Rapportarkivet Bergvesenet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportarkivet Bergvesenet"

Transkript

1 X Pw.thokr, Rapportarkivet Bergvesenet ;Ir' I. N-7.1-1I I rondbeim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7290 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pqa Fortrolig fra dato Nordlancl,;ke tpredilingslab. Nordlundske NIII Tittel Vedr. Øyjord kalkstensbrudd Forfatter Wennberg magne Johan, Eide Leidulf, Mortenson Dato Ar Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker) Bergmesteren i Nordland ammune Fylke Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad 'rro i Rana Nordland Mo i Rana Fagområde Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Geologi øyjord Oppredning Bastoffgruppe Industrimineral Rastofftype Kalk mmendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse Samling korrespondanse vedrørende mulighetene til å få i stand drift på kalkforekomsten i Øyjord for å supplere stålverket på Mo med brukbar kalk. Det meste av brevene kommer fra bergmester Wenn berg. Omfatter litt geologi, borresultater og vedlagt geologisk kart i 1 : Med referanse til Flotasjonsforsøk pa NTH (se BV 7289) dreler det meste seg om forhold knyttet til oppredning og kostnader ved utnyttelse av denne aklksteinen

2 Øy jor d Kalketenebrudd. Om mulighetenav leveringav bedrekalkstentil Stålverket. Kalkatensforekomsten på Øyjordi Aord-Ranaør av betydeligstørrelsesorden, men desverreer bare en mindredel av forekomstenav en slikkvalitetat den tilfredostillerdø krav Jernverkethar stillettil kalkstenfor Rujernaverket. Efterforetatteundersøkelsermed diamantboringfant man at et oa. 60 meterbredt (.detvil ei mektighet30 m) kunne benyttessom kalkttentil Rujerneverke,.Dettekalkatenslagholdt efterboringenmindreenn 7 % uoppl.og mindreenn 9 % Posforgehaltenvar så lav at den skaptenopenvans eligheter. Driftsanalysenefra ØyjordKalkstensbruddviserfor sisteår tildelsstoreovingningeri innholdetav uoppløselipe bestanddeler.av 48 driftsanalyserfor tiden til 19/11-57 (rapportav 27/11-57)visertx 33 over 7 < uoppl.og bare 8 av analysenevis-rvesentlirmindre innholdenn 7 % uoopl. Tiltrossfor dettehar ØyjordKalkstensbruddefterhvad jeg har forståttså norenlundeklart å tilfredsstillerujernverketskrav til kalkstenen. Eelt anderledesstillerforholdetaig når det gjelder kalkstenslevering til Stålverket.Stålverketvil ha minstmulig uoppl,helst ikkemere enn ca. 2 %. De øvrlpekrav til stenen er lav Mg-prosent(max.3-5) og lav fosfor-prosent(f.eksmindre ønn 0,05).Stålverketkan heller ikkebenytteden mest finknuste kalksten. Dot sier sig selvat det ihke vil vmre mulipå levere kalkatenmed ca. 2 % uoppl.fra Øyjord.Jep har gjennemgått analyseneav den foretattediamantboring.analysermed lik eller mindreenn 2 % uoppl.forekommerbare i borhulla I og da over bare nopenfå meter av borhullet. livisman derimotberrenseroppgaventil bare å skaffe kalkstenmed lavestmuligprosentuoppl.til Stålverketstiller sakensig littanderledes.jep forutsetterda at kravenetil Mg og P gehaltør som tidlipereop at Stilverketikke skalha det finknustegods. Efterhvad jep har fåttopplysttrengesdet ca. 100 t stålverkskalksten pr. uke. Ved selektivbrytningsuplertmed eventueltlitt skeidning vil det kanskjeweremulip å få prosentinnholdet av uoppx)intk

3 - 2 - ord Kålkstensbrudd- fortsatt. løselige bestanddeleren del ned, f.eks. til Ca. 6. Jeg gjør straks oppmerksompå at skeidningav kalkstenen på Øyjord er litt av et problem. I de tilfeller silikatmineraleneopptrer som mørk glimmer kan skeidningmed litt omkostninpertil dels gjennemføres. Men det later til at de fleste silikatforurensningerpå Øyjord er lys glimmer og kvarts. SkeidninFenvilde i alle tilfellerkreve en viss opplæringstidog vil avhenge av skeidernesrutine og dyktighet. Skeidning er desuten vanskelig gjennemførbartnår opplastning skjer med lastemaskin,men litt skeidningkan bli aktuelt. Det er over hodet mepet vanskeligå se forskjell på god og dårlip kalksten på Øyjord. En kvartslampeplasert hos stigeren eller like ved bruddet vil kanskje være til hjelp. Dette bør undersøkes. Skal en selektiv brytning ha nogen hensikt må det beste gods samlet transporterestil knuser og lagres for sig i siloer foran taubanen. Porutsettningenmå derfor være at Frovpodssiloenpå øyjordtømmes før transport og knusning av selektivbrutt kalksten begynner. Transport og knusning av f.eks. 500 ton utvalpt grov kalksten (på grunn av fingodsmenfdenvil det sannsynligvisvære nødvendig å bryte ca. 800 ton) vil antagelig kunne gjøres På 4 dafer. Taubanen kan da itjkjøre stålverkskalkde to siste av disse dager. På Myggheim måtte dette pods kjøres ut for sig f.eks. ved hjelp av en transportabelbeltetransportør. Nogen ideell løsning for å skaffe Stålverketden riktige kalksten er ikke dette. Det er kanskje mulig å få kjøpt kalksten av tilstrekkeligrenhet fra imnpværende brudd, men prisen vil i alle tilfellerbli meget høl. Sett på lengere sikt og i betraktningav at det er mulighet for sterkt utvidet drift ved Jernverket,og hvis det skulde bli aktuelt å brenne kalk for Stålverket,mener jeg at man må må se sip om efter en annen kalkstensforekomstfor levering av stålverkskalk.det er sannsynligat Bjørnehetforekomstentilfredsstillerfordringene.Den ligrer forholdsvis gunstif til det det bare blir ca. 26 km jernbanetransportfra Bjørnehei til Jernverket. Spørsmåletom drift av Bjørneheiforekomstenmener jeg bør tas opp i sammenhengmed spørsmåletom brenning av kalk. Jeg vil allikevel allerede nu gjøre oppmerksompå at at den mulighet er tal stede, ved ren "bondedrift"å ta ut ca.

4 3 - ord Kalkstensbrudd- fortsatt ton kalkaten pr. år ved denne forekomstfor bruk i Stålverket. Efter de foreligpendeanalyser (iike borkjerneanalyser) varierer prosentinnholdetav uoppl. fra 0,39 til 2,58. Innholdet av fosfor skulde opaå ligpe tilstrekle.elig lavt. Borkjerneanalyser fra forekomstenviser riktignok nopet støyre innhold av uoppl. Disse analyser har jep bare sett flyktig på, men ihke studert reermere. Rana, 7/12-57 Johan Wennberg

5 A/S Norsk Jernverk, Mo i Rana. Op rednin av Øyjordkalkstein. Jeg viser til Oppredningslaboratorietsrapport av 26. aug. d.å. og tilleggsrapportav 8.f.mnd.. Av Oppredningslaboratorietsbrev av 8.f.mnd. til Jernverket fremgår, at Oppredningsla_et anbefaler at det blir utført videregåendetlotasjonsforsøkog eventuelt forsøk med elektrostatisk separasjoni statisk felt. Disse forsøk og flotasjonsforsøk i Oppredningslaboratorietspilotanlegger anført å koste kr ,- + kr ,-. De utførte forsøk viser at tørrsepareringog herdvasking ikke vil føre frem, mens flotasjonav 6o % av podset vil kunne gi tilfredsstillenderesultat når det gjelder å få senket prosenten av uløst. Flotasjon vil kunne gjennomføresuten ytterligere nedknusing, slik at kornstørrelsenav den kalkstein som leveres til råjernverketvil bli den samme som idag. Det som kan volde vanskeligheterer fuktighetsgradeni flotasjonsgodsetog sintringsegenskapen. Nvis Jernverketpå noe måte kan benytte flotert kalkstein bør saken forfølgesvidere. Spesielt av hensyn til den vurdering av Øyjord kalksteinsbruddsfremtid som jeg oversendtejernverket brev av 3o.april iår. Den 18.f.mnd. konfererte jeg med prof. Mortenson og dosent Digre ved Oppredningslaboratoriet,og jeg fikk da opplyst at et flotasjonsverkav den størrelsesordensom her ville bli aktuelt, ville bli relatist billig, seerligda møllemaling ikke blir nødvendig. Hele anlegpet vil neppe koste over kr.. Selv om det på dette tidspunkter litt tidlig å komme med noen kalkyle, vil jeg allikevel antyde at merutgiftenepr. tonn kalkstein neppe vil dreie seg om mere enn kr. 3,-. Fordeleneman vinner er billigere drift på Øyjord og lengere levetid for dette anlegg. Som kjent vil en egnet kalkstein innkjøptutenfra bli betydelig dyrere enn den kalkstein som idag produserespå øyjord. Mo i Rana, 1.okt Johan Wennberg

6 ,17. februar 1960 MM/ET BergmesterWennberg, Mo i Rana. Kjmre Wennberg, Takk for telefonmeldingigår am at Norek Jernverk ønsker å få en prøve på ea. 500 kg. flotert kalketein fra øyjord. Det blir forholdevismeget arbeide med fremetillingav prøvmm,- da den må "produseres"i pilotanlegget. Dette må rengjøres og amkobles for den speeielleprosess, og derpå innkjøres (med kontrollanalyser)før en får "produksjonen"igang. Por forsøketvil vi7ctrenge ea. 3 tonn finknust (usiktet) kalkete1n. Poreeket vil sanneynligvisgi mer enn 300 kg koneentrat. Konsentratetvil bli levert filtrertmed anslagevisca. 8 % vann. De samlede utgiftene ved forsøket er beregnet til kr ,. Ievering av koneentratet14 dager etter at prøven er mottatt her. Med hileen M. Morteneon

7 RÅJERNVERK L. Eide Kalkstein G. Langberg Kopi: R. G. Sørenssen K. Marcussen- F. Schatvet. Vedlagt sender jeg et notat med overslag over selvkostende for flotert kalkstein. Floteringenfaller såvidt kostbar, at vi foreløpig ikke bør bygge noe flotasjonsanlegg,men heller vente og se hvordan det utvikler seg med Ranasligen. Flotert kalkstein fra øyjord-feltetfaller ikke dyrere enn finknust kalkstein av samme kvalitet levert fra et annet eller nytt kalksteinbrudd. Dersom alternativeneblir Flotert kalkstein fra øyjord, Ren kalkstein fra et nytt brudd i Rana eller Kalkstein kjøpt utenfra, så vil det nok være riktig å velge flotert øyjordkalkstein. / 1,' Leidulv Eide.

8 1 RIJEII:NyERLET LE/TG Notat Floteringav kalkstein. SoM kjent inneholderkalksteinenfra øyjordvanligvismye uopplgst1 og kvalitetener ujevn. Forekomsteninneholderferholdsvis beskjednekvanta "god"kalkstein,slik at øyjordfeltetbare ville kunne dekke få års forbruki Rhjernverketav kalkateinmed maks. 7 % uoppløst. Feltet inneholderimidlertidflere 10- millionertonn lett brytbarkalksteln,men med et høyt innhold av uoppløst- opptil12-13 %. øyjordfeltetvil kunne dekke RåjernverketsZorbrukav kalksteinav denne kvaliteti overskueligframtid. Flotasjonsforsøkved Oppberedningsleboratoriet i.mars d.å, har vist at kalksteinmed 11,3 % uløst kan renses ved flotaajontil 3,8 % Uløst. Det vil sikkertikke medførenoen searligetekndske vanskeligheterå flotereall kalksteinfra øyjord opp til denne kvalitet. Sintringsforsøk,som,er utført 1.aprild.A. sed flotertkalkstein fra flotasjonsforsøketved N.T.H. i mars, har vist at flotertkalksteinmelikke har noen Uheldiginnflytelsepå sintringen,og at det sintringsmessigkan betraktessom likeverdigmed vanlig kalksteinmel. For Råjernverketmedføreret høyt innholdav uoppløsti kalksteinen større slaggmengder,størresmeltekostnader,mindreproduksjonog fortjenestetap.av den grunn er det ønskeligat innholdetav uoppløster så lavt som mullg. Men flotasjonvil koste en god del. For å få en peilingpå om flotasjonvil lønne seg, er det nedenforforsektoppsatten driftskalkyle.denne viser at selvkostendefor den flotertekalksteinenvil bli kr. 22,60 pr, tonn. Det er trolig ikke så langt fra det riktige. Floteringenvil altså øke kalksteinprisenmed kr. 12,60 pr. tonn, når prisen på knust kalksteinsettestil kr. 10,- pr. tonn. Forat det skal lønne seg å floterekalksteinenfra 10 til 4 % uoppløst,må gkingeni selvkostendeikke være størreenn kr. 6,- pr. tonn flotertkalkstein,når det regnesmed et dekningsbddragpå kr. 100,- pr. tonn råjern kfr. notat av om kalksteinforbruketsavhengighetav uoppløsti kalksteinen. De kr. 6,-

9 levner bare ca. kr. 1,- pr. tonn for sell)efloteringen,for.y påsettes går I svgangen Og øker bare av den grunn se1vktsta:cj cj ned kr. 5,-pr, tonn flotert kalkstein, Konklusjon: Det er små sjangser for at det skal lønne seg å flotere kalksteirl fra øyjord fremfor å bruke den som den blir "run of nine". Driftskalkyle for flotasjonsanleggfor Øyjordkalkstein. Anieggskostnad: 1 mill. kroner. Froduksjon: tonn flotert kalkstein pr. år. Mannskap: Drift: 2 mann skift,helkontinuerlig Dagt14. '' Rep. og vedlikehold: Reparatører " Funksjonserer:3ftirmann. Ingeniør Elektriker Kalkstein, tonn å kt. 10,- Kjemikalier Lønn inkl. sos. Drift Rep, og vedl.h. Funksjonærer Vedlikeholdsmaterialer kostnader: 10mann a ,- kr ,- kraft, 1,5 x 106kWh å 2 mre Vann 3 u " , ,- 34 " " ,- " ,- " kr, er 1C,000: 3; Generalia Kapitalkostn.,13 % av 1 mill kr. S u m ===== Regnet Dr, tonn flotert kalksteinblir ec:lvkostende: Zr ,- : tonn = Kr. L2 60 pr. tonn. kr. 2.9(.;0,:

10 ,

11 - Serrmester Johan 'ennberg Eore1zbi; n o vedrørende flotasjon av /yjord-kaln3tein. Jeg hur børt at overing. Eide har skrevet et notat i forbindelse med gintringsforsøkene med flotert kalkstein fra øyjord. Overing. Eide har også i samme notat forsøkt å sette opp en driftskalkyle for et flotasjonsanlerg. Etter hva jer har forstått, er han kommet frem til at den floterte kalkstein vil komme på ca, 22 kroner pr. tonn levert Ekernverket. Jeg kan ikke forstå at denne kalkyle som bl.a. byrrer på en bemanning på 14 mann + ingeniør. Til sammenlirning kan jeg nevne at A/S Edeikvassli Grubers flotasjonsverk i Eleikvassli har folrende bemarning: Driften: 2 mann pr. skift 6 mann 1 reagensblander n 3 reparatører 1 formann 1 " tils. l' mann 3 " De 3 re uratører or formannen stellmr ors4 med knuseriet sammen med 1 knusemann. Samtidig rjør jeg oprmerksom pæ at Eleikvaseli rruver behandler ca. loo.000 tonn kompidtksmalmpr. år s, hvis sammensetning kan variere fra time til time. Det stilles da ogs4 meret strenge krav til konsentratrenalter or utvinningsgrad. Eleikvasali gruver utvinner 3 forskjellige slags konsentrater. Etter dette må overinr. Eides mannskapsstyrke være for bøy. Jer antar at Jernverkets eventuelle flotasjonsanlegg bør kunne kjøres på 2 skift og da med 2 mann pr. skift + 1 reparatør. }Tår det rjelder arbeidsformonn, bør denne være flotasjonsmann som ors4 kan være formann for knuseriet ( pralmøllene ). De anslåtte lønningsutrifter pr. mann må ornå vmre for høye. :Tankan vel idag regne med en arbeidslønn på ca kr. pr. mann + ca. 15 sosiale utrifter, En egen flotasjonsingenizr blir ikke nødvendig. /2

12 2 Kalksteinsflotasjoner meget enkel, og da variasjoner i uløstprosenten slediglekrs?mindre rolle, skulle man ikke behøve noen annen faglig kontroll enn den en vant arbeidsformannkan utføre. Hvis man bestemmer seg for bygging av flotasjonsanlegg,bør dette aissoluttsees i sammenhengmed knuserietpå Myggheim, slik at knuseri og flotasjonblir en enhet. Jeg viser ellers til det møtet man hadde på Jernverket i januar iår hvor man bl.a. ble enige om at flotasjonsspørsmåletskulle utredes videre ev firma FerdinandEgeberg & Co. Oslo, Mo i Rana, 28/4 196o. L,u Johan ennberg

13 Ferr direktør T. Landmark, Tidemsnnsgt.4, s 1 e. Ljære Landmark: Øyjord kalkstein til Jernyerket. Jeg arbeider for tiden med en utredning om mulighetenefor cl dy-pdriftpå øyjord. et viser seg at det for ca. 3 år siden etter ditt initiativble boret 2 forholdsvislange diamantborlull på Øyjord i den hensikt å bedømme forholdenepå dypet. Av Jernyerketsarkiv fremgår at du i brev av 5/ hadde lagt frem et forliag om diamantboringi 2 alternativer. Dette forslag har det imidlertidikke vært nulig for meg å finne i Jernverketsarkiv. Derimot har jeg endelir fått tak i det karteksemplarsom fulgte med ditt forslag. Det viser seg at Jernverketav dypboriner bare har horet hull A 1 (fra alt.i) samt et hull E på 12o m. med koord. X 4910 og Y 253o. Fvis du hadde et eksemplarav ditt notat av 5/ og gjerne også et eksemplarav Trjelsvikskommentar til dette,. ville jog sette pris på å få låne disse tingene noen dager. T'orøvrig kan j,g opolyse at Jernverketnå overvpier mulighetene for flotusjonav kalksbein fra Øyjord for på denne måte å kanne nyttiggjøreseg hele forekomsten. :.7odEilsen Mo i Eana, 7.nurs 196o. Johan Wennberg

14

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Rapportarkivet 5tPosihoks 302. N-744 Trondheim Bergvesenet rapport nr 7249 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

NGU. Skilleark. 11)11!l115[11611 111111 1801 -Kvarts Salten IIFa0 1 19f. Geomatikk

NGU. Skilleark. 11)11!l115[11611 111111 1801 -Kvarts Salten IIFa0 1 19f. Geomatikk Geomatikk IKT er en av landets ledende leverandører av løsninger knyttet til implementering av elektronisk dokumenthåndtering, forvaltning av eiendomsskatteloven, mobile løsninger og geografisk IT. NGU

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Dato År. Bergdistrikt

Dato År. Bergdistrikt 5th Postboks Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradenng 7131 Bergvesenet 3071, N-744I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

ROVAR Gebyrer Arbeidsgruppens rapport Juni 2005

ROVAR Gebyrer Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 ROVAR Gebyrer Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 Mandat og gruppesammensetning Styringsgruppen i ROVAR prosjektet nedsatte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe bestående av: Per Hanasand (leder), Ove Rødstøl

Detaljer

Oppfatninger av desimaltall

Oppfatninger av desimaltall Oppfatninger av desimaltall Gard Brekke I Nämnaren 22(3) beskrevs KIM-projektet. I denna artikel redovisas hur man kartlägger missuppfattningar hur man diagnostiserar elevers ofullständiga tankar kring

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ Protokoll i sak 744/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Forbrukerne skal

Detaljer

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil.

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil. Firmabil-nøkkelen 2012 Siviløkonom Jan Traaseth, direktør i Motor Gruppen Kjører du egen bil eller privatleier bil og mottar skattefri kjøregodtgjørelse etter statens satser, kan du glede deg over opptil

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør Salg av bolig Kjøp og salg av bolig er for folk flest den største økonomiske transaksjonen de befatter seg med. Går noe galt, kan det koste deg dyrt. Du gjør derfor lurt i å sette deg inn i reglene for

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier Av A. Kristian Stigen Disse sammenligningsforsøkene ble utført i tidsrommet fra 1974 til 1984 med tre forskjellige biraser; brune bier,

Detaljer

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie Innledende ord Denne budsjettplanen for 2011 er med full hensikt laget relativt omfattende for at den i ettertid skal kunne brukes som et godt og relevant verktøy til de kommende økonomiansvarlige i Under

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Det var meget gledelig å se det gode oppmøtet! :) Parkering i borettslaget: Parkeringsregler som tidligere vedtatt. Det kom innspill fra beboere på

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 18.11.2014 kl.18.00 20.00 (Hos Jan) Neste møte: Primo januar 15 Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Sylvi Frank (ref.)

Detaljer

SINTEF A19052 - Åpen. Rapport. Bedriftenes kostnader ved sykefravær. Forfatter Karl-Gerhard Hem. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-03-30

SINTEF A19052 - Åpen. Rapport. Bedriftenes kostnader ved sykefravær. Forfatter Karl-Gerhard Hem. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-03-30 - Åpen Rapport Bedriftenes kostnader ved sykefravær Forfatter Karl-Gerhard Hem SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-03-30 SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 124 Blindern 0314 Oslo Sentralbord:

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 13. mars 2013. Kl. 9.30-12.30 Tilstede: Fra Udir: Magne H.

Detaljer

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo TØI notat 1155/2000 Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo Odd I Larsen Tom Normann Hamre Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten og dens enkelte deler.

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer