RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN"

Transkript

1 U. off. 23 første ledd RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN AVTALEPARTER (heretter kalt partene): DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING (heretter kalt DFØ) og. (heretter kalt Banken) Avtalen Side 1 av 17

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Avtalestruktur Kontrakten Tolkningsregler Avtaleverket Særskilte vedlegg Finansavtaleloven av nr Forholdet til valutaregisterloven Hovedmål med Statens konsernkontoordning Forholdet til økonomiregelverket for staten Hovedprinsipper for Statens konsernkontoordning Definisjoner Avtaleverkets omfang og varighet Avtaleverkets omfang Avrop Tillegg til Avtalen Avtaleverkets varighet Økonomiregelverket Oppsigelse Priser Justering av priser Endringer i lovverk Funksjonelle endringer Endringer i interbankgebyrer Endringer i portotakster Endringer i satsen for merverdiavgift Betalinger Sikkerhet og varslingsplikt Sikring av Filer mm Innføring av nye systemer mm Avvik fra det normale driftsmønsteret Reserveløsninger Mulig streik eller lockout hos Banken Ansvar for feil Finansavtaleloven Feil ved betaling Rentetapserstatning Mislighold Av forpliktelser i henhold til Avtaleverket Av tidsfrister knyttet til utvikling av ny funksjonalitet Konfliktløsning Avtalen Side 2 av 17

3 13. Opplysninger til Norges Bank Riksrevisjonens innsynsrett Samarbeid kontaktpersoner Rapportering til DFØ mv Utviklingsrapport Informasjon om Bankens kredittverdighet Informasjon om Bankens tidsfrister Transaksjonsstatistikk Statistikk for valutaveksling Varsel om endringer i interbankgebyrer Taushetsplikt VEDLEGG TIL AVTALEN: Vedlegg 1: Innbetalinger Vedlegg 2: Utbetalinger Vedlegg 3: Konteringsregler Vedlegg 4: Kontohold Vedlegg 5: Service Vedlegg 6: Systemer og testing Vedlegg 7: Sikkerhet Vedlegg 8: Tilleggsinformasjon om enkelte tjenester Vedlegg 9: Tidsfrister Vedlegg 10: Priser Vedlegg 11: Liste over Virksomheter som skal foreta Direkte avrop Avtalen Side 3 av 17

4 1. Avtalestruktur 1.1 Kontrakten Kontrakten består av følgende dokumenter: I Avtalen med vedlegg og særskilte vedlegg II Bankens oppdaterte tilbud av III Bankens tilbud av IV Skriftlige tilleggsopplysninger fra DFØ datert hhv: V Tilbudsinnbydelsen fra DFØ datert VI Kravspesifikasjonen fra DFØ datert Tolkningsregler Inneholder dokumentene i Kontrakten bestemmelser som strider mot hverandre, skal de gjelde i den rekkefølge som er angitt i punkt 1.1 ovenfor. 1.3 Avtaleverket Avtaleverket består av dette avtaledokumentet (Avtalen) med følgende vedlegg: Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Vedlegg 5: Vedlegg 6: Vedlegg 7: Vedlegg 8: Vedlegg 9: Vedlegg 10: Vedlegg 11: Innbetalinger Utbetalinger Konteringsregler Kontohold Service Systemer og testing Sikkerhet Tilleggsinformasjon om enkelte tjenester Tidsfrister Priser Liste over Virksomheter som skal foreta Direkte avrop 1.4 Særskilte vedlegg Særskilte vedlegg til Avtalen er følgende: Vedlegg A: Vedlegg B: Vedlegg C: Tilleggsavtale for valutakontoer Tilleggsavtalen for kontantkort Tilleggsavtale for utbetalinger knyttet til statslån Avtalen Side 4 av 17

5 1.5 Finansavtaleloven av nr. 46 Finansavtaleloven av regulerer sentrale former for avtaler og oppdrag om finansielle tjenester som tilbys av finansinstitusjoner. Finansavtalelovens bestemmelser kommer bare til anvendelse der det uttrykkelig er nevnt eller der partene ikke kan fravike dem ved avtale. Endringer i finansavtaleloven eller tilhørende forskrifter i løpet av avtaleperioden skal komme til anvendelse dersom endringene medfører bestemmelser som er ufravikelige mellom partene. 1.6 Forholdet til valutaregisterloven Det forutsettes at lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven) av , følges. Finansdepartementet har, med hjemmel i ovennevnte lov, gitt forskrift av 6. desember 2004 nr Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge. Forskriftens krav kommer til anvendelse. 2. Hovedmål med Statens konsernkontoordning 2.1 Forholdet til økonomiregelverket for staten Statens konsernkontoordning har hjemmel i økonomireglementet for staten og bestemmelser om økonomistyring i staten (datert med endringer, senest 18. september 2013). Etter økonomireglementet for staten 17 og bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 8.3.1, skal statlige virksomheters betalingsformidling være knyttet til statens foliokonto i Norges Bank gjennom Statens konsernkontoordning. Ut- og innbetalinger skal utføres av banker knyttet til ordningen i henhold til avtale med Direktoratet for økonomistyring. 2.2 Hovedprinsipper for Statens konsernkontoordning (a) (b) (c) (d) All likviditet som tilhører staten skal overføres til/fra statens foliokonto i Norges Bank på daglig basis. Midler skal ikke være innestående på Arbeidskontoer i Banken natten over. Overføringen av midler til/fra statens kontoer i Norges Bank skal skje på effektiv og sikker måte. Banken skal ikke ha floatinntekter i forbindelse med inn- og utbetalinger til/fra statlige kontoer. Forvaltningen av statens kronelikviditet ivaretas av Norges Bank som en del av den ordinære forvaltningen av statens kapital. Det øverste kontonivået for Statens konsernkontoordning er statens foliokonto i Norges Bank. På nivået under dette vil det hovedsakelig være Oppgjørskontoer. Godtgjørelse til Banken skal gis i form av direkte betaling for de enkelte tjenestene som utføres. Avtalen Side 5 av 17

6 (e) Utbetalinger skal normalt skje ved elektronisk overføring mellom bankkontoer uten bruk av særskilt melding fra Banken til mottaker. 3. Definisjoner I Avtaleverket skal følgende definisjoner gjelde: Arbeidskonto Autorisasjon Avregningsretur Avrop Avtalen Avtaleverket Banken Batch Bedriftsterminal Betalingsdag Betalingsoppdrag BIC Virksomhetens konto hos Banken; godkjennelse av at et Betalingsoppdrag kan utbetales av Banken. Autorisasjonen utføres via Bedriftsterminal av en person, evt. to personer etter avtale, med slik fullmakt i Virksomheten; elektronisk informasjon fra Banken om gjennomførte Transaksjoner for oppdatering av Virksomhetens regnskap; den skriftlige meddelelse som en Virksomhet gir til Banken(e) om tjenesteyting til Virksomheten innenfor Rammeavtalen. Virksomhetens valg av Bank(er) skjer etter en Minikonkurranse eller ved Direkte avrop; denne Rammeavtalen; Avtalen med Vedlegg; betalingsformidler som Direktoratet for økonomistyring har inngått Rammeavtale med. Banken forestår føring av Virksomhetens Arbeidskontoer; de Transaksjoner som på en datafil befinner seg mellom en startrekord og en sluttrekord, evt. en skillerekord (skiller batcher i samme Fil); det systemet hos Banken som Virksomheten benytter til blant annet on-line Autorisasjon av Betalingsoppdrag; den dato et beløp skal godskrives mottakers konto eller skal kunne heves kontant hos betalingsformidlere; anmodning fra Virksomheten (som betaler) til Banken om å foreta Transaksjoner; Bank Identifier Code. Kode som blir benyttet for å identifisere en bank ved bruk av SWIFT-adressen til banken; Avtalen Side 6 av 17

7 CDV-kontroll CREMUL Cut-off Direkte avrop Control Digit Verification. Test av gyldighet av et norsk kontonummer gjennom modulus 11- beregning; Multiple Credit Advice. En EDIFACT-melding som inneholder bekreftelse fra en betalingsformidler til en betalingsmottaker om at en konto har blitt kreditert med spesifiserte beløp, med referanser til dato og transaksjonsopplysninger; det seneste tidspunkt et ferdig godkjent Betalingsoppdrag skal være mottatt av Banken for å kunne bli utført av Banken på den valgte Betalingsdag; avropsprosedyre på Rammeavtalen der alle vilkår er fastsatt og der det ikke er tillatt å åpne konkurransen på ny for å endre vilkårene; EU-betalinger "Fil" IBAN Innbetalingsdag KID Kontantkort Kontantkortbruker Kontantkortkonto grensekryssende betalinger i euro som omfattes av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2560/2001 av 19. desember Forordningen skal bl.a. sikre at gebyrene for slike betalinger er de samme som for betalinger i euro innenfor en medlemsstat (EØS-stat). Påkrevd informasjonsinnhold er IBAN og BIC; en datafil som består av én eller flere Batcher; International Bank Account Number. Identifiserer mottakerbank og kontonummer. Et slikt kontonummer har tre elementer: bankkontonummer, landkode og bankkode; den dato betalerens oppdrag er mottatt av en bank; kundeidentifikasjonsnummer. En sifferrekke som på en entydig måte viser hvem som har betalt og eventuelt hva betalingen gjelder; kort som benyttes til utbetalinger til personer som av ulike årsaker ikke får bankkonto. Virksomheten må overføre midler på kontoen før kortet kan disponeres av Kontantkortbruker; den som får utbetalt midler fra staten med Kontantkort. Kontantkortbruker har disposisjonsrett til innestående midler på Kontantkortet; Virksomhetens konto i Banken for Kontantkort som skal holdes utenfor statens konsernkontostruktur; Avtalen Side 7 av 17

8 Konteringsdata Minikonkurranse Mottaksretur NBO NICS Omsetningsdata Oppgjør Oppgjørsdag Oppgjørskonto Rammeavtalen Statens konsernkontoordning Statskassen SWIFT Tilleggsavtale elektronisk informasjon om gjennomførte innbetalinger for oppdatering av Virksomhetens regnskap; konkurranse om Avrop på Rammeavtalen mellom bankene det er inngått slik avtale med. Konkurransen gjennomføres av den enkelte Virksomhet og danner grunnlaget for dens valg av Bank; returinformasjon til Virksomheten som Banken genererer når Betalingsoppdrag er mottakskontrollert; Norges Banks oppgjørssystem. Posisjoner mellom norske banker gjøres opp i Norges Banks oppgjørssystem; Norwegian Interbank Clearing System. Er bankenes felles system for mottak og avregning av betalingstransaksjoner, samt for likviditetsinformasjon; nettosummen av alle posteringer på Arbeidskonto etter forrige overføring til Oppgjørskonto i Norges Bank; overføring av likviditet mellom Banken og kontoen for statlige betalinger i NBO; den dato et beløp gjøres opp mellom Banken og Norges Bank; statlig virksomhets konto i Norges Bank; avtale som Direktoratet for økonomistyring inngår på vegne av staten med en eller flere banker om tjenester innenfor Statens konsernkontoordning; statens betalingsformidling, kontohold, likviditetsforvaltning og tilhørende rutiner; samlingen av statlige kontoer i Norges Bank; Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Et selskap som driver et verdensomspennende kommunikasjonsnett og som blant annet tilbyr en samling av standardiserte meldingsformat for utveksling av betalingsinformasjon; separate avtaler som inngås i tillegg til Rammeavtalen og som er en del av Avtaleverket. Det kan inngås Tilleggsavtale for valutakontoer, Tilleggsavtale for kontantkort og Tilleggsavtale for utbetalinger knyttet til statslån; Avtalen Side 8 av 17

9 Transaksjon Valutering Valuteringsdag en enkelt utbetaling eller innbetaling (f.eks. i et Betalingsoppdrag, et stoppeoppdrag eller en Fil med Konteringsdata); etter sammenhengen enten stopp av renteberegning av beløp som belastes konto, eller start av renteberegning av beløp som godskrives konto; dato for Valutering; Vedlegg vedlegg til Avtalen (jf. punkt 1.3); Venteregister Virkedag Virksomhet register for autoriserte, ikke utbetalte Transaksjoner; hver av ukedagene fra og med mandag til og med fredag med unntak av helligdager og offentlige høytidsdager; statlig forvaltningsorgan, herunder departement. Virksomheten gjør Avrop på Rammeavtalen. 4. Avtaleverkets omfang og varighet 4.1 Avtaleverkets omfang Avtaleverket omfatter tjenester innenfor rammen av Statens konsernkontoordning. Tjenestene er innbetalinger (jf. Vedlegg 1), utbetalinger (jf. Vedlegg 2), kontering (jf. Vedlegg 3), kontohold (jf. Vedlegg 4), service (jf. Vedlegg 5), systemer og testing (jf. Vedlegg 6) og sikkerhet (jf. Vedlegg 7). I tillegg kommer tilleggsinformasjon til enkelt tjenester (jf. Vedlegg 8), tidfrister (jf. Vedlegg 9), priser (jf. Vedlegg 10) og eventuelle Tilleggsavtaler for valutakontoer (jf. Vedlegg A), bruk av Kontantkort (jf. Vedlegg B) og utbetalinger knyttet til statslån (jf. Vedlegg C). 4.2 Avrop Hver enkelt Virksomhet skal overfor Banken ha rett til å gjøre Avrop (foreta bestilling) innenfor Avtaleverket. Avrop skal skje etter gjennomført Minikonkurranse eller ved Direkte avrop. Det er kun en gruppe forhåndsdefinerte Virksomheter som skal gjøre Direkte avrop (se Vedlegg 11). De øvrige Virksomhetene skal gjennomføre Minikonkurranse. I Avropet skal det blant annet være angitt de konkrete betalingstjenester Virksomheten skal ha tilgang til innenfor Avtalen, Arbeidskontoer hos Banken, Oppgjørskontoer i Norges Bank og tidspunktet for oppstart av tjenesteytelser etter Avropet. Virksomheten kan foreta Avrop med flere Banker og Avropet vil kunne omfatte bare deler av de betalingstjenester som inngår i Avtaleverket. Bankens leveranser innenfor et Avrop skal bygge på Avtaleverket. Virksomheten og Banken har ikke adgang til å avtale andre vilkår for betalings- og kontoholdstjenester innenfor Avtaleverket enn det som følger av Avtaleverkets bestemmelser. Avtalen Side 9 av 17

10 Virksomheten og Banken skal inngå egne avtaler som regulerer tekniske og praktiske forhold vedrørende blant annet kontoåpning, bedriftsterminaltilknytning, kommunikasjonsrutiner med videre. Slike avtaler skal ikke berøre eller endre den funksjonalitet som er nedfelt i Avtaleverket. 4.3 Tillegg til Avtalen Banken og DFØ kan inngå Tillegg til Avtalen dersom det oppstår behov for å ta i bruk nye produkter eller tjenester som ikke inngår i Avtaleverket. Banken kan ikke inngå egne avtaler med Virksomheter om betalings- og kontoholdstjenester som ikke inngår i Avtaleverket, med mindre dette er avklart med DFØ på forhånd. 4.4 Avtaleverkets varighet Avtaleverket løper fra dato for Avtalens inngåelse til Etter dette tidspunkt har DFØ rett til å forlenge Avtaleverket med ett år. Såfremt DFØ ikke innen tre måneder før Avtaleverkets utløpsdato den har gitt skriftlig varsel til Banken om at Avtaleverket skal løpe for kommende kalenderår, anses Avtaleverket for oppsagt fra DFØs side med endelig virkning fra Tjenesteytelser til en Virksomhet innenfor Avrop skal ha samme varighet fra Avropets oppstart som Avtaleverket. 4.5 Økonomiregelverket DFØ tar forbehold om at det, for å sikre at innholdet i Avtaleverket er konsistent med økonomiregelverkets krav til betalingsformidling, vil kunne være behov for å foreta tilføyelser og presiseringer til Avtaleverket. Eventuelle endringer vil bli foretatt etter enighet mellom Banken og DFØ. Endringer vil bli nedfelt i Tillegg til Avtalen. Dersom Banken som følge av slike endringer gir varsel om oppsigelse av Avtaleverket i henhold til punkt 5, har Banken ikke plikt til å gjennomføre endringene fra slikt varsel gis til oppsigelsen får virkning. 5. Oppsigelse Hver av partene har rett til når som helst å si opp Avtaleverket med ni måneders varsel, og slik at oppsigelsen får virkning ved utløpet av den kalendermåned som er ni kalendermåneder etter utløpet av den måned som oppsigelse er gitt i. Partene har likevel rett til å si opp Avtaleverket med umiddelbar virkning dersom oppfyllelse av Avtaleverket blir ulovlig som følge av lovgivning, krav eller pålegg fra offentlige myndigheter. DFØ har rett til å si opp Avtaleverket, inklusive Tilleggsavtalen for kontantkort og Tilleggsavtalen for utbetalinger knyttet til statslån, med umiddelbar virkning dersom Bankens kredittverdighet kommer på et lavere nivå enn det som tilsvarer BBB hos ratingselskapet Standard & Poor s eller Baa2 hos ratingselskapet Moody s. En eventuell Avtalen Side 10 av 17

11 oppsigelse på dette grunnlaget kan av DFØ avgrenses til Tilleggsavtalen for kontantkort og/eller Tilleggsavtalen for utbetalinger knyttet til statslån. DFØ har rett til å si opp Tilleggsavtalen for valutakontoer med umiddelbar virkning dersom Bankens kredittverdighet kommer på et lavere nivå enn det som tilsvarer A- hos ratingselskapet Standard & Poor s eller A3 hos ratingselskapet Moody s. Virksomheten har rett til når som helst å si opp tjenesteytelsene etter et Avrop med fem måneders varsel, og slik at oppsigelsen får virkning ved utløpet av den kalendermåneden som er fem kalendermåneder etter utløpet av den måneden som oppsigelse er gitt i. Virksomheten skal i oppsigelsesperioden kunne forberede overgang til en annen Bank. Banken har ikke adgang til å si opp sine tjenesteytelser etter et Avrop. 6. Priser Prisene for de enkelte tjenester som Banken utfører i henhold til Avtaleverket, følger av Vedlegg 10. Med mindre annet er sagt uttrykkelig i Avtaleverket, skal prisene være faste gjennom hele avtaleperioden. Det skal innenfor Avtaleverket gjelde like priser for alle Virksomheter som har gjort Avrop overfor Banken. Den feilretting Banken forestår knyttet til oppgaver beskrevet under punktene i Vedlegg 1, 2, 3 og 4, skal utføres uten at Virksomheten belastes for Bankens kostnader i den forbindelse, unntatt i de tilfeller feilen skyldes Virksomheten. Den informasjon som Norges Bank og Riksrevisjonen etterspør i henhold til Avtaleverket, skal gis uten kostnad for Virksomheten, DFØ, Finansdepartementet, Norges Bank og Riksrevisjonen. Banken er innforstått med at avtalte priser vil bli gjort tilgjengelige for statlige virksomheter for kontrollformål bl.a. under avropsprosessen. Banken skal ikke ta gebyr fra mottakere av trygdeytelser fra NAV, verken der trygdeytelsen godskrives mottakers konto hos Banken eller der mottaker hever trygdeytelsen kontant ved bruk av giro utbetaling ved filial hos Banken. 7. Justering av priser 7.1 Endringer i lovverk Dersom endringer i finansavtaleloven med tilhørende forskrifter medfører krav til endringer i funksjonalitet eller gebyrer på produktene som er omfattet av Avtaleverket, skal partene kunne fremsette krav om endringer. Eventuelle endringer i priser skal etter enighet tas inn i Tillegg til Avtalen. 7.2 Funksjonelle endringer Avtalen Side 11 av 17

12 Mindre funksjonelle tilpasninger som DFØ har tatt forbehold om i Avtalens punkt 4.5, skal ikke gi grunnlag for endringer i de avtalte priser. Ved vesentlige funksjonelle endringer som DFØ har tatt forbehold om i punkt 4.5, skal priser fastsettes etter enighet mellom partene. Eventuelle endringer i priser tas inn i Tillegg til Avtalen. 7.3 Endringer i interbankgebyrer Ved eventuelle endringer i de interbankgebyrer som er angitt i Vedlegg 10 Priser, skal de avtalte prisene på inn- og utbetalingstransaksjoner som endringene får betydning for, endres tilsvarende som oppreguleringen eller nedreguleringen. Bankens transaksjonspris kan komme i tillegg til interbankgebyret. Banken skal varsle DFØ med kopi til Finansdepartementet om vedtak om endringer i interbankgebyrer, jf. punkt Prisendringer skal gjelde for Avtaleverket med virkning fra det tidspunkt endringen i interbankgebyrene iverksettes mellom bankene, dog ikke før en måned etter at det er gitt varsel som nevnt ovenfor, med mindre DFØ bestemmer et tidligere virkningstidspunkt. 7.4 Endringer i portotakster Ved eventuelle endringer i portotakster skal avtalte priser på de inn- og utbetalingstransaksjoner som endringen får betydning for, endres tilsvarende. Ved økning i portotakster, kan Banken likevel velge å ikke øke prisene eller å øke prisene mindre enn tilsvarende økningen i portotakstene. Eventuelle endringer i priser på dette grunnlaget tas inn i Tillegg til Avtalen. 7.5 Endringer i satsen for merverdiavgift Dersom satsen for merverdiavgift endres etter inngåelse av Avtalen, skal avtalte priser på de tjenester som endringene får betydning for, endres tilsvarende. Eventuelle endringer i priser på dette grunnlaget tas inn Tillegg til Avtalen. 8. Betalinger Betaling for Bankens tjenester i henhold til Avtaleverket, skal faktureres etterskuddsvis pr. kalendermåned til den enkelte Virksomhet. Fakturaen skal inneholde følgende: a) transaksjonsmengden spesifisert på transaksjonsform og for på de respektive Arbeidskontoene b) en spesifikasjon av eventuelle bedriftsterminaltjenester som Virksomheten har benyttet i perioden Fakturaen skal være utformet slik at transaksjonsformer og priser kan sammenholdes med det som er angitt i Vedlegg 10 Priser. Faktura for en måned skal være Virksomheten i hende senest 15. i den etterfølgende måned. Betalingsfrist skal være 30 dager netto fra fakturadato. Avtalen Side 12 av 17

13 Banken skal sendes elektronisk faktura til Virksomheten på elektronisk handelsformat (EHF) fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 9. Sikkerhet og varslingsplikt 9.1 Sikring av Filer mm. De krav som er stilt til sikring av Filer som utveksles mellom Banken og Virksomheten samt til sikkerhet i Bankens Bedriftsterminal, er inntatt i Vedlegg Innføring av nye systemer mm. Banken skal i rimelig tid før innføring av nye systemer, oppgraderinger og lovendringer som berører statlige virksomheter, gi varsel til henholdsvis Virksomhetene og statlige tjenesteytere til Virksomhetene (Direktoratet for økonomistyring og Departementenes servicesenter). 9.3 Avvik fra det normale driftsmønsteret Ved avvik fra det normale driftsmønsteret hos Banken eller dennes underleverandør der dette avviket vil få konsekvenser for Virksomheten, skal Banken uten ugrunnet opphold varsle Virksomheten om avviket. Dersom varslingen gjøres pr. telefon, skal den i tillegg dokumenteres pr. e-post, telefaks eller brev. Hvem hos Virksomheten som skal varsles ved slike driftsavvik, skal avtales mellom Virksomheten og Banken. Ved driftsavvik som medfører forsinkelse, skal også DFØ varsles. 9.4 Reserveløsninger Virksomheter med spesielle behov kan avtale egne rutiner for bruk av reserveløsninger med Banken, så lenge løsningene er i samsvar med kravene i Rammeavtalen og økonomiregelverkets bestemmelser. Virksomhetene skal ikke avtale bruk av reserveløsninger som ikke oppfyller kravene i Rammeavtalen og/eller økonomiregelverkets bestemmelser, uten at Virksomheten har tatt kontakt med DFØ om dette. Dersom reserveløsningen ikke oppfyller økonomiregelverkets bestemmelser, må Virksomheten søke om eventuelt unntak. Det er DFØ som behandler søknader fra departementene på vegne av underliggende virksomheter om unntak fra økonomiregelverket. Det er Virksomheten som er ansvarlig for at nødvendig unntak fra økonomiregelverket foreligger. 9.5 Mulig streik eller lockout hos Banken Banken skal gi Virksomheten og DFØ varsel om mulig streik eller lockout hos Banken (og eventuell underleverandør), i slik tid og på slik måte at Virksomheten og DFØ gis anledning til selv og i samråd med Banken å vurdere hvilke tiltak som (i) før eventuell streik eller lockout inntrer og (ii) i en streike- eller lockoutsituasjon, kan iverksettes (hensyn tatt til de rammebetingelser Banken har i en streike- eller lockoutsituasjon), for å avbøte skadevirkninger for Virksomhetens betalingsformidling i en slik situasjon. Avtalen Side 13 av 17

14 10. Ansvar for feil 10.1 Finansavtaleloven Bankens håndtering av feil i betalingsformidlingen, og ansvar for tap som følge av slike feil, skal være i samsvar med bestemmelsene i finansavtaleloven, jf. 31, 32, 40, 41,42, 43 og 43a med mindre annet følger av punktene 10.2 og Feil ved betaling Hvis feil i betalingsformidlingen eller andre forhold i Banken knyttet til innbetalinger til en Virksomhet fører til at beløp ikke blir rettidig godskrevet, skal Banken uten hensyn til skyld og med endelig virkning i forholdet mellom Virksomheten og Banken, godskrive Virksomhetens Arbeidskonto og overføre beløpet til Norges Bank (jf. Vedlegg 3 punkt 1.1). Det samme gjelder hvis feil i Banken knyttet til giro utbetalinger fra en Virksomhet fører til at beløpet blir avregnet for tidlig (jf. Vedlegg 3 punkt 2.5) Rentetapserstatning Ved feil og forsinkelser Banken er ansvarlig for i henhold til punktene 10.1 og 10.2, skal Banken erstatte Virksomhetens tap med renter for relevant periode. Rentetapet for det aktuelle beløpet beregnes med en rentesats som svarer til the Norwegian Overnight Weighted Average (NOWA) for den perioden feilen gjelder. Rentetapserstatning beregnes, innbetales og rapporteres for hver måned til Norges Bank. Rentebeløpet skal godskrives en egen oppgjørskonto for rentetapserstatning i Norges Bank senest femte virkedag i påfølgende måned. For alle rentetapserstatninger som overstiger 100 kroner, skal Banken samtidig oversende Norges Bank dokumentasjon for vedkommende erstatning med beskrivelse av årsaken til feilen, beløpet og tidsrommet det er beregnet rentetapserstatning for og hvilken rentesats som er benyttet. På forespørsel fra Norges Bank skal Banken også oversende tilsvarende dokumentasjon for beløp som er lavere enn 100 kroner. Virksomheten som er berørt av rentetapserstatningen og DFØ skal ha kopi av rapporteringen fra Banken til Norges Bank. Dersom omfanget av rentetapserstatninger blir vesentlig i antall eller verdi, skal partene drøfte erfaringene med kriteriene for beregning av erstatningene. Banken skal innen rimelig tid besvare spørsmål fra Norges Bank om den dokumentasjonen som er fremlagt og andre forespørsler fra Norges Bank om forhold som kan medføre rentetapserstatning. Bankens ansvar for tap skal være begrenset til den her angitte rentetapserstatningen, unntatt i de tilfelle feilen i betalingsformidlingen skyldes Bankens egen grove uaktsomhet eller forsett. Banken har ikke ansvar for tap på grunn av feil i betalingsformidling eller kontohold som skyldes Virksomheten. Avtalen Side 14 av 17

15 11. Mislighold 11.1 Av forpliktelser i henhold til Avtaleverket Ved en parts vesentlige mislighold av forpliktelser i henhold til Avtaleverket, har den annen part rett til å heve Avtaleverket ved skriftlig underretning til den misligholdende parten. Avtaleverket kan i så fall heves med umiddelbar virkning Av tidsfrister knyttet til utvikling av ny funksjonalitet DFØ har rett til å heve Avtaleverket med umiddelbar virkning dersom Banken ikke overholder de tidsfrister for utvikling av ny funksjonalitet som fremgår av eventuelt særskilt vedlegg til Avtalen. 12. Konfliktløsning Tvister som måtte oppstå i forbindelse med eller som resultat av Avtalen, og som ikke løses ved minnelighet, skal avgjøres ved søksmål. Søksmålet skal i tilfelle reises ved Oslo tingrett. 13. Opplysninger til Norges Bank Norges Bank har inngått avtale med Finansdepartementet om drift og forvaltning av statens kontoer i Norges Bank innenfor rammen av lov om Norges Bank og pengevesenet mv. Alle virksomheter som omfattes av Statens konsernkontoordning har Oppgjørskonto i Norges Bank. Banken skal overføre statens likviditet hver dag til en særskilt konto for statlige betalinger i Norges Banks oppgjørssystem (NBO) i henhold til Vedlegg 3 punkt 3. Videre skal Banken hver dag overføre data om nettoomsetning fra Virksomhetenes Arbeidskonto til Virksomhetens Oppgjørskonto i Norges Bank. Dersom det oppstår avvik i overføringene fra Banken til Norges Bank, skal Banken gi Norges Bank opplysninger om de beløp som overføres fra Virksomhetens Arbeidskontoer til Oppgjørskontoer i Norges Bank og om de rutiner som benyttes ved overføringene, slik at Norges Bank kan kontrollere riktigheten av overføringene. Nærmere rutiner for overføringer og informasjon avtales mellom Banken og Norges Bank. 14. Riksrevisjonens innsynsrett Banken forplikter seg til å gi Riksrevisjonen innsyn i systemdokumentasjon og annen dokumentasjon knyttet til Bankens tjenesteytelser i henhold til Avtaleverket. Riksrevisjonen avgjør selv hvilke opplysninger som er nødvendige for utførelse av sin revisjon. Riksrevisjonens innsynsrett gjelder ikke i den utstrekning Banken kan sannsynliggjøre at innsyn vil stride mot Bankens plikt til hemmelighold overfor tredjemann. Riksrevisjonen skal likevel ha innsynsrett også i slik dokumentasjon dersom det følger av gjeldende lovgivning. Avtalen Side 15 av 17

16 15. Samarbeid kontaktpersoner Banken skal til enhver tid ha faste navngitte kontraktsansvarlige og kundekontakter. Banken skal skriftlig informere DFØ om endringer av kontraktsansvarlige og kundekontakter. Partene skal møtes minst en gang hvert halvår for å utveksle informasjon, følge opp utviklingsoppgaver samt ta opp eventuelle spørsmål om endringer i henhold til punkt 4. For øvrig møtes partene etter behov. 16. Rapportering til DFØ mv Utviklingsrapport Banken skal minimum en gang i året, senest 1. oktober hvert år, rapportere skriftlig til DFØ med kopi til Finansdepartementet om følgende: a) Status for Bankens arbeid med å bedre rutiner og produkter tilknyttet betalingsformidling, slik at de blir godt tilpasset Virksomhetenes behov, herunder informasjon om evaluering fra brukere og om prosessforbedringer som hindrer avvik, feil og forsinkelser. b) Status for videreutvikling av metoder og kontroller for å forhindre utbetalinger til opphørte kontoer og for å sikre at mottaker får tilstrekkelig informasjon ved innbetalinger som gjelder tilbakeføringer. Omtalen skal også omfatte de tilfellene der mottakers konto er hos en annen betalingsformidler enn Banken (jf. Vedlegg 2 punkt 10). c) Oversikt over antall Virksomheter Banken har inngått avtale med, samt eventuelle endringer i antallet det siste året Informasjon om Bankens kredittverdighet Bankens skal hvert halvår, innen hhv og 31.07, sende DFØ oppdatert dokumentasjon på sin kredittverdighet (kreditt-rating). I tillegg skal DFØ umiddelbart informeres om eventuelle endringer i nivået på Bankens kredittverdighet Informasjon om Bankens tidsfrister Banken skal holde Norges Bank, DFØ, Finansdepartementet og Virksomhetene skriftlig orientert om tidsfrister for innsending og Autorisasjon av Betalingsoppdrag og stoppeoppdrag til Banken, samt cut off-tidspunkter for innbetalinger. Banken skal ta opp spørsmål om eventuelle endringer i de aktuelle tidspunktene med DFØ før nye frister fastsettes. Bankens tidsfrister er angitt i Vedlegg Transaksjonsstatistikk Banken skal føre statistikk over statens samlede kjøp av betalings- og kontoholdstjenester. Statistikken skal være fordelt på betalingsinstrument i samsvar med benevningene som er angitt i Vedlegg 10 Priser. Statistikken skal både vise samlet kjøp Avtalen Side 16 av 17

17 pr. betalingsinstrument for alle statlige virksomheter, og for den enkelte Virksomhet. I tillegg skal også transaksjonsprisen per betalingsinstrument fremkomme. Slik statistikk skal føres på månedsbasis, og skal oversendes elektronisk (på Excelformat) til DFØ innen den 15. påfølgende måned. Banker som inngår Tilleggsavtale for valutakontoer skal hvert kvartal sende oversikt i henhold til krav i Tilleggsavtalens punkt 10. Banker som inngår Tilleggsavtale for Kontantkort skal hvert kvartal sende oversikt i henhold til krav i Tilleggsavtalens punkt Statistikk for valutaveksling Banken skal gi en kvartalsvis statistikk over Virksomhetenes valutaveksling. Oversikten skal inneholde opplysninger om antall valutavekslinger, beløp per veksling, valutasort, valutakurs og vekslingsmargin Varsel om endringer i interbankgebyrer Banken skal skriftlig og uten ugrunnet opphold varsle DFØ med kopi til Finansdepartementet om eventuelle vedtak om endringer i interbankgebyrer og virkningstidspunkt for disse, jf. punkt Taushetsplikt Tillits- og tjenestemenn og revisorer hos Banken har taushetsplikt om det som de i stillings medfør får kjennskap til om den enkelte betaler og betalingsmottaker, om den enkelte Virksomhet og om andre forhold vedrørende Avtaleverket, jf. de lovbestemmelser om taushetsplikt som til enhver tid gjelder for Banken. Taushetsplikten gjelder også mellom avdelinger i Banken. Vedrørende DFØs taushetsplikt vises det til forvaltningsloven 13 og 13 b. ******************** Denne avtalen foreligger i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. Oslo, den 11. juni 2014 Avtalen Side 17 av 17

III AVTALEN. AVTALEPARTER (heretter kalt partene): DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING (heretter kalt DFØ) ... (heretter kalt Banken)

III AVTALEN. AVTALEPARTER (heretter kalt partene): DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING (heretter kalt DFØ) ... (heretter kalt Banken) III AVTALEN AVTALEPARTER (heretter kalt partene): DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING (heretter kalt DFØ) og... (heretter kalt Banken) Avtalen Side 1 av 14 Innhold 1 Avtalestruktur... 4 1.1 Kontrakten... 4

Detaljer

RAMMEAVTALE AV 29. JUNI 2010 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN

RAMMEAVTALE AV 29. JUNI 2010 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN RAMMEAVTALE AV 29. JUNI 2010 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN AVTALEPARTER (heretter kalt partene): SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING (heretter kalt SSØ) og ------------ (heretter kalt Banken)

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E av 3.10.2006 mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING Denne tilleggsavtalen ( Tilleggsavtalen ) er inngått den

Detaljer

R A M M E A V T A L E. mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

R A M M E A V T A L E. mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING R A M M E A V T A L E mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING - 2-1. INNLEDNING 3 2. AVTALESTRUKTUR/AVROP 4 3. DEFINISJONER 5 4. OMFANG OG VARIGHET AV

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester 1. INNLEDNING Etter 17 i Reglement for økonomistyring i staten skal virksomhetene benytte felles standarder

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

I Tilbudsinnbydelse for betalings- og kontoholdstjenester for staten

I Tilbudsinnbydelse for betalings- og kontoholdstjenester for staten I Tilbudsinnbydelse for betalings- og kontoholdstjenester for staten Direktoratet for økonomistyring, 28. august 2013 1 Innhold 1. OPPDRAGET... 4 2. 3. 4. 5. 6. 1.1 Oppdragsgiver og tilbyder... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Funksjonell kravspesifikasjon for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Funksjonell kravspesifikasjon for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Funksjonell kravspesifikasjon for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE RAMMER 8 1.1 Forholdet til økonomiregelverket

Detaljer

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104 14/3158 20.06.2014 Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Detaljer

Søknad om å opprette bankkonto utenfor konsernkontoordningen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Søknad om å opprette bankkonto utenfor konsernkontoordningen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Saksbehandler Deres dato Vår dato Cecilie Bugge-Asperheim 04.10.2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 958 65 625 17/287-2 Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Søknad om

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-104/ /1147 C TS/SBP Utgått. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

Nr. Vår ref Dato R-104/ /1147 C TS/SBP Utgått. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104/2006 04/1147 C TS/SBP 21.02.2006 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Regler om AvtaleGiro Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor 14.06.95 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 01.05.95. Reglene trådte i kraft 01.09.95. Reglene er sist endret 10.06.2015

Detaljer

STATENS KONSERNKONTOORDNING OPPGJØRSKONTI I NORGES BANK / AVROP PÅ RAMMEAVTALER

STATENS KONSERNKONTOORDNING OPPGJØRSKONTI I NORGES BANK / AVROP PÅ RAMMEAVTALER Til samtlige departementer og Statsministerens kontor Riksrevisjonen Deres ref Vår ref Dato 99/5981-1 C ERH/AUl 03.02.2000 STATENS KONSERNKONTOORDNING OPPGJØRSKONTI I NORGES BANK / AVROP PÅ RAMMEAVTALER

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

II Kravspesifikasjon for betalings- og kontoholdstjenester for staten

II Kravspesifikasjon for betalings- og kontoholdstjenester for staten II Kravspesifikasjon for betalings- og kontoholdstjenester for staten Direktoratet for økonomistyring, 28. august 2013 1 Innhold Innhold... 2 Definisjoner... 6 1. INNLEDNING... 10 1.1 1.2 Hovedmål for

Detaljer

Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS)

Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS) Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS) Fastsatt av styret i NICS Operatørkontor 06.07.2010 etter behandling i Bransjestyre bank og betalingsformidling

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM XXXXXX BANK ASA (banken) OG NORGES BANK

AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM XXXXXX BANK ASA (banken) OG NORGES BANK AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM XXXXXX BANK ASA (banken) OG NORGES BANK I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Avtalens omfang og definisjoner Avtalen gjelder etablering

Detaljer

Felles varslingskrav for aktørene i NICS. (Norwegian Interbank Clearing System)

Felles varslingskrav for aktørene i NICS. (Norwegian Interbank Clearing System) Felles varslingskrav for aktørene i NICS (Norwegian Interbank Clearing System) 2014 Vedtatt av styret i NICS Operatørkontor 20. oktober 2011. Sist endret 2. januar 2014 Innhold: 1 Om Felles Varslingskrav

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtalevilkår for behandling av elektroniske korttransaksjoner Del 1. Innledning 1-1. Hva avtalen gjelder

Detaljer

FORORD. Veilederen er tilgjengelig på våre nettsider www.dfo.no.

FORORD. Veilederen er tilgjengelig på våre nettsider www.dfo.no. Virksomhetenes avrop på rammeavtaler av 11. juni 2014 om betalings- og kontoholdstjenester for staten gjennomføring av minikonkurranse og direkte avrop Veileder FORORD Statlige virksomheter hadde nær 65

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse SIDE 1 AV 11 RAMMEAVTALE KJØP FOR RÅDGIVNING Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Brukersted: Bank: Denne avtale gjelder: Sett kryss Behandling av transaksjoner med BankAxept-kort

Detaljer

Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS

Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS Fastsatt 10.11.2011 av styret i NICS Operatørkontor etter behandling i Bransjestyre bank og betalingsformidling i FNO Servicekontor 04.11.2011.

Detaljer

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse

Detaljer

AVTALE OM RENTEUTJEVNING OG KUØVDEKNING FOR EKSPORTFINANS' INNLÅN OG UTLÅN (108-ORDNINGEN)

AVTALE OM RENTEUTJEVNING OG KUØVDEKNING FOR EKSPORTFINANS' INNLÅN OG UTLÅN (108-ORDNINGEN) AVTALE OM RENTEUTJEVNING OG KUØVDEKNING FOR EKSPORTFINANS' INNLÅN OG UTLÅN (108-ORDNINGEN) Denne avtalen er inngått mellom Nærings- og handelsdepartementet (Departementet) og Eksportfinans ASA (Eksportfinans).

Detaljer

Vedlegg 1 Pristabell. 1. Innenlands transaksjoner: Transaksjonspris

Vedlegg 1 Pristabell. 1. Innenlands transaksjoner: Transaksjonspris Vedlegg 1 Pristabell Banken skal i tabellene nedenfor fylle ut pris for hvert produkt og tjeneste som banken tilbyr i samsvar med foreliggende kravspesifikasjon. I den grad banken ikke finner tabellene

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154, St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/4005-11.07.2016 Søknad om unntak fra regelverket for økonomistyring i staten - Statens vegvesens kjøp

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308 Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester UNE saksnummer 17/00308 Avtale om hotelltjenester Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) Og Utlendingsnemnda (heretter

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for vaktmestertjenester

Detaljer

Utgått. Nr. Vår ref Dato R /1147 C BAa/sin Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

Utgått. Nr. Vår ref Dato R /1147 C BAa/sin Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104 04/1147 C BAa/sin 30.04.2004 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2004 med hjemmel i

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon. for Villreinnemnda for. Snøhetta og Knutshø villreinområder

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon. for Villreinnemnda for. Snøhetta og Knutshø villreinområder Normalvilkår for kontrakt om sekretariat Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder Kontrakts nr: 1 Mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og XX 1

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/ Søknad om fornyet og utvidet unntak fra regelverket om økonomistyring i staten

Deres ref Vår ref Dato 14/ Søknad om fornyet og utvidet unntak fra regelverket om økonomistyring i staten Fra: Jakobsen, Christine Ravn [mailto:christine-ravn.jakobsen@fin.dep.no] Sendt: 10. september 2014 09:30 Til: Postmottak Emne: Søknad om fornyet og utvidet unntak fra regelverket om økonomistyring i staten

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 12/4407 C TS/SBP 16.11.2012 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE Mellom OSLO KOMMUNE v/kultur- og idrettsbygg Organisasjonsnummer: 998 546 338 og Organisasjonsnummer: Konsulenttjenester virksomhetsstyring

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for.. Mellom Fylkesmannen i.. og. 1. Parter Følgende parter inngår med dette revidert kontrakt om sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for..:

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde over 54 millioner betalingstransaksjoner i 2005. Det er viktig at disse

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter.

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154, St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/4005-30.11.2015 Søknad om unntak fra regelverket for økonomistyring i staten - Jernbaneverkets kjøp av

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV INNFORDRINGSTJENESTER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV INNFORDRINGSTJENESTER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 SAKSNUMMER 2011-006571 ANSKAFFELSE AV INNFORDRINGSTJENESTER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om 169-BYM-2014 Byggeleder til bygging av Nedre

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale - Slukkeutstyr:

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Avtale innfordringstjenester Versjon: 0.1 Domstoladministrasjonen

Avtale innfordringstjenester Versjon: 0.1 Domstoladministrasjonen Avtaleutkast Innholdsfortegnelse Avtaleutkast... 1 1. Avtale om levering av innfordringstjenester... 3 2 Avtalen... 3 2.1 Formål med avtalen... 3 2.2 Kontaktpersoner... 3 2.3 Kravtyper... 3 2.4 Etablering

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

AVTALE OM FINANSIELL SIKKERHETSSTILLELSE MELLOM [TILTAKSHAVER] STATEN VED DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD

AVTALE OM FINANSIELL SIKKERHETSSTILLELSE MELLOM [TILTAKSHAVER] STATEN VED DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD AVTALE OM FINANSIELL SIKKERHETSSTILLELSE MELLOM [TILTAKSHAVER] OG STATEN VED DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD 1. PARTER Denne avtalen inngås mellom Staten ved Direktoratet

Detaljer

Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester. tekniske fag

Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester. tekniske fag TEKNISK AVDELING Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester tekniske fag 2013/2177 2013-2177 Side 1 av 7 Avtaledokument Mellom Universitetet i Oslo, Teknisk avdeling (org.nr. : 971 035 854) Adresse:

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr.

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. Avtale om gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS Org. nr. (heretter Nettselskapet) og KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. (heretter Kraftleverandør) (i fellesskap benevnt Partene) Side

Detaljer

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service

Detaljer

Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester. Byggeledelse

Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester. Byggeledelse TEKNISK AVDELING Vedlegg 3 Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester Byggeledelse 2013/7155 2013-7115 Side 1 av 7 Avtaledokument Mellom Universitetet i Oslo, Teknisk avdeling (org.nr. : 971 035

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten 28. januar 2013 Dato 25. januar 2013 Referanse 12/974 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr Rammeavtale om kjøp av arbeidstøy og verneutstyr mellom Sjøfartsdirektoratet heretter kalt Kunden og. Foretaksnr.: heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om... (kort beskrivelse av oppdraget og formålet

Detaljer

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling egiro Brukerhåndbok Versjon 4.0 2016 s. 1-9 BRUKERHÅNDBOK egiro I N N H O L D 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 8 9 10 FUNSKJONELL BESKRIVELSE AV EGIRO TJENESTENE...

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale for

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for elektrotjenester

Detaljer

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Avtale om vedlikehold og service Kunnskapsdepartementet Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Kontrakt om Vedlikehold

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi -for avrop ved NS 8407 og SSA-V Saksnr. 15/04335 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal Kommune (heretter kalt Byggherren) Sted og

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

KONTRAKT. mellom. Oslo kommune Bymiljøetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.

KONTRAKT. mellom. Oslo kommune Bymiljøetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. KONTRAKT mellom Oslo kommune Bymiljøetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om 120-BYM-2014 Gjennomføring av belysningsplan Kontrakt - Oslo kommunes

Detaljer

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 Vedlegg 4 Kontrakt KONTRAKT FOR KJØP AV Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 KONTRAKT FOR KJØP AV NORSKOPPLÆRING I KOMBINASJON MED ARBEIDSTRENING

Detaljer

Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll

Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor den 25.

Detaljer

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL,

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, AVTALE Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, er det inngått følgende avtale om drift av idrettsanlegg: 1. Avtalens varighet og omfang Denne avtalen

Detaljer

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år.

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år. Vedlegg 4 RAMMEAVTALE 12/014 vedr elektroarbeid mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling IKS Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) for perioden

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 13/3978 02.10.2013 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer