Unjårgga gielda / Nesseby kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unjårgga gielda / Nesseby kommune"

Transkript

1 Unjårgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2007

2 Hovedoversikter... 3 Regnskapsskjema la - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 2a - Investeringsregnskapet... 4 Balanseregnskapet... 5 Økonomisk Oversikt - Drift... 6 Økonomisk Oversikt - Investering... 7 Regnskapsskjema lb - Driftsregnskapet... 9 Noter til regnskapet NOTE nr. 1: Endring i arbeidskapital NOTE nr. 2 - Pensjon NOTE nr. 3: Garantier gitt av kommunen NOTE nr. 4: Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid NOTE nr. 5: Finansielle anleggsmidler - Obligasjoner...14 NOTE nr. 6: Avsetninger og bruk av avsetninger...15 NOTE nr. 7: Kapitalkonto...17 NOTE nr. 8: Interkommunalt samarbeid,samarbeid IKS NOTE nr. 9: Gjeldsforpliktelser - fordeling mellom långivere NOTE nr. 10: Selvkosttjenester...19 NOTE nr. 11: - Beregning av minste tillatte avdrag NOTE nr. 12: Likviditetsreserve avsetninger og bruk av avsetninger NOTE nr. 13: Årsverk NOTE nr. 14: Anleggsmidler NOTE nr. 15: Prosjektregnskap kapital Driftsregnskapet Kapitalregnskapet Balanseregnskapet... 70

3 Hovedoversikter Regnskapsskjema la - Driftsregnskapet REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP KOSTRA-ART L1 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE SUM(870:873) , , , ,00 L2 ORDINÆRT RAMMETILSKUDD , , , ,00 L3 SKATT PÅ EIENDOM SUM(874:876) 0,00 0,00 0,00 0,00 L4 ANDRE DIREKTE ELLER INDIREKTE SKATTER SUM(877:879) 0,00 0,00 0,00 0,00 L5 ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD , , , ,00 L6 SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER SUM(L1:L5) , , , ,00 L7 RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE SUM(900:905) , , , ,89 L8 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUTGIFTER , , , ,92 L9 AVDRAG PÅ LÅN , , , ,00 L10NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER SUM(L7:L9) , , , ,03 MESSIGE MERFORBRUK 530 0,00 0,00 0,00 0,00 L12TIL UBUNDNE AVSETNINGER ,44 0,00 0, ,26 L13TIL BUNDNE AVSETNINGER ,28 0,00 0, ,32 L14BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK ,44 0,00 0, ,26 L15BRUK AV UBUNDNE AVSETNINGER , , , ,16 L16BRUK AV BUNDNE AVSETNINGER , ,00 0, ,40 L17NETTO AVSETNINGER SUM(L11:L16) , , , ,24 L18OVERFDRT TIL INVESTERINGSREGNSKAPET ,00 0,00 0, ,29 L19TIL FORDELING DRIFT L20SUM FORDELT TIL DRIFT (FRA SKJEMA 1B) L21REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/ L11TIL DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPS- (L6+L10- L17-L18) , , , ,92 SUM(010:490; 520; 590:790; 830:860; 880:890; 920;990) , , , ,48 MINDREFORBRUK L20 - L , , , ,44 Årsregnskap 2007 Side 3av 79

4 Regnskapsskjema 2a - Investeringsregnskapet REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP KOSTRA-ART L1 INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER SUM(010:490) , , , ,51 L2 UTLÅN OG FORSKUTTERINGER 520; ,00 0,00 0, ,00 L3 AVDRAG PÅ LÅN ,00 0,00 0, ,00 L4 AVSETNINGER SUM (530: :560) ,33 0,00 0, ,81 L5 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV SUM(L1:L4) , , , ,32 L6 FINANSIERT SLIK: L7 BRUK AV LÅNEMIDLER , , , ,80 L8 INNTEKTER FRA SALG AV ANLEGGSMIDLER SUM(660:670) L9 TILSKUDD TI L INVESTERINGER SUM(810:850; L10MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN OG REFUSJONER L11ANDRE INNTEKTER REGULERT OPPRINNELIG ,00 0,00 0, ,00 880:890) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUM(700:770) ,48 0;00 0, ,78 SUM(600:650; 900:905) 0,00 0,00 0, ,62 L12SUM EKSTERN FINANSIERING SUM(L7:L11) , , , ,20 L13OVERFORT FRA DRIFTSREGNSKAPET ,00 0, 00 0, ,23 L14BRUK AV AVSETNINGER SUM(930:960) , ,00 0, ,89 L15SUM FINANSIERING SUM(L12:L14) , , , ,32 L16UDEKKET/UDISPONERT (L5-L15) ,89 0,00 0,00 0,00 Årsregnskap 2007 Side 4av 79 o._. -a-_. n i nn Onno

5 A. Balanseregnskapet EIENDELER REGNSKAP REGNSKAP KAPITTEL ANLEGGSMIDLER KAP , ,97 FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG ( ) , ,72 UTSTYR, MASKINER OG TRANSPORTMIDLER ( ) , ,25 UTLÅN ( ) , ,00 AKSJER OG ANDELER (2.21) , ,00 PENSJONSMIDLER (2.20) , ,00 B. OMLØPSMIDLER KAP , ,00 C. KORTSIKTIGE FORDRINGER ( ) , ,08 PREMIEAVVIK (2.19) , ,00 AKSJER OG ANDELER (2.18) , ,21 SERTIFIKATER (2.12) 0,00 0,00 OBLIGASJONER (2.11) 0,00 0,00 KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD (2.10) , ,71 SUM EIENDELER (A + B) , ,97 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL KAP , ,79 DISPOSISJONSFOND ( ) , ,40 BUNDNE DRIFTSFOND ( ) , ,47 UBUNDNE INVESTERINGSFOND ( ) , ,83 BUNDNE INVESTERINGSFOND (2.55) , ,91 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (2.5950) , ,44 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (2.5900) 0,00 0,00 UDISPONERT I INVESTERINGSREGNSKAP (2.5960) 0,00 0,00 UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAP (2.5970) ,89 0,00 LIKVIDITETSRESERVE (2.5980) , ,71 KAPITALKONTO (2.5990) , ,03 D. GJELD LANGSIKTIG GJELD KAP , ,00 PENSJONSFORPLIKTELSE (2.40) , ,00 IHENDEHAVEROBLIGASLÅN ( ) 0,00 0,00 SERTIFIKATLÅN ( ) 0,00 0,00 ANDRE LÅN ( ) , ,00 KORTSIKTIG GJELD KAP , ,20 KASSEKREDITTLÅN (2.31) 0,00 0,00 ANNEN KORTSIKTIG GJELD ( ) , ,20 PREMIEAVVIK (2.39) 0,00 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) , ,99 E. MEMORIAKONTI MEMORIAKONTO KAP ,02 0,02 UBRUKTE LÅNEMIDLER (2.9100) , ,58 ANDRE MEMORIAKONTI ( ) , ,35 MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE (2.9999) , ,91 Årsregnskap 2007 Side 5av 79

6 Økonomisk Oversikt - Drift REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP KOSTRA-ART L3 BRUKERBETALINGER SUM(600:619) , , , ,68 L4 ANDRE SALGS- OG LEIEINNTEKTER SUM(620:670) , , , ,61 L5 OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE SUM(700:780) , , , ,38 L6 RAMMETILSKUDD SUM(800:809) , , , ,00 L7 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER SUM(810:829) , , , ,00 L8 ANDRE OVERFØRINGER SUM(830:850; 880:890) , , ,00 0,00 L9 INNTEKTS- OG FORMUESKATT SUM(870:873) , , , ,00 L10EIENDOMSSKATT SUM(874:876) 0,00 0,00 0,00 0,00 L11ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER SUM(877:879) 0,00 0,00 0,00 0,00 L12SUM DRIFTSINNTEKTER SUM(L3:L11) , , , ,67 L14LEiNNSUTGIFTER SUM(010:089; 160:165) , , , ,13 L15SOSIALE UTGIFTER SUM(090:099) , , , ,43 L16KJEIP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR SUM(100:285)- I KOMMUNENS TJENESTEPRODUKSJON SUM(160:165) , , , ,53 L17KJOP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON SUM(300:380) , , , ,50 L18OVERFORINGER SUM(400:490) , , , ,13 L19AVSKRIVNINGER ,00 0,00 0, ,00 L20FORDELTE UTGIFTER NEG(690)+ ( ) , , , ,14 L21SUM DRIFTSUTGIFTER SUM(L14:L20) , , , ,58 L23BRUTTO DRIFTSRESULTAT L12-L , , , ,91 L25RENTEINTEKTER OG UTBYTTE SUM(900:905) , , , ,89 L26MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN , , , , 93 L27SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER SUM(L25:L26) , , , ,82 L29RENTEUTGIFTER OG LÅNEOMKOSTNINGER , , , ,92 L30AVDRAG PÅ LÅN , , , ,00 L3IUTLON , , , ,50 L32SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER SUM(L29:L31) , , , ,42 L34RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGS- TRANSAKSJONER L27-L , , , ,60 L35MOTPOST AVSKRIVNINGER ,00 0,00 0, ,00 L36NETTO DRIFTSRESULTAT L23+L34+L , , , ,49 L38BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK ,44 0,00 0, ,26 L39BRUK AV DISPOSISJONSFOND , , , ,16 L40BRUK AV BUNDNE FOND , ,00 0, ,40 L41BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE 960 0,00 0,00 0,00 0,00 L42SUM BRUK AV AVSETNINGER SUM(L38:L41) , , , ,82 L440VERFORT TIL INVESTERINGSREGNSKAPET ,00 0,00 0, ,29 L45AVSATT TIL DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MERFORBRUK 530 0,00 0,00 0, 00 0,00 Årsregnskap 2007 Side 6av 79

7 L46AVSATT TIL DISPOSISJONSFOND ,44 0,00 0, ,26 L47AVSATT TIL BUNDNE FOND ,28 0,00 0, ,32 L48AVSATT TIL LIKVIDITETSRESERVEN 560 0,00 0,00 0,00 0,00 L49SUM AVSETNINGER SUM(L44:L48) ,72 0,00 0, ,87 L5IREGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/MINDREFORBRUK L36+L42-L , , , ,44 Økonomisk Oversikt - Investering REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP KOSTRA-ART L3 SALG AV DRIFTSMIDLER OG FAST EIENDOM SUM (660: 670) 0,00 0,00 0, ,00 L4 ANDRE SALGSINNTEKTER SUM(600:650) 0,00 0,00 0,00 0,00 L5 OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE SUM(700:770) ,00 0,00 0, ,00 L6 STATLIGE OVERFØRINGER SUM(800:810) 0,00 0,00 0,00 0,00 L7 ANDRE OVERFØRINGER SUM(830:890) 0,00 0,00 0,00 0,00 LB RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE SUM(900:905) 0,00 0,00 0, ,62 L9 SUM INNTEKTER SUM(L3:L8) ,00 0,00 0, ,62 L11LEINNSUTGIFER SUM(010:080; 160:165) , ,00 0, ,94 L12SOSIALE UTGIFTER SUM(090:099) , ,00 0, ,21 L13KJUP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR SUM(100:285)- I KOMMUNENS TJENESTEPRODUKSJON SUM(160:165) , , , ,66 L14KJGP AV TJENESTER SOM ERSTATTER SUM(300:380) KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON 0,00 0,00 0,00 0,00 L15OVERFORINGER SUM (400:490) , ,00 0, ,12 L16RENTEUTGIFTER OG OMKOSTNINGER ,31 0,00 0, ,58 L17FORDELTE UTGIFTER 690+( ) 0,00 0,00 0,00 0,00 L18SUM UTGIFTER SUM(L11:L17) , , , ,51 L20AVDRAG PÅ LÅN ,00 0,00 0, ,00 L2IUTLDN ,00 0,00 0, ,00 L22KJLJP AV AKSJER OG ANDELER 529 0,00 0,00 0,00 0,00 L23DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS UDEKKET 530 0,00 0,00 0,00 0,00 L24AVSATT TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND 548 0,00 0,00 0, ,00 L25AVSATT TIL BUNDNE FOND ,33 0,00 0, ,81 L26AVSATT TIL LIKVIDITETSRESERVEN 560 0,00 0,00 0,00 0,00 L27SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER SUM(L20:L26) ,33 0, 00 0, ,81 L28FINANSIERINGSBEHOV L18+L27-L , , , ,70 L30BRUK AV LÅN , , , ,80 L31MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN ,48 0,00 0, B 917,78 L32SALG AV AKSJER OG ANDELER 929 0,00 0,00 0,00 0,00 L33BRUK AV TIDLIGERE ÅRS MINDREFORBRUK 930 0,00 0,00 0,00 0,00 L340VERFORT FRA DRIFTSREGNSKAPET ,00 0,00 0, ,23 L35BRUK AV DISPOSISJONSFOND , ,00 0, ,99 L36BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND ,83 0,00 0, ,02 L37BRUK AV BUNDNE FOND ,86 0,00 0, ,88 Årsregnskap 2007 Side lav 79

8 L38BRUK AV LIKVIDITETSRESERVEN 960 0,00 L39SUM FINANSIERING SUM(L30:L38 ) ,01 L40UDEKKET / UDISPONERT L28-L ,89 0,00 0,00 0, , , ,70 0,00 0,00 0,00 Årsregnskap 2007 Side 8av 79

9 Regnskapsskjema 1 B - Driftsregnskapet Oppr. Regnskap Rev. Budsj. Budsj. Hovedpost Politiske organer Inntekter Utgifter Netto Rådmann og stab Inntekter Utgifter Netto Økonomitjenester Inntekter Utgifter Netto Revisjon, internt tilsyn Inntekter Utgifter Netto Samfunnsutvikling Inntekter Utgifter Netto Nesseby skole Inntekter Utgifter Netto Karlebotn skole Inntekter Utgifter Netto Barnehagen Inntekter Utgifter Netto Hjelpetjenester Inntekter Utgifter Netto Hjemmetjenester Inntekter Utgifter Netto Omsorgstjenester Inntekter Utgifter Netto Legetjenesten Inntekter Utgifter Netto Varanger samiske 1.36 museum Inntekter Utgifter Netto Tekniske tjenester Inntekter Utgifter Netto Till.bev og lønnspott Inntekter Utgifter Netto Skatt, rammetilsk og 1.90 felles Inntekter Utgifter Netto Årsregnskap 2007 Side 9av 79

10 Til fordeling drift Fordelt til drift Årsregnskap 2007 Side 10av 79

11 i l Noter til regnskapet 2007 NOTE nr. 1: Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler SUM(600:670; Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 700:780;800:895) , ,67 Inntekter SUM(600:670; investeringsdel (kontoklasse 0) 700:770;800:895) , ,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM 900:929) , ,02 Sum anskaffelse av midler s , ,69 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel SUM(010:285;300:480) (kontoklasse 1) , ,58 Utgifter investeringsdel SUM(010:285;300:480) (kontoklasse 0) , ,93 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529) , ,00 Sum anvendelse av midler , ,51 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,18 Endring i ubrukte Bal: 2.91(Rt) (Rtlånemidler 1) , ,58 Endring i arbeidskapital v , ,76 Årsregnskap 2007 Side I lav 79

12 Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Omløpsmidler Konto Endring kortsiktige fordringer , ,08 Endring aksjer og andeler , ,21 Premieavvik , ,00 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner ,00 0,00 Endring betalingsmidler , ,71 Endrin omløpsmidler , ,00 Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,20 Premieavvik ,00 0,00 Endring arbeidska pital , ,80 Årsregnskap 2007 Side 12av 79

13 NOTE nr. 2 - Pensjon Hovedst. fra aktuarberegning for Nesseby kommune Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad eks adm Beregnet premieavvik nr d op & 13-4 nr a(evt b 5-4 Premieinnbetaling ekst. Administrasjonskostnader Årets netto pensjonskostnad Premieavvik I aj Arbeidsgiveravgift av premieavviket nr Akkumulert og amortisert premieavvik nr e og 13-4 nr c,d,e Antall år premieavvik skal dekkes inn på ( 1 eller 15) Akkumulert premieavvik Premieavvik tidligere år 15 a I Arbeidsgiveravgift 16 Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift avl 6 Årets estimatavvik nr c og d Estimatavvik forpliktelse Estimatavvik pensjonsmidler Netto estimatavvik L Spesifisert pensjonsforpliktelse 13-1 nr a og e og 13-2 nr c Påløpt pensjonsforpliktelse Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - forpliktelse Estimert pøløpt pensjonsforpliktesle = UB Spesifisert pensjonsmidler 13-1 nr a o g e og 13-2 nr c Verdi av pensjonsmidler Forventet avkastning på pensjonsmidlene Premieinnbetaling ekst. Administrasjonskostnader I Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - midler Estimert pensjonsmidler = UB Netto balanseført pensjonsforpliktelse Årsregnskap 2007 Side 13av 79

14 NOTE nr. 3: Garantier gitt av kommunen NOTE Garantier gitt av kommunen - nedkvittert per Garantibeløp pr Garanti gitt til Opprinnelig garanti Garantien utløper ØFAS ans Nesseby kirkelige fellesråd Sum garantier NOTE nr. 4: Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid. Kommunen har ikke registrert fordringer eller gjeld til interkommunalt samarbeid. NOTE nr. 5: Finansielle anleggsmidler - Obligasjoner Balanseført verdi Markedsverdi Eierandel KLP egenkapitalinnskudd ØFAS ANS % Øst-Finnmark Kommunale rev distrikt Varanger Kraft AS % Biblioteksentralen A/L 300 Unjårgga Såmiid Duodje A/L - andeler Sagat, Lakselv 500 Indre innmark Utviklingsselskap Sum Dette er registrert i balansen vår. Vi har ikke hatt kapasitet til å gå gjennom og verdivurdere disse i år. Årsregnskap 2007 Side 14av 79

15 NOTE nr. 6: Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og i n ves te ri n gs re g ns ka pet Alle. Avsetninger til fond KOSTRA-art SUM(530:560) , ,83 Bruk av avsetninger SUM(930:960) , ,71 Til avsetning senere år ,89 0,00 Netto avsetninger , ,12 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger D i s p os i s j o n s f o n d art/balanse IB ,40 0,00 Avsetninger driftsregnskapet , ,26 Bruk av avsetninger driftsregnskapet ,20 446,16 Bruk av avsetninger investerings-regnskapet , , UB , ,40 Årsregnskap 2007 Side l5av 79

16 Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond IB 0101 Kostra art/balanse , ,00 Avsetninger , ,32 Bruk av avsetninger , ,40 UB , , 47 UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret. Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Kostra art/balanse IB ,83 0,00 Avsetninger 548 0, , Bruk av avsetninger ,83 604,02 UB , ,83 UB viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond Kostra art/balanse IB ,91 0,00 Avsetninger , ,81 Bruk av avsetninger , ,88 UB , ,911 UB viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. Årsregnskap Side 16av

17 NOTE nr. 7: Kapitalkonto KAP ITALKONTO Balanse Balanse 1 underskudd i kapital kapital ,03 _Debetposteringer -... Aktivering av fast eiendom og Salg av fast eiendom og anlegg 0,00 anlegg ,00 Nedskrivninger fast eiendom 0,00 Oppskriving av fast eiendom Avskriving av fast eiendom og anlegg ,00 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 Avskrivninger av utstyr, maskiner og Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler ,00 Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler transportmidler ,49 Kjøp av aksjer oandeler 0,00 Oppskrivning av aksjer og Salg av aksjer oandeler 0,00 andeler 0,00 Nedskrivning av aksjer oandeler 0,00 Utlån formidlings/startlån ,00 Avdrag på formidlings/startlån ,48 Utlån sosial lån og egne midler ,28 Avdrag på sosial lån ,18 Avdrag på utlånte egne midler 0,00 Avskrivning sosial utlån 0,00 Oppskriving utlån 0,00 Avskrevet andre utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån ,00 Bruk av midler fra eksterne lån ,35 Urealisert kursgevinst utenlandslån 0,00 Urealisert kurstap utenlandslån 0,00 UB Pensjonsmidler (netto) ,00 UB Pensjonsforpliktelse (netto) ,00 Estimatavvik pensjonmidler 0,00 Aga pensjonsforpliktelse 0,00 Reversing nedskriving av fast eiendom 0,00 Estimatavvik pensjonforpliktelse 0,00 Reversing nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 0, Balanse Ka pitalkonto , Balanse (underskudd i kapital ) Avstemming Differanse ,81 0,00 Nesseby 9. juni 2008 LC^ v^,7 Sfian Liiidgård Rådmann clvk. V'1 Sissel M. Saua Økonomisjef Årsregnskap 2007 Side 17av 79

18 NOTE nr. 8: Interkommunalt samarbeid,samarbeid IKS Nesseby deltar i interkommunalt samarbeid om Finnmark kommunerevisjon IKS NOTE nr. 9: Gjeldsforpliktelser - fordeling mellom långivere Tekst samlede lånegjeld Regnskapsåret Fo rrige regnskapsår om Kommunekreditt Kommunal bank Husbanken KLP Årsregnskap 2007 Side 18av 79

19 NOTE nr. 10: Selvkosttjenester Selvkostområde VANN Brukerbetalin er/sal sinntekt Budsjett Regnskap Regnskap Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 93 % 38 % 43 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde AVLØP Brukerbetalinger/salgsinntekt Budsjett Regnskap Regnskap Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto ka italkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 84 % 65 % 85 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Årsregnskap 2007 Side 19av 79

20 Selvkostområde RENOVASJON Brukerbetalinger/salgsinntekt Budsjett Regnskap Regnskap Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto ka italkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 122 % 100 % 106 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Årsregnskap 2007 Side 20av 79 c".-.-air. 1 na'jnnr

21 NOTE nr. 11: - Beregning av minste tillatte avdrag. AVDRAG PÅ LÅNEGJELD I HØVE TIL KOMMUNELOVA SITT KRAV TIL MINSTEAVDRAG Kommunelova 50 nr 7 a Grupper av anleggsmidlar Maks Levetid Vegd levetid Anle s ru a 2006 UB Vekta snitt Faste eigedomar og anlegg: 40 26, , 49 Adm.bygg, lagerbygg, sjukeheimar, institusjonar m.m 50 33, , 53 Utstyr, maskinar og transportmidlar 5 6, , 18 Anleggsmaskinar, inventar, transportmidlar m,m 10 3, , 12 Brannbilar, tekniske anlegg (VAR) m.m. 20 Grunn for kommunale bygg, tomtegrunn, skogseiged. osb. 50 SUM ,31 Utreknin av minimumsavdra g Frå R 2006 Minimum årle g avdra Samla låne 'eld som skal vere med i vekting av avdrag Laneavdra s rosent , 72 3,41% Betalte avdra 2007 i høve til KL sitt krav til minsteavdra g Frå R 2007 Krav til avdra /betalte avdra Sum lånegjeld ekskl. formidlingslån ,32 Betalte avdrag Ordinære avdrag i driftsrekneskapen Evt. ord. avdrag ført i investeringsrekneskapen som ikkje gjeld Formidlingslån Meir betalt i avdra enn KL sitt minstekrav , ,68 Årsregnskap 2007 Side 2lav 79

22 NOTE nr. 12: Likviditetsreserve avsetninger og bruk av avsetninger Kostra Likviditetsreserve art/balanse Regnskapsåret.- IB Herav likviditetsreserve drift Herav likviditetsreserve investering Avsetninger likviditetsreserve drift 560 Avsetninger likviditetsreserve investering 560 Bruk av avsetninger likviditetsreserve drift 960 Bruk av avsetninger likviditetsreserve investerin g 960 UB Herav likviditetsreserve drift Herav likviditetsreserve investering UB viser saldo for samlet likviditetsreserve. Likviditetsreserve drift kan disponeres til drifts-og investeringsformål. Likviditetsreserve investering kan bare benyttes til investeringsformål. NOTE nr. 13: Årsverk Tekst Regnskapsåret Forrige år Aret før Antall årsverk 126,5 119,8 115,4 Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 74,9 % 73,4 % 77,5 % Antall menn % andel menn 25,1 % 26,6 % 22,5 % Antall kvinner ledende stillinger % andel kvinner i ledende 45,5 % 63,6 % 60,0 % stillinger Antall menn i ledende stillinger andel menn i ledende stillinger 54,5% 1 36,4% 1 40,0 Lønn i ledende stillinger Rådmann: Årslønn kr Bredband pr år kr 454 Ordfører: Årslønn kr Årsregnskap 2007 Side 22av 79

23 NOTE nr. 14: Anleggsmidler Faste eiendommer t Avskrivning l Bokført Avsk. Saldo Aktivert saldo KONTO TEKST ant. år i år ( D ) ( K) Amtmannsgammen , , , Inforhall Mortensnes , , , Nytt mueseumsbygg VSM , , , Kultursti Mortensnes , , , Nesseby skole , , , Nesseby grendehus , , , Varangerbotn skole , , , Karlebotn internat , , , Rødkvisten barnehage , , , Helsesenteret , ,28 487, Idrettsanlegg Varangerbotn , , ,00 2: Ominredning skoler/barneh , , , Skoleopprustning , , , Forprosjekt konferansesenter Gr.l.inv. Varangerbotn ,00 0, , Gr.l.inv. Vesterelv ,39 0, , Gr.l.inv. Nesseby ,59 0, , Vidjeveien boligfelt ,00 0, , Karlebotn boligfelt ,00 0, , Varangerbotn boligfelt ,00 0, , Nesseby boligfelt ,13 0, , Kløvnes ,70 0, , Varangerbotn bolig- og forr.omr Kommunale veier , , , Aksjon skolevei , , , Kløvnes g 12, b 165 & 327, flytebrygge Div. innt.givende eiendommer Nesseby havn , , , Kommunebrakka 50 1,00 0,00 1, Mottaksstasjon kløvnes , , , , Nesseby rådhus , , , Utleiebygg Kløvnes , , , Lager Kløvnes , Bibl.buss garasjen , , , VSM stabbur , , , Hangaren , , , Kai Nyelv , , , Gr.l.inv Vesterelv ind ,65 0, , Gr.l.inv. Mortensnes ,00 0, , Tomt Vesterelvnes , , , Barsnes vannverk , , , Bergeby vannverk , , , Bigganes vannverk , , , Hammernes vannverk , , , Nyborg vannledning , , ,00 Årsregnskap 2007 Side 23av 79

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Regnskap Tana kommune 2008 Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Sist endret 26/2-09 Side 2/95 Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1a - driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2a - investeringsregnskapet...

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Unjárgga gielda / Nesseby kommune

Unjárgga gielda / Nesseby kommune Unjárgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2006 Årsregnskap 2006 Investeringsregnskap...3 Driftsregnskapet...10 Balanseregnskapet...13 Noter og hovedoversikt...22 Note 1, Endring av arbeidskapital...23

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2010

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2010 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2010 Hovedoversikter... 3 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 5 ØKONOMISK

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008 Holtålen kommune Regnskap 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 0 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 1 REGNSKAPSSKJEMA 1B - FORDELT TIL DRIFT... 2 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Økonomisk oversikt - Drift

Økonomisk oversikt - Drift Økonomisk oversikt - Drift Note Regnskap 21 Budsjett 21 Regnskap 29 Art Tekst 6 Brukerbetalinger -6 382 391-4 945-4 52 944 62-67 Andre salgs- og leieinntekter 13-9 63 774-9 925-4 46 28 7-78 Overføringer

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 5. september 2008, kl. 09.00 ved rådhuset i Ballangen. Merk tidspunkt! Sakskart Sak 14/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50

Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50 Tekst balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50 11 251,00 21020001 Bank 3 510 338,07 2

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 9 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital...

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Note 1: Endring likviditetsreserver. Likviditetsreserve drift. Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Likviditetsreserve investering.

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF M95? /(Z/o 7/zo/3 Petter Dass Eiendom KF "4/559 o L5/«Pg./ W all; w '4? I I Regnskap 212 \ Økonomisk oversikt - drift 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppnbudsjett Regnskap

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2009

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2009 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2009 Hovedoversikter... 3 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 5 ØKONOMISK

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 1 Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler 420.925.525,78 397.865.189,37 Faste eiendommer og anlegg 163.037.115,14 164.236.126,35

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534 Balanse Noter Regnskap ~FusjonsbaIanse Regnskap 2011 01.01.2011 31.12.2010 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 12.377.969.573 9.911.231.621 9.631.910.278 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

Ringerike kommune. Regnskap 2014

Ringerike kommune. Regnskap 2014 Ringerike kommune Regnskap 2014 Innhold: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap 2 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap 2 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskap 3 Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskap 3 Balanseregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

13.02.09 KONGSVINGER KOMMUNE

13.02.09 KONGSVINGER KOMMUNE 13.02.09 KONGSVINGER KOMMUNE REGNSKAP 2008 Innhold Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Økonomisk overisikt balanse Regnskapsskjema 1a drift Regnskapsskjema 1b driftsregnskap Regnskapsskjema

Detaljer

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1)

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 31.12.2013 31.12.2012 Endring 2.1 Omløpsmidler kr 82 197 987 kr 61 241 834 2.3 Kortsiktig gjeld kr 30 862 643 kr 40 413 372 Arbeidskapital

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 Søndre Land kommune REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE RÅDMANNEN APRIL 2008 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT...3 2

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer