pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra til kroner pr. år, side 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3"

Transkript

1 pr plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra til kroner pr år, side 3 Nordmenn om innvandrere En økende andel i befolkningen mener at innvandrere er mer kriminelle enn nordmenn, side 5 Kombibil for foreldre 80 prosent av de privateide kombinerte bilene i Norge eies av barnefamilier, side 6

2 Ukens statistikk Innhold nr 46/95 Redaksjon: Svein Longva (ansv red), Anne-Sissel Tekst Tabell Skanvik (red), Siw Ellen Jakobsen, Tom Granseth Ny statistikk: side- side: Institusjoner for barn og unge, (økonomiske nøkkeltall) Redigering/grafikk: Kirsten Aanerud, Elisabeth Godnes, Iris Stenseng, Audhild Overby, Korrektur: Else Efjestad, Asta Bardseth Tabeller: Camilla Juvet Terminvis omsetningsstatistikk Detaljhandel, 1 termin 4 17 Design: Enzo Finger Design Trykk: Lobo Grafisk as Byggekostnadsindeks, boliger, oktober 4 14 Priser: Pr år kr 720,- Enkeltnr kr 25,- ISSN Holdning til innvandrere og innvandringspolitikk 5 Husk A oppgi kilde: Ukens statistikk/ Konsumprisindeksen, pr 15 oktober 6 5 Statistisk sentralbyrå Hotell- og restaurantdrift, 1994 Foreløpige tall 7 19 Forretningsmessig tjenesteyting, 2 kv 7 Den norskkontrollerte utenlandskregistrerte handelsflåten, 3 kv 8 23 Ordrestatistikk Industri, 3 kv 9 15 Produsentprisindeksen, pr 15 oktober 9 13 Prisindeks for forstegangsomsetning innenlands, pr 15 oktober 9 12 Annet stoff Barnefamilier velger kombibiler 6 Mer import av høyteknologi i oktober 8 Økonomiske nøkkeltall Publikasjoner Statistisk sentralbyrå utgir statistikk og analyser i en rekke ulike serier og periodiske publikasjoner Norges offisielle statistikk formidler statistikk hovedsakelig i form av tabeller I denne serien inngår også Statistisk årbok, Statistisk månedshefte, Historisk statistikk og Regionalstatistikk Samfunnsspeilet og økonomiske analyser er tidsskrifter som bringer utdypende kommentarer og analyser Statistiske analyser bringer mer "populære" analyser, som retter seg mot en større leserkrets Sosiale og økonomiske studier er en serie for forskningsformidling Rapporter utgis i tilknytning til de enkelte statistikkomranene eller aktuelle prosjekter og oppdrag Aktuell statistikk presenteres også i ulike temapublikasioner, som Bank- og kredittstatistikk, Månedsstatistikk over utenrikshandelen og Bygginfo Bestilling av publikasjoner: For abonnement, samt kjøp av enkeltpublikasjoner: Statistisk sentralbyrå, Salg- og abonnementservice, Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo Telefon: Telefaks: Ny statistikk Statistisk sentralbyrå vil publisere nye tall fra folgende statistikker: Frigivelses- Ukens dato: statistikk: Arbeidstakerstatistikk for innvandrere, 2 kv Befolkningsstatistikk Folketallet 1 oktober og endringer i 3 kv (pressemelding) Byggearealstatistikk, oktober Havnestatistikk, 2 kv Hurtigruta Bergen-Kirkenes, 3 kv Salg av petroleumsprodukter, oktober Skatteregnskapsstatistikk, januar-oktober Veitrafikkulykker med personskade, oktober Statistisk sentralbyrå tar forbehold om at varslet publiseringsdato kan bli forskjøvet Enkeltpublikasjoner kan også kjøpes hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner, Møllergt 17, Postboks 8134 Dep, 0033 Oslo Telefon: Telefaks: Alle publikasjoner finnes i vårt bibliotek Telefon: /43 Telefaks Elektronisk formidling SSB-data online inneholder statistikk fra de fleste emner med tilbakegaende tall og opplysninger om SSBs publikasjoner Det utgis hvert år en CD-ROM med nordisk statistikk Pressemeldinger, statistikk fra Ukens statistikk, offisiell statistikk og annen informasjon fra SSB finner man også pa Webtjeneren på Internet: Ukens statistikk nr 46/95

3 Bamevemsinstitusjoner, 1994: kroner pr plass Kostnadene pr institusjonsplass for barn og unge varierer mye, fra kroner pr år i mødrehjem til i akutt- og utredningsinstitusjoner for unge I gjennomsnitt koster en institusjonsplass kroner pr år En plass i barne- og ungdomshjem og i bo- og arbeidskollektiv kostet til sammenligning henholdsvis og kroner pr år Plassene i akutt- og utredningsinstitusjonene og i gruppen andre institusjoner var de absolutt dyreste Disse kostet henholdsvis og kroner pr år Brutto driftsutgifter for de 160 barnevernsinstitusjonene som var registrert i 1994 var på nær 900 millioner kroner Til sammen hadde disse plasser Institusjonene fordelte seg på 31 barnehjem, 56 ungdomshjem, 16 kombinerte barne- og ungdomshjem, 12 institusjoner for foreldre og barn (mødrehjem), 13 bo- og arbeidskollektiv, 19 akutt- og utredningsinstitusjoner og 13 andre institusjoner for barn og ungdom Barnehjem og ungdomshjem utgjør nær to tredeler (64 prosent) av alle institusjonene for barn og ungdom Mange av disse institusjonene disponerer i dag akuttplasser i tillegg til de mer langvarige plasseringene i barnevernet Flest offentlige To av tre barnevernsinstitusjoner (68 prosent) eies og drives av det offentlige Langt de fleste av disse, 83 prosent, har fylkeskommunene ansvar for 32 prosent eies av private, det vil si organisasjoner og stiftelser Nær halvparten av barnehjemmene (48 prosent), og to av tre ungdomshjem (68 prosent) er fylkeskommunale institusjoner Når det gjelder bo- og arbeidskollektivene og institusjoner for foreldre og barn (mødrehjem), er det flest privateide Det offentlige eide bare henholdsvis 23 og 42 prosent av de sistnevnte institusjonstypene Det er en liten overvekt av gutter i barnevernsinstitusjonene (54 prosent) I barnehjemmene og ungdomshjemmene utgjorde guttene 57 prosent av beboerne i februar i år I bo- og arbeidskollektivene var imidlertid jentene i flertall (57 prosent) Aldersgruppen år var den største og utgjorde vel halvparten (55 prosent) av beboerne En av seks (18 prosent) tilhørte aldersgruppen 7-13 år og en tilsvarende andel var under sju år Av de som hadde plass i barnevernsinstitusjoner i februar, hadde vel seks av ti (63 prosent) bodd der i under ett år, og åtte av ti (82 prosent) i under to år Store geografiske forskjeller Et mål på dekningsgrad vil være å se antall plasser i forhold til antall barn under 18 år i de enkelte fylkene For landet under ett var dekningsgraden 14 plasser pr barn under 18 år Oslo har en langt bedre dekning enn de andre fylkene med 31 plasser pr barn under 18 år Nord-Trøndelag har nestbest dekning med 19 plasser Oppland, Vestfold, Telemark og Finnmark ligger alle godt over landsgjennomsnittet De to fylkene med dårligst dekning av institusjonsplasser er Sogn og Fjordane og Akershus med henholdsvis 6 og 7 plasser pr barn under 18 år Med "eierform" menes eier av bygningen/institusjonen Privateide institusjoner med offentlig driftstilskudd regnes som private Mange ufaglærte Det ble i alt utført årsverk ved de 160 barnevernsinstitusjonene i 1994 Nær tre av ti årsverk (29 prosent) ble utført av ufaglært personell Den gjennomsnittlige bemanning var 1,7 årsverk pr plass Antall årsverk pr plass varierer imidlertid mye fra institusjonstype til institusjonstype I barnehjemmene og ung- Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 0 n domshjemmene ble det brukt 1,7 årsverk pr plass Til sammenligning brukte institusjoner for foreldre og barn (mødrehjem) 0,9 årsverk, boog arbeidskollektivene 1,0 og i akutt- og utredningsinstitusjonene - som er best bemannet - ble det brukt 2,4 årsverk pr plass Av de 160 institusjonene som var i bruk i 1994 manglet det økonomiopplysninger fra tre I beregningene inngår derfor 157 institusjoner Statistikken over institusjoner for barn og ungdom omfatter nå det vi med en fellesbetegnelse kan kalle barnevernsinstitusjoner R gisteret over institusjoner for barn og ungdom blir hvert år ajourført i samarbeid med fylkeskommunene Ny statistikk Institusjoner for barn og unge, 1994 Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Sosialstatistikk Mer informasjon: Trygve Kalve, tlf og Johanna Sørøy, tlf Vedleggstabeller side: 3-4 Ukens statistikk nr 46/95

4 Størst salgsvekst i Oslo Alle fylker unntatt Oppland hadde en omsetningsøkning i detaljhandelen 1 termin i år Salget steg mest i Oslo med 9,4 prosent Oppland hadde en salgsnedgang på 10,6 prosent i forhold til OL-terminen 1994 Veksten på landsbasis var på 5,5 prosent De øvrige næringshovedgruppene hadde følgende endringer: Ur, optis ke artikler, musikkinstrumenter, gull- og sølvvarer, og film- og fotoartikler økte med 5,9 prosent, nærings- og nytelsesmidler med 5,3 prosent, jernvarer, kjøkkenutstyr, glass, steintøy, fargevarer og sports- Endr Oms 1term i pst pr 1 term innb utstyr 4,9 prosent, møbler og innbo Mill kr term 1 term med 2,4 prosent og detaljhandel ellers gikk opp med 5,2 prosent HelelfandeCI: , De mer detaljerte tallene viser at Østfold , Detaljomsetningsindeksen hadde en salget av kjøtt og kjøttvarer gikk Akershus :11011,8 260 vekst på 6,3 prosent i samme periode Størst økning etter Oslo har H : !1!:2801:11: :::1::::::,,,, 4, ned med 19,4 prosent de to første Oslo ; månedene i år sammenlignet med Aust-Agder og Telemark med henholdsvis 7,6 og 7,2 prosent fra 1 på dette nivået viser salg av musikk- Vestfold , Oppland , samme periode i fjor Størst vekst Buskerud , termin 1994 til 1 termin instrumenter, noter, grammofonplater og musikk- og videokassetter Telemark ,2:7:104T Minst vekst hadde de nordligste fylkene og Hedmark Finnmark har 3,5 V00,# 00iffilir, , Aust-Agder 633 7, med 15,9 prosent prosent, Nordland 4,1, Troms 4,7 og Rogaland , Hditd41060K, 107::2(17 Hedmark 4,4 prosent Sogn og Fjordane 662 5, Mindre salg av klær og sko Møre og Réhi d611::::11:0:46::::::t6291:111:1111:::: : f6;*4::::11::::::::: Sør-Trøndelag , Omsetningen gikk ned med 1,6 prosent 4, for hovednæringsgruppen be- Neg Nordland , Troms , kledning og tekstilvarer de to første 558 Finnmark 3, månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor Motorkjøretøyer og bensin hadde størst salgsvekst Ny statistikk med 9,2 prosent Dyrere eleictrikerarbeid Materialkostnadene for elektriker steg med hele 12,8 fjor til oktober i år Indeksen for elektrikerarbeid steg rekkehus og 7,8 prosent for boligblokk I samme periode gikk de totale byggekostnadene for enebolig opp med 2,8 prosent, rekkehus med 2,7 og!,11: Nts: Endring i prosent 410 Okt Sept - Okt okt okt boligblokk med 3,4 Materialkostnadene steg med henholdsvis 2,9, 2,4 og 3,4 prosent for enebolig, rekkehus og boligblokk i perioden fra ok- :, Enebolig av tre TOtallall , tober i fjor til samme måned i år -0,1 Materialer 253,9 2,9 Elektriker 2,3 Totale byggekostnader for boligblokk Total 361,4 8,8 steg med 0,1 prosent fra sep- tember til oktober i år Det var ingen Matelaterillk#:#45115:11:11:111;1 Rekkehus av tre endring for enebolig og rekke- Tötäll i:i; 0,0 Materialer 261,7 2,4 hus i samme periode Materialkostnadene gikk opp med 0,3 prosent Total 362,9 8,7 Elektriker 2,3 for boligblokk og ned med 0,1 prosent for enebolig Det var ingen 0,1 1 09,010kkEllo, : Total 248,8 3,4 Materialer261,3 11 0,3 endring for rekkehus Elektriker Total t Terminvis omsetningsstatistikk Detaljhandel, 1 termin Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk Mer informasjon: Peder Næs, tlf eller Solveig Nygå rdseter, tlf Vedleggstabeller side: prosent for alle tre boligtyper fra oktober i totalt med 8,8 prosent for enebolig, 8,7 for Delindeksen for tømring og snekring gikk ned med 0,3 prosent for enebolig og rekkehus, mens indeksen for boligblokk gikk ned med 0,2 prosent Ny statistikk Byggekostnadsindelcs, boliger, oktober Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og månedsheftet Bygginfo Mer informasjon: Åse Wilhelmsen, tlf eller Solveig Nygå rdseter, tlf Vedleggstabell side: 14 Ukens statistikk nr 46/95

5 Nordmenns holdninger til innvandrere og innvandringspolitikk: Halvparten mener at innvandrere er mer kriminelle enn nordmenn Synet på kriminalitet er det eneste området der folks holdning til innvandrere har forandret seg og blitt mer negativ de siste to årene Det viser en ny undersøkelse Statistisk sentralbyrå har gjort på oppdrag for Kommunal- og arbeidsdepartementet Det siste året er det blitt betydelig flere som mener innvandrerne er mer kriminelle enn nordmenn Dette har likevel ikke gitt større skepsis til mottak av flyktninger og asylsøkere I september 1994 mente 40 prosent at innvandrerne er mer kriminelle enn nordmenn I juni var denne andelen steget til 48 prosent Synet på innvandrere og kriminalitet har heller ikke ført til mer negative holdninger på andre områder, for eksempel innvandrernes rett til sosialhjelp eller arbeid Enig Både/og Uenig Vet ikke Norge bor gi opphold til flyktninger og asylsøkere i minst samme omfang som i dag Innvandrere har for lett tilgang pa sosialhjelp sammenlignet med nordmenn Innvandrere bor ha samme mulighet til arbeid som nordmenn 0 15 Tilgang på sosialhjelp I den samme undersøkelsen ble det også spurt om innvandrernes tilgang på sosialhjelp, deres rett til å få arbeid på linje med nordmenn og mottak av flyktninger og asylsøkere Her er opinionen stabil Vel halvparten, 56 prosent, mener at "Norge bør gi opphold til flyktninger og asylsøkere i minst samme omfang som i dag" Dette er samme oppslutning som i 1994 I er det 65 prosent av befolkningen som mener innvandrere har for lett tilgang til sosialhjelp sammenlignet med nordmenn Dette er også omtrent like mange som i 1994 og 1993 orsm den dagsa1 IldersitIkeisà, Kommunalmentets Inni Enig Både/og Uenig Vet ikke Menn mest skeptisk Menn har mindre tiltro til innvandrernes lovlydighet enn kvinner Av mennene er 53 prosent enig i at innvandrerne er mer kriminelle, mens 43 prosent av kvinnene svarer det samme Ungdommen er mer velvillig innstilt i dette spørsmålet enn de eldre aldersgruppene Skepsisen øker i takt med stigende alder Holdningen til innvandrernes kriminalitet er mer polarisert i byene enn ellers i landet Det vil si at andelen som er enten uenig eller enig i utsagnet er større i byene enn på landet Hvis man ser på forskjeller mellom landsdeler, er tilliten til innvandrernes lovlydighet noe støne på Vestlandet, i Trøndelag og Nord-Norge Det store flertallet mener fortsatt at innvandrere skal ha samme rett til arbeid som nordmenn 80 prosent er enig i dette I 1994 og 1993 var andelen 78 og 75 prosent Disse forskjellene er så små at de ikke kan tolkes som en reell endring Denne undersøkelsen skiller seg ikke stort fra andre der sammenhengen mellom partitilhørighet og holdninger til innvandring er undersøkt Fremskrittspartiets velgere er mest negative, mens SV-velgerne er mest positive Dersom partiene ordnes etter hvor positive tilhengerne er til innvandrere, er rekkefølgen slik: SV, V, KrF, A, H, Sp og FrP I det ene spørsmålet om kriminalitet mener nesten 80 prosent av FrPs velgere at innvandrere er mer kriminelle Til sammenligning mener knapt 30 prosent av SV-velgerne det samme Ny statistikk Holdning til innvandrere og innvandringspolitikk Statistikken blir utgitt i Statistisk sentralbyrås serie Notater og årlig i Ukens statistikk Mer informasjon: Svein Blom, tlf Tall fra hele Norden på CD-ROM Statistisk sentralbyrå gir nå ut en ny utgave av Nordisk statistikk på CD-ROM Den inneholder statistikk fra alle de nordiske land -utgaven har over 800 filer, og opplysningene for hvert land er samlet og delt opp i de ulike landenes emneområder Den norske delen har i alt 137 tabeller og dekker en rekke emner, som naturressurser, utdanning, sosiale forhold og rettsforhold, folketellinger, arbeidskraft, inntekt og formue, primærnæringene, oljeutvinning, industri og handel Opplysningene er tilgjengelige for flere år, slik at man kan følge utviklingen over tid Den norske delen har vel 50 tabeller med statistikk på kommunenivå, resten er for fylker og landet samlet Mer informasjon: Åse Lukerstuen, tlf Ukens statistikk nr 46/95 I 5

6 Billigere biler dyrere forsikring Konsumprisindeksen var uendret fra september til oktober i år Prisene på biler, bensin og elektrisitet falt, mens bilforsikringene trakk i motsatt retning Tolvmånedersveksten var 2,3 prosent både i oktober og september Bilprisene falt for andre måned på rad Biler produsert i Asia falt mest i pris En kombinasjon av forventet bortfall av importtoll for bilprodusenter utenfor EØS og svekket japansk yen, ligger bak de reduserte bilprisene Bensinprisene falt med 0,8 prosent fra september til oktober Hovedårsaken er reduserte råoljepriser Nedgangen i bil- og bensinprisene motvirkes av en aning i bilforsikringspremiene Gruppen bolig, lys og brensel hadde en svak nedgang i an I fjor steg prisene Det var i hovedsak elektrisitetsprisene som bidrog til forskjellen med en nedgang på 0,2 prosent fra september til oktober i år I fjor var økningen på 0,9 prosent tibsumpdsincleks, 19791(11100 Totalindeks Matvarer Drikkevarer og tobakk Klær og skotøy Bolig, lys og brensel Møbler og husholdningsart Helsepleie Reiser og transport Fritidssysler og utdanning Andre varer og tjenester Endring i prosent Sept94- Okt94- Sept94- Sept95- sept95 okt95 okt94 okt95 2,3 2,3 0,1 0,4 1,0-0,7-0,2 2,5 2,6 0,1 1,0 0,9 0,5 0,4 3,0 2,7 0,2-0,1 2,0 1,3 0,8 0,1 3,8 3,8-2,6 2,7-0,2-0,0 2,8 2,4 0,3-0,1 3,0 3,1 0,1 Matvareprisene har falt siden juli i år, siste måned med 0,2 prosent Det er spesielt lam, svin og frukt og grønnsaker som ble billigere fra september til oktober Disse produktene falt vesentlig sterkere i pris fra september til oktober i fjor I år kom prisnedgangen i august, slik at det samlede prisfallet er det samme Billigere mat for finnene Tolvmånedersveksten for EU-området var 3,1 prosent i september og august, mot 3,2 i juli Finland har nå en svært lav prisstigning i likhet med Japan, en tolvmånedersvekst på henholdsvis 0,5 og 0,3 prosent Om statistikken Konsumprisindeksens prismateriale er faktiske utsalgspriser pr den 15 i måneden For perioden august 1994-juli bygger vektgrunnlaget på forbruksundersøkelsene for 1991, 1992 og 1993 Grunnlaget for beregning av konsumprisindeksen er et utvalg ca 800 spesifiserte forbruksvarer og tjenesteytelser representantvarer Oppgaver til beregning av indeksen innhentes fra et utvalg på ca bedrifter De månedlige beregningene bygger på om lag prisobservasjoner Svarprosenten er normalt på ca 95 hver måned Norge Sverige Danmark Finland Tysklandl Storbritannia EU-området2 USA Japan Canada Årsvekst Aug95- Aug94- Sept sept95 aug95 sept95 1,4 0,6 2,2 2,3 2,1 0,7 2,7 2,5 2,0 0,6 1,6 2,1 1,1 0,1 0,5 0,3 2,8-0,1 1,5 1,6 2,5 0,5 3,6 3,9 3,0 0,33 3,13 3,1 3 2,6 0,2 2,6 2,5 0,7 0,6-0,2 0,1 0,2 0,1 2,3 2,3 Indeksen omfatter både Ost- og Vesttyskland 2 Fra nyttår ble EU-området utvidet til totalt 15 medlemsland Tallene for EU-området dekker alle 15 medlemslandene 3 Foreløpig tall Kilder: SSB og EUROSTAT Grunnen til den lave prisstigningen i Finland er at matvareprisene har gått ned med 5,8 prosent etter EUmedlemskapet (perioden desember til august) I samme periode ate totalindeksen med 0,5 prosent Uten fallet i matvareprisene ville prisstigningen vært 1,3 prosent Det er særlig kjøttprodukter som kjøttdeig, svinekoteletter og pølser som har blitt billigere for finnene For Sverige er utviklingen noe annerledes Matvarene har økt med 2,9 prosent fra desember til august Svenskene har blant annet opplevd sterk prisvekst for frukt og grønnsaker Ny statistikk Konsumprisindeksen, pr 15 oktober Statistikken utgis hver maned i Ukens statistikk Mer informasjon: Morten Sundell, tlf og Lasse Sandberg, tlf Vedleggstabeller side: 5-9 Barnefamilier velger kombibiler Ved siste årsskiftet var det registrert ca kombinerte biler i Norge Om lag 70 prosent av disse bilene er privat eid Hele 80 prosent av disse er eid av familier med barn Tilsvarende er 60 prosent av personbilene eid av barnefamilier En oversikt over tallet på kombinerte biler pr familier, viser 56 kombinerte biler pr familier med barn og ni for familier uten barn og enslige til sammen For familier med tre eller flere barn hadde ca 125 av familier kombinerte biler Det betyr at en av åtte slike familier velger kombibil Stortingets finanskomité gjennomgår nå et forslag til endring av avgiftssatsene for personbiler og kombinerte biler Forslaget går blant annet ut på en vesentlig aning i engangsavgiften for de kombinerte bilene Mer informasjon: Jan Monsrud, tlf Ukens statistikk nr 46/95

7 ikens statistikk 16 november Vedleggstabeller Emne Tabell Side Institusjoner for barn og unge, 1994 Plasser i barnevernsinstitusjoner etter institusjonstype Fylke Pr 1 februar 3 Beboere i barnevernsinstitusjoner etter institusjonstype, kjønn og alder Pr 1 februar Beboere i barnevernsinstitusjoner etter institusjonstype og lengde på oppholdet Pr 1 februar Årsverk i barnevernsinstitusjoner etter institusjonstype og stilling P 1 februar Brutto driftsutgifter i barnevernsinstitusjoner, etter institusjonstype, eierforhold/fylke kroner Konsumprisindeksen, pr 15 oktober Varer og tjenester, etter konsumgruppe Varer og tjenester, etter leveringssektor Prisindeks for detaljhandel - konsumprisindeksen, gruppert etter næring 1979=100 5 Konsumprisindeksens utvikling siste måned og siste år (12 md) Konsumprisindeksens utvikling siste måned og siste år (12 md) Leveringssektor Prisindeks for detaljhandel, endring siste måned og siste år (12-md) Gruppert etter næring 7 Konsumprisindeksen fra =100 8 Konsumprisindeks Indekstall for enkelte varer og varegrupper og priser på matvarer i Prisindeks for forstegangsomsetning innenlands, pr 15 oktober Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands 1981= Produsentprisindeksen, pr 15 oktober Produsentprisindeksen Byggekostnadsindeks, boliger, oktober Byggekostnadsindeks for boliger 1978= Ordrestatistikk Industri, 3 kv Ordretilgang Verdiindeks etter næring 1976=100 Kvartal 15 Ordrereserve Verdiindeks etter næring 1976=100 Kvartal 16 Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten o Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpig tall Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien ns statistikk nr 46/95

8 Ukens statistikk - vedleggstabeller (forts) Vedleggstabeller Emne Tabell Side Terminvis omsetningsstatistikk Detaljhandel, 1 termin Terminvis detaljhandelsstatistikk Omsetning Mill kr 17 Terminvis detaljhandel Omsetning 1 termin Hotell- og restaurantdrift, 1994 Foreløpige tall rsregnskap etter sysselsettingsgruppe Drift av restauranter og kafeer Mill kr 19 Nøkkeltall etter sysselsettingsgruppe Drift av restauranter og kafeer 20 Årsregnskap etter sysselsettingsgruppe Hotellvirksomhet Mill kr 21 Nøkkeltall etter sysselsettingsgruppe Hotellvirksomhet Den norskkontrollerte utenlandskregistrerte handelsflåten, 3 kv Den norskkontrollerte utenlandskregistrerte handelsflåten, ved utgangen av år og kvartal Skip, tonnasje og alder, etter registreringsland 23 Den norskkontrollerte utenlandskregistrerte handelsflåten, ved utgangen av år og kvartal Skip og tonnasje, etter skipstype tonn 24

9 Institusjoner for barn og unge, 1994 Tabell 1 Plasser i barnevernsinstitusjoner etter institusjonstype Fylke Pr 1 februar Eierforhold/ fylke Bo- og Akutt- og Barne- og arbeids- utrednings- Andre insti- Barnehjem Ungdomshjem ungdomshjem Mødrehjem kollektiv institu- tusjoner sjoner Insti- Plas- Insti- Pias- Insti- Pias- Insti- Pias- Insti- Pias- Insti- Pias- Insti- Piastu-ser tu- ser tu- ser tu- ser tu- ser tu- ser tu- ser sjoner sjoner sjoner sjoner sjoner sjoner sjoner Hele landet EIERFORHOLD Kommune Fylke Stat Privat Annet FYLKE Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud i Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag _ Nordland Troms Finnmark Tabell 2 Beboere i barnevernsinstitusjoner etter institusjonstype, kjønn og alder Pr 1 februar Kjønn og alder I alt Barnehjem Ungdomshjem Barneog ungdomshjem Madrehjem Bo- og arbeidskollektiv Akuttog utredningsinstitusjoner Andre institusoner I alt år " " " " Uoppgitt kjønn og alder Gutter år " " Jenter år " " Ukens statistikk nr 46/95 3

10 Institusjoner for barn og unge, 1994 Tabell 3 Beboere i barnévernsinstitusjoner etter institusjonstype og lengde på oppholdet Pr 1 februar Barne- Akutt- Barne- Ung- og Madre- Bo- og og ut- Andre Lengde på oppholdet I alt hjem doms- ung- hjem arbeids- rednings- instituhjem doms- kollek- institu- sjoner hjem tiv sjoner Beboere i alt 0-6 mnd " " " år år eller mer Uoppgitt _ Tabell 4 Årsverk i barnevernsinstitusjoner etter institusjonstype og stilling Pr 1 februar Stilling I alt Barnehjem Ungdomshjem Barneog, ungdomshjem Modrehjem Bo- og arbeidskollektiv Akuttog utredningsinstitusjoner Andre institusjoner I alt Leger/psykiatere Psykologer Sykepleiere Hjelpepleiere Ergoterapeuter Barnevernspedagoger Sosionomer O Vernepleiere Lærer/førskolelærer Aktivitører Annen høyere utdanning Faglært personell Ufaglært personell Tabell 5 Brutto driftsutgifter i barnevernsinstitusjoner, etter institusjonstype, eierforhold/fylke kroner Eierforhold/ fylke Barne- Akutt- Barne- Ung- og!cadre- Bo- og og ut- Andre I alt hjem doms- ung- hjem arbeids- rednings- instituhjem doms- kollek- institu- sjonex hjem tiv sjoner Brutto driftsutgifter EIERFORHOLD Offentlig Privat ,Annet i FYLKE Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Ukens statistikk nr 46/95 4

11 onsumprisindeksen, pr 15 oktober abell 1 Varer og tjenester, etter konsumgruppe Vekt Sep Okt Sep 0kt 0/ otalindeks atvarer rikkevarer og tobakk lær og skotøy olig, lys og brensel obler og husholdningsartikler elsepleie eiser og transport ritidssysler og utdanning ndre varer og tjenester 1000,2 255,4 255,6 261,4 261,4 141,7 247,1 245,3 248,2 247,7 38,2 341,1 341,1 349,7 349,9 64,7 227,0 228,1 229,2 230,2 254,8 274,7 275,3 282,9 282,7 84,1 231,5 233,4 236,2 236,4 23,5 270,7 270,7 280,9 280,9 199,8 253,3 252,9 259,9 259,8 106,1 238,9 239,6 245,7 245,4 87,3 265,8 265,8 273,9 274,1 abell 2 Varer og tjenester, etter leveringssektor Vekt 0/00 Sep 1994 Okt 1994 Sep Okt otalindeks 1000,2 255,4 255,6 261,4 261,4 Jordbruksvarer 80,9 238,2 235,9 237,0 236,3 11 Mindre bearbeidde 45,1 244,9 241,5 245,5 243,9 12 Mer bearbeidde 35,8 228,7 227,8 225,5 225,7 Fiskevarer 9,9 274,1 274,1 273,4 273,4 Andre norskproduserte konsumvarer * 292, ,6 286,4 286,0 31 Lite påvirket av verdensmarkedets priser 115,1 295,6 297,0 307,7 307,5 32 Påvirket av verdensmarkedet pga stort importinnhold eller råstoffpris bestemt på verdensmarkedet 86,2 279,8 277,9 290,4 289,1 33 Påvirket av verdensmarkedet pga konkurranse fra utlandet 91,6 259,2 259,2 263,3 263,2 I Importerte konsumvarer 216,5 221,2 221,4 225,0 225,0 41 Uten norsk konkurranse 133,8 233,9 234,0 239,4 238,7 42 Med norsk konkurranse 82,7 206,2 206,6 207,7 208,6 i Husleie 172,6 253,8 253,8 258,8 258,8 i Andre tjenester 227,4 268,4 269,8 277,0 277,7 61 Med arbeidslønn som dominerende prisfaktor 58,7 283,0 286,4 297,4 297,7 62 Også med andre viktige priskomponenter 168,7 264,1 264,7 270,7 271,6 rabell 3 Prisindeks for detaljhandel - konsumprisindeksen, gruppert etter næring 1979 = 100 Vekt 0/00 Sep 1994 Okt 1994 Sep Okt rotalindeks 518,1 245,6 245,1 249,6 249,3 >etaljhandel med nærings- og nytelsesmidler 212,0 261,4 260,1 264,3 264,2 )etaljhandel med beklednings- og tekstilvarer 70,1 222,9 224,0 225,1 226,3 )etaljhandel med møbler og innbo 47,1 182,4 182,2 181,6 180,4 >etaljhandel med jernvarer, kjøkkenutstyr, glass, 3teintøY, fargevarer og sportsutstyr 18,2 236,9 237,4 238,3 239,2 >etaljhandel med ur, optiske artikler, musikk- Lnstrumenter, gull- og sølvvarer og film- og Eotoartikler 14,8 205,7 205,7 209,3 209,0 )etaljhandel med motorkjøretøyer og bensin 113,6 271,1 270,2 279,6 277,9 Netaljhandel ellers 42,3 236,0 236,3 245,6 245,7 Ukens statistikk nr 46/95 5

12 i Konsumprisindeksen, pr 15 oktober Tabell 4 Konsumprisindeksens utvikling siste måned og siste år (12 md) Endring i prosent Sep okt 1994 Sep - okt Okt okt 1994 Okt okt 15 TOTALINDEKS MATVARER Mjøl, gryn og bakervarer Kjøtt,kjøttvarer og flesk Fisk og fiskevarer Mjølk, flate, ost og egg Spisefett og spiseoljer, Grønnsaker, frukt og bar Poteter og varer av poteter Sukker Kaffe, te, kakao og kokesjokolade Andre matvarer DRIKKEVARER OG TOBAKK Drikkevarer Tobakk KLER OG SKOTØY Bekledningsartikler Tøyer og garh mv Skotøy og skoreparasjoner BOLIG, LYS OG BRENSEL Bolig og vedlikeholdsutgifter Lys og brensel MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER Møbler og golvtepper mv Tekstiler og utstyrsvarer mv Komfyrer, kjøleskap og annet elektrisk utstyr Kjøkkenredskap, glass, dekketøy mv Diverse husholdningsartikler og tjenester Leid hjelp til hjemmet, inkl barnehager HELSEPLEIE Helsepleie REISER OG TRANSPORT Kjøp av egne transportmidler Drift og vedlikehold av transportmidler Bruk av offentlige transportmidler Porto, telefon og telegrammer FRITIDSSYSLER OG UTDANNING Utstyr og tilbehør, inkl reparasjon Offentlige forestillinger og andre tjenester Bøker, aviser og tidsskrifter Skolegang ANDRE VARER OG TJENESTER Personlig hygiene Andre varer, ikke nevnt foran Utgifter på restauranter, hoteller, selskapsreiser mv 0,1 1,7 2,3-0,7-0,2 2,0 1,0-0,2 0,1 2,4 1,1-1,9-0,2-3,2-2, ,3-0,3-0,1-0,0-1,6-0,8 0,1 0,6 5,2 0,9-1,8-1,0 3,3 5,0-0,4 0,5 19,8 8,5 0,4 0,8 8,9 3,3 2,0-0,9 46,6-2,0-0,1-0,1 0,5 4,6 0,1 5,8 2,6-0,1 0,0-0,5 2,6 0,1 0,1 16,2 2,6 0,5 0,4 0,7 0,9 0,5 0,4-0,1-0,1 0,2-0,4 2,9 0,6 0,7 5,1 5,3 0,2-0,1 1,2 2,7 0,0 1,4 2,3 0,8-0,4 0,1 4,8 0,8 0,1 1,9 1,3-0,4-0,3 0,8 0,5 0,4 0,5 3,0 2,1 0,6-0,5-1,1-0,2-0,1 0,4 2,0 0,3-0,1 0,8-0,7 3,1 4,9 0,1 8,8 1, ,2 3,8 3,2 3,8-0,2-0,0 1,9 2,7 0,4-0,4 4,3 2,0-0,7 0,2 2,1 4, ,1 4, ,8-5,9 0,3-0,1 1,7 2,4 0,1-0,3-0,9 0,5 1,0 0,1 4,9 4,0 0,2 0,1 4,4 3, ,5 5,5 0,1 0,4 3,1 0,1 0,2 2,5 3,9-0,3-0,2 1,9 2,7 0,0 0,0-0,7 2,9 Ukens statistikk nr 46/95 6

13 Konsumprisindeksen, pr 15 oktober Tabell 5 Konsumprisindeksens utvikling siste måned og siste år (12 md) Leveringssektor Endring i prosent Sep okt 1994 Sep - okt Okt Okt okt 1994 okt TOTALINDEKS 0,1 1,7 2,3 1 Jordbruksvarer -1,0-0,3-0,1 0,2 11 Mindre bearbeidde -1,4-0,7 0,8 1,0 12 Mer bearbeidde -0,4 0,1-1,5-0,9 2 Fiskevarer ,3-0,3 3 Andre norskproduserte konsumvarer - -0,1 2,7 3,0 31 Lite påvirket av verdensmarkedets priser 0,5-0,1 2,6 3,5 32 Påvirket av verdensmarkedet pga stort importinnhold eller råstoffpris bestemt på verdensmarkedet -0,7-0,4 2,0 4,0 33 Påvirket av verdensmarkedet pga konkurranse fra utlandet - -0,0 3,6 1,5 4 Importerte konsumvarer 0,1-2,1 1,6 41 Uten norsk konkurranse 0,0-0,3 2,6 2,0 42 Med norsk konkurranse 0,2 0,4 1,2 1,0 5 Husleie - - 0,2 2,0 6 Andre tjenester 0,5 0,3 1,8 2,9 61 Med arbeidslønn som dominerende prisfaktor 1,2 0,1 3,7 3,9 62 Også med andre viktige priskomponenter 0,2 0,3 1,1 2,6 Tabell 6 Prisindeks for detaljhandel, endring siste måned og siste år (12 md) Gruppert etter næring Endring i prosent Sep okt 1994 Sep - okt Okt okt 1994 Okt okt TOTALINDEKS -0,2-0,1 1,9 1,7 Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler -0,5-0,0 2,6 1,6 Detaljhandel med beklednings- og tekstilvarer 0,5 0,5 0,9 1,0 Detaljhandel med møbler og innbo, -0,1-0,7-1,2-1,0 Detaljhandel med jernvarer, kjøkkenutstyr, glass, steintøy, fargevarer og sportsutstyr 0,2 0,4 1,6 0,8 Detaljhandel med ur, optiske artikler, musikkinstrumenter, gull- og sølvvarer og film- og fotoartikler - -0,1-0,1 1,6 Detaljhandel med motorkjøretøyer og bensin -0,3-0,6 2,7 2,8 Detaljhandel ellers 0,1 0,0 1,9 4,0 Ukens statistikk nr 46/95 7

14 Konsumprisindeksen, pr 15 oktober Tabell 7 Konsumprisindeksen fra =100 Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des G- snitt ,7 11,7 11,6 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,4 11,4 11,4 11, ,3 11,2 11,1 11,0 10,9 10,9 10,9 10,9 10,7 10,7 10,7 10,7 10, ,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10, ,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,7 10,6 10,6 10,6 10,6 10, ,4 10,4 10,4 10,6 10,6 10,6 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10, ,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,8 10,9 10,9 10,9 10,9 11,0 11,0 10, ,0 11,0 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,0 11,1 11,1 11,1 11,2 11, ,3 11,4 11,5 11,7 11,7 11,9 12,1 12,1 12,2 12,3 12,3 12,3 11, ,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,4 12,3 12,2 12,2 12,1 12, ,1 12,1 12,1 12,3 12,3 12,3 12,4 12,4 12,4 12,7 12,9 13,1 12,, ,1 13,3 13,9" 14,1 14,2 14,2 14,3 14,3 15,4 15,5-15,6 16,1 14,! ,2 16,4 16,6 16,7 16,9 17,1 17,1 17,3 17,3 17,4 17,5 17,7 17, ,7 17,7 17,9 17,9 18,0 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18, , ,3 18,4 18,4 18,4 18,5 18,5 18,6 18,6 18,5 18,5 18,6 18,6 18, ,6 18,6 18,6 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18, ,7 18,8 18,8 19,0 19,1 19,1 19,1 19,2 19,3 19,1 19,1 19,2 19,( ,3 19,3 19,3 19,4 19,4 19,4 19,5 19,6 19,6 19,6 19,8 19,8 19,! ,6 19,7 19,8 19,8 19,8 19,9 19,7 19,6 19,4 19,3 19,3 19,4 19,i ,4 19,5 19,6 19,6 19,7 19,6 19,6 19,4 19,4 19,3 19,3 19,3 19,! ,3 19,4 19,4 19,4 19,5 19,5 19,5 20,0 19,6 19,5 19,5 19,5 19, ,6 19,6 19,6 20,2 20,4 20,4 20,4 20,4 21,1 21,2 21,6 21,8 20, ,0 22,2 22,4 23,4 23,8 24,2 24,4 24,4 24,6 24,4 24,7 24,8 23, ,2 25,3 25,4 25,4 25,4 25,6 26,3 26,3 26,5 26,5 26,5 26,3 25, ,2 26,1 26,3 26,3 26,3 26,4 26,4 26,4 26,5 26,7 26,7 26,7 26, ,7 26,9 27,1 27,2 27,4 27,4 28,2 28,3 28,1 27,9 27,9 28,0 27,( ,9 27,7 27,7 27,7 27,8 27,9 28,0 28,0 27,8 27,8 27,9 27,9 27,S ,9 28,1 28,3 28,7 29,3 29,4 29,5 29,3 29,1 29,1 29,1 29,2 28,S ,3 29,4 29,6 29,8 29,9 29,8 29,7 29,7 29,7 29,8 29,9 29,9 29, ,0 30,1 30,3 30,9 31,1 31,3 31,5 31,7 31,9 31,7 31,7 31,7 31, ,0 31,9 31,5 31,7 31,7 31,7 31,9 31,9 31,9 32,0 31,9 31,9 31,S ,9 31,9 32,0 32,0 31,9 32,0 32,0 31,9 31,9 32,0 31,9 32,1 31,S ,1 32,1 32,2 32,4 32,5 32,6 32,7 32,9 33,1 33,4 33,4 33,5 32, ,6 33,8 34,0 34,2 34,2 34,3 34,8 34,9 35,0 34,9 34,9 35,0 34,E ,2 35,4 35,6 35,7 35,2 35,2 35,5 35,2 35,2 35,1 35,4 35,6 35, ,4 36,6 36,8 37,0 37,0 37,1 37,6 37,8 38,1 37,9 38,0 38,1 37, ,4 38,4 38,8 39,0 39,0 39, 0 39,3 39,0 39,2 39,0 39,1 39,3 39,C ,4 39,4 39,8 39,9 39,9 39,9 40,6 40,7 40,6 40,8 40,8 40,9 40,1" ,1 41,1 41,3 41,5 41,6 42,2 42,4 42,5 42,4 42,4 42,6 42,7 42,C ,0 43,0-43,2 43,2 43,1 43,3 43,6 43,5 43,7 43,9 44,0 44,1 43, ,1 44,3 44,3 44,5 44,5 44,7 45,1 44,9 45,1 45,3 45,4 45,4 44,E ,0 48,2 48,6 48,8 48,8 49,2 49,9 49,8 50,3 50,6 50,8 51,4 49,f ,6 51,7 52,0 52,0 52,2 52,4 52,8 52,8 53,0 53,4 53,8 53,9 52,f ,7 54,8 55,3 55,6 55,7 56,3 56,8 56,9 57,4 57,7 57,9 58,1 56, ,4 58,9 59,6 60,0 60,1 60,7 61,0 60,8 61,3 61,9 62,3 62,6 60,, ,6 64,3 65,0 6,4 65,4 65,8 66,6 66,9 67,4 68,1 68,5 69,1 66, ,0 71,4 72,2 72,6 72,9 73,7 75,1 74,9 75,9 76,2 76,6 76,8 74, ,7 78,1 79,2 79,8 80,4 81,4 82,1 82,1 82,2 82,3 82,7 82,9 80,S ,4 85,1 86,4 87,6 87,6 88,4 89,4 89,4 89,9 90,3 90,3 90,5 88, ,4 92,8 93,8 94,1 94,3 94,9 96,0 96,2 97,4 97,6 97,7 97,8 95, ,6 97,9 98,3 98,7 99,3 99,8 100,3 100,4 100,9 101,7 102,2 102,4 100,( ,0 105,7 107,5 108,1 109,3 110,6 111,9 112,6 113,7 114,8 115,6 116,4 110,S ,8 120,7 123,1 123,9 124,4 126,0 127,8 127,8 129,0 129,3 129,9 130,3 126,( ,2 135,1 137,3 138,0 138,2 139,6 141,8 141,9 142,9 143,9 145,0 145,6 140,: ,8 148,5 150,0 150,6 150,9 151,9 153,0 152,7 154,0 154,7 155,1 155,9 152, ,3 158,1 159,9 160,6 160,8 161,6 162,3 162,1 163,4 164,1 164,4 165,1 161,( ,3 166,8 168,7 169,4 169,9 171,1 171,7 171,2 172,9 173,3 173,9 174,4 170,E ,2 176,9 178,0 179,2 179,4 182,5 184,4 185,1 187,8 188,5 189,0 189,9 183, ,9 194,6 196,6 1947,2 197,6 198,7 199,3 199,6 202,4 202,6 203,1 204,0 199, ,4 207,8 210,8 211,3 211,7 212,9 212,9 212,7 215,4 215,6 215,6 215,5 212, ,1 217,9 219,8 221,0 221,7 223,0 223,2 222,5 224,4 224,7 224,8 224,6 222, ,3 227,2 229,8 229,8 230,3 231,0 231,2 231,0 233,2 235,1 235,0 234,4 231,; ,4 236,2 237,9 238,6 239,0 239,2 239,4 239,3 241,0 241,0 241,1 241,1 239, ,1 241,7 243,9 244,4 244,7 245,2 245,4 244,8 245,9 246,4 246,5 246,4 244,, ,2 247,9 250,1 250,7 250,8 250,9 250,7 250,1 251,2 251,4 251,2 250,9 25 0,: ,4 251,4 252,7 252,9 253,1 253,7 254,2 254,2 255,4 255,6 255,8 255,7 253,E 257,0 257,9 259,4 259,6 259,9 260,6 260,4 259,9 261,4 261,4 Ukens statistikk nr 46/95 8

15 onsumprisindeksen, pr 15 oktober abell 8 Konsumprisindeks Indekstall for enkelte varer og varegrupper og priser på matvarer i 1979 are eller varegruppe AMengde- BPris C Indekstall(1979 = 100) enhet Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Matvarer Kr Hvetemjøl, finsiktet, pakket 2 1/2 kg 3,24 478,4 479,7 537,1 537,5 540,2 540,8 539,1 541,3 535,9 533,7 523,0 515,5 Havregryn, vanlige, pakket 3/4 kg 4,29 292,3 292,5 295,6 300,8 301,4 299,3 296,3 296,0 295,4 294,3 294,5 293,7 Risengryn, pakket 1/2 kg 4,88 256,8 248,3 244,6 245,7 242,5 247,4 248,4 248,1 250,6 250,8 248,6 248,8 Flatbrød, pakket 400 g 3,63 360,5 357,9 353,0 354,8 353,8 358,0 358,0 359,4 360,8 361,2 361,2 360,4 Kjeks, Marie, pakket 200 g 3,65 187,8 179,0 164,6 162,6 162,4 161,1 161,8 160,8 160,3 158,2 159,4 160,2 Kjeks, Cream Cracker, pakket 220 g 3,77 282,5 285,9 286,4 293,8 294,1 293,6 291,8 294,1 294,7 294,4 294,7 295,0 Hveteloff kg 6,12 329,7 325,4 323,2 324,7 320,2 324,4 324,4 324,1 324,4 323,8 320,5 323,4 Grovbrod 6,87 341,8 333,8 333,0 335,5 332,1 332,1 332,1 334,2 337,5 333,8 340,2 339,9 Vitabrod u 4,36 404,9 407,3 392,1 384,1 385,3 381,8 382,6 368,9 373,2 378,1 378,8 378,4 Husholdningsbred 4,38 356,6 363,9 373,1 382,5 382,9 384,7 382,9 384,0 387,8 388,5 399,8 399,4 If Kneippbrød 4,17 287,2 278,2 278,2 274,1 273,3 272,8 274,1 276,1 275,8 275,5 275,8 275,2 Hveteboller stk 0,79 354,7 363,8 365,5 365,4 368,7 364,0 364,0 362,5 366,2 367,3 369,8 370,2 Wienerbrød 1,36 421,4 441,3 446,4 452,2 450,4 415,8 459,3 466,0 465,6 465,6 465,1 464,6 Puffet ris, pose 200 g 3,46 188,7 178,7 178,4 178,9 180,7 176,2 175,5 174,4 174,1 173,7 173,9 173,6 Okse, mellommorbrad Okse, høyrygg Okse, bibringe Ku, mellommorbrad Ku, høyrygg Ku, bibringe 13, ft,, 36,16 341,2 31,35 261,3 23,01 274,4 354,0 251,8 271,5 351,0 237,9 257,6 346,4 235,1 248,5 351,0 235,6 245,3 349,2 238,3 248,0 350,3 237,6 251,6 36, II 31, u 23,49 Mellomkalv, stek,, 40,69 Lam, stek,, 36,15 188,3 181,7 174,0 168,0 170,1 173,6 176,6 179,0 181,1 182,9 166,6 163,5 Svin, skinkestek 38,15 199,7 190,1 181,2 178,7 182,8 181,4 175,4 178,7 182,1 181,8 179,6 177,7 II Svin, koteletter 42,79 198,0 185,2 176,7 169,7 170,2 170,9 169,7 168,9 166,6 171,4 163,8 163,8 If Svin, sideflesk, saltet 42,09 252,4 235,9 228,2 220,6 219,4 214,2 212,9 212,9 210,9 208,7 211,7 214,7 ft If Spekeskinke 63,47 180,7 177,6 171,2 171,2 171,2 170,8 167,5 163,5 164,3 165,5 166,6 166,5 Fenalår u 69,27 244,5 243,5 235,2 228,3 227,3 225,4 226,1 224,5 224,5 224,0 227,6 227,6 Heine, dypfryst,, 17,89 176,7 157,3 130,9 127,3 127,7 129,0 129,3 129,2 129,3 129,0 129,4 125,8 Reinsdyr, stek 57,28 237,7 246,4 255,4 262,4 266,0 264,7 265,5 265,2 263,2 264,2 265,0 265,8 Okselever,, 22,12 96,1 96,7 93,7 93,5 91,4 89,6 92,1 92,4 92,7 91,1 90,5 92,6 IS Karbonadedeig 52,93 210,5 201,5 198,8 191,4 191,2 192,8 192,4 194,0 190,4 189,8 187,3 186,6 Kjøttdeig,, 38,96 203,0 191,1 183,5 170,3 159,5 166,3 164,4 166,1 167,0 165,0 163,4 168,4 Kjøttpølser, kokte og røykte,, 27,07 215,8 202,5 191,1 188,7 184,3 187,4 187,7 187,2 185,3 180,6 186,0 182,1 Medisterpølser, kokt,, 29,79 244,3 232,5 223,5 225,0 217,1 218,3 219,2 220,6 217,8 214,8 215,9 217,8 Grillpølser, vakuumpakket u 33,47 177,1 175,3 171,2 172,7 174,8 164,6 158,0 153,3 151,8 153,3 163,7 162,8 Hermetiske kjøttkaker 1/1 boks 21,48 178,1 180,1 177,4 174,1 173,8 171,8 171,7 171,1 171,5 171,3 171,1 171,7 Kokt skinke, vakuumpakket hg 11,63 173,0 162,7 157,5 157,0 157,4 155,6 153,5 156,2 155,9 157,3 155,6 156,0 Okserull, vakuumpakket 9,88 220,7 203,7 204,8 209,1 209,3 208,5 208,7 208,1 208,1 208,1 209, Kalverull,, 11 Salamipølse, vakuumpakket Fårepølse, vakuumpakket u Leverpostei i løs vekt,, 357,7 237,6 254,2 355,2 236,6 255,5 356,6 235,2 249,4 344,9 232,1 243,8 349,5 227,8 239,2 6,21 7,68 255,8 249,6 246,4 245,8 242,6 242,9 242,9 241,1 241,6 240,2 242,1 241,4 7,05 275,4 268,3 259,8 261,7 261,7 260,9 261,9 262,7 262,7 260,9 258,5 259,3 3,59 243,5 250,8 260,4 262,2 264,8 264,3 263,0 257,5 258,0 257,8 255,2 263,5 Torsk, uten hode og innmat 13,24 412,4 414,0 400,3 408,4 395,5 403,1 411,2 404,7 403,5 403,5 408,4 416,4 Kveite, stor 113, 46,48 225,5 221,3 229,5 236,3 236,8 240,5 249,3 251,7 243,0 246,2 245,0 245,7 Makrell (1),, 10,18 439,3 367,5 341,1 288,9 Fjordsild,, 11,30 195,7 213,7 222,9 243,1 232,7 231,3 230,9 217,5 218,7 212,3 218,2 211,9 Torsk,,fersk renskåret filet 18,27 361,3 366,7 365, 0 363,6 364,0 374,7 378,0 372,8 369,5 368,8 371,7 368,8 If Sei, fersk renskåret filet 12,15 384,4 392,3 394,0 394,4 398,5 397,7 382,7 383,5 397,3 398,1 388,9 372,7 Torsk, dypfryst filet, pakke 400 g 9,73 317,4 313,4 305,7 301,9 295,2 295,5 293,9 287,8 294,2 293,1 293,6 292,5 Hyse, dypfryst filet, pakke 10,57 Sei, dypfryst filet, pakke If 6,82 388,5 354,9 332,1 321,1 326,3 328,3 325,0 334,9 332,9 334,9 339,2 337,5 Torsk, panetter, dypfryst, pakke 400 g 9,38 311,6 286,5 273,9 262,2 262,2 260,6 260,1 257,9 256,8 256,6 259,6 251,4 Torsk, sprengt filet kg 15,52 414,0 410,9 404,2 404,8 411,3 409,7 421,5 416,6 417,0 421,6 421,6 424,9 Torsk, lutefisk 10,96 422,3 415,0 407,2 409,6 412,1 406,4 404,8 405,2 408,8 409,2 403,5 403,9 Torsk, klippfisk, pakke 1/2 kg 12,38 385,6 394,3 405,6 411,1 412,3 411,5 405,8 410,7 411,5 410,7 411,9 409,0 Torsk, røykt filet kg 18,60 375,4 379,4 384,6 382,9 381,4 379,5 380,6 377,6 379,9 381,4 378,4 385,6 Saltet feitsild 13,26 247,8 254,8 258,0 263,1 263,6 266,2 264,1 264,1 262,9 263,7 266,0 265,5 Torskerogn, hermetisk 1/1 boks 12,60 194,9 185,3 181,1 181,0 180,2 179,9 180,2 179,3 180,2 175,5 166,2 164,7 Fiskeboller, hermetisk 7,38 200,4 182,9 174,8 177,1 178,0 175,7 175,5 175,9 175,4 174,7 176,9 177,3 Gaffelbiter 1/16 boks 4,52 233,7 241,1 244,5 251,1 248,6 247,4 249,6 250,1 250,6 250,3 247,8 249,8 Makrellfilet i tomat 1/3 boks 5,21 148,2 141,1 135,2 134,4 134,0 133,9 135,3 134,7 134,6 134,3 134,6 132,8 Krabbe, naturell 1/4 boks 10,52 266,6 260,5 231,1 222,0 218,8 217,7 216,3 216,1 215,6 215,6 215,2 215,6 Fiskepudding, vanlig kg 17,14 232,7 238,6 234,4 231,7 232,7 234,7 232,4 233,4 233,1 235,0 232,0 233,6 Sesongvare Ukens statistikk nr 46/95

16 Konsumprisindeksen, pr 15 oktober Tabell 8 (forts) Konsumprisindeks Indekstall for enkelte varer og varegrupper og priser på matvarer i 1979 Vare eller Varegruppe AMengde- BPris enhet Feb Mars C, Indekstall(1979 = 100) April Mai Juni Juli Aug Sept Okt -emballasje Matvarer (forts) Kr H-mjølk (homogenisert), i engangsemballasje 11 1,81 488,5-487,0 479,6 473,6 472,1 472,6 472,6 472,1 470,7 469,8 469,8 469,8 Skummet kulturmjølk, i engangsemballasje 111 1,53 439,7 477,5 520,5 517,5 516,0 517,0 516,5 516,5 516,5 514,4 515,5 516,0 Kremflote, 35%, i engangs 1/2 1 9,94 196,0 201,8 201,8 199,3 200,1 199,9 199,7 200,3 200,3 200,3 199,7 199,9 Kondensert mjølk 1/1 boks 3,79 249,0 261,8 273,9 277,4 277,4 277,4 278,2 279,1 279,1 279,9 280,2 280,4 Gaudaost kg 19,17 383,2 364,6 358,7 349,5 352,4 350,2 348,7 349,5 349,5 348,1 345,6 346,7 Nøkkelost 19,24 398,4 384,0 r 378,7 371,6 369,0 369,3 369,7 369,3 366,3 366,3 367,0 366,7 Gudbrandsdalsost 18,73 355,9 333,7 328,7 323,3 326,0 326,0 328,6 328,3 327,6 325,3 321,7 323,4 Jarlsbergost 20,40 369,3 356,2 351,9 343,0 343,0 345,5 344,4 344,4 344,4 343,4 343,0 341,7 1 1 Normannaost 19,97 435,4 436,3 439,6 438,3 440,1 439,6 438,8 438,8 438,3 438,3 437,9 439,2 11 Flestemysost 17,62 385,5 366,5 360,8 357,9 353,1 352,4 351,3 352,0 349,5 346,3 348,1 346,0 11 Primula, eske 125 g 4,36 369,6 369,9 359,1 358,4 357,6 359,1 355,5 357,3 356,6 356,9 355,1 354,8 Egg kg 19,20 141,2 137,5 137,7 138,1 137,8 135,2 137,4 137,3 135,6 135,2 135,6 134,9 Meierismør, normalsaltet 1/2 kg 7,11 246,8 245,7 244,3 244,4 245,1 246,1 246,6 246,6 246,9 245,9 245,1 244,9 Margarin, animalsk 3,02 286,5 310,6 335,9 347,7 345,3 344,3 345,3 344,3 344,0 344,3 345,0* 348,8 Margarin, plantemargarin 3,42 266,5 288,0 312,6 325,1 325,1 325,7 326,7 327,0 328,2 327,6 327,3 330,9 Majones, plastpose ca165 g 4,18 221,5 212,1 213,5 216,6 216,8 217,1 216,6 215,8 215,3 215,1 214,0 216,0 Hodekål (1) kg 4,16 164,4 174,3 203,6 244,3 252,6 173,9 154,4 Blomkål (1) 10,50 236,3 217,1 200,6 Gulrotter (1) 1 1 4,53 204,9 212,9 234,1 193,2 188,3 Kålrot (1) 11 3,99 200,5 208,9 232,9 258,3 232,4 Lek, vanlig 11 7,44 158,7 168,1 157,7 165,5 173,3 183,0 192,8 201,3 194,4 192,7 150,5 139,6 Agurker (slange) (1) 11 14,81 191,8 200,4 210,1 200,9 212,8 Tomater (1) ,86 177,4 159,3 153,4 165,5 161,9 Epler, utenlandske 1 1 9,71 166,6 156,0 157,1 149,5 162,6 168,0 170,9 186,5 204,8 202,7 Epler, norske,gravenstein(1) 11 9,82 195,3 Druer, grønne (1) 11 9,11 291,5 200,0 218,9 Appelsiner 1 1 6,40 187,7 193,4 201,7 185,4 193,9 161,0 216,0 228,5 259,2 261,6 280,0 273,8 Bananer 11 7,09 167,3 175,1 179,7 191,2 199,2 196,9 197,3 194,8 190,0 167,6 185,3 180,3 Rosiner, pakke 250 g 6,38 128,8 123,6 126,8 127,1 126,9 127,1 122,6 122,9 121,6 123,2 122,3 121,7 Aprikoser, spanske, ex choice, pakke 250 g 6,92 199,6 202,0 199,2 186,0 175,9 175,7 173,9 170,7 170,3 167,6 162,3 160,5 Tyttebær (1) kg 12,71 324,9 Jordbar (1) 1/2 kg 9,46 236,2 209,0 Solbar (1) 9,30 188,8 Erter, husholdnings-, hermetiske 1/1 boks 10,54 131,1 127,2 123,8 123,7 124,0 124,2 124,1 124,0 124,2 124,1 124,6 124,5 Surkål, plastpose kg 5,42 136,7 127,6 115,1 115,9 115,1 115,7 114,7 115,6 115,6 115,6 114,5 112,1 Rødbeter, plastpose 225 g 5,77 174,5 148,9 134,1 131,3 130,0 129,3 129,7 129,6 130,0 129,6 129,2 129,6 Ananas, hermetisk 1/1 boks 6,94 183,0 181,8 174,6 175,1 175,1 176,5 175,5 178,6 177,4 178,1 178,1 177,0 Aprikoskompott, plastpose kg 6,94 187,1 175,4 171,4 172,1 173,6 175,5 175,0 174,0 174,0 171,5 176,1 173,4 Jordbærsyltetøy, kartong kg 15,22 134,4 122,5 124,0 134,0 136,8 136,5 135,8 136,1 138,0 137,7 139,3 138,2 Tyttebmrsyltetøy, glass ca1/3 kg 9,27 233,4 226,3 265,2 281,2 279,5 279,0 277,6 278,2 279,0 281,2 282,3 278,2 Appelsinmarmelade, glass 6,64 184,5 186,2 188,9 191,0 191,2 191,8 193,5 194,1 192,7 192,0 195,0 194,5 Husholdningssaft 0,7 1 12,35 110,8 103,8 105,7 108,4 111,0 113,5 115,1 117,8 117,3 116,5 116,9 116,4 Simpson appelsinsaft 1 10,93 206,6 205,6 210,2 213,4 216,6 217,0 215,9 215,5 216,1 215,7 214,9 214,4 Poteter, rode, løs vekt kg 2,73 216,8 176,4 240,1 280,2 318,4 332,1 389,8 460,3 364,6 228,6 197,6 208,2 Poteter, rode, pose 2 1/2 kg 8,03 206,0 173,6 224,1 271,8 297,2 303,0 315,6 346,3 345,5 276,0 251,5 246,3 Potetmjøl, pakket 1/2 kg 5,37 259,9 277,2 286,2 290,4 289,3 289,3 289,3 288,4 288,7 289,8 289,3 289,6 Farin, pakket 1 kg 3,49 330,8 329,7 356,7 364,7 367,9 368,3 367,9 366,9 362,9 361,1 363,7 366,2 Raffinade, pakket 1/2 kg 2,62 328,2 338,9 355,9 374,5 382,8 386,5 388,3 388,3 393,7 396,5 400,0 405,1 Kaffe, brent kg 41,80 101,9 92,2 121,3 158,4 157,7 156,8 157,3 155,6 153,0 150,3 147,2 146,0 Te, pakke hg 8,56 194,2 193,1 188,2 180,5 181,9 180,4 181,1 181,1 180,2 180,0 179,8 180,0 Kokesjokolade, vanlig, norsk plate 5,19 161,5 166,7 171,8 183,2 184,6 184,7 183,9 184,7 189,3 192,0 191,8 195,0 Kakao, pakke 250 g 13,77 141,0 144,1 141,7 144,1 145,6 146,0 146,3 145,8 145,8 144,2 143,5 144,4 Spisesjokolade, drops ol 286,3 295,4 301,7 312,5 313,8 314,7 315,4 316,5 326,9 328,1 328,5 Iskrem 292,8 290,9 284,4 309,1 305,4 306,9 311,5 310,8 312,5 308,6 311,2 309,7 Ertesuppe pose 4,67 281,9 294,2 296,8 293,6 291,2 290,3 290,9 290,0 289,4 287,7 287,4 286,5 Italiensk salat, plastemball 250 g 8,24 172,2 168,2 164,5 163,4 162,1 162,2 162,6 161,8 161,1 160,0 161,1 160,0 Buljongterninger 5 stk 2,25 256,4 278,2 288,8 291,6 292,5 293,0 292,7 295,9 295,9 295,3 295,3 295,1 Husholdningssalt, pakke 1 kg 1,96 279,7 299,1 311,4 346,1 348,5 348,2 348,5 349,1 350,0 350,7 353,5 355,3 Tomatsuppe pose 4,31 258,1 258,2 263,6 265,7 267,6 266,5 266,8 267,8 267,3 267,3 268,1 267,3 Sirup, pappembalasje 1/2 kg 4,10 261,8 274,0 272,9 274,9 276,3 277,4 277,4 278,2 281,2 281,5 283,1 282,0 Barnemat, grønnsaker m/ kjøttkraft, glass 140 g 3,72 228,4 238,2 239,9 239,2 237,8-237,0 236,5 235,1 238,5 238,0 236,1 236,1 Barnegrøt, pakke 1 12 kg 11,76 201,7 202,0 205,3 210,3 208,4 208,4 208,2 208,0 209,2 208,0 210,5 211,1 Sesongvare Ukens statistikk nr 46/95 10

17 Konsumprisindeksen, pr 15 oktober Tabell 8 (forts) Konsumprisindeks Indekstall for enkelte varer og varegrupper og priser på matvarer i 1979 Vare eller varegruppe C Indekstall(1979 = 100) Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Drikkevarer og tobakk Selters, brus ol 260,1 265,0 267,6 272,6 273,3 271,9 270,7 270,9 275,1 277,0 273,5 273,6 øl 317,9 328,6 337,1 342,5 343,7 344,3 345,2 344,8 342,8 343,5 343,3 343,6 Vin, brennevin og sprit 272,6 277,8 265,4 273,2 274,0 274,0 274,7 274,7 274,7 274,7 275,8 275,8 Sigarer, sigarillos 361,3 373,9 378,0 408,1 408,1 408,1 408,1 408,1 408,1 408,1 408,1 408,1 Sigaretter 362,9 377,3 411,5 429,4 430,9 431,6 432,3 432,7 433,3 433,3 432,1 433,0 Røyketobakk 376,9 394,5 453,6 493,4 494,3 494,8 494,6 494,4 495,1 494,9 495,3 495,0 Sigarettpapir 355,8 355,8 351,6 355,9 355,9 355,9 355,9 355,9 355,9 355,9 355,9 355,9 Klær og skotøy Skjorter og nattøy 236,2 238,0 240,7 234,5 245,0 245,0 245,4 243,7 239,7 236,9 248,0 250,8 Dresser, drakter, jakker mv 212,3 215,9 214,7 204,7 214,0 214,0 215,2 215,2 209,0 205,8 219,6 219,7 Kåper, frakker, regntøy 202,7 208,3 214,2 214,3 217,5 216,6 216,4 216,4 213,0 211,8 214,6 215,1 Strømper og sokker 214,6 216,0 220,1 222,0 224,3 224,8 224,5 223,9 221,5 219,7 224,6 225,0 Undertøy 243,9 249,6 252,9 254,9 257,2 257,8 257,5 256,9 256,3 253,9 257,4 253,8 Skotøy av lær 187,2 195,8 206,5 208,5 218,6 221,9 221,3 219,5 216,0 210,8 224,2 225,9 Gummifottøy 246,0 258,7 266,7 266,3 264,6 265,6 266,4 266,9 266,5 264,2 271,6 270,4 Reparasjon av skotøy 291,1 299,5 306,7 309,9 310,1 311,5 311,6 310,9 310,4 310,4 314,6 314,7 Bolig, lys og brensel Husleie 245,2 252,0 253,4 254,5 256,0 256,0 256,0 256,8 256,8 256,8 258,6 258,6 Vedlikeholdsutgifter 251,1 257,8 269,3 281,6 283,0 284,1 284,3 284,3 284,3 284,0 286,1 286,5 Elektrisitet 324,2 333,7 331,1 356,7 356,7 352,4 352,4 352,4 352,4 352,4 352,4 351,7 Petroleum 268,6 276,0 280,1 288,9 287,0 287,6 280,6 281,4 280,6 281,7 290,7 281,4 Fyringsolje 261,0 267,7 274,9 280,7 276,0 274,3 267,7 268,3 261,1 261,3 282,0 272,3 Bjørkeved 180,5 188,5 196,3 201,7 190,9 190,9 189,1 189,1 189,1 189,1 189,1 189,1 Koks 212,9 226,9 229,6 229,8 229,8 229,8 229,8 229,8 229,8 229,8 229,8 229,8 Møbler og husholdningsartikler Møbler 247,0 250,9 254,1 255,4 256,2 255,4 255,3 256,9 257,3 257,5 257,2 256,6 Tekstiler og utstyrsvarer 172,2 177,3 181,6 184,9 186,4 187,0 186,8 187,8 187,7 186,6 186,9 188,7 Porselen, steintøy og glass 210,6 214,0 216,6 218,8 218,6 219,6 220,7 221,5 221,0 218,6 218,9 222,1 Annet kjøkkentøy 210,4 214,7 215,8 219,3 218,5 218,7 219,7 219,0 220,0 220,3 220,8 221,0 Glødelamper mv 189,4 191,9 193,4 189,1 190,7 189,1 186,7 187,9 187,3 184,7 184,7 181,1 Annet (verktøy) 215,1 221,9 224,6 227,2 226,8 228,1 228,6 229,3 229,5 227,9 225,6 227,5 Vaskepulver 201,0 208,9 210,0 211,6 211,9 211,4 211,5 212,4 213,5 212,7 213,4 213,7 Andre rengjøringsmidler 233,8 235,7 238,0 238,1 241,1 241,9 242,1 242,4 242,9 243,0 242,8 243,0 Vask, rensing, farging mv 285,8 296,7 303,9 303,9 304,2 307,4 307,8 308,5 308,5 309,8 312,4 312,5 Reiser og transport Kjøp av bil 240,0 257,3 267,7 276,4 276,3 277,0 278,0 278,0 278,6 279,7 279,0 278,0 Kjøp av motorsykler og sykler 294,1 307,0 333,2 336,6 340,3 341,1 341,6 341,6 340,1 337,1 327,8 325,6 Bensin 286,3 300,4 296,4 309,5 309,2 310,4 313,1 314,3 310,1 309,2 311,4 309,2 Jernbane 287,8 289,9 292,1 293,5 293,5 293,5 293,5 293,5 293,5 293,5 293,5 293,5 Sporvei og forstadsbane 529,3 533,9 525,7 525,8 525,8 525,8 525,8 525,8 525,8 525,8 525,8 525,8 Skip 377,1 385,1 388,7 397,6 397,6 397,6 397,6 397,6 397,6 397,6 397,6 397,6 Buss 381,0 397,7 407,6 419,0 419,0 419,0 419,0 419,0 419,0 419,0 419,0 419,0 Fly 261,8 269,9 272,6 275,0 275,0 275,0 275,0 290,6 290,6 290,6 290,6 290,6 Drosjebil 225,4 227,0 231,3 251,2 251,2 251,2 251,2 251,2 251,2 251,2 251,2 251,2 Porto 314,6 335,4 345,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 Telefon og telegrammer 116,3 105,9 97,2 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 Fritidssysler og utdanning Blomster 204,1 209,0 206,1 214,6 207,9 206,4 203,4 206,8 204,9 202,0 208,3 208,9 Kinematografbesøk 427,5 424,8 439,5 470,4 470,4 470,4 470,4 470,4 470,4 470,4 475,5 475,5 Teaterbesøk 567,9 592,6 668,4 722,8 722,8 722,8 722,8 722,8 722,8 722,8 726,7 726,7 TV-lisens 229,0 235,4 245,7 247,5 263,5 263,5 263,5 263,5 263,5 263,5 263,5 263,5 Aviser 269,4 289,7 306,0 317,4 317,4 317,7 317,7 317,7 317,7 317,7 317,7 318,7 Ukeblader 347,2 370,0 385,5 395,3 395,3 395,3 395,3 395,3 395,3 395,3 395,3 395,3 Andre varer og tjenester Hårpleie, skjønnhetspleie 368,5 381,5 388,7 398,9 399,8 401,7 402,1 402,4 402,7 404,8 409,5 410,1 Kosmetiske preparater 237,5 216,7 219,4 224,4 226,9 227,1 227,6 227,5 228,7 229,1 228,9 229,4 Toalettsåpe, barbersåpe 167,8 168,2 170,2 173,5 174,6 175,5 175,6 174,8 175,2 175,5 175,0 175,4 Andre toalettartikler 146,4 143,2 141,8 141,6 140,4 141,0 141,4 142,8 143,6 144,6 147,4 148,0 Utgifter på restauranter, kafeer o 1 279,8 290,3 293,2 294,7 295,0 295,7 296,7 296,8 297,3 298,1 299,6 299,9 Døgnpris ved hoteller og pensjonater, innenlands 360,3 377,1 384,8 386,2 386,2 386,2 386,2 402,5 402,5 402,5 402,5 402,5 Ukens statistikk nr 46/95 1 1

18 Prisindeks for forstegangsomsetning innenlands, pr 15 oktober Tabell 1 Prisindeks for forstegangsomsetning innenlands 1981=100 Vekt Okt 0/00 Endring i prosent Sep - Okt-1994 Jan-okt okt okt jan-okt TOTALINDEKS 1000,0 167,2-0,3 1,5 2,0 Matvarer og levende dyr 210,0 170,8-0,4-1,2-0,9 Drikkevarer og tobakk 20,8 239,6 +0,0 2,8 5,4 Råvarer, ikke spiselige, unntatt brenselsstoffer 71,0 151,5-0,5-0,2 3,5 Brenselsstoffer, brenselolje og elektrisk kraft 180,7 144,6-0,6-1,2-0,9 Dyre- og plantefett, voks 3,6 156,4-0,8-2,3 1,6 Kjemikalier 66,2 160,3-0,3 4,1 4,6 Bearbeidde varer, hovedsakelig gruppert etter materiale 178,0 171,1 4,6 4,8 Maskiner og transportmidler 159,1 174,1 0,1 2,6 3,4 Forskjellige ferdigvarer 107,2 182,3-0,1 3,2 2,4 Prisindeks for forstegangsomsetning Innenlands etter anvendelse Konsum 252,2 184,6-0,1 1,0 1,6 Investering 91,5 165,2-0,1 1,5 2,6 Vareinnsats i bygg og anlegg 104,1 189,7 0,1 4,9 5,0 Ukens statistikk nr 46/95 12

19 Produsentprisindeksen, pr 15 oktober Tabell 1 Produsentprisindeksen 1981=100 Vekt Okt 0/00 Endring i prosent Sep - Okt Jan-okt okt okt jan-okt OLJEUTVINNING, BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI OG KRAFTFORSYNING 1000,0 155,7-0,3 2,0 2,7 OUEUTVINNING OG BERGVERKSDRIFT 161,4 76,2-2,2-4,4-2,8 Utvinning av råolje og naturgass 146,5 68,0-2,6-5,7-3,7 Bryting og utvinning avmalm 6,0 129,0-0,1 0,9 1,2 INDUSTRI 751,5 165,2-0,2 3,1 3,8 Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakk 183,0 186,5 0,1-0,5 0,3 Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer 27,9 155,8 0,1 1,0 1,8 Produksjon av trevarer 63,3 179,0-0,2 3,5 5,5 Treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet 67,6 188,7 0,1 9,5 9,2 Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummi- og plastprodukter 152,8 123,8-1,4 3,0 4,3 Produksjon av mineralske produkter 26,1 199,0 3,9 2,9 Produksjon av metaller 89,5 142,2-0,4 7,1 8,9 Produksjon av verkstedprodukter 136,5 175,6 0,3 3,2 3,1 KRAFTFORSYNING 87,1 221,2 Ukens statistikk nr 46/95 13

20 Byggekostnadsindeks, boliger, oktober Tabell 1 Byggekostnadsindeks for boliger 1978= Vekt Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Enebolig av tre A - Total (A=B+C) 100,0 237,8 238,5 239,2 240,3 241,4 242,6 244,5 244,8 244,6 244,6 244,5 244,5 244,4 Materialer 100,0 246,7 247,6 248,8 250,3 251,5 253,8 254,2 254,6 254,2 254,2 254,0 254,0 253,9 B - Stein-, jord- og sementarbeid i alt 25,5 222,3 222,6 222,8 223,4 224,9 225,5 227,6 228,2 228,5 228,7 228,5 228,7 228,8 Materialer 19,4 229,1 229,5 230,0 230,4 232,7 233,9 234,3 235,6 236,0 236,3 235,8 236,1 236;3 C - Byggearbeid, unntatt stein-, jord- og sementarbeid i alt 74,5 243,3 244,0 244,9 246,2 246,9 248,4 250,2 250,4 250,0 250,0 249,9 249,8 249,7 Materialer 80,6 250,3 251,4 252,8 254,6 255,5 258,0 258,4 258,5 257,9 257,9 257,7 257,7 257,5 Cl - Tømring og snekring i alt 52,3 235,0 235,7 236,3 237,8 238,5 239,2 240,7 240,8 24,0,2 240,1 239,9 239,8 239,1 Materialer 60,3 237,7 238,6 239,4 241,3 242,2 243,4 243,7 243,7 242,9 242,8 242,6 242,5 241,5 C2 - Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg i alt 7,1 224,2 225,6 226,0 226,5 226,2 228,1 230,6 230,7 231:0 231,3 231,5 231,5 231,5 Materialer 5,8 226,4 229,4 230,0 230,7 230,5 234,4 234,9 235,3 235,9 236,3 236,8 236,7 236,7 C3 - Rørleggerarbeid i alt 7,4 278,8 280,7 282,6 283,4 286,6 289,2 290,7 291,0 291,0 291,1 291,4 291,7 291,7 Materialer 8,0 297,6 300,2 303,1 304,6 309,5 313,5 313,3 313,9 313,9 313,9 314,4 315,0 315,0 C4 - Elektrikerarbeid i alt 4,9 332,3 332,6 335,9 335,9 335,9 349,0 352,8 353,8 354,0 354,1 353,0 353,3 361,4 Materialer 4,5 395,0 395,4 401,5 401,5 401,5 427,9 430,3 430,0 430,5 430,6 428,5 429,0 445,5 Rekkehus ay tre A - Total (A=B+C) 100,0 242,9 243,3 244,0 244,9 246,8 247,8 249,8 249,8 249,5 249,7 249,5 249,5 249,5 Materialer 100,0 255,5 256,4 257,6 259,3 260,4 262,7 262;8 262,7 262,0 262,1 261,9 261,8 261:7 - Stein-, jord- og sementarbeid i alt 29,9 230,5 230,7 231,0 232,1 235,4 235,5 237,3 237,6 237,8 238,2 238,1 238,2 238,3 Materialer 19,0 235,0 235,9 236,3 237,2 238,6 239,3 239,3 240,1 239,7 240,3 240,2 240,4 240,3 - Byggearbeid, unntatt stein-, jord- og sementarbeid i alt 70,1 247,6 248,3 249,2 250,2 251,1 252,6 254,7 254,5 254,1 254,1 253,9 253,8 253,8 Materialer 81,0 260,2 261,1 262,5 264,2 265,2 268,1 268,2 267,8 267,1 267,0 266,8 266,6 266,5 - T:mr:ng og snekring i alt 49,9 235,5 236,2 236,6 237,7 238,6 239,2 241,0 240,7 240,0 239,9 239,8 239,6 238,9 Materialer 59,8 240,3 241,0 241,8 243,8 244,4 245,5 245 ; 5 244,9 243,8 243,8 243,5 243,3 242,1 C2 - Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg i alt 6-,3 232,7 234,3 234,8 235,0 235,0 236,5 239,6 239,8 240,3 240,4 240,6 240,5 240,5 Materialer 4,7 244,0 248,2 249,2 250,4 249,9 254,6 255,4 255,7 257,0 257,4 257,9 257,6 257, Rrleggerarbeid i alt 5,7 292,5 294,5 296,5 297,7 301,4 304,1 305,5 305,9 305,9 305,9 306,3 306,7 306,7 Materialer 7,8 317,0 320,0 323,1 324,7 330,2 334,2 334,1 334,6 334,7 334,7 335,2 335,9 335, Elektrikerarbeid i alt 5,6 333,9 333,9 337,1 337,1 337,1 350,4 354,2 355,2 355,4 355,5 354,4 354,6 362,9 Materialer 6,3 395,0 395,4 401,5 401,5 401,5 427,9 430,3 430,0 430,5 430,6 428,5 429,0 445,5 Boligblokk A - Total (A=B+C) 100,0 240,6 241,3 241,6 242,3 244,6 245,8 247,9 248,2 248,2 248,4 248,3 248,4 248,8 Materialer 100,0 252,8 254,0 254,7 255,9 256,9 259,6 260,0 260,4 260,2 260,6 260,4 260,6 261,3 - Stein-, jord- og sementarbeid i alt 44,6 229,2 229,4 229,7 230,1 233,9 234,2 236,2 236,7 236,9 237,3 237,3 237,5 237,7 Matérialer 33,2 227,1 228,0 228,0 228,2 229,3 230,7 231,2 232,5 232,6 233,5 233,3 233,7 234,3 C - Byggearbeid, unntatt stein, jord- og sementarbeid i alt 55,4 250,6 251,4 252,1 252,8 254,0 255,7 257,9 258,0 257,$ 257,9 257,8 257,8 258,2 Materialer 66,8 266,3 267,6 268,8 270,3 271,6 274,9 275,2 275,1 274,7 274,8 274,6 274,6 275,4 Cl - Tomr:ng og snekring i alt 30,3 235,3 235,9 236,2 237,5 238,8 239,3 241,3 241,0 240,5 240,5 240,5 240,4 239,9 Materialer 38,4 240,1 240,9 241,6 243,6 244,4 245,4 245,5 245,1 244,2 244,3 244,2 244,1 243,2 C2 - Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg i alt 6,0 230,7 232,1 232,6 233,0 232,8 234,3 237,5 237,6 238,2 238,3 238,5 238,4 238,4 Materialer 5,0 240,0 244,1 245,1 246,5 246,0 250,2 251,1 251,6 253,0 253,5 253,9 253,5 253, Rorleggerarbeid i alt 6,2 290,3 292,3 294,3 295,4 298,8 301,5 303,0 303,3 303,4 303,4 303,7 304,1 304,1 Mate:rialPr 9,2 317,3 3,20,0 323,4 325,0 330,5 334,6 334,4 335,0 335,0 335,0 335,6 336,2336, Elektrikerarbeid i alt 6,7 329,5 329,5 332,3 332,3 332,3 343,6 347,7 348,8 349,0 349,1 348,2 348,4 355,3 Materialer 7,4 395,0 395,4 401,5 401,5 401,5 427,9 430,3 430,0 430,5 430,6 428,5 429,0 445,5 Ukens statistikk nr 46/95 14

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Flere arbeidstakere Fra til økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Gode eksportpriser Norge oppnådde gode priser for sine eksportvarer 2. kvartal i år. Eksporten

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD Nr. 20/84 16. mai 1984 EMNE- GRUPPE INNHOLD REGISTRERINGS- PERIODE 15 Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter etter art 1981-1983 1 19 Inntekts- og formuesundersøkelsen. Selvangivelsesregnskap 1982

Detaljer

KONSOMPHISINDEKSENS REPRESENTANT VARER. V ç GRUPPERING ETTER LEVERINGSSEKIOR OG ART

KONSOMPHISINDEKSENS REPRESENTANT VARER. V ç GRUPPERING ETTER LEVERINGSSEKIOR OG ART KONSOMPHISINDEKSENS REPRESENTANT VARER. V ç GRUPPERING ETTER a LEVERINGSSEKIOR OG ART STATISTISK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER 32 KONSUMPRISINDEKSENS REPRESENTANTVARER. GRUPPERING ETTER LEVERINGSSEKTOR OG ART

Detaljer

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7 Boligpriser opp I 2 kvartal steg prisene på alle boligtyper, både eneboliger, småhus og blokkleiligheucr side 3 energ i 12i6 ill Fornybare energikilder utljnr ü ^i^,>tilt a^,nnenlandsk energiforbruk, side

Detaljer

RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG ISK RALBYR AV KNUT FREDRIK STRØM

RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG ISK RALBYR AV KNUT FREDRIK STRØM RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG AV KNUT FREDRIK STRØM ISK RALBYR RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 81/20 KONKURSER I INDUSTRI OG VAREHANDEL UTVIKLING, HYPPIGHET OG OMFANG AV

Detaljer

Estrellita Cometa Rauan Forventningsindikator - konsumprisene November 2006-mai 2007

Estrellita Cometa Rauan Forventningsindikator - konsumprisene November 2006-mai 2007 2007/11 Notater Ragnhild Nygaard og Notater Estrellita Cometa Rauan Forventningsindikator - konsumprisene November 2006-mai 2007 Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for økonomiske indikatorer Innhold

Detaljer

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedene 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT bolig 8 ROT yrkesbygg 9 Tabeller 11 Markedene for tekniske

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

Knut Linnerud og Estrellita C. Rauan

Knut Linnerud og Estrellita C. Rauan 2008/15 Rapporter Reports Knut Linnerud og Estrellita C. Rauan Prisnivåundersøkelse for Svalbard 2007 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass Bedriftene Utvinning av råolje og naturgass Produksjons- og markedsforhold 1999 var et vesentlig bedre år for olje- og gassprodusentene enn 1998. Ifølge foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet

Detaljer

12;'95. Bygg info. Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995

12;'95. Bygg info. Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995 I Bygg info 1. desember 1995 12;'95 Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995 Mange nye ordrer innen anlegg Ordretilgangen for anlegg var 74 prosent høyere i 3. kvartal enn i samme kvartal året før,

Detaljer

Lave renter en gjeldsfelle

Lave renter en gjeldsfelle Lave renter en gjeldsfelle Kommunene og norsk økonomi 2/2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013,

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

Økonomiske. analyser Nr. en framskriving. Konjunkturtendensene for Norge. Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU

Økonomiske. analyser Nr. en framskriving. Konjunkturtendensene for Norge. Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU Økonomiske analyser Nr. 6-1985 110000000000001100110000000000001110100110000000110011001 Konjunkturtendensene for Norge Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU Yrkespassive og yrkesaktive en

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett FISKERIDIREKTORATET Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett nr. 1/2003 Foto: Eksportutvalget for fisk 2002 Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon laks og ørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og regnbueørret i sjøvann. 2009 FORORD Akvakulturnæringen har en viktig

Detaljer

Konjunkturbarometer. Høst 2007

Konjunkturbarometer. Høst 2007 Konjunkturbarometer Høst 2007 SPAREBANKEN MØRE Innhold INNHOLD 3 Utviklingen i Møre og Romsdal 4 Utviklingen i norsk økonomi 8 Petroleumsvirksomheten 9 Kraftforsyning 10 Møre og Romsdal 10 Primærnæringene

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

8. Husholdningene. Økonomiske analyser 1/2011. Økonomisk utsyn

8. Husholdningene. Økonomiske analyser 1/2011. Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/211 8. Husholdningene Husholdningenes disponible realinntekter og konsum økte med hhv 3,8 prosent og 3,6 prosent i 21. Inntekts fordelingen er relativt stabil, etter at det var en

Detaljer

Utarbeidet av Asplan Viak

Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 24 Utarbeidet

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport

Norsk Teknologi Markedsrapport Mai 2012 Norsk Teknologi Markedsrapport 10 i 2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... 5 Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 8 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet...

Detaljer

Lønns- og prisutviklingen

Lønns- og prisutviklingen Økonomiske analyser /2003 Lønns- og prisutviklingen Lønnsutviklingen Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall var veksten i lønn per normalårsverk 5,3 prosent i 2002, mot 5,0 prosent i 200 og 4,5 prosent

Detaljer