Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling for Formannskapet. Saksliste"

Transkript

1 Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning av møteprotokoll /14 Meldinger 1 Notat med hovedtall økonomi september 028/14 Forebygging av 1% MC-kriminalitet 029/14 Driftsrapportering 2. tertial 030/14 Selskapsavtale Telemakrs kontrollutvalgssekreteriat IKS - endelig behandling 031/14 TV-aksjonen kommunalt bidrag 032/14 Møtekalender 2015 Saksdokumentene er tilgjengelig i Servicetorvet i ekspedisjonstiden 10:00 15:00 og på Forfall meldes på epost til Servicetorvet eller på telefon Birkeland, Arild Windsland Ordfører Gro Anita Trøan Rådmann

2 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 026/14 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /3819 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes.

3 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 027/14 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /3819 Meldinger Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering. Underliggende saker: Saksnummer Tittel 1 Notat med hovedtall økonomi september 2 "Uavhengig attestasjonsrapport om rutiner for finansforvaltning" 3 Brev til aksjonærer i Agder Energi AS om fusjonsplan mellom Agder Energi AS og Agder Energi Næringsbygg AS 4 Orientering status og framdrift Konsesjonskraft IKS

4 Birkenes kommune Økonomikontor Pb BIRKELAND Dok. ref. Dato: 14/689-10, jp Saksbehandler: LIDA Notat med hovedtall økonomi september Hovedhensikten med denne rapporten er å gi en oversikt på et tidlig tidspunkt over hvordan de store budsjettpostene beveger seg. Rapporten kommenterer ikke alle avvikene, men tar for seg hovedtall pr september med vekt på det som ligger på Fellesområder(1A*). Gjeldende driftskostnadene og driftsinntektene(1b*), er det bare personalkostnadene som er kommentert. Øvrige driftskostnader blir kommentert nærmere i tertialrapportene. Regnskap sammenlignet med budsjett pr september ( ): Regnskap sep Budsjett sep Budsjett 2014 Regnskap 2013 Avvik i NOK Regnskap hitil i år Budsjett hitil i år Avvik hitil i år Avvi k i % Teknisk Ressursse nter Skole og barnehage Helse og velferd Servicesen ter Kirken Fellesområ der Mer /mindrefor bruk Regnskapsmessig er det et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 19,3 mill. pr. september. Dette gjelder i hovedsak periodisering av skatt- og rammeinntekter. Frie inntekter pr september: Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland

5 Regnskap tom Budsjett tom Budsjett september september Avvik 2014(inkl.endringer) Frie inntekter pr september** Regnskapsmessig er det et positivt avvik hittil i år på kr 16,9 mill. pr september. Det forventes at det jevner seg ut i fht. budsjett i løpet av året. Underliggende er at Birkenes har mottatt høyere rammetilskudd og inntektsutjevning i perioden enn periodisert i budsjettet. Prognosen for budsjettpostene er at de går i balanse. Foreløpig kjent avvik fra budsjett er kr 0,2 mindre i inntekter gjeldende konsesjonsavgift. Netto finans pr september: Regnskap tom Budsjett tom Budsjett september september Avvik 2014(inkl.endringer) Netto finans pr september*** Regnskapsmessig er det et overskudd på kr 3,9 mill på finansinntektene. Det skyldes i hovedsak at det ikke er overført midler til dispsosisjonsfond, periodiseringsavvik i renter, og at urealisert avkastning på gevinst på verdipapirer er høyere enn budsjettert. Det ligger imidlertid an til at kommunens rentekostnader og renteinntekter blir litt lavere enn budsjettert og estimatet er at det vi påløpe netto 0,2 mill. mindre i kostnader enn budsjettert. Foreløpig ligger urealisert gevinst på verdipapirer an til å være kr 0,5 høyere enn budsjettert. Minimumsavdrag investeringslån er imidlertid estimert til å bli kr 1,1 mill høyere enn budsjett. Totalt estimert avvik er ca kr 0,4 mill negativt avvik gjeldende netto finans pr september. Potensiell oppside er at estimatene gjeldende avkastning av verdipapirer og rentekostnader er forsiktig. Utvikling i likviditet: Utvikling i likviditet (10 000) des.13 Februar Mars April Mai Juli August September Sum likvide midler Netto likvide midler fratrukket bundne midler Blå linje markerer penger i banken. Rød linje er fratrukket bundne midler som skattetrekk, ubrukte lånemidler og bundne fond. Pr september utgjør bundne midler ca kr 39 mill. av de kr 47 mill. som Side 2 av 4

6 står i banken. Det er imidlertid viktig å merke seg at det i tredje kvartal i år ble foretatt en del investeringer som ble betalt, mens det regnskapsteknisk ikke blir trukket av ubrukte lånemidler før ved årsslutt. Pr september utgjør det ca kr 8,4 mill. Eiendomsskatt for 1. halvår 2014 er utfakturert, men ikke innbetalt pr september. *1A er det rapporteringskjemaet som tar for seg frie inntekter, finans og disponeringer, 1B er det rapporteringsskjemaet som tar for seg driftsinntekter og driftskostnader på de ulike tjenesteområdene. **Frie inntekter består av skatt, rammetilskudd, konsesjonsavgift,integreringstislskudd og andre statlige tilskudd. ***Netto finans består av renteinntekter, renteutgifter, avdrag på lån, avkastning på finansielle instrumenterog utbytte. Utviklingen i personalkostnader pr. oktober: LØNNSKOSTNADER INKLUSIV SOSIALE KOSTNADER, SYKELØNNSREFUSJONER OG INNSPARINGSKRAV Regnskap pr måned Gjennomsnittlig regnskap pr måned Budsjett pr måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Utviklingen i personalkostnader hittil i år er positiv i forhold til å innfri innsparingskravene i 2014, selv om nedbemanningen henger etter. I september og oktober stiger månedskostnaden noe i forhold til budsjett, men sykelønnsrefusjoner for oktober er ikke regnskapsført ennå. Forøvrig har det kommet noen lønnsjusteringer til utbetaling, men som det ikke er budsjettjustert for ennå. Det må også bemerkes at selv om kommunen klarer å holde seg noenlunde innenfor personalbudjettet så knytter det seg også et bortfall av inntekter til noen av kostnadene som er redusert her som brukerbetalinger SFO og oppholdsbetaling på sykehjemmet. Juni måned er alltid litt spesiell ettersom det utbetales feriepenger i den måneden som er avsatt gjennom året. Side 3 av 4

7 Personalkostnader og budsjett pr område Regnskap Budsjett Teknisk, helse og velferd og servicesenter ser ut til å klare sitt lønnsbudsjett. Helse & velferd har en del drahjelp, fordi de på grunn av mye vikarbruk ikke får så høye pensjonskostnader som budsjettert. Skole & barnehage har vanskeligere for å holde sitt lønnsbudsjett, men jobber aktivt med ressursfordeling. Kommunen får sannsynligvis noe lavere pensjonskostnader enn budsjettert, en del av det er allerede en del av de reduserte lønnskostnadene. Det ser heller ikke ut til at kommunen vil bruke alle de midlene som var avsatt til lønnsjusteringer, budsjettet er tatt ut av grafene. Lisa Dahl Controller Side 4 av 4

8 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 045/14 Tjenesteutvalget PS /14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Astrid Færden Gaare 14/3466 Forebygging av 1% MC-kriminalitet Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Birkenes kommune tar avstand fra organisert kriminalitet, herunder 1 % MC-klubber. Disse klubbene er uønsket i kommunen. Kommunen vil bruke gjeldende regelverk for å hindre etablering av slike klubber og miljøer, samt jobbe målrettet for å bekjempe eventuelle etablerte 1 % klubber. 2. Birkenes kommunes arbeid mot organisert kriminalitet, herunder 1 % MC-miljøet/ supportklubber, utøves i tett samarbeid med politiet. 3. Birkenes kommune ønsker at hele lokalsamfunnet, medregnet næringsliv og det sivile samfunn, bidrar til at 1 % MC-klubber ikke etablerer seg i kommunen. 4. Det skal arbeides målrettet gjennom SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) for å hindre at ungdom blir rekruttert til organisert kriminalitet og 1 % MC-miljøet. Link til andre dokumenter Forebygging av lokal, organisert kriminalitet ( Rapport KRÅD 2013) Forebygge og bekjempe kriminalitet fra enprosentmiljøet og kriminelle MC-gjenger( Håndbok Politiet/KS 2014)

9 Saksopplysninger/bakgrunn I Politirådsmøte på Birkeland 10/6-14, informerte politiet om 1 % MC. Politiet ser med bekymring på utviklingen av dette miljøet. 1 % MC er klubber og personer som definerer seg ut av det etablerte samfunnet, og som følger sine egne lover og regler. Regelverket skal følges, selv om det kolliderer med samfunnets regelverk. Det er absolutt krav om taushet overfor utenforstående. De er uniformerte, og har en hierarkisk organisering. Deltakere i dette miljøet er involvert i gjentakende og alvorlig kriminalitet, blant annet grov voldsbruk og narkotikakriminalitet. Kriminalitet er en legitim del av medlemmenes aktivitet, og flertallet er kriminelt aktive. Kripos omtaler 1 % klubbene som landets best organiserte kriminelle nettverk var ca.2/3 av medlemmene i 1 % klubbene straffedømt. Veksten i det kriminelle MC-miljøet gir grunn til bekymring. I 1997 besto dette miljøet av Hells Angels og Bandidos, som hadde 3 lokallag hver. I 2013 hadde miljøet vokst til 10 klubber med ca. 47 lokallag fordelt på ca.25 kommuner. I tillegg finnes et 40-talls støttegrupper fordelt på ca.40 kommuner. Aktive 1 % klubber i Agder er Bandidos og Outlaws i Kristiansand, Coffin Cheaters og Gladiators MC i Arendal og Devils Choice i Farsund. Mongols satser stort på å etablere seg i Norge, og jobber i rekordfart for å rekruttere medlemmer, samt at de begår mye kriminalitet for å styrke økonomien i klubbene. Enkelte klubber i Europa styres nå fra Kristiansand. 1 % klubbene har i de senere år etablert flere støttegrupper- såkalte «streetcrew». Dette er jevnt over yngre, kriminelle ungdommer med liten eller ingen fartstid i 1 % MC- miljøet. Streetcrewmedlemmene er redskaper for å få utført kriminalitet, som igjen er et ledd i å gjøre seg fortjent til et senere medlemskap i klubben. Også i Agder er det støttegrupper. Forebygging og bekjempelse av 1 % MC-miljøet, er et nasjonalt satsingsområde. Politidirektoratet og KS har i 2014 gitt ut en håndbok for politi og kommuner, som handler om dette. Politiets mål er å redusere antall eksisterende klubber, hindre rekruttering og hindre etablering av nye kriminelle MC-klubber. For å klare dette trenger de et tett samarbeid med kommunen.

10 Vurdering Hvorfor bekjempe 1 % MC i Birkenes? Birkenes er en kommune med mange avsidesliggende småbruk, som kan være attraktive som klubbhus. Ikke minst er det vanskelig å bli kvitt klubbene når de først er blitt etablert. Flere 1 % medlemmer bor i Birkenes og er aktivt knyttet til 1 % klubb. Det jobbes også for å rekruttere unge under 20 år. For ca.2,5 år siden avdekket politiet forsøk på å etablere klubbhus i Birkenes. Dette ble stoppet ved aktiv dialog med grunneier. Også i 2014 ble det observert personer fra en 1 % klubb som viste interesse for et småbruk i Birkenes. De fleste store narkotikasakene i Agder har link til 1 % -klubbene. Politiet har registret en aktiv rekruttering til de kriminelle klubbene i Norge og internasjonalt. Kommunens rolle er i første rekke å forebygge at barn og unge blir kriminelle, gjennom å anvende de forebyggende tjenestene som kommunen rår over. Gjennom SLT-samarbeidet kan politiet og en rekke kommunale virksomheter bidra til å forebygge og dermed hindre rekruttering av unge. Samtidig må det jobbes aktivt for å hindre etablering av 1 % MC-klubber. Kommunen har virkemidler som kan hindre etablering av nye klubber/klubbhus, eller vanskeliggjøre aktiviteten til etablerte klubber. Kommunen kan anvende plan- og bygningsloven, samt utføre eiendomstilsyn ( i.f.t. krav i lov om brann-eksplosjonsvern) for å gjøre det vanskelig å etablere lokale «festninger» og annen ulovlig bruk av lokaler. Kommunen kan også anvende alkohollov for å forhindre ulovlig skjenking på fester og tilstelninger, for dermed å gjøre aktiviteten i klubben mindre attraktiv. Kommunen må være årvåken, slik at vi ikke leier ut/selger til denne type virksomhet. Kommunen kan også informere andre potensielle utleiere/selgere slik at de ikke åpenlyst leier ut/selger til denne type grupper. Det er viktig at politiet blir høringsinstans i alle søknader som kan knyttes til et kriminelt MC-miljø, og at man ellers rådfører seg med politiet, dersom man er i tvil. Skal man lykkes i kampen mot de kriminelle MC-klubbene, kan ikke oppgaven overlates til politiets tradisjonelle arbeidsmetoder alene. For å skape tryggere lokalsamfunn må politiet samarbeide med andre offentlige etater, næringslivet og frivillige organisasjoner. Anbefaling I lokalt politiråd 10/6-14 ble det, etter politiets anbefaling, vedtatt at det lages sak på 1 % MC, som behandles i tjenesteutvalg, formannskap og kommunestyre.

11 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 042/14 Tjenesteutvalget PS /14 Formannskapet PS Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Lisa Dahl K /689 Driftsrapportering 2. tertial Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Alle avdelinger tilstreber å kun bruke de budsjettmidler som er nødvendig for så sikre forsvarlig drift 2. Av budsjettert avsetning til disposisjonsfond brukes kr 0,8 mill. til å dekke underskuddet i barnevernet, kr 0,8 mill til å dekke utgiftene til skoleelever med spesielle behov, og kr 0,2 mill til å dekke kjøp av eksterne tjenester innenfor servicesenteret 3. Ubrukte lånemidler med intil kr 17,7 mill. brukes til å finansiere investeringsprosjekter fram til kommunen mottar de planlagte inntektene/tilskuddene. 4. Tertilarapport for 2. tertial 2014 tas for øvrig til etterretning. Vedlegg: Tertialrapport Birkenes- gjeld - 2 tertial Birkenes_kommune_-_Tertialrapport_2014T2 Link til andre dokumenter Saksopplysninger: Tertialrapporten gir en samlet fremstilling av regnskaps- og budsjettsituasjonen basert på tjenesteområdenes rapporteringer og status på fellesområdet pr 31. august 2014.

12 Rapporten skal gi informasjon om faktisk nåsituasjon, og forslag til tiltak der det rapporteres vesentlige avvik. Rapporten skal også synliggjøre en forventet årsprognose totalt, og innenfor hvert tjenesteområde. Administrasjonen har gjennom året gitt kommunestyret drifts- og økonomirapportering for januar/februar, mars og tertialrapport for 1. tertial. Videre har administrasjonen gitt tjenesteutvalget og formannsskapet driftsrapportering for mai og juni/juli. Drift Oppsummering Et viktig grep for kommunens økonomi i 2014 har vært å innføre eiendomsskatt, som er den muligheten kommunen har til å øke inntektsgrunnlaget sitt på en forutsigbar måte. Det har gitt økte inntekter på ca kr 9,1 mill i Budsjettet inneholder store innsparingstiltak med helårseffekt allerede i Kr 8,1 mill i budsjettreduksjon på tjenesteområdene ble vedtatt av kommunestyret, og sammen med endringer i Stortingets budsjett ble det til sammen over kr 9,0 mill. I innsparingskravet til kommunestyret lå det et forslag til nedbemanning på 8 personer, samt relativt store innsparinger på driftskostnader. Når det gjelder nedbemanning har omstillingsprosessen nødvendigvis tatt tid, fordi tiltakene først måtte planlegges og så igangsettes innenfor de lover og regler som finnes. Ressurser og organisasjonen er derfor ikke helt i mål ennå. Tabell: Faktisk forbruk av årsverk pr. august 2014 Årsverk budsjett: Stillingshjemler pr august Faktisk forbruk pr august Nedbemanningskrav Teknisk 43,3 46,1 42,7 2 Ressurssenteret 19,2 20,2 20,2 0 Skole og barnehage 140,2 xx 138,1 4 Helse og velferd 107,4 105,3 82,7 2 Servicesenteret 17,1 13,7 14,7 0 Totalt 327,2 XX 298,3 8 Teknisk sektor Arbeidet er i gang med å se på konkurranseutsetting eller annen form for drift av tjenestene. Helt konkret er det utført kartlegging av renholdstjenesten med gjennomgang av ressurser. Tjenesteområdet totalt sett har vært noe underbemannet de siste månedene, og har derfor utfordringer i forhold til å gjennomføre daglig drift. Enkelte lovpålagte og påkrevde oppgaver har blitt

13 utsatt. Tjenesteområdet har ikke nedbemannet på permanent basis ennå, men latt vakanser stå åpne for å klare innsparingskravet sitt i påvente av at man får til en enhetlig strategi. Det ble vedtatt et budsjett hvor innsparingskravet i drift er vanskelig å gjennomføre. Det gjelder særlig energiutgifter, brøyting og vedlikeholdskostnader som var på kr 1,3 mill. Det er særlig brøyteutgifter og energiutgifter som det forventes et overforbruk på. Etterslepet på vedlikehold er ellers alvorlig i kommunen. Ressurssenteret Dette området er nytt fra 1.8, og etablert for faglig støtte og tverrfaglig samordning. Ressurssenteret består av barnevern, helsestasjon, flyktningetjenesten, PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste), SLT (kriminalitetsforebyggende tiltak), PMTO (foreldreveiledning), spesialpedagogisk tjeneste barnehage og psykisk helse voksne. Tjenestene som hører inn under området har styrket sin bemanning i tråd med budsjett og prosjekter. SLT-koordinator øker med 0,4 prosjektstilling, flyktningetjenesten er inne i en planlagt opptrappingsplan og har økt med 0,1 stilling. Helsestasjonen er tilført 0,5 stilling, samt at det er 15 % prosjektstilling finansiert av Helsedirektoratet. I tillegg er det ansatt en ny konstituert enhetsleder for Ressurssenteret som tar med seg faglederoppgaver innen flyktning og prosjektledelse for tidlig innsats. Barneverntjenesten har flere tunge saker og stort trykk i saksbehandling. Det arbeides med prosessen fram mot felles barnevern med Lillesand. Det er også et prosjekt for å se på et utvidet samarbeid eller sammenslåing med flere av Knutepunktkommunene. Skole og barnehage Der er vedtatt nye handlingsplaner i kommunestyret som skal følges opp som virksomhetsplaner ved hver avdeling, og med felles kompetansetiltak. Ellers har det vært gjort en jobb i forhold til nedbemanning, men som ikke fremkommer tydelig i denne tabellen over årsverk fordi det har oppstått nye behov andre steder. Tjenesteområdet henter derfor ut liten økonomisk effekt av sine nedbemanningstiltak totalt sett, og vil derfor ikke klare å holde seg innenfor budsjettrammen. Foreløpige tall viser en svak nedgang i antall elever med spesialundervisning, men dette vil først kunne bekreftes endelig gjennom den offisielle GSI målingen som har 1. oktober som telledato. Helse og velferd Planlegging og endring av 7 sykehjemsplasser til omsorgsboliger er gjennomført med operativ virkning fra oktober. Prosessen har vært utfordrende, og omfattet mange ansatte. Faktisk bruk av stillingshjemler gjenspeiler ikke hvor mange som er i bruk pr august. Det er et stort vikarforbruk som ikke vises i denne oversikten i perioden. Faktisk reduksjon, som følge av endringene som er gjort, utgjør 3,7 årsverk. Det er urovekkende høyt sykefravær innen helse, og det er stor sannsynlighet for at det er en sammenheng mellom fravær og omstilling. Den enkelte sykemeldte følges opp, og det sees en økning av samtaler i- og henvisninger til møteplassen. Servicesenter

14 Administrasjonen har samlet administrative tjenester for støtte og strategisk oppfølging i et servicesenter som ledes av økonomisjef. Personal er den siste tjenesten som innlemmes, og dette skjedde samtidig med etablering av servicesenteret fra 1.8. Arbeidspresset i tjenesteområdene påvirker også servicesenteret med påtrykk til særlig arkiv og personal. Viktige endringer som er foretatt i fht. sammenligning av stillingshjemler er at innen servicesenteret har personell innen lønn/regnskap og IT-drift blitt overført til henholdsvis Struktur1 og KR IKT. Dette utgjør totalt 5,5 årsverk. Det er opprettet en stilling som kvalitetsrådgiver med ansvar for HMS, internkontroll beredskap og kvalitetssikring av tjenestene i hele kommunen. Den viktigste oppgaven er å støtte organisasjonen i å utvikle en praksis med kontinuerlig forbedring i alle ledd. Budsjett 2014 for servicesenteret inneholdt en styrking på 50 % til kvalitetsrådgiver innen HMS, mens øvrige hjemler og oppgaver er overført fra teknisk (beredskap) og skole (rådgiver under tjenestesjef). I tillegg har vi engasjert en prosjektleder for organisasjonsutvikling for et år med oppstart 1.8. Budsjett til kompetanse, konsulentbistand og omstilling prioriteres til dette engasjementet. Dette er gjort fordi vi ikke kan fortsette å skyve på nødvendige omstillingsoppgaver, deriblant delegasjonsreglement og system for internopplæring. Øvrige kommetarer Når vi går inn mot siste tredjedel av året er det helt klart at vi mangler finansiering til en del enkeltprosjekter. Det har kommet inn kostnader gjeldende fjoråret, vi har ikke fått refusjon av spillemidler som lovet oss, innføring av eiendomsskatt kostet oss ny programvare og boligene på Lille Tømmeråsen faller dyrere enn budsjettert. I tillegg er markedet svært tregt når det gjelder salg av næringseiendom på Tveide og planlagt salg av kommunale boliger. Det ser foreløpig ikke ut til at kommunen trenger å foreta noe ekstra låneopptak for å finansiere investeringene, og en del av avvikene vil jevne seg ut over de neste årene, men lånefinansierte investeringer blir noe høyere enn budsjettert. I andre tertial har eksterne konsulenter vært engasjert i et oppdrag for å analysere kommunens økonomi med hensikt å bruke det som underlag til en finansstrategi fremover med hensyn til å klare å nedbetale gjeld. Organisasjonen merker godt at den økonomiske rammen er stram for å løse arbeidsoppgaver innenfor lov og forsvarlighet. Tertialrapporten viser at risikoen i budsjettet for 2014 ikke gir oss noe handlingsrom, og omstillingsprosessen i Birkenes kommune må fortsette. Regnskapet pr 2. tertial 2014

15 Totalt for kommunen viser regnskapet et positivt avvik på kr 15,8 mill. sammenlignet med budsjett per 31. august Det skyldes i hovedsak periodisering av skatte- og rammeinntektene. Dette vil utjevne seg fram mot slutten av året. Årsprognose 2014 Fellesområdet(1A) rapporterer med en årsprognose pr august som viser et negativt avvik sammenlignet med budsjett på totalt kr 0,8 mill. Dette fordeler seg på: Konsesjonsavvgift kr 0,2 mill.(negativt) Gevinst finansielle instrumenter kr 0,3. mill.(positivt). Netto renteinntekter og renteutgifter langsiktig gjeld, kr 0,2 mill.(positivt). Avdrag lån, kr -1,1 mill.(negativt) Tjenesteområdene rapporterer totalt en årsprognose med negativt avvik på kr 4,7 mill. som fordeler seg på følgende måte: Teknisk, kr 1,5 mill.(negativt) Ressurssenteret, kr 0,6 mill.(negativt) Skole og oppvekst, kr 2,5 mill. (negativt) Helse og velferd, kr 0,0 mill. Kommunale fellesområder, kr 0,1 mill. (negativt) Kirken, kr 0,0 mill. Pensjonskostnader på tjenesteområdene usikkert (positivt) Hovedområder hvor det forventes negative avvik: Avdrag lån Brøyte og strømutgifter Statlige institusjonsplasser og saksomkostninger barnevernet Tilpasset skoletilbud og skysskostnader Innsparingstiltak knyttet til nedbemanning i skolen og voksenopplæringen IKT avtaler, prosjektkostnader og endring i premieavvik Hovedområder hvor det kan forventes positivt avvik: Avkastning finansielle eiendeler Hjemmetjenesten Boveiledertjenesten

16 Foreløpige prognoser løpende pensjonskostnader ser positive ut pr. 2. tertial. Tallene er derimot usikre. Mer spesifikke kommentarer fremkommer under de enkelte tjenesteområdene. Birkenes kommune rapporterer en årsprognose som viser et negativt avvik totalt på kr 5,5 mill. sammenlignet med budsjett. Kommunen har budsjettert med kr 1,8 mill. til overføring ubundne driftsfond. Foreløpig estimat for udekket underskudd blir dermed kr 3,7 mill. I hele tusen Regnskap pr Budsjett pr Budsjett 2014 Årsprognose 2014 Avvik budsjett prognose Til fordeling "driftskaka" Budsjettskjema 1B Årsprognose Det jobbes målrettet med tiltak i henhold til hva som er beskrevet i budsjett og økonomiplanen for Status på tiltak fremkommer i kommentarene til hvert tjenesteområde.

17 Økonomiske oversikt Regnskap pr Budsjett pr Budsjett 2014 Årsprognose 2014 Avvik årsbudsjett/prognose Regnskapsskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger

18 Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Drift fellesområdet (1A) Oppstillingen over viser hva kommunen har til fordeling etter at finansposter og avsetninger er fratrukket frie disponible inntekter. Vesentlige avvik sammenlignet med budsjett pr 2. tertial er kommentert nærmere nedenfor. Videre er det utarbeidet en årsprognose. Årsprognosen tilsier at det vil bli kr 0,8 mill. mindre å fordele til drift enn budsjettert. Dette er også kommentert nærmere andre steder i tertialrapporten. Skatt og rammetilskudd Skatteanslaget ble nedjustert i revidert nasjonalbudsjett pga. lavere lønnsvekst og lavere skatteinngang i begynnelsen av året. Trenden fortsetter pr august, men endelig skatteinngang er ikke klar før i oktober. Estimater utarbeidet av Telemarksforskning med årsprognose gir grunn å opprettholde budsjettene. Skatt på eiendom Pr august er det fortsatt bare utfakturert eiendomsskatt for verker og bruk. 1. halvår er utfakturert pr september og er som forventet på justert budsjett. Konsesjonsavgift Årsprognosen forventes å bli noe lavere enn budsjett og nedjusteres med 0,2 mill. Investeringskompensasjon reform 97 Årsprognose forventes å bli som budsjettert; kr 0,3 mill. Momskompensajon investeringer kapitaltilskudd ihandlingsplan eldreomsorg og øvrige rentekompensasjoner. Forventes å bli tilnærmet som budsjettert. Integreringstilskudd Inntektsgruppen forventes pr august å blir som budsjettert.

19 Utbytte fra Agder energi Utbytte fra Agder energi er utbetalt med kr 8,9 mill. som regulert budsjett. Finansavkastning obligasjoner og aksjer Avkastningen hittil i år er på kr 3,3 mill (5,2 %). Årsbudsjettet er på kr 3,1 mill. Hittil i år er avkastningen på kr 1,2 mill over budsjett. Renteinntekter av bankinnskudd Negativt avvik pr august med kr 0,5 mill. Renter gjeldende 3. kvartal er ikke bokført ennå, men vil ikke forklare hele avviket. Kommunen har ikke foretatt det låneoptaket som var forutsatt i budsjett/og økonomiplan og må ses opp mot rentekostnadene. Anslag på negativt avvik er ca kr 0,4 mill. Renteinntekter og kalkulatoriske avskrivninger Årsprognosen har et estimat som budsjettert. Renteutgifter Regnskapsmessig er det bokført 1,3 mill. mindre i renteutgifter enn budsjettert. Årsprognosen tilsier at kostnadene blir kr 0,6 mill. lavere enn budsjettert. Avdrag lån Avdrag på lån er bokført med 0,2 mill over budsjettert. Estimat årsprognose tilsier avdrag på 12,8 mill. som medfører et negativt avvik på kr 1,1 mill. Netto avsetninger Dersom årsresultatet blir som det framkommer i årsprognosen, vil budsjettert avsetning på kr 1,8 mill. måtte brukes til å dekke deler av estimert underskudd. Likviditet Kommunen har pr. 31. august en likviditet på kr 36,2 mill. Av dette utgjør: 8,2 mill.skattetrekk 19,3 mill. ubrukte lånemidler 15,5 mill er knyttet til bundne fond Når midler som er bundet til spesifikke formål trekkes ut, så har kommunen en negativ likviditet på kr 6,8 mill. Det må presiseres at det som står som ubrukte lånemidler skal brukes til finansiering av investeringer som ikke er belastet dem ennå, men er utbetalt. Estimatene blir derfor noe unøyaktige når vi har kommet så langt ut i året. Behovet for å etablere kassekreditt vurderes løpende.

20 Sammendrag drift fordelt på tjenesteområdene (1B) Oppstillingen på neste side viser hvordan «driftskaka» er fordelt på tjenesteområdene regnskapsmessig pr august sammenlignet med budsjett. I tillegg er det i samme tabell innarbeidet en netto årsprognose pr tjenesteområde basert på rapport fra tjenestesjefer. Regnskap Budsjett pr Budsjett 2014 Årsprognose 2014 Avvik årsprognose/budsjett Teknisk Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Netto Ressurssenter Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Netto

Innkalling for Tjenesteutvalget. Møte starter kl 18 med: Omvisning og informasjon om oppussingssituasjonen, skolen, ressurser og utviklingsarbeid

Innkalling for Tjenesteutvalget. Møte starter kl 18 med: Omvisning og informasjon om oppussingssituasjonen, skolen, ressurser og utviklingsarbeid Birkenes kommune Innkalling for Tjenesteutvalget Møtedato: 21.10.2014 Møtested: Birkeland skole, inngang fra skolegården Møtetid: 18:00-20:00 Møte starter kl 18 med: Omvisning og informasjon om oppussingssituasjonen,

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: 07.05.2014 Møtested: Kommunehuset, Himmelsyna Møtetid: Etter møte i Planutvalget ca kl 16 Saksnr Tittel Saksliste 008/14 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret. Informasjon om Fremtidig kommunereform - lokal prosess, jf meldingssak nr 1 v/ Ordfører Arild Windsland

Innkalling for Kommunestyret. Informasjon om Fremtidig kommunereform - lokal prosess, jf meldingssak nr 1 v/ Ordfører Arild Windsland Birkenes kommune Innkalling for Kommunestyret Møtedato: 17.06.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00 Informasjon om Fremtidig kommunereform - lokal prosess, jf meldingssak nr

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret. Møte starter kl 17:00 med at Birkenes blir en AV-og-Til kommune. Orientering v/rådgiver Marte Sletten i Av-og-Til

Innkalling for Kommunestyret. Møte starter kl 17:00 med at Birkenes blir en AV-og-Til kommune. Orientering v/rådgiver Marte Sletten i Av-og-Til Birkenes kommune Innkalling for Kommunestyret Møtedato: 04.11.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 17:00-20:00 Møte starter kl 17:00 med at Birkenes blir en AV-og-Til kommune. Orientering

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstra møte tirsdag 13.12.2011, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1979 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT SEPTEMBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for tas til orientering. 2. Prosjekt akuttbolig tilføres

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 17.06.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-20:30 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 032/14 Godkjenning av møteprotokoll 20.05.2014

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte 05.06.2013, Kommunehuset, møterom Himmelsyna, etter møte i Planutvalget.

Formannskapet. Innkalles til møte 05.06.2013, Kommunehuset, møterom Himmelsyna, etter møte i Planutvalget. Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte 05.06.2013, Kommunehuset, møterom Himmelsyna, etter møte i Planutvalget. Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 016/13 Godkjenning av møteprotokoll 017/13

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 030/14 Eldrerådet PS 24.11.2014 054/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 038/14 Formannskapet PS 26.11.2014 089/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 005/14

Detaljer

Birkenes kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Birkenes kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato Arbeidsmiljøutvalget PS 053/15 Formannskapet PS 02.12.2015 125/15 Kommunestyret PS 17.12.2015 060/15 Tjenesteutvalget PS 30.11.2015 003/15 Fellesråd

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

-17 456-19 716-20 611-20 684 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER

-17 456-19 716-20 611-20 684 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER PS 14/40 Årsbudsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Drift: Budsjettskjema 1 A og 1B vedtas med følgende hovedtall: Budsjett Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2015 2016

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

Hva kan gå galt ved budsjettering

Hva kan gå galt ved budsjettering Hva kan gå galt ved budsjettering Noen erfaringer fra revisor Økonomiforum Troms 25.-26. september 2013 1 Årsbudsjettskjema, Noter, Redegjørelser eller Økonomisk oversikt mangler eller er ikke i samsvar

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 03.02.2015 Møtested: Valstrand kulturarena - kantina Møtetid: 18:00-20:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 001/15 Godkjenning av møteprotokoll 11.12.2014

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Side 3: Generelle kommentarer til inntektene. Side 5: Inntektene regnskap og prognose. Side 6: Kommentarer til avvik i inntektene

Side 3: Generelle kommentarer til inntektene. Side 5: Inntektene regnskap og prognose. Side 6: Kommentarer til avvik i inntektene Regnskap pr. 30.06 og resultatprognose for 2013 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Generelle kommentarer Side 3: Generelle kommentarer til inntektene Side 4: Regnskapet - hovedtall Side 4:

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Tertialrapport nr. 1/2016.

Tertialrapport nr. 1/2016. Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den 01.06.2016 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer