Årsrapport 2009 Foto:GANDALF-ricardofoto.no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009 Foto:GANDALF-ricardofoto.no"

Transkript

1 Foto: GANDALF - ricardofoto.no Årsrapport 2009

2 Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning Styret i Odal Sparebank 15 Regnskap Noter Revisjonsberetningen og kontrollkomitéens beretning 35 2

3 Nøkkeltall Resultatregnskap Netto rente-og kredittprovisjonsinntekter Resultat før tap Resultat av ordinær drift før skatt Resultat for regnskapsåret Kontantstrøm Tilført fra årets virksomhet Netto likviditetsendring virksomhet Netto likviditetsendring investeringer Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse Netto likviditetsendring gjennom året Andre nøkkeltall Rentenetto 2,38% 2,92% EK avkastning etter skatt 8,13% 6,70% Kapitaldekning 18,30% 20,10% Innskuddsdekning 80,20% 87,20% Innskudd Utlån Forvaltningskapital Utlånsøkning i % Innskuddsøkning i % 20 19, ,4 5,9 7,1 13,1 12, ,9 9,7 3,7 1,

4 Odal Sparebank ønsker å være den beste for deg og ditt lokalsamfunn! Odal Sparebank er opptatt av meget gode relasjoner til deg som kunde. Banken ønsker å utgjøre en merverdi for deg, og at du som en av våre kunder, bruker banken på hele ditt kundeforhold. Da har vi maksimale relasjoner og er til felles nytte og glede for hverandre. Årlige kundeundersøkelser gjennomføres av Norsk Kundebarometer på BI. Disse viser at vi i Odal Sparebank er av de beste bedriftene i landet med svært høy kundetilfredshet gjennom mange år, både blant banker og virksomheter generelt. Vi jobber målbevisst for deg som kunde, og ønsker tilbakemeldinger både når du er svært fornøyd og når du ønsker små eller store forbedringer. Det er gjennom alle tilbakemeldinger at vi fortsatt holder oss blant de beste bankene og gir deg den beste kundeopplevelsen. Bankens rådgivere er i gang med sitt kunnskapsløft for å gjøre en enda bedre jobb for deg som vår kunde. Vi tror at du har god oversikt over dine økonomiske behov i forbindelse med hver enkelt hendelse i livet. Likevel har de fleste nytte av en god diskusjonspartner som kan gi deg viktige innspill til å planlegge din og familiens økonomi fra vugge til grav. Odal Sparebank er nå den eneste banken i Odalsbygdene som gir et totaltilbud av banktjenester. På Skarnes får banken enda bedre arbeidsbetingelser i løpet av høsten 2010 da vi flytter inn i mer tidsmessige lokaler i Sparebankgården i Bruveien. Odal Sparebank er i tillegg lokalisert på Kongsvinger og Kløfta, steder der mange odølinger reiser til eller forbi i sitt daglige virke, og hvor bankens utviklingsmuligheter er store. Knut H. Nafstad, banksjef Foto: GANDALF - ricardofoto.no Vårt mål er å dekke den gode kundens behov for finansielle tjenester ved å oppleves som hjelpsom, personlig og pålitelig. Det er ønskelig at du har all din kapital, både innskudd, øvrige pengeplasseringer og utlån, og alle forsikringene dine i banken. Kapitalen og forsikringene gir oss inntjening slik at våre dyktige medarbeidere kan utgjøre en forskjell for deg som kunde og det lokalsamfunnet du er en del av. Regningsbetaling og kontanthåndtering, enten dette gjennomføres på internett, i minibank, butikk eller i bankkontoret, er for privatkundene stort sett gratis. Skal disse tjenestene fortsatt være gratis, er vi avhengig av at du bruker oss som totalbank, med alt innen innskudd, lån og forsikringer. Bankens rådgivere er i gang med sitt kunnskapsløft for å gjøre en enda bedre jobb for deg som vår kunde. Velkommen til oss! Knut H. Nafstad banksjef 4

5 Vi støtter lokal kultur og idrett Foto: GANDALF - ricardofoto.no

6 Styrets beretning 2009 Odal Sparebank har også overordnet mål om å ha så god inntjening at banken opprettholder nødvendig soliditet, og unngår å måtte hente inn ekstern egenkapital for videre drift. Styret vurderer fortsatt at store enheter og sentralstyrte sammenslutninger, ikke er til fordel for distrikter og lokalsamfunn. Eventuelle eksterne eiere vil ikke akseptere lavere avkastning på innskutt egenkapital enn det kravet vi nå stiller til oss selv. God drift er også avgjørende for at banken skal vurderes som attraktiv av långivere i kapitalmarkedet. Vi lever etter mottoet Bank er folk. Kontornettet er kundens arena for helhetlig rådgivning og mulighet for realisering av behov, nå og i framtida. Medarbeiderne jobber med å tilegne seg ny kompetanse, blant annet for å bli autoriserte finansielle rådgivere. Lena Sundet Grinna, kontorleder Mo Foto: GANDALF - ricardofoto.no 1. Innledning Odal Sparebank oppnådde for 2009 et resultat på 22,17 millioner kroner etter skatt, 0,74 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette er som gjennomsnittet av sparebankene i Norge. Banken har et kontor på Kløfta i oppbyggingsfasen samt Kongsvingerkontoret som fortsatt ikke er mer enn vel 8 år. Kontoretableringene handler om å utvikle framtidige verdier i distribusjon og portefølje ut over basismarkedet som vokser beskjedent i vår bank. Forvaltningskapitalen nådde vel 3,1 milliarder kroner, med en utlånsvekst på 12,7 % og innskuddsvekst på 3,7 %. Bankens rentenetto for 2009 ble 2,38 %. Bankens resultat før tap og skatt endte på 36,6 mill. kroner, 9,2 mill. kroner høyere enn i Resultatet i 2009 er vel 9,9 mill. kroner høyere før skatt enn i et normalår, med bakgrunn i økte verdier av obligasjonsporteføljen og andre positive effekter. 2. Virksomhet, mål og strategi Odal Sparebank har som en primær overordnet målsetting å være en selvstendig og lønnsom sparebank. Banken har lange tradisjoner, og har nå lagt bak seg sitt 132. driftsår. Vi bygger våre verdier på å utgjøre merverdi for kunder og lokalsamfunn. Banken skal posisjonere seg som den mest kundevennlige og attraktive banken ved å være hjelpsom, personlig og pålitelig med konkurransedyktige betingelser. For øvrig bidrar vi positivt til å utvikle de respektive lokalsamfunn. Samtidig jobber vi kontinuerlig med å utvikle og modernisere drifta vår for å være tidsmessige, ha kostnadseffektive, konkurransedyktige tjenester og effektiv drift. Vi har som mål å være lønnsom og solid med balansert vekst. Det må alltid være høyt prioritert for å være levedyktig over tid. Banken driver sin virksomhet fra hovedkontoret på Sand i Nord- Odal, og har for øvrig kontorer i Mo, Skarnes, Kongsvinger og Kløfta. I tillegg har vi internettfilial i form av nettbanken på våre hjemmesider. Bankens kundeserviceavdeling er i løpet av året lokalisert på Sand sammen med bankens øvrige interne tjenester. 3. Samfunnsregnskap hvilke merverdier bidrar Odal Sparebank med? Odal Sparebank, lokalbanken i sine områder, er bedriften i lokalsamfunnet som er opptatt av at - vi gir mer tilbake! Den lokale sparebanken er formelt sett eid av innskytere med minst 500 kroner stående på en innskuddskonto. Banken har i en rekke år prioritert et stort engasjement mot lokalt kulturliv, idrettsliv og andre miljøer som skaper positiv aktivitet. Disse er en vesentlig basis for å utvikle meget gode bomiljøer. Vi er en aktiv medspiller mot mange aktuelle lag og organisasjoner. Odal Sparebank bidrar årlig med store ressurser tilbake til lokalsamfunnet der vi er representert, spesielt der vi har høyest markedsandeler, i Nord- og Sør-Odal. Dette gir seg uttrykk i markedstiltak, samarbeidsavtaler med mange lag og foreninger, samt støtte og gaver til aktivitet. Vi prioriterer særlig barn og unge, og andre grupperinger som bidrar med underholdning og glede for andre. Banken prioriterer ellers enkeltprosjekter der det tas vare på tradisjoner og identitet i lokalsamfunnet. Odal Sparebank har samarbeidsavtaler med nesten 40 lag og foreninger, og bidrog i 2009 med gavemidler til 57 ulike sammenslutninger. Samarbeidsavtalene representerer bidrag direkte og indirekte til mer enn 7000 medlemmer og gavemidler gir bidrag som berører ytterligere noen tusen personer. Banken bruker mer enn 3,0 millioner kroner på samarbeidsavtaler, støtteannonser, tilskudd, gaver og andre bidrag til lag, foreninger og øvrige tiltak i samfunnet. Odalstidende har gjennom flere tiår bidratt med felles informasjon for kommunene og banken. Informasjonsbladet utarbeides i fellesskap med kommunene og banken. Det er kostnadsfritt for kommunene, og banken har kostnader på anslagsvis kr Denne informasjonen er etterspurt av mer eller mindre alle odølinger. En annen aktivitet som skal trekke i samme retning mot vekst, utvikling og bolyst, er etablering av Dette nettstedet utvikles videre i nært samarbeid med begge Odals-kommunene. For at dette skal være et dynamisk og levende element til alles beste, et utstillingsvindu for Odalen, 6

7 kreves det et aktivt engasjement fra kommunene, lag og foreninger og enkeltmennesker. Vi er kommet svært godt i gang og ønsker videre utvikling. Banken har samarbeidsavtaler med flere skoler, både videregående, ungdomsskoler og barneskoler. Målet er å utveksle noe av vår kompetanse på samfunnsbygging og økonomi. De to siste årene har vi delt ut to utdanningsstipend til utenlandsstuderende ungdom under mottoet Odøling og verdensborger, i samarbeid med avisa Glåmdalen. Vi har gitt tilsagn til å delta i såkornfond sammen med andre lokale næringsaktører. Odal Sparebank representerer relativt mange lokale arbeidsplasser med positiv verdiskapning og tilhørende skatteinntekter. 4. Terra-gruppen bankallianse og finanskonsern Odal Sparebank er blant de 79 aksjonærene i Terra-Gruppen med en eierandel på 1,5 %. Terra-Gruppen er en av Norges største finansgrupperinger med en samlet forvaltningskapital på om lag 236 milliarder kroner. Målet for gruppen er å ivareta aksjonærenes interesser på områder der de hver for seg ville hatt begrensede muligheter til å klare seg like godt alene. Stordriftsfordeler: På bankenes vegne framforhandler Terra- Gruppen løsninger som gir bankene strategiske og økonomiske gevinster. Totalleverandør av finansielle produkter: Gjennom sine produktselskaper tilbyr Terra-Gruppen en lang rekke konkurransedyktige produkter. De viktigste er boliglån gjennom Terra Boligkreditt, debet- og kredittkort fra Terra Kort, skade- og livsforsikring fra Terra Forsikring, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Forvaltning, aksjehandel gjennom Orion Securities samt leasing og salgspantlån fra Terra Finans. Betydelig eiendomsmegler: Terra-Gruppen har to eiendomsmeglerkjeder, Terra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. 5. Norsk økonomi - på veg ut av lavkonjunktur Verdensøkonomien gikk over i en krevende periode høsten Dette bidro til lavere etterspørsel, stor arbeidsledighet i mange land, beskjeden vekst og lav rente fra sentralbankene. Det som startet som en finanskrise ble en omfattende global økonomisk krise i Kredittspreadene, risikopåslaget på rentene i markedet, økte dramatisk for alle næringsdrivende inklusive banker og andre finansielle foretak, som henter lån i pengemarkedet. Flere lands økonomier gikk inn i resesjon. Norsk økonomi har også vært berørt av dette, men i mildere grad enn i de fleste andre land. Vår råvarebaserte eksport er ikke blitt så hardt rammet. Usikkerhet slo inn på verdens børser med lave børskurser ved inngangen av året. Totalindeksen på Oslo Børs lå mellom 210 og 240 poeng langt inn i andre kvartal før Oslo Børs selskaper begynte å få økte verdier ut over i året. Ved siste årsskiftet lå totalindeksen på vel 370 poeng. Styringsrenta i Norges Bank ble tidlig på året redusert fra 3 til 1,25 %, før den senhøstes ble økt igjen til 1,75 %. Pengemarkedsrenta ble redusert sammen med de mange økonomiske stimuleringstiltakene i Norge og verden for øvrig. Bankene fikk indirekte press fra myndighetene for å redusere bankrentene minst i takt med redusert styringsrente fra Norges Bank selv om pengemarkedsrentene ikke fulgte så raskt på og kredittspreadene var økt. Pengemarkedsrentene har derimot ikke økt i takt med styringsrenta i 4. kvartal 2009, og mange banker setter ikke opp låne- og innskuddsrenta før med virkning fra mars Den norske kroneverdien var ikke fullt så sterk inn i 2009 som sommeren NOK har styrket seg mye i 4. kvartal 2009 med økte renter, og den forventes å styrke seg ytterligere kommende halvår. Oljeprisen har svingt fra 40 dollar pr fat senhøstes 2008 til 80 dollar i 4. kvartal Prisen på olje har svekket seg noe inn i 2010, men forventes av mange å nå 100 dollar pr fat i Dette er imidlertid svært avhengig av økt etterspørsel fra blant annet Kina. Kina er motoren som påvirker mye av utviklingen i verdensøkonomien. Leverer fellestjenester og utfører fellesoppgaver: I tillegg til den forretningsmessige driften i produktselskapene har Terra- Gruppen ansvar for å utføre en rekke fellesoppgaver på vegne av Terrabankene. Dette gjelder blant annet innkjøp av tjenester og produkter innenfor IT, betalingsformidling, prosjektstyring, opplæring og kompetanseutvikling, samt fellestjenester som merkevarebygging, kommunikasjon og fremme av bankenes næringspolitiske interesser Terra-Gruppen er viktig for oss når det gjelder daglig drift og utvikling. Øystein Damlien, kontorleder Sand Foto: GANDALF - ricardofoto.no 7

8 Boligprisene i Norge var forventet å falle i 2009, men fikk en vekst på anslagsvis 10 %. Arbeidsledigheten vokste mindre enn forventet i 2009 og er fortsatt på under 4 %. Ledigheten økte mest i eksportindustrien, da den er mest påvirket svakere konkurranseevne for norsk industri. De fleste i Norge, alle som har jobb, har hatt det bedre enn ventet med lavt rentenivå og lav prisvekst. Norsk økonomi er bedre stilt enn mange andre. Norge blir imidlertid som en liten åpen økonomi, svært påvirket av internasjonale forhold. 6. Markedet for Odal Sparebank Konkurransen i bankmarkedet oppleves stadig sterkere. Flere aktører tilbyr tjenester fra ett eller få sentrale steder i landet med nettbankløsninger. Disse har de beste forutsetninger for å drive svært rasjonelt. Flere av disse sliter også med nødvendig inntjening på driften. Prismessig bør nettbankene være bedre da de oppfattes å ha klare fordeler for å ha effektiv drift. Rådgivningen i slike nettbanker er nødvendigvis meget beskjeden. Fullservicebanker som oss, med nettbank, kundeorienterte løsninger og dyktige medarbeidere, er førstevalget for de aller fleste kundene. Kundene verdsetter å få snakke med en kjent kunderådgiver. Mange kunder er nå vesentlig mer opptatt av service. Det utføres meget godt arbeid i alle bankens avdelinger. Terra Eiendomsmegling Glåmdal AS er nå vel etablert og gir meget positiv inntjening. Selskapet er eiet sammen med Grue Sparebank og daglig leder. Mette Rudsbråten, regnskapssjef Utlån næringsliv fordelt på næringer (%) i 2009 Foto: GANDALF - ricardofoto.no 6.1. Næringsliv Odal Sparebank har en næringslivsportefølje med låneengasjement på 529 mill. kroner, 18,2 % av totale engasjement. I tillegg kommer låneengasjement til offentlig sektor med 15 mill. kroner. Bankens utlånsengasjementer er relativt små i forhold til bankens forvaltning. Største engasjement er under 20 millioner kroner, og kun fire engasjementer er mellom 15 og 20 millioner kroner. 20 største næringsengasjementer representerer totalt 163 millioner kroner og det tjuende største er på 5,5 millioner kroner. Vårt mål er å være en god bank for aktuelle virksomheter i primærområdet, Odal og Kongsvinger, - disse prioriteres. Vi har engasjement i andre geografiske områder med enkelte næringsdrivende med utspring fra Odalen. Det arbeides i tillegg mot ryddige næringskunder som er representert i vårt markedsområde ved Kløfta. Banken har et breddetilbud til små og mellomstore bedrifter. Vi dekker alle disse kundenes behov. Øvrig 1 % Industri 7 % Tjenesteytende virksomhet 9,8 % Varehandel 4,2 % Bygg og anlegg 27,9 % Eiendom 27,2 % Jord og skog 22,9 % Banken ser det som sin viktigste oppgave å gjøre en god jobb for disse virksomhetene. Målet er å være en diskusjonspartner og rådgiver for våre kunder. Vi må sammen med kundene vurdere muligheter og utfordringer slik at flest mulig sider ved saker blir belyst. Uansett er alle valg kundens eget ansvar som den selv må stå for. Banken arbeider målbevisst for å øke aktiviteten innen næringsområdet. Banken har også gode og konkurransedyktige produkter å tilby kunder innen leasing gjennom Terra Finans og forsikring gjennom Terra Forsikring. 8

9 7. Resultat- og kapitalutvikling (alle tall i hele 1000) Resultatet i Odal Sparebank er akseptabelt, og kan også vurderes som bra i forhold til øvrige Terra banker som oss. Vi arbeider for økte volumer og en kontrollert økt risiko, for å øke inntjeningen relativt mer enn risikoen vi tar Rentenetto Rentenettoen var på kr (tusen kroner). Dette tilsvarer 2,38 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Den ble i 2009 redusert både i kroner og prosent. Utfordringen til banken er at denne ikke faller ytterligere uten at vi samtidig reduserer kostnader i samme takt. Foliorenten i Norges Bank var ved utgangen av året 1,75 %. Den ble redusert med 1,75 % - poeng i 2009 til 1,25 % på det laveste, og økte 0,5 % - poeng høsten Det forventes ytterligere økning på 0,5 1,0 % - poeng i Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter, netto provisjonsinntekter og netto gevinst/ tap på valuta og verdipapirer var på 17,9 mill. kroner. Dette er 6 til 8 mill. kroner mer enn i et normalår. Disse inntektene representerer totalt 0,60 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital i De ekstraordinære driftsinntektene kommer vesentlig av oppskrivning av verdipapirer på 5,7 mill. kroner, og ekstraordinær gevinst på salg av verdipapirer og eiendom på 2,7 mill. kroner. Konkurransesituasjonen i markedet for brukskonti og betalingsformidling mot personmarkedet bidro til at styret vedtok å ta kroner 0 for de fleste automatiserte tjenester tilbake fra august Dette koster banken 3 til 4 millioner kroner på årsbasis. Automatisert betalingsformidling mot personmarkedet blir nå indirekte betalt via renteinntektene. Det er fortsatt et mål å oppnå mest mulig andre inntekter, ved å øke den delen av virksomheten som ikke er avhengig av bankens balanse. Inntekter må eksempelvis komme fra ytterligere salg av skade- og livsforsikringer, plassering av penger i aktuelle fond og utlån utenfor bankens balanse. Verdipapirer og utleie av eiendom representerer svært lite inntekter for Odal Sparebank Kostnader Bankens totale driftskostnader er bokført med 52,9 mill. kroner, 1,8 millioner kroner høyere enn i 2008, en vekst siste året på 3,5 %. Kostnadene var i 2008 spesielt høye blant annet med bakgrunn i relativt nytt kontor. I tillegg har vi en del ekstra kostnader i forhold til å utvikle kompetanse hos de ansatte og organisasjonen i sin helhet. Vi har stort fokus på verdiskapning til en lavest mulig pris samtidig som vi løpende tar en del kostnader for å investere i framtida. Kostnadene i % av forvaltningskapital i Odal Sparebank endte i 2009 på 1,76 % av midlere forvaltningskapital. Vi har fortsatt som mål at kostnadene i forhold til forvaltningskapital må reduseres en god del mer for å bli like gode eller bedre enn øvrige banker i gjennomsnitt. Kostnader i prosent av inntekter uten gevinst og tap på verdipapirer utgjør 65,3 %, og 59,1 % med. Dette må reduseres med lavere inntekter. Mange av de store aktørene har Rentenetto (NOK 1.000) Rentenetto i % 3,5 3 2, Sum andre driftsinntekter (nok 1.000) Sum andre driftsinntekter i % av gjsn. forv. 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 2, ,47 2,7 0,55 2, ,51 2,92 0,19 2,38 0,

10 Sum kostnader (NOK 1.000) Sum kostnader i % av gjsn. forv. 2,1 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 Resultat før skatt (nok 1.000) Resultat før skatt i % av gjsn. forv. 2 1,5 1 0,5 0 2, ,49 1,94 1,23 2,06 2,02 1,76 1,08 1,01 1, en kostnadsprosent på 50 % eller lavere. En del av kostnadene har i mange år vært et resultat av en villet servicepolitikk med blant annet høy kontortetthet Tap på utlån og garantier Bokførte netto tap på lån og garantier er i 2009 kr 6.012, som utgjør 0,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, en relativt stor og ventet økning. Tapsnivået ligger fortsatt lavt i sektoren og må forventes å øke ytterligere i tiden fremover. Konstatert tap utgjør 2,7 mill. kroner av bokførte tap. Banken har egen controller fra 2008 som nøye vurderer engasjementsoppfølging og tapsavsetningene. Dette har ført til at de individuelle tapsavsetningene er relativt sett større med 11,6 mill. kroner, en økning på 1,2 mill. kroner fra De gruppevise avsetningene ble redusert vesentlig i Gruppevise avskrivninger er ved siste årsskifte 9,8 mill. kroner, en økning på 2,6 millioner kroner i Odal Sparebank hadde dermed totale individuelle og gruppevise avsetninger mot tap på lån og garantier på 21,4 mill. kroner ved siste årsskiftet, en total økning på 3,8 mill. kroner fra Totale avsetninger utgjør 0,78 % av samlede utlån, og 42 % av summen med misligholdte lån over 90 dager og øvrige tapsutsatte engasjement. Ved siste årsskiftet utgjorde brutto sum av misligholdte lån og øvrige tapsutsatte lån 51 mill. kroner. Banken har økt fokus på mulige engasjementer som kan gi tap. Porteføljen på øvrige tapsutsatte lån er derfor nesten tredoblet fra 2007, nå 27,1 millioner kroner med tilhørende individuelle tapsavsetninger på 8,3 millioner kroner. Vi har engasjementer med tapsavsetninger på under kr , noe som viser at banken er svært detaljert i sin tapsgjennomgang Tap og gevinst på verdipapirer Odal Sparebank har også i 2009 hatt svært beskjeden verdipapirhandel. Det er lite utbytte ut over verdiøkning på obligasjoner og realisasjon av pengemarkedsfond som plassering av likviditet Resultat før skatt Bankens resultat før skatt endte på kr Resultatet for 2009 er 1,02 % i gjennomsnittlig forvaltningskapital. Resultatet var på snittet i bransjen ved utgangen av 3. kvartal, men etter vår vurdering er det et klart mål å bedre resultatet. Resultat i kroner før skatt holder seg mellom 24,6 og 30,6 mill. kroner siste sju år, mens relative resultater, resultat i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, reduseres vesentlig. Det viser hvordan resultatene faller hos oss som i hele bransjen, og hvor krevende konkurransen er Disponering av resultat for 2009 Resultat av drift kr Skatt på resultat kr = Res. for regnskapsåret kr Avsatt til gaver for 2009 kr 400 = Overført til bankens fond kr

11 7.8. Bankens forvaltning Odal Sparebank har en forvaltningskapital pr. 31/12-09 på kr I løpet av året vokste forvaltningskapitalen med kr. 424 mill, hvilket tilsvarer en vekst på 15,8 %. Gjennomsnittlig forvaltningskapital økte med 18,8 %. Terra Boligkreditt er en mulig kilde for avlastning på veksten i låneporteføljen i de kommende årene. Betingelsene må totalt sett være konkurransedyktige for kunden og banken Bankens utlån Odal Sparebank har totale utlån til kunder på kr Dette er en økning på 307 mill. kroner fra foregående år, eller 12,7%. Porteføljen vår i Terra Boligkreditt økte med 25 millioner kroner, fra 57 til 82 mill. kroner. Utlånsveksten er noe høyere enn på landsbasis med største vekster på Kløfta og i kundegruppen som følges opp av avdeling næringsliv der vi også har satset på kontrollert vekst og utvikling. Banken har hatt et klart mål om ikke å bidra til at kundene skal øke sine utlån uten reelle behov. Boligprisutviklingen i Sør-Hedmark har ikke bidratt spesielt til å øke veksten på lån i Bankens innskudd Odal Sparebank har innskudd fra kunder på kr Dette er en innskuddsvekst på 3,7 %, som utgjør 77 millioner kroner. God innskuddsvekst er et bevisst mål for oss, uten at vi har lykkes spesielt i Hilde Inngjerdingen, kontorleder Kløfta Foto: GANDALF - ricardofoto.no Bankens innskuddsdekning Innskuddsdekningen i Odal Sparebank var ved utgangen av 2009 på 80 %, en reduksjon på 7,2 % - poeng fra årets begynnelse. Det er likevel en reduksjon på bare 1,3 % - poeng fra Det er fortsatt inntil 10 % -poeng bedre enn gjennomsnittet for sammenlignbare banker. En alternativ måte å vurdere finansiering av utlån på, er å se på summen av innskudd og egenkapital, i forhold til bankens utlån. Dette forholdstallet, sum innskudd og egenkapital, utgjør 91,1 % av brutto utlån i Odal Sparebank. Utlånsøkning i % 15 10, ,9 7,1 13,1 12, Innskuddsøkning i % Kapitaldekning i % av risikovektet balanse 20 19, ,4 19, ,1 18, ,9 9, ,5 3, Krav Odal Sparebank 11

12 6 og 12 måneder. 98 millioner kroner av dette, alle innskudd mellom kr og 4 mill. kroner, forfalt 20/ millioner kroner videreføres på fastrente til 5/11-10 til en rente på 3,4 %. Utfordringen for banker som oss er å vokse på utlån i et fornuftig forhold til innskuddsvekst og anskaffelse av annen funding/finansiering til en akseptabel pris. Finansieringen må bidra til en god eller akseptabel rentenetto. Det har vært svært krevende det siste året å få ny finansiering til akseptable priser med stigende pengemarkedsrente og høye kredittspreader. Dette har ført til at marginene på utlån er vesentlig redusert mot ny ekstern finansiering. Kredittspreadene er fortsatt relativt høye, men er likevel vesentlig redusert fra toppen. Lån gjennom Terra Boligkreditt vil bli vurdert som en avlastning for bankens egen balanse når betingelsene er gunstig for kundene. Hege M. Nybråten, kontorleder Kongsvinger Foto: GANDALF - ricardofoto.no Bankens egenkapital - soliditet Banken har en bokført egenkapital på kr før avsetninger til gaver, - det utgjør en egenkapitalprosent på 9,6 %. Kapitaldekningen, egenkapital i prosent av risikovektet balanse, er på 18,3 %, en nedgang på 1,8 % -poeng. Myndighetenes krav til kapitaldekning for finansinstitusjoner er på 8 %. All vår egenkapital er bankens egne opptjente penger. Flere andre banker vi sammenligner oss med har ansvarlige lån og egenkapitalbevis som en del av sin egenkapital. Odal Sparebank har fortsatt en god soliditet å bygge videre drift på. Det betinger imidlertid at vi har godt overskudd hvert år. Det må være relativt sett bedre i kommende periode uten at dette ser enkelt ut. Bankens årsregnskap er således utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift Bankens finansiering av utlån ut over egne innskudd og egenkapital øvrig funding eksternt risiko ved ekstern finansiering Odal Sparebanks fremmedfinansiering utgjør ved årsskiftet kassekreditt i DnBNOR på 128 mill. kroner. I tillegg har vi obligasjonslån og F-lån, se noter punkt 7a. Total finansiering med obligasjoner og F-lån var på til sammen kr 538 mill. kroner, en økning på kr 313 mill. i Vi har ingen kortsiktig finansiering ut over det treårige lånet som forfaller i juni Vi har for øvrig en Kommittert revolverende trekkfasilitet på 100 millioner kroner med løpetid på fem år til april 2010, for å redusere vår likviditetsrisiko. Denne kommiterte kreditten har aldri vært benyttet, heller ikke på den urolige perioden høsten Den blir antakelig ikke fornyet da den er lite verdsatt som likviditetsreserve. Vi har nå en vesentlig større verdipapirportefølje enn tidligere år som framtidig likviditetsbuffer. Alle lån Odal Sparebank har for sin egen finansiering er priset med tilnærmet flytende rente, maksimalt bundet opp til 6 måneders fastsettelse av renten. Under finansuroen i september/ oktober 2008 valgte vi å gi tilbud til kundene våre om fastrenteinnskudd på 7,5 % med løpetid på Utover dette er det viktig å ha riktig andel likviditetsreserver for å minimalisere likviditetsrisiko. Disse elementene vurderer vi ut fra kostnad mot inntjening, risiko og dermed nytte for virksomheten. Tilsvarende vurderinger gjør kredittgiver, og markedet avgjør muligheter og pris. Bankens finansielle stilling vurderes rates - hvert år. Denne karakteren har innflytelse på prisen på kapital som banken må skaffe seg. Odal Sparebank må kontinuerlig ha fokus på drift og resultater, soliditet og finansieringsstruktur, som summeres opp i ratingen. Vi er ratet som A-bank, nr 27 av 119 i DnBNORs vurdering etter regnskapene for 1. halvår Likviditet og kontantstrøm (se kontantstrømsanalyse) i virksomheten er kontinuerlig under oppfølging, og banken har god kontroll. 8. Internkontroll Banken har fulgt opp intern kontroll i henhold til Kredittilsynets forskrift om internkontroll. Vi har kontroller for å avdekke de trusselbilder som finnes mot god drift av banken. Alle endringer i bankens drift krever en tilpasning av internkontrollen. Internkontrollen avdekker utfordringer som kontinuerlig følges opp. Det gjennomføres årlig en overordnet risikovurdering. Vesentlige avvik rapporteres blant annet til styret og tiltak iverksettes. Styret vurderer at banken har tilfredsstillende rutiner for internkontroll. 9. Risikoforhold Banken har definert og gradert ulike typer risikoer innenfor bankens virksomhetsområder. De typer risikoer som vurderes som mest kritisk ut over strategisk risiko, vurderinger på generell forretningsdrift, er kredittrisiko, likviditetsrisiko, renterisiko og kursrisiko, teknologisk risiko samt operasjonell risiko (bankens drift). Odal Sparebank har pr 31/12-08 utarbeidet ICAAP med grunnlag i BASEL II, pilar II regelverket for å vurdere risikoprofil opp imot samlet kapitalbehov. Tilsvarende vil utarbeides for 2009 med informasjon i henhold til pilar 3. Øvrige kommentarer til risikoforhold kommenteres i forbindelse med offentliggjøring av BASEL II pilar 3 dokumentet. Notene til regnskapet gir også mye informasjon om risikoforhold. 12

13 Bankens teknologiske risiko er for en stor del avhengig av kvalitet i leveranser fra våre leverandører. Viktigste leverandører er Sparekassenes Data Central i Danmark, EDB Fellesdata ASA og Umoe AS. Umoe og øvrige teleselskaper er fortsatt svært viktige for god og stabil kommunikasjon. Stabiliteten i driften av datasystemene er stadig i positiv utvikling. Systemene videreutvikles. De operasjonelle systemene for daglig drift internt og mot kunden er igjennom dette året utviklet mot avtalte leveranser. Driftsstabiliteten på daglig drift er på tidligere nivåer. Vi er sårbare i forhold til linjebrudd på telenettet. Kontorene i banken driftes uavhengig av hverandre. Vi oppfatter at risikoen er akseptabel for oss. Terra Gruppen AS har fortsatt stor fokus på leveransekvaliteten av teknologitjenester, og har større påvirkningskraft enn enkeltbanker. Vår påvirkning mot leverandørene kanaliseres gjennom Terra sentralt. Alt vesentlig teknologisk utstyr er knyttet opp med serviceavtaler med garantert responstid fra leverandør. Ved havarier er det sikret tilfredsstillende backupløsninger for å minimalisere risikoen. Banken har fem kontorer som opererer uavhengig av hverandre på alt bortsett fra fasttelefoni. Bankens teknologiske risiko vurderes som tilfredsstillende. 10. Personalsituasjonen Banken har ved utgangen av året en budsjettert bemanning på 41 årsverk, med 41 fast ansatte i bankvirksomheten. Vi er i gang med rekruttering av nye rådgivere. Årsverksforbruket de siste årene er som følger: Vi har i 2009 benyttet vikarressurser grunnet langtidsfravær/ svangerskapspermisjon. Torgeir Fjeld, kontorleder Skarnes Foto: GANDALF - ricardofoto.no 11. Tillitsvalgte Det har også siste året vært kontinuitet i tillitsvalgte. Aktuelle eksterne styremedlemmer stilte til gjenvalg og ble gjenvalgt. Ansattes representanter i styret er nye. Det har kun vært mindre endringer blant forstanderskapsmedlemmer. 12. Likestilling Odal Sparebank hadde ved utgangen av 2009 ansatt 28 kvinner og 13 menn. I ledersjiktet representerer kontorlederne tre kvinner og to menn. I bankens øvrige ledergruppe er det en kvinne og tre menn. I styrende organer er det i forstanderskapet 9 kvinner og 7 menn, med mannlig leder. Styret har innvalgt to kvinner og tre menn med mannlig leder, foruten kvinnelig representant fra de ansatte. Kontrollkomiteen har tre medlemmer der ett medlem er kvinne. Odal Sparebank har kontinuerlig fokus på å ha balanse mellom kjønn og alder, både blant ansatte, ledelse og i styrende organer. 13. Arbeidsmiljø og sikkerhet ytre miljø og forskning Styret anser bankens arbeidsmiljø som stort sett tilfredsstillende. Det har ikke vært fysiske skader eller ulykker av noen art i Kontoret på Kongsvinger flyttet inn i nye tidsmessige lokaler i juni Årsverk Vi har solgt Tannes-gården på Skarnes i år for å flytte over i vårt rehabiliterte bankbygg i Bruveien 21 høsten Når 2010 er gjennomført har alle avdelinger fått gode fysiske arbeidsforhold. Banken er svært opptatt av å øke kompetansen for mange medarbeidere. Vi har i 2009 startet videre utvikling av medarbeidere for autorisasjon som finansiell rådgiver, og leder personmarked/salgssjef er autorisert. Han er i tillegg sensor og instruktør for autorisert finansiell rådgiver for andre Terra-banker. 13

14 14. Framtidsutsikter Odal Sparebank fortsetter arbeidet med å være en enda mer kundeorientert og framtidsrettet lokalbank i år Banken har god nærhet til kunden samtidig som det er et mål at flest mulig kunder tar i bruk selvbetjente tjenester på daglige banktransaksjoner og på tjenester der de enklest hjelper seg selv. Medarbeiderne i banken hjelper kundene når de kommer opp i uforutsette hendelser der banken kan bistå. Ellers ønsker vi å gi personlige råd etter kundenes behov. Vi skal stå for høy kompetanse og god service, samt være offensive, tilgjengelige og langsiktige for kundene. Når vi virkeliggjør denne filosofien, gir dette en meget god basis for en videre god utvikling av banken. Børre A. Skarstein, leder personmarked/salgssjef Foto: GANDALF - ricardofoto.no Sykefraværet i 2009 har vært for høyt. Noe fravær kan relateres til arbeidsmiljøet og det jobbes spesielt med dette. Sykefraværet utgjorde totalt 1007 dager eller 7,2 %. Banken fokuserer på å forebygge muskulære utfordringer, blant annet i forbindelse med arbeid på PC og i kasse/skranke. Banken har rutiner for arbeid med sikkerhet som fyller de krav og pålegg som er gitt. Vi har avtale med HMS Øst for å få ytterligere fokus på Helse Miljø Sikkerhet. Vi hadde ran på Kongsvinger i februar 2009 som ble en stor belastning for enkeltmedarbeidere. Sikkerhetsansvarlige går periodisk gjennom sikkerhetsrutiner og utstyr, og vurderer sikkerhetsrisiko sammen med ledere og øvrige medarbeidere. Det fokuseres på at alle medarbeidere jevnlig gjennomgår rans - og sikkerhetsinstrukser. Banken representerer ubetinget positive faktorer til ytre miljø. Vårt mål er å gi mer tilbake til fellesskapet. Ytre miljø forurenses dog ikke av bankens virksomhet. Banken har ingen spesielle forsknings- og utviklingsaktiviteter som kan bidra til innovasjon. Alle interne utviklingsaktiviteter går på utvikling av medarbeidere og egen organisasjon. Kostnadene må likevel søkes tilpasset reduserte inntekter. Med lav rente og redusert inntjening må vi profilere oss som en lokal rådgivningsbank, og med at dagligbanktjenester med teknologiske løsninger overtar der kunden har nytte av det og håndterer det. Odal Sparebank er likevel tett på når kunden har behov for hjelp, med fem kontorer, kundeservice på telefon og internettfilial. Kontorene på Kongsvinger og Kløfta gir gode muligheter for at Odal Sparebank kan utvikle seg i markeder med stort potensial. Disse ytre områdene øker vårt inntjeningspotensial, som bærekraftige vinger i forhold til kroppen i banken, basisområdet i Nord- og Sør-Odal. Salget av et stort utvalg av forsikringsprodukter er fortsatt økende sammen med aktuelle spareprodukter. Det bidrar til at vi tilbyr kunden alle finansielle produkter og dekker alle kundens behov. Styret vurderer bankens forutsetninger for fremtidig lønnsom drift for å være tilfredsstillende. Det bekreftes med dette at forutsetningen for fortsatt drift er god. 15. Takk til kunder, ansatte og tillitsvalgte Styret takker kunder, ansatte og tillitsvalgte for meget godt samarbeid i Kundenes gode oppslutning om banken, ansattes solide innsats, og engasjement fra de tillitsvalgte bidro til gode resultater for bankens virksomhet og et meget godt fundament for videre drift. Sagstua, 3/ I styret for Odal Sparebank Hans Otto Glomsås Solveig Søsveen Knut A. Lilleseth Leder Nestleder Njål S. Føsker Eli Helstad Camilla Henricsson Knut H. Nafstad Ansattes representant Banksjef 14

15 Styret i Odal Sparebank HANS OTTO GLOMSÅS Styreleder, 62 år Cand.philol/bedriftsøkonom Lektor ved Øvrebyen videregående skole Bosted: Slåstad, Sør-Odal SOLVEIG SØSVEEN Styrenestleder, 59 år Sekretær for Øystein Sunde Bosted: Strøm, Sør-Odal KNUT A. LILLESETH Styremedlem, 53 år Daglig leder Lilleseth Kjetting AS Bosted: Njust, Sør-Odal NJÅL SLETTEMARK FØSKER Styremedlem, 40 år Cand Polit Statsviter Rektor i kulturskolen og politiker Bosted: Føsker, Nord-Odal ELI HELSTAD Styremedlem, 43 år Regnskapskonsulent hos Rescon Mapei AS Bosted: Sand, Nord-Odal CAMILLA HENRICSSON Ansattes representant, 29 år Rådgiver Bosted: Kongsvinger 15

16 Resultatregnskap Renteinntekter og lignende inntekter (pkt. 1a, 7b) Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader (pkt. 1a, 7b) Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignede kostnader på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning (pkt. 1a) Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper (pkt. 4d) Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (pkt. 1a) Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter (pkt. 10) Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester (pkt. 1a) Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gevinst av valuta og verdipapirer (3b, 4c) Netto gevinst/tap på sert.,obl.rentebærende verdipapirer (6 085) Netto gevinst på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning (389) Netto gevinst på valuta Sum netto gevinst av valuta og verdipapirer (5 445) Andre driftsinntekter (pkt. 1a) Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader (pkt. 1a) Lønn mv. Lønn (pkt. 8a) Pensjoner (pkt. 8d) Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader

17 Avskrivning mv. av varige driftsmidler Ordinære avskrivninger (pkt. 5b) Sum avskrivning mv. av varige driftsmidler Andre driftskostnader (pkt 9d) Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier mv. (pkt. 2c-h) Tap på utlån (negativt tap) Sum tap på utlån, garantier m.v Gevinst /tap på verdipapirer som er anleggsmidler Nedskrivning/reversering av nedskrivning Gevinst/tap på salg av anleggsmiddel(pkt.4d) - (21) Sum gevinst /tap anleggsmidler - (21) Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat (pkt. 9a) Resultat av ordinær drift etter skatt Resultat for regnskapsåret Oppskrivninger, overføringer og disponering av resultat for regnskapsåret (pkt. 11) Disponeringer Overført til sparebankens fond Overført gavefond Sum disponeringer Utdanningsstipendet Odøling og verdensborger I samarbeid med Mediehuset Glåmdalen deler Odal Sparebank ut et årlig utdanningsstipend kalt Odøling og verdensborger. Stipendet skal oppmuntre lokal ungdom til å ta en universitetseller høgskoleutdanning i utlandet. Vi fikk i 2009 inn 30 søknader, og det var mange sterke og gode kandidater. Årets vinnere ble Eirik Kollsrud og Eivor Marie Knutsrud, begge fra Sør-Odal. De er begge godt i gang med studier i utlandet, og stipendet som er på kr til hver, vil være en god hjelp på veien videre. 17

18 Balanse pr EIENDELER Kontanter, og fordringer på sentralbanker (pkt. 7a, 7b) Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (pkt. 7a, 7b) Uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder (pkt. 2a, 2b, 7b, 7c) Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før individuelle og gruppevise tapsavsetninger Individuelle tapsavsetninger (pkt. 2b) Gruppevise tapsavsetninger (pkt. 2b) Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler (pkt. 12) 530 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (med fast avkastning) (pkt. 3a, 3b, 7a, 7b) Utstedt av offentlig eide selskaper Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre Sertifikater og obligasjoner Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Aksjer (og andre verdipapirer med variabel avkastning) (pkt.4a-d, 7a, 7b) Aksjer, andeler, grunnfondsbevis og andeler pengemarkedsfond Sum aksjer,andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper (pkt. 4d) Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper Sum eierinteress i tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler (pkt.9a) Utsatt skattefordel Avsetning SDC - GAP prosjektet Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler (pkt.5a, 5b, 7a, 7b) Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Opptjente ikke innbetalte inntekter og forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (pkt. 8d) Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler

19 GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner (pkt. 7a, 7b, 7c) lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder (pkt. 7a, 7b, 7c) Uten avtalt løpetid Med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (pkt.7a,7b, 7c) Sertifikater Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Annen Gjeld (pkt. 7a, 7b) Annen gjeld Offentlig gjeld Beregnet skatt ( pkt. 9a) Sum annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter (pkt. 7a, 7b) Sum påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetninger til forpliktelser og kostnader (pkt. 8c, 8d) Pensjonsforpliktelser mv Sum avsetninger til forpliktelser og kostnader Sum gjeld Bundne fond Sparebankens fond (pkt. 6, 7a, 7b, 11) Sum bundne fond Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Sagstua 31. desember 2009 I styret for Odal Sparebank 03. februar 2010 Hans Otto Glomsås Knut Lilleseth Eli Helstad Formann Solveig Søsveen Njål S. Føsker Camilla Henricsson Knut H. Nafstad Ansattes representant Banksjef 19

20 Kontantstrømanalyse Årsoverskudd Av- og nedskrivinger Tap på utlån - øking i avsetninger Gaver Tilført fra årets virksomhet Økning utlån til kunder Nedgang/øking utlån til finansinstitusjoner Økning innskudd fra kunder Nedgang/økning obligasjonsgjeld Økning kortsiktige verdipapirer Nedgang/økning øvrige fordringer Nedgang/økning øvrig gjeld Nedgang/økning innskudd fra finansinstitusjoner Nedgang/økning immatrielle eiendeler A = Netto likviditetsendring virksomhet Nedgang/øking varige driftsmidler Nedgang/øking langsiktige verdipapirer B = Netto likviditetsendring investering A + B = Netto likviditetsendring gjennom året Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Gavetildeling og samarbeidsavtaler I 2009 delte vi ut i gavemidler. Vi fikk inn over 60 søknader og midlene ble fordelt til lag og foreninger i våre markedsområder. Vi har også samarbeidsavtaler med ca 40 lag og foreninger i våre markedsområder, slik at våre bidrag vil direkte og indirekte komme veldig mange mennesker til gode. Foto: GANDALF - ricardofoto.no 20

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport pr 31. mars 2015

Delårsrapport pr 31. mars 2015 Delårsrapport pr 31. mars 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD telefaks

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 4. kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL God underliggende

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673 Verdibanken ASA 2. kvartal 2014 1 Oppsummering Verdibanken ASA har ved utgangen av 2. kvartal 2014 et resultat før tap på TNOK 6.336 som er TNOK 5.280 høyere enn samme tid i fjor. Bokførte tap på utlån

Detaljer

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Rapport for 2. kvartal 2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 2. kvartal utgjør 23,1 mill. kr eller 1,95 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS Kvartalsregnskap Pr. 31.03.08 Sparebanken BIEN AS Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport pr. 31. mars 2010

Delårsrapport pr. 31. mars 2010 Delårsrapport pr. 31. mars 2010 Delårsrapport for Berg Sparebank Regnskapsprinsipper Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Banken der du treffer mennesker 2. kvartal 2014 HOVEDTREKK ANDRE KVARTAL God bankdrift og utbytte bidrar til godt resultat i kvartalet.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har to heleide datterselskap, Fosen Eiendom AS og Austrått Innovasjon

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer