Rapport. Utfordringer innenfor personvern, STF50 A4135. Solveig Meland, Hanne Samstad, Ragnhild Wahl og Marit Killi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Utfordringer innenfor personvern, STF50 A4135. Solveig Meland, Hanne Samstad, Ragnhild Wahl og Marit Killi"

Transkript

1 Rapport STF50 A4135 Utfordringer innenfor personvern, ansvar og roller ved ITSanvendelser i transportsektoren Solveig Meland, Hanne Samstad, Ragnhild Wahl og Marit Killi

2

3

4 ii

5 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... III FORORD...V SAMMENDRAG...VII SUMMARY... IX 1 INNLEDNING FREMTIDSSCENARIER Scenario Bevegelse (fritt fram) Scenario Begrensning (full kontroll) OPPBYGGING AV RAPPORTEN PERSONVERN, IT-SIKKERHET OG RISIKO INNLEDNING St.meld.17 ( ) Eit informasjonssamfunn for alle Myndigheter og ansvarsområder knyttet til personvern PERSONVERN Personopplysninger Artikkel 29-gruppens forståelse av begrepet personopplysning Holdninger til personvern Personvern i samferdselssektoren IT-SIKKERHET RISIKO PRISE FORHOLD MELLOM PERSONVERN, IT-SIKKERHET OG RISIKO Personvernfremmende teknologi Europeisk undersøkelse Forhold til scenariene LOVVERK, INTERNASJONALISERING OG STANDARDISERING LOVER OG FORSKRIFTER, PERSONVERN Personopplysningsloven EU-direktiver og konvensjoner OFFENTLIGE INSTANSER, PERSONVERN Datatilsynet Personvernnemnda Personvernkommisjon Teknologirådet Artikkel 29-gruppen LOVER OG FORSKRIFTER, IT-SIKKERHET OG RISIKO Sikkerhetsloven Lov om Schengen informasjonssystem (SIS) med forskrift OFFENTLIGE INSTANSER, IT-SIKKERHET OG RISIKO NorSIS SERTIT CEN FORHOLD TIL SCENARIENE ORGANISERING, ROLLER OG ANSVAR ROLLEDELING MELLOM OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR Typer rolledeling mellom offentlige og private aktører Begrunnelse for medvirkning Kvalitet Helhetsansvar for kostnader og finansiering Risikooverføring...29 iii

6 4.1.6 Eierskap til anlegg Innovasjon Transaksjonskostnader Oppsummering ROLLER I ITS-PROSJEKTER SCENARIENES BETYDNING FOR SEKTORENES ROLLER EIERSKAP, PRISSETTING OG KONKURRANSEFORHOLD EIERSKAP TIL DATA PRISSETTING Kostnadsdekning vs. stimulering til kommersiell utnyttelse Skattefinansiering vs. brukerbetaling KONKURRANSEFORHOLD SCENARIENES BETYDNING FOR PRISSETTING EKSEMPLER LOKASJONSBASERTE TJENESTER AUTOMATISK MÅLING AV STREKNINGSHASTIGHET KOLLISJONSHINDRINGSUTSTYR KAMERAOVERVÅKING I BUSS OG TOG ECALL HELAUTOMATISKE BOMSTASJONER OG EUROPEISK SAMORDNING AV BETALINGSLØSNINGER ELEKTRONISK BILLETTERING OG INTEGRERTE BETALINGSSYSTEMER OPPSUMMERING...51 REFERANSER OG LITTERATUR...52 iv

7

8 vi

9 Sammendrag Den teknologiske utviklingen og økt satsing på intelligente transportsystemer (ITS) vil i årene fremover trolig bidra til store endringer i transportsektoren. Med riktig anvendelse av de teknologiske mulighetene, vil ITS kunne gi et verdifullt bidrag til å nå transportpolitiske mål. ITS er betegnelsen som brukes om systemer og tjenester hvor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) anvendes i transportmiddel eller nettverk som frakter personer eller gods. I forhold til et tradisjonelt transportsystem vil et framtidig IKT-basert transportsystem gi en rekke spesielle og nye utfordringer som er belyst og drøftet i den foreliggende rapporten. Flere av disse utfordringene er av en meget kompleks og til dels rent politisk karakter fordi de vil ha store konsekvenser for den framtidige samfunnsmodellen. I dette ligger utfordringer knyttet til forhold som personvern, IT-sikkerhet, risiko, organisering, eierskap til informasjonen og nyttiggjøring av den, konkurranseforhold mellom aktører, lovverk og vår deltagelse i det internasjonale samfunn. Transport og kommunikasjon er i dag en meget viktig sektor i samfunnet og vil etter all sannsynlighet bli enda viktigere framover i tid. Personvern, IT-sikkerhet og risiko Det ligger en iboende konflikt mellom personvern og ønsket om å minimere risiko innenfor deler av samferdselsområdet. For å bedre sikkerheten i transportsystemet, det være seg for den enkelte trafikant, trafikantgruppe eller i transportsystemet generelt, benyttes automatisk overvåking i ulike former. Overvåkingen innebærer identifisering av enkeltpersoner og/eller kjøretøy, uavhengig av om den/de som blir registrert og identifisert utgjør noen sikkerhetsrisiko for seg selv og/eller andre, og gjør det i prinsippet mulig å finne ut hvem/hvilke kjøretøy som befant seg på et gitt sted i et gitt tidsrom. Dette er i konflikt med den enkeltes rett til å være anonym. Alle virksomheter som benytter personopplysninger, er forpliktet til å ha en forholdsmessig sikring av opplysningene. Hvilke krav som stilles til informasjonssikkerhet angis i 13 i personopplysningsloven, og i personopplysningsforskriftens kapittel 2. Risikoaspektet kan knyttes til uønskede hendelser av mer eller mindre fatal karakter for et bredt spekter av aktører og forhold, og knyttet til ulike enheter som personer, trafikksystem, informasjonssystem, virksomheter, nasjoner og internasjonalt nivå. Lovverk, internasjonalisering og standardisering I rapporten presenteres oversikter over hhv. norsk lovgiving og internasjonale lover, regler og avtaler. I tillegg er det også tatt med en oversikt over offentlige instanser som har myndighet og fører tilsyn med forhold knyttet til de ulike temaene. Organisering, roller og ansvar Spørsmålet om hvilke roller og ansvar ulike aktører bør ha når det gjelder å levere ITS-tjenester er interessant fordi det har å gjøre med hvordan man best kan få realisert lønnsomme ITS-løsninger og ivaretatt hensynet til personvern og IT-sikkerhet. Ett skille går mellom offentlig og privat sektors roller og ansvar. I rapporten presenteres noen generelle kriterier for rolledeling her. Videre kan vi skille mellom ulike typer roller i produksjonen av en ITS-tjeneste, knyttet til de oppgavene som inngår i verdikjeden, f.eks. datainnsamling, bearbeiding og formidling. Samarbeid mellom offentlig og privat sektor blir ofte trukket fram som en nødvendighet innen ITS, for eksempel i strategiske dokumenter fra transportmyndighetene i en rekke land. Hva er det ved ITS som gjør offentlig-privat samarbeid spesielt relevant? Noe av forklaringen er at offentlig vii

10 sektor er avhengig av teknologikompetansen fra privat sektor for å lykkes med ITS-prosjekter. Samtidig bygger en del privatproduserte tjenester på inngangsdata fra offentlig sektor. Eierskap, prissetting og konkurranseforhold Siden gode ITS-løsninger forutsetter bruk av datakilder som i mange tilfeller ligger hos en annen aktør enn den som skal levere ITS-løsningen, reiser spørsmålet seg om hvordan man kan sikre at det ikke er hindringer i veien for nyttige anvendelser av dataene. Dette gjelder så vel tekniske, organisatoriske som økonomiske problemstillinger. I rapporten har vi konsentrert oss om spørsmål knyttet til prissetting av informasjonen/dataene, og spesielt knyttet til tilgangen på data og informasjon som er framskaffet av offentlig sektor. Data fra en etat kan være interessante både til bruk i andre offentlige etater og for kommersiell utnyttelse i privat sektor. Eierskap til data handler her i første rekke om retten til å kunne ta betalt for dem. Det er konflikt mellom ulike hensyn i spørsmålet om informasjon framskaffet av offentlige etater skal vær fritt tilgjengelig eller ikke, og hvis den skal koste noe for brukeren, hvordan skal i så fall prisen settes. Eksempler I rapporten beskrives kort eksempler på ITS-løsninger innenfor ulike anvendelsesområder. Beskrivelsen inkluderer relevante problemstillinger knyttet til de temaområdene som er tatt opp i rapporten, og en vurdering av hvilke konsekvenser de to scenariene Bevegelse og Begrensning vil ha for den aktuelle løsningen. Følgende eksempler på ITS-anvendelser i transportsektoren er tatt med: Lokasjonsbaserte tjenester Automatisk måling av strekningshastighet Kollisjonshindringsutstyr Kameraovervåking i buss og tog ecall Helautomatiske bomstasjoner og europeisk samordning av betalingsløsninger Elektronisk billettering og integrerte betalingssystemer viii

11 Summary The technological development and increased focus on intelligent transport systems (ITS) will in the years to come probably contribute with substantial changes in transport. With proper utilisation of the technological possibilities, ITS can give a valuable contribution in reaching the main transport policy goals. ITS is systems and applications where information and communication technology is applied in any mode of transport or in a network used for transportation of people or freight. In relation to a traditional transport system, new ICT-based transport system will provide several new challenges which are discussed in this report. These challenges are complex and partially of political nature due to consequences for development of the society. The challenges embraces topics like privacy, IT-security, risk, organisation, ownership of information and utilization, competition between parties, legal framework and our participation at the international arena. Transport and communication is an important sector in our society, and will probably increase its importance in the years to come. Privacy, IT-security and risk There is a conflict between privacy and risk assessment in the society. To improve security in transport, automatic surveillance is utilized. The surveillance can identify persons and/or vehicles independent of risk assessment related to the individual traveller. The right to be anonymous is violated. All enterprises using personal information is required to have a reasonable secure handling of the information. The risk assessment can be related to potential incidents for a wide range of circumstances. Legal framework, internationalisation and standardisation In this report we provide an overview of Norwegian and international laws, regulations and commitments. In addition there is also an overview of the relations between public authorities and responsibility for different topics. Organization, role and responsibility The question of limitations for both public and private sector with regards to role and responsibility is vital for implementing ITS solutions that embrace both privacy and IT-security. This report presents some general criteria for cooperation between public and private sector in different parts of ITS services. Cooperation of public and private sector is often emphasized within ITS. The public sector is dependent of private technology, while private sector is dependent of data collected by the public sector. Ownership, prizing and competition Since ITS solutions often require use of data collected by other parties than the developer of the solution, questions are raised about how to secure valid use of the data. In this report we focus on prizing and sharing of data provided by public sector. Ownership relates to the right to charge for data distribution. There are disputes about availability, prizing as well as prizing schemes. ix

12 Examples The report describes shortly some different examples of ITS solutions. The description includes relevant problems related to the themes presented in the report and an assessment of possible consequences of the two scenarios Development and Limitation. The following examples of ITS solutions are presented: Location based services Section based automatic speed measuring Collisions avoidance equipment Surveillance in bus and train ecall Automatic payment and European coordination of payment Electronic ticketing and integrated payment systems x

13 1 Innledning Den teknologiske utviklingen og økt satsing på intelligente transportsystemer (ITS) vil i årene fremover trolig bidra til store endringer i transportsektoren. Med riktig anvendelse av de teknologiske mulighetene, vil ITS kunne gi et verdifullt bidrag til å nå transportpolitiske mål. ITS er betegnelsen som brukes om systemer og tjenester hvor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) anvendes i transportmiddel eller nettverk som frakter personer eller gods (Bang og Wahl, 2007). I forhold til et tradisjonelt transportsystem vil et framtidig IKT-basert transportsystem gi en rekke spesielle og nye utfordringer som er belyst og drøftet i den foreliggende rapporten. Flere av disse utfordringene er av en meget kompleks og til dels rent politisk karakter fordi de vil ha store konsekvenser for den framtidige samfunnsmodellen. I dette ligger utfordringer knyttet til forhold som personvern, IT-sikkerhet, risiko, organisering, eierskap til informasjonen og nyttiggjøring av den, konkurranseforhold mellom aktører, personvern, lovverk og vår deltagelse i det internasjonale samfunn. Transport og kommunikasjon er i dag en meget viktig sektor i samfunnet og vil etter all sannsynlighet bli enda viktigere framover i tid. De viktigste anvendelsesområdene for ITS i samferdselssektoren kan deles inn i seks områder, som vist i figuren under (Bang og Wahl, 2007); trafikantinformasjon, trafikk- og flåtestyring, førerstøttesystemer og navigasjon, overvåking og kontroll, drift av infrastruktur og betalingssystemer. ITS-løsningene er avhengige av at en del byggesteiner er på plass, illustert ved horisontale bokser i figuren. Trafikantinformasjon Trafikk- og flåtestyring Betalingssystemer Førerstøttesystemer og navigasjon Overvåking og kontroll Drift av infrastruktur Innsamling og bearbeiding av data Interoperabilitet og standardisering Infrastruktur Kommunikasjon Figur 1: Anvendelsesområder for ITS i samferdselssektoren (Bang og Wahl, 2007) 1.1 Fremtidsscenarier Det kan være vanskelig å spå om fremtiden, og derfor er det utviklet ulike teknikker for å bedre kunne gjøre vurderinger av hvordan fremtiden vil se ut. En slik teknikk er scenarietenkning. Scenarietenkning tar utgangspunkt i at fremtiden ikke er forutbestemt. Det kan finnes flere alternative fremtider, og vi kan til en viss grad velge eller styre retning på utviklingen. I utredningen til Nasjonal transportplan ble det etablert og beskrevet tre alternative fremtidsscenarier. Det er her valgt å ta utgangspunkt i de to scenariene som representerer ytterlighetene; Bevegelse (også kalt fritt fram ) og Begrensning (også kalt full kontroll ). Disse scenariene er beskrevet i arbeidsdokument til Nasjonal transportplan Transportscenarier 2030 (NTP 2001) og ble videre behandlet i en av de tidligere leveransene i foreliggende prosjekt (Wahl m.fl 2007). Nedenfor er det gitt en kortfattet oppsummering av scenariene både 1

14 mht transport og ITS. For mer detaljert beskrivelse henvises til de ovenfor nevnte dokumentene Scenario Bevegelse (fritt fram) Scenariet Bevegelse er basert på et fritt marked med lite offentlig styring og reguleringer. Man har et liberalistisk samfunn etter amerikansk mønster som legger overordnet vekt på markedsløsninger og individuelle preferanser. Mange tradisjonelt offentlige virksomheter er privatisert og transportmarkedet er deregulert. Mobilitet har høyest prioritet både for næringsliv, arbeidskraft og den enkelte. Personvernhensyn er kraftig nedtonet sammenlignet med dagens praksis. Dette innebærer at alle som velger å være del av trafikksystemet må innordne seg det overordnede hensynet til oppnåelsen av transportpolitiske mål. Trafikantene aksepterer at de legger igjen elektroniske spor som kan anvendes av tredjepart dersom dette kan gi brukervennlige og nyttige tjenester, men befolkningen aksepterer ikke overvåkning og kontroll som griper sterkt inn i den personlige friheten. Næringsliv, tjeneste- og produktleverandører er drivere for utvikling av teknologi, og tilgjengelig teknologi blir anvendt i den grad det er betalingsvilje for produkter og tjenester. Det er markedskreftene som styrer utviklingen. Myndighetene er i stor grad tilretteleggere av rammebetingelser, men styrer i liten grad den enkelte aktørs mulighet til å utøve eller anvende transportløsninger Scenario Begrensning (full kontroll) Scenariet Begrensning er basert på sterkt offentlig styring i samfunnet og i transportsektoren. Dette fører på enkelte områder til dårlig markedstilpasning og mindre effektive løsninger. Økologisk tenkning, miljø og sikkerhet har høyest prioritet. Miljøbevisstheten har økt og det blir et sterkere klimaregime i hele Europa. Det utøves et strengt regime med hensyn til personvern og vern om individers frihet og rett til å ferdes anonymt i transportsystemet. Det utøves imidlertid også et strengt regime som begrenser den enkeltes mulighet til å bryte fartsgrenser, promillekjøring m.m. Dette gir sikrere vegtrafikk på bekostning av den personlige friheten. Teknologiutvikling drives av næringslivet, mens anvendelse av teknologiske løsninger i produkter og tjenester er i stor grad styrt av offentlig definerte behov og muligheter. Myndighetene griper aktivt inn og styrer arbeidslivet og transportnæringen. Dette innebærer at den individuelle friheten til å utøve eller anvende transportløsninger begrenses. 1.2 Oppbygging av rapporten Rapportens kapitler tar opp ulike utfordringer knyttet til fremtidig ITS-anvendelse i transportsektoren. I kapittel 2 behandles forhold knyttet til personvern, IT-sikkerhet og risiko. I kapittel 3 gis en oversikt over lovverk, internasjonalisering og standardisering. Kapittel 4 omhandler organisering, roller og ansvar. Kapittel 5 tar opp forhold knyttet til eierskap til data, prissetting og konkurranseforhold. Rapporten avsluttes med noen utvalgte illustrerende eksempler i kapittel 6. 2

15 2 Personvern, IT-sikkerhet og risiko 2.1 Innledning Etter 11.september 2001 har samfunnssikkerhet og arbeidet med å bekjempe terrorisme fått stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. I dette arbeidet står innsamling, sammenstilling og bearbeiding av personopplysninger sentralt. Samtidig skjer det en teknologisk utvikling som gjør det teknisk mulig å tilby stadig nye produkter og tjenester der personopplysninger inngår på ulike vis. Samlet gir denne utviklingen et stadig økende press mot personvernet. Datatilsynet kom i sin årsmelding for 2006 (St.meld.nr.5 ( )) med en rekke synspunkter på den teknologiske utviklingen. De påpekte betenkeligheter knyttet til konflikter mellom personvernet og mulige anvendelser av nye teknologiske løsninger i tilknytning til samferdselssektoren. De viser til at det i stadig økende tempo bygges opp en infrastruktur som muliggjør overvåking innefor alle transportformer, og etterlyser en helhetlig gjennomgang av hele området. De påpeker også at de nye systemene enten er obligatoriske eller at alternativene blir så lite tilgjengelige og/eller kostbare at de i praksis faller bort. Datatilsynet påpeker videre muligheten for misbruk som ligger i de nye systemene, og at disse systemene bidrar til å forrykke maktbalansen mellom den enkelte og det offentlige. Risikovurdering for personvern knyttet til systemene etterlyses, sammen med en vurdering av om fordelene ved systemene oppveier inngrepet i den enkeltes personvern St.meld.17 ( ) Eit informasjonssamfunn for alle I Stortingsmeldingen om IKT er personvern og IKT-sikkerhet sentrale tema. I meldingen drøftes det hva personvern innebærer. Det knyttes blant annet opp mot det enkelte menneskets ukrenkelighet, krav på respekt fra andre, respekt for egen integritet og privatlivets fred, og det vises til den europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel 8, og EUs personverndirektiv (95/46 EF). Videre tar meldingen opp forholdet mellom personvern og interesser knyttet til økt effektivitet, lønnsomhet, konkurranseevne, brukervennlighet, bedre folkehelse, etc., og det pekes på personvernets sårbarhet, ettersom det i mange tilfeller kan byttes bort i fordeler, bl.a. av økonomisk art. Et godt personvern ses på som en forutsetning for informasjonssamfunnet, og det foreslås i meldingen å etablere en personvernkommisjon (se avsnitt 3.2.3) som skal gjennomføre en helhetlig statusgjennomgang og utrede hvordan personvernet kan unngå å lide skade ved innføring av ny teknologi. Samtidig signaliseres det iverksetting av andre tiltak som bl.a. skal ivareta retten til å være anonym, og utvikling av løsninger som sikrer denne retten der det ikke er behov for identifisering. Videre ønsker en å stimulere til bruk av personvernfremmende teknologi (PET) (se avsnitt 2.5.1), dvs. teknologi og løsninger som styrker personvernet. Meldingen foreslår også tiltak som skal øke kunnskapen og bevisstheten rundt personvern og lovgivingen på dette området, og om forhold knyttet til rettssikkerhet. Meldingen slår fast at alle - både offentlig sektor, private bedrifter og individuelle brukere - har en rolle i å skape IKT-sikkerhet i praksis. Primæransvar for sikring av informasjonssystem og nettverk plasseres hos eier og operatør, mens sektoransvar ligger i det enkelte fagdepartement. Fornyelses- og administrasjonsdepartementet (FAD) har samordningsansvar for det 3

16 forebyggende tverrsektorielle arbeidet. FAD har ansvaret for Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) - se delkapittel Myndigheter og ansvarsområder knyttet til personvern I henhold til St.meld.17 ( ) Eit informasjonssamfunn for alle, har følgende myndighetsorgan ansvarsområder som inkluderer personvern i Norge: Justisdepartementet (JD) har ansvar for personopplysningsloven (se avsnitt 3.1.1) Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har ansvar for helseregisterloven Fornyelses- og Administrasjonsdepartementet (FAD) har ansvar for personopplysningsforskriftene (se avsnitt 3.1.1), etatsstyring av Datatilsynet og det administrative ansvaret for Personvernnemnda (se delkapittel 3.2). I tillegg har en rekke andre departement og etater sterke personverninteresser, og ansvar for ulike forskrifter om taushetsplikt. Disse gjelder bl.a. banker og teletilbydere. Offentlighetsloven og forvaltningsloven gir generelle forskrifter om innsynsrett. Statistikkloven ivaretar også personvernhensyn gjennom regler for taushetsplikt samt innhenting og offentliggjøring av informasjon. Regjering og Storting er siste instans i lovgivingsprosessen, og har som oppgave å gjøre en helhetsvurdering av lover og tiltak, og å avveie hensyn til personvern opp mot andre interesser. 2.2 Personvern Det finnes ikke noen entydig definisjon av begrepet personvern. Som nevnt i innledningen, drøftes begrepet personvern i Stortingsmeldingen Eit informasjonssamfunn for alle, og i NOU 1997:19 Et bedre personvern - forslag til lov om behandling av personopplysninger, gis det innledningsvis en gjennomgang av både personvernets historiske bakgrunn, og ulike synsvinkler på det moderne personvernet. Det skilles her mellom: det integritetsfokuserte personvern:... med et fokus på den personlige integriteten. Dette kan ses som uttrykk for et grunnleggende ønske om å ha kontroll over opplysninger om en selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Det integritetsfokuserte personvernet dekker imidlertid mer enn hensynet til at opplysninger om personlige og intime forhold ikke skal bringes videre uten samtykke fra de personer opplysningene gjelder. Også retten til å være i fred fra andre, uavhengig av om fredsforstyrrelsen innebærer at personlige opplysninger blir røpet eller ikke, kan sies å høre med. Denne måten å se personvernet på kan illustreres ved at det trekkes en sirkel av privatsfære rundt enkeltpersonene slik at når en trår nær en person, må en enten eksplisitt eller implisitt ha en tillatelse, eller man må ha en god og legitim grunn for å nærme seg. Jo nærmere en trår uten tillatelse, jo sterkere må den legitime grunnen være. det maktfokuserte personvern:... spørsmål om makt og innflytelse mellom ulike grupper og/eller personer i samfunnet. Hvis «kunnskap er makt» vil kanskje også kunnskap om andre mennesker gi makt, både i alminnelighet og spesielt over de mennesker kunnskapen gjelder. Ut i fra et slikt ståsted kan det for noen grupper av enkeltpersoner bli viktig å motvirke at andre grupper vesentlig styrker sin posisjon ved å ha tilgang til mye og betydningsfull personinformasjon. I den grad 4

17 informasjonsteknologi kan anvendes for å skaffe tilgang til personinformasjon, kan det da også oppstå et ønske om å kontrollere teknologibruken. Det kan f eks være at visse markedsaktører bruker informasjonsteknologi for å kartlegge våre forbruksmønstre og vaner for øvrig så godt at de blir i stand til å manipulere oss i vår rolle som kunder. En annen mulighet er at ulike forvaltningsorganer samvirker på måter som gjør at det enkelte organs informasjonstilfang om borgerne blir vesentlig utvidet. Dette kan bl a føre til at det offentligrettslige regimet inntar en ny, strammere og for noen uønsket karakter. En tredje mulighet er at arbeidsgivere oppnår vesentlig mer informasjon om sine arbeidstakere. F eks kan adgangskontrollsystemer, telefon- og elektroniske postsystemer og systemer som måler arbeidsprestasjoner, tenkes anvendt slik at det endrer forholdet mellom partene i arbeidslivet. I dette perspektivet kan personvernet ses som en grensegang mot det som av enkelte grupper i befolkningen oppleves som «overdreven» markedsmakt, offentlig (og privat) myndighetsutøvelse og arbeidsgivermakt. det beslutningsfokuserte personvern:... grunnlag for beslutninger av ulike slag.... Det beslutningsfokuserte personvernet tar langt på vei utgangspunkt i en massesaksbehandling av personopplysninger i henhold til sterkt automatiserte behandlingsmåter. Avgjørelser i offentlig og privat «masseforvaltning» ses mer som resultater av en hensiktsmessig «produksjonsprosess» for å sikre effektivitet og likebehandling enn arbeidsmåter som er tilpasset det enkelte menneskets individuelle ønsker og behov. Slik sett kan disse aspektene ved personvernet sies å supplere og fornye den rettssikkerhetstradisjonen som har forutsatt individuell behandling av enkeltsaker. I utredningen illustreres forskjellen mellom de tre synsvinklene slik: Det er lett å tenke seg situasjoner der bare en av synsvinklene ovenfor trengs for å beskrive de personvernmessige problemstillinger knyttet til innholdet i en situasjon. Personvernaspektene ved at naboen tar bilde av en naken og blek herr Hansen på nudiststranden en vakker sommerdag, kan beskrives på tilstrekkelig måte ved å ta utgangspunkt i spørsmålet om krenkelse av Hansens personlige sfære og integritet. Dersom det i stedet er fjernsynet som gjør opptak og disse bildene ses av herr Hansens arbeidsgiver, vil vi i tillegg ha nytte av å se forholdet under synsvinkelen «det beslutningsfokuserte personvernet», f eks fordi arbeidsgiverens observasjon kan lede fram til en beslutning om å stille Hansen til ansvar for skofting. Dersom eksempelet varieres ved å la politiet stå bak kontinuerlig videoopptak på stranden, f eks for å dempe et for stort alkoholkonsum blant ungdom og derved hindre bråk og vold, kan situasjonen muligens best ses i et maktperspektiv: Hansen blir bare en av mange og verken naboen eller arbeidsgiveren får se opptaket. Det integritetsfokuserte personvernbegrepet knytter seg opp mot begreper som ærekrenkelser og vern av privatlivets fred. Disse forholdene faller inn under Straffeloven 390 a, og er også basis for mange bestemmelser om taushetsplikt Personopplysninger I Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven, POL) (se avsnitt 3.1.1) benyttes følgende definisjoner av noen sentrale begreper: personopplysning: opplysning og vurdering som kan knyttes til en enkeltperson, 5

18 behandling av personopplysninger: enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter, personregister: registre, fortegnelser m.v. der personopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan finnes igjen, behandlingsansvarlig: den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes, databehandler: den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige registrert: den som en personopplysning kan knyttes til, samtykke: en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar behandling av opplysninger om seg selv, sensitive personopplysninger: Opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold, og medlemskap i fagforeninger. I IKT-systemer innen samferdselssektoren, vil personopplysningene i hovedsak ikke være av sensitiv art. Dette gjelder likevel ikke alle anvendelser. Data fra automatisk trafikkontroll (ATK) gir informasjon om personer/kjøretøy som er mistenkt for å ha begått den straffbare handlingen det er å ha brutt fartsgrensen. Etter lovens definisjon vil dette være sensitive opplysninger, som det kreves konsesjon for å kunne samle inn og behandle. Det er verd å merke seg at opplysninger om hvor en bestemt person oppholder seg til et gitt tidspunkt, ikke regnes som sensitive opplysninger i henhold til lovens definisjon. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD - Personvernombudet for forskning 1 ), benytter i tillegg følgende klassifisering av personopplysninger, etter hvor lett det er å finne ut hvilken person opplysningene gjelder for: Direkte identifiserbare opplysninger: En person vil være direkte identifiserbar via navn, personnummer eller andre personentydige kjennetegn. Indirekte identifiserbare opplysninger: En person vil være indirekte identifiserbar dersom det er mulig å identifisere vedkommende gjennom bakgrunnsopplysninger som for eksempel bostedskommune eller institusjonstilknytning kombinert med opplysninger om alder, kjønn, yrke, diagnose, etc. Avidentifiserte opplysninger: Opplysninger er avidentifiserte dersom navn, personnummer eller andre personentydige kjennetegn er erstattet med et nummer, en kode, fiktive navn eller lignende, som viser til en atskilt liste med de direkte personopplysningene. På denne måten kan opplysningene ikke knyttes til en enkeltperson uten å kople nummeret eller koden med listen. Merk at også indirekte personidentifiserende opplysninger må kategoriseres i vide kategorier eller fjernes for at datamaterialet skal være avidentifisert. Med vide kategorier menes for eksempel Vestlandet, Sørlandet, Østlandet eller Nord-Norge i stedet for spesifiserte kommuner, byer eller lignende, aldersintervaller (10-19 år, år osv) heller enn presis alder, og lignende. Den eneste måten å identifisere enkeltpersoner i et avidentifisert datamateriale skal være gjennom navnelisten/kodenøkkelen. 1 6

19 Opplysninger som registreres med et nummer eller lignende som viser til en atskilt liste med navn eller personnummer, anses som personopplysninger uavhengig av hvem som oppbevarer navnelisten, hvor og hvordan den oppbevares. Anonyme opplysninger: Opplysninger som ikke på noe som helst vis kan identifisere enkeltpersoner i et datamateriale, verken direkte gjennom navn eller personnummer, indirekte gjennom bakgrunnsvariabler, eller gjennom navneliste/koplingsnøkkel eller krypteringsformel og kode. Å anonymisere et datamateriale innebærer vanligvis å slette/makulere navnelister, og ev. kategorisere eller slette indirekte personidentifiserbare opplysninger. Dersom det er tatt lyd- eller bildeopptak i forbindelse med prosjektet må disse også slettes/makuleres eller sladdes dersom datamaterialet skal være anonymt. Når et datamaterialet er anonymt er det ikke mulig for noen, verken utenforstående eller prosjektleder selv, å knytte enkeltpersoner til opplysningene. Merk at for at et datamateriale skal være anonymt må også rådata og de datasett som man har brukt i prosjektet anonymiseres. Et datamateriale er ikke anonymt dersom bare det som publiseres i rapporten, artikkelen, masteroppgaven eller lignende er anonymisert. I ITS-systemer innen samferdselssektoren vil personopplysningene i hovedsak være direkte eller indirekte identifiserbare. I elektroniske betalingssystemer for bompenger vil alle biler det er tegnet et abonnement for, være direkte identifiserbare, og gjennom kjøretøyet, også eieren. Det samme gjelder alle andre systemer (video/bilder med gjenkjenning av registreringsnummer, lokaliseringssystemer med satellitt/gps/gsm etc.) som inkluderer identifisering av enkeltkjøretøy. Som vi skal se i neste avsnitt, tolker Artikkel 29-gruppen informasjon om et kjøretøy som personopplysning om eieren av kjøretøyet. I elektroniske betalingssystemer for kollektivtransport der kjøpere av betalingskort registreres i et kunderegister, vil den enkelte reisende være direkte identifiserbar, ettersom slike betalingskort som regel vil være personlige Artikkel 29-gruppens forståelse av begrepet personopplysning Artikkel 29-gruppen (se avsnitt 3.2.5) er et uavhengig rådgivende EU-organ for datasikkerhet og beskyttelse av privatlivets fred. Denne gruppen har kommet med en uttalelse om hvordan begrepet personopplysning skal forstås (EU, 2007). Bakgrunnen for uttalelsen var usikkerhet og ulik praksis i medlemslandene mht. dette begrepet, noe som ble ansett å kunne få stor betydning for bruk og fortolkning av databeskyttelsesreglene. Dette ble vurdert å være særlig problematisk for identitetshåndtering bl.a. i forbindelse med RFID (Radio Frequency Identification). I dokumentet presenteres gruppens felles forståelse av begrepet personopplysning, og en beskrivelse av når og hvordan nasjonale databeskyttelsesregler skal benyttes. Dokumentet gir også eksempler på de ulike landenes nasjonale praksis mht. databeskyttelse. Definisjonen av personopplysninger knytter seg an til hvert av de fire elementene som inngår i definisjonen av personopplysning i Directive 95/46/EC ( databeskyttelsesdirektivet ): enhver form for informasjon - om - en identifisert eller identifiserbar - fysisk person. I den danskspråklige versjonen av uttalelsen fra gruppen, utdypes hvert av de fire elementene slik: Det første element "enhver form for information" lægger op til en bred fortolkning af begrebet, uanset oplysningernes art eller indhold og det tekniske 7

20 format, de foreligger i. Det betyder, at både objektive og subjektive oplysninger om en person, uanset den pågældendes egenskab, kan betragtes som "personoplysninger", uafhængigt af det tekniske medium, de opbevares på. I udtalelsen behandles også spørgsmålet om biometriske oplysninger og de juridiske sondringer med hensyn til menneskelige prøver, som de kan uddrages af. Det andet element "om" er indtil nu ofte blevet overset, men spiller en afgørende rolle, når man skal fastlægge begrebets materielle anvendelsesområde, specielt i forbindelse med genstande og nye teknologier. Udtalelsen gennemgår tre alternative elementer, nemlig indhold, formål og resultat, der kan bruges til at afgøre, om der er tale om oplysninger "om" en person. Dette omfatter også oplysninger, som kan have en klar indvirkning på den måde, hvorpå en person behandles eller vurderes. Det tredje element "identificeret eller identificerbar" fokuserer på betingelserne for, at en person kan betragtes som "identificerbar", og specielt på "de hjælpemidler, der med rimelighed kan tænkes bragt i anvendelse" til at identificere den pågældende af den registeransvarlige eller af enhver anden person. De særlige forhold og omstændigheder i et bestemt tilfælde spiller en vigtig rolle i denne analyse. Udtalelsen kommer også ind på "pseudonymiserede oplysninger" og anvendelsen af "oplysninger med nøglekode" i statistisk forskning og lægemiddelforskning. Det fjerde element "fysisk person" beskæftiger sig med kravet om, at "personoplysninger" skal vedrøre "levende personer". I udtalelsen drøftes også grænsefladerne med oplysninger om døde personer, ufødte børn og juridiske personer. Dokumentet gir flere eksempler på hva gruppen definerer som personopplysninger, bl.a. enhver form for informasjon : Instrukser kunder gir banken per telefon, og som tas opp på bånd, regnes om personinformasjon om kunden. Bilder med gjenkjennelige personer fra videoovervåkningssystemer, regnes som personopplysninger om disse. om : De opplysninger en mekaniker eller et verksted oppbevarer om service på en bil, som via registrerings- og motornummer kan kobles til eieren, og regnes derfor som personopplysninger om denne. I tilfeller der informasjonen også kan kobles mot én bestemt mekaniker, vil det også regnes som personopplysninger om vedkommende. en identifisert eller identifiserbar : Anropslogg (både inn- og utgående samtaler) for en telefon som disponeres av én ansatt på en arbeidsplass, regnes som personopplysning om denne personen. Satellittbasert informasjon om en drosje (lokalisering, kjørehastighet, varighet av pauser..) regnes som personopplysninger om føreren av denne drosjen. IP-adresser anses å være opplysning om en identifiserbar person. Ikke-aggregerte opplysninger til statistikker, f.eks. rådata med personkode ved nasjonale statistikkbyrå, regnes som informasjon om identifiserbare personer. Gruppen konkluderer bl.a. med at den europeiske lovgiver ønsket å fastsette en bred, men ikke ubegrenset definisjon av begrepet personopplysninger. Gruppen signaliserer at de i sitt videre arbeid særlig vil følge utviklingen knyttet til problemstillinger med e-forvaltning og RFID. De vil foreta en ytterligere analyse av hvordan datasikkerhetsreglene kan påvirke anvendelsen av 8

Kan man reise anonymt i Norge?

Kan man reise anonymt i Norge? SINTEF A10918 Åpen RAPPORT Kan man reise anonymt i Norge? Personopplysningsloven i transportsektoren Liv Øvstedal SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning Mars 2009 2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3

Detaljer

Mona Bråten. Personvern under press hvor går grensene i arbeidslivet?

Mona Bråten. Personvern under press hvor går grensene i arbeidslivet? Mona Bråten Personvern under press hvor går grensene i arbeidslivet? Mona Bråten Personvern under press hvor går grensene i arbeidslivet? Fafo-rapport 2008:34 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-644-9 ISSN 0801-6143

Detaljer

Elektroniske spor og personvern. Rapport 1 2005

Elektroniske spor og personvern. Rapport 1 2005 Elektroniske spor og personvern Rapport 1 2005 Elektroniske spor og personvern ISBN 82-92447-05-9 Utgitt: Oslo, mars 2005 Omslag: Enzo Finger Design AS Trykk: ILAS Grafisk Copyright Teknologirådet Elektronisk

Detaljer

Datatilsynets årsmelding 2011

Datatilsynets årsmelding 2011 Datatilsynets årsmelding 2011 Manus til stortingsmelding om Datatilsynets virksomhet, jf. personopplysningsloven 42. Oversendt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet februar 2012. 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet -_ Datatilsynet FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET 31 AUG, 2009 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep ARKIVKODE_ 4 SAKSNR: 9,-00 ct0o15`6-0030 OSLO Deres referanse Vår referanse

Detaljer

Oversikt over sikkerhetsteknologier

Oversikt over sikkerhetsteknologier Sikkerhet og personvern Oversikt over sikkerhetsteknologier PASR - Preparatory Action on the enhancement of the European industrial potential in the field of Security research Grant Agreement no. 108600

Detaljer

Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse av arbeidstakeres personvern

Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse av arbeidstakeres personvern 76 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2015, 92. årgang Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse av arbeidstakeres personvern Af Dag Wiese Schartum, professor & Tommy Tranvik, forsker, Senter for

Detaljer

Sårbarheter i Internett

Sårbarheter i Internett FFI-rapport 2007/00903 Sårbarheter i Internett Aasmund Thuv, Ronny Windvik, Kjell Olav Nystuen og Tormod Sivertsen Forsvarets forskningsinstitutt 17. mai 2007 FFI-rapport 2007/00903 1014 ISBN 978-82-464-1184-2

Detaljer

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere Elektroniske spor Rapport Rapportnr 1008 Forfattere Jerker Danielsson, Arne-Kristian Groven, Thor Kristoffersen, Hans Jakob Rivertz, Åsmund Skomedal Dato 6. juni 2005 ISBN ISBN-13 : 978-82-53-90516-7 ISBN-10

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Identitetstyveri Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Godkjent av styringsgruppen 19.november 2009 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Elektronisk identitetstyveri

Elektronisk identitetstyveri Elektronisk identitetstyveri Hva er et identitetstyveri og hvordan kan det motvirkes? Masteroppgave ved Avdeling for Forvaltningsinformatikk UNIVERSITETET I OSLO Vår 2009 Forord Jeg vil først og fremst

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon

Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon Forslag til endringer i offentleglovas

Detaljer

Big Data. personvernprinsipper under press. September 2013

Big Data. personvernprinsipper under press. September 2013 Big Data personvernprinsipper under press September 2013 Innhold Sammendrag... 4 1 Innledning... 6 1.1 Problemstilling... 6 1.2 Definisjoner... 7 1.2.1 Big Data... 7 1.2.2 Personopplysningsbegrepet...

Detaljer

Datatilsynets årsmelding for 2010

Datatilsynets årsmelding for 2010 Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Datatilsynets årsmelding for 2010 Årsmelding R11/01 10.02.2011 Manus til stortingsmelding

Detaljer

Sikkerhet og personvern. Scenarier. Rapport 1 2007

Sikkerhet og personvern. Scenarier. Rapport 1 2007 Sikkerhet og personvern Scenarier Rapport 1 2007 Sikkerhet og personvern Scenarier PASR - Preparatory Action on the enhancement of the European industrial potential in the field of Security research Grant

Detaljer

Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven

Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven Rapport 2006 Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven Skrevet etter oppdrag fra Justisdepartementet og Moderniseringsdepartementet Professor dr. juris Dag Wiese Schartum Førsteamanuensis

Detaljer

Datalagringsdirektivet

Datalagringsdirektivet Datalagringsdirektivet Eystein Huse Leren Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Mai 2009 Hovedveileder: Stig Frode Mjølsnes, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Datatilsynets årsmelding 2003. Oversendt Arbeids- og administrasjonsdepartementet 10. februar 2004. (v1)

Datatilsynets årsmelding 2003. Oversendt Arbeids- og administrasjonsdepartementet 10. februar 2004. (v1) Datatilsynets årsmelding 2003 Oversendt Arbeids- og administrasjonsdepartementet 10. februar 2004. (v1) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OM DATATILSYNET...3 2. RAPPORT FRA ÅRET 2003...4 2.1 OVERORDNEDE PRIORITERINGER...4

Detaljer

Teknologi og lov. Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften

Teknologi og lov. Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften Teknologi og lov Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften Kandidatnummer: 398 Leveringsfrist: 25.4.2007, klokken 12:00 Til sammen

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten?

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Mastergradsoppgave JUS399 Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Kandidatnr: 173064 Veileder: Bjarne Kvam Antall ord: 12

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI ISBN: 82-7682-049-2 Opplag: 2000 mars

Detaljer

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN ARVE FØYEN UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN COMPLEX JUSTISDEPARTEMENTET UNIVERSITETSFORLAGET Conipl.cx rir.i 83 lumistlepancmcntcl A rve l øyen UTREDNING OM ENDRJNGER I PERSONREGISTERLOVEN

Detaljer

Fra Altinn til alt ut?

Fra Altinn til alt ut? Offentlige data for innovasjon og demokrati Rapport 1 2010 Offentlige data for innovasjon og demokrati ISBN 978-82-92447-41-3 (trykt utgave) ISBN 978-82-92447-42-0 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, april

Detaljer