ÅRSBUDSJETT med økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBUDSJETT 2015. med økonomiplan 2015-2018"

Transkript

1 Fosnes kommune ÅRSBUDSJETT 2015 med økonomiplan Rådmannens innstilling

2 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for bosetting og næringsutvikling. Kommunen vil legge til rette for gode levekår i alle livets faser gjennom et godt og variert botilbud, gode oppvekstvilkår, sikre arbeidsplasser, gode og tilgjengelige helsetjenester, brukertilpasset offentlige tjenester og et godt og variert fritidstilbud til alle. Side 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG KAPITTEL 1 LOKALE PLANFORUTSETNINGER STÅSTED Folketallsutvikling og befolkningsstruktur 1.2 Arbeidsledighet, næringsstruktur og lokalsamfunn KAPITTEL 2 ØKONOMISK STATUSRAPPORT 2014 OG UTVIKLING Driftsinntekter og driftsutgifter 2.2 Brutto og netto driftsresultat 2.3 Inntektsstruktur 2.4 Utgiftsstruktur KAPITTEL 3 SENTRALE PLANFORUTSETNINGER 3.1 Innledning 3.2 Hovedpunkter i det økonomiske opplegget for 2015 KAPITTEL 4 ØKONOMISK OPPLEGG 4.1 Inntektsestimat (beregning av inntektssida) 4.2 Rammetilskuddets oppbygging KAPITTEL 5 DRIFTSRAMMER Avdelingenes handlingsprogram 5.2 Interkommunale ordninger; Midtre Namdal samkommune og Kirkelig fellesråd 5.3 Konsekvensjustert budsjett og driftsbudsjett Oversikt med bruk av særskilte fond i budsjettforslaget KAPITTEL 6 INVESTERINGS- OG UTBYGGINGSPROGRAM 6.1 Kort beskrivelse av foreliggende prosjekter Side 3

4 SAMMENDRAG Årsbudsjett 2015 og økonomiplan legges fram i balanse. Driftsinntektene er budsjettert til 66,9 millioner kroner, mens driftsutgiftene ligger på 66,5 millioner kroner. Eksterne finansinntekter er budsjettert til 1,8 millioner kroner, mens eksterne finansutgifter utgjør 4,8 millioner kroner. Netto driftsresultat kommer ut negativt i 2015 med kroner ,-. Det er i utgangspunktet budsjettert med et lavt driftsresultat. Den økonomiske handlefriheten vil bedre seg i økonomiplanperioden. Nettoutgifter totalt for ansvarsområdene ligger på 53,6 millioner kroner og er fordelt på hovedansvar som følgende: Andeler fordelt på hovedansvar VAR-tjenester 1 % Kirke 2 % MNS 13 % Fellesfunksjoner 12 % Oppvekst- og kultur 24 % Plan og utvikling 17 % Helse og sosial 33 % Fosnes kommunes anslag på frie inntekter i 2015 er på 52,9 millioner kroner. Det betyr at inntektsveksten for vår kommune fra 2014 til 2015 uten korrigering for lønns og prisvekst er på kroner, noe som utgjør 2,9%. På landsbasis er det en vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7%, mens i Nord-Trøndelag ligger veksten på 4,3%. Økningen i frie inntekter skal gi rom for dekke økte kostnader innenfor eksisterende drift, slik som lønns og pensjonsutgifter, men ikke dekke økte kostnader knyttet til underliggende vekst i en del kostnadskrevende velferdstjenester, som for eksempel barnevern, ressurskrevende tjenester og i noen grad demografiendringer. For Fosnes kommune er ikke økningen i frie inntekter tilstrekkelig for å dekke økte kostnader innenfor eksisterende drift, og i forslaget til budsjett foreslås det driftsreduksjoner. Økningen i pensjonskostnader «spiser» årlig en større del av det totale budsjettet. Forslag til budsjett legges fram i balanse. Fosnes kommune har fortsatt et nedskaleringsbehov, dette henger sammen med synkende innbyggertall, noe som medfører at inntektsutviklingen ikke følger utgiftsnivået. Kommunens økonomiske handlingsrom er beskjedent, men kommuneøkonomien er under kontroll. Ubundne og bundne fond er vår reserve og bruk av fond som bygger ned reservene er ikke bærekraftig. Fondsbruken ble strammet inn i 2014 og strammes ytterligere inn i 2015, slik at foreslått bruk av disse reservene vil i 2015 være svært begrenset og beløpe seg til ca kroner fra bundne fond og kroner fra ubundne fond. Ved inngangen av 2015 vil saldo på frie fond være på ca. 2,6 millioner kroner, ved utgangen av 2015 ca. 2,4 millioner kroner, hvis årsresultatet for 2014 går i balanse. Budsjettforslaget understøtter Fosnes kommune sine langsiktige mål på gode tjenestetilbud innen oppvekstmiljø, familie, skole og eldreomsorg, det er ingen reduksjon i tjenesteproduksjon fra 2014 til Side 4

5 2015. Gode og forutsigbare økonomiske rammer er viktige for å opprettholde og styrke det kommunale velferdstilbudet og bidra til et levende lokaldemokrati. Flerbrukshall med svømmehall er innlemmet i økonomiplanen, økningen av rente og avdragsbelastning som følge av denne investeringen er innarbeidet i tallbudsjettet, under forutsetning av byggestart vinteren Rådmannen foreslår også å finansiere merutgiftene ved realisering av prosjektet ved innføring av skatt på fritidsboliger og bolighus fra og med 2016, da investeringen er av en slik størrelsesorden at uten denne styrking av inntektene, vil det måtte bety store kutt i tjenestene. KAPITTEL 1 LOKALE PLANFORUTSETNINGER STÅSTED Folketallsutvikling og befolkningsstruktur hadde Fosnes kommune 642 innbyggere. Siden 2000 har innbyggertallet gått ned med 152 personer, ca. 19 %. Nedgangen skyldes netto utflytting fra kommunen og mindre barnekull. Statistisk sentralbyrå (SSB) sin framskrivning av folketallet i Fosnes kommune viser at denne utviklingen fortsetter ble det registrert 638 innbyggere og nå ved rapportering for 3. kvartal er det registrert 630 innbyggere bosatt i kommunen. Folketallsutviklingen vil være en stor utfordring for kommunen i årene som kommer. Folketallsutvikling Denne grafen viser reell og forventet befolkningsutviklingen i henhold til Statistisk sentralbyrå (SSB). Fosnes kommune har en befolkningsstruktur (innbyggere fordelt etter alder) med litt færre barn og unge og litt flere eldre, enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Fosnes kommune har en lik andel personer med vestlig innvandrerbakgrunn og en betydelig lavere andel personer med ikke vestlig innvandrerbakgrunn enn landet totalt. Kommunen forventer ingen dramatisk økning av andel eldre i økonomiplanperioden. Side 5

6 Befolkningsstruktur år 6-19 år år år 80 år og mer 1.2 Arbeidsledighet, næringsstruktur og lokalsamfunn Arbeidsledighet Fosnes kommune har lav arbeidsledighet, som landet for øvrig. Det har i gjennomsnitt utgjort mellom 2,0-2,5 % av arbeidsstyrken det siste året. Det er ingen ting som tilsier at dette vil endre seg. 16 Antall arbeidsledige i gjennomsnitt Menn Kvinner Totalt Sysselsetting i 2013: Næringssammensetning: Primærnæringer 30 % Sekundærnæringer 14 % Tertiærnæringer 56 % Lokalsamfunn Næringslivet i Fosnes kommune er preget av små bedrifter, landbruk, havbruk og industri. Reiselivsvirksomhet er under utvikling, det er i dag ca. 60 gjestesenger, 165 fritidsboliger og 6 gjestehavner i kommunen. Det er liten boligbygging i kommunen og mangel på boliger for salg. Det er stor aktivitet blant frivillige lag og foreninger, det er registrert 40, disse har totalt ca medlemmer. Side 6

7 KAPITTEL 2 ØKONOMISK STATUSRAPPORT 2014 OG UTVIKLING Driftsinntekter og driftsutgifter Utvikling driftsinntekter/driftsutgifter Beløp(1000 kr) Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Figuren over viser en sammenstilling av kommunenes driftsinntekter og driftsutgifter basert på regnskapstall. Målestokk er i kroner, slik at verdiene går fra 40 til 80 millioner kroner. 2.2 Brutto og netto driftsresultat 4000 Utvikling driftsresultater Brutto driftsresultat(1000 kr) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Netto driftsresultat(1000 kr) Figuren over viser utviklingen av netto driftsresultat, det er resultatet etter finanskostnader. Netto driftsresultat viser hva en kommune har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetninger fra årets drift. Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet, det er for 2015 ikke budsjettert med avsetninger fra årets drift, men i handlingsplanen er det planlagt tiltak for å oppnå positive driftsmarginer fra og med Side 7

8 2.3 Inntektsstruktur Refusjon er og tilskudd 9 % Bruker og egenbetaling 11 % Inntektsstruktur 2015 Andre inntekter 0 % Skatteinntekter 16 % Rammetilskudd 63 % Eiendomsskatt 1 % Rammetilskuddet er den absolutt viktigste inntektskomponenten i budsjettet for Fosnes kommune. Rammetilskuddet utgjør 63 % av de samlede inntekter, mens de vanlige skatteinntektene på inntekt og formue utgjør 16 %. De to inntektskomponentene bruker og egenbetalinger (f eks. foreldrebetaling i barnehage) og andre inntekter (f eks. husleie) utgjør til sammen 11 % de samlede inntekter. Egenbetalinger er 2.4 foreslått Utgiftsstruktur økt i henhold til deflator (lønns og prisvekst) i statsbudsjettet på 3,1 %. 2.4 Utgiftsstruktur Overføringer/ tilskudd inkl. MNS 16 % Tjenestekjøp eksterne tjenester 8 % Utgiftsstruktur 2015 Lønn 49 % Forbruksvarer og egne tjenester 16 % Lønnsutgiftene utgjør 49 % og sosiale utgifter 11 % av kommunes driftsutgifter (når en ser bort fra finanskostnadene). Innenfor utgiftsarten sosiale kostnader ligger kostnadene ved Utviklingen pensjonsordningene, fordelt på i 2013 hovedansvar utgjorde denne kostnadsarten %, mens lønn utgjorde 51%. De lønnsrelaterte utgiftene kommer altså opp til 60 %, men de utgjør egentlig mer fordi det bak utgiftsarten overføringer/tilskudd inkl. MNS befinner seg utgifter til de interkommunale ordningene som også har lønnskostnader som et hovedelement. Side 8

9 Tall i hele tusen. Investeringer Tall i hele tusen De siste 7 årene har kommunen gjennomsnittlig gjennomført investeringer på ca. 2,5 millioner kroner per år. Unntaket i perioden er i 2012 da det ble investert for over 10 millioner kroner i Salsnes Gjestehavn og i 2014 ble det startet bygging av utleieboliger på Jøa. Bygging av flerbrukshall vil medføre en betydelig økning av investeringene med 33,8 millioner kroner i 2015 og 31,6 millioner kroner i Investeringsnivå er i alminnelighet en funksjon av finansieringsevne, det betyr at det er de tilgjengelige ressursene som avgjør investeringsvolum. Lånegjeld Ordinær kommunegjeld ved utgangen av 2014 er på 37,3 millioner kroner. Figuren til venstre viser at gjelda på regnskapsnivå har vært stabil de siste årene. I tillegg til ordinær kommunale gjeld kommer kommunens pensjonsforpliktelse som ved utgangen av 2014 beløp seg til ca. 78 millioner kroner. Den årlige økningen av pensjonskostnader er med på å svekke likviditeten. I planperioden legges det opp til økt kommunegjeld, med realisering avbygging flerbrukshall /svømmehall, noe som øker lånegjelda markant. Tall i millioner. Side 9

10 Finanskostnader Renter og avdrag Renter Avdrag Finanskostnadene har de siste år ligger stabilt på mellom 3,0-3,5 millioner kroner. Avdrag på lån har ligget i snitt på 1,5 millioner kr per år. Det er renteutgiftene som varierer mest, men ikke så mye som den alminnelige renteutvikling som følge av rentebindinger. Ved bygging av flerbrukshall med en ramme på ca. 63,0 millioner kroner er avdrag på lån kostnadsberegnet til ca. 2,0 millioner kroner, mens rentebelastningen øker fra ca.1,2 millioner kroner pr. år til ca. 3,4 millioner kroner pr. år. Rentenivået er budsjettert på gjennomsnittlig 2,5% i 2015 og med en svak vekst videre i økonomiplanperioden. KAPITTEL 3 SENTRALE PLANFORUTSETNINGER 3.1 Innledning Aktiviteten i kommunesektoren styres i hovedsak gjennom de inntektsrammene Stortinget fastsetter i de årlige statsbudsjettene. Kommunene har selv ansvar for å tilpasse sin ressursbruk og tjenesteproduksjon til de fastsatte inntektsrammene, gitt gjeldende lover og regelverk. Regjeringen legger i Kommuneproposisjonen, som kommer til behandling i Stortinget i mai hvert år, fram hvilke økonomiske rammer, forventninger og endringer de har overfor kommunesektoren kommende år. Statsbudsjettet bygger i alminnelighet på de signaler som er gitt i Kommuneproposisjonen. 3.2 Hovedpunkter i det økonomiske opplegget for 2015 Kommunesektorens samlede inntekter i 2015 anslås til om lag 435 milliarder kroner. Av dette utgjør de frie inntektene, som består av rammetilskudd fra staten og skatteinntekter, vel tre fjerdedeler. Kommunesektoren har i tillegg inntekter fra blant annet øremerkede tilskudd fra staten, avgifter, gebyrer og momskompensasjonsordningen. Regjeringens budsjettforslag innebærer en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2, milliarder kroner (1,5 prosent). Realveksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2014 til 2015 anslås til 4,4 milliarder kroner (1,4 prosent). Sammenliknet med anslaget i revidert nasjonalbudsjett for 2014, er vekstanslagene for samlede og frie inntekter nedjustert med henholdsvis 0.6 og 0,9 milliarder kroner. Nedjusteringer skyldes i hovedsak lavere skatteinntekter. Side 10

11 Ved beregning av realveksten er det lagt til grunn en prisvekst på kommunal tjenesteyting (deflator) på 3,1 prosent fra 2014 til KAPITTEL 4 ØKONOMISK OPPLEGG Inntektsestimat (beregning av inntektssida) Til grunn for inntektsanslagene ligger tall i Statsbudsjettet og KS prognosemodell FOSNES I 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innbygger) Utgifts-utjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker med særskilt fordeling Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Storbytilskudd Småkommunetilskudd Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl. bortfall av dif.arb.avg Skjønn til skattesvake kommuner i Sør-Norge Skjønn - tap endringer av inntektssystemet Ekstra skjønn tildelt av KRD Endringer saldert budsjett Tiltakspakken - økte frie inntekter / komp skattetap RNB2009 / RNB Sum rammetilskudd eksklusiv inntektsutjevning "Bykletrekket" (anslag etter 2010) -1 Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 12,5 9,0 0,3 4,4-4,5 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % -11,9 6,8 11,3-6,6 4,17 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) I inntektsestimatet er inntektene for 2016, 2017 og 2018 fremskrevet uten noen form for endring, det er heller ikke inntektsført tildeling av ordinært skjønn. Dette er ikke realistisk. Med bakgrunn i SSB sin folketallsutvikling og inntektsutvikling tidligere år, samt forslag om innføring av skatt på fritidshus og boliger i hele kommunen inneholder inntektsestimatet i budsjettforslaget følgende forutsetninger i økonomiplanperioden: Kommentar FOSNES Ordinært skjønn tildeles kun for 1 år av gangen Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 4,4-4,5 3,0 3,0 3,0 skjønnsmessig vurdering Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % -6,6 4,2 3,0 3,0 3,0 skjønnsmessig vurdering Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) fritidshus og boliger fra 2015 Sum skatt og rammetilskudd Regjeringa har varslet innføring av nytt inntektssystem fra Hva dette innebærer er ikke kjent og blir derfor ikke tatt hensyn til i denne framskrivingen av inntektene. Det er forventet at inntektssystem blir presentert i Side 11

12 4.2 Rammetilskuddets oppbygging Det er flere faktorer i rammetilskuddet som Fosnes nytter godt av. Det gjelder både skjønnsmidler, småkommunetilskudd og Nord-Norgevilkår. Disse ekstrapottene er i dag helt avgjørende for å kunne holde oppe aktivitetsnivået. Nedenfor vises hva de enkelte komponentene i de utgifts-relaterte tilskudd betyr (egentlig det som er den største biten i rammetilskuddet). LANDET FOSNES Bruk av folketall Vekt Antall Antall Utgifts-behovsindeks Tillegg/ fradrag i utgifts-utjevning Kr. per innbygger Totalt 0-1 år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , over 90 år 0, , Basistillegg 0, , Sone 0, , Nabo 0, , Landbrukskriterium 0, , Innvandrere 6-15 år ekskl. Skandinavia 0, , Norskfødte med innv. foreld år ekskl. Skand 0, , Flytninger uten integreringstilskudd 0, , Dødelighet 0, , Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, , Lavinntekt 0, , Uføre år 0, , Opphopningsindeks 0, , Urbanitetskriterium 0, , PU over 16 år 0, , Ikke-gifte 67 år og over 0, , Barn 1 år uten kontantstøtte 0, , Innbyggere med høyere utdanning 0, , Kostnadsindeks 1 1, (Tillegg/trekk kr pr innb.) 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr Netto virkning statlige/private skoler Sum utgiftsutjevning med mere (2+3) Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger: Det er basistillegget som betyr mest; altså det tilskuddet som alle kommunene i Norge får likt og som har den baktanke at det skal dekke de generelle og uspesifikke kostnadene ved å være egen kommuneenhet. Ellers ser en at utgiftsbehovsindeksen for Fosnes er på 1,47. Side 12

13 Det betyr at en regner med at utgiftsbehovet i Fosnes kommune, lagt alle disse kriteriene til grunn, er nesten en halv gang mer enn landsgjennomsnittet (landsgjennomsnittet = 1,0). KAPITTEL Avdelingenes handlingsprogram 1.4 Plan- og utvikling ekskl. MNS. 16 % "Budsjettkake" inkl. andeler til MNS 2014 nettoutgifter 1.4 Andel MNS. VAR-tjenester. 2 % Kirke. 21 %% 1.1 Fellesfunksjoner ekskl. MNS. 9 % 1.1 Andel MNS. 3 % 1.3 Andel MNS. 5 % 1.2 Oppvekst- og kultur. 27 % 1.3 Helse og sosial ekskl. MNS. 34 % 1.2 Andel MNS. 1 % Fellesadministrasjon og politisk Status Avdelingen har etter framskrivning av dagens drift korrigert for kjente utgifter og inntekter en nettokostnad på 5,5 millioner kroner i Dette er en økning fra budsjett 2014 på ca kroner. Økningen skyldes reduserte inntekter i forbindelse med prosjektarbeid, samt økning i pensjonskostnader. Budsjettforslaget for 2015 og økonomiplanen forutsetter med reduksjon av dagens aktivitetsnivå. Som en følge av aktivitetsendringer innen den kommunale driften i løpet av tidligere år og i økonomiplanperioden foreslås det å redusere bemanning på servicekontoret med 75 % stilling i 2015, tilsvarende kroner. Det er ikke budsjettert med nedgang i godtgjøring til folkevalgte, selv om kommunestyret har vedtatt å redusere antallet medlemmer fra 15 til 13 fra og valget i september Budsjettet er konsekvensjustert for lønnsvekst i 2015 og i økonomiplanperioden, men ikke for generell prisvekst på driftsutgifter. Det skal fortsatt opprettholdes og kvalitetssikres god kvalitet på kommunale tjenester i Fosnes kommune, innenfor de økonomiske rammene budsjettet og økonomiplanen i perioden gir, samt beholde og rekruttere godt kvalifiserte arbeidstakere. I 2015 vil også det gjennomføres flere utviklingsprosesser for å se på hvilke muligheter vi har for å utnytte eksisterende ressurser på en mer kostnadseffektiv måte, samtidig som vi skal bli bedre til å utnytte de mulighetene som finnes innen MNS til fordel for aktivitet i Fosnes kommune. Det er lagt opp til bruk av ubundne fond med kroner til egenkapitalinnskudd i KLP-avtalen. Det er ikke lov å lånefinansiere dette innskuddet. Side 13

14 5.1.2 Oppvekst og kultur Avdelingen har etter framskrivning av dagens drift korrigert for kjente utgifter og inntekter en nettokostnad på 13,1 millioner kroner i Dette er en nedgang fra budsjett 2014 på ca. 1,4 millioner kroner. Avdelingen har tatt utgangspunkt i samme tjenestenivå som i Innenfor administrasjonen er det ingen endringer. Fellesutgifter undervisning, er i hovedsak knyttet til kontortjenesten ved oppvekstkontoret, 15 %, MOT, 8 % og koordinator for spesialundervisning 12 %. Pedagogisk, psykologisk tjeneste ligger nå i budsjettet for Midtre Namdal samkommune. Barnehagene i Fosnes ble i 2014 omorganisert. Vi har en styrer i 100 %, med 70 % administrasjonstid. Det er en pedagogisk leder ved Salsnes oppvekstsenter og to pedagogiske ledere ved Jøa barnehage. I Jøa barnehager er det ved årsskiftet 20 barn, 4 førskolebarn, 7 barn over 3 år og 9 barn under 3 år. Salsnes barnehage har 8 barn mellom 2,5 år og 4 år, ingen førskolebarn. Lønnskostnadene for barnehagene samlet ligger vel kroner over fjorårets budsjett. Inntektssiden for barnehagene er salg av barnehageplasser til Nærøy kommune og foreldrebetalingen. Med dagens barnetall og en makssats på foreldrebetalingen, ville vi hatt en merinntekt på kroner, samlet på begge barnehagene, bare ved økning av kostnaden på heltidsplassen. Kompetanseutvikling i barnehage har ikke vært høyt prioritert. Vi har nå fått en ny styrer i begge barnehagene, og vedkommende er innstilt på å ta lederutdanning, noe som vil være en stor fordel. Det er ikke lagt inn ekstra kostnadsdekning av studie (litteratur, reise og opphold) for styrer. Styrer har en relativt stor del av sin stilling knyttet til administrasjon, slik at det ikke er budsjettert med vikarkostnader i forbindelse med fravær. Fra fylkesmannen har vi de siste årene fått til kompetanseheving. Dette er knyttet til en bredere satsing i form av mindre kurs for flere ansatte. Jøa barne og ungdomsskole er budsjettert med en innsparing på kroner i lønnskostnader. Lærerstaben skal reduseres med ca. 50 % stilling på grunn av opphør av refusjon spesialundervisning fra annen kommune (eleven går ut 10.klassetrinn). Det er for tiden tilsammen 110,78 % stilling som assistent. Det er satt av midler til oppgradering av læreres arbeidsplasser. På arbeidsrom for ungdomstrinns lærere har pulter blitt erstattet med skrivebord fra kommuneadministrasjonen. På arbeidsrom for lærere i barnetrinnet, er det tatt sikte på oppgradering av to arbeidsplasser pr. år. Alle lærere har behov for nye stoler. Det er derfor satt av kroner for årene framover. Datautstyr er stort sett oppdatert, det er lagt inn midler til evt. vedlikehold og innkjøp av Pad som kan brukes til bl.a. spesialundervisning/tilpasset undervisning. Det vil være behov for innkjøp av noe programvare og apper. Ved Salsnes skole er det avsatt midler til mer oppgradering av arbeidsplass, samt fornying av lærernes PCer. Det er også et behov for å oppgradere elevenes PCer. Dette vil bli gjort over flere år. Det er tre elever fra Nærøy kommune som får undervisning ved skolen, inntekten på dette er kroner, samt kroner pr. elev pr. år. Når det gjelder bemanning på Salsnes er det lagt inn i budsjettforslaget full todeling. Det er lagt inn videreføring av bruk av lærerressurser fra Jøa. Hvis dette opphører, vil det si at det er større overtallighet ved Jøa skole. Utfordringer knyttet til bruk av lærere fra Jøa, er at det er vanskelig å finne felles planleggingstid. Lærer og rektor på Salsnes er med på det pedagogiske utviklingsarbeidet på Jøa. Kompetanseutvikling for ansatte i grunnskole og barnehage er en kontinuerlig prosess. I kompetanseplanen for skole, er det en målsetting om at rektorene skal ha lederutdanning. Rektor ved Jøa barne- og ungdomsskole er innstilt på å ta denne utdanningen fra høsten Utdanningen er gratis, men det vil komme kostnader til litteratur, reise og eventuelt opphold, samt vikarutgifter. Det er ikke tatt høyde for dette i budsjettet. Det er tatt høyde for at vi skal ha en lærer inne på videreutdanning innenfor matematikk og de praktisk estetiske fagene ved skolen. Skyssutgifter i forbindelse med kjøring til Oasen for svømmeundervisning er halvert i forhold til Det samme gjelder billettutgifter i Oasen. Elever i 10.trinn vil bli prioritert i svømmeundervisningen, slik at de har læreplanmålene etter 10.trinn er oppfylt. Side 14

15 Voksenopplæring fremmedspråklig her er det lagt inn tilbud om organisert språkopplæring på praksisplass. Kommunens skolefritidsordning er lagt til barnehagene på Jøa og Salsnes. På Salsnes er det 6 elever og på Jøa 4. Det er nå lagt inn 20 % stilling knyttet til SFO på begge stedene (nytt i år på Salsnes). Skolelokaler grunnleie Jøa, leie Salsnes forsamlingshus til kroppsøving, avtale kr Skoleskyss, elevtallet er gått ned, men det er gjort et nytt vedtak om vinterskyss for alle elever. Elevene fra 5.trinn og oppover til 7. trinn har fått redusert sin frie skoleskyss til kun å gjelde vinterskyss, samtidig som ungdomstrinnet også har fått vinterskyss. Ved Jøa bibliotek er innkjøp av bøker redusert noe, og økt tilsvarende ved Salsnes bibliotek. Det er lagt inn noe mer til kursavgifter og kilometerutgifter, etter ønske fra de ansatte i bibliotekene. Dette for å kunne komme ut og oppdatere seg. Ved Fosnes bygdemuseum er det lagt inn kr til sommerguide og digital registrering. Det viser seg at sommerguidene har hatt svært lite besøk i åpningstiden. Ordningen med åpningstid, må vurderes før neste sommer. Det var allikevel et meget sterkt ønske fra museumsstyret at museet skulle være åpent. Her ligger også årskontingenten til Museet Midt, bygdesamlinger (distriktskonservatorene). Kulturmidler er lagt inn med kroner, det samme som Det er lagt inn kroner i tilskudd til sommerguide Olav Duuns barndomsheim, samt kroner i kommunal støtte til Olav Duun-stemnet og kroner til støtte til Fosnesstipendet (kunstnerstipend). Fosnes kommunale kulturskole har en endring i forhold til at vi nå lønner kulturskolerektor, det har tidligere vært større andel kjøp av tjenester fra Namsos. Vi kjøper fortsatt tjenester i form av 2 kulturskolelærere. Vi selger kulturskoletjenester til Nærøy kommune, noe som er satt til vel kroner. Det er lagt opp til noe bruk av bundet driftsfond i størrelsesorden kroner i Det er ikke lagt opp til noe bruk av ubundet driftsfond i løpet av perioden Helse og sosial Avdelingen har etter framskrivning av dagens drift korrigert for kjente utgifter og inntekter en nettokostnad på 17,4 millioner kroner i Dette er en nedgang fra budsjett 2014 på ca. 1,2 millioner kroner. Årsaken til dette er hovedsakelig avviklingen av tiltaket omsorgsbasen, samt endringer innen ledelsen av avdelingen. Budsjett 2015 og økonomiplan er for avdelingen framskrevet ut fra driftsituasjonen i 2014, tjenestetilbudet som vedtatt i budsjettet for 2014 videreføres. Kommunen har fortsatt utgifter knyttet til tiltaket omsorgsbasen med kroner pr. år, men denne utgiften ligger nå under Midtre Namdal samkommune sitt budsjett. Ellers er det vel å merke seg at avdelingen får økte KLP- utgifter i størrelsesorden kroner. Avdelingen har lagt opp til en noe lavere opplærings- og utdanningsaktivitet i 2015, da mange av våre ansatte allerede har gjennomført videreutdanninger. Kompetansehevende tiltak er derfor redusert med kroner. Vedrørende personalressurser så er tjenesten for funksjonshemmede styrket med 11 % stilling på grunn av økende behov i familier med funksjonshemmede barn. Avdelingen har dessuten gått inn på ny lærlingeavtale for en ny 2 års- periode til tross for at avdelingen egentlig skulle hatt opphold neste periode. Vi ser det som svært viktig å rekruttere nye helsefagarbeidere og ønsker å hjelpe flinke ufaglærte medarbeidere fram til en fagutdanning. Dette medfører en netto utgift for avdelingen på ca kroner. Side 15

16 Fosnes har kommet langt i utrullingen av samhandlingsreformen. Fra statlige myndigheter opplever vi at det er lite fokus på reformen, og fra 2015 er virkemiddelet kommunal medfinansiering fjernet. Kommunen fått et trekk i ramma på vel 1,0 millioner kroner. Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold ble startet opp i kommunen fra 1.april Dette gir oss tilskudd i 2015 på kroner. Fra 2016 blir dette et tilbud som skal være plass i alle kommuner, og eventuelle økonomisk overføring vil bli innlemmet i rammetilskuddet. Forøvrig videreføres kommunens satsning og utvikling av det forebyggende og helsefremmende arbeidet i tråd med tidligere planer i forhold til intensjonene i samhandlingsreformen. Fosnes har siden 2012 vært med i prosjektet Mens du venter på ambulansen. Erfaringene med prosjektet er svært gode, og vi legger i budsjettet opp til at denne frivillige beredskapsordningen tas inn i drift nå som prosjektperioden er over. Det er i budsjettet lagt inn kroner til re-treninger av personalet, samt til utrykninger. Det er planlagt etablering av daglegevaktstelefon tilknyttet Namdal legevaktsentral fra 1. mai Dette medfører for Fosnes økte utgifter på kr. Det er også planlagt innfasing av nytt digitalt nødnett i løpet av første halvår Det er i budsjettet ikke tatt høyde for ytterligere kostnader tilknyttet dette. På inntektssiden har vi i tillegg til å budsjettere på tilskudd på kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold, også lagt inn forventet videreføring av tilskudd til dagaktivitetsplasser for demente på kroner. Vi forventer også et noe høyere beløp i kompetansemidler enn hva som ble lagt til grunn i budsjettet i fjor. Det er ikke lagt opp til noe bruk av hverken ubundet eller bundet driftsfond i løpet av perioden. Interkommunale ordninger: Rehabilitering (Namdal Rehabilitering, Høylandet) Krisesenteret i Nord-Trøndelag (Verdal) Overgrepsmottak i Nord-Trøndelag (Levanger) Senter mot incest og seksuelle overgrep i Nord-Trøndelag (Levanger) Teknisk avdeling Avdelingen har etter framskrivning av dagens drift korrigert for kjente utgifter og inntekter en nettokostnad på 9,2 millioner kroner i Dette er en økning fra budsjett 2014 på ca kroner, noe som skyldes økning i pensjonskostnader og inntektsnedgang. Budsjett og økonomiplan er for teknisk avdeling framskrevet ut fra driftssituasjonen for De aller fleste poster følger økonomiplanen ordinær drift med små justeringer etter regnskap for 2013 og foreløpig forbruk 2014 etter en realitetsvurdering. Poster som ikke er kommentert er videreført som tidligere. I løpet av 2014 er vaktmesterressursen redusert med 100% stilling i forbindelse med pensjonering. De resterende stillingene er fordelt med 100% stilling som kommunal vaktmester på Salsnes, 130% vaktmester på Jøa, 30% i skolen/samfunnshuset/barnehagen, mens resterende 100% er fordelt på sykeheimen, omsorgsboliger, eldreboliger, kommunale leiligheter, servicebyggene, veier, vann, avløp samt hjelpemidler og montering av hjemme-alarmer. Vaktmestertjenesten skal gå ut i balanse med at tjenestene er fordelt på ansvarsområder som brukere av denne tjenesten. Fordelingen er basert på en skjønnsmessig vurdering. Brutto kostnad med tjenesten er budsjettert til ca. 1,3 millioner kroner. Bruken av ungdommer til sommerarbeid er en fin løsning som videreføres. Det vil innføres et forsøk med teknisk vakt, kveld og helg, noe som vil medføre en kostnad på ca kroner. Det er i tillegg budsjetter for noe kvelds - og ekstrahjelp under tjenesten. Bruken av vaktmester til større/mer omfattende vedlikeholdsoppgaver er opphørt, det er budsjettert med leie av håndverkere for å utføre slike prosjekter. På teknisk kontor er bemanning redusert til 80%, (overført 20% til plan og utredningsarbeid) og dette anses som tilstrekkelig til å behandle det som ligger til avdelingen, når etterslepet blir tatt inn. Side 16

17 Planleggingsoppgaver er styrket med 20 %. Arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel skal sluttføres i 2014, noe som medfører avslutning av innleie av saksbehandler fra fellesfunksjoner. Salsnes Gjestehavn vil settes i vanlig drift, forventes å ligge på tilsvarende nivå som de andre, ellers videreføres kostnaden for gjestehavnene på Faksdal og Seierstad som tidligere. Det er inngått nye kontrakter for vintervedlikeholdet fra og med høsten Kontraktene medfører høyere kostnader for beredskap, mye snø/nedbør kan bli en utfordring. På Jøa barnehage er det budsjettert med skifte av bordkledning på karnapp og maling, ved Fosnes sykeheim oppgradering etter vernerunder, gulv i grovkjøkken, installering av SD-anlegg, skifte av lysarmaturer og oppgradering nødaggregat, vedlikehold på resten av kommunens bygg videreføres som tidligere. Det er også budsjettert med utbedring av kommunale boliger for ca kroner. Brannvesenets budsjett fremskrives med justering for lønnsoppgjøret. Fosnes har siden 2012 vært med i prosjektet Mens du venter på ambulansen. Prosjektet avsluttes i 2014 og det er lagt opp i budsjettet til at denne frivillige beredskapsordningen tas inn i drift fra og med Det er i budsjettet lagt inn kroner til re-treninger av personalet, samt til utrykninger. Ordningen med marin konsulent er foreslått avviklet for Fosnes kommune sin del, som innebærer en årlig innsparing på kroner. Ordningen ble etablert på 1980-tallet og var en del av kommunens virkemiddelapparat ved å legge til rette for næringsutvikling innen havbruket. Alle kystkommunene i Nord-Trøndelag deltar sammen med Nord-Trøndelag Fylkeskommune, men unntak av Leka, i ordningen. Marin konsulent har hatt og har en operativ karakter med hovedvekt på rådgivning og veiledning, samt plan og tiltaksarbeid innen akvakulturnæringen, samtidig har næringen vokst hurtig, gjennomført store struktur og eierendringer og har en bærekraftig utvikling. Det er ikke lagt opp til noe bruk av hverken ubundet eller bundet driftsfond i løpet av perioden innen drift av avdelingen. Side 17

18 5.2 Interkommunale ordninger MNS Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal Samkommune ble etablert som et forsøk på å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringsmodell for interkommunalt samarbeid. Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes er medlemmer. Fra 2014 er samkommunen den permanente organisasjonsmodellen for det interkommunale samarbeidet. Ny samarbeidsavtale er vedtatt og erstatter tidligere forsøksforskrift og samarbeidsavtale. Regjeringen har meldt at de vil fremme forslag om å fjerne lovhjemmelen for samkommune i kommuneloven. Det betyr høyst sannsynlig at samkommunene må være avviklet innen Arbeidet med avviklingen av MNS vil starte etter at vedtakene til kommunereformen er gjort i Det er samkommunestyret som vedtar budsjettrammene pr. ordning, mens kommunestyrene vedtar sum ramme til samkommunen. Kommunene skal ikke lenger godkjenne låneopptak i MNS. Det er i den samarbeidsavtalen gitt en ramme for lån MNS. Denne rammen vil for 2015 ikke overskrides. Låneopptaket skal brukes til IKT infrastruktur og utkjøp av leasingavtaler på skrivere/kopimaskiner. Det er ingen nye ordninger lagt til MNS i Organisasjons og kvalitetsutviklingsprosjektet i barnevernet er foreslått utvidet til å gjelde ut 2015 med en bevilgning på kr for MNS vil i 2015 gjennomføre en konsekvensanalyse av kommunenes ø-hjelpstilbud for legevaktsordningen. Videre vil det initieres et arbeid med gjennomgang av næringsapparatet i Midtre Namdal. Budsjettet er konsekvensjustert for helårsvirkning av tiltak iverksatt i 2014, lønnsvekst, økning i pensjonspremie og personalforsikringer, husleieøkninger og økninger i utgifter til lisenser. Budsjettet er ikke justert for generell prisvekst på driftsutgifter. Budsjettforslaget har tatt inn over seg at alle kommuner er i omstillingsprosesser for å redusere utgiftsnivået. NAV, barnevern og PP-tjenesten er vurdert i forbindelse med Kaupangprosessen i Namsos kommune. Lønn og regnskap har hatt et innsparingskrav knyttet til seg på 1 million kroner i perioden Budsjettet legger opp til en innsparing på de øvrige områdene i MNS på tilsammen 2,4 millioner kroner fordelt på perioden Innsparingen iverksettes med inntrekning av stillinger ved utviklingskontoret og skatteoppkreveren samt med husleiereduksjon og bruk av ny teknologi. Det skal arbeides videre med innsparingskravet på 1 million kroner i økonomiplanperioden. Bortsett fra tiltaksbudsjettene, har MNS budsjettert en reell nedgang som konsekvens av dette. Tiltaksbudsjettene er justert med bakgrunn i estimert forbruk i 2015 og en vurdering av utviklingen av antall barn under omsorg. Forslaget til budsjett for samkommunen ble behandlet i samkommunestyremøte og det ble fattet følgende vedtak: Side 18

19 Budsjettskjema 1B - Drift Midtre Namdal Samkommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Politisk Administrasjon Samhandlingsreformen Skatteoppkrever IT-infrastruktur Økonomisystem Sak-/arkivsystem PLO-system Kartsamarbeid HS-PRO/HS-KOM Sentralbord Lønn- og regnskapsavdeling PP-tjenesten Barnevern, administrasjon Barnevern tiltak Legevakt LINA Kommuneoverlege NAV, administrasjon NAV, tiltak Utviklingsavdeling Regionalt næringsfond Miljø og landbruk Kalk renter og avskrivning SUM RAMMEOMRÅDER Side 19

20 Folketallet i hver kommune danner en viktig del av grunnlaget for beregningen av fordelingen av kostnadene mellom kommunene i MNS. De fleste ordningene tar utgangspunkt i 50 % lik fordeling og 50 % fordelt etter innbyggertall. Kommuneoverlegen og legevakt har en fordeling på 40 % likt og 60 % etter innbyggertall, mens barnevern, skatteoppkrever og NAV fordeles 10 % likt og 90 % etter innbyggertall. Når det gjelder fordeling miljø og landbruk fordeles kostnadene etter 25 % innbygger og 75 % etter antall gårdsbruk med produksjon. Tiltaksbudsjettene for barnevern og NAV fordeles konkret til den enkelte kommune ut i fra gjeldende vedtak tilhørende den enkelte kommune. Når det gjelder ordningene politisk og administrasjon er fordelingsnøkkelen beregnet etter deltakeransvar som hver enkelt kommune gikk inn i Midtre Namdal samkommune med. For Fosnes kommune er fordelingen pr. ordning slik i 2015 og medfører en økning fra budsjett 2014 på ca kroner, økningen ligger hovedsakelig innen ordningen barnevernstiltak. Skatteoppkrever kr Utviklingsavdeling kr Miljø og landbruk kr IT kr Barnevernsadministrasjon kr Barnevernstiltak kr Legevakt kr Kommuneoverlege kr NAV administrasjon kr NAV tiltak kr Politisk kr Administrasjon kr Økonomisystem kr Sak-/arkivsystem kr PLO-system kr Kartsamarbeid kr Sentralbord kr Lønn og regnskapsavdeling kr PP-tjenesten kr Kalk., rente og avskrivninger kr Sum kr Investeringsbudsjett i planperioden: Investering 2A Beløp i 1000 kr, inkl. mva Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett IKT infrastruktur Applikasjonsstyringssystem av nettbrett skole Mobil kostnadskontroll Utskifting lagringsløsning del Utskifting lagringsløsning del Ny gateway VISMA Ressursstyring VISMA økonomi/personal VISMA Omsorg Sum investeringer Finansiering Momskompensasjon Låneopptak Sum finansiering Side 20

ÅRSBUDSJETT 2014. med økonomiplan 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014. med økonomiplan 2014-2017 Fosnes kommune ÅRSBUDSJETT 2014 med økonomiplan 2014-2017 Versjon 1.0 24.10.13 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Statsbudsjettet 2015 Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Reell inntektsvekst Reell inntektsvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2 milliardar kroner i 2015. Av dette er 4,4 milliarder

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/4646-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre 14.06.2013

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar. Konsekvenser av demografiske endringer. Hvordan jobber Trysil kommune med dette?

Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar. Konsekvenser av demografiske endringer. Hvordan jobber Trysil kommune med dette? Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar Konsekvenser av demografiske endringer Hvordan jobber Trysil kommune med dette? 1 2 Østlendingen 19.11.14 3 Inntektssystemet bygger i hovedsak

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger 2016

Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger 2016 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkiwef: 03.11.2015 20151802-01 150 Camilla Hansen camilla.hansen@loppa.kommune.no Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05 Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011

Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011 Utviklingen i kommuneøkonomien Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 3. mai 211 1 Kommunesektoren har hatt en sterk inntektsvekst de siste årene 135, 13, 125, Realinntektsutvikling for kommunesektoren

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012 Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2014 -KOMMUNEPROPOSISJON 2015 KONSEKVENSER FOR ØKONOMIPLANEN Rådmannens innstilling: 1. De

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 19.06.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00003 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 19.06.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00003 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.06.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00003 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00, eller epost postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Intern korrespondanse Til: Byråd for finans, konkurranse og omstilling v/ Liv Røssland Fra: Kommunaldirektør for finans, konkurranse og

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer