MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN /03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003"

Transkript

1 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter: Erling Bruarøy Haldor Fosse Olav Djuve SALISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØONOMIPLAN /03 03/01104 RENESAPSRAPPORT OTOBER /03 03/01621 INVESTERINGSRAPPORT PR OTOBER /03 03/01754 DIVERSE BUDSJETTREGULERINGAR LØN 0144/03 03/03529 BIR - OBLIGASJON 0145/03 03/03551 PREMIEAVVI - PENSJON 0146/03 03/02048 PROSJET "ONURRANSE 2003" 0147/03 03/03431 NY VEG TIL SVEO 0148/03 03/02691

2 TILOMSTVEG STEINNESVEGEN - LYNGHEIM, ETAPPE /03 03/00216 OMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSIS ATIVITET - RULLERING /03 03/00165 GODJENNING AV REG.PLAN FOR DØSVIGHAGEN, 63/14,7 0151/03 03/00664 GODJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR HILDEREN, SEISLEIRA GNR. 34, BNR. 9, M.FL. 0152/03 03/02925 VAL AV ANDIDATAR TIL LININGSNEMND FOR OMMUNANE SOM HØYRER TIL BJØRNEFJORDEN LININGSONTOR FOR PERIODEN /03 03/02926 VAL AV ANDIDATAR TIL OVERLININGSNEMND FOR OMMUNANE SOM HØYRER TIL BJØRNEFJORDEN LININGSONTOR FOR PERIODEN /03 03/02928 VAL AV SATTEUTVAL I OS FOR PERIODEN /03 03/03360 VAL AV SJØNSMEDLEMER TIL MIDTHORDLAND TINGRETT FOR PERIODEN /03 03/03361 VAL AV MEDDOMARAR TIL MIDTHORDLAND TINGRETT FOR /03 03/03362 VAL AV LAGRETTEMEDLEMER/MEDDOMARAR I LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN FRÅ 1. MAI /03 03/03363 VAL AV JORDSIFTEMEDDOMARAR FOR VALPERIODEN /03 03/01356 MELDINGSSA: MØTE I ONTROLLUTVALET Interpellasjon frå Arbeidarpartiet v/åse Vaksinen Sælensminde ligg ved.

3 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Børge Lunde Fung. ordførar Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato l. Stad Arbeidarpartiet antina Framstegspartiet ommunestyresalen Høgre Bjoarvik Trafikkskole risteleg folkeparti Formannskapssalen Tverrpolitisk Saml.liste Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet Skeisbotnen Sosialistisk Venstreparti Biblioteket Venstre Biblioteket

4 Sak 0140/03 MØTEBO ØONOMIPLAN Saksbehandler: Ingrid arin aalaas Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 03/02306 Saksnr.: Utval Møtedato 0143/03 Os Formannskap /03 Os eldreråd 0149/03 Os Formannskap /03 Arbeidsmiljøutval /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Os kommune sin økonomiplan for vert vedteken slik (første året av økonomiplanen, 2004, vert samtidig vedteken som årsbudsjett for 2004): 1. Årsbudsjettet for 2004 byggjer på dei føresetnader som går fram av rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for , samt heftet Fellesframlegg frå FrP, H, rf, TvS, V, Sp: Økonomiplan Os kommune.

5 Sak 0140/03 2.ommunestyret vedtek følgjande tiltak for å balansera budsjettet for 2004 og økonomiplanen for : RÅDMANNEN FELLES Eining Tekst Beløp (årsbasis) Beløp (årsbasis) Merknader 1100 Folkevalde organ Tilskot til private Posten vert auka m.a. til Os Folkeakademi 1100 Folkevalde organ Ungdomens kommunestyre Ikke nedlegging av tiltaket Totalt 1100 Folkevalde organ Fellesutgifter Avsett til lønsoppgjer Basert på eit lønsoppgjer innafor ei ramme på 3% 1105 Fellesutgifter Tillitsvalde Reorganisering tillitsmannsapparat 1105 Fellesutgifter Lærlingar Opprettholde 10 lærlingeplassar 1105 Fellesutgifter Juridisk hjelp Innsparing juridisk hjelp, ref. eiga f.skapssak 1105 Fellesutgifter Bjørnefjorden næringsutvikling Vidareføring av tilskot + "prisjustering" Totalt 1105 Fellesutgifter Rådmannen sin stab Web-løsning, styrking Vurdere ulike former for å løse Web-utfordringen Totalt 1110 Rådmannen sin stab Bestillar og forvaltar Støttekontakt Tenestenivå på same reelle nivå som i 2003 Totalt 1160 Bestillar og forvaltar Momskompensasjon Momskompensasjon Auka anslag momskompensasjon Totalt 1197 Momskompensasjon Finans Renteinntekt plasseringar Redusert avkastning på plasseringar til ca 6,75% Totalt 1199 Finans Skular Foreldrestyrte skular Igangsetting av tiltaket fra Skular Mindre reduksjon av læremateriell 12- Skular Omlegging av spes.underv./tilpassa oppl., nivå som Skular Lundefossen skule Ikkje reduksjon av og 2000 postar Totalt 12- Skular Barnehagar Barnehagesats kr pr mnd I samsvar med framlegg i statsbudsjettet Totalt 12- Barnehagar Os Ressurssenter Vikar einingsleiar Bruk av intern vikar for einingsleiar 1310 Os Ressurssenter Bruk av fond Bruk av flyktningefond for å få budsjettet i balanse Totalt 1310 Os Ressurssenter Rehabilitering Nedlegging av sengedelen Netto innsparing, men vurdere utvidelse av behandlingsavd./kortid /avlastning Totalt 1320 Rehabilitering Psykiatri og sosial Nedlegging av "Baksio" Ikkje leggje ned tiltaket 1350 Psykiatri og sosial Tilskot til risesenter Ikkje leggje ned tiltaket 1350 Psykiatri og sosial Butrening / ettervern rusmisbrukere Eget prosjekt, sjå verbaldel 1350 Psykiatri og sosial Utviding av ASVO til 25 tils Auke fra 20 til 25 plassar om vi får høve til dette Totalt 1350 Psykiatri og sosial Barn- og unge Skulehelseteneste, vidaregåande skule % stilling helsesøster, 1 dag pr uke pr skule 1360 Barn- og unge Legar skulehelseteneste Vidareføra som i dag Totalt 1360 Barn- og unge Pleie- og omsorg Betaling for heimehjelpstenester Ikkje betaling for minstepensjonistar 1370 Pleie- og omsorg Reduksjon utgiftsauke Norlandia Tilpassa reduksjon i kommunal utgift Luranetunet 1370 Pleie- og omsorg Open omsorg % reduksjon i tenestenivået i open omsorg Totalt 1370 Pleie- og omsorg ultureininga Ymse tilskot etter vedtak Ikkje reduksjon nattopen idrettshall, sjå også neste punkt 1500 ultureininga Tilskot til rusfrie ungdomshus Reduksjon tilskot til rusfrie arrangement 1500 ultureininga ulturmidlar Ikkje reduksjon tilskot til ålment kulturarbeid 1500 ultureininga Fritidstilbod funksjonshemma Ikkje kutt fritidstilbud PU 1500 ultureininga Bibliotek Ikkje kutt bibliotek 1500 ultureininga ulturmidlar Ikkje reduksjon tilskot kor og korps 1500 ultureininga ulturmidlar Ikkje reduksjon tilskot idrett- og friluftsliv 1500 ultureininga Musikkskulen Ikkje auke i foreldrebetaling med 25% 1500 ultureininga Musikkskulen Ikkje prisauke tenester til skulekorps 1500 ultureininga Musikkskulen Etterslep statstilskot frå Berre i 2004 Totalt 1500 ultureininga Bygg og eigedom "Nedlegging av Mobergslia" Opphøyr av leigeavtale med fylkeskommunen Totalt 1600 Bygg og eigedom Samferdsle Tenestekjøp veglys Mindre vedlikehald og skifting av lyspærer Totalt 1700 Samferdsle Alle einingar Ingen kompensasjon for prisst Prisstigning for varer og tenester 1,75% Alle einingar Reduksjon i pensjonssats komm. tilsette Forutsetter 4% lønsvekst Totalt Alle einingar Statsbudsjettet Frie inntekter Statsbudsjettet Auka timetal grunnskulen, kr Netto effekt påvirker ikke balansen Effekt konkurranseutsetting Ressurskrevande brukarar Auka inntekter, 80% utover kr yrkja Tilskot ungdomsprest, vedlikehald sak ; ,- til ungdomsprest + vedlikehald Os Tomteselskap AS Rentekompensasjon, lån Presentasjonsvideo Presentasjonsvideo Os kommune Produksjon (berre i 2004) ommuneplanprosess Prosessarbeid Gjeld berre 2004 Fondsbruk Baksio Gjeld berre 2004 Totalt Budsjettgap Side 5 av 79

6 Sak 0140/03 3. Einingane har følgjande netto driftsbudsjettrammar for (tal i faste prisar). POLITIS INNSTILLING ØONOMIPLAN : OPPSUMMERING Framlegg 2004 Framlegg 2005 Framlegg 2006 Framlegg FOLEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER RÅDMANNEN SIN STAB FELLESTILTA SULAR/BARNEHAGAR ØONOMIEININGA ORGANISASJONSEININGA OMMUNETORGET IT - EININGA UNDEOMBOD BESTILLAR- OG FORVALTNINGSAVD MOMSOMPENSASJON SATT, RAMMETILSOT M.V FINANS HEGGLANDSDALEN SULE UVENTRÆ SULE SØRE ØYANE SULE NORE NESET SULE OS SULE OS UNGDOMSSULE SØFTELAND SULE SØRE NESET SULE HALHJEM BARNETUN LYSELOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN LUNDEFOSSEN SULE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE HELSESJEF OS RESSURSSENTER REHABILITERINGSTENESTER SOSIALE TENESTER OG PSYIS HE TENESTER TIL BARN OG UNGE PLEIE- OG OMSORGSTENESTER PU - VESTRE LURANE PU - IDRETTSVEGEN PU - UHNLETUNET AREALBRU BRANN- OG REDNING ULTUREININGA BYGG OG EIGEDOM SAMFERDSLE VATN LOA OG RENOVASJON Rådmannen får fullmakt til å utarbeida detaljert budsjett for 2004 og økonomiplanen for innafor dei netto driftsbudsjettrammane som vert vedtekne av kommunestyret, jfr. punkt 2 og ommunestyret vedtek følgjande brutto investeringsrammar for : Ordinære prosjekt Sjølvfinansierande prosjekt Vassprosjekt loakkprosjekt Sum investeringar Ordinære prosjekt: Ordinære prosjekt er finansierte med lån i Rådmannen har fullmakt til å oppta og godkjenna lånevilkåra, jfr. delegasjonsreglementet punkt Side 6 av 79

7 Sak 0140/03 Sjølvfinansierte prosjekt Prosjekta gjeld omsorgsbustader og utleigebustader, men det er på dette tidspunkt ikkje teke stilling til nærare innhald i prosjekta. Det er ikkje lagt inn kapitalkostnader og driftskostnader i driftsbudsjettet for desse prosjekta. Sjølvfinansierande prosjekt er finansierte med lån i Rådmannen har fullmakt til å oppta og godkjenna lånevilkåra, jfr. delegasjonsreglementet punkt Vass- og kloakkprosjekt alkulatoriske renter og avskrivingar som følgje av investeringane skal dekkjast av gebyra (sjølvkostprinsippet). Investeringane skal finansierast ved opptak av lån. Rådmannen har fullmakt til å oppta og godkjenna lånevilkåra, jfr. delegasjonsreglementet punkt Det vert teke opp startlån til vidare utlån på kr ,- pr år i planperioden. Nedbetaling av låna skjer i samsvar med regelverk i Husbanken. Det vert søkt om bustadtilskot i samsvar med gjeldande regelverk i Husbanken. Rådmannen har fullmakt til å oppta og godkjenna lånevilkåra, jfr. delegasjonsreglementet punkt Summane i investeringsbudsjettet kan overførast til seinare år. 7. Ved utrekning av forskotsskatt og forskotstrekk i 2004 vert det nytta høgste lovlege skatteøyre. 8. Følgjande låne- og garantisummar vert fastsette for helse- og sosiale tenester: Lån til buutgifter kr ,- Øvrige utlån kr ,- Garantiar for utlån kr ,- 9. ommunestyret vedtek avgifter og gebyr for 2004 i samsvar med vedlagte hefte Framlegg til avgiftsbudsjett 2004 med følgjande endringar: Renovasjonsgebyr side 16: satsane vert uendra frå ommunestyret godkjenner følgjande budsjettdokument for 2004, jfr. vedlegg: a. Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet b. Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet fordelt c. Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet d. Budsjettskjema 2B Fordelt til investeringar i anleggsmidlar e. Vedlegg 3 Økonomisk oversikt drift f. Vedlegg 4 - Økonomisk oversikt investeringar 11. Budsjettrammane er bindande for administrasjonen, og må ikkje overskridast utan at kommunestyret på førehand har innvilga naudsynt tilleggsløyving. Det er såleis einingane sine netto utgiftsrammar som skal leggjast til grunn for tenestenivået i Os kommune. Børge Lunde Fung. ordførar Behandling i Os Formannskap i møte Side 7 av 79

8 Sak 0140/03 Behandling i utvalget: Fellesframlegg FrP, H, rf, TvS, V, SP vedk. Økonomiplan vart delt ut. Os Arbeidarparti sitt framlegg til budsjett 2004 vart delt ut. Ap sitt forslag fekk 2 røyster (2Ap) og falt. FrP sitt forslag fekk 7 røyster (4FrP, 1rf, 1Tvs) og vert dermed innarbeidd i økonomiplanen. Vedtak: Os kommune sin økonomiplan for vert vedteken slik (første året av økonomiplanen, 2004, vert samtidig vedteken som årsbudsjett for 2004): 1. Årsbudsjettet for 2004 byggjer på dei føresetnader som går fram av rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for , samt heftet Fellesframlegg frå FrP, H, rf, TvS, V, Sp: Økonomiplan Os kommune. Side 8 av 79

9 Sak 0140/03 2.ommunestyret vedtek følgjande tiltak for å balansera budsjettet for 2004 og økonomiplanen for : RÅDMANNEN FELLES Eining Tekst Beløp (årsbasis) Beløp (årsbasis) Merknader 1100 Folkevalde organ Tilskot til private Posten vert auka m.a. til Os Folkeakademi 1100 Folkevalde organ Ungdomens kommunestyre Ikke nedlegging av tiltaket Totalt 1100 Folkevalde organ Fellesutgifter Avsett til lønsoppgjer Basert på eit lønsoppgjer innafor ei ramme på 3% 1105 Fellesutgifter Tillitsvalde Reorganisering tillitsmannsapparat 1105 Fellesutgifter Lærlingar Opprettholde 10 lærlingeplassar 1105 Fellesutgifter Juridisk hjelp Innsparing juridisk hjelp, ref. eiga f.skapssak 1105 Fellesutgifter Bjørnefjorden næringsutvikling Vidareføring av tilskot + "prisjustering" Totalt 1105 Fellesutgifter Rådmannen sin stab Web-løsning, styrking Vurdere ulike former for å løse Web-utfordringen Totalt 1110 Rådmannen sin stab Bestillar og forvaltar Støttekontakt Tenestenivå på same reelle nivå som i 2003 Totalt 1160 Bestillar og forvaltar Momskompensasjon Momskompensasjon Auka anslag momskompensasjon Totalt 1197 Momskompensasjon Finans Renteinntekt plasseringar Redusert avkastning på plasseringar til ca 6,75% Totalt 1199 Finans Skular Foreldrestyrte skular Igangsetting av tiltaket fra Skular Mindre reduksjon av læremateriell 12- Skular Omlegging av spes.underv./tilpassa oppl., nivå som Skular Lundefossen skule Ikkje reduksjon av og 2000 postar Totalt 12- Skular Barnehagar Barnehagesats kr pr mnd I samsvar med framlegg i statsbudsjettet Totalt 12- Barnehagar Os Ressurssenter Vikar einingsleiar Bruk av intern vikar for einingsleiar 1310 Os Ressurssenter Bruk av fond Bruk av flyktningefond for å få budsjettet i balanse Totalt 1310 Os Ressurssenter Rehabilitering Nedlegging av sengedelen Netto innsparing, men vurdere utvidelse av behandlingsavd./kortid /avlastning Totalt 1320 Rehabilitering Psykiatri og sosial Nedlegging av "Baksio" Ikkje leggje ned tiltaket 1350 Psykiatri og sosial Tilskot til risesenter Ikkje leggje ned tiltaket 1350 Psykiatri og sosial Butrening / ettervern rusmisbrukere Eget prosjekt, sjå verbaldel 1350 Psykiatri og sosial Utviding av ASVO til 25 tils Auke fra 20 til 25 plassar om vi får høve til dette Totalt 1350 Psykiatri og sosial Barn- og unge Skulehelseteneste, vidaregåande skule % stilling helsesøster, 1 dag pr uke pr skule 1360 Barn- og unge Legar skulehelseteneste Vidareføra som i dag Totalt 1360 Barn- og unge Pleie- og omsorg Betaling for heimehjelpstenester Ikkje betaling for minstepensjonistar 1370 Pleie- og omsorg Reduksjon utgiftsauke Norlandia Tilpassa reduksjon i kommunal utgift Luranetunet 1370 Pleie- og omsorg Open omsorg % reduksjon i tenestenivået i open omsorg Totalt 1370 Pleie- og omsorg ultureininga Ymse tilskot etter vedtak Ikkje reduksjon nattopen idrettshall, sjå også neste punkt 1500 ultureininga Tilskot til rusfrie ungdomshus Reduksjon tilskot til rusfrie arrangement 1500 ultureininga ulturmidlar Ikkje reduksjon tilskot til ålment kulturarbeid 1500 ultureininga Fritidstilbod funksjonshemma Ikkje kutt fritidstilbud PU 1500 ultureininga Bibliotek Ikkje kutt bibliotek 1500 ultureininga ulturmidlar Ikkje reduksjon tilskot kor og korps 1500 ultureininga ulturmidlar Ikkje reduksjon tilskot idrett- og friluftsliv 1500 ultureininga Musikkskulen Ikkje auke i foreldrebetaling med 25% 1500 ultureininga Musikkskulen Ikkje prisauke tenester til skulekorps 1500 ultureininga Musikkskulen Etterslep statstilskot frå Berre i 2004 Totalt 1500 ultureininga Bygg og eigedom "Nedlegging av Mobergslia" Opphøyr av leigeavtale med fylkeskommunen Totalt 1600 Bygg og eigedom Samferdsle Tenestekjøp veglys Mindre vedlikehald og skifting av lyspærer Totalt 1700 Samferdsle Alle einingar Ingen kompensasjon for prisst Prisstigning for varer og tenester 1,75% Alle einingar Reduksjon i pensjonssats komm. tilsette Forutsetter 4% lønsvekst Totalt Alle einingar Statsbudsjettet Frie inntekter Statsbudsjettet Auka timetal grunnskulen, kr Netto effekt påvirker ikke balansen Effekt konkurranseutsetting Ressurskrevande brukarar Auka inntekter, 80% utover kr yrkja Tilskot ungdomsprest, vedlikehald sak ; ,- til ungdomsprest + vedlikehald Os Tomteselskap AS Rentekompensasjon, lån Presentasjonsvideo Presentasjonsvideo Os kommune Produksjon (berre i 2004) ommuneplanprosess Prosessarbeid Gjeld berre 2004 Fondsbruk Baksio Gjeld berre 2004 Totalt Budsjettgap Side 9 av 79

10 Sak 0140/03 3. Einingane har følgjande netto driftsbudsjettrammar for (tal i faste prisar). POLITIS INNSTILLING ØONOMIPLAN : OPPSUMMERING Framlegg 2004 Framlegg 2005 Framlegg 2006 Framlegg FOLEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER RÅDMANNEN SIN STAB FELLESTILTA SULAR/BARNEHAGAR ØONOMIEININGA ORGANISASJONSEININGA OMMUNETORGET IT - EININGA UNDEOMBOD BESTILLAR- OG FORVALTNINGSAVD MOMSOMPENSASJON SATT, RAMMETILSOT M.V FINANS HEGGLANDSDALEN SULE UVENTRÆ SULE SØRE ØYANE SULE NORE NESET SULE OS SULE OS UNGDOMSSULE SØFTELAND SULE SØRE NESET SULE HALHJEM BARNETUN LYSELOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN LUNDEFOSSEN SULE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE HELSESJEF OS RESSURSSENTER REHABILITERINGSTENESTER SOSIALE TENESTER OG PSYIS HE TENESTER TIL BARN OG UNGE PLEIE- OG OMSORGSTENESTER PU - VESTRE LURANE PU - IDRETTSVEGEN PU - UHNLETUNET AREALBRU BRANN- OG REDNING ULTUREININGA BYGG OG EIGEDOM SAMFERDSLE VATN LOA OG RENOVASJON Rådmannen får fullmakt til å utarbeida detaljert budsjett for 2004 og økonomiplanen for innafor dei netto driftsbudsjettrammane som vert vedtekne av kommunestyret, jfr. punkt 2 og ommunestyret vedtek følgjande brutto investeringsrammar for : Ordinære prosjekt Sjølvfinansierande prosjekt Vassprosjekt loakkprosjekt Sum investeringar Ordinære prosjekt: Side 10 av 79

11 Sak 0140/03 Ordinære prosjekt er finansierte med lån i Rådmannen har fullmakt til å oppta og godkjenna lånevilkåra, jfr. delegasjonsreglementet punkt Sjølvfinansierte prosjekt Prosjekta gjeld omsorgsbustader og utleigebustader, men det er på dette tidspunkt ikkje teke stilling til nærare innhald i prosjekta. Det er ikkje lagt inn kapitalkostnader og driftskostnader i driftsbudsjettet for desse prosjekta. Sjølvfinansierande prosjekt er finansierte med lån i Rådmannen har fullmakt til å oppta og godkjenna lånevilkåra, jfr. delegasjonsreglementet punkt Vass- og kloakkprosjekt alkulatoriske renter og avskrivingar som følgje av investeringane skal dekkjast av gebyra (sjølvkostprinsippet). Investeringane skal finansierast ved opptak av lån. Rådmannen har fullmakt til å oppta og godkjenna lånevilkåra, jfr. delegasjonsreglementet punkt Det vert teke opp startlån til vidare utlån på kr ,- pr år i planperioden. Nedbetaling av låna skjer i samsvar med regelverk i Husbanken. Det vert søkt om bustadtilskot i samsvar med gjeldande regelverk i Husbanken. Rådmannen har fullmakt til å oppta og godkjenna lånevilkåra, jfr. delegasjonsreglementet punkt Summane i investeringsbudsjettet kan overførast til seinare år. 7. Ved utrekning av forskotsskatt og forskotstrekk i 2004 vert det nytta høgste lovlege skatteøyre. 8. Følgjande låne- og garantisummar vert fastsette for helse- og sosiale tenester: Lån til buutgifter kr ,- Øvrige utlån kr ,- Garantiar for utlån kr ,- 10. ommunestyret vedtek avgifter og gebyr for 2004 i samsvar med vedlagte hefte Framlegg til avgiftsbudsjett 2004 med følgjande endringar: Renovasjonsgebyr side 16: satsane vert uendra frå ommunestyret godkjenner følgjande budsjettdokument for 2004, jfr. vedlegg: f. Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet g. Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet fordelt h. Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet i. Budsjettskjema 2B Fordelt til investeringar i anleggsmidlar j. Vedlegg 3 Økonomisk oversikt drift f. Vedlegg 4 - Økonomisk oversikt investeringar 11. Budsjettrammane er bindande for administrasjonen, og må ikkje overskridast utan at kommunestyret på førehand har innvilga naudsynt tilleggsløyving. Det er såleis einingane sine netto utgiftsrammar som skal leggjast til grunn for tenestenivået i Os kommune. Side 11 av 79

12 Sak 0140/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Gruppeleiarane for Venstre og Senterpartiet var inviterte med på møtet. Det vart gjort vedtak om at dei har uttalerett til liks med dei andre formannskapsmedlemane. Økonomiplanen vart drøfta vidare. Vedtak: Gruppeleiarane for Venstre og Senterpartiet har uttalerett til liks med dei andre formannskapsmedlemane. Økonomiplanen vart drøfta vidare. Behandling i Arbeidsmiljøutval i møte Behandling i utvalget: Rådmannen orienterte om økonomiplanen og den vidare tidsplanen; kommunestyret gjer vedtak den 16. desember Trygve Dale la fram Merknad til budsjettprosessen: På vegne av vernetenesta generelt og Hovudverneombodet(Hvo) spesielt, vil eg peika på at retten til medverknad etter Arbeidsmiljølova ikkje er oppfylt. Eg viser her til to punkt i AML 26 Verneombodet sine oppgåver, supplert med Odd Friberg sine kommentarar bl. a. basert på førearbeid til lova. 26.1, 1. ledd: Verneombodet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. ommentar: Verneombodet er arbeidstakernes representant i den organiserte vernetjenesten, og har på flere måter samme status som tillitsmann etter Hovedavtalen. 26.4, 1. ledd: Verneombodet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde. ommentar: Arbeidsgiverens konferanseplikt kan sammenlignes med den plikt han har til å rådføre seg med de valgte tillitsmenn om andre sider av virksomeheten etter Hovedavtalen. Trygve Dale (Hvo) Han bad om at denne merknaden følgjer saka. Hovudverneombodet viste til referat frå vernerunde på Haugsheim avlastning. Rådmannen lova at formannskapet skulle få dette referatet. Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet tar Økonomiplan til orientering. Behandling i Os Formannskap i møte Side 12 av 79

13 Sak 0140/03 Behandling i utvalget: Økonomiplanen vart drøfta. Vedtak: Saka vert drøfta vidare. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Formannskapet tar administrasjonen sitt framlegg til Økonomiplan , budsjett 2004 førebels til orientering. Formannskapet vil handsama saka 11., 25. og 26. november og 2. desember. Side 13 av 79

14 Sak 0140/03 Vedlegg: 1. Fellesframlegg frå Frp, H, rf, Tvs, V og Sp: Økonomiplan Os kommune 2. Os Arbeidarparti sitt framlegg til budsjett 2004/Økonomiplan Rådmannen sitt budsjettframlegg er tidlegare utsendt og følgjer saka som utrykt vedlegg. Det har i prosessen vore delt ut diverse tilleggsdokument til formannskapet; desse følgjer også saka som utrykte vedlegg. Om nokon treng desse dokumenta er dei velkomne til å ta kontakt med politisk sekretariat, Gunvor Heggland, tlf Framlegg til budsjett 2004/økonomiplan ligg ute til offentleg høyring fram til 16. desember Dersom det kjem inn merknader, vil desse bli delte ut på kommunestyremøtet. Saksopplysningar: Framlegg til budsjett 2004/økonomiplan har vore drøfta i formannskapet i fleire møte. Fleirtalstilrådinga frå formannskapet samsvarar med framlegg til vedtak. Os, Ingrid arin aalaas Økonomisjef Side 14 av 79

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.

Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory. 1 INNHALD Nettversjon side Hovudpunkt 3 1. Kommunemål og handlingsmål 4 2. Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009 Total omsetning 8 Mål og budsjettprofil 9 Forslag til driftsrammer

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Økonomireglement Kvam herad 2009

Økonomireglement Kvam herad 2009 1 Innhaldsliste: Generelt om økonomireglementet... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål... 4 2 Budsjett og økonomiplan - utarbeiding... 5 2.1 Plan og økonomisystemet for Kvam herad... 5 2.2 Årsbudsjett og økonomiplan...

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer