RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN"

Transkript

1 U. off. 23 første ledd RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN AVTALEPARTER (heretter kalt partene): DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING (heretter kalt DFØ) og. (heretter kalt Banken) Avtalen Side 1 av 17

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Avtalestruktur Kontrakten Tolkningsregler Avtaleverket Særskilte vedlegg Finansavtaleloven av nr Forholdet til valutaregisterloven Hovedmål med Statens konsernkontoordning Forholdet til økonomiregelverket for staten Hovedprinsipper for Statens konsernkontoordning Definisjoner Avtaleverkets omfang og varighet Avtaleverkets omfang Avrop Tillegg til Avtalen Avtaleverkets varighet Økonomiregelverket Oppsigelse Priser Justering av priser Endringer i lovverk Funksjonelle endringer Endringer i interbankgebyrer Endringer i portotakster Endringer i satsen for merverdiavgift Betalinger Sikkerhet og varslingsplikt Sikring av Filer mm Innføring av nye systemer mm Avvik fra det normale driftsmønsteret Reserveløsninger Mulig streik eller lockout hos Banken Ansvar for feil Finansavtaleloven Feil ved betaling Rentetapserstatning Mislighold Av forpliktelser i henhold til Avtaleverket Av tidsfrister knyttet til utvikling av ny funksjonalitet Konfliktløsning Avtalen Side 2 av 17

3 13. Opplysninger til Norges Bank Riksrevisjonens innsynsrett Samarbeid kontaktpersoner Rapportering til DFØ mv Utviklingsrapport Informasjon om Bankens kredittverdighet Informasjon om Bankens tidsfrister Transaksjonsstatistikk Statistikk for valutaveksling Varsel om endringer i interbankgebyrer Taushetsplikt VEDLEGG TIL AVTALEN: Vedlegg 1: Innbetalinger Vedlegg 2: Utbetalinger Vedlegg 3: Konteringsregler Vedlegg 4: Kontohold Vedlegg 5: Service Vedlegg 6: Systemer og testing Vedlegg 7: Sikkerhet Vedlegg 8: Tilleggsinformasjon om enkelte tjenester Vedlegg 9: Tidsfrister Vedlegg 10: Priser Vedlegg 11: Liste over Virksomheter som skal foreta Direkte avrop Avtalen Side 3 av 17

4 1. Avtalestruktur 1.1 Kontrakten Kontrakten består av følgende dokumenter: I Avtalen med vedlegg og særskilte vedlegg II Bankens oppdaterte tilbud av III Bankens tilbud av IV Skriftlige tilleggsopplysninger fra DFØ datert hhv: V Tilbudsinnbydelsen fra DFØ datert VI Kravspesifikasjonen fra DFØ datert Tolkningsregler Inneholder dokumentene i Kontrakten bestemmelser som strider mot hverandre, skal de gjelde i den rekkefølge som er angitt i punkt 1.1 ovenfor. 1.3 Avtaleverket Avtaleverket består av dette avtaledokumentet (Avtalen) med følgende vedlegg: Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Vedlegg 5: Vedlegg 6: Vedlegg 7: Vedlegg 8: Vedlegg 9: Vedlegg 10: Vedlegg 11: Innbetalinger Utbetalinger Konteringsregler Kontohold Service Systemer og testing Sikkerhet Tilleggsinformasjon om enkelte tjenester Tidsfrister Priser Liste over Virksomheter som skal foreta Direkte avrop 1.4 Særskilte vedlegg Særskilte vedlegg til Avtalen er følgende: Vedlegg A: Vedlegg B: Vedlegg C: Tilleggsavtale for valutakontoer Tilleggsavtalen for kontantkort Tilleggsavtale for utbetalinger knyttet til statslån Avtalen Side 4 av 17

5 1.5 Finansavtaleloven av nr. 46 Finansavtaleloven av regulerer sentrale former for avtaler og oppdrag om finansielle tjenester som tilbys av finansinstitusjoner. Finansavtalelovens bestemmelser kommer bare til anvendelse der det uttrykkelig er nevnt eller der partene ikke kan fravike dem ved avtale. Endringer i finansavtaleloven eller tilhørende forskrifter i løpet av avtaleperioden skal komme til anvendelse dersom endringene medfører bestemmelser som er ufravikelige mellom partene. 1.6 Forholdet til valutaregisterloven Det forutsettes at lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven) av , følges. Finansdepartementet har, med hjemmel i ovennevnte lov, gitt forskrift av 6. desember 2004 nr Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge. Forskriftens krav kommer til anvendelse. 2. Hovedmål med Statens konsernkontoordning 2.1 Forholdet til økonomiregelverket for staten Statens konsernkontoordning har hjemmel i økonomireglementet for staten og bestemmelser om økonomistyring i staten (datert med endringer, senest 18. september 2013). Etter økonomireglementet for staten 17 og bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 8.3.1, skal statlige virksomheters betalingsformidling være knyttet til statens foliokonto i Norges Bank gjennom Statens konsernkontoordning. Ut- og innbetalinger skal utføres av banker knyttet til ordningen i henhold til avtale med Direktoratet for økonomistyring. 2.2 Hovedprinsipper for Statens konsernkontoordning (a) (b) (c) (d) All likviditet som tilhører staten skal overføres til/fra statens foliokonto i Norges Bank på daglig basis. Midler skal ikke være innestående på Arbeidskontoer i Banken natten over. Overføringen av midler til/fra statens kontoer i Norges Bank skal skje på effektiv og sikker måte. Banken skal ikke ha floatinntekter i forbindelse med inn- og utbetalinger til/fra statlige kontoer. Forvaltningen av statens kronelikviditet ivaretas av Norges Bank som en del av den ordinære forvaltningen av statens kapital. Det øverste kontonivået for Statens konsernkontoordning er statens foliokonto i Norges Bank. På nivået under dette vil det hovedsakelig være Oppgjørskontoer. Godtgjørelse til Banken skal gis i form av direkte betaling for de enkelte tjenestene som utføres. Avtalen Side 5 av 17

6 (e) Utbetalinger skal normalt skje ved elektronisk overføring mellom bankkontoer uten bruk av særskilt melding fra Banken til mottaker. 3. Definisjoner I Avtaleverket skal følgende definisjoner gjelde: Arbeidskonto Autorisasjon Avregningsretur Avrop Avtalen Avtaleverket Banken Batch Bedriftsterminal Betalingsdag Betalingsoppdrag BIC Virksomhetens konto hos Banken; godkjennelse av at et Betalingsoppdrag kan utbetales av Banken. Autorisasjonen utføres via Bedriftsterminal av en person, evt. to personer etter avtale, med slik fullmakt i Virksomheten; elektronisk informasjon fra Banken om gjennomførte Transaksjoner for oppdatering av Virksomhetens regnskap; den skriftlige meddelelse som en Virksomhet gir til Banken(e) om tjenesteyting til Virksomheten innenfor Rammeavtalen. Virksomhetens valg av Bank(er) skjer etter en Minikonkurranse eller ved Direkte avrop; denne Rammeavtalen; Avtalen med Vedlegg; betalingsformidler som Direktoratet for økonomistyring har inngått Rammeavtale med. Banken forestår føring av Virksomhetens Arbeidskontoer; de Transaksjoner som på en datafil befinner seg mellom en startrekord og en sluttrekord, evt. en skillerekord (skiller batcher i samme Fil); det systemet hos Banken som Virksomheten benytter til blant annet on-line Autorisasjon av Betalingsoppdrag; den dato et beløp skal godskrives mottakers konto eller skal kunne heves kontant hos betalingsformidlere; anmodning fra Virksomheten (som betaler) til Banken om å foreta Transaksjoner; Bank Identifier Code. Kode som blir benyttet for å identifisere en bank ved bruk av SWIFT-adressen til banken; Avtalen Side 6 av 17

7 CDV-kontroll CREMUL Cut-off Direkte avrop Control Digit Verification. Test av gyldighet av et norsk kontonummer gjennom modulus 11- beregning; Multiple Credit Advice. En EDIFACT-melding som inneholder bekreftelse fra en betalingsformidler til en betalingsmottaker om at en konto har blitt kreditert med spesifiserte beløp, med referanser til dato og transaksjonsopplysninger; det seneste tidspunkt et ferdig godkjent Betalingsoppdrag skal være mottatt av Banken for å kunne bli utført av Banken på den valgte Betalingsdag; avropsprosedyre på Rammeavtalen der alle vilkår er fastsatt og der det ikke er tillatt å åpne konkurransen på ny for å endre vilkårene; EU-betalinger "Fil" IBAN Innbetalingsdag KID Kontantkort Kontantkortbruker Kontantkortkonto grensekryssende betalinger i euro som omfattes av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2560/2001 av 19. desember Forordningen skal bl.a. sikre at gebyrene for slike betalinger er de samme som for betalinger i euro innenfor en medlemsstat (EØS-stat). Påkrevd informasjonsinnhold er IBAN og BIC; en datafil som består av én eller flere Batcher; International Bank Account Number. Identifiserer mottakerbank og kontonummer. Et slikt kontonummer har tre elementer: bankkontonummer, landkode og bankkode; den dato betalerens oppdrag er mottatt av en bank; kundeidentifikasjonsnummer. En sifferrekke som på en entydig måte viser hvem som har betalt og eventuelt hva betalingen gjelder; kort som benyttes til utbetalinger til personer som av ulike årsaker ikke får bankkonto. Virksomheten må overføre midler på kontoen før kortet kan disponeres av Kontantkortbruker; den som får utbetalt midler fra staten med Kontantkort. Kontantkortbruker har disposisjonsrett til innestående midler på Kontantkortet; Virksomhetens konto i Banken for Kontantkort som skal holdes utenfor statens konsernkontostruktur; Avtalen Side 7 av 17

8 Konteringsdata Minikonkurranse Mottaksretur NBO NICS Omsetningsdata Oppgjør Oppgjørsdag Oppgjørskonto Rammeavtalen Statens konsernkontoordning Statskassen SWIFT Tilleggsavtale elektronisk informasjon om gjennomførte innbetalinger for oppdatering av Virksomhetens regnskap; konkurranse om Avrop på Rammeavtalen mellom bankene det er inngått slik avtale med. Konkurransen gjennomføres av den enkelte Virksomhet og danner grunnlaget for dens valg av Bank; returinformasjon til Virksomheten som Banken genererer når Betalingsoppdrag er mottakskontrollert; Norges Banks oppgjørssystem. Posisjoner mellom norske banker gjøres opp i Norges Banks oppgjørssystem; Norwegian Interbank Clearing System. Er bankenes felles system for mottak og avregning av betalingstransaksjoner, samt for likviditetsinformasjon; nettosummen av alle posteringer på Arbeidskonto etter forrige overføring til Oppgjørskonto i Norges Bank; overføring av likviditet mellom Banken og kontoen for statlige betalinger i NBO; den dato et beløp gjøres opp mellom Banken og Norges Bank; statlig virksomhets konto i Norges Bank; avtale som Direktoratet for økonomistyring inngår på vegne av staten med en eller flere banker om tjenester innenfor Statens konsernkontoordning; statens betalingsformidling, kontohold, likviditetsforvaltning og tilhørende rutiner; samlingen av statlige kontoer i Norges Bank; Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Et selskap som driver et verdensomspennende kommunikasjonsnett og som blant annet tilbyr en samling av standardiserte meldingsformat for utveksling av betalingsinformasjon; separate avtaler som inngås i tillegg til Rammeavtalen og som er en del av Avtaleverket. Det kan inngås Tilleggsavtale for valutakontoer, Tilleggsavtale for kontantkort og Tilleggsavtale for utbetalinger knyttet til statslån; Avtalen Side 8 av 17

9 Transaksjon Valutering Valuteringsdag en enkelt utbetaling eller innbetaling (f.eks. i et Betalingsoppdrag, et stoppeoppdrag eller en Fil med Konteringsdata); etter sammenhengen enten stopp av renteberegning av beløp som belastes konto, eller start av renteberegning av beløp som godskrives konto; dato for Valutering; Vedlegg vedlegg til Avtalen (jf. punkt 1.3); Venteregister Virkedag Virksomhet register for autoriserte, ikke utbetalte Transaksjoner; hver av ukedagene fra og med mandag til og med fredag med unntak av helligdager og offentlige høytidsdager; statlig forvaltningsorgan, herunder departement. Virksomheten gjør Avrop på Rammeavtalen. 4. Avtaleverkets omfang og varighet 4.1 Avtaleverkets omfang Avtaleverket omfatter tjenester innenfor rammen av Statens konsernkontoordning. Tjenestene er innbetalinger (jf. Vedlegg 1), utbetalinger (jf. Vedlegg 2), kontering (jf. Vedlegg 3), kontohold (jf. Vedlegg 4), service (jf. Vedlegg 5), systemer og testing (jf. Vedlegg 6) og sikkerhet (jf. Vedlegg 7). I tillegg kommer tilleggsinformasjon til enkelt tjenester (jf. Vedlegg 8), tidfrister (jf. Vedlegg 9), priser (jf. Vedlegg 10) og eventuelle Tilleggsavtaler for valutakontoer (jf. Vedlegg A), bruk av Kontantkort (jf. Vedlegg B) og utbetalinger knyttet til statslån (jf. Vedlegg C). 4.2 Avrop Hver enkelt Virksomhet skal overfor Banken ha rett til å gjøre Avrop (foreta bestilling) innenfor Avtaleverket. Avrop skal skje etter gjennomført Minikonkurranse eller ved Direkte avrop. Det er kun en gruppe forhåndsdefinerte Virksomheter som skal gjøre Direkte avrop (se Vedlegg 11). De øvrige Virksomhetene skal gjennomføre Minikonkurranse. I Avropet skal det blant annet være angitt de konkrete betalingstjenester Virksomheten skal ha tilgang til innenfor Avtalen, Arbeidskontoer hos Banken, Oppgjørskontoer i Norges Bank og tidspunktet for oppstart av tjenesteytelser etter Avropet. Virksomheten kan foreta Avrop med flere Banker og Avropet vil kunne omfatte bare deler av de betalingstjenester som inngår i Avtaleverket. Bankens leveranser innenfor et Avrop skal bygge på Avtaleverket. Virksomheten og Banken har ikke adgang til å avtale andre vilkår for betalings- og kontoholdstjenester innenfor Avtaleverket enn det som følger av Avtaleverkets bestemmelser. Avtalen Side 9 av 17

10 Virksomheten og Banken skal inngå egne avtaler som regulerer tekniske og praktiske forhold vedrørende blant annet kontoåpning, bedriftsterminaltilknytning, kommunikasjonsrutiner med videre. Slike avtaler skal ikke berøre eller endre den funksjonalitet som er nedfelt i Avtaleverket. 4.3 Tillegg til Avtalen Banken og DFØ kan inngå Tillegg til Avtalen dersom det oppstår behov for å ta i bruk nye produkter eller tjenester som ikke inngår i Avtaleverket. Banken kan ikke inngå egne avtaler med Virksomheter om betalings- og kontoholdstjenester som ikke inngår i Avtaleverket, med mindre dette er avklart med DFØ på forhånd. 4.4 Avtaleverkets varighet Avtaleverket løper fra dato for Avtalens inngåelse til Etter dette tidspunkt har DFØ rett til å forlenge Avtaleverket med ett år. Såfremt DFØ ikke innen tre måneder før Avtaleverkets utløpsdato den har gitt skriftlig varsel til Banken om at Avtaleverket skal løpe for kommende kalenderår, anses Avtaleverket for oppsagt fra DFØs side med endelig virkning fra Tjenesteytelser til en Virksomhet innenfor Avrop skal ha samme varighet fra Avropets oppstart som Avtaleverket. 4.5 Økonomiregelverket DFØ tar forbehold om at det, for å sikre at innholdet i Avtaleverket er konsistent med økonomiregelverkets krav til betalingsformidling, vil kunne være behov for å foreta tilføyelser og presiseringer til Avtaleverket. Eventuelle endringer vil bli foretatt etter enighet mellom Banken og DFØ. Endringer vil bli nedfelt i Tillegg til Avtalen. Dersom Banken som følge av slike endringer gir varsel om oppsigelse av Avtaleverket i henhold til punkt 5, har Banken ikke plikt til å gjennomføre endringene fra slikt varsel gis til oppsigelsen får virkning. 5. Oppsigelse Hver av partene har rett til når som helst å si opp Avtaleverket med ni måneders varsel, og slik at oppsigelsen får virkning ved utløpet av den kalendermåned som er ni kalendermåneder etter utløpet av den måned som oppsigelse er gitt i. Partene har likevel rett til å si opp Avtaleverket med umiddelbar virkning dersom oppfyllelse av Avtaleverket blir ulovlig som følge av lovgivning, krav eller pålegg fra offentlige myndigheter. DFØ har rett til å si opp Avtaleverket, inklusive Tilleggsavtalen for kontantkort og Tilleggsavtalen for utbetalinger knyttet til statslån, med umiddelbar virkning dersom Bankens kredittverdighet kommer på et lavere nivå enn det som tilsvarer BBB hos ratingselskapet Standard & Poor s eller Baa2 hos ratingselskapet Moody s. En eventuell Avtalen Side 10 av 17

11 oppsigelse på dette grunnlaget kan av DFØ avgrenses til Tilleggsavtalen for kontantkort og/eller Tilleggsavtalen for utbetalinger knyttet til statslån. DFØ har rett til å si opp Tilleggsavtalen for valutakontoer med umiddelbar virkning dersom Bankens kredittverdighet kommer på et lavere nivå enn det som tilsvarer A- hos ratingselskapet Standard & Poor s eller A3 hos ratingselskapet Moody s. Virksomheten har rett til når som helst å si opp tjenesteytelsene etter et Avrop med fem måneders varsel, og slik at oppsigelsen får virkning ved utløpet av den kalendermåneden som er fem kalendermåneder etter utløpet av den måneden som oppsigelse er gitt i. Virksomheten skal i oppsigelsesperioden kunne forberede overgang til en annen Bank. Banken har ikke adgang til å si opp sine tjenesteytelser etter et Avrop. 6. Priser Prisene for de enkelte tjenester som Banken utfører i henhold til Avtaleverket, følger av Vedlegg 10. Med mindre annet er sagt uttrykkelig i Avtaleverket, skal prisene være faste gjennom hele avtaleperioden. Det skal innenfor Avtaleverket gjelde like priser for alle Virksomheter som har gjort Avrop overfor Banken. Den feilretting Banken forestår knyttet til oppgaver beskrevet under punktene i Vedlegg 1, 2, 3 og 4, skal utføres uten at Virksomheten belastes for Bankens kostnader i den forbindelse, unntatt i de tilfeller feilen skyldes Virksomheten. Den informasjon som Norges Bank og Riksrevisjonen etterspør i henhold til Avtaleverket, skal gis uten kostnad for Virksomheten, DFØ, Finansdepartementet, Norges Bank og Riksrevisjonen. Banken er innforstått med at avtalte priser vil bli gjort tilgjengelige for statlige virksomheter for kontrollformål bl.a. under avropsprosessen. Banken skal ikke ta gebyr fra mottakere av trygdeytelser fra NAV, verken der trygdeytelsen godskrives mottakers konto hos Banken eller der mottaker hever trygdeytelsen kontant ved bruk av giro utbetaling ved filial hos Banken. 7. Justering av priser 7.1 Endringer i lovverk Dersom endringer i finansavtaleloven med tilhørende forskrifter medfører krav til endringer i funksjonalitet eller gebyrer på produktene som er omfattet av Avtaleverket, skal partene kunne fremsette krav om endringer. Eventuelle endringer i priser skal etter enighet tas inn i Tillegg til Avtalen. 7.2 Funksjonelle endringer Avtalen Side 11 av 17

12 Mindre funksjonelle tilpasninger som DFØ har tatt forbehold om i Avtalens punkt 4.5, skal ikke gi grunnlag for endringer i de avtalte priser. Ved vesentlige funksjonelle endringer som DFØ har tatt forbehold om i punkt 4.5, skal priser fastsettes etter enighet mellom partene. Eventuelle endringer i priser tas inn i Tillegg til Avtalen. 7.3 Endringer i interbankgebyrer Ved eventuelle endringer i de interbankgebyrer som er angitt i Vedlegg 10 Priser, skal de avtalte prisene på inn- og utbetalingstransaksjoner som endringene får betydning for, endres tilsvarende som oppreguleringen eller nedreguleringen. Bankens transaksjonspris kan komme i tillegg til interbankgebyret. Banken skal varsle DFØ med kopi til Finansdepartementet om vedtak om endringer i interbankgebyrer, jf. punkt Prisendringer skal gjelde for Avtaleverket med virkning fra det tidspunkt endringen i interbankgebyrene iverksettes mellom bankene, dog ikke før en måned etter at det er gitt varsel som nevnt ovenfor, med mindre DFØ bestemmer et tidligere virkningstidspunkt. 7.4 Endringer i portotakster Ved eventuelle endringer i portotakster skal avtalte priser på de inn- og utbetalingstransaksjoner som endringen får betydning for, endres tilsvarende. Ved økning i portotakster, kan Banken likevel velge å ikke øke prisene eller å øke prisene mindre enn tilsvarende økningen i portotakstene. Eventuelle endringer i priser på dette grunnlaget tas inn i Tillegg til Avtalen. 7.5 Endringer i satsen for merverdiavgift Dersom satsen for merverdiavgift endres etter inngåelse av Avtalen, skal avtalte priser på de tjenester som endringene får betydning for, endres tilsvarende. Eventuelle endringer i priser på dette grunnlaget tas inn Tillegg til Avtalen. 8. Betalinger Betaling for Bankens tjenester i henhold til Avtaleverket, skal faktureres etterskuddsvis pr. kalendermåned til den enkelte Virksomhet. Fakturaen skal inneholde følgende: a) transaksjonsmengden spesifisert på transaksjonsform og for på de respektive Arbeidskontoene b) en spesifikasjon av eventuelle bedriftsterminaltjenester som Virksomheten har benyttet i perioden Fakturaen skal være utformet slik at transaksjonsformer og priser kan sammenholdes med det som er angitt i Vedlegg 10 Priser. Faktura for en måned skal være Virksomheten i hende senest 15. i den etterfølgende måned. Betalingsfrist skal være 30 dager netto fra fakturadato. Avtalen Side 12 av 17

13 Banken skal sendes elektronisk faktura til Virksomheten på elektronisk handelsformat (EHF) fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 9. Sikkerhet og varslingsplikt 9.1 Sikring av Filer mm. De krav som er stilt til sikring av Filer som utveksles mellom Banken og Virksomheten samt til sikkerhet i Bankens Bedriftsterminal, er inntatt i Vedlegg Innføring av nye systemer mm. Banken skal i rimelig tid før innføring av nye systemer, oppgraderinger og lovendringer som berører statlige virksomheter, gi varsel til henholdsvis Virksomhetene og statlige tjenesteytere til Virksomhetene (Direktoratet for økonomistyring og Departementenes servicesenter). 9.3 Avvik fra det normale driftsmønsteret Ved avvik fra det normale driftsmønsteret hos Banken eller dennes underleverandør der dette avviket vil få konsekvenser for Virksomheten, skal Banken uten ugrunnet opphold varsle Virksomheten om avviket. Dersom varslingen gjøres pr. telefon, skal den i tillegg dokumenteres pr. e-post, telefaks eller brev. Hvem hos Virksomheten som skal varsles ved slike driftsavvik, skal avtales mellom Virksomheten og Banken. Ved driftsavvik som medfører forsinkelse, skal også DFØ varsles. 9.4 Reserveløsninger Virksomheter med spesielle behov kan avtale egne rutiner for bruk av reserveløsninger med Banken, så lenge løsningene er i samsvar med kravene i Rammeavtalen og økonomiregelverkets bestemmelser. Virksomhetene skal ikke avtale bruk av reserveløsninger som ikke oppfyller kravene i Rammeavtalen og/eller økonomiregelverkets bestemmelser, uten at Virksomheten har tatt kontakt med DFØ om dette. Dersom reserveløsningen ikke oppfyller økonomiregelverkets bestemmelser, må Virksomheten søke om eventuelt unntak. Det er DFØ som behandler søknader fra departementene på vegne av underliggende virksomheter om unntak fra økonomiregelverket. Det er Virksomheten som er ansvarlig for at nødvendig unntak fra økonomiregelverket foreligger. 9.5 Mulig streik eller lockout hos Banken Banken skal gi Virksomheten og DFØ varsel om mulig streik eller lockout hos Banken (og eventuell underleverandør), i slik tid og på slik måte at Virksomheten og DFØ gis anledning til selv og i samråd med Banken å vurdere hvilke tiltak som (i) før eventuell streik eller lockout inntrer og (ii) i en streike- eller lockoutsituasjon, kan iverksettes (hensyn tatt til de rammebetingelser Banken har i en streike- eller lockoutsituasjon), for å avbøte skadevirkninger for Virksomhetens betalingsformidling i en slik situasjon. Avtalen Side 13 av 17

14 10. Ansvar for feil 10.1 Finansavtaleloven Bankens håndtering av feil i betalingsformidlingen, og ansvar for tap som følge av slike feil, skal være i samsvar med bestemmelsene i finansavtaleloven, jf. 31, 32, 40, 41,42, 43 og 43a med mindre annet følger av punktene 10.2 og Feil ved betaling Hvis feil i betalingsformidlingen eller andre forhold i Banken knyttet til innbetalinger til en Virksomhet fører til at beløp ikke blir rettidig godskrevet, skal Banken uten hensyn til skyld og med endelig virkning i forholdet mellom Virksomheten og Banken, godskrive Virksomhetens Arbeidskonto og overføre beløpet til Norges Bank (jf. Vedlegg 3 punkt 1.1). Det samme gjelder hvis feil i Banken knyttet til giro utbetalinger fra en Virksomhet fører til at beløpet blir avregnet for tidlig (jf. Vedlegg 3 punkt 2.5) Rentetapserstatning Ved feil og forsinkelser Banken er ansvarlig for i henhold til punktene 10.1 og 10.2, skal Banken erstatte Virksomhetens tap med renter for relevant periode. Rentetapet for det aktuelle beløpet beregnes med en rentesats som svarer til the Norwegian Overnight Weighted Average (NOWA) for den perioden feilen gjelder. Rentetapserstatning beregnes, innbetales og rapporteres for hver måned til Norges Bank. Rentebeløpet skal godskrives en egen oppgjørskonto for rentetapserstatning i Norges Bank senest femte virkedag i påfølgende måned. For alle rentetapserstatninger som overstiger 100 kroner, skal Banken samtidig oversende Norges Bank dokumentasjon for vedkommende erstatning med beskrivelse av årsaken til feilen, beløpet og tidsrommet det er beregnet rentetapserstatning for og hvilken rentesats som er benyttet. På forespørsel fra Norges Bank skal Banken også oversende tilsvarende dokumentasjon for beløp som er lavere enn 100 kroner. Virksomheten som er berørt av rentetapserstatningen og DFØ skal ha kopi av rapporteringen fra Banken til Norges Bank. Dersom omfanget av rentetapserstatninger blir vesentlig i antall eller verdi, skal partene drøfte erfaringene med kriteriene for beregning av erstatningene. Banken skal innen rimelig tid besvare spørsmål fra Norges Bank om den dokumentasjonen som er fremlagt og andre forespørsler fra Norges Bank om forhold som kan medføre rentetapserstatning. Bankens ansvar for tap skal være begrenset til den her angitte rentetapserstatningen, unntatt i de tilfelle feilen i betalingsformidlingen skyldes Bankens egen grove uaktsomhet eller forsett. Banken har ikke ansvar for tap på grunn av feil i betalingsformidling eller kontohold som skyldes Virksomheten. Avtalen Side 14 av 17

15 11. Mislighold 11.1 Av forpliktelser i henhold til Avtaleverket Ved en parts vesentlige mislighold av forpliktelser i henhold til Avtaleverket, har den annen part rett til å heve Avtaleverket ved skriftlig underretning til den misligholdende parten. Avtaleverket kan i så fall heves med umiddelbar virkning Av tidsfrister knyttet til utvikling av ny funksjonalitet DFØ har rett til å heve Avtaleverket med umiddelbar virkning dersom Banken ikke overholder de tidsfrister for utvikling av ny funksjonalitet som fremgår av eventuelt særskilt vedlegg til Avtalen. 12. Konfliktløsning Tvister som måtte oppstå i forbindelse med eller som resultat av Avtalen, og som ikke løses ved minnelighet, skal avgjøres ved søksmål. Søksmålet skal i tilfelle reises ved Oslo tingrett. 13. Opplysninger til Norges Bank Norges Bank har inngått avtale med Finansdepartementet om drift og forvaltning av statens kontoer i Norges Bank innenfor rammen av lov om Norges Bank og pengevesenet mv. Alle virksomheter som omfattes av Statens konsernkontoordning har Oppgjørskonto i Norges Bank. Banken skal overføre statens likviditet hver dag til en særskilt konto for statlige betalinger i Norges Banks oppgjørssystem (NBO) i henhold til Vedlegg 3 punkt 3. Videre skal Banken hver dag overføre data om nettoomsetning fra Virksomhetenes Arbeidskonto til Virksomhetens Oppgjørskonto i Norges Bank. Dersom det oppstår avvik i overføringene fra Banken til Norges Bank, skal Banken gi Norges Bank opplysninger om de beløp som overføres fra Virksomhetens Arbeidskontoer til Oppgjørskontoer i Norges Bank og om de rutiner som benyttes ved overføringene, slik at Norges Bank kan kontrollere riktigheten av overføringene. Nærmere rutiner for overføringer og informasjon avtales mellom Banken og Norges Bank. 14. Riksrevisjonens innsynsrett Banken forplikter seg til å gi Riksrevisjonen innsyn i systemdokumentasjon og annen dokumentasjon knyttet til Bankens tjenesteytelser i henhold til Avtaleverket. Riksrevisjonen avgjør selv hvilke opplysninger som er nødvendige for utførelse av sin revisjon. Riksrevisjonens innsynsrett gjelder ikke i den utstrekning Banken kan sannsynliggjøre at innsyn vil stride mot Bankens plikt til hemmelighold overfor tredjemann. Riksrevisjonen skal likevel ha innsynsrett også i slik dokumentasjon dersom det følger av gjeldende lovgivning. Avtalen Side 15 av 17

16 15. Samarbeid kontaktpersoner Banken skal til enhver tid ha faste navngitte kontraktsansvarlige og kundekontakter. Banken skal skriftlig informere DFØ om endringer av kontraktsansvarlige og kundekontakter. Partene skal møtes minst en gang hvert halvår for å utveksle informasjon, følge opp utviklingsoppgaver samt ta opp eventuelle spørsmål om endringer i henhold til punkt 4. For øvrig møtes partene etter behov. 16. Rapportering til DFØ mv Utviklingsrapport Banken skal minimum en gang i året, senest 1. oktober hvert år, rapportere skriftlig til DFØ med kopi til Finansdepartementet om følgende: a) Status for Bankens arbeid med å bedre rutiner og produkter tilknyttet betalingsformidling, slik at de blir godt tilpasset Virksomhetenes behov, herunder informasjon om evaluering fra brukere og om prosessforbedringer som hindrer avvik, feil og forsinkelser. b) Status for videreutvikling av metoder og kontroller for å forhindre utbetalinger til opphørte kontoer og for å sikre at mottaker får tilstrekkelig informasjon ved innbetalinger som gjelder tilbakeføringer. Omtalen skal også omfatte de tilfellene der mottakers konto er hos en annen betalingsformidler enn Banken (jf. Vedlegg 2 punkt 10). c) Oversikt over antall Virksomheter Banken har inngått avtale med, samt eventuelle endringer i antallet det siste året Informasjon om Bankens kredittverdighet Bankens skal hvert halvår, innen hhv og 31.07, sende DFØ oppdatert dokumentasjon på sin kredittverdighet (kreditt-rating). I tillegg skal DFØ umiddelbart informeres om eventuelle endringer i nivået på Bankens kredittverdighet Informasjon om Bankens tidsfrister Banken skal holde Norges Bank, DFØ, Finansdepartementet og Virksomhetene skriftlig orientert om tidsfrister for innsending og Autorisasjon av Betalingsoppdrag og stoppeoppdrag til Banken, samt cut off-tidspunkter for innbetalinger. Banken skal ta opp spørsmål om eventuelle endringer i de aktuelle tidspunktene med DFØ før nye frister fastsettes. Bankens tidsfrister er angitt i Vedlegg Transaksjonsstatistikk Banken skal føre statistikk over statens samlede kjøp av betalings- og kontoholdstjenester. Statistikken skal være fordelt på betalingsinstrument i samsvar med benevningene som er angitt i Vedlegg 10 Priser. Statistikken skal både vise samlet kjøp Avtalen Side 16 av 17

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten 28. januar 2013 Dato 25. januar 2013 Referanse 12/974 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Partner - en enklere hverdag for din bedrift!

Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Kundeavtalen omfatter følgende: BASISPRODUKTER OG AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Innholdsfortegnelse. DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA versjon 2011.11

Innholdsfortegnelse. DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA versjon 2011.11 Innholdsfortegnelse Avtalevilkår Partner Start Generelle vilkår for elektroniske tjenester Avtalevilkår DNB Connect Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd- og betalingstjenester

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02.

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02. Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Oppdatert per 20.02.12 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

RAMMEAVTALE nr 21645

RAMMEAVTALE nr 21645 RAMMEAVTALE nr 21645 mellom Helse Sør-Øst RHF og EEG-Laboratoriet AS heretter benevnt heretter benevnt Oppdragsgiver Leverandør RAMMEAVTALEN GJELDER: Avtale om leveranse av polikliniske nevrofysiologiske

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for KONKURRANSEGRUNNLAG Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015 for Bergen kommune Tilbudsfrist: 22. november 2010 Rådgiver: Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Generell konkurranseinformasjon...

Detaljer

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale.

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. 1. Generelt Visma Services Norge AS («Visma») er et autorisert regnskapsførerselskap underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013 Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT RAPPORT 1/2012 1/2014 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

Hovedbankavtale for Bergen kommune

Hovedbankavtale for Bergen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Bergen kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 30.12.2014, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp AS Innhold A. Generelle tilbudsregler...

Detaljer

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS (Frende) - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov om

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8) ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT Sid 1 (8) SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer