Tromsø kommune Årsmelding 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tromsø kommune Årsmelding 2002"

Transkript

1 Tromsø kommune Årsmelding 22

2 Innhold Rådmannens forord 3 Økonomisk analyse 4 Hovedoversikt drift 8 Tema Kort nytt 1 Miljøstatus 12 Kulturbyen for barn og unge 14 Landbruk i 1-års perspektiv 16 Rammeområdene Bygg 18 Skole 2 Barnehage 24 Kommunehelse 26 Pleie og omsorg 28 Barneverntjenesten 31 Sosialtjenesten 32 Kultur 34 Park og vei 36 Byutvikling 38 Brann og redning 39 Vann og avløp 4 Renovasjonen 41 Administrativ styring og støtte 42 Servicetorget 45 Kommunale foretak Avfallsbehandling Tromsø KF 46 Miljøxpert Tromsø KF 47 Tromsø Parkering KF 48 Tromsø Havn KF 49 Kulturhuset KF 5 Tromsø Kino KF 51 Tabeller, statistikk Investeringer 52 Statistikk 54 Tromsø kommunes organisasjon 55 Årsmeldinga for Tromsø kommune er utarbeidet av rådmannens medarbeidere i støtteenhetene på grunnlag av bidrag fra resultatenhetene og de kommunale foretakene. Design: Peder Norbye Grafisk AS, Tromsø Trykk: Rådhustrykkeriet Opplag: 5 eksemplarer Forside: Foto Mark Ledingham Bakside: Bibliotek-, kino- og rådhuskvartalet i Tromsø. Tegnet av HRTB Arkitekter. 2

3 Forord TROMSØ KOMMUNE 22 Fra modellbygging til iverksetting 21 var modellbyggingens år med utforming av ny organisasjonsstruktur. 22 ble året da ideene ble satt ut i livet, med etablering av nye ansvarsog kommunikasjonslinjer. Skjerpet brukerfokus medførte en flatere organisasjon med to nivåer og utstrakt delegert myndighet til 113 tjenesteproduserende resultatenheter. Det andre nivået utgjøres av rådmannsinstituttet, med ansvar for helheten. Støtteressursene ble samlet i 14 enheter, som betjener begge nivåene. Tromsø kommunes servicetorg bidrar til at vi kan møte vårt publikum på en ny og bredere måte. Se organisasjonsoversikt på side 55. For mange organisasjonsenheter ble overgangen til den nye strukturen uproblematisk. Barnehagene er et godt eksempel på dette. Gjennom Prosjekt selvstyrte barnehager som pågikk forut for organisasjonsendringen, hadde styrerne fått mye opplæring og økt kompetanse. Utfordringen for mange av enhetene, var å opprettholde tjenestetilbudet samtidig som den nye strukturen skulle gå seg til. Her har både enhetsledere og ansatte gjort et prisverdig ekstra løft. I likhet med andre kommuner som har innført flat struktur, har vi nok strevd mest med å finne fram til en god organisering av støtteenhetene. Flere av disse rammes i tillegg av en midlertidig tilværelse etter at rådhuset ble revet. Rådmannen er oppmerksom på denne problematikken, og vil derfor særlig rette en takk til alle sporty og løsningsorienterte medarbeidere i støtteenhetene. Organisasjonsendring er ikke statisk og ikke minst med tanke på tilpasning til nytt rådhus, blir det nye utfordringer også framover. med tilbakemeldinger på vår tjenesteyting, bør være en viktig del av framtidig evalueringsarbeid. Kommunens satsing på informasjon via Internett har vært et svært vellykket tiltak. Kommunestyret behandlet flere viktige plansaker også i 22. Både sluttbehandlingen av kommuneplanens arealdel for indre område, landbruksplanen, hovedplan vannforsyning o.a. representerer viktige strategivalg, som vil prege kommunens videre planlegging og handling innenfor sine respektive felt. Gledelig var det også når kommunen ble kåret til årets kulturskolekommune for sin satsing på kulturskoletilbud. Se også artikkel på sidene 14 og 15. Tromsø kommune står fremdeles foran store finansielle utfordringer så vel innen omsorgssektoren, kommunal boligbygging som i skolesektoren. Økonomien tillater fortsatt ingen hvileskjær. Selv med sterk fokus på innsparing, har det ikke vært mulig å få et regnskap i balanse. Avvikene mellom regnskap og budsjett er enda store, men regnskapsresultatet er i samsvar med de forutsetningene som ble lagt i vedtatt økonomiplan. For rådmannen er det en hovedutfordring å få økonomien i balanse, for å kunne sikre en stabil og forutsigbar tjenesteyting til kommunens innbyggere. Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak tilsier at det i kommunens årsmelding skal gis opplysninger om foretakene. Kortfattede rapporter fra de seks kommunale foretakene er derfor tatt med på selvstendig grunnlag i årsmeldingen. Kirkelig fellesråd rapportere direkte til kommunestyret om sin virksomhet. Rådmann Stein Rudaa Det trenges fortsatt videreutvikling og opplæring i bruk av kommunens styringsverktøy, slik at alle lederne har en solid plattform for utøvelse av sin administrative ledelse. De faglige utfordringene for enhetslederne er store og rådmannen håper at det vil bli mer rom for prioritering også av slik oppdatering i tida framover. For øvrig vil jeg benytte også denne anledningen til å si TAKK til alle som hver på sin måte har bidratt konstruktivt i omstillinga så langt, og som hver dag gjør sitt beste for å medvirke til god kvalitet på de tjenestene vi skal levere til våre innbyggere. Vi har alle, uansett ståsted i organisasjonen, en viktig oppgave og et felles ansvar. Vårt endringsfokus må ikke bare være innenfor de formelle strukturene, like viktig er det å styrke gode samhandlingsmønstre på tvers av enhetsgrensene. Det er ikke mulig å gi gode samlede tjenestetilbud til befolkningen uten helhetlig tenking og praktisk samhandling. Her har vi alle et ansvar. Det er viktig at kommunen er i dialoger med innbyggerne, gjennom etableringen av bl.a. brukerråd. En bedre systematisering av arbeidet Ethvert bidrag til å gjøre arbeidsmiljøet, produktene, tjenestene og økonomien litt bedre, er også med på å gjøre ishavsbyen Tromsø litt varmere. Mange takk for innsatsen. Stein Rudaa Rådmann 3

4 ØKONOMI Hovedutfordring å få økonomien i balanse Tromsø kommunes regnskap for 22 er avsluttet med et underskudd på 65 millioner kroner. På grunnlag av kostnadskontroll og prognoser gjennom 22, har man i økonomiplanen for lagt inn et forventet underskudd på 6 millioner kroner. Gjennomføring av igangsatte og nye innsparingstiltak vil være nødvendig for å komme i økonomisk balanse. Det er en hovedutfordring å få kommuneøkonomien i balanse. Tabell 1 Hovedtall fra driftsregnskapet (1) Revidert budsjett Regnskap Avvik Politisk styring Adm.styring og støtte Bygg Skoler Barnehager Kommunehelse Sosialtjenesten Pleie og omsorg Barnevern Kultur Veier og parker Byutvikling Brann og redning Vann og avløp Renovasjonen Øvrige formål og diverse fellesutg. Kulturhuset Kirkelig fellesråd Distriktsrevisjonen Korr. Interne finansieringstransaksjoner Sum netto ramme Diverse korr. pensjon og avskrivninger Skatt, rammetilskudd m.m. Brutto driftsresultat Netto finansutgifter Motpost avskrivninger og kalk.kostn. Netto driftsresultat Brukt slik: Driftsmidler til investering Bruk likviditetsreserve Avsetning/bruk fond Regnskapsresultat Positive tall på resultatlinjene er underskudd. Negative tall på resultatlinjene er overskudd. Tabell 2 Driftsresultat Driftsregnskapet (mill. kr løpende priser) Driftsutgifter rammeområdene Driftsinntekter rammeområdene Korrigert interne fin.transaksjoner Nto.driftsutg. rammeområdene Frie inntekter Div. korr. pensjon og avskrivning Brutto driftsresultat Netto renteutgifter Netto avdragsutgifter Motpost avskr./kalk.kostnader Netto driftsresultat Korrigert for VAR-sektoren Nto.driftsres.ekskl.VAR-sektoren Brukt slik: Finansiering av investeringer Dekning tidligere års underskudd Nto.avsetning/bruk av fond Regnskapsmessig resultat 4 Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Endring Prosentvis /2 234 endring 12, % ,8 % ,5 % ,6 % ,6 % ,7 % ,2 % ,2 % Store budsjettavvik Budsjettavvik forklares med at man enten har et aktivitetsnivå som er høyere enn budsjettert, eller at man har en underbudsjettering i forhold til vedtatt nivå på tjenestetilbudet. Dette har vært et viktig tema ved utarbeidelse av budsjettet for år 23, og vil være et viktig moment i fortsettelsen. Tabell 1 viser at man har et avvik på rammeområdene på 17 millioner kroner. Av dette avviket skyldes 4 millioner kroner korrekt praktisering av endrede regler innenfor VAR-sektoren. Man har korrigert regnskapet til vann og avløp, men ikke gjort det på budsjettsiden, noe som gjør at avviket blir veldig stort. Avviket på rammeområdet øvrige formål på 38 millioner kroner er sammensatt av flere problemstillinger. I hovedsak er det en differanse på overføring til pensjons-fondet på 9 millioner kroner, og at interne overføringer fra teknisk sektor på 1,1 millioner kroner er falt bort. Vurderingen for at de interne overføringene til teknisk ikke ble gjennomført regnskapsmessig, var at denne overføringen hadde sin historiske berettigelse ved at de skulle dekke hele spekteret av økonomitjenester fra gammel økonomiseksjon. Størst avvik er det for pleie og omsorg. Avviket mellom regnskap og budsjett er på 58,5 millioner kroner. Dette avviket er et uttrykk for aktivitetsøkningen innen sektoren samt lønnsvekst blant de ansatte. Man ser at innsparinger som var forutsatt i budsjettet på om lag 17 millioner kroner, ikke har hatt nevneverdig effekt. Avviket mellom driftsnivå og budsjett har blitt videreført fra tidligere år og også inn i 22. Økningen i brutto utgifter fra 21 til 22 er på omlag 2 millioner, noe som gir en realvekst på 4,2 %. Seminaret omsorgssenter ble åpnet høsten 21 og helårseffekten for denne driften gjør seg gjeldende i 22. Det ble tatt i bruk 24 nye sengeplasser, og denne veksten er beregnet til

5 ØKONOMI 1 millioner kroner for 22. Brukermassen blant pleietrengende hjemmeboende anses som stabil i perioden. Utgiftene til ressurskrevende brukere har hatt en økende tendens fra 2 til 22 (13 nye brukere). I gjennomsnitt brukes det 1,2 millioner kroner pr. ressurskrevende bruker, og økningen vil således utgjøre 15 millioner kroner i denne perioden. Økningen kom hovedsakelig fra 2 til 21. Veier og parker har et avvik på 15 millioner kr. Dette skyldes i hovedsak vintervedlikehold og budsjett opprydding på bydrift. Ved denne oppryddingen på bydrift har man overført overskuddet til investeringssiden. Siden overskuddet er en del av kommunens totale balansering av driftsregnskapet, kan ikke dette i tillegg disponeres til investeringssiden. Dermed får bydrift et budsjett som krever både et overskudd og overføring til investeringer, mens man i realiteten ønsket å få budsjettet til å gå i null. Figur 1 Brutto utgifter pleie- og omsorg 2-22 Budsjett og regnskap (22-kroner) 5 For sosialtjenesterammen er avviket 1,3 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak 8,5 millioner kroner i høyere utgifter til økonomisk sosialhjelp enn budsjettert. Andre mindre avvik på rammeområdene viser at for barnevernet ble avviket 3,8 millioner kroner. Av dette kan 2,8 millioner knyttes til økte utgifter for plassering av barn i barnevernsinstitusjon. Mens for rammeområdet kommunehelse ble avviket 4 millioner kroner hvorav 3,8 millioner kroner er knyttet til allmennlegetjenesten. Dette skyldes underdekning av utgifter til utekontor, at fastlegereformen koster mer enn forventet og at basistilskuddet til legene ble økt som en del av legenes sentrale lønnsoppgjør. Regnskapsavslutningen Regnskapet for 22 er gjort opp med et underskudd på 65 millioner kroner. Man har påbegynt tilnærmingen av regnskapsføringen innen VARsektoren i retning av selvkost. I forhold til tidligere år utgjorde den nye beregningsmåten på VAR en flytting av omlag 35 millioner kroner over til den skattefinansierte økonomien. Tidligere var faktisk betalte renter og avdrag på lånegjeld belastet VAR. I tillegg ble egenkapital fra VAR overført til investeringer. Etter retningslinjene for selvkostberegningen skal et overskudd utjevnes mot et selvkostfond, slik at man unngår hyppig justering av gebyrer. Videre inngår avskrivninger sammen med alternativ kapitalkostnad av kommunens investerte beløp i selvkostkalkylen. Kostnadselementene i denne kalkylen må kvalitetssikres i 23 for å sikre riktig behandling av VAR-midler. Man må spesielt skille mellom VAR sin egenkapital og kommunens øvrig investerte kapital innen VAR-området. Videre må kommunen lage slik kalkyle også for slam og renovasjon. Regnskapet til avløp er avsluttet med et overskudd til selvkostfond på omlag 19 millioner kroner, mens vann fikk en underdekning på omlag 11 millioner kroner. For slam og renovasjon har man ikke utarbeidet samme selvkostkalkyle, man har derfor fulgt tidligere praksis på de to områdene. For renovasjon er det i løpet av året skilt ut kommunale foretak. Regnskapet for resultatenheten er gjort opp med en underdekning på omlag 1,2 millioner kroner. Underdekningen for vann og renovasjon er avsluttet mot likviditetsreserven siden tidshorisonten for utjevning av gebyrinntektene er på 3-5 år. Kommunale regnskaper: Det kommunale regnskapet er finansielt orientert. Det vil si at regnskapet viser hvordan midlene er skaffet til veie, og til hvilke formål pengene er anvendt. Kommunale regnskap er delt i et driftsregnskap og i et investeringsregnskap. Kostra: Man har ikke brukt kostra analyse i årsmeldingen siden man kun har foreløpige tall som er rapportert til SSB. Endelige kostratall kommer i juni, og en analyse av disse vil bli utarbeidet i forbindelse med økonomiplanarbeidet. VAR-sektor: Vann, avløp og renovasjon er økonomisk skilt ut fra kommunens øvrige økonomi. VAR-sektoren skal ha en null økonomi slik at brukerne skal betale det disse tjenester koster Budsjett Regnskap Sentraladm. Byggforvaltning Skole Barnehager Helse og sosial Kultur Teknisk Figur 2 Andel av brutto utgifter Øvrige 5

6 ØKONOMI Frie inntekter: Skatteinntekter og rammetilskudd fra staten omtales ofte som frie inntekter. Dette er inntekter som i motsetning til øremerkede tilskudd ikke er bundet til bestemte formål. Oversikter: I oversiktene fremstilles utgifter som positive tall og inntekter som negative tall. Investeringssiden Samtlige prosjekter må fullfinansieres på investeringssiden. Det betyr at prosjekter som mangler finansiering må føres mot likviditetsreserven ved bruk av begrepet underdekning. Omorganisering Kommunens omorganisering har betydning for sammenligning med tidligere års tall. Man har prøvd å sette opp årets tall i samsvar med tidligere rammer, slik at det blir mest mulig rett. 6 Figur 3 Investeringer ekskl. VAR (hele 1 kr) Pensjonsutgifter Regnskapsføringen av pensjonsutgifter er fra og med 22 endret slik at betalte pensjonsutgifter utgiftsføres i bevilgningsregnskapet, samtidig som premieavviket inntektsføres. En vil dermed utgiftsføre netto normal pensjonskostnad 117 millioner kroner i regnskapsåret, med inndekning av premieavviket påfølgende år. Tromsø kommune vil dekke dette over de neste 15 år med omlag 2 millioner kroner årlig slik regelverket tillater. Pensjonsutgifter er fordelt på resultatenhetene, bortsett fra et rest beløp på omlag 21 millioner kroner som er utgiftsført på fellesansvar, siden rammene ikke hadde fått tilført budsjettmidler til dekning av merutgiftene for pensjon. Premieavviket inntektsføres på fellesansvar. Pensjonsmidler føres som anleggsmidler, mens pensjonsforpliktelser føres under langsiktig gjeld. Kommunens ansatte er medlem av Vital, KLP og Statens pensjonskasse Frie inntekter Skatteinngangen ble 9,4 millioner kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak tekniske forhold knyttet til at fordelingstall for 21 er redusert etter at endelig ligningsresultat for 21 forelå. I tillegg bidro den økte arbeidsledigheten til skattesvikt mot slutten av året. Balansen Økning i eiendeler skyldes i hovedsak at pensjonsmidler på omlag millioner kroner er tatt inn som anleggsmidler i samme gruppering som aksjer og andeler. Tilsvarende økning i langsiktig gjeld er knyttet til pensjonsforpliktelser med omlag millioner kroner. Øvrig langsiktig gjeld er økt med 37 millioner kroner. Tromsø kommune betjener ennå lånegjeld for de kommunale foretakene Miljøexpert, Avfallsbehandling og delvis Tromsø Parkering. Disse midlene er bokført som kortsiktig fordring mot de kommunale foretakene, og foretakene har bokført midlene som kortsiktig gjeld mot Tromsø kommune. For øvrig har Tromsø kommune nedskrevet bokførte verdier på anleggsmidler som de kommunale foretakene har tatt inn i åpningsbalansene sine. Frie fond er nesten brukt opp, mens bundne fond med øremerkede midler gjenstår ennå som egenkapital. Likviditetsreserven for drift er bedret i 22 som følge av teknisk endring på grunn av utskillelsen av de kommunale foretakene. Likevel bidrar underdekning vann og underdekning renovasjon negativt med omlag 12 millioner kroner. Investeringssiden Investeringssiden har hatt et normalt år, der framdriften er bra i forhold til budsjettet. I år ble andre byggetrinn på Reinen skole ferdigstilt, samtidig som en del andre prosjekter ble helt eller delvis ferdig. Det gjelder prosjekter som Workinnmarka skole, Kvaløyvågen havn og Buss 2. I tillegg har man kommet i gang med en del store prosjekter som for eksempel rådhuskvartalet, boliger for funksjonshemmede og Storelva 1-1 skole. Finansiering av prosjekter er basert på politiske vedtak. Selv om økonomiplanen vedtas med samlet finansiering for hele investeringssiden, har man utarbeider spesifisert finansieringsplan for den enkelte prosjekt. En slik spesifisering vil man finne i dokumentet skjema 2 oversikt over investeringer. Salg av aksjer ligger inne med 33 millioner kroner i år 22. Dette er midler som er fordelt på de enkelte prosjektene selv om aksjene enda ikke er solgt. På investeringssiden bruker man begrepet underdekning for å finansiere en del prosjekter. Underdekning er et regnskapsmessig begrep som brukes for å saldere investeringssiden. Det som føres mot underdekningen må finansieres året etter, siden det er lån av likviditet. I år 22 ble 56 millioner kroner ført mot underdekning. Årsaken til det er at 9 millioner er forskuttert av neste års budsjett, 41 millioner er utsatt låneopptak eller statstilskudd som ikke er kommet inn, mens 6,3 millioner kroner er overforbruk og føringer uten budsjett. Det er kun det siste på 6,3 mill. kr som vil få negative konsekvenser for investeringssiden, da dette er forbruk som mangler finansiering i år 23. Mer detaljer og finansiering av dette vil bli lagt fram som egen sak til politisk behandling i april/mai. I samme sak kommer man til å overføre ubrukte midler fra år 22 til 23. Delvis på grunn av underskudd i driftsregnskapet og delvis på grunn av endret regnskapsføring innen VAR, er overføring av driftsmidler til investeringsregnskapet omfattet av strykningsbestemmelsene ved underskudd i driftsregnskapet. Dette gjelder totalt 53 millioner kroner fordelt

7 ØKONOMI på 5 millioner kroner på maskinstasjon, 42 millioner kroner på vann og 5 millioner kroner på renovasjon. Lånegjeld Nye låneopptak har hovedsakelig gått til å finansiere prosjekter innenfor skole- og helsesektoren. Det gjelder blant annet finansiering av Storelva skole og andre byggetrinn på Reinen skole. Prosjektet Boliger for funksjonshemmede er også lånefinansiert i 22. Tromsø kommune har videre tatt opp 5 millioner kroner i etableringslån i 22. Kommunens langsiktige lånegjeld var ved årsskiftet på 2.52 millioner kroner når pensjonsforpliktelser er holdt utenfor. Dette er en økning på 37 millioner kroner fra foregående år. Tromsø ligger langt over landsgjennomsnittet i lånegjeld pr. innbygger. Hver tromsøværing er for tiden belastet med kroner i kommunal lånegjeld. Noe av kommunens høye lånegjeld kan forklares med store låneopptak til omsorgsboliger, sykehjem og innenfor VAR-sektoren, der husleie, statlige tilskudd og kommunale avgifter finansierer renter og avdrag. Omtrent halvparten av kommunens lånegjeld er knyttet opp til selvfinansierende lån. Det ble også forskuttert byggelån til rådhus, flerkinoanlegg og bibliotek i 22 på 2 millioner kroner. Rentefastsettelsen på dette byggelånet ble fastsatt i februar 23. Lånegjeld tilknyttet skattefinansierte investeringer utgjorde ved årsskiftet i underkant av 1. millioner kroner, mot 94 millioner kroner i 21. Renter og avdrag En høy kommunal lånegjeld medfører store årlige utbetalinger i renter og avdrag. Om lag 75 % av kommunens lånegjeld er bundet opp i faste langsiktige rentekontrakter. Likevel påvirkes kommunens renteutgifter av et relativt høyt rentenivå i Norge. Kommunene er pliktig til å føre påløpte renter, noe som har gitt økte renteutgifter i 22. Kommunens renteinntekter har steget de siste årene, for så å falle noe i 22. Dette skyldes blant annet lavere utbytte fra Troms Kraft AS, der man mottok 16 millioner kroner i 22, mot 24 millioner kroner i år 21. Netto kapitalutgifter økte i 22 med 33 millioner kroner fra foregående år. Dette skyldes en kombinasjon av økte låneopptak som gir høyere rente- og avdragsutgifter, samt lavere utbytte fra Troms Kraft AS. Tabell 3 Endring i lånegjeld. (tall i mill. kr) Endring i lånegjeld: Opptak av nye lån Avdrag = Endring i lånegjeld Lånegjeld pr Tabell 4 Sammensetning av kommunens lånegjeld* (tall i mill. kr) Sammensetning av kommunens lånegjeld: Ordinære skattefinansierte investeringer* Selvfinansierende boliger VAR-sektoren Investeringer i grunnskolen - reform Lån til videre utlån** Byggelån, Rådhus, flerkinoanlegg og bibliotek 2 Ordinære investeringer / total lånegjeld 55,95 % 53,32 % 54,26% 49,6% * Korrigert for avdragsavsetninger ** Etableringslån i Husbanken, låneavtale med Ullsfjord Bilservice osv. Figur 4 Gjeld pr. innbygger Tabell 5 - utførte årsverk Figur 5 - Netto kapitalutg (løpende priser, mill kr) ,4 14,6 155,5 15,2 122,7 156, Samlet sett økte netto kapitalutgifter i 22 med 33 mill. kr fra foregående år. Dette skyldes en kombinasjon av økte låneopptak som gir høyere rente- og avdragsutgifter, samt lavere utbytte fra Troms Kraft AS. Antall utførte årsverk Endring fra 21 Sentraladministrasjonen Administrasjon og pol. styring 216 Skole ,3 % Barnehager ,6 % Helse og sosial Kommunehelse 98 Sosialtjenesten ,3 % Pleie og omsorg ,9 % Barnevern ,9 % Kultur ,1 % Byutvikling ,8 % Brann og redning ,7 % Kommunale veger Veier og parker 117 Byggforvaltninga ,3 % Vann og avløp ,7 % Renovasjon ,3 % ,2 % På grunn av omorganisering er tallene for rammeområdene ikke sammenlignbare med tidligere år. Parkering, Avfallbehandling og Miljøexpert er blitt kommunale foretak. Til sammen er 42 årsverk overført til foretakene. Årsverk utført av private på oppdrag for kommunen - for eksempel brøyting, anleggsvirksomhet, konsulenttjenester m.v. - inngår ikke i oversikten. Beregningen av utførte årsverk må gjøres manuelt og oversikten viser derfor ca. tall.. For 22 er det levert lønns- og trekkoppgaver. Tilsvarende tall for 21 var

8 ØKONOMI Hovedoversikt drift Rammeområder Regnskap 22 Revidert Avvik Budsjett 22 Budsj.-Regnsk 11 Politisk styring Brutto utgifter Inntekter Netto utgifter Adm.styring og støtte Brutto utgifter Inntekter Netto utgifter Bygg Brutto utgifter Inntekter Netto utgifter Skoler Brutto utgifter Inntekter Netto utgifter Barnehager Brutto utgifter Inntekter Netto utgifter Kommunehelse Brutto utgifter Inntekter Netto utgifter Sosialtjenesten Brutto utgifter Inntekter Netto utgifter Pleie og omsorg Brutto utgifter Inntekter Netto utgifter Barnevern Brutto utgifter Inntekter Netto utgifter Kultur Brutto utgifter Inntekter Netto utgifter Veier og parker Brutto utgifter Inntekter Netto utgifter Byutvikling Brutto utgifter Inntekter Netto utgifter Brann og redning Brutto utgifter Inntekter Netto utgifter Vann og avløp Brutto utgifter Inntekter Netto utgifter Renovasjon Brutto utgifter Inntekter Netto utgifter Øvrige formål og Brutto utgifter diverse fellesutgifter Inntekter Netto utgifter

9 ØKONOMI Rammeområder Regnskap 22 Revidert Avvik Budsjett 22 Budsj.-Regnsk Kulturhuset Kirkelig fellesråd Distriktsrevisjonen Sum rammer brutto Sum rammer inntekter Sum rammer netto Ikke fordelte pensjonsutgifter inkl. avg Premieavvik pensjon inkl. avg Avskrivninger eks. VAR Korr. finanstransaksjoner netto i rammene Sum netto korrigert Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt Rammetilskudd Refusjon reform97, invest Refusjon eldreomsorg, invest Psykiatrimidler Momsrefusjon Sum frie inntekter Brutto driftsresultat Renteutgifter Utbytte Renteinntekter Avdrag på lån Utlån sosial og næring Mottatte avdrag på utlån Netto finansutgifter Motpost renter og avdrag Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Brukt slik: Avsetning disposisjonsfond Avsetning bundne fond eks avløp og slam Avsetning låneavdrag fond Avsetning overskudd avløp Avsetning overskudd slam Avsetning likviditetsrerve Underdekning vann selvkost Underdekning renovasjon Overført til investeringsregnskapet Bruk av disposisjonsfondfond Bruk av låneavdrag fond Bruk av bundne fond Årets regnskapsmessige resultat (underskudd) Positive tall = utgifter Negative tall = inntekter Positive tall på resultatlinjene er underskudd Negative tall på resultatlinjene er overskudd Merknad: Internkontoplanen er endret og rammeområdene er justert som følge av omorganiseringen. Opprinnelig budsjett var lagt etter gammel kontoplan og gamle rammer. Rammene i regnskapsdokumentet er forsøkt tilpasset samme oppsett som for budsjett 23. Regnskap for 21 er ikke tatt med pga omorganisering og endret rammeinndeling. For vann og avløp og for renovasjon vises det til merknad i note. Avdrag på lån sees i sammenheng med avsetning og bruk av avsetning låneavdrag fond. I budsjett inngår bruk/avsetning fond. 9

10 KORT NYTT 1 Kroken sykehjem fikk HMS-prisen i 22. Kommunalsjef Ivar Sæther overrakte bilde og sjekk pålydende 1. kroner til enhetsleder Eva Olsen. Fagopplæring og sysselsetting Fagoppæring og sysselsetting er tiltak som utnytter kommunens samlede kompetanse til bedriftsintern opplæring, rekruttering og sysselsetting av ungdom. 15 lærlinger avla fagprøven høsten 22, med bestått resultat. Tromsø kommune har fått et omdømme som en seriøs opplæringsinstitusjon. Ca. 13 kommunalt ansatte har hel- eller delansvar for veiledning av våre lærlinger. Det er en vedvarende utfordring å opprettholde stabilitet og system for veiledningsoppgavene. Utplasserte personer via Aetat har basert seg på to hovedgrupper av tiltak. Dette er hovedsakelig ordinære lønnstilskudd og midlertidig sysselsetting, inkludert arbeidstreningsgrupper. Ledigheten i Tromsø ved utgangen av året var på 2,6 %. Attføring Tromsø kommune skal, så langt det er mulig, gi alle ansatte en trygg arbeidsplass, selv om den ansattes muligheter til å utføre eget arbeid har endret seg på grunn av helsetilstand. Attføringsutvalget har som mål å være behjelpelig med å finne gode muligheter til varige løsninger for de berørte arbeidstakerne gjennom bruk av både interne og eksterne tiltak. Utvalget har behandlet 23 saker fra 21 for videre behandling, og har i 22 fått 81 nye saker. Fra mars til september 22 ble 45 av sakene behandlet av personalveileder. Årsaken var usikkerhet om midler til bedriftsintern attføring. Et godt samarbeid med de ulike enhetene og Tromsø trygdekontor, gjorde at en kom frem til ulike løsninger inntil attføringsutvalgets møte i september. Nye rutiner er gjort gjeldende fra 16. september. Det ble holdt to kurs i oppfølging av sykemeldte, hvor attføringsarbeidet inngår som en del av kurset. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Jevnlig fokus på helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) har bidratt til økt forståelse av dette arbeidet. Hele 6 % av enhetene hadde i 22 etablert eller holdt på å etablere HMS grupper. Det har vært en jevn aktivitet i arbeidsmiljøutvalg (AMU), attføringsutvalg (ATU), arbeidslivets komite for alkoholisme og narkomani (AKAN) og kjemikalieutvalget. Etablering av elektronisk kjemikalieregister er startet opp. Revisjonen av Hovedbok HMS er påbegynt og ventes ferdig våren 23. Det har blitt avviklet tre HMS 4 timers kurs, og opplæring i kjemikalieregistrering er gjennomført også i år. Arbeidsmiljøutvalget deler hvert år ut en arbeidsmiljøpris på 1. kroner. Prisen blir tildelt et tjenestested i Tromsø kommune som gjennom arbeidsmiljø og systematisk HMS arbeid har skapt resultater siste året. I 22 gikk prisen til Kroken sykehjem. I 22 ble det registrert 179 interne skademeldinger. 28 meldinger var skader og 6 % av disse førte til sykefravær. Erfaringer viser at det er en viss under-rapportering. Kommunen har nå en fellesordning med kjøp av tjenester fra Stakkevollan bedriftshelsetjeneste, for de som er lovpålagt å ha dette. Generelt sett har kommunen vært fornøyd med den bistand en får. Utredningsarbeid er påbegynt angående fremtidig tilknytningsform til bedriftshelsetjeneste. Dette på bakgrunn av vedtak i AMU om tilgang til bedriftshelsetjeneste for alle ansatte. Sykefravær Totalt sykefravær for 22 endte på 9.7 %, det samme som i 21. Langtidsfraværet har en nedgang fra 74.9 % til 72.2 %. Sykefraværet viser en nedgang blant kvinner. Den kvartalsvise statistikken de siste årene viser en tendens med størst fravær i første kvartal. I 22 var dette 1,3 %. Sykefraværsprosjektet Friskt arbeid ble avsluttet i november 22. Inngåelse av en intensjonsavtale med utvidelse av egenmeldingsordningen ble gjort høsten 22. I henhold til avtalen skal fraværet ned med 2 % i løpet av to år. Det er for tidlig å antyde effekten av dette. Selv om kommunen følger den generelle tendensen i arbeidslivet anser en sykefraværet for å være for høyt. Sykefraværet i Tromsø kommune i % 1% 8% 6% 4% 2% 6,7% 7,5% 8,% 8,9% 9,4% 9,7% 9,7%

Innhold. Layout: Lundblad media AS, Tromsø kommune Trykk: Rådhustrykkeriet. www.tromso.kommune.no postmottak@tromso.kommune.no

Innhold. Layout: Lundblad media AS, Tromsø kommune Trykk: Rådhustrykkeriet. www.tromso.kommune.no postmottak@tromso.kommune.no Årsmelding 2006 Innhold Forord...3 Tema Økonomisk analyse... 4-9 Servicekvalitet under lupen... 10-11 Stort engasjement for brukerundersøkelse... 12-13 Kortnytt HMS arbeid...14 Sykefravær...14 Likestilling...14

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Balsfjord kommune - for framtida

Balsfjord kommune - for framtida Balsfjord kommune - for framtida 30.mars 2009 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Hovedoversikt drift... 5 Analyse... 8 Ordfører og folkevalgte organ... 18 Rådmannen og rådmannens støttegruppe... 19 Økonomikontoret...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Grimstad kommune. Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad. Besøksadresse: Arendalsveien 23. Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.

Grimstad kommune. Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad. Besøksadresse: Arendalsveien 23. Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune. Årsmelding 2014 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune. Bilder: Solveig Jentoft,

Detaljer

Regnskap, årsberetning og årsrapport 2014 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2014. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnskap, årsberetning og årsrapport 2014 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2014. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Bruene i Fet. Fotograf: Roger Wangberg Regnskap, årsberetning og årsrapport 2014 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2014 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innhold 1 Visjon, verdier, overordnede

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for 2010 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet. Budsjett

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen Politisk ledelse 2008 2011 BYSTYRE 55 representanter ordfører Rolf Erling Andersen FORMANNSKAP 13 representanter ordfører Rolf Erling Andersen KONTROLLUTVALG Magnhild Holmberg HOVEDUTVALG HELSE- OG SOSIAL

Detaljer

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer