STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen"

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste 002/13 Referatsaker 003/13 Orientering fra rådmannen - kompetanse og rekruteringsstrategi 004/13 Orientering fra rådmannen om rådmannens risikovurderinger mht. misligheter og korrupsjon, samt rådmannens arbeid for å motvirke disse 005/13 Brukerbetalte ferieturer i Stjørdal kommune 006/13 Orientering fra revisor - Status for revisjonsarbeidet 007/13 Selskapskontroll vedrørende Stjørdal Kulturutvikling AS 008/13 Rapport etter gjennomgang av møteprotokoller 2. halvår /13 Kontrollkomiteens årsrapport for /13 Kontrollkomiteens budsjett for /13 Besøket ved Ungdommens hus Vedrørende sak 6/13. Orienteringer fra revisor gis i lukket møte, jf. off.l. 13 og forv.l. 13. Stjørdal/Steinkjer, Alf Kaspersen leder Paul Stenstuen kontrollsekretær E-post: Dir.tlf Mob

2 STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen SAK 002/13 REFERATSAKER Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollkomiteen Paul Stenstuen 002/ Referat 1 KomRev Trøndelag IKS Regnskapsavslutningen for 2012 Vedlagt 2 Stjørdal kommune Svar på revisjonsnotatet 2011 Vedlagt Saksbehandlers forslag til vedtak Referatene tas til orientering. Steinkjer Paul Stenstuen Kontrollsekretær

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite SAK 003/13 ORIENTERING FRA RÅDMANNEN - KOMPETANSE OG REKRUTERINGSSTRATEGI Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollkomiteen Paul Stenstuen 003/ Saksbehandlers forslag til vedtak Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering. Vedlegg Ingen Ikke trykte vedlegg Kontrollkomiteens sak 44/12 Saksopplysninger I kontrollkomiteens møteplan for 2013 er det satt av tid til orienteringer fra rådmannen. Til det første møte i 2013 er rådmannen anmodet om å gi en orientering om sine vurderinger mht. en kompetanse og rekrutteringsstrategi, jf. kontrollkomiteens sak 44/12. Vurdering Orienteringer fra rådmannen etter en på forhånd fastsatt plan gir rådmannen gode muligheter til å legge opp sin tid og til å forberede seg. Samtidig er det også lagt opp til at bredden i kommunens virksomhet blir dekket. Dette gir kontrollkomiteen gode muligheter til å holde seg orientert om de viktigste sidene ved kommunens virksomhet. Steinkjer Paul Stenstuen Kontrollsekretær

13 STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite SAK 004/13 ORIENTERING FRA RÅDMANNEN OM RÅDMANNENS RISIKOVURDERINGER MHT. MISLIGHETER OG KORRUPSJON, SAMT RÅDMANNENS ARBEID FOR Å MOTVIRKE DISSE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollkomiteen Paul Stenstuen 004/ Saksbehandlers forslag til vedtak Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering. Vedlegg Ingen Ikke trykte vedlegg Etisk reglement Kommuneloven Straffeloven Saksopplysninger Korrupsjon i norske kommuner har vært satt på dagsorden i media etter en større nyhetsreportasje i Dagsrevyen NRK tidlig i januar Her kommer det frem at det er få anmeldte korrupsjonssaker til Økokrim. Videre opplyses det at det siden 2002 har vært 24 saker i offentlig sektor hvor det er tatt ut tiltale og saken er pådømt. Samlet har disse hatt et omfang på ca. 205 millioner kr. Korrupsjon er straffbart, jf. straffelovens 276a. hvor det heter: «For korrupsjon straffes den som a) for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, eller b) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag» Se også 276c som omhandler utilbørlig fordel egnet til å påvirke utførelsen av stilling og verv mv. Økonomiske misligheter omfatter imidlertid noe langt mer enn bare korrupsjon. Som eksempel vil bevisst feilrapportering kunne bli oppfattet som en økonomisk mislighet. Å avdekke og å forebygge økonomiske misligheter er en viktig oppgave for den kommunale egenkontroll. Den kommunale egenkontroll består imidlertid av 2 ledd. På den ene side har en den kontroll som utøves av rådmannen gjennom rådmannens internkontroll og holdningsskapende arbeid. Kontrollkomiteen og revisors oppgave er å påse at rådmannens internkontroll fungerer tilfredsstillende. I et overordnet perspektiv er dette kontrollkomiteen og revisors viktigste oppgave.

14 Rådmannen er anmodet om å gi en orientering om sine vurderinger mht. risiko for misligheter og korrupsjon, samt om arbeidet for å avdekke og å forebygge korrupsjon og økonomiske misligheter. Rådmannen vil gi orienteringen i møte. Vurdering Media har hatt et betydelig fokus rettet mot korrupsjon og økonomiske misligheter i kommunal forvaltning. Dette har satt den kommunale egenkontroll og dens betydning på dagsorden i samfunnsdebatten. Det er derfor av interesse for kontrollkomiteen å få en nærmere orientering om rådmannens risikovurderinger, samt status vedrørende arbeidet med å avdekke og å forebygge korrupsjon og økonomiske misligheter i kommunen. Steinkjer Paul Stenstuen Kontrollsekretær

15 STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite SAK 005/13 BRUKERBETALTE FERIETURER I STJØRDAL KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollkomiteen Paul Stenstuen 005/ Saksbehandlers forslag til vedtak Saken legges frem uten forslag til vedtak. Vedlegg Brev fra Stjørdal kommune (legges fram i møte) Ikke trykte vedlegg 1. Kontrollkomiteens sak 40/12 2. Kommuneloven m/forskrifter 3. Forvaltningsloven Saksopplysninger Kontrollkomiteen behandlet etter en henvendelse fra KomRev Trøndelag IKS, sak 40/12, vedrørende brukerbetalte ferieturer i Stjørdal kommune. Kontrollkomiteen gjorde slikt vedtak i saken: 1. «Kontrollkomiteen tar saken til foreløpig orientering. 2. Kontrollkomiteen ber administrasjonen foreta en ny gjennomgang som legges frem for kontrollkomiteen i neste møte.» Administrasjonen vil som anmodet fremlegge sin nye gjennomgang i møte. Vurdering En forventer at det vil kunne fremkomme opplysninger underlagt taushetsplikt i orienteringen. Kontrollkomiteen må derfor ta stilling til en eventuell lukking av møte før saken tas opp til behandling.

16 Da en ikke kjenner innholdet i den informasjon som vil bli gitt, er det ikke mulig å legge frem saken med forslag til vedtak. Steinkjer Paul Stenstuen Kontrollsekretær

17 STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen SAK 006/13 ORIENTERING FRA REVISOR - STATUS FOR REVISJONSARBEIDET Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollkomiteen Paul Stenstuen 006/ Saksbehandlers forslag til vedtak Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering Vedlegg Ingen Ikke trykte vedlegg 1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner Saksopplysninger Kontrollkomiteen skal påse at det føres betryggende revisjon med kommunens regnskaper. Kontrollkomiteen skal også påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). Revisor vil gi en statusrapport for revisjonsarbeidet i møte. Vurdering Kontrollkomiteen vil bli gitt innblikk i revisors foreløpige vurderinger og arbeidsmetoder. Møtet må derfor lukkes under revisors orientering, jf. off.l. 13 og forv.l. 13. Steinkjer Paul Stenstuen Kontrollsekretær

18 STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen SAK 007/13 SELSKAPSKONTROLL VEDRØRENDE STJØRDAL KULTURUTVIKLING AS Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollkomiteen Paul Stenstuen 007/ Kommunestyret Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollkomiteen slutter seg til rapporten «Stjørdal kulturutvikling AS selskapskontroll» 2. Rapporten oversendes kommunestyret for videre behandling. Saksbehandlers forslag til innstiling til kommunestyret 1. Kommunestyret tar rapporten «Stjørdal kulturutvikling AS selskapskontroll» til etterretning. 2. Kommunestyret ser viktigheten av at prinsippene for eierstyring og selskapsstyring er godt kjent for samtlige av de folkevalgte. Dette bør derfor inngå som et naturlig ledd i den rutinemessige folkevalgtopplæringen. I tillegg bør det gjennomføres et kurs i løpet av inneværende år. Vedlegg Rapport etter gjennomført selskapskontroll «Stjørdal kulturutvikling AS selskapskontroll», KomRev Trøndelag IKS Ikke trykte vedlegg 1. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak, KS 2. Kommunestyrets sak 6/13 «Eierskapsmelding 2013 Stjørdal kommune» 3. Formannskapets sak 7/13 «Høringsutkast - Selskapskontroll av Stjørdal Kulturutvikling AS» 4. Kontrollkomiteens sak 007/12 «Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon vedrørende Stjørdal kulturutvikling AS» 5. Kontrollkomiteens sak 39/11 Plan for selskapskontroll oppstart 6. Kontrollkomiteens sak 17/11 Selskapskontroll bestilling 7. Kommunestyrets sak 9/11 Stjørdal kulturutvikling revisors innsynsrett 8. Kommunestyrets sak 98/10 Stjørdal Regionale Kulturhus - Skisseprosjekt, Kostnadsramme og Finansiering 9. Kommunestyrets sak 67/ Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) med forskrifter

19 Saksopplysninger Kontrollkomiteen ba revisor om å gjennomføre selskapskontroll med forvaltningsrevisjon vedrørende Stjørdal kulturutvikling AS den , sak 7/12. Revisor har gjennomført prosjektet og har avlevert sin prosjektrapport, se vedlegg. Revisor har gjennom prosjektet belyst følgende problemstillinger: 1. «Eierstyring: Utøver kommunen eierskapet i SKU i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger og etablerte normer for god eierstyring? 2. Anbudsprosessen Var anbudsgrunnlaget knyttet til de bygningsmessige arbeidene tilstrekkelig spesifisert?» Revisor gir i sammendraget bl.a. uttrykk for at: «KomRev Trøndelags gjennomgang viser at kommunen ikke utøver eierskapet i Stjørdal Kulturutvikling AS helt i samsvar med etablerte normer for god eierstyring. Kommunen har til tider fremstått som en utydelig eier av SKU. Det kan blant annet skyldes politisk uenighet og skjørt flertall, og manglende folkevalgtopplæring og eierskapsmelding.» (side 4) og, «KomRev har ikke oppdaget noe som tilsier at SKU bør klandres for at det ble nødvendig å avbryte kontrakten med Reinertsen. Det ble utarbeidet et konkurransegrunnlag der anskaffelsen ble beskrevet med funksjonskrav, jfr. lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Konkurransegrunnlaget (og Strukturplanen) er et omfattende dokument som tilsynelatende beskriver anskaffelsen på en utfyllende måte. Prosjekteringen ble utført av profesjonelle aktører. Så langt revisor er i stand til å bedømme, så var anbudsgrunnlaget knyttet til de bygningsmessige arbeidene tilstrekkelig spesifisert. Årsaken til at samarbeidet med Reinertsen måtte avbrytes ligger etter KomRevs mening ikke i at grunnlagsdokumentene ikke var gode nok.» (side 5) Rapporten har vært til høring hos formannskapet som kommunens representant i selskapets generalforsamling. Formannskapet behandlet høringsutkastet den , sak 7/13 «Høringsutkast - Selskapskontroll av Stjørdal Kulturutvikling AS» Formannskapet fattet slikt vedtak i saken: 1. «Saken tas til orientering. 2. Kommunen gjennomfører opplæring i eierskap og selskapsledelse til folkevalgte som en del av folkevalgtopplæringen. 3. Rådmannen utarbeider en oppdatert eierskapsmelding i løpet av 1. halvår 2013.» Tilleggsopplysninger Kommunestyret behandlet og vedtok eierskapsmelding i møte den , sak 6/13

20 Vurdering Revisor har enkelte merknader knyttet til kommunens eierskapsforvaltning. Kunnskap om eier- og selskapsstyring vurderes som vesentlig for å kunne forstå ansvars og rolledelingen mellom eier, generalforsamlingen og styret for det enkelte selskap. Disse temaene bør derfor inngå som et naturlig ledd i den rutinemessige folkevalgtopplæringen. Kommunestyret har allerede behandlet og vedtatt eierskapsmelding. Saken legges med dette frem for kontrollkomiteen. Steinkjer Paul Stenstuen Kontrollsekretær

21 Stjørdal Kulturutvikling AS Selskapskontroll Stjørdal kommune 2013

22 KomRev Trøndelag IKS Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mars 2012 til februar 2013 gjennomført selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Stjørdal Kulturutvikling AS. Selskapskontrollen er bestilt som et tillegg til en forvaltningsrevisjon som følger kulturhusprosjektet, og prosjektplanen ble behandlet i kontrollutvalget 17. februar Vår kontaktperson i Stjørdal Kulturutvikling AS har vært Arne Fridthjof Venæs. Vi takker for et positivt samarbeid. Levanger, Sissel Mikalsen /s/ Oppdragsansvarlig revisor Vegard Wist Prosjektleder Stjørdal Kulturutvikling AS 2

23 KomRev Trøndelag IKS Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Hjemmel for selskapskontroll Kontrollutvalgets bestilling Problemstillinger Gjennomføring og metode Om selskapet Eierforhold Styret Økonomi Juridiske og avtalemessige forhold Eierskap Problemstilling Revisjonskriterier Data Eierskapsmodell Eierstrategi Eierstyring Vurdering Konklusjon og anbefalinger Anbudsprosessen Problemstilling Revisjonskriterier Data Vurdering Konklusjon Høring Referanseliste Vedlegg 1. Vedtekter for Stjørdal Kulturutvikling AS 2. Styreinstruks for Stjørdal Kulturutvikling AS 3. Høringssvar fra styreledere og daglig leder i Stjørdal Kulturutvikling AS Stjørdal Kulturutvikling AS 3

24 KomRev Trøndelag IKS Sammendrag KomRev Trøndelag IKS har gjennomført selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Stjørdal Kulturutvikling AS (SKU). Selskapskontrollen omhandler eierstyring og forvaltningsrevisjonen omhandler anbudsprosessen. Følgende problemstillinger er undersøkt: 1. Eierstyring: Utøver kommunen eierskapet i SKU i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger og etablerte normer for god eierstyring? 2. Anbudsprosessen: Var anbudsgrunnlaget knyttet til de bygningsmessige arbeidene tilstrekkelig spesifisert? Eierstyring Vurdering KomRevs gjennomgang viser at kommunen ikke har gjennomført opplæring i eierskap og selskapsledelse som del av folkevalgtopplæringen. Ordfører har riktignok en god del erfaring, men hele kommunestyret deltar aktivt i debatten omkring SKU og burde som eier av selskapet fått tilført mer kunnskap om eierstyring. Stjørdal kommune utarbeidet en eierskapsmelding som ble behandlet i kommunestyret i 2008 og rullert i Den burde blitt rullert årlig, men KomRev kan ikke se at det har blitt gjort. Eierne har formulert klare mål og strategier for SKUs virksomhet i vedtektene. Prinsippene for selskapets utbyttepolitikk er også klargjort i vedtektene, der heter det at SKU er ikke kommersielt, og at det er uaktuelt å betale utbytte. De kanskje viktigste årsakene til at SKU ble etablert som et AS var at kommunen ønsket effekt av samspillet med private aktører, og full refusjon av merverdiavgift. Samtidig er det politisk uenighet om dette prosjektet, og det er KomRevs inntrykk at politikerne (eierne) ønsker tett styring av selskapet. Det sistnevnte er ikke alltid forenlig med organisasjonsformen AS, der det er styret som fører det løpende tilsynet med virksomheten. Etter KomRevs mening har Stjørdal kommune vært en aktiv, men utydelig eier av SKU. Det begrunner vi i start- og stoppvedtakene i kommunestyret, som igjen førte til at selskapets ledelse ble handlingslammet i perioder, og dessuten uenighet/uklarhet om hvordan nåværende styreleder skal løse sin rolle som både styreleder og kommunestyremedlem. Kommunestyret har fulgt KS anbefaling om at politisk ledelse bør oppnevnes som kommunens representanter til generalforsamling, og eierutøvelsen speiler kommunestyrets samlede flertallsbeslutning. Konklusjon KomRev Trøndelags gjennomgang viser at kommunen ikke utøver eierskapet i Stjørdal Kulturutvikling AS helt i samsvar med etablerte normer for god eierstyring. Kommunen har til tider fremstått som en utydelig eier av SKU. Det kan blant annet skyldes politisk uenighet og skjørt flertall, og manglende folkevalgtopplæring og eierskapsmelding. Stjørdal Kulturutvikling AS 4

25 KomRev Trøndelag IKS Anbefalinger På bakgrunn av funnene i denne eierskapskontrollen, anbefaler KomRev at kommunen: gjennomfører opplæring i eierskap og selskapsledelse til folkevalgte som del av folkevalgtopplæringen utarbeider en oppdatert eierskapsmelding Anbudsprosessen KomRev har ikke oppdaget noe som tilsier at SKU bør klandres for at det ble nødvendig å avbryte kontrakten med Reinertsen. Det ble utarbeidet et konkurransegrunnlag der anskaffelsen ble beskrevet med funksjonskrav, jfr. lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Konkurransegrunnlaget (og Strukturplanen) er et omfattende dokument som tilsynelatende beskriver anskaffelsen på en utfyllende måte. Prosjekteringen ble utført av profesjonelle aktører. Så langt revisor er i stand til å bedømme, så var anbudsgrunnlaget knyttet til de bygningsmessige arbeidene tilstrekkelig spesifisert. Årsaken til at samarbeidet med Reinertsen måtte avbrytes ligger etter KomRevs mening ikke i at grunnlagsdokumentene ikke var gode nok. Stjørdal Kulturutvikling AS 5

26 KomRev Trøndelag IKS 1 Innledning 1.1 Hjemmel for selskapskontroll I henhold til kommuneloven 77 nr. 5 skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 1 Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontroll. 2 Den omfatter kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser, herunder å kontrollere om den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det kan også gjennomføres forvaltningsrevisjon i selskaper. Forvaltningsrevisjonen kan omfatte systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger Kontrollutvalgets bestilling I utgangspunktet skulle KomRev Trøndelag gjennomføre en forvaltningsrevisjon som skulle følge byggingen av kulturhuset på Stjørdal. Av ulike grunner ble byggestarten utsatt, og kontrollutvalget bestilte da en eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon av den opprinnelige anbudsprosessen. Bestilling/prosjektplan ble behandlet i kontrollutvalget 17. februar 2012 i sak 007/12. Bakgrunnen for å se på anbudsprosessen var at Stjørdal Kulturutvikling AS (SKU) ikke kom til enighet med entreprenøren som hadde blitt tildelt kontrakten for det byggtekniske arbeidet, og den avtalen ble annullert. Kontrollutvalget ønsket å få belyst om årsaken til at det ble nødvendig å avslutte samarbeidet med entreprenøren skyldtes for dårlig spesifisering av prosjektet. 1.3 Problemstillinger 1. Eierstyring: Utøver kommunen eierskapet i SKU i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger og etablerte normer for god eierstyring? 2. Anbudsprosessen Var anbudsgrunnlaget knyttet til de bygningsmessige arbeidene tilstrekkelig spesifisert? 1 Selskapskontroll er nærmere omtalt i forskrift om kontrollutvalg kapittel 6 ( 13-15). 2 Jf. forskrift om kontrollutvalg 14 første ledd. 3 Jf. forskrift om revisjon 7 første ledd. Stjørdal Kulturutvikling AS 6

27 KomRev Trøndelag IKS 1.4 Gjennomføring og metode Selskapskontrollen er gjennomført i samsvar med kommunelovens regler om selskapskontroll i 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg 13 og 14. Undersøkelsen er utført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds (NKRF) Standard for forvaltningsrevisjon RSK 001, som sier at revisor må utføre forvaltningsrevisjonen systematisk, og at vurderinger og konklusjoner må bygge på pålitelige og gyldige data som gir et reelt bilde av situasjonen. Rapporten bygger på data innhentet gjennom dokumentanalyse og intervju. Intervju med styreleder (og daglig leder) ble gjennomført , styret har blitt skiftet ut etter den tid. Vi har ikke intervjuet dagens styreleder, da denne rapporten stort sett omhandler hendelser under den forrige styreleders periode. Når vi presenterer styreleders mening er det, med mindre noe annet er presisert, snakk om styreleder per juni 2012, Inge Grøntvedt. Referatene fra intervjuene er verifisert av informantene i etterkant for å rette opp eventuelle faktafeil og misforståelser. De innsamlede data vurderes opp mot revisjonskriterier, som er krav og forventninger til virksomheten. I dette prosjektet vurderes data opp mot kriterier hentet fra lovverk og normer for god eierstyring og selskapsledelse. Revisjonskriteriene er nærmere beskrevet under de enkelte problemstillingene. Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang i denne selskapskontrollen har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å svare på de problemstillinger kontrollutvalget har vedtatt. Som bakgrunn for drøftingene, vil vi innledningsvis kort redegjøre for virksomheten i Stjørdal Kulturutvikling AS. 2 Om selskapet 2.1 Eierforhold Stjørdal Kulturutvikling AS ble stiftet 9. januar Stjørdal kommune er den suverent største eieren med 95,95 % av aksjene. De resterende eierne er Forr-Bo Eiendom AS, Hernes AS, Vennatrø Gruppen AS, Aasen & Five AS og Gjensidige Stjørdal Brannkasse, alle med 0,71 % av aksjene, og Sparebank 1 SMN med 0,5 % av aksjene. 4 Selskapets virksomhet er beskrevet i 3 i vedtektene. Se mer om dette i kapittel Styret Styring og drift innenfor SKU reguleres av aksjelovgivningen. I aksjelovgivningen tillegges styret de fleste driftsmessige beslutningene. Det øverste selskapsorganet (generalforsamlingen) utøver mer overordnede eierfunksjoner. Styret i SKU har 7 medlemmer. Kommunestyret vedtok 21. juni 2012 å be generalforsamlingen i SKU om å utvide antall kommunalt oppnevnte styremedlemmer fra 4 til 5, og i tillegg skal styrelederen nå velges blant de medlemmene som er foreslått av 4 Kilde: Stjørdal Kulturutvikling AS 7

28 KomRev Trøndelag IKS kommunestyret. De private aksjonærene fordeler de 2 gjenværende styreplassene. Styret ble delvis skiftet ut i august 2012, kun de to private representantene fortsatte. Styrets myndighet og oppgaver er, i tillegg til i aksjelovgivningen, definert i selskapets vedtekter og styreinstruksen. Styreinstruksen fastsetter retningslinjer for styrets arbeid. Den ble vedtatt første gang av styret , og skal deretter vedtas hvert år. Styret skal hvert år utarbeide en årsplan, og tar sikte på å avholde om lag ett styremøte per måned. I saker hvor daglig leders deltakelse ikke er ønskelig, skal styreleder avklare dette med daglig leder. Styret evaluerte seg selv, styreleder og daglig leder i sak 83/10. Momentene som kom frem under diskusjonen er vedlagt protokollen fra dette styremøte. Daglig leder har en god del kontakt mot styret. Styreleder oppfattes av daglig leder å være tilgjengelig og involvert i kulturhusprosjektet. Daglig leder har lite kontakt mot rådmannen, men mer mot teknisk etat i saker som reguleringsplanarbeider, planlegging av bypark og p- kjeller og infrastruktur generelt. Daglig leder har imidlertid savnet en mer aktiv deltagelse fra etat teknisk drift når det gjelder både kulturhusets tekniske innhold, og de kommunale prosjektene. 2.3 Økonomi Selskapet har ikke erverv som formål, dvs. at det er ikke kommersielt og at det ikke kan betales utbytte. Eventuelt overskudd skal gå til å styrke egenkapitalen og å sikre selskapets drift i samsvar med formålet. Dette er nedfelt i selskapets vedtekter. Oversikt over økonomiske nøkkeltall: Driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat Balansesum Egenkapital Egenkapitalprosent 13,9 % 68,0 % 93,3 % Resultatregnskapet består av lønnskostnader til administrasjon og løpende driftskostnader til opprettholdelse av kontor i Torgkvartalet. Eiendelene i balansen består i all hovedsak av bankinnskudd og påløpte kostnader i forbindelse med planlegging av nytt kulturhus. Kostnadene er balanseført med kr ,-, hvorav tomtekostnad utgjør kr ,-, planleggingskostnader (det vesentligste til arkitekt konsulenter) kr ,- inkl mva, og regnskapsposten er redusert med kr ,- som er refundert merverdiavgift. 6 Finansiering av kulturhuset er basert på både egenkapital, lån, tilskudd, gaver og bidrag. I finansieringsplanen er det forutsatt følgende: 5 Kilde: Årsberetning Kilde: Nummerert brev , revisjonsfirmaet Arne Klæth AS. Stjørdal Kulturutvikling AS 8

29 KomRev Trøndelag IKS Egenkapital på kr. 70,35 mill., hvorav aksjeinnskudd på kr. 6,35 mill. og samlet tomteverdi kulturhus og hotell på kr. 64 mill. Offentlige tilskudd på ca. kr 48,0 mill., hvorav ca. kr. 8,0 mill. er bekreftet. Samarbeidspartnere på ca. kr 32,7 mill., hvorav ca. kr 4,8 mill. er bekreftet. Salg av kommunal eiendom på ca. kr 49,0 mill., salget er ikke gjennomført. Kirkens andel er beregnet til kr 44,4 mill., denne delen er nå besluttet gjennomført som et særskilt prosjekt, i økonomiplan er det avsatt kr. 65 mill. (inkl. mva.) til kirkeprosjektet.. Refusjon av merverdiavgift på ca. kr 125,0 mill., ekstern konsulent Ernst & Young har anslått at det er muligheter for refusjon av 100 % av merverdiavgiften knyttet til kulturhuset som skal leies av Stjørdal kommune. Lånefinansiering av resterende kapitalbehov. Det fremgår av denne oversikten at deler av finansieringen ennå ikke er på plass (nummerert brev fra selskapets revisor datert 10. mai 2012). SKUs revisor skriver i nummerert brev : Vi vil i den anledning be styret rette oppmerksomheten på sitt ansvar, herunder ansvar for gjennomføringen av byggeprosjektet og finansieringen. Vi er kjent med at det politiske flertall som er grunnlaget for byggingen av kulturhuset er skjørt, med en politisk overvekt med 1 stemme i kommunestyret for bygging av kulturhuset. Etter vår mening kan dette være en utfordring for styret i Stjørdal Kulturutvikling AS, med hensyn til gjennomføring og finansiering av byggeprosjektet. Vi har sett på grunnlagene for kostnadsoverslaget og de beregninger som er forelagt oss. Vi har ikke tilstrekkelig kompetanse eller god nok bakgrunn til å vurdere kvaliteten i det materialet som er forelagt oss, men ser at dette er gjenstand for grundig intern gjennomgang og ekstern kvalitetssikring av FAVEO. I forbindelse med at finansieringen av kulturhuset fortsatt har mangler, ber vi ledelsen og styret sørge for at grunnlaget eller planen for finansiering er kvalitetssikret på en slik måte at kulturhuset blir fullfinansiert. 2.4 Juridiske og avtalemessige forhold SKU må følge reglene i offentlighetsloven, jfr. offl. 2. Styreleder sier også at det praktiseres meroffentlighet i saker som ikke er til skade for selskapet. Selskapets formål er planlegging og bygging av kulturhus som i hovedsak blir finansiert av offentlige midler. SKU må derfor forholde seg til lov om offentlige anskaffelser, siden 2 sier at loven gjelder for bygge- og anleggskontrakter dersom det offentlige yter tilskudd på mer enn 50 % av kontraktens verdi. Revisor velges i generalforsamling, SKU revideres av revisjonsfirmaet Arne Klæth AS. Stjørdal Kulturutvikling AS 9

30 KomRev Trøndelag IKS 3 Eierskap 3.1 Problemstilling Utøver kommunen eierskapet i Stjørdal Kulturutvikling AS i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger og etablerte normer for god eierstyring? 3.2 Revisjonskriterier Revisjonskriterier er hentet fra KS anbefalinger om god eierstyring og selskapsledelse av kommunalt eide selskaper. 1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte Kommuner bør som en del av folkevalgtopplæringen gjennomføre obligatoriske kurs og/eller eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspektene knyttet til eierstyring av utskilt virksomhet. 2. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger Kommuner skal foreta en politisk gjennomgang av virksomhet som er organisert som selvstendige rettssubjekter gjennom utarbeidelsen av en eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen bør gjennomgås og eventuelt revideres hvert år i kommunestyret. 3. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og vedtekter Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i vedtektene. Innenfor rammen av vedtektene bør selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet. For selskaper som opererer innenfor et marked skal prinsippene for en eventuell utbyttepolitikk klargjøres og deretter fremmes for eierorganet gjennom vedtektene. Formålsangivelsen i vedtekter bør vurderes med jevne mellomrom for å se om det er behov for endringer. 4. Vurderinger og valg av selskapsform Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset virksomhetens formål, eierstyringsbehov, markedsmessige forhold og konkurranseregelverket. Selskapsformen er viktig i forhold til mulighet og ønske om politisk styring og kontroll. 5. Sammensetning og funksjon til eierorgan For aksjeselskap anbefales det at kommunestyret oppnevner politisk ledelse som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. Eierutøvelsen skal speile kommunestyrets samlede flertallsbeslutning. I tillegg til disse anbefalingene er naturligvis de rammene som ligger fast i aksjelovgivningen en del av forutsetningene for god eierstyring. Dette henger spesielt sammen med punkt 4, valg av selskapsform. Kommunen må rette seg inn etter den særlovgivningen som finnes for den valgte selskapsformen. Stjørdal Kulturutvikling AS 10

31 KomRev Trøndelag IKS 3.3 Data Eierskapsmodell Ordføreren trekker fram flere grunner til at aksjeselskap ble valgt som selskapsform. Denne selskapsformen skulle gi; god styring og kostnadseffektiv gjennomføring full effekt av samspillet mellom kommunen og private aktører med relevant kompetanse full refusjon av merverdiavgift for byggeprosjektet offentlige tilskudd og spillemidler gunstig finansiering gjennom en lav rente på grunn av kommunal garanti for låneopptaket I aksjeselskap er det generalforsamlingen som utøver den øverste myndighet i selskapet. Tidligere representerte ordføreren kommunen i generalforsamling i deleide selskaper, herunder SKU. I selskaper der kommunen er eneeier representerte formannskapet kommunen. Fra og med skal formannskapet være kommunens eierrepresentanter i selskaper der kommunen eier over 90 %. Dermed er det formannskapet som nå møter på vegne av kommunen i generalforsamlingen i SKU (se sak 53/12 i kommunestyret). I generalforsamlingen handler formannskapet på bakgrunn av vedtak fattet i kommunestyret, formannskapet har dermed et bundet mandat. Valget av aksjeselskap som selskapsform har noen følger for den politiske styringen og kontrollen av selskapet. Styringen av SKU er underlagt aksjelovgivningen, og må følge selskapsorganene. Den logiske prosedyren for avklaring og iverksetting av kommunens syn i vesentlige SKUsaker vil i henhold til dagens modell være følgende: 1. Rådmannen utreder saker (eventuelt på grunnlag av innspill/informasjon fra SKU), og avgir innstilling til kommunestyret. 2. Kommunestyret drøfter saker og fatter vedtak på vegne av Stjørdal kommune (med alminnelig/simpelt flertall av avgitte stemmer). 3. Eierrepresentantene (formannskapet fom , ordfører før dette) representerer kommunestyrets flertallssyn i generalforsamlingen for SKU. 4. Generalforsamlingen i SKU har myndighet til å vedta vedtekter samt til å velge styremedlemmer og føre tilsyn med styret. Generalforsamlingen utøver den øverste myndighet i selskapet, og har en generell instruksjonsmyndighet overfor styret. 5. Styret i SKU har ansvaret for forvaltningen av selskapet, og fører tilsyn med den daglige ledelsen. 6. Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt Se figur under. I utgangspunktet følger informasjonsflyten som går den motsatte veien også de samme linjene og selskapsorganene. Det er imidlertid ikke noe i veien for at selskapet, dvs. styreleder eller daglig leder, kan komme og informere kommunestyret direkte. Stjørdal Kulturutvikling AS 11

Stjørdal Kulturutvikling AS

Stjørdal Kulturutvikling AS Stjørdal Kulturutvikling AS Selskapskontroll Stjørdal kommune 2013 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mars 2012 til februar 2013 gjennomført selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Stjørdal

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE 05.09.2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Frosta kommune i perioden april til september

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

MIDTRE NAMDAL VEKST AS

MIDTRE NAMDAL VEKST AS SELSKAPSKONTROLL MIDTRE NAMDAL VEKST AS FLATANGER KOMMUNE DESEMBER 2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Flatanger kommune i perioden

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: 9. MAI 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES Møtet var opprinnelig innkalt til 11. april, men ble utsatt til 9. mai 2014 Faste

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

SNÅSA KUNNSKAPSHAGE AS

SNÅSA KUNNSKAPSHAGE AS SELSKAPSKONTROLL SNÅSA KUNNSKAPSHAGE AS SNÅSA KOMMUNE SEPTEMBER 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Snåsa kommune i perioden januar

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite Møteinnkalling DATO: FREDAG 29. MAI 2009 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM HALSEN STJØRDAL RÅDHUS Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen NB! MERK STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 27. februar 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 27. februar 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 27. februar 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 24. mars 2015 Tid: Kl. 10:00-11:00 Behandling av saker etter saksliste Kl. 11:00-12:00 Besøk/omvisning ved helsetunet Kl. 12:00-12:30 Lunsj

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 12. februar 2008 TID: Kl 10:00 STED: Møterom 3. etg. rådhuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 28.08.13 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleiar Arild Forgard, medlem

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: FREDAG 12. NOVEMBER 2010 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM STEINVIKHOLM STJØRDAL RÅDHUS Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013

SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013 INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Nord- Odal kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. januar 2009 Møtetid: Kl. 11.00 ( Merk tiden! ) Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

SAKLISTE. 020/12 Plan for selskapskontroll /12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS

SAKLISTE. 020/12 Plan for selskapskontroll /12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Mandag 11. juni 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Sætra (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 01/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 01/2016-02/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Mandag 25. januar 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: FREDAG 11. FEBRUAR 2011 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM VÆRNES STJØRDAL RÅDHUS Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2013 Møtetid: Kl. 08.30 (mrk tida) Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 10. november 2009 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus kommunestyresalen MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Kongsvinger kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Folkevalgtopplæring Selbu 25. november 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør Disposisjon Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Rapport etter gjennomført selskapskontroll ved Innherred Produkter AS Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/8142

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. Møteinnkalling TID: 21.11.2006 KL. 0900 STED: MØTEROM GLASSBURET 3. ETG, FYLKETS HUS, NORDSILEIRET NB! MERK STED!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 03.02.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/16 MØTEBOK Dato: 16.11.2016 kl. 13.00 15.00 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 13. november 2012 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 29. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus møterom 3035. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, revisor, ordfører

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 04.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/16 Dato: 11.04.16 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Fosnes kommune Kontrollutvalget

Fosnes kommune Kontrollutvalget Fosnes kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget den 9. februar 2012, sak 004/12 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post:

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/16 Dato: 06.06.16 kl. 12.30 14.00 Sted: Minne Kultursenter ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 29. mars 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, Formannskapssalen

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 29. mars 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, Formannskapssalen INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 29. mars 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, Formannskapssalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Inderøy kommune Kontrollutvalget

Inderøy kommune Kontrollutvalget Inderøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60920/2012 2012/7271 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/187 Bystyret 24.10.2012 Plan for selskapskontroll 2012-2015 Saksopplysninger

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: FREDAG 13. JUNI 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

VERDALKOMUNE Kontrolutvalget. Møteinkaling Kl. 12:00 NB: Endret møtetidspunkt Møterom Porselensstrand

VERDALKOMUNE Kontrolutvalget. Møteinkaling Kl. 12:00 NB: Endret møtetidspunkt Møterom Porselensstrand Møteinkaling TID: STED: 17.02.2006 Kl. 12:00 NB: Endret møtetidspunkt Møterom Porselensstrand Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 9.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 2/09 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/09

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 24. februar 2015, kl. 16.00 Sted Møterom 457, Lørenskog rådhus Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Andreas Halvorsen, nestleder Thilagawaty Sanmuganathan Tilstede varamedlemmer Forfall

Detaljer

Oppfølging KU-saker Eidskog-2014 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Eidskog-2014 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig 22.1.14 1/14 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 2/14 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 3/14 Oppfølging

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 22.09.2003 Kl. 13:00 STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/16 Dato: 11.04.2016 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, møterom Lilleheia

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Namsos kommune Kontrollutvalget

Namsos kommune Kontrollutvalget Namsos kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget 10. februar 2016, sak 007/16 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post:

Detaljer

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

Møteinnkalling. SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 22.11.2006 kl. 18.00 STED: Møterom Herredshuset

Møteinnkalling. SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 22.11.2006 kl. 18.00 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 22.11.2006 kl. 18.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer