I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole."

Transkript

1 Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen på tlf til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 036/05 Alminnelig skjenkebevilling PS 037/05 Hammerfest Industrifiske AS - eier- og vedtektsendring PS 038/05 Utvidelse av antall barnehageplasser i kommunale barnehager PS 039/05 Lærlingeordningen i Hammerfest kommune PS 040/05 Søknad om tilskudd - 1. mai-arrangement 2005 PS 041/05 Månedsoppgjør mars 2005 PS 042/05 Månedsoppgjør april 2005 PS 043/05 Framtidig organisering av Hammerfest kommune - foreløpig behandling PS 044/05 Røyking i kommunale lokaler i Hammerfest PS 045/05 Diverse referatsaker til formannskapsmøte den PS 046/05 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet den I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Hammerfest bibliotek, Servicekontoret Storgata kommunehus samt kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Alf E. Jakobsen ordfører

2 2 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Lone Bruvold Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: x Ja Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 05/ Arkivnr.: U63 &18 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 036/05 Formannskapet Sak: Alminnelig skjenkebevilling I. Saksdokumenter (vedlagt) Ingen II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Søknad av fra Hammerfest Hotellene AS om serveringsbevilling og skjenkebevilling for Håja Hotell. Uttalelse fra politiet Uttalelse fra rusmiddeltjenesten Lov av nr.27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) III. Saksutredning Hammerfest Hotellene AS med eier Turid Josefsen planlegger åpning av Håja Hotell som ligger i Strandgata 2-4 i Hammerfest sentrum. De søker derfor om serveringsbevilling og skjenkebevilling. Håja Hotell vil være både en bar og et diskotek og lokalene ligger i 1. etasje i bygningen. Hotellet var tidligere et asylmottak for flyktninger, men mottaket er i dag opphørt. Styrer og stedfortreder for serveringsstedet vil være h.h.v Pascal de Giorgi og Hans Josefsen. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen. Åpningstider på Håja Hotell vil være fra kl til på hverdager og til på fredager og lørdager. Vedtaksorgan for serveringsbevilling er styret for kultur, omsorg og undervisning. Vedtaksorgan i skjenkesaker er formannskapet. Før saken behandles i formannskapet skal styret for kultur, omsorg og undervisning avgi uttalelse. I h.h.t alkohollovens 1-7 er det innhentet uttalelse fra politi og sosialetaten. Politiet og rusmiddeltjenesten har ingen innvendinger til søknaden. Vurdering av skjønnsmessige kriterier: Kommunen har ikke satt tak på antall skjenkebevillinger i kommunen. Nye bevillinger i 2004 fikk bla Kafe Benfica som har fått alminnelig skjenkebevilling. I tillegg har det ikke vært aktivitet på Huset som har to bevillinger.

3 I tillegg fikk Peppes Pizza bevilling i slutten av Vi har ikke statistikk for alkoholomsetningen for Salg fra skjenkestedene viser en nedgang fra 2001 til 2002 for øl, vin og brennevin på h.h.v. 8 %, 5,4% og 11,5 %. Det var reduksjon i omsetningen også fra 2000 til Ordensmessige forhold: Vi har registrert økende tendens til bråk, slossing og farlig vold med bruk våpen i helgene. Ofte er alkohol eller andre rusmidler med i bildet. Årsakene til denne utviklingen kan være mange og sammensatt. Av byens ungdom er det en del gjengangere som aktivt søker uro med slossing, vold og hærverk. En årsak kan være at publikum i helgene er konsentrert om få utesteder etter at flere er avviklet og andre for tiden ikke er i drift. Tidligere var det også en del bråk mellom asylsøkerene som bodde på Håja Hotell og ungdommer i byen. I og med at asylmottaket overfor lokalene til Håja Hotell er opphørt, må det antas at bråk mellom asylsøkere og ungdommer fra byen vil være redusert. Vedr. angjeldende søknad har politiet ingen bemerkninger til at søknaden innvilges. Skjenkestedets karakter : Håja Hotell vil inneholde et diskotek og en bar, der diskoteket og baren er adskilt fra hverandre. I diskoteket vil det være 18 års aldersgrense. Pr i dag har ikke Hammerfest et diskotek der 18 åringer har adgang. Saksbehandler tror det vil være positivt at også 18 åringer i byen kan få et sted å være, istedenfor at de kanskje henger gatelangs utenfor de andre skjenkestedene. Hammerfest Hotellene har hatt bevilling for Håja Hotell før og det er ikke noen endringer i forhold til det konseptet som har vært drevet på Håja Hotell tidligere. Næringspolitiske vurderinger: Markedet for et skjenkested på Håja Hotell antas å være tilstede. Selv om stedet ligger i byen i nærheten av andre skjenkesteder, vil det ikke være i vesentlig konkurranse med andre steder i og med at kundegruppen i stor grad retter seg mot en annen aldersgruppe enn de andre skjenkestedene. Konklusjon: I sak 59/04 fikk ikke Håja Hotell skjenkebevilling på bakgrunn av at det var asylmottak i samme bygning. Nå er asylmottaket avviklet og saksbehandler kan ikke se noen noe grunnlag eller argumenter for at det ikke skal kunne få innvilget søknaden nå. En kan ikke se at etablering av et begrenset antall nye skjenkesteder vil gi negative alkoholpolitiske konsekvenser. Tilgjengelig statistikk viser reduksjon av alkoholomsetningen fra skjenkestedene. Det kan kanskje være en fordel å fordele publikum på flere steder i helgene, for på den måten å unngå bråk og slossing. IV. Saksbehandler innstilling:

4 4 Bevillingshaver: Bevertningssted: Styrer: Stedfortreder: Alkoholvare; Omfang. Type virksomhet: Skjenkeareal: Skjenketid: HAMMERFEST HOTELLENE AS Håja Hotel Pascal di Giorgio Hans Josefsen Øl,vin og brennevin Alminnelig bevilling Diskotek og bar I Storgt bestående av : Diskotek, bar. Hverdager; skjenking av øl og vin kan skje f.o.m. Kl t.o.m. kl Skjenking av brennevin kan skje f.o.m. kl t.o.m. kl Skjenking av øl, vin og brennevin kan fredager og Lørdager skje frem til kl Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp Hammerfest, den Lone Bruvold Nilsen saksbehandler Rådmannens innstilling: Hammerfest, den XX.XX.XX Dagny Haga rådmann

5 5 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Alf Birger Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 99/ Arkivnr.: U04 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 037/05 Formannskapet Sak: AS Hammerfest Industrifiske: Eier- og vedtektsendring. I. Saksdokumenter (vedlagt) Brev av 26. april 2005 fra regionbanksjef Nils Petter Beck i DnB NOR ASA. Brev av 29. April 2005 fra konsernsjef Yngve Myhre i Aker Seafoods ASA om kjøp av DNB NORs aksjer i AS Hammerfest Industrifiske m/vedlagte Utkast til endring av vedtekter for AS HAMMERFEST INDUSTRIFISKE II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) III. Saksutredning I brev av 26. april 2005 til ordføreren redegjør regionbanksjef Nils Petter Beck, DnB NOR for at banken ønsker å imøtekomme Aker Seafoods ønske om å kjøpe bankens såkalte C- aksjer i AS Hammerfest Industrifiske. En vesentlig begrunnelse for DnBs eierskap i sin tid var at norske aksjonærer ifølge norsk lov måtte eie minst 60% av aksjene. Med Norway Seafoods/Aker Seafoods som hoveaksjonær er kravet til norsk eierskap oppfylt uten DnBs opprettholdelse av sine C-aksjer (20%). Etter forutgående kontakt pr telefon og informerer konsernsjef Yngve Myhre i Aker Seafoods i brev av 29. april 2005 Hammerfest kommune v/ordføreren om at selskapet vil inngå avtale med DnB NOR om kjøp av deres C - aksjer i AS Hammerfest Industrifiske. Avtalen er blant annet betinget av godkjennelse av Hammerfest kommune slik vedtektene bestemmer, og konsernsjefen ber om at Hammerfest kommune snarest mulig behandler saken slik at avtalen mellom Aker Seafoods som kjøper og DnB NOR som selger kan sluttføres. I den forutgående kontakten mellom kommunen v/ordføreren og Aker Seafoods og DnB NOR har ordføreren framsatt krav om at Hammerfest kommune "får overta" DnB NORs styremedlem i Hammerfest Industrifiske. Altså at styret fremdeles skal ha 4 medlemmer med personlige varamedlemmer hvorav to styremedlemmer med varamann skal velges av aksjene i hver aksjeklasse. ( Styrets leder skal som i dag være ett av de styremedlemmer som velges av A-aksjonærene, og nestlederen skal være ett av de medlemmer som velges av B- aksjonærene.) I tillegg har ordføreren understreket kravet om at kommunen ikke skal svekke sin posisjon i forhold til de områder kommunen har negativt flertall i dag etter vedtektene i generalforsamlingen.

6 I utkastet til nye vedtekter for AS Hammerfest Industrifiske vurderer saksbehandler at begge forannevnte krav er ivaretatt. 6 IV. Saksbehandlers innstilling: Hammerfest formannskap viser til brev fra DnB NOR ASA av 26.april 2005 og brev fra Aker Seafoods ASA av 29. April 2005 m/utkast til endrede vedtekter for AS Hammerfest Industrifiske. Formannskapet oppfatter at Hammerfest kommunes rettigheter og interesser er ivaretatt i Utkastet til endrede vedtekter, og vil på denne bakgrunn ikke motsette seg at Aker Seafoods ASA overtar DnB NORs aksjer i AS Hammerfest Industrifiske. Hammerfest, den Alf Birger Olsen næringssjef Sektorleders innstilling: Hammerfest, den Odd Edvardsen Sektorleder PKU Rådmannens innstilling: Hammerfest, den Dagny Haga rådmann

7 7 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Grethe Nissen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja X Nei Saksnr: 05/ Arkivnr.: A10 &4 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 021/05 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning /05 Formannskapet Sak: Utvidelse av antall barnehageplasser i kommunale barnehager I. Saksdokumenter (vedlagt) Skisse av midlertidig barnehage II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen III. Saksutredning Bakgrunn og fakta Barnehagesituasjonen har endret seg siste år. Etterspørselen har økt vesentlig, og da spesielt gjeldende barn i alderen 1-3 år. Til tross for åpning av flere avdelinger og omgjøring av plasser, har Hammerfest nå ikke full behovsdekning. Det foreligger planer for utbygging, men effekten oppnås ikke før tidligst vår 2006: I hht handlingsprogram / budsjett skal Radioen utvides med 18 plasser 3-6 år eller 9 plasser 1-3 år. Prosjekteringen er i gang, og en forventer igangsetting av utbygging førstkommende høst. I hht. handlingsplan skal Elvetun barnehage utbygges med 1 avdeling i Utvidet tilbud vil da være klart i I tillegg planlegger Tyven barnehage utbygging i 2005 med inntil 24 plasser til barn over 3 år / 12 plasser for barn under 3 år. Etter første hovedopptak i april for barnehageåret 2005/06, konstaterer vi at de aller fleste søkere får tilbud om plass fra nytt barnehageår i august. Imidlertid forventer vi en del nye søkere utover vår, sommer og høst. Etter hovedopptaket har vi allerede fått 9 nye søkere. Alle nye søkere vil få avslag og bli satt på venteliste. For å imøtekomme behovet for barnehageplasser på midlertidig basis, har vi sammen med styrerne forsøkt å finne løsninger som kan øke kapasiteten på kort sikt. Forslag til tiltak Tiltak 1: Utvidelse av barnegrupper Utvide med inntil 3 barn 1-3 år på avdelinger hvor arealet er tilstrekkelig i hht. lovverk. Tiltaket innebærer at Mylingen, Breidablikk, Forsøl og Reindalen samlet kan øke med 12 barn i denne aldersgruppen. Dette fordrer at gjeldende avdelinger styrkes med 1 årsverk pr. 3 barn i hht bemanningsnorm.

8 Tiltaket er midlertidig og gjelder i første omgang for 1 år med evaluering vår Driftsmessig vil tiltaket koste netto opp mot pr. avdeling pr. år. Når det gjelder fysisk tilpasning: se tiltak 2. Økte driftskostnader i 2005 dekkes av skjønnsmidler. Tiltaket innebærer at total budsjettramme øker tilsvarende i Tiltak 2: Fysisk tilpasning av kommunale barnehager De fleste barnehagene er lite tilpasset den mengden barn under 3 år som vi har i dag / får fra høsten. Det er særlig kapasitetsproblemer på stellerom / manglende tilrettelegging for stell av yngre barn, og manglende kapasitet til vogner i eksisterende vognrom. En forutsetning for ytterligere tilpasning/ utvidelse av antall plasser, jfr. tiltak 1, er at vi foretar forbedringer på dette området før oppstart i august. I samarbeid med teknisk drift vil vi kostnadsberegne og foreta utbedringene i løpet av sommeren hvis mulig. Kostnadene dekkes av skjønnsmidler. Tiltak 3: Friluftsbarnehage Arbeidsgruppen har vurdert muligheten for å drive en friluftsbarnehage for 4-5 åringer i midlertidige lokaler. En idè er å sette opp nye brakke-moduler tilpasset barnehageformål. Et slikt hus må settes opp i tilknytning til en eksisterende barnehage, og drives som en avdeling tilknyttet denne. Både en barnehage i midtbyen eller i Rypefjord kan være aktuelle for etablering. Vi tror det vil være tilstrekkelig interesse for et friluftstilbud blant de som i dag benytter eksisterende barnehageplasser. Tiltaket vil frigjøre plasser til yngre barn i eksisterende barnehager. Frakt, montering samt leie første år beregnes grovt til ca Leien vil gå ned ved lengre leietid. Utgifter til teknisk drift kommer i tillegg. I tillegg må det kjøpes inn inventar. Driften innebærer for øvrig ikke en netto kostnad, men plassene som frigis på eksisterende avdelinger, og som evt. gjøres om til plasser for barn under 3 år medfører tap av barnehageavgift på ca En tar sikte på midlertidig drift i 2år i første omgang. Alternativt kan en slik friluftsavdeling ha base i ledige kommunale lokaler, fortrinnsvis i nærheten av / i tilknytning til eksisterende barnehage. Om mulig kan lokaler i andre etasje på Breidablikk tilpasses formålet. Tilbudet tenkes da drevet som en 4.avdeling under Breidablikk barnehage. Kostnader for inneværende år dekkes av skjønnsmidler. Tiltaket forutsetter at driftsutgifter i 2006 dekkes med økt budsjettramme. Tiltak 4: Etablere midlertidig tilbud for barnegruppe i ledige kommunale lokaler. Arbeidsgruppen foreslår muligheten for å drive et midlertidig tilbud til en barnegruppe i evt. ledige, kommunale lokaler. Tiltaket er ikke nærmere utredet. Tiltak 5: Som det fremgår er utvidelse av Elvetun barnehage planlagt igangsatt i 2006 under forutsetning av positivt budsjettvedtak. Minimum 1,5 års plan-og byggetid innebærer at tilbudet ikke er klart før mot sommeren For å komme i gang med byggingen på et tidligere tidspunkt, foreslås det at planleggingen igangsettes allerede høsten Kostnader til planleggingen kan dekkes gjennom lån av midler fra utbyggingen ved Radioen barnehage som ikke vil bli ferdigstilt inneværende år.

9 Disponering av tildelte skjønnsmidler Skjønnsmidler til barnehager er et øremerket tilskudd som i sin helhet skal nyttes til drift av barnehager, og er den del av oppfølgingen av barnehageforliket / barnehagereformen. Midlene skal bidra til å kompensere for kommunens merutgifter knyttet til maksimalpris, plikten til økonomisk likeverdig behandling og drift av nye barnehageplasser. Første tildeling av skjønnsmidler for 2005 er på Med fratrekk på som er budsjettert, kan vi disponere Pengene vil disponeres til Driftskostnad som følge av utvidelse av antall barnehageplasser. Fysisk tilrettelegging; primært forbedring av stelleforhold, bygging av vognrom. Etablering og drift av friluftsbarnehage. Andre kostnader knyttet til reformen som bl.a. elektronisk søknadsskjema til samordnet barnehageopptak. Når det gjelder 2006, er det ikke avgjort hvorvidt det innføres rammefinansiering i barnehagesektoren, eller om årets tilskuddsordninger videreføres. Konklusjon For å imøtekomme økt etterspørsel etter barnehageplasser søkes tiltak 1, 2 og 3 tilknyttet midlertidig utvidelse av barnehageplasser iverksatt i 2005 som skissert. Tiltak 4 vurderes på et senere tidspunkt. Forsering av planlegging av utbygging ved Elvetun forseres med et halvt år. 9 IV. Sektorleders innstilling: 1. Tiltak 1, Midlertidig utvidelse av 4 barnegrupper iverksettes fra nytt barnehageår 15.august. Netto driftsutgifter for 1.halvår 2006 finansieres av utvidet budsjettramme. Beregnet kostnad med dagens statstilskudd er ,-. 2. Tiltak 3, Friluftsbarnehage planlegges med mål om igangsetting høsthalvåret Plan-og byggekomitè oppnevnes. Netto driftsutgifter for 2006/2007 finansieres av utvidet budsjettramme. Beregnet kostnad i 2006 er ,-. 3. Planlegging av utbygging /renovering ved Elvetun barnehage igangsettes høsten Planleggingen som bergnes til finansieres ved lån av investeringsmidler fra Radioen Barnehages utbyggingsprosjekt. Hammerfest, den Grethe Nissen Sektorleder for barnehage Rådmannens innstilling: Hammerfest, den Dagny Haga rådmann

10 10 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Randi Danielsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 05/ Arkivnr.: 026 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 039/05 Formannskapet Sak: Lærlingeordningen i Hammerfest kommune I. Saksdokumenter (vedlagt) Ingen. II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Sak 03/05 Vedtak fra Vest- Finnmark regionråd,vedr. fremtidig organisering av opplæringsordningen for lærlinger i kommunal virksomhet. Oppsigelse av avtale med opplæringskontoret for offentlig sektor i Finnmark. III. Saksutredning Formannskapet i Hammerfest kommune fattet følgende vedtak i møte Formannskapet i Hammerfest vedtar å melde Hammerfest kommune ut av opplæringskontoret for offentlig sektor i Finnmark (OK) i Lakselv med virkning fra 1.juni Formannskapet forutsetter at det etableres en tilfredsstillende løsning for Vest Finnmark region. Saken ble drøftet i møte i Kompetanseforum Vest Finnmark med følgende gjennomgang fra den enkelte kommune over antall lærlinger: Hasvik: Ingen lærlinger Loppa: 2 lærlinger- organiseres i egen regi. Alta: 17 lærlinger(23 hjemler) Nordkapp: 3-4 lærlinger Måsøy: Kvalsund: Ingen lærlinger Hammerfest: 9 lærlinger Målet for alle kommunene er slik vi vurderer det: - Kommunene i Vest Finnmark bør samarbeide om ordningen. - Minst mulig kostnader for kommunene, men et best mulig tilbud. - Faglig/ og profesjonell opplæring med kvalitet på tilbudet mot den enkelte lærling og den enkelte kommune. Bakgrunnen for at kommunene ønsket å gå ut av OK kontoret i Lakselv var misnøye med tilbudet. Det er fortsatt en del uklarheter om den enkelte kommune som har et eierskapet til OK - kontoret i Lakselv, skal få del i fondet som er opparbeidet gjennom ordningen. Etter en gjennomgang av de ulike alternativene for videre organisering av lærlingeordningen ble Kompetanseforum Vest Finnmark enige om å vurdere to alternativ som skissert i tidligere saksfremlegg:

11 11 A. Kompetanseforum Vest - Finnmark. Oppgaven blir lagt til det nye kontoret. Kontoret må da styrkes. Kontoret organiserer medlemmenes(kommunens) lærlinger i regionen og andre som er interessert å være med (kommuner og private). B. Samarbeide med opplæringskontor som allerede eksisterer f. eks. Hammerfest flerfaglige opplæringskontor. I regionen er det i hvert fall et opplæringskontor som satser på å organisere flere typer fag. Kontoret i Hammerfest har en medlemsavgift på kr pr. år og en innmeldingsavgift på kr Basistilskuddet fordeles med 50/50 på kontor og medlem. Kompetanseforum Vest Finnmark : Organiseringen og dimensjonering av kontoret vil være avhengig av om Hammerfest kommune går inn i samarbeidet eller velger en annen løsning. Kompetanseforum Vest Finnmark foreslår å ansette ett årsverk i Alta dersom Hammerfest velger ikke å gå inn i samarbeidet. Vi foreslår å opprette ett årsverk i Alta og 0,5 i Hammerfest hvis Hammerfest kommune velger å gå inn i samarbeidet. Det forutsettes at der er samarbeid mellom prosjektleder og den nyansatte slik at antall besøk til lærlingebedriftene, og at reisekostnadene reduseres fordi man kan se synergieffekter på tvers(eks. når prosjektleder reiser til Hasvik, kan ha også besøke lærling) Det forutsettes en god synergi på kontoret i forhold til fravær m.m. Økonomi: Budsjettet er bygget på følgende forutsetninger: * Med Hammerfest i samarbeidet er antallet lærlinger som ligger til grunn 35. ** Uten Hammerfest i samarbeidet er antallet lærlinger som ligger til grunn 25. *** Medlemskontingenten til OK er kr 7500 pr år pr kommune. Vi har redusert denne til kr 1500 pr. år pr. kommune forutsatt at Loppa kommer inn som medlem. Budsjett pr driftsår m/hammerfest* u/hammerfest** Basistilskudd (50-50) Medlemskontingent*** Sum inntekter Lønn inkl sosiale utgifter Løpende kontorutgifter Reisekostnader Kompetanseheving Sum driftskostnader Overskudd Oppstartskostnader: - Annonsering/ansettelse Data/telefoni Sum oppstartskostnader Hammerfest flerfaglige opplæringskontor:

12 12 Det har vært avviklet to møter mellom Hammerfest flerfaglige opplæringskontor og Hammerfest kommune. Kontoret har en ansatt i 70 % stilling. De er i tillegg samlokalisert med Opplæringskontoret for fiskerinæringen i Vest -Finnmark. Kontoret har i dag 23 lærlinger som de organiserer innenfor ulike fagfelt innenfor private bedrifter. Hammerfest flerfaglige opplæringskontor er organisert som en forening med medlemsbedriftene som medlemmer. Innmeldingsavgiften er kr , med en årsavgift på kr Økonomi: Basistilskuddet fordeles 50/50 mellom kontor og medlem. Der vi har voksne lærlinger får opplæringskontoret hele tilskuddet på kr pr. mnd. Dersom man kjøper kurs fra eksterne leverandører deles kostnadene mellom medlemsbedriftene og kontoret. Vurdering: Tidlig i arbeidet stod innmeldelse i Hammerfest flerfaglige opplæringskontor sterkt fra flere av kommunene fordi kontoret har et operativt system og et godt renommé. Etter tilbakemeldinger fra de andre kommunene (Alta og Måsøy) ønsker de en opprettelse av lærlingeordningen som en del av Vest - Finnmark kompetanseforum. Om vi velger denne løsningen vil det bli opprettet 1,5 årsverk, hvorav 50% stilling blir lagt til Hammerfest. Slik det vurderes vil da Hammerfest kommune bli vertskommune og må stille kontor og utstyr til disposisjon til denne stillingen. Det vil da bli en oppstartskostnad på kr som skissert over i forslag til budsjett, som skal fordeles mellom de enkelte kommunene. Fordelen med denne ordningen er muligheten for tettere oppfølging av lærlingene ved besøk til medlemsbedriftene og god synergi på kontoret i forhold til fravær m.m. Betenkelighetene knyttet til denne ordningen er at Vest- Finnmark Kompetanseforum er et prosjekt i foreløpig 3 år. Administrasjonen ser det som lite hensiktsmessig å binde opp kontorleder til flere roller, før tiltakene innenfor Kompetanseforum er begynt å effektueres. Hammerfest flerfaglige opplæringskontor har gjennom flere år drevet lærlingeordningen for det private næringsliv i kommunene i Vest - Finnmark. De er positive til å få kommunen(e) inn som medlemsbedrift. Innmeldingsavgiften er på kr. 2000, med en årsavgift på kr Ytterligere kostnader vil være dersom man kjøper kurs fra eksterne leverandører. Organiseringen rundt ordningen vil bli ivaretatt av kontoret med de tilpasninger som er nødvendig. De øvrige økonomiske kostnadene for kommunen vil bli på samme nivå som i dag ved begge ordningene. Det vil si at det for 2005 er budsjettert med en netto utgift på kr til lærlingeordningen. Administrasjonen mener at løsningen med Hammerfest flerfaglige opplæringskontor som tidlig i prosessen var aktuell er det beste alternativet. Samarbeid i regionene kan ikke være avhengig av at det nødvendigvis skal opprettes nye organ. I dette tilfellet mener vi at en bør benytte seg av kompetansen og erfaringene som kontoret i Hammerfest representerer.

13 13 IV. Saksbehandler innstilling: Formannskapet i Hammerfest vedtar å melde Hammerfest kommune inn som medlemsbedrift i Hammerfest flerfaglige opplæringskontor, på de vilkår som er skissert i saksfremlegget. Hammerfest, den Randi Danielsen Konst. personalsjef Rådmannens innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Hammerfest, den Dagny Haga rådmann

14 14 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Svanhild Moen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 05/ Arkivnr.: 223 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 040/05 Formannskapet Sak: Søknad om tilskudd - 1. mai-arrangement 2005 I. Saksdokumenter (vedlagt) Brev av fra LO Hammerfest med søknad om midler til avvikling av 1.mai feiringen for 2005 i Hammerfest II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen. III. Saksutredning Hammerfest formannskap har tidligere år bevilget kr ,- til de årlige 1.maiarrangement. Beløpet har stått stille i mange år og ordføreren anbefaler at beløpet økes til kr ,-. Midlene har gått av formannskapets post. Tilskuddet benyttes til delvis dekning av utgifter til musikk, husleie Folkets Hus, krans og blomster m.m. Det vises til vedlegg der det er gjort anslag på kostnadene/budsjett i forbindelse med arrangementet. I tråd med tidligere vil ordføreren foreslå at vi også denne gangen bevilger støtte til arrangementet over formannskapets post. Søknaden er datert 22.april 2005, men etter møteplanen avvikles det ikke formannskapsmøte før 12. mai, dvs. etter at arrangementet skal være gått av stabelen. Ordføreren foreslår derfor at formannskapet behandler saken i på etterskudd. IV. Ordførerens innstilling: Hammerfest formannskap bevilger kr ,- til LO Hammerfest i forbindelse med avviklingen av 1.mai-arrangementet Beløpet dekkes over formannskapets konto og administrasjonen foretar budsjettregulering til riktig art i henhold til vedtakets karakter. Hammerfest, den Alf E. Jakobsen ordfører

15 HAMMERFEST KOMMUNE 15 Saksbehandler: Britt Tande Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 05/ Arkivnr.: 234 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 041/05 Formannskapet Sak: Månedsoppgjør mars 2005 I. Saksdokumenter (vedlagt) Ingen II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) III. Saksutredning Kommunens skatteinngang for mars 2005 kr Pr. utgangen av mars var skatteinngangen på % av budsjettert skatteinngang. Budsjettert skatteinngang for 2005 er på kr , dette er 11.9 % mindre enn total inngang i 2004.

16 Nedenfor viser en oversikt over skatteinngangen med budsjett for inneværende år og inngang i år Inngang 2005 Budsjett 2005 Inngang 2004 Pr. mnd. Akkumulert Pr. mnd. Akkumulert Pr. mnd. Akkumulert Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Samlet skatteinngang pr. mars 2005, sammenholdt med tilsvarende for 2004, fordelt på skatteartene framgår av etterfølgende oversikt: kroner Differanse Differanse i prosent Forskuddstrekk Forskuddsskatt Restskatt Forh./resterende etterlignet 15 0 Renter/Gebyr Fordelt/Margin Sum Saksvurdering Skatteinngangen pr. utgangen av mars 2005 er kr høyere enn i fjor. Dette skyldes en økning av innbetalt forskuddstrekk.

17 17 IV. Saksbehandler innstilling: Månedsoppgjør for skatt mars 2005 taes til orientering. Hammerfest, den 7.april 2005 Britt Tande skatteoppkrever Rådmannens innstilling: Skatteoppkrevers innstilling tiltres. Hammerfest, den Dagny Haga rådmann

18 18 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Britt Tande Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 05/ Arkivnr.: 234 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 042/05 Formannskapet Sak: Månedsoppgjør april 2005 I. Saksdokumenter (vedlagt) Ingen II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) III. Saksutredning Kommunens skatteinngang for april 2005 kr Pr. utgangen av april var skatteinngangen på % av budsjettert skatteinngang. Budsjettert skatteinngang for 2005 er på kr , dette er 11.9 % mindre enn total inngang i 2004.

19 Nedenfor viser en oversikt over skatteinngangen med budsjett for inneværende år og inngang i år Inngang 2005 Budsjett 2005 Inngang 2004 Pr. mnd. Akkumulert Pr. mnd. Akkumulert Pr. mnd. Akkumulert Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Samlet skatteinngang pr.april 2005, sammenholdt med tilsvarende for 2004, fordelt på skatteartene framgår av etterfølgende oversikt: kroner Differanse Differanse i prosent Forskuddstrekk Forskuddsskatt Restskatt Forh./resterende etterlignet 28 0 Renter/Gebyr Fordelt/Margin Sum Saksvurdering Skatteinngangen pr. utgangen av april 2005 er kr høyere enn i fjor. Dette skyldes En økning av innbetalt forskuddstrekk.

20 IV. Saksbehandler innstilling: Månedsoppgjør for skatt april 2005 taes til orientering 20 Hammerfest, den 3.mai 2005 Britt Tande skatteoppkrever Rådmannens innstilling: Skatteoppkrevers innstilling tiltres. Hammerfest, den 3.mai 2005 Dagny Haga rådmann

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 4/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 24.02.05 Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 4/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 24.02.05 Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 4/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 24.02.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 21.02.05 på tlf 78 42

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00. Utvalg:

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes snarest mulig på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen,

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 10/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 25.08.05 Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 10/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 25.08.05 Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 10/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 25.08.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

I tillegg vil elever fra Beilia skole orientere om tur med hvite busser til Auschwitz.

I tillegg vil elever fra Beilia skole orientere om tur med hvite busser til Auschwitz. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 04/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Forfall meldes snarest på tlf 78422507

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00. 12/06 Ekstraordinært.

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00. 12/06 Ekstraordinært. Møteinnkalling 12/06 Ekstraordinært Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.09.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.09.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 11/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.09.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 11.07.05 Tidspunkt: 10:00. Utvalg:

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 11.07.05 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 11.07.05 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 00 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 4/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra Ap: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 4/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 04/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HANNE-BRITH VOLD RUDERAAS

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HANNE-BRITH VOLD RUDERAAS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.06.2008 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

Møte starter med befaring i Blåsten friluftsavdeling ved Elvetun barnehage, Mylingen barnehage og til slutt ved Meridianstøtta.

Møte starter med befaring i Blåsten friluftsavdeling ved Elvetun barnehage, Mylingen barnehage og til slutt ved Meridianstøtta. Møteinnkalling 5/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen. NB. Oppmøte ved Elvetun Barnehage kl. 10.30 Dato: Mandag 12.06.2006 Tidspunkt: Kl. 10:30 NB. Oppmøte ved

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling

Hammerfest kommune. Møteinnkalling Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 3/05 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 10.02.05 Tidspunkt: CA. kl. 14:00 Saksnr Innhold PS 017/05 Leasing av tråkkemaskin

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DEN GLADE DAME CAFE

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DEN GLADE DAME CAFE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunenes hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunenes hjemmeside. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.03.06 Tidspunkt: 12:00 Kommunestyresalen Forfall meldes snarest mulig på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 22.02.2011 kl. 19.00. Til behandling: K-SAK 13/11 K-SAK 14/11 K-SAK 15/11 K-SAK 16/11

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2014 Tid: 09:00 11:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 05/07

Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 05/07 Møteprotokoll 05/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE Tilleggssaker Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 1900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 14/1374 ENDRING AV DAGLIG LEDER/SKJENKESTYRER - RESTAURANT SOPRANO AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 14/1374 ENDRING AV DAGLIG LEDER/SKJENKESTYRER - RESTAURANT SOPRANO AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Befaring kl 11.00, oppmøte Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 12.30 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Rådhus IA Telefonmøte Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

I tillegg vil sektorleder for helse orientere om status i forhold til samlokalisering av helsetilbudene.

I tillegg vil sektorleder for helse orientere om status i forhold til samlokalisering av helsetilbudene. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen - NB. merk endret møterom Dato: Mandag 09.05.2005 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes på tlf.

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Verk AS Kjøp av bedriftshelsetjenester til Hammerfest kommune Godkjenning av protokoll

Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Verk AS Kjøp av bedriftshelsetjenester til Hammerfest kommune Godkjenning av protokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, kommunestyresalen Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterommet helse/sosial Møtedato: 02.04.2008 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede saker:

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, Møterom 2 Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN 2012 2016 Vedtatt av Leka kommunestyre 7994 Leka Telefon 74 38 70 00 Telefaks 74 38 70 10 1 Innledning: Alle kommuner er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 05/1484 AVDRAGSUTSETTELSE LÅN NR. 20060716 SANDNESSJØEN FJERNVARMANLEGG AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 05/1484 AVDRAGSUTSETTELSE LÅN NR. 20060716 SANDNESSJØEN FJERNVARMANLEGG AS Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterommet helse/sosial Møtedato: 02.04.2008 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløp. Til stede på møtet Medlemmer: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10.

MØTEPROTOKOLL. Livsløp. Til stede på møtet Medlemmer: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10. MØTEPROTOKOLL Livsløp Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset : 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Odd Jarle Svanem, Ingeborg Volden, Ole

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102997 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 PASTABAKERIET AS - SØKNAD OM ALMINNELIG

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Litløy Møtedato: 20.09.2006 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 18.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Berit Hansen Sture Pedersen Dessuten møtte:

Detaljer

I tillegg vil assisterende rådmann Per Hanasand orientere om balansert resultatmåling.

I tillegg vil assisterende rådmann Per Hanasand orientere om balansert resultatmåling. Møteinnkalling 7/06 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Torsdag 20.04.2006 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Sakene: 023/06-033/06 Dato: 11.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresal Tidspunkt: 9:00 11.30 Følgende medlemmer møtte: Jorunn Romsdal, Annfrid

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 06.05.2015 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/15 15/639 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST - GNR 37 BNR 130 SNR 1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/15 15/639 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST - GNR 37 BNR 130 SNR 1 Utvalg: SAKKYNDIG NEMND Møtested: Skjæringen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

HAMMERFEST KOMMUNE. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 1 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Alf Birger Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Vilkår knyttet til alkoholbevillinger og salgs- og skjenketider for bevillingsperioden 2012-2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no

Detaljer

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): HAVNESTYRET Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie Pedersen,

Detaljer

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte.

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.02.2012 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905437 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 BRASSERIE DA - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Tom Mortensen

Detaljer

Varaordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle en tilleggssak godkjent og får saksnummer:

Varaordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle en tilleggssak godkjent og får saksnummer: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2006 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: varaordfører Kristine Jørstad Bock, Tom Mortensen (for ordfører Alf E.

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.01.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - kommunestyresalen, Dato: 31.10.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010 Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Leder Hanne Husvik, nestleder Tor Ivar Heggelund,

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset; Nygaardsg 16, Formannskapssalen Tidspunkt: 28.02.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Bjørg Irene Nilsen, telefon 69 30 62 82, e-post bjin@fredrikstad.kommune.no,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR Saksfremlegg Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 22.10.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 22.10.2008 Tid: Kl. 09:00 Sak 62/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 22.10.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget Møtested: Møterom Skjønhaug Møtedato: 10.12.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Livsløpsutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Marianne Larsen Nestleder Olav Mansaas Bleie

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 21.06.2012 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2008 2012 Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2008 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00. Møteprotokoll 02/07 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Willy Olsen, Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Torgunn S Sollid, Cecile Agnalt,

Detaljer

PROTOKOLL. Møtets varighet; kl 09.00 12.00 Utvalget fikk omvisning på Sørreisa Omsorgssenter i etterkant av møtet. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Møtets varighet; kl 09.00 12.00 Utvalget fikk omvisning på Sørreisa Omsorgssenter i etterkant av møtet. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Helse- og sosialutvalget Møtedato: 04.05.2012 Tilstede: Ole G. Koch H Evy Nordby AP Tor Ivar Olsen AP Hanne Fredriksen Saml Erlend Dårflot Olsen Saml * Fra adm: Ann Kristin

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 15.12.2015, kl 16:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Hammerfest kommune Møteprotokoll 6/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 06.05.2004 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Odd Ivar Gladsø til sak 132/08 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset

Detaljer