Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf Internett: VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT"

Transkript

1 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf Internett: VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT HOTELLGRUPPA I SOGN PÅ INTERNETT KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV Øyvind Heimset Larsen, Ingjerd Skogseid og Terje Aaberge Vestlandsforsking

2 Hotellgruppa i Sogn Kontaktpersoner Prosjektansvarlig: Knut Lindstrøm, Lindstrøm Hotell, 6887 Lærdal Tlf E-post: Prosjektleder: Terje Aaberge, Vestlandsforsking Tlf E-post: Prosjektmedarbeidarar: Øyvind Heimset Larsen, Vestlandsforsking Tlf E-post: Forprosjekt BIT Reiseliv Hotellgruppa i Sogn Delprosjekt Kartlegging av Status og Behov FORMÅL Denne rapporten presenterer resultat frå to undersøkingar som ble gjennomført blant medlemmene i Hotellgruppa i Sogn våren Rapporten er utarbeidet av: Øyvind Heimset Larsen, Ingjerd Skogseid og Terje Aaberge GRADERING Rapporten skal før den blir offentlig tilgjengelig gjennomgåast og godkjennast av Vestlandsforsking og Hotellgruppa i Sogn. Ingjerd Skogseid Vestlandsforsking Tlf E-post: RAPPORTTYPE DATO DISTRIBUSJON Rapport Til Hotellgruppa i Sogn. Sentral prosjektleiing BIT-reiseliv 2

3 Tittel VF Prosjektrapport BIT Reiseliv Forprosjektrapport Hotellgruppa i Sogn på Internett: Kartlegging av status og behov Prosjekttittel Forprosjekt BIT Reiseliv Hotellgruppa i Sogn Rapportnummer 14/2003 Dato Gradering Open Tall sider 101 Prosjektnr 5238/40 Prosjektansvarlig Terje Aaberge Emneord e-handel, status, spørjeundersøking, Forskarar Terje Aaberge, Øyvind Heimset Larsen, Oluf Haugen, Ingjerd Skogseid Oppdragsgivar RBL Reiselivsbedriftenes Landsforening, Servicekontoret og Hotellgruppa i Sogn. Prosjektet er finansiert av SND Sogn og Fjordane og Hotellgruppa. Norges Forskningsråd Samandrag Denne rapporten er eit av tiltaka i BIT Reiseliv Forprosjektet. BIT, (Bransjeorienterte ITprosjekter), som omfattar utvikling av IT-løysingar tilpasset behova i den enkelte bransje. Programmet er initiert av SND, og vert finansiert av SND og dei deltakande bedriftene. RBL er prosjekteiger for BIT Reiseliv. Hotellgruppa i Sogn er eit av delprosjekta i BIT Reiseliv, og har engasjert Vestlandsforsking til å stå for gjennomføring. Rapporten omfattar resultatet av to spørjeundersøkingar og omtalar resultatet av kartlegginga av status og behov hjå medlemmene og ser utfordringane som er avdekka i lys av litteratur rundt bruk av IKT, verdiskaping og endringsprosessar. Andre publikasjonar frå prosjektet ISBN: Pris: 300,- (for trykt versjon) 3

4 Forord Denne rapporten er eit av tiltaka i BIT Reiseliv-Forprosjektet. BIT (Bransjeorienterte ITprosjekter), som omfattar utvikling av IT-løysingar tilpasset behova i den enkelte bransje. Programmet er initiert av SND, og vert finansiert av SND og dei deltakande bedriftene. Reiselivsbedriftenes Landsforening, Servicekontoret (RBL) er prosjekteiger for BIT Reiseliv. Eit av delprosjekta vert gjennomført i samarbeid med Hotellgruppa i Sogn som har engasjert Vestlandsforsking til å stå for gjennomføring. Arbeidet i BIT Reiseliv Forprosjekt starta hausten 2002, og vert avslutta i løpet av sommaren Arbeidet i forprosjektet har vore gjennomført i tre delprosjekt: 1. Reisemål Hardanger Fjord AS. Destinasjonssystem og booking for små og mellomstore bedrifter 2. Gudbrandsdalen Reiseliv AL/Peer Gynt Arrangement AS. Salg- og markedssystem for arrangement produkter 3. Hotellgruppa i Sogn. Felles nettportal og bookingsystem for ei gruppe individuelle hotell. I tillegg har det blitt gjennomført fellestiltak som alle delprosjekta drar nytte av. Det viktigaste tiltaket her har vore det Nasjonale Standardiseringsprosjektet for utvikling av standardar for utvekslingsformat over Internett. Prosjektet omfattar følgjande aktivitetar. 1. Kartlegging av behov og status hos medlemmene i Hotellgruppa i Sogn og deira gjester 2. Medvirke til koordinering av ulike initiativ/satsingar for marknadsføring av Sognefjorden på Internett. (TheFjords, Visitsognefjord) 3. Portal for betre marknadsføring av Sognefjorden. Målet er å lage ei teneste som er synleg på nett og som har ein betre struktur for navigering. Hotella vil ha eigne vevtenester ein lenkar vidare til i portalen Portal skal medvirke til betre informasjon om Sognefjorden Denne rapporten omtalar resultatet av kartlegginga av status og behov hjå medlemmene og dei utfordringane som er avdekka i lys av litteratur rundt bruk av IKT, verdiskaping og endringsprosessar. Takk til verksemdene som deltok i undersøkinga for godt samarbeid og til oppdragsgjevar som alle har medverka til resultata av undersøkinga. Me vil også takke BIT reiseliv sentralt for nyttige innspel, kritikk og kommentarar undervegs i arbeidet. Terje Aaberge Øyvind Heimset Larsen Ingjerd Skogseid Prosjektleiar Forskar Forskar 4

5 Innhaldsliste FORORD... 4 INNHALDSLISTE... 5 FIGURLISTE... 5 TABELLAR... 6 SAMANDRAG... 7 SAMANDRAG BAKGRUNN HOTELLGRUPPA I SOGN BIT PROGRAMMET KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV - METODE INITIALKARTLEGGING UTDJUPANDE KARTLEGGING RESULTAT INITIALKARTLEGGING EIGNE NETTSIDER BRUK AV INTERNETT OG ONLINE BOOKING LØYSING PORTAL SOGNEFJORD.NO RESULTAT UTDJUPANDE KARTLEGGING BEDRIFTSINFORMASJON KUNDEPROFIL OG MARKNADSFØRING FORRETNINGSPROSESSAR VERKTØY, IT-TEKNOLOGI OG OPPLÆRING GENERELT OM STATUS OG FRAMTIDSUTSIKTER E-HANDEL, VERDISKAPING OG ENDRINGSPROSESSAR VERDISKAPINGSMODELLAR FASAR I UTVIKLING AV ELEKTRONISK HANDEL RAMMEVILKÅR OM ORGANISASJONSENDRINGAR GENERELT DRØFTING SAMANLIKNING AV SOGNEFJORDEN MED BIT REISELIV STARTPROSJEKT VERDISKAPING E-MODNING RAMMEVILKÅR ORGANISASJONSTVIKLING KONKLUSJON OPPSUMMERING OG TILRÅDING REFERANSAR VEDLEGG 1 ORD OG OMGREP VEDLEGG 2 SKJEMA INITIALKARTLEGGING VEDLEGG 3 SKJEMA OG INTERVJUGUIDE UTDJUPANDE KARTLEGGING VEDLEGG 4 PORTALEN SOGNEFJORD.NO Figurliste FIGUR 1. STADER LANGS SOGNEFJORDEN DER DEI 21 MEDLEMSBEDRIFTENE ER LOKALISERT FIGUR 2. FASAR OG FRAMDRIFT I BIT MODELLEN

6 FIGUR 3. HOVEDPERSPEKTIV VIRKSOMHETS- OG SYSTEMPERSPEKTIVET (CHRISENSEN, 2003) FIGUR 4. VEVTENESTE FIGUR 5. BRUK AV INTERNETT OG ONLINE BOOKING FIGUR 6. BRUK AV E-POST FIGUR 7. TALET PÅ ÅRSVERK I VERKSEMDENE (GJENNOMSNITT = 12,3) FIGUR 8. SYSSELSETTING I VERKSEMDENE SAMLA FIGUR 9. OMSETNAD I FIGUR 10. OMSETNAD SAMANLIKNA MED TAL GJESTEDØGN FIGUR 11. OMSETNADEN I ÅR 2000 OG 2001 RELATIVT TIL ÅR FIGUR 12. AVBESTILLINGAR OG REDUKSJON I BESTILLINGAR PÅ GRUNN AV KONFLIKTAR FIGUR 13. NASJONALITET % I SNITT PÅ HOTELLA FIGUR 14. NASJONALITETEN TIL TURISTAR I NORGE FOR 2001 OG 2002 (SSB 2003) FIGUR 15. GJESTESAMANSETNING I TO ULIKE KLASSIFISERINGAR FIGUR 16. SAMANSETTING AV GJESTER I SOGN OG FJORDANE (SSB 2003) FIGUR 17. KVEN LEDER GJESTEN TIL HOTELLET? FIGUR 18. TAL GJESTER SOM BESØKER FLEIRE HOTELL I REGIONEN FIGUR 19. TYPISK LENGDE PÅ OPPHALD FIGUR 20. TYPISK FORDELING AV PRODUKT OG TENESTER KUNDEN KJØPER FIGUR 21. UTBREIING AV AVTALAR MED TUROPERATØRAR, REISEBYRÅ OG TURISTINFORMASJON FIGUR 22. AKTØRAR DET ER INTERESSE FOR MEIR KONTAKT MED FIGUR 23. RANGERING AV INFORMASJONSKJELDER OM SOGNEFJORDEN FIGUR 24. RANGERING AV INFORMASJONSKJELDER OM DEI ENKELTE HOTELLA FIGUR 25. RANGERING AV ÅRSAKER TIL AT GJESTENE KJEM TIL NETTOPP DET ENKELTE HOTELLET FIGUR 26. UTBREIING AV INFORMASJON SOM ER SYSTEMATISERT OG TILGJENGELEG FOR GJENBRUK FIGUR 27. RUTINAR FOR OPPDATERING AV INFORMASJON FIGUR 28. ER DET BEHOV FOR Å INTEGRERE INFORMASJONEN MEIR? FIGUR 29. RUTINAR VED BESTILLING FIGUR 30. BETALINGSFORMER NYTTA FIGUR 31. PERSONLEG KONTAKT MED GJESTER FIGUR 32. STRATEGIPLANAR I VERKSEMDENE FIGUR 33. TAL PC-AR I KVAR BEDRIFT FIGUR 34. ER PC-ANE KNYTT SAMAN I NETTVERK? FIGUR 35. VEDLIKEHALDSAVTALE FIGUR 36. FOR LITE KOMPETANSE I NÆROMRÅDE? FIGUR 37. TILGANG TIL OG BRUK AV INTERNETT FIGUR 38. TYPE OPPKOPLING NYTTA MOT INTERNETT FIGUR 39. INTERNETT TILGANG FOR GJESTER FIGUR 40. TYPE TILKOPLING TILGJENGELEG FIGUR 41. KVEN UTVIKLAR OG OPPDATERING AV EIGNE NETTSTADER FIGUR 42. FREKVENS FOR OPPDATERING AV NETTSIDENE FIGUR 43. TAL VERKSEMDER SOM HAR LØYSING FOR BESTILLING PÅ INTERNETT FIGUR 44. BRUK AV NETTBANK FIGUR 45. INNKJØPSAVTALAR OG BRUK AV INTERNETT TIL INNKJØP FIGUR 46. PÅTRYKK FRÅ KUNDAR OG LEVERANDØRAR FOR AUKA NETTBRUK FIGUR 47. INTERNE SYSTEM FIGUR 48. BOOKING SYSTEM FIGUR 49. KORLEIS VERT DET GITT OPPLÆRING I BEDRIFTA? FIGUR 50. KVAR VERT OPPLÆRINGA GITT? FIGUR 51. PORTER S VERDIKJEDEMODELL (PORTER 1985) FIGUR 52. FASAR I UTVIKLING AV ELEKTRONISK HANDEL (NACHIRA 2002) FIGUR 53. LEVITT DIAMANT OG HEILHEITLEG TILNÆRMING (CHRISTENSEN, GRØNLAND OG METHLIE 1999) FIGUR 54. DISTRIBUSJONSKANALAR I REISELIVET (BIT 2001) Tabellar TABELL 1. STYRINGSGRUPPA SI PRIORITERING AV HOVEDUTFORDRINGANE (BIT 2001) TABELL 2. TYPAR ENDRING OG KONSEKVENSAR (CHRISTIANSEN 2003)

7 Samandrag Denne kartlegginga av status og behov er eit av tiltaka i prosjektet BIT Reiseliv sitt forprosjektet. Kartlegging av status og behov er gjennomført i to deler: Ei initialkartlegging med fokus på it-bruk vart gjennomført i samband med tre opne informasjons- og diskusjonsmøte i januar 2003 Ei utdjupande kartlegging med medlemmene i Hotellgruppa i april-mai I initialkartlegginga deltok 19 aktørar frå Hotellgruppa samt andre interessentar. I den utdjupande kartlegginga deltok 19 av dei 21 medlemsbedriftene i Hotellgruppa i Sogn. Portalen 1 Initialkartlegginga stadfestar behovet for ein portal 14 sa at dei ser øyeblikkeleg nytte av portal, fire svara at dei i noko grad ser nytte av portalen. 18 respondentar ønskte å vera lenka opp mot portalen. Portalen bør ha o Fokus på marknadsføring, ein offisiell inngangsport til Sognefjorden som reisemål o Informasjon om attraksjonar, stader, aktivitetar og turforslag, vektlegging av dei ulike må vurderast o Lenke til bookingfunksjonalitet, men at denne bør velgast og integrerast i den enkelte si vevside Bedriftsprofil Gjennomsnittleg storleik på hotella i hotellgruppa er 12,3 årsverk Talet på tilsette er langt større på grunn av den sesongbaserte drifta, med mange tilsette i sommarsesongen og få i vintersesongen Storleiken på verksemdene varierer mykje, talet på gjestedøgn varierer frå til , med totalt omlag gjestedøgn i regionen Dei ulike hotella rettar seg delvis mot ulike kundegrupper og marknader. Svingingar i marknaden på grunn av eksterne tilhøve påverkar dei ulike hotella ulikt. Eit samarbeid er difor viktig for at regionen som ei eining skal kunne dra best muleg nytte av dei ulike marknadane i vanskelege tider. Kundeprofil og marknadsføring Ferie og yrkesreiser er viktigaste gruppene, hotella har berre ein liten del kurs og konferansar. Familiar er også ei lita kundegruppe medan individuelt reisande og gruppereiser er viktige. Turoperatøren er den viktigaste formidlaren for hotella Dei fleste hotella har flest reisande som overnattar berre eit døgn ei viktig utfordring for å betre resultatet utan at ein treng handtere fleire gjester kan vere å sjå på tiltak som gjer at kunden oppheld seg lenger på hotellet. Det inneber eit tett samarbeid med ulike tilbydarar av aktivitetar og attraksjonar i regionen. Turoperatørane er viktige informasjonskjelder både når det gjeld det enkelte hotellet og når det gjeld regionen rundt. I tillegg til turoperatørane er attraksjonane i regionen viktige for å få gjester til regionen. Dette er viktig å ta med i vidare marknadsføring 1 Prototyp på portalen er å finne på for nærmare omtale av portalen sjå vedlegg 4 under 7

8 tildømes i portalen. Forretningsprosessar Berre nokre av bedriftene har i stor grad systematisert informasjon om kundar og leverandørar Handteringa av bestilling og betaling er nokså lik hjå bedriftene. Fleire ser forbetringspotensial på område som o Informasjonsformidling og kvalitet på turistinformasjon o Direkte marknadsføring o Handtering av booking o Samarbeid Booking og kundekontakt tar typisk mellom 60 70% av tida til hotelleigar Få verksemder har eit aktivt strategiplan arbeid, berre 6 av verksemdene har ein nedskriven strategi, og i berre tre av desse omhandlar bruk av IT Verktøy, IT-teknologi og opplæring Alle verksemdene har datamaskiner som er i dagleg bruk, og alle har tilgang til internett, e-post og eigne nettsider ISDN er mest vanlege oppkoplingsmetoden, alternativa ADSL og breiband er ikkje tilgjengeleg for alle verksemdene. 12 av hotella tilbyr gjester tilgang til internett, på halvparten av hotella er dette ei betalingsteneste Det er mest vanleg å bruke eksterne bedrifter/ressursar til å utvikle internett presentasjonen til hotellet Oppdatering skjer hjå dei fleste i samband med oppstarten av ein ny sesong Fem av hotella har løysing for bestilling på internett, berre ein har implemantert dette som ein heilautomatisk løysing Generelt om status og framtidsutsikte Pressa økonomi på grunn av små marginar, og kronekurs Offentlege krav som skjema, statistikk, ansvar og avgifter er tyngjande. Er opptatt av meir samarbeid i mellom verksemder t.d. i hotellgruppa. Fokus er på marknadsføring, sesongutviding, produktutvikling og god turistinformasjon. Det er også ønske om samarbeid og erfaringsutveksling om praktisk oppgåver. Verdiskaping Hotella har mange aktørar å ha kontakt med og som krev særskilt behandling. Denne situasjonen stiller store krav til det enkelte hotell. Samarbeid i nettverk kan gjere verksemdene sterkare i forhandlingssituasjonar. Det vil og vere viktig i forhold til innkjøp og marknadsføring. Samanlikna med den nasjonale undersøking er turoperatøren samt individuelt reisande langt viktigare kundegrupper for hotellgruppa i Sogn enn det, det er for landet sett under eit. Verktøy og satsingar må difor settast inn for å støtte opp rundt desse gruppene. Turistinformasjonen er i følgje hotella, lite viktige for å kundetilgangen. Kan det inngåast eit betre samarbeid for blant anna å nå individuelt reisande? 8

9 E-modning Alle verksemdene i vår undersøking har datamaskiner med tilgang til Internett og hadde i ulik grad kome i gang med å bruke elektronisk handel, hovudsakleg ved bruk av elektronisk post og dei fleste nyttar nettbank til betaling av rekningar. Likevel har undersøkinga avdekka at graden av e-modning i hotellgruppa samla er relativt lav i høve til andre bransjar. I enkelte verksemder har dei kome lenger, men andre heng etter. Samanliknar ein med andre verksemder i Sogn og Fjordane så er det stort samanfall i forhold til graden av e-modning Motivasjon Det er no ei utbredt oppfatning i organisasjonen (hotellgruppa) at det er behov for endring med meir og betre samarbeid og bruk av IT. Endringsviljen for mange er avgrensa til effektiv profilering og kommunikasjon på nett, i form av eigne nettstader og fellesportal. Avanserte bookingløysingar har det vist seg å ikkje vere stemning for å ta i bruk Tilråing Mange av dei vi intervjua har peika på at samarbeid er viktig for dei og at ein godt kan samarbeide meir i regionen. Det er naturleg nok ikkje alle rammevilkår hotellgruppa har makt til å påverke t.d. kronekurs, reglar og avgifter. Men ved å arbeide nærare saman i nettverk både i regionen og utanfor vil ein kunne gjere reiselivsnæringa i regionen og dei enkelte verksemdene meir robuste. Det er viktig å nytte endringsviljen til å utvikle samarbeidet i hotellgruppa og der igjennom dei enkelte verksemdene vidare, spesielt med fokus på dei type løysingar og system som er ønskt. Gjennom samarbeid og utprøving vil kvar enkelt bedrift få meir kunnskap og informasjon som grunnlag for å gjere sine eigne strategiske val, og kanskje og utforme strategiplanar der IT vert behandla spesielt. Dei fleste hotella er på nivå 2 heimesider på verdensveven med e-post og enkle Internettsider. Det er då viktig å ta eit steg vidare i gongen slik at ein kan tilpasse forretningsdrifta si til det nye nivået med dei ressursane som er tilgjengeleg. Nivå 3 med enkel elektronisk handel, som kan vere bestillingskjema, og nivå 4 med meir avanserte og integrert system er truleg oppnåeleg for dei fleste utan for stor innsats. Det blir viktig å legge ein del arbeid i eigne nettsider for å sikre at dei gjer best muleg nytte for seg i forhold til å nå dei strategiske måla til verksemda. Viktige tema blir her Type informasjon og brukarvenleg og tiltalande design, Kvaliteten på innhaldet og evaluering av tilbakemeldingar frå brukarane Synleggjering på nettet, for å bli funnen. Bruk av kart og andre hjelpemiddel for å gje informasjon og oversikt Like så korleis verksemda vel å nytte e-post strategiske til kontakt med gjester, kundar og leverandørar til dømes ved utsending av tilbod og nyheitsbrev og enkle verktøy for kunderelasjonshandtering (CRM) Dei same elementa må sjølvsagt med når det gjeld samarbeid om ein felles portal for regionen, slik ein no er samde om å kople til visitsogenfjorden. I tillegg bør ein då ha fokus på: Meir avanserte kartløysingar 9

10 Enkel bruk av mobile løysingar (som SMS), Aktiv bruk av standardar utvikla i reiselivssbransjen for å definere produkta og produktkategoriane når ein objektiv skal presentere seg. Aller viktigast er det å få ein stabil driftsorganisasjon på plass for å kunne halde portalen levande som ei god informasjonsteneste om og eit godt bilete utad for regionen. Det er viktig at portalen saman med hotella sine eigne heimesider gjev svar på dei viktigaste tinga det typisk vert spurt om før og under reisa. Dersom dette er handtert på ein fornuftig måte på internett kan kunden visast til desse sidene for informasjon, eller informasjonen kan vere til hjelp i informasjonsarbeidet, som underlags informasjon. Dersom kunden ikkje har tilgang til internett kan bedriftene lett hente ut informasjonen og sende til dømes pr faks. Før reisa er det klart vanlegast å spørje etter pris, lokalisering, rutetider/korleis finne fram til hotellet, og kva attraksjonar og eller aktivitetar som finnes i området. I stor grad vert det nytta e-post og telefon for å formidle svar på denne typen spørsmål. Under opphaldet spør dei etter informasjon om rutetider, om mat kultur, og kultur generelt samt naturen og attraksjonane i området. Det er også mange som lurer på kva innbyggjarane lever av og kva dei gjer om vinteren. Dette er stort sett spørsmål som vert svara på munnleg. Det er no ei utbreidd oppfatning i hotellgruppa at det er behov for endring med meir og betre samarbeid om effektiv profilering og kommunikasjon på nett. Det er viktig å nytte denne endringsviljen til å utvikle samarbeidet i hotellgruppa, for på den måten å hjelpe dei enkelte verksemdene til å bli meir lønsame. Gjennom samarbeid og utprøving vil kvar enkelt bedrift få meir kunnskap og informasjon til å gjere sine eigne strategiske val. 10

11 1. Bakgrunn Bakgrunnen for prosjektet er at medlemmene i hotellgruppa i Sogn ønskjer å sjå på korleis dei kan effektivisera sin bruk av Internett og kopling av dette mot interne system i verksemdene. Det er og behov for ein felles portal for marknadsføring av hotella og felles ressursar, attraksjonar og aktivitetar. Dei er ikkje nøgde med systema dei har for dette i dag og er interessert i å medvirke til å utvikle system for å presentere bestillbare produkt av høg kvalitet. Forprosjektet skal finne ut kva krav som må tilfredsstillast for at eit slikt system skal virke godt i forhold til bedrift og kundar. I den samanhengen kom dei i dialog med programmet for Bransjeretta IT (BIT) Reiseliv som fant at dette er ein relevant problemstilling for deira program. Prosjektet Hotellgruppa i Sogn på Internett er eit av delprosjekta i BIT Reiseliv forprosjekt, og vart starta opp i januar Under vil vi gå nærare inn på problemstillingane Hotellgruppa opplevde å stå overfor, og på innhaldet i BIT Reiseliv-programmet. 1.1 Hotellgruppa i Sogn Hotellgruppa i Sogn er eit samarbeid mellom dei 21 hotella som er knytt til Sognefjorden, frå Turtagrø i aust til Brekke i vest. Hotellgruppa i Sogn er ein interesseorganisasjon for hotella som tek opp saker av felles interesse. Til dømes innkjøp, kontraktutformingar m.m. I tillegg deltek Hotellgruppa i marknadsføringa av regionen. Samarbeidet i hotellgruppa har vart i omlag15 år. Figur 1. Stader langs Sognefjorden der dei 21 medlemsbedriftene er lokalisert Sognefjorden er eitt av Noregs mest attraktive og etablerte reisemål med årlig tal gjestedøgn i hotell, pensjonat, leilegheiter, hytter, camping, gardsbruk og i privat innkvartering på (i 2001). Totalt er den reiselivsrelatert omsetnaden i Sogn og Fjordane estimert til 2,8 mrd. kroner, og ringverknadane store for samfunnet rundt. For å sikre kundegrunnlaget er det viktig å nå store kundegrupper. Bruk av tradisjonelle og nye marknadsføringskanalar er viktig i dette arbeidet. Bruk av Internett gir potensielt tilgang til store kundegrupper. Men for å realisere potensialet må desse kundegruppene finna vevtenesta. Presentasjon av reiselivsverksemder på Internett er ein del av handelsprosessen knytt til det å selja reiselivsproduktet. Medlemmene i hotellgruppa vert i dag invitert med i mange ulike typar nettportalar knytt til ei rekke forskjellige databasar. For hotella er det eit problem at det blir mange ulike stader å oppdatere informasjon samtidig som hotella ikkje har styring med kor deira data blir brukt. Det er avertert som lett og billigare å oppdatere katalogar og omtaler som er lagt ut på vevtenester, men det som ikkje er tatt med er at det etterkvart vert vanskeleg å halde greie på kvar det er behov for å oppdatere dersom informasjonen er spreidd på mange stader. 11

12 Ein handelsprosess er eit rituelt spel. Den består av ei rekke veldefinerte handlingar som strukturerer dialogen mellom kjøpar og seljar. Etablerte tillitsforhold bind kjøpar og seljar saman og lettar framtidig handel. Det som skil e-handel frå tradisjonell handel er at kommunikasjonen føregår på Internett. Seljaren kommuniserer med kunden ved bilete, tekst og bruk av metaforar, og kunden svarar med tekst og museklikk i skjermbileta. E-handel er ei form for sjølvbetjening der seljaren kommuniserer via eit grensesnitt på ein dataskjerm. Den munnlege tillitsskapande dialogen vert simulert av ein abstrakt prosess som gjer det vanskelegare å etablere eit tillitsforhold enn ved direkte personleg kontakt. Ei e-handelsteneste er brukarvennleg viss den er konstruert slik at dialogen fungerer. Det føreset at den set kunden i sentrum, dvs. set fokus på kunden sine problem med å finne fram til ei vare og å gjennomføra handelen. Den interne handteringa av forretningsprosessen kan gjerast meir effektiv slik at kunden får ei best muleg oppleving av handelsprosessen. Det er altså to typar utfordringar for ei bedrift som vil etablere e-handel, handtering av kommunikasjon mot kundane tilpassing av interne forretningsprosessar Målet med forprosjektet er å avdekke behov og krav til system for nettbasert informasjon og booking for hotella omkring Sognefjorden. I dette prosjektet foreslår vi å utvikle ei fleksibel løysing der bedriftene sine heimesider er lenka til ein portal som også har eit bookingsystem. Informasjon om bedriftene adresser, priskatalog osv vert lagt inn på standardisert xml-format i dei individuelle vevtenestene og henta inn i bookingsystemet med jamne mellomrom. Prosjektet har fleire delmål. 1. Kartlegging av behov og status hos medlemmene i Hotellgruppa i Sogn og deira gjester 2. Medvirke til koordinering av ulike initiativ/satsingar når det gjeld marknadsføring av Sognefjorden på Internett. (TheFjords 2, Visitsognefjord 3,) 3. Portal for betre marknadsføring av Sognefjorden i forprosjektet. Målet er å lage ei teneste som er synleg på nett og som har ein betre struktur for navigering. Hotella vil ha eigne vevtenester ein lenkar vidare til i portalen Portal skal medvirke til betre informasjon om Sognefjorden Denne rapporten omtalar resultatet av kartlegging av status og behov hjå medlemmene og ser dei utfordringane som er avdekka i lys av litteratur rundt bruk av IKT, verdiskaping og endringsprosessar. 1.2 BIT programmet Programmet Bransjeretta IT (BIT) er eit program der det vert utvikla IT-løysingar tilpassa den 2 The Fjords"-prosjektet har som hovedmål å marknadsføre reisemåla langs Sognefjorden i skuldersesongane. Prosjektet har eit totalbudsjett på ca kr 2,7 mill i 2003 og skal gå over 3 år. Marknadsføringa er retta inn mot det internasjonale marknaden. Prosjekt har fått laga eigen grafisk profil, brosjyre med innlagd CD, ulike visittkort, og eiga Internettpresentasjon Tilbakemeldingane på opplegget frå samarbeidspartnarane i marknaden er særs god. 3 "VisitSognefjorden" er eit aksjeselskap som er eigd av dei fem destinasjonsselskapa langs Sognefjorden. VisitSognefjorden har for tida sekretariat i Aurland. Selskapet har omlag kr i total marknadsføringsbudsjett i Selskapet har vald å ha ein beskjeden aktivitet i starten, med auke etterkvart. Aktiviteten skal auke i 2004 og målet er å gjere organisasjonen til hovedkanal for marknadsføring av Sognefjorden. Organisasjonen er eigar av Internettenesta 12

13 enkelte bransje. Vidare vert det fokusert på effektiv bruk av nye IT-løysingar gjennom kompetanse og organisasjonsutvikling. Utvikling av nye løysingar skjer i et samarbeid mellom bransjeorganisasjon, pilotbedrifter og programvareleverandørar. De første BIT prosjekta blei gjennomført i 1989 i regi av DU (Distriktenes Utbyggingsfond). Sidan 1994 har 22 bransjar gjennomført eigne BIT prosjekt. BIT blei etablert som program i SND i (Meir informasjon om BIT-programmet finns på nettstaden BIT-programmet er finansiert av SND, bransjeorganisasjonane og pilotbedriftene. Formålet med programmet er utvikling av IT-løysingar tilpassa behov i den enkelte bransje. Hovudfokus har vore å medvirke til effektiv intern og elektronisk forretningsdrift i verdikjeder for å betra konkurranseevna til verksemdene. Den bedriftsstyrte samarbeidsmodellen har utvikla seg til å omfatte: e-handelsløysingar på verdikjedenivå verktøy for effektiv bruk av IKT på bedriftsnivå BIT Reiseliv er ei av satsingane i BIT programmet og RBL står for gjennomføringa av satsinga. Programmet bygger på ein femfasars modell og går over til saman 2-4 år. Etter kvar fase skal det avgjerast om det vert vidareføring til ein ny fase. RBL og medlemsbedriftene gjennomførte Startprosjektet i 2000/2001, og arbeidet med Forprosjektfasen starta hausten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 /Fase / / / /06 START prosjekt FOR prosjekt HOVED prosjekt SPRED - NINGS FORBED- RINGS - RINGS Figur 2. Fasar og framdrift i BIT modellen Den første fasen, Startprosjektet, var primært ein kartleggingsfase. I Startprosjektet vart RBL medlemmene sin bruk av IT-system og deira behov og ønskjer for framtidige IT-system kartlagt. Systemleverandørar som dekkjer desse behova vart også kartlagt. Som resultat av kartlegginga har ein no eit bilete av kva ulike interne system bedriftene nyttar for å oppnå effektiv intern og ekstern kommunikasjon. Talet på funksjonar varierer for ulike bedriftene, men for dei fleste som svara på undersøkinga er dette eit komplekst system med stort behov for overføring av data (kommunikasjon) mellom system, men dette gjeld ikkje for alle bedrifter. I tillegg til interne funksjonar er også kommunikasjon mot dei opne, globale distribusjons- og kommunikasjonskanalane viktige. Det overordna målet for BIT programmet er å medvirke til å styrke bedrifter sin 13

14 konkurranseevne og lønsemd ved å effektivisera drifta i ei bedrift med hjelp av IT. Måla for BIT Reiseliv Startprosjekt var et samarbeid mellom RBL, medlemsbedriftene og SND som blant anna skulle: Kartlegge status for bruk og framtidig behov for IT blant medlemsbedriftene Utarbeide momentliste for kravspesifikasjon Kartlegge leverandørar og system som finns Kartlegge om det er grunnlag for å gå vidare til neste fase i BIT-programmet, Forprosjektfasen, for å løyse dei utfordringane som er avdekka Dersom grunnlaget er til stades, utarbeide mål for Forprosjektfasen. I Startprosjektet vart følgjande forhold om RBLs medlemsbedrifter kartlagt Bedriftene er i hovedsak små, 70% har mindre enn 10 millionar i omsetnad Bedriftene får eit stadig aukande tal kundar som er individuelle reisande, og som også ønskjer tilbod om informasjon og kontakt også når dei er undervegs. Internett som ny distribusjonskanal gjev mulegheiter for direkte kontakt med kundar, men Internett har også gitt auka kundemakt. Kundane ønskjer raskt svar, så nær opp til sann tid som muleg og pålitelig informasjon når dei handlar direkte på nettet. Forbrukaråtferda har endra seg dramatisk dei siste åra; frå å finne informasjon og bestille reisa i god tid før avreise, til no å forvente oppdatert informasjon før, under og etter reisa. Bestillingar vert framleis ofte gjort før reisa, men nærare avreisa og i aukande grad også undervegs. Bedriftenes hovedutfordring er nettopp dette utfordringar dei skal møta med små ressursar, manglande system for ei rekke sentrale funksjoner og med liten integrasjon mellom dei systema dei allereie har. Startprosjektet avdekka også at det vert satsa for lite på IT-opplæring og strategisk planlegging, noko som gjer utfordringane større. Tabell 1. Styringsgruppa si prioritering av hovedutfordringane (BIT 2001) 1. Mangel på integrasjon mellom bedriftenes interne IT-systemer og mellom de interne og eksterne systemene. 2. Ikke systemer for å håndtere kundenes økende krav om oppdatert og korrekt informasjon i sann tid eller til å foreta bestillinger i løpet hele kjøpsprosessen, inklusive underveis. 3. Økende antall individuelle kunder. Behov for bedre systemer for å bygge tettere relasjoner med kundene for å kunne skreddersy tilbud og øke gjenkjøp. Gjøre det enklere å kommunisere mellom interne og eksterne systemer, uavhengig av antall kanaler og databaser opplysningene skal legges i. Ta i bruk ny teknologi for standardisering av utvekslingsformater mot Internett, som XML-teknologien. Ta i bruk de muligheter som ligger i mobilt Internett og lokaliseringstjenester med kart og posisjoneringsmoduler. Bedre utnyttelse av de muligheter som Internett gir med en-til-en dialog med kundene. Økt satsing på systemer for CRM kunderelasjonsledelse, integrert i de øvrige systemene i bedriftene. BIT Reiseliv Forprosjekt er bygget opp rundt hovedproduktet som er utvikling av bransjeløysningar gjennom delprosjekt. Å utvikle bransjeløysningar for reiselivet gjennom BIT programmet krev at prosjektet føl ein struktur som erfaringsmessig har gitt gode resultat i andre bransjar. SNDs BIT sekretariat har utvikla ei rekke modellverktøy til hjelp i gjennomføringa. Figuren nedanfor viser at det er fem dimensjoner som verksemdene må ha kontroll over dersom de skal lykkes med sin bransjeløysning, nemlig organisasjon, prosesser, 14

15 data, applikasjonar og teknisk utstyr (Christensen 2003) A: Organisasjon Medarbeidere Organisasjonsstruktur Kompetanse Kultur Verksemdsperspektivet D: Systemer Bransjeløysning Før- og ettersystem Kontorstøtte Systemstruktur B: Prosessar Verdiskapande prosessar Støtteprosessar Prosess-struktur Kvalitet E: Teknisk utstyr PC-ar Tenarar/servere Operativsystem Nettverk/Skrivarar Teknisk infrastruktur Systemperspektivet C: Data Grunndata Datastruktur Figur 3. Hovedperspektiv Virksomhets- og systemperspektivet (Chrisensen, 2003) Det som kjenneteiknar eit velfungerande informasjonssystem er at verksemdsperspektivet og systemperspektivet kan sjåast i samanheng. Verksemdsperspektivet handlar om mennesker, prosessar og data. Systemperspektivet handlar om system (programvare) og teknisk utstyr. BIT Reiseliv Forprosjekt er bygd opp med ei nasjonal styringsgruppe og med lokale arbeidsgrupper for delprosjekta. Prosjektleiarane for delprosjekta sit i den nasjonale styringsgruppa for å sikre koordinering og erfaringsutveksling. De lokale arbeidsgruppene skal også fungere som styringsgrupper. Arbeidet i BIT Reiseliv Forprosjekt start hausten 2002, og vert avslutta i løpet av sommaren Arbeidet i Forprosjektet har vert gjennomført i tre delprosjekt: 1. Reisemål Hardanger Fjord AS. Destinasjonssystem og booking for små og mellomstore bedrifter 2. Gudbrandsdalen Reiseliv AL/Peer Gynt Arrangement AS. Salg- og markedssystem for arrangementprodukter 3. Hotellgruppa i Sogn. Felles nettportal og bookingsystem for ei gruppe individuelle hotell. I tillegg har det blitt gjennomført fellestiltak som alle delprosjekta drar nytte av. 15

16 2. Kartlegging av status og behov - metode Kartlegging av status og behov er gjennomført i to deler: Ei initialkartlegging med fokus på it-bruk vart gjennomført i samband med tre opne informasjons- og diskusjonsmøte 22., 28. og 29. januar 2003 Ei utdjupande kartlegging med medlemmene i Hotellgruppa i april-mai Kapittel 3 rapporterer resultata frå initialkartlegginga og kapittel 4 resultata frå den utdjupande. I kapittel 6 vert resultata diskutert i forhold til referansemateriale om e-handel verdiskaping og endringsprosessar som vert presentert i kapittel 5. Kartlegginga av status og behov har nytta ein kombinasjon av metodar. I den første undersøkinga vart det i hovedsak nytta eit spørjeskjema ( enquete ), men ein av delane i skjemaet vart også diskutert i plenum på informasjonsmøta. I den andre undersøkinga vart det brukt formelt intervju som metode etter at spørsmåla var sendt ut til respondentane på førehand. Sjølv om store delar av hotellgruppa er dekka av kartlegginga er det grunn til å vere varsam i tolking av svara. Talet på svar er såpass lavt at ein må vere kritisk til prosent-tal, vi har difor valt å nytte absolutte tal i denne framstillinga. Alle grafar nytta i resultatdelen har tal svar presentert langs den vertikale aksen, der ikkje anna er oppgjeve. Nokre av spørsmåla i intervjuguiden trefte ikkje målgruppa tilstrekkeleg, og svara vi fekk gav lite ny informasjon. Difor er ein del spørsmål uteletne. Eit anna problem som vart oppdaga undervegs var uklar definisjon av omgrep som t.d. kunde og gjest. Omgrepet kunde assosierer hotella ofte med turoperatørar, særleg i høve til marknadsføring, sjølv om dei i dialogen er samde i at også besøkande gjester er kundar. I våre spørsmål har vi tenkt kunde i vidare tyding, dvs. inklusive gjester, men det er altså uklart kva tyding respondenten har lagt i sitt svar. 2.1 Initialkartlegging I den første undersøkinga vart det brukt eit spørjeskjema ( enquete ) som 19 av deltakarane på opplæringsmøta fylte ut (eit skjema for kvar verksemd). Hotellgruppa ønskte at alle relevante aktørar skulle inviterast til informasjonsmøta som vart arrangert ved oppstart av prosjektet. På den måten ville dei sikre at interesserte skulle få informasjon om og ha høve til å komme med innspel til prosessen. Møta hadde delvis form av informasjons-og opplæringsmøte for å auke kompetansen til verksemdene og som debattmøte der det var høve til å kome med innspel til prosessen. I informasjons- og opplæringsdelen vart det teke opp tema som: marknadsføring på Internett kvalitet på vevtenester Sognefjord.no som portal for reiselivsaktørane i Sogn Også i informasjonsdelen vart det i stor grad lagt opp til debatt og innspel spesielt i forhold til bruken av sognefjord.no som portal for regionen generelt og spesielt for hotellgruppa. Det er rimeleg å tru at ein del av dei som tok seg tid til å delta på desse tre møta er blant dei mest entusiastiske til å bruke it i hotelldrifta. 16

17 Mot slutten av dagen fekk deltakarane ca minutt til å fylle ut skjemaet som er grunnlaget for første kartlegginga. Spørsmål og uklarheitar vart tekne opp i plenum. Alle deltakarane på møta fekk utdelt skjema, men ikkje alle har svara og nokre skjema er ikkje fullstendig utfylt. Totalt har 14 hotell, 1 campingplass, 3 reiselivslag og eitt informasjons- og opplevingssenter svara på initialkartlegginga. 2.2 Utdjupande kartlegging I den andre undersøkinga brukte vi formelt intervju som metode etter at spørsmåla var sendt ut til respondentane i på førehand, med andre ord ein kombinasjon av eit spørjeskjema ( enquete ) og eit intervju ( utspørjing ) (Hellevik 2000 s 104). Nokre respondentar valde å svare på spørjeskjema men ville ikkje intervjuast, det har difor ikkje vore høve til å utdjupe svara frå desse verksemdene på same viset som dei andre verksemdene. Utvalet av verksemder er basert på medlemskap i Hotellgruppa i Sogn. 21 verksemder er med i Hotellgruppa i Sogn, og 19 av desse har svara. Ei bedrift ønskte ikkje å gje frå seg informasjon då dei såg på den som for sensitiv. Av dei som har svara, har 14 bedrifter delteke i dybdeintervju. Intervjua vart utført av ein forskar ved Vestlandsforsking. Respondentane vart kontakta per telefon på førehand og hadde alle sagt seg villege til å delta i undersøkinga. Dei fekk intervjuguiden/skjema (sjå vedlegg) tilsendt per post i god tid før intervju fann stad. Intervjuaren stilte oppfølgingsspørsmål tilpassa den enkelte. Intervjua vart utført i lokala til verksemdene. 17

18 3 Resultat Initialkartlegging Ved starten av prosjektet vart det halde tre opne informasjons- opplærings- og diskusjonsmøte med brei deltaking, dvs at alle medlemmene i Hotellgruppa vart invitert og at det vart opna for at andre lokale aktørar deltok etter invitasjon frå hotellgruppa. I samband med desse informasjonsmøta vart det gjort ei initialkartlegging (sjå vedlegg 2) om IT-bruk. Alle deltakarane på møta fekk utdelt spørjeskjemaet men ikkje alle sende inn svara og nokre skjema er ikkje fullstendig utfylt. Totalt har 14 hotell, 1 campingplass, 3 reiselivslag og eitt informasjons- og opplevingssenter svara på kartlegginga av IT-bruken. Presentasjonen av resultata av denne undersøkinga er delt i tre deler, som føl strukturen på spørjeskjemaet, bruken av eigne vevsider, bruk av Internett i verksemda og spørsmål knytt opp mot portalen. 3.1 Eigne nettsider Har eiga vevteneste no Redigerer vevtenesta sjølv Evaluerer besøket på sidene Ja Nei Ikkje svara Figur 4. Vevteneste Av respondentane har 18 av 19 eigne heimesider, og ser det som viktig å satse meir på bruken av desse framover. 14 meiner det i stor grad er viktig å ha eigne sider, fire svarar at det på nokre områder er viktig. Halvparten av respondentane får ut logg og besøksstatistikken til vevtenesta. På denne måten får dei kunnskap om kva sider brukaren besøker og kva type informasjon dei er interessert i for på denne måten å følgje med på trafikken og å vurdere nytteverdien av vevsida. Vevsidene er i 14 av tilfella utvikla av spesialistar, berre to av respondentane gjer mykje av arbeidet sjølv, medan ytterlegare to gjer noko av arbeidet sjølv. Når ein ser på drift og oppdatering av vevtenesta kjøper åtte av respondentane dette, medan fem gjer mykje sjølv og seks gjer noko sjølv, men fleire skulle gjerne gjere meir for å vedlikehalde sine eigne sider. Fire har planar på å bruke mykje tid og ressursar på vevsidene og 13 noko tid og ressursar. Over halvparten (14) var usikre på kva verktøy som vart nytta til å vedlikehalde sidene, det er difor vanskeleg å vurdere kva som skal til for at dei skal kunne ta over dette ansvaret. 18

19 3.2 Bruk av Internett og online booking løysing Ja Nei Ikkje svart Marknadsføring Booking Innkjøp E-post Figur 5. Bruk av Internett og online booking I undersøkinga kjem det fram at Internett vert brukt til å marknadsføre (18 av 19) det tilbodet til hotellet. I dialogen på informasjonsmøte vart det sett ein del fokus på viktigheiten av marknadsføring via Internett. E-post vert nytta av alle respondentane for raskare kommunikasjon. Tretten av respondentane seier dei bruker Internett til ulike booking/ehandels løysingar på sin nettstad. Berre seks av respondentane nyttar Internett til innkjøp/ehandel. På spørsmål om kundar bestille tenester hos bedrifta på Internet svarar 17 av respondentane at dei har denne funksjonen i vevsida si, men berre to av verksemdene har heilautomatisk booking system for Internett. Desse to hadde begge kjøpt systemet Visbook, berre den eine respondenten har sett dette systemet i drift førebels. Tolv har denne funksjonen implementert med e-post/skjemavariantar. Fleire av verksemdene i regionen har avtale med Fjordpass.no 4 som har alotment for å selje overnatting via Internett der det er automatisk bestilling. Av dei som ikkje har automatisk booking ønskjer fire av respondentar å ha denne type løysing, ein ønskjer å kombinere manuelle og automatiske løysingar, medan sju føretrekk ei løysing der ein nytter skjemavariantar og e-post /telefaks løysingar, tre vel andre manuelle løysingar som telefon. Seks av respondentane har eller har planar om å skaffe eit elektronisk booking system (der internettfunksjonar ikkje treng vere med), ni har ikkje slike planer, og ein ønskjer felles løysing. Fire av dei som vurderer bookingssystem ønskjer ei løysing der eventuelle endringar til ein bestilling skjer via telefon, fire ønskjer å gje kunden høve til å endre i eit Internett grensesnittet. Ei bedrift har allereie denne funksjonen installert. To av respondentane har booking løysing som resultat av kjedetilknyting. Ni av respondentane vil helst ha booking funksjonen som ein del av eigen nettstad, berre ein ønskjer fellesløysing, seks er usikre 4 Ca 18 overnattingsverksemder i Sognefjord regionen (ikkje alle er medlemmer i hotellgruppa) har avtale med Fjordpass for 15 av desse kan ein booke via Internett. 19

20 Ja Nei Ikkje svart Kontakt bransjeorg Kontakt kjede/konsern Interne meldingar Kontakt turoperatør Figur 6. Bruk av e-post Internett og e-post vert av seksten respondentar nytta til å halde kontakt med bransjeorganisasjonen, og atten nyttar Internett til kontakt med turoperatørar. Også internt i kjede/konsern og i dei enkelte verksemdene vert Internett nytta til kommunikasjon og beskjedar/meldingar. Fem av respondentane nyttar Internett til kommunikasjon med kjede/konsern og fem nyttar det til intern koordinering. 3.3 Portal Sognefjord.no Mykje tid på møta vart nytta til å diskutere behovet for ein portal for hotellgruppa og regionen, og kva innhald denne eventuelt burde ha. Resultatet av diskusjonen viser at det ein har no ikkje er godt nok, sidan regionen ikkje har ein sjølvstendig portal. Ein treng ein portal der ein ikkje berre omtalar hotella og tettstader, men må ta med informasjon om dei omliggande aktivitetar og attraksjonar også. I undersøkinga vart det også sett fokus på portalen og innhaldet i denne. På spørsmål om dei såg nytten av ein portal for Sognefjorden svara 14 at dei ser øyeblikkeleg nytte av den, fire svara at dei i noko grad ser nytte av portalen. 18 respondentar ønskte å vera lenka opp mot portalen. Når det gjeld spørsmål om felles booking funksjon på ein slik portal, så er ein for dette, medan ni seier at ville helst ha eventuell internettbooking på eiga bedrift sin nettstad. Åtte ser likevel ein viss nytte av å bruke booking system internt for å ha oversikt over ledig kapasitet. På spørsmål om kva detaljeringsgrad som er behov for anna innhald enn informasjon om hotella svara 14 at alle overnattingsstadane bør presenterast, medan tre berre vil ha hotella. Elleve respondentar meiner at alle tettstader bør presenterast, tre meiner dei med ein viss storleik, ein meiner at berre hotell bør presenterast, medan tre vil ha få og kjende tettstadar med i oversikten. Vidare seier ti at dei vil få, men kjende attraksjonar presentert, medan åtte vil ha alle attraksjonane med i portalen. Fordelinga er nokolunde lik for aktivitetar og reise/turforslag. Åtte vil ha alle aktivitetane med, åtte andre vil ha få og kjende aktivitetar medan ein vil ha dei som er i nærleiken av overnattingsstadane. For turforslag vil åtte presentere alle, medan ni vil presentere få og kjende turforslag. 20

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 1/2003 KUNNSKAPSOVERSIKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 1/2003 KUNNSKAPSOVERSIKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 1/2003 KUNNSKAPSOVERSIKT OG STATUS FOR ELEKTRONISK HANDEL: TOLV VERKSEMDER I SOGN OG FJORDANE Ingjerd Skogseid,

Detaljer

E-handel for småskala matprodusentar

E-handel for småskala matprodusentar Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 14/2002 E-handel for småskala matprodusentar Av Terje Aaberge og Øyvind Heimset Larsen VF Prosjektrapport

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Sogndal Fotball - ein sosial møteplass Innføring av CRM-system

Sogndal Fotball - ein sosial møteplass Innføring av CRM-system Vestlandsforsking rapport nr. 2/2013 Sogndal Fotball - ein sosial møteplass Innføring av CRM-system Ingjerd Skogseid og Øyvind Heimset Larsen Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Faks:

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Sjølvstendig arbeid innan hovudprofilen Økonomisk styring

Sjølvstendig arbeid innan hovudprofilen Økonomisk styring NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2008 Sjølvstendig arbeid innan hovudprofilen Økonomisk styring Rettleiar: Associate Professor Kenneth Fjell Hotellprising by versus distrikt Av Jon Arve Hatlevoll og

Detaljer

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 7/2003 Best på nett Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane Svein Ølnes,

Detaljer

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I Vestlandsforsking notat nr. 3/2011 KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I KOMMUNESEKTOREN: FJALER Sluttrapport Guttorm Flatabø og Ingjerd Skogseid side 2 Vestlandsforsking notat Tittel Kunnskap kryssar grenser i kommunesektoren:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Strategi for Miside og Norge.no

Strategi for Miside og Norge.no Vestlandsforsking-rapport nr. 3/2008 Strategi for Miside og Norge.no - innspel til strategi for vidareutvikling av tenestene Svein Ølnes, Vestlandsforsking, og Lene Gulbrandsen, Bouvet ASA Vestlandsforsking,

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Digitale tenester i staten statuskartlegging Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Føreord I 2012 lanserte Stoltenberg II eit digitaliseringsprogram frå regjeringa, der det vart varsla eit auka trykk på digitalisering

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Vestlandsforsking notat nr. 10/2014 Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Funksjonell analyse av Bedriftsnettverket i Jostedalen Kristin Løseth, Ingjerd Skogseid, Jon Gunnar Nesse (red) Vestlandsforsking,

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway Sluttrapport Innhold Fra BIT Reiseliv til BookNorway 3 Erfaringer og resultater 5 Vedl. 1 Sluttrapport Fase 1 2004/2006 6 Vedl. 2 Nasjonalt Standardiseringsprosjekt

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

CRM-system som IT-nav for Sogndal Fotball?

CRM-system som IT-nav for Sogndal Fotball? Vestlandsforsking rapport nr. 4/2009 CRM-system som IT-nav for Sogndal Fotball? Ingjerd Skogseid og Nils Arne Hove Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 side 2 Vestlandsforsking

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22 Årsmelding 2005 Innhald Navet i elektronisk forvaltning. Direktøren sin leiar side 4 Brønnøysundregistra ein viktig del av næringspolitikken side 7 Fokus på styring av verksemder side 8 Sikkerhetsportalen

Detaljer