Unjårgga gielda / Nesseby kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unjårgga gielda / Nesseby kommune"

Transkript

1 Unjårgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2007

2 Hovedoversikter... 3 Regnskapsskjema la - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 2a - Investeringsregnskapet... 4 Balanseregnskapet... 5 Økonomisk Oversikt - Drift... 6 Økonomisk Oversikt - Investering... 7 Regnskapsskjema lb - Driftsregnskapet... 9 Noter til regnskapet NOTE nr. 1: Endring i arbeidskapital NOTE nr. 2 - Pensjon NOTE nr. 3: Garantier gitt av kommunen NOTE nr. 4: Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid NOTE nr. 5: Finansielle anleggsmidler - Obligasjoner...14 NOTE nr. 6: Avsetninger og bruk av avsetninger...15 NOTE nr. 7: Kapitalkonto...17 NOTE nr. 8: Interkommunalt samarbeid,samarbeid IKS NOTE nr. 9: Gjeldsforpliktelser - fordeling mellom långivere NOTE nr. 10: Selvkosttjenester...19 NOTE nr. 11: - Beregning av minste tillatte avdrag NOTE nr. 12: Likviditetsreserve avsetninger og bruk av avsetninger NOTE nr. 13: Årsverk NOTE nr. 14: Anleggsmidler NOTE nr. 15: Prosjektregnskap kapital Driftsregnskapet Kapitalregnskapet Balanseregnskapet... 70

3 Hovedoversikter Regnskapsskjema la - Driftsregnskapet REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP KOSTRA-ART L1 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE SUM(870:873) , , , ,00 L2 ORDINÆRT RAMMETILSKUDD , , , ,00 L3 SKATT PÅ EIENDOM SUM(874:876) 0,00 0,00 0,00 0,00 L4 ANDRE DIREKTE ELLER INDIREKTE SKATTER SUM(877:879) 0,00 0,00 0,00 0,00 L5 ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD , , , ,00 L6 SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER SUM(L1:L5) , , , ,00 L7 RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE SUM(900:905) , , , ,89 L8 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUTGIFTER , , , ,92 L9 AVDRAG PÅ LÅN , , , ,00 L10NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER SUM(L7:L9) , , , ,03 MESSIGE MERFORBRUK 530 0,00 0,00 0,00 0,00 L12TIL UBUNDNE AVSETNINGER ,44 0,00 0, ,26 L13TIL BUNDNE AVSETNINGER ,28 0,00 0, ,32 L14BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK ,44 0,00 0, ,26 L15BRUK AV UBUNDNE AVSETNINGER , , , ,16 L16BRUK AV BUNDNE AVSETNINGER , ,00 0, ,40 L17NETTO AVSETNINGER SUM(L11:L16) , , , ,24 L18OVERFDRT TIL INVESTERINGSREGNSKAPET ,00 0,00 0, ,29 L19TIL FORDELING DRIFT L20SUM FORDELT TIL DRIFT (FRA SKJEMA 1B) L21REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/ L11TIL DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPS- (L6+L10- L17-L18) , , , ,92 SUM(010:490; 520; 590:790; 830:860; 880:890; 920;990) , , , ,48 MINDREFORBRUK L20 - L , , , ,44 Årsregnskap 2007 Side 3av 79

4 Regnskapsskjema 2a - Investeringsregnskapet REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP KOSTRA-ART L1 INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER SUM(010:490) , , , ,51 L2 UTLÅN OG FORSKUTTERINGER 520; ,00 0,00 0, ,00 L3 AVDRAG PÅ LÅN ,00 0,00 0, ,00 L4 AVSETNINGER SUM (530: :560) ,33 0,00 0, ,81 L5 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV SUM(L1:L4) , , , ,32 L6 FINANSIERT SLIK: L7 BRUK AV LÅNEMIDLER , , , ,80 L8 INNTEKTER FRA SALG AV ANLEGGSMIDLER SUM(660:670) L9 TILSKUDD TI L INVESTERINGER SUM(810:850; L10MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN OG REFUSJONER L11ANDRE INNTEKTER REGULERT OPPRINNELIG ,00 0,00 0, ,00 880:890) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUM(700:770) ,48 0;00 0, ,78 SUM(600:650; 900:905) 0,00 0,00 0, ,62 L12SUM EKSTERN FINANSIERING SUM(L7:L11) , , , ,20 L13OVERFORT FRA DRIFTSREGNSKAPET ,00 0, 00 0, ,23 L14BRUK AV AVSETNINGER SUM(930:960) , ,00 0, ,89 L15SUM FINANSIERING SUM(L12:L14) , , , ,32 L16UDEKKET/UDISPONERT (L5-L15) ,89 0,00 0,00 0,00 Årsregnskap 2007 Side 4av 79 o._. -a-_. n i nn Onno

5 A. Balanseregnskapet EIENDELER REGNSKAP REGNSKAP KAPITTEL ANLEGGSMIDLER KAP , ,97 FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG ( ) , ,72 UTSTYR, MASKINER OG TRANSPORTMIDLER ( ) , ,25 UTLÅN ( ) , ,00 AKSJER OG ANDELER (2.21) , ,00 PENSJONSMIDLER (2.20) , ,00 B. OMLØPSMIDLER KAP , ,00 C. KORTSIKTIGE FORDRINGER ( ) , ,08 PREMIEAVVIK (2.19) , ,00 AKSJER OG ANDELER (2.18) , ,21 SERTIFIKATER (2.12) 0,00 0,00 OBLIGASJONER (2.11) 0,00 0,00 KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD (2.10) , ,71 SUM EIENDELER (A + B) , ,97 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL KAP , ,79 DISPOSISJONSFOND ( ) , ,40 BUNDNE DRIFTSFOND ( ) , ,47 UBUNDNE INVESTERINGSFOND ( ) , ,83 BUNDNE INVESTERINGSFOND (2.55) , ,91 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (2.5950) , ,44 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (2.5900) 0,00 0,00 UDISPONERT I INVESTERINGSREGNSKAP (2.5960) 0,00 0,00 UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAP (2.5970) ,89 0,00 LIKVIDITETSRESERVE (2.5980) , ,71 KAPITALKONTO (2.5990) , ,03 D. GJELD LANGSIKTIG GJELD KAP , ,00 PENSJONSFORPLIKTELSE (2.40) , ,00 IHENDEHAVEROBLIGASLÅN ( ) 0,00 0,00 SERTIFIKATLÅN ( ) 0,00 0,00 ANDRE LÅN ( ) , ,00 KORTSIKTIG GJELD KAP , ,20 KASSEKREDITTLÅN (2.31) 0,00 0,00 ANNEN KORTSIKTIG GJELD ( ) , ,20 PREMIEAVVIK (2.39) 0,00 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) , ,99 E. MEMORIAKONTI MEMORIAKONTO KAP ,02 0,02 UBRUKTE LÅNEMIDLER (2.9100) , ,58 ANDRE MEMORIAKONTI ( ) , ,35 MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE (2.9999) , ,91 Årsregnskap 2007 Side 5av 79

6 Økonomisk Oversikt - Drift REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP KOSTRA-ART L3 BRUKERBETALINGER SUM(600:619) , , , ,68 L4 ANDRE SALGS- OG LEIEINNTEKTER SUM(620:670) , , , ,61 L5 OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE SUM(700:780) , , , ,38 L6 RAMMETILSKUDD SUM(800:809) , , , ,00 L7 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER SUM(810:829) , , , ,00 L8 ANDRE OVERFØRINGER SUM(830:850; 880:890) , , ,00 0,00 L9 INNTEKTS- OG FORMUESKATT SUM(870:873) , , , ,00 L10EIENDOMSSKATT SUM(874:876) 0,00 0,00 0,00 0,00 L11ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER SUM(877:879) 0,00 0,00 0,00 0,00 L12SUM DRIFTSINNTEKTER SUM(L3:L11) , , , ,67 L14LEiNNSUTGIFTER SUM(010:089; 160:165) , , , ,13 L15SOSIALE UTGIFTER SUM(090:099) , , , ,43 L16KJEIP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR SUM(100:285)- I KOMMUNENS TJENESTEPRODUKSJON SUM(160:165) , , , ,53 L17KJOP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON SUM(300:380) , , , ,50 L18OVERFORINGER SUM(400:490) , , , ,13 L19AVSKRIVNINGER ,00 0,00 0, ,00 L20FORDELTE UTGIFTER NEG(690)+ ( ) , , , ,14 L21SUM DRIFTSUTGIFTER SUM(L14:L20) , , , ,58 L23BRUTTO DRIFTSRESULTAT L12-L , , , ,91 L25RENTEINTEKTER OG UTBYTTE SUM(900:905) , , , ,89 L26MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN , , , , 93 L27SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER SUM(L25:L26) , , , ,82 L29RENTEUTGIFTER OG LÅNEOMKOSTNINGER , , , ,92 L30AVDRAG PÅ LÅN , , , ,00 L3IUTLON , , , ,50 L32SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER SUM(L29:L31) , , , ,42 L34RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGS- TRANSAKSJONER L27-L , , , ,60 L35MOTPOST AVSKRIVNINGER ,00 0,00 0, ,00 L36NETTO DRIFTSRESULTAT L23+L34+L , , , ,49 L38BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK ,44 0,00 0, ,26 L39BRUK AV DISPOSISJONSFOND , , , ,16 L40BRUK AV BUNDNE FOND , ,00 0, ,40 L41BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE 960 0,00 0,00 0,00 0,00 L42SUM BRUK AV AVSETNINGER SUM(L38:L41) , , , ,82 L440VERFORT TIL INVESTERINGSREGNSKAPET ,00 0,00 0, ,29 L45AVSATT TIL DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MERFORBRUK 530 0,00 0,00 0, 00 0,00 Årsregnskap 2007 Side 6av 79

7 L46AVSATT TIL DISPOSISJONSFOND ,44 0,00 0, ,26 L47AVSATT TIL BUNDNE FOND ,28 0,00 0, ,32 L48AVSATT TIL LIKVIDITETSRESERVEN 560 0,00 0,00 0,00 0,00 L49SUM AVSETNINGER SUM(L44:L48) ,72 0,00 0, ,87 L5IREGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/MINDREFORBRUK L36+L42-L , , , ,44 Økonomisk Oversikt - Investering REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP KOSTRA-ART L3 SALG AV DRIFTSMIDLER OG FAST EIENDOM SUM (660: 670) 0,00 0,00 0, ,00 L4 ANDRE SALGSINNTEKTER SUM(600:650) 0,00 0,00 0,00 0,00 L5 OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE SUM(700:770) ,00 0,00 0, ,00 L6 STATLIGE OVERFØRINGER SUM(800:810) 0,00 0,00 0,00 0,00 L7 ANDRE OVERFØRINGER SUM(830:890) 0,00 0,00 0,00 0,00 LB RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE SUM(900:905) 0,00 0,00 0, ,62 L9 SUM INNTEKTER SUM(L3:L8) ,00 0,00 0, ,62 L11LEINNSUTGIFER SUM(010:080; 160:165) , ,00 0, ,94 L12SOSIALE UTGIFTER SUM(090:099) , ,00 0, ,21 L13KJUP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR SUM(100:285)- I KOMMUNENS TJENESTEPRODUKSJON SUM(160:165) , , , ,66 L14KJGP AV TJENESTER SOM ERSTATTER SUM(300:380) KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON 0,00 0,00 0,00 0,00 L15OVERFORINGER SUM (400:490) , ,00 0, ,12 L16RENTEUTGIFTER OG OMKOSTNINGER ,31 0,00 0, ,58 L17FORDELTE UTGIFTER 690+( ) 0,00 0,00 0,00 0,00 L18SUM UTGIFTER SUM(L11:L17) , , , ,51 L20AVDRAG PÅ LÅN ,00 0,00 0, ,00 L2IUTLDN ,00 0,00 0, ,00 L22KJLJP AV AKSJER OG ANDELER 529 0,00 0,00 0,00 0,00 L23DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS UDEKKET 530 0,00 0,00 0,00 0,00 L24AVSATT TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND 548 0,00 0,00 0, ,00 L25AVSATT TIL BUNDNE FOND ,33 0,00 0, ,81 L26AVSATT TIL LIKVIDITETSRESERVEN 560 0,00 0,00 0,00 0,00 L27SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER SUM(L20:L26) ,33 0, 00 0, ,81 L28FINANSIERINGSBEHOV L18+L27-L , , , ,70 L30BRUK AV LÅN , , , ,80 L31MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN ,48 0,00 0, B 917,78 L32SALG AV AKSJER OG ANDELER 929 0,00 0,00 0,00 0,00 L33BRUK AV TIDLIGERE ÅRS MINDREFORBRUK 930 0,00 0,00 0,00 0,00 L340VERFORT FRA DRIFTSREGNSKAPET ,00 0,00 0, ,23 L35BRUK AV DISPOSISJONSFOND , ,00 0, ,99 L36BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND ,83 0,00 0, ,02 L37BRUK AV BUNDNE FOND ,86 0,00 0, ,88 Årsregnskap 2007 Side lav 79

8 L38BRUK AV LIKVIDITETSRESERVEN 960 0,00 L39SUM FINANSIERING SUM(L30:L38 ) ,01 L40UDEKKET / UDISPONERT L28-L ,89 0,00 0,00 0, , , ,70 0,00 0,00 0,00 Årsregnskap 2007 Side 8av 79

9 Regnskapsskjema 1 B - Driftsregnskapet Oppr. Regnskap Rev. Budsj. Budsj. Hovedpost Politiske organer Inntekter Utgifter Netto Rådmann og stab Inntekter Utgifter Netto Økonomitjenester Inntekter Utgifter Netto Revisjon, internt tilsyn Inntekter Utgifter Netto Samfunnsutvikling Inntekter Utgifter Netto Nesseby skole Inntekter Utgifter Netto Karlebotn skole Inntekter Utgifter Netto Barnehagen Inntekter Utgifter Netto Hjelpetjenester Inntekter Utgifter Netto Hjemmetjenester Inntekter Utgifter Netto Omsorgstjenester Inntekter Utgifter Netto Legetjenesten Inntekter Utgifter Netto Varanger samiske 1.36 museum Inntekter Utgifter Netto Tekniske tjenester Inntekter Utgifter Netto Till.bev og lønnspott Inntekter Utgifter Netto Skatt, rammetilsk og 1.90 felles Inntekter Utgifter Netto Årsregnskap 2007 Side 9av 79

10 Til fordeling drift Fordelt til drift Årsregnskap 2007 Side 10av 79

11 i l Noter til regnskapet 2007 NOTE nr. 1: Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler SUM(600:670; Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 700:780;800:895) , ,67 Inntekter SUM(600:670; investeringsdel (kontoklasse 0) 700:770;800:895) , ,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM 900:929) , ,02 Sum anskaffelse av midler s , ,69 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel SUM(010:285;300:480) (kontoklasse 1) , ,58 Utgifter investeringsdel SUM(010:285;300:480) (kontoklasse 0) , ,93 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529) , ,00 Sum anvendelse av midler , ,51 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,18 Endring i ubrukte Bal: 2.91(Rt) (Rtlånemidler 1) , ,58 Endring i arbeidskapital v , ,76 Årsregnskap 2007 Side I lav 79

12 Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Omløpsmidler Konto Endring kortsiktige fordringer , ,08 Endring aksjer og andeler , ,21 Premieavvik , ,00 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner ,00 0,00 Endring betalingsmidler , ,71 Endrin omløpsmidler , ,00 Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,20 Premieavvik ,00 0,00 Endring arbeidska pital , ,80 Årsregnskap 2007 Side 12av 79

13 NOTE nr. 2 - Pensjon Hovedst. fra aktuarberegning for Nesseby kommune Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad eks adm Beregnet premieavvik nr d op & 13-4 nr a(evt b 5-4 Premieinnbetaling ekst. Administrasjonskostnader Årets netto pensjonskostnad Premieavvik I aj Arbeidsgiveravgift av premieavviket nr Akkumulert og amortisert premieavvik nr e og 13-4 nr c,d,e Antall år premieavvik skal dekkes inn på ( 1 eller 15) Akkumulert premieavvik Premieavvik tidligere år 15 a I Arbeidsgiveravgift 16 Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift avl 6 Årets estimatavvik nr c og d Estimatavvik forpliktelse Estimatavvik pensjonsmidler Netto estimatavvik L Spesifisert pensjonsforpliktelse 13-1 nr a og e og 13-2 nr c Påløpt pensjonsforpliktelse Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - forpliktelse Estimert pøløpt pensjonsforpliktesle = UB Spesifisert pensjonsmidler 13-1 nr a o g e og 13-2 nr c Verdi av pensjonsmidler Forventet avkastning på pensjonsmidlene Premieinnbetaling ekst. Administrasjonskostnader I Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - midler Estimert pensjonsmidler = UB Netto balanseført pensjonsforpliktelse Årsregnskap 2007 Side 13av 79

14 NOTE nr. 3: Garantier gitt av kommunen NOTE Garantier gitt av kommunen - nedkvittert per Garantibeløp pr Garanti gitt til Opprinnelig garanti Garantien utløper ØFAS ans Nesseby kirkelige fellesråd Sum garantier NOTE nr. 4: Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid. Kommunen har ikke registrert fordringer eller gjeld til interkommunalt samarbeid. NOTE nr. 5: Finansielle anleggsmidler - Obligasjoner Balanseført verdi Markedsverdi Eierandel KLP egenkapitalinnskudd ØFAS ANS % Øst-Finnmark Kommunale rev distrikt Varanger Kraft AS % Biblioteksentralen A/L 300 Unjårgga Såmiid Duodje A/L - andeler Sagat, Lakselv 500 Indre innmark Utviklingsselskap Sum Dette er registrert i balansen vår. Vi har ikke hatt kapasitet til å gå gjennom og verdivurdere disse i år. Årsregnskap 2007 Side 14av 79

15 NOTE nr. 6: Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og i n ves te ri n gs re g ns ka pet Alle. Avsetninger til fond KOSTRA-art SUM(530:560) , ,83 Bruk av avsetninger SUM(930:960) , ,71 Til avsetning senere år ,89 0,00 Netto avsetninger , ,12 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger D i s p os i s j o n s f o n d art/balanse IB ,40 0,00 Avsetninger driftsregnskapet , ,26 Bruk av avsetninger driftsregnskapet ,20 446,16 Bruk av avsetninger investerings-regnskapet , , UB , ,40 Årsregnskap 2007 Side l5av 79

16 Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond IB 0101 Kostra art/balanse , ,00 Avsetninger , ,32 Bruk av avsetninger , ,40 UB , , 47 UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret. Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Kostra art/balanse IB ,83 0,00 Avsetninger 548 0, , Bruk av avsetninger ,83 604,02 UB , ,83 UB viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond Kostra art/balanse IB ,91 0,00 Avsetninger , ,81 Bruk av avsetninger , ,88 UB , ,911 UB viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. Årsregnskap Side 16av

17 NOTE nr. 7: Kapitalkonto KAP ITALKONTO Balanse Balanse 1 underskudd i kapital kapital ,03 _Debetposteringer -... Aktivering av fast eiendom og Salg av fast eiendom og anlegg 0,00 anlegg ,00 Nedskrivninger fast eiendom 0,00 Oppskriving av fast eiendom Avskriving av fast eiendom og anlegg ,00 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 Avskrivninger av utstyr, maskiner og Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler ,00 Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler transportmidler ,49 Kjøp av aksjer oandeler 0,00 Oppskrivning av aksjer og Salg av aksjer oandeler 0,00 andeler 0,00 Nedskrivning av aksjer oandeler 0,00 Utlån formidlings/startlån ,00 Avdrag på formidlings/startlån ,48 Utlån sosial lån og egne midler ,28 Avdrag på sosial lån ,18 Avdrag på utlånte egne midler 0,00 Avskrivning sosial utlån 0,00 Oppskriving utlån 0,00 Avskrevet andre utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån ,00 Bruk av midler fra eksterne lån ,35 Urealisert kursgevinst utenlandslån 0,00 Urealisert kurstap utenlandslån 0,00 UB Pensjonsmidler (netto) ,00 UB Pensjonsforpliktelse (netto) ,00 Estimatavvik pensjonmidler 0,00 Aga pensjonsforpliktelse 0,00 Reversing nedskriving av fast eiendom 0,00 Estimatavvik pensjonforpliktelse 0,00 Reversing nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 0, Balanse Ka pitalkonto , Balanse (underskudd i kapital ) Avstemming Differanse ,81 0,00 Nesseby 9. juni 2008 LC^ v^,7 Sfian Liiidgård Rådmann clvk. V'1 Sissel M. Saua Økonomisjef Årsregnskap 2007 Side 17av 79

18 NOTE nr. 8: Interkommunalt samarbeid,samarbeid IKS Nesseby deltar i interkommunalt samarbeid om Finnmark kommunerevisjon IKS NOTE nr. 9: Gjeldsforpliktelser - fordeling mellom långivere Tekst samlede lånegjeld Regnskapsåret Fo rrige regnskapsår om Kommunekreditt Kommunal bank Husbanken KLP Årsregnskap 2007 Side 18av 79

19 NOTE nr. 10: Selvkosttjenester Selvkostområde VANN Brukerbetalin er/sal sinntekt Budsjett Regnskap Regnskap Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 93 % 38 % 43 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde AVLØP Brukerbetalinger/salgsinntekt Budsjett Regnskap Regnskap Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto ka italkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 84 % 65 % 85 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Årsregnskap 2007 Side 19av 79

20 Selvkostområde RENOVASJON Brukerbetalinger/salgsinntekt Budsjett Regnskap Regnskap Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto ka italkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 122 % 100 % 106 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Årsregnskap 2007 Side 20av 79 c".-.-air. 1 na'jnnr

21 NOTE nr. 11: - Beregning av minste tillatte avdrag. AVDRAG PÅ LÅNEGJELD I HØVE TIL KOMMUNELOVA SITT KRAV TIL MINSTEAVDRAG Kommunelova 50 nr 7 a Grupper av anleggsmidlar Maks Levetid Vegd levetid Anle s ru a 2006 UB Vekta snitt Faste eigedomar og anlegg: 40 26, , 49 Adm.bygg, lagerbygg, sjukeheimar, institusjonar m.m 50 33, , 53 Utstyr, maskinar og transportmidlar 5 6, , 18 Anleggsmaskinar, inventar, transportmidlar m,m 10 3, , 12 Brannbilar, tekniske anlegg (VAR) m.m. 20 Grunn for kommunale bygg, tomtegrunn, skogseiged. osb. 50 SUM ,31 Utreknin av minimumsavdra g Frå R 2006 Minimum årle g avdra Samla låne 'eld som skal vere med i vekting av avdrag Laneavdra s rosent , 72 3,41% Betalte avdra 2007 i høve til KL sitt krav til minsteavdra g Frå R 2007 Krav til avdra /betalte avdra Sum lånegjeld ekskl. formidlingslån ,32 Betalte avdrag Ordinære avdrag i driftsrekneskapen Evt. ord. avdrag ført i investeringsrekneskapen som ikkje gjeld Formidlingslån Meir betalt i avdra enn KL sitt minstekrav , ,68 Årsregnskap 2007 Side 2lav 79

22 NOTE nr. 12: Likviditetsreserve avsetninger og bruk av avsetninger Kostra Likviditetsreserve art/balanse Regnskapsåret.- IB Herav likviditetsreserve drift Herav likviditetsreserve investering Avsetninger likviditetsreserve drift 560 Avsetninger likviditetsreserve investering 560 Bruk av avsetninger likviditetsreserve drift 960 Bruk av avsetninger likviditetsreserve investerin g 960 UB Herav likviditetsreserve drift Herav likviditetsreserve investering UB viser saldo for samlet likviditetsreserve. Likviditetsreserve drift kan disponeres til drifts-og investeringsformål. Likviditetsreserve investering kan bare benyttes til investeringsformål. NOTE nr. 13: Årsverk Tekst Regnskapsåret Forrige år Aret før Antall årsverk 126,5 119,8 115,4 Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 74,9 % 73,4 % 77,5 % Antall menn % andel menn 25,1 % 26,6 % 22,5 % Antall kvinner ledende stillinger % andel kvinner i ledende 45,5 % 63,6 % 60,0 % stillinger Antall menn i ledende stillinger andel menn i ledende stillinger 54,5% 1 36,4% 1 40,0 Lønn i ledende stillinger Rådmann: Årslønn kr Bredband pr år kr 454 Ordfører: Årslønn kr Årsregnskap 2007 Side 22av 79

23 NOTE nr. 14: Anleggsmidler Faste eiendommer t Avskrivning l Bokført Avsk. Saldo Aktivert saldo KONTO TEKST ant. år i år ( D ) ( K) Amtmannsgammen , , , Inforhall Mortensnes , , , Nytt mueseumsbygg VSM , , , Kultursti Mortensnes , , , Nesseby skole , , , Nesseby grendehus , , , Varangerbotn skole , , , Karlebotn internat , , , Rødkvisten barnehage , , , Helsesenteret , ,28 487, Idrettsanlegg Varangerbotn , , ,00 2: Ominredning skoler/barneh , , , Skoleopprustning , , , Forprosjekt konferansesenter Gr.l.inv. Varangerbotn ,00 0, , Gr.l.inv. Vesterelv ,39 0, , Gr.l.inv. Nesseby ,59 0, , Vidjeveien boligfelt ,00 0, , Karlebotn boligfelt ,00 0, , Varangerbotn boligfelt ,00 0, , Nesseby boligfelt ,13 0, , Kløvnes ,70 0, , Varangerbotn bolig- og forr.omr Kommunale veier , , , Aksjon skolevei , , , Kløvnes g 12, b 165 & 327, flytebrygge Div. innt.givende eiendommer Nesseby havn , , , Kommunebrakka 50 1,00 0,00 1, Mottaksstasjon kløvnes , , , , Nesseby rådhus , , , Utleiebygg Kløvnes , , , Lager Kløvnes , Bibl.buss garasjen , , , VSM stabbur , , , Hangaren , , , Kai Nyelv , , , Gr.l.inv Vesterelv ind ,65 0, , Gr.l.inv. Mortensnes ,00 0, , Tomt Vesterelvnes , , , Barsnes vannverk , , , Bergeby vannverk , , , Bigganes vannverk , , , Hammernes vannverk , , , Nyborg vannledning , , ,00 Årsregnskap 2007 Side 23av 79

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Regnskap Tana kommune 2008 Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Sist endret 26/2-09 Side 2/95 Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1a - driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2a - investeringsregnskapet...

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Unjárgga gielda / Nesseby kommune

Unjárgga gielda / Nesseby kommune Unjárgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2006 Årsregnskap 2006 Investeringsregnskap...3 Driftsregnskapet...10 Balanseregnskapet...13 Noter og hovedoversikt...22 Note 1, Endring av arbeidskapital...23

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2010

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2010 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2010 Hovedoversikter... 3 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 5 ØKONOMISK

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008 Holtålen kommune Regnskap 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 0 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 1 REGNSKAPSSKJEMA 1B - FORDELT TIL DRIFT... 2 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 ÅRSREGNSKAP 23 Nordkapp kommune Årsregnskap 23 I n n h o l d Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 Investeringsregnskapet

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer