I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole."

Transkript

1 Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen på tlf til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 036/05 Alminnelig skjenkebevilling PS 037/05 Hammerfest Industrifiske AS - eier- og vedtektsendring PS 038/05 Utvidelse av antall barnehageplasser i kommunale barnehager PS 039/05 Lærlingeordningen i Hammerfest kommune PS 040/05 Søknad om tilskudd - 1. mai-arrangement 2005 PS 041/05 Månedsoppgjør mars 2005 PS 042/05 Månedsoppgjør april 2005 PS 043/05 Framtidig organisering av Hammerfest kommune - foreløpig behandling PS 044/05 Røyking i kommunale lokaler i Hammerfest PS 045/05 Diverse referatsaker til formannskapsmøte den PS 046/05 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet den I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Hammerfest bibliotek, Servicekontoret Storgata kommunehus samt kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Alf E. Jakobsen ordfører

2 2 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Lone Bruvold Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: x Ja Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 05/ Arkivnr.: U63 &18 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 036/05 Formannskapet Sak: Alminnelig skjenkebevilling I. Saksdokumenter (vedlagt) Ingen II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Søknad av fra Hammerfest Hotellene AS om serveringsbevilling og skjenkebevilling for Håja Hotell. Uttalelse fra politiet Uttalelse fra rusmiddeltjenesten Lov av nr.27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) III. Saksutredning Hammerfest Hotellene AS med eier Turid Josefsen planlegger åpning av Håja Hotell som ligger i Strandgata 2-4 i Hammerfest sentrum. De søker derfor om serveringsbevilling og skjenkebevilling. Håja Hotell vil være både en bar og et diskotek og lokalene ligger i 1. etasje i bygningen. Hotellet var tidligere et asylmottak for flyktninger, men mottaket er i dag opphørt. Styrer og stedfortreder for serveringsstedet vil være h.h.v Pascal de Giorgi og Hans Josefsen. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen. Åpningstider på Håja Hotell vil være fra kl til på hverdager og til på fredager og lørdager. Vedtaksorgan for serveringsbevilling er styret for kultur, omsorg og undervisning. Vedtaksorgan i skjenkesaker er formannskapet. Før saken behandles i formannskapet skal styret for kultur, omsorg og undervisning avgi uttalelse. I h.h.t alkohollovens 1-7 er det innhentet uttalelse fra politi og sosialetaten. Politiet og rusmiddeltjenesten har ingen innvendinger til søknaden. Vurdering av skjønnsmessige kriterier: Kommunen har ikke satt tak på antall skjenkebevillinger i kommunen. Nye bevillinger i 2004 fikk bla Kafe Benfica som har fått alminnelig skjenkebevilling. I tillegg har det ikke vært aktivitet på Huset som har to bevillinger.

3 I tillegg fikk Peppes Pizza bevilling i slutten av Vi har ikke statistikk for alkoholomsetningen for Salg fra skjenkestedene viser en nedgang fra 2001 til 2002 for øl, vin og brennevin på h.h.v. 8 %, 5,4% og 11,5 %. Det var reduksjon i omsetningen også fra 2000 til Ordensmessige forhold: Vi har registrert økende tendens til bråk, slossing og farlig vold med bruk våpen i helgene. Ofte er alkohol eller andre rusmidler med i bildet. Årsakene til denne utviklingen kan være mange og sammensatt. Av byens ungdom er det en del gjengangere som aktivt søker uro med slossing, vold og hærverk. En årsak kan være at publikum i helgene er konsentrert om få utesteder etter at flere er avviklet og andre for tiden ikke er i drift. Tidligere var det også en del bråk mellom asylsøkerene som bodde på Håja Hotell og ungdommer i byen. I og med at asylmottaket overfor lokalene til Håja Hotell er opphørt, må det antas at bråk mellom asylsøkere og ungdommer fra byen vil være redusert. Vedr. angjeldende søknad har politiet ingen bemerkninger til at søknaden innvilges. Skjenkestedets karakter : Håja Hotell vil inneholde et diskotek og en bar, der diskoteket og baren er adskilt fra hverandre. I diskoteket vil det være 18 års aldersgrense. Pr i dag har ikke Hammerfest et diskotek der 18 åringer har adgang. Saksbehandler tror det vil være positivt at også 18 åringer i byen kan få et sted å være, istedenfor at de kanskje henger gatelangs utenfor de andre skjenkestedene. Hammerfest Hotellene har hatt bevilling for Håja Hotell før og det er ikke noen endringer i forhold til det konseptet som har vært drevet på Håja Hotell tidligere. Næringspolitiske vurderinger: Markedet for et skjenkested på Håja Hotell antas å være tilstede. Selv om stedet ligger i byen i nærheten av andre skjenkesteder, vil det ikke være i vesentlig konkurranse med andre steder i og med at kundegruppen i stor grad retter seg mot en annen aldersgruppe enn de andre skjenkestedene. Konklusjon: I sak 59/04 fikk ikke Håja Hotell skjenkebevilling på bakgrunn av at det var asylmottak i samme bygning. Nå er asylmottaket avviklet og saksbehandler kan ikke se noen noe grunnlag eller argumenter for at det ikke skal kunne få innvilget søknaden nå. En kan ikke se at etablering av et begrenset antall nye skjenkesteder vil gi negative alkoholpolitiske konsekvenser. Tilgjengelig statistikk viser reduksjon av alkoholomsetningen fra skjenkestedene. Det kan kanskje være en fordel å fordele publikum på flere steder i helgene, for på den måten å unngå bråk og slossing. IV. Saksbehandler innstilling:

4 4 Bevillingshaver: Bevertningssted: Styrer: Stedfortreder: Alkoholvare; Omfang. Type virksomhet: Skjenkeareal: Skjenketid: HAMMERFEST HOTELLENE AS Håja Hotel Pascal di Giorgio Hans Josefsen Øl,vin og brennevin Alminnelig bevilling Diskotek og bar I Storgt bestående av : Diskotek, bar. Hverdager; skjenking av øl og vin kan skje f.o.m. Kl t.o.m. kl Skjenking av brennevin kan skje f.o.m. kl t.o.m. kl Skjenking av øl, vin og brennevin kan fredager og Lørdager skje frem til kl Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp Hammerfest, den Lone Bruvold Nilsen saksbehandler Rådmannens innstilling: Hammerfest, den XX.XX.XX Dagny Haga rådmann

5 5 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Alf Birger Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 99/ Arkivnr.: U04 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 037/05 Formannskapet Sak: AS Hammerfest Industrifiske: Eier- og vedtektsendring. I. Saksdokumenter (vedlagt) Brev av 26. april 2005 fra regionbanksjef Nils Petter Beck i DnB NOR ASA. Brev av 29. April 2005 fra konsernsjef Yngve Myhre i Aker Seafoods ASA om kjøp av DNB NORs aksjer i AS Hammerfest Industrifiske m/vedlagte Utkast til endring av vedtekter for AS HAMMERFEST INDUSTRIFISKE II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) III. Saksutredning I brev av 26. april 2005 til ordføreren redegjør regionbanksjef Nils Petter Beck, DnB NOR for at banken ønsker å imøtekomme Aker Seafoods ønske om å kjøpe bankens såkalte C- aksjer i AS Hammerfest Industrifiske. En vesentlig begrunnelse for DnBs eierskap i sin tid var at norske aksjonærer ifølge norsk lov måtte eie minst 60% av aksjene. Med Norway Seafoods/Aker Seafoods som hoveaksjonær er kravet til norsk eierskap oppfylt uten DnBs opprettholdelse av sine C-aksjer (20%). Etter forutgående kontakt pr telefon og informerer konsernsjef Yngve Myhre i Aker Seafoods i brev av 29. april 2005 Hammerfest kommune v/ordføreren om at selskapet vil inngå avtale med DnB NOR om kjøp av deres C - aksjer i AS Hammerfest Industrifiske. Avtalen er blant annet betinget av godkjennelse av Hammerfest kommune slik vedtektene bestemmer, og konsernsjefen ber om at Hammerfest kommune snarest mulig behandler saken slik at avtalen mellom Aker Seafoods som kjøper og DnB NOR som selger kan sluttføres. I den forutgående kontakten mellom kommunen v/ordføreren og Aker Seafoods og DnB NOR har ordføreren framsatt krav om at Hammerfest kommune "får overta" DnB NORs styremedlem i Hammerfest Industrifiske. Altså at styret fremdeles skal ha 4 medlemmer med personlige varamedlemmer hvorav to styremedlemmer med varamann skal velges av aksjene i hver aksjeklasse. ( Styrets leder skal som i dag være ett av de styremedlemmer som velges av A-aksjonærene, og nestlederen skal være ett av de medlemmer som velges av B- aksjonærene.) I tillegg har ordføreren understreket kravet om at kommunen ikke skal svekke sin posisjon i forhold til de områder kommunen har negativt flertall i dag etter vedtektene i generalforsamlingen.

6 I utkastet til nye vedtekter for AS Hammerfest Industrifiske vurderer saksbehandler at begge forannevnte krav er ivaretatt. 6 IV. Saksbehandlers innstilling: Hammerfest formannskap viser til brev fra DnB NOR ASA av 26.april 2005 og brev fra Aker Seafoods ASA av 29. April 2005 m/utkast til endrede vedtekter for AS Hammerfest Industrifiske. Formannskapet oppfatter at Hammerfest kommunes rettigheter og interesser er ivaretatt i Utkastet til endrede vedtekter, og vil på denne bakgrunn ikke motsette seg at Aker Seafoods ASA overtar DnB NORs aksjer i AS Hammerfest Industrifiske. Hammerfest, den Alf Birger Olsen næringssjef Sektorleders innstilling: Hammerfest, den Odd Edvardsen Sektorleder PKU Rådmannens innstilling: Hammerfest, den Dagny Haga rådmann

7 7 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Grethe Nissen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja X Nei Saksnr: 05/ Arkivnr.: A10 &4 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 021/05 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning /05 Formannskapet Sak: Utvidelse av antall barnehageplasser i kommunale barnehager I. Saksdokumenter (vedlagt) Skisse av midlertidig barnehage II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen III. Saksutredning Bakgrunn og fakta Barnehagesituasjonen har endret seg siste år. Etterspørselen har økt vesentlig, og da spesielt gjeldende barn i alderen 1-3 år. Til tross for åpning av flere avdelinger og omgjøring av plasser, har Hammerfest nå ikke full behovsdekning. Det foreligger planer for utbygging, men effekten oppnås ikke før tidligst vår 2006: I hht handlingsprogram / budsjett skal Radioen utvides med 18 plasser 3-6 år eller 9 plasser 1-3 år. Prosjekteringen er i gang, og en forventer igangsetting av utbygging førstkommende høst. I hht. handlingsplan skal Elvetun barnehage utbygges med 1 avdeling i Utvidet tilbud vil da være klart i I tillegg planlegger Tyven barnehage utbygging i 2005 med inntil 24 plasser til barn over 3 år / 12 plasser for barn under 3 år. Etter første hovedopptak i april for barnehageåret 2005/06, konstaterer vi at de aller fleste søkere får tilbud om plass fra nytt barnehageår i august. Imidlertid forventer vi en del nye søkere utover vår, sommer og høst. Etter hovedopptaket har vi allerede fått 9 nye søkere. Alle nye søkere vil få avslag og bli satt på venteliste. For å imøtekomme behovet for barnehageplasser på midlertidig basis, har vi sammen med styrerne forsøkt å finne løsninger som kan øke kapasiteten på kort sikt. Forslag til tiltak Tiltak 1: Utvidelse av barnegrupper Utvide med inntil 3 barn 1-3 år på avdelinger hvor arealet er tilstrekkelig i hht. lovverk. Tiltaket innebærer at Mylingen, Breidablikk, Forsøl og Reindalen samlet kan øke med 12 barn i denne aldersgruppen. Dette fordrer at gjeldende avdelinger styrkes med 1 årsverk pr. 3 barn i hht bemanningsnorm.

8 Tiltaket er midlertidig og gjelder i første omgang for 1 år med evaluering vår Driftsmessig vil tiltaket koste netto opp mot pr. avdeling pr. år. Når det gjelder fysisk tilpasning: se tiltak 2. Økte driftskostnader i 2005 dekkes av skjønnsmidler. Tiltaket innebærer at total budsjettramme øker tilsvarende i Tiltak 2: Fysisk tilpasning av kommunale barnehager De fleste barnehagene er lite tilpasset den mengden barn under 3 år som vi har i dag / får fra høsten. Det er særlig kapasitetsproblemer på stellerom / manglende tilrettelegging for stell av yngre barn, og manglende kapasitet til vogner i eksisterende vognrom. En forutsetning for ytterligere tilpasning/ utvidelse av antall plasser, jfr. tiltak 1, er at vi foretar forbedringer på dette området før oppstart i august. I samarbeid med teknisk drift vil vi kostnadsberegne og foreta utbedringene i løpet av sommeren hvis mulig. Kostnadene dekkes av skjønnsmidler. Tiltak 3: Friluftsbarnehage Arbeidsgruppen har vurdert muligheten for å drive en friluftsbarnehage for 4-5 åringer i midlertidige lokaler. En idè er å sette opp nye brakke-moduler tilpasset barnehageformål. Et slikt hus må settes opp i tilknytning til en eksisterende barnehage, og drives som en avdeling tilknyttet denne. Både en barnehage i midtbyen eller i Rypefjord kan være aktuelle for etablering. Vi tror det vil være tilstrekkelig interesse for et friluftstilbud blant de som i dag benytter eksisterende barnehageplasser. Tiltaket vil frigjøre plasser til yngre barn i eksisterende barnehager. Frakt, montering samt leie første år beregnes grovt til ca Leien vil gå ned ved lengre leietid. Utgifter til teknisk drift kommer i tillegg. I tillegg må det kjøpes inn inventar. Driften innebærer for øvrig ikke en netto kostnad, men plassene som frigis på eksisterende avdelinger, og som evt. gjøres om til plasser for barn under 3 år medfører tap av barnehageavgift på ca En tar sikte på midlertidig drift i 2år i første omgang. Alternativt kan en slik friluftsavdeling ha base i ledige kommunale lokaler, fortrinnsvis i nærheten av / i tilknytning til eksisterende barnehage. Om mulig kan lokaler i andre etasje på Breidablikk tilpasses formålet. Tilbudet tenkes da drevet som en 4.avdeling under Breidablikk barnehage. Kostnader for inneværende år dekkes av skjønnsmidler. Tiltaket forutsetter at driftsutgifter i 2006 dekkes med økt budsjettramme. Tiltak 4: Etablere midlertidig tilbud for barnegruppe i ledige kommunale lokaler. Arbeidsgruppen foreslår muligheten for å drive et midlertidig tilbud til en barnegruppe i evt. ledige, kommunale lokaler. Tiltaket er ikke nærmere utredet. Tiltak 5: Som det fremgår er utvidelse av Elvetun barnehage planlagt igangsatt i 2006 under forutsetning av positivt budsjettvedtak. Minimum 1,5 års plan-og byggetid innebærer at tilbudet ikke er klart før mot sommeren For å komme i gang med byggingen på et tidligere tidspunkt, foreslås det at planleggingen igangsettes allerede høsten Kostnader til planleggingen kan dekkes gjennom lån av midler fra utbyggingen ved Radioen barnehage som ikke vil bli ferdigstilt inneværende år.

9 Disponering av tildelte skjønnsmidler Skjønnsmidler til barnehager er et øremerket tilskudd som i sin helhet skal nyttes til drift av barnehager, og er den del av oppfølgingen av barnehageforliket / barnehagereformen. Midlene skal bidra til å kompensere for kommunens merutgifter knyttet til maksimalpris, plikten til økonomisk likeverdig behandling og drift av nye barnehageplasser. Første tildeling av skjønnsmidler for 2005 er på Med fratrekk på som er budsjettert, kan vi disponere Pengene vil disponeres til Driftskostnad som følge av utvidelse av antall barnehageplasser. Fysisk tilrettelegging; primært forbedring av stelleforhold, bygging av vognrom. Etablering og drift av friluftsbarnehage. Andre kostnader knyttet til reformen som bl.a. elektronisk søknadsskjema til samordnet barnehageopptak. Når det gjelder 2006, er det ikke avgjort hvorvidt det innføres rammefinansiering i barnehagesektoren, eller om årets tilskuddsordninger videreføres. Konklusjon For å imøtekomme økt etterspørsel etter barnehageplasser søkes tiltak 1, 2 og 3 tilknyttet midlertidig utvidelse av barnehageplasser iverksatt i 2005 som skissert. Tiltak 4 vurderes på et senere tidspunkt. Forsering av planlegging av utbygging ved Elvetun forseres med et halvt år. 9 IV. Sektorleders innstilling: 1. Tiltak 1, Midlertidig utvidelse av 4 barnegrupper iverksettes fra nytt barnehageår 15.august. Netto driftsutgifter for 1.halvår 2006 finansieres av utvidet budsjettramme. Beregnet kostnad med dagens statstilskudd er ,-. 2. Tiltak 3, Friluftsbarnehage planlegges med mål om igangsetting høsthalvåret Plan-og byggekomitè oppnevnes. Netto driftsutgifter for 2006/2007 finansieres av utvidet budsjettramme. Beregnet kostnad i 2006 er ,-. 3. Planlegging av utbygging /renovering ved Elvetun barnehage igangsettes høsten Planleggingen som bergnes til finansieres ved lån av investeringsmidler fra Radioen Barnehages utbyggingsprosjekt. Hammerfest, den Grethe Nissen Sektorleder for barnehage Rådmannens innstilling: Hammerfest, den Dagny Haga rådmann

10 10 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Randi Danielsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 05/ Arkivnr.: 026 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 039/05 Formannskapet Sak: Lærlingeordningen i Hammerfest kommune I. Saksdokumenter (vedlagt) Ingen. II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Sak 03/05 Vedtak fra Vest- Finnmark regionråd,vedr. fremtidig organisering av opplæringsordningen for lærlinger i kommunal virksomhet. Oppsigelse av avtale med opplæringskontoret for offentlig sektor i Finnmark. III. Saksutredning Formannskapet i Hammerfest kommune fattet følgende vedtak i møte Formannskapet i Hammerfest vedtar å melde Hammerfest kommune ut av opplæringskontoret for offentlig sektor i Finnmark (OK) i Lakselv med virkning fra 1.juni Formannskapet forutsetter at det etableres en tilfredsstillende løsning for Vest Finnmark region. Saken ble drøftet i møte i Kompetanseforum Vest Finnmark med følgende gjennomgang fra den enkelte kommune over antall lærlinger: Hasvik: Ingen lærlinger Loppa: 2 lærlinger- organiseres i egen regi. Alta: 17 lærlinger(23 hjemler) Nordkapp: 3-4 lærlinger Måsøy: Kvalsund: Ingen lærlinger Hammerfest: 9 lærlinger Målet for alle kommunene er slik vi vurderer det: - Kommunene i Vest Finnmark bør samarbeide om ordningen. - Minst mulig kostnader for kommunene, men et best mulig tilbud. - Faglig/ og profesjonell opplæring med kvalitet på tilbudet mot den enkelte lærling og den enkelte kommune. Bakgrunnen for at kommunene ønsket å gå ut av OK kontoret i Lakselv var misnøye med tilbudet. Det er fortsatt en del uklarheter om den enkelte kommune som har et eierskapet til OK - kontoret i Lakselv, skal få del i fondet som er opparbeidet gjennom ordningen. Etter en gjennomgang av de ulike alternativene for videre organisering av lærlingeordningen ble Kompetanseforum Vest Finnmark enige om å vurdere to alternativ som skissert i tidligere saksfremlegg:

11 11 A. Kompetanseforum Vest - Finnmark. Oppgaven blir lagt til det nye kontoret. Kontoret må da styrkes. Kontoret organiserer medlemmenes(kommunens) lærlinger i regionen og andre som er interessert å være med (kommuner og private). B. Samarbeide med opplæringskontor som allerede eksisterer f. eks. Hammerfest flerfaglige opplæringskontor. I regionen er det i hvert fall et opplæringskontor som satser på å organisere flere typer fag. Kontoret i Hammerfest har en medlemsavgift på kr pr. år og en innmeldingsavgift på kr Basistilskuddet fordeles med 50/50 på kontor og medlem. Kompetanseforum Vest Finnmark : Organiseringen og dimensjonering av kontoret vil være avhengig av om Hammerfest kommune går inn i samarbeidet eller velger en annen løsning. Kompetanseforum Vest Finnmark foreslår å ansette ett årsverk i Alta dersom Hammerfest velger ikke å gå inn i samarbeidet. Vi foreslår å opprette ett årsverk i Alta og 0,5 i Hammerfest hvis Hammerfest kommune velger å gå inn i samarbeidet. Det forutsettes at der er samarbeid mellom prosjektleder og den nyansatte slik at antall besøk til lærlingebedriftene, og at reisekostnadene reduseres fordi man kan se synergieffekter på tvers(eks. når prosjektleder reiser til Hasvik, kan ha også besøke lærling) Det forutsettes en god synergi på kontoret i forhold til fravær m.m. Økonomi: Budsjettet er bygget på følgende forutsetninger: * Med Hammerfest i samarbeidet er antallet lærlinger som ligger til grunn 35. ** Uten Hammerfest i samarbeidet er antallet lærlinger som ligger til grunn 25. *** Medlemskontingenten til OK er kr 7500 pr år pr kommune. Vi har redusert denne til kr 1500 pr. år pr. kommune forutsatt at Loppa kommer inn som medlem. Budsjett pr driftsår m/hammerfest* u/hammerfest** Basistilskudd (50-50) Medlemskontingent*** Sum inntekter Lønn inkl sosiale utgifter Løpende kontorutgifter Reisekostnader Kompetanseheving Sum driftskostnader Overskudd Oppstartskostnader: - Annonsering/ansettelse Data/telefoni Sum oppstartskostnader Hammerfest flerfaglige opplæringskontor:

12 12 Det har vært avviklet to møter mellom Hammerfest flerfaglige opplæringskontor og Hammerfest kommune. Kontoret har en ansatt i 70 % stilling. De er i tillegg samlokalisert med Opplæringskontoret for fiskerinæringen i Vest -Finnmark. Kontoret har i dag 23 lærlinger som de organiserer innenfor ulike fagfelt innenfor private bedrifter. Hammerfest flerfaglige opplæringskontor er organisert som en forening med medlemsbedriftene som medlemmer. Innmeldingsavgiften er kr , med en årsavgift på kr Økonomi: Basistilskuddet fordeles 50/50 mellom kontor og medlem. Der vi har voksne lærlinger får opplæringskontoret hele tilskuddet på kr pr. mnd. Dersom man kjøper kurs fra eksterne leverandører deles kostnadene mellom medlemsbedriftene og kontoret. Vurdering: Tidlig i arbeidet stod innmeldelse i Hammerfest flerfaglige opplæringskontor sterkt fra flere av kommunene fordi kontoret har et operativt system og et godt renommé. Etter tilbakemeldinger fra de andre kommunene (Alta og Måsøy) ønsker de en opprettelse av lærlingeordningen som en del av Vest - Finnmark kompetanseforum. Om vi velger denne løsningen vil det bli opprettet 1,5 årsverk, hvorav 50% stilling blir lagt til Hammerfest. Slik det vurderes vil da Hammerfest kommune bli vertskommune og må stille kontor og utstyr til disposisjon til denne stillingen. Det vil da bli en oppstartskostnad på kr som skissert over i forslag til budsjett, som skal fordeles mellom de enkelte kommunene. Fordelen med denne ordningen er muligheten for tettere oppfølging av lærlingene ved besøk til medlemsbedriftene og god synergi på kontoret i forhold til fravær m.m. Betenkelighetene knyttet til denne ordningen er at Vest- Finnmark Kompetanseforum er et prosjekt i foreløpig 3 år. Administrasjonen ser det som lite hensiktsmessig å binde opp kontorleder til flere roller, før tiltakene innenfor Kompetanseforum er begynt å effektueres. Hammerfest flerfaglige opplæringskontor har gjennom flere år drevet lærlingeordningen for det private næringsliv i kommunene i Vest - Finnmark. De er positive til å få kommunen(e) inn som medlemsbedrift. Innmeldingsavgiften er på kr. 2000, med en årsavgift på kr Ytterligere kostnader vil være dersom man kjøper kurs fra eksterne leverandører. Organiseringen rundt ordningen vil bli ivaretatt av kontoret med de tilpasninger som er nødvendig. De øvrige økonomiske kostnadene for kommunen vil bli på samme nivå som i dag ved begge ordningene. Det vil si at det for 2005 er budsjettert med en netto utgift på kr til lærlingeordningen. Administrasjonen mener at løsningen med Hammerfest flerfaglige opplæringskontor som tidlig i prosessen var aktuell er det beste alternativet. Samarbeid i regionene kan ikke være avhengig av at det nødvendigvis skal opprettes nye organ. I dette tilfellet mener vi at en bør benytte seg av kompetansen og erfaringene som kontoret i Hammerfest representerer.

13 13 IV. Saksbehandler innstilling: Formannskapet i Hammerfest vedtar å melde Hammerfest kommune inn som medlemsbedrift i Hammerfest flerfaglige opplæringskontor, på de vilkår som er skissert i saksfremlegget. Hammerfest, den Randi Danielsen Konst. personalsjef Rådmannens innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Hammerfest, den Dagny Haga rådmann

14 14 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Svanhild Moen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 05/ Arkivnr.: 223 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 040/05 Formannskapet Sak: Søknad om tilskudd - 1. mai-arrangement 2005 I. Saksdokumenter (vedlagt) Brev av fra LO Hammerfest med søknad om midler til avvikling av 1.mai feiringen for 2005 i Hammerfest II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen. III. Saksutredning Hammerfest formannskap har tidligere år bevilget kr ,- til de årlige 1.maiarrangement. Beløpet har stått stille i mange år og ordføreren anbefaler at beløpet økes til kr ,-. Midlene har gått av formannskapets post. Tilskuddet benyttes til delvis dekning av utgifter til musikk, husleie Folkets Hus, krans og blomster m.m. Det vises til vedlegg der det er gjort anslag på kostnadene/budsjett i forbindelse med arrangementet. I tråd med tidligere vil ordføreren foreslå at vi også denne gangen bevilger støtte til arrangementet over formannskapets post. Søknaden er datert 22.april 2005, men etter møteplanen avvikles det ikke formannskapsmøte før 12. mai, dvs. etter at arrangementet skal være gått av stabelen. Ordføreren foreslår derfor at formannskapet behandler saken i på etterskudd. IV. Ordførerens innstilling: Hammerfest formannskap bevilger kr ,- til LO Hammerfest i forbindelse med avviklingen av 1.mai-arrangementet Beløpet dekkes over formannskapets konto og administrasjonen foretar budsjettregulering til riktig art i henhold til vedtakets karakter. Hammerfest, den Alf E. Jakobsen ordfører

15 HAMMERFEST KOMMUNE 15 Saksbehandler: Britt Tande Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 05/ Arkivnr.: 234 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 041/05 Formannskapet Sak: Månedsoppgjør mars 2005 I. Saksdokumenter (vedlagt) Ingen II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) III. Saksutredning Kommunens skatteinngang for mars 2005 kr Pr. utgangen av mars var skatteinngangen på % av budsjettert skatteinngang. Budsjettert skatteinngang for 2005 er på kr , dette er 11.9 % mindre enn total inngang i 2004.

16 Nedenfor viser en oversikt over skatteinngangen med budsjett for inneværende år og inngang i år Inngang 2005 Budsjett 2005 Inngang 2004 Pr. mnd. Akkumulert Pr. mnd. Akkumulert Pr. mnd. Akkumulert Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Samlet skatteinngang pr. mars 2005, sammenholdt med tilsvarende for 2004, fordelt på skatteartene framgår av etterfølgende oversikt: kroner Differanse Differanse i prosent Forskuddstrekk Forskuddsskatt Restskatt Forh./resterende etterlignet 15 0 Renter/Gebyr Fordelt/Margin Sum Saksvurdering Skatteinngangen pr. utgangen av mars 2005 er kr høyere enn i fjor. Dette skyldes en økning av innbetalt forskuddstrekk.

17 17 IV. Saksbehandler innstilling: Månedsoppgjør for skatt mars 2005 taes til orientering. Hammerfest, den 7.april 2005 Britt Tande skatteoppkrever Rådmannens innstilling: Skatteoppkrevers innstilling tiltres. Hammerfest, den Dagny Haga rådmann

18 18 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Britt Tande Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 05/ Arkivnr.: 234 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 042/05 Formannskapet Sak: Månedsoppgjør april 2005 I. Saksdokumenter (vedlagt) Ingen II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) III. Saksutredning Kommunens skatteinngang for april 2005 kr Pr. utgangen av april var skatteinngangen på % av budsjettert skatteinngang. Budsjettert skatteinngang for 2005 er på kr , dette er 11.9 % mindre enn total inngang i 2004.

19 Nedenfor viser en oversikt over skatteinngangen med budsjett for inneværende år og inngang i år Inngang 2005 Budsjett 2005 Inngang 2004 Pr. mnd. Akkumulert Pr. mnd. Akkumulert Pr. mnd. Akkumulert Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Samlet skatteinngang pr.april 2005, sammenholdt med tilsvarende for 2004, fordelt på skatteartene framgår av etterfølgende oversikt: kroner Differanse Differanse i prosent Forskuddstrekk Forskuddsskatt Restskatt Forh./resterende etterlignet 28 0 Renter/Gebyr Fordelt/Margin Sum Saksvurdering Skatteinngangen pr. utgangen av april 2005 er kr høyere enn i fjor. Dette skyldes En økning av innbetalt forskuddstrekk.

20 IV. Saksbehandler innstilling: Månedsoppgjør for skatt april 2005 taes til orientering 20 Hammerfest, den 3.mai 2005 Britt Tande skatteoppkrever Rådmannens innstilling: Skatteoppkrevers innstilling tiltres. Hammerfest, den 3.mai 2005 Dagny Haga rådmann

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag.

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 28.11.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer