RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN"

Transkript

1 U. off. 23 første ledd RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN AVTALEPARTER (heretter kalt partene): DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING (heretter kalt DFØ) og. (heretter kalt Banken) Avtalen Side 1 av 17

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Avtalestruktur Kontrakten Tolkningsregler Avtaleverket Særskilte vedlegg Finansavtaleloven av nr Forholdet til valutaregisterloven Hovedmål med Statens konsernkontoordning Forholdet til økonomiregelverket for staten Hovedprinsipper for Statens konsernkontoordning Definisjoner Avtaleverkets omfang og varighet Avtaleverkets omfang Avrop Tillegg til Avtalen Avtaleverkets varighet Økonomiregelverket Oppsigelse Priser Justering av priser Endringer i lovverk Funksjonelle endringer Endringer i interbankgebyrer Endringer i portotakster Endringer i satsen for merverdiavgift Betalinger Sikkerhet og varslingsplikt Sikring av Filer mm Innføring av nye systemer mm Avvik fra det normale driftsmønsteret Reserveløsninger Mulig streik eller lockout hos Banken Ansvar for feil Finansavtaleloven Feil ved betaling Rentetapserstatning Mislighold Av forpliktelser i henhold til Avtaleverket Av tidsfrister knyttet til utvikling av ny funksjonalitet Konfliktløsning Avtalen Side 2 av 17

3 13. Opplysninger til Norges Bank Riksrevisjonens innsynsrett Samarbeid kontaktpersoner Rapportering til DFØ mv Utviklingsrapport Informasjon om Bankens kredittverdighet Informasjon om Bankens tidsfrister Transaksjonsstatistikk Statistikk for valutaveksling Varsel om endringer i interbankgebyrer Taushetsplikt VEDLEGG TIL AVTALEN: Vedlegg 1: Innbetalinger Vedlegg 2: Utbetalinger Vedlegg 3: Konteringsregler Vedlegg 4: Kontohold Vedlegg 5: Service Vedlegg 6: Systemer og testing Vedlegg 7: Sikkerhet Vedlegg 8: Tilleggsinformasjon om enkelte tjenester Vedlegg 9: Tidsfrister Vedlegg 10: Priser Vedlegg 11: Liste over Virksomheter som skal foreta Direkte avrop Avtalen Side 3 av 17

4 1. Avtalestruktur 1.1 Kontrakten Kontrakten består av følgende dokumenter: I Avtalen med vedlegg og særskilte vedlegg II Bankens oppdaterte tilbud av III Bankens tilbud av IV Skriftlige tilleggsopplysninger fra DFØ datert hhv: V Tilbudsinnbydelsen fra DFØ datert VI Kravspesifikasjonen fra DFØ datert Tolkningsregler Inneholder dokumentene i Kontrakten bestemmelser som strider mot hverandre, skal de gjelde i den rekkefølge som er angitt i punkt 1.1 ovenfor. 1.3 Avtaleverket Avtaleverket består av dette avtaledokumentet (Avtalen) med følgende vedlegg: Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Vedlegg 5: Vedlegg 6: Vedlegg 7: Vedlegg 8: Vedlegg 9: Vedlegg 10: Vedlegg 11: Innbetalinger Utbetalinger Konteringsregler Kontohold Service Systemer og testing Sikkerhet Tilleggsinformasjon om enkelte tjenester Tidsfrister Priser Liste over Virksomheter som skal foreta Direkte avrop 1.4 Særskilte vedlegg Særskilte vedlegg til Avtalen er følgende: Vedlegg A: Vedlegg B: Vedlegg C: Tilleggsavtale for valutakontoer Tilleggsavtalen for kontantkort Tilleggsavtale for utbetalinger knyttet til statslån Avtalen Side 4 av 17

5 1.5 Finansavtaleloven av nr. 46 Finansavtaleloven av regulerer sentrale former for avtaler og oppdrag om finansielle tjenester som tilbys av finansinstitusjoner. Finansavtalelovens bestemmelser kommer bare til anvendelse der det uttrykkelig er nevnt eller der partene ikke kan fravike dem ved avtale. Endringer i finansavtaleloven eller tilhørende forskrifter i løpet av avtaleperioden skal komme til anvendelse dersom endringene medfører bestemmelser som er ufravikelige mellom partene. 1.6 Forholdet til valutaregisterloven Det forutsettes at lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven) av , følges. Finansdepartementet har, med hjemmel i ovennevnte lov, gitt forskrift av 6. desember 2004 nr Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge. Forskriftens krav kommer til anvendelse. 2. Hovedmål med Statens konsernkontoordning 2.1 Forholdet til økonomiregelverket for staten Statens konsernkontoordning har hjemmel i økonomireglementet for staten og bestemmelser om økonomistyring i staten (datert med endringer, senest 18. september 2013). Etter økonomireglementet for staten 17 og bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 8.3.1, skal statlige virksomheters betalingsformidling være knyttet til statens foliokonto i Norges Bank gjennom Statens konsernkontoordning. Ut- og innbetalinger skal utføres av banker knyttet til ordningen i henhold til avtale med Direktoratet for økonomistyring. 2.2 Hovedprinsipper for Statens konsernkontoordning (a) (b) (c) (d) All likviditet som tilhører staten skal overføres til/fra statens foliokonto i Norges Bank på daglig basis. Midler skal ikke være innestående på Arbeidskontoer i Banken natten over. Overføringen av midler til/fra statens kontoer i Norges Bank skal skje på effektiv og sikker måte. Banken skal ikke ha floatinntekter i forbindelse med inn- og utbetalinger til/fra statlige kontoer. Forvaltningen av statens kronelikviditet ivaretas av Norges Bank som en del av den ordinære forvaltningen av statens kapital. Det øverste kontonivået for Statens konsernkontoordning er statens foliokonto i Norges Bank. På nivået under dette vil det hovedsakelig være Oppgjørskontoer. Godtgjørelse til Banken skal gis i form av direkte betaling for de enkelte tjenestene som utføres. Avtalen Side 5 av 17

6 (e) Utbetalinger skal normalt skje ved elektronisk overføring mellom bankkontoer uten bruk av særskilt melding fra Banken til mottaker. 3. Definisjoner I Avtaleverket skal følgende definisjoner gjelde: Arbeidskonto Autorisasjon Avregningsretur Avrop Avtalen Avtaleverket Banken Batch Bedriftsterminal Betalingsdag Betalingsoppdrag BIC Virksomhetens konto hos Banken; godkjennelse av at et Betalingsoppdrag kan utbetales av Banken. Autorisasjonen utføres via Bedriftsterminal av en person, evt. to personer etter avtale, med slik fullmakt i Virksomheten; elektronisk informasjon fra Banken om gjennomførte Transaksjoner for oppdatering av Virksomhetens regnskap; den skriftlige meddelelse som en Virksomhet gir til Banken(e) om tjenesteyting til Virksomheten innenfor Rammeavtalen. Virksomhetens valg av Bank(er) skjer etter en Minikonkurranse eller ved Direkte avrop; denne Rammeavtalen; Avtalen med Vedlegg; betalingsformidler som Direktoratet for økonomistyring har inngått Rammeavtale med. Banken forestår føring av Virksomhetens Arbeidskontoer; de Transaksjoner som på en datafil befinner seg mellom en startrekord og en sluttrekord, evt. en skillerekord (skiller batcher i samme Fil); det systemet hos Banken som Virksomheten benytter til blant annet on-line Autorisasjon av Betalingsoppdrag; den dato et beløp skal godskrives mottakers konto eller skal kunne heves kontant hos betalingsformidlere; anmodning fra Virksomheten (som betaler) til Banken om å foreta Transaksjoner; Bank Identifier Code. Kode som blir benyttet for å identifisere en bank ved bruk av SWIFT-adressen til banken; Avtalen Side 6 av 17

7 CDV-kontroll CREMUL Cut-off Direkte avrop Control Digit Verification. Test av gyldighet av et norsk kontonummer gjennom modulus 11- beregning; Multiple Credit Advice. En EDIFACT-melding som inneholder bekreftelse fra en betalingsformidler til en betalingsmottaker om at en konto har blitt kreditert med spesifiserte beløp, med referanser til dato og transaksjonsopplysninger; det seneste tidspunkt et ferdig godkjent Betalingsoppdrag skal være mottatt av Banken for å kunne bli utført av Banken på den valgte Betalingsdag; avropsprosedyre på Rammeavtalen der alle vilkår er fastsatt og der det ikke er tillatt å åpne konkurransen på ny for å endre vilkårene; EU-betalinger "Fil" IBAN Innbetalingsdag KID Kontantkort Kontantkortbruker Kontantkortkonto grensekryssende betalinger i euro som omfattes av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2560/2001 av 19. desember Forordningen skal bl.a. sikre at gebyrene for slike betalinger er de samme som for betalinger i euro innenfor en medlemsstat (EØS-stat). Påkrevd informasjonsinnhold er IBAN og BIC; en datafil som består av én eller flere Batcher; International Bank Account Number. Identifiserer mottakerbank og kontonummer. Et slikt kontonummer har tre elementer: bankkontonummer, landkode og bankkode; den dato betalerens oppdrag er mottatt av en bank; kundeidentifikasjonsnummer. En sifferrekke som på en entydig måte viser hvem som har betalt og eventuelt hva betalingen gjelder; kort som benyttes til utbetalinger til personer som av ulike årsaker ikke får bankkonto. Virksomheten må overføre midler på kontoen før kortet kan disponeres av Kontantkortbruker; den som får utbetalt midler fra staten med Kontantkort. Kontantkortbruker har disposisjonsrett til innestående midler på Kontantkortet; Virksomhetens konto i Banken for Kontantkort som skal holdes utenfor statens konsernkontostruktur; Avtalen Side 7 av 17

8 Konteringsdata Minikonkurranse Mottaksretur NBO NICS Omsetningsdata Oppgjør Oppgjørsdag Oppgjørskonto Rammeavtalen Statens konsernkontoordning Statskassen SWIFT Tilleggsavtale elektronisk informasjon om gjennomførte innbetalinger for oppdatering av Virksomhetens regnskap; konkurranse om Avrop på Rammeavtalen mellom bankene det er inngått slik avtale med. Konkurransen gjennomføres av den enkelte Virksomhet og danner grunnlaget for dens valg av Bank; returinformasjon til Virksomheten som Banken genererer når Betalingsoppdrag er mottakskontrollert; Norges Banks oppgjørssystem. Posisjoner mellom norske banker gjøres opp i Norges Banks oppgjørssystem; Norwegian Interbank Clearing System. Er bankenes felles system for mottak og avregning av betalingstransaksjoner, samt for likviditetsinformasjon; nettosummen av alle posteringer på Arbeidskonto etter forrige overføring til Oppgjørskonto i Norges Bank; overføring av likviditet mellom Banken og kontoen for statlige betalinger i NBO; den dato et beløp gjøres opp mellom Banken og Norges Bank; statlig virksomhets konto i Norges Bank; avtale som Direktoratet for økonomistyring inngår på vegne av staten med en eller flere banker om tjenester innenfor Statens konsernkontoordning; statens betalingsformidling, kontohold, likviditetsforvaltning og tilhørende rutiner; samlingen av statlige kontoer i Norges Bank; Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Et selskap som driver et verdensomspennende kommunikasjonsnett og som blant annet tilbyr en samling av standardiserte meldingsformat for utveksling av betalingsinformasjon; separate avtaler som inngås i tillegg til Rammeavtalen og som er en del av Avtaleverket. Det kan inngås Tilleggsavtale for valutakontoer, Tilleggsavtale for kontantkort og Tilleggsavtale for utbetalinger knyttet til statslån; Avtalen Side 8 av 17

9 Transaksjon Valutering Valuteringsdag en enkelt utbetaling eller innbetaling (f.eks. i et Betalingsoppdrag, et stoppeoppdrag eller en Fil med Konteringsdata); etter sammenhengen enten stopp av renteberegning av beløp som belastes konto, eller start av renteberegning av beløp som godskrives konto; dato for Valutering; Vedlegg vedlegg til Avtalen (jf. punkt 1.3); Venteregister Virkedag Virksomhet register for autoriserte, ikke utbetalte Transaksjoner; hver av ukedagene fra og med mandag til og med fredag med unntak av helligdager og offentlige høytidsdager; statlig forvaltningsorgan, herunder departement. Virksomheten gjør Avrop på Rammeavtalen. 4. Avtaleverkets omfang og varighet 4.1 Avtaleverkets omfang Avtaleverket omfatter tjenester innenfor rammen av Statens konsernkontoordning. Tjenestene er innbetalinger (jf. Vedlegg 1), utbetalinger (jf. Vedlegg 2), kontering (jf. Vedlegg 3), kontohold (jf. Vedlegg 4), service (jf. Vedlegg 5), systemer og testing (jf. Vedlegg 6) og sikkerhet (jf. Vedlegg 7). I tillegg kommer tilleggsinformasjon til enkelt tjenester (jf. Vedlegg 8), tidfrister (jf. Vedlegg 9), priser (jf. Vedlegg 10) og eventuelle Tilleggsavtaler for valutakontoer (jf. Vedlegg A), bruk av Kontantkort (jf. Vedlegg B) og utbetalinger knyttet til statslån (jf. Vedlegg C). 4.2 Avrop Hver enkelt Virksomhet skal overfor Banken ha rett til å gjøre Avrop (foreta bestilling) innenfor Avtaleverket. Avrop skal skje etter gjennomført Minikonkurranse eller ved Direkte avrop. Det er kun en gruppe forhåndsdefinerte Virksomheter som skal gjøre Direkte avrop (se Vedlegg 11). De øvrige Virksomhetene skal gjennomføre Minikonkurranse. I Avropet skal det blant annet være angitt de konkrete betalingstjenester Virksomheten skal ha tilgang til innenfor Avtalen, Arbeidskontoer hos Banken, Oppgjørskontoer i Norges Bank og tidspunktet for oppstart av tjenesteytelser etter Avropet. Virksomheten kan foreta Avrop med flere Banker og Avropet vil kunne omfatte bare deler av de betalingstjenester som inngår i Avtaleverket. Bankens leveranser innenfor et Avrop skal bygge på Avtaleverket. Virksomheten og Banken har ikke adgang til å avtale andre vilkår for betalings- og kontoholdstjenester innenfor Avtaleverket enn det som følger av Avtaleverkets bestemmelser. Avtalen Side 9 av 17

10 Virksomheten og Banken skal inngå egne avtaler som regulerer tekniske og praktiske forhold vedrørende blant annet kontoåpning, bedriftsterminaltilknytning, kommunikasjonsrutiner med videre. Slike avtaler skal ikke berøre eller endre den funksjonalitet som er nedfelt i Avtaleverket. 4.3 Tillegg til Avtalen Banken og DFØ kan inngå Tillegg til Avtalen dersom det oppstår behov for å ta i bruk nye produkter eller tjenester som ikke inngår i Avtaleverket. Banken kan ikke inngå egne avtaler med Virksomheter om betalings- og kontoholdstjenester som ikke inngår i Avtaleverket, med mindre dette er avklart med DFØ på forhånd. 4.4 Avtaleverkets varighet Avtaleverket løper fra dato for Avtalens inngåelse til Etter dette tidspunkt har DFØ rett til å forlenge Avtaleverket med ett år. Såfremt DFØ ikke innen tre måneder før Avtaleverkets utløpsdato den har gitt skriftlig varsel til Banken om at Avtaleverket skal løpe for kommende kalenderår, anses Avtaleverket for oppsagt fra DFØs side med endelig virkning fra Tjenesteytelser til en Virksomhet innenfor Avrop skal ha samme varighet fra Avropets oppstart som Avtaleverket. 4.5 Økonomiregelverket DFØ tar forbehold om at det, for å sikre at innholdet i Avtaleverket er konsistent med økonomiregelverkets krav til betalingsformidling, vil kunne være behov for å foreta tilføyelser og presiseringer til Avtaleverket. Eventuelle endringer vil bli foretatt etter enighet mellom Banken og DFØ. Endringer vil bli nedfelt i Tillegg til Avtalen. Dersom Banken som følge av slike endringer gir varsel om oppsigelse av Avtaleverket i henhold til punkt 5, har Banken ikke plikt til å gjennomføre endringene fra slikt varsel gis til oppsigelsen får virkning. 5. Oppsigelse Hver av partene har rett til når som helst å si opp Avtaleverket med ni måneders varsel, og slik at oppsigelsen får virkning ved utløpet av den kalendermåned som er ni kalendermåneder etter utløpet av den måned som oppsigelse er gitt i. Partene har likevel rett til å si opp Avtaleverket med umiddelbar virkning dersom oppfyllelse av Avtaleverket blir ulovlig som følge av lovgivning, krav eller pålegg fra offentlige myndigheter. DFØ har rett til å si opp Avtaleverket, inklusive Tilleggsavtalen for kontantkort og Tilleggsavtalen for utbetalinger knyttet til statslån, med umiddelbar virkning dersom Bankens kredittverdighet kommer på et lavere nivå enn det som tilsvarer BBB hos ratingselskapet Standard & Poor s eller Baa2 hos ratingselskapet Moody s. En eventuell Avtalen Side 10 av 17

11 oppsigelse på dette grunnlaget kan av DFØ avgrenses til Tilleggsavtalen for kontantkort og/eller Tilleggsavtalen for utbetalinger knyttet til statslån. DFØ har rett til å si opp Tilleggsavtalen for valutakontoer med umiddelbar virkning dersom Bankens kredittverdighet kommer på et lavere nivå enn det som tilsvarer A- hos ratingselskapet Standard & Poor s eller A3 hos ratingselskapet Moody s. Virksomheten har rett til når som helst å si opp tjenesteytelsene etter et Avrop med fem måneders varsel, og slik at oppsigelsen får virkning ved utløpet av den kalendermåneden som er fem kalendermåneder etter utløpet av den måneden som oppsigelse er gitt i. Virksomheten skal i oppsigelsesperioden kunne forberede overgang til en annen Bank. Banken har ikke adgang til å si opp sine tjenesteytelser etter et Avrop. 6. Priser Prisene for de enkelte tjenester som Banken utfører i henhold til Avtaleverket, følger av Vedlegg 10. Med mindre annet er sagt uttrykkelig i Avtaleverket, skal prisene være faste gjennom hele avtaleperioden. Det skal innenfor Avtaleverket gjelde like priser for alle Virksomheter som har gjort Avrop overfor Banken. Den feilretting Banken forestår knyttet til oppgaver beskrevet under punktene i Vedlegg 1, 2, 3 og 4, skal utføres uten at Virksomheten belastes for Bankens kostnader i den forbindelse, unntatt i de tilfeller feilen skyldes Virksomheten. Den informasjon som Norges Bank og Riksrevisjonen etterspør i henhold til Avtaleverket, skal gis uten kostnad for Virksomheten, DFØ, Finansdepartementet, Norges Bank og Riksrevisjonen. Banken er innforstått med at avtalte priser vil bli gjort tilgjengelige for statlige virksomheter for kontrollformål bl.a. under avropsprosessen. Banken skal ikke ta gebyr fra mottakere av trygdeytelser fra NAV, verken der trygdeytelsen godskrives mottakers konto hos Banken eller der mottaker hever trygdeytelsen kontant ved bruk av giro utbetaling ved filial hos Banken. 7. Justering av priser 7.1 Endringer i lovverk Dersom endringer i finansavtaleloven med tilhørende forskrifter medfører krav til endringer i funksjonalitet eller gebyrer på produktene som er omfattet av Avtaleverket, skal partene kunne fremsette krav om endringer. Eventuelle endringer i priser skal etter enighet tas inn i Tillegg til Avtalen. 7.2 Funksjonelle endringer Avtalen Side 11 av 17

12 Mindre funksjonelle tilpasninger som DFØ har tatt forbehold om i Avtalens punkt 4.5, skal ikke gi grunnlag for endringer i de avtalte priser. Ved vesentlige funksjonelle endringer som DFØ har tatt forbehold om i punkt 4.5, skal priser fastsettes etter enighet mellom partene. Eventuelle endringer i priser tas inn i Tillegg til Avtalen. 7.3 Endringer i interbankgebyrer Ved eventuelle endringer i de interbankgebyrer som er angitt i Vedlegg 10 Priser, skal de avtalte prisene på inn- og utbetalingstransaksjoner som endringene får betydning for, endres tilsvarende som oppreguleringen eller nedreguleringen. Bankens transaksjonspris kan komme i tillegg til interbankgebyret. Banken skal varsle DFØ med kopi til Finansdepartementet om vedtak om endringer i interbankgebyrer, jf. punkt Prisendringer skal gjelde for Avtaleverket med virkning fra det tidspunkt endringen i interbankgebyrene iverksettes mellom bankene, dog ikke før en måned etter at det er gitt varsel som nevnt ovenfor, med mindre DFØ bestemmer et tidligere virkningstidspunkt. 7.4 Endringer i portotakster Ved eventuelle endringer i portotakster skal avtalte priser på de inn- og utbetalingstransaksjoner som endringen får betydning for, endres tilsvarende. Ved økning i portotakster, kan Banken likevel velge å ikke øke prisene eller å øke prisene mindre enn tilsvarende økningen i portotakstene. Eventuelle endringer i priser på dette grunnlaget tas inn i Tillegg til Avtalen. 7.5 Endringer i satsen for merverdiavgift Dersom satsen for merverdiavgift endres etter inngåelse av Avtalen, skal avtalte priser på de tjenester som endringene får betydning for, endres tilsvarende. Eventuelle endringer i priser på dette grunnlaget tas inn Tillegg til Avtalen. 8. Betalinger Betaling for Bankens tjenester i henhold til Avtaleverket, skal faktureres etterskuddsvis pr. kalendermåned til den enkelte Virksomhet. Fakturaen skal inneholde følgende: a) transaksjonsmengden spesifisert på transaksjonsform og for på de respektive Arbeidskontoene b) en spesifikasjon av eventuelle bedriftsterminaltjenester som Virksomheten har benyttet i perioden Fakturaen skal være utformet slik at transaksjonsformer og priser kan sammenholdes med det som er angitt i Vedlegg 10 Priser. Faktura for en måned skal være Virksomheten i hende senest 15. i den etterfølgende måned. Betalingsfrist skal være 30 dager netto fra fakturadato. Avtalen Side 12 av 17

13 Banken skal sendes elektronisk faktura til Virksomheten på elektronisk handelsformat (EHF) fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 9. Sikkerhet og varslingsplikt 9.1 Sikring av Filer mm. De krav som er stilt til sikring av Filer som utveksles mellom Banken og Virksomheten samt til sikkerhet i Bankens Bedriftsterminal, er inntatt i Vedlegg Innføring av nye systemer mm. Banken skal i rimelig tid før innføring av nye systemer, oppgraderinger og lovendringer som berører statlige virksomheter, gi varsel til henholdsvis Virksomhetene og statlige tjenesteytere til Virksomhetene (Direktoratet for økonomistyring og Departementenes servicesenter). 9.3 Avvik fra det normale driftsmønsteret Ved avvik fra det normale driftsmønsteret hos Banken eller dennes underleverandør der dette avviket vil få konsekvenser for Virksomheten, skal Banken uten ugrunnet opphold varsle Virksomheten om avviket. Dersom varslingen gjøres pr. telefon, skal den i tillegg dokumenteres pr. e-post, telefaks eller brev. Hvem hos Virksomheten som skal varsles ved slike driftsavvik, skal avtales mellom Virksomheten og Banken. Ved driftsavvik som medfører forsinkelse, skal også DFØ varsles. 9.4 Reserveløsninger Virksomheter med spesielle behov kan avtale egne rutiner for bruk av reserveløsninger med Banken, så lenge løsningene er i samsvar med kravene i Rammeavtalen og økonomiregelverkets bestemmelser. Virksomhetene skal ikke avtale bruk av reserveløsninger som ikke oppfyller kravene i Rammeavtalen og/eller økonomiregelverkets bestemmelser, uten at Virksomheten har tatt kontakt med DFØ om dette. Dersom reserveløsningen ikke oppfyller økonomiregelverkets bestemmelser, må Virksomheten søke om eventuelt unntak. Det er DFØ som behandler søknader fra departementene på vegne av underliggende virksomheter om unntak fra økonomiregelverket. Det er Virksomheten som er ansvarlig for at nødvendig unntak fra økonomiregelverket foreligger. 9.5 Mulig streik eller lockout hos Banken Banken skal gi Virksomheten og DFØ varsel om mulig streik eller lockout hos Banken (og eventuell underleverandør), i slik tid og på slik måte at Virksomheten og DFØ gis anledning til selv og i samråd med Banken å vurdere hvilke tiltak som (i) før eventuell streik eller lockout inntrer og (ii) i en streike- eller lockoutsituasjon, kan iverksettes (hensyn tatt til de rammebetingelser Banken har i en streike- eller lockoutsituasjon), for å avbøte skadevirkninger for Virksomhetens betalingsformidling i en slik situasjon. Avtalen Side 13 av 17

14 10. Ansvar for feil 10.1 Finansavtaleloven Bankens håndtering av feil i betalingsformidlingen, og ansvar for tap som følge av slike feil, skal være i samsvar med bestemmelsene i finansavtaleloven, jf. 31, 32, 40, 41,42, 43 og 43a med mindre annet følger av punktene 10.2 og Feil ved betaling Hvis feil i betalingsformidlingen eller andre forhold i Banken knyttet til innbetalinger til en Virksomhet fører til at beløp ikke blir rettidig godskrevet, skal Banken uten hensyn til skyld og med endelig virkning i forholdet mellom Virksomheten og Banken, godskrive Virksomhetens Arbeidskonto og overføre beløpet til Norges Bank (jf. Vedlegg 3 punkt 1.1). Det samme gjelder hvis feil i Banken knyttet til giro utbetalinger fra en Virksomhet fører til at beløpet blir avregnet for tidlig (jf. Vedlegg 3 punkt 2.5) Rentetapserstatning Ved feil og forsinkelser Banken er ansvarlig for i henhold til punktene 10.1 og 10.2, skal Banken erstatte Virksomhetens tap med renter for relevant periode. Rentetapet for det aktuelle beløpet beregnes med en rentesats som svarer til the Norwegian Overnight Weighted Average (NOWA) for den perioden feilen gjelder. Rentetapserstatning beregnes, innbetales og rapporteres for hver måned til Norges Bank. Rentebeløpet skal godskrives en egen oppgjørskonto for rentetapserstatning i Norges Bank senest femte virkedag i påfølgende måned. For alle rentetapserstatninger som overstiger 100 kroner, skal Banken samtidig oversende Norges Bank dokumentasjon for vedkommende erstatning med beskrivelse av årsaken til feilen, beløpet og tidsrommet det er beregnet rentetapserstatning for og hvilken rentesats som er benyttet. På forespørsel fra Norges Bank skal Banken også oversende tilsvarende dokumentasjon for beløp som er lavere enn 100 kroner. Virksomheten som er berørt av rentetapserstatningen og DFØ skal ha kopi av rapporteringen fra Banken til Norges Bank. Dersom omfanget av rentetapserstatninger blir vesentlig i antall eller verdi, skal partene drøfte erfaringene med kriteriene for beregning av erstatningene. Banken skal innen rimelig tid besvare spørsmål fra Norges Bank om den dokumentasjonen som er fremlagt og andre forespørsler fra Norges Bank om forhold som kan medføre rentetapserstatning. Bankens ansvar for tap skal være begrenset til den her angitte rentetapserstatningen, unntatt i de tilfelle feilen i betalingsformidlingen skyldes Bankens egen grove uaktsomhet eller forsett. Banken har ikke ansvar for tap på grunn av feil i betalingsformidling eller kontohold som skyldes Virksomheten. Avtalen Side 14 av 17

15 11. Mislighold 11.1 Av forpliktelser i henhold til Avtaleverket Ved en parts vesentlige mislighold av forpliktelser i henhold til Avtaleverket, har den annen part rett til å heve Avtaleverket ved skriftlig underretning til den misligholdende parten. Avtaleverket kan i så fall heves med umiddelbar virkning Av tidsfrister knyttet til utvikling av ny funksjonalitet DFØ har rett til å heve Avtaleverket med umiddelbar virkning dersom Banken ikke overholder de tidsfrister for utvikling av ny funksjonalitet som fremgår av eventuelt særskilt vedlegg til Avtalen. 12. Konfliktløsning Tvister som måtte oppstå i forbindelse med eller som resultat av Avtalen, og som ikke løses ved minnelighet, skal avgjøres ved søksmål. Søksmålet skal i tilfelle reises ved Oslo tingrett. 13. Opplysninger til Norges Bank Norges Bank har inngått avtale med Finansdepartementet om drift og forvaltning av statens kontoer i Norges Bank innenfor rammen av lov om Norges Bank og pengevesenet mv. Alle virksomheter som omfattes av Statens konsernkontoordning har Oppgjørskonto i Norges Bank. Banken skal overføre statens likviditet hver dag til en særskilt konto for statlige betalinger i Norges Banks oppgjørssystem (NBO) i henhold til Vedlegg 3 punkt 3. Videre skal Banken hver dag overføre data om nettoomsetning fra Virksomhetenes Arbeidskonto til Virksomhetens Oppgjørskonto i Norges Bank. Dersom det oppstår avvik i overføringene fra Banken til Norges Bank, skal Banken gi Norges Bank opplysninger om de beløp som overføres fra Virksomhetens Arbeidskontoer til Oppgjørskontoer i Norges Bank og om de rutiner som benyttes ved overføringene, slik at Norges Bank kan kontrollere riktigheten av overføringene. Nærmere rutiner for overføringer og informasjon avtales mellom Banken og Norges Bank. 14. Riksrevisjonens innsynsrett Banken forplikter seg til å gi Riksrevisjonen innsyn i systemdokumentasjon og annen dokumentasjon knyttet til Bankens tjenesteytelser i henhold til Avtaleverket. Riksrevisjonen avgjør selv hvilke opplysninger som er nødvendige for utførelse av sin revisjon. Riksrevisjonens innsynsrett gjelder ikke i den utstrekning Banken kan sannsynliggjøre at innsyn vil stride mot Bankens plikt til hemmelighold overfor tredjemann. Riksrevisjonen skal likevel ha innsynsrett også i slik dokumentasjon dersom det følger av gjeldende lovgivning. Avtalen Side 15 av 17

16 15. Samarbeid kontaktpersoner Banken skal til enhver tid ha faste navngitte kontraktsansvarlige og kundekontakter. Banken skal skriftlig informere DFØ om endringer av kontraktsansvarlige og kundekontakter. Partene skal møtes minst en gang hvert halvår for å utveksle informasjon, følge opp utviklingsoppgaver samt ta opp eventuelle spørsmål om endringer i henhold til punkt 4. For øvrig møtes partene etter behov. 16. Rapportering til DFØ mv Utviklingsrapport Banken skal minimum en gang i året, senest 1. oktober hvert år, rapportere skriftlig til DFØ med kopi til Finansdepartementet om følgende: a) Status for Bankens arbeid med å bedre rutiner og produkter tilknyttet betalingsformidling, slik at de blir godt tilpasset Virksomhetenes behov, herunder informasjon om evaluering fra brukere og om prosessforbedringer som hindrer avvik, feil og forsinkelser. b) Status for videreutvikling av metoder og kontroller for å forhindre utbetalinger til opphørte kontoer og for å sikre at mottaker får tilstrekkelig informasjon ved innbetalinger som gjelder tilbakeføringer. Omtalen skal også omfatte de tilfellene der mottakers konto er hos en annen betalingsformidler enn Banken (jf. Vedlegg 2 punkt 10). c) Oversikt over antall Virksomheter Banken har inngått avtale med, samt eventuelle endringer i antallet det siste året Informasjon om Bankens kredittverdighet Bankens skal hvert halvår, innen hhv og 31.07, sende DFØ oppdatert dokumentasjon på sin kredittverdighet (kreditt-rating). I tillegg skal DFØ umiddelbart informeres om eventuelle endringer i nivået på Bankens kredittverdighet Informasjon om Bankens tidsfrister Banken skal holde Norges Bank, DFØ, Finansdepartementet og Virksomhetene skriftlig orientert om tidsfrister for innsending og Autorisasjon av Betalingsoppdrag og stoppeoppdrag til Banken, samt cut off-tidspunkter for innbetalinger. Banken skal ta opp spørsmål om eventuelle endringer i de aktuelle tidspunktene med DFØ før nye frister fastsettes. Bankens tidsfrister er angitt i Vedlegg Transaksjonsstatistikk Banken skal føre statistikk over statens samlede kjøp av betalings- og kontoholdstjenester. Statistikken skal være fordelt på betalingsinstrument i samsvar med benevningene som er angitt i Vedlegg 10 Priser. Statistikken skal både vise samlet kjøp Avtalen Side 16 av 17

17 pr. betalingsinstrument for alle statlige virksomheter, og for den enkelte Virksomhet. I tillegg skal også transaksjonsprisen per betalingsinstrument fremkomme. Slik statistikk skal føres på månedsbasis, og skal oversendes elektronisk (på Excelformat) til DFØ innen den 15. påfølgende måned. Banker som inngår Tilleggsavtale for valutakontoer skal hvert kvartal sende oversikt i henhold til krav i Tilleggsavtalens punkt 10. Banker som inngår Tilleggsavtale for Kontantkort skal hvert kvartal sende oversikt i henhold til krav i Tilleggsavtalens punkt Statistikk for valutaveksling Banken skal gi en kvartalsvis statistikk over Virksomhetenes valutaveksling. Oversikten skal inneholde opplysninger om antall valutavekslinger, beløp per veksling, valutasort, valutakurs og vekslingsmargin Varsel om endringer i interbankgebyrer Banken skal skriftlig og uten ugrunnet opphold varsle DFØ med kopi til Finansdepartementet om eventuelle vedtak om endringer i interbankgebyrer og virkningstidspunkt for disse, jf. punkt Taushetsplikt Tillits- og tjenestemenn og revisorer hos Banken har taushetsplikt om det som de i stillings medfør får kjennskap til om den enkelte betaler og betalingsmottaker, om den enkelte Virksomhet og om andre forhold vedrørende Avtaleverket, jf. de lovbestemmelser om taushetsplikt som til enhver tid gjelder for Banken. Taushetsplikten gjelder også mellom avdelinger i Banken. Vedrørende DFØs taushetsplikt vises det til forvaltningsloven 13 og 13 b. ******************** Denne avtalen foreligger i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. Oslo, den 11. juni 2014 Avtalen Side 17 av 17

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E av 3.10.2006 mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING Denne tilleggsavtalen ( Tilleggsavtalen ) er inngått den

Detaljer

R A M M E A V T A L E. mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

R A M M E A V T A L E. mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING R A M M E A V T A L E mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING - 2-1. INNLEDNING 3 2. AVTALESTRUKTUR/AVROP 4 3. DEFINISJONER 5 4. OMFANG OG VARIGHET AV

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester 1. INNLEDNING Etter 17 i Reglement for økonomistyring i staten skal virksomhetene benytte felles standarder

Detaljer

I Tilbudsinnbydelse for betalings- og kontoholdstjenester for staten

I Tilbudsinnbydelse for betalings- og kontoholdstjenester for staten I Tilbudsinnbydelse for betalings- og kontoholdstjenester for staten Direktoratet for økonomistyring, 28. august 2013 1 Innhold 1. OPPDRAGET... 4 2. 3. 4. 5. 6. 1.1 Oppdragsgiver og tilbyder... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Funksjonell kravspesifikasjon for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Funksjonell kravspesifikasjon for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Funksjonell kravspesifikasjon for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE RAMMER 8 1.1 Forholdet til økonomiregelverket

Detaljer

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104 14/3158 20.06.2014 Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Regler om AvtaleGiro Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor 14.06.95 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 01.05.95. Reglene trådte i kraft 01.09.95. Reglene er sist endret 10.06.2015

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Felles varslingskrav for aktørene i NICS. (Norwegian Interbank Clearing System)

Felles varslingskrav for aktørene i NICS. (Norwegian Interbank Clearing System) Felles varslingskrav for aktørene i NICS (Norwegian Interbank Clearing System) 2014 Vedtatt av styret i NICS Operatørkontor 20. oktober 2011. Sist endret 2. januar 2014 Innhold: 1 Om Felles Varslingskrav

Detaljer

AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM XXXXXX BANK ASA (banken) OG NORGES BANK

AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM XXXXXX BANK ASA (banken) OG NORGES BANK AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM XXXXXX BANK ASA (banken) OG NORGES BANK I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Avtalens omfang og definisjoner Avtalen gjelder etablering

Detaljer

Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS)

Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS) Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS) Fastsatt av styret i NICS Operatørkontor 06.07.2010 etter behandling i Bransjestyre bank og betalingsformidling

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

FORORD. Veilederen er tilgjengelig på våre nettsider www.dfo.no.

FORORD. Veilederen er tilgjengelig på våre nettsider www.dfo.no. Virksomhetenes avrop på rammeavtaler av 11. juni 2014 om betalings- og kontoholdstjenester for staten gjennomføring av minikonkurranse og direkte avrop Veileder FORORD Statlige virksomheter hadde nær 65

Detaljer

Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS

Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS Fastsatt 10.11.2011 av styret i NICS Operatørkontor etter behandling i Bransjestyre bank og betalingsformidling i FNO Servicekontor 04.11.2011.

Detaljer

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2004 med hjemmel i

Detaljer

AVTALE OM RENTEUTJEVNING OG KUØVDEKNING FOR EKSPORTFINANS' INNLÅN OG UTLÅN (108-ORDNINGEN)

AVTALE OM RENTEUTJEVNING OG KUØVDEKNING FOR EKSPORTFINANS' INNLÅN OG UTLÅN (108-ORDNINGEN) AVTALE OM RENTEUTJEVNING OG KUØVDEKNING FOR EKSPORTFINANS' INNLÅN OG UTLÅN (108-ORDNINGEN) Denne avtalen er inngått mellom Nærings- og handelsdepartementet (Departementet) og Eksportfinans ASA (Eksportfinans).

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon. for Villreinnemnda for. Snøhetta og Knutshø villreinområder

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon. for Villreinnemnda for. Snøhetta og Knutshø villreinområder Normalvilkår for kontrakt om sekretariat Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder Kontrakts nr: 1 Mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og XX 1

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for.. Mellom Fylkesmannen i.. og. 1. Parter Følgende parter inngår med dette revidert kontrakt om sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for..:

Detaljer

Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde over 54 millioner betalingstransaksjoner i 2005. Det er viktig at disse

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Avtale om levering av. abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene

Avtale om levering av. abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene Avtale om levering av abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene 1. Avtalepartene Avtalepartene er Brønnøysundregistrene som ansvarlig for kunngjøringsdatabasen, og (organisasjonsnummer xxx

Detaljer

Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll

Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor den 25.

Detaljer

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Vedtatt av Sparebankforenings Servicekontor og Bankforeningens Servicekontor nov./des. 1989. Senest endret av styret i

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL,

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, AVTALE Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, er det inngått følgende avtale om drift av idrettsanlegg: 1. Avtalens varighet og omfang Denne avtalen

Detaljer

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten 28. januar 2013 Dato 25. januar 2013 Referanse 12/974 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling egiro Brukerhåndbok Versjon 4.0 2016 s. 1-9 BRUKERHÅNDBOK egiro I N N H O L D 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 8 9 10 FUNSKJONELL BESKRIVELSE AV EGIRO TJENESTENE...

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse 4 3. Priser og prisendringer 4 4. Leverings- og betalingsbetingelser

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER Avtalen er inngått mellom: Person eller firma org. nr: (heretter kalt oppdragstaker) og Riksrevisjonen org. nr.: 974 760 843 Sted og dato: Riksrevisjonen Oppdragstaker

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Rammeavtale 14/4768 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2.

Rammeavtale 14/4768 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. Rammeavtale 14/4768 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Oppdragsgiver) og xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Leverandør) Kjøp av Vikartjenester

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Rammeavtale 2014009627 Transport av drivstoff DEL II VEDLEGG C: PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

Rammeavtale 2014009627 Transport av drivstoff DEL II VEDLEGG C: PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 5 Innhold 1. GENERELT... 3 1.1 Kontraktstype... 3 1.2 Enhetspris... 3 1.3 Kjøpers maksimale økonomiske forpliktelse... 3 1.4 Prisliste... 3

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

AN 5 Betale og bokføre faktura

AN 5 Betale og bokføre faktura Rutine: AN 5 Betale og bokføre faktura Versjon: 0.1 Utarbeidet av: Økonomidirektør Gyldig fra: 01.01.2010 Godkjent av: Høgskoledirektøren Hensikt og omfang Rutinen skal sikre at: HiT betaler sine rettmessige

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og INSTITUSJON INN HER ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som Nets tilbyr betaler og Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank om å benytte AvtaleGiro

Detaljer

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING mellom Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om Kjøp

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar.

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet A V T A L E mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet 1 Avtalens formål og bakgrunn Sentralnettet utgjør ett nett med flere selvstendige konsesjonærer følgelig gjelder denne

Detaljer

SAKSNUMMER 2011-043592 ANSKAFFELSE AV SOLDATSKAP OG KØYER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER 2011-043592 ANSKAFFELSE AV SOLDATSKAP OG KØYER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 SAKSNUMMER 2011-043592 ANSKAFFELSE AV SOLDATSKAP OG KØYER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 6

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen

Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen Vedtatt av hovedstyret i Bankforeningens Servicekontor 07.12.94 og av styret i Sparebankforeningens Servicekontor

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som BBS tilbyr betaler og betalingsmottaker. Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 AvtaleGiro-KID-bytte AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

KONTRAKT OM «TJENESTEKONSESJON FOR FRISØR TJENESTER

KONTRAKT OM «TJENESTEKONSESJON FOR FRISØR TJENESTER KONTRAKT OM «TJENESTEKONSESJON FOR FRISØR TJENESTER TIL BEBOERE PÅ SØRUM SYKEHJEM» er inngått mellom: xxxxxxxxxxxxxxx (heretter kalt Leverandøren) og Sørum kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og

Detaljer

VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN

VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN Dato august 2014 Referanse 12/1500 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har 11. juni 2014 inngått avtaler om bruk av kontantkort for utbetalinger

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen Kontraktsbestemmelser mellom Skedsmo kommune og Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen 2012 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Parter og kontaktpersoner... 3 3. Kontraktens varighet... 3 4. Kontrakten...

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

Importør/produsent: Organisasjonsnummer:

Importør/produsent: Organisasjonsnummer: Avtale om produsentansvar for kasserte EE-produkter er inngått mellom Elretur AS, organisasjonsnummer 979 736 355 og Batterigjenvinning AS under stiftelse (heretter samlet kalt Elretur) og: Importør/produsent:

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT)

GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT) GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT) 1 RAMMEAVTALENS VIRKEOMRÅDE Rammeavtalen skal uten at det er nødvendig å henvise til Rammeavtalen

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS)

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Kunde (heretter kalt Kunden) Avtale SMS Gateway Firmanavn / Navn Org. Nr. / Personnummer Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Merkantil kontaktperson Telefonnummer Epost Adresse / Postboks Postnummer

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

Kontoform (kryss av) Ordinær konto. Beredskapskonto. Oslo, dato... Sted og dato ...

Kontoform (kryss av) Ordinær konto. Beredskapskonto. Oslo, dato... Sted og dato ... Avtale om kontohold, oppgjør og pant mellom (her skrives bankens navn) og Norges Bank Kontoform (kryss av) Ordinær konto Beredskapskonto Oslo, dato... Sted og dato For Banken For Norges Bank...... Side

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

LEVERINGSAVTALE MELLOM. Trønderkraft AS 976 530 330 heretter kalt TK. Handi-Norge AS 940 072 913 heretter kalt HN. Om levering av Bilinnredninger

LEVERINGSAVTALE MELLOM. Trønderkraft AS 976 530 330 heretter kalt TK. Handi-Norge AS 940 072 913 heretter kalt HN. Om levering av Bilinnredninger LEVERINGSAVTALE MELLOM AS 976 530 330 heretter kalt TK OG Handi-Norge AS 940 072 913 heretter kalt HN Om levering av Bilinnredninger I tidsrommet 01.06.2009 31.05.2010 AVTALENS INNHOLD: 1. Administrativ

Detaljer

Vedlegg 4 - Utkast til

Vedlegg 4 - Utkast til Sør-Odal kommune Vedlegg 4 - Utkast til KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETJENESTER MELLOM Sør-Odal kommune (heretter benevnt Kommunen) OG (LEVERANDØR) (heretter benevnt Leverandøren) Avtaleperiode fra (kontraktsstart)

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Standard avtalebetingelser for kjøp av varer 1 GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Blankett for tegning og innløsning

Blankett for tegning og innløsning Blankett for tegning og innløsning Blanketten sendes: Arctic Fund Management AS E-post*: fundinvestor.afm@arctic.com P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 OSLO *Merk at e-post blir behandlet etter tidspunkt for mottak,

Detaljer

KONTRAKTSFORSLAG. Eigendomsmeklartenester for Kvam bustad og tomteselskap AS. Del 3

KONTRAKTSFORSLAG. Eigendomsmeklartenester for Kvam bustad og tomteselskap AS. Del 3 KONTRAKTSFORSLAG Eigendomsmeklartenester for Del 3 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV EIGENDOMSMELKARTENESTER mellom (heretter referert til som KBTS) (heretter referert til som Leverandør) For KBTS (Dato, signatur,

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Avtale. Senter for fremragende forskning

Avtale. Senter for fremragende forskning Endelig avtaletekst pr 03.02.26 Avtale om Senter for fremragende forskning 1 Avtalens parter 1.1 Denne avtalen, SFF-avtalen, er inngått mellom Norges forskningsråd og.. (vertsinstitusjonens navn) som vertsinstitusjon

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

Side 1 av 14. Vilkår for kontohold, pantsettelse og deltakelse i Norges Banks oppgjørssystem (NBO)

Side 1 av 14. Vilkår for kontohold, pantsettelse og deltakelse i Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Side 1 av 14 Vilkår for kontohold, pantsettelse og deltakelse i Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Side 2 av 14 1 Innledende bestemmelser... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Endring i vilkårene mv.... 3 1.3 Definisjoner...

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer