Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning"

Transkript

1 1. LEGEMIDLETS NAVN Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 54,65 mg dinatriumlevofolinat tilsvarende 50 mg levofolinsyre. Hvert hetteglass på 1 ml inneholder 54,65 mg dinatriumlevofolinat tilsvarende 50 mg levofolinsyre. Hvert hetteglass på 4 ml inneholder 218,6 mg dinatriumlevofolinat tilsvarende 200 mg levofolinsyre. Hvert hetteglass på 9 ml inneholder 491,85 mg dinatriumlevofolinat tilsvarende 450 mg levofolinsyre. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning Gulaktig, klar oppløsning. 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Dinatriumlevofolinat er indisert - for å redusere toksisiteten og motvirke effekten av folinsyreantagonister, som metotreksat, ved cytotoksisk terapi og overdoseringer hos voksne og barn; - i kombinasjon med 5-fluorouracil ved cytotoksisk terapi. 4.2 Dosering og administrasjonsmåte Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning, administreres intravenøst, enten ufortynnet ved injeksjon eller ved infusjon etter fortynning (se pkt. 6.6 angående fortynning). Dinatriumlevofolinat skal ikke administreres intratekalt. Dinatriumlevofolinat i kombinasjon med 5-fluorouracil ved cytotoksisk terapi Kombinert bruk av dinatriumlevofolinat og fluorouracil er forbeholdt leger som har erfaring fra kombinasjon av folinater med 5-fluorouracil til cytotoksisk terapi. Forskjellige regimer og doseringer benyttes, uten at noen dosering er påvist som optimal. Følgende regimer har vært brukt hos voksne og eldre til behandling av fremskredet eller metastatisk kolorektalkreft, og gis som eksempler.

2 Det foreligger ingen data fra bruk av disse kombinasjonene hos barn. Regime annenhver måned:100 mg/m² levofolinsyre (= 109,3 mg/m² dinatriumlevofolinat) ved intravenøs infusjon over to timer, etterfulgt av bolus 400 mg/m² med 5-fluorouracil og 22-timers infusjon med 5-fluorouracil (600 mg/m²) i 2 påfølgende dager, annenhver uke på dag 1 og 2. Ukentlig regime:10 mg/m² levofolinsyre (= 10,93 mg/m² dinatriumlevofolinat) ved intravenøs bolusinjeksjon eller 100 til 250 mg/m² levofolinsyre (= 109,3 mg/m² til 273,25 mg/m² dinatriumlevofolinat) som intravenøs infusjon over en periode på 2 timer pluss 500 mg/m² 5- fluorouracil som intravenøs bolusinjeksjon midt i eller mot slutten av dinatriumlevofolinatinfusjonen. Månedlig regime:10 mg/m² levofolinsyre (= 10,93 mg/m² dinatriumlevofolinat) ved intravenøs bolusinjeksjon eller 100 til 250 mg/m² levofolinsyre (= 109,3 mg/m² til 273,25 mg/m² dinatriumlevofolinat) som intravenøs infusjon over en periode på 2 timer umiddelbart etterfulgt av 425 eller 370 mg/m² 5-fluorouracil som intravenøs bolusinjeksjon i 5 påfølgende dager. Ved kombinasjonsterapi med 5-fluorouracil kan det være nødvendig å endre dosen med 5-fluorouracil og det behandlingsfrie intervallet avhengig av pasientens tilstand, klinisk respons og dosebegrensende toksisitet, som angitt i produktinformasjonen for 5-fluorouracil. En reduksjon i dinatriumlevofolinatdosen er ikke nødvendig. Antallet gjentatte sykluser som benyttes, avgjøres av legen. Dinatriumlevofolinatrescue ved metotreksatterapi Fordi doseregimet ved dinatriumlevofolinatrescue i høy grad er avhengig av dosering og administrasjonsmåte angående middels eller høy metotreksatdose, bestemmer metotreksatprotokollen doseregimet ved dinatriumlevofolinatrescue. Derfor er det best å følge anvendt protokoll for middels eller høy metotreksatdose angående dosering og administrasjonsmåte for dinatriumlevofolinat. Følgende retningslinjer kan være veiledende for benyttede regimer hos voksne, eldre og barn: Dinatriumlevofolinatrescue må utføres ved parenteral administrasjon hos pasienter med malabsorpsjonsyndromer eller andre gastrointestinale lidelser der enteral absorpsjon ikke er sikret. Doser over 12,5 25 mg bør gis parenteralt på grunn av den mettbare enterale absorpsjonen av dinatriumlevofolinat. Dinatriumlevofolinatrescue er nødvendig hvis metotreksat gis ved doser over 500 mg/m² kroppsflate, og bør vurderes ved doser på mg/m² kroppsflate. Doseringen og varigheten av dinatriumlevofolinatrescue er primært avhengig av typen og doseringen av metotreksatterapien, forekomsten av toksisitetssymptomer og individuell utskillingskapasitet for metotreksat. Første dose levofolinsyre skal vanligvis være 7,5 mg (3-6 mg/m²) og gis timer (senest 24 timer) etter at metotreksatinfusjonen starter. Samme dose gis hver 6. time over en periode på 72 timer. Etter flere parenterale doser kan behandlingen gis i oral form.

3 I tillegg til administrasjon av levofolinsyre er det viktig å treffe tiltak for å sikre rask utskilling av metotreksat. Disse tiltakene omfatter: a. Alkalisering av urin slik at ph-verdien til urinen er over 7,0 før metotreksatinfusjonen (øker oppløsningsevnen til metotreksat og dets metabolitter). b. Opprettholdelse av høy urinmengde cc/m²/24 t ved økt tilførsel av væsker oralt eller intravenøst på dag 2, 3 og 4 etter metotreksatterapi. c. Plasmakonsentrasjonen av metotreksat, BUN og kreatinin bør måles på dag 2, 3 og 4. Disse tiltakene må fortsettes til metotreksatnivået i plasma er under 10-7 molar (0,1 μm). Forsinket metotreksatutskilling kan ses hos noen pasienter. Det kan forårsakes av væskeansamling i et tredje kompartment (som for eksempel ved ascites eller pleuravæske), nyreinsuffisiens eller utilstrekkelig hydrering. Under slike forhold kan høyere doser av levofolinsyre eller mer langvarig administrasjon være indisert. Pasienter som opplever forsinket tidlig metotreksateliminering har sannsynlighet for å utvikle reversibel nyresvikt. 48 timer etter at metotreksatinfusjonen starter, skal restnivået av metotreksat måles. Hvis restnivået av metotreksat er >0,5 mikromol/l, tilpasses dinatriumlevofolinatdosen i henhold til følgende tabell: Restnivået av metotreksat i blodet 48 timer etter at metotreksatadministrasjonen startet: 0,5 mikromol/l 1,0 mikromol/l 2,0 mikromol/l Ekstra levofolinsyre administreres hver 6. time i 48 timer eller til nivået av metotreksat er lavere enn 0,05 mikromol/l: 7,5 mg/m² 50 mg/m² 100 mg/m² 4.3 Kontraindikasjoner Kjent overfølsomhet overfor dinatriumlevofolinat eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt Dinatriumlevofolinat er ikke egnet til behandling av pernisiøs anemi eller annen anemi som skyldes mangel på vitamin B12. Selv om hematologiske remisjoner kan forekomme, er de nevrologiske manifestasjonene fremdeles progressive. Kombinasjonen av dinatriumlevofolinat og fluorouracil er ikke indisert ved: eksisterende kontraindikasjoner for fluorouracil kraftig diaré. Terapi med dinatriumlevofolinat sammen med fluorouracil må ikke igangsettes eller fortsettes hos pasienter som har symptomer på gastrointestinal toksisitet i noen alvorlighetsgrad før symptomene har gått helt tilbake. Pasienter med diaré må overvåkes spesielt nøye til diareen har gått tilbake, da rask

4 klinisk forverring som fører til dødsfall kan forekomme (se også pkt. 4.2, 4.4 og 4.5). Se punkt 4.6, Fertilitet, graviditet og amming, og preparatomtalene for legemidlene med metotreksat og 5-fluorouracil angående bruk av dinatriumlevofolinat sammen med metotreksat eller 5-fluorouracil ved graviditet og amming. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler Dinatriumlevofolinat må bare gis intravenøst, enten ufortynnet ved injeksjon eller ved infusjon etter fortynning, og det må ikke administreres intratekalt. Det er rapportert om dødsfall når levofolinsyre er administrert intratekalt etter intratekal overdose av metotreksat. Generelt Dinatriumlevofolinat bør kun brukes sammen med metotreksat eller 5-fluorouracil under direkte overvåking av lege med erfaring fra bruk av kjemoterapimidler til behandling av kreft. Levofolinsyrebehandling kan maskere pernisiøs anemi og annen anemi som skyldes vitamin B 12 - mangel. Mange cytotoksiske legemidler direkte eller indirekte DNA-syntesehemmere kan føre til makrocytose (hydroksykarbamid, cytarabin, merkaptopurin, tioguanin). Slik makrocytose må ikke behandles med levofolinsyre. Epileptiske pasienter Hos epileptiske pasienter som behandles med fenobarbital, fenytoin eller primidon, er det økt risiko for anfall på grunn av reduserte serumkonsentrasjoner av antiepileptiske legemidler. Klinisk overvåking, muligens overvåking av plasmakonsentrasjonene og, om nødvendig, dosetilpasning av antiepileptikumet under dinatriumlevofolinatadministrasjon og etter avsluttet behandling anbefales (se også pkt. 4.5). Levofolinsyre/5-fluorouracil I kombinasjonsregimet med fluorouracil kan toksisitetsprofilen til fluorouracil forsterkes eller forandres av dinatriumlevofolinat. De vanligste manifestasjonene er leukopeni, mukositt, stomatitt og/eller diaré, som kan være dosebegrensende. Når dinatriumlevofolinat og fluorouracil brukes sammen, må dosen med fluorouracil reduseres mer i toksisitetstilfeller enn når fluorouracil brukes alene. Gastrointestinal toksisitet observeres oftere og kan være mer alvorlig eller til og med livstruende (spesielt stomatitt og diaré). Alvorlige tilfeller behandles ved at fluorouracil- og dinatriumlevofolinatbehandlingen avsluttes, og at det gis støttende intravenøs behandling. Kombinert 5-fluorouracil/levofolinsyrebehandling skal verken startes eller fortsettes hos pasienter med symptomer på gastrointestinal toksisitet, uansett alvorlighetsgrad, før alle disse symptomene er helt forsvunnet. Fordi diaré kan være et tegn på gastrointestinal toksisitet, må pasienter med diaré overvåkes nøye til symptomene har forsvunnet fullstendig, fordi en rask klinisk forverring som fører til dødsfall, kan forekomme. Hvis diaré og/eller stomatitt oppstår, bør dosen med 5-fluorouracil reduseres til symptomene har forsvunnet fullstendig. Særlig eldre og pasienter med lav fysisk styrke på grunn av

5 sykdom er mottakelige for disse toksisitetene. Derfor bør en utvise spesiell forsiktighet ved behandling av disse pasientene. Pasientene må informeres om at de må kontakte behandlende lege umiddelbart hvis de opplever stomatitt (milde til moderate sår) og/eller diaré (vandig avføring) to ganger daglig (se også pkt. 4.2). En bør utvise spesiell forsiktighet ved behandling av eldre eller svekkede pasienter, eller pasienter som har gjennomgått preliminær strålebehandling, da disse pasientene kan ha økt risiko for alvorlig toksisitet. For disse pasientene anbefales en redusert startdose av 5-fluorouracil. Levofolinsyre/metotreksat Dinatriumlevofolinat bør ikke gis samtidig med en antineoplastisk folinsyreantagonist (f.eks. metotreksat) for å endre eller motvirke klinisk toksisitet, da den terapeutiske effekten av antagonisten kan oppheves, bortsett fra ved overdose av folinsyreantagonist (se nedenfor). Se preparatomtalen for metotreksat for mer spesifikk informasjon om reduksjon av metotreksattoksisitet. En utilsiktet overdose med en folatantagonist, som metotreksat, bør behandles raskt, som et medisinsk nødstilfelle. Etter som intervallet mellom metotreksatadministrasjonen og dinatriumlevofolinatrescue øker, reduseres den toksisitetsmotvirkende effekten til levofolinsyre. Overvåking av serumkonsentrasjonen av metotreksat er viktig for å kunne bestemme optimal dose og varighet på behandlingen med dinatriumlevofolinat. Forsinket metotreksatutskilling kan forårsakes av væskeansamling i et tredje kompartment (dvs. ascites og pleuravæske), nyreinsuffisiens, utilstrekkelig hydrering eller administrasjon av ikke-steroid anti-inflammatorisk legemiddel eller salicylater. Under slike forhold kan høyere doser av dinatriumlevofolinat eller mer langvarig administrasjon være indisert. Dinatriumlevofolinat har ingen effekt på den ikke-hematologiske toksisiteten til metotreksat, som nefrotoksisitet på grunn av legemiddel- og/eller metabolittutfelling i nyrene. Pasienter som opplever forsinket tidlig metotreksateliminering vil trolig utvikle reversibel nyresvikt og all toksisitet forbundet med metotreksat (se preparatomtalen for metotreksat). Tilstedeværelse av eksisterende eller metotreksatindusert nyreinsuffisiens er potensielt forbundet med forsinket utskilling av metotreksat og kan øke behovet for høyere doser eller mer langvarig bruk av levofolinsyre. For store levofolinsyredoser må unngås, da dette kan svekke antitumoraktiviteten til metotreksat, særlig for tumorer i sentralnervesystemet der levofolinsyre akkumuleres etter gjentatte kurer. Resistens overfor metotreksat som et resultat av redusert membrantransport, innebærer også resistens overfor folinsyrerescue fordi begge legemidlene deler det samme transportsystemet. Muligheten for at pasienten tar andre legemidler som interagerer med metotreksat (f.eks. legemidler som kan påvirke metotreksatelimineringen eller bindes til serumalbumin), bør alltid vurderes dersom det observeres unormale laboratoriefunn eller klinisk toksisitet. 4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon Dinatriumlevofolinat er et antidot mot folinsyreantagonister f.eks. metotreksat. Etter bruk av metotreksat kan dinatriumlevofolinatoverdoser føre til redusert effekt av metotreksatterapi ("overrescue").

6 Samtidig bruk av dinatriumlevofolinat motvirker den antineoplastiske aktiviteten til metotreksat og øker de cytotoksiske effektene av fluorouracil. Livstruende diaré har vært observert hvis 600 mg/m² fluorouracil (intravenøs bolus én gang i uken) gis sammen med dinatriumlevofolinat. Når dinatriumlevofolinat og fluorouracil brukes sammen, må dosen med fluorouracil reduseres mer enn når fluorouracil brukes alene. Dinatriumlevofolinat kan redusere effekten av de anti-epileptiske stoffene fenobarbital, primidon, fenytoin og succinimider, og kan øke anfallshyppigheten (en reduksjon av plasmanivåene til enzyminduserende antikonvulsiva kan observeres fordi den hepatiske metabolismen økes. Folater er en av de medvirkende faktorene til økningen) (se pkt. 4.4). Når dinatriumlevofolinat gis sammen med en folinsyreantagonist (f.eks. kotrimoksazol, pyrimetamin) kan effektiviteten til folinsyreantagonisten enten reduseres eller nøytraliseres fullstendig. 4.6 Fertilitet, graviditet og amming Graviditet Det foreligger ikke tilstrekkelige og velkontrollerte kliniske studier fra bruk under graviditet og amming. Det er ikke utført formelle dyrestudier angående effekten av bruk av dinatriumlevofolinat på reproduksjonstoksisiteten. Det foreligger ingen indikasjoner på at folinsyre har skadelige effekter ved administrasjon under graviditet. Under graviditet bør metotreksat kun administreres etter strenge indikasjoner, og fordelene for moren ved bruk av legemiddelet bør veies opp mot risikoen for skade på fosteret. Dersom behandling med metotreksat eller andre folatantagonister finner sted på tross av graviditet, er det ingen begrensninger i bruken av dinatriumlevofolinat for å redusere toksisiteten eller motvirke effektene. 5-fluorouracilbruk er vanligvis kontraindisert under graviditet og amming. Dette gjelder også kombinert bruk av dinatriumlevofolinat sammen med 5-fluorouracil. Se også preparatomtalen for metotreksat, andre folatantagonister og legemidler som inneholder 5- fluorouracil. Amming Det er ikke kjent om dinatriumlevofolinat utskilles i morsmelk hos mennesker. Dinatriumlevofolinat kan brukes under amming når det anses nødvendig i henhold til terapeutiske indikasjoner. Metotreksat eller 5-fluorouracil må imidlertid ikke gis til ammende kvinner, fordi begge stoffene kan gå over i morsmelken. Kvinnen må slutte å amme før slik behandling igangsettes. 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner Det er ikke sannsynlig at dinatriumlevofolinat vil påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Den generelle tilstanden til pasienten vil trolig være mer signifikant enn eventuelle legemiddelfremkalte effekter. 4.8 Bivirkninger Frekvens Svært vanlige ( 1/10)

7 Vanlige ( 1/100 til < 1/10) Mindre vanlige ( 1/1 000 til < 1/100) Sjeldne ( 1/ til < 1/1 000) Svært sjeldne (< 1/10 000), ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data) Forstyrrelser i immunsystemet Psykiatriske lidelser Gastrointestinale sykdommer Nevrologiske sykdommer Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Svært sjeldne Overfølsomhetsreaksjoner, inkludert anafylaktoide reaksjoner og urtikaria Sjeldne Søvnløshet, opphisselse og depresjon etter høye doser Sjeldne Gastrointestinale sykdommer etter høye doser Sjeldne Økning i anfallshyppigheten for epileptikere (se også pkt. 4.5) Mindre vanlige Feber er observert etter administrasjon av dinatriumlevofolinat som injeksjonsvæske, oppløsning Kombinasjonsterapi med 5-fluorouracil: Generelt sett er sikkerhetsprofilen avhengig av anvendt regime for 5-fluorouracil på grunn av forsterking av den 5-fluorouracilinduserte toksisiteten. Månedlig regime: Gastrointestinale sykdommer Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Svært vanlige Kvalme og oppkast Svært vanlige Mukosale toksisiteter, som kan være alvorlige Ingen forsterkning av andre 5-fluorouracilinduserte toksisiteter (f.eks. nevrotoksisitet). Ukentlig regime: Gastrointestinale sykdommer Svært vanlige Diaré med høyere grader av toksisitet og dehydrering som fører til sykehusinnleggelse for behandling og til og med dødsfall 4.9 Overdosering

8 Det er ikke rapportert om sekvele hos pasienter som har fått signifikant mer dinatriumlevofolinat enn anbefalt dose. Det finnes intet spesifikt antidot. Ved bruk av metotreksat kan en overdose med dinatriumlevofolinat føre til redusert effekt av metotreksat ("over-rescue") Ved en eventuell overdosering av kombinasjonen av fluorouracil og Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske eller infusjonsvæske, oppløsning, må en følge overdoseringsinstruksjonene for fluorouracil. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiske egenskaper Farmakoterapeutisk gruppe: Midler som motvirker toksisitet av cytostatika ATC-kode: V03A F Folinsyre er formylderivatet av tetrahydrofolinsyre, dvs. den aktive formen av folinsyre. Levofolinsyre er den biologisk aktive l-isomeren av racemisk folinsyre. Den er involvert i forskjellige metabolske prosesser, inkludert purinsyntese, pyrimidinnukleotidsyntese og aminosyremetabolisme. Levofolinsyre brukes ofte for å redusere toksisiteten og motvirke virkningen til folatantagonister, som metotreksat. Levofolinsyre og folatantagonister deler samme membrantransporbærer og konkurrerer om transport inn i celler, noe som stimulerer folatantagoniststrømmen. Det beskytter også cellene fra effekten av folatantagonister ved å fylle opp den reduserte folatbeholdningen. Levofolinsyre gir ikke reduksjon av enzymet dihydrofolatreduktase. Dermed fungerer det som en preredusert kilde til H4- folat. Det kan derfor forbigå folatantagonistblokkeringen av dihydrofolatreduktase, og utgjør en kilde for de forskjellige koenzymformene til folinsyre. Biokjemisk grunnlag for kombinasjon av dinatriumlevofolinat med fluorouracil: Fluorouracil kan hemme DNA-syntesen ved å bindes til enzymet tymidylatsyntetase. Kombinasjonen av dinatriumlevofolinat og fluorouracil fører til dannelse av et stabilt ternært kompleks som består av tymidylatsyntetase, 5-fluorodeoksyuridinmonofosfat og 5,10-metylentetrahydrofolat. Dette fører til en utvidet blokade av tymidylatsyntetasen med forsterket hemming av DNA-biosyntesen, noe som fører til økt cytotoksisitet sammenlignet med monoterapi med fluorouracil. 5.2 Farmakokinetiske egenskaper Dinatriumlevofolinat er bioekvivalent med kalsiumlevofolinat samt med racematet dinatriumfolinat med tanke på plasmakonsentrasjonene av levofolinsyre og den aktive hovedmetabolitten, 5- metyltetrahydrofolinsyre, etter intravenøs administrasjon av samme molare dose av den aktive isomeren.

9 Distribusjon Proteinbindingen til levofolinsyre er omtrent 27 %. Distribusjonsvolumet er omtrent 17,5 liter. Eliminasjon Den aktive isomere formen levofolinsyre (1-5-formyltetrahydrofolinsyre) metaboliseres raskt til 5- metyltetrahydrofolinsyre i leveren. Det antas at denne omdanningen ikke er forbundet med forekomsten av hydrofolatreduktase. Omtrent 20 % av en intravenøs dose utskilles som uendret levofolinsyre i urinen. Clearance for levofolinsyre er omtrent 205 ml/min. Etter intravenøs administrasjon er halveringstiden til levofolinsyre og den aktive metabolitten, 5-metyltetrahydrofolinsyre, henholdsvis 0,5 timer og 6,5 timer. 5.3 Prekliniske sikkerhetsdata Det er ikke utført toksisitetstester av kombinert bruk med fluorouracil. Ingen ytterligere informasjon som er relevant for forskriveren er tilgjengelig, men det henvises til andre relevante deler av preparatomtalen. 6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer Natriumhydroksid (til ph-justering) Saltsyre (til ph-justering) Vann til injeksjonsvæsker 6.2 Uforlikeligheter Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt under pkt Holdbarhet 3 år. Etter blanding med fluorouracil eller fortynning med 9 mg/ml natriumkloridoppløsning eller 50 mg/ml glukoseoppløsning (se pkt. 6.6) er kjemisk og fysisk bruksstabilitet påvist i 72 timer ved C. Av mikrobiologiske hensyn bør produktet brukes umiddelbart. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er brukstiden og forholdene før bruk brukerens ansvar, og vil normalt ikke overskride 24 timer ved 2 8 C, med mindre fortynning har funnet sted ved kontrollerte og godkjente aseptiske forhold. 6.4 Oppbevaringsbetingelser Oppbevares i kjøleskap (2 C 8 C). Oppbevar hetteglasset i ytterpakningen for å beskytte mot lys.

10 Oppbevaringsbetingelser etter fortynning av legemidlet, se pkt Emballasje (type og innhold) Fargeløst hetteglass av glass type I, med propp av brombutylgummi og flipp-lokk i aluminium. Pakningsstørrelser: Hetteglass med 1 ml, 4 ml eller 9 ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning, i pakninger på 1 eller 5 hetteglass. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført. 6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning, administreres intravenøst, enten ufortynnet ved injeksjon eller ved infusjon etter fortynning. Infusjonsvæsken må klargjøres under aseptiske forhold. Injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning, kan fortynnes med 9 mg/ml natriumkloridoppløsning eller 50 mg/ml glukoseoppløsning. Levofolinsyre medac 50 mg/ml kan brukes sammen med fluorouracil. Kun klare oppløsninger uten synlige partikler må brukes. Kun til engangsbruk. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. 7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstr Hamburg Tyskland 8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE Dato for første markedsføringstillatelse: Dato for siste fornyelse: OPPDATERINGSDATO

11

Irinotecan Hospira er indisert for behandling av avansert kolorektalkreft.

Irinotecan Hospira er indisert for behandling av avansert kolorektalkreft. 1. LEGEMIDLETS NAVN Irinotecan Hospira 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 20 mg irinotecanhydrokloridtrihydrat, tilsvarende 17,33 mg irinotecan.

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN SOMAC Control 20 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver enterotablett inneholder 20 mg pantoprazol (som natriumsesquihydrat).

Detaljer

Voksne og ungdommer (over 12 år) Den anbefalte dosen er 10 mg (én tablett) én gang per dag sammen med eller uten mat.

Voksne og ungdommer (over 12 år) Den anbefalte dosen er 10 mg (én tablett) én gang per dag sammen med eller uten mat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Rupafin 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder: 10 mg av rupatadin (som fumarat) Hjelpestoffer med kjent effekt: laktose 58 mg som laktosemonohydrat

Detaljer

Amlodipin Actavis 5 mg tablett. Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin (som amlodipinmesilatmonohydrat).

Amlodipin Actavis 5 mg tablett. Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin (som amlodipinmesilatmonohydrat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Amlodipin Actavis 5 mg tabletter Amlodipin Actavis 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Amlodipin Actavis 5 mg tablett. Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin

Detaljer

Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner som har høy risiko for fremtidige

Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner som har høy risiko for fremtidige 1. LEGEMIDLETS NAVN Livial 2,5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 tablett inneholder: tibolon 2,5 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Tablett.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg. ibuprofen

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg. ibuprofen Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg ibuprofen Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Tricaine Pharmaq 1000 mg/g pulver til bad, oppløsning, til fisk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING.

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Tricaine Pharmaq 1000 mg/g pulver til bad, oppløsning, til fisk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Tricaine Pharmaq 1000 mg/g pulver til bad, oppløsning, til fisk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: Kvalitativ sammensetning Trikainmesilat Kvantitativ sammensetning

Detaljer

Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban

Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban IS-2050 Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon IS-2050 Versjon: 2.1 Mars 2014

Detaljer

Salmosan vet 500 mg/g pulver for suspensjon til behandling av fisk. Homogen, lys beige til beige pulver for suspensjon til behandling av fisk.

Salmosan vet 500 mg/g pulver for suspensjon til behandling av fisk. Homogen, lys beige til beige pulver for suspensjon til behandling av fisk. Preparatomale (SPC) Denne er også tilgjengelig hos produsenten: http://salmosan.net/no/preparatomale/ 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Salmosan vet 500 mg/g pulver for suspensjon til behandling av fisk. 2.

Detaljer

For behandling av preadult og adult lakselus (Lepeophtheirus salmonis) eller skottelus (Caligus) på oppdrettslaks.

For behandling av preadult og adult lakselus (Lepeophtheirus salmonis) eller skottelus (Caligus) på oppdrettslaks. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Trident vet, 500 mg/g pulver til behandlingssuspensjon til fisk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: 1 g produkt inneholder 500 mg azametifos. Hjelpestoffer:

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi

Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av narkolepsi hos barn og unge Utgitt juli 2013 av Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD,

Detaljer

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 587 Veiledning om Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak 1. INNLEDNING..........................................

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban

Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban IS-2050 Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon Januar 2013 Versjon: 1.0 Dato: 23. januar

Detaljer

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

Narkolepsi -en veiviser

Narkolepsi -en veiviser Narkolepsi -en veiviser Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 INNHOLD En veiledning om narkolepsi 6 Forord 6 Historikk 6 Narkolepsi 7 Virkning og utbredelse

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to 1 www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to Alt fra tiden før unnfangelsen spiller kostholdet en enormt viktig rolle både for mor og barn. Du spiser hver eneste dag, og hvert

Detaljer

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling En veileder for helsepersonell Skrevet av: Stein Frostad Jon Haug

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Kortutgave av retningslinjer

Kortutgave av retningslinjer Innledning Denne kortutgaven oppsummerer kunnskapsbaserte retningslinjer for forebygging og behandling av trykksår. Den ble utviklet som ledd i et 4-årig samarbeid mellom European Pressure Ulcer Advisory

Detaljer

Informasjon til helsepersonell

Informasjon til helsepersonell 23. januar 2014 Informasjon til helsepersonell Kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: Vær oppmerksom på forskjeller mellom preparatene når det gjelder risiko for blodpropp og betydningen av individuelle

Detaljer

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles?

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles? HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles? 1 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Av Bjørn Bjorvatn,

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Utkast til forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål (forsøksdyrforskriften)

Utkast til forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål (forsøksdyrforskriften) Utkast til forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål (forsøksdyrforskriften) Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Formål 2. Saklig og personelt virkeområde 3. Stedlig virkeområde 4. Definisjoner

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles?

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Av Bjørn Bjorvatn, professor dr.med. Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer 2007 Søvnproblemer rammer mange

Detaljer

Terapiveileder. Medikamentell behandling mot lakselus

Terapiveileder. Medikamentell behandling mot lakselus Medikamentell behandling mot lakselus revidert våren 2012 Innhold 1. Behandling mot lakselus ved varierende følsomhetsstatus... 4 1.1. Generelle prinsipper knyttet til kontroll og koordinert reduksjon

Detaljer

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt Siden 1947 har BCG-vaksinasjon av ungdom i alderen 12-14 år inngått i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. I løpet av disse 61 årene har forekomsten av tuberkulose sunket betydelig. Fra å være et av

Detaljer