MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER"

Transkript

1 MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER KURSDAGENE 2014 DIREKTØR FORRETNINGSUTVIKLING SVEIN KALDESTAD KRUSE SMITH EIENDOM

2 FRA SØRLENDING TIL TUNG NASJONAL AKTØR Kruse Smith AS etablert i 1935 Ca 1000 ansatte Ca 4,3 mrd oms Kruse Smith har ni kontorer Regionkontorene ligger i Kristiansand, Stavanger og på Lillestrøm Konsernets hovedkontor med konsernstab ligger i Kristiansand

3 VI STÅR STØTT PÅ FIRE FORRETNINGSOMRÅDER

4 BYGG Ingen av dem er like, men alle er like viktige for byggherren

5 BYGGFORNYELSE Vi gjør bygg fine

6 ANLEGG Vi bygger det moderne Norge

7 EIENDOM Framtidens byer krever framtidsrettede prosjekter

8 DEFINISJON BYGGELEDER I OPS-PROSJEKTER BYGGELEDERS OPPGAVE ER FØRST OG FREMST Å FØRE TILSYN OG KONTROLL MED YTELSENE FRA ENTREPRENØR I PRODUKSJONSFASEN. OPPGAVENE KAN OGSÅ BEGYNNE ALLEREDE I UTVIKLINGSFASEN, FOR SENERE Å FØLGE PROSJEKTET I GJENNOMFØRINGSFASEN FRAM TIL OVERLEVERING

9 AGENDA Generelt om OPS - definisjoner Organisering av OPS-prosjekter Hvilken oppgaver kan tilfalle byggeleder Brukers behov og hvilke rammebetingelser dekker disse på en optimal måte Hvordan utformes bygget anlegget 3 eksempler Aquarama Arendal Brannstasjon Lyngdal Ungdomsskole FDVU-LCC

10 HVA ER OPS? Et OPS er en avtale mellom det offentlige og en eller flere private parter hvor de private parter leverer tjenester på en slik måte at det offentliges mål for tjenesteleveransen harmoniserer med fortjenestemålene til de private parter og hvor effektiviteten av denne harmoniseringen hviler på tilstrekkelig overføring av risiko fra offentlig til privat side. (OECD, 2008)

11 HVORFOR VELGE OPS? Maksimere det samfunnsøkonomiske overskuddet Et tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt hvis befolkningen er villige til å betale minst så mye som tiltaket koster Dra nytte på privat kunnskap og krav til produktivitet Korrekt plassering av risiko Risiko håndteres best om den plasseres hos den part som har best mulighet til å påvirke utfallet av den. Fokus på samarbeid fremfor motpartstankegang. Det offentlige kan fokusere på hva som skal leveres fremfor hvordan det skal leveres

12 HVILKE PROSJEKTER EGNER SEG FOR OPS? Større og komplekse bygge- og infrastrukturprosjekter som involverer utvikling og drift Eksempler på dette kan være: Vei Skole Sykehjem Fengsel Administrasjonsbygg Badeanlegg

13 FORDELER VED OPS Økt effektivitet ved bruk av incitamenter Sikre vedlikeholdet i en lengre periode Fokus på hele livsløpet Entreprenør- driftskompetanse med fra starten Lavere risiko for offentlig part. OPS-prosjekter leveres langt oftere på tid og kost. Økt budsjetteringspresisjon Modellen krever nøye gjennomgang av kostnads- og risikobildet. Dette gjør at man får etablert et realistisk budsjett. Dette forhindrer optimistisk budsjettering for å sikre prosjektstart At den private part står friere til valg av løsning stimulerer til innovasjon Virkningsfulle incitamenter

14 OFFENTLIG FINANSIERING RIMELIGERE? Riksrevisjonen i Storbritannia, National Audit Office, fant i en studie fra 1999 at bare 30 % av offentlige prosjekter ble levert på tid og 27 % ble levert innenfor budsjett. En annen større studie fra HM Treasury viste at 88 % av alle OPS prosjekter ble levert innenfor tid og budsjett. Riksrevisjonen i Norge retter kritikk mot vegvesenet i rapport fra november 2013 (Byggeindustrien, artikkel nov 2013) Av 80 kontrakter hadde 48 en overskridelse på minimum 10 % og 22 hadde en overskridelse på 30 %. Samlet opprinnelig kontraktsverdi var mnok Disse kostet mnok 4421, dvs en snitt overskridelse på 21,2 %

15 ULEMPER VED OPS Høye transaksjonskostnader i starten Omfattende anskaffelsesprosess som medfører relativt høye tilbudskostnader. Dette kan medføre noe mindre deltakelse, spesielt fra mindre selskaper Komplisert juridisk Men: Antatt lavere konfliktnivå, som fører til lavere transaksjonskostnader i senere faser Høyere kapitalkostnader ved privat finansiering? Private aktører kan ikke låne til samme rente som det offentlige. Det offentlige sender regningen til skattebetalerne disse bærer risikoen Konkursrisiko Nedsiden ved konkurs av et sentralt firma i en slik modell kan medføre utfordringer. I tillegg øker faren for konkurs da prosjektene er over så lang tidshorisont (ved eier, driftsansvar) Svakere politisk styring Politisk påvirkningsmulighet reduseres tidligere i prosessen en i tradisjonelle prosjekter Lite fleksible kontrakter Hvis behovet endres drastisk etter en periode kan det være utfordrende å tilpasse bygget/tjenestene.

16 FINANSIERING - Det finnes en rekke varianter for finansiering av OPS prosjekter. Offentlig Finansiering Privat Offentlig eierskap Delt eierskap Privat eierskap med fortung betalingsplan. Privat eierskap Det offentlige påtar seg hele finansieringen og står som eier av bygget. OPS-effektene oppnås ved incitamentsordninger Både offentlig og privat side er deleier i OPS selskapet. Privat part har vanligvis over 50 % av aksjene Det offentlige betaler ut mesteparten av byggekost ved ferdigstillelse. Dette gjør det periodiske utbetalingene lavere, og renteeffekten blir mindre. Privat part er eier av prosjektet og leaser bygget til det offentlige, som regel etter en lineær prismodell + KPIjustering

17 BETALINGSPROFIL OPS VS TRADISJONELL GJENNOMFØRINGSMODELL Kr. Tradisjonell anskaffelse Kr. OPS anskaffelse Kostnadsoverskridelse? Kapitalkostnad T i d s o v e r k r i d e l s e Løpende kostnader drift og vedl år Utv.-bygggefase Driftsfase Tid Ingen betaling før fasiliteter er klare år Utv.-bygggefase Betaling basert på bruk, standard og evt. basis tjenesteyting Betaling basert på tilgjengelig Driftsfase

18 ULIKE OPS VARIANTER FORDELING AV RISIKO OG ANSVAR NB IKKE UTTØMMENDE Hvorvidt et prosjekt ansees som OPS handler i stor grad om plassering av risiko og ansvar. Denne matrisen gir et grovt overblikk på ansvarsfordeling (OPS-portalen) Ansvar Offentlig Privat aktør Konseptdesign Finansiering Prosjektering Bygging Bygningsteknisk drift Drift av ytelse Inntjening v/brukerbetaling Overføring av eierskap Da partene fritt kan bli enige om hvilke elementer som skal plasseres hos hvem er det vanskelig å si hvor grensen til OPS går. Det finnes en rekke mulige utfall av overnevnte skisse. Ansvaret for de ulike elementene kan plasseres hos offentlig part, privat part, eller hos begge.

19 HVA ER DET VIKTIGSTE BEHOVET ET BYGG ELLER ANLEGG SKAL DEKKE? Funksjonskrav - være utformet slik at «primærproduksjonen» skal kunne gjennomfører mest mulig effektivt med optimalt resultat Eks. skole fysiske omgivelser som bidrar til trivsel for elever og lærere Målsetting: best mulig læringsutbytte pr. elev. Utviklings- og byggekostnader skal optimaliseres FDVU- kostnader skal optimaliseres Summen av utviklings- og byggekostnader og neddiskonterte driftskostnader over byggets økonomiske levetid skal være lavest mulig.

20 HVILKE KOSTNADSBÆRERE ER VIKTIGST I F.EKS ET SKOLEBYGG Kostnader «primærproduksjonen» : Ca 7,5 elever pr. årsverk a kr = ca Ca 13 kvm pr. elev a fdv kost a kr.690 = ca Øvrige driftskostnader adm./materiell = ca Kapitalinnsats pr. år pr. elev kr., 4% rente, 40 år = ca Sum pr. elev pr. år = ca Kapitalkostnadene utgjør ca 15% av totalkostnadene pr. elev. 2 % «produktivitetsøkning» tilsvarer en mulig økt investering pr. elev på ca 12,5 %. I en skole til 150 mill kan det derfor investeres ca 19 mnok i «produktivitetsfremmende tiltak» Dette vil være betydelig høyere ved f.eks et sykehus eller sykehjem x2%X360 = /0,05= mnok 19

21 NORMAL ORGANSERING AV OPS-PROSJEKT Kommune m.v den som sørger for en lovpålagt oppgave OPS - kontrakt Oppgaver for byggeleder hvem er oppdragsgiver? Långiver - bank OPS-selskap utviklefinansiere?- byggeherre - drifte Egenkapital- Eiere Kontrakter med underleverandører Entreprenør - bygging Operatør FDVU teknisk drift bygg Leverandør av primærtjenester? F.eks Omsorgstjenester

22 MULIGHETER FOR BYGGELEDER Kan levere tjenester både til kommune og OPS-selskap fra prosjektets oppstart: Utviklingsfase Definisjon av prosjektkrav Brukermedvirkningsprosesser Fleksibilitet ulik bruk Generalitet flerbruksmulighet Elastisitet større og mindre arealer Skisse- og forprosjekt fase Byggefase Krav til FDVU

23 UTFORDRINGER FOR «BYGGELEDER I UTVIDET FORSTAND» Klar definisjon av oppdragets innhold og ramme Kan være utfordrende å definere i komplekse OPSprosjekter, primært i utviklings- og forprosjektfasen Utviklingsfase Tilegne seg ny kunnskap og «stammespråk», f.eks for skoler: ulike pedagogiske retninger, læreplan 97, kunnskapsløft, lukkede og åpne undervisningsarealer Definerte brukerkrav Fleksibilitet ulik bruk Generalitet flerbruksmulighet Elastisitet større og mindre arealer Forprosjekt som skal følges opp etter: Tradisjonell kostnadsoppfølging, dog hensyntatt FDVU kostnader

24 SENTRALE LOVVERK I OPS Lov om offentlig anskaffelse (LoA) Forskrifter til LoA Offentlighetsloven innsynsrett KOFA sanksjonsmuligheter Positiv- og negativ kontraktsinteresse Konkurranseformer med og uten forhandlingsforbud

25 SUKSESSFAKTORER FOR ET VELLYKKET OPS PROSJEKT Veloverveid valg av gjennomføringsmodell Erfaringene viser at sjansen for å lykkes er større hvis OPS er valgt basert på en grundig vurdering av alternativene og OPS viser seg å være beste modell. God politisk forankring OPS er en «betent» gjennomføringsmodell, og god politisk støtte er vesentlig for en smidig prosess. Klare mål for prosjektet som er forenelig med en OPS modell. Målene må være entydige og målbare. Et velfungerende marked Flere tilbydere er nødvendig for å ikke få en monopolsituasjon. I driftsfasen er monpoltilpasning en fare, derfor bør man overveie muligheten for å kunne konkurranseutsette driften i kontraktsperioden. Partene må ha god forståelse for hverandres rasjonale. Begge parter må forstå hverandres mål og motivasjon i prosjektet. Dette forenkler samarbeidet.

26 SUKSESSFAKTORER FOR ET VELLYKKET OPS PROSJEKT Gode, tilpassede kontrakter er meget viktig i OPS grunnet de lange tidshorisontene. Plassering av risiko må være tydelig. Nødvendig fleksibilitet må bygges inn i kontraktene slik at ikke bestiller ender opp med et bygg lenger frem i tid som ikke tilfredsstiller behovene Klare målbare kriterier. Brukermedvirkning fra starten av prosjektet Livsløpsfokus. Ved å «binde den private parten til masten» også etter bygget er ferdig bygget, vil valg av løsninger vurderes i et lengre perspektiv Verdi for pengene. OPS prosjektet må tydelig kunne vise at det gir verdi for pengene.

27 SUKSESSFAKTORER FOR ET VELLYKKET OPS PROSJEKT Bestillerkompetanse tilpasset modellen Fokus på funksjoner og mål, ikke detaljstyring. De gode effektene av modellen kommer først om privat aktør står relativt fritt til valg av løsninger, og har ansvaret for disse valgene. Grundige risikovurderinger. Overføring av hensiktsmessig risiko betyr ikke nødvendigvis all risiko. Fungerende incitamentsmekanismer Uten fungerende incitamenter øker sjansen for opportunistisk avferd. Velg leverandør med fokus på kompetanse, ikke bare pris. (Her kan Ekvivalent Tilbudspris-modellen benyttes ETP) Godt samarbeidsklima. Alle parter bør tilstrebe et godt samarbeid, da dette reduserer transaksjonskostnadene som kommer alle, med unntak av jurister, til gode

28 AQUARAMA NORGES STØRSTE OPS-BYGGEPROSJEKT

29 AQUARAMA Kristiansands nye aktivitetssenter og badeland, Aquarama, bygget i idylliske omgivelser ved Bystranda i sentrum av Sørlandsbyen Samlet investeringsramme: 1 mrd Arealoversikt: Svømme og badeanlegg Idrettshall Velvære Treningssenter Næring Fellesareal Hotell Parkering SUM BTA kvm 3812 kvm 538 kvm 1773 kvm 5924 kvm 2566 kvm kvm 7080 kvm kvm

30 AQUARAMA KRISTIANSAND AS 50/50 eid av Kruse Smith Eiendom og BRG Eiendom Skal prosjektere, bygge, finansiere og drifte anlegget Arbeidsfellesskapet Kruse Smith/BRG er totalentreprenør KRS kommune eier folkebadet og idrettshallen Langsiktig tjenestekjøp- og driftsavtale mellom partene (60år) Samt like lang festeavtale/ leieavtale mellom KRS og AQ

31 MODELL Anskaffelsesprosedyren var «konkurranse med forhandlinger» Gjennomført som en OPS-modell Kommunen finansierte arealene for sine lovpålagte oppgaver, mens Aquarama finansierte øvrige kommersielle arealer. Private leverer de «fysiske tjenestene» knyttet til lovpålagte oppgaver. Tanken er at de kommersielle arealene skal subsidiere kommunens lovpålagte oppgaver i kommunens arealer

32 ANSVARSFORDELING AQUARAMA Ansvar Offentlig Privat aktør Konseptdesign x Finansiering x x Prosjektering x Bygging x Bygningsteknisk drift x Drift av ytelse x x Inntjening v/brukerbetaling x Overføring av eierskap x x

33 FOKUS PÅ LIVSLØPSKOSTNADER I OPS PROSJEKTER MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER KURSDAGENE 2014 EIENDOMSUTVIKLER JIM RONNY ANDERSEN KRUSE SMITH EIENDOM

34 ARENDAL BRANNSTASJON

35 ARENDAL BRANNSTASJON Bruttoareal: 6000 kvm Total investeringskostnad: 150 MNOK Leietakere: Østre Agder Brannvesen og Sivilforsvaret Eier: Arendal Branneiendom AS (Kruse Smith AS/BRG) Leieavtale med Arendal kommune år. Kommunal forkjøpsrett og utkjøpsrett.

36 ARENDAL BRANNSTASJON Ansvarsfordeling Arendal brannstasjon Ansvar Offentlig Privat aktør Konseptdesign x Finansiering x Prosjektering x Bygging x Bygningsteknisk drift x (kommunalt renhold) x Drift av ytelse x Inntjening v/brukerbetaling x Overføring av eierskap (x) x

37 LYNGDAL UNGDOMSSKOLE

38 LYNGDAL UNGDOMSSKOLE Bruttoareal: 6040 kvm Total investeringskostnad: 163,5 MNOK Antall elever: 360 Finansiering: Lyngdal kommune Prosjektalliansen: Leverandørgruppe: Kruse Smith, Entreprenør Asplan Viak, arkitekter og rådgivere ERV-teknikk, entreprenør tekniske fag Brukergruppe ledet av brukerkoordinator Byggherre, Lyngdal kommune Brukt en egen modell kalt Lyngdalsmodellen hvor Lyngdal ungdomsskole var pilotprosjekt. Modellen er utviklet ved Universitetet i Agder

39 ANSVARSFORDELING LYNGDAL UNGDOMSSKOLE Ansvar Offentlig Privat aktør Konseptdesign x Finansiering x Prosjektering x Bygging x Bygningsteknisk drift x Drift av ytelse x Inntjening v/brukerbetaling Ikke relevant Ikke relevant Overføring av eierskap Ikke relevant Ikke relevant

40 LYNGDALSMODELLEN

41 LYNGDALSMODELLEN Lyngdalsmodellen er en brukerstyrt, samspillsorientert OPS-modell for byggeprosjekter med konkurransepreget dialog som anskaffelsesprosedyre. Modellen fokuserer på: Felles mål. Helhet i prosjektering, bygging og bruk, med minimering av livsløpskostnadene Kvalitet og funksjonalitet i løsningene Gjennomføringsprosess med et minimum av endringer i byggetiden Incitamentsordninger som stimulerer til en effektiv og målrettet prosess. Innovasjon i konsept og gjennomføring. Bestiller fokuserer på hva som skal leveres utbygger fokuserer på hvordan det skal leveres, dette gir større mulighet for utbygger til å utnytte sin kompetanse. Samarbeidsparter - ikke motparter. Risikohåndtering fra starten. Den som er best egnet til å håndtere og påvirke utfall av identifisert risiko påtas ansvaret. Gjennomtenkt utforming for optimal forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygget. Konkurransepreget dialog (KPD): Anskaffelsesprosess spesielt tilrettelagt OPS-modeller Større fleksibilitet sammenliknet med andre anskaffelsesmetoder Fokus på kompetanse og oppgaveforståelse ikke bare pris Tilbyderne konkurrerer på løsninger i dialog med bestiller Tidlig involvering av de sentrale aktører tilgang til rett kompetanse til enhver tid Involvering av brukere tidlig i prosessen

42 LIVSLØPSKOSTNADER Hva sier standarden om livsløpskostnader? Livsløpskostnadene omfatter både anskaffelseskostnader og kostnader gjennom hele bruksperioden til og med riving. Gjeldende standard, NS 3454 gjelder for alle typer byggeprosjekter og bygningsdeler. Standarden kan brukes ved budsjettering til å beregne kostnader i en rekke sammenhenger, for eksempel planlegging, programmering, prosjektering, bygging og bruk. Resultatet av kostnadsberegningene kan brukes til vurdering av alternative investeringer, for eksempel ved valg mellom alternative hovedutforminger eller detaljutforminger, valg mellom alternative materialer, komponenter og systemer; ombygginger, påbygg eller tilbygg, og ved forbedret eller endret drift.

43 ALTERNATIVSVURDERINGER Utfordring: Viktig at prosjektdeltakere på et tidlig tidspunkt er klar over krav til alternativsvurderinger for valg av bygningskomponenter og bygningsutforming, for å optimalisere driftskostnadene. Viktig: driftskompetanse tidlig med i utviklingen. Eksempelvis: Arkitekt Valg av kvaliteter Utforming Logistikk Entreprenør Underleverandører (kompetanse) Tekniske løsninger

44 EKSEMPEL: ALTERNATIVSVURDERING AV GULVFLATER - LINOLEUMSGULV Alternativ: Omfang: Linoleum 500 m2 Beregningsforutsetninger Betraktningsperiode 50 år Kalkulasjonsrente 6 % Kostnader Kostnadselementer Beløp Beløp pr m2 Frekvens Årlige kostnader Investering kr 200 kr/m2 År Årlig drift* kr 45 kr/m2 I 200 Vedlikehold 1** kr 50 kr/m2 10 år D Vedlikehold 2*** kr kr/m2 år V Utskiftning kr 240 kr/m2 20 år V Restverdi kr -5 kr/m2 U Samlet LK (nåverdi) kr 1364 kr/m2 LK (nåverdi) , ,7 8,3 8 7,7 7,4 7,1 6,8 6,6 Samlet ÅK (annuitet) kr/år 87 Kr/m2 pr år * Drift: Ekstrarenhold, utover daglig: Boning 1 g pr år ** Vedlikehold 1: Mindre reparasjoner *** Vedlikehold 2: U V2 V1 D

45 ALTERNATIV 2 - SLIPT BETONG Alternativ: Omfang: Slipt betong, ubehandlet 500 m2 Beregningsforutsetninger Betraktningsperiode 50 år Kalkulasjonsrente 6 % Kostnader Kostnadselementer Beløp Beløp pr m2 Frekvens Årlige kostnader Investering kr 250 kr/m2 År Årlig drift* kr 30 kr/m2 I 250 Vedlikehold 1** kr 50 kr/m2 10 år D Vedlikehold 2*** kr kr/m2 år V Utskiftning kr 300 kr/m2 100 år V Restverdi kr -7 kr/m2 U Samlet LK (nåverdi) kr 966 kr/m2 LK (nåverdi) ,6 25 8,9 8,6 8,2 7,9 7,6 7,3 7 6,8 6, ,8 5,6 5,3 5,1 4,9 4,7 4,6 4,4 Samlet ÅK (annuitet) kr/år 61 Kr/m2 pr år * Drift: Ekstrarenhold, utover daglig: Spesialvask, 1 g pr år ** Vedlikehold 1: Mindre reperasjoner *** Vedlikehold 2: U V2 V1 D

46 AVSETNING TIL VEDLIKEHOLD? -SELVSAGT, HOS EIENDOMSBESITTER, MEN UTFORDRING I KOMMUNENE (INVESTERING VS. DRIFT) - «NYTT BYGG» TIL HALV PRIS - BETRAKTNINGSTID I BUDSJETTERINGEN - EKSEMPEL LYNGDAL KOMMUNE

47 LYNGDAL UNGDOMSSKOLE Levetidskostnad Årskostnad Kr Kr/m2 Kr/år Kr/m2/år 1 Kapitalkostnader Prosjektkostnader Restkostnad Forvaltning Skatter og avgifter Forsikringer Adm Drift Løpende drift Renhold Energi Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Vedlikehold Planlagt vedlikehold Utskiftninger Utendørs Utvikling Totalt FDV Totalt inkl kapital Budsjett til diskusjon hos kommunen, eksempel fra tidligfase.

48 BYGGEFASE I byggefasen kan man ofte få utfordringer med fremdrift. Eksempelvis leveranser. Viktig at eventuelle løsninger som må forseres ikke kompromitterer ønsket LCC-effekt. Det kan gå på utforming, materialer m.v.

49 LEVERANSE AV FDV-DOKUMENTASJON Mulighet bestemme seg tidligst mulig, helst før innhenting av tilbud, for valg av FDV-system. Man kan skreddersy leveranse av all dokumentasjon til dette systemet, gjerne basert på leverandørens maler. Da vil dokumentasjon lettere spille sammen med systemets egenskaper.

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole SINTEF Byggforsk Torer F. Berg og Dag Fjeld Edvardsen Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole Evaluering av første fase i livsløp/ops-kontrakter mellom Undervisningsbygg

Detaljer

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge 1 Transportsektoren... 1 1.1 Veg... 1 1.2 Jernbane... 4 2 Forsvarssektoren... 5 3 Sykehussektoren... 7 3.1 Sykehusbygg... 7 3.2 Parkeringshus... 7 4 Kriminalomsorg... 8 5 Kommunal sektor... 8 5.1 Skole...

Detaljer

Livssykluskostnader for bygninger

Livssykluskostnader for bygninger Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader for bygninger Innføring og prinsipper Beslutningsprosessen Kalkyleanvisning Eksempler Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader

Detaljer

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo RAPPORT 2015/04 Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo Jernbaneverkets dokumentnummer: UTF-00-A-20121 Dokumentdetaljer

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur Sissel Husøy Eivind Ottesen Innhold Hva er OPS? Forutsetninger for at OPS skal bli en effektiv gjennomføringsmodell

Detaljer

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5.

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5. Innhold 1. Generelt... 3 1.1 Forklaring av konseptet for valg... 3 1.1.1 Oppbygging og bruk av systemet... 3 1.1.2 Modeller... 3 1.2 Ansvar for bruk av resultatene... 4 2. Innledning om modellene... 5

Detaljer

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap 1 OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap Norsk Senter for Prosjektledelse Terramar AS Granfoss konferansesenter Onsdag 14. mai 2003 OPS og entreprenørene 2 OPS er generelt ikke noe være eller ikke være

Detaljer

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag Du er her: Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Dette er - gevinster Mer om Ytre miljø Fleksibilitet ved bruksendringer Komfort og inneklima Beslutningsgrunnlag Energieffektivitet og energioppfølging

Detaljer

Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid

Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid Torkildsen, Tennøe & Co Advokatfirma AS Kjell-André Honerud Bergen 20. februar 2013 Tema 1. Presentasjon av prosjektet 1. Behov 2. Politisk forankring 2. Valg

Detaljer

Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Gjøre det selv eller betale andre for jobben Ola Lædre Gjøre det selv eller betale andre for jobben Byggherrens valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt concept Concept temahefte nr. 3 Side i Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Detaljer

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER Av Svein Johnsen, Landbruk Nord Kostnadene for nye landbruksbygg kan variere mye innen samme region uten at dette kan tilskrives ulik kvalitet eller egeninnsats.

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen 04 Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca 20.000

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt Rapport av Hallvard Bakke Forord I stadig større grad opplever vi at oppgaver som tidligere var utført av det offentlige, overtas av private aktører. Argumentasjonen

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Arskostnader. Bok 1 Beregningsanvisning for bygninger

Arskostnader. Bok 1 Beregningsanvisning for bygninger o Arskostnader Bok 1 Beregningsanvisning for bygninger l STAT S BYGG 6) BYGG~OnSH m lumconsult Denne bok er en av flere bøker om Arskostnader: Bok 1: Beregningsanvisning for bygninger Bok 2: Bygninger

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008 ORD og UTTRYKK innen Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring (Facilities Management) August 2008 Utarbeidet av: Max Ingar Mørk, Svein Bjørberg, Olav Egil Sæbøe, Ove Weisæth 2 Ord og uttrykk innen Eiendomsforvaltning

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer