ÅRSBUDSJETT med økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBUDSJETT 2015. med økonomiplan 2015-2018"

Transkript

1 Fosnes kommune ÅRSBUDSJETT 2015 med økonomiplan Rådmannens innstilling

2 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for bosetting og næringsutvikling. Kommunen vil legge til rette for gode levekår i alle livets faser gjennom et godt og variert botilbud, gode oppvekstvilkår, sikre arbeidsplasser, gode og tilgjengelige helsetjenester, brukertilpasset offentlige tjenester og et godt og variert fritidstilbud til alle. Side 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG KAPITTEL 1 LOKALE PLANFORUTSETNINGER STÅSTED Folketallsutvikling og befolkningsstruktur 1.2 Arbeidsledighet, næringsstruktur og lokalsamfunn KAPITTEL 2 ØKONOMISK STATUSRAPPORT 2014 OG UTVIKLING Driftsinntekter og driftsutgifter 2.2 Brutto og netto driftsresultat 2.3 Inntektsstruktur 2.4 Utgiftsstruktur KAPITTEL 3 SENTRALE PLANFORUTSETNINGER 3.1 Innledning 3.2 Hovedpunkter i det økonomiske opplegget for 2015 KAPITTEL 4 ØKONOMISK OPPLEGG 4.1 Inntektsestimat (beregning av inntektssida) 4.2 Rammetilskuddets oppbygging KAPITTEL 5 DRIFTSRAMMER Avdelingenes handlingsprogram 5.2 Interkommunale ordninger; Midtre Namdal samkommune og Kirkelig fellesråd 5.3 Konsekvensjustert budsjett og driftsbudsjett Oversikt med bruk av særskilte fond i budsjettforslaget KAPITTEL 6 INVESTERINGS- OG UTBYGGINGSPROGRAM 6.1 Kort beskrivelse av foreliggende prosjekter Side 3

4 SAMMENDRAG Årsbudsjett 2015 og økonomiplan legges fram i balanse. Driftsinntektene er budsjettert til 66,9 millioner kroner, mens driftsutgiftene ligger på 66,5 millioner kroner. Eksterne finansinntekter er budsjettert til 1,8 millioner kroner, mens eksterne finansutgifter utgjør 4,8 millioner kroner. Netto driftsresultat kommer ut negativt i 2015 med kroner ,-. Det er i utgangspunktet budsjettert med et lavt driftsresultat. Den økonomiske handlefriheten vil bedre seg i økonomiplanperioden. Nettoutgifter totalt for ansvarsområdene ligger på 53,6 millioner kroner og er fordelt på hovedansvar som følgende: Andeler fordelt på hovedansvar VAR-tjenester 1 % Kirke 2 % MNS 13 % Fellesfunksjoner 12 % Oppvekst- og kultur 24 % Plan og utvikling 17 % Helse og sosial 33 % Fosnes kommunes anslag på frie inntekter i 2015 er på 52,9 millioner kroner. Det betyr at inntektsveksten for vår kommune fra 2014 til 2015 uten korrigering for lønns og prisvekst er på kroner, noe som utgjør 2,9%. På landsbasis er det en vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7%, mens i Nord-Trøndelag ligger veksten på 4,3%. Økningen i frie inntekter skal gi rom for dekke økte kostnader innenfor eksisterende drift, slik som lønns og pensjonsutgifter, men ikke dekke økte kostnader knyttet til underliggende vekst i en del kostnadskrevende velferdstjenester, som for eksempel barnevern, ressurskrevende tjenester og i noen grad demografiendringer. For Fosnes kommune er ikke økningen i frie inntekter tilstrekkelig for å dekke økte kostnader innenfor eksisterende drift, og i forslaget til budsjett foreslås det driftsreduksjoner. Økningen i pensjonskostnader «spiser» årlig en større del av det totale budsjettet. Forslag til budsjett legges fram i balanse. Fosnes kommune har fortsatt et nedskaleringsbehov, dette henger sammen med synkende innbyggertall, noe som medfører at inntektsutviklingen ikke følger utgiftsnivået. Kommunens økonomiske handlingsrom er beskjedent, men kommuneøkonomien er under kontroll. Ubundne og bundne fond er vår reserve og bruk av fond som bygger ned reservene er ikke bærekraftig. Fondsbruken ble strammet inn i 2014 og strammes ytterligere inn i 2015, slik at foreslått bruk av disse reservene vil i 2015 være svært begrenset og beløpe seg til ca kroner fra bundne fond og kroner fra ubundne fond. Ved inngangen av 2015 vil saldo på frie fond være på ca. 2,6 millioner kroner, ved utgangen av 2015 ca. 2,4 millioner kroner, hvis årsresultatet for 2014 går i balanse. Budsjettforslaget understøtter Fosnes kommune sine langsiktige mål på gode tjenestetilbud innen oppvekstmiljø, familie, skole og eldreomsorg, det er ingen reduksjon i tjenesteproduksjon fra 2014 til Side 4

5 2015. Gode og forutsigbare økonomiske rammer er viktige for å opprettholde og styrke det kommunale velferdstilbudet og bidra til et levende lokaldemokrati. Flerbrukshall med svømmehall er innlemmet i økonomiplanen, økningen av rente og avdragsbelastning som følge av denne investeringen er innarbeidet i tallbudsjettet, under forutsetning av byggestart vinteren Rådmannen foreslår også å finansiere merutgiftene ved realisering av prosjektet ved innføring av skatt på fritidsboliger og bolighus fra og med 2016, da investeringen er av en slik størrelsesorden at uten denne styrking av inntektene, vil det måtte bety store kutt i tjenestene. KAPITTEL 1 LOKALE PLANFORUTSETNINGER STÅSTED Folketallsutvikling og befolkningsstruktur hadde Fosnes kommune 642 innbyggere. Siden 2000 har innbyggertallet gått ned med 152 personer, ca. 19 %. Nedgangen skyldes netto utflytting fra kommunen og mindre barnekull. Statistisk sentralbyrå (SSB) sin framskrivning av folketallet i Fosnes kommune viser at denne utviklingen fortsetter ble det registrert 638 innbyggere og nå ved rapportering for 3. kvartal er det registrert 630 innbyggere bosatt i kommunen. Folketallsutviklingen vil være en stor utfordring for kommunen i årene som kommer. Folketallsutvikling Denne grafen viser reell og forventet befolkningsutviklingen i henhold til Statistisk sentralbyrå (SSB). Fosnes kommune har en befolkningsstruktur (innbyggere fordelt etter alder) med litt færre barn og unge og litt flere eldre, enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Fosnes kommune har en lik andel personer med vestlig innvandrerbakgrunn og en betydelig lavere andel personer med ikke vestlig innvandrerbakgrunn enn landet totalt. Kommunen forventer ingen dramatisk økning av andel eldre i økonomiplanperioden. Side 5

6 Befolkningsstruktur år 6-19 år år år 80 år og mer 1.2 Arbeidsledighet, næringsstruktur og lokalsamfunn Arbeidsledighet Fosnes kommune har lav arbeidsledighet, som landet for øvrig. Det har i gjennomsnitt utgjort mellom 2,0-2,5 % av arbeidsstyrken det siste året. Det er ingen ting som tilsier at dette vil endre seg. 16 Antall arbeidsledige i gjennomsnitt Menn Kvinner Totalt Sysselsetting i 2013: Næringssammensetning: Primærnæringer 30 % Sekundærnæringer 14 % Tertiærnæringer 56 % Lokalsamfunn Næringslivet i Fosnes kommune er preget av små bedrifter, landbruk, havbruk og industri. Reiselivsvirksomhet er under utvikling, det er i dag ca. 60 gjestesenger, 165 fritidsboliger og 6 gjestehavner i kommunen. Det er liten boligbygging i kommunen og mangel på boliger for salg. Det er stor aktivitet blant frivillige lag og foreninger, det er registrert 40, disse har totalt ca medlemmer. Side 6

7 KAPITTEL 2 ØKONOMISK STATUSRAPPORT 2014 OG UTVIKLING Driftsinntekter og driftsutgifter Utvikling driftsinntekter/driftsutgifter Beløp(1000 kr) Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Figuren over viser en sammenstilling av kommunenes driftsinntekter og driftsutgifter basert på regnskapstall. Målestokk er i kroner, slik at verdiene går fra 40 til 80 millioner kroner. 2.2 Brutto og netto driftsresultat 4000 Utvikling driftsresultater Brutto driftsresultat(1000 kr) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Netto driftsresultat(1000 kr) Figuren over viser utviklingen av netto driftsresultat, det er resultatet etter finanskostnader. Netto driftsresultat viser hva en kommune har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetninger fra årets drift. Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet, det er for 2015 ikke budsjettert med avsetninger fra årets drift, men i handlingsplanen er det planlagt tiltak for å oppnå positive driftsmarginer fra og med Side 7

8 2.3 Inntektsstruktur Refusjon er og tilskudd 9 % Bruker og egenbetaling 11 % Inntektsstruktur 2015 Andre inntekter 0 % Skatteinntekter 16 % Rammetilskudd 63 % Eiendomsskatt 1 % Rammetilskuddet er den absolutt viktigste inntektskomponenten i budsjettet for Fosnes kommune. Rammetilskuddet utgjør 63 % av de samlede inntekter, mens de vanlige skatteinntektene på inntekt og formue utgjør 16 %. De to inntektskomponentene bruker og egenbetalinger (f eks. foreldrebetaling i barnehage) og andre inntekter (f eks. husleie) utgjør til sammen 11 % de samlede inntekter. Egenbetalinger er 2.4 foreslått Utgiftsstruktur økt i henhold til deflator (lønns og prisvekst) i statsbudsjettet på 3,1 %. 2.4 Utgiftsstruktur Overføringer/ tilskudd inkl. MNS 16 % Tjenestekjøp eksterne tjenester 8 % Utgiftsstruktur 2015 Lønn 49 % Forbruksvarer og egne tjenester 16 % Lønnsutgiftene utgjør 49 % og sosiale utgifter 11 % av kommunes driftsutgifter (når en ser bort fra finanskostnadene). Innenfor utgiftsarten sosiale kostnader ligger kostnadene ved Utviklingen pensjonsordningene, fordelt på i 2013 hovedansvar utgjorde denne kostnadsarten %, mens lønn utgjorde 51%. De lønnsrelaterte utgiftene kommer altså opp til 60 %, men de utgjør egentlig mer fordi det bak utgiftsarten overføringer/tilskudd inkl. MNS befinner seg utgifter til de interkommunale ordningene som også har lønnskostnader som et hovedelement. Side 8

9 Tall i hele tusen. Investeringer Tall i hele tusen De siste 7 årene har kommunen gjennomsnittlig gjennomført investeringer på ca. 2,5 millioner kroner per år. Unntaket i perioden er i 2012 da det ble investert for over 10 millioner kroner i Salsnes Gjestehavn og i 2014 ble det startet bygging av utleieboliger på Jøa. Bygging av flerbrukshall vil medføre en betydelig økning av investeringene med 33,8 millioner kroner i 2015 og 31,6 millioner kroner i Investeringsnivå er i alminnelighet en funksjon av finansieringsevne, det betyr at det er de tilgjengelige ressursene som avgjør investeringsvolum. Lånegjeld Ordinær kommunegjeld ved utgangen av 2014 er på 37,3 millioner kroner. Figuren til venstre viser at gjelda på regnskapsnivå har vært stabil de siste årene. I tillegg til ordinær kommunale gjeld kommer kommunens pensjonsforpliktelse som ved utgangen av 2014 beløp seg til ca. 78 millioner kroner. Den årlige økningen av pensjonskostnader er med på å svekke likviditeten. I planperioden legges det opp til økt kommunegjeld, med realisering avbygging flerbrukshall /svømmehall, noe som øker lånegjelda markant. Tall i millioner. Side 9

10 Finanskostnader Renter og avdrag Renter Avdrag Finanskostnadene har de siste år ligger stabilt på mellom 3,0-3,5 millioner kroner. Avdrag på lån har ligget i snitt på 1,5 millioner kr per år. Det er renteutgiftene som varierer mest, men ikke så mye som den alminnelige renteutvikling som følge av rentebindinger. Ved bygging av flerbrukshall med en ramme på ca. 63,0 millioner kroner er avdrag på lån kostnadsberegnet til ca. 2,0 millioner kroner, mens rentebelastningen øker fra ca.1,2 millioner kroner pr. år til ca. 3,4 millioner kroner pr. år. Rentenivået er budsjettert på gjennomsnittlig 2,5% i 2015 og med en svak vekst videre i økonomiplanperioden. KAPITTEL 3 SENTRALE PLANFORUTSETNINGER 3.1 Innledning Aktiviteten i kommunesektoren styres i hovedsak gjennom de inntektsrammene Stortinget fastsetter i de årlige statsbudsjettene. Kommunene har selv ansvar for å tilpasse sin ressursbruk og tjenesteproduksjon til de fastsatte inntektsrammene, gitt gjeldende lover og regelverk. Regjeringen legger i Kommuneproposisjonen, som kommer til behandling i Stortinget i mai hvert år, fram hvilke økonomiske rammer, forventninger og endringer de har overfor kommunesektoren kommende år. Statsbudsjettet bygger i alminnelighet på de signaler som er gitt i Kommuneproposisjonen. 3.2 Hovedpunkter i det økonomiske opplegget for 2015 Kommunesektorens samlede inntekter i 2015 anslås til om lag 435 milliarder kroner. Av dette utgjør de frie inntektene, som består av rammetilskudd fra staten og skatteinntekter, vel tre fjerdedeler. Kommunesektoren har i tillegg inntekter fra blant annet øremerkede tilskudd fra staten, avgifter, gebyrer og momskompensasjonsordningen. Regjeringens budsjettforslag innebærer en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2, milliarder kroner (1,5 prosent). Realveksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2014 til 2015 anslås til 4,4 milliarder kroner (1,4 prosent). Sammenliknet med anslaget i revidert nasjonalbudsjett for 2014, er vekstanslagene for samlede og frie inntekter nedjustert med henholdsvis 0.6 og 0,9 milliarder kroner. Nedjusteringer skyldes i hovedsak lavere skatteinntekter. Side 10

11 Ved beregning av realveksten er det lagt til grunn en prisvekst på kommunal tjenesteyting (deflator) på 3,1 prosent fra 2014 til KAPITTEL 4 ØKONOMISK OPPLEGG Inntektsestimat (beregning av inntektssida) Til grunn for inntektsanslagene ligger tall i Statsbudsjettet og KS prognosemodell FOSNES I 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innbygger) Utgifts-utjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker med særskilt fordeling Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Storbytilskudd Småkommunetilskudd Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl. bortfall av dif.arb.avg Skjønn til skattesvake kommuner i Sør-Norge Skjønn - tap endringer av inntektssystemet Ekstra skjønn tildelt av KRD Endringer saldert budsjett Tiltakspakken - økte frie inntekter / komp skattetap RNB2009 / RNB Sum rammetilskudd eksklusiv inntektsutjevning "Bykletrekket" (anslag etter 2010) -1 Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 12,5 9,0 0,3 4,4-4,5 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % -11,9 6,8 11,3-6,6 4,17 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) I inntektsestimatet er inntektene for 2016, 2017 og 2018 fremskrevet uten noen form for endring, det er heller ikke inntektsført tildeling av ordinært skjønn. Dette er ikke realistisk. Med bakgrunn i SSB sin folketallsutvikling og inntektsutvikling tidligere år, samt forslag om innføring av skatt på fritidshus og boliger i hele kommunen inneholder inntektsestimatet i budsjettforslaget følgende forutsetninger i økonomiplanperioden: Kommentar FOSNES Ordinært skjønn tildeles kun for 1 år av gangen Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 4,4-4,5 3,0 3,0 3,0 skjønnsmessig vurdering Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % -6,6 4,2 3,0 3,0 3,0 skjønnsmessig vurdering Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) fritidshus og boliger fra 2015 Sum skatt og rammetilskudd Regjeringa har varslet innføring av nytt inntektssystem fra Hva dette innebærer er ikke kjent og blir derfor ikke tatt hensyn til i denne framskrivingen av inntektene. Det er forventet at inntektssystem blir presentert i Side 11

12 4.2 Rammetilskuddets oppbygging Det er flere faktorer i rammetilskuddet som Fosnes nytter godt av. Det gjelder både skjønnsmidler, småkommunetilskudd og Nord-Norgevilkår. Disse ekstrapottene er i dag helt avgjørende for å kunne holde oppe aktivitetsnivået. Nedenfor vises hva de enkelte komponentene i de utgifts-relaterte tilskudd betyr (egentlig det som er den største biten i rammetilskuddet). LANDET FOSNES Bruk av folketall Vekt Antall Antall Utgifts-behovsindeks Tillegg/ fradrag i utgifts-utjevning Kr. per innbygger Totalt 0-1 år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , over 90 år 0, , Basistillegg 0, , Sone 0, , Nabo 0, , Landbrukskriterium 0, , Innvandrere 6-15 år ekskl. Skandinavia 0, , Norskfødte med innv. foreld år ekskl. Skand 0, , Flytninger uten integreringstilskudd 0, , Dødelighet 0, , Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, , Lavinntekt 0, , Uføre år 0, , Opphopningsindeks 0, , Urbanitetskriterium 0, , PU over 16 år 0, , Ikke-gifte 67 år og over 0, , Barn 1 år uten kontantstøtte 0, , Innbyggere med høyere utdanning 0, , Kostnadsindeks 1 1, (Tillegg/trekk kr pr innb.) 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr Netto virkning statlige/private skoler Sum utgiftsutjevning med mere (2+3) Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger: Det er basistillegget som betyr mest; altså det tilskuddet som alle kommunene i Norge får likt og som har den baktanke at det skal dekke de generelle og uspesifikke kostnadene ved å være egen kommuneenhet. Ellers ser en at utgiftsbehovsindeksen for Fosnes er på 1,47. Side 12

13 Det betyr at en regner med at utgiftsbehovet i Fosnes kommune, lagt alle disse kriteriene til grunn, er nesten en halv gang mer enn landsgjennomsnittet (landsgjennomsnittet = 1,0). KAPITTEL Avdelingenes handlingsprogram 1.4 Plan- og utvikling ekskl. MNS. 16 % "Budsjettkake" inkl. andeler til MNS 2014 nettoutgifter 1.4 Andel MNS. VAR-tjenester. 2 % Kirke. 21 %% 1.1 Fellesfunksjoner ekskl. MNS. 9 % 1.1 Andel MNS. 3 % 1.3 Andel MNS. 5 % 1.2 Oppvekst- og kultur. 27 % 1.3 Helse og sosial ekskl. MNS. 34 % 1.2 Andel MNS. 1 % Fellesadministrasjon og politisk Status Avdelingen har etter framskrivning av dagens drift korrigert for kjente utgifter og inntekter en nettokostnad på 5,5 millioner kroner i Dette er en økning fra budsjett 2014 på ca kroner. Økningen skyldes reduserte inntekter i forbindelse med prosjektarbeid, samt økning i pensjonskostnader. Budsjettforslaget for 2015 og økonomiplanen forutsetter med reduksjon av dagens aktivitetsnivå. Som en følge av aktivitetsendringer innen den kommunale driften i løpet av tidligere år og i økonomiplanperioden foreslås det å redusere bemanning på servicekontoret med 75 % stilling i 2015, tilsvarende kroner. Det er ikke budsjettert med nedgang i godtgjøring til folkevalgte, selv om kommunestyret har vedtatt å redusere antallet medlemmer fra 15 til 13 fra og valget i september Budsjettet er konsekvensjustert for lønnsvekst i 2015 og i økonomiplanperioden, men ikke for generell prisvekst på driftsutgifter. Det skal fortsatt opprettholdes og kvalitetssikres god kvalitet på kommunale tjenester i Fosnes kommune, innenfor de økonomiske rammene budsjettet og økonomiplanen i perioden gir, samt beholde og rekruttere godt kvalifiserte arbeidstakere. I 2015 vil også det gjennomføres flere utviklingsprosesser for å se på hvilke muligheter vi har for å utnytte eksisterende ressurser på en mer kostnadseffektiv måte, samtidig som vi skal bli bedre til å utnytte de mulighetene som finnes innen MNS til fordel for aktivitet i Fosnes kommune. Det er lagt opp til bruk av ubundne fond med kroner til egenkapitalinnskudd i KLP-avtalen. Det er ikke lov å lånefinansiere dette innskuddet. Side 13

14 5.1.2 Oppvekst og kultur Avdelingen har etter framskrivning av dagens drift korrigert for kjente utgifter og inntekter en nettokostnad på 13,1 millioner kroner i Dette er en nedgang fra budsjett 2014 på ca. 1,4 millioner kroner. Avdelingen har tatt utgangspunkt i samme tjenestenivå som i Innenfor administrasjonen er det ingen endringer. Fellesutgifter undervisning, er i hovedsak knyttet til kontortjenesten ved oppvekstkontoret, 15 %, MOT, 8 % og koordinator for spesialundervisning 12 %. Pedagogisk, psykologisk tjeneste ligger nå i budsjettet for Midtre Namdal samkommune. Barnehagene i Fosnes ble i 2014 omorganisert. Vi har en styrer i 100 %, med 70 % administrasjonstid. Det er en pedagogisk leder ved Salsnes oppvekstsenter og to pedagogiske ledere ved Jøa barnehage. I Jøa barnehager er det ved årsskiftet 20 barn, 4 førskolebarn, 7 barn over 3 år og 9 barn under 3 år. Salsnes barnehage har 8 barn mellom 2,5 år og 4 år, ingen førskolebarn. Lønnskostnadene for barnehagene samlet ligger vel kroner over fjorårets budsjett. Inntektssiden for barnehagene er salg av barnehageplasser til Nærøy kommune og foreldrebetalingen. Med dagens barnetall og en makssats på foreldrebetalingen, ville vi hatt en merinntekt på kroner, samlet på begge barnehagene, bare ved økning av kostnaden på heltidsplassen. Kompetanseutvikling i barnehage har ikke vært høyt prioritert. Vi har nå fått en ny styrer i begge barnehagene, og vedkommende er innstilt på å ta lederutdanning, noe som vil være en stor fordel. Det er ikke lagt inn ekstra kostnadsdekning av studie (litteratur, reise og opphold) for styrer. Styrer har en relativt stor del av sin stilling knyttet til administrasjon, slik at det ikke er budsjettert med vikarkostnader i forbindelse med fravær. Fra fylkesmannen har vi de siste årene fått til kompetanseheving. Dette er knyttet til en bredere satsing i form av mindre kurs for flere ansatte. Jøa barne og ungdomsskole er budsjettert med en innsparing på kroner i lønnskostnader. Lærerstaben skal reduseres med ca. 50 % stilling på grunn av opphør av refusjon spesialundervisning fra annen kommune (eleven går ut 10.klassetrinn). Det er for tiden tilsammen 110,78 % stilling som assistent. Det er satt av midler til oppgradering av læreres arbeidsplasser. På arbeidsrom for ungdomstrinns lærere har pulter blitt erstattet med skrivebord fra kommuneadministrasjonen. På arbeidsrom for lærere i barnetrinnet, er det tatt sikte på oppgradering av to arbeidsplasser pr. år. Alle lærere har behov for nye stoler. Det er derfor satt av kroner for årene framover. Datautstyr er stort sett oppdatert, det er lagt inn midler til evt. vedlikehold og innkjøp av Pad som kan brukes til bl.a. spesialundervisning/tilpasset undervisning. Det vil være behov for innkjøp av noe programvare og apper. Ved Salsnes skole er det avsatt midler til mer oppgradering av arbeidsplass, samt fornying av lærernes PCer. Det er også et behov for å oppgradere elevenes PCer. Dette vil bli gjort over flere år. Det er tre elever fra Nærøy kommune som får undervisning ved skolen, inntekten på dette er kroner, samt kroner pr. elev pr. år. Når det gjelder bemanning på Salsnes er det lagt inn i budsjettforslaget full todeling. Det er lagt inn videreføring av bruk av lærerressurser fra Jøa. Hvis dette opphører, vil det si at det er større overtallighet ved Jøa skole. Utfordringer knyttet til bruk av lærere fra Jøa, er at det er vanskelig å finne felles planleggingstid. Lærer og rektor på Salsnes er med på det pedagogiske utviklingsarbeidet på Jøa. Kompetanseutvikling for ansatte i grunnskole og barnehage er en kontinuerlig prosess. I kompetanseplanen for skole, er det en målsetting om at rektorene skal ha lederutdanning. Rektor ved Jøa barne- og ungdomsskole er innstilt på å ta denne utdanningen fra høsten Utdanningen er gratis, men det vil komme kostnader til litteratur, reise og eventuelt opphold, samt vikarutgifter. Det er ikke tatt høyde for dette i budsjettet. Det er tatt høyde for at vi skal ha en lærer inne på videreutdanning innenfor matematikk og de praktisk estetiske fagene ved skolen. Skyssutgifter i forbindelse med kjøring til Oasen for svømmeundervisning er halvert i forhold til Det samme gjelder billettutgifter i Oasen. Elever i 10.trinn vil bli prioritert i svømmeundervisningen, slik at de har læreplanmålene etter 10.trinn er oppfylt. Side 14

15 Voksenopplæring fremmedspråklig her er det lagt inn tilbud om organisert språkopplæring på praksisplass. Kommunens skolefritidsordning er lagt til barnehagene på Jøa og Salsnes. På Salsnes er det 6 elever og på Jøa 4. Det er nå lagt inn 20 % stilling knyttet til SFO på begge stedene (nytt i år på Salsnes). Skolelokaler grunnleie Jøa, leie Salsnes forsamlingshus til kroppsøving, avtale kr Skoleskyss, elevtallet er gått ned, men det er gjort et nytt vedtak om vinterskyss for alle elever. Elevene fra 5.trinn og oppover til 7. trinn har fått redusert sin frie skoleskyss til kun å gjelde vinterskyss, samtidig som ungdomstrinnet også har fått vinterskyss. Ved Jøa bibliotek er innkjøp av bøker redusert noe, og økt tilsvarende ved Salsnes bibliotek. Det er lagt inn noe mer til kursavgifter og kilometerutgifter, etter ønske fra de ansatte i bibliotekene. Dette for å kunne komme ut og oppdatere seg. Ved Fosnes bygdemuseum er det lagt inn kr til sommerguide og digital registrering. Det viser seg at sommerguidene har hatt svært lite besøk i åpningstiden. Ordningen med åpningstid, må vurderes før neste sommer. Det var allikevel et meget sterkt ønske fra museumsstyret at museet skulle være åpent. Her ligger også årskontingenten til Museet Midt, bygdesamlinger (distriktskonservatorene). Kulturmidler er lagt inn med kroner, det samme som Det er lagt inn kroner i tilskudd til sommerguide Olav Duuns barndomsheim, samt kroner i kommunal støtte til Olav Duun-stemnet og kroner til støtte til Fosnesstipendet (kunstnerstipend). Fosnes kommunale kulturskole har en endring i forhold til at vi nå lønner kulturskolerektor, det har tidligere vært større andel kjøp av tjenester fra Namsos. Vi kjøper fortsatt tjenester i form av 2 kulturskolelærere. Vi selger kulturskoletjenester til Nærøy kommune, noe som er satt til vel kroner. Det er lagt opp til noe bruk av bundet driftsfond i størrelsesorden kroner i Det er ikke lagt opp til noe bruk av ubundet driftsfond i løpet av perioden Helse og sosial Avdelingen har etter framskrivning av dagens drift korrigert for kjente utgifter og inntekter en nettokostnad på 17,4 millioner kroner i Dette er en nedgang fra budsjett 2014 på ca. 1,2 millioner kroner. Årsaken til dette er hovedsakelig avviklingen av tiltaket omsorgsbasen, samt endringer innen ledelsen av avdelingen. Budsjett 2015 og økonomiplan er for avdelingen framskrevet ut fra driftsituasjonen i 2014, tjenestetilbudet som vedtatt i budsjettet for 2014 videreføres. Kommunen har fortsatt utgifter knyttet til tiltaket omsorgsbasen med kroner pr. år, men denne utgiften ligger nå under Midtre Namdal samkommune sitt budsjett. Ellers er det vel å merke seg at avdelingen får økte KLP- utgifter i størrelsesorden kroner. Avdelingen har lagt opp til en noe lavere opplærings- og utdanningsaktivitet i 2015, da mange av våre ansatte allerede har gjennomført videreutdanninger. Kompetansehevende tiltak er derfor redusert med kroner. Vedrørende personalressurser så er tjenesten for funksjonshemmede styrket med 11 % stilling på grunn av økende behov i familier med funksjonshemmede barn. Avdelingen har dessuten gått inn på ny lærlingeavtale for en ny 2 års- periode til tross for at avdelingen egentlig skulle hatt opphold neste periode. Vi ser det som svært viktig å rekruttere nye helsefagarbeidere og ønsker å hjelpe flinke ufaglærte medarbeidere fram til en fagutdanning. Dette medfører en netto utgift for avdelingen på ca kroner. Side 15

16 Fosnes har kommet langt i utrullingen av samhandlingsreformen. Fra statlige myndigheter opplever vi at det er lite fokus på reformen, og fra 2015 er virkemiddelet kommunal medfinansiering fjernet. Kommunen fått et trekk i ramma på vel 1,0 millioner kroner. Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold ble startet opp i kommunen fra 1.april Dette gir oss tilskudd i 2015 på kroner. Fra 2016 blir dette et tilbud som skal være plass i alle kommuner, og eventuelle økonomisk overføring vil bli innlemmet i rammetilskuddet. Forøvrig videreføres kommunens satsning og utvikling av det forebyggende og helsefremmende arbeidet i tråd med tidligere planer i forhold til intensjonene i samhandlingsreformen. Fosnes har siden 2012 vært med i prosjektet Mens du venter på ambulansen. Erfaringene med prosjektet er svært gode, og vi legger i budsjettet opp til at denne frivillige beredskapsordningen tas inn i drift nå som prosjektperioden er over. Det er i budsjettet lagt inn kroner til re-treninger av personalet, samt til utrykninger. Det er planlagt etablering av daglegevaktstelefon tilknyttet Namdal legevaktsentral fra 1. mai Dette medfører for Fosnes økte utgifter på kr. Det er også planlagt innfasing av nytt digitalt nødnett i løpet av første halvår Det er i budsjettet ikke tatt høyde for ytterligere kostnader tilknyttet dette. På inntektssiden har vi i tillegg til å budsjettere på tilskudd på kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold, også lagt inn forventet videreføring av tilskudd til dagaktivitetsplasser for demente på kroner. Vi forventer også et noe høyere beløp i kompetansemidler enn hva som ble lagt til grunn i budsjettet i fjor. Det er ikke lagt opp til noe bruk av hverken ubundet eller bundet driftsfond i løpet av perioden. Interkommunale ordninger: Rehabilitering (Namdal Rehabilitering, Høylandet) Krisesenteret i Nord-Trøndelag (Verdal) Overgrepsmottak i Nord-Trøndelag (Levanger) Senter mot incest og seksuelle overgrep i Nord-Trøndelag (Levanger) Teknisk avdeling Avdelingen har etter framskrivning av dagens drift korrigert for kjente utgifter og inntekter en nettokostnad på 9,2 millioner kroner i Dette er en økning fra budsjett 2014 på ca kroner, noe som skyldes økning i pensjonskostnader og inntektsnedgang. Budsjett og økonomiplan er for teknisk avdeling framskrevet ut fra driftssituasjonen for De aller fleste poster følger økonomiplanen ordinær drift med små justeringer etter regnskap for 2013 og foreløpig forbruk 2014 etter en realitetsvurdering. Poster som ikke er kommentert er videreført som tidligere. I løpet av 2014 er vaktmesterressursen redusert med 100% stilling i forbindelse med pensjonering. De resterende stillingene er fordelt med 100% stilling som kommunal vaktmester på Salsnes, 130% vaktmester på Jøa, 30% i skolen/samfunnshuset/barnehagen, mens resterende 100% er fordelt på sykeheimen, omsorgsboliger, eldreboliger, kommunale leiligheter, servicebyggene, veier, vann, avløp samt hjelpemidler og montering av hjemme-alarmer. Vaktmestertjenesten skal gå ut i balanse med at tjenestene er fordelt på ansvarsområder som brukere av denne tjenesten. Fordelingen er basert på en skjønnsmessig vurdering. Brutto kostnad med tjenesten er budsjettert til ca. 1,3 millioner kroner. Bruken av ungdommer til sommerarbeid er en fin løsning som videreføres. Det vil innføres et forsøk med teknisk vakt, kveld og helg, noe som vil medføre en kostnad på ca kroner. Det er i tillegg budsjetter for noe kvelds - og ekstrahjelp under tjenesten. Bruken av vaktmester til større/mer omfattende vedlikeholdsoppgaver er opphørt, det er budsjettert med leie av håndverkere for å utføre slike prosjekter. På teknisk kontor er bemanning redusert til 80%, (overført 20% til plan og utredningsarbeid) og dette anses som tilstrekkelig til å behandle det som ligger til avdelingen, når etterslepet blir tatt inn. Side 16

17 Planleggingsoppgaver er styrket med 20 %. Arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel skal sluttføres i 2014, noe som medfører avslutning av innleie av saksbehandler fra fellesfunksjoner. Salsnes Gjestehavn vil settes i vanlig drift, forventes å ligge på tilsvarende nivå som de andre, ellers videreføres kostnaden for gjestehavnene på Faksdal og Seierstad som tidligere. Det er inngått nye kontrakter for vintervedlikeholdet fra og med høsten Kontraktene medfører høyere kostnader for beredskap, mye snø/nedbør kan bli en utfordring. På Jøa barnehage er det budsjettert med skifte av bordkledning på karnapp og maling, ved Fosnes sykeheim oppgradering etter vernerunder, gulv i grovkjøkken, installering av SD-anlegg, skifte av lysarmaturer og oppgradering nødaggregat, vedlikehold på resten av kommunens bygg videreføres som tidligere. Det er også budsjettert med utbedring av kommunale boliger for ca kroner. Brannvesenets budsjett fremskrives med justering for lønnsoppgjøret. Fosnes har siden 2012 vært med i prosjektet Mens du venter på ambulansen. Prosjektet avsluttes i 2014 og det er lagt opp i budsjettet til at denne frivillige beredskapsordningen tas inn i drift fra og med Det er i budsjettet lagt inn kroner til re-treninger av personalet, samt til utrykninger. Ordningen med marin konsulent er foreslått avviklet for Fosnes kommune sin del, som innebærer en årlig innsparing på kroner. Ordningen ble etablert på 1980-tallet og var en del av kommunens virkemiddelapparat ved å legge til rette for næringsutvikling innen havbruket. Alle kystkommunene i Nord-Trøndelag deltar sammen med Nord-Trøndelag Fylkeskommune, men unntak av Leka, i ordningen. Marin konsulent har hatt og har en operativ karakter med hovedvekt på rådgivning og veiledning, samt plan og tiltaksarbeid innen akvakulturnæringen, samtidig har næringen vokst hurtig, gjennomført store struktur og eierendringer og har en bærekraftig utvikling. Det er ikke lagt opp til noe bruk av hverken ubundet eller bundet driftsfond i løpet av perioden innen drift av avdelingen. Side 17

18 5.2 Interkommunale ordninger MNS Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal Samkommune ble etablert som et forsøk på å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringsmodell for interkommunalt samarbeid. Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes er medlemmer. Fra 2014 er samkommunen den permanente organisasjonsmodellen for det interkommunale samarbeidet. Ny samarbeidsavtale er vedtatt og erstatter tidligere forsøksforskrift og samarbeidsavtale. Regjeringen har meldt at de vil fremme forslag om å fjerne lovhjemmelen for samkommune i kommuneloven. Det betyr høyst sannsynlig at samkommunene må være avviklet innen Arbeidet med avviklingen av MNS vil starte etter at vedtakene til kommunereformen er gjort i Det er samkommunestyret som vedtar budsjettrammene pr. ordning, mens kommunestyrene vedtar sum ramme til samkommunen. Kommunene skal ikke lenger godkjenne låneopptak i MNS. Det er i den samarbeidsavtalen gitt en ramme for lån MNS. Denne rammen vil for 2015 ikke overskrides. Låneopptaket skal brukes til IKT infrastruktur og utkjøp av leasingavtaler på skrivere/kopimaskiner. Det er ingen nye ordninger lagt til MNS i Organisasjons og kvalitetsutviklingsprosjektet i barnevernet er foreslått utvidet til å gjelde ut 2015 med en bevilgning på kr for MNS vil i 2015 gjennomføre en konsekvensanalyse av kommunenes ø-hjelpstilbud for legevaktsordningen. Videre vil det initieres et arbeid med gjennomgang av næringsapparatet i Midtre Namdal. Budsjettet er konsekvensjustert for helårsvirkning av tiltak iverksatt i 2014, lønnsvekst, økning i pensjonspremie og personalforsikringer, husleieøkninger og økninger i utgifter til lisenser. Budsjettet er ikke justert for generell prisvekst på driftsutgifter. Budsjettforslaget har tatt inn over seg at alle kommuner er i omstillingsprosesser for å redusere utgiftsnivået. NAV, barnevern og PP-tjenesten er vurdert i forbindelse med Kaupangprosessen i Namsos kommune. Lønn og regnskap har hatt et innsparingskrav knyttet til seg på 1 million kroner i perioden Budsjettet legger opp til en innsparing på de øvrige områdene i MNS på tilsammen 2,4 millioner kroner fordelt på perioden Innsparingen iverksettes med inntrekning av stillinger ved utviklingskontoret og skatteoppkreveren samt med husleiereduksjon og bruk av ny teknologi. Det skal arbeides videre med innsparingskravet på 1 million kroner i økonomiplanperioden. Bortsett fra tiltaksbudsjettene, har MNS budsjettert en reell nedgang som konsekvens av dette. Tiltaksbudsjettene er justert med bakgrunn i estimert forbruk i 2015 og en vurdering av utviklingen av antall barn under omsorg. Forslaget til budsjett for samkommunen ble behandlet i samkommunestyremøte og det ble fattet følgende vedtak: Side 18

19 Budsjettskjema 1B - Drift Midtre Namdal Samkommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Politisk Administrasjon Samhandlingsreformen Skatteoppkrever IT-infrastruktur Økonomisystem Sak-/arkivsystem PLO-system Kartsamarbeid HS-PRO/HS-KOM Sentralbord Lønn- og regnskapsavdeling PP-tjenesten Barnevern, administrasjon Barnevern tiltak Legevakt LINA Kommuneoverlege NAV, administrasjon NAV, tiltak Utviklingsavdeling Regionalt næringsfond Miljø og landbruk Kalk renter og avskrivning SUM RAMMEOMRÅDER Side 19

20 Folketallet i hver kommune danner en viktig del av grunnlaget for beregningen av fordelingen av kostnadene mellom kommunene i MNS. De fleste ordningene tar utgangspunkt i 50 % lik fordeling og 50 % fordelt etter innbyggertall. Kommuneoverlegen og legevakt har en fordeling på 40 % likt og 60 % etter innbyggertall, mens barnevern, skatteoppkrever og NAV fordeles 10 % likt og 90 % etter innbyggertall. Når det gjelder fordeling miljø og landbruk fordeles kostnadene etter 25 % innbygger og 75 % etter antall gårdsbruk med produksjon. Tiltaksbudsjettene for barnevern og NAV fordeles konkret til den enkelte kommune ut i fra gjeldende vedtak tilhørende den enkelte kommune. Når det gjelder ordningene politisk og administrasjon er fordelingsnøkkelen beregnet etter deltakeransvar som hver enkelt kommune gikk inn i Midtre Namdal samkommune med. For Fosnes kommune er fordelingen pr. ordning slik i 2015 og medfører en økning fra budsjett 2014 på ca kroner, økningen ligger hovedsakelig innen ordningen barnevernstiltak. Skatteoppkrever kr Utviklingsavdeling kr Miljø og landbruk kr IT kr Barnevernsadministrasjon kr Barnevernstiltak kr Legevakt kr Kommuneoverlege kr NAV administrasjon kr NAV tiltak kr Politisk kr Administrasjon kr Økonomisystem kr Sak-/arkivsystem kr PLO-system kr Kartsamarbeid kr Sentralbord kr Lønn og regnskapsavdeling kr PP-tjenesten kr Kalk., rente og avskrivninger kr Sum kr Investeringsbudsjett i planperioden: Investering 2A Beløp i 1000 kr, inkl. mva Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett IKT infrastruktur Applikasjonsstyringssystem av nettbrett skole Mobil kostnadskontroll Utskifting lagringsløsning del Utskifting lagringsløsning del Ny gateway VISMA Ressursstyring VISMA økonomi/personal VISMA Omsorg Sum investeringer Finansiering Momskompensasjon Låneopptak Sum finansiering Side 20

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. med økonomiplan 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014. med økonomiplan 2014-2017 Fosnes kommune ÅRSBUDSJETT 2014 med økonomiplan 2014-2017 Versjon 1.0 24.10.13 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2010/6843-3 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Handlingsplan med økonomiplan 2011-2014. 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2014-2017 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører Overordnede problemstillinger

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

ÅRSBUDSJETT med økonomiplan

ÅRSBUDSJETT med økonomiplan Fosnes kommune ÅRSBUDSJETT 2017 med økonomiplan 2017-2020 Rådmannens innstilling Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

ÅRSBUDSJETT med økonomiplan

ÅRSBUDSJETT med økonomiplan Fosnes kommune ÅRSBUDSJETT 2018 med økonomiplan 2018-2019 Rådmannens innstilling 13. november 2017 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Statsbudsjettet 2015 Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Reell inntektsvekst Reell inntektsvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2 milliardar kroner i 2015. Av dette er 4,4 milliarder

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Kommunesammenslåing? Status og utviklingstrekk. Folkemøte i Horisonten

Kommunesammenslåing? Status og utviklingstrekk. Folkemøte i Horisonten Kommunesammenslåing? Status og utviklingstrekk Folkemøte i Horisonten 04.04.2016 Tema Arealer, geografi og befolkning Økonomi Tjenesteområdene Lokaldemokrati Kjennetegn «Midtre Namdal +» Flatanger, Namdalseid,

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en

Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en Formannskapet 30.mai 2007 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en - Ola Stene 30.5.2007 - Formannskapet 1 Kommuneproposisjonen 2008 (St.prp.

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/4646-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre 14.06.2013

Detaljer

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune Anslag for frie inntekter Ulstein kommune 2017-2030 1 Innhold Innledning Anslag for frie inntekter 2017-2030, Ulstein kommune Et mest mulig realistisk anslag 2017-2021, Ulstein kommune Oppsummering av

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Rådmannens forslag til

Rådmannens forslag til Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 Budsjett 2014 21. oktober 2013 Innhold i dokumentet Kommuneplan og prioriterte mål for perioden Folkehelse og bolyst Næringsutvikling og arbeidsplasser

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan

Budsjett 2016 Økonomiplan Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Talldelen i budsjettet Noen økonomiske forutsetninger Rammetilskudd 2015 Innbyggertilskudd, likt beløp pr 48 146 innbygger Utgiftsutjevning 20 323 Overgangsordninger/INGAR

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Levanger kommune Budsjett 2005

Levanger kommune Budsjett 2005 Budsjett 2005 Presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjettet og status for arbeidet pr 27.10.2004 Kommunesektorens plass i samfunnet Skatter 106 780 Rammetilskudd 41161 Selskapsskatt 5486 Frie

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar. Konsekvenser av demografiske endringer. Hvordan jobber Trysil kommune med dette?

Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar. Konsekvenser av demografiske endringer. Hvordan jobber Trysil kommune med dette? Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar Konsekvenser av demografiske endringer Hvordan jobber Trysil kommune med dette? 1 2 Østlendingen 19.11.14 3 Inntektssystemet bygger i hovedsak

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2015 2018 BALLANGEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 2 Økonomiplanen skal gjenspeile neste års drift og utviklingen i en 4 års periode. 2015 budsjettet er lagt og tallene og tiltakene er satt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Kommuneøkonomi Hovedlinjer, prioritering og. Martin

Kommuneøkonomi Hovedlinjer, prioritering og. Martin Kommuneøkonomi Hovedlinjer, prioritering og Martin Kommunesektorens inntekter er mer enn 500 mrd kroner Kommunenes inntekter: Skatteinntekter fra egne innbyggere Statlige overføringer rammetilskudd øremerkede

Detaljer

Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet

Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Økonomienheten Levanger 22.05.13 1 Dagens hovedoversikt (1) Hovedoversikt drift Regnskap Rev. ØP ØP ØP Levanger Kommune 2012 2013 2014 2015 2016 Alle

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Øk. plan Øk. plan Øk. plan Tall i tusen kroner. Netto driftsinntekter

Øk. plan Øk. plan Øk. plan Tall i tusen kroner. Netto driftsinntekter Namsos s kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:213/8861-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjett 214. Handlingsprogram med økonomiplan 214-217. Utvalg Namsos Eldres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Folkevalgtopplæring. Økonomi

Folkevalgtopplæring. Økonomi Folkevalgtopplæring Økonomi 1 3 072 491 000 16.11.2015 2 Økonomi Økonomiavdeling og funksjoner i Karmøy kommune I sentraladministrasjonen: Økonomiavdelingen Regnskap Budsjett/finans Innkjøp Kemner I etatene:

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt

Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2015-2016) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2016 Agenda Før lunch (kl 1140-1230) Detaljer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer