DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 DØNNA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/924 KARRIERESENTERET YTRE HELGELAND 2/09 05/755 PROSJEKT KUNSTGRESSBANE PÅ SOLFJELLSJØEN - SLUTTRAPPORT. 3/09 09/61 ORDNING MED SLUTTVEDERLAG FOR ANSATTE I ALDERGRUPPEN ÅR 4/09 09/90 REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE. 5/09 06/373 FESTEAVGIFT - ØKNING AV TAKSTENE. 6/09 09/78 MIDTBYGDA SENTRALSKOLE - ANSKAFFELSE AV NY DATASERVER 7/09 08/691 ØKONOMISKE MERUTTELLING TIL SÆRSKILT NORSK-/OG MORSMÅLOPPL VÅREN -09 OG HØSTEN -09 8/09 08/115 NORDVIKA GML. HANDELSSTED - OPPHØR AV ÅRLIG KOMMUNALT TILSKUDD 9/09 08/278 COLDEVINS GRAVSTED - ANSVAR FOR VEDLIKEHOLD 10/09 05/533

2 FAST ETABLERING AV UNDERVISNINGSSYKEHJEMMET HELGELAND 11/09 09/93 INVESTERINGSTILTAK DISPONERING AV MIDLER ( HSO- ETATEN) 13/09 04/643 GODKJENNING FINANSIERING OG OPPSTART UTBYGGING BOLIGFELT MEVIK 14/09 08/107 UTMARKSNEMNDA - SUPPLERINGSVALG. 15/09 08/319 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV I DØNNA KOMMUNE TOMMY KARLSEN 16/09 08/319 VALG AV VARAORDFØRER Dønna,

3 Sak 1/09 KARRIERESENTERET YTRE HELGELAND Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: 023 Arkivsaksnr.: 08/924 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret i Dønna bevilger kr ,- til drift av Karrieresenteret Ytre Helgeland for Beløpet dekkes av budsjettet for ok-administrasjonen i 2009 gjennom reduksjon av andre utgiftsposter. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 1/09 Formannskapets behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret i Dønna bevilger kr ,- til drift av Karrieresenteret Ytre Helgeland for Beløpet dekkes av budsjettet for ok-administrasjonen i 2009 gjennom reduksjon av andre utgiftsposter. Bakgrunn: I søknad av søker Karrieresenteret Ytre Helgeland (tidl.: Veiledningssenteret) om tilskudd for Fra går Karrieresenteret Ytre Helgeland over fra prosjekt til ordinær drift. Inntil nå har Karrieresenteret/Veiledningssenteret vært drevet med bl.a. tilskudd fra kommunene på Ytre Helgeland. Administrativt blir karrieresenteret underlagt Sandnessjøen videregående skole. Økonomisk står fylkeskommunen hovedansvarlig for driften med tilskudd fra kommunene og NAV. I rapporten fra Veiledningssenteret går det fram at det er utredet til sammen 159 personer per og det er gjennomført 267 veiledningssamtaler. De fleste brukerne kommer fra vertskommunen Alstahaug. Karrieresenteret er sentralt plassert i Sandnessjøen da målet er at det skal være tilgjengelig for alle kommunene i regionen. Utredning: Etter forskrift til Opplæringsloven 3-30 har kommunene ansvar for kompetansekartlegging hos voksne som ønsker grunnskoleopplæring. Dette arbeidet er organisert gjennom karrieresenteret. Karrieresenteret utfører altså et lovpålagt arbeid for kommunene. I Dønna kommune kjøper vi grunnskoleopplæring for voksne fra Alstahaug Voksenopplæring. Side 3 av 33

4 Sak 1/09 Etter Opplæringsloven 4A-3-5.ledd er det Fylkeskommunen som har ansvar for realkompetansevurdering av voksne som ønsker videregående opplæring. I dag utfører karrieresenteret kompetansekartlegging og realkompetansevurdering samt administrasjon av websøknader i regionen på vegne av fylkeskommunen. Kommunens oppgaver i forhold til grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne er hjemlet i Opplæringsloven. Karrieresenteret Ytre Helgeland har gjennom prosjektperioden vist seg å kunne ivareta og organisere dette viktige arbeidsområdet. Karrieresenteret Ytre Helgeland koordinerer også rådgivingstjenesten i grunnskolen og videregående skole i regionen. Det utfører også 2.-linjetjeneste for rådgivingstjenesten i skolene i forbindelse med Utdanningsvalg og Prosjekt til fordypning. Det bidrar også til å gi et mer helhetlig tilbud til brukerne gjennom samhandling med regionens studiesenter/studieverksteder. Karrieresenteret vil ikke minst være en ressurs for det offentlige og det private næringsliv i forhold til langtidssykemeldte og ansatte i omstillingsprosess. Karrieresenteret skal oppfattes som en nøytral instans i forhold til for eksempel NAV. Samtidig er det slik at voksne personer som har behov for karriereveiledning og realkompetansevurdering også har en nær tilknytting til NAV-trygd og/eller NAV-arbeid. Senteret er derfor lokalisert i gangavstand fra NAV-kontoret i regionssenteret. I budsjett for 2009 skisseres det en kostnadsfordeling mellom fylkeskommunen, NAV og kommunen på ytre Helgeland: Fylkeskommunen NAV Kommunene Til sammen Fordelingen mellom kommunene ser slik ut: Dønna kommune Herøy kommune Leirfjord kommune Lurøy kommune Træna kommune Alstahaug kommune Til sammen Det søkes altså om at Dønna kommune dekker kr ,- i Det er kr ,- mindre enn for Vurdering: Ok-sjef mener at Dønna kommune får utført lovpålagte oppgaver gjennom Karrieresenteret Ytre Helgeland. Og Dønna kommunes økonomiske innsats vil være liten i forhold til det det vil koste å få utredet personer gjennom andre instanser. Rapportene viser at vi har hatt flere innbyggere som har brukt senteret. Vi har derfor grunn til å anta at det også i framtida vil være personer som har behov for den utredningskompetanse som et slikt senter kan gi. Kommunen vil gjennom veiledningssentret ha kvalitetssikret denne tjenesten på en forsvarlig måte. Side 4 av 33

5 Sak 1/09 Saksbehandler tilrår følgende innstilling til vedtak: Kommunestyret i Dønna bevilger kr ,- til drift av Karrieresenteret Ytre Helgeland for Beløpet dekkes av budsjettet for ok-administrasjonen i 2009 gjennom reduksjon av andre utgiftsposter. Rådmannens merknader. Rådmannen vil påpeke at kommunal deltakelse i dette prosjektet ikke var med i vurderingene av nye tiltak for 2009 (og senere år) i vår budsjettprosess og er således ikke noe prioritert tiltak. Da beløpet er såpass lite og etatssjef ønsker å prioritere støtte innenfor OK-etatens budsjettrammer, finner rådmannen å kunne støtte den av etatssjef foreslåtte løsning i saken. Saksmappevedlegg: 1. Søknad om midler for Notat: Fra prosjekt til permanent drift. Side 5 av 33

6 Sak 2/09 PROSJEKT KUNSTGRESSBANE PÅ SOLFJELLSJØEN - SLUTTRAPPORT. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 05/755 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar til etterretning at prosjektet med legging av kunstgress på Solfjellsjøen idrettsbane er gjennomført innenfor en totalkostnad på kr ,- og uten kommunal bevilgning. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 2/09 Formannskapets behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: Kommunestyret tar til etterretning at prosjektet med legging av kunstgress på Solfjellsjøen idrettsbane er gjennomført innenfor en totalkostnad på kr ,- og uten kommunal bevilgning. Bakgrunn: Kommunestyret behandlet spørsmålet om å etablere kunstgress på Solfjellsjøen idrettsbane første gang i møte den og fattet da slikt vedtak under sak 46/05: Dønna kommune ser positivt på planene til Dønna IL om etablering av kunstgressbane på Solfjellsjøen. Realitetsbehandling av de økonomiske forutsetningene i prosjektet utsettes imidlertid til behandlingen av kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv i Dønna kommune er gjennomført. Dette vil ikke være til hinder for at prosjektet kan gjennomføres i 2006 slik Dønna i.l. har ønsket. Kommunestyret behandlet saken på nytt i møte den og fattet slikt vedtak under sak 73/06: 1. Kommunestyret vedtar med bakgrunn i inngått avtale datert mellom kommunen og Dønna idrettslag at kommunen skal stå som byggherre i forbindelse med at det anlegges kunstgressbane på Solfjellsjøen idrettsbane. 2. Kommunestyret vedtar dersom dette er nødvendig for å forskottere spillemidler med inntil kr ved å oppta et midlertidig lån på inntil dette beløp. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lånet herunder å godkjenne lånevilkårene. I henhold til inngått avtale skal Dønna idrettslag dekke de årlige rentekostnader i form av baneleie inntil kommunen mottar spillemidler slik at lånebeløpet kan innbetales i sin helhet. 3. Kommunestyret godkjenner at momskompensasjon beregnet til kr i sin helhet inngår i finansieringen av utbyggingsprosjektet. Side 6 av 33

7 Sak 2/09 4. Kommunestyret godkjenner den inngåtte avtale som bl.a. innebærer at Dønna idrettslag må innbetale kr som sin andel av finansieringen av utbyggingskostnadene samt at idrettslaget i sin helhet er ansvarlig for å dekke inn ytterligere kostnader utover kr ,-. Saksutredning: Prosjektet med legging av kunstgressbane på Solfjellsjøen idrettsbane ble gjennomført sommer/høst 2006 og kunstgressbanen ble åpnet i oktober En del av finansieringen har bestått av tilskudd fra fylkets spillemidler, hvor siste utbetaling med kr skjedde medio oktober Derfor kommer ikke sluttrapport i denne saken før nå. Prosjektbudsjett sammenholdt med prosjektregnskap kan settes opp slik: Utgifter Budsjett Regnskap Kunstgress Grunnarbeid Diverse dugnad Merverdiavgift Konsulentutg. forarbeid Sum utgifter Finansiering Tilskudd av spillemidlene (fylket) Kommunalt tilskudd (momskompensasjon) Private tilskudd, kontanter (DIL) Dugnad Sum finansiering Dette er revidert av Ytre Helgeland Kommunerevisjon, jfr. brev av , iforbindelse med søknad om utbetaling av siste tilskudd av spillemidlene. I forbindelse med dette prosjektet ble det den inngått slik avtale mellom kommunen og Dønna idrettslag: Vedrørende utbygging av kunstgress på Solfjellsjøen idrettsbane forplikter Dønna idrettslag seg til følgende: - Bidra med egenkapital kr i prosjektet. - Stille med det antall folk som leverandør krever ift. utlegging av kunstgress. - Hvis kommunen forskutterer lån dekker idrettslaget renteutgifter i form av baneleie inntil spillemidler er tildelt og lån kan innfris. - Dekke evt. Merkostnader i prosjektet som går utover rammen på kr Dønna i.l. vil hvis kostnadsrammen overstiges betydelig måtte vurdere hvorvidt prosjektet er økonomisk gjennomførbart for laget. - Ved innleie av konsulent til planlegging må idrettslaget bære utgiftene hvis prosjektet ikke blir realisert. Blir prosjektet en realitet vil disse utgiftene bli innarbeidet i de totale utgiftene. Kommunen har i 2007 beregnet renteutgiftene til kr ,- og etter å ha trukket fra kr i betaling for utført vedlikehold, så er idrettslaget i skriv av bedt om å innbetale differansen på kr ,-. For 2008 er renteutgiftene beregnet til kr ,- og krav om innbetaling er sendt idrettslaget i brev av d.å. Vurdering: Side 7 av 33

8 Sak 2/09 Kommunen har vederlagsfritt fått oppgradert sitt idrettsanlegg på Solfjellsjøen gjennom at Dønna idrettslag har påtatt seg et skikkelig økonomisk løft. Idrettslaget vil fra og med 2009, etter at midlertidig lån er nedbetalt, ha gratis tilgang til et moderne og flott anlegg. Vedlegg: Ingen. Side 8 av 33

9 Sak 3/09 ORDNING MED SLUTTVEDERLAG FOR ANSATTE I ALDERGRUPPEN ÅR Saksbehandler: Hans Jan Aarsund Arkiv: 474 Arkivsaksnr.: 09/61 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/09 Administrasjonsutvalget /09 Formannskapet /09 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å innføre en ordning med sluttvederlag til sine ansatte i aldersgruppen år., dette som et tiltak i gjennomføring av vedtatt nedbemanningsplan. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt å inngå avtale om sluttvederlag med den enkelte ansatte etter følgende retningslinjer: Før oppsigelse kan tas i bruk skal følgende alternativ være drøftet med tillitsvalgt og arbeidstaker: Arbeidsgivers plikt til å tilby annet passende arbeid stillinger i hht AML Bruk av AFP. Eventuelt sluttvederlag (ikke etter fylte 65 år) 1. Ved avgang ved 62 år utbetales et sluttvederlag på kr Ved avgang ved 63 år utbetales et sluttvederlag på kr Ved avgang ved 64 år utbetales et sluttvederlag på kr Dersom arbeidstaker velger å gå av med delvis AFP-ordning og delvis fortsatt jobb, utbetales sluttvederlag etter stillingsprosent. Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den sak 1/09 Administrasjonsutvalgets behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets innstilling: Kommunestyret vedtar å innføre en ordning med sluttvederlag til sine ansatte i aldersgruppen år., dette som et tiltak i gjennomføring av vedtatt nedbemanningsplan. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt å inngå avtale om sluttvederlag med den enkelte ansatte etter følgende retningslinjer: Før oppsigelse kan tas i bruk skal følgende alternativ være drøftet med tillitsvalgt og arbeidstaker: Arbeidsgivers plikt til å tilby annet passende arbeid stillinger i hht AML Bruk av AFP. Eventuelt sluttvederlag (ikke etter fylte 65 år) 1. Ved avgang ved 62 år utbetales et sluttvederlag på kr Ved avgang ved 63 år utbetales et sluttvederlag på kr Ved avgang ved 64 år utbetales et sluttvederlag på kr Side 9 av 33

10 Sak 3/09 Dersom arbeidstaker velger å gå av med delvis AFP-ordning og delvis fortsatt jobb, utbetales sluttvederlag etter stillingsprosent. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 9/09 Formannskapets behandling: Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: Kommunestyret vedtar å innføre en ordning med sluttvederlag til sine ansatte i aldersgruppen år., dette som et tiltak i gjennomføring av vedtatt nedbemanningsplan. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt å inngå avtale om sluttvederlag med den enkelte ansatte etter følgende retningslinjer: Før oppsigelse kan tas i bruk skal følgende alternativ være drøftet med tillitsvalgt og arbeidstaker: Arbeidsgivers plikt til å tilby annet passende arbeid stillinger i hht AML Bruk av AFP. Eventuelt sluttvederlag (ikke etter fylte 65 år) 1. Ved avgang ved 62 år utbetales et sluttvederlag på kr Ved avgang ved 63 år utbetales et sluttvederlag på kr Ved avgang ved 64 år utbetales et sluttvederlag på kr Dersom arbeidstaker velger å gå av med delvis AFP-ordning og delvis fortsatt jobb, utbetales sluttvederlag etter stillingsprosent. Bakgrunn: Med bakgrunn i årsbudsjett 2009 og økonomiplan hvor det er lagt inn betydelige stillingsreduksjoner, er det for 2009, 2010 og 2011 budsjettert med sluttvederlag for aldergruppen år som velger å førtidspensjonere seg. Sluttvederlaget er særlig ment som et tilbud der omplassering i forbindelse med nedbemanning er vanskelig. Saksutredning: Mål og strategier for nedmanning OVERORDNEDE MÅL Kommunen skal opprettholde best mulig tjenestetilbud innenfor de økonomiske rammene Kommunen skal beholde kompetansen den har behov for Prosessen skal gå hurtig og ryddig Arbeidstakere, arbeidsgiver og fagorganisasjonene skal jobbe sammen for å finne løsninger i hht lov- og avtaleverk. Så langt mulig skal oppsigelser unngås Side 10 av 33

11 Sak 3/09 MÅL FOR PROSESSEN Den ansatte som er berørt av nedbemanning, skal oppleve individuell behandling Ledere skal oppleve at de mestrer sin rolle og oppgave og kan ivareta sine ansatte gjennom prosessen Sluttavtale/pensjonstilbud der omplassering er spesielt vanskelig Stor vekt på å bistå arbeidstakere ved karriere-/omstillingsrådgiving og sluttavtaler Hovedstrategi for nedbemanning Tilbud om frivillige ordninger til ansatte som er fylt 62 år For overtallige: - Tilbud/Omplassering til annet passende arbeid - Individuelt tilpassede tiltak ut fra en vurdering av den enkeltes situasjon - Sluttavtale/pensjonstilbud der omplassering er spesielt vanskelig Det er ingen automatikk i å få utbetalt sluttvederlag. Interessert må søke. Ved vurdering av søknaden skal det legges til grunn: 1. Er vi i en overtallssituasjon der kommunen er tjent med ar arbeidstakeren førtidspensjoneres. 2. Er det mulig å rekruttere kvalifisert arbeidskraft til stillingen fortrinnsvis ved å tilby ledig personell stillingen eller gjennom omorganisering omfordele arbeidsoppgaver og dermed spare stillingsressurser. Vurdering: Det er ingen automatikk i å få utbetalt sluttvederlag. Interessert må søke. Ved vurdering av søknaden skal det legges til grunn: 1. Er vi i en overtallssituasjon der kommunen er tjent med ar arbeidstakeren førtidspensjoneres. 2. Er det mulig å rekruttere kvalifisert arbeidskraft til stillingen fortrinnsvis ved å tilby ledig personell stillingen eller gjennom omorganisering omfordele arbeidsoppgaver og dermed spare stillingsressurser. Saken er drøftet med fagforeningene. Fagforeningene synes sluttvederlaget er lavt. Det vises ellers til drøftingsprotokollen. Saksvedlegg: Drøftingsprotokoll Side 11 av 33

12 Sak 4/09 REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 &00 Arkivsaksnr.: 09/90 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar framlagte utkast til reglement for Dønna kommunestyre. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 10/09 Formannskapets behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: Kommunestyret vedtar framlagte utkast til reglement for Dønna kommunestyre. Bakgrunn: Gjeldende reglement for Dønna kommunestyre ble vedtatt av kommunestyret 4. mars 1996 under sak 11/96. Kommunestyret behandlet i møte den under sak 128/07 spørsmålet om eldrerådet skulle gis møte- og talerett i kommunestyrets møter og fattet da bl.a. slikt vedtak under pkt. 2: Kommunestyret anmoder rådmannen om å gjennomgå gjeldende reglement for Dønna kommunestyre og legge fram forslag til nødvendige revideringer med bakgrunn i vedtak og eventuelle lovendringer som er gjort. På denne bakgrunn legger derfor rådmannen fram et utkast til nytt reglement for Dønna kommunestyre. Saksutredning: Gjeldende reglement for Dønna kommunestyre følger vedlagt, jfr. saksvedlegg 2. Det henvises til dette. Under utarbeiding av nytt reglement for Dønna kommunestyre har rådmannen innhentet tilsvarende reglement fra flere kommuner. Utkastet baserer seg i stor grad på reglement for Vefsn kommunestyre og på reglement for Herøy kommunestyre. Vurdering: Rådmannen mener framlagt utkast ivaretar de hensyn som et slikt regement skal ivareta. Saksvedlegg: 1. Utkast til nytt reglement for Dønna kommunestyre. Side 12 av 33

13 Sak 4/09 2. Gjeldende reglement for Dønna kommunestyre. Side 13 av 33

14 Sak 5/09 FESTEAVGIFT - ØKNING AV TAKSTENE. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 231 &21 Arkivsaksnr.: 06/373 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner ikke å kunne vedta den av Dønna Kirkelig Fellesråd foreslåtte økning av festeavgift for gravsted i kommunen på foreliggende saksgrunnlag. Saken sendes derfor tilbake til Dønna Kirkelig Fellesråd med anmodning om at det foretas en utredning som dokumenterer hvilke utgifter som skal legges til grunn for beregning av festeavgiften. Når denne foreligger vil kommunestyret kunne behandle saken på nytt. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 11/09 Formannskapets behandling: Ken Anfindsens habilitet ble diskutert og han ble funnet inhabil. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: Kommunestyret finner ikke å kunne vedta den av Dønna Kirkelig Fellesråd foreslåtte økning av festeavgift for gravsted i kommunen på foreliggende saksgrunnlag. Saken sendes derfor tilbake til Dønna Kirkelig Fellesråd med anmodning om at det foretas en utredning som dokumenterer hvilke utgifter som skal legges til grunn for beregning av festeavgiften. Når denne foreligger vil kommunestyret kunne behandle saken på nytt. Bakgrunn: Kommunestyret behandlet spørsmålet om innføring av festeavgift på gravsted i møte den og fattet da slikt vedtak under sak 21/01: Dønna kommunestyre vedtar med virkning fra å innføre feste- og gjenfesteavgift for gravsteder i Dønna kommune. Festeavgiften settes til kr. 400,-. Ved gjenfeste (etter nye 20 år) betales også en festeavgift på kr. 400,-. Kommunestyret behandlet saken på nytt igjen i møte den hvor det under sak 36/07 ble fattet slikt vedtak: Kommunestyret vedtar å regulere satsen for festeavgift på gravsted til kr. 75,- pr. år, dette med virkning f.o.m Kommunestyret vedtar at denne avgift skal kunne reguleres i tråd med endringer i konsum-prisindeksen og at dette skjer annenhvert år i tråd med fellesrådet vedtak i sak 02/07. Dønna Kirkelig Fellesråd har behandlet saken på nytt igjen i møte den og anmodet kommunestyret om å fatte vedtak. Side 14 av 33

15 Sak 5/09 Saksutredning: Dønna Kirkelige Fellesråd fattet i møte den under sak 17/08 slikt vedtak med 4 mot 1 stemme: 1. Festeavgiften reguleres fra kr. 75,- til kr. 150,- pr. år fra og med 1/ Beløpet gjelder alle former for feste. 2. Feste kreves innbetalt for 10 år. 3. Festeavgiften indeksreguleres årlig. 4. Dønna Kirkelig Fellesråd oversender saka til Dønna kommune for endelig vedtak. Det henvises for øvrig til saksframlegg til Dønna kirkelig Fellesråd i sak 17/08, jfr. saksvedlegg. Vurdering: Kommunestyret skal i denne saken kun ta stilling til festeavgiftens størrelse. Rådmannen vil påpeke at den av fellesrådet foreslåtte økning i festeavgiften er i strid med kommunestyrets vedtak i sak 36/07, for så vidt også i strid med fellesrådets egen innstilling i sak 02/07 til kommunestyret. Begrunnelsen for forslaget om å fordoble festeavgiften synes etter rådmannens vurdering å være todelt, nemlig den generelt vanskelige økonomiske situasjon som fellesrådet oppfatter det og som skyldes reduksjoner i statlige og kommunale overføringer til fellesrådet samt økte driftskostnader med gravplasser (Dønnes). Rådmannen vil anta at et system med festeavgift skal være en avgift som gjenspeiler en beregna kostand til opparbeidelse og vedlikehold av gravplasser og ikke en type skatt/ avgift som skrives ut vilkårlig for å balansere budsjettet. Rådmannen vil trekke sammen-ligner mellom denne avgift og tekniske avgifter som vann, avløp, slam og renovasjon som skal dekke spesifiserte utgifter. Rådmannen finner det derfor vanskelig på foreliggende grunnlag å tilrå at kommunestyret godkjenner en fordobling av festeavgiften uten bedre dokumentasjon av faktiske utgifter. Rådmannen vil derfor tilrå at saken tilbakesendes til Dønna kirkelig Fellesråd med anmodning om at saken vil behandles på nytt når fellesrådet har foretatt en beregning/dokumentasjon av hvilke utgifter som legges til grunn for beregning av festeavgift på gravsteder. Saksvedlegg: 1. Utskrift av møteboka til Dønna Kirkelig Fellesråd i sak 17/08. Side 15 av 33

16 Sak 6/09 MIDTBYGDA SENTRALSKOLE - ANSKAFFELSE AV NY DATASERVER Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 09/78 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner at det anskaffes ny dataserver til Midbygda sentralskole innenfor budsjettert kostnadsramme på kr ,-. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 12/09 Formannskapets behandling: Ken Anfindsens habilitet ble diskutert og han ble funnet inhabil. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: Kommunestyret godkjenner at det anskaffes ny dataserver til Midbygda sentralskole innenfor budsjettert kostnadsramme på kr ,-. Bakgrunn: I kommunestyrets møte 18.desember 2008 ble det i investeringsbudsjettet vedtatt anskaffelse av ny dataserver til Midtbygda sentralskole. Bevilget kr inkl. mva. Saksutredning: Midtbygda sentralskole fikk sitt telefonnett, datanett og dataserver installert i Etter den tid har det vært utvidelser av kabelnettet i mellomtrinnsfløya og i ungdomsskolefløya i forbindelse med renovering av klasserom og korridor. For ca tre år siden ble det installert nytt koblingsskap både i skolen og i biblioteket. Dataserveren er den samme som ble installert i 1998 og har hatt for dårlig kapasitet gjennom lang tid. Fra skolen har det derfor vært signalisert ønske om utskifting av serveren i flere år. Vurdering: En oppgående dataserver på Midtbygda sentralskole er helt nødvendig for å kunne drive skolens interne nettverk, sikre nødvendig tilgang til internett for elever og lærere, og ikke minst kunne utnytte felles programvare blant annet til administrativt bruk for ledelse og lærere. Skolens server er for lengst mer enn fullt utnyttet. Ok-sjef anbefaler derfor innkjøp og installasjon av ny dataserver innenfor den kostnads-ramme som kommunestyret har vedtatt. Side 16 av 33

17 Sak 7/09 ØKONOMISKE MERUTTELLING TIL SÆRLIG NORSK-/OG MORSMÅLOPP- LÆRING VÅREN -09 OG HØSTEN -09 Saksbehandler: Stein O. Mathisen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 08/691 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyre aksepterer at eleven har rett til særskilt norskopplæring og morsmålopplæring, jfr. Forskrifter til 2-8 i Opplæringsloven, r.skr. F-33/99 og Forskriftens Kommunestyret forutsetter at merutgiftene dekkes innenfor ansvarsområde 7 Løkta oppvekstsenter sitt budsjett for 2009, alternativt innenfor OK-etatens budsjettrammer for Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 13/09 Formannskapets behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: 1. Kommunestyre aksepterer at eleven har rett til særskilt norskopplæring og morsmålopplæring, jfr. Forskrifter til 2-8 i Opplæringsloven, r.skr. F-33/99 og Forskriftens Kommunestyret forutsetter at merutgiftene dekkes innenfor ansvarsområde 7 Løkta oppvekstsenter sitt budsjett for 2009, alternativt innenfor OK-etatens budsjettrammer for Bakgrunn: Det vises til k.sak 133/08, , vedr. dette forhold for høsthalvåret Løkta oppvekstsenter har i etterkant av budsjettvedtak 2009 gitt melding om at meruttelling til særskilt norskopplæring og morsmål til en fremmedspråklig elev ikke er lagt inn i budsjett 2009, og at det derfor mangler kr for å kunne gjennomføre den lovpålagte undervisningen. Saksutredning: Gjennom GSI innrapporteres èn gang pr. år (oktober) slike tiltak. Eleven som dette gjelder startet opp ved Løkta oppvekstsenter i august P.g.a. tidspkt. for innrapportering (GSI) fikk ikke kommunen statstilskudd for 2008, og det var korrekt av oppvekstsenteret å søke kommunen om ekstra midler. Side 17 av 33

18 Sak 7/09 For 2009 har kommunen rett til statstilskudd til særskilt norsk og morsmål for denne eleven. Innrapportering i så måte forventer jeg er gjort pr På årsbasis (2009) vil en slik innrapportering utløse et samlet statstilskudd på ca kr ca kr og ca kr til h.h.v. særskilt norskopplæring og morsmålopplæring. Det er beklagelig at denne meruttellingen på kr ikke er lagt inn i budsjett 2009 og først kommer fram etter at dette er vedtatt. Det vedtatte budsjett 2009 er svært stramt, og ok-etaten sitter ikke med noen økonomiske reserver som kan omdisponeres. Løkta oppvekstsenter må derfor i første omgang dekke meruttellingen innenfor egne midler, for så å søke evt. ekstramidler på et senere tidspunkt hvis en ser at dette ikke finnes dekning innefor eget budsjett. Saksvedlegg: K.sak. 133/08, , Økonomisk meruttelling til norsk-/og fremmedspråkoppl. Høst 2008 ved Løkta oppvekstsenter Side 18 av 33

19 Sak 8/09 NORDVIKA GML. HANDELSSTED - OPPHØR AV ÅRLIG KOMMUNALT TILSKUDD Saksbehandler: Stein O. Mathisen Arkiv: C56 Arkivsaksnr.: 08/115 Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar med bakgrunn i at Helgeland Museum har overtatt driftsansvaret for Nordvika gml. Handelssted f.o.m så opphører det årlige kommunale tilskudd til Nordvika gml. handelsted Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 14/09 Formannskapets behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: Kommunestyret vedtar med bakgrunn i at Helgeland Museum har overtatt driftsansvaret for Nordvika gml. Handelssted f.o.m så opphører det årlige kommunale tilskudd til Nordvika gml. handelsted Bakgrunn: De siste årene har det årlig blitt bevilget kommunale midler/tilskudd til Nordvika gml. handelssted. I 2008 var størrelsen på dette kr. I.o.m. at Dønna kommune f.o.m har gått inn som medlem i Helgeland Museum, og at Nordvika gamle handelsted er det museale anlegget som er innlemmet fra kommunen, er det Helgeland Museum som har overtatt driftsansvaret for anleggets bygninger og samlinger. Saksutredning: I.o.m. denne endring, er en videreføring av årlig kommunalt tilskudd til Nordvika gml. handelssted, ikke lenger aktuelt. Vurdering: Saksmappevedlegg K.sak 169/08, , Helgeland Museum innlemming av Dønna Side 19 av 33

20 Sak 9/09 COLDEVINS GRAVSTED - ANSVAR FOR VEDLIKEHOLD Saksbehandler: Stein O. Mathisen Arkiv: C55 Arkivsaksnr.: 08/278 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at kommunen skal påta seg de årlige kostnader med beplantning og vedlikehold av familien Coldevins gravsted inkludert dekning av festeavgift for 6 seks graver (betales hvert 10 år). 2. Kommunestyret vedtar å bevilge kr til ny konto Beplanting/vedlikehold av familien Coldevins gravsted under ansvarsområde 5 OK-administrasjon. Budsjettmessig inndekning skjer ved at konto Reservert uforutsette hendelser reduseres med kr , dette under ansvarsområde 1 Folkevalgte styringsorganer. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 15/09 Formannskapets behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at kommunen skal påta seg de årlige kostnader med beplantning og vedlikehold av familien Coldevins gravsted inkludert dekning av festeavgift for 6 seks graver (betales hvert 10 år). 2. Kommunestyret vedtar å bevilge kr til ny konto Beplanting/vedlikehold av familien Coldevins gravsted under ansvarsområde 5 OK-administrasjon. Budsjettmessig inndekning skjer ved at konto Reservert uforutsette hendelser reduseres med kr , dette under ansvarsområde 1 Folkevalgte styringsorganer. Bakgrunn: Det har vært arbeidet med å finne ut om kommunen har påtatt seg forpliktelser i forhold til vedlikehold/kostnadsdekning av familien Coldevins gravsted som motytelse og takk for Axel Coldevins gratisarbeid i forbindelse med utarbeidelse av Dønna bygdehistorie. Saksutredning: Saksbehandler skrev våren 2008 brev til personer som var sentrale i bygdebokarbeidet fram til utgivelsen i Her ble det etterspurt om noen avtale var/ble inngått. Jeg fikk aldri noen skriftlig tilbakemelding, men av muntlige utsagn fra et par sentrale kilder gikk det fram at det sannsynligvis var inngått en slik uformell avtale. Side 20 av 33

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 20.01.2009 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2017 Tid: 09:30 10:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: John-Erik S. Johansen, Hilde Andreassen,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 04.02.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Dønnamannen Møtedato: 15.09.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.11.2014 Tid: kl. 09.30 10:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John-Erik S.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 13.04.2010 Tid: kl 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.04.2012 Tid: kl 08.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget KOMMUNE DØNNA Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.09.2012 Tid: 0900 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 FISKERIHAVNUTBYGGING I ÅKERØYA - GODKJENNING AV REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer: Rådmann Tore Westin og kommunalsjef 2 Mette Anfindsen

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer: Rådmann Tore Westin og kommunalsjef 2 Mette Anfindsen KOMMUNE DØNNA Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 04.02.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 17.01.2017 Tid: 09:00 12:15 Til stede på møtet Medlemmer: John Erik Johansen, Nils Jenssen, Mari Brox Mikalsen, Gunnar Lorentzen, Yngve Skei og Trine

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 03.12.2012 Tid: Kl 09.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 25.11.2013 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 11:30-13:50 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik S. Johansen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 171/13 173/13 (sak 170 ble trukket av søker)

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 171/13 173/13 (sak 170 ble trukket av søker) KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2013 Tid: 13:15-13:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Behandlede saker:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.09.2016 Tid: 10:30 14:00 Til stede på møtet Medlemmer: John Erik Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: St. Halvard Pub&Cafe på Løkta Møtedato: 22.10.2014 Tid: kl. 11.30 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John-Erik S. Johansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:30 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 29.08.2017 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.05.2014 Tid: kl. 09.00 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arne Hagen, Marita Johansen, Eivind Smørvik Forfall:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Ingunn Laumann, Karsten Vang, Ken Roger Edvardsen

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Ingunn Laumann, Karsten Vang, Ken Roger Edvardsen DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2010 Tid: kl 09.00 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ingunn

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Dønna kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: 27.01.2009 Tid: 09.00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/924 KARRIERESENTERET YTRE HELGELAND 2/09 05/755 PROSJEKT KUNSTGRESSBANE

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.06.2015 Tid: 09:30-12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John-Erik S. Johansen, Dagfinn Ness Andreassen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 30.03.2011 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 14.02.2017 Tid: 09:00 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Gunnar Lorentzen, Nils Jenssen, Yngve Skei Forfall:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2007 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Snekkervika skole (utemøte) Møtedato: 04.07.2017 Tid: 09:00 13:30 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Yngve Skei, Gunnar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 11.10.2011 Fra kl: 09.00 Til kl: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt-Frode Jensen (unntatt sak 91/11) Elbjørg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail og ipad.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail og ipad. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona, Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 09.00 NB! MERK TIDSPUNKT!!! Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.2007 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.05.2016 Tid: 08:30 09:30 Til stede på møtet Medlemmer: Stina Helen Hermansen, Jens Carlsen, Marita Johansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Arnt Jakobsen,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE. Rådmannens innstilling: 1. Dønna kommune vedtar å delta i interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Botnkrona Møtedato: 15.04.2015 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Tore Vikedal, Trond A Johansen, Hanne Nora Nilssen, Hanne

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde - Alta helsesenter Møtedato: 08.06.2009 Tid: 10.00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Torfinn Reginiussen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

OPPRETTELSE NY STILLINGSHJEMMEL SOM DRIFTSTEKNIKER TEKNISK ANLEGG

OPPRETTELSE NY STILLINGSHJEMMEL SOM DRIFTSTEKNIKER TEKNISK ANLEGG DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 26.09.2017 Tid: 08:15 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 01.10.2013 Tid: kl. 08.30 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie S.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: Fra kl.: 16:00 - til kl.: 17:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 22.05.2017 Tid: 08:00-14:00 Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND - NY SAMARBEIDSAVTALE. Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 09.06.2017 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 08.06.2011 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. KOMMUNE DØNNA Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.04.2013 Tid: kl 09.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie S. Mathisen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 15.03.2016 Tid: 09:00 13.15 Til stede på møtet Medlemmer: John Erik Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.04.2017 klokka 09:00 i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.10.2012 18.00. : Stein Erik Skjelsvold, Eystein Fære Forseth

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.10.2012 18.00. : Stein Erik Skjelsvold, Eystein Fære Forseth Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.10.2012 18.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter Merknader : Skriftlig : Roar Steinslien,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2011 Tid: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Trollskogen, Løkta Møtedato: 05.07.2016 Tid: 15:15 16:50 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Gunnar Lorentzen, Mari Brox

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 25.11.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.05.2010 Tid: 10.00 11.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Mette Seljenes,

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.11.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 05.04.2017 klokka 10:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede saker:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Magne Bye, Helge Emilsen, Heidi Vold Lorentzen Forfall: Henny Tro, Lyder

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgnemnda

MØTEINNKALLING Valgnemnda Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgnemnda Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.08.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

Alstahaug kommune. Møteprotokoll

Alstahaug kommune. Møteprotokoll Alstahaug kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Botnkrona Møtedato: 08.02.2017 Tid: 11:00 13:20 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2017 Tid: 09:30 13:40 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Hilde Andreassen, Ken Roger Edvardsen, Odd

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 11.12.2012 Tid: kl. 11.30 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie

Detaljer