pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra til kroner pr. år, side 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3"

Transkript

1 pr plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra til kroner pr år, side 3 Nordmenn om innvandrere En økende andel i befolkningen mener at innvandrere er mer kriminelle enn nordmenn, side 5 Kombibil for foreldre 80 prosent av de privateide kombinerte bilene i Norge eies av barnefamilier, side 6

2 Ukens statistikk Innhold nr 46/95 Redaksjon: Svein Longva (ansv red), Anne-Sissel Tekst Tabell Skanvik (red), Siw Ellen Jakobsen, Tom Granseth Ny statistikk: side- side: Institusjoner for barn og unge, (økonomiske nøkkeltall) Redigering/grafikk: Kirsten Aanerud, Elisabeth Godnes, Iris Stenseng, Audhild Overby, Korrektur: Else Efjestad, Asta Bardseth Tabeller: Camilla Juvet Terminvis omsetningsstatistikk Detaljhandel, 1 termin 4 17 Design: Enzo Finger Design Trykk: Lobo Grafisk as Byggekostnadsindeks, boliger, oktober 4 14 Priser: Pr år kr 720,- Enkeltnr kr 25,- ISSN Holdning til innvandrere og innvandringspolitikk 5 Husk A oppgi kilde: Ukens statistikk/ Konsumprisindeksen, pr 15 oktober 6 5 Statistisk sentralbyrå Hotell- og restaurantdrift, 1994 Foreløpige tall 7 19 Forretningsmessig tjenesteyting, 2 kv 7 Den norskkontrollerte utenlandskregistrerte handelsflåten, 3 kv 8 23 Ordrestatistikk Industri, 3 kv 9 15 Produsentprisindeksen, pr 15 oktober 9 13 Prisindeks for forstegangsomsetning innenlands, pr 15 oktober 9 12 Annet stoff Barnefamilier velger kombibiler 6 Mer import av høyteknologi i oktober 8 Økonomiske nøkkeltall Publikasjoner Statistisk sentralbyrå utgir statistikk og analyser i en rekke ulike serier og periodiske publikasjoner Norges offisielle statistikk formidler statistikk hovedsakelig i form av tabeller I denne serien inngår også Statistisk årbok, Statistisk månedshefte, Historisk statistikk og Regionalstatistikk Samfunnsspeilet og økonomiske analyser er tidsskrifter som bringer utdypende kommentarer og analyser Statistiske analyser bringer mer "populære" analyser, som retter seg mot en større leserkrets Sosiale og økonomiske studier er en serie for forskningsformidling Rapporter utgis i tilknytning til de enkelte statistikkomranene eller aktuelle prosjekter og oppdrag Aktuell statistikk presenteres også i ulike temapublikasioner, som Bank- og kredittstatistikk, Månedsstatistikk over utenrikshandelen og Bygginfo Bestilling av publikasjoner: For abonnement, samt kjøp av enkeltpublikasjoner: Statistisk sentralbyrå, Salg- og abonnementservice, Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo Telefon: Telefaks: Ny statistikk Statistisk sentralbyrå vil publisere nye tall fra folgende statistikker: Frigivelses- Ukens dato: statistikk: Arbeidstakerstatistikk for innvandrere, 2 kv Befolkningsstatistikk Folketallet 1 oktober og endringer i 3 kv (pressemelding) Byggearealstatistikk, oktober Havnestatistikk, 2 kv Hurtigruta Bergen-Kirkenes, 3 kv Salg av petroleumsprodukter, oktober Skatteregnskapsstatistikk, januar-oktober Veitrafikkulykker med personskade, oktober Statistisk sentralbyrå tar forbehold om at varslet publiseringsdato kan bli forskjøvet Enkeltpublikasjoner kan også kjøpes hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner, Møllergt 17, Postboks 8134 Dep, 0033 Oslo Telefon: Telefaks: Alle publikasjoner finnes i vårt bibliotek Telefon: /43 Telefaks Elektronisk formidling SSB-data online inneholder statistikk fra de fleste emner med tilbakegaende tall og opplysninger om SSBs publikasjoner Det utgis hvert år en CD-ROM med nordisk statistikk Pressemeldinger, statistikk fra Ukens statistikk, offisiell statistikk og annen informasjon fra SSB finner man også pa Webtjeneren på Internet: Ukens statistikk nr 46/95

3 Bamevemsinstitusjoner, 1994: kroner pr plass Kostnadene pr institusjonsplass for barn og unge varierer mye, fra kroner pr år i mødrehjem til i akutt- og utredningsinstitusjoner for unge I gjennomsnitt koster en institusjonsplass kroner pr år En plass i barne- og ungdomshjem og i bo- og arbeidskollektiv kostet til sammenligning henholdsvis og kroner pr år Plassene i akutt- og utredningsinstitusjonene og i gruppen andre institusjoner var de absolutt dyreste Disse kostet henholdsvis og kroner pr år Brutto driftsutgifter for de 160 barnevernsinstitusjonene som var registrert i 1994 var på nær 900 millioner kroner Til sammen hadde disse plasser Institusjonene fordelte seg på 31 barnehjem, 56 ungdomshjem, 16 kombinerte barne- og ungdomshjem, 12 institusjoner for foreldre og barn (mødrehjem), 13 bo- og arbeidskollektiv, 19 akutt- og utredningsinstitusjoner og 13 andre institusjoner for barn og ungdom Barnehjem og ungdomshjem utgjør nær to tredeler (64 prosent) av alle institusjonene for barn og ungdom Mange av disse institusjonene disponerer i dag akuttplasser i tillegg til de mer langvarige plasseringene i barnevernet Flest offentlige To av tre barnevernsinstitusjoner (68 prosent) eies og drives av det offentlige Langt de fleste av disse, 83 prosent, har fylkeskommunene ansvar for 32 prosent eies av private, det vil si organisasjoner og stiftelser Nær halvparten av barnehjemmene (48 prosent), og to av tre ungdomshjem (68 prosent) er fylkeskommunale institusjoner Når det gjelder bo- og arbeidskollektivene og institusjoner for foreldre og barn (mødrehjem), er det flest privateide Det offentlige eide bare henholdsvis 23 og 42 prosent av de sistnevnte institusjonstypene Det er en liten overvekt av gutter i barnevernsinstitusjonene (54 prosent) I barnehjemmene og ungdomshjemmene utgjorde guttene 57 prosent av beboerne i februar i år I bo- og arbeidskollektivene var imidlertid jentene i flertall (57 prosent) Aldersgruppen år var den største og utgjorde vel halvparten (55 prosent) av beboerne En av seks (18 prosent) tilhørte aldersgruppen 7-13 år og en tilsvarende andel var under sju år Av de som hadde plass i barnevernsinstitusjoner i februar, hadde vel seks av ti (63 prosent) bodd der i under ett år, og åtte av ti (82 prosent) i under to år Store geografiske forskjeller Et mål på dekningsgrad vil være å se antall plasser i forhold til antall barn under 18 år i de enkelte fylkene For landet under ett var dekningsgraden 14 plasser pr barn under 18 år Oslo har en langt bedre dekning enn de andre fylkene med 31 plasser pr barn under 18 år Nord-Trøndelag har nestbest dekning med 19 plasser Oppland, Vestfold, Telemark og Finnmark ligger alle godt over landsgjennomsnittet De to fylkene med dårligst dekning av institusjonsplasser er Sogn og Fjordane og Akershus med henholdsvis 6 og 7 plasser pr barn under 18 år Med "eierform" menes eier av bygningen/institusjonen Privateide institusjoner med offentlig driftstilskudd regnes som private Mange ufaglærte Det ble i alt utført årsverk ved de 160 barnevernsinstitusjonene i 1994 Nær tre av ti årsverk (29 prosent) ble utført av ufaglært personell Den gjennomsnittlige bemanning var 1,7 årsverk pr plass Antall årsverk pr plass varierer imidlertid mye fra institusjonstype til institusjonstype I barnehjemmene og ung- Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 0 n domshjemmene ble det brukt 1,7 årsverk pr plass Til sammenligning brukte institusjoner for foreldre og barn (mødrehjem) 0,9 årsverk, boog arbeidskollektivene 1,0 og i akutt- og utredningsinstitusjonene - som er best bemannet - ble det brukt 2,4 årsverk pr plass Av de 160 institusjonene som var i bruk i 1994 manglet det økonomiopplysninger fra tre I beregningene inngår derfor 157 institusjoner Statistikken over institusjoner for barn og ungdom omfatter nå det vi med en fellesbetegnelse kan kalle barnevernsinstitusjoner R gisteret over institusjoner for barn og ungdom blir hvert år ajourført i samarbeid med fylkeskommunene Ny statistikk Institusjoner for barn og unge, 1994 Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Sosialstatistikk Mer informasjon: Trygve Kalve, tlf og Johanna Sørøy, tlf Vedleggstabeller side: 3-4 Ukens statistikk nr 46/95

4 Størst salgsvekst i Oslo Alle fylker unntatt Oppland hadde en omsetningsøkning i detaljhandelen 1 termin i år Salget steg mest i Oslo med 9,4 prosent Oppland hadde en salgsnedgang på 10,6 prosent i forhold til OL-terminen 1994 Veksten på landsbasis var på 5,5 prosent De øvrige næringshovedgruppene hadde følgende endringer: Ur, optis ke artikler, musikkinstrumenter, gull- og sølvvarer, og film- og fotoartikler økte med 5,9 prosent, nærings- og nytelsesmidler med 5,3 prosent, jernvarer, kjøkkenutstyr, glass, steintøy, fargevarer og sports- Endr Oms 1term i pst pr 1 term innb utstyr 4,9 prosent, møbler og innbo Mill kr term 1 term med 2,4 prosent og detaljhandel ellers gikk opp med 5,2 prosent HelelfandeCI: , De mer detaljerte tallene viser at Østfold , Detaljomsetningsindeksen hadde en salget av kjøtt og kjøttvarer gikk Akershus :11011,8 260 vekst på 6,3 prosent i samme periode Størst økning etter Oslo har H : !1!:2801:11: :::1::::::,,,, 4, ned med 19,4 prosent de to første Oslo ; månedene i år sammenlignet med Aust-Agder og Telemark med henholdsvis 7,6 og 7,2 prosent fra 1 på dette nivået viser salg av musikk- Vestfold , Oppland , samme periode i fjor Størst vekst Buskerud , termin 1994 til 1 termin instrumenter, noter, grammofonplater og musikk- og videokassetter Telemark ,2:7:104T Minst vekst hadde de nordligste fylkene og Hedmark Finnmark har 3,5 V00,# 00iffilir, , Aust-Agder 633 7, med 15,9 prosent prosent, Nordland 4,1, Troms 4,7 og Rogaland , Hditd41060K, 107::2(17 Hedmark 4,4 prosent Sogn og Fjordane 662 5, Mindre salg av klær og sko Møre og Réhi d611::::11:0:46::::::t6291:111:1111:::: : f6;*4::::11::::::::: Sør-Trøndelag , Omsetningen gikk ned med 1,6 prosent 4, for hovednæringsgruppen be- Neg Nordland , Troms , kledning og tekstilvarer de to første 558 Finnmark 3, månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor Motorkjøretøyer og bensin hadde størst salgsvekst Ny statistikk med 9,2 prosent Dyrere eleictrikerarbeid Materialkostnadene for elektriker steg med hele 12,8 fjor til oktober i år Indeksen for elektrikerarbeid steg rekkehus og 7,8 prosent for boligblokk I samme periode gikk de totale byggekostnadene for enebolig opp med 2,8 prosent, rekkehus med 2,7 og!,11: Nts: Endring i prosent 410 Okt Sept - Okt okt okt boligblokk med 3,4 Materialkostnadene steg med henholdsvis 2,9, 2,4 og 3,4 prosent for enebolig, rekkehus og boligblokk i perioden fra ok- :, Enebolig av tre TOtallall , tober i fjor til samme måned i år -0,1 Materialer 253,9 2,9 Elektriker 2,3 Totale byggekostnader for boligblokk Total 361,4 8,8 steg med 0,1 prosent fra sep- tember til oktober i år Det var ingen Matelaterillk#:#45115:11:11:111;1 Rekkehus av tre endring for enebolig og rekke- Tötäll i:i; 0,0 Materialer 261,7 2,4 hus i samme periode Materialkostnadene gikk opp med 0,3 prosent Total 362,9 8,7 Elektriker 2,3 for boligblokk og ned med 0,1 prosent for enebolig Det var ingen 0,1 1 09,010kkEllo, : Total 248,8 3,4 Materialer261,3 11 0,3 endring for rekkehus Elektriker Total t Terminvis omsetningsstatistikk Detaljhandel, 1 termin Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk Mer informasjon: Peder Næs, tlf eller Solveig Nygå rdseter, tlf Vedleggstabeller side: prosent for alle tre boligtyper fra oktober i totalt med 8,8 prosent for enebolig, 8,7 for Delindeksen for tømring og snekring gikk ned med 0,3 prosent for enebolig og rekkehus, mens indeksen for boligblokk gikk ned med 0,2 prosent Ny statistikk Byggekostnadsindelcs, boliger, oktober Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og månedsheftet Bygginfo Mer informasjon: Åse Wilhelmsen, tlf eller Solveig Nygå rdseter, tlf Vedleggstabell side: 14 Ukens statistikk nr 46/95

5 Nordmenns holdninger til innvandrere og innvandringspolitikk: Halvparten mener at innvandrere er mer kriminelle enn nordmenn Synet på kriminalitet er det eneste området der folks holdning til innvandrere har forandret seg og blitt mer negativ de siste to årene Det viser en ny undersøkelse Statistisk sentralbyrå har gjort på oppdrag for Kommunal- og arbeidsdepartementet Det siste året er det blitt betydelig flere som mener innvandrerne er mer kriminelle enn nordmenn Dette har likevel ikke gitt større skepsis til mottak av flyktninger og asylsøkere I september 1994 mente 40 prosent at innvandrerne er mer kriminelle enn nordmenn I juni var denne andelen steget til 48 prosent Synet på innvandrere og kriminalitet har heller ikke ført til mer negative holdninger på andre områder, for eksempel innvandrernes rett til sosialhjelp eller arbeid Enig Både/og Uenig Vet ikke Norge bor gi opphold til flyktninger og asylsøkere i minst samme omfang som i dag Innvandrere har for lett tilgang pa sosialhjelp sammenlignet med nordmenn Innvandrere bor ha samme mulighet til arbeid som nordmenn 0 15 Tilgang på sosialhjelp I den samme undersøkelsen ble det også spurt om innvandrernes tilgang på sosialhjelp, deres rett til å få arbeid på linje med nordmenn og mottak av flyktninger og asylsøkere Her er opinionen stabil Vel halvparten, 56 prosent, mener at "Norge bør gi opphold til flyktninger og asylsøkere i minst samme omfang som i dag" Dette er samme oppslutning som i 1994 I er det 65 prosent av befolkningen som mener innvandrere har for lett tilgang til sosialhjelp sammenlignet med nordmenn Dette er også omtrent like mange som i 1994 og 1993 orsm den dagsa1 IldersitIkeisà, Kommunalmentets Inni Enig Både/og Uenig Vet ikke Menn mest skeptisk Menn har mindre tiltro til innvandrernes lovlydighet enn kvinner Av mennene er 53 prosent enig i at innvandrerne er mer kriminelle, mens 43 prosent av kvinnene svarer det samme Ungdommen er mer velvillig innstilt i dette spørsmålet enn de eldre aldersgruppene Skepsisen øker i takt med stigende alder Holdningen til innvandrernes kriminalitet er mer polarisert i byene enn ellers i landet Det vil si at andelen som er enten uenig eller enig i utsagnet er større i byene enn på landet Hvis man ser på forskjeller mellom landsdeler, er tilliten til innvandrernes lovlydighet noe støne på Vestlandet, i Trøndelag og Nord-Norge Det store flertallet mener fortsatt at innvandrere skal ha samme rett til arbeid som nordmenn 80 prosent er enig i dette I 1994 og 1993 var andelen 78 og 75 prosent Disse forskjellene er så små at de ikke kan tolkes som en reell endring Denne undersøkelsen skiller seg ikke stort fra andre der sammenhengen mellom partitilhørighet og holdninger til innvandring er undersøkt Fremskrittspartiets velgere er mest negative, mens SV-velgerne er mest positive Dersom partiene ordnes etter hvor positive tilhengerne er til innvandrere, er rekkefølgen slik: SV, V, KrF, A, H, Sp og FrP I det ene spørsmålet om kriminalitet mener nesten 80 prosent av FrPs velgere at innvandrere er mer kriminelle Til sammenligning mener knapt 30 prosent av SV-velgerne det samme Ny statistikk Holdning til innvandrere og innvandringspolitikk Statistikken blir utgitt i Statistisk sentralbyrås serie Notater og årlig i Ukens statistikk Mer informasjon: Svein Blom, tlf Tall fra hele Norden på CD-ROM Statistisk sentralbyrå gir nå ut en ny utgave av Nordisk statistikk på CD-ROM Den inneholder statistikk fra alle de nordiske land -utgaven har over 800 filer, og opplysningene for hvert land er samlet og delt opp i de ulike landenes emneområder Den norske delen har i alt 137 tabeller og dekker en rekke emner, som naturressurser, utdanning, sosiale forhold og rettsforhold, folketellinger, arbeidskraft, inntekt og formue, primærnæringene, oljeutvinning, industri og handel Opplysningene er tilgjengelige for flere år, slik at man kan følge utviklingen over tid Den norske delen har vel 50 tabeller med statistikk på kommunenivå, resten er for fylker og landet samlet Mer informasjon: Åse Lukerstuen, tlf Ukens statistikk nr 46/95 I 5

6 Billigere biler dyrere forsikring Konsumprisindeksen var uendret fra september til oktober i år Prisene på biler, bensin og elektrisitet falt, mens bilforsikringene trakk i motsatt retning Tolvmånedersveksten var 2,3 prosent både i oktober og september Bilprisene falt for andre måned på rad Biler produsert i Asia falt mest i pris En kombinasjon av forventet bortfall av importtoll for bilprodusenter utenfor EØS og svekket japansk yen, ligger bak de reduserte bilprisene Bensinprisene falt med 0,8 prosent fra september til oktober Hovedårsaken er reduserte råoljepriser Nedgangen i bil- og bensinprisene motvirkes av en aning i bilforsikringspremiene Gruppen bolig, lys og brensel hadde en svak nedgang i an I fjor steg prisene Det var i hovedsak elektrisitetsprisene som bidrog til forskjellen med en nedgang på 0,2 prosent fra september til oktober i år I fjor var økningen på 0,9 prosent tibsumpdsincleks, 19791(11100 Totalindeks Matvarer Drikkevarer og tobakk Klær og skotøy Bolig, lys og brensel Møbler og husholdningsart Helsepleie Reiser og transport Fritidssysler og utdanning Andre varer og tjenester Endring i prosent Sept94- Okt94- Sept94- Sept95- sept95 okt95 okt94 okt95 2,3 2,3 0,1 0,4 1,0-0,7-0,2 2,5 2,6 0,1 1,0 0,9 0,5 0,4 3,0 2,7 0,2-0,1 2,0 1,3 0,8 0,1 3,8 3,8-2,6 2,7-0,2-0,0 2,8 2,4 0,3-0,1 3,0 3,1 0,1 Matvareprisene har falt siden juli i år, siste måned med 0,2 prosent Det er spesielt lam, svin og frukt og grønnsaker som ble billigere fra september til oktober Disse produktene falt vesentlig sterkere i pris fra september til oktober i fjor I år kom prisnedgangen i august, slik at det samlede prisfallet er det samme Billigere mat for finnene Tolvmånedersveksten for EU-området var 3,1 prosent i september og august, mot 3,2 i juli Finland har nå en svært lav prisstigning i likhet med Japan, en tolvmånedersvekst på henholdsvis 0,5 og 0,3 prosent Om statistikken Konsumprisindeksens prismateriale er faktiske utsalgspriser pr den 15 i måneden For perioden august 1994-juli bygger vektgrunnlaget på forbruksundersøkelsene for 1991, 1992 og 1993 Grunnlaget for beregning av konsumprisindeksen er et utvalg ca 800 spesifiserte forbruksvarer og tjenesteytelser representantvarer Oppgaver til beregning av indeksen innhentes fra et utvalg på ca bedrifter De månedlige beregningene bygger på om lag prisobservasjoner Svarprosenten er normalt på ca 95 hver måned Norge Sverige Danmark Finland Tysklandl Storbritannia EU-området2 USA Japan Canada Årsvekst Aug95- Aug94- Sept sept95 aug95 sept95 1,4 0,6 2,2 2,3 2,1 0,7 2,7 2,5 2,0 0,6 1,6 2,1 1,1 0,1 0,5 0,3 2,8-0,1 1,5 1,6 2,5 0,5 3,6 3,9 3,0 0,33 3,13 3,1 3 2,6 0,2 2,6 2,5 0,7 0,6-0,2 0,1 0,2 0,1 2,3 2,3 Indeksen omfatter både Ost- og Vesttyskland 2 Fra nyttår ble EU-området utvidet til totalt 15 medlemsland Tallene for EU-området dekker alle 15 medlemslandene 3 Foreløpig tall Kilder: SSB og EUROSTAT Grunnen til den lave prisstigningen i Finland er at matvareprisene har gått ned med 5,8 prosent etter EUmedlemskapet (perioden desember til august) I samme periode ate totalindeksen med 0,5 prosent Uten fallet i matvareprisene ville prisstigningen vært 1,3 prosent Det er særlig kjøttprodukter som kjøttdeig, svinekoteletter og pølser som har blitt billigere for finnene For Sverige er utviklingen noe annerledes Matvarene har økt med 2,9 prosent fra desember til august Svenskene har blant annet opplevd sterk prisvekst for frukt og grønnsaker Ny statistikk Konsumprisindeksen, pr 15 oktober Statistikken utgis hver maned i Ukens statistikk Mer informasjon: Morten Sundell, tlf og Lasse Sandberg, tlf Vedleggstabeller side: 5-9 Barnefamilier velger kombibiler Ved siste årsskiftet var det registrert ca kombinerte biler i Norge Om lag 70 prosent av disse bilene er privat eid Hele 80 prosent av disse er eid av familier med barn Tilsvarende er 60 prosent av personbilene eid av barnefamilier En oversikt over tallet på kombinerte biler pr familier, viser 56 kombinerte biler pr familier med barn og ni for familier uten barn og enslige til sammen For familier med tre eller flere barn hadde ca 125 av familier kombinerte biler Det betyr at en av åtte slike familier velger kombibil Stortingets finanskomité gjennomgår nå et forslag til endring av avgiftssatsene for personbiler og kombinerte biler Forslaget går blant annet ut på en vesentlig aning i engangsavgiften for de kombinerte bilene Mer informasjon: Jan Monsrud, tlf Ukens statistikk nr 46/95

7 ikens statistikk 16 november Vedleggstabeller Emne Tabell Side Institusjoner for barn og unge, 1994 Plasser i barnevernsinstitusjoner etter institusjonstype Fylke Pr 1 februar 3 Beboere i barnevernsinstitusjoner etter institusjonstype, kjønn og alder Pr 1 februar Beboere i barnevernsinstitusjoner etter institusjonstype og lengde på oppholdet Pr 1 februar Årsverk i barnevernsinstitusjoner etter institusjonstype og stilling P 1 februar Brutto driftsutgifter i barnevernsinstitusjoner, etter institusjonstype, eierforhold/fylke kroner Konsumprisindeksen, pr 15 oktober Varer og tjenester, etter konsumgruppe Varer og tjenester, etter leveringssektor Prisindeks for detaljhandel - konsumprisindeksen, gruppert etter næring 1979=100 5 Konsumprisindeksens utvikling siste måned og siste år (12 md) Konsumprisindeksens utvikling siste måned og siste år (12 md) Leveringssektor Prisindeks for detaljhandel, endring siste måned og siste år (12-md) Gruppert etter næring 7 Konsumprisindeksen fra =100 8 Konsumprisindeks Indekstall for enkelte varer og varegrupper og priser på matvarer i Prisindeks for forstegangsomsetning innenlands, pr 15 oktober Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands 1981= Produsentprisindeksen, pr 15 oktober Produsentprisindeksen Byggekostnadsindeks, boliger, oktober Byggekostnadsindeks for boliger 1978= Ordrestatistikk Industri, 3 kv Ordretilgang Verdiindeks etter næring 1976=100 Kvartal 15 Ordrereserve Verdiindeks etter næring 1976=100 Kvartal 16 Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten o Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpig tall Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien ns statistikk nr 46/95

8 Ukens statistikk - vedleggstabeller (forts) Vedleggstabeller Emne Tabell Side Terminvis omsetningsstatistikk Detaljhandel, 1 termin Terminvis detaljhandelsstatistikk Omsetning Mill kr 17 Terminvis detaljhandel Omsetning 1 termin Hotell- og restaurantdrift, 1994 Foreløpige tall rsregnskap etter sysselsettingsgruppe Drift av restauranter og kafeer Mill kr 19 Nøkkeltall etter sysselsettingsgruppe Drift av restauranter og kafeer 20 Årsregnskap etter sysselsettingsgruppe Hotellvirksomhet Mill kr 21 Nøkkeltall etter sysselsettingsgruppe Hotellvirksomhet Den norskkontrollerte utenlandskregistrerte handelsflåten, 3 kv Den norskkontrollerte utenlandskregistrerte handelsflåten, ved utgangen av år og kvartal Skip, tonnasje og alder, etter registreringsland 23 Den norskkontrollerte utenlandskregistrerte handelsflåten, ved utgangen av år og kvartal Skip og tonnasje, etter skipstype tonn 24

9 Institusjoner for barn og unge, 1994 Tabell 1 Plasser i barnevernsinstitusjoner etter institusjonstype Fylke Pr 1 februar Eierforhold/ fylke Bo- og Akutt- og Barne- og arbeids- utrednings- Andre insti- Barnehjem Ungdomshjem ungdomshjem Mødrehjem kollektiv institu- tusjoner sjoner Insti- Plas- Insti- Pias- Insti- Pias- Insti- Pias- Insti- Pias- Insti- Pias- Insti- Piastu-ser tu- ser tu- ser tu- ser tu- ser tu- ser tu- ser sjoner sjoner sjoner sjoner sjoner sjoner sjoner Hele landet EIERFORHOLD Kommune Fylke Stat Privat Annet FYLKE Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud i Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag _ Nordland Troms Finnmark Tabell 2 Beboere i barnevernsinstitusjoner etter institusjonstype, kjønn og alder Pr 1 februar Kjønn og alder I alt Barnehjem Ungdomshjem Barneog ungdomshjem Madrehjem Bo- og arbeidskollektiv Akuttog utredningsinstitusjoner Andre institusoner I alt år " " " " Uoppgitt kjønn og alder Gutter år " " Jenter år " " Ukens statistikk nr 46/95 3

10 Institusjoner for barn og unge, 1994 Tabell 3 Beboere i barnévernsinstitusjoner etter institusjonstype og lengde på oppholdet Pr 1 februar Barne- Akutt- Barne- Ung- og Madre- Bo- og og ut- Andre Lengde på oppholdet I alt hjem doms- ung- hjem arbeids- rednings- instituhjem doms- kollek- institu- sjoner hjem tiv sjoner Beboere i alt 0-6 mnd " " " år år eller mer Uoppgitt _ Tabell 4 Årsverk i barnevernsinstitusjoner etter institusjonstype og stilling Pr 1 februar Stilling I alt Barnehjem Ungdomshjem Barneog, ungdomshjem Modrehjem Bo- og arbeidskollektiv Akuttog utredningsinstitusjoner Andre institusjoner I alt Leger/psykiatere Psykologer Sykepleiere Hjelpepleiere Ergoterapeuter Barnevernspedagoger Sosionomer O Vernepleiere Lærer/førskolelærer Aktivitører Annen høyere utdanning Faglært personell Ufaglært personell Tabell 5 Brutto driftsutgifter i barnevernsinstitusjoner, etter institusjonstype, eierforhold/fylke kroner Eierforhold/ fylke Barne- Akutt- Barne- Ung- og!cadre- Bo- og og ut- Andre I alt hjem doms- ung- hjem arbeids- rednings- instituhjem doms- kollek- institu- sjonex hjem tiv sjoner Brutto driftsutgifter EIERFORHOLD Offentlig Privat ,Annet i FYLKE Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Ukens statistikk nr 46/95 4

11 onsumprisindeksen, pr 15 oktober abell 1 Varer og tjenester, etter konsumgruppe Vekt Sep Okt Sep 0kt 0/ otalindeks atvarer rikkevarer og tobakk lær og skotøy olig, lys og brensel obler og husholdningsartikler elsepleie eiser og transport ritidssysler og utdanning ndre varer og tjenester 1000,2 255,4 255,6 261,4 261,4 141,7 247,1 245,3 248,2 247,7 38,2 341,1 341,1 349,7 349,9 64,7 227,0 228,1 229,2 230,2 254,8 274,7 275,3 282,9 282,7 84,1 231,5 233,4 236,2 236,4 23,5 270,7 270,7 280,9 280,9 199,8 253,3 252,9 259,9 259,8 106,1 238,9 239,6 245,7 245,4 87,3 265,8 265,8 273,9 274,1 abell 2 Varer og tjenester, etter leveringssektor Vekt 0/00 Sep 1994 Okt 1994 Sep Okt otalindeks 1000,2 255,4 255,6 261,4 261,4 Jordbruksvarer 80,9 238,2 235,9 237,0 236,3 11 Mindre bearbeidde 45,1 244,9 241,5 245,5 243,9 12 Mer bearbeidde 35,8 228,7 227,8 225,5 225,7 Fiskevarer 9,9 274,1 274,1 273,4 273,4 Andre norskproduserte konsumvarer * 292, ,6 286,4 286,0 31 Lite påvirket av verdensmarkedets priser 115,1 295,6 297,0 307,7 307,5 32 Påvirket av verdensmarkedet pga stort importinnhold eller råstoffpris bestemt på verdensmarkedet 86,2 279,8 277,9 290,4 289,1 33 Påvirket av verdensmarkedet pga konkurranse fra utlandet 91,6 259,2 259,2 263,3 263,2 I Importerte konsumvarer 216,5 221,2 221,4 225,0 225,0 41 Uten norsk konkurranse 133,8 233,9 234,0 239,4 238,7 42 Med norsk konkurranse 82,7 206,2 206,6 207,7 208,6 i Husleie 172,6 253,8 253,8 258,8 258,8 i Andre tjenester 227,4 268,4 269,8 277,0 277,7 61 Med arbeidslønn som dominerende prisfaktor 58,7 283,0 286,4 297,4 297,7 62 Også med andre viktige priskomponenter 168,7 264,1 264,7 270,7 271,6 rabell 3 Prisindeks for detaljhandel - konsumprisindeksen, gruppert etter næring 1979 = 100 Vekt 0/00 Sep 1994 Okt 1994 Sep Okt rotalindeks 518,1 245,6 245,1 249,6 249,3 >etaljhandel med nærings- og nytelsesmidler 212,0 261,4 260,1 264,3 264,2 )etaljhandel med beklednings- og tekstilvarer 70,1 222,9 224,0 225,1 226,3 )etaljhandel med møbler og innbo 47,1 182,4 182,2 181,6 180,4 >etaljhandel med jernvarer, kjøkkenutstyr, glass, 3teintøY, fargevarer og sportsutstyr 18,2 236,9 237,4 238,3 239,2 >etaljhandel med ur, optiske artikler, musikk- Lnstrumenter, gull- og sølvvarer og film- og Eotoartikler 14,8 205,7 205,7 209,3 209,0 )etaljhandel med motorkjøretøyer og bensin 113,6 271,1 270,2 279,6 277,9 Netaljhandel ellers 42,3 236,0 236,3 245,6 245,7 Ukens statistikk nr 46/95 5

12 i Konsumprisindeksen, pr 15 oktober Tabell 4 Konsumprisindeksens utvikling siste måned og siste år (12 md) Endring i prosent Sep okt 1994 Sep - okt Okt okt 1994 Okt okt 15 TOTALINDEKS MATVARER Mjøl, gryn og bakervarer Kjøtt,kjøttvarer og flesk Fisk og fiskevarer Mjølk, flate, ost og egg Spisefett og spiseoljer, Grønnsaker, frukt og bar Poteter og varer av poteter Sukker Kaffe, te, kakao og kokesjokolade Andre matvarer DRIKKEVARER OG TOBAKK Drikkevarer Tobakk KLER OG SKOTØY Bekledningsartikler Tøyer og garh mv Skotøy og skoreparasjoner BOLIG, LYS OG BRENSEL Bolig og vedlikeholdsutgifter Lys og brensel MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER Møbler og golvtepper mv Tekstiler og utstyrsvarer mv Komfyrer, kjøleskap og annet elektrisk utstyr Kjøkkenredskap, glass, dekketøy mv Diverse husholdningsartikler og tjenester Leid hjelp til hjemmet, inkl barnehager HELSEPLEIE Helsepleie REISER OG TRANSPORT Kjøp av egne transportmidler Drift og vedlikehold av transportmidler Bruk av offentlige transportmidler Porto, telefon og telegrammer FRITIDSSYSLER OG UTDANNING Utstyr og tilbehør, inkl reparasjon Offentlige forestillinger og andre tjenester Bøker, aviser og tidsskrifter Skolegang ANDRE VARER OG TJENESTER Personlig hygiene Andre varer, ikke nevnt foran Utgifter på restauranter, hoteller, selskapsreiser mv 0,1 1,7 2,3-0,7-0,2 2,0 1,0-0,2 0,1 2,4 1,1-1,9-0,2-3,2-2, ,3-0,3-0,1-0,0-1,6-0,8 0,1 0,6 5,2 0,9-1,8-1,0 3,3 5,0-0,4 0,5 19,8 8,5 0,4 0,8 8,9 3,3 2,0-0,9 46,6-2,0-0,1-0,1 0,5 4,6 0,1 5,8 2,6-0,1 0,0-0,5 2,6 0,1 0,1 16,2 2,6 0,5 0,4 0,7 0,9 0,5 0,4-0,1-0,1 0,2-0,4 2,9 0,6 0,7 5,1 5,3 0,2-0,1 1,2 2,7 0,0 1,4 2,3 0,8-0,4 0,1 4,8 0,8 0,1 1,9 1,3-0,4-0,3 0,8 0,5 0,4 0,5 3,0 2,1 0,6-0,5-1,1-0,2-0,1 0,4 2,0 0,3-0,1 0,8-0,7 3,1 4,9 0,1 8,8 1, ,2 3,8 3,2 3,8-0,2-0,0 1,9 2,7 0,4-0,4 4,3 2,0-0,7 0,2 2,1 4, ,1 4, ,8-5,9 0,3-0,1 1,7 2,4 0,1-0,3-0,9 0,5 1,0 0,1 4,9 4,0 0,2 0,1 4,4 3, ,5 5,5 0,1 0,4 3,1 0,1 0,2 2,5 3,9-0,3-0,2 1,9 2,7 0,0 0,0-0,7 2,9 Ukens statistikk nr 46/95 6

13 Konsumprisindeksen, pr 15 oktober Tabell 5 Konsumprisindeksens utvikling siste måned og siste år (12 md) Leveringssektor Endring i prosent Sep okt 1994 Sep - okt Okt Okt okt 1994 okt TOTALINDEKS 0,1 1,7 2,3 1 Jordbruksvarer -1,0-0,3-0,1 0,2 11 Mindre bearbeidde -1,4-0,7 0,8 1,0 12 Mer bearbeidde -0,4 0,1-1,5-0,9 2 Fiskevarer ,3-0,3 3 Andre norskproduserte konsumvarer - -0,1 2,7 3,0 31 Lite påvirket av verdensmarkedets priser 0,5-0,1 2,6 3,5 32 Påvirket av verdensmarkedet pga stort importinnhold eller råstoffpris bestemt på verdensmarkedet -0,7-0,4 2,0 4,0 33 Påvirket av verdensmarkedet pga konkurranse fra utlandet - -0,0 3,6 1,5 4 Importerte konsumvarer 0,1-2,1 1,6 41 Uten norsk konkurranse 0,0-0,3 2,6 2,0 42 Med norsk konkurranse 0,2 0,4 1,2 1,0 5 Husleie - - 0,2 2,0 6 Andre tjenester 0,5 0,3 1,8 2,9 61 Med arbeidslønn som dominerende prisfaktor 1,2 0,1 3,7 3,9 62 Også med andre viktige priskomponenter 0,2 0,3 1,1 2,6 Tabell 6 Prisindeks for detaljhandel, endring siste måned og siste år (12 md) Gruppert etter næring Endring i prosent Sep okt 1994 Sep - okt Okt okt 1994 Okt okt TOTALINDEKS -0,2-0,1 1,9 1,7 Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler -0,5-0,0 2,6 1,6 Detaljhandel med beklednings- og tekstilvarer 0,5 0,5 0,9 1,0 Detaljhandel med møbler og innbo, -0,1-0,7-1,2-1,0 Detaljhandel med jernvarer, kjøkkenutstyr, glass, steintøy, fargevarer og sportsutstyr 0,2 0,4 1,6 0,8 Detaljhandel med ur, optiske artikler, musikkinstrumenter, gull- og sølvvarer og film- og fotoartikler - -0,1-0,1 1,6 Detaljhandel med motorkjøretøyer og bensin -0,3-0,6 2,7 2,8 Detaljhandel ellers 0,1 0,0 1,9 4,0 Ukens statistikk nr 46/95 7

14 Konsumprisindeksen, pr 15 oktober Tabell 7 Konsumprisindeksen fra =100 Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des G- snitt ,7 11,7 11,6 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,4 11,4 11,4 11, ,3 11,2 11,1 11,0 10,9 10,9 10,9 10,9 10,7 10,7 10,7 10,7 10, ,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10, ,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,7 10,6 10,6 10,6 10,6 10, ,4 10,4 10,4 10,6 10,6 10,6 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10, ,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,8 10,9 10,9 10,9 10,9 11,0 11,0 10, ,0 11,0 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,0 11,1 11,1 11,1 11,2 11, ,3 11,4 11,5 11,7 11,7 11,9 12,1 12,1 12,2 12,3 12,3 12,3 11, ,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,4 12,3 12,2 12,2 12,1 12, ,1 12,1 12,1 12,3 12,3 12,3 12,4 12,4 12,4 12,7 12,9 13,1 12,, ,1 13,3 13,9" 14,1 14,2 14,2 14,3 14,3 15,4 15,5-15,6 16,1 14,! ,2 16,4 16,6 16,7 16,9 17,1 17,1 17,3 17,3 17,4 17,5 17,7 17, ,7 17,7 17,9 17,9 18,0 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18, , ,3 18,4 18,4 18,4 18,5 18,5 18,6 18,6 18,5 18,5 18,6 18,6 18, ,6 18,6 18,6 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18, ,7 18,8 18,8 19,0 19,1 19,1 19,1 19,2 19,3 19,1 19,1 19,2 19,( ,3 19,3 19,3 19,4 19,4 19,4 19,5 19,6 19,6 19,6 19,8 19,8 19,! ,6 19,7 19,8 19,8 19,8 19,9 19,7 19,6 19,4 19,3 19,3 19,4 19,i ,4 19,5 19,6 19,6 19,7 19,6 19,6 19,4 19,4 19,3 19,3 19,3 19,! ,3 19,4 19,4 19,4 19,5 19,5 19,5 20,0 19,6 19,5 19,5 19,5 19, ,6 19,6 19,6 20,2 20,4 20,4 20,4 20,4 21,1 21,2 21,6 21,8 20, ,0 22,2 22,4 23,4 23,8 24,2 24,4 24,4 24,6 24,4 24,7 24,8 23, ,2 25,3 25,4 25,4 25,4 25,6 26,3 26,3 26,5 26,5 26,5 26,3 25, ,2 26,1 26,3 26,3 26,3 26,4 26,4 26,4 26,5 26,7 26,7 26,7 26, ,7 26,9 27,1 27,2 27,4 27,4 28,2 28,3 28,1 27,9 27,9 28,0 27,( ,9 27,7 27,7 27,7 27,8 27,9 28,0 28,0 27,8 27,8 27,9 27,9 27,S ,9 28,1 28,3 28,7 29,3 29,4 29,5 29,3 29,1 29,1 29,1 29,2 28,S ,3 29,4 29,6 29,8 29,9 29,8 29,7 29,7 29,7 29,8 29,9 29,9 29, ,0 30,1 30,3 30,9 31,1 31,3 31,5 31,7 31,9 31,7 31,7 31,7 31, ,0 31,9 31,5 31,7 31,7 31,7 31,9 31,9 31,9 32,0 31,9 31,9 31,S ,9 31,9 32,0 32,0 31,9 32,0 32,0 31,9 31,9 32,0 31,9 32,1 31,S ,1 32,1 32,2 32,4 32,5 32,6 32,7 32,9 33,1 33,4 33,4 33,5 32, ,6 33,8 34,0 34,2 34,2 34,3 34,8 34,9 35,0 34,9 34,9 35,0 34,E ,2 35,4 35,6 35,7 35,2 35,2 35,5 35,2 35,2 35,1 35,4 35,6 35, ,4 36,6 36,8 37,0 37,0 37,1 37,6 37,8 38,1 37,9 38,0 38,1 37, ,4 38,4 38,8 39,0 39,0 39, 0 39,3 39,0 39,2 39,0 39,1 39,3 39,C ,4 39,4 39,8 39,9 39,9 39,9 40,6 40,7 40,6 40,8 40,8 40,9 40,1" ,1 41,1 41,3 41,5 41,6 42,2 42,4 42,5 42,4 42,4 42,6 42,7 42,C ,0 43,0-43,2 43,2 43,1 43,3 43,6 43,5 43,7 43,9 44,0 44,1 43, ,1 44,3 44,3 44,5 44,5 44,7 45,1 44,9 45,1 45,3 45,4 45,4 44,E ,0 48,2 48,6 48,8 48,8 49,2 49,9 49,8 50,3 50,6 50,8 51,4 49,f ,6 51,7 52,0 52,0 52,2 52,4 52,8 52,8 53,0 53,4 53,8 53,9 52,f ,7 54,8 55,3 55,6 55,7 56,3 56,8 56,9 57,4 57,7 57,9 58,1 56, ,4 58,9 59,6 60,0 60,1 60,7 61,0 60,8 61,3 61,9 62,3 62,6 60,, ,6 64,3 65,0 6,4 65,4 65,8 66,6 66,9 67,4 68,1 68,5 69,1 66, ,0 71,4 72,2 72,6 72,9 73,7 75,1 74,9 75,9 76,2 76,6 76,8 74, ,7 78,1 79,2 79,8 80,4 81,4 82,1 82,1 82,2 82,3 82,7 82,9 80,S ,4 85,1 86,4 87,6 87,6 88,4 89,4 89,4 89,9 90,3 90,3 90,5 88, ,4 92,8 93,8 94,1 94,3 94,9 96,0 96,2 97,4 97,6 97,7 97,8 95, ,6 97,9 98,3 98,7 99,3 99,8 100,3 100,4 100,9 101,7 102,2 102,4 100,( ,0 105,7 107,5 108,1 109,3 110,6 111,9 112,6 113,7 114,8 115,6 116,4 110,S ,8 120,7 123,1 123,9 124,4 126,0 127,8 127,8 129,0 129,3 129,9 130,3 126,( ,2 135,1 137,3 138,0 138,2 139,6 141,8 141,9 142,9 143,9 145,0 145,6 140,: ,8 148,5 150,0 150,6 150,9 151,9 153,0 152,7 154,0 154,7 155,1 155,9 152, ,3 158,1 159,9 160,6 160,8 161,6 162,3 162,1 163,4 164,1 164,4 165,1 161,( ,3 166,8 168,7 169,4 169,9 171,1 171,7 171,2 172,9 173,3 173,9 174,4 170,E ,2 176,9 178,0 179,2 179,4 182,5 184,4 185,1 187,8 188,5 189,0 189,9 183, ,9 194,6 196,6 1947,2 197,6 198,7 199,3 199,6 202,4 202,6 203,1 204,0 199, ,4 207,8 210,8 211,3 211,7 212,9 212,9 212,7 215,4 215,6 215,6 215,5 212, ,1 217,9 219,8 221,0 221,7 223,0 223,2 222,5 224,4 224,7 224,8 224,6 222, ,3 227,2 229,8 229,8 230,3 231,0 231,2 231,0 233,2 235,1 235,0 234,4 231,; ,4 236,2 237,9 238,6 239,0 239,2 239,4 239,3 241,0 241,0 241,1 241,1 239, ,1 241,7 243,9 244,4 244,7 245,2 245,4 244,8 245,9 246,4 246,5 246,4 244,, ,2 247,9 250,1 250,7 250,8 250,9 250,7 250,1 251,2 251,4 251,2 250,9 25 0,: ,4 251,4 252,7 252,9 253,1 253,7 254,2 254,2 255,4 255,6 255,8 255,7 253,E 257,0 257,9 259,4 259,6 259,9 260,6 260,4 259,9 261,4 261,4 Ukens statistikk nr 46/95 8

15 onsumprisindeksen, pr 15 oktober abell 8 Konsumprisindeks Indekstall for enkelte varer og varegrupper og priser på matvarer i 1979 are eller varegruppe AMengde- BPris C Indekstall(1979 = 100) enhet Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Matvarer Kr Hvetemjøl, finsiktet, pakket 2 1/2 kg 3,24 478,4 479,7 537,1 537,5 540,2 540,8 539,1 541,3 535,9 533,7 523,0 515,5 Havregryn, vanlige, pakket 3/4 kg 4,29 292,3 292,5 295,6 300,8 301,4 299,3 296,3 296,0 295,4 294,3 294,5 293,7 Risengryn, pakket 1/2 kg 4,88 256,8 248,3 244,6 245,7 242,5 247,4 248,4 248,1 250,6 250,8 248,6 248,8 Flatbrød, pakket 400 g 3,63 360,5 357,9 353,0 354,8 353,8 358,0 358,0 359,4 360,8 361,2 361,2 360,4 Kjeks, Marie, pakket 200 g 3,65 187,8 179,0 164,6 162,6 162,4 161,1 161,8 160,8 160,3 158,2 159,4 160,2 Kjeks, Cream Cracker, pakket 220 g 3,77 282,5 285,9 286,4 293,8 294,1 293,6 291,8 294,1 294,7 294,4 294,7 295,0 Hveteloff kg 6,12 329,7 325,4 323,2 324,7 320,2 324,4 324,4 324,1 324,4 323,8 320,5 323,4 Grovbrod 6,87 341,8 333,8 333,0 335,5 332,1 332,1 332,1 334,2 337,5 333,8 340,2 339,9 Vitabrod u 4,36 404,9 407,3 392,1 384,1 385,3 381,8 382,6 368,9 373,2 378,1 378,8 378,4 Husholdningsbred 4,38 356,6 363,9 373,1 382,5 382,9 384,7 382,9 384,0 387,8 388,5 399,8 399,4 If Kneippbrød 4,17 287,2 278,2 278,2 274,1 273,3 272,8 274,1 276,1 275,8 275,5 275,8 275,2 Hveteboller stk 0,79 354,7 363,8 365,5 365,4 368,7 364,0 364,0 362,5 366,2 367,3 369,8 370,2 Wienerbrød 1,36 421,4 441,3 446,4 452,2 450,4 415,8 459,3 466,0 465,6 465,6 465,1 464,6 Puffet ris, pose 200 g 3,46 188,7 178,7 178,4 178,9 180,7 176,2 175,5 174,4 174,1 173,7 173,9 173,6 Okse, mellommorbrad Okse, høyrygg Okse, bibringe Ku, mellommorbrad Ku, høyrygg Ku, bibringe 13, ft,, 36,16 341,2 31,35 261,3 23,01 274,4 354,0 251,8 271,5 351,0 237,9 257,6 346,4 235,1 248,5 351,0 235,6 245,3 349,2 238,3 248,0 350,3 237,6 251,6 36, II 31, u 23,49 Mellomkalv, stek,, 40,69 Lam, stek,, 36,15 188,3 181,7 174,0 168,0 170,1 173,6 176,6 179,0 181,1 182,9 166,6 163,5 Svin, skinkestek 38,15 199,7 190,1 181,2 178,7 182,8 181,4 175,4 178,7 182,1 181,8 179,6 177,7 II Svin, koteletter 42,79 198,0 185,2 176,7 169,7 170,2 170,9 169,7 168,9 166,6 171,4 163,8 163,8 If Svin, sideflesk, saltet 42,09 252,4 235,9 228,2 220,6 219,4 214,2 212,9 212,9 210,9 208,7 211,7 214,7 ft If Spekeskinke 63,47 180,7 177,6 171,2 171,2 171,2 170,8 167,5 163,5 164,3 165,5 166,6 166,5 Fenalår u 69,27 244,5 243,5 235,2 228,3 227,3 225,4 226,1 224,5 224,5 224,0 227,6 227,6 Heine, dypfryst,, 17,89 176,7 157,3 130,9 127,3 127,7 129,0 129,3 129,2 129,3 129,0 129,4 125,8 Reinsdyr, stek 57,28 237,7 246,4 255,4 262,4 266,0 264,7 265,5 265,2 263,2 264,2 265,0 265,8 Okselever,, 22,12 96,1 96,7 93,7 93,5 91,4 89,6 92,1 92,4 92,7 91,1 90,5 92,6 IS Karbonadedeig 52,93 210,5 201,5 198,8 191,4 191,2 192,8 192,4 194,0 190,4 189,8 187,3 186,6 Kjøttdeig,, 38,96 203,0 191,1 183,5 170,3 159,5 166,3 164,4 166,1 167,0 165,0 163,4 168,4 Kjøttpølser, kokte og røykte,, 27,07 215,8 202,5 191,1 188,7 184,3 187,4 187,7 187,2 185,3 180,6 186,0 182,1 Medisterpølser, kokt,, 29,79 244,3 232,5 223,5 225,0 217,1 218,3 219,2 220,6 217,8 214,8 215,9 217,8 Grillpølser, vakuumpakket u 33,47 177,1 175,3 171,2 172,7 174,8 164,6 158,0 153,3 151,8 153,3 163,7 162,8 Hermetiske kjøttkaker 1/1 boks 21,48 178,1 180,1 177,4 174,1 173,8 171,8 171,7 171,1 171,5 171,3 171,1 171,7 Kokt skinke, vakuumpakket hg 11,63 173,0 162,7 157,5 157,0 157,4 155,6 153,5 156,2 155,9 157,3 155,6 156,0 Okserull, vakuumpakket 9,88 220,7 203,7 204,8 209,1 209,3 208,5 208,7 208,1 208,1 208,1 209, Kalverull,, 11 Salamipølse, vakuumpakket Fårepølse, vakuumpakket u Leverpostei i løs vekt,, 357,7 237,6 254,2 355,2 236,6 255,5 356,6 235,2 249,4 344,9 232,1 243,8 349,5 227,8 239,2 6,21 7,68 255,8 249,6 246,4 245,8 242,6 242,9 242,9 241,1 241,6 240,2 242,1 241,4 7,05 275,4 268,3 259,8 261,7 261,7 260,9 261,9 262,7 262,7 260,9 258,5 259,3 3,59 243,5 250,8 260,4 262,2 264,8 264,3 263,0 257,5 258,0 257,8 255,2 263,5 Torsk, uten hode og innmat 13,24 412,4 414,0 400,3 408,4 395,5 403,1 411,2 404,7 403,5 403,5 408,4 416,4 Kveite, stor 113, 46,48 225,5 221,3 229,5 236,3 236,8 240,5 249,3 251,7 243,0 246,2 245,0 245,7 Makrell (1),, 10,18 439,3 367,5 341,1 288,9 Fjordsild,, 11,30 195,7 213,7 222,9 243,1 232,7 231,3 230,9 217,5 218,7 212,3 218,2 211,9 Torsk,,fersk renskåret filet 18,27 361,3 366,7 365, 0 363,6 364,0 374,7 378,0 372,8 369,5 368,8 371,7 368,8 If Sei, fersk renskåret filet 12,15 384,4 392,3 394,0 394,4 398,5 397,7 382,7 383,5 397,3 398,1 388,9 372,7 Torsk, dypfryst filet, pakke 400 g 9,73 317,4 313,4 305,7 301,9 295,2 295,5 293,9 287,8 294,2 293,1 293,6 292,5 Hyse, dypfryst filet, pakke 10,57 Sei, dypfryst filet, pakke If 6,82 388,5 354,9 332,1 321,1 326,3 328,3 325,0 334,9 332,9 334,9 339,2 337,5 Torsk, panetter, dypfryst, pakke 400 g 9,38 311,6 286,5 273,9 262,2 262,2 260,6 260,1 257,9 256,8 256,6 259,6 251,4 Torsk, sprengt filet kg 15,52 414,0 410,9 404,2 404,8 411,3 409,7 421,5 416,6 417,0 421,6 421,6 424,9 Torsk, lutefisk 10,96 422,3 415,0 407,2 409,6 412,1 406,4 404,8 405,2 408,8 409,2 403,5 403,9 Torsk, klippfisk, pakke 1/2 kg 12,38 385,6 394,3 405,6 411,1 412,3 411,5 405,8 410,7 411,5 410,7 411,9 409,0 Torsk, røykt filet kg 18,60 375,4 379,4 384,6 382,9 381,4 379,5 380,6 377,6 379,9 381,4 378,4 385,6 Saltet feitsild 13,26 247,8 254,8 258,0 263,1 263,6 266,2 264,1 264,1 262,9 263,7 266,0 265,5 Torskerogn, hermetisk 1/1 boks 12,60 194,9 185,3 181,1 181,0 180,2 179,9 180,2 179,3 180,2 175,5 166,2 164,7 Fiskeboller, hermetisk 7,38 200,4 182,9 174,8 177,1 178,0 175,7 175,5 175,9 175,4 174,7 176,9 177,3 Gaffelbiter 1/16 boks 4,52 233,7 241,1 244,5 251,1 248,6 247,4 249,6 250,1 250,6 250,3 247,8 249,8 Makrellfilet i tomat 1/3 boks 5,21 148,2 141,1 135,2 134,4 134,0 133,9 135,3 134,7 134,6 134,3 134,6 132,8 Krabbe, naturell 1/4 boks 10,52 266,6 260,5 231,1 222,0 218,8 217,7 216,3 216,1 215,6 215,6 215,2 215,6 Fiskepudding, vanlig kg 17,14 232,7 238,6 234,4 231,7 232,7 234,7 232,4 233,4 233,1 235,0 232,0 233,6 Sesongvare Ukens statistikk nr 46/95

16 Konsumprisindeksen, pr 15 oktober Tabell 8 (forts) Konsumprisindeks Indekstall for enkelte varer og varegrupper og priser på matvarer i 1979 Vare eller Varegruppe AMengde- BPris enhet Feb Mars C, Indekstall(1979 = 100) April Mai Juni Juli Aug Sept Okt -emballasje Matvarer (forts) Kr H-mjølk (homogenisert), i engangsemballasje 11 1,81 488,5-487,0 479,6 473,6 472,1 472,6 472,6 472,1 470,7 469,8 469,8 469,8 Skummet kulturmjølk, i engangsemballasje 111 1,53 439,7 477,5 520,5 517,5 516,0 517,0 516,5 516,5 516,5 514,4 515,5 516,0 Kremflote, 35%, i engangs 1/2 1 9,94 196,0 201,8 201,8 199,3 200,1 199,9 199,7 200,3 200,3 200,3 199,7 199,9 Kondensert mjølk 1/1 boks 3,79 249,0 261,8 273,9 277,4 277,4 277,4 278,2 279,1 279,1 279,9 280,2 280,4 Gaudaost kg 19,17 383,2 364,6 358,7 349,5 352,4 350,2 348,7 349,5 349,5 348,1 345,6 346,7 Nøkkelost 19,24 398,4 384,0 r 378,7 371,6 369,0 369,3 369,7 369,3 366,3 366,3 367,0 366,7 Gudbrandsdalsost 18,73 355,9 333,7 328,7 323,3 326,0 326,0 328,6 328,3 327,6 325,3 321,7 323,4 Jarlsbergost 20,40 369,3 356,2 351,9 343,0 343,0 345,5 344,4 344,4 344,4 343,4 343,0 341,7 1 1 Normannaost 19,97 435,4 436,3 439,6 438,3 440,1 439,6 438,8 438,8 438,3 438,3 437,9 439,2 11 Flestemysost 17,62 385,5 366,5 360,8 357,9 353,1 352,4 351,3 352,0 349,5 346,3 348,1 346,0 11 Primula, eske 125 g 4,36 369,6 369,9 359,1 358,4 357,6 359,1 355,5 357,3 356,6 356,9 355,1 354,8 Egg kg 19,20 141,2 137,5 137,7 138,1 137,8 135,2 137,4 137,3 135,6 135,2 135,6 134,9 Meierismør, normalsaltet 1/2 kg 7,11 246,8 245,7 244,3 244,4 245,1 246,1 246,6 246,6 246,9 245,9 245,1 244,9 Margarin, animalsk 3,02 286,5 310,6 335,9 347,7 345,3 344,3 345,3 344,3 344,0 344,3 345,0* 348,8 Margarin, plantemargarin 3,42 266,5 288,0 312,6 325,1 325,1 325,7 326,7 327,0 328,2 327,6 327,3 330,9 Majones, plastpose ca165 g 4,18 221,5 212,1 213,5 216,6 216,8 217,1 216,6 215,8 215,3 215,1 214,0 216,0 Hodekål (1) kg 4,16 164,4 174,3 203,6 244,3 252,6 173,9 154,4 Blomkål (1) 10,50 236,3 217,1 200,6 Gulrotter (1) 1 1 4,53 204,9 212,9 234,1 193,2 188,3 Kålrot (1) 11 3,99 200,5 208,9 232,9 258,3 232,4 Lek, vanlig 11 7,44 158,7 168,1 157,7 165,5 173,3 183,0 192,8 201,3 194,4 192,7 150,5 139,6 Agurker (slange) (1) 11 14,81 191,8 200,4 210,1 200,9 212,8 Tomater (1) ,86 177,4 159,3 153,4 165,5 161,9 Epler, utenlandske 1 1 9,71 166,6 156,0 157,1 149,5 162,6 168,0 170,9 186,5 204,8 202,7 Epler, norske,gravenstein(1) 11 9,82 195,3 Druer, grønne (1) 11 9,11 291,5 200,0 218,9 Appelsiner 1 1 6,40 187,7 193,4 201,7 185,4 193,9 161,0 216,0 228,5 259,2 261,6 280,0 273,8 Bananer 11 7,09 167,3 175,1 179,7 191,2 199,2 196,9 197,3 194,8 190,0 167,6 185,3 180,3 Rosiner, pakke 250 g 6,38 128,8 123,6 126,8 127,1 126,9 127,1 122,6 122,9 121,6 123,2 122,3 121,7 Aprikoser, spanske, ex choice, pakke 250 g 6,92 199,6 202,0 199,2 186,0 175,9 175,7 173,9 170,7 170,3 167,6 162,3 160,5 Tyttebær (1) kg 12,71 324,9 Jordbar (1) 1/2 kg 9,46 236,2 209,0 Solbar (1) 9,30 188,8 Erter, husholdnings-, hermetiske 1/1 boks 10,54 131,1 127,2 123,8 123,7 124,0 124,2 124,1 124,0 124,2 124,1 124,6 124,5 Surkål, plastpose kg 5,42 136,7 127,6 115,1 115,9 115,1 115,7 114,7 115,6 115,6 115,6 114,5 112,1 Rødbeter, plastpose 225 g 5,77 174,5 148,9 134,1 131,3 130,0 129,3 129,7 129,6 130,0 129,6 129,2 129,6 Ananas, hermetisk 1/1 boks 6,94 183,0 181,8 174,6 175,1 175,1 176,5 175,5 178,6 177,4 178,1 178,1 177,0 Aprikoskompott, plastpose kg 6,94 187,1 175,4 171,4 172,1 173,6 175,5 175,0 174,0 174,0 171,5 176,1 173,4 Jordbærsyltetøy, kartong kg 15,22 134,4 122,5 124,0 134,0 136,8 136,5 135,8 136,1 138,0 137,7 139,3 138,2 Tyttebmrsyltetøy, glass ca1/3 kg 9,27 233,4 226,3 265,2 281,2 279,5 279,0 277,6 278,2 279,0 281,2 282,3 278,2 Appelsinmarmelade, glass 6,64 184,5 186,2 188,9 191,0 191,2 191,8 193,5 194,1 192,7 192,0 195,0 194,5 Husholdningssaft 0,7 1 12,35 110,8 103,8 105,7 108,4 111,0 113,5 115,1 117,8 117,3 116,5 116,9 116,4 Simpson appelsinsaft 1 10,93 206,6 205,6 210,2 213,4 216,6 217,0 215,9 215,5 216,1 215,7 214,9 214,4 Poteter, rode, løs vekt kg 2,73 216,8 176,4 240,1 280,2 318,4 332,1 389,8 460,3 364,6 228,6 197,6 208,2 Poteter, rode, pose 2 1/2 kg 8,03 206,0 173,6 224,1 271,8 297,2 303,0 315,6 346,3 345,5 276,0 251,5 246,3 Potetmjøl, pakket 1/2 kg 5,37 259,9 277,2 286,2 290,4 289,3 289,3 289,3 288,4 288,7 289,8 289,3 289,6 Farin, pakket 1 kg 3,49 330,8 329,7 356,7 364,7 367,9 368,3 367,9 366,9 362,9 361,1 363,7 366,2 Raffinade, pakket 1/2 kg 2,62 328,2 338,9 355,9 374,5 382,8 386,5 388,3 388,3 393,7 396,5 400,0 405,1 Kaffe, brent kg 41,80 101,9 92,2 121,3 158,4 157,7 156,8 157,3 155,6 153,0 150,3 147,2 146,0 Te, pakke hg 8,56 194,2 193,1 188,2 180,5 181,9 180,4 181,1 181,1 180,2 180,0 179,8 180,0 Kokesjokolade, vanlig, norsk plate 5,19 161,5 166,7 171,8 183,2 184,6 184,7 183,9 184,7 189,3 192,0 191,8 195,0 Kakao, pakke 250 g 13,77 141,0 144,1 141,7 144,1 145,6 146,0 146,3 145,8 145,8 144,2 143,5 144,4 Spisesjokolade, drops ol 286,3 295,4 301,7 312,5 313,8 314,7 315,4 316,5 326,9 328,1 328,5 Iskrem 292,8 290,9 284,4 309,1 305,4 306,9 311,5 310,8 312,5 308,6 311,2 309,7 Ertesuppe pose 4,67 281,9 294,2 296,8 293,6 291,2 290,3 290,9 290,0 289,4 287,7 287,4 286,5 Italiensk salat, plastemball 250 g 8,24 172,2 168,2 164,5 163,4 162,1 162,2 162,6 161,8 161,1 160,0 161,1 160,0 Buljongterninger 5 stk 2,25 256,4 278,2 288,8 291,6 292,5 293,0 292,7 295,9 295,9 295,3 295,3 295,1 Husholdningssalt, pakke 1 kg 1,96 279,7 299,1 311,4 346,1 348,5 348,2 348,5 349,1 350,0 350,7 353,5 355,3 Tomatsuppe pose 4,31 258,1 258,2 263,6 265,7 267,6 266,5 266,8 267,8 267,3 267,3 268,1 267,3 Sirup, pappembalasje 1/2 kg 4,10 261,8 274,0 272,9 274,9 276,3 277,4 277,4 278,2 281,2 281,5 283,1 282,0 Barnemat, grønnsaker m/ kjøttkraft, glass 140 g 3,72 228,4 238,2 239,9 239,2 237,8-237,0 236,5 235,1 238,5 238,0 236,1 236,1 Barnegrøt, pakke 1 12 kg 11,76 201,7 202,0 205,3 210,3 208,4 208,4 208,2 208,0 209,2 208,0 210,5 211,1 Sesongvare Ukens statistikk nr 46/95 10

17 Konsumprisindeksen, pr 15 oktober Tabell 8 (forts) Konsumprisindeks Indekstall for enkelte varer og varegrupper og priser på matvarer i 1979 Vare eller varegruppe C Indekstall(1979 = 100) Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Drikkevarer og tobakk Selters, brus ol 260,1 265,0 267,6 272,6 273,3 271,9 270,7 270,9 275,1 277,0 273,5 273,6 øl 317,9 328,6 337,1 342,5 343,7 344,3 345,2 344,8 342,8 343,5 343,3 343,6 Vin, brennevin og sprit 272,6 277,8 265,4 273,2 274,0 274,0 274,7 274,7 274,7 274,7 275,8 275,8 Sigarer, sigarillos 361,3 373,9 378,0 408,1 408,1 408,1 408,1 408,1 408,1 408,1 408,1 408,1 Sigaretter 362,9 377,3 411,5 429,4 430,9 431,6 432,3 432,7 433,3 433,3 432,1 433,0 Røyketobakk 376,9 394,5 453,6 493,4 494,3 494,8 494,6 494,4 495,1 494,9 495,3 495,0 Sigarettpapir 355,8 355,8 351,6 355,9 355,9 355,9 355,9 355,9 355,9 355,9 355,9 355,9 Klær og skotøy Skjorter og nattøy 236,2 238,0 240,7 234,5 245,0 245,0 245,4 243,7 239,7 236,9 248,0 250,8 Dresser, drakter, jakker mv 212,3 215,9 214,7 204,7 214,0 214,0 215,2 215,2 209,0 205,8 219,6 219,7 Kåper, frakker, regntøy 202,7 208,3 214,2 214,3 217,5 216,6 216,4 216,4 213,0 211,8 214,6 215,1 Strømper og sokker 214,6 216,0 220,1 222,0 224,3 224,8 224,5 223,9 221,5 219,7 224,6 225,0 Undertøy 243,9 249,6 252,9 254,9 257,2 257,8 257,5 256,9 256,3 253,9 257,4 253,8 Skotøy av lær 187,2 195,8 206,5 208,5 218,6 221,9 221,3 219,5 216,0 210,8 224,2 225,9 Gummifottøy 246,0 258,7 266,7 266,3 264,6 265,6 266,4 266,9 266,5 264,2 271,6 270,4 Reparasjon av skotøy 291,1 299,5 306,7 309,9 310,1 311,5 311,6 310,9 310,4 310,4 314,6 314,7 Bolig, lys og brensel Husleie 245,2 252,0 253,4 254,5 256,0 256,0 256,0 256,8 256,8 256,8 258,6 258,6 Vedlikeholdsutgifter 251,1 257,8 269,3 281,6 283,0 284,1 284,3 284,3 284,3 284,0 286,1 286,5 Elektrisitet 324,2 333,7 331,1 356,7 356,7 352,4 352,4 352,4 352,4 352,4 352,4 351,7 Petroleum 268,6 276,0 280,1 288,9 287,0 287,6 280,6 281,4 280,6 281,7 290,7 281,4 Fyringsolje 261,0 267,7 274,9 280,7 276,0 274,3 267,7 268,3 261,1 261,3 282,0 272,3 Bjørkeved 180,5 188,5 196,3 201,7 190,9 190,9 189,1 189,1 189,1 189,1 189,1 189,1 Koks 212,9 226,9 229,6 229,8 229,8 229,8 229,8 229,8 229,8 229,8 229,8 229,8 Møbler og husholdningsartikler Møbler 247,0 250,9 254,1 255,4 256,2 255,4 255,3 256,9 257,3 257,5 257,2 256,6 Tekstiler og utstyrsvarer 172,2 177,3 181,6 184,9 186,4 187,0 186,8 187,8 187,7 186,6 186,9 188,7 Porselen, steintøy og glass 210,6 214,0 216,6 218,8 218,6 219,6 220,7 221,5 221,0 218,6 218,9 222,1 Annet kjøkkentøy 210,4 214,7 215,8 219,3 218,5 218,7 219,7 219,0 220,0 220,3 220,8 221,0 Glødelamper mv 189,4 191,9 193,4 189,1 190,7 189,1 186,7 187,9 187,3 184,7 184,7 181,1 Annet (verktøy) 215,1 221,9 224,6 227,2 226,8 228,1 228,6 229,3 229,5 227,9 225,6 227,5 Vaskepulver 201,0 208,9 210,0 211,6 211,9 211,4 211,5 212,4 213,5 212,7 213,4 213,7 Andre rengjøringsmidler 233,8 235,7 238,0 238,1 241,1 241,9 242,1 242,4 242,9 243,0 242,8 243,0 Vask, rensing, farging mv 285,8 296,7 303,9 303,9 304,2 307,4 307,8 308,5 308,5 309,8 312,4 312,5 Reiser og transport Kjøp av bil 240,0 257,3 267,7 276,4 276,3 277,0 278,0 278,0 278,6 279,7 279,0 278,0 Kjøp av motorsykler og sykler 294,1 307,0 333,2 336,6 340,3 341,1 341,6 341,6 340,1 337,1 327,8 325,6 Bensin 286,3 300,4 296,4 309,5 309,2 310,4 313,1 314,3 310,1 309,2 311,4 309,2 Jernbane 287,8 289,9 292,1 293,5 293,5 293,5 293,5 293,5 293,5 293,5 293,5 293,5 Sporvei og forstadsbane 529,3 533,9 525,7 525,8 525,8 525,8 525,8 525,8 525,8 525,8 525,8 525,8 Skip 377,1 385,1 388,7 397,6 397,6 397,6 397,6 397,6 397,6 397,6 397,6 397,6 Buss 381,0 397,7 407,6 419,0 419,0 419,0 419,0 419,0 419,0 419,0 419,0 419,0 Fly 261,8 269,9 272,6 275,0 275,0 275,0 275,0 290,6 290,6 290,6 290,6 290,6 Drosjebil 225,4 227,0 231,3 251,2 251,2 251,2 251,2 251,2 251,2 251,2 251,2 251,2 Porto 314,6 335,4 345,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 Telefon og telegrammer 116,3 105,9 97,2 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 Fritidssysler og utdanning Blomster 204,1 209,0 206,1 214,6 207,9 206,4 203,4 206,8 204,9 202,0 208,3 208,9 Kinematografbesøk 427,5 424,8 439,5 470,4 470,4 470,4 470,4 470,4 470,4 470,4 475,5 475,5 Teaterbesøk 567,9 592,6 668,4 722,8 722,8 722,8 722,8 722,8 722,8 722,8 726,7 726,7 TV-lisens 229,0 235,4 245,7 247,5 263,5 263,5 263,5 263,5 263,5 263,5 263,5 263,5 Aviser 269,4 289,7 306,0 317,4 317,4 317,7 317,7 317,7 317,7 317,7 317,7 318,7 Ukeblader 347,2 370,0 385,5 395,3 395,3 395,3 395,3 395,3 395,3 395,3 395,3 395,3 Andre varer og tjenester Hårpleie, skjønnhetspleie 368,5 381,5 388,7 398,9 399,8 401,7 402,1 402,4 402,7 404,8 409,5 410,1 Kosmetiske preparater 237,5 216,7 219,4 224,4 226,9 227,1 227,6 227,5 228,7 229,1 228,9 229,4 Toalettsåpe, barbersåpe 167,8 168,2 170,2 173,5 174,6 175,5 175,6 174,8 175,2 175,5 175,0 175,4 Andre toalettartikler 146,4 143,2 141,8 141,6 140,4 141,0 141,4 142,8 143,6 144,6 147,4 148,0 Utgifter på restauranter, kafeer o 1 279,8 290,3 293,2 294,7 295,0 295,7 296,7 296,8 297,3 298,1 299,6 299,9 Døgnpris ved hoteller og pensjonater, innenlands 360,3 377,1 384,8 386,2 386,2 386,2 386,2 402,5 402,5 402,5 402,5 402,5 Ukens statistikk nr 46/95 1 1

18 Prisindeks for forstegangsomsetning innenlands, pr 15 oktober Tabell 1 Prisindeks for forstegangsomsetning innenlands 1981=100 Vekt Okt 0/00 Endring i prosent Sep - Okt-1994 Jan-okt okt okt jan-okt TOTALINDEKS 1000,0 167,2-0,3 1,5 2,0 Matvarer og levende dyr 210,0 170,8-0,4-1,2-0,9 Drikkevarer og tobakk 20,8 239,6 +0,0 2,8 5,4 Råvarer, ikke spiselige, unntatt brenselsstoffer 71,0 151,5-0,5-0,2 3,5 Brenselsstoffer, brenselolje og elektrisk kraft 180,7 144,6-0,6-1,2-0,9 Dyre- og plantefett, voks 3,6 156,4-0,8-2,3 1,6 Kjemikalier 66,2 160,3-0,3 4,1 4,6 Bearbeidde varer, hovedsakelig gruppert etter materiale 178,0 171,1 4,6 4,8 Maskiner og transportmidler 159,1 174,1 0,1 2,6 3,4 Forskjellige ferdigvarer 107,2 182,3-0,1 3,2 2,4 Prisindeks for forstegangsomsetning Innenlands etter anvendelse Konsum 252,2 184,6-0,1 1,0 1,6 Investering 91,5 165,2-0,1 1,5 2,6 Vareinnsats i bygg og anlegg 104,1 189,7 0,1 4,9 5,0 Ukens statistikk nr 46/95 12

19 Produsentprisindeksen, pr 15 oktober Tabell 1 Produsentprisindeksen 1981=100 Vekt Okt 0/00 Endring i prosent Sep - Okt Jan-okt okt okt jan-okt OLJEUTVINNING, BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI OG KRAFTFORSYNING 1000,0 155,7-0,3 2,0 2,7 OUEUTVINNING OG BERGVERKSDRIFT 161,4 76,2-2,2-4,4-2,8 Utvinning av råolje og naturgass 146,5 68,0-2,6-5,7-3,7 Bryting og utvinning avmalm 6,0 129,0-0,1 0,9 1,2 INDUSTRI 751,5 165,2-0,2 3,1 3,8 Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakk 183,0 186,5 0,1-0,5 0,3 Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer 27,9 155,8 0,1 1,0 1,8 Produksjon av trevarer 63,3 179,0-0,2 3,5 5,5 Treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet 67,6 188,7 0,1 9,5 9,2 Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummi- og plastprodukter 152,8 123,8-1,4 3,0 4,3 Produksjon av mineralske produkter 26,1 199,0 3,9 2,9 Produksjon av metaller 89,5 142,2-0,4 7,1 8,9 Produksjon av verkstedprodukter 136,5 175,6 0,3 3,2 3,1 KRAFTFORSYNING 87,1 221,2 Ukens statistikk nr 46/95 13

20 Byggekostnadsindeks, boliger, oktober Tabell 1 Byggekostnadsindeks for boliger 1978= Vekt Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Enebolig av tre A - Total (A=B+C) 100,0 237,8 238,5 239,2 240,3 241,4 242,6 244,5 244,8 244,6 244,6 244,5 244,5 244,4 Materialer 100,0 246,7 247,6 248,8 250,3 251,5 253,8 254,2 254,6 254,2 254,2 254,0 254,0 253,9 B - Stein-, jord- og sementarbeid i alt 25,5 222,3 222,6 222,8 223,4 224,9 225,5 227,6 228,2 228,5 228,7 228,5 228,7 228,8 Materialer 19,4 229,1 229,5 230,0 230,4 232,7 233,9 234,3 235,6 236,0 236,3 235,8 236,1 236;3 C - Byggearbeid, unntatt stein-, jord- og sementarbeid i alt 74,5 243,3 244,0 244,9 246,2 246,9 248,4 250,2 250,4 250,0 250,0 249,9 249,8 249,7 Materialer 80,6 250,3 251,4 252,8 254,6 255,5 258,0 258,4 258,5 257,9 257,9 257,7 257,7 257,5 Cl - Tømring og snekring i alt 52,3 235,0 235,7 236,3 237,8 238,5 239,2 240,7 240,8 24,0,2 240,1 239,9 239,8 239,1 Materialer 60,3 237,7 238,6 239,4 241,3 242,2 243,4 243,7 243,7 242,9 242,8 242,6 242,5 241,5 C2 - Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg i alt 7,1 224,2 225,6 226,0 226,5 226,2 228,1 230,6 230,7 231:0 231,3 231,5 231,5 231,5 Materialer 5,8 226,4 229,4 230,0 230,7 230,5 234,4 234,9 235,3 235,9 236,3 236,8 236,7 236,7 C3 - Rørleggerarbeid i alt 7,4 278,8 280,7 282,6 283,4 286,6 289,2 290,7 291,0 291,0 291,1 291,4 291,7 291,7 Materialer 8,0 297,6 300,2 303,1 304,6 309,5 313,5 313,3 313,9 313,9 313,9 314,4 315,0 315,0 C4 - Elektrikerarbeid i alt 4,9 332,3 332,6 335,9 335,9 335,9 349,0 352,8 353,8 354,0 354,1 353,0 353,3 361,4 Materialer 4,5 395,0 395,4 401,5 401,5 401,5 427,9 430,3 430,0 430,5 430,6 428,5 429,0 445,5 Rekkehus ay tre A - Total (A=B+C) 100,0 242,9 243,3 244,0 244,9 246,8 247,8 249,8 249,8 249,5 249,7 249,5 249,5 249,5 Materialer 100,0 255,5 256,4 257,6 259,3 260,4 262,7 262;8 262,7 262,0 262,1 261,9 261,8 261:7 - Stein-, jord- og sementarbeid i alt 29,9 230,5 230,7 231,0 232,1 235,4 235,5 237,3 237,6 237,8 238,2 238,1 238,2 238,3 Materialer 19,0 235,0 235,9 236,3 237,2 238,6 239,3 239,3 240,1 239,7 240,3 240,2 240,4 240,3 - Byggearbeid, unntatt stein-, jord- og sementarbeid i alt 70,1 247,6 248,3 249,2 250,2 251,1 252,6 254,7 254,5 254,1 254,1 253,9 253,8 253,8 Materialer 81,0 260,2 261,1 262,5 264,2 265,2 268,1 268,2 267,8 267,1 267,0 266,8 266,6 266,5 - T:mr:ng og snekring i alt 49,9 235,5 236,2 236,6 237,7 238,6 239,2 241,0 240,7 240,0 239,9 239,8 239,6 238,9 Materialer 59,8 240,3 241,0 241,8 243,8 244,4 245,5 245 ; 5 244,9 243,8 243,8 243,5 243,3 242,1 C2 - Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg i alt 6-,3 232,7 234,3 234,8 235,0 235,0 236,5 239,6 239,8 240,3 240,4 240,6 240,5 240,5 Materialer 4,7 244,0 248,2 249,2 250,4 249,9 254,6 255,4 255,7 257,0 257,4 257,9 257,6 257, Rrleggerarbeid i alt 5,7 292,5 294,5 296,5 297,7 301,4 304,1 305,5 305,9 305,9 305,9 306,3 306,7 306,7 Materialer 7,8 317,0 320,0 323,1 324,7 330,2 334,2 334,1 334,6 334,7 334,7 335,2 335,9 335, Elektrikerarbeid i alt 5,6 333,9 333,9 337,1 337,1 337,1 350,4 354,2 355,2 355,4 355,5 354,4 354,6 362,9 Materialer 6,3 395,0 395,4 401,5 401,5 401,5 427,9 430,3 430,0 430,5 430,6 428,5 429,0 445,5 Boligblokk A - Total (A=B+C) 100,0 240,6 241,3 241,6 242,3 244,6 245,8 247,9 248,2 248,2 248,4 248,3 248,4 248,8 Materialer 100,0 252,8 254,0 254,7 255,9 256,9 259,6 260,0 260,4 260,2 260,6 260,4 260,6 261,3 - Stein-, jord- og sementarbeid i alt 44,6 229,2 229,4 229,7 230,1 233,9 234,2 236,2 236,7 236,9 237,3 237,3 237,5 237,7 Matérialer 33,2 227,1 228,0 228,0 228,2 229,3 230,7 231,2 232,5 232,6 233,5 233,3 233,7 234,3 C - Byggearbeid, unntatt stein, jord- og sementarbeid i alt 55,4 250,6 251,4 252,1 252,8 254,0 255,7 257,9 258,0 257,$ 257,9 257,8 257,8 258,2 Materialer 66,8 266,3 267,6 268,8 270,3 271,6 274,9 275,2 275,1 274,7 274,8 274,6 274,6 275,4 Cl - Tomr:ng og snekring i alt 30,3 235,3 235,9 236,2 237,5 238,8 239,3 241,3 241,0 240,5 240,5 240,5 240,4 239,9 Materialer 38,4 240,1 240,9 241,6 243,6 244,4 245,4 245,5 245,1 244,2 244,3 244,2 244,1 243,2 C2 - Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg i alt 6,0 230,7 232,1 232,6 233,0 232,8 234,3 237,5 237,6 238,2 238,3 238,5 238,4 238,4 Materialer 5,0 240,0 244,1 245,1 246,5 246,0 250,2 251,1 251,6 253,0 253,5 253,9 253,5 253, Rorleggerarbeid i alt 6,2 290,3 292,3 294,3 295,4 298,8 301,5 303,0 303,3 303,4 303,4 303,7 304,1 304,1 Mate:rialPr 9,2 317,3 3,20,0 323,4 325,0 330,5 334,6 334,4 335,0 335,0 335,0 335,6 336,2336, Elektrikerarbeid i alt 6,7 329,5 329,5 332,3 332,3 332,3 343,6 347,7 348,8 349,0 349,1 348,2 348,4 355,3 Materialer 7,4 395,0 395,4 401,5 401,5 401,5 427,9 430,3 430,0 430,5 430,6 428,5 429,0 445,5 Ukens statistikk nr 46/95 14

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Bedre for kommunene Kommunenes økonomi ble kraftig forbedret i 1994, et langvarig underskudd ble snudd til et overskudd, side 6

Bedre for kommunene Kommunenes økonomi ble kraftig forbedret i 1994, et langvarig underskudd ble snudd til et overskudd, side 6 Vi fikk høyere inntekt Fra 1992 til 1993 økte inntekten i alle fylker, side 3 Kvinnelønnen opp Kvinner ansatt i varehandelen fikk 3,4 prosent høyere lønn fra 1993 til, side 4 Ny rekord i varehandelen Detaljhandelen,

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

Prisutvikling i Norge og Sverige pr. juni 2005

Prisutvikling i Norge og Sverige pr. juni 2005 Prosjektnotat nr. 4-2005 Randi Lavik Prisutvikling i Norge og Sverige pr. juni 2005 SIFO 2005 Prosjektnotat nr. 4-2005 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Reduksjon i merverdiavgift på mat og alkoholfri drikke 1. januar 2005 - hva ble effekten?

Reduksjon i merverdiavgift på mat og alkoholfri drikke 1. januar 2005 - hva ble effekten? Prosjektnotat nr. 2-2005 Randi Lavik Reduksjon i merverdiavgift på mat og alkoholfri drikke 1. januar 2005 - hva ble effekten? Prisutvikling og konkurranse SIFO 2005 Prosjektnotat nr. 2-2005 STATENS INSTITUTT

Detaljer

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Innvandrere uten arbeid Arbeidsløsheten blant innvandrere har steget til 12 prosent, side 3

Innvandrere uten arbeid Arbeidsløsheten blant innvandrere har steget til 12 prosent, side 3 Innvandrere uten arbeid Arbeidsløsheten blant innvandrere har steget til 12 prosent, side 3 Lavt matsalg nær Sverige Østfold og Hedmark er de to eneste fylkene der salget av mat og drikke lå under 15 000

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Konjunkturbarometer vare- og netthandel

Konjunkturbarometer vare- og netthandel Konjunkturbarometer vare- og netthandel Varehandelens betydning i Trøndelag og Møre og Romsdal Andel av omsetning fordelt på bransjer Varehandel Industri ellers 19 % Privat tjenesteyting 9 % Bygg og anlegg

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD. Side. Emne

Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD. Side. Emne Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD Emne Side 35 Konsumprisindeksen, 15. august 1989 1 40 Lagerstatistikk, juni 1989 11 42 Investeringsaktiviteten i oljevirksomheten 3. kvartal 1989 13 42 Produsentprisindeksen,

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Tre milliarder Overformynderiene tok hånd om tre milliarder kroner ved siste årsskiftet, side 4 Fremmedspråklige

Detaljer

Priser og. prisindek er EN ORIENTERING FRA STA11STISK SENTRALBYRÅ

Priser og. prisindek er EN ORIENTERING FRA STA11STISK SENTRALBYRÅ Priser og prisindek er EN ORIENTERING FRA STA11STISK SENTRALBYRÅ Utnytt statistikken Dette heftet har to formål. Det skal gi en orientering om hvordan de viktigste indeksene blir beregnet, og gjennom eksempler

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Tvangsmulkter. Lik betaling. K til. lnvesteringene. Ol l t 1 993

Tvangsmulkter. Lik betaling. K til. lnvesteringene. Ol l t 1 993 Tvangsmulkter 58,5 millioner kroner er utfakturert for manglende innrapportering til SSB i 1989, 1990 og 1991, side 3 Lik betaling ma forskjeller i foreldrebetalingen i private og kommunale barnehager,

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 1 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING... 2 2 PRODUKSJON... 49 3 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING... 54 4 INNTEKTER... 66 5 PRISER... 68 6 LIKESTILLING...

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Teknologibyen Trondheim. Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025

Teknologibyen Trondheim. Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025 Teknologibyen Trondheim Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025 Bakgrunn og metode Funn og beregninger i denne presentasjonen er skrevet og utført

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

12;'95. Bygg info. Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995

12;'95. Bygg info. Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995 I Bygg info 1. desember 1995 12;'95 Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995 Mange nye ordrer innen anlegg Ordretilgangen for anlegg var 74 prosent høyere i 3. kvartal enn i samme kvartal året før,

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2011

Husbankens månedsstatistikk August 2011 Husbankens månedsstatistikk August 2011 Hovedtall per 31.08.2011: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Ved utgangen av august har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 692 boenheter,

Detaljer

Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken

Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sandnessjøen,. september Konjunkturbarometer for industrien Indikator på ressursknapphet. Glattet. Prosent.. kv. 9. kv. 9 9 99

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. IN 79/3 11. juli 1979 FORBRUKSUNDERSOKINGA 1977. Helge Herigstad INNHALD. T abellregis ter ****** 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. IN 79/3 11. juli 1979 FORBRUKSUNDERSOKINGA 1977. Helge Herigstad INNHALD. T abellregis ter ****** 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA IN 79/3 11. juli 1979 FORBRUKSUNDERSOKINGA 1977 av Helge Herigstad INNHALD Side T abellregis ter ****** 1 1. Tabellar i teksten 1 2. Særskilt tabelldel 1 Tekstdel

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser

Detaljer

95/40 Notater 1995. Lisbeth Lerskau. Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME. Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi

95/40 Notater 1995. Lisbeth Lerskau. Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME. Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi 95/40 Notater 1995 Lisbeth Lerskau Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi Innhold 1. Innledning 3 2. Konjunkturdata for Norge - NORMAP

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik 1 Makrobildet Norsk varehandel har hatt svært gunstige økonomiske

Detaljer

Verdien av ha industri i Norge

Verdien av ha industri i Norge Verdien av ha industri i Norge Herøya, 26. august 2009 telemarksforsking.no 1 Vi kan ikke leve av å klippe hverandre Jo vi kan det, men det er andre argumenter for å ha industriproduksjon i Norge telemarksforsking.no

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 2011 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra seksjon for Utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212 Betydelig

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Andel av butikkomsetningen i 2012

Andel av butikkomsetningen i 2012 BUTIKKHANDELEN 2012 I denne rapporten ser vi på butikkhandelens utvikling i de enkelte fylkene i 2012. Rapporten tar i tillegg for seg utviklingen i de største bransjene og sommerhandelens betydning for

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Julehandelen 2015 Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Omsetningen opp 3,5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til 55,5 mrd. kroner. Dvs. 3,5 prosent mer enn i fjor. 60 50 Utvikling

Detaljer

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 83/26 KONSUMPRISINDEKSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1998-1 ISSN 0332-8422

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 83/26 KONSUMPRISINDEKSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1998-1 ISSN 0332-8422 RAPPORTER RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 83/26 KONSUMPRISINDEKSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1998-1 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE Priser STIKKORD Konsumprisindeks FORORD

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke.

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. BUTIKKHANDELEN 2014 Denne rapporten tar for seg butikkhandelens utvikling fra 2013 til 2014. Innledningsvis viser vi en kort sammenfatning av hvordan utviklingen i butikkhandelen var fra 2013 til 2014.

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke.

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. BUTIKKHANDELEN 2013 Denne rapporten tar for seg butikkhandelens utvikling fra 2012 til 2013. Innledningsvis viser vi en kort sammenfatning av hvordan utviklingen i butikkhandelen var fra 2012 til 2013.

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 49-8. årgang Oslo, 7. desember 1967 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i oktober 1967 Detaljomsetningen i oktober 1967 Skipsopplegg pr. 30. november 1967 Tomtepriser

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

ARENA NORD-NORGE. I analysen inngår regnskapstall fra 138 424 1 aksjeselskap i Norge, herav 11 675 i Nord-Norge. De offentlige regnskapstallene

ARENA NORD-NORGE. I analysen inngår regnskapstall fra 138 424 1 aksjeselskap i Norge, herav 11 675 i Nord-Norge. De offentlige regnskapstallene ARENA NORD-NORGE ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER HØSTEN 1999 Med analysen "Bedriftsbarometer" ønsker SpareBank 1 Nord-Norge å bidra til økt og verdifull kunnskap om den økonomiske

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

IKT-barometer 2001. Jan-Erik Lystad

IKT-barometer 2001. Jan-Erik Lystad 51 Statistiske analyser Statistical Analyses IKT-barometer 2001 Jan-Erik Lystad Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 80/29 KONSUMPRISINDEKSEN OSLO 1980 ISBN 82-537-1203-0 ISSN 0332-8422

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 80/29 KONSUMPRISINDEKSEN OSLO 1980 ISBN 82-537-1203-0 ISSN 0332-8422 STJ RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 80/29 KONSUMPRISINDEKSEN OSLO 1980 ISBN 82-537-1203-0 ISSN 0332-8422 FORORD Sammensetningen av varer og tjenester i husholdningenes forbruk endres med tiden. Dette

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

Nr. 28/83 13. juli 1983 EMNE- GRUPPE. INNHOLD REGISTRER- INGSPERIODE SIDE 2 Utlendinger som fikk norsk statsborgerskap 1982 1

Nr. 28/83 13. juli 1983 EMNE- GRUPPE. INNHOLD REGISTRER- INGSPERIODE SIDE 2 Utlendinger som fikk norsk statsborgerskap 1982 1 Nr. /. juli EMNE GRUPPE INNHOLD REGISTRER INGSPERIODE SIDE Utlendinger som fikk norsk statsborgerskap Veitrafikkulykker med personskade Skog og utmarksbranner Detaljomsetningen Mai Byggekostnadsindeks

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte Sparebank SR-Bank, Stavanger,. april SR-Bank, Stavanger. april BNP-vekst i USA, euroområdet og Japan. Prosentvis

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015

Varehandelsrapporten 2015 Varehandelsrapporten 2015 Torsdag 11. juni 2015 Erik M. Throndsen Regiondirektør Bedriftsmarked Varehandel hva er det? Dagligvarer Utvalgshandel Møbler & Elektro Sport & Fritid Interiør Byggvare Klær og

Detaljer

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002 Norske Skog 1. kvartal 2002 Oslo 6. mai 2002 Hovedpunkter 1. kvartal 2002 Svake markeder Forbedringsprogram gjennomføres Omstrukturering av Parenco 1. kv. 2002 4. kv. 2001 Driftsinntekter 5,676 6,618 Brutto

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Nye PC-er lite brukt Til tross for relativt nye PC-er i skolen, brukes de i beskjeden grad i undervisningen, side 4

Nye PC-er lite brukt Til tross for relativt nye PC-er i skolen, brukes de i beskjeden grad i undervisningen, side 4 Nye PC-er lite brukt Til tross for relativt nye PC-er i skolen, brukes de i beskjeden grad i undervisningen, side 4 Færre eldre får hjelp Til tross for flere eldre i befolkningen, blir det færre som får

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner Åpnede Etter kvartal. kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater. kvartal 999 og renter Obligasjoner Bankog kredittstatistikk Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel

Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel Status per 1. halvår 2010 https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/okologisk-landbruk/om-okologisk-landbruk#markedsovervaaking Rådgiver Elin Røsnes Økologisk

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer