DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 DØNNA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/924 KARRIERESENTERET YTRE HELGELAND 2/09 05/755 PROSJEKT KUNSTGRESSBANE PÅ SOLFJELLSJØEN - SLUTTRAPPORT. 3/09 09/61 ORDNING MED SLUTTVEDERLAG FOR ANSATTE I ALDERGRUPPEN ÅR 4/09 09/90 REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE. 5/09 06/373 FESTEAVGIFT - ØKNING AV TAKSTENE. 6/09 09/78 MIDTBYGDA SENTRALSKOLE - ANSKAFFELSE AV NY DATASERVER 7/09 08/691 ØKONOMISKE MERUTTELLING TIL SÆRSKILT NORSK-/OG MORSMÅLOPPL VÅREN -09 OG HØSTEN -09 8/09 08/115 NORDVIKA GML. HANDELSSTED - OPPHØR AV ÅRLIG KOMMUNALT TILSKUDD 9/09 08/278 COLDEVINS GRAVSTED - ANSVAR FOR VEDLIKEHOLD 10/09 05/533

2 FAST ETABLERING AV UNDERVISNINGSSYKEHJEMMET HELGELAND 11/09 09/93 INVESTERINGSTILTAK DISPONERING AV MIDLER ( HSO- ETATEN) 13/09 04/643 GODKJENNING FINANSIERING OG OPPSTART UTBYGGING BOLIGFELT MEVIK 14/09 08/107 UTMARKSNEMNDA - SUPPLERINGSVALG. 15/09 08/319 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV I DØNNA KOMMUNE TOMMY KARLSEN 16/09 08/319 VALG AV VARAORDFØRER Dønna,

3 Sak 1/09 KARRIERESENTERET YTRE HELGELAND Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: 023 Arkivsaksnr.: 08/924 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret i Dønna bevilger kr ,- til drift av Karrieresenteret Ytre Helgeland for Beløpet dekkes av budsjettet for ok-administrasjonen i 2009 gjennom reduksjon av andre utgiftsposter. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 1/09 Formannskapets behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret i Dønna bevilger kr ,- til drift av Karrieresenteret Ytre Helgeland for Beløpet dekkes av budsjettet for ok-administrasjonen i 2009 gjennom reduksjon av andre utgiftsposter. Bakgrunn: I søknad av søker Karrieresenteret Ytre Helgeland (tidl.: Veiledningssenteret) om tilskudd for Fra går Karrieresenteret Ytre Helgeland over fra prosjekt til ordinær drift. Inntil nå har Karrieresenteret/Veiledningssenteret vært drevet med bl.a. tilskudd fra kommunene på Ytre Helgeland. Administrativt blir karrieresenteret underlagt Sandnessjøen videregående skole. Økonomisk står fylkeskommunen hovedansvarlig for driften med tilskudd fra kommunene og NAV. I rapporten fra Veiledningssenteret går det fram at det er utredet til sammen 159 personer per og det er gjennomført 267 veiledningssamtaler. De fleste brukerne kommer fra vertskommunen Alstahaug. Karrieresenteret er sentralt plassert i Sandnessjøen da målet er at det skal være tilgjengelig for alle kommunene i regionen. Utredning: Etter forskrift til Opplæringsloven 3-30 har kommunene ansvar for kompetansekartlegging hos voksne som ønsker grunnskoleopplæring. Dette arbeidet er organisert gjennom karrieresenteret. Karrieresenteret utfører altså et lovpålagt arbeid for kommunene. I Dønna kommune kjøper vi grunnskoleopplæring for voksne fra Alstahaug Voksenopplæring. Side 3 av 33

4 Sak 1/09 Etter Opplæringsloven 4A-3-5.ledd er det Fylkeskommunen som har ansvar for realkompetansevurdering av voksne som ønsker videregående opplæring. I dag utfører karrieresenteret kompetansekartlegging og realkompetansevurdering samt administrasjon av websøknader i regionen på vegne av fylkeskommunen. Kommunens oppgaver i forhold til grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne er hjemlet i Opplæringsloven. Karrieresenteret Ytre Helgeland har gjennom prosjektperioden vist seg å kunne ivareta og organisere dette viktige arbeidsområdet. Karrieresenteret Ytre Helgeland koordinerer også rådgivingstjenesten i grunnskolen og videregående skole i regionen. Det utfører også 2.-linjetjeneste for rådgivingstjenesten i skolene i forbindelse med Utdanningsvalg og Prosjekt til fordypning. Det bidrar også til å gi et mer helhetlig tilbud til brukerne gjennom samhandling med regionens studiesenter/studieverksteder. Karrieresenteret vil ikke minst være en ressurs for det offentlige og det private næringsliv i forhold til langtidssykemeldte og ansatte i omstillingsprosess. Karrieresenteret skal oppfattes som en nøytral instans i forhold til for eksempel NAV. Samtidig er det slik at voksne personer som har behov for karriereveiledning og realkompetansevurdering også har en nær tilknytting til NAV-trygd og/eller NAV-arbeid. Senteret er derfor lokalisert i gangavstand fra NAV-kontoret i regionssenteret. I budsjett for 2009 skisseres det en kostnadsfordeling mellom fylkeskommunen, NAV og kommunen på ytre Helgeland: Fylkeskommunen NAV Kommunene Til sammen Fordelingen mellom kommunene ser slik ut: Dønna kommune Herøy kommune Leirfjord kommune Lurøy kommune Træna kommune Alstahaug kommune Til sammen Det søkes altså om at Dønna kommune dekker kr ,- i Det er kr ,- mindre enn for Vurdering: Ok-sjef mener at Dønna kommune får utført lovpålagte oppgaver gjennom Karrieresenteret Ytre Helgeland. Og Dønna kommunes økonomiske innsats vil være liten i forhold til det det vil koste å få utredet personer gjennom andre instanser. Rapportene viser at vi har hatt flere innbyggere som har brukt senteret. Vi har derfor grunn til å anta at det også i framtida vil være personer som har behov for den utredningskompetanse som et slikt senter kan gi. Kommunen vil gjennom veiledningssentret ha kvalitetssikret denne tjenesten på en forsvarlig måte. Side 4 av 33

5 Sak 1/09 Saksbehandler tilrår følgende innstilling til vedtak: Kommunestyret i Dønna bevilger kr ,- til drift av Karrieresenteret Ytre Helgeland for Beløpet dekkes av budsjettet for ok-administrasjonen i 2009 gjennom reduksjon av andre utgiftsposter. Rådmannens merknader. Rådmannen vil påpeke at kommunal deltakelse i dette prosjektet ikke var med i vurderingene av nye tiltak for 2009 (og senere år) i vår budsjettprosess og er således ikke noe prioritert tiltak. Da beløpet er såpass lite og etatssjef ønsker å prioritere støtte innenfor OK-etatens budsjettrammer, finner rådmannen å kunne støtte den av etatssjef foreslåtte løsning i saken. Saksmappevedlegg: 1. Søknad om midler for Notat: Fra prosjekt til permanent drift. Side 5 av 33

6 Sak 2/09 PROSJEKT KUNSTGRESSBANE PÅ SOLFJELLSJØEN - SLUTTRAPPORT. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 05/755 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar til etterretning at prosjektet med legging av kunstgress på Solfjellsjøen idrettsbane er gjennomført innenfor en totalkostnad på kr ,- og uten kommunal bevilgning. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 2/09 Formannskapets behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: Kommunestyret tar til etterretning at prosjektet med legging av kunstgress på Solfjellsjøen idrettsbane er gjennomført innenfor en totalkostnad på kr ,- og uten kommunal bevilgning. Bakgrunn: Kommunestyret behandlet spørsmålet om å etablere kunstgress på Solfjellsjøen idrettsbane første gang i møte den og fattet da slikt vedtak under sak 46/05: Dønna kommune ser positivt på planene til Dønna IL om etablering av kunstgressbane på Solfjellsjøen. Realitetsbehandling av de økonomiske forutsetningene i prosjektet utsettes imidlertid til behandlingen av kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv i Dønna kommune er gjennomført. Dette vil ikke være til hinder for at prosjektet kan gjennomføres i 2006 slik Dønna i.l. har ønsket. Kommunestyret behandlet saken på nytt i møte den og fattet slikt vedtak under sak 73/06: 1. Kommunestyret vedtar med bakgrunn i inngått avtale datert mellom kommunen og Dønna idrettslag at kommunen skal stå som byggherre i forbindelse med at det anlegges kunstgressbane på Solfjellsjøen idrettsbane. 2. Kommunestyret vedtar dersom dette er nødvendig for å forskottere spillemidler med inntil kr ved å oppta et midlertidig lån på inntil dette beløp. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lånet herunder å godkjenne lånevilkårene. I henhold til inngått avtale skal Dønna idrettslag dekke de årlige rentekostnader i form av baneleie inntil kommunen mottar spillemidler slik at lånebeløpet kan innbetales i sin helhet. 3. Kommunestyret godkjenner at momskompensasjon beregnet til kr i sin helhet inngår i finansieringen av utbyggingsprosjektet. Side 6 av 33

7 Sak 2/09 4. Kommunestyret godkjenner den inngåtte avtale som bl.a. innebærer at Dønna idrettslag må innbetale kr som sin andel av finansieringen av utbyggingskostnadene samt at idrettslaget i sin helhet er ansvarlig for å dekke inn ytterligere kostnader utover kr ,-. Saksutredning: Prosjektet med legging av kunstgressbane på Solfjellsjøen idrettsbane ble gjennomført sommer/høst 2006 og kunstgressbanen ble åpnet i oktober En del av finansieringen har bestått av tilskudd fra fylkets spillemidler, hvor siste utbetaling med kr skjedde medio oktober Derfor kommer ikke sluttrapport i denne saken før nå. Prosjektbudsjett sammenholdt med prosjektregnskap kan settes opp slik: Utgifter Budsjett Regnskap Kunstgress Grunnarbeid Diverse dugnad Merverdiavgift Konsulentutg. forarbeid Sum utgifter Finansiering Tilskudd av spillemidlene (fylket) Kommunalt tilskudd (momskompensasjon) Private tilskudd, kontanter (DIL) Dugnad Sum finansiering Dette er revidert av Ytre Helgeland Kommunerevisjon, jfr. brev av , iforbindelse med søknad om utbetaling av siste tilskudd av spillemidlene. I forbindelse med dette prosjektet ble det den inngått slik avtale mellom kommunen og Dønna idrettslag: Vedrørende utbygging av kunstgress på Solfjellsjøen idrettsbane forplikter Dønna idrettslag seg til følgende: - Bidra med egenkapital kr i prosjektet. - Stille med det antall folk som leverandør krever ift. utlegging av kunstgress. - Hvis kommunen forskutterer lån dekker idrettslaget renteutgifter i form av baneleie inntil spillemidler er tildelt og lån kan innfris. - Dekke evt. Merkostnader i prosjektet som går utover rammen på kr Dønna i.l. vil hvis kostnadsrammen overstiges betydelig måtte vurdere hvorvidt prosjektet er økonomisk gjennomførbart for laget. - Ved innleie av konsulent til planlegging må idrettslaget bære utgiftene hvis prosjektet ikke blir realisert. Blir prosjektet en realitet vil disse utgiftene bli innarbeidet i de totale utgiftene. Kommunen har i 2007 beregnet renteutgiftene til kr ,- og etter å ha trukket fra kr i betaling for utført vedlikehold, så er idrettslaget i skriv av bedt om å innbetale differansen på kr ,-. For 2008 er renteutgiftene beregnet til kr ,- og krav om innbetaling er sendt idrettslaget i brev av d.å. Vurdering: Side 7 av 33

8 Sak 2/09 Kommunen har vederlagsfritt fått oppgradert sitt idrettsanlegg på Solfjellsjøen gjennom at Dønna idrettslag har påtatt seg et skikkelig økonomisk løft. Idrettslaget vil fra og med 2009, etter at midlertidig lån er nedbetalt, ha gratis tilgang til et moderne og flott anlegg. Vedlegg: Ingen. Side 8 av 33

9 Sak 3/09 ORDNING MED SLUTTVEDERLAG FOR ANSATTE I ALDERGRUPPEN ÅR Saksbehandler: Hans Jan Aarsund Arkiv: 474 Arkivsaksnr.: 09/61 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/09 Administrasjonsutvalget /09 Formannskapet /09 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å innføre en ordning med sluttvederlag til sine ansatte i aldersgruppen år., dette som et tiltak i gjennomføring av vedtatt nedbemanningsplan. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt å inngå avtale om sluttvederlag med den enkelte ansatte etter følgende retningslinjer: Før oppsigelse kan tas i bruk skal følgende alternativ være drøftet med tillitsvalgt og arbeidstaker: Arbeidsgivers plikt til å tilby annet passende arbeid stillinger i hht AML Bruk av AFP. Eventuelt sluttvederlag (ikke etter fylte 65 år) 1. Ved avgang ved 62 år utbetales et sluttvederlag på kr Ved avgang ved 63 år utbetales et sluttvederlag på kr Ved avgang ved 64 år utbetales et sluttvederlag på kr Dersom arbeidstaker velger å gå av med delvis AFP-ordning og delvis fortsatt jobb, utbetales sluttvederlag etter stillingsprosent. Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den sak 1/09 Administrasjonsutvalgets behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets innstilling: Kommunestyret vedtar å innføre en ordning med sluttvederlag til sine ansatte i aldersgruppen år., dette som et tiltak i gjennomføring av vedtatt nedbemanningsplan. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt å inngå avtale om sluttvederlag med den enkelte ansatte etter følgende retningslinjer: Før oppsigelse kan tas i bruk skal følgende alternativ være drøftet med tillitsvalgt og arbeidstaker: Arbeidsgivers plikt til å tilby annet passende arbeid stillinger i hht AML Bruk av AFP. Eventuelt sluttvederlag (ikke etter fylte 65 år) 1. Ved avgang ved 62 år utbetales et sluttvederlag på kr Ved avgang ved 63 år utbetales et sluttvederlag på kr Ved avgang ved 64 år utbetales et sluttvederlag på kr Side 9 av 33

10 Sak 3/09 Dersom arbeidstaker velger å gå av med delvis AFP-ordning og delvis fortsatt jobb, utbetales sluttvederlag etter stillingsprosent. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 9/09 Formannskapets behandling: Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: Kommunestyret vedtar å innføre en ordning med sluttvederlag til sine ansatte i aldersgruppen år., dette som et tiltak i gjennomføring av vedtatt nedbemanningsplan. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt å inngå avtale om sluttvederlag med den enkelte ansatte etter følgende retningslinjer: Før oppsigelse kan tas i bruk skal følgende alternativ være drøftet med tillitsvalgt og arbeidstaker: Arbeidsgivers plikt til å tilby annet passende arbeid stillinger i hht AML Bruk av AFP. Eventuelt sluttvederlag (ikke etter fylte 65 år) 1. Ved avgang ved 62 år utbetales et sluttvederlag på kr Ved avgang ved 63 år utbetales et sluttvederlag på kr Ved avgang ved 64 år utbetales et sluttvederlag på kr Dersom arbeidstaker velger å gå av med delvis AFP-ordning og delvis fortsatt jobb, utbetales sluttvederlag etter stillingsprosent. Bakgrunn: Med bakgrunn i årsbudsjett 2009 og økonomiplan hvor det er lagt inn betydelige stillingsreduksjoner, er det for 2009, 2010 og 2011 budsjettert med sluttvederlag for aldergruppen år som velger å førtidspensjonere seg. Sluttvederlaget er særlig ment som et tilbud der omplassering i forbindelse med nedbemanning er vanskelig. Saksutredning: Mål og strategier for nedmanning OVERORDNEDE MÅL Kommunen skal opprettholde best mulig tjenestetilbud innenfor de økonomiske rammene Kommunen skal beholde kompetansen den har behov for Prosessen skal gå hurtig og ryddig Arbeidstakere, arbeidsgiver og fagorganisasjonene skal jobbe sammen for å finne løsninger i hht lov- og avtaleverk. Så langt mulig skal oppsigelser unngås Side 10 av 33

11 Sak 3/09 MÅL FOR PROSESSEN Den ansatte som er berørt av nedbemanning, skal oppleve individuell behandling Ledere skal oppleve at de mestrer sin rolle og oppgave og kan ivareta sine ansatte gjennom prosessen Sluttavtale/pensjonstilbud der omplassering er spesielt vanskelig Stor vekt på å bistå arbeidstakere ved karriere-/omstillingsrådgiving og sluttavtaler Hovedstrategi for nedbemanning Tilbud om frivillige ordninger til ansatte som er fylt 62 år For overtallige: - Tilbud/Omplassering til annet passende arbeid - Individuelt tilpassede tiltak ut fra en vurdering av den enkeltes situasjon - Sluttavtale/pensjonstilbud der omplassering er spesielt vanskelig Det er ingen automatikk i å få utbetalt sluttvederlag. Interessert må søke. Ved vurdering av søknaden skal det legges til grunn: 1. Er vi i en overtallssituasjon der kommunen er tjent med ar arbeidstakeren førtidspensjoneres. 2. Er det mulig å rekruttere kvalifisert arbeidskraft til stillingen fortrinnsvis ved å tilby ledig personell stillingen eller gjennom omorganisering omfordele arbeidsoppgaver og dermed spare stillingsressurser. Vurdering: Det er ingen automatikk i å få utbetalt sluttvederlag. Interessert må søke. Ved vurdering av søknaden skal det legges til grunn: 1. Er vi i en overtallssituasjon der kommunen er tjent med ar arbeidstakeren førtidspensjoneres. 2. Er det mulig å rekruttere kvalifisert arbeidskraft til stillingen fortrinnsvis ved å tilby ledig personell stillingen eller gjennom omorganisering omfordele arbeidsoppgaver og dermed spare stillingsressurser. Saken er drøftet med fagforeningene. Fagforeningene synes sluttvederlaget er lavt. Det vises ellers til drøftingsprotokollen. Saksvedlegg: Drøftingsprotokoll Side 11 av 33

12 Sak 4/09 REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 &00 Arkivsaksnr.: 09/90 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar framlagte utkast til reglement for Dønna kommunestyre. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 10/09 Formannskapets behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: Kommunestyret vedtar framlagte utkast til reglement for Dønna kommunestyre. Bakgrunn: Gjeldende reglement for Dønna kommunestyre ble vedtatt av kommunestyret 4. mars 1996 under sak 11/96. Kommunestyret behandlet i møte den under sak 128/07 spørsmålet om eldrerådet skulle gis møte- og talerett i kommunestyrets møter og fattet da bl.a. slikt vedtak under pkt. 2: Kommunestyret anmoder rådmannen om å gjennomgå gjeldende reglement for Dønna kommunestyre og legge fram forslag til nødvendige revideringer med bakgrunn i vedtak og eventuelle lovendringer som er gjort. På denne bakgrunn legger derfor rådmannen fram et utkast til nytt reglement for Dønna kommunestyre. Saksutredning: Gjeldende reglement for Dønna kommunestyre følger vedlagt, jfr. saksvedlegg 2. Det henvises til dette. Under utarbeiding av nytt reglement for Dønna kommunestyre har rådmannen innhentet tilsvarende reglement fra flere kommuner. Utkastet baserer seg i stor grad på reglement for Vefsn kommunestyre og på reglement for Herøy kommunestyre. Vurdering: Rådmannen mener framlagt utkast ivaretar de hensyn som et slikt regement skal ivareta. Saksvedlegg: 1. Utkast til nytt reglement for Dønna kommunestyre. Side 12 av 33

13 Sak 4/09 2. Gjeldende reglement for Dønna kommunestyre. Side 13 av 33

14 Sak 5/09 FESTEAVGIFT - ØKNING AV TAKSTENE. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 231 &21 Arkivsaksnr.: 06/373 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner ikke å kunne vedta den av Dønna Kirkelig Fellesråd foreslåtte økning av festeavgift for gravsted i kommunen på foreliggende saksgrunnlag. Saken sendes derfor tilbake til Dønna Kirkelig Fellesråd med anmodning om at det foretas en utredning som dokumenterer hvilke utgifter som skal legges til grunn for beregning av festeavgiften. Når denne foreligger vil kommunestyret kunne behandle saken på nytt. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 11/09 Formannskapets behandling: Ken Anfindsens habilitet ble diskutert og han ble funnet inhabil. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: Kommunestyret finner ikke å kunne vedta den av Dønna Kirkelig Fellesråd foreslåtte økning av festeavgift for gravsted i kommunen på foreliggende saksgrunnlag. Saken sendes derfor tilbake til Dønna Kirkelig Fellesråd med anmodning om at det foretas en utredning som dokumenterer hvilke utgifter som skal legges til grunn for beregning av festeavgiften. Når denne foreligger vil kommunestyret kunne behandle saken på nytt. Bakgrunn: Kommunestyret behandlet spørsmålet om innføring av festeavgift på gravsted i møte den og fattet da slikt vedtak under sak 21/01: Dønna kommunestyre vedtar med virkning fra å innføre feste- og gjenfesteavgift for gravsteder i Dønna kommune. Festeavgiften settes til kr. 400,-. Ved gjenfeste (etter nye 20 år) betales også en festeavgift på kr. 400,-. Kommunestyret behandlet saken på nytt igjen i møte den hvor det under sak 36/07 ble fattet slikt vedtak: Kommunestyret vedtar å regulere satsen for festeavgift på gravsted til kr. 75,- pr. år, dette med virkning f.o.m Kommunestyret vedtar at denne avgift skal kunne reguleres i tråd med endringer i konsum-prisindeksen og at dette skjer annenhvert år i tråd med fellesrådet vedtak i sak 02/07. Dønna Kirkelig Fellesråd har behandlet saken på nytt igjen i møte den og anmodet kommunestyret om å fatte vedtak. Side 14 av 33

15 Sak 5/09 Saksutredning: Dønna Kirkelige Fellesråd fattet i møte den under sak 17/08 slikt vedtak med 4 mot 1 stemme: 1. Festeavgiften reguleres fra kr. 75,- til kr. 150,- pr. år fra og med 1/ Beløpet gjelder alle former for feste. 2. Feste kreves innbetalt for 10 år. 3. Festeavgiften indeksreguleres årlig. 4. Dønna Kirkelig Fellesråd oversender saka til Dønna kommune for endelig vedtak. Det henvises for øvrig til saksframlegg til Dønna kirkelig Fellesråd i sak 17/08, jfr. saksvedlegg. Vurdering: Kommunestyret skal i denne saken kun ta stilling til festeavgiftens størrelse. Rådmannen vil påpeke at den av fellesrådet foreslåtte økning i festeavgiften er i strid med kommunestyrets vedtak i sak 36/07, for så vidt også i strid med fellesrådets egen innstilling i sak 02/07 til kommunestyret. Begrunnelsen for forslaget om å fordoble festeavgiften synes etter rådmannens vurdering å være todelt, nemlig den generelt vanskelige økonomiske situasjon som fellesrådet oppfatter det og som skyldes reduksjoner i statlige og kommunale overføringer til fellesrådet samt økte driftskostnader med gravplasser (Dønnes). Rådmannen vil anta at et system med festeavgift skal være en avgift som gjenspeiler en beregna kostand til opparbeidelse og vedlikehold av gravplasser og ikke en type skatt/ avgift som skrives ut vilkårlig for å balansere budsjettet. Rådmannen vil trekke sammen-ligner mellom denne avgift og tekniske avgifter som vann, avløp, slam og renovasjon som skal dekke spesifiserte utgifter. Rådmannen finner det derfor vanskelig på foreliggende grunnlag å tilrå at kommunestyret godkjenner en fordobling av festeavgiften uten bedre dokumentasjon av faktiske utgifter. Rådmannen vil derfor tilrå at saken tilbakesendes til Dønna kirkelig Fellesråd med anmodning om at saken vil behandles på nytt når fellesrådet har foretatt en beregning/dokumentasjon av hvilke utgifter som legges til grunn for beregning av festeavgift på gravsteder. Saksvedlegg: 1. Utskrift av møteboka til Dønna Kirkelig Fellesråd i sak 17/08. Side 15 av 33

16 Sak 6/09 MIDTBYGDA SENTRALSKOLE - ANSKAFFELSE AV NY DATASERVER Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 09/78 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner at det anskaffes ny dataserver til Midbygda sentralskole innenfor budsjettert kostnadsramme på kr ,-. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 12/09 Formannskapets behandling: Ken Anfindsens habilitet ble diskutert og han ble funnet inhabil. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: Kommunestyret godkjenner at det anskaffes ny dataserver til Midbygda sentralskole innenfor budsjettert kostnadsramme på kr ,-. Bakgrunn: I kommunestyrets møte 18.desember 2008 ble det i investeringsbudsjettet vedtatt anskaffelse av ny dataserver til Midtbygda sentralskole. Bevilget kr inkl. mva. Saksutredning: Midtbygda sentralskole fikk sitt telefonnett, datanett og dataserver installert i Etter den tid har det vært utvidelser av kabelnettet i mellomtrinnsfløya og i ungdomsskolefløya i forbindelse med renovering av klasserom og korridor. For ca tre år siden ble det installert nytt koblingsskap både i skolen og i biblioteket. Dataserveren er den samme som ble installert i 1998 og har hatt for dårlig kapasitet gjennom lang tid. Fra skolen har det derfor vært signalisert ønske om utskifting av serveren i flere år. Vurdering: En oppgående dataserver på Midtbygda sentralskole er helt nødvendig for å kunne drive skolens interne nettverk, sikre nødvendig tilgang til internett for elever og lærere, og ikke minst kunne utnytte felles programvare blant annet til administrativt bruk for ledelse og lærere. Skolens server er for lengst mer enn fullt utnyttet. Ok-sjef anbefaler derfor innkjøp og installasjon av ny dataserver innenfor den kostnads-ramme som kommunestyret har vedtatt. Side 16 av 33

17 Sak 7/09 ØKONOMISKE MERUTTELLING TIL SÆRLIG NORSK-/OG MORSMÅLOPP- LÆRING VÅREN -09 OG HØSTEN -09 Saksbehandler: Stein O. Mathisen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 08/691 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyre aksepterer at eleven har rett til særskilt norskopplæring og morsmålopplæring, jfr. Forskrifter til 2-8 i Opplæringsloven, r.skr. F-33/99 og Forskriftens Kommunestyret forutsetter at merutgiftene dekkes innenfor ansvarsområde 7 Løkta oppvekstsenter sitt budsjett for 2009, alternativt innenfor OK-etatens budsjettrammer for Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 13/09 Formannskapets behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: 1. Kommunestyre aksepterer at eleven har rett til særskilt norskopplæring og morsmålopplæring, jfr. Forskrifter til 2-8 i Opplæringsloven, r.skr. F-33/99 og Forskriftens Kommunestyret forutsetter at merutgiftene dekkes innenfor ansvarsområde 7 Løkta oppvekstsenter sitt budsjett for 2009, alternativt innenfor OK-etatens budsjettrammer for Bakgrunn: Det vises til k.sak 133/08, , vedr. dette forhold for høsthalvåret Løkta oppvekstsenter har i etterkant av budsjettvedtak 2009 gitt melding om at meruttelling til særskilt norskopplæring og morsmål til en fremmedspråklig elev ikke er lagt inn i budsjett 2009, og at det derfor mangler kr for å kunne gjennomføre den lovpålagte undervisningen. Saksutredning: Gjennom GSI innrapporteres èn gang pr. år (oktober) slike tiltak. Eleven som dette gjelder startet opp ved Løkta oppvekstsenter i august P.g.a. tidspkt. for innrapportering (GSI) fikk ikke kommunen statstilskudd for 2008, og det var korrekt av oppvekstsenteret å søke kommunen om ekstra midler. Side 17 av 33

18 Sak 7/09 For 2009 har kommunen rett til statstilskudd til særskilt norsk og morsmål for denne eleven. Innrapportering i så måte forventer jeg er gjort pr På årsbasis (2009) vil en slik innrapportering utløse et samlet statstilskudd på ca kr ca kr og ca kr til h.h.v. særskilt norskopplæring og morsmålopplæring. Det er beklagelig at denne meruttellingen på kr ikke er lagt inn i budsjett 2009 og først kommer fram etter at dette er vedtatt. Det vedtatte budsjett 2009 er svært stramt, og ok-etaten sitter ikke med noen økonomiske reserver som kan omdisponeres. Løkta oppvekstsenter må derfor i første omgang dekke meruttellingen innenfor egne midler, for så å søke evt. ekstramidler på et senere tidspunkt hvis en ser at dette ikke finnes dekning innefor eget budsjett. Saksvedlegg: K.sak. 133/08, , Økonomisk meruttelling til norsk-/og fremmedspråkoppl. Høst 2008 ved Løkta oppvekstsenter Side 18 av 33

19 Sak 8/09 NORDVIKA GML. HANDELSSTED - OPPHØR AV ÅRLIG KOMMUNALT TILSKUDD Saksbehandler: Stein O. Mathisen Arkiv: C56 Arkivsaksnr.: 08/115 Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar med bakgrunn i at Helgeland Museum har overtatt driftsansvaret for Nordvika gml. Handelssted f.o.m så opphører det årlige kommunale tilskudd til Nordvika gml. handelsted Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 14/09 Formannskapets behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: Kommunestyret vedtar med bakgrunn i at Helgeland Museum har overtatt driftsansvaret for Nordvika gml. Handelssted f.o.m så opphører det årlige kommunale tilskudd til Nordvika gml. handelsted Bakgrunn: De siste årene har det årlig blitt bevilget kommunale midler/tilskudd til Nordvika gml. handelssted. I 2008 var størrelsen på dette kr. I.o.m. at Dønna kommune f.o.m har gått inn som medlem i Helgeland Museum, og at Nordvika gamle handelsted er det museale anlegget som er innlemmet fra kommunen, er det Helgeland Museum som har overtatt driftsansvaret for anleggets bygninger og samlinger. Saksutredning: I.o.m. denne endring, er en videreføring av årlig kommunalt tilskudd til Nordvika gml. handelssted, ikke lenger aktuelt. Vurdering: Saksmappevedlegg K.sak 169/08, , Helgeland Museum innlemming av Dønna Side 19 av 33

20 Sak 9/09 COLDEVINS GRAVSTED - ANSVAR FOR VEDLIKEHOLD Saksbehandler: Stein O. Mathisen Arkiv: C55 Arkivsaksnr.: 08/278 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at kommunen skal påta seg de årlige kostnader med beplantning og vedlikehold av familien Coldevins gravsted inkludert dekning av festeavgift for 6 seks graver (betales hvert 10 år). 2. Kommunestyret vedtar å bevilge kr til ny konto Beplanting/vedlikehold av familien Coldevins gravsted under ansvarsområde 5 OK-administrasjon. Budsjettmessig inndekning skjer ved at konto Reservert uforutsette hendelser reduseres med kr , dette under ansvarsområde 1 Folkevalgte styringsorganer. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 15/09 Formannskapets behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at kommunen skal påta seg de årlige kostnader med beplantning og vedlikehold av familien Coldevins gravsted inkludert dekning av festeavgift for 6 seks graver (betales hvert 10 år). 2. Kommunestyret vedtar å bevilge kr til ny konto Beplanting/vedlikehold av familien Coldevins gravsted under ansvarsområde 5 OK-administrasjon. Budsjettmessig inndekning skjer ved at konto Reservert uforutsette hendelser reduseres med kr , dette under ansvarsområde 1 Folkevalgte styringsorganer. Bakgrunn: Det har vært arbeidet med å finne ut om kommunen har påtatt seg forpliktelser i forhold til vedlikehold/kostnadsdekning av familien Coldevins gravsted som motytelse og takk for Axel Coldevins gratisarbeid i forbindelse med utarbeidelse av Dønna bygdehistorie. Saksutredning: Saksbehandler skrev våren 2008 brev til personer som var sentrale i bygdebokarbeidet fram til utgivelsen i Her ble det etterspurt om noen avtale var/ble inngått. Jeg fikk aldri noen skriftlig tilbakemelding, men av muntlige utsagn fra et par sentrale kilder gikk det fram at det sannsynligvis var inngått en slik uformell avtale. Side 20 av 33

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer