MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN /03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003"

Transkript

1 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter: Erling Bruarøy Haldor Fosse Olav Djuve SALISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØONOMIPLAN /03 03/01104 RENESAPSRAPPORT OTOBER /03 03/01621 INVESTERINGSRAPPORT PR OTOBER /03 03/01754 DIVERSE BUDSJETTREGULERINGAR LØN 0144/03 03/03529 BIR - OBLIGASJON 0145/03 03/03551 PREMIEAVVI - PENSJON 0146/03 03/02048 PROSJET "ONURRANSE 2003" 0147/03 03/03431 NY VEG TIL SVEO 0148/03 03/02691

2 TILOMSTVEG STEINNESVEGEN - LYNGHEIM, ETAPPE /03 03/00216 OMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSIS ATIVITET - RULLERING /03 03/00165 GODJENNING AV REG.PLAN FOR DØSVIGHAGEN, 63/14,7 0151/03 03/00664 GODJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR HILDEREN, SEISLEIRA GNR. 34, BNR. 9, M.FL. 0152/03 03/02925 VAL AV ANDIDATAR TIL LININGSNEMND FOR OMMUNANE SOM HØYRER TIL BJØRNEFJORDEN LININGSONTOR FOR PERIODEN /03 03/02926 VAL AV ANDIDATAR TIL OVERLININGSNEMND FOR OMMUNANE SOM HØYRER TIL BJØRNEFJORDEN LININGSONTOR FOR PERIODEN /03 03/02928 VAL AV SATTEUTVAL I OS FOR PERIODEN /03 03/03360 VAL AV SJØNSMEDLEMER TIL MIDTHORDLAND TINGRETT FOR PERIODEN /03 03/03361 VAL AV MEDDOMARAR TIL MIDTHORDLAND TINGRETT FOR /03 03/03362 VAL AV LAGRETTEMEDLEMER/MEDDOMARAR I LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN FRÅ 1. MAI /03 03/03363 VAL AV JORDSIFTEMEDDOMARAR FOR VALPERIODEN /03 03/01356 MELDINGSSA: MØTE I ONTROLLUTVALET Interpellasjon frå Arbeidarpartiet v/åse Vaksinen Sælensminde ligg ved.

3 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Børge Lunde Fung. ordførar Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato l. Stad Arbeidarpartiet antina Framstegspartiet ommunestyresalen Høgre Bjoarvik Trafikkskole risteleg folkeparti Formannskapssalen Tverrpolitisk Saml.liste Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet Skeisbotnen Sosialistisk Venstreparti Biblioteket Venstre Biblioteket

4 Sak 0140/03 MØTEBO ØONOMIPLAN Saksbehandler: Ingrid arin aalaas Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 03/02306 Saksnr.: Utval Møtedato 0143/03 Os Formannskap /03 Os eldreråd 0149/03 Os Formannskap /03 Arbeidsmiljøutval /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Os kommune sin økonomiplan for vert vedteken slik (første året av økonomiplanen, 2004, vert samtidig vedteken som årsbudsjett for 2004): 1. Årsbudsjettet for 2004 byggjer på dei føresetnader som går fram av rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for , samt heftet Fellesframlegg frå FrP, H, rf, TvS, V, Sp: Økonomiplan Os kommune.

5 Sak 0140/03 2.ommunestyret vedtek følgjande tiltak for å balansera budsjettet for 2004 og økonomiplanen for : RÅDMANNEN FELLES Eining Tekst Beløp (årsbasis) Beløp (årsbasis) Merknader 1100 Folkevalde organ Tilskot til private Posten vert auka m.a. til Os Folkeakademi 1100 Folkevalde organ Ungdomens kommunestyre Ikke nedlegging av tiltaket Totalt 1100 Folkevalde organ Fellesutgifter Avsett til lønsoppgjer Basert på eit lønsoppgjer innafor ei ramme på 3% 1105 Fellesutgifter Tillitsvalde Reorganisering tillitsmannsapparat 1105 Fellesutgifter Lærlingar Opprettholde 10 lærlingeplassar 1105 Fellesutgifter Juridisk hjelp Innsparing juridisk hjelp, ref. eiga f.skapssak 1105 Fellesutgifter Bjørnefjorden næringsutvikling Vidareføring av tilskot + "prisjustering" Totalt 1105 Fellesutgifter Rådmannen sin stab Web-løsning, styrking Vurdere ulike former for å løse Web-utfordringen Totalt 1110 Rådmannen sin stab Bestillar og forvaltar Støttekontakt Tenestenivå på same reelle nivå som i 2003 Totalt 1160 Bestillar og forvaltar Momskompensasjon Momskompensasjon Auka anslag momskompensasjon Totalt 1197 Momskompensasjon Finans Renteinntekt plasseringar Redusert avkastning på plasseringar til ca 6,75% Totalt 1199 Finans Skular Foreldrestyrte skular Igangsetting av tiltaket fra Skular Mindre reduksjon av læremateriell 12- Skular Omlegging av spes.underv./tilpassa oppl., nivå som Skular Lundefossen skule Ikkje reduksjon av og 2000 postar Totalt 12- Skular Barnehagar Barnehagesats kr pr mnd I samsvar med framlegg i statsbudsjettet Totalt 12- Barnehagar Os Ressurssenter Vikar einingsleiar Bruk av intern vikar for einingsleiar 1310 Os Ressurssenter Bruk av fond Bruk av flyktningefond for å få budsjettet i balanse Totalt 1310 Os Ressurssenter Rehabilitering Nedlegging av sengedelen Netto innsparing, men vurdere utvidelse av behandlingsavd./kortid /avlastning Totalt 1320 Rehabilitering Psykiatri og sosial Nedlegging av "Baksio" Ikkje leggje ned tiltaket 1350 Psykiatri og sosial Tilskot til risesenter Ikkje leggje ned tiltaket 1350 Psykiatri og sosial Butrening / ettervern rusmisbrukere Eget prosjekt, sjå verbaldel 1350 Psykiatri og sosial Utviding av ASVO til 25 tils Auke fra 20 til 25 plassar om vi får høve til dette Totalt 1350 Psykiatri og sosial Barn- og unge Skulehelseteneste, vidaregåande skule % stilling helsesøster, 1 dag pr uke pr skule 1360 Barn- og unge Legar skulehelseteneste Vidareføra som i dag Totalt 1360 Barn- og unge Pleie- og omsorg Betaling for heimehjelpstenester Ikkje betaling for minstepensjonistar 1370 Pleie- og omsorg Reduksjon utgiftsauke Norlandia Tilpassa reduksjon i kommunal utgift Luranetunet 1370 Pleie- og omsorg Open omsorg % reduksjon i tenestenivået i open omsorg Totalt 1370 Pleie- og omsorg ultureininga Ymse tilskot etter vedtak Ikkje reduksjon nattopen idrettshall, sjå også neste punkt 1500 ultureininga Tilskot til rusfrie ungdomshus Reduksjon tilskot til rusfrie arrangement 1500 ultureininga ulturmidlar Ikkje reduksjon tilskot til ålment kulturarbeid 1500 ultureininga Fritidstilbod funksjonshemma Ikkje kutt fritidstilbud PU 1500 ultureininga Bibliotek Ikkje kutt bibliotek 1500 ultureininga ulturmidlar Ikkje reduksjon tilskot kor og korps 1500 ultureininga ulturmidlar Ikkje reduksjon tilskot idrett- og friluftsliv 1500 ultureininga Musikkskulen Ikkje auke i foreldrebetaling med 25% 1500 ultureininga Musikkskulen Ikkje prisauke tenester til skulekorps 1500 ultureininga Musikkskulen Etterslep statstilskot frå Berre i 2004 Totalt 1500 ultureininga Bygg og eigedom "Nedlegging av Mobergslia" Opphøyr av leigeavtale med fylkeskommunen Totalt 1600 Bygg og eigedom Samferdsle Tenestekjøp veglys Mindre vedlikehald og skifting av lyspærer Totalt 1700 Samferdsle Alle einingar Ingen kompensasjon for prisst Prisstigning for varer og tenester 1,75% Alle einingar Reduksjon i pensjonssats komm. tilsette Forutsetter 4% lønsvekst Totalt Alle einingar Statsbudsjettet Frie inntekter Statsbudsjettet Auka timetal grunnskulen, kr Netto effekt påvirker ikke balansen Effekt konkurranseutsetting Ressurskrevande brukarar Auka inntekter, 80% utover kr yrkja Tilskot ungdomsprest, vedlikehald sak ; ,- til ungdomsprest + vedlikehald Os Tomteselskap AS Rentekompensasjon, lån Presentasjonsvideo Presentasjonsvideo Os kommune Produksjon (berre i 2004) ommuneplanprosess Prosessarbeid Gjeld berre 2004 Fondsbruk Baksio Gjeld berre 2004 Totalt Budsjettgap Side 5 av 79

6 Sak 0140/03 3. Einingane har følgjande netto driftsbudsjettrammar for (tal i faste prisar). POLITIS INNSTILLING ØONOMIPLAN : OPPSUMMERING Framlegg 2004 Framlegg 2005 Framlegg 2006 Framlegg FOLEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER RÅDMANNEN SIN STAB FELLESTILTA SULAR/BARNEHAGAR ØONOMIEININGA ORGANISASJONSEININGA OMMUNETORGET IT - EININGA UNDEOMBOD BESTILLAR- OG FORVALTNINGSAVD MOMSOMPENSASJON SATT, RAMMETILSOT M.V FINANS HEGGLANDSDALEN SULE UVENTRÆ SULE SØRE ØYANE SULE NORE NESET SULE OS SULE OS UNGDOMSSULE SØFTELAND SULE SØRE NESET SULE HALHJEM BARNETUN LYSELOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN LUNDEFOSSEN SULE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE HELSESJEF OS RESSURSSENTER REHABILITERINGSTENESTER SOSIALE TENESTER OG PSYIS HE TENESTER TIL BARN OG UNGE PLEIE- OG OMSORGSTENESTER PU - VESTRE LURANE PU - IDRETTSVEGEN PU - UHNLETUNET AREALBRU BRANN- OG REDNING ULTUREININGA BYGG OG EIGEDOM SAMFERDSLE VATN LOA OG RENOVASJON Rådmannen får fullmakt til å utarbeida detaljert budsjett for 2004 og økonomiplanen for innafor dei netto driftsbudsjettrammane som vert vedtekne av kommunestyret, jfr. punkt 2 og ommunestyret vedtek følgjande brutto investeringsrammar for : Ordinære prosjekt Sjølvfinansierande prosjekt Vassprosjekt loakkprosjekt Sum investeringar Ordinære prosjekt: Ordinære prosjekt er finansierte med lån i Rådmannen har fullmakt til å oppta og godkjenna lånevilkåra, jfr. delegasjonsreglementet punkt Side 6 av 79

7 Sak 0140/03 Sjølvfinansierte prosjekt Prosjekta gjeld omsorgsbustader og utleigebustader, men det er på dette tidspunkt ikkje teke stilling til nærare innhald i prosjekta. Det er ikkje lagt inn kapitalkostnader og driftskostnader i driftsbudsjettet for desse prosjekta. Sjølvfinansierande prosjekt er finansierte med lån i Rådmannen har fullmakt til å oppta og godkjenna lånevilkåra, jfr. delegasjonsreglementet punkt Vass- og kloakkprosjekt alkulatoriske renter og avskrivingar som følgje av investeringane skal dekkjast av gebyra (sjølvkostprinsippet). Investeringane skal finansierast ved opptak av lån. Rådmannen har fullmakt til å oppta og godkjenna lånevilkåra, jfr. delegasjonsreglementet punkt Det vert teke opp startlån til vidare utlån på kr ,- pr år i planperioden. Nedbetaling av låna skjer i samsvar med regelverk i Husbanken. Det vert søkt om bustadtilskot i samsvar med gjeldande regelverk i Husbanken. Rådmannen har fullmakt til å oppta og godkjenna lånevilkåra, jfr. delegasjonsreglementet punkt Summane i investeringsbudsjettet kan overførast til seinare år. 7. Ved utrekning av forskotsskatt og forskotstrekk i 2004 vert det nytta høgste lovlege skatteøyre. 8. Følgjande låne- og garantisummar vert fastsette for helse- og sosiale tenester: Lån til buutgifter kr ,- Øvrige utlån kr ,- Garantiar for utlån kr ,- 9. ommunestyret vedtek avgifter og gebyr for 2004 i samsvar med vedlagte hefte Framlegg til avgiftsbudsjett 2004 med følgjande endringar: Renovasjonsgebyr side 16: satsane vert uendra frå ommunestyret godkjenner følgjande budsjettdokument for 2004, jfr. vedlegg: a. Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet b. Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet fordelt c. Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet d. Budsjettskjema 2B Fordelt til investeringar i anleggsmidlar e. Vedlegg 3 Økonomisk oversikt drift f. Vedlegg 4 - Økonomisk oversikt investeringar 11. Budsjettrammane er bindande for administrasjonen, og må ikkje overskridast utan at kommunestyret på førehand har innvilga naudsynt tilleggsløyving. Det er såleis einingane sine netto utgiftsrammar som skal leggjast til grunn for tenestenivået i Os kommune. Børge Lunde Fung. ordførar Behandling i Os Formannskap i møte Side 7 av 79

8 Sak 0140/03 Behandling i utvalget: Fellesframlegg FrP, H, rf, TvS, V, SP vedk. Økonomiplan vart delt ut. Os Arbeidarparti sitt framlegg til budsjett 2004 vart delt ut. Ap sitt forslag fekk 2 røyster (2Ap) og falt. FrP sitt forslag fekk 7 røyster (4FrP, 1rf, 1Tvs) og vert dermed innarbeidd i økonomiplanen. Vedtak: Os kommune sin økonomiplan for vert vedteken slik (første året av økonomiplanen, 2004, vert samtidig vedteken som årsbudsjett for 2004): 1. Årsbudsjettet for 2004 byggjer på dei føresetnader som går fram av rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for , samt heftet Fellesframlegg frå FrP, H, rf, TvS, V, Sp: Økonomiplan Os kommune. Side 8 av 79

9 Sak 0140/03 2.ommunestyret vedtek følgjande tiltak for å balansera budsjettet for 2004 og økonomiplanen for : RÅDMANNEN FELLES Eining Tekst Beløp (årsbasis) Beløp (årsbasis) Merknader 1100 Folkevalde organ Tilskot til private Posten vert auka m.a. til Os Folkeakademi 1100 Folkevalde organ Ungdomens kommunestyre Ikke nedlegging av tiltaket Totalt 1100 Folkevalde organ Fellesutgifter Avsett til lønsoppgjer Basert på eit lønsoppgjer innafor ei ramme på 3% 1105 Fellesutgifter Tillitsvalde Reorganisering tillitsmannsapparat 1105 Fellesutgifter Lærlingar Opprettholde 10 lærlingeplassar 1105 Fellesutgifter Juridisk hjelp Innsparing juridisk hjelp, ref. eiga f.skapssak 1105 Fellesutgifter Bjørnefjorden næringsutvikling Vidareføring av tilskot + "prisjustering" Totalt 1105 Fellesutgifter Rådmannen sin stab Web-løsning, styrking Vurdere ulike former for å løse Web-utfordringen Totalt 1110 Rådmannen sin stab Bestillar og forvaltar Støttekontakt Tenestenivå på same reelle nivå som i 2003 Totalt 1160 Bestillar og forvaltar Momskompensasjon Momskompensasjon Auka anslag momskompensasjon Totalt 1197 Momskompensasjon Finans Renteinntekt plasseringar Redusert avkastning på plasseringar til ca 6,75% Totalt 1199 Finans Skular Foreldrestyrte skular Igangsetting av tiltaket fra Skular Mindre reduksjon av læremateriell 12- Skular Omlegging av spes.underv./tilpassa oppl., nivå som Skular Lundefossen skule Ikkje reduksjon av og 2000 postar Totalt 12- Skular Barnehagar Barnehagesats kr pr mnd I samsvar med framlegg i statsbudsjettet Totalt 12- Barnehagar Os Ressurssenter Vikar einingsleiar Bruk av intern vikar for einingsleiar 1310 Os Ressurssenter Bruk av fond Bruk av flyktningefond for å få budsjettet i balanse Totalt 1310 Os Ressurssenter Rehabilitering Nedlegging av sengedelen Netto innsparing, men vurdere utvidelse av behandlingsavd./kortid /avlastning Totalt 1320 Rehabilitering Psykiatri og sosial Nedlegging av "Baksio" Ikkje leggje ned tiltaket 1350 Psykiatri og sosial Tilskot til risesenter Ikkje leggje ned tiltaket 1350 Psykiatri og sosial Butrening / ettervern rusmisbrukere Eget prosjekt, sjå verbaldel 1350 Psykiatri og sosial Utviding av ASVO til 25 tils Auke fra 20 til 25 plassar om vi får høve til dette Totalt 1350 Psykiatri og sosial Barn- og unge Skulehelseteneste, vidaregåande skule % stilling helsesøster, 1 dag pr uke pr skule 1360 Barn- og unge Legar skulehelseteneste Vidareføra som i dag Totalt 1360 Barn- og unge Pleie- og omsorg Betaling for heimehjelpstenester Ikkje betaling for minstepensjonistar 1370 Pleie- og omsorg Reduksjon utgiftsauke Norlandia Tilpassa reduksjon i kommunal utgift Luranetunet 1370 Pleie- og omsorg Open omsorg % reduksjon i tenestenivået i open omsorg Totalt 1370 Pleie- og omsorg ultureininga Ymse tilskot etter vedtak Ikkje reduksjon nattopen idrettshall, sjå også neste punkt 1500 ultureininga Tilskot til rusfrie ungdomshus Reduksjon tilskot til rusfrie arrangement 1500 ultureininga ulturmidlar Ikkje reduksjon tilskot til ålment kulturarbeid 1500 ultureininga Fritidstilbod funksjonshemma Ikkje kutt fritidstilbud PU 1500 ultureininga Bibliotek Ikkje kutt bibliotek 1500 ultureininga ulturmidlar Ikkje reduksjon tilskot kor og korps 1500 ultureininga ulturmidlar Ikkje reduksjon tilskot idrett- og friluftsliv 1500 ultureininga Musikkskulen Ikkje auke i foreldrebetaling med 25% 1500 ultureininga Musikkskulen Ikkje prisauke tenester til skulekorps 1500 ultureininga Musikkskulen Etterslep statstilskot frå Berre i 2004 Totalt 1500 ultureininga Bygg og eigedom "Nedlegging av Mobergslia" Opphøyr av leigeavtale med fylkeskommunen Totalt 1600 Bygg og eigedom Samferdsle Tenestekjøp veglys Mindre vedlikehald og skifting av lyspærer Totalt 1700 Samferdsle Alle einingar Ingen kompensasjon for prisst Prisstigning for varer og tenester 1,75% Alle einingar Reduksjon i pensjonssats komm. tilsette Forutsetter 4% lønsvekst Totalt Alle einingar Statsbudsjettet Frie inntekter Statsbudsjettet Auka timetal grunnskulen, kr Netto effekt påvirker ikke balansen Effekt konkurranseutsetting Ressurskrevande brukarar Auka inntekter, 80% utover kr yrkja Tilskot ungdomsprest, vedlikehald sak ; ,- til ungdomsprest + vedlikehald Os Tomteselskap AS Rentekompensasjon, lån Presentasjonsvideo Presentasjonsvideo Os kommune Produksjon (berre i 2004) ommuneplanprosess Prosessarbeid Gjeld berre 2004 Fondsbruk Baksio Gjeld berre 2004 Totalt Budsjettgap Side 9 av 79

10 Sak 0140/03 3. Einingane har følgjande netto driftsbudsjettrammar for (tal i faste prisar). POLITIS INNSTILLING ØONOMIPLAN : OPPSUMMERING Framlegg 2004 Framlegg 2005 Framlegg 2006 Framlegg FOLEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER RÅDMANNEN SIN STAB FELLESTILTA SULAR/BARNEHAGAR ØONOMIEININGA ORGANISASJONSEININGA OMMUNETORGET IT - EININGA UNDEOMBOD BESTILLAR- OG FORVALTNINGSAVD MOMSOMPENSASJON SATT, RAMMETILSOT M.V FINANS HEGGLANDSDALEN SULE UVENTRÆ SULE SØRE ØYANE SULE NORE NESET SULE OS SULE OS UNGDOMSSULE SØFTELAND SULE SØRE NESET SULE HALHJEM BARNETUN LYSELOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN LUNDEFOSSEN SULE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE HELSESJEF OS RESSURSSENTER REHABILITERINGSTENESTER SOSIALE TENESTER OG PSYIS HE TENESTER TIL BARN OG UNGE PLEIE- OG OMSORGSTENESTER PU - VESTRE LURANE PU - IDRETTSVEGEN PU - UHNLETUNET AREALBRU BRANN- OG REDNING ULTUREININGA BYGG OG EIGEDOM SAMFERDSLE VATN LOA OG RENOVASJON Rådmannen får fullmakt til å utarbeida detaljert budsjett for 2004 og økonomiplanen for innafor dei netto driftsbudsjettrammane som vert vedtekne av kommunestyret, jfr. punkt 2 og ommunestyret vedtek følgjande brutto investeringsrammar for : Ordinære prosjekt Sjølvfinansierande prosjekt Vassprosjekt loakkprosjekt Sum investeringar Ordinære prosjekt: Side 10 av 79

11 Sak 0140/03 Ordinære prosjekt er finansierte med lån i Rådmannen har fullmakt til å oppta og godkjenna lånevilkåra, jfr. delegasjonsreglementet punkt Sjølvfinansierte prosjekt Prosjekta gjeld omsorgsbustader og utleigebustader, men det er på dette tidspunkt ikkje teke stilling til nærare innhald i prosjekta. Det er ikkje lagt inn kapitalkostnader og driftskostnader i driftsbudsjettet for desse prosjekta. Sjølvfinansierande prosjekt er finansierte med lån i Rådmannen har fullmakt til å oppta og godkjenna lånevilkåra, jfr. delegasjonsreglementet punkt Vass- og kloakkprosjekt alkulatoriske renter og avskrivingar som følgje av investeringane skal dekkjast av gebyra (sjølvkostprinsippet). Investeringane skal finansierast ved opptak av lån. Rådmannen har fullmakt til å oppta og godkjenna lånevilkåra, jfr. delegasjonsreglementet punkt Det vert teke opp startlån til vidare utlån på kr ,- pr år i planperioden. Nedbetaling av låna skjer i samsvar med regelverk i Husbanken. Det vert søkt om bustadtilskot i samsvar med gjeldande regelverk i Husbanken. Rådmannen har fullmakt til å oppta og godkjenna lånevilkåra, jfr. delegasjonsreglementet punkt Summane i investeringsbudsjettet kan overførast til seinare år. 7. Ved utrekning av forskotsskatt og forskotstrekk i 2004 vert det nytta høgste lovlege skatteøyre. 8. Følgjande låne- og garantisummar vert fastsette for helse- og sosiale tenester: Lån til buutgifter kr ,- Øvrige utlån kr ,- Garantiar for utlån kr ,- 10. ommunestyret vedtek avgifter og gebyr for 2004 i samsvar med vedlagte hefte Framlegg til avgiftsbudsjett 2004 med følgjande endringar: Renovasjonsgebyr side 16: satsane vert uendra frå ommunestyret godkjenner følgjande budsjettdokument for 2004, jfr. vedlegg: f. Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet g. Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet fordelt h. Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet i. Budsjettskjema 2B Fordelt til investeringar i anleggsmidlar j. Vedlegg 3 Økonomisk oversikt drift f. Vedlegg 4 - Økonomisk oversikt investeringar 11. Budsjettrammane er bindande for administrasjonen, og må ikkje overskridast utan at kommunestyret på førehand har innvilga naudsynt tilleggsløyving. Det er såleis einingane sine netto utgiftsrammar som skal leggjast til grunn for tenestenivået i Os kommune. Side 11 av 79

12 Sak 0140/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Gruppeleiarane for Venstre og Senterpartiet var inviterte med på møtet. Det vart gjort vedtak om at dei har uttalerett til liks med dei andre formannskapsmedlemane. Økonomiplanen vart drøfta vidare. Vedtak: Gruppeleiarane for Venstre og Senterpartiet har uttalerett til liks med dei andre formannskapsmedlemane. Økonomiplanen vart drøfta vidare. Behandling i Arbeidsmiljøutval i møte Behandling i utvalget: Rådmannen orienterte om økonomiplanen og den vidare tidsplanen; kommunestyret gjer vedtak den 16. desember Trygve Dale la fram Merknad til budsjettprosessen: På vegne av vernetenesta generelt og Hovudverneombodet(Hvo) spesielt, vil eg peika på at retten til medverknad etter Arbeidsmiljølova ikkje er oppfylt. Eg viser her til to punkt i AML 26 Verneombodet sine oppgåver, supplert med Odd Friberg sine kommentarar bl. a. basert på førearbeid til lova. 26.1, 1. ledd: Verneombodet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. ommentar: Verneombodet er arbeidstakernes representant i den organiserte vernetjenesten, og har på flere måter samme status som tillitsmann etter Hovedavtalen. 26.4, 1. ledd: Verneombodet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde. ommentar: Arbeidsgiverens konferanseplikt kan sammenlignes med den plikt han har til å rådføre seg med de valgte tillitsmenn om andre sider av virksomeheten etter Hovedavtalen. Trygve Dale (Hvo) Han bad om at denne merknaden følgjer saka. Hovudverneombodet viste til referat frå vernerunde på Haugsheim avlastning. Rådmannen lova at formannskapet skulle få dette referatet. Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet tar Økonomiplan til orientering. Behandling i Os Formannskap i møte Side 12 av 79

13 Sak 0140/03 Behandling i utvalget: Økonomiplanen vart drøfta. Vedtak: Saka vert drøfta vidare. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Formannskapet tar administrasjonen sitt framlegg til Økonomiplan , budsjett 2004 førebels til orientering. Formannskapet vil handsama saka 11., 25. og 26. november og 2. desember. Side 13 av 79

14 Sak 0140/03 Vedlegg: 1. Fellesframlegg frå Frp, H, rf, Tvs, V og Sp: Økonomiplan Os kommune 2. Os Arbeidarparti sitt framlegg til budsjett 2004/Økonomiplan Rådmannen sitt budsjettframlegg er tidlegare utsendt og følgjer saka som utrykt vedlegg. Det har i prosessen vore delt ut diverse tilleggsdokument til formannskapet; desse følgjer også saka som utrykte vedlegg. Om nokon treng desse dokumenta er dei velkomne til å ta kontakt med politisk sekretariat, Gunvor Heggland, tlf Framlegg til budsjett 2004/økonomiplan ligg ute til offentleg høyring fram til 16. desember Dersom det kjem inn merknader, vil desse bli delte ut på kommunestyremøtet. Saksopplysningar: Framlegg til budsjett 2004/økonomiplan har vore drøfta i formannskapet i fleire møte. Fleirtalstilrådinga frå formannskapet samsvarar med framlegg til vedtak. Os, Ingrid arin aalaas Økonomisjef Side 14 av 79

15 Sak 0141/03 MØTEBO RENESAPSRAPPORT OTOBER 2003 Saksbehandler: Ingrid arin aalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01104 Saksnr.: Utval Møtedato 0024/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os kommunestyre /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: ommunestyret tek saka som melding. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

16 Sak 0141/03 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: RENESAPSRAPPORT OTOBER 2003 Alle tal i heile 1000 Denne mnd Hittil i år År År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik 1100 Folkevalde organ Fellesutgifter Rådmannen sin stab Felles skular og barnehagar Økonomiavdeling Organisasjonseining ommunetorget IT-avdeling undeombod Bestillar- og forvaltarkontor Skatt, rammetilskot m.v Finans Hegglandsdalen skule uventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Lundefossen skule Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Helsesjef Os ressurssenter Rehabiliteringstenester Sos. tenester og psyk. helsev Tenester til barn og unge Pleie- og omsorgstenester Pu - Vestre Lurane Pu - Idrettsvegen Pu - uhnletunet Arealbruk Brann- og redning ulturavdeling Bygg og eigedommar Samferdsle Vatn loakk og renovasjon Pensjon Side 16 av 79

17 Sak 0141/03 RENESAPSRAPPORT PR. OTOBER 2003 DRIFTSRENESAPEN Prognose pr. oktober syner at kommunen kan få ein budsjettsprekk på 4,3 mill. kr. Pensjon Det ser ut for at vi kan få ei meirutgift på pensjonskostnadene på om lag kr Folkevalde organ Mellom anna refusjon frå fylkeskommunen i samband med ordføraren sine møte i fylkestinget medfører at prognosen er nedjustert til eit negativt avvik på kr Fellesutgifter Ansvarsområdet kan få ei budsjettinnsparing på ca. kr for I forhold september rapporten har vi betra prognosen i høve til meirinntekt på husleigepost (husleige frå ommunebygg) samt at vi har nedjustert venta vedlikehaldskostnader/driftskostnader for sentrumskvartalet Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Prognosen på funksjonshemma barnehagebarn er justert til å gå i balanse Økonomieininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Organisasjonseininga Eininga ser ut til å gå i balanse ommunetorget Prognosen er oppjustert til ei budsjettinnsparing på kr ,- med same grunngjeving som for sist prognose IT- avdelinga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis undeombod Eininga vil gå i balanse på årsbasis Bestillar og forvaltningseining Eininga kan få ein budsjettsprekk på kr Side 17 av 79

18 Sak 0141/ Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på ca kr på årsbasis. Av dette utgjer lågare rammetilskot om lag 2,7 mill. kr. Prognosane for skatteinngang for landet samla er nedjustert den siste tida. I Os er skatteinngangen svært god; i fylkesoversikt pr har Os ein auke på 12,7% frå same periode i fjor medan gjennomsnittet ligg rundt 8,6%. Vi har lagt desse tala inn i S sin prognosemodell og kjem då opp i ein skatteinngang på nærare 233 mill. kr for Dette er i tråd med administrasjonen sine nyaste overslag, og er ein auke på 7,3 mill. kr i høve til budsjett. Problemet er inntektsutjamninga. Vi har budsjettert med ei inntekt på 9,4 mill. kr (jfr. statsbudsjettet), medan vi i følgje modellen vil koma ut med eit trekk på 1,1 mill. kr, altså eit netto tap på 3,2 mill. kr på skatt og inntektsutjamning til saman. ommunen må såleis vera med å ta sin del av den sviktande skatteinngangen på landsbasis, sjølv om vi lokalt har ein god skatteinngang. Vi vil få lågare kompensasjon for investeringane i grunnskulen enn det som er budsjettert på grunn av rentenedgang; men vi får ikkje vite summen før i desember/januar. Vi har førebels lagt til grunn ein reduksjon på kr Finans Ansvarsområdet ser ut til å få ei meirinntekt på kr Ansvarsområdet har berre mindre endringar i frå forrige månad, men vi vil nemna at oktober har vore ein god månad når det gjeld avkastning på porteføljen vår Hegglandsdalen skule Eininga ser ut til å gå i balanse. Dette er ei bedring i prognosen på om lag kr Dette skuldast at eininga ser ut til å klara å dekkja budsjettsprekken på straum med mindreforbruk på skuledrifta uventræ skule Eininga kan få ein budsjettsprekk på om lag kr Budsjettsprekken skuldast gap mellom utbetaling og refusjon på svangerskapspermisjon grunna spesielle reglar for statleg tilsette Søre Øyane skule Eininga ser ut til å få ei budsjettinnsparing på om lag kr Mindreforbruket kjem av overskot på sjukelønsrefusjon. Eininga ønskjer å setja av midlar til fond til bruk til oppgradering/ombygging av eit heimkunnskapsrom for å få dette i forsvarleg stand Nore Neset skule Eininga ser ut til å få eit budsjettinnsparing på om lag kr Mindreforbruket kjem av at skulen har tilpassa seg dei nye reglane utan klassegrenser når dette har vært mogeleg gjennom året. Ein har òg overskot på sjukelønsrefusjon Os skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os ungdomsskule Eininga ser ut til å få ei budsjettinnsparing på om lag kr Innsparinga kjem av overskot på sjukerefusjonar. Eininga ønskjer å bruka deler av overskotet til innkjøp av ny telefonsentral. Innkjøpet er utsett til over nyttår grunna ny mva-kompensasjon. Side 18 av 79

19 Sak 0141/ Søfteland skule Eininga ser ut til å få ei budsjettinnsparing på om lag kr Søre Neset skule Eininga ser ut til å få ei budsjettinnsparing på om lag kr Deler av dette kjem av vanskar med å få tak i vikarar, og deler kjem av mindreforbruk på innkjøpspostar grunna utsetjing av innkjøp til over nyttår pga. mva-kompensasjon. Eininga ønskjer å setja overskotet av til fond, og å nytta midlane til kabling av klasserom for å kunna nytta internett i opplæringa, samt kompetanseheving/ studietur Halhjem barnetun Eininga ser ut til å få ei budsjettinnsparing på om lag kr Innsparinga kjem mellom anna av overskot på sjukerefusjonar. Eininga ønskjer å setja overskotet av til fond, og bruka det til ombygging / tilrettelegging av skulebiblioteket, samt til kompetanseheving/studietur Lysekloster barnetun Eininga ser ut til å få ei budsjettinnsparing på om lag kr Innsparinga kjem mellom anna av overskot på sjukerefusjonar Nore Øyane barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os barnehage Eininga ser ut til å få ei budsjettinnsparing på om lag kr Innsparinga kjem av overskot på sjukerefusjonar samt svært god kapasitetsutnytting Søfteland barnehage Eininga ser ut til å få ei budsjettinnsparing på om lag kr Innsparinga kjem av overskot på sjukerefusjonar samt svært god kapasitetsutnytting Nore Neset barnehage Eininga ser ut til å få ei budsjettinnsparing på om lag kr Innsparinga kjem av overskot på sjukerefusjonar samt svært god kapasitetsutnytting Flåten barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Helsesjef Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os ressurssenter Meir-/mindreforbruk vert i stor grad regulert mot flyktningefondet. Med dette som bakgrunn vil eininga gå i balanse på årsbasis Rehabiliteringstenester Budsjettsprekken er no nedjustert til kr Sal av sengeplassar er oppjustert til kr Psykisk helsevern og sosiale tenester Prognosen for ein budsjettsprekk på kr er den same som for september. Side 19 av 79

20 Sak 0141/ Barn og unge Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Pleie- og omsorg Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vestre Lurane Prognosen for innsparing er oppjustert til kr Årsak til innsparinga er den same som for september Idrettsvegen/bolig Moberg Eininga ser ut til å få ei innsparing på rundt kr Årsak til innsparinga er den same som for september uhnletunet Eininga ser ut til å få ei innsparing på rundt kr Årsak til innsparinga er den same som for september Arealbruk Med bakgrunn i auka inntekter (innhal av gamal etterslep) og reduserte utgifter til løn (vakansar), ser det ut til at eininga vil gå i balanse på årsbasis Brann- og redning Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis ultureininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Eininga ser ut til å dekkja inn tidlegare varsla budsjettsprekk på kr med god og stram økonomistyring på resten av drifta Bygg og eigedom Med same årsakssamanheng som for september er no budsjettsprekken rekna til å bli kr på årsbasis Samferdsle Eininga ser ut til å kunne gå i balanse på årsbasis. Eininga ligg an til å få ein budsjettsprekk på kr som følgje av auka straumutgifter til veglys, men om ein reduserer vedlikehaldet av veglysnettet ser det ut til at meirutgiftene kan dekkast inn Vatn Ansvarsområdet vil gå i balanse på årsbasis loakk og renovasjon Ansvarsområdet vil ut gå i balanse på årsbasis. Side 20 av 79

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0150/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 1303

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0150/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 1303 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Tid: 10.00 Forfall Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Lysøya Møtedato: 22.06.2004 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2003 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato:

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: Vågsøy kommune Arkiv: FE - 124, FE - 10, FE - 056 JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 16.11.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 027/17 Eldrerådet 27.11.2017 021/17 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET 14.11.2011 120/11 FORMANNSKAPET 28.11.2011 133/11 FORMANNSKAPET 05.12.2011 136/11 Saksansvarleg: Rådmann

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1401

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1401 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK - ENDRING I INSPIRASJONSBONUS 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK - ENDRING I INSPIRASJONSBONUS 3 Sak 1/09 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Tid: 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK

Detaljer

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Arkivref: 2008/2372-6629/2009 / D11 Saksh.: Kjell Nesbø Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Framlegg til vedtak:

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Ordførar Terje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 99/15 15/1376 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar 100/15 15/1276

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

Investeringsbudsjettet for 2018, og for økonomiplan perioden vert godkjent slik det ligg føre.

Investeringsbudsjettet for 2018, og for økonomiplan perioden vert godkjent slik det ligg føre. GAULAR KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksmappe: 17/1681 JournalpostID: 17/8286 Sakshandsamar: Gro Bjørvik Dato: 08.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 036/17 Administrasjonsutvalet 29.11.2017 006/17

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011.

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2007 Sak: 95/07 Resultat: Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Handsaming: Det vart vist til innkomne dokument i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet /15

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet /15 SUND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 09.11.2015 090/15 Saksansvarleg Arkiv Arkivsaknr Stig Arne Thune N - 101.6 15/1315 - ØKONOMIPLAN 2016-2019 - BUDSJETT 2016

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0026/03 03/01886 ÅRSMELDING 2002 321 0027/03 03/01887 ÅRSREKNESKAP 324

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0026/03 03/01886 ÅRSMELDING 2002 321 0027/03 03/01887 ÅRSREKNESKAP 324 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Vedlagde kart til sak 38/03, arealdelen til kommuneplanen, vert sendt ut i stort format

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet /15 Formannskapet /15 Arbeidsmiljøutvalet

SAKSFRAMLEGG. Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet /15 Formannskapet /15 Arbeidsmiljøutvalet SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr: 15/685 15/18387 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet 01.12.2015 002/15 Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING SOGNDAL KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING SOGNDAL KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING 2006 - SOGNDAL KOMMUNE. * Tilkråding frå formannskapet: Samrøystes: 1. Årsrekneskap og årsmelding 2006

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/2314-56 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato Budsjett 2018 Formannskapet 16.11.2017 Kommunestyret 30.11.2017 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Kyrkja Kostradokument nr. 16 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 21 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Side 1 av 6 Kyrkja - Budsjett pr. 1. tertial 29 Funksjon/ Tenester

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0117/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2004 1189

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0117/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2004 1189 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.12.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0117/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr: 16/838 16/ Budsjett 2017 og økonomiplan

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr: 16/838 16/ Budsjett 2017 og økonomiplan SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr: 16/838 16/18981 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet 29.11.2016 004/16 Arbeidsmiljøutvalet

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes ( ) eller tenestetorget ( ).

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes ( ) eller tenestetorget ( ). MØTEINNKALLING Økonomiutvalet Dato: 01.12.2015 kl. 8:00 Stad: Skogshorn Arkivsak: 15/01272 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer