Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038"

Transkript

1 - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.:

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning Bakgrunn og rammer Problemstillinger og revisjonskriterier Avgrensing Metode og kvalitetssikring Høring Overføringer til Skien lufthavn AS Revisjonskriterier Kort om Skien Lufthavn AS og selskapets økonomiske situasjon Bystyresaker om Skien Lufthavn AS Oversikt over støttetiltak fra Skien kommune Om offentlig støtte Revisors vurderinger Overføringer, lån og tilskudd til private selskaper som har mellomværende med kommunen og lufthavna Revisjonskriterier Oversikt over sentrale vedtak Kontorbygg AS Vildanden AS Rabatt Danish Air Transport Revisors vurderinger Konklusjon Litteratur og kildereferanser I. Vedlegg 1: Verifisering Kontorbygg AS II. Vedlegg 2: Bystyresaker om Skien Lufthavn AS fra og med 2008 til III. Vedlegg 3: Revisjonskriterier IV. Vedlegg 4: Metode og kvalitetssikring Telemark kommunerevisjon IKS i

3 Sammendrag Forvaltningsrevisjonen ble vedtatt av Skien bystyre under behandlingen av Plan for forvaltningsrevisjon i sak 137/11. Bystyret har også vedtatt i sak 28/12 at det skal gjennomføres eierskapskontroll (selskapskontroll) av Skien Lufthavn AS. Undersøkelsene er bestilt av kontrollutvalget. Eierskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen gjennomføres parallelt, men funn og vurderinger blir presentert i hver sin rapport. Bystyret vedtok følgende i sak 137/11: Bystyret ønsker en gjennomgang/forvaltningsrevisjon av alle forhold knyttet til drift av Skien Lufthavn fra våren 2008 fram til i dag. Det bør klargjøres alle økonomiske overføringer og eiendomsoverføringer, samt se prosessen i lys av bystyrets vedtak i samme periode. Bystyret ønsker å forsikre seg om at de disposisjoner som er foretatt ikke bryter med lov og regler som kommunen må forholde seg til. På samme måte bør alle overføringer/lån/tilskudd til private selskaper som har hatt mellomværende med den kommunale lufthavna og kommunen gjennomgås og klarlegges. I samråd med kontrollutvalget har vi avgrenset forvaltningsrevisjonen til å omfatte forhold av økonomisk karakter i mellomværende mellom Skien kommune, Skien Lufthavn AS, samt Vildanden AS. Bystyrets ønske om at vi skal vurdere om disposisjoner bryter med lover og regler, at vi forstått at først og fremst gjelder å vurdere om disposisjonene bryter med regelverket om offentlig støtte. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet følgende problemstillinger: - Hvilke økonomiske overføringer og overføringer av eiendommer er gjort i forbindelse med kommunens eierskap i Skien Lufthavn AS? Herunder: o Er bystyrets vedtak om Skiens lufthavn AS gjennomført som forutsatt? o Er overføringene lovlig etter regelverket om offentlig støtte? - Hvilke overføringer, lån og tilskudd er gitt til private selskaper som har mellomværende med lufthavna og kommunen? o Er bystyrets vedtak om aktuelle selskap gjennomført som forutsatt? o Er overføringene lovlig etter regelverket om offentlig støtte? Undersøkelsene viser: Virksomheten ved Skien Lufthavn AS genererer ikke nok inntekter til å holde driften i gang. Selskapets egenkapital er tapt og selskapet er avhengig av overføringer fra eier. Tiltak for å øke aktiviteten på flyplassen og få til lønnsom virksomhet i selskapet har ikke ført fram. Skien kommune har lagt en fast overføring til Skien Lufthavn AS inn i sin økonomiplan. I perioden 2008 til 2012 har Skien kommune hatt ca. 50 mill. kr 1 i kostnader i forbindelse med Skien Lufthavn AS. Dette beløpet omfatter dekning av driftsunderskudd og annen kapitaltilførsel, investeringer, leasing av brannbil, dekning av Kontorbygg AS fordringer og utlegg og avskriving av fordringer. I tillegg har Kontorbygg AS beregnet en økt skattekostnad for selskapet på 3,8 mill. kr som følge av engasjementet i Skien Lufthavn AS. 1 Tallet er hentet fra tabellene i pkt. 2.4 og fremkommer slik: = Telemark kommunerevisjon IKS ii

4 I den perioden vi har undersøkt, har Skien kommune tapsført i lån og fordringer mot Vildanden AS på kr 3,4 mill. kr. Skien Lufthavn AS har tapsført 1,7 mill. kr på Vildanden AS i samme periode. Vi mener at det er samsvar mellom bystyrevedtak og de økonomiske disposisjoner som faktisk er gjort, med fire mulige unntak: Vi kan ikke se at det forelå endelig bystyrevedtak om salg av Skien Lufthavn AS til Kontorbygg AS på det tidspunkt som den første avtalen om salg ble inngått. Det fremgår ikke konkret av noe bystyrevedtak at kommunen skal dekke underskudd for 2009 og utbetale restbeløp av investeringsplan fra Det er mulig at kommunen mener at dette følger implisitt av avtaler som ble gjort i forbindelse med Kontorbygg AS eierskap. Det er et avvik mellom hva bystyret vedtok om å avskrive fordringer i sak 44/12 og hva som er avskrevet. Bystyret vedtok at kommunen skulle avskrive utestående fordringer på Skien Lufthavn AS per , mens det faktisk har blitt avskrevet utestående fordringer på selskapet per Det vil si mindre enn hva bystyret vedtok. Vi kan heller ikke se at bystyret fattet konkret vedtak om å lease brannbil for Skien Lufthavn AS. Bystyret skal alltid fatte vedtak om finansiell leasing. Det er gitt ytelser som omfattes av reglene om offentlig støtte, og som i stor utstrekning kan gis som lovlig støtte til luftfart. Dette er gjennomgående ikke notifisert til ESA i samsvar med regelverket. Det er gitt ytelser som kan være lovlig som bagatellmessig støtte. Formkravene knyttet til slike tildelinger er ikke ivaretatt av Skien kommune. Skien, 3. oktober 2012 Telemark kommunerevisjon IKS Kirsti Torbjørnson oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjon Anne Hagen Stridsklev prosjektleder (sign) Morten Sagli prosjektmedarbeider Telemark kommunerevisjon IKS iii

5 Telemark kommunerevisjon IKS iv

6 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og rammer Forvaltningsrevisjonen ble vedtatt av Skien bystyre under behandlingen av Plan for forvaltningsrevisjon i sak 137/11. Bystyret har også vedtatt i sak 28/12 at det skal gjennomføres eierskapskontroll (selskapskontroll) av Skien Lufthavn AS. Undersøkelsene er bestilt av kontrollutvalget. Eierskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen gjennomføres parallelt, men funn og vurderinger blir presentert i hver sin rapport. Hjemmel for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er gitt i kommuneloven 77 nr. 4 og 5, jamfør forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 og 6 og forskrift om revisjon kapitel 3. Skien kommune er eier av Skien Lufthavn AS. Det har så langt ikke vært mulig å få til lønnsom drift på flyplassen og driften av selskapet har derfor hyppig vært behandlet i bystyret. Kommunen har så langt valgt å støtte selskapet økonomisk. Skien kommune er klaget inn for ESA 2 for å ha gitt ulovlig støtte til Skien Lufthavn AS og Vildanden AS. Klagen er rettet mot støttetiltak før ESAs avgjørelse kom 4. juli 2012, og er nærmere omtalt i pkt Problemstillinger og revisjonskriterier Bystyret vedtok følgende i sak 137/11: Bystyret ønsker en gjennomgang/forvaltningsrevisjon av alle forhold knyttet til drift av Skien Lufthavn fra våren 2008 fram til i dag. Det bør klargjøres alle økonomiske overføringer og eiendomsoverføringer, samt se prosessen i lys av bystyrets vedtak i samme periode. Bystyret ønsker å forsikre seg om at de disposisjoner som er foretatt ikke bryter med lov og regler som kommunen må forholde seg til. På samme måte bør alle overføringer/lån/tilskudd til private selskaper som har hatt mellomværende med den kommunale lufthavna og kommunen gjennomgås og klarlegges. På bakgrunn av dette vedtaket og i samråd med har vi utarbeidet følgende problemstillinger: - Hvilke økonomiske overføringer og overføringer av eiendommer er gjort i forbindelse med kommunens eierskap i Skien Lufthavn AS? Herunder: o Er bystyrets vedtak om Skiens lufthavn AS gjennomført som forutsatt? o Er overføringene lovlig etter regelverket om offentlig støtte? - Hvilke overføringer, lån og tilskudd er gitt til private selskaper som har mellomværende med lufthavna og kommunen? o Er bystyrets vedtak om aktuelle selskap gjennomført som forutsatt? o Er overføringene lovlig etter regelverket om offentlig støtte? 2 ESA er EFTAs overvåkningsorgan (EFTA Surveillance Authority), som kontrollerer gjennomføringen og etterlevelsen av EØS-avtalen i Island, Liechtenstein og Norge 3 Dec. No. 260/12/COL Telemark kommunerevisjon IKS 1

7 Revisjonskriteriene 4 i dette prosjektet er utledet fra kommuneloven og EØS-reglene om offentlig støtte. Kriteriene er angitt under hver problemstilling nedenfor, og er nærmere omtalt i vedlegg 3 til rapporten. 1.3 Avgrensing Bystyret har bedt om at forvaltningsrevisjonen skal omfatte alle forhold knyttet til drift av Skien Lufthavn AS fra våren 2008 og fram til i dag. I samråd med kontrollutvalget i Skien har vi avgrenset våre undersøkelser til forhold av økonomisk karakter i mellomværendet mellom Skien kommune, Skien lufthavn AS, Kontorbygg AS, Flyplassen AS, samt Vildanden AS. Bystyrets ønske om at vi skal vurdere om kommunens disposisjoner bryter med lover og regler, har vi forstått at først og fremst gjelder å vurdere om disposisjonene bryter med regelverket om offentlig støtte. Dette spørsmålet er i stor grad vurdert og avgjort av ESA når det gjelder støttetiltak fram til Vi har innrettet våre undersøkelser og vurderinger etter ESAs avgjørelse. 1.4 Metode og kvalitetssikring Ifølge forskrift om revisjon 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. 5 Valg av metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt i vedlegg 3 til rapporten. 1.5 Høring Skien lufthavn AS v/styret og ordfører i Skien kommune er høringsinstans, jf. kontrollutvalgsforskriften 15. Videre skal rådmann i Skien kommune ha anledning til å uttale seg om forhold som framgår av rapporten, jf. revisjonsforskriften 8. Vi har også sendt rapporten til Kontorbygg AS for kvalitetssikring av fakta om Kontorbygg AS. Rapporten er sendt på høring 13. september Rådmannen har bekreftet i epost at han har ingen kommentarer til forvaltningsrevisjonen. Skien Lufthavn AS sier at de ikke har kapasitet til besvare henvendelsen om høring. Vi har heller ikke fått høringsuttalelse fra ordfører. I forbindelse med svar fra Kontorbygg AS ble revisor forelagt avtale om salg av Skien lufthavn AS og Flyplassen AS datert 10. juli 2009 og leieavtale mellom Flyplassen AS og Skien Lufthavn AS datert 2. desember Som en konsekvens av dette er faktafremstillingen i punkt 3.3 endret og vurderingen i punkt 3.6 justert tilsvarende. Svar fra Kontorbygg AS ligger som vedlegg til rapporten. 4 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. 5 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1 februar 2011, og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). Telemark kommunerevisjon IKS 2

8 2 Overføringer til Skien lufthavn AS 2.1 Revisjonskriterier Bystyrets vedtak skal gjennomføres som forutsatt Kommunens utsikter til avkastning på investeringer bør være dokumentert. Ethvert tiltak som kan utgjøre støtte til en lufthavn skal notifiseres til ESA før støtte blir gitt. 2.2 Kort om Skien Lufthavn AS og selskapets økonomiske situasjon Skien Lufthavn har rundt passasjerer per år (avgang og ankomst). Det var vært relativt hyppige endringer når det gjelder flyruter og hvilke flyselskap som bruker flyplassen. Sommeren 2012 har flyplassen 22 rotasjoner med avganger til Stavanger og Bergen. Flyselskapene Widerøe og Danish Air Transport (DAT) trafikkerer rutene. Skien kommune eier flyplassen med tilhørende bygninger. Skien Lufthavn AS betaler ikke leie for bruk av terminal og flystripe. Skien Lufthavn AS har inntekter fra avgifter som flyselskapene betaler i forbindelse med flyavganger og passasjertrafikk, inntekter fra utleie av terminalbygning, salg av sand og offentlige tilskudd fra Avinor, Samferdselsdepartementet og Skien kommune. Skien Lufthavn AS får årlige tilskudd fra Avinor til drift av lufttrafikktjeneste. Tilskuddet dekker de kostnader som selskapet har til å drifte tjenesten og er i 2012 budsjettert med nærmere 5,9 mill. kr. Selskapet fikk i 2010 tilskudd fra Samferdselsdepartementet på 3,5 mill. kr til kjøp av navigasjonsutstyr. Skien Lufthavn AS søkte om støtte på 2,5 mill. kr per år fra Samferdselsdepartementet for perioden , men denne søknaden ble avslått. Selskapet har et takstregulativ som fastsetter startavgift, passasjeravgift osv. Regulativet fastsettes av selskapets styre og justeres normalt en gang per år. Regulativet gjelder for alle flyoperatører som bruker flyplassen, men DAT har fått rabatt. Rabatten er gitt i henhold til regulativet, som åpner for å gi dispensasjon fra regulativet bl.a. ved oppstart av nye flyruter. Selskapet utarbeider budsjett hvert år som fastsettes av styret. Sammenligning budsjett og resultatregnskap for perioden R B R B R B R-2011 B-2011 Driftsinntekter herav driftstilskudd fra kommunen Driftsutgifter Underskudd Tabellen viser budsjett og regnskapstall for perioden 2008 til 2011 (R betyr regnskap og B betyr budsjett). Budsjett-tallene er redusert med utgifter til og refusjon for lufttrafikk-tjenesten for å gjøre tallene sammenlignbare med regnskapstallene. Telemark kommunerevisjon IKS 3

9 Det er budsjettert med underskudd hvert år. Selskapet har ikke budsjettert med tilskudd fra kommunen, men tilskudd fra Skien kommune inngår i driftsinntektene i regnskapet i 2008, 2009 og I 2011 er tilskuddet fra kommunen gitt som styrkning av egenkapitalen (6,4 mill. kr jf. pkt. 2.4), det betyr at tilskuddet ikke har påvirket årets driftsresultat. Selskapets egenkapital er tapt. Kommunen har forsøkt å få til lønnsom drift i selskapet, og involverte i 2008 Kontorbygg AS for å forsøke å få til dette. I tillegg til å få driften lønnsom, ville man forsøke å få til en organisering og eierstruktur som gjorde at kommunen ikke risikerte å komme i strid EØSreglene om offentlig støtte. Eierskapet av selskapet ble overført til Kontorbygg AS høsten Etter kort tid gav Kontorbygg AS tilbakemelding om at de ikke hadde fått økt passasjertallet, og at de dermed så det som vanskelig å få til lønnsom drift i selskapet. Eierskapet av Skien Lufthavn AS ble tilbakeført til kommunen våren Etter tilbakeføringen av eierskapet vedtok bystyret i sak 20/10 at styret i Skien Lufthavn AS skulle fremskaffe realistiske planer og avtaler for å øke passasjertallet med ca fram mot Bystyret ønsket at selskapet skulle legge fram en langsiktig plan som viste driftsbalanse, og som kunne settes i verk i juni samme år. Bystyret behandlet saken på nytt i juni 2010 (sak 100/10). Her blir det redegjort for at det ikke er mulig å nå de mål som bystyret skisserte i sak 20/10. I saken blir det sagt at dersom man kan opprettholde virksomheten på flyplassen med et årlig underskudd på 1 til 2 mill. kroner, så vil det være det mest samfunnsøkonomiske. Bystyret vedtar at flyplassen på sikt ikke lenger skal drives som aksjeselskap. Driften skal organiseres som en del av den ordinære kommunale virksomheten. I 2012 har kommunen utbetalt tilskudd i samsvar med sak 191/10, dvs. 1,968 mill. kr. Telemark kommunerevisjon IKS 4

10 2.3 Bystyresaker om Skien Lufthavn AS Vi gjengir her bare de vesentligste vedtakene, og vedtak som omhandler økonomiske overføringer, i kronologisk rekkefølge. Oversikt over alle bystyresaker om Skien Lufthavn AS i perioden ligger som vedlegg. Sak nr. Tittel Hovedtrekk i vedtak 83/08 Driftstilskudd for 2008 Skien Innvilget 1,7 mill. kr Lufthavn AS 102/08 Utbedringsarbeider på flyplassen etter pålegg fra Luftfartstilsynet Kontorbygg AS skal sørge for nødvendige investeringer. Administrasjonen skal samarbeide med Kontorbygg AS om selskapsorganisering. 103/08 Kjøp av ny brannbil til flyplassen Saken oversendes til Kontorbygg AS 130/08 Skien Lufthavn AS omgjøring av gjeld til avdragsfritt lån Prosess for å legge til rette for salg av Skien Lufthavn AS til Kontorbygg AS 57/09 Overdragelse av Skien Lufthavn AS fra Skien kommune til Kontorbygg AS 80/09 Skien Lufthavn AS Dekning av underskudd /10 Kontorbygg AS Vedtak vedrørende Skien Lufthavn AS endrede forutsetninger godkjennes. Flyplassen AS stiftes. Kommunen skal overføre 25,5 mill. kr til Kontorbygg AS. Selskapene Flyplassen AS og Skien Lufthavn AS skal overføres til Kontorbygg AS. Innvilger kr Redegjørelse fra Kontorbygg AS om vanskelighetene ved drift av Skien Lufthavn. Bystyret vil vurdere å tilbakeføre eierskapet til Skien kommune. 20/10 Organisering av Skien Lufthavn AS Eierskapet til Skien Lufthavn AS skal føres 127/10 Skien Lufthavn AS videre drift og investeringer tilbake til Skien kommune Dekning av underskudd 2010 med inntil 3 mill. kr og investeringer med inntil 2 mill. kr. 191/10 Tilskudd til Skien Lufthavn AS Overføringer vedtatt. 4/11 Skien Lufthavn AS. Videre drift Innvilget likviditetstilførsel 3 mill. kr. etter avslutning Vildanden. 125/11 Skien Lufthavn AS - Styrkning av aksjekapital på 3 mill. kr. Likviditetsbehov 154/11 Tilskudd Skien Lufthavn AS 2012 Innvilget kr /12 Sluttoppgjør Skien Lufthavn AS Kontorbygg AS anmodes om å tilbakeføre 3,8 mill. kr til Skien kommune 44/12 Skien Lufthavn AS Generalforsamling 2012 Overføring på 1,9 mill. kr per år ligger fast. Utestående fordringer avskrives. Sakene i tabellen som omhandler Kontorbygg AS og Skien Lufthavn AS er skraverte, og er omtalt nærmere under punkt 3.3. Telemark kommunerevisjon IKS 5

11 2.4 Oversikt over støttetiltak fra Skien kommune Skien kommune har støttet Skien Lufthavn AS på ulike måter i den perioden som forvaltningsrevisjonen omfatter. I årene 2008 og 2009 ble støttetiltakene delvis gitt i regi av kommunes eiendomsselskap Kontorbygg AS. Dette er spesielt omtalt under punkt 3. Støtten deles i følgende kategorier: - Driftstilskudd, dekning av underskudd og likviditetstilførsel - Betale for investeringer på flyplassen - Betale for vedlikehold og for ansatte og utstyr som flyplassen bruker - La selskapet bruke kommunens anlegg gratis og la selskapet beholde inntekter fra utleie og uttak av sand fra disse Dekning av underskudd, driftstilskudd og annen kapitaltilførsel Kommunen har årlig gitt direkte støtte til Skien Lufthavn AS i denne kategorien Driftstilskudd B-sak 83/ Dekning av underskudd 2008 B-sak 80/ Dekning 50 % av underskudd Dekning av underskudd B-sak 127/10 * Likviditetstilførsel B-sak 4/11 * Styrkning av aksjekapital B-sak 125/ B-sak 191/10 og B-sak 154/ Sum Totalt *) Dekning av underskudd og likviditetstilførsel iht. til b-sak 127/10 og b-sak 4/11 er omgjort til styrkning av aksjekapital. Det innebærer at sum styrkning av egenkapital er kr I praksis ble selskapets aksjekapital økt med kr 800 til kr , mens det resterende beløpet kr ble avsatt til overkursfond. Kommunen dekte 50 % av selskapets underskudd i 2009 (utbetalt i 2010). I protokoll fra generalforsamling i Skien Lufthavn AS 5. mai 2010 står det følgende: Underskuddet for 2009 kr dekkes i henhold til vedtak i Skien bystyre med en halvpart av Skien kommune. Den andre halvparten er av bystyret forutsatt dekket opp gjennom Kontorbyggs engasjement i selskapet i 2009 og Skien kommune vil som eier følge opp saken vedrørende underskudds dekning og restinvesteringer på Lufthavna i henhold til bystyrets videre vedtak overfor Kontorbygg AS. Revisor har ikke funnet noe konkret bystyrevedtak som sier at kommunen skal dekke deler av underskuddet for Telemark kommunerevisjon IKS 6

12 Investeringer Behov for større investeringer på flyplassen var utgangspunktet for at bystyret koblet inn Kontorbygg AS. Vi kan ikke se at bystyret vedtok investeringsplan på mill. kr i 2008, slik som det er lagt til grunn for utbetalingene i 2010 på kr og kr Investeringsplan kr Investeringer gjort av Kontorbygg AS Gjerde 56 - Rest utbetalt 639 Investeringer B-sak 127/ Sum Totalt Dekning av driftskostnader og tap på fordringer Noen av de som jobber på flyplassen er ansatt i Skien kommune. Skien kommune fakturerer selskapet for lønnskostnadene, men selskapet har i liten grad vært i stand til å betale fakturaene. Kommunen har ettergitt utestående fordringer på selskapet både i 2010 (b-sak 20/10) og i 2011 (b-sak 44/12). I sak 20/10 går det fram at Kontorbygg AS skal gi et konsernbidrag som dekker Skien Lufthavn AS mellomværende med kommunen, og som dekkes opp med de midler som tidligere er overført til Kontorbygg AS. Sak 44/12 sier at kommunen skal avskrive utestående fordringer per I 2011 ble alt som stod ubetalt per avskrevet, i tillegg til et likviditetslån på 1 mill. kr gitt i En stor del av det som er avskrevet som tapt, er refusjonskrav vedrørende lønn til kommunalt ansatte som jobber på flyplassen. Kontorbygg AS inngikk avtale om leasing av brannbil for Skien Lufthavn AS i Skien kommune overtok avtalen sommeren Bystyret har ikke fattet vedtak om at kommunen skal lease brannbil for selskapet, men det ble orientert om at leasingavtalen blir overført til kommunen i et notat til bystyresak 100/10. Vi har ikke fått avklart om det dreier seg om finansiell eller operasjonell leasing Refusjon av Kontorbyggs utlegg 977 Dekning av Kontorbyggs fordring Leasing brannbil Vedlikehold hangar eks. mva. kompensasjon Tap på fordringer Avskrevet likviditetslån fra Sum Totalt Finansiell leasing er en leieavtale som overfører til leietaker det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til en eiendel uten at eiendomsretten overføres. Operasjonell leieavtale er en vanlig leieavtale som ikke er en finansiell, jf. Kommunal regnskapsstandard nr. 8. Finansielle leasingavtaler anses som låneavtaler, og skal ifølge kommuneloven 50 vedtas av kommunestyret. Telemark kommunerevisjon IKS 7

13 Husleie, leieinntekter og inntekter fra salg av sand Skien Lufthavn AS betaler ikke husleie til kommunen. Kontorbygg AS fakturerte husleie i 2009, men denne ble ikke betalt og ble ettergitt samme år. Vi kan ikke se at det er inngått noen avtale mellom Skien kommune og Skien Lufthavn AS om leie av flyplassen i den perioden dette prosjektet omfatter. Skien Lufthavn AS har hatt følgende inntekter fra utleie og salg av sand i perioden : Sum Leieinntekter Salg av sand Om offentlig støtte Adgangen til å gi offentlig støtte er regulert av lov 27. november 1992 nr. 117 om offentlig støtte og etter EØS-avtalen. ESA 7 har gjort en konkret vurdering av de støttetiltakene som ble gitt til Skien Lufthavn i perioden ESA har slått fast at deler av de økonomiske transaksjonene mellom kommunen og Skien Lufthavn AS er avtaler uten støtteelement, mens andre deler av transaksjonene utgjør en offentlig støtte. ESA fastslår videre at Skien Lufthavn AS er en kategori D-flyplass, dvs. at den er så liten, at den offentlige støtten som ble gitt ikke kan påvirke samhandelen i EØS. (Omtale av regelverket i vedlegg 3 pkt. B.) Transaksjonene som er vurdert fram til 2007 er derfor ikke i strid med EØS-avtalen. ESA sier i avgjørelsen at støtten likevel skulle ha vært notifisert, og at støtte til små flyplasser alltid skal notifiseres på forhånd, selv om den sannsynligvis er lovlig. Enkelte av de faktiske forhold som lå til grunn for avgjørelsen fra 4. juli 2012 er endret. Kommunen har nå avskrevet krav på flyplassen for kommunalt personell. Flyplassen har ikke betalt den aktuelle husleien. Kontorbygg AS fakturerte husleie, som ble omgjort til konsernbidrag. Kommunen kan ikke dokumentere at det er foretatt markedsmessige analyser av avkastningsutsikter før vedtak om tilskudd/transaksjoner. Flyplassens passasjertall er ikke endret i vesentlig grad, og ligger fortsatt rundt passasjerer per år. Rådmannen opplyser at Skien kommune ikke har notifisert noen av de støttetiltakene som er vedtatt fra Revisors vurderinger Virksomheten ved Skien Lufthavn AS genererer ikke nok inntekter til å holde selskapet i drift Egenkapitalen i selskapet er tapt og selskapet må få tilført midler for dekke sine løpende forpliktelser. Tiltak for å øke aktiviteten på flyplassen og få til en lønnsom virksomhet i selskapet har ikke ført fram. Etter hva vi kan se foreligger det bystyrevedtak for de utbetalinger som kommunen har gjort, med tre mulige unntak. Dette gjelder kommunens dekning av underskudd for 2009 og 7 EFTA Surveillance Authority, EFTA-landenes overvåkningsorgan. Telemark kommunerevisjon IKS 8

14 utbetaling av restbeløp av investeringsplan fra Vi kan ikke se at det foreligger vedtak på disse utbetalingene, men det er mulig at kommunen mener at dette følger implisitt av de vedtak ev. avtaler som ble gjort i forbindelse med Kontorbygg ASs eierskap. Perioden der Kontorbygg AS var eier av Skien Lufthavn AS er spesielt omtalt under punkt 3.1. Vi mener også det er et avvik mellom hva bystyret vedtok i sak 44/12 om å avskrive utestående fordringer og hva som faktisk ble gjort. Bystyret vedtok å avskrive fordringer fra , mens det ble avskrevet fordringer fra Det vil si at det ble avskrevet mindre enn hva bystyret vedtok. Bystyret ble informert om leasingavtalene, men vi kan ikke se at bystyret fattet konkret vedtak om å lease brannbil for Skien Lufthavn AS. Bystyret skal alltid fatte vedtak om finansiell leasing. Offentlig støtte Skien kommune har ikke dokumentert at det er lagt markedsmessige vurderinger til grunn for transaksjonene, og vi mener derfor at alle transaksjonene skal vurderes etter reglene om offentlig støtte, eller som tiltak av allmenn økonomisk betydning. Skien kommune har ikke notifisert støttetiltak som er ytt fra 2008, og har dermed ikke opptrådt i samsvar med ESAs vedtak av 4. juli 2012 og EØS-reglene om offentlig støtte. Dersom tiltakene hadde blitt notifisert, hadde de sannsynligvis blitt akseptert av ESA, fordi flyplassen er i kategori D. Telemark kommunerevisjon IKS 9

15 3 Overføringer, lån og tilskudd til private selskaper som har mellomværende med kommunen og lufthavna 3.1 Revisjonskriterier Bystyrets vedtak skal gjennomføres som forutsatt. Kommunens utsikter til avkastning på investeringer bør være dokumentert. Ethvert tiltak som kan utgjøre støtte til en lufthavn skal forhåndsnotifiseres til ESA. Støttegiver som yter bagatellmessig støtte, skal innhente en egenerklæring om annen støtte fra støttemottaker. Støttegiver skal gjøre støttemottaker oppmerksom på at det ytes bagatellmessig støtte. 3.2 Oversikt over sentrale vedtak Bystyrevedtak om Kontorbygg AS engasjement i Skien Lufthavn AS er: Sak nr. Tittel Hovedtrekk i vedtak 102/08 Utbedringsarbeider på flyplassen etter pålegg fra Luftfartstilsynet Kontorbygg AS skal sørge for nødvendige investeringer. Administrasjonen skal samarbeide med Kontorbygg AS om selskapsorganisering. 103/08 Kjøp av ny brannbil til flyplassen Saken oversendes til Kontorbygg AS 130/08 Skien Lufthavn AS omgjøring Prosess for å legge til rette for salg av Skien av gjeld til avdragsfritt lån 57/09 Overdragelse av Skien Lufthavn AS fra Skien kommune til Kontorbygg AS 1/10 Kontorbygg AS Vedtak vedrørende Skien Lufthavn AS endrede forutsetninger 20/10 Organisering av Skien Lufthavn Lufthavn AS til Kontorbygg AS godkjennes. Flyplassen AS skal stiftes. Kommunen skal overføre 25,5 mill kr til Kontorbygg AS. Flyplassen AS og Skien Lufthavn AS skal overføres til Kontorbygg AS. Redegjørelse om vanskelighetene ved drift av Skien Lufthavn. Bystyret vil vurdere å tilbakeføre eierskapet til Skien kommune. Eierskapet til Skien Lufthavn AS skal føres tilbake til Skien kommune AS 8/12 Sluttoppgjør Skien Lufthavn AS Kontorbygg AS anmodes om å tilbakeføre 3,8 mill. kr til Skien kommune 3.3 Kontorbygg AS I 2008 ble klart at det var behov for oppgradering av flyplassen bl.a. for at den skulle oppfylle krav fra Luftfartstilsynet. I følge bystyresak 81/08 var det behov for investeringer til en kostnad av ca. 45 mill. kr (inkl. mva.) i perioden Bystyret besluttet først i sak 84/08 å ikke bevilge midler til investering i Skien Lufthavn AS. På ekstraordinært bystyremøte i august 2008 (sak 102/08) ble det vedtatt at Kontorbygg AS skulle sørge for nødvendig oppgradering av flyplassen. Bystyret skulle overføre nødvendige eiendommer og rettigheter til Kontorbygg AS som kompensasjon. Telemark kommunerevisjon IKS 10

16 Bystyret oversendte sak 103/08 om kjøp av ny brannbil til Kontorbygg AS. Kontorbygg AS inngikk avtale om leasing av brannbil for Skien Lufthavn AS. Avtalen ble senere overført til kommunen. I bystyresak 130/08 blir prosess for å legge til rette for at Kontorbygg AS skal kjøpe Skien Lufthavn AS presentert og vedtatt. I bystyresak 57/09 blir overdragelse av Skien Lufthavn AS fra Skien kommune til Kontorbygg AS behandlet. Følgende økonomiske disposisjoner ble vedtatt: Selskapet Flyplassen AS skal stiftes med inngangsverdier tilsvarende takst 4,5 mill. kr. Skien kommune skal tilføre Kontorbygg AS 25,5 mill. kr. fra kapitalfondet. Fordring på 12,8 mill. kr skal være avdragsfri, men skal tilbakebetales i det øyeblikk selskapets økonomi gjør det forsvarlig. 8 Skien Lufthavn AS og Flyplassen AS overføres til Kontorbygg AS når Flyplassen AS er stiftet. Geiteryggen Utvikling AS stiftes, og når verdiene tilsier det overføres selskapet til Kontorbygg AS, og kontantinnskuddet fra kommunen tilbakebetales. Kommunen overførte 25,5 mill. kr til Kontorbygg AS i 2009 i henhold til vedtaket i sak 57/09. Stiftelsesdokumentet for Flyplassen AS er underskrevet 10. juli Åpningsbalansen viser en egenkapital på 4,5 mill. kr, fordelt på aksjekapital på 1 mill. kr og overkursfond på 3,5 mill. kr. Aksjekapitalen ble innbetalt ved tingsinnskudd, bestående av flystripe og terminalbygning. Eiendelene skulle overføres til selskapet innen 15. juli Skien kommune stod som eier av aksjene. Selskapet ble registrert i Brønnøysundregistrene. Eiendelene som utgjorde aksjekapitalen har stått registrert i kommunens balanse samtidig som de stod som eiendeler i Flyplassen AS regnskap. Overføringen av eiendelene ble aldri tinglyst. Aksjene i Flyplassen AS har ikke vært registrert i regnskapet til Skien kommune. Geiteryggen utvikling AS skulle etter planen overta og ha ansvar for å utvikle resten av eiendommene på Geiteryggen til næringsformål, men selskapet ble aldri stiftet. Selskapet skulles stiftes når der forelå reguleringsplan for området. Vi er forelagt to avtaler som omhandler salg av Skien Lufthavn AS til Kontorbygg AS. Den første avtalen er signert 31. januar Overtakelsen skal i følge avtalen gjelde i fra Det bør her tilføyes at bystyret fattet vedtak i sak 57/09 Overdragelse av Skien Lufthavn AS fra Skien kommune til Kontorbygg AS den 30. april Den andre avtalen er signert 10. juli Den omhandler salg av aksjer i Skien Lufthavn AS og Flyplassen AS fra Skien kommune til Kontorbygg AS. Tidspunktet for overdragelsen av aksjene i selskapene er i denne avtalen satt til 15. juli Dette gjelder en fordring som Skien kommune hadde på Skien Lufthavn AS for betaling av personelltjenester. Kontorbygg AS skal ikke kunne kreve inn fordringen før økonomien hos Skien Lufthavn AS gjør det forsvarlig. Telemark kommunerevisjon IKS 11

17 Planlagt organisering etter bystyrevedtak 57/09 trinn 1 Skien kommune Kontorbygg AS Skien Lufthavn AS Flyplassen AS Geiteryggen utvikling AS Planlagt organisering etter bystyrevedtak 57/09 trinn 2 (etter at selskapene er overført til Kontorbygg AS) Skien kommune Kontorbygg AS Skien Lufthavn AS Flyplassen AS Geiteryggen utvikling AS Kontorbygg AS engasjement i flyplassen var første sak i bystyret i Kontorbygg AS mente det ville bli vanskelig få til en kommersiell drift på flyplassen i årene framover, og varslet om at det ville bli behov for økte overføringer fra kommunen for å dekke utgiftene. Bystyret vedtok at de ville vurdere om eierskapet skulle føres tilbake til kommunen. Saken ble tatt opp igjen av bystyret i sak 20/10 Organisering av Skien Lufthavn AS. Bystyret vedtok da at eierskapet til Skien Lufthavn AS skulle organiseres direkte under bystyret. Avtale om salg av aksjer i Skien Lufthavn AS og Flyplassen AS fra Kontorbygg AS til Skien kommune ble inngått 26. mars Avtalen omfattet også overdragelse av investeringer som Kontorbygg AS hadde gjort på Geiteryggen og kompensasjon for de utgifter som Kontorbygg AS hadde pådratt seg under eierskapet av Skien Lufthavn AS. Skien kommune kjøpte tilbake aksjene i Skien Lufthavn AS for 1 kr. Telemark kommunerevisjon IKS 12

18 Oversikt over kostnader ved tilbakeføring av eierskapet 2010 Investeringer på flyplassen gjort av Kontorbygg AS i 2008/ Dekning av fordring som Kontorbygg AS hadde på Skien Lufthavn AS Utlegg Kontorbygg AS har hatt med Skien Lufthavn AS Sum kostnader refundert Kontorbygg AS fra Skien kommune Overføring av fordring fra kommunen til Kontorbygg AS (tapt fordring) Økt skattekostnad for Kontorbygg AS (ca.) Sum kostnader for kommunen og Kontorbygg AS Kontorbygg AS gav konsernbidrag 9 på kr til Skien Lufthavn AS. Konsernbidraget bestod av følgende: Konsernbidraget bestod av: Ettergitt likviditetslån Ettergitt leverandørgjeld til Kontorbygg AS Ettergitt husleie Sum Debitorskifte med kommunen Sum totalt Flyplassen AS ble meldt opphørt 25. juni I følge Kontorbygg AS ble verdiene i selskapet på kr overført til kommunen. Det ble ikke gjort noe med eiendommene siden disse ikke ble skjøtet over til selskapet ved opprettelsen. Kontorbygg AS har hatt en økt skattebelastning som følge av sitt engasjement i Skien Lufthavn AS. Denne er beregnet til 3,8 mill. kr. Bystyret vedtok i sak 8/12 at Kontorbygg AS selv måtte dekke denne kostnaden. Inngåtte leieavtaler om terminalbygning og rullebane Det ble inngått flere leieavtaler mellom aktørene i denne perioden: Kontorbygg AS inngikk avtale om å leie flyplassen fra kommunen 4. juli Leien ble fastsatt til kr per år og var i følge avtaleteksten beregnet ut i fra at Kontorbygg AS måtte investere 11,5 mill. kr i løpet 2008 og at Skien Lufthavn AS anslagsvis ville ha et underskudd på 2 mill. kr. Leien ble ikke fakturert av kommunen eller betalt av Kontorbygg AS. Denne avtalen ble erstattet av ny avtale mellom Flyplassen AS og Skien Lufthavn AS, datert 2. desember I følge den nye leieavtalen er Flyplassen nå eier av Flyplassanleggene. Leieforholdet løper fra 1. desember Leien ble fastsatt til kr per år. Avtalen gjelder rullebanen, parkeringsplass o.l. Det skal inngås egen avtale for terminalbygget. 9 Konsernbidrag er en overføring av skattepliktig inntekt fra et konsernselskap til et annet. Et konsernbidrag består vanligvis av penger, men kan i prinsippet også bestå av andre formuesgoder, som finansaktiva, fysiske objekter mv. Regler om konsernbidrag finnes i aksjeloven og skatteloven. Telemark kommunerevisjon IKS 13

19 Leieavtale mellom Kontorbygg AS og Skien Lufthavn AS ble inngått 15. april Det fremgår ikke av avtalen hva som skal leies ut. Leie er fastsatt til 6 % av investeringene som Kontorbygg AS gjorde i lufthavna, beregnet til kr (tilsvarer det som Kontorbygg AS har tatt opp i lån for å finansiere investeringene), det ville si kr i leie per år. Avtalen gir utleier lov til å transportere leieavtalen videre til et annet selskap som opprettes for å eie og leie ut rullebanen og terminalbygget. Vi har ikke sett dokumentasjon på at leieavtalen ble transportert til andre selskap. I følge Kontorbygg AS ble dette ikke gjort fordi selskapene ble vedtatt overført til kommunen. 20. desember 2009 ble det inngått avtale mellom Flyplassen AS og Skien Lufthavn AS om leie av ekspedisjonsbygget (terminalbygningen). Leieforholdet gjaldt fra og leiesummen var satt til kr per år. I tillegg har det i følge Kontorbygg AS blitt avtalt en tilleggsleie mellom Kontorbygg AS og Skien Lufthavn AS på kr eks. merverdiavgift. Revisor har ikke fått kjennskap til hva det er avtalt tilleggsleie for eller hvilken periode leien gjelder. I følge regnskapet til Skien Lufthavn AS fakturerte Kontorbygg AS kr i husleie i 2009 og kr i Flyplassen AS fakturerte kr i husleie i Det vil si til sammen kr i husleie i 2009 og Leieavtaler og gjennomføring Avtale om at Kontorbygg AS skal leie flyplassen fra kommunen for kr per år Avtale med Kontorbygg AS om kr i årlig leie. Tilleggsleie kr Avtale mellom Flyplassen AS og Skien lufthavn AS om leie av rullebane og parkeringsplass fra (kr i desember 2009) Avtale om husleie mellom Flyplassen AS og Skien Lufthavn AS fra , kr per år. Avtale mellom Flyplassen AS og Skien Lufthavn AS om leie av rullebane og parkeringsplass fra , leie kr per år. Skien Lufthavn AS bruker flyplassen. Ingen husleie blir fakturert eller betalt. Husleie faktureres Skien Lufthavn AS av Flyplassen AS (kr 25000) og av Kontorbygg AS ( kr ) Husleie for kr faktureres Skien Lufthavn AS av Kontorbygg AS Telemark kommunerevisjon IKS 14

20 3.4 Vildanden AS Vildanden AS var et virtuelt flyselskap. Det betyr at selskapet ikke hadde fly selv, men måtte leie inn tjenester og materiell fra andre flyselskap til å fly rutene, mens de selv stod for salg av billetter. Selskapet meldte oppbud i januar Skien bystyre gav i b- sak 113/07 Vildanden AS et rente- og avdragsfritt lån på 2 mill. kr fram til Vildanden AS lån fra tidligere på 1,1 mill. kr fikk tilsvarende betingelser. Det framgår av ESAs avgjørelse at Vildanden AS betalte 5 % rente fra 1. januar 2009 til 28. februar 2010, og at det ble betalt inn kr i perioden og Fra 1. mars 2010 ble Vildanden innvilget en ny rentefri periode fram til 1. mars Vi kan ikke se at det foreligger politisk vedtak på det. Etter konkursen i Vildanden AS har kommunen tapsført lån på kr i regnskapet for 2011 og fordringer på kr Vi ser at Skien Lufthavn AS har tapsført en langsiktig fordring på Vildanden AS på kr i Dette tapet ligger utenfor den perioden som prosjektet omfatter, så vi har ikke undersøkt saken nærmere. Skien Lufthavn AS tapte også penger på Vildandenkonkursen. I følge årsberetningen for 2011 tapte selskapet kr i 2010 og kr i ESA har ikke tatt stilling til om disse tiltakene innebærer ulovlig støtte, av prosessøkonomiske grunner. ESA uttaler at støtten eventuelt er bagatellmessig, og at de ikke undersøker saken nærmere, da Vildanden AS hadde gått konkurs. 10 I brev til ESA av 3. oktober 2008 og 7. juli 2009 argumenterer kommunens advokat for at de aktuelle transaksjonene er lovlige ut fra markedsinvestorprinsippet, eventuelt at det må anses som bagatellmessig støtte. Vi har ikke fått dokumentert at kommunen vurderte mulighetene for avkastning fra disse lånene på støttetidspunktet (jf. omtale av markedsinvestorprinsippet i rapportens vedlegg 3). Kommunen har ikke innhentet egenerklæring om bagatellmessig støtte fra Vildanden AS før støtten ble gitt. Vi har ikke sett at kommunen opplyste Vildanden AS om at det ble gitt bagatellmessig støtte. Rådmannen opplyser at rentefritakene ikke ble notifisert til ESA. 3.5 Rabatt Danish Air Transport Danish Air Transport fikk rabatt fra takstregulativet i forbindelse med at de startet opp ny flyrute mellom Skien og Stavanger i Rabatten ble gitt av styret i Skien Lufthavn AS, og i følge styrevedtaket, var den gitt på tilsvarende prinsipper som incentivordningen til Avinor ESA sak 260/12/COL, pkt. 71 til Avinor har en ordning som innebærer at det kan gis oppstartrabatter ved etablering av nye flyruter. Formålet med ordningen er å bidra til økt volum og resultater for Avinor og bedre tilbud og service til reisende og regionene. Bidraget vil gi selskapene lavere risiko ved etablering av nye ruter. Telemark kommunerevisjon IKS 15

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune -

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune - Tannhelsetjenesten Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700031 2012/2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS Unntatt fra offentlighet etter offentlighetslovens 5a EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 2. FORMÅL... 4 3. PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS UTARBEIDET AV: 2014 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1.0 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSNING...

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND JANUAR 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene.

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006 Nome investeringselskap AS Nome kommune 2015 :: 419 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 5 1.2 Metode... 5 1.3 Kriterier... 6 1.4 Høring... 6 2 Fakta

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte Veileder EØS-avtalens regler om offentlig støtte Innhold Forord av Rigmor Aasrud 7 2 1 Innledning side 8 Hva er offentlig støtte iht. EØS-avtalen artikkel 61(1)? side 18 1.1 Hovedprinsipper i reglene om

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Deres ref Deres brev av Vår ref Emnekode Dato 201001926-153 SARK-1212 10. juni 2011 GOMI

Deres ref Deres brev av Vår ref Emnekode Dato 201001926-153 SARK-1212 10. juni 2011 GOMI BERGEN KOMMUNE Postboks 7700, 5020 Bergen si Sentralbord 05556 Teiefaks 55566915 linans@bergen kommune.no www bergen kommune no BYRÅDSAVDEL,ING FOR FINANS, KONKURRANSE OG Kommunal - og regionaldepartementet

Detaljer

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid Oslo, 19. desember 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt.

Detaljer