ÅRSBUDSJETT med økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBUDSJETT 2015. med økonomiplan 2015-2018"

Transkript

1 Fosnes kommune ÅRSBUDSJETT 2015 med økonomiplan Rådmannens innstilling

2 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for bosetting og næringsutvikling. Kommunen vil legge til rette for gode levekår i alle livets faser gjennom et godt og variert botilbud, gode oppvekstvilkår, sikre arbeidsplasser, gode og tilgjengelige helsetjenester, brukertilpasset offentlige tjenester og et godt og variert fritidstilbud til alle. Side 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG KAPITTEL 1 LOKALE PLANFORUTSETNINGER STÅSTED Folketallsutvikling og befolkningsstruktur 1.2 Arbeidsledighet, næringsstruktur og lokalsamfunn KAPITTEL 2 ØKONOMISK STATUSRAPPORT 2014 OG UTVIKLING Driftsinntekter og driftsutgifter 2.2 Brutto og netto driftsresultat 2.3 Inntektsstruktur 2.4 Utgiftsstruktur KAPITTEL 3 SENTRALE PLANFORUTSETNINGER 3.1 Innledning 3.2 Hovedpunkter i det økonomiske opplegget for 2015 KAPITTEL 4 ØKONOMISK OPPLEGG 4.1 Inntektsestimat (beregning av inntektssida) 4.2 Rammetilskuddets oppbygging KAPITTEL 5 DRIFTSRAMMER Avdelingenes handlingsprogram 5.2 Interkommunale ordninger; Midtre Namdal samkommune og Kirkelig fellesråd 5.3 Konsekvensjustert budsjett og driftsbudsjett Oversikt med bruk av særskilte fond i budsjettforslaget KAPITTEL 6 INVESTERINGS- OG UTBYGGINGSPROGRAM 6.1 Kort beskrivelse av foreliggende prosjekter Side 3

4 SAMMENDRAG Årsbudsjett 2015 og økonomiplan legges fram i balanse. Driftsinntektene er budsjettert til 66,9 millioner kroner, mens driftsutgiftene ligger på 66,5 millioner kroner. Eksterne finansinntekter er budsjettert til 1,8 millioner kroner, mens eksterne finansutgifter utgjør 4,8 millioner kroner. Netto driftsresultat kommer ut negativt i 2015 med kroner ,-. Det er i utgangspunktet budsjettert med et lavt driftsresultat. Den økonomiske handlefriheten vil bedre seg i økonomiplanperioden. Nettoutgifter totalt for ansvarsområdene ligger på 53,6 millioner kroner og er fordelt på hovedansvar som følgende: Andeler fordelt på hovedansvar VAR-tjenester 1 % Kirke 2 % MNS 13 % Fellesfunksjoner 12 % Oppvekst- og kultur 24 % Plan og utvikling 17 % Helse og sosial 33 % Fosnes kommunes anslag på frie inntekter i 2015 er på 52,9 millioner kroner. Det betyr at inntektsveksten for vår kommune fra 2014 til 2015 uten korrigering for lønns og prisvekst er på kroner, noe som utgjør 2,9%. På landsbasis er det en vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7%, mens i Nord-Trøndelag ligger veksten på 4,3%. Økningen i frie inntekter skal gi rom for dekke økte kostnader innenfor eksisterende drift, slik som lønns og pensjonsutgifter, men ikke dekke økte kostnader knyttet til underliggende vekst i en del kostnadskrevende velferdstjenester, som for eksempel barnevern, ressurskrevende tjenester og i noen grad demografiendringer. For Fosnes kommune er ikke økningen i frie inntekter tilstrekkelig for å dekke økte kostnader innenfor eksisterende drift, og i forslaget til budsjett foreslås det driftsreduksjoner. Økningen i pensjonskostnader «spiser» årlig en større del av det totale budsjettet. Forslag til budsjett legges fram i balanse. Fosnes kommune har fortsatt et nedskaleringsbehov, dette henger sammen med synkende innbyggertall, noe som medfører at inntektsutviklingen ikke følger utgiftsnivået. Kommunens økonomiske handlingsrom er beskjedent, men kommuneøkonomien er under kontroll. Ubundne og bundne fond er vår reserve og bruk av fond som bygger ned reservene er ikke bærekraftig. Fondsbruken ble strammet inn i 2014 og strammes ytterligere inn i 2015, slik at foreslått bruk av disse reservene vil i 2015 være svært begrenset og beløpe seg til ca kroner fra bundne fond og kroner fra ubundne fond. Ved inngangen av 2015 vil saldo på frie fond være på ca. 2,6 millioner kroner, ved utgangen av 2015 ca. 2,4 millioner kroner, hvis årsresultatet for 2014 går i balanse. Budsjettforslaget understøtter Fosnes kommune sine langsiktige mål på gode tjenestetilbud innen oppvekstmiljø, familie, skole og eldreomsorg, det er ingen reduksjon i tjenesteproduksjon fra 2014 til Side 4

5 2015. Gode og forutsigbare økonomiske rammer er viktige for å opprettholde og styrke det kommunale velferdstilbudet og bidra til et levende lokaldemokrati. Flerbrukshall med svømmehall er innlemmet i økonomiplanen, økningen av rente og avdragsbelastning som følge av denne investeringen er innarbeidet i tallbudsjettet, under forutsetning av byggestart vinteren Rådmannen foreslår også å finansiere merutgiftene ved realisering av prosjektet ved innføring av skatt på fritidsboliger og bolighus fra og med 2016, da investeringen er av en slik størrelsesorden at uten denne styrking av inntektene, vil det måtte bety store kutt i tjenestene. KAPITTEL 1 LOKALE PLANFORUTSETNINGER STÅSTED Folketallsutvikling og befolkningsstruktur hadde Fosnes kommune 642 innbyggere. Siden 2000 har innbyggertallet gått ned med 152 personer, ca. 19 %. Nedgangen skyldes netto utflytting fra kommunen og mindre barnekull. Statistisk sentralbyrå (SSB) sin framskrivning av folketallet i Fosnes kommune viser at denne utviklingen fortsetter ble det registrert 638 innbyggere og nå ved rapportering for 3. kvartal er det registrert 630 innbyggere bosatt i kommunen. Folketallsutviklingen vil være en stor utfordring for kommunen i årene som kommer. Folketallsutvikling Denne grafen viser reell og forventet befolkningsutviklingen i henhold til Statistisk sentralbyrå (SSB). Fosnes kommune har en befolkningsstruktur (innbyggere fordelt etter alder) med litt færre barn og unge og litt flere eldre, enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Fosnes kommune har en lik andel personer med vestlig innvandrerbakgrunn og en betydelig lavere andel personer med ikke vestlig innvandrerbakgrunn enn landet totalt. Kommunen forventer ingen dramatisk økning av andel eldre i økonomiplanperioden. Side 5

6 Befolkningsstruktur år 6-19 år år år 80 år og mer 1.2 Arbeidsledighet, næringsstruktur og lokalsamfunn Arbeidsledighet Fosnes kommune har lav arbeidsledighet, som landet for øvrig. Det har i gjennomsnitt utgjort mellom 2,0-2,5 % av arbeidsstyrken det siste året. Det er ingen ting som tilsier at dette vil endre seg. 16 Antall arbeidsledige i gjennomsnitt Menn Kvinner Totalt Sysselsetting i 2013: Næringssammensetning: Primærnæringer 30 % Sekundærnæringer 14 % Tertiærnæringer 56 % Lokalsamfunn Næringslivet i Fosnes kommune er preget av små bedrifter, landbruk, havbruk og industri. Reiselivsvirksomhet er under utvikling, det er i dag ca. 60 gjestesenger, 165 fritidsboliger og 6 gjestehavner i kommunen. Det er liten boligbygging i kommunen og mangel på boliger for salg. Det er stor aktivitet blant frivillige lag og foreninger, det er registrert 40, disse har totalt ca medlemmer. Side 6

7 KAPITTEL 2 ØKONOMISK STATUSRAPPORT 2014 OG UTVIKLING Driftsinntekter og driftsutgifter Utvikling driftsinntekter/driftsutgifter Beløp(1000 kr) Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Figuren over viser en sammenstilling av kommunenes driftsinntekter og driftsutgifter basert på regnskapstall. Målestokk er i kroner, slik at verdiene går fra 40 til 80 millioner kroner. 2.2 Brutto og netto driftsresultat 4000 Utvikling driftsresultater Brutto driftsresultat(1000 kr) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Netto driftsresultat(1000 kr) Figuren over viser utviklingen av netto driftsresultat, det er resultatet etter finanskostnader. Netto driftsresultat viser hva en kommune har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetninger fra årets drift. Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet, det er for 2015 ikke budsjettert med avsetninger fra årets drift, men i handlingsplanen er det planlagt tiltak for å oppnå positive driftsmarginer fra og med Side 7

8 2.3 Inntektsstruktur Refusjon er og tilskudd 9 % Bruker og egenbetaling 11 % Inntektsstruktur 2015 Andre inntekter 0 % Skatteinntekter 16 % Rammetilskudd 63 % Eiendomsskatt 1 % Rammetilskuddet er den absolutt viktigste inntektskomponenten i budsjettet for Fosnes kommune. Rammetilskuddet utgjør 63 % av de samlede inntekter, mens de vanlige skatteinntektene på inntekt og formue utgjør 16 %. De to inntektskomponentene bruker og egenbetalinger (f eks. foreldrebetaling i barnehage) og andre inntekter (f eks. husleie) utgjør til sammen 11 % de samlede inntekter. Egenbetalinger er 2.4 foreslått Utgiftsstruktur økt i henhold til deflator (lønns og prisvekst) i statsbudsjettet på 3,1 %. 2.4 Utgiftsstruktur Overføringer/ tilskudd inkl. MNS 16 % Tjenestekjøp eksterne tjenester 8 % Utgiftsstruktur 2015 Lønn 49 % Forbruksvarer og egne tjenester 16 % Lønnsutgiftene utgjør 49 % og sosiale utgifter 11 % av kommunes driftsutgifter (når en ser bort fra finanskostnadene). Innenfor utgiftsarten sosiale kostnader ligger kostnadene ved Utviklingen pensjonsordningene, fordelt på i 2013 hovedansvar utgjorde denne kostnadsarten %, mens lønn utgjorde 51%. De lønnsrelaterte utgiftene kommer altså opp til 60 %, men de utgjør egentlig mer fordi det bak utgiftsarten overføringer/tilskudd inkl. MNS befinner seg utgifter til de interkommunale ordningene som også har lønnskostnader som et hovedelement. Side 8

9 Tall i hele tusen. Investeringer Tall i hele tusen De siste 7 årene har kommunen gjennomsnittlig gjennomført investeringer på ca. 2,5 millioner kroner per år. Unntaket i perioden er i 2012 da det ble investert for over 10 millioner kroner i Salsnes Gjestehavn og i 2014 ble det startet bygging av utleieboliger på Jøa. Bygging av flerbrukshall vil medføre en betydelig økning av investeringene med 33,8 millioner kroner i 2015 og 31,6 millioner kroner i Investeringsnivå er i alminnelighet en funksjon av finansieringsevne, det betyr at det er de tilgjengelige ressursene som avgjør investeringsvolum. Lånegjeld Ordinær kommunegjeld ved utgangen av 2014 er på 37,3 millioner kroner. Figuren til venstre viser at gjelda på regnskapsnivå har vært stabil de siste årene. I tillegg til ordinær kommunale gjeld kommer kommunens pensjonsforpliktelse som ved utgangen av 2014 beløp seg til ca. 78 millioner kroner. Den årlige økningen av pensjonskostnader er med på å svekke likviditeten. I planperioden legges det opp til økt kommunegjeld, med realisering avbygging flerbrukshall /svømmehall, noe som øker lånegjelda markant. Tall i millioner. Side 9

10 Finanskostnader Renter og avdrag Renter Avdrag Finanskostnadene har de siste år ligger stabilt på mellom 3,0-3,5 millioner kroner. Avdrag på lån har ligget i snitt på 1,5 millioner kr per år. Det er renteutgiftene som varierer mest, men ikke så mye som den alminnelige renteutvikling som følge av rentebindinger. Ved bygging av flerbrukshall med en ramme på ca. 63,0 millioner kroner er avdrag på lån kostnadsberegnet til ca. 2,0 millioner kroner, mens rentebelastningen øker fra ca.1,2 millioner kroner pr. år til ca. 3,4 millioner kroner pr. år. Rentenivået er budsjettert på gjennomsnittlig 2,5% i 2015 og med en svak vekst videre i økonomiplanperioden. KAPITTEL 3 SENTRALE PLANFORUTSETNINGER 3.1 Innledning Aktiviteten i kommunesektoren styres i hovedsak gjennom de inntektsrammene Stortinget fastsetter i de årlige statsbudsjettene. Kommunene har selv ansvar for å tilpasse sin ressursbruk og tjenesteproduksjon til de fastsatte inntektsrammene, gitt gjeldende lover og regelverk. Regjeringen legger i Kommuneproposisjonen, som kommer til behandling i Stortinget i mai hvert år, fram hvilke økonomiske rammer, forventninger og endringer de har overfor kommunesektoren kommende år. Statsbudsjettet bygger i alminnelighet på de signaler som er gitt i Kommuneproposisjonen. 3.2 Hovedpunkter i det økonomiske opplegget for 2015 Kommunesektorens samlede inntekter i 2015 anslås til om lag 435 milliarder kroner. Av dette utgjør de frie inntektene, som består av rammetilskudd fra staten og skatteinntekter, vel tre fjerdedeler. Kommunesektoren har i tillegg inntekter fra blant annet øremerkede tilskudd fra staten, avgifter, gebyrer og momskompensasjonsordningen. Regjeringens budsjettforslag innebærer en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2, milliarder kroner (1,5 prosent). Realveksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2014 til 2015 anslås til 4,4 milliarder kroner (1,4 prosent). Sammenliknet med anslaget i revidert nasjonalbudsjett for 2014, er vekstanslagene for samlede og frie inntekter nedjustert med henholdsvis 0.6 og 0,9 milliarder kroner. Nedjusteringer skyldes i hovedsak lavere skatteinntekter. Side 10

11 Ved beregning av realveksten er det lagt til grunn en prisvekst på kommunal tjenesteyting (deflator) på 3,1 prosent fra 2014 til KAPITTEL 4 ØKONOMISK OPPLEGG Inntektsestimat (beregning av inntektssida) Til grunn for inntektsanslagene ligger tall i Statsbudsjettet og KS prognosemodell FOSNES I 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innbygger) Utgifts-utjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker med særskilt fordeling Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Storbytilskudd Småkommunetilskudd Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl. bortfall av dif.arb.avg Skjønn til skattesvake kommuner i Sør-Norge Skjønn - tap endringer av inntektssystemet Ekstra skjønn tildelt av KRD Endringer saldert budsjett Tiltakspakken - økte frie inntekter / komp skattetap RNB2009 / RNB Sum rammetilskudd eksklusiv inntektsutjevning "Bykletrekket" (anslag etter 2010) -1 Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 12,5 9,0 0,3 4,4-4,5 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % -11,9 6,8 11,3-6,6 4,17 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) I inntektsestimatet er inntektene for 2016, 2017 og 2018 fremskrevet uten noen form for endring, det er heller ikke inntektsført tildeling av ordinært skjønn. Dette er ikke realistisk. Med bakgrunn i SSB sin folketallsutvikling og inntektsutvikling tidligere år, samt forslag om innføring av skatt på fritidshus og boliger i hele kommunen inneholder inntektsestimatet i budsjettforslaget følgende forutsetninger i økonomiplanperioden: Kommentar FOSNES Ordinært skjønn tildeles kun for 1 år av gangen Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 4,4-4,5 3,0 3,0 3,0 skjønnsmessig vurdering Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % -6,6 4,2 3,0 3,0 3,0 skjønnsmessig vurdering Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) fritidshus og boliger fra 2015 Sum skatt og rammetilskudd Regjeringa har varslet innføring av nytt inntektssystem fra Hva dette innebærer er ikke kjent og blir derfor ikke tatt hensyn til i denne framskrivingen av inntektene. Det er forventet at inntektssystem blir presentert i Side 11

12 4.2 Rammetilskuddets oppbygging Det er flere faktorer i rammetilskuddet som Fosnes nytter godt av. Det gjelder både skjønnsmidler, småkommunetilskudd og Nord-Norgevilkår. Disse ekstrapottene er i dag helt avgjørende for å kunne holde oppe aktivitetsnivået. Nedenfor vises hva de enkelte komponentene i de utgifts-relaterte tilskudd betyr (egentlig det som er den største biten i rammetilskuddet). LANDET FOSNES Bruk av folketall Vekt Antall Antall Utgifts-behovsindeks Tillegg/ fradrag i utgifts-utjevning Kr. per innbygger Totalt 0-1 år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , over 90 år 0, , Basistillegg 0, , Sone 0, , Nabo 0, , Landbrukskriterium 0, , Innvandrere 6-15 år ekskl. Skandinavia 0, , Norskfødte med innv. foreld år ekskl. Skand 0, , Flytninger uten integreringstilskudd 0, , Dødelighet 0, , Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, , Lavinntekt 0, , Uføre år 0, , Opphopningsindeks 0, , Urbanitetskriterium 0, , PU over 16 år 0, , Ikke-gifte 67 år og over 0, , Barn 1 år uten kontantstøtte 0, , Innbyggere med høyere utdanning 0, , Kostnadsindeks 1 1, (Tillegg/trekk kr pr innb.) 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr Netto virkning statlige/private skoler Sum utgiftsutjevning med mere (2+3) Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger: Det er basistillegget som betyr mest; altså det tilskuddet som alle kommunene i Norge får likt og som har den baktanke at det skal dekke de generelle og uspesifikke kostnadene ved å være egen kommuneenhet. Ellers ser en at utgiftsbehovsindeksen for Fosnes er på 1,47. Side 12

13 Det betyr at en regner med at utgiftsbehovet i Fosnes kommune, lagt alle disse kriteriene til grunn, er nesten en halv gang mer enn landsgjennomsnittet (landsgjennomsnittet = 1,0). KAPITTEL Avdelingenes handlingsprogram 1.4 Plan- og utvikling ekskl. MNS. 16 % "Budsjettkake" inkl. andeler til MNS 2014 nettoutgifter 1.4 Andel MNS. VAR-tjenester. 2 % Kirke. 21 %% 1.1 Fellesfunksjoner ekskl. MNS. 9 % 1.1 Andel MNS. 3 % 1.3 Andel MNS. 5 % 1.2 Oppvekst- og kultur. 27 % 1.3 Helse og sosial ekskl. MNS. 34 % 1.2 Andel MNS. 1 % Fellesadministrasjon og politisk Status Avdelingen har etter framskrivning av dagens drift korrigert for kjente utgifter og inntekter en nettokostnad på 5,5 millioner kroner i Dette er en økning fra budsjett 2014 på ca kroner. Økningen skyldes reduserte inntekter i forbindelse med prosjektarbeid, samt økning i pensjonskostnader. Budsjettforslaget for 2015 og økonomiplanen forutsetter med reduksjon av dagens aktivitetsnivå. Som en følge av aktivitetsendringer innen den kommunale driften i løpet av tidligere år og i økonomiplanperioden foreslås det å redusere bemanning på servicekontoret med 75 % stilling i 2015, tilsvarende kroner. Det er ikke budsjettert med nedgang i godtgjøring til folkevalgte, selv om kommunestyret har vedtatt å redusere antallet medlemmer fra 15 til 13 fra og valget i september Budsjettet er konsekvensjustert for lønnsvekst i 2015 og i økonomiplanperioden, men ikke for generell prisvekst på driftsutgifter. Det skal fortsatt opprettholdes og kvalitetssikres god kvalitet på kommunale tjenester i Fosnes kommune, innenfor de økonomiske rammene budsjettet og økonomiplanen i perioden gir, samt beholde og rekruttere godt kvalifiserte arbeidstakere. I 2015 vil også det gjennomføres flere utviklingsprosesser for å se på hvilke muligheter vi har for å utnytte eksisterende ressurser på en mer kostnadseffektiv måte, samtidig som vi skal bli bedre til å utnytte de mulighetene som finnes innen MNS til fordel for aktivitet i Fosnes kommune. Det er lagt opp til bruk av ubundne fond med kroner til egenkapitalinnskudd i KLP-avtalen. Det er ikke lov å lånefinansiere dette innskuddet. Side 13

14 5.1.2 Oppvekst og kultur Avdelingen har etter framskrivning av dagens drift korrigert for kjente utgifter og inntekter en nettokostnad på 13,1 millioner kroner i Dette er en nedgang fra budsjett 2014 på ca. 1,4 millioner kroner. Avdelingen har tatt utgangspunkt i samme tjenestenivå som i Innenfor administrasjonen er det ingen endringer. Fellesutgifter undervisning, er i hovedsak knyttet til kontortjenesten ved oppvekstkontoret, 15 %, MOT, 8 % og koordinator for spesialundervisning 12 %. Pedagogisk, psykologisk tjeneste ligger nå i budsjettet for Midtre Namdal samkommune. Barnehagene i Fosnes ble i 2014 omorganisert. Vi har en styrer i 100 %, med 70 % administrasjonstid. Det er en pedagogisk leder ved Salsnes oppvekstsenter og to pedagogiske ledere ved Jøa barnehage. I Jøa barnehager er det ved årsskiftet 20 barn, 4 førskolebarn, 7 barn over 3 år og 9 barn under 3 år. Salsnes barnehage har 8 barn mellom 2,5 år og 4 år, ingen førskolebarn. Lønnskostnadene for barnehagene samlet ligger vel kroner over fjorårets budsjett. Inntektssiden for barnehagene er salg av barnehageplasser til Nærøy kommune og foreldrebetalingen. Med dagens barnetall og en makssats på foreldrebetalingen, ville vi hatt en merinntekt på kroner, samlet på begge barnehagene, bare ved økning av kostnaden på heltidsplassen. Kompetanseutvikling i barnehage har ikke vært høyt prioritert. Vi har nå fått en ny styrer i begge barnehagene, og vedkommende er innstilt på å ta lederutdanning, noe som vil være en stor fordel. Det er ikke lagt inn ekstra kostnadsdekning av studie (litteratur, reise og opphold) for styrer. Styrer har en relativt stor del av sin stilling knyttet til administrasjon, slik at det ikke er budsjettert med vikarkostnader i forbindelse med fravær. Fra fylkesmannen har vi de siste årene fått til kompetanseheving. Dette er knyttet til en bredere satsing i form av mindre kurs for flere ansatte. Jøa barne og ungdomsskole er budsjettert med en innsparing på kroner i lønnskostnader. Lærerstaben skal reduseres med ca. 50 % stilling på grunn av opphør av refusjon spesialundervisning fra annen kommune (eleven går ut 10.klassetrinn). Det er for tiden tilsammen 110,78 % stilling som assistent. Det er satt av midler til oppgradering av læreres arbeidsplasser. På arbeidsrom for ungdomstrinns lærere har pulter blitt erstattet med skrivebord fra kommuneadministrasjonen. På arbeidsrom for lærere i barnetrinnet, er det tatt sikte på oppgradering av to arbeidsplasser pr. år. Alle lærere har behov for nye stoler. Det er derfor satt av kroner for årene framover. Datautstyr er stort sett oppdatert, det er lagt inn midler til evt. vedlikehold og innkjøp av Pad som kan brukes til bl.a. spesialundervisning/tilpasset undervisning. Det vil være behov for innkjøp av noe programvare og apper. Ved Salsnes skole er det avsatt midler til mer oppgradering av arbeidsplass, samt fornying av lærernes PCer. Det er også et behov for å oppgradere elevenes PCer. Dette vil bli gjort over flere år. Det er tre elever fra Nærøy kommune som får undervisning ved skolen, inntekten på dette er kroner, samt kroner pr. elev pr. år. Når det gjelder bemanning på Salsnes er det lagt inn i budsjettforslaget full todeling. Det er lagt inn videreføring av bruk av lærerressurser fra Jøa. Hvis dette opphører, vil det si at det er større overtallighet ved Jøa skole. Utfordringer knyttet til bruk av lærere fra Jøa, er at det er vanskelig å finne felles planleggingstid. Lærer og rektor på Salsnes er med på det pedagogiske utviklingsarbeidet på Jøa. Kompetanseutvikling for ansatte i grunnskole og barnehage er en kontinuerlig prosess. I kompetanseplanen for skole, er det en målsetting om at rektorene skal ha lederutdanning. Rektor ved Jøa barne- og ungdomsskole er innstilt på å ta denne utdanningen fra høsten Utdanningen er gratis, men det vil komme kostnader til litteratur, reise og eventuelt opphold, samt vikarutgifter. Det er ikke tatt høyde for dette i budsjettet. Det er tatt høyde for at vi skal ha en lærer inne på videreutdanning innenfor matematikk og de praktisk estetiske fagene ved skolen. Skyssutgifter i forbindelse med kjøring til Oasen for svømmeundervisning er halvert i forhold til Det samme gjelder billettutgifter i Oasen. Elever i 10.trinn vil bli prioritert i svømmeundervisningen, slik at de har læreplanmålene etter 10.trinn er oppfylt. Side 14

15 Voksenopplæring fremmedspråklig her er det lagt inn tilbud om organisert språkopplæring på praksisplass. Kommunens skolefritidsordning er lagt til barnehagene på Jøa og Salsnes. På Salsnes er det 6 elever og på Jøa 4. Det er nå lagt inn 20 % stilling knyttet til SFO på begge stedene (nytt i år på Salsnes). Skolelokaler grunnleie Jøa, leie Salsnes forsamlingshus til kroppsøving, avtale kr Skoleskyss, elevtallet er gått ned, men det er gjort et nytt vedtak om vinterskyss for alle elever. Elevene fra 5.trinn og oppover til 7. trinn har fått redusert sin frie skoleskyss til kun å gjelde vinterskyss, samtidig som ungdomstrinnet også har fått vinterskyss. Ved Jøa bibliotek er innkjøp av bøker redusert noe, og økt tilsvarende ved Salsnes bibliotek. Det er lagt inn noe mer til kursavgifter og kilometerutgifter, etter ønske fra de ansatte i bibliotekene. Dette for å kunne komme ut og oppdatere seg. Ved Fosnes bygdemuseum er det lagt inn kr til sommerguide og digital registrering. Det viser seg at sommerguidene har hatt svært lite besøk i åpningstiden. Ordningen med åpningstid, må vurderes før neste sommer. Det var allikevel et meget sterkt ønske fra museumsstyret at museet skulle være åpent. Her ligger også årskontingenten til Museet Midt, bygdesamlinger (distriktskonservatorene). Kulturmidler er lagt inn med kroner, det samme som Det er lagt inn kroner i tilskudd til sommerguide Olav Duuns barndomsheim, samt kroner i kommunal støtte til Olav Duun-stemnet og kroner til støtte til Fosnesstipendet (kunstnerstipend). Fosnes kommunale kulturskole har en endring i forhold til at vi nå lønner kulturskolerektor, det har tidligere vært større andel kjøp av tjenester fra Namsos. Vi kjøper fortsatt tjenester i form av 2 kulturskolelærere. Vi selger kulturskoletjenester til Nærøy kommune, noe som er satt til vel kroner. Det er lagt opp til noe bruk av bundet driftsfond i størrelsesorden kroner i Det er ikke lagt opp til noe bruk av ubundet driftsfond i løpet av perioden Helse og sosial Avdelingen har etter framskrivning av dagens drift korrigert for kjente utgifter og inntekter en nettokostnad på 17,4 millioner kroner i Dette er en nedgang fra budsjett 2014 på ca. 1,2 millioner kroner. Årsaken til dette er hovedsakelig avviklingen av tiltaket omsorgsbasen, samt endringer innen ledelsen av avdelingen. Budsjett 2015 og økonomiplan er for avdelingen framskrevet ut fra driftsituasjonen i 2014, tjenestetilbudet som vedtatt i budsjettet for 2014 videreføres. Kommunen har fortsatt utgifter knyttet til tiltaket omsorgsbasen med kroner pr. år, men denne utgiften ligger nå under Midtre Namdal samkommune sitt budsjett. Ellers er det vel å merke seg at avdelingen får økte KLP- utgifter i størrelsesorden kroner. Avdelingen har lagt opp til en noe lavere opplærings- og utdanningsaktivitet i 2015, da mange av våre ansatte allerede har gjennomført videreutdanninger. Kompetansehevende tiltak er derfor redusert med kroner. Vedrørende personalressurser så er tjenesten for funksjonshemmede styrket med 11 % stilling på grunn av økende behov i familier med funksjonshemmede barn. Avdelingen har dessuten gått inn på ny lærlingeavtale for en ny 2 års- periode til tross for at avdelingen egentlig skulle hatt opphold neste periode. Vi ser det som svært viktig å rekruttere nye helsefagarbeidere og ønsker å hjelpe flinke ufaglærte medarbeidere fram til en fagutdanning. Dette medfører en netto utgift for avdelingen på ca kroner. Side 15

16 Fosnes har kommet langt i utrullingen av samhandlingsreformen. Fra statlige myndigheter opplever vi at det er lite fokus på reformen, og fra 2015 er virkemiddelet kommunal medfinansiering fjernet. Kommunen fått et trekk i ramma på vel 1,0 millioner kroner. Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold ble startet opp i kommunen fra 1.april Dette gir oss tilskudd i 2015 på kroner. Fra 2016 blir dette et tilbud som skal være plass i alle kommuner, og eventuelle økonomisk overføring vil bli innlemmet i rammetilskuddet. Forøvrig videreføres kommunens satsning og utvikling av det forebyggende og helsefremmende arbeidet i tråd med tidligere planer i forhold til intensjonene i samhandlingsreformen. Fosnes har siden 2012 vært med i prosjektet Mens du venter på ambulansen. Erfaringene med prosjektet er svært gode, og vi legger i budsjettet opp til at denne frivillige beredskapsordningen tas inn i drift nå som prosjektperioden er over. Det er i budsjettet lagt inn kroner til re-treninger av personalet, samt til utrykninger. Det er planlagt etablering av daglegevaktstelefon tilknyttet Namdal legevaktsentral fra 1. mai Dette medfører for Fosnes økte utgifter på kr. Det er også planlagt innfasing av nytt digitalt nødnett i løpet av første halvår Det er i budsjettet ikke tatt høyde for ytterligere kostnader tilknyttet dette. På inntektssiden har vi i tillegg til å budsjettere på tilskudd på kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold, også lagt inn forventet videreføring av tilskudd til dagaktivitetsplasser for demente på kroner. Vi forventer også et noe høyere beløp i kompetansemidler enn hva som ble lagt til grunn i budsjettet i fjor. Det er ikke lagt opp til noe bruk av hverken ubundet eller bundet driftsfond i løpet av perioden. Interkommunale ordninger: Rehabilitering (Namdal Rehabilitering, Høylandet) Krisesenteret i Nord-Trøndelag (Verdal) Overgrepsmottak i Nord-Trøndelag (Levanger) Senter mot incest og seksuelle overgrep i Nord-Trøndelag (Levanger) Teknisk avdeling Avdelingen har etter framskrivning av dagens drift korrigert for kjente utgifter og inntekter en nettokostnad på 9,2 millioner kroner i Dette er en økning fra budsjett 2014 på ca kroner, noe som skyldes økning i pensjonskostnader og inntektsnedgang. Budsjett og økonomiplan er for teknisk avdeling framskrevet ut fra driftssituasjonen for De aller fleste poster følger økonomiplanen ordinær drift med små justeringer etter regnskap for 2013 og foreløpig forbruk 2014 etter en realitetsvurdering. Poster som ikke er kommentert er videreført som tidligere. I løpet av 2014 er vaktmesterressursen redusert med 100% stilling i forbindelse med pensjonering. De resterende stillingene er fordelt med 100% stilling som kommunal vaktmester på Salsnes, 130% vaktmester på Jøa, 30% i skolen/samfunnshuset/barnehagen, mens resterende 100% er fordelt på sykeheimen, omsorgsboliger, eldreboliger, kommunale leiligheter, servicebyggene, veier, vann, avløp samt hjelpemidler og montering av hjemme-alarmer. Vaktmestertjenesten skal gå ut i balanse med at tjenestene er fordelt på ansvarsområder som brukere av denne tjenesten. Fordelingen er basert på en skjønnsmessig vurdering. Brutto kostnad med tjenesten er budsjettert til ca. 1,3 millioner kroner. Bruken av ungdommer til sommerarbeid er en fin løsning som videreføres. Det vil innføres et forsøk med teknisk vakt, kveld og helg, noe som vil medføre en kostnad på ca kroner. Det er i tillegg budsjetter for noe kvelds - og ekstrahjelp under tjenesten. Bruken av vaktmester til større/mer omfattende vedlikeholdsoppgaver er opphørt, det er budsjettert med leie av håndverkere for å utføre slike prosjekter. På teknisk kontor er bemanning redusert til 80%, (overført 20% til plan og utredningsarbeid) og dette anses som tilstrekkelig til å behandle det som ligger til avdelingen, når etterslepet blir tatt inn. Side 16

17 Planleggingsoppgaver er styrket med 20 %. Arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel skal sluttføres i 2014, noe som medfører avslutning av innleie av saksbehandler fra fellesfunksjoner. Salsnes Gjestehavn vil settes i vanlig drift, forventes å ligge på tilsvarende nivå som de andre, ellers videreføres kostnaden for gjestehavnene på Faksdal og Seierstad som tidligere. Det er inngått nye kontrakter for vintervedlikeholdet fra og med høsten Kontraktene medfører høyere kostnader for beredskap, mye snø/nedbør kan bli en utfordring. På Jøa barnehage er det budsjettert med skifte av bordkledning på karnapp og maling, ved Fosnes sykeheim oppgradering etter vernerunder, gulv i grovkjøkken, installering av SD-anlegg, skifte av lysarmaturer og oppgradering nødaggregat, vedlikehold på resten av kommunens bygg videreføres som tidligere. Det er også budsjettert med utbedring av kommunale boliger for ca kroner. Brannvesenets budsjett fremskrives med justering for lønnsoppgjøret. Fosnes har siden 2012 vært med i prosjektet Mens du venter på ambulansen. Prosjektet avsluttes i 2014 og det er lagt opp i budsjettet til at denne frivillige beredskapsordningen tas inn i drift fra og med Det er i budsjettet lagt inn kroner til re-treninger av personalet, samt til utrykninger. Ordningen med marin konsulent er foreslått avviklet for Fosnes kommune sin del, som innebærer en årlig innsparing på kroner. Ordningen ble etablert på 1980-tallet og var en del av kommunens virkemiddelapparat ved å legge til rette for næringsutvikling innen havbruket. Alle kystkommunene i Nord-Trøndelag deltar sammen med Nord-Trøndelag Fylkeskommune, men unntak av Leka, i ordningen. Marin konsulent har hatt og har en operativ karakter med hovedvekt på rådgivning og veiledning, samt plan og tiltaksarbeid innen akvakulturnæringen, samtidig har næringen vokst hurtig, gjennomført store struktur og eierendringer og har en bærekraftig utvikling. Det er ikke lagt opp til noe bruk av hverken ubundet eller bundet driftsfond i løpet av perioden innen drift av avdelingen. Side 17

18 5.2 Interkommunale ordninger MNS Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal Samkommune ble etablert som et forsøk på å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringsmodell for interkommunalt samarbeid. Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes er medlemmer. Fra 2014 er samkommunen den permanente organisasjonsmodellen for det interkommunale samarbeidet. Ny samarbeidsavtale er vedtatt og erstatter tidligere forsøksforskrift og samarbeidsavtale. Regjeringen har meldt at de vil fremme forslag om å fjerne lovhjemmelen for samkommune i kommuneloven. Det betyr høyst sannsynlig at samkommunene må være avviklet innen Arbeidet med avviklingen av MNS vil starte etter at vedtakene til kommunereformen er gjort i Det er samkommunestyret som vedtar budsjettrammene pr. ordning, mens kommunestyrene vedtar sum ramme til samkommunen. Kommunene skal ikke lenger godkjenne låneopptak i MNS. Det er i den samarbeidsavtalen gitt en ramme for lån MNS. Denne rammen vil for 2015 ikke overskrides. Låneopptaket skal brukes til IKT infrastruktur og utkjøp av leasingavtaler på skrivere/kopimaskiner. Det er ingen nye ordninger lagt til MNS i Organisasjons og kvalitetsutviklingsprosjektet i barnevernet er foreslått utvidet til å gjelde ut 2015 med en bevilgning på kr for MNS vil i 2015 gjennomføre en konsekvensanalyse av kommunenes ø-hjelpstilbud for legevaktsordningen. Videre vil det initieres et arbeid med gjennomgang av næringsapparatet i Midtre Namdal. Budsjettet er konsekvensjustert for helårsvirkning av tiltak iverksatt i 2014, lønnsvekst, økning i pensjonspremie og personalforsikringer, husleieøkninger og økninger i utgifter til lisenser. Budsjettet er ikke justert for generell prisvekst på driftsutgifter. Budsjettforslaget har tatt inn over seg at alle kommuner er i omstillingsprosesser for å redusere utgiftsnivået. NAV, barnevern og PP-tjenesten er vurdert i forbindelse med Kaupangprosessen i Namsos kommune. Lønn og regnskap har hatt et innsparingskrav knyttet til seg på 1 million kroner i perioden Budsjettet legger opp til en innsparing på de øvrige områdene i MNS på tilsammen 2,4 millioner kroner fordelt på perioden Innsparingen iverksettes med inntrekning av stillinger ved utviklingskontoret og skatteoppkreveren samt med husleiereduksjon og bruk av ny teknologi. Det skal arbeides videre med innsparingskravet på 1 million kroner i økonomiplanperioden. Bortsett fra tiltaksbudsjettene, har MNS budsjettert en reell nedgang som konsekvens av dette. Tiltaksbudsjettene er justert med bakgrunn i estimert forbruk i 2015 og en vurdering av utviklingen av antall barn under omsorg. Forslaget til budsjett for samkommunen ble behandlet i samkommunestyremøte og det ble fattet følgende vedtak: Side 18

19 Budsjettskjema 1B - Drift Midtre Namdal Samkommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Politisk Administrasjon Samhandlingsreformen Skatteoppkrever IT-infrastruktur Økonomisystem Sak-/arkivsystem PLO-system Kartsamarbeid HS-PRO/HS-KOM Sentralbord Lønn- og regnskapsavdeling PP-tjenesten Barnevern, administrasjon Barnevern tiltak Legevakt LINA Kommuneoverlege NAV, administrasjon NAV, tiltak Utviklingsavdeling Regionalt næringsfond Miljø og landbruk Kalk renter og avskrivning SUM RAMMEOMRÅDER Side 19

20 Folketallet i hver kommune danner en viktig del av grunnlaget for beregningen av fordelingen av kostnadene mellom kommunene i MNS. De fleste ordningene tar utgangspunkt i 50 % lik fordeling og 50 % fordelt etter innbyggertall. Kommuneoverlegen og legevakt har en fordeling på 40 % likt og 60 % etter innbyggertall, mens barnevern, skatteoppkrever og NAV fordeles 10 % likt og 90 % etter innbyggertall. Når det gjelder fordeling miljø og landbruk fordeles kostnadene etter 25 % innbygger og 75 % etter antall gårdsbruk med produksjon. Tiltaksbudsjettene for barnevern og NAV fordeles konkret til den enkelte kommune ut i fra gjeldende vedtak tilhørende den enkelte kommune. Når det gjelder ordningene politisk og administrasjon er fordelingsnøkkelen beregnet etter deltakeransvar som hver enkelt kommune gikk inn i Midtre Namdal samkommune med. For Fosnes kommune er fordelingen pr. ordning slik i 2015 og medfører en økning fra budsjett 2014 på ca kroner, økningen ligger hovedsakelig innen ordningen barnevernstiltak. Skatteoppkrever kr Utviklingsavdeling kr Miljø og landbruk kr IT kr Barnevernsadministrasjon kr Barnevernstiltak kr Legevakt kr Kommuneoverlege kr NAV administrasjon kr NAV tiltak kr Politisk kr Administrasjon kr Økonomisystem kr Sak-/arkivsystem kr PLO-system kr Kartsamarbeid kr Sentralbord kr Lønn og regnskapsavdeling kr PP-tjenesten kr Kalk., rente og avskrivninger kr Sum kr Investeringsbudsjett i planperioden: Investering 2A Beløp i 1000 kr, inkl. mva Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett IKT infrastruktur Applikasjonsstyringssystem av nettbrett skole Mobil kostnadskontroll Utskifting lagringsløsning del Utskifting lagringsløsning del Ny gateway VISMA Ressursstyring VISMA økonomi/personal VISMA Omsorg Sum investeringer Finansiering Momskompensasjon Låneopptak Sum finansiering Side 20

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og Budsjett 2012 Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.1115:24) Herøy kommune Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 2 Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04)

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04) Levanger kommune Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november (rev. 01.12.04) Levanger Kommune- rådmannens forslag til formannskapet 22.11. rev 01.12.04 - side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer