Årsrapport 2009 Foto:GANDALF-ricardofoto.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009 Foto:GANDALF-ricardofoto.no"

Transkript

1 Foto: GANDALF - ricardofoto.no Årsrapport 2009

2 Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning Styret i Odal Sparebank 15 Regnskap Noter Revisjonsberetningen og kontrollkomitéens beretning 35 2

3 Nøkkeltall Resultatregnskap Netto rente-og kredittprovisjonsinntekter Resultat før tap Resultat av ordinær drift før skatt Resultat for regnskapsåret Kontantstrøm Tilført fra årets virksomhet Netto likviditetsendring virksomhet Netto likviditetsendring investeringer Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse Netto likviditetsendring gjennom året Andre nøkkeltall Rentenetto 2,38% 2,92% EK avkastning etter skatt 8,13% 6,70% Kapitaldekning 18,30% 20,10% Innskuddsdekning 80,20% 87,20% Innskudd Utlån Forvaltningskapital Utlånsøkning i % Innskuddsøkning i % 20 19, ,4 5,9 7,1 13,1 12, ,9 9,7 3,7 1,

4 Odal Sparebank ønsker å være den beste for deg og ditt lokalsamfunn! Odal Sparebank er opptatt av meget gode relasjoner til deg som kunde. Banken ønsker å utgjøre en merverdi for deg, og at du som en av våre kunder, bruker banken på hele ditt kundeforhold. Da har vi maksimale relasjoner og er til felles nytte og glede for hverandre. Årlige kundeundersøkelser gjennomføres av Norsk Kundebarometer på BI. Disse viser at vi i Odal Sparebank er av de beste bedriftene i landet med svært høy kundetilfredshet gjennom mange år, både blant banker og virksomheter generelt. Vi jobber målbevisst for deg som kunde, og ønsker tilbakemeldinger både når du er svært fornøyd og når du ønsker små eller store forbedringer. Det er gjennom alle tilbakemeldinger at vi fortsatt holder oss blant de beste bankene og gir deg den beste kundeopplevelsen. Bankens rådgivere er i gang med sitt kunnskapsløft for å gjøre en enda bedre jobb for deg som vår kunde. Vi tror at du har god oversikt over dine økonomiske behov i forbindelse med hver enkelt hendelse i livet. Likevel har de fleste nytte av en god diskusjonspartner som kan gi deg viktige innspill til å planlegge din og familiens økonomi fra vugge til grav. Odal Sparebank er nå den eneste banken i Odalsbygdene som gir et totaltilbud av banktjenester. På Skarnes får banken enda bedre arbeidsbetingelser i løpet av høsten 2010 da vi flytter inn i mer tidsmessige lokaler i Sparebankgården i Bruveien. Odal Sparebank er i tillegg lokalisert på Kongsvinger og Kløfta, steder der mange odølinger reiser til eller forbi i sitt daglige virke, og hvor bankens utviklingsmuligheter er store. Knut H. Nafstad, banksjef Foto: GANDALF - ricardofoto.no Vårt mål er å dekke den gode kundens behov for finansielle tjenester ved å oppleves som hjelpsom, personlig og pålitelig. Det er ønskelig at du har all din kapital, både innskudd, øvrige pengeplasseringer og utlån, og alle forsikringene dine i banken. Kapitalen og forsikringene gir oss inntjening slik at våre dyktige medarbeidere kan utgjøre en forskjell for deg som kunde og det lokalsamfunnet du er en del av. Regningsbetaling og kontanthåndtering, enten dette gjennomføres på internett, i minibank, butikk eller i bankkontoret, er for privatkundene stort sett gratis. Skal disse tjenestene fortsatt være gratis, er vi avhengig av at du bruker oss som totalbank, med alt innen innskudd, lån og forsikringer. Bankens rådgivere er i gang med sitt kunnskapsløft for å gjøre en enda bedre jobb for deg som vår kunde. Velkommen til oss! Knut H. Nafstad banksjef 4

5 Vi støtter lokal kultur og idrett Foto: GANDALF - ricardofoto.no

6 Styrets beretning 2009 Odal Sparebank har også overordnet mål om å ha så god inntjening at banken opprettholder nødvendig soliditet, og unngår å måtte hente inn ekstern egenkapital for videre drift. Styret vurderer fortsatt at store enheter og sentralstyrte sammenslutninger, ikke er til fordel for distrikter og lokalsamfunn. Eventuelle eksterne eiere vil ikke akseptere lavere avkastning på innskutt egenkapital enn det kravet vi nå stiller til oss selv. God drift er også avgjørende for at banken skal vurderes som attraktiv av långivere i kapitalmarkedet. Vi lever etter mottoet Bank er folk. Kontornettet er kundens arena for helhetlig rådgivning og mulighet for realisering av behov, nå og i framtida. Medarbeiderne jobber med å tilegne seg ny kompetanse, blant annet for å bli autoriserte finansielle rådgivere. Lena Sundet Grinna, kontorleder Mo Foto: GANDALF - ricardofoto.no 1. Innledning Odal Sparebank oppnådde for 2009 et resultat på 22,17 millioner kroner etter skatt, 0,74 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette er som gjennomsnittet av sparebankene i Norge. Banken har et kontor på Kløfta i oppbyggingsfasen samt Kongsvingerkontoret som fortsatt ikke er mer enn vel 8 år. Kontoretableringene handler om å utvikle framtidige verdier i distribusjon og portefølje ut over basismarkedet som vokser beskjedent i vår bank. Forvaltningskapitalen nådde vel 3,1 milliarder kroner, med en utlånsvekst på 12,7 % og innskuddsvekst på 3,7 %. Bankens rentenetto for 2009 ble 2,38 %. Bankens resultat før tap og skatt endte på 36,6 mill. kroner, 9,2 mill. kroner høyere enn i Resultatet i 2009 er vel 9,9 mill. kroner høyere før skatt enn i et normalår, med bakgrunn i økte verdier av obligasjonsporteføljen og andre positive effekter. 2. Virksomhet, mål og strategi Odal Sparebank har som en primær overordnet målsetting å være en selvstendig og lønnsom sparebank. Banken har lange tradisjoner, og har nå lagt bak seg sitt 132. driftsår. Vi bygger våre verdier på å utgjøre merverdi for kunder og lokalsamfunn. Banken skal posisjonere seg som den mest kundevennlige og attraktive banken ved å være hjelpsom, personlig og pålitelig med konkurransedyktige betingelser. For øvrig bidrar vi positivt til å utvikle de respektive lokalsamfunn. Samtidig jobber vi kontinuerlig med å utvikle og modernisere drifta vår for å være tidsmessige, ha kostnadseffektive, konkurransedyktige tjenester og effektiv drift. Vi har som mål å være lønnsom og solid med balansert vekst. Det må alltid være høyt prioritert for å være levedyktig over tid. Banken driver sin virksomhet fra hovedkontoret på Sand i Nord- Odal, og har for øvrig kontorer i Mo, Skarnes, Kongsvinger og Kløfta. I tillegg har vi internettfilial i form av nettbanken på våre hjemmesider. Bankens kundeserviceavdeling er i løpet av året lokalisert på Sand sammen med bankens øvrige interne tjenester. 3. Samfunnsregnskap hvilke merverdier bidrar Odal Sparebank med? Odal Sparebank, lokalbanken i sine områder, er bedriften i lokalsamfunnet som er opptatt av at - vi gir mer tilbake! Den lokale sparebanken er formelt sett eid av innskytere med minst 500 kroner stående på en innskuddskonto. Banken har i en rekke år prioritert et stort engasjement mot lokalt kulturliv, idrettsliv og andre miljøer som skaper positiv aktivitet. Disse er en vesentlig basis for å utvikle meget gode bomiljøer. Vi er en aktiv medspiller mot mange aktuelle lag og organisasjoner. Odal Sparebank bidrar årlig med store ressurser tilbake til lokalsamfunnet der vi er representert, spesielt der vi har høyest markedsandeler, i Nord- og Sør-Odal. Dette gir seg uttrykk i markedstiltak, samarbeidsavtaler med mange lag og foreninger, samt støtte og gaver til aktivitet. Vi prioriterer særlig barn og unge, og andre grupperinger som bidrar med underholdning og glede for andre. Banken prioriterer ellers enkeltprosjekter der det tas vare på tradisjoner og identitet i lokalsamfunnet. Odal Sparebank har samarbeidsavtaler med nesten 40 lag og foreninger, og bidrog i 2009 med gavemidler til 57 ulike sammenslutninger. Samarbeidsavtalene representerer bidrag direkte og indirekte til mer enn 7000 medlemmer og gavemidler gir bidrag som berører ytterligere noen tusen personer. Banken bruker mer enn 3,0 millioner kroner på samarbeidsavtaler, støtteannonser, tilskudd, gaver og andre bidrag til lag, foreninger og øvrige tiltak i samfunnet. Odalstidende har gjennom flere tiår bidratt med felles informasjon for kommunene og banken. Informasjonsbladet utarbeides i fellesskap med kommunene og banken. Det er kostnadsfritt for kommunene, og banken har kostnader på anslagsvis kr Denne informasjonen er etterspurt av mer eller mindre alle odølinger. En annen aktivitet som skal trekke i samme retning mot vekst, utvikling og bolyst, er etablering av Dette nettstedet utvikles videre i nært samarbeid med begge Odals-kommunene. For at dette skal være et dynamisk og levende element til alles beste, et utstillingsvindu for Odalen, 6

7 kreves det et aktivt engasjement fra kommunene, lag og foreninger og enkeltmennesker. Vi er kommet svært godt i gang og ønsker videre utvikling. Banken har samarbeidsavtaler med flere skoler, både videregående, ungdomsskoler og barneskoler. Målet er å utveksle noe av vår kompetanse på samfunnsbygging og økonomi. De to siste årene har vi delt ut to utdanningsstipend til utenlandsstuderende ungdom under mottoet Odøling og verdensborger, i samarbeid med avisa Glåmdalen. Vi har gitt tilsagn til å delta i såkornfond sammen med andre lokale næringsaktører. Odal Sparebank representerer relativt mange lokale arbeidsplasser med positiv verdiskapning og tilhørende skatteinntekter. 4. Terra-gruppen bankallianse og finanskonsern Odal Sparebank er blant de 79 aksjonærene i Terra-Gruppen med en eierandel på 1,5 %. Terra-Gruppen er en av Norges største finansgrupperinger med en samlet forvaltningskapital på om lag 236 milliarder kroner. Målet for gruppen er å ivareta aksjonærenes interesser på områder der de hver for seg ville hatt begrensede muligheter til å klare seg like godt alene. Stordriftsfordeler: På bankenes vegne framforhandler Terra- Gruppen løsninger som gir bankene strategiske og økonomiske gevinster. Totalleverandør av finansielle produkter: Gjennom sine produktselskaper tilbyr Terra-Gruppen en lang rekke konkurransedyktige produkter. De viktigste er boliglån gjennom Terra Boligkreditt, debet- og kredittkort fra Terra Kort, skade- og livsforsikring fra Terra Forsikring, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Forvaltning, aksjehandel gjennom Orion Securities samt leasing og salgspantlån fra Terra Finans. Betydelig eiendomsmegler: Terra-Gruppen har to eiendomsmeglerkjeder, Terra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. 5. Norsk økonomi - på veg ut av lavkonjunktur Verdensøkonomien gikk over i en krevende periode høsten Dette bidro til lavere etterspørsel, stor arbeidsledighet i mange land, beskjeden vekst og lav rente fra sentralbankene. Det som startet som en finanskrise ble en omfattende global økonomisk krise i Kredittspreadene, risikopåslaget på rentene i markedet, økte dramatisk for alle næringsdrivende inklusive banker og andre finansielle foretak, som henter lån i pengemarkedet. Flere lands økonomier gikk inn i resesjon. Norsk økonomi har også vært berørt av dette, men i mildere grad enn i de fleste andre land. Vår råvarebaserte eksport er ikke blitt så hardt rammet. Usikkerhet slo inn på verdens børser med lave børskurser ved inngangen av året. Totalindeksen på Oslo Børs lå mellom 210 og 240 poeng langt inn i andre kvartal før Oslo Børs selskaper begynte å få økte verdier ut over i året. Ved siste årsskiftet lå totalindeksen på vel 370 poeng. Styringsrenta i Norges Bank ble tidlig på året redusert fra 3 til 1,25 %, før den senhøstes ble økt igjen til 1,75 %. Pengemarkedsrenta ble redusert sammen med de mange økonomiske stimuleringstiltakene i Norge og verden for øvrig. Bankene fikk indirekte press fra myndighetene for å redusere bankrentene minst i takt med redusert styringsrente fra Norges Bank selv om pengemarkedsrentene ikke fulgte så raskt på og kredittspreadene var økt. Pengemarkedsrentene har derimot ikke økt i takt med styringsrenta i 4. kvartal 2009, og mange banker setter ikke opp låne- og innskuddsrenta før med virkning fra mars Den norske kroneverdien var ikke fullt så sterk inn i 2009 som sommeren NOK har styrket seg mye i 4. kvartal 2009 med økte renter, og den forventes å styrke seg ytterligere kommende halvår. Oljeprisen har svingt fra 40 dollar pr fat senhøstes 2008 til 80 dollar i 4. kvartal Prisen på olje har svekket seg noe inn i 2010, men forventes av mange å nå 100 dollar pr fat i Dette er imidlertid svært avhengig av økt etterspørsel fra blant annet Kina. Kina er motoren som påvirker mye av utviklingen i verdensøkonomien. Leverer fellestjenester og utfører fellesoppgaver: I tillegg til den forretningsmessige driften i produktselskapene har Terra- Gruppen ansvar for å utføre en rekke fellesoppgaver på vegne av Terrabankene. Dette gjelder blant annet innkjøp av tjenester og produkter innenfor IT, betalingsformidling, prosjektstyring, opplæring og kompetanseutvikling, samt fellestjenester som merkevarebygging, kommunikasjon og fremme av bankenes næringspolitiske interesser Terra-Gruppen er viktig for oss når det gjelder daglig drift og utvikling. Øystein Damlien, kontorleder Sand Foto: GANDALF - ricardofoto.no 7

8 Boligprisene i Norge var forventet å falle i 2009, men fikk en vekst på anslagsvis 10 %. Arbeidsledigheten vokste mindre enn forventet i 2009 og er fortsatt på under 4 %. Ledigheten økte mest i eksportindustrien, da den er mest påvirket svakere konkurranseevne for norsk industri. De fleste i Norge, alle som har jobb, har hatt det bedre enn ventet med lavt rentenivå og lav prisvekst. Norsk økonomi er bedre stilt enn mange andre. Norge blir imidlertid som en liten åpen økonomi, svært påvirket av internasjonale forhold. 6. Markedet for Odal Sparebank Konkurransen i bankmarkedet oppleves stadig sterkere. Flere aktører tilbyr tjenester fra ett eller få sentrale steder i landet med nettbankløsninger. Disse har de beste forutsetninger for å drive svært rasjonelt. Flere av disse sliter også med nødvendig inntjening på driften. Prismessig bør nettbankene være bedre da de oppfattes å ha klare fordeler for å ha effektiv drift. Rådgivningen i slike nettbanker er nødvendigvis meget beskjeden. Fullservicebanker som oss, med nettbank, kundeorienterte løsninger og dyktige medarbeidere, er førstevalget for de aller fleste kundene. Kundene verdsetter å få snakke med en kjent kunderådgiver. Mange kunder er nå vesentlig mer opptatt av service. Det utføres meget godt arbeid i alle bankens avdelinger. Terra Eiendomsmegling Glåmdal AS er nå vel etablert og gir meget positiv inntjening. Selskapet er eiet sammen med Grue Sparebank og daglig leder. Mette Rudsbråten, regnskapssjef Utlån næringsliv fordelt på næringer (%) i 2009 Foto: GANDALF - ricardofoto.no 6.1. Næringsliv Odal Sparebank har en næringslivsportefølje med låneengasjement på 529 mill. kroner, 18,2 % av totale engasjement. I tillegg kommer låneengasjement til offentlig sektor med 15 mill. kroner. Bankens utlånsengasjementer er relativt små i forhold til bankens forvaltning. Største engasjement er under 20 millioner kroner, og kun fire engasjementer er mellom 15 og 20 millioner kroner. 20 største næringsengasjementer representerer totalt 163 millioner kroner og det tjuende største er på 5,5 millioner kroner. Vårt mål er å være en god bank for aktuelle virksomheter i primærområdet, Odal og Kongsvinger, - disse prioriteres. Vi har engasjement i andre geografiske områder med enkelte næringsdrivende med utspring fra Odalen. Det arbeides i tillegg mot ryddige næringskunder som er representert i vårt markedsområde ved Kløfta. Banken har et breddetilbud til små og mellomstore bedrifter. Vi dekker alle disse kundenes behov. Øvrig 1 % Industri 7 % Tjenesteytende virksomhet 9,8 % Varehandel 4,2 % Bygg og anlegg 27,9 % Eiendom 27,2 % Jord og skog 22,9 % Banken ser det som sin viktigste oppgave å gjøre en god jobb for disse virksomhetene. Målet er å være en diskusjonspartner og rådgiver for våre kunder. Vi må sammen med kundene vurdere muligheter og utfordringer slik at flest mulig sider ved saker blir belyst. Uansett er alle valg kundens eget ansvar som den selv må stå for. Banken arbeider målbevisst for å øke aktiviteten innen næringsområdet. Banken har også gode og konkurransedyktige produkter å tilby kunder innen leasing gjennom Terra Finans og forsikring gjennom Terra Forsikring. 8

9 7. Resultat- og kapitalutvikling (alle tall i hele 1000) Resultatet i Odal Sparebank er akseptabelt, og kan også vurderes som bra i forhold til øvrige Terra banker som oss. Vi arbeider for økte volumer og en kontrollert økt risiko, for å øke inntjeningen relativt mer enn risikoen vi tar Rentenetto Rentenettoen var på kr (tusen kroner). Dette tilsvarer 2,38 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Den ble i 2009 redusert både i kroner og prosent. Utfordringen til banken er at denne ikke faller ytterligere uten at vi samtidig reduserer kostnader i samme takt. Foliorenten i Norges Bank var ved utgangen av året 1,75 %. Den ble redusert med 1,75 % - poeng i 2009 til 1,25 % på det laveste, og økte 0,5 % - poeng høsten Det forventes ytterligere økning på 0,5 1,0 % - poeng i Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter, netto provisjonsinntekter og netto gevinst/ tap på valuta og verdipapirer var på 17,9 mill. kroner. Dette er 6 til 8 mill. kroner mer enn i et normalår. Disse inntektene representerer totalt 0,60 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital i De ekstraordinære driftsinntektene kommer vesentlig av oppskrivning av verdipapirer på 5,7 mill. kroner, og ekstraordinær gevinst på salg av verdipapirer og eiendom på 2,7 mill. kroner. Konkurransesituasjonen i markedet for brukskonti og betalingsformidling mot personmarkedet bidro til at styret vedtok å ta kroner 0 for de fleste automatiserte tjenester tilbake fra august Dette koster banken 3 til 4 millioner kroner på årsbasis. Automatisert betalingsformidling mot personmarkedet blir nå indirekte betalt via renteinntektene. Det er fortsatt et mål å oppnå mest mulig andre inntekter, ved å øke den delen av virksomheten som ikke er avhengig av bankens balanse. Inntekter må eksempelvis komme fra ytterligere salg av skade- og livsforsikringer, plassering av penger i aktuelle fond og utlån utenfor bankens balanse. Verdipapirer og utleie av eiendom representerer svært lite inntekter for Odal Sparebank Kostnader Bankens totale driftskostnader er bokført med 52,9 mill. kroner, 1,8 millioner kroner høyere enn i 2008, en vekst siste året på 3,5 %. Kostnadene var i 2008 spesielt høye blant annet med bakgrunn i relativt nytt kontor. I tillegg har vi en del ekstra kostnader i forhold til å utvikle kompetanse hos de ansatte og organisasjonen i sin helhet. Vi har stort fokus på verdiskapning til en lavest mulig pris samtidig som vi løpende tar en del kostnader for å investere i framtida. Kostnadene i % av forvaltningskapital i Odal Sparebank endte i 2009 på 1,76 % av midlere forvaltningskapital. Vi har fortsatt som mål at kostnadene i forhold til forvaltningskapital må reduseres en god del mer for å bli like gode eller bedre enn øvrige banker i gjennomsnitt. Kostnader i prosent av inntekter uten gevinst og tap på verdipapirer utgjør 65,3 %, og 59,1 % med. Dette må reduseres med lavere inntekter. Mange av de store aktørene har Rentenetto (NOK 1.000) Rentenetto i % 3,5 3 2, Sum andre driftsinntekter (nok 1.000) Sum andre driftsinntekter i % av gjsn. forv. 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 2, ,47 2,7 0,55 2, ,51 2,92 0,19 2,38 0,

10 Sum kostnader (NOK 1.000) Sum kostnader i % av gjsn. forv. 2,1 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 Resultat før skatt (nok 1.000) Resultat før skatt i % av gjsn. forv. 2 1,5 1 0,5 0 2, ,49 1,94 1,23 2,06 2,02 1,76 1,08 1,01 1, en kostnadsprosent på 50 % eller lavere. En del av kostnadene har i mange år vært et resultat av en villet servicepolitikk med blant annet høy kontortetthet Tap på utlån og garantier Bokførte netto tap på lån og garantier er i 2009 kr 6.012, som utgjør 0,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, en relativt stor og ventet økning. Tapsnivået ligger fortsatt lavt i sektoren og må forventes å øke ytterligere i tiden fremover. Konstatert tap utgjør 2,7 mill. kroner av bokførte tap. Banken har egen controller fra 2008 som nøye vurderer engasjementsoppfølging og tapsavsetningene. Dette har ført til at de individuelle tapsavsetningene er relativt sett større med 11,6 mill. kroner, en økning på 1,2 mill. kroner fra De gruppevise avsetningene ble redusert vesentlig i Gruppevise avskrivninger er ved siste årsskifte 9,8 mill. kroner, en økning på 2,6 millioner kroner i Odal Sparebank hadde dermed totale individuelle og gruppevise avsetninger mot tap på lån og garantier på 21,4 mill. kroner ved siste årsskiftet, en total økning på 3,8 mill. kroner fra Totale avsetninger utgjør 0,78 % av samlede utlån, og 42 % av summen med misligholdte lån over 90 dager og øvrige tapsutsatte engasjement. Ved siste årsskiftet utgjorde brutto sum av misligholdte lån og øvrige tapsutsatte lån 51 mill. kroner. Banken har økt fokus på mulige engasjementer som kan gi tap. Porteføljen på øvrige tapsutsatte lån er derfor nesten tredoblet fra 2007, nå 27,1 millioner kroner med tilhørende individuelle tapsavsetninger på 8,3 millioner kroner. Vi har engasjementer med tapsavsetninger på under kr , noe som viser at banken er svært detaljert i sin tapsgjennomgang Tap og gevinst på verdipapirer Odal Sparebank har også i 2009 hatt svært beskjeden verdipapirhandel. Det er lite utbytte ut over verdiøkning på obligasjoner og realisasjon av pengemarkedsfond som plassering av likviditet Resultat før skatt Bankens resultat før skatt endte på kr Resultatet for 2009 er 1,02 % i gjennomsnittlig forvaltningskapital. Resultatet var på snittet i bransjen ved utgangen av 3. kvartal, men etter vår vurdering er det et klart mål å bedre resultatet. Resultat i kroner før skatt holder seg mellom 24,6 og 30,6 mill. kroner siste sju år, mens relative resultater, resultat i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, reduseres vesentlig. Det viser hvordan resultatene faller hos oss som i hele bransjen, og hvor krevende konkurransen er Disponering av resultat for 2009 Resultat av drift kr Skatt på resultat kr = Res. for regnskapsåret kr Avsatt til gaver for 2009 kr 400 = Overført til bankens fond kr

11 7.8. Bankens forvaltning Odal Sparebank har en forvaltningskapital pr. 31/12-09 på kr I løpet av året vokste forvaltningskapitalen med kr. 424 mill, hvilket tilsvarer en vekst på 15,8 %. Gjennomsnittlig forvaltningskapital økte med 18,8 %. Terra Boligkreditt er en mulig kilde for avlastning på veksten i låneporteføljen i de kommende årene. Betingelsene må totalt sett være konkurransedyktige for kunden og banken Bankens utlån Odal Sparebank har totale utlån til kunder på kr Dette er en økning på 307 mill. kroner fra foregående år, eller 12,7%. Porteføljen vår i Terra Boligkreditt økte med 25 millioner kroner, fra 57 til 82 mill. kroner. Utlånsveksten er noe høyere enn på landsbasis med største vekster på Kløfta og i kundegruppen som følges opp av avdeling næringsliv der vi også har satset på kontrollert vekst og utvikling. Banken har hatt et klart mål om ikke å bidra til at kundene skal øke sine utlån uten reelle behov. Boligprisutviklingen i Sør-Hedmark har ikke bidratt spesielt til å øke veksten på lån i Bankens innskudd Odal Sparebank har innskudd fra kunder på kr Dette er en innskuddsvekst på 3,7 %, som utgjør 77 millioner kroner. God innskuddsvekst er et bevisst mål for oss, uten at vi har lykkes spesielt i Hilde Inngjerdingen, kontorleder Kløfta Foto: GANDALF - ricardofoto.no Bankens innskuddsdekning Innskuddsdekningen i Odal Sparebank var ved utgangen av 2009 på 80 %, en reduksjon på 7,2 % - poeng fra årets begynnelse. Det er likevel en reduksjon på bare 1,3 % - poeng fra Det er fortsatt inntil 10 % -poeng bedre enn gjennomsnittet for sammenlignbare banker. En alternativ måte å vurdere finansiering av utlån på, er å se på summen av innskudd og egenkapital, i forhold til bankens utlån. Dette forholdstallet, sum innskudd og egenkapital, utgjør 91,1 % av brutto utlån i Odal Sparebank. Utlånsøkning i % 15 10, ,9 7,1 13,1 12, Innskuddsøkning i % Kapitaldekning i % av risikovektet balanse 20 19, ,4 19, ,1 18, ,9 9, ,5 3, Krav Odal Sparebank 11

12 6 og 12 måneder. 98 millioner kroner av dette, alle innskudd mellom kr og 4 mill. kroner, forfalt 20/ millioner kroner videreføres på fastrente til 5/11-10 til en rente på 3,4 %. Utfordringen for banker som oss er å vokse på utlån i et fornuftig forhold til innskuddsvekst og anskaffelse av annen funding/finansiering til en akseptabel pris. Finansieringen må bidra til en god eller akseptabel rentenetto. Det har vært svært krevende det siste året å få ny finansiering til akseptable priser med stigende pengemarkedsrente og høye kredittspreader. Dette har ført til at marginene på utlån er vesentlig redusert mot ny ekstern finansiering. Kredittspreadene er fortsatt relativt høye, men er likevel vesentlig redusert fra toppen. Lån gjennom Terra Boligkreditt vil bli vurdert som en avlastning for bankens egen balanse når betingelsene er gunstig for kundene. Hege M. Nybråten, kontorleder Kongsvinger Foto: GANDALF - ricardofoto.no Bankens egenkapital - soliditet Banken har en bokført egenkapital på kr før avsetninger til gaver, - det utgjør en egenkapitalprosent på 9,6 %. Kapitaldekningen, egenkapital i prosent av risikovektet balanse, er på 18,3 %, en nedgang på 1,8 % -poeng. Myndighetenes krav til kapitaldekning for finansinstitusjoner er på 8 %. All vår egenkapital er bankens egne opptjente penger. Flere andre banker vi sammenligner oss med har ansvarlige lån og egenkapitalbevis som en del av sin egenkapital. Odal Sparebank har fortsatt en god soliditet å bygge videre drift på. Det betinger imidlertid at vi har godt overskudd hvert år. Det må være relativt sett bedre i kommende periode uten at dette ser enkelt ut. Bankens årsregnskap er således utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift Bankens finansiering av utlån ut over egne innskudd og egenkapital øvrig funding eksternt risiko ved ekstern finansiering Odal Sparebanks fremmedfinansiering utgjør ved årsskiftet kassekreditt i DnBNOR på 128 mill. kroner. I tillegg har vi obligasjonslån og F-lån, se noter punkt 7a. Total finansiering med obligasjoner og F-lån var på til sammen kr 538 mill. kroner, en økning på kr 313 mill. i Vi har ingen kortsiktig finansiering ut over det treårige lånet som forfaller i juni Vi har for øvrig en Kommittert revolverende trekkfasilitet på 100 millioner kroner med løpetid på fem år til april 2010, for å redusere vår likviditetsrisiko. Denne kommiterte kreditten har aldri vært benyttet, heller ikke på den urolige perioden høsten Den blir antakelig ikke fornyet da den er lite verdsatt som likviditetsreserve. Vi har nå en vesentlig større verdipapirportefølje enn tidligere år som framtidig likviditetsbuffer. Alle lån Odal Sparebank har for sin egen finansiering er priset med tilnærmet flytende rente, maksimalt bundet opp til 6 måneders fastsettelse av renten. Under finansuroen i september/ oktober 2008 valgte vi å gi tilbud til kundene våre om fastrenteinnskudd på 7,5 % med løpetid på Utover dette er det viktig å ha riktig andel likviditetsreserver for å minimalisere likviditetsrisiko. Disse elementene vurderer vi ut fra kostnad mot inntjening, risiko og dermed nytte for virksomheten. Tilsvarende vurderinger gjør kredittgiver, og markedet avgjør muligheter og pris. Bankens finansielle stilling vurderes rates - hvert år. Denne karakteren har innflytelse på prisen på kapital som banken må skaffe seg. Odal Sparebank må kontinuerlig ha fokus på drift og resultater, soliditet og finansieringsstruktur, som summeres opp i ratingen. Vi er ratet som A-bank, nr 27 av 119 i DnBNORs vurdering etter regnskapene for 1. halvår Likviditet og kontantstrøm (se kontantstrømsanalyse) i virksomheten er kontinuerlig under oppfølging, og banken har god kontroll. 8. Internkontroll Banken har fulgt opp intern kontroll i henhold til Kredittilsynets forskrift om internkontroll. Vi har kontroller for å avdekke de trusselbilder som finnes mot god drift av banken. Alle endringer i bankens drift krever en tilpasning av internkontrollen. Internkontrollen avdekker utfordringer som kontinuerlig følges opp. Det gjennomføres årlig en overordnet risikovurdering. Vesentlige avvik rapporteres blant annet til styret og tiltak iverksettes. Styret vurderer at banken har tilfredsstillende rutiner for internkontroll. 9. Risikoforhold Banken har definert og gradert ulike typer risikoer innenfor bankens virksomhetsområder. De typer risikoer som vurderes som mest kritisk ut over strategisk risiko, vurderinger på generell forretningsdrift, er kredittrisiko, likviditetsrisiko, renterisiko og kursrisiko, teknologisk risiko samt operasjonell risiko (bankens drift). Odal Sparebank har pr 31/12-08 utarbeidet ICAAP med grunnlag i BASEL II, pilar II regelverket for å vurdere risikoprofil opp imot samlet kapitalbehov. Tilsvarende vil utarbeides for 2009 med informasjon i henhold til pilar 3. Øvrige kommentarer til risikoforhold kommenteres i forbindelse med offentliggjøring av BASEL II pilar 3 dokumentet. Notene til regnskapet gir også mye informasjon om risikoforhold. 12

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r Årsrapport 2012 her Vi er g! de fo r Kundeservice Sor -O dal Kongsvinger Nord -Odal Bedr i ft Klofta Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2012 5 Styret i Odal Sparebank 13 Regnskap

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2009 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2009 1 Innhold Styrets Årsberetning... 3 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Kontantstrømanalyse... 11 Noter... 12 Kontrollkomiteens beretning... 25 Revisjonsberetning... 26 Ansatte og styrende

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Utvikling resultat. Innhold

Utvikling resultat. Innhold Årsrapport 2013 Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 Styrets beretning Regnskap med noter Analyser Kontrollkomiteens melding Revisors beretning Kraftbanken i Indre Østfold og Follo Bank Forsikring Eiendom Årsberetning 2010 for

Detaljer

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010 Kragerø Sparebank Årsberetning 2010 1 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 3 - Den økonomiske utviklingen 3 - Styret 5 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 6 - Kapitalforhold 6 - Soliditet 6 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2013 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2013 og sammenligningstall for de siste 4 år Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2013 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2013... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013. 155. forretningsår

ÅRSREGNSKAP 2013. 155. forretningsår ÅRSREGNSKAP 2013 155. forretningsår Tillitsvalgte i Spydeberg Sparebank Forstanderskapet Innskytervalgte: Sjur Wergeland (leder) Bente Mosling Haugen (nestleder) Beate Oroug Larsen Arnold Bjerke Lloyd

Detaljer

INNHOLD. Presentasjon 3. Nøkkeltall 4. Beretning 5. Bankens ansatte 12. Resultatregnskap 13. Balanse 14. Noter 16. Kontantstrømanalyse 28

INNHOLD. Presentasjon 3. Nøkkeltall 4. Beretning 5. Bankens ansatte 12. Resultatregnskap 13. Balanse 14. Noter 16. Kontantstrømanalyse 28 Årsrapport 2009 INNHOLD Presentasjon 3 Nøkkeltall 4 Beretning 5 Bankens ansatte 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Noter 16 Kontantstrømanalyse 28 Revisjonsberetning 29 Kontrollkomiteens årsmelding 30 Årsrapport

Detaljer

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2013 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2013 Sparebanken Narvik ForteNarvik overtar Hurtigrutens eierpost i FunnIT. Foto: Kristoffer Klem Bergersen Innhold

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer