem for arbeidsplassen. Til slutt behøves et språk, det vil si fastlagte regler, rutiner og åpenhet som gjør det mulig å sette ord på nøyaktig hva det er ved atferden som er problematisk, og slik fremme dialog med vedkommende (Kvalnes et al, 2009). Samlet vil dette gi oppmerksomhet, handlingsrom og håndteringsmidler. Mer informasjon om dette finnes i AKAN kompetansesenters metodeperm, tilgjengelig på AKAN kompetansesenters internettsider. Utfordring 1: Å synliggjøre det skjulte Som nevnt er spilleproblemer gjerne skjult for omgivelsene. Først og fremst fordi det er få fysiske indikatorer knyttet til å spille for mye, men også fordi det er mye skam forbundet med spillingen. De fleste vegrer seg for å innrømme problemene og åpne seg opp for mennesker rundt seg. Problembæreren er gjerne redd han eller hun vil møte manglende forståelse, at det vil medføre latterliggjøring eller skuffelser for sine nærmeste. Et viktig tiltak for å motvirke dette, er å styrke dialogen rundt pengespill på arbeidsplassen, slik at omgivelsene blir i stand til å ta problemene på alvor og problembæreren derfor ser muligheter for å åpne seg. Når vi snakker sammen oppnår vi ikke bare gjensidig forståelse, men samtidig en felles forståelse som kan bidra til å gjøre rammene for vanskelige temaer mer robuste. Gjennom dialog snakker vi problemer frem i lyset for dem som rammes. Det sentrale vil være å sette fokus på tematikken, gjøre det klart for ansatte hvor de kan henvende seg og synliggjøre hjelpetilbud. 7

8 Utfordring 2: Oppmerksomhet rundt risikofaktorer Pengespillproblemer rammer bredt, og de fleste bransjer og stillinger i arbeidslivet vil være representert. Pengespillproblemer er ikke konstante personer kan ha problemer i en periode, for så å komme seg ut av situasjonen. Det er vanskelig å si noe konkret om hvem det er som er mest utsatt for å utvikle pengespillproblemer, selv om forskning gjerne viser til unge menn. Som ved misbruk generelt, er det viktig å være oppmerksom på at misbruk av pengespill kan være knyttet til en mestringsstrategi for å overvinne en vanskelig periode i livet. Pengespillet vil slik fylle en funksjon i livet til personen som rammes av problemer noe han eller hun tyr til når livet blir tungt, som tar tankene vekk fra det vanskelige. Den viktigste risikofaktoren er tilgjengelighet at personen som spiller faktisk har mulighet til å spille. I en arbeidslivskontekst vil dette hovedsakelig dreie seg om to forhold: 1. Har de ansatte mulighet til å spille pengespill i arbeidstiden? 2. Har de ansatte mulighet til å ta ut forskudd på lønn eller ta opp lån, slik at de kan finansiere pengespillingen? Når det gjelder mulighet til å spille, er utfordringen i dag hovedsakelig knyttet til datamaskiner med tilgang til internett. AKAN kompetansesenters undersøkelser har vist at når mulighetene for pengespill er til stede i arbeidstiden, så er det også større sjanse for at de ansatte faktisk spiller. Dersom ansatte spiller i arbeidstiden, er sannsynligheten høyere for at det vil utvikles et pengespillproblem (Buvik og Revheim, 2008). Å kartlegge ansattes muligheter til å spille pengespill i arbeidstiden er derfor viktig, som et grunnlag for å vurdere om mulighetene bør reguleres. I dag har mange ansatte med seg privateid utstyr med nettilgang på jobben, f.eks. bærbare datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner. Dette problematiserer reguleringen av nettaktiviteter. Samtidig er det ikke lett å avgjøre hva som skal regnes som pengespill, noe daytrading av aksjer kan være et eksempel på. Dialog er derfor viktig at det snakkes sammen om pengespill, og tydelighet rundt hvilke retningslinjer som gjelder og hvilke konsekvenser brudd på disse vil medføre. Dialogen gjelder også for mulighet til forskudd og lån. Poenget er ikke å begrense ansattes goder, men styrke dialogen slik at årsaken til forskudd eller lån ikke underkommuniseres. I tilfeller av pengespillproblemer som AKAN kompetansesenter har kjennskap til, har muligheten for forskudd stått svært sentralt i problemets utvikling. Klare retningslinjer for en slik ordning, med krav til dialog rundt behovet for forskudd, kan derfor være en viktig faktor i å oppdage et pengespillproblem på et tidlig stadium.

9 Utfordring 3: Oppmerksomhet rundt tegn og symptomer AKAN kompetansesenters undersøkelser har vist at pengespillproblemer blant ansatte kan ha alvorlige konsekvenser for arbeidsplassen. Dette støttes av kompetansesenterets generelle erfaringer i møte med norsk arbeidsliv. Oppmerksomhet rundt potensielle indikatorer på et spilleproblem vil være viktig for å fange opp problemer før de blir for alvorlige. Slike tegn kan for eksempel være: Arbeidstiden misbrukes ved å komme sent, gå tidlig eller ta lange lunsjpauser. Arbeidstiden benyttes til å spille, eller til misbruk av mobiltelefon og internett. Fraværet øker, virker unormalt eller forutsigbart. En ansatt med pengespillproblemer kan fort bli irritabel og ha humørsvingninger. Dette kan vise seg gjennom nedsatt produktivitet og effektivitet. Personer med pengespillproblemer har gjerne tankene besatt av spill. Dette kan føre til dårlig konsentrasjon i forhold til arbeidsoppgavene. Problemer i samliv og nære relasjoner. Økonomiske problemer. Ansatte med pengespillproblemer vil også ofte be om forskudd på lønn eller feriepenger. En rekke av tegnene vil ikke være spesielt for pengespillproblemer, men vil gjelde flere typer problematisk atferd. Pengespillproblemer er en av mange årsaker til at personer rundt oss endrer atferd. Kunnskap om hva dette skyldes er viktig å ha innsikt i. Det er viktig å vise problemsensitivitet når det interveneres overfor en ansatt som fremviser problematisk atferd. Det viktigste vil ikke være å definere problemet, men forsøke å forstå hva problemet består i. Ofte kan det være viktig å unngå antagelser av hva problemet består i, men i stedet fokusere på hvordan atferden påvirker arbeidsplassen negativt. På grunn av skam, kan ansatte med spilleproblemer være ekstra sårbare for det de opplever som ytterligere stigmatisering. Spillere kan potensielt jobbe enda hardere for å skjule sine problemer dersom en leder konfronterer dem med mistanker om f.eks. et rusmiddelproblem. En problemsensitiv åpen fremgangsmåte kan, på den andre siden, oppleves som en lettelse. 9

10

11 Tydelige retningslinjer Problemer med pengespill kan oppleves som svært skambelagt. En åpen og bevisst holdning fra bedriftens side kan være en måte å redusere skamfølelsen på, og kan også bidra til at det blir lettere for ansatte å be om hjelp for problemene sine. Dersom bedriften har et uttalt synspunkt i forhold til pengespill - gjerne nedfelt i bedriftens reglement - kan dette virke positivt inn på de ansattes holdninger til pengespill. I bedriftens reglement kan ledelsen formidle sitt syn på pengespill i arbeidstiden. Det er viktig at pengespillpolitikken både er forankret i ledelsen og blant de ansatte. En åpen dialog kombinert med et godt kunnskapsnivå i ledelsen, kan gjøre situasjonen lettere for ansatte som har problemer. Klare prosedyrer for hva som aksepteres vil gjøre det lettere for leder å ta tak i dette og det blir mer forutsigbart for de ansatte. Eksempler på retningslinjer noen bedrifter har valgt: Å totalforby spill i arbeidstiden. Forbud mot å spille i bedriftens uniform/antrekk med bedriftens logo. Forbud mot å bruke bedriftens utstyr til spill. Regler i forhold til spill via internett. En reduksjon av spillemulighetene kan virke forebyggende på spilleproblemer. Kanskje kan det å sette fokus på pengespill og arbeidsliv i en bedrift betraktes som en intervensjon i seg selv. Hva kan gjøres? En tydelig pengespillpolitikk vil gjøre det lettere å vite når retningslinjene brytes. En slik policy bør baseres på dialog mellom ledelse og ansatte, og vil gjøre det enklere for ledere å ta tak i problemene som oppstår. Trygghet er avgjørende for at leder skal våge å ta den nødvendige samtalen både når det gjelder en bekymring knyttet til en arbeidstakers atferd, arbeidsutførelse eller fravær, samt reagere når det eventuelt er brudd på arbeidsreglementet. I slike tilfeller kan en inkludere bruk av AKAN-avtale, hvor ledelsen og ansatte forplikter seg til et samarbeid. Avtalen er et supplement til arbeidsreglementet. Ett av hovedpoengene med avtalen er at ingen skal miste jobben sin uten først å ha fått en mulighet til å løse eller gjøre noe med sitt pengespillproblem. Et slikt individuelt opplegg skal gis en fast struktur, men også tilpasses den det gjelder med konkrete avtaler om oppleggets innhold og ansvarsfordeling. Det kan imidlertid oppstå situasjoner som fører til oppsigelse eller avskjed uten at det tilbys bistand i form av et individuelt AKAN-opplegg, for eksempel i forbindelse med kriminelle forhold, vinningsforbrytelser eller underslag. Bedriftens medarbeidere kan også på eget initiativ be om hjelp ved bekymring for egen pengespillaktivitet, og få opprettet et egeninitiert AKAN-opplegg selv om problemet ikke har gitt utslag i arbeidssammenheng. Hvis bedriften har grunn til å mistenke pengespillproblematikk hos en ansatt, kan de samme prosedyrene som i rusmiddelsaker benyttes (se AKANs metodeperm på 11

12 Økonomisk rådgiving Et særtrekk med pengespillproblemer er at det medfører økonomiske problemer. Mange med pengespillproblemer vil derfor i tillegg til annen støtte og behandling, også ha behov for økonomisk rådgivning. Økonomisk rådgivning kan foretas av det lokale NAV-kontoret/sosialkontoret. For noen bedrifter vil det være naturlig å bruke intern kompetanse og ressurser til dette. De økonomiske problemene bør sees i sammenheng med pengespillproblemene. Økonomisk hjelp kan for noen bare bidra til å frigjøre ressurser til å spille mer, samtidig som trykket for å gjøre noe med sine problemer blir redusert. Det er derfor viktig at den ansatte med problemer får hjelp til å se sine økonomiske problemer i sammenheng med hjelp fra behandlingsapparatet. Behandling Det er antagelig bare en liten andel av de som har spilleproblemer som søker behandling. Det er rimelig å anta at en del spilleavhengige klarer å slutte ved egen hjelp, eller at de oppsøker selvhjelpsgrupper (Hansen og Skjerve, 2006). Den mest typiske behandlingsformen for spilleavhengighet har vært korttids-, poliklinisk gruppebehandling. Et gjennomgående trekk ved de fleste behandlingstilbudene er at spilleavhengighet behandles på samme måte som annen avhengighetsproblematikk. Det mest vanlige er å benytte kognitiv behandling. Kognitiv behandling er basert på at det spilleren sier til seg selv før, under og etter spillet bidrar til å opprettholde spilleatferden. Bevisstgjøring av dette, i kombinasjon med individuell tilrettelegging, er sentralt for å få til mestring og endring av spilleproblemene. Økonomiske ordninger med overskuelig og realistisk gjeldsnedbetaling er en viktig del av behandlingen (Hansen og Skjerve, 2006). Henvisning til behandling kan fås ved å kontakte fastlegen.

13 Hvor få mer informasjon? Østnorsk kompetansesenter (ØKS) Siden 2001 har ØKS hatt ansvar for å koordinere og utvikle kompetanse om spilleavhengighet i Norge. Dette innebærer å formidle kunnskap, utvikle kompetansenettverk og bistå i å utvikle nye behandlingstiltak. ØKS er også høringsinstans i spørsmål om endringer i pengespilllovverket. Hjelpelinjen Hjelpelinjen er et tilbud til spilleavhengige, pårørende og andre som har spørsmål i forbindelse med spilleproblemer. Ved å ringe kan du møte en person som kan støtte mennesker i krise. Ved å ringe Hjelpelinjen får du også informasjon om hva som finnes av behandling for spilleavhengige, i tillegg til informasjon om hvor det finnes selvhjelpsgrupper for spilleavhengige og støttegrupper for pårørende her i landet. Ringer du fra en fasttelefon, er samtalen gratis. Fra mobiltelefon må du betale vanlig takst. Telefonen er betjent hver dag mellom 0900 og

14 Behandling Det finnes flere poliklinikker som i tillegg til annen avhengighetsproblematikk tar imot spilleavhengige. En oppdatert liste over behandlingstilbud finnes på Lotteri- og stiftelsestilsynet Lotteritilsynet er pålagt å følge opp negative sider ved pengespill i Norge. Blant annet skal Lotteritilsynet informere om spilleavhengighet, og stimulere til forskning om problemet. Spillavhengighet Norge Spillavhengighet Norge er et selvhjelpsforum for pårørende til spilleavhengige i Norge. Gjennom selvhjelpsgrupper tilbys mulighet til å treffe andre som også er i samme situasjon. For de som bor utenfor gruppeområdene tilbyr Spillavhengighet Norge telefonkontakt. De har også oprettet en egen ungdomsgruppe. Andre aktuelle nettsider: Ring AKAN kompetansesenters veiledningstelefon Telefontjenesten er gratis, Litteratur: Binde, Pär. (2009). Vilka är de mest riskfyllda spelen? En analys av befolkningsstudier av spelproblem. CEFOS-rapport 2009:1. Gøteborg: Universitetet i Gøteborg. Buvik, K og T. Revheim (2008) Anledning gjør tyv - muligheter for pengespill i arbeidstiden. Sosiologi i Dag 1/2008. Hansen, M og R. Skjerve (2006) Game over. Selvhjelpsbok for spilleavhengige. Oslo: Gyldendal Norsk forlag AS. Kavli, H. (2007) Spillevaner og spilleproblemer i den norske befolkningen. Analyserapport Rapport fra Markeds- og mediainstituttet (MMI). Kvalnes, Øyvind, Anne Rose Røsbak Ferangen og Einar Øverenget. (2009). Mot og tillit. Etikk for finansielle rådgivere. Oslo: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere. Øren, Anita og Lilian Leistad. (2010). Endringer i den norske befolkningens pengespillvaner og påvirkning av spilleautomatforbudet. SINTEF-rapport, A Oslo: SINTEF Teknologi og samfunn.

15

16 Postboks 8822 Youngstorget, 0028 Oslo Tlf: fax: E-post : -

Til deg som er leder med personalansvar

Til deg som er leder med personalansvar Til deg som er leder med personalansvar Gevinsten ligger i åpenheten Arbeidsplassen er en unik arena for å forebygge og håndtere rusog avhengighetsproblematikk. Her befinner størstedelen av den voksne

Detaljer

Høring angående konsekvenser ved mulig lisensordning for pengespill innspill fra Akan kompetansesenter

Høring angående konsekvenser ved mulig lisensordning for pengespill innspill fra Akan kompetansesenter Til Kulturdepartementet Oslo, 27. november 2015 Høring angående konsekvenser ved mulig lisensordning for pengespill innspill fra Akan kompetansesenter Vi viser til Kulturdepartementets invitasjon til å

Detaljer

Pengespill og arbeidsliv

Pengespill og arbeidsliv Pengespill og arbeidsliv 1 «Er du alkoholiker eller narkoman, så forstår folk hvorfor du gjør som du gjør, men er du spilleavhengig da er du idiot ( ) Men du er en jævla narkoman i hodet ditt, og du vet

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten» Problematisk spilladferd. Jarle Wangen jarle@akan.no

«Gevinsten ligger i åpenheten» Problematisk spilladferd. Jarle Wangen jarle@akan.no «Gevinsten ligger i åpenheten» Problematisk spilladferd Jarle Wangen jarle@akan.no 1 Akan Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk NHO LO STATEN STYRET NHO - LO - SIRUS AKAN

Detaljer

Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN)

Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN) RISSA KOMMUNE Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN) Rissa kommune Vedtatt i arbeidsmiljøutvalget 27.9.2013 1 Innhold 2 Målsetning... 3 3 Hvem, hvorfor, hvordan?... 3 4 Rollefordelingen i AKAN-arbeidet:...

Detaljer

Spilleavhengighet- et felt i endring. Fra spilleautomater til World of Warcraft(WoW)

Spilleavhengighet- et felt i endring. Fra spilleautomater til World of Warcraft(WoW) Spilleavhengighet- et felt i endring. Fra spilleautomater til World of Warcraft(WoW) Hamar 19.11.08 Østnorsk kompetansesenter Hanne Kilen Stuen og Finn Gyllstrøm 1.JULI 2007 30 25 20 15 10 5 0 OMSETNINGSUTVIKLING

Detaljer

"Den nødvendige samtalen"

Den nødvendige samtalen "Den nødvendige samtalen" Hans Ole Berg seniorrådgiver 1 "Den nødvendige samtalen" Den vanskelige samtalen! Den gode samtalen! Den uunngålige samtalen! Mulighetenes samtale! 2 Den nødvendige samtalen Leders

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Ine Weum, 04.3.16 ine@akan.no

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Ine Weum, 04.3.16 ine@akan.no «Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Ine Weum, 04.3.16 ine@akan.no 1 Hva er Akan? Akan kompetansesenter Partenes verktøy for forebyggende arbeid i praksis Akan-modellen En modell for å forebygge

Detaljer

Spilleavhengighet hos ungdom

Spilleavhengighet hos ungdom Spilleavhengighet hos ungdom Helga Myrseth Psykolog, stipendiat Avdeling for Samfunnspsykologi, UiB Helga.Myrseth@psysp.uib.no Bergen Gambling Research Group www.gamblingresearch.info Disposisjon Spillemarkedet

Detaljer

«Arbeidsliv og pengespill en mer kompleks utfordring enn noen gang» Jarle Wangen Akandagene 2014

«Arbeidsliv og pengespill en mer kompleks utfordring enn noen gang» Jarle Wangen Akandagene 2014 «Arbeidsliv og pengespill en mer kompleks utfordring enn noen gang» Jarle Wangen Akandagene 2014 2 Kilde: Norsk Tipping, basert på markedstall fra MINDSHARE/Nielsens Reklamestatistikk for brutto I gjennomsnitt

Detaljer

AKAN. Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer)

AKAN. Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer) Vedlegg 3 AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer) 1.0 Innledning AKAN

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten»

«Gevinsten ligger i åpenheten» «Gevinsten ligger i åpenheten» Flasketuten peker på kultur! Camilla Lynne Bakkeng Fagansvarlig og seniorrådgiver, Akan kompetansesenter 1 Innhold Arbeidsplassen unik forebyggingsarena Policy som virkemiddel

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten» Problematisk spilladferd. Jarle Wangen jarle@akan.no

«Gevinsten ligger i åpenheten» Problematisk spilladferd. Jarle Wangen jarle@akan.no «Gevinsten ligger i åpenheten» Problematisk spilladferd Jarle Wangen jarle@akan.no 1 http://www.youtube.com/watch?v=1jynwdrnmc4 2 Akan kompetansesenter Ca 400 bedriftsbesøk pr år Ca 800 veiledningstelefoner

Detaljer

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2008

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2008 Hjelpelinjen for spilleavhengige Samtalestatistikk 2008 Lotteritilsynet mars 2009 Innhold 1. Innledning s 3 2. Samtalene til Hjelpelinjen s 4 3. Samtaler fra eller om spillere s 5 4. De som ringer s 8

Detaljer

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2009

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2009 Hjelpelinjen for spilleavhengige Samtalestatistikk 2009 Lotteritilsynet mars 2010 Innhold 1. Innledning s 3 2. Samtalene til Hjelpelinjen s 4 3. Samtaler fra eller om spillere s 5 4. De som ringer s 8

Detaljer

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Arbeidsmiljøenheten Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Dagens tema Arbeid mot rus, pengespill og annen avhengighetsproblematikk En del av HMS-systemet (internkontroll

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen «Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen 1 Akan kompetansesenter 2013 400 oppdrag 30 åpne kurs 800 veiledningssamtaler 4 400 besøkende/mnd 85 mediesaker Alkohol Illegale rusmidler

Detaljer

PENGESPILLAVHENGIGHET ARBEIDSLIVETS NYE UTFORDRING!!

PENGESPILLAVHENGIGHET ARBEIDSLIVETS NYE UTFORDRING!! BHT-AVISA Nr 1, Juni 2007 21. årgang PENGESPILLAVHENGIGHET ARBEIDSLIVETS NYE UTFORDRING!! Har du ansatte med økende sykefravær og korttidsfravær? Er det hyppige avbrekk? Forsvinner noen fra arbeidsplassen

Detaljer

Spilleavhengighet og problemskapende dataspillatferd: Kjennetegn - Behandling ALOR 24.04.2014

Spilleavhengighet og problemskapende dataspillatferd: Kjennetegn - Behandling ALOR 24.04.2014 Spilleavhengighet og problemskapende dataspillatferd: Kjennetegn - Behandling ALOR 24.04.2014 Spesialsykepleier Ann Elisabeth Sandnes Lade BehandlingsSenter Blå Kors ALOR - 24.04.14 - Ann E. Sandnes 1

Detaljer

Retningslinjer for AKAN-arbeidet Arbeid med rusmiddelbruk og pengespill. Sektor/ avdeling/ virksomhet

Retningslinjer for AKAN-arbeidet Arbeid med rusmiddelbruk og pengespill. Sektor/ avdeling/ virksomhet Alta kommune Fagområde Tema Retningslinjer for AKAN-arbeidet Arbeid med rusmiddelbruk og pengespill. Sektor/ avdeling/ virksomhet Kvalitetssystem Utstedt av/ dato HMS AKAN Felles IK-HMS KITO 13.05.13 Versjon

Detaljer

Hva skjer på spillfeltet? Kompetansesentersamlingen 2013 Ålesund 16.10.2013

Hva skjer på spillfeltet? Kompetansesentersamlingen 2013 Ålesund 16.10.2013 Hva skjer på spillfeltet? Kompetansesentersamlingen 2013 Ålesund 16.10.2013 Oppdrag fra Helsedirektoratet KoRus-Øst sitt spisskompetanseområde: Avhengighetsproblemer knyttet til pengespillproblemer 1 og

Detaljer

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2011

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2011 Hjelpelinjen for spilleavhengige Samtalestatistikk 2011 Lotteritilsynet februar 2012 Innhold 1. Innledning s 3 2. Samtalene til Hjelpelinjen s 4 3. Samtaler fra eller om spillere s 5 4. De som ringer s

Detaljer

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2007

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2007 Hjelpelinjen for spilleavhengige Samtalestatistikk 2007 Lotteri- og stiftelsestilsynet april 2008 Innhold 1. Innledning s 3 2. Samtalene til Hjelpelinjen s 4 3. Samtaler fra eller om spillere s 5 4. De

Detaljer

Spilleavhengighet. Psykologspesialist Håkon H. Johnsen Rogaland A-senter

Spilleavhengighet. Psykologspesialist Håkon H. Johnsen Rogaland A-senter Spilleavhengighet Psykologspesialist Håkon H. Johnsen Rogaland A-senter Spilleavhengighet Hvilke spill finnes Omfang av spilleavhengighet i Norge Kjennetegn ved spilleavhengige og utvikling av spilleavhengighet

Detaljer

Spilleavhengighet. Psykologspesialist Håkon H. Johnsen Rogaland A-senter

Spilleavhengighet. Psykologspesialist Håkon H. Johnsen Rogaland A-senter Spilleavhengighet Psykologspesialist Håkon H. Johnsen Rogaland A-senter Spilleavhengighet Hvilke spill finnes Omfang av spilleavhengighet i Norge Kjennetegn ved spilleavhengige og utvikling av spilleavhengighet

Detaljer

Spilleavhengighet. Rusforum Innlandet 2013 Øyer 30.10.2013

Spilleavhengighet. Rusforum Innlandet 2013 Øyer 30.10.2013 Spilleavhengighet Rusforum Innlandet 2013 Øyer 30.10.2013 Oppdrag fra Helsedirektoratet KoRus-Øst sitt spisskompetanseområde: Avhengighetsproblemer knyttet til pengespillproblemer 1 og problematisk spilleatferd

Detaljer

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2014

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2014 Hjelpelinjen for spilleavhengige Samtalestatistikk 2014 Lotteritilsynet mars 2015 Innhold 1. Innledning s 3 2. Samtalene til Hjelpelinjen s 4 3. Samtaler fra eller om spillere s 6 4. De som ringer s 9

Detaljer

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2010

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2010 Hjelpelinjen for spilleavhengige Samtalestatistikk 2010 Lotteritilsynet februar 2011 Innhold 1. Innledning s 3 2. Samtalene til Hjelpelinjen s 4 3. Samtaler fra eller om spillere s 5 4. De som ringer s

Detaljer

Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune. Opprettet Jan. 09

Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune. Opprettet Jan. 09 Tvedestrand kommune Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune Sist endret 01.05.12 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet Jan. 09 Vedtatt av Adm.utvalget 17. mars 09. Gjeldende fra 17. mars

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten» 50 år i norsk arbeidsliv

«Gevinsten ligger i åpenheten» 50 år i norsk arbeidsliv «Gevinsten ligger i åpenheten» 50 år i norsk arbeidsliv 1 Alkohol i et livsløpsperspektiv «Arbeidsplassen vår Helsefremmende eller helseskremmende?» Seniorrådgiver Camilla Lynne Bakkeng Akan kompetansesenter

Detaljer

Spilleavhengighet. Psykolog Håkon H. Johnsen Rogaland A-senter

Spilleavhengighet. Psykolog Håkon H. Johnsen Rogaland A-senter Spilleavhengighet Psykolog Håkon H. Johnsen Rogaland A-senter Spilleavhengighet på 30 min Hvilke spill finnes Omfang av spilleavhengighet i Norge Kjennetegn ved spilleavhengige og utvikling av spilleavhengighet

Detaljer

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2013

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2013 Hjelpelinjen for spilleavhengige Samtalestatistikk 2013 Lotteritilsynet februar 2014 Innhold 1. Innledning s 3 2. Samtalene til Hjelpelinjen s 4 3. Samtaler fra eller om spillere s 5 4. De som ringer s

Detaljer

En omfattende rusmiddelpolicy

En omfattende rusmiddelpolicy En omfattende rusmiddelpolicy Bedriften AS er en tenkt bedrift med 800 ansatte fordelt på 6 hovedavdelinger: Eksemplet Bedriften AS er utarbeidet av Akan kompetansesenter, og kan brukes som modell for

Detaljer

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2012

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2012 Hjelpelinjen for spilleavhengige Samtalestatistikk 2012 Lotteritilsynet januar 2013 Innhold 1. Innledning s 3 2. Samtalene til Hjelpelinjen s 4 3. Samtaler fra eller om spillere s 5 4. De som ringer s

Detaljer

Slik jobbar Lotteritilsynet med speleproblem. Seniorrådgjevar Jonny Engebø Rådgjevar Linda Vøllestad Westbye

Slik jobbar Lotteritilsynet med speleproblem. Seniorrådgjevar Jonny Engebø Rådgjevar Linda Vøllestad Westbye Slik jobbar Lotteritilsynet med speleproblem Seniorrådgjevar Jonny Engebø Rådgjevar Linda Vøllestad Westbye Førebygge negative konsekvensar av lotteri og pengespel Frå formålstekst i lover / forskrift:

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten»

«Gevinsten ligger i åpenheten» «Gevinsten ligger i åpenheten» Alkoholpolicy som virkemiddel Seniorrådgiver Jarle Wangen Jarle@akan.no 1 Eiere: Akan kompetansesenter partenes verktøy Referanseråd: Noen tusen Akan ressurspersoner lokalt

Detaljer

Forbud mot seddelinntak

Forbud mot seddelinntak Forbud mot seddelinntak - erfaringer fra det norske spilleautomatmarkedet Marianne Hansen Stipendiat/psykolog SIRUS Stockholm, 25 november 2010 Spelmarknadsansvaret 2010 Før regulering av automatmarkedet

Detaljer

Veileder i nulltoleranse. - Rus og spillforebyggende arbeid på 1-2-3

Veileder i nulltoleranse. - Rus og spillforebyggende arbeid på 1-2-3 Veileder i nulltoleranse - Rus og spillforebyggende arbeid på 1-2-3 Et sikkert og skadefritt arbeidsmiljø Akan på 1 2 3 1 Lage kjøreregler for rus og spill som passer din bedrift. Involver de ansatte og

Detaljer

SPILLANSVARLIGHET. DET GÅR AN Å VÆRE ANSVARLIG OG ATTRAKTIV PÅ EN GANG. DET ER HOVEDOPPGAVEN FOR NORSK TIPPING.

SPILLANSVARLIGHET. DET GÅR AN Å VÆRE ANSVARLIG OG ATTRAKTIV PÅ EN GANG. DET ER HOVEDOPPGAVEN FOR NORSK TIPPING. SPILLANSVARLIGHET. DET GÅR AN Å VÆRE ANSVARLIG OG ATTRAKTIV PÅ EN GANG. DET ER HOVEDOPPGAVEN FOR NORSK TIPPING. HOVEDPROBLEMSPILL 2008 2009 POKER BINGOAUTOMATER ODDS HESTESPILL KASINOSPILL (NETT) ANDRE

Detaljer

Arbeidsmiljøenheten. Arbeid mot rus og avhengighet. Har du fortsatt kontroll? AKAN

Arbeidsmiljøenheten. Arbeid mot rus og avhengighet. Har du fortsatt kontroll? AKAN Arbeidsmiljøenheten Arbeid mot rus og avhengighet Har du fortsatt kontroll? AKAN Trondheim kommunes rus- og avhengighetspolitikk Vår rusmiddel- og avhengighetspolitikk skal virke både helsefremmende, forebyggende

Detaljer

Pengespill på Internett

Pengespill på Internett Randi Skjerve Marianne Hansen Pengespill på Internett har du kontroll? Jonas, 19 år: «Jeg ser på meg selv som en god pokerspiller. Bedre enn de fleste, faktisk. Jeg vet hva som skal til for å vinne. Det

Detaljer

AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK

AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK Vedtatt av Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2007 RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER VEDRØRENDE ANSATTE MED RUSPROBLEMER I MANDAL

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Ungdom og pengespill et folkehelseperspektiv

Ungdom og pengespill et folkehelseperspektiv Ungdom og pengespill et folkehelseperspektiv D R. O S C A R O L S E N S E M I N A R 2 0 1 2 2 5 A P R I L 2 0 1 2 M A R I A N N E B A N G H A N S E N Spiller barn og unge? Hva kjennetegner barn og unge

Detaljer

Handlingsplan mot spillproblemer

Handlingsplan mot spillproblemer Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer (2009-2011) Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer (2009-2011) 2 Forord Tilbudet og tilgjengeligheten av spill og pengespill har endret seg. Tidligere

Detaljer

AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune

AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune HMS samarbeidsforum Juni 2012 v/inger Brønseth AKAN Opprettet i 1963 Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani. Endret navn i 2006 til Arbeidslivets kompetansesenter

Detaljer

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes Rusmisbruk hos kollegaer AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes 1 Hvem er jeg? Psykiatrisk sykepleier Seksjon IR (Illegale rusmidler)/ Forskning, Naltrekson studien AKAN hovedkontakt i 50% stilling

Detaljer

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. LO - NHO - staten. Hans Ole Berg seniorrådgiver ...

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. LO - NHO - staten. Hans Ole Berg seniorrådgiver ... Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk LO - NHO - staten Hans Ole Berg seniorrådgiver RUSMIDDELPOLITIKK PÅ ARBEIDSPLASSEN EN DEL AV HMS - ARBEIDET Bedriftens renommé Sikkerhet

Detaljer

Hjelpelinjen for spilleavhengige anbud på tjenestekjøp fra 1. januar 2014

Hjelpelinjen for spilleavhengige anbud på tjenestekjøp fra 1. januar 2014 Til tilbyderne Konkurransegrunnlag - Hjelpelinjen for spilleavhengige anbud på tjenestekjøp fra 1. januar 2014 Vedlagt følger konkurransegrunnlaget. Vedlegg til konkurransegrunnlaget er ikke lagt ved dette

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Rusmiddelforebygging En del av HMS-arbeidet Jarle Wangen jarle@akan.no www.akan.no 1...

Rusmiddelforebygging En del av HMS-arbeidet Jarle Wangen jarle@akan.no www.akan.no 1... Rusmiddelforebygging En del av HMS-arbeidet Jarle Wangen jarle@akan.no www.akan.no 1 AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk NHO LO STATEN STYRET NHO - LO - SIRUS AKAN

Detaljer

Den norske pengespelmarknaden

Den norske pengespelmarknaden Den norske pengespelmarknaden Jonny Engebø, Lotteritilsynet NFSP sitt seminar på Hamar 17. 18. juni 2014 Innhald: Tal frå den regulerte pengespelmarknaden Nettspel og estimat på uregulert marknad Hjelpelinjedata

Detaljer

Høringssvar konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill

Høringssvar konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill Til Kulturdepartementet Oslo, 1. desember 2015 Høringssvar konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill Norges idrettsforbund (NIF) viser til utsendt høringsbrev fra Kulturdepartementet om «utredning

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Sikkerhetskonferansen 20.september 2007

Sikkerhetskonferansen 20.september 2007 Sikkerhetskonferansen 20.september 2007 Narkotikautvalget Rusfritt arbeidsmiljø Seniorrådgiver Arne Røed Simonsen Narkotikautvalget 2003-2004 I august 1999 gjennomførte Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

RUTINER OG VEILEDER FOR AKAN-ARBEID. Forebygging og håndtering av rusmiddelbruk og pengespill/dataspill

RUTINER OG VEILEDER FOR AKAN-ARBEID. Forebygging og håndtering av rusmiddelbruk og pengespill/dataspill RUTINER OG VEILEDER FOR AKAN-ARBEID Forebygging og håndtering av rusmiddelbruk og pengespill/dataspill Sist revider 19.januar 2016 Innholdsfortegnelse Forord 3 Akan-politikk 4 Organisering av Akan-arbeid

Detaljer

Enerettsaktøren sine forpliktelser

Enerettsaktøren sine forpliktelser Enerettsaktøren sine forpliktelser Oslo, 23. september 2014 Bjørn Helge Hoffmann Fagsjef Ansvarlig spillvirksomhet 29.09.2014 Norsk 1 Tipping AS Hvorfor enerett? 1 «Loven skal sikre at pengespill avholdes

Detaljer

Å gamble med jobben. - pengespillproblemer i arbeidslivet. AKAN publikasjon 1/2009. Kristin Buvik. AKAN kompetansesenter Postboks 8822 Youngstorget

Å gamble med jobben. - pengespillproblemer i arbeidslivet. AKAN publikasjon 1/2009. Kristin Buvik. AKAN kompetansesenter Postboks 8822 Youngstorget Å gamble med jobben - pengespillproblemer i arbeidslivet Kristin Buvik Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk AKAN publikasjon 1/2009 ISBN 978-82-998134-0-2 ISSN 1891-4527

Detaljer

1. skriftlige advarsel Brudd på arbeidsreglement rusmiddelpåvirkning/bakrus i arbeidstiden

1. skriftlige advarsel Brudd på arbeidsreglement rusmiddelpåvirkning/bakrus i arbeidstiden 1. skriftlige advarsel Brudd på arbeidsreglement rusmiddelpåvirkning/bakrus i arbeidstiden Bakgrunn for advarselen Du har brutt arbeidsreglementet ved å... (hendelsesbeskrivelse/reaksjonsgrunnlag) I samsvar

Detaljer

Basisskjema for spillleavhengige

Basisskjema for spillleavhengige for spillleavhengige Basisskjema for spilleavhengige bygger på erfaringer med registrering av klientopplysninger fra Ringgården behandlingssenter i Danmark, samt de norske behandlingsstedene Renåvangen,

Detaljer

FUNKSJONELL KRAVSPESIFIKASJON

FUNKSJONELL KRAVSPESIFIKASJON Avdeling for rusrelatert psykiatri og avhengighet - skaper muligheter Sanderud UTVIKLING AV IT-LØSNING FJERNBASERT BEHANDLING FOR SPILLEAVHENGIGE SAK NR 200700210 VEDLEGG A1 TIL KONKURANSEGRUNNLAG FUNKSJONELL

Detaljer

Kongress - Actis - 2016 - Vedlegg 3 til sak K-07/16. Vedlegg 3 til sak K-07/16 SPILLPOLITISK PLATTFORM

Kongress - Actis - 2016 - Vedlegg 3 til sak K-07/16. Vedlegg 3 til sak K-07/16 SPILLPOLITISK PLATTFORM Vedlegg 3 til sak K-07/16 SPILLPOLITISK PLATTFORM Innhold Innhold... 2 Introduksjon... 3 Avhengighet og problemspilling... 3 Frivillighet og pengespill... 5 Forebygging... 5 Ansvarlig spillpolitikk - enerettsmodellen...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune - Handlingsplan for HMS er en samling av generelle handlingsplaner og HMStiltak knyttet til arbeidet med IA, AKAN og bedriftshelsetjeneste Agder Arbeidsmiljø. Plan

Detaljer

Hva gjør at man blir hekta?

Hva gjør at man blir hekta? Hva gjør at man blir hekta? Levanger 5. juni 2013 Øystein Bjørke Olsen Spesialrådgiver KoRus-Øst obo@sykehuset-innlandet.no www.rus-ost.no Er overdreven bruk av dataspill en avhengighet? ICD-10 F 63.0

Detaljer

PROBLEMATISK SPILLEATFERD I ARBEIDSLIVET

PROBLEMATISK SPILLEATFERD I ARBEIDSLIVET PROBLEMATISK SPILLEATFERD I ARBEIDSLIVET Et AKAN-prosjekt, finansiert av Lotteritilsynet & Helsedirektoratet Kenneth Dahlgren, Rodeo Analyse (t: 41213064 / e:kd@rodeo-arkitekter.no) Undersøkelsen Utført:

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering ved rusmiddelbruk - AKAN-avtale for Gratangen kommune

Retningslinjer for forebygging og håndtering ved rusmiddelbruk - AKAN-avtale for Gratangen kommune Behandling i Arbeidsmiljøutvalg: Saken lagt fram i møte med forslag til innstilling. Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Arbeidsmiljøutvalg: AMU vedtar retningslinjer for forebygging og

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Handlingsplan mot spilleproblemer

Handlingsplan mot spilleproblemer Kulturdepartementet Handlingsplan Handlingsplan mot spilleproblemer 2016 2018 Handlingsplan mot spilleproblemer 2016 2018 Forord lere ikke har økt i Norge de senere årene og det få spilleproblemer relatert

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge Befolkningsstudien 2013

Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge Befolkningsstudien 2013 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge Befolkningsstudien 213 Ståle Pallesen Professor BAKGRUNN Anbudskonkurranse annonsert av Lotteri- og stiftelsestilsynet

Detaljer

ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN. En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015

ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN. En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015 ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015 FORORD I denne oppsummeringen fra alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL presenteres resultatene av en undersøkelse

Detaljer

Idrettspolitisk dokument 2015-19 Torstein Busland, anleggsrådgiver NIF. Bad park og idrett 9. mars 2016

Idrettspolitisk dokument 2015-19 Torstein Busland, anleggsrådgiver NIF. Bad park og idrett 9. mars 2016 Idrettspolitisk dokument 2015-19 Torstein Busland, anleggsrådgiver NIF Bad park og idrett 9. mars 2016 Idrettsglede for alle Vedtatt på idrettstinget i juni 2015 Idrettsmål Medlemsutvikling Resultater

Detaljer

Spill - lidenskap eller avhengighet?

Spill - lidenskap eller avhengighet? Spill - lidenskap eller avhengighet? Rune A. Mentzoni KoRus-Øst / Akan @tapeten HVA ER DET EGENTLIG JEG SKAL SNAKKE OM? 1. Hvorfor vi spiller 2. Kan man bli avhengig av noe som ikke er en kjemisk substans?

Detaljer

Problematisk spilleatferd i arbeidslivet

Problematisk spilleatferd i arbeidslivet Problematisk spilleatferd i arbeidslivet Risikofaktorer, mulighetsstrukturer og AKAN-modellen Kenneth Dahlgren AKAN publikasjon 2/2012 Innhold SAMMENDRAG... 4 INNLEDNING: KORT OM AKAN OG INNSATS MOT SPILLEPROBLEMATIKK...

Detaljer

Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14.

Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14. Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14. Bakgrunn Akan - Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk

Detaljer

Samtalestatistikk 1. halvår 2014. Hjelpelinja for speleavhengige

Samtalestatistikk 1. halvår 2014. Hjelpelinja for speleavhengige Samtalestatistikk Hjelpelinja for speleavhengige Lotteritilsynet august 2014 Side 1 av 9 Oppsummering Denne halvårsstatistikken viser at talet på samtaler i første halvår 2014 er redusert samanlikna med

Detaljer

BUP Levanger. Poliklinikk for ungdom. Spilleproblemer hos ungdom fra 13 18 år

BUP Levanger. Poliklinikk for ungdom. Spilleproblemer hos ungdom fra 13 18 år BUP Levanger. Poliklinikk for ungdom. Spilleproblemer hos ungdom fra 13 18 år Fra pengespillproblematikk til problematisk dataspillatferd Pilotprosjekt høsten 2000 Prosjektmidler - Handlingsplanen mot

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

RUSMIDDELBRUK PÅ ARBEIDSPLASSEN

RUSMIDDELBRUK PÅ ARBEIDSPLASSEN RUSMIDDELBRUK PÅ ARBEIDSPLASSEN Retningslinjer for AKAN-arbeidet i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune 1 INNLEDNING... 1 2 GRUNNSYN OG KJØREREGLER I AKAN-ARBEIDET... 1 2.1 Grunnsyn...

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet.

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet. God psykisk helse: En tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet

Detaljer

AKAN I LARVIK KOMMUNE

AKAN I LARVIK KOMMUNE AKAN I LARVIK KOMMUNE (ARBEIDSLIVETS KOMITÉ MOT ALKOHOLISME OG NARKOMANI ) Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk på arbeidsplassen Vedtatt av Hovedarbeidsutvalget 06.09.2004. Revidert 30.03.05

Detaljer

PROSEDYRE VED BEKYMRING

PROSEDYRE VED BEKYMRING PROSEDYRE VED BEKYMRING Bekymring oppstår hos den enkelte medarbeidar Informer næraste leiar- seinast neste avdelingsmøte Leiar bestemmer framdrift, (anonym diskusjon med PPT/barnevern, undringssamtale,

Detaljer

Avvikling av spilleautomater- infonasjon til politi og publikum

Avvikling av spilleautomater- infonasjon til politi og publikum POLITIET POLITIDStEKTOtL1TET Rundskriv 2007/001 Til Landetspolitimestere Dato 7. juni 2007 Saksry. 2007/01211 SaksW.wzler Vegard Pettersen Avvikling av spilleautomater- infonasjon til politi og publikum

Detaljer

REGLEMENT FOR AKAN I OSLO KOMMUNE

REGLEMENT FOR AKAN I OSLO KOMMUNE REGLEMENT FOR AKAN I OSLO KOMMUNE Vedtatt av byrådet 19.07.2001. 1 FORMÅL, BEGREPER OG OMFANG 1.1 Formål Kommunens målsetting er at alle kommunale arbeidsmiljøer skal være rusfrie. Formålet med reglementet

Detaljer

Generelt tilbud. Seminar. Kurs

Generelt tilbud. Seminar. Kurs Generelt tilbud Seminar Kurs Høsten 2014/våren 2015 Hei! Dette er en oversikt over Akan kompetansesenters tilbud til norsk arbeidsliv, samt kurs for høsten 2014 og våren 2015. All påmelding til kurs skjer

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Rogaland

NAV Arbeidslivssenter Rogaland NAV Arbeidslivssenter Rogaland Å sette psykisk helse på dagsorden, bidrar til økt trygghet hos alle i virksomheten Psykisk sykdom er årsak til Hver 5. fraværsdag Hver 4. nye uføretrygdet Hver 3. som er

Detaljer

AKAN I UTENRIKSTJENESTEN RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELBRUK, SPILL- OG ANNEN PROBLEMATISK AVHENGIGHET PÅ ARBEIDSPLASSEN

AKAN I UTENRIKSTJENESTEN RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELBRUK, SPILL- OG ANNEN PROBLEMATISK AVHENGIGHET PÅ ARBEIDSPLASSEN AKAN I UTENRIKSTJENESTEN RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELBRUK, SPILL- OG ANNEN PROBLEMATISK AVHENGIGHET PÅ ARBEIDSPLASSEN Revidert pr. desember 2013 Innledning Utenriksdepartementet er opptatt

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015

Handlingsplan. Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Forord redusert de siste årene. Og det tyder videre på at tiltakene vi har gjennomført

Detaljer

Fakta om psykisk helse

Fakta om psykisk helse Fakta om psykisk helse Halvparten av oss vil oppleve at det i en kortere eller lengre periode fører til at det er vanskelig å klare arbeidsoppgavene. De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKAN-ARBEIDET I LEBESBY KOMMUNE. Retningslinjene er utarbeidet av Arbeidsmiljøutvalget og vedtatt av kommunestyret.

RETNINGSLINJER FOR AKAN-ARBEIDET I LEBESBY KOMMUNE. Retningslinjene er utarbeidet av Arbeidsmiljøutvalget og vedtatt av kommunestyret. RETNINGSLINJER FOR AKAN-ARBEIDET I LEBESBY KOMMUNE. Retningslinjene er utarbeidet av Arbeidsmiljøutvalget og vedtatt av kommunestyret. 1. Retningslinjene gjelder ved påvis misbruk av alkohol og narkotika

Detaljer

HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV?

HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV? HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV? Ta en slitesterk beslutning! Det er viktig å ta en beslutning som tåler perioder med fristelser og lav motivasjon. Beslutningen blir sterkere hvis du har tenkt nøye gjennom

Detaljer

Voksne for Barn 2014

Voksne for Barn 2014 Voksne for Barn 2014 Hvem er Voksne for Barn? o voksne som bryr oss om barn o ideell medlemsorganisasjon 2565 medlemmer 9 lokallag 205 talspersoner o etablert i 1960 o fremmer barns psykiske helse i Norge

Detaljer

Spørsmål og svar. om spilleavhengighet. Thomas Nilsson, Spelinstitutet Omarbeidet av Finn Gyllstrøm og Kari Vold Jensen, Østnorsk kompetansesenter

Spørsmål og svar. om spilleavhengighet. Thomas Nilsson, Spelinstitutet Omarbeidet av Finn Gyllstrøm og Kari Vold Jensen, Østnorsk kompetansesenter Thomas Nilsson, Spelinstitutet Omarbeidet av Finn Gyllstrøm og Kari Vold Jensen, Østnorsk kompetansesenter Spørsmål og svar om spilleavhengighet 1. U T G A V E Innledning I N N H O L D Side Kapittel 4

Detaljer

Randi Skjerve. Marianne Hansen. Spilleavhengighet. en selvhjelpsguide 2. U T G AV E

Randi Skjerve. Marianne Hansen. Spilleavhengighet. en selvhjelpsguide 2. U T G AV E Marianne Hansen Randi Skjerve Spilleavhengighet en selvhjelpsguide 2. U T G AV E INNHOLD Side 3 4 5 6 8 11 12 14 Kapittel Forord Vil du slutte å spille? Ta en beslutning! De første stegene på veien Ta

Detaljer

Hjelpelinja for speleavhengige

Hjelpelinja for speleavhengige Hjelpelinja for speleavhengige Samtalestatistikk 1. halv 2013 Lotteritilsynet juli 2013 Side 1 av 8 Oppsummering Denne halvsstatistikken viser at talet på samtaler i første halv 2013 ikkje har endra seg

Detaljer

Anledning gjør tyv muligheter for pengespill i arbeidstiden

Anledning gjør tyv muligheter for pengespill i arbeidstiden 58 SOSIOLOGI I DAG, ÅRGANG 38, NR. 1/2008 Anledning gjør tyv muligheter for pengespill i arbeidstiden Kristin Buvik cand.polit i sosiologi AKAN kristin@akan.no Abstract Terje Revheim cand.polit i psykologi

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014. Jobbfokusert terapi

Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014. Jobbfokusert terapi Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014 Jobbfokusert terapi Arbeid for alle! Alle moderne reformer bygger opp under Arbeidslinja Oppretthold en høy arbeidsstyrke og hjelp grupper som

Detaljer