e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4? r 9 Rollag kommune Regnskap februar S -1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1"

Transkript

1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4? r 9 15 februar S -1 Regnskap 213 Rollag kommune

2 funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Rollag kommune INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema i A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema i B 4 økonomisk oversikt 5 Regnskapsskjema 2 A 6 Regnskapsskjema 2 B 7 økonomisk oversikt 9 Balanseregnskapet 1 Balanseregnskapet 11 Driftsregnskap: Rammer enhetene 16 Driftsregnskap kostraart 17 Driftsregnskap 19 NOTER 21 Rollag februar 214 Hans Henrik Thune Rådmann Anne Rudi økonomisj ef Side 2

3 Regnskap 213 Rollag kommune Regnskapsskjema la - Tall i i kroner FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Driftsregnskapet Regulert Opprinnelig Regnskap 213 budsjett 213 budsjett 213 Regnskap I FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter i Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter I AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger I FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Side 3

4 Regnskap 213 Rofiag kommune Budsjettskjema I B - driftsregnskapet Regulert busjett Fordeling: Regnskap Busjett 213 Regnskap 212 Sum fordelt i driften: Kraftomsetning Avskrivninger (motpost) Kompensasjon mva på investeringer Omstilling/IØnnsoppgjør/reguleringspremie Premleavvik/amortisering Ovf ldrettsskolen Avskrivninger ldrettsskolen Enheter: Icorrigering enhetenes rammer for: Brukavfond idriftsrammen Avsatt til fond i driften Integreringstilskudd Renteinntekter ført i enhetene Forvaltning Trillemarka avsetning til fond/renter Forvaltning Trillemarka bruk av fond Enheter: Helse Pleie og omsorg ldrettsskolen Rollag kommunale barnehage NAV Numedal sosial og barnevern Fellestjenesten Plan og utvikling Skolen Rollag kirkelig fellesråd Sum fordelt Side 4

5 Regnskap 213 RoJiag kommune Økonomisk oversikt - Drift Regulert Opprinnelig Regnskap Tall i i kroner Note Regnskap 213 budsjett 213 budsjett DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer lnntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom C) Andre direkte oe indirekte skatter Sum driftsinntekter I DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod OverfØringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter I Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter -i EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdragpå lån Utlån I Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner I Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNING ER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Brukavbundnefond I Sum bruk av avsetninger I AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond I Sum avsetninger I Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk I Side 5

6 Regnskap 213 Rollag kommune Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Tall i 1 kroner ANSlERlNGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig Regnskap 213 Budsjett Årets finansieringsbehov NSlERlNG Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter I Sum ekstern finansiering OverfØrt fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udekket Bruk av avsetninger I Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 6

7 Regnskap 213 Rollag kommune Regnskapsskjema 2 B Revidert bud Opprinnelig Konto Konto (T) Regnskap budsjett 213 Regnskap Kjøp av aksjer Salg av aksjer og andeler Salgavtomter Tomteområder - boliger Avdrag på løpende lån Utlån 5 i Lån Avdrag på lån Startlån Kjøp av aksjer Egenkapitalinnskudd KLP EDB-utstyr IT-utstyr, programvare adm EDB-utstyr Nyanlegg Merverdiavg på vederlag Ny felles IKT-plattform i Kongsbergregionen Vedlikehold Nyanlegg Merverdiavg på vederlag Ventilasjonsanlegg gml del kommunehuset Vedlikehold Nyanlegg Merverdiavg på vederlag Opprusting sanitær og universell utforming 8163 kommune Nyanlegg Merverdiavg på vederlag Strømagregat bygdeheimen og helsesenteret i Overføring til kommunalt Foretak ldrettshau Overføring til kommunalt Foretak Svømmehall Nyanlegg Merverdiavg på vederlag Veggli samfunnshus Nyanlegg Merverdiavg på vederlag Overføringerfraandre Bundne kapitalfond (2.55) Servicebygg Rollag bygdetun i 5 Side 7

8 Regnskap 213 Rollag kommune Revidert bud Opprinnelig Konto Konto (T) Regnskap budsjett 213 Regnskap Nyanlegg Veggli kirke Nyanlegg Merverdiavg på vederlag Badedammen Nyanlegg Veggli renseanlegg Nyanlegg Reservevannsforsyning Rollag Nyanlegg Anlegg for avvanning av slam Nyanlegg Merverdiavg på vederlag Overf. fra staten Kommunale veger Nyanlegg Merverdiavg på vederlag Bundne kapitalfond (2.55) Gang- sykkelveg Nyanlegg Merverdiavg på vederlag Overføringer fra andre Gatelys Fv Nyanlegg Merverdiavg på vederlag Boligfelt i Veggli Nyanlegg Salgavtomter Boligfelt Veggli og store tomter Veggli/Rollag Salgavbygn.oganlegg Salg av kommunal bolig Nyanlegg Merverdiavg på vederlag Overføringer fra andre Sentrumsplan Rollag Nyanlegg Saldering prosjekter ved ovf til neste år Dekning av tidligere års underskudd Lån Disp.fond (2.58) Overført fra driftsregnskapet Merforbruk investeringsregnskapet Interne finansieringstransaksjoner Side 8

9 Regnskap 213 Rollag kommune Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1 kroner INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom -17 Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Regulert Opprinnelig Regnskap Note Regnskap 213 budsjett 213 budsjett Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdragpå lån Utlån KjØpavaksjerogandeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond I Sum finansieringstransaksjoner i I Finansieringsbehov il FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering ] I Udekket / Udisponert Side 9

10 Regnskap 213 Rollag kommune Balanseregnskapet Hovedoversikt Tall i i kroner EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler 6 Pensjonsmidler 4 Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Note Regnskap Regnskap Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd I Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet Li kviditets reserve Kapitalkonto I Sum egenkapital I GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Premieawik Sum kortsiktig gjeld I Sum egenkapital og gjeld Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti Side 1

11 Rollag Regnskap 213 Rollag kommune Balanseregnskapet Konto Konto (T) Regnskap 213 Regnskap Tomteområder og industriarealer Boliger, skoler, idretsshall, ledningsnett, veier Avskrivninger Forretningsbygg, admlokaler, sykehjem, kulturbygg Avskrivninger LN1 Faste eiendommer og anlegg EDB-utstyr, kontormaskiner etc Avskrivninger Maskiner, inventar og utstyr Avskrivninger Teknisk anlegg, renseanlegg, brannbil Avskrivninger LN11O Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmid ler KLP Pensjonsmidler SPK LN12O Pensjonsmid ler Etableringslån Utlån av næringsfond Utlån KF ldrettsskolen i LN13O Utlån Norsk Informasjonsteknologi AJL Biblioteksentralen Norske Skog Numedal ASVO - 33,33% NumedalsnettA/S Studentsamfunnets hus Numedal Bruk A/L Viken Skog BA Kommunekraft Vegglifjell vann- og avløpsselsk NumedalBredbånd 1 i Kommunal Landspensjonskasse Buskerud kommunerevisjon IKS Veggli handelsforening Buskerud kollektivtrafikk AS aksjer N14 Aksjer og andeler Innestående skogavgift jfr kto Refusjon ressurskrevende brukere Tippemidler Rollaghallen Omstillingsmidler fra Fylkeskommunen Kasse - sko le(undervisning) Kontantkort Ref.merverdiavgift i Utestående fordring manuelt i Korreksjoner (overf.til nytt år) Utestående kommunale fordringer Refusjon folketrygden NAV Feriepenger Side 11

12 Bjønnhølet bygdeheim hjemmes.pleie Husbankmidler lønn Bygdeheimen bygdeheim Regnskap 213 Rollag kommune Konto Konto (T) Regnskap 213 Regnskap Inntektsutjevning Korreksjonskonto lnterimskonto - 5 folio LN15O Kortsiktige fordringer Kasse Folio ( ) Innbetalinger CR ( ) Startlån ( ) CR- EIK (7.5649) Driftskonto ( RK Nav Kontantkort Bundne driftsforid ( Skattetrekk LN19O Kasse, postgiro, bankinnskudd Premleavvik KLP Premieavvik SPK Arbeidsgiveravgift av premieavvik i LN2 Premieavvik Disposisjonsfond Premieawik KLP Disposisjonsfond Samfunnsutvikling med spesiell fokus på sentrumsut Utvikling av telemedisin Omstilling K-sak 33/212 Tertialrapport Prøvebolig Ungdomstiltak/prosjektstøtte nye tiltak Kommuneskogen Integreringstilskudd Organisasjonsutvikling Elektronisk arkiv (211) Midler snekkerbua Vedlikehold turveier Tilsk. Idrettslag (nærmiljøanlegg) Salg av masser TrolIhøl LN21O Disposisjonsfond Kvalitetsutviklingsmidler Ungt entreprenørskap Naturskole Tilskudd per Capital fra Fylkesmannen Tilskudd Norsk m/samfunnsfag innv Tilskudd kompetanseutvikling skolene Tilskudd kompetansemidler barnehagene Tilskudd Den kulturelle skolesekken Gavekonto Torkel Valles Veldedighetsfond Gavekonto Prosjekt 34 Barn etter skilsmisse Prosj. Rusfrie møtepi. i Rollag Midler til videreutd. høyskoleutd.personell Rekrutterings- og opplæringsmidler PRO Midler til assistentutdanning Veggli barnehage Legater ovf møteplassen (snekkerbua) Rollag Ungdomsklubb Side 12

13 husbanken Regnskap 213 Rollag kommune Konto Konto (T) Regnskap 213 Regnskap Barn- og ungdomsarbeide (Prestmoens legat) Næringsfond Konsesjonsavgift fra Tiltak Trillemarka Forvaltningsplan Trillemarka Trillemarka/Rollagsfjell Omstillingsmidler (211) Stedsutvikling Programområde Utbedrings- etableringstilskudd Husbanken Tilsk. opphjelp av fisk, vilt mv Rollag kommunale viltfond Tap på krav Fond-bygdetun Bygdetunet, testamentert gave Avsatt skogavgift Selvkostfond oppmåling Selvkostfond vann Selvkostfond Slam Utbyggingsom råde LN22 Bundne driftsfond Kapitalfond Kapitalfond ldrettsskolen Tilsk. lag og foreninger LNZ3O Ubundne investeringsfond Bygdetun (gavem./fond.521) Tilskudd gang- sykkelveg LN24 Bundne investeringsfond Årets regnskapsmessig overskudd LN25 Regnskapsmessig mindreforbruk lidekket nvesteringsregnskapet LN Endring av regnskapsprinsipp drift LN27 End ring regnskapsprinsipp Kapitalkonto anleggsmidler Kapital Netto pensjonsforpliktelser N28 Kapitalkonto Pensjonsforpliktelse KLP Pensjonsforpliktelse SPK Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse LN29 Pensjonsforpliktelser Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Vedlikehold Side 13

14 Quick-bygget 2847 etableringslån utbedringslån Renovasjon Plansak Regnskap 213 Rollag kommune Konto Konto (T) Regnskap 213 Regnskap KLP KLP KLP KLP KLP KLP KLP KLP Kommunalbanken lånenr Kommunalbanken Quickbygget Kommunalbanken ldrettsskolen Kommunalbanken Veggli næringspark Kommunalbanken Skolene Komm.banken Bredbånd Komm.banken lånenr Kommunalbanken Iånenr idrettshall LN32 Andre lån lnntekt-kto.728 til fordeling i driftsregnskapet Skattetrekk Påleggstrekk Beregnet arbeidsgiveravgift Feriepenger opptjeningsår Feriepenger ferieår Arbgj.avg feriep. opptjår Arbgj.avg. feriep. ferieår Bevilget til næringsformål Bevilget utlån næringsformål Leverandørgjeld PålØpte lønnsutgifter med avgift Påløpte utgifter Påløpte skyss utgifter lnterimskonto lønn Trekkeiere i mnd Elevbedrift - Veggli skole(11291) NettolØnn ansatte Trekkeier 1 mnd Gjennomgangsbeløp PålØpte renter Oppgjørskonto fylkesskattesjefen N34 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik KLP Premieavvik SPK Arbeidsgiveravgift av premieavvik LN35 Premleavvik Ubrukte lånemidler Lån Husbanken Husbanken N36 Ubrukte lånemidler Negativ selvkost Negativ selvkost Negativ selvkost Vann Side 14

15 Quick-bygget Etableringslån Utbedringslån Slam Byggesak oppmåling Regnskap 213 Rollag kommune Konto Konto (T) Regnskap 213 Regnskap Negativ selvkost Negativ seivkost Negativ seivkost Negativt seivkost - Avløp LN37 Andre memoriakonti i Ubrukt lån Lån Husbanken Husbanken Negativ selvkost LN38 Motkonto for memoriakontiene Side 15

16 Regnskap 213 Rollag kommune Spesifisering av driftsresultat: Etat (T) Opprinnelig Revidert budsjett 213 budsjett 213 Regnskap 213 Avvik Rollag kommunale barnehage Plan og utvikling Skolen Helse Pleie og omsorg NAV Numedal sosial og barneverntjenesten Fellestjenesten Rollag kirkelig fellesråd i Drift enhetene Andre utgifter/inntekter: Årets premieawik Amortisering av tidligere års premieavvik 6 6 ldrettsskolen Kraftomsetning Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Rammetilskudd Andre generelle statstilskudd Renteutgifter/renteinntekter Avdragsutgifter og mottatte avdrag Interne finansieringstransaksjoner til fordeling Avskrivinger (motpost) Udisponert i Enhetenes samlet drift viser negativt awik på kroner. Som vi ser er det merforbruk i varierende grad på alle enheter med unntak av Fellestjenesten. Mye av mindreforbruket i Fellestjenesten er relatert til positivt avvik på mottatt integreringstilskudd til flyktningetjenesten. Awikene i enhetene er omtalt i årsrapporten. De største avvikene i forhold til budsjett på andre utgifter og inntekter er bl.a. premieavvik og amortisering av premieavvik på pensjon. I tillegg er det økning i skatteinngangen i forhold til anslag i budsjett og dermed lavere rammetilskudd (redusert inntektsutjevning). Positivt avvik på interne finanstransaksjoner er merinntekter på momskompensasjon fra investeringer i forhold til budsjett. Til sammen utgjør avviket på andre inntekter og utgifter i alt,85 millioner kroner. Regnskapet er avsluttet med kroner som udisponert. Side 16

17 Regnskap 213 Rollag kommune Driftsregnskap Kostra art W Regulert Opprinnelig Kostart Kostart (T) Regnskap 213 budsjett 213 budsjett 213 Regnskap Fast lønn Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Godtgjørelse folkevalgte i Pensjonsinnsk. og trekkpl. forsikringsordn Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Undervisningsmateriell Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Matvarer Annet forbruksmateriellfråvarer og tjenester Post, banktjenester, telefon Annonse, reklame, informasjon Opplæringogkurs Utg. og godtgj. for reiser, diett, bil, oppgavepl Andre oppgavepliktige godtgjørelser Transportutgifter og drift av egne transportmidler Energi Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser ol Inventar og utstyr i Kjøp, leie og leasing av maskiner Vedlikehold og byggetjenester Serviceavtaler og reparasjoner Konsulenttjenester Kjøp fra staten Kjøp fra kommuner Kjøp fra andre (private) Kjøp fra foretak i egen komm., fører særregnsk. i Moms generell kompensasjonsordning OverfØringer til andre (private) Overf. til foretak i egen komm., fører særregnsk Reserverte bevilgninger/avsetninger Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter i Avdragsutgifter Utlån Oekn. av tidi. års regnskapsmessige merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Overføring til investeringsregnskapet Regnskapsmessig mindreforbruk 58 Udisponert Avskrivninger Brukerbetaling for kommunale tjenester Annet salg varer og tj., geb. ol. u. avgiftsom Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester Salg av fast eiendom Fordelte utgifter Refusjon fra staten SykelØnnsrefusjon Refusjon moms påløpt i investeringsregnskapet Side 17

18 Regnskap 213 Rollag kommune Kostart Kostart (T) 729 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet 73 Refusjon fra fylkeskommuner 75 Refusjon fra kommuner 77 Refusjon fra andre (private) 775 Refusjon fra IKS der kommunen selv er deltaker 78 Ref. fra foretak egen komm., fører særregnsk. 8 Rammetilskudd 81 Andre statlige overføringer 83 Overføring fra fylkeskommuner 85 Overføring fra kommuner 87 Skatt på inntekt og formue 874 Eiendomsskatt Verker og bruk 875 Eiendomsskatt Annen fast eiendom 89 Overføringer fra andre (private) 9 Renteinntekter 95 Utbytte og eieruttak 91 Bruk av lån 92 Mottatte avdrag på utlån 929 Salg av aksjer og andeler 93 Bruk av tidl. års regnsk.messige mindreforbruk 94 Bruk av disposisjonsfond 95 Brukavbundnefond 97 Overføringer fra driftsregnskapet 98 Regnskapsmessig merforbruk 99 Motpost avskrivninger Regulert Regnskap 213 budsjett Opprinnelig budsjett 213 Regnskap Side 18

19 skole Regnskap 213 Rollag kommune Driftsregnskapet Kostra funksjon $ Revidert bud Opprinnelig Kostfunk Kostfunk (T) Regnskap 213r 213 budsjett 213 Regnskap Politisk styring og kontrollorganer i Kontroll og revisjon Administrasjon li Forvaltiningsutgifter i eiendomsforvaltningen Administrasjonslokaler i i Årets premieawik Amortisering av tidligere års premieavvik Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter Førskole Grunnskole Styrket tilbud til førskolebarn il Voksenopplæring Skolefritidstilbud FØrskoleloka ler og skyss i i Skoleloka ler og skyss Skoleskyss Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging - og helsestasjonstjeneste i Forebyggende arbeid, helse og sosial Aktivisering eldre og funksjonshemmede Diagnose, behandling, rehabilitering Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid i Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Medfinansiering somatiske tjenester i i Institusjonslokaler i Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Introduksjonordningen -i Kvalifiseringsprogram Økonomisk sosialhjelp i Tjenester utenfor ordinært kommunalt 285 ansvarsområde Plansaksbehandling Bygge-, delings- og seksjoneringssaker Kart og oppmåling Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Kommunal næringsvirksomhet -i Tilrettelegging og bistand for næringslivet Landbruksforvaltning og landbruksbasert 329 næringsutv Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold Rekreasjon i tettsted Forebygging av branner og andre ulykker Beredskap mot brenner og andre ulykker i Produksjon av vann AvlØpsrensing AvlØpsnett/innsamling av avløpsvann Tømming av slamavskillere, septiktanker ol Innsamling av forbruksavfall Naturforvaltning og friluftsliv Side 19

20 Regnskap 213 Rollag kommune Revidert bud Opprinnelig Kostfunk Kostfunk (T) Regnskap budsjett 213 Regnskap Bibliotek Idrett Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg Musikk- og kulturskoler Andre kulturaktiviteter i Den norske kirke i Andre religiøse formål Skatt på inntekt og formue Statlig rammetilsk. og v. generelle statstilsk Motpost avskrivninger Renter/utbytte og lån Interne finansieringstransaksjoner Side 2

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2014. Froland kommune

Regnskap 2014. Froland kommune Regnskap 2014 Froland kommune 1 Innhold Regnskapsskjema 1 A og B... 3 Regnskapsskjema 2 A og B... 5 Balanseregnskap... 7 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Driftsregnskapet...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2006 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRArapportering, regnskap Oktober 2006 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer