STRATEGISK OMRÅDESTUDIE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGISK OMRÅDESTUDIE"

Transkript

1 FORSVARSAKADEMIET UKLASSIFICERET VUT II/L-STK 2000/2001 NOV 2000 Oberstløjtnant I. Moe STRATEGISK OMRÅDESTUDIE Republique du Tchad Al-Jumhuriyya al-tashad Republic of Chad

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse I Resymé III 1 OPPGAVEDISKUSJON INNLEDNING 1.1 Oppgave Diskusjon og avgrensing av oppgaven Valg av metode Kilder 2 REDEGJØRELSE OG ANALYSE 2 TCHADS AKTUELLE SIKKERHETSPOLITISKE SITUASJON 2.1 Den historiske faktor Perioden fram til 1960, Kolonisering Perioden , Løsrivelse Perioden , Idriss Déby Analyse av den historiske faktor Den fysisk- geografiske faktor Beliggenhet, størrelse og form Klima og vær Analyse av den fysisk- geografiske faktor Den kommunikasjonsmessige faktor Transport Telekommunikasjon og presse Analyse av den kommunikasjonsmessige faktor Den sosiologiske faktor Befolkningens størrelse og utvikling Religiøse og etniske grupperinger Språk Helsetjenesten Utdannelse Analyse av den sosiologiske faktor Den økonomisk- vitenskapelige sektor Generelt Økonomisk struktur og finanser Matvareproduksjon og handel Industri Energi og ressurser Analyse av den økonomisk- vitenskapelige faktor Den militære faktor Bakgrunn Størrelse, organisasjon og materiell Væpnede konflikter Analyse av den militære faktor 15 I

3 2.13 Den innenrikspolitiske faktor Konstitusjon Den demokratiske prosess og opposisjonen Analyse av den innenrikspolitiske faktor Den utenrikspolitiske faktor Analyse av den utenrikspolitiske faktor 17 VURDERING 3 VURDERING AV TCHADS FREMTIDIGE SIKKERHETSPOLITISKE SITUASJON 3.1 Sammendrag av den aktuelle sikkerhetspolitiske situasjon Oppstilling av fremtidige sikkerhetspolitiske muligheter Generelt Utviklingsalternativ I. Negativ utvikling og stagnasjon Utviklingsalternativ II. Positiv utvikling og fremgang Valg av alternativ og konklusjon 20 Vedlegg A Analysemodell A-1 B Referanseliste B-1 C Kart over Tchad C-1 D Kart over Afrika 1913 D-1 E Infrastrukturkart over Tchad E-1 F Aktuelle økonomiske nøkkeltall for Tchad F-1 G Valgresultat og partistruktur i Tchad G-1 II

4 RESYMÉ Tchad er et land med store sosiologiske og økonomiske problemer, og er et av verdens fattigste land. Tchad er det femte største landet i Afrika, og landet fysiske størrelse indikerer i utgangspunktet et stort potensiale, men uten tilgang til verdenshavene, store interne avstander, dårlig infrastruktur kombinert med store klimaforskjellene tilsier noe annet. Tchad oppnådde sin selvstendighet fra Frankrike i 1960, men landet har stort sett etter det, vært preget av indre stridigheter med borgerkrig og stadig skiftende militærdiktatur. Landet er sammensatt av et stort antall etniske og religiøse grupperinger hvor stammetilhørighet er viktigere enn noe annet. Det er spesielt konflikten mellom muslimer i nord og kristne i sør som har vært ødeleggende for landet. I 1990 kom Idriss Déby til makten gjennom et militærkupp. Han har delvis klart å innføre ett mer demokratisk styre, og han har dessuten kjørt en mer forsonende tone overfor andre opprørsgrupper. Han har også sluttet fred med nabolandene, og landet har ingen uløste grensekonflikter lenger. Det er under den innenrikspolitiske faktor man finner de største sikkerhetspolitiske problem, hvor mangelen på nation-buliding og state-building er de dominerende elementer. Økonomisk er landet er helt avhengig av bistand fra utlandet, men funnet av olje i den sydlige delen av landet, og avtalen med Verdensbanken om finansiering av prosjektet, gir optimistiske perspektiver for fremtiden. De seneste årene har det vært positive utviklingstrekk i Tchad, men man har en lang vei å gå, spesielt innenfor de sosiale ytelser, infrastruktur og for å bedre befolkningens situasjon generelt. De forventede oljeinntektene gir dog håp om økonomisk vekst, og sammen med det forestående valget på både president og nasjonalforsamlingen i 2001 gjør det denne studie både relevant og interessant. Det springende punkt blir om man kan klare å holde de interne uroligheter under kontroll slik at man kan fortsette den demokratiske, økonomiske og sosiologiske utvikling. Dersom man ser på historien vil alternativet være ny borgerkrig, noe som vil resultere i en negativ utvikling og en forverring av forholdene for hele befolkningen. Det vurderes dog at den mest sannsynlige utvikling for landet er en fortsatt positiv utvikling og fremgang. Hvis Déby fortsetter sin forsonlige politikk, så vurderes det at han fortsatt sitter med makten også etter valgene neste år. III

5 INNLEDNING 1 OPPGAVEDISKUSJON 1.1 Oppgave Denne strategiske områdestudie om Tchad er utarbeidet ut fra følgende problemformulering: På bakgrunn av en redegjørelse for Tchads strategiske kapasitet gjennomføres dels en analyse av landets sikkerhetspolitiske situasjon, dels en vurdering av Tchads fremtidige sikkerhetspolitiske muligheter Diskusjon og avgrensning av oppgaven Studien tar utgangspunkt i et sikkerhetsbegrep, som kan defineres som betegnelsen på de tiltak og aktiviteter som er ment å skulle influere på de rent maktmessige forhold mellom statene 2 Videre er det her viktig å skille mellom en stats ytre sikkerhet og en stats indre sikkerhet. For Tchad vil f.eks. faktorer som politisk ustabilitet og minoritetsproblemer være veldig viktige, mens utenrikspolitikken spiller en mindre rolle. Med henvisning til oppgaveformuleringen kan det utledes følgende deloppgaver: En redegjørelse for Tchads Strategiske kapasitet En analyse av Tchads aktuelle sikkerhetspolitiske situasjon En vurdering av Tchads fremtidige sikkerhetspolitiske muligheter. I redegjørelsen for den strategiske kapasitet tas det utgangspunkt i åtte faktorer: Den historiske faktor Den fysisk- geografiske faktor Den kommunikasjonsmessige faktor Den sosiologiske faktor Den økonomisk- vitenskapelige faktor Den militære faktor Den innenrikspolitiske faktor Den utenrikspolitiske faktor Faktorene vil bli behandlet i denne rekkefølgen, men ikke alle disse faktorene har like stor betydning for studien, og de har derfor vært nødvendig å vektlegge dem forskjellig. En slik vektlegging av den enkelte faktor vil variere fra land til land, og siden alle faktorene i stor grad innvirker på hverandre, vil dette alltid være gjenstand for diskusjon. I denne studien av Tchad vil følgende faktorer bli prioritert høyest: Den innenrikspolitiske situasjon Den historiske faktor Den sosiologiske faktor Den økonomisk- vitenskapelige faktor 1 FAKVEJSAM, Del I, Avsnitt B, Pkt 3. 2 Johan Jørgen Holst, Gjengitt i Forsvarets fellesoperative doktrine- Del A. 1

6 Det skal i denne sammenheng nevnes at grensene mellom utenrikspolitikk og innenrikspolitikk stadig blir svakere., men for Tchad er det den indre sikkerhet som er mest problematisk. Tchad er et av verdens fattigst U-land uten særlig stor politisk interesse utenfra. Men det antas at Tchad ikke vil kunne løse sine interne problemer uten bistand og lån fra eksterne kilder. Det er altså ikke slik at Tchad er særlig aktiv utenrikspolitisk, men landet må vise at de har til hensikt å fortsette den demokratiske prosessen og prøve å stoppe de indre uroligheter. For å kunne analysere dette må man derfor prioritere den innenrikspolitiske situasjon høyest. Nøkkelordet her er stabilitet eller rette sagt mangel på stabilitet, som i hovedsak er basert på den historiske faktor. Den historiske faktor gis derfor relativt stor plass i studien da den gir en god bakgrunnen for dagens innenrikspolitiske situasjon. Videre kan man anta at hovedgrunnene til urolighetene er påvirket av den sosiologiske faktor og den økonomisk- vitenskapelige faktor. Blant disse faktorer er problemene størst med hensyn på de store stridigheter mellom religiøse og etniske grupperinger, fattigdommen og til sist problemer innen energiproduksjon og ressursutvinning. Den fysisk- geografiske faktor, den kommunikasjonsmessige faktor og den militære faktor har i denne sammenheng fått en mindre vektlegging, selv om faktisk Tchads utallige militære styrker i seg selv har vært og fortsatt er en innenrikspolitisk faktor. 1.3 Valg av metode I henhold til de tidligere utpekte deloppgaver har jeg valgt å strukturere oppgaven med en innledning samt to hoveddeler: En redegjørelse for og analyse av Tchads Strategiske kapasitet/situasjon samt en vurdering av Tchads fremtidige sikkerhetspolitiske muligheter. I del ett foretas en redegjørelse med påfølgende analyse. Basert på de åtte faktorene gis først en redegjørelse av den enkelte faktor med påfølgende analyse av det beskrevne potensial i relasjon til landets aktuelle sikkerhetspolitiske situasjon. Vurderingsdelen deles opp i tre, hvor det først gis en kort sammenfatning av Tchads aktuelle sikkerhetspolitiske situasjon basert på den tidligere analyse. Deretter oppstilles noen sikkerhetspolitiske muligheter, og til sist gis en vurdering av den mest sannsynlige fremtidige sikkerhetspolitiske utvikling. Denne strukturen er valgt fordi den vurderes å gi et godt overblikk samtidig som den enkelte faktor blir belyst i en bedre sammenheng Kilder Kildeinnsamlingen ble avsluttet ultimo oktober De anvendte kilder fremgår av vedlegg B. Det skal i denne sammenheng påpekes at kildemateriale i hovedsak er på engelsk. Fransk er et av de to offisielle språkene i Tchad og det finnes derfor også en mengde kildemateriale på fransk, men på grunn av manglende fransk kunnskaper har det ikke vært mulig å benytte dette kildemateriale. 3 Den anvendte analysemodell er beskrevet i vedlegg A. 2

7 REDEGJØRELSE OG ANALYSE 2 TCHADS AKTUELLE SIKKERHETSPOLITISKE SITUASJON 2.1 Den historiske faktor Perioden fram til 1960, Kolonisering. Området Tchad ligger i var i oldtiden et knutepunkt for karavanetrafikken gjennom Sahara og langs disse handelsrutene oppstod det en rekke rivaliserende statsdannelser. Området rundt Tchad sjøen har vært bebodd minst siden 500 f.kr men man hører dog ikke om Tchad før på 900 tallet e.kr når kongeriket Kanem- Bornu 4 ble grunnlagt. Kanem-Bornu var basert på en føderasjon av nomadestammer og frem mot 1100 tallet ble Islam mer og mer den dominerende religion. Kanem- Bornu hadde sin storhetstid frem til 1600 tallet og spesielt under kong Idris Aluma som regjerte ca Mot slutten av 1800 tallet ser vi en ende på de store kongedømmene i regionen, og området blir overtatt av den Sudanske erobreren Rabah al-zubayr. Han danner en sterk militær stat som gjorde sterk motstand mot de franske ekspedisjoner i området. Det var først ved hans død at Frankrike klarte å beseire Rabahs rike, og i år 1900 ble Tchad proklamert som fransk militært territorium og protektorat. I 1908 ble Tchad Innlemmet som en provins i Fransk Ekvatorial Afrika 5. Frankrike begynte å utvikle Tchad etter 1920 da landet fikk status som egen koloni, og i 1958 ble Tchad en autonom republikk i den Franske Union. I denne perioden ble det dannet flere politiske partier, og et av de viktigste ble Tchads Progressive Parti (PTT 6 ), som hadde sin støtte blant bomullsdyrkerne i sør, og spesielt fra landets største etniske folkegruppe Sara Perioden , Løsrivelse Tchad oppnådde full selvstendighet 11 august 1960 under ledelse av PTTs formann Ngarta Tombalbaye. Han ble landets første president og han innførte en ettpartistat. Urolighetene i landet fortsatte, og nå innledes en lang periode med borgerkriger som splitter det muslimske dominerte nord og det kristne sørlige Tchad 7. Nomadefolkene i nord og øst organiserte seg i en befrielsesfront FROLINAT 8 under to rivaliserende ledere, Hissene Habré og Goukouni Oueddei. Konflikten mellom disse to lederne skulle komme til å sette sitt preg på utviklingen i Tchad i flere tiår. Deres stridigheter genererte nye opprørsgrupper hvor nye allianser ble etablert og senere splittet, og de innbyrdes stridighetene ble en selvfølgelig del av livet for folket i Tchad. I 1975 blir president Tombalbaye drept i et militærkupp og general Felix Malloum fra det sydlige Tchad, og hans FAT 9, overtok makten. Men Malloums regjering hadde også store problemer, og flere av opprørsgruppene forble i opposisjon, blant dem FROLINAT. Etter et antall mislykkede fredskonferanser med gryende etnisk splittelse i sør og trussel om invasjon fra Libya i nord, danner man en nasjonal samlings- og 4 Land i lommeformat side Et kart over Afrika i 1914 med kolonirikene er gjengitt i vedlegg D. 6 PTT- Parti Progressiste Tchadien (Tchads progressive parti). 7 Denne nordsør konflikten eksisterer enda og er ett av hovedproblemene med å få ro og fred i Tchad. 8 FROLINAT Front de la liberation nationale du Tchad (Tchads nasjonale Befrielsesfront). 9 FAT- Forces Armées tchadiennes. Styrker fra det sydlige Tchad ledet av Tombalbaye. 3

8 overgangsregjering (GUNT 10 ) i Goukouni Oueddei ble president, oberst Kamouge fra det sørlige Tchad ble visepresident og Hissene Habré ble forsvarsminister. Men også samlingsregjeringens forsøk på å forene de forskjellige grupperingene var forgjeves, og det brøt snart ut nye stridigheter mellom Goukouni og Habrés styrker FAN 11. Med støtte fra Libya klarte Goukouni å beholde makten, og Habré måtte flykte fra landet Libyske tropper blir stående i Tchad, men blir senere erstattet av 3500 mann fra en OAU 12 fredsstyrke. Habré tok etterhvert kontroll over flere steder i nord, og i juni 1982 inntok han hovedstaden N Djamena og drev Goukouni på flukt. Habré ble nå president mens Goukouni satt i Libya og planla hvordan han kunne vinne tilbake makten. Nå ble det Habrés styrker som led nederlag i nord, og for å hjelpe Habré mot de Libya støttede angrepene fra GUNT, sendte Zaire fallskjermtropper og USA våpen. Frankrike sendt også soldater etter påtrykk fra det fransktalende Afrika. I 1984 ble man gjensidig enige om å trekke tilbake all utenlandsk troppestøtte, men Libya overholdt ikke dette og besatte fortsatt Aozoustripen i det nordlige Tchad. For å gjenopprette støtten i det sydlige Tchad oppløser Habré nå sin militærregjering og oppretter et nytt parti UNIR 13 sammen med en rekke ledere fra det sørlige Tchad, og flere av opprørsgruppene blir slått sammen med regjeringshæren i FANT 14. Habré startet også en offensiv i nord mot Libyske styrker, som hadde besatt den nordlige delen av Tchad siden , men til tross for initielle fremganger ble det ingen løsning på konflikten. Alle forsøkene på forsoning i sør skulle også vise seg å være forgjeves. Flere geriljagrupper trakk seg ut av de politiske samarbeide, og det sørlige Tchad ble på ny kastes ut i borgerkrig med store lidelser for sivilbefolkningen. Stridighetene fortsatte ut hele 80 tallet, men Habré kunne takket være støtte fra det internasjonale samfunn, og spesielt Frankrike og USA, fortsatt beholde makten Perioden , Idriss Déby Men Habré hadde fortsatt store politiske problemer 16, og en av dem som kjempet mot ham var hans tidligere forsvarsminister Idriss Déby. Déby var leder for MPS 17, som bekjempet det sittende regimet fra baser i Sudan med støtte fra Libya. I løpet av november 1990 angrep og erobret MPS flere byer i det østlige Tchad. Samtidig samlet flere og flere av folket i sør seg bak Déby, og regjeringsstyrkene var nå virkelig på defensiven. Habré som nå også hadde mistet støtten fra Frankrike flykter til Kamerun og Déby inntar N Djamena 2 desember. Déby utnevnte seg selv til president, oppløste parlamentet og den gjeldende forfatning. Han lovet dog at det 10 GUNT- National Union Transition Government. Disse styrkene utgjorde regjeringsstyrkene frem til Habré overtok makten i 1981 hvor den så utgjorde den nordlige opposisjonen mot Habré etter FAN Forces Armées du Nord. Dette var Habrés styrker som egentlig en fraksjon av FROLIANT og som også var en del av GUNT frem til OAU Organisation of African Unity. Fredsstyrken bestod av soldater fra Nigeria, Senegal og Zaire med økonomisk støtte fra USA. 13 UNIR Union Nationalpour l independance et la revolution (den nasjonale union for selvstendighet og revolusjon). 14 FANT Forces Armées Nationales Tchadiennes. Dette er en sammenslåing av FAN og FAT. 15 Denne nordlige delen av Tchad kalt Aozou stipen ble okkupert av Libya i I 1989 ble man endelig enige om å la den internasjonale domstolen i Haag avgjøre suverenitet saken. I februar 1994 gav Haag domstolen Tchad medhold, og Tchad og Libya ble senere samme år enige om en plan for tilbakelevering av området. Denne saken vil også bli omtalt senere i studien. 16 Blant annet på grunn av hans uttalte støtte til Irak i den Persiske bukt i klarte Déby å redusere franskmennenes tiltro til Habré regimet. 17 MPS Mouvement Patrioutique de Salut (Den Patriotiske Frelsesfront). Debys styrker og senere politiske parti som tidligere var en del av GUNT. 4

9 snart skulle komme en ny forfatning som ville ivareta folkets rettigheter og at han skulle holde landet på den rette kursen mot demokrati. Han tillot også flere politiske partier og oppløste det forhatte sikkerhetspolitiet 18. Men situasjonen var fortsatt kaotisk, og det var flere kuppforsøk mod Déby bl.a. fra Habré som nå satt i asyl i Senegal. Dette fikk Déby til å utsette en demokratiseringsprosessen, noe som førte til store demonstrasjoner. Først i 1994 lyktes man endelig å oppnå en slags fred i landet da Déby ga amnesti til alle politiske fanger og opposisjonsledere i eksil (unntatt Habré). Samtidig ble antallet av soldater i hæren skåret ned med en tredjedel. Dette resulterte i at mange av opprørsbevegelsene etterhvert gikk med på en fredsavtale, og lovet å kjempe for deres felles mål en demokratisk forbundsstat med fredelige midler. I mars 1996 ble det så avholdt en folkeavstemming hvor en ny forfatning ble godkjent. Det første presidentvalget ble gjennomført sommeren , og Déby vant etter to valgrunder, med nesten 70 % av stemmene. Kebzabo fra UNDR 20, som kom på tredjeplass i første runde gjorde en avtale om å støtte Déby i annen runde, ble landets utenriksminister, mens Kamouge som ble nummer to, ble valgt til president i nasjonalforsamlingen. Ved parlamentsvalget i 1997 fikk Débys MPS fikk 65 av de 125 mandatene, mens de to største opposisjonspartiene URD 21 og UNDR fikk henholdsvis 29 og 15 mandater, og disse tre partiene danner en koalisjonsregjering. Til tross for denne tilsynelatende forsoning, har politiske maktkamp, undertrykkelse av minoritetsgrupper, drap og uroligheter fortsatt å prege situasjonen helt frem til i dag. 2.2 ANALYSE AV DEN HISTORISKE FAKTOR Tchads historie beskriver en situasjon med store indre uroligheter kombinert med ytre påvirkninger fra både nære naboer og store internasjonale aktører. De viktigste aktørene i historisk sammenheng har vært Frankrike, Libya, USA og Sudan. Etter selvstendigheten har det vært et meget turbulent politiske miljø, preget av utallige fraksjonsdannelser og statskupp. Med sin støtte fra både Frankrike og Libya har Idriss Déby vist seg å være den mest suksessfulle statslederen selv om han i perioder har vært under stort press både internt og eksternt. Han har blant annet klart å slutte fred med mange av opposisjonslederne ved å gi dem posisjoner i regjeringen, men dog som regel bare midlertidig. Den demokratiske prosess må sies å ha hatt relativt stor fremgang de siste årene, selv om det fortsatt er påvist brudd på menneskerettighetene ved flere tilfeller, og i dette landet kan ingenting tas for gitt. Selv om Tchad i dag ikke har noen territoriale stridigheter med sine naboer, så er dette av relativt ny dato 22, og har tidligere vært et stort sikkerhetspolitisk problem. Historisk sett er dagens situasjon meget labil, og kombinert med andre faktorer kan både indre og ytre stridigheter snart blusse opp igjen. For å bruke en gammel klisjé kan man si at det er stor sjanse for at historien vil gjenta seg, med fare for borgerkrig og nye militærkupp. Angående de indre stridigheter, så er det spesielt nordsør konflikten, med de tilhørende etniske motsetninger, som er farlige for landets stabilitet. Dette kan på sikt bli et stort problem i kampen for å holde landet samlet. 18 Sikkerhetspolitiet var en forhatt del av Habré regimet, og en statlig kommisjon har konstatert at minst mennesker ble henrettet eller døde i fangeskap under Habrés 8 år ved makten. 19 Se detaljert oppstilling fra valgene og partidannelser i vedlegg F. 20 UNDR (Union nationale pour le developpement et le renouveau) det nest største opposisjonspartiet under ledelse av Kebzabo. 21 URD (Union pour le renouveau et la democratie) det største opposisjonspartiet under ledelse av Kamouge. 22 Grensestridigheter med Nigeria rundt Tchadsjøen er av gammel dato, og blusset opp igjen senest i Disputten med Libya om Aozou stripen er beskrevet tidligere. 5

10 2.3 DEN FYSISK- GEOGRAFISKE FAKTOR Beliggenhet, størrelse og form. Tchad er det femte største landet i Afrika med et flateareal på km². Utstrekningen nordsør er km og utstrekningen øst-vest er km. Landet ligger i det man kaller Afrika syd for Sahara, selv om store deler av landet ligger i Sahara. Tchad har ingen kyst, og er derfor totalt innestengt av sine 6 naboer; Libya, Sudan, Den Sentralafrikanske Republikk, Kamerun, Nigeria og Niger, med totalt over 4000 km grense 23. Disse grensene ble laget under kolonitiden, og har stort sett ingen sammenheng med verken naturlige grenseskiller eller etniske grenseskiller. Nærmeste havneby finner vi Kamerun og er over 1500 km borte. Terrenget er dominert av det lavtliggende Tchad bassenget og Tchadsjøen i sydvest (ca 250 moh.) som gradvis stiger til fjellandskap mot nord, øst og sør. De høyeste fjellene finner vi i nord og hvor Emi Koussi på m. Er høyest. De eneste elvene av noen betydning er Chari og Logone, som vi finner i sydvest, og som renner ut i Tchadsjøen. Tchadsjøen har ingen utløp, og den dobles i størrelse i regnperioden, men en kombinasjon av mindre nedbør og økt vannforbruk gjør at vannstanden stadig synker Klima og vær. Tchad strekker seg over tre markerte kima soner. I den nordlige halvdelen av republikken er det ørken og fjell med lite regn, mens i et belte på midten finner vi Sahelområdet, med steppe klima og en årlig nedbørsmengde på mm. Her ligger også hovedstaden N Djamena. I sør går klimaet mer over i en tropisk sone, hvor det er tilstrekkelig regn for jordbruk, og ca 1200 mm i perioden Juli oktober. I de to sydligste soner kan vi inndele året i tre perioder; den varme perioden fra mars til juli, regntiden fra juli til oktober og i de resterende måneder er det kaldt. Landet har i store perioder vært plaget med tørke, og med stor hungersnød, spesielt i nord. De seneste årene har også flomkatastrofer satt sit preg på landet, og da i hovedsak i syd. Siste store flomkatastrofe var i februar 2000, hvor man antar at over var rammet. 2.4 ANALYSE AV DEN FYSISK- GEOGRAFISKE FAKTOR Tchad ligger midt i Afrika og er totalt innestengt, uten tilgang til havet. Dette vil naturlig virke hemmende på utviklingen for landet generelt, og for import/eksport er man totalt avhengig av et godt forhold til sine naboer. De store avstandene i landet, sammen med de store klimaforskjellene kompliserer bildet, og gjør det vanskelig å betrakte landet under ett. Store perioder med tørke i 70 årene med stor hungersnød i nord, og de senest flomkatastrofer i syd, forsterker nordsør problematikken også innenfor denne faktor. Plasseringen av hovedstaden N Djamena i det sydvest hjørnet av landet forsterker den geografiske isoleringen og bidrar ikke til å skape ballanse i landet. Den strategiske plassering midt i Afrika og landet fysiske størrelse, tilsier i utgangspunktet gir et stort potensiale, men uten tilgang til havet kan dette ikke sies å styrke den sikkerhetspolitiske situasjon. 23 Se kart i vedlegg C og E. 6

11 2.5 DEN KOMUNIKASJONSMESSIGE FAKTOR Transport. Transportsystemet i Tchad bærer også preg av landets innelukkede situasjon, og transportveiene til nabostatene er meget begrensede. Det var 1999 i overkant av Km med veier, spor og stier i Tchad, men kun 1% har fast dekke, og mesteparten er helt ufremkommelige i regntiden. Kapasitetene er størst i og rundt hovedstaden, noe som forsterker sentraliseringen i landet. Tre hovedveier former et slags trekantsamband mellom byene N Djamena, Sarh og Abeche, men dette har delvis forfalt på grunn av manglende vedlikehold. For å komme til sjøen må man fra Tchad via nabolandene, og det er primært tre mulige transportruter; landeveien, elvene og tog. Tchad har ingen egen jernbane, men det har vært planer om å forlenge jernbanen i Kamerun inn i Tchad. Jernbanene i både Kamerun og Nigeria gir adgang til Atlanterhavet, og via Sudan kan man også nå Port Sudan i Rødehavet. Elvene er av mindre viktighet som transportåre fordi de i så stor grad er påvirket av de sesongmessige endringene i vannstanden, og derved ikke kan brukes hele året. Faktisk har derimot kamelkaravaner fortsatt en meget stor betydning for landets transport og handel. På grunn av de begrensninger som ligger i de andre transportmetodene får nå flytrafikken en stadig viktigere rolle. Det er en internasjonal flyplass i hovedstaden N Djamena, og til sammen rundt 50 andre flyplasser og landingsbaner rundt om i landet. De aller fleste av disse har rullebaner på mindre enn 1500 meter og det er kun åtte av dem som har asfaltert rullebane. Det eneste nasjonale flyselskapet Air Tchad klarte ikke å drive lønnsomt, og ble oppløst i Dette har spesielt rammet den interne trafikken og de små charterselskapene kan ikke dekke det voksende behovet Telekommunikasjon og presse. De seneste antagelser antyder at det er to telefoner per innbyggere i Tchad 24, og det er ikke noe mobiltelefonnettverk. Det er heller ikke noe landsdekkende fjernsynsnettverk, og den statlige fjernsynskanalen sender kun 12 timer i uken. Radionettverket som riktignok dekker hele landet og sender på fransk, arabisk og åtte andre språk, er fortsatt meget primitivt. Det er ingen dagsaviser i Tchad, men det statlige nyhetsbyrået utgir en daglig nyhets bulletin. Den viktigste uavhengige ukeavisen N Djamena Hebdo har et godt ry i hele det fransktalende Afrika, men har flere ganger vært under stort press fra regjeringen, og flere journalister har blitt myrdet uten at mordene er blitt oppklart. Det er nylig etablert en Internett tilbyder i N Djamena, med noen få hundre abonnenter. 2.6 ANALYSE AV DEN KOMUNIKASJONSMESSIGE FAKTOR Også innenfor kommunikasjon og infrastruktur er Tchad et u-land. Det er primært rundt hovedstaden at man finner et noenlunde fungerende system uten at dette kan karakteriseres som hverken godt utbygd eller effektivt. Det dårlig utbygde transport og kommunikasjonsnettet bidrar ikke til å binde byer og regioner tettere sammen, og svekker samhørigheten i landet. Kvaliteten på transportnettet reduserer også mulighetene for samhandel både internt og med utlandet. De store avstandene i landet forsterker dessuten behovet for et effektivt transportsystem, både på bakken og i lufta. Det dårlig utbygde telekommunikasjonsnettet reduserer også mulighetene for en bedre informasjon og forståelse blant folket, og gjør det vanskeligere for 24 Ref. Human Development Report 2000, UNDP. 7

12 regjeringen å styre landet. Et bedre utbygd transportsystem blir helt essensielt for den videre vekst i landet, og en god veistruktur både internt og til nabolandene, vil kunne gi en bedre utnyttelse av det potensiale som landet egentlig har. 2.7 DEN SOSIOLOGISKE FAKTOR Befolkningens størrelse og utviklingstrekk. Den siste folketelling i Tchad ble gjennomført i 1993 med et resultat på 6,279,931 personer, hvorav var fast bosatt og var nomader 25. Videre var 1,327,570 bosatt i byer hvorav hovedstaden N Djamena hadde innbyggere. De andre største byene er Moundou, Sahr, Bongor og Abeche. Den gjennomsnittlige befolkningstettheten er på 5,5 per km², men mesteparten av befolkningen bor i det sydlige delen av landet. Folketallet i 1999 er i de forskjellige kilder estimert til mellom 7,1 mil og 7,5 mil. Videre forventes det en årlig vekst på 2,6% i perioden , noe som vil gi et folketall på 11.2mil i Mer en to femtedeler av befolkningen er dessuten under femten år, og barnedødeligheten er meget høy, 118 per 1000 fødte barn, og for barn under fem år er den på 198. Den gjennomsnittlige levealder er på kun 48 år. I følge FNs utviklingsprogram (UNDP 27 ) er Tchad rangert som nr.167 av 174 på deres Human Development Index - HDI 28, og av nabolandene er det kun Niger som kommer dårligere ut. Store deler av Tchad befolkning lever under ekstrem fattigdom i et av verdens mest utpinte land, og det er på kort sikt ingen ting som tyder på at dette vil endre seg. Den gjennomsnittlige inntekt per innbygger er i 1999 anslått til US$ Religiøse og etniske grupperinger. Befolkningen kan grovt sett deles inn i to hovedgrupper; den muslimsk befolkning i det nordlige og østlige delen av landet, og den kristne befolkning i sør. Befolkningen i sør kommer i hovedsak fra den svarte del av Afrika, hvor en stor del av befolkningen også bekjenner seg til tradisjonelle afrikanske religioner, som forfedredyrkelse og åndemaneri. Den muslimske befolkningen som inkludere både arabiske nomader og bofaste ikke arabere har etterhvert også fått et godt fotfeste i de store byene. Etter araberne i nord er den nest største etniske gruppering Sara folket i det sydlige Tchad. Blant de fastboende i sør er det en trend at flere og flere flytter inn til de store byene og spesielt til N Djamena, hvor derfor urbanisering begynner å sette spor. Tchad er en sekulær stat med religionsfrihet, men motsetningene mellom muslimer og kristne har i perioder vært meget store, og både borgerkrigen og den politiske maktkamp har hatt religiøse undertoner. Den etniske konflikten preger fortsatt det politiske miljø med hensyn til politiske utnevnelser og allianser. Nordboere, spesielt fra president Débys Zaghawa etniske gruppe, dominerer fortsatt den offisielle sektor, og er overrepresentert i hele statsforvaltningen inkludert offiserskorpset. Politiske partier og grupper har fortsatt lett identifiserbare geografiske og etniske tilknytninger. Mistillit mellom befolkningsgruppene er et stort problem, og sosial og etnisk diskriminering er meget utbredt blant alle grupper, noe som også gir seg utslag i både bosettingsmønster og ekteskapsinngåelse. 25 Ref. The Statesman s Yearbook, Tallene er hentet fra: Human Development Report 2000, UNDP. 27 UNDP= United Nations Development Programme, FNs utviklingsprogram. 28 HDI ble introdusert i 1990 av UNDP, og indeksen er et veid gjennomsnitt av mål for BNP per innbygger, forventet levealder og skoledeltagelse/ leseferdighet. 29 Annual per capita income estimert av US department of State. 8

FolkogforsVar Nr. 4 2011

FolkogforsVar Nr. 4 2011 FolkogforsVar Nr. 4 2011 Afrikas fremtidshåp Kjære leser Høsten er kommet, og det er på tide med en ny sesong med konferanser og faglig påfyll. Du finner en liste over steder og datoer litt lenger bak

Detaljer

Effekter i mottakerlandene av norske petroleumsinvesteringer med hovedvekt på Angola

Effekter i mottakerlandene av norske petroleumsinvesteringer med hovedvekt på Angola Effekter i mottakerlandene av norske petroleumsinvesteringer med hovedvekt på Angola Hildegunn Kyvik Nordås med bidrag av Inge Tvedten og Arne Wiig R 1999: 2 Recent Reports R 1998: L R 1998: 2 R 1998:

Detaljer

Året der verdens utfordringer står i kø

Året der verdens utfordringer står i kø Kontaktblad nr. 1 2008 2008 Året der verdens utfordringer står i kø Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket ut i verden. Vi står overfor et begivenhetsrikt

Detaljer

RESULTATRAPPORT. Bistand og økonomisk utvikling: Ringer i vannet eller dråper i havet?

RESULTATRAPPORT. Bistand og økonomisk utvikling: Ringer i vannet eller dråper i havet? 2009 RESULTATRAPPORT Bistand og økonomisk utvikling: Ringer i vannet eller dråper i havet? Bistand og økonomisk utvikling Ringer i vannet eller dråper i havet? Norsk og internasjonal bistand gir et lite,

Detaljer

Hva ga demokratiet? En casestudie av malawiske kvinners syn på forholdet mellom fattigdom og demokrati.

Hva ga demokratiet? En casestudie av malawiske kvinners syn på forholdet mellom fattigdom og demokrati. Hva ga demokratiet? En casestudie av malawiske kvinners syn på forholdet mellom fattigdom og demokrati. Lill Marie Ulvær Hovedoppgave ved Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo Våren 2003 Innhold

Detaljer

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,-

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,- Afghanistan HENT SOLDATENE HJEM! 30 kr,- Bli med i Rødt! Aldri før har menneskeheten rådd over så store ressurser som i dag. Teknologien og kunnskapsnivået setter oss i stand til å produsere, samhandle

Detaljer

GJELD PÅ BEKOSTNING AV MENNESKERETTIGHETER

GJELD PÅ BEKOSTNING AV MENNESKERETTIGHETER GJELD PÅ BEKOSTNING AV MENNESKERETTIGHETER Innhold s.3: Innledning s.4 Kapittel 1: Gjeld s.10 Kapittel 2: Menneskerettigheter og utvikling s.16 Kapittel 3: Retten til helse s.22 Kapittel 4: Retten til

Detaljer

NORWEGIAN CHURCH AID. Gjeldskrisen. og de landene G8-lederene sviktet. En rapport i samarbeid med Christian Aid

NORWEGIAN CHURCH AID. Gjeldskrisen. og de landene G8-lederene sviktet. En rapport i samarbeid med Christian Aid NORWEGIAN CHURCH AID Gjeldskrisen og de landene G8-lederene sviktet En rapport i samarbeid med Christian Aid Gjeldskrisen og de landene G8-lederene sviktet En rapport i samarbeid med Christian Aid Dette

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET FLYKTNING 2011 REGNSKAPET alt om mennesker på flukt verden over 1 Foto: Flyktninghjelpen/Truls Brekke 43,7 millioner på flukt Høyeste antall siden årtusenskiftet. 6 Foto: Radu Sigheti/REUTERS/Scanpix 20

Detaljer

1 Vi selger vår framtid

1 Vi selger vår framtid 13 1 Vi selger vår framtid Fra tid til annen går jeg tilbake og leser om tidligere sivilisasjoner som forfalt og brøt sammen, for å prøve å forstå hvorfor det gikk som det gikk. I de fleste tilfeller er

Detaljer

SOSIALISME. Skapes ikke i RØDT STUDIEUTVALG. Studiesirkel basert på ei bok av Michael A. Lebowitz

SOSIALISME. Skapes ikke i RØDT STUDIEUTVALG. Studiesirkel basert på ei bok av Michael A. Lebowitz SOSIALISME Skapes ikke i Studiesirkel basert på ei bok av Michael A. Lebowitz RØDT STUDIEUTVALG INNHOLDSFORTEGNELSE Om boka som studiesirkelen bygger på Organiseringen av studiesirkelen Første samling:

Detaljer

Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene

Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene Ugradert Luftkrigsskolen HOVEDOPPGAVE LKSK II/2 Modul VI Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene Skrevet av: Tore Relling Kull 55 Luftkrigsskolen 2006-MARS Sikkerhetspolitiske

Detaljer

Abatangamuco. Lys vei for Burundi. Frontlinjer Verdens verste land for kvinner. Jørgen Lorentzen Myk mann med harde meninger

Abatangamuco. Lys vei for Burundi. Frontlinjer Verdens verste land for kvinner. Jørgen Lorentzen Myk mann med harde meninger Syklonen i Burma Kvinner og barn rammet hardest Frontlinjer Verdens verste land for kvinner Plikt og rett Likestillingskamp i verdens fattigste land Jørgen Lorentzen Myk mann med harde meninger nr. 2 2008

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2014

FolkogforsVar Nr. 2 2014 FolkogforsVar Nr. 2 2014 For Norge i utlandet Kjære leser Verden er blitt mindre, pleier man å si. Og vi lever på mange måter i en globalisert verden. Ikke minst gjelder dette på informasjonssiden. Konflikter

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Overføringsflyktinger fra Eritrea

Overføringsflyktinger fra Eritrea IOM International Organization for Migration IOM Den internasjonale organisasjon for migrasjon Overføringsflyktinger fra Eritrea Eritreiske flyktninger i Sudan A. Smith Teksthefte for kulturorientering

Detaljer

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land Innholdsfortegnelse Denne rapporten er skrevet av Kjetil Abildsnes, Kaare Bilden, Anne-Marie Helland, Harald

Detaljer

NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND

NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 03/2010 KR. 79 NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND Mens norske soldater med skuddsikre vester og skarpladde våpen bygger skoler i land som Afghanistan, er norske hjelpearbeidere

Detaljer

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt?

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Desember 2012 100 ÅRGANG Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? Fornyelse av Luftforsvaret - en fremtidsrettet og nødvendig endring Kadettkontakt

Detaljer

Slett U-landsgjelda nr. 2 2007. illegitim GJELD

Slett U-landsgjelda nr. 2 2007. illegitim GJELD Slett U-landsgjelda nr. 2 2007 illegitim GJELD Utgitt av Slett U-landsgjelda (SLUG) SLUG, c/o Kirkens Nødhjelp PB 7100 St. Olavs Plass 0130 OSLO slug@slettgjelda.no www.slettgjelda.no Gjeldsbrevet kommer

Detaljer

I Nepal har et maoistisk parti fått 38 prosent av stemme ved siste valg. Etter ti år med væpnet kamp mot en stat dominert av jordeiere og byråkrater.

I Nepal har et maoistisk parti fått 38 prosent av stemme ved siste valg. Etter ti år med væpnet kamp mot en stat dominert av jordeiere og byråkrater. I Nepal har et maoistisk parti fått 38 prosent av stemme ved siste valg. Etter ti år med væpnet kamp mot en stat dominert av jordeiere og byråkrater. Maoistpartiet står fremst i kampen for demokrati og

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

Forbruk av banktjenester

Forbruk av banktjenester FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Forbruk av banktjenester Hvilke faktorer ligger til grunn for forbrukeres valg

Detaljer

Somaliere i Norge noen utfordringer...

Somaliere i Norge noen utfordringer... Somaliere i Norge noen utfordringer... I en slik kort oversikt som kommer nedenfor er det selvfølgelig umulig å yte et folk og en nasjon rettferdighet. Vi gir en liten smakebit på landet Somalia og folket

Detaljer

Flukten fra Afrika BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE. Diakonhjemmet Høgskole. Avdeling for sykepleie. Kull: 09SYK. Kandidatnummer: 6012

Flukten fra Afrika BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE. Diakonhjemmet Høgskole. Avdeling for sykepleie. Kull: 09SYK. Kandidatnummer: 6012 Flukten fra Afrika Hvordan kan avdelingssykepleier på et etiopisk sykehus hindre flukt av sykepleiere til utlandet? BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE Diakonhjemmet Høgskole Avdeling for sykepleie Kull: 09SYK

Detaljer

Fra oljeslaveri til mangfold av energi?

Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat om vår oljeavhengighet og muligheter for utvikling av ren energi i Nicaragua. Av Sigurd Jorde Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Tid for satsing på landbruk i Afrika

Tid for satsing på landbruk i Afrika Norwegian Investment Fund for Developing Countries Tid for satsing på landbruk i Afrika NOTAT ELLEN HENRIKKE AALERUD ANNA BIRGITTE MILFORD i ii Forord Dette notatet drøfter behovet for forretningsmessige

Detaljer