Unjårgga gielda / Nesseby kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unjårgga gielda / Nesseby kommune"

Transkript

1 Unjårgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2007

2 Hovedoversikter... 3 Regnskapsskjema la - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 2a - Investeringsregnskapet... 4 Balanseregnskapet... 5 Økonomisk Oversikt - Drift... 6 Økonomisk Oversikt - Investering... 7 Regnskapsskjema lb - Driftsregnskapet... 9 Noter til regnskapet NOTE nr. 1: Endring i arbeidskapital NOTE nr. 2 - Pensjon NOTE nr. 3: Garantier gitt av kommunen NOTE nr. 4: Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid NOTE nr. 5: Finansielle anleggsmidler - Obligasjoner...14 NOTE nr. 6: Avsetninger og bruk av avsetninger...15 NOTE nr. 7: Kapitalkonto...17 NOTE nr. 8: Interkommunalt samarbeid,samarbeid IKS NOTE nr. 9: Gjeldsforpliktelser - fordeling mellom långivere NOTE nr. 10: Selvkosttjenester...19 NOTE nr. 11: - Beregning av minste tillatte avdrag NOTE nr. 12: Likviditetsreserve avsetninger og bruk av avsetninger NOTE nr. 13: Årsverk NOTE nr. 14: Anleggsmidler NOTE nr. 15: Prosjektregnskap kapital Driftsregnskapet Kapitalregnskapet Balanseregnskapet... 70

3 Hovedoversikter Regnskapsskjema la - Driftsregnskapet REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP KOSTRA-ART L1 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE SUM(870:873) , , , ,00 L2 ORDINÆRT RAMMETILSKUDD , , , ,00 L3 SKATT PÅ EIENDOM SUM(874:876) 0,00 0,00 0,00 0,00 L4 ANDRE DIREKTE ELLER INDIREKTE SKATTER SUM(877:879) 0,00 0,00 0,00 0,00 L5 ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD , , , ,00 L6 SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER SUM(L1:L5) , , , ,00 L7 RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE SUM(900:905) , , , ,89 L8 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUTGIFTER , , , ,92 L9 AVDRAG PÅ LÅN , , , ,00 L10NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER SUM(L7:L9) , , , ,03 MESSIGE MERFORBRUK 530 0,00 0,00 0,00 0,00 L12TIL UBUNDNE AVSETNINGER ,44 0,00 0, ,26 L13TIL BUNDNE AVSETNINGER ,28 0,00 0, ,32 L14BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK ,44 0,00 0, ,26 L15BRUK AV UBUNDNE AVSETNINGER , , , ,16 L16BRUK AV BUNDNE AVSETNINGER , ,00 0, ,40 L17NETTO AVSETNINGER SUM(L11:L16) , , , ,24 L18OVERFDRT TIL INVESTERINGSREGNSKAPET ,00 0,00 0, ,29 L19TIL FORDELING DRIFT L20SUM FORDELT TIL DRIFT (FRA SKJEMA 1B) L21REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/ L11TIL DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPS- (L6+L10- L17-L18) , , , ,92 SUM(010:490; 520; 590:790; 830:860; 880:890; 920;990) , , , ,48 MINDREFORBRUK L20 - L , , , ,44 Årsregnskap 2007 Side 3av 79

4 Regnskapsskjema 2a - Investeringsregnskapet REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP KOSTRA-ART L1 INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER SUM(010:490) , , , ,51 L2 UTLÅN OG FORSKUTTERINGER 520; ,00 0,00 0, ,00 L3 AVDRAG PÅ LÅN ,00 0,00 0, ,00 L4 AVSETNINGER SUM (530: :560) ,33 0,00 0, ,81 L5 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV SUM(L1:L4) , , , ,32 L6 FINANSIERT SLIK: L7 BRUK AV LÅNEMIDLER , , , ,80 L8 INNTEKTER FRA SALG AV ANLEGGSMIDLER SUM(660:670) L9 TILSKUDD TI L INVESTERINGER SUM(810:850; L10MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN OG REFUSJONER L11ANDRE INNTEKTER REGULERT OPPRINNELIG ,00 0,00 0, ,00 880:890) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUM(700:770) ,48 0;00 0, ,78 SUM(600:650; 900:905) 0,00 0,00 0, ,62 L12SUM EKSTERN FINANSIERING SUM(L7:L11) , , , ,20 L13OVERFORT FRA DRIFTSREGNSKAPET ,00 0, 00 0, ,23 L14BRUK AV AVSETNINGER SUM(930:960) , ,00 0, ,89 L15SUM FINANSIERING SUM(L12:L14) , , , ,32 L16UDEKKET/UDISPONERT (L5-L15) ,89 0,00 0,00 0,00 Årsregnskap 2007 Side 4av 79 o._. -a-_. n i nn Onno

5 A. Balanseregnskapet EIENDELER REGNSKAP REGNSKAP KAPITTEL ANLEGGSMIDLER KAP , ,97 FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG ( ) , ,72 UTSTYR, MASKINER OG TRANSPORTMIDLER ( ) , ,25 UTLÅN ( ) , ,00 AKSJER OG ANDELER (2.21) , ,00 PENSJONSMIDLER (2.20) , ,00 B. OMLØPSMIDLER KAP , ,00 C. KORTSIKTIGE FORDRINGER ( ) , ,08 PREMIEAVVIK (2.19) , ,00 AKSJER OG ANDELER (2.18) , ,21 SERTIFIKATER (2.12) 0,00 0,00 OBLIGASJONER (2.11) 0,00 0,00 KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD (2.10) , ,71 SUM EIENDELER (A + B) , ,97 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL KAP , ,79 DISPOSISJONSFOND ( ) , ,40 BUNDNE DRIFTSFOND ( ) , ,47 UBUNDNE INVESTERINGSFOND ( ) , ,83 BUNDNE INVESTERINGSFOND (2.55) , ,91 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (2.5950) , ,44 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (2.5900) 0,00 0,00 UDISPONERT I INVESTERINGSREGNSKAP (2.5960) 0,00 0,00 UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAP (2.5970) ,89 0,00 LIKVIDITETSRESERVE (2.5980) , ,71 KAPITALKONTO (2.5990) , ,03 D. GJELD LANGSIKTIG GJELD KAP , ,00 PENSJONSFORPLIKTELSE (2.40) , ,00 IHENDEHAVEROBLIGASLÅN ( ) 0,00 0,00 SERTIFIKATLÅN ( ) 0,00 0,00 ANDRE LÅN ( ) , ,00 KORTSIKTIG GJELD KAP , ,20 KASSEKREDITTLÅN (2.31) 0,00 0,00 ANNEN KORTSIKTIG GJELD ( ) , ,20 PREMIEAVVIK (2.39) 0,00 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) , ,99 E. MEMORIAKONTI MEMORIAKONTO KAP ,02 0,02 UBRUKTE LÅNEMIDLER (2.9100) , ,58 ANDRE MEMORIAKONTI ( ) , ,35 MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE (2.9999) , ,91 Årsregnskap 2007 Side 5av 79

6 Økonomisk Oversikt - Drift REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP KOSTRA-ART L3 BRUKERBETALINGER SUM(600:619) , , , ,68 L4 ANDRE SALGS- OG LEIEINNTEKTER SUM(620:670) , , , ,61 L5 OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE SUM(700:780) , , , ,38 L6 RAMMETILSKUDD SUM(800:809) , , , ,00 L7 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER SUM(810:829) , , , ,00 L8 ANDRE OVERFØRINGER SUM(830:850; 880:890) , , ,00 0,00 L9 INNTEKTS- OG FORMUESKATT SUM(870:873) , , , ,00 L10EIENDOMSSKATT SUM(874:876) 0,00 0,00 0,00 0,00 L11ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER SUM(877:879) 0,00 0,00 0,00 0,00 L12SUM DRIFTSINNTEKTER SUM(L3:L11) , , , ,67 L14LEiNNSUTGIFTER SUM(010:089; 160:165) , , , ,13 L15SOSIALE UTGIFTER SUM(090:099) , , , ,43 L16KJEIP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR SUM(100:285)- I KOMMUNENS TJENESTEPRODUKSJON SUM(160:165) , , , ,53 L17KJOP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON SUM(300:380) , , , ,50 L18OVERFORINGER SUM(400:490) , , , ,13 L19AVSKRIVNINGER ,00 0,00 0, ,00 L20FORDELTE UTGIFTER NEG(690)+ ( ) , , , ,14 L21SUM DRIFTSUTGIFTER SUM(L14:L20) , , , ,58 L23BRUTTO DRIFTSRESULTAT L12-L , , , ,91 L25RENTEINTEKTER OG UTBYTTE SUM(900:905) , , , ,89 L26MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN , , , , 93 L27SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER SUM(L25:L26) , , , ,82 L29RENTEUTGIFTER OG LÅNEOMKOSTNINGER , , , ,92 L30AVDRAG PÅ LÅN , , , ,00 L3IUTLON , , , ,50 L32SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER SUM(L29:L31) , , , ,42 L34RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGS- TRANSAKSJONER L27-L , , , ,60 L35MOTPOST AVSKRIVNINGER ,00 0,00 0, ,00 L36NETTO DRIFTSRESULTAT L23+L34+L , , , ,49 L38BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK ,44 0,00 0, ,26 L39BRUK AV DISPOSISJONSFOND , , , ,16 L40BRUK AV BUNDNE FOND , ,00 0, ,40 L41BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE 960 0,00 0,00 0,00 0,00 L42SUM BRUK AV AVSETNINGER SUM(L38:L41) , , , ,82 L440VERFORT TIL INVESTERINGSREGNSKAPET ,00 0,00 0, ,29 L45AVSATT TIL DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MERFORBRUK 530 0,00 0,00 0, 00 0,00 Årsregnskap 2007 Side 6av 79

7 L46AVSATT TIL DISPOSISJONSFOND ,44 0,00 0, ,26 L47AVSATT TIL BUNDNE FOND ,28 0,00 0, ,32 L48AVSATT TIL LIKVIDITETSRESERVEN 560 0,00 0,00 0,00 0,00 L49SUM AVSETNINGER SUM(L44:L48) ,72 0,00 0, ,87 L5IREGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/MINDREFORBRUK L36+L42-L , , , ,44 Økonomisk Oversikt - Investering REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP KOSTRA-ART L3 SALG AV DRIFTSMIDLER OG FAST EIENDOM SUM (660: 670) 0,00 0,00 0, ,00 L4 ANDRE SALGSINNTEKTER SUM(600:650) 0,00 0,00 0,00 0,00 L5 OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE SUM(700:770) ,00 0,00 0, ,00 L6 STATLIGE OVERFØRINGER SUM(800:810) 0,00 0,00 0,00 0,00 L7 ANDRE OVERFØRINGER SUM(830:890) 0,00 0,00 0,00 0,00 LB RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE SUM(900:905) 0,00 0,00 0, ,62 L9 SUM INNTEKTER SUM(L3:L8) ,00 0,00 0, ,62 L11LEINNSUTGIFER SUM(010:080; 160:165) , ,00 0, ,94 L12SOSIALE UTGIFTER SUM(090:099) , ,00 0, ,21 L13KJUP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR SUM(100:285)- I KOMMUNENS TJENESTEPRODUKSJON SUM(160:165) , , , ,66 L14KJGP AV TJENESTER SOM ERSTATTER SUM(300:380) KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON 0,00 0,00 0,00 0,00 L15OVERFORINGER SUM (400:490) , ,00 0, ,12 L16RENTEUTGIFTER OG OMKOSTNINGER ,31 0,00 0, ,58 L17FORDELTE UTGIFTER 690+( ) 0,00 0,00 0,00 0,00 L18SUM UTGIFTER SUM(L11:L17) , , , ,51 L20AVDRAG PÅ LÅN ,00 0,00 0, ,00 L2IUTLDN ,00 0,00 0, ,00 L22KJLJP AV AKSJER OG ANDELER 529 0,00 0,00 0,00 0,00 L23DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS UDEKKET 530 0,00 0,00 0,00 0,00 L24AVSATT TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND 548 0,00 0,00 0, ,00 L25AVSATT TIL BUNDNE FOND ,33 0,00 0, ,81 L26AVSATT TIL LIKVIDITETSRESERVEN 560 0,00 0,00 0,00 0,00 L27SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER SUM(L20:L26) ,33 0, 00 0, ,81 L28FINANSIERINGSBEHOV L18+L27-L , , , ,70 L30BRUK AV LÅN , , , ,80 L31MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN ,48 0,00 0, B 917,78 L32SALG AV AKSJER OG ANDELER 929 0,00 0,00 0,00 0,00 L33BRUK AV TIDLIGERE ÅRS MINDREFORBRUK 930 0,00 0,00 0,00 0,00 L340VERFORT FRA DRIFTSREGNSKAPET ,00 0,00 0, ,23 L35BRUK AV DISPOSISJONSFOND , ,00 0, ,99 L36BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND ,83 0,00 0, ,02 L37BRUK AV BUNDNE FOND ,86 0,00 0, ,88 Årsregnskap 2007 Side lav 79

8 L38BRUK AV LIKVIDITETSRESERVEN 960 0,00 L39SUM FINANSIERING SUM(L30:L38 ) ,01 L40UDEKKET / UDISPONERT L28-L ,89 0,00 0,00 0, , , ,70 0,00 0,00 0,00 Årsregnskap 2007 Side 8av 79

9 Regnskapsskjema 1 B - Driftsregnskapet Oppr. Regnskap Rev. Budsj. Budsj. Hovedpost Politiske organer Inntekter Utgifter Netto Rådmann og stab Inntekter Utgifter Netto Økonomitjenester Inntekter Utgifter Netto Revisjon, internt tilsyn Inntekter Utgifter Netto Samfunnsutvikling Inntekter Utgifter Netto Nesseby skole Inntekter Utgifter Netto Karlebotn skole Inntekter Utgifter Netto Barnehagen Inntekter Utgifter Netto Hjelpetjenester Inntekter Utgifter Netto Hjemmetjenester Inntekter Utgifter Netto Omsorgstjenester Inntekter Utgifter Netto Legetjenesten Inntekter Utgifter Netto Varanger samiske 1.36 museum Inntekter Utgifter Netto Tekniske tjenester Inntekter Utgifter Netto Till.bev og lønnspott Inntekter Utgifter Netto Skatt, rammetilsk og 1.90 felles Inntekter Utgifter Netto Årsregnskap 2007 Side 9av 79

10 Til fordeling drift Fordelt til drift Årsregnskap 2007 Side 10av 79

11 i l Noter til regnskapet 2007 NOTE nr. 1: Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler SUM(600:670; Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 700:780;800:895) , ,67 Inntekter SUM(600:670; investeringsdel (kontoklasse 0) 700:770;800:895) , ,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM 900:929) , ,02 Sum anskaffelse av midler s , ,69 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel SUM(010:285;300:480) (kontoklasse 1) , ,58 Utgifter investeringsdel SUM(010:285;300:480) (kontoklasse 0) , ,93 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529) , ,00 Sum anvendelse av midler , ,51 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,18 Endring i ubrukte Bal: 2.91(Rt) (Rtlånemidler 1) , ,58 Endring i arbeidskapital v , ,76 Årsregnskap 2007 Side I lav 79

12 Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Omløpsmidler Konto Endring kortsiktige fordringer , ,08 Endring aksjer og andeler , ,21 Premieavvik , ,00 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner ,00 0,00 Endring betalingsmidler , ,71 Endrin omløpsmidler , ,00 Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,20 Premieavvik ,00 0,00 Endring arbeidska pital , ,80 Årsregnskap 2007 Side 12av 79

13 NOTE nr. 2 - Pensjon Hovedst. fra aktuarberegning for Nesseby kommune Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad eks adm Beregnet premieavvik nr d op & 13-4 nr a(evt b 5-4 Premieinnbetaling ekst. Administrasjonskostnader Årets netto pensjonskostnad Premieavvik I aj Arbeidsgiveravgift av premieavviket nr Akkumulert og amortisert premieavvik nr e og 13-4 nr c,d,e Antall år premieavvik skal dekkes inn på ( 1 eller 15) Akkumulert premieavvik Premieavvik tidligere år 15 a I Arbeidsgiveravgift 16 Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift avl 6 Årets estimatavvik nr c og d Estimatavvik forpliktelse Estimatavvik pensjonsmidler Netto estimatavvik L Spesifisert pensjonsforpliktelse 13-1 nr a og e og 13-2 nr c Påløpt pensjonsforpliktelse Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - forpliktelse Estimert pøløpt pensjonsforpliktesle = UB Spesifisert pensjonsmidler 13-1 nr a o g e og 13-2 nr c Verdi av pensjonsmidler Forventet avkastning på pensjonsmidlene Premieinnbetaling ekst. Administrasjonskostnader I Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - midler Estimert pensjonsmidler = UB Netto balanseført pensjonsforpliktelse Årsregnskap 2007 Side 13av 79

14 NOTE nr. 3: Garantier gitt av kommunen NOTE Garantier gitt av kommunen - nedkvittert per Garantibeløp pr Garanti gitt til Opprinnelig garanti Garantien utløper ØFAS ans Nesseby kirkelige fellesråd Sum garantier NOTE nr. 4: Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid. Kommunen har ikke registrert fordringer eller gjeld til interkommunalt samarbeid. NOTE nr. 5: Finansielle anleggsmidler - Obligasjoner Balanseført verdi Markedsverdi Eierandel KLP egenkapitalinnskudd ØFAS ANS % Øst-Finnmark Kommunale rev distrikt Varanger Kraft AS % Biblioteksentralen A/L 300 Unjårgga Såmiid Duodje A/L - andeler Sagat, Lakselv 500 Indre innmark Utviklingsselskap Sum Dette er registrert i balansen vår. Vi har ikke hatt kapasitet til å gå gjennom og verdivurdere disse i år. Årsregnskap 2007 Side 14av 79

15 NOTE nr. 6: Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og i n ves te ri n gs re g ns ka pet Alle. Avsetninger til fond KOSTRA-art SUM(530:560) , ,83 Bruk av avsetninger SUM(930:960) , ,71 Til avsetning senere år ,89 0,00 Netto avsetninger , ,12 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger D i s p os i s j o n s f o n d art/balanse IB ,40 0,00 Avsetninger driftsregnskapet , ,26 Bruk av avsetninger driftsregnskapet ,20 446,16 Bruk av avsetninger investerings-regnskapet , , UB , ,40 Årsregnskap 2007 Side l5av 79

16 Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond IB 0101 Kostra art/balanse , ,00 Avsetninger , ,32 Bruk av avsetninger , ,40 UB , , 47 UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret. Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Kostra art/balanse IB ,83 0,00 Avsetninger 548 0, , Bruk av avsetninger ,83 604,02 UB , ,83 UB viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond Kostra art/balanse IB ,91 0,00 Avsetninger , ,81 Bruk av avsetninger , ,88 UB , ,911 UB viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. Årsregnskap Side 16av

17 NOTE nr. 7: Kapitalkonto KAP ITALKONTO Balanse Balanse 1 underskudd i kapital kapital ,03 _Debetposteringer -... Aktivering av fast eiendom og Salg av fast eiendom og anlegg 0,00 anlegg ,00 Nedskrivninger fast eiendom 0,00 Oppskriving av fast eiendom Avskriving av fast eiendom og anlegg ,00 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 Avskrivninger av utstyr, maskiner og Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler ,00 Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler transportmidler ,49 Kjøp av aksjer oandeler 0,00 Oppskrivning av aksjer og Salg av aksjer oandeler 0,00 andeler 0,00 Nedskrivning av aksjer oandeler 0,00 Utlån formidlings/startlån ,00 Avdrag på formidlings/startlån ,48 Utlån sosial lån og egne midler ,28 Avdrag på sosial lån ,18 Avdrag på utlånte egne midler 0,00 Avskrivning sosial utlån 0,00 Oppskriving utlån 0,00 Avskrevet andre utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån ,00 Bruk av midler fra eksterne lån ,35 Urealisert kursgevinst utenlandslån 0,00 Urealisert kurstap utenlandslån 0,00 UB Pensjonsmidler (netto) ,00 UB Pensjonsforpliktelse (netto) ,00 Estimatavvik pensjonmidler 0,00 Aga pensjonsforpliktelse 0,00 Reversing nedskriving av fast eiendom 0,00 Estimatavvik pensjonforpliktelse 0,00 Reversing nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 0, Balanse Ka pitalkonto , Balanse (underskudd i kapital ) Avstemming Differanse ,81 0,00 Nesseby 9. juni 2008 LC^ v^,7 Sfian Liiidgård Rådmann clvk. V'1 Sissel M. Saua Økonomisjef Årsregnskap 2007 Side 17av 79

18 NOTE nr. 8: Interkommunalt samarbeid,samarbeid IKS Nesseby deltar i interkommunalt samarbeid om Finnmark kommunerevisjon IKS NOTE nr. 9: Gjeldsforpliktelser - fordeling mellom långivere Tekst samlede lånegjeld Regnskapsåret Fo rrige regnskapsår om Kommunekreditt Kommunal bank Husbanken KLP Årsregnskap 2007 Side 18av 79

19 NOTE nr. 10: Selvkosttjenester Selvkostområde VANN Brukerbetalin er/sal sinntekt Budsjett Regnskap Regnskap Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 93 % 38 % 43 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde AVLØP Brukerbetalinger/salgsinntekt Budsjett Regnskap Regnskap Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto ka italkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 84 % 65 % 85 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Årsregnskap 2007 Side 19av 79

20 Selvkostområde RENOVASJON Brukerbetalinger/salgsinntekt Budsjett Regnskap Regnskap Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto ka italkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 122 % 100 % 106 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Årsregnskap 2007 Side 20av 79 c".-.-air. 1 na'jnnr

21 NOTE nr. 11: - Beregning av minste tillatte avdrag. AVDRAG PÅ LÅNEGJELD I HØVE TIL KOMMUNELOVA SITT KRAV TIL MINSTEAVDRAG Kommunelova 50 nr 7 a Grupper av anleggsmidlar Maks Levetid Vegd levetid Anle s ru a 2006 UB Vekta snitt Faste eigedomar og anlegg: 40 26, , 49 Adm.bygg, lagerbygg, sjukeheimar, institusjonar m.m 50 33, , 53 Utstyr, maskinar og transportmidlar 5 6, , 18 Anleggsmaskinar, inventar, transportmidlar m,m 10 3, , 12 Brannbilar, tekniske anlegg (VAR) m.m. 20 Grunn for kommunale bygg, tomtegrunn, skogseiged. osb. 50 SUM ,31 Utreknin av minimumsavdra g Frå R 2006 Minimum årle g avdra Samla låne 'eld som skal vere med i vekting av avdrag Laneavdra s rosent , 72 3,41% Betalte avdra 2007 i høve til KL sitt krav til minsteavdra g Frå R 2007 Krav til avdra /betalte avdra Sum lånegjeld ekskl. formidlingslån ,32 Betalte avdrag Ordinære avdrag i driftsrekneskapen Evt. ord. avdrag ført i investeringsrekneskapen som ikkje gjeld Formidlingslån Meir betalt i avdra enn KL sitt minstekrav , ,68 Årsregnskap 2007 Side 2lav 79

22 NOTE nr. 12: Likviditetsreserve avsetninger og bruk av avsetninger Kostra Likviditetsreserve art/balanse Regnskapsåret.- IB Herav likviditetsreserve drift Herav likviditetsreserve investering Avsetninger likviditetsreserve drift 560 Avsetninger likviditetsreserve investering 560 Bruk av avsetninger likviditetsreserve drift 960 Bruk av avsetninger likviditetsreserve investerin g 960 UB Herav likviditetsreserve drift Herav likviditetsreserve investering UB viser saldo for samlet likviditetsreserve. Likviditetsreserve drift kan disponeres til drifts-og investeringsformål. Likviditetsreserve investering kan bare benyttes til investeringsformål. NOTE nr. 13: Årsverk Tekst Regnskapsåret Forrige år Aret før Antall årsverk 126,5 119,8 115,4 Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 74,9 % 73,4 % 77,5 % Antall menn % andel menn 25,1 % 26,6 % 22,5 % Antall kvinner ledende stillinger % andel kvinner i ledende 45,5 % 63,6 % 60,0 % stillinger Antall menn i ledende stillinger andel menn i ledende stillinger 54,5% 1 36,4% 1 40,0 Lønn i ledende stillinger Rådmann: Årslønn kr Bredband pr år kr 454 Ordfører: Årslønn kr Årsregnskap 2007 Side 22av 79

23 NOTE nr. 14: Anleggsmidler Faste eiendommer t Avskrivning l Bokført Avsk. Saldo Aktivert saldo KONTO TEKST ant. år i år ( D ) ( K) Amtmannsgammen , , , Inforhall Mortensnes , , , Nytt mueseumsbygg VSM , , , Kultursti Mortensnes , , , Nesseby skole , , , Nesseby grendehus , , , Varangerbotn skole , , , Karlebotn internat , , , Rødkvisten barnehage , , , Helsesenteret , ,28 487, Idrettsanlegg Varangerbotn , , ,00 2: Ominredning skoler/barneh , , , Skoleopprustning , , , Forprosjekt konferansesenter Gr.l.inv. Varangerbotn ,00 0, , Gr.l.inv. Vesterelv ,39 0, , Gr.l.inv. Nesseby ,59 0, , Vidjeveien boligfelt ,00 0, , Karlebotn boligfelt ,00 0, , Varangerbotn boligfelt ,00 0, , Nesseby boligfelt ,13 0, , Kløvnes ,70 0, , Varangerbotn bolig- og forr.omr Kommunale veier , , , Aksjon skolevei , , , Kløvnes g 12, b 165 & 327, flytebrygge Div. innt.givende eiendommer Nesseby havn , , , Kommunebrakka 50 1,00 0,00 1, Mottaksstasjon kløvnes , , , , Nesseby rådhus , , , Utleiebygg Kløvnes , , , Lager Kløvnes , Bibl.buss garasjen , , , VSM stabbur , , , Hangaren , , , Kai Nyelv , , , Gr.l.inv Vesterelv ind ,65 0, , Gr.l.inv. Mortensnes ,00 0, , Tomt Vesterelvnes , , , Barsnes vannverk , , , Bergeby vannverk , , , Bigganes vannverk , , , Hammernes vannverk , , , Nyborg vannledning , , ,00 Årsregnskap 2007 Side 23av 79

Regnskap 2014. Froland kommune

Regnskap 2014. Froland kommune Regnskap 2014 Froland kommune 1 Innhold Regnskapsskjema 1 A og B... 3 Regnskapsskjema 2 A og B... 5 Balanseregnskap... 7 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Driftsregnskapet...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008 Årsregnskap REGNSKAP INNHOLDSOVERSIKT 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Anskaffelse og anvendelse av midler 4 Balanseregnskapet 5 2. NOTER... 6 Note 1 Arbeidskapital 7

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006 sskjema 1A - Driftsregnskapet Regulert Opprinnelig budsjett budsjett 2006 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -48 242 320 900 000-50 000 000-49 549 164 Ordinært rammetilskudd -41 887 061-3

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Porsgrunn kommune Regnskap 2012

Porsgrunn kommune Regnskap 2012 - 3 - INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 5 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 7 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 8 Regnskapsskjema 2A:

Detaljer