Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038"

Transkript

1 - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.:

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning Bakgrunn og rammer Problemstillinger og revisjonskriterier Avgrensing Metode og kvalitetssikring Høring Overføringer til Skien lufthavn AS Revisjonskriterier Kort om Skien Lufthavn AS og selskapets økonomiske situasjon Bystyresaker om Skien Lufthavn AS Oversikt over støttetiltak fra Skien kommune Om offentlig støtte Revisors vurderinger Overføringer, lån og tilskudd til private selskaper som har mellomværende med kommunen og lufthavna Revisjonskriterier Oversikt over sentrale vedtak Kontorbygg AS Vildanden AS Rabatt Danish Air Transport Revisors vurderinger Konklusjon Litteratur og kildereferanser I. Vedlegg 1: Verifisering Kontorbygg AS II. Vedlegg 2: Bystyresaker om Skien Lufthavn AS fra og med 2008 til III. Vedlegg 3: Revisjonskriterier IV. Vedlegg 4: Metode og kvalitetssikring Telemark kommunerevisjon IKS i

3 Sammendrag Forvaltningsrevisjonen ble vedtatt av Skien bystyre under behandlingen av Plan for forvaltningsrevisjon i sak 137/11. Bystyret har også vedtatt i sak 28/12 at det skal gjennomføres eierskapskontroll (selskapskontroll) av Skien Lufthavn AS. Undersøkelsene er bestilt av kontrollutvalget. Eierskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen gjennomføres parallelt, men funn og vurderinger blir presentert i hver sin rapport. Bystyret vedtok følgende i sak 137/11: Bystyret ønsker en gjennomgang/forvaltningsrevisjon av alle forhold knyttet til drift av Skien Lufthavn fra våren 2008 fram til i dag. Det bør klargjøres alle økonomiske overføringer og eiendomsoverføringer, samt se prosessen i lys av bystyrets vedtak i samme periode. Bystyret ønsker å forsikre seg om at de disposisjoner som er foretatt ikke bryter med lov og regler som kommunen må forholde seg til. På samme måte bør alle overføringer/lån/tilskudd til private selskaper som har hatt mellomværende med den kommunale lufthavna og kommunen gjennomgås og klarlegges. I samråd med kontrollutvalget har vi avgrenset forvaltningsrevisjonen til å omfatte forhold av økonomisk karakter i mellomværende mellom Skien kommune, Skien Lufthavn AS, samt Vildanden AS. Bystyrets ønske om at vi skal vurdere om disposisjoner bryter med lover og regler, at vi forstått at først og fremst gjelder å vurdere om disposisjonene bryter med regelverket om offentlig støtte. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet følgende problemstillinger: - Hvilke økonomiske overføringer og overføringer av eiendommer er gjort i forbindelse med kommunens eierskap i Skien Lufthavn AS? Herunder: o Er bystyrets vedtak om Skiens lufthavn AS gjennomført som forutsatt? o Er overføringene lovlig etter regelverket om offentlig støtte? - Hvilke overføringer, lån og tilskudd er gitt til private selskaper som har mellomværende med lufthavna og kommunen? o Er bystyrets vedtak om aktuelle selskap gjennomført som forutsatt? o Er overføringene lovlig etter regelverket om offentlig støtte? Undersøkelsene viser: Virksomheten ved Skien Lufthavn AS genererer ikke nok inntekter til å holde driften i gang. Selskapets egenkapital er tapt og selskapet er avhengig av overføringer fra eier. Tiltak for å øke aktiviteten på flyplassen og få til lønnsom virksomhet i selskapet har ikke ført fram. Skien kommune har lagt en fast overføring til Skien Lufthavn AS inn i sin økonomiplan. I perioden 2008 til 2012 har Skien kommune hatt ca. 50 mill. kr 1 i kostnader i forbindelse med Skien Lufthavn AS. Dette beløpet omfatter dekning av driftsunderskudd og annen kapitaltilførsel, investeringer, leasing av brannbil, dekning av Kontorbygg AS fordringer og utlegg og avskriving av fordringer. I tillegg har Kontorbygg AS beregnet en økt skattekostnad for selskapet på 3,8 mill. kr som følge av engasjementet i Skien Lufthavn AS. 1 Tallet er hentet fra tabellene i pkt. 2.4 og fremkommer slik: = Telemark kommunerevisjon IKS ii

4 I den perioden vi har undersøkt, har Skien kommune tapsført i lån og fordringer mot Vildanden AS på kr 3,4 mill. kr. Skien Lufthavn AS har tapsført 1,7 mill. kr på Vildanden AS i samme periode. Vi mener at det er samsvar mellom bystyrevedtak og de økonomiske disposisjoner som faktisk er gjort, med fire mulige unntak: Vi kan ikke se at det forelå endelig bystyrevedtak om salg av Skien Lufthavn AS til Kontorbygg AS på det tidspunkt som den første avtalen om salg ble inngått. Det fremgår ikke konkret av noe bystyrevedtak at kommunen skal dekke underskudd for 2009 og utbetale restbeløp av investeringsplan fra Det er mulig at kommunen mener at dette følger implisitt av avtaler som ble gjort i forbindelse med Kontorbygg AS eierskap. Det er et avvik mellom hva bystyret vedtok om å avskrive fordringer i sak 44/12 og hva som er avskrevet. Bystyret vedtok at kommunen skulle avskrive utestående fordringer på Skien Lufthavn AS per , mens det faktisk har blitt avskrevet utestående fordringer på selskapet per Det vil si mindre enn hva bystyret vedtok. Vi kan heller ikke se at bystyret fattet konkret vedtak om å lease brannbil for Skien Lufthavn AS. Bystyret skal alltid fatte vedtak om finansiell leasing. Det er gitt ytelser som omfattes av reglene om offentlig støtte, og som i stor utstrekning kan gis som lovlig støtte til luftfart. Dette er gjennomgående ikke notifisert til ESA i samsvar med regelverket. Det er gitt ytelser som kan være lovlig som bagatellmessig støtte. Formkravene knyttet til slike tildelinger er ikke ivaretatt av Skien kommune. Skien, 3. oktober 2012 Telemark kommunerevisjon IKS Kirsti Torbjørnson oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjon Anne Hagen Stridsklev prosjektleder (sign) Morten Sagli prosjektmedarbeider Telemark kommunerevisjon IKS iii

5 Telemark kommunerevisjon IKS iv

6 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og rammer Forvaltningsrevisjonen ble vedtatt av Skien bystyre under behandlingen av Plan for forvaltningsrevisjon i sak 137/11. Bystyret har også vedtatt i sak 28/12 at det skal gjennomføres eierskapskontroll (selskapskontroll) av Skien Lufthavn AS. Undersøkelsene er bestilt av kontrollutvalget. Eierskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen gjennomføres parallelt, men funn og vurderinger blir presentert i hver sin rapport. Hjemmel for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er gitt i kommuneloven 77 nr. 4 og 5, jamfør forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 og 6 og forskrift om revisjon kapitel 3. Skien kommune er eier av Skien Lufthavn AS. Det har så langt ikke vært mulig å få til lønnsom drift på flyplassen og driften av selskapet har derfor hyppig vært behandlet i bystyret. Kommunen har så langt valgt å støtte selskapet økonomisk. Skien kommune er klaget inn for ESA 2 for å ha gitt ulovlig støtte til Skien Lufthavn AS og Vildanden AS. Klagen er rettet mot støttetiltak før ESAs avgjørelse kom 4. juli 2012, og er nærmere omtalt i pkt Problemstillinger og revisjonskriterier Bystyret vedtok følgende i sak 137/11: Bystyret ønsker en gjennomgang/forvaltningsrevisjon av alle forhold knyttet til drift av Skien Lufthavn fra våren 2008 fram til i dag. Det bør klargjøres alle økonomiske overføringer og eiendomsoverføringer, samt se prosessen i lys av bystyrets vedtak i samme periode. Bystyret ønsker å forsikre seg om at de disposisjoner som er foretatt ikke bryter med lov og regler som kommunen må forholde seg til. På samme måte bør alle overføringer/lån/tilskudd til private selskaper som har hatt mellomværende med den kommunale lufthavna og kommunen gjennomgås og klarlegges. På bakgrunn av dette vedtaket og i samråd med har vi utarbeidet følgende problemstillinger: - Hvilke økonomiske overføringer og overføringer av eiendommer er gjort i forbindelse med kommunens eierskap i Skien Lufthavn AS? Herunder: o Er bystyrets vedtak om Skiens lufthavn AS gjennomført som forutsatt? o Er overføringene lovlig etter regelverket om offentlig støtte? - Hvilke overføringer, lån og tilskudd er gitt til private selskaper som har mellomværende med lufthavna og kommunen? o Er bystyrets vedtak om aktuelle selskap gjennomført som forutsatt? o Er overføringene lovlig etter regelverket om offentlig støtte? 2 ESA er EFTAs overvåkningsorgan (EFTA Surveillance Authority), som kontrollerer gjennomføringen og etterlevelsen av EØS-avtalen i Island, Liechtenstein og Norge 3 Dec. No. 260/12/COL Telemark kommunerevisjon IKS 1

7 Revisjonskriteriene 4 i dette prosjektet er utledet fra kommuneloven og EØS-reglene om offentlig støtte. Kriteriene er angitt under hver problemstilling nedenfor, og er nærmere omtalt i vedlegg 3 til rapporten. 1.3 Avgrensing Bystyret har bedt om at forvaltningsrevisjonen skal omfatte alle forhold knyttet til drift av Skien Lufthavn AS fra våren 2008 og fram til i dag. I samråd med kontrollutvalget i Skien har vi avgrenset våre undersøkelser til forhold av økonomisk karakter i mellomværendet mellom Skien kommune, Skien lufthavn AS, Kontorbygg AS, Flyplassen AS, samt Vildanden AS. Bystyrets ønske om at vi skal vurdere om kommunens disposisjoner bryter med lover og regler, har vi forstått at først og fremst gjelder å vurdere om disposisjonene bryter med regelverket om offentlig støtte. Dette spørsmålet er i stor grad vurdert og avgjort av ESA når det gjelder støttetiltak fram til Vi har innrettet våre undersøkelser og vurderinger etter ESAs avgjørelse. 1.4 Metode og kvalitetssikring Ifølge forskrift om revisjon 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. 5 Valg av metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt i vedlegg 3 til rapporten. 1.5 Høring Skien lufthavn AS v/styret og ordfører i Skien kommune er høringsinstans, jf. kontrollutvalgsforskriften 15. Videre skal rådmann i Skien kommune ha anledning til å uttale seg om forhold som framgår av rapporten, jf. revisjonsforskriften 8. Vi har også sendt rapporten til Kontorbygg AS for kvalitetssikring av fakta om Kontorbygg AS. Rapporten er sendt på høring 13. september Rådmannen har bekreftet i epost at han har ingen kommentarer til forvaltningsrevisjonen. Skien Lufthavn AS sier at de ikke har kapasitet til besvare henvendelsen om høring. Vi har heller ikke fått høringsuttalelse fra ordfører. I forbindelse med svar fra Kontorbygg AS ble revisor forelagt avtale om salg av Skien lufthavn AS og Flyplassen AS datert 10. juli 2009 og leieavtale mellom Flyplassen AS og Skien Lufthavn AS datert 2. desember Som en konsekvens av dette er faktafremstillingen i punkt 3.3 endret og vurderingen i punkt 3.6 justert tilsvarende. Svar fra Kontorbygg AS ligger som vedlegg til rapporten. 4 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. 5 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1 februar 2011, og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). Telemark kommunerevisjon IKS 2

8 2 Overføringer til Skien lufthavn AS 2.1 Revisjonskriterier Bystyrets vedtak skal gjennomføres som forutsatt Kommunens utsikter til avkastning på investeringer bør være dokumentert. Ethvert tiltak som kan utgjøre støtte til en lufthavn skal notifiseres til ESA før støtte blir gitt. 2.2 Kort om Skien Lufthavn AS og selskapets økonomiske situasjon Skien Lufthavn har rundt passasjerer per år (avgang og ankomst). Det var vært relativt hyppige endringer når det gjelder flyruter og hvilke flyselskap som bruker flyplassen. Sommeren 2012 har flyplassen 22 rotasjoner med avganger til Stavanger og Bergen. Flyselskapene Widerøe og Danish Air Transport (DAT) trafikkerer rutene. Skien kommune eier flyplassen med tilhørende bygninger. Skien Lufthavn AS betaler ikke leie for bruk av terminal og flystripe. Skien Lufthavn AS har inntekter fra avgifter som flyselskapene betaler i forbindelse med flyavganger og passasjertrafikk, inntekter fra utleie av terminalbygning, salg av sand og offentlige tilskudd fra Avinor, Samferdselsdepartementet og Skien kommune. Skien Lufthavn AS får årlige tilskudd fra Avinor til drift av lufttrafikktjeneste. Tilskuddet dekker de kostnader som selskapet har til å drifte tjenesten og er i 2012 budsjettert med nærmere 5,9 mill. kr. Selskapet fikk i 2010 tilskudd fra Samferdselsdepartementet på 3,5 mill. kr til kjøp av navigasjonsutstyr. Skien Lufthavn AS søkte om støtte på 2,5 mill. kr per år fra Samferdselsdepartementet for perioden , men denne søknaden ble avslått. Selskapet har et takstregulativ som fastsetter startavgift, passasjeravgift osv. Regulativet fastsettes av selskapets styre og justeres normalt en gang per år. Regulativet gjelder for alle flyoperatører som bruker flyplassen, men DAT har fått rabatt. Rabatten er gitt i henhold til regulativet, som åpner for å gi dispensasjon fra regulativet bl.a. ved oppstart av nye flyruter. Selskapet utarbeider budsjett hvert år som fastsettes av styret. Sammenligning budsjett og resultatregnskap for perioden R B R B R B R-2011 B-2011 Driftsinntekter herav driftstilskudd fra kommunen Driftsutgifter Underskudd Tabellen viser budsjett og regnskapstall for perioden 2008 til 2011 (R betyr regnskap og B betyr budsjett). Budsjett-tallene er redusert med utgifter til og refusjon for lufttrafikk-tjenesten for å gjøre tallene sammenlignbare med regnskapstallene. Telemark kommunerevisjon IKS 3

9 Det er budsjettert med underskudd hvert år. Selskapet har ikke budsjettert med tilskudd fra kommunen, men tilskudd fra Skien kommune inngår i driftsinntektene i regnskapet i 2008, 2009 og I 2011 er tilskuddet fra kommunen gitt som styrkning av egenkapitalen (6,4 mill. kr jf. pkt. 2.4), det betyr at tilskuddet ikke har påvirket årets driftsresultat. Selskapets egenkapital er tapt. Kommunen har forsøkt å få til lønnsom drift i selskapet, og involverte i 2008 Kontorbygg AS for å forsøke å få til dette. I tillegg til å få driften lønnsom, ville man forsøke å få til en organisering og eierstruktur som gjorde at kommunen ikke risikerte å komme i strid EØSreglene om offentlig støtte. Eierskapet av selskapet ble overført til Kontorbygg AS høsten Etter kort tid gav Kontorbygg AS tilbakemelding om at de ikke hadde fått økt passasjertallet, og at de dermed så det som vanskelig å få til lønnsom drift i selskapet. Eierskapet av Skien Lufthavn AS ble tilbakeført til kommunen våren Etter tilbakeføringen av eierskapet vedtok bystyret i sak 20/10 at styret i Skien Lufthavn AS skulle fremskaffe realistiske planer og avtaler for å øke passasjertallet med ca fram mot Bystyret ønsket at selskapet skulle legge fram en langsiktig plan som viste driftsbalanse, og som kunne settes i verk i juni samme år. Bystyret behandlet saken på nytt i juni 2010 (sak 100/10). Her blir det redegjort for at det ikke er mulig å nå de mål som bystyret skisserte i sak 20/10. I saken blir det sagt at dersom man kan opprettholde virksomheten på flyplassen med et årlig underskudd på 1 til 2 mill. kroner, så vil det være det mest samfunnsøkonomiske. Bystyret vedtar at flyplassen på sikt ikke lenger skal drives som aksjeselskap. Driften skal organiseres som en del av den ordinære kommunale virksomheten. I 2012 har kommunen utbetalt tilskudd i samsvar med sak 191/10, dvs. 1,968 mill. kr. Telemark kommunerevisjon IKS 4

10 2.3 Bystyresaker om Skien Lufthavn AS Vi gjengir her bare de vesentligste vedtakene, og vedtak som omhandler økonomiske overføringer, i kronologisk rekkefølge. Oversikt over alle bystyresaker om Skien Lufthavn AS i perioden ligger som vedlegg. Sak nr. Tittel Hovedtrekk i vedtak 83/08 Driftstilskudd for 2008 Skien Innvilget 1,7 mill. kr Lufthavn AS 102/08 Utbedringsarbeider på flyplassen etter pålegg fra Luftfartstilsynet Kontorbygg AS skal sørge for nødvendige investeringer. Administrasjonen skal samarbeide med Kontorbygg AS om selskapsorganisering. 103/08 Kjøp av ny brannbil til flyplassen Saken oversendes til Kontorbygg AS 130/08 Skien Lufthavn AS omgjøring av gjeld til avdragsfritt lån Prosess for å legge til rette for salg av Skien Lufthavn AS til Kontorbygg AS 57/09 Overdragelse av Skien Lufthavn AS fra Skien kommune til Kontorbygg AS 80/09 Skien Lufthavn AS Dekning av underskudd /10 Kontorbygg AS Vedtak vedrørende Skien Lufthavn AS endrede forutsetninger godkjennes. Flyplassen AS stiftes. Kommunen skal overføre 25,5 mill. kr til Kontorbygg AS. Selskapene Flyplassen AS og Skien Lufthavn AS skal overføres til Kontorbygg AS. Innvilger kr Redegjørelse fra Kontorbygg AS om vanskelighetene ved drift av Skien Lufthavn. Bystyret vil vurdere å tilbakeføre eierskapet til Skien kommune. 20/10 Organisering av Skien Lufthavn AS Eierskapet til Skien Lufthavn AS skal føres 127/10 Skien Lufthavn AS videre drift og investeringer tilbake til Skien kommune Dekning av underskudd 2010 med inntil 3 mill. kr og investeringer med inntil 2 mill. kr. 191/10 Tilskudd til Skien Lufthavn AS Overføringer vedtatt. 4/11 Skien Lufthavn AS. Videre drift Innvilget likviditetstilførsel 3 mill. kr. etter avslutning Vildanden. 125/11 Skien Lufthavn AS - Styrkning av aksjekapital på 3 mill. kr. Likviditetsbehov 154/11 Tilskudd Skien Lufthavn AS 2012 Innvilget kr /12 Sluttoppgjør Skien Lufthavn AS Kontorbygg AS anmodes om å tilbakeføre 3,8 mill. kr til Skien kommune 44/12 Skien Lufthavn AS Generalforsamling 2012 Overføring på 1,9 mill. kr per år ligger fast. Utestående fordringer avskrives. Sakene i tabellen som omhandler Kontorbygg AS og Skien Lufthavn AS er skraverte, og er omtalt nærmere under punkt 3.3. Telemark kommunerevisjon IKS 5

11 2.4 Oversikt over støttetiltak fra Skien kommune Skien kommune har støttet Skien Lufthavn AS på ulike måter i den perioden som forvaltningsrevisjonen omfatter. I årene 2008 og 2009 ble støttetiltakene delvis gitt i regi av kommunes eiendomsselskap Kontorbygg AS. Dette er spesielt omtalt under punkt 3. Støtten deles i følgende kategorier: - Driftstilskudd, dekning av underskudd og likviditetstilførsel - Betale for investeringer på flyplassen - Betale for vedlikehold og for ansatte og utstyr som flyplassen bruker - La selskapet bruke kommunens anlegg gratis og la selskapet beholde inntekter fra utleie og uttak av sand fra disse Dekning av underskudd, driftstilskudd og annen kapitaltilførsel Kommunen har årlig gitt direkte støtte til Skien Lufthavn AS i denne kategorien Driftstilskudd B-sak 83/ Dekning av underskudd 2008 B-sak 80/ Dekning 50 % av underskudd Dekning av underskudd B-sak 127/10 * Likviditetstilførsel B-sak 4/11 * Styrkning av aksjekapital B-sak 125/ B-sak 191/10 og B-sak 154/ Sum Totalt *) Dekning av underskudd og likviditetstilførsel iht. til b-sak 127/10 og b-sak 4/11 er omgjort til styrkning av aksjekapital. Det innebærer at sum styrkning av egenkapital er kr I praksis ble selskapets aksjekapital økt med kr 800 til kr , mens det resterende beløpet kr ble avsatt til overkursfond. Kommunen dekte 50 % av selskapets underskudd i 2009 (utbetalt i 2010). I protokoll fra generalforsamling i Skien Lufthavn AS 5. mai 2010 står det følgende: Underskuddet for 2009 kr dekkes i henhold til vedtak i Skien bystyre med en halvpart av Skien kommune. Den andre halvparten er av bystyret forutsatt dekket opp gjennom Kontorbyggs engasjement i selskapet i 2009 og Skien kommune vil som eier følge opp saken vedrørende underskudds dekning og restinvesteringer på Lufthavna i henhold til bystyrets videre vedtak overfor Kontorbygg AS. Revisor har ikke funnet noe konkret bystyrevedtak som sier at kommunen skal dekke deler av underskuddet for Telemark kommunerevisjon IKS 6

12 Investeringer Behov for større investeringer på flyplassen var utgangspunktet for at bystyret koblet inn Kontorbygg AS. Vi kan ikke se at bystyret vedtok investeringsplan på mill. kr i 2008, slik som det er lagt til grunn for utbetalingene i 2010 på kr og kr Investeringsplan kr Investeringer gjort av Kontorbygg AS Gjerde 56 - Rest utbetalt 639 Investeringer B-sak 127/ Sum Totalt Dekning av driftskostnader og tap på fordringer Noen av de som jobber på flyplassen er ansatt i Skien kommune. Skien kommune fakturerer selskapet for lønnskostnadene, men selskapet har i liten grad vært i stand til å betale fakturaene. Kommunen har ettergitt utestående fordringer på selskapet både i 2010 (b-sak 20/10) og i 2011 (b-sak 44/12). I sak 20/10 går det fram at Kontorbygg AS skal gi et konsernbidrag som dekker Skien Lufthavn AS mellomværende med kommunen, og som dekkes opp med de midler som tidligere er overført til Kontorbygg AS. Sak 44/12 sier at kommunen skal avskrive utestående fordringer per I 2011 ble alt som stod ubetalt per avskrevet, i tillegg til et likviditetslån på 1 mill. kr gitt i En stor del av det som er avskrevet som tapt, er refusjonskrav vedrørende lønn til kommunalt ansatte som jobber på flyplassen. Kontorbygg AS inngikk avtale om leasing av brannbil for Skien Lufthavn AS i Skien kommune overtok avtalen sommeren Bystyret har ikke fattet vedtak om at kommunen skal lease brannbil for selskapet, men det ble orientert om at leasingavtalen blir overført til kommunen i et notat til bystyresak 100/10. Vi har ikke fått avklart om det dreier seg om finansiell eller operasjonell leasing Refusjon av Kontorbyggs utlegg 977 Dekning av Kontorbyggs fordring Leasing brannbil Vedlikehold hangar eks. mva. kompensasjon Tap på fordringer Avskrevet likviditetslån fra Sum Totalt Finansiell leasing er en leieavtale som overfører til leietaker det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til en eiendel uten at eiendomsretten overføres. Operasjonell leieavtale er en vanlig leieavtale som ikke er en finansiell, jf. Kommunal regnskapsstandard nr. 8. Finansielle leasingavtaler anses som låneavtaler, og skal ifølge kommuneloven 50 vedtas av kommunestyret. Telemark kommunerevisjon IKS 7

13 Husleie, leieinntekter og inntekter fra salg av sand Skien Lufthavn AS betaler ikke husleie til kommunen. Kontorbygg AS fakturerte husleie i 2009, men denne ble ikke betalt og ble ettergitt samme år. Vi kan ikke se at det er inngått noen avtale mellom Skien kommune og Skien Lufthavn AS om leie av flyplassen i den perioden dette prosjektet omfatter. Skien Lufthavn AS har hatt følgende inntekter fra utleie og salg av sand i perioden : Sum Leieinntekter Salg av sand Om offentlig støtte Adgangen til å gi offentlig støtte er regulert av lov 27. november 1992 nr. 117 om offentlig støtte og etter EØS-avtalen. ESA 7 har gjort en konkret vurdering av de støttetiltakene som ble gitt til Skien Lufthavn i perioden ESA har slått fast at deler av de økonomiske transaksjonene mellom kommunen og Skien Lufthavn AS er avtaler uten støtteelement, mens andre deler av transaksjonene utgjør en offentlig støtte. ESA fastslår videre at Skien Lufthavn AS er en kategori D-flyplass, dvs. at den er så liten, at den offentlige støtten som ble gitt ikke kan påvirke samhandelen i EØS. (Omtale av regelverket i vedlegg 3 pkt. B.) Transaksjonene som er vurdert fram til 2007 er derfor ikke i strid med EØS-avtalen. ESA sier i avgjørelsen at støtten likevel skulle ha vært notifisert, og at støtte til små flyplasser alltid skal notifiseres på forhånd, selv om den sannsynligvis er lovlig. Enkelte av de faktiske forhold som lå til grunn for avgjørelsen fra 4. juli 2012 er endret. Kommunen har nå avskrevet krav på flyplassen for kommunalt personell. Flyplassen har ikke betalt den aktuelle husleien. Kontorbygg AS fakturerte husleie, som ble omgjort til konsernbidrag. Kommunen kan ikke dokumentere at det er foretatt markedsmessige analyser av avkastningsutsikter før vedtak om tilskudd/transaksjoner. Flyplassens passasjertall er ikke endret i vesentlig grad, og ligger fortsatt rundt passasjerer per år. Rådmannen opplyser at Skien kommune ikke har notifisert noen av de støttetiltakene som er vedtatt fra Revisors vurderinger Virksomheten ved Skien Lufthavn AS genererer ikke nok inntekter til å holde selskapet i drift Egenkapitalen i selskapet er tapt og selskapet må få tilført midler for dekke sine løpende forpliktelser. Tiltak for å øke aktiviteten på flyplassen og få til en lønnsom virksomhet i selskapet har ikke ført fram. Etter hva vi kan se foreligger det bystyrevedtak for de utbetalinger som kommunen har gjort, med tre mulige unntak. Dette gjelder kommunens dekning av underskudd for 2009 og 7 EFTA Surveillance Authority, EFTA-landenes overvåkningsorgan. Telemark kommunerevisjon IKS 8

14 utbetaling av restbeløp av investeringsplan fra Vi kan ikke se at det foreligger vedtak på disse utbetalingene, men det er mulig at kommunen mener at dette følger implisitt av de vedtak ev. avtaler som ble gjort i forbindelse med Kontorbygg ASs eierskap. Perioden der Kontorbygg AS var eier av Skien Lufthavn AS er spesielt omtalt under punkt 3.1. Vi mener også det er et avvik mellom hva bystyret vedtok i sak 44/12 om å avskrive utestående fordringer og hva som faktisk ble gjort. Bystyret vedtok å avskrive fordringer fra , mens det ble avskrevet fordringer fra Det vil si at det ble avskrevet mindre enn hva bystyret vedtok. Bystyret ble informert om leasingavtalene, men vi kan ikke se at bystyret fattet konkret vedtak om å lease brannbil for Skien Lufthavn AS. Bystyret skal alltid fatte vedtak om finansiell leasing. Offentlig støtte Skien kommune har ikke dokumentert at det er lagt markedsmessige vurderinger til grunn for transaksjonene, og vi mener derfor at alle transaksjonene skal vurderes etter reglene om offentlig støtte, eller som tiltak av allmenn økonomisk betydning. Skien kommune har ikke notifisert støttetiltak som er ytt fra 2008, og har dermed ikke opptrådt i samsvar med ESAs vedtak av 4. juli 2012 og EØS-reglene om offentlig støtte. Dersom tiltakene hadde blitt notifisert, hadde de sannsynligvis blitt akseptert av ESA, fordi flyplassen er i kategori D. Telemark kommunerevisjon IKS 9

15 3 Overføringer, lån og tilskudd til private selskaper som har mellomværende med kommunen og lufthavna 3.1 Revisjonskriterier Bystyrets vedtak skal gjennomføres som forutsatt. Kommunens utsikter til avkastning på investeringer bør være dokumentert. Ethvert tiltak som kan utgjøre støtte til en lufthavn skal forhåndsnotifiseres til ESA. Støttegiver som yter bagatellmessig støtte, skal innhente en egenerklæring om annen støtte fra støttemottaker. Støttegiver skal gjøre støttemottaker oppmerksom på at det ytes bagatellmessig støtte. 3.2 Oversikt over sentrale vedtak Bystyrevedtak om Kontorbygg AS engasjement i Skien Lufthavn AS er: Sak nr. Tittel Hovedtrekk i vedtak 102/08 Utbedringsarbeider på flyplassen etter pålegg fra Luftfartstilsynet Kontorbygg AS skal sørge for nødvendige investeringer. Administrasjonen skal samarbeide med Kontorbygg AS om selskapsorganisering. 103/08 Kjøp av ny brannbil til flyplassen Saken oversendes til Kontorbygg AS 130/08 Skien Lufthavn AS omgjøring Prosess for å legge til rette for salg av Skien av gjeld til avdragsfritt lån 57/09 Overdragelse av Skien Lufthavn AS fra Skien kommune til Kontorbygg AS 1/10 Kontorbygg AS Vedtak vedrørende Skien Lufthavn AS endrede forutsetninger 20/10 Organisering av Skien Lufthavn Lufthavn AS til Kontorbygg AS godkjennes. Flyplassen AS skal stiftes. Kommunen skal overføre 25,5 mill kr til Kontorbygg AS. Flyplassen AS og Skien Lufthavn AS skal overføres til Kontorbygg AS. Redegjørelse om vanskelighetene ved drift av Skien Lufthavn. Bystyret vil vurdere å tilbakeføre eierskapet til Skien kommune. Eierskapet til Skien Lufthavn AS skal føres tilbake til Skien kommune AS 8/12 Sluttoppgjør Skien Lufthavn AS Kontorbygg AS anmodes om å tilbakeføre 3,8 mill. kr til Skien kommune 3.3 Kontorbygg AS I 2008 ble klart at det var behov for oppgradering av flyplassen bl.a. for at den skulle oppfylle krav fra Luftfartstilsynet. I følge bystyresak 81/08 var det behov for investeringer til en kostnad av ca. 45 mill. kr (inkl. mva.) i perioden Bystyret besluttet først i sak 84/08 å ikke bevilge midler til investering i Skien Lufthavn AS. På ekstraordinært bystyremøte i august 2008 (sak 102/08) ble det vedtatt at Kontorbygg AS skulle sørge for nødvendig oppgradering av flyplassen. Bystyret skulle overføre nødvendige eiendommer og rettigheter til Kontorbygg AS som kompensasjon. Telemark kommunerevisjon IKS 10

16 Bystyret oversendte sak 103/08 om kjøp av ny brannbil til Kontorbygg AS. Kontorbygg AS inngikk avtale om leasing av brannbil for Skien Lufthavn AS. Avtalen ble senere overført til kommunen. I bystyresak 130/08 blir prosess for å legge til rette for at Kontorbygg AS skal kjøpe Skien Lufthavn AS presentert og vedtatt. I bystyresak 57/09 blir overdragelse av Skien Lufthavn AS fra Skien kommune til Kontorbygg AS behandlet. Følgende økonomiske disposisjoner ble vedtatt: Selskapet Flyplassen AS skal stiftes med inngangsverdier tilsvarende takst 4,5 mill. kr. Skien kommune skal tilføre Kontorbygg AS 25,5 mill. kr. fra kapitalfondet. Fordring på 12,8 mill. kr skal være avdragsfri, men skal tilbakebetales i det øyeblikk selskapets økonomi gjør det forsvarlig. 8 Skien Lufthavn AS og Flyplassen AS overføres til Kontorbygg AS når Flyplassen AS er stiftet. Geiteryggen Utvikling AS stiftes, og når verdiene tilsier det overføres selskapet til Kontorbygg AS, og kontantinnskuddet fra kommunen tilbakebetales. Kommunen overførte 25,5 mill. kr til Kontorbygg AS i 2009 i henhold til vedtaket i sak 57/09. Stiftelsesdokumentet for Flyplassen AS er underskrevet 10. juli Åpningsbalansen viser en egenkapital på 4,5 mill. kr, fordelt på aksjekapital på 1 mill. kr og overkursfond på 3,5 mill. kr. Aksjekapitalen ble innbetalt ved tingsinnskudd, bestående av flystripe og terminalbygning. Eiendelene skulle overføres til selskapet innen 15. juli Skien kommune stod som eier av aksjene. Selskapet ble registrert i Brønnøysundregistrene. Eiendelene som utgjorde aksjekapitalen har stått registrert i kommunens balanse samtidig som de stod som eiendeler i Flyplassen AS regnskap. Overføringen av eiendelene ble aldri tinglyst. Aksjene i Flyplassen AS har ikke vært registrert i regnskapet til Skien kommune. Geiteryggen utvikling AS skulle etter planen overta og ha ansvar for å utvikle resten av eiendommene på Geiteryggen til næringsformål, men selskapet ble aldri stiftet. Selskapet skulles stiftes når der forelå reguleringsplan for området. Vi er forelagt to avtaler som omhandler salg av Skien Lufthavn AS til Kontorbygg AS. Den første avtalen er signert 31. januar Overtakelsen skal i følge avtalen gjelde i fra Det bør her tilføyes at bystyret fattet vedtak i sak 57/09 Overdragelse av Skien Lufthavn AS fra Skien kommune til Kontorbygg AS den 30. april Den andre avtalen er signert 10. juli Den omhandler salg av aksjer i Skien Lufthavn AS og Flyplassen AS fra Skien kommune til Kontorbygg AS. Tidspunktet for overdragelsen av aksjene i selskapene er i denne avtalen satt til 15. juli Dette gjelder en fordring som Skien kommune hadde på Skien Lufthavn AS for betaling av personelltjenester. Kontorbygg AS skal ikke kunne kreve inn fordringen før økonomien hos Skien Lufthavn AS gjør det forsvarlig. Telemark kommunerevisjon IKS 11

17 Planlagt organisering etter bystyrevedtak 57/09 trinn 1 Skien kommune Kontorbygg AS Skien Lufthavn AS Flyplassen AS Geiteryggen utvikling AS Planlagt organisering etter bystyrevedtak 57/09 trinn 2 (etter at selskapene er overført til Kontorbygg AS) Skien kommune Kontorbygg AS Skien Lufthavn AS Flyplassen AS Geiteryggen utvikling AS Kontorbygg AS engasjement i flyplassen var første sak i bystyret i Kontorbygg AS mente det ville bli vanskelig få til en kommersiell drift på flyplassen i årene framover, og varslet om at det ville bli behov for økte overføringer fra kommunen for å dekke utgiftene. Bystyret vedtok at de ville vurdere om eierskapet skulle føres tilbake til kommunen. Saken ble tatt opp igjen av bystyret i sak 20/10 Organisering av Skien Lufthavn AS. Bystyret vedtok da at eierskapet til Skien Lufthavn AS skulle organiseres direkte under bystyret. Avtale om salg av aksjer i Skien Lufthavn AS og Flyplassen AS fra Kontorbygg AS til Skien kommune ble inngått 26. mars Avtalen omfattet også overdragelse av investeringer som Kontorbygg AS hadde gjort på Geiteryggen og kompensasjon for de utgifter som Kontorbygg AS hadde pådratt seg under eierskapet av Skien Lufthavn AS. Skien kommune kjøpte tilbake aksjene i Skien Lufthavn AS for 1 kr. Telemark kommunerevisjon IKS 12

18 Oversikt over kostnader ved tilbakeføring av eierskapet 2010 Investeringer på flyplassen gjort av Kontorbygg AS i 2008/ Dekning av fordring som Kontorbygg AS hadde på Skien Lufthavn AS Utlegg Kontorbygg AS har hatt med Skien Lufthavn AS Sum kostnader refundert Kontorbygg AS fra Skien kommune Overføring av fordring fra kommunen til Kontorbygg AS (tapt fordring) Økt skattekostnad for Kontorbygg AS (ca.) Sum kostnader for kommunen og Kontorbygg AS Kontorbygg AS gav konsernbidrag 9 på kr til Skien Lufthavn AS. Konsernbidraget bestod av følgende: Konsernbidraget bestod av: Ettergitt likviditetslån Ettergitt leverandørgjeld til Kontorbygg AS Ettergitt husleie Sum Debitorskifte med kommunen Sum totalt Flyplassen AS ble meldt opphørt 25. juni I følge Kontorbygg AS ble verdiene i selskapet på kr overført til kommunen. Det ble ikke gjort noe med eiendommene siden disse ikke ble skjøtet over til selskapet ved opprettelsen. Kontorbygg AS har hatt en økt skattebelastning som følge av sitt engasjement i Skien Lufthavn AS. Denne er beregnet til 3,8 mill. kr. Bystyret vedtok i sak 8/12 at Kontorbygg AS selv måtte dekke denne kostnaden. Inngåtte leieavtaler om terminalbygning og rullebane Det ble inngått flere leieavtaler mellom aktørene i denne perioden: Kontorbygg AS inngikk avtale om å leie flyplassen fra kommunen 4. juli Leien ble fastsatt til kr per år og var i følge avtaleteksten beregnet ut i fra at Kontorbygg AS måtte investere 11,5 mill. kr i løpet 2008 og at Skien Lufthavn AS anslagsvis ville ha et underskudd på 2 mill. kr. Leien ble ikke fakturert av kommunen eller betalt av Kontorbygg AS. Denne avtalen ble erstattet av ny avtale mellom Flyplassen AS og Skien Lufthavn AS, datert 2. desember I følge den nye leieavtalen er Flyplassen nå eier av Flyplassanleggene. Leieforholdet løper fra 1. desember Leien ble fastsatt til kr per år. Avtalen gjelder rullebanen, parkeringsplass o.l. Det skal inngås egen avtale for terminalbygget. 9 Konsernbidrag er en overføring av skattepliktig inntekt fra et konsernselskap til et annet. Et konsernbidrag består vanligvis av penger, men kan i prinsippet også bestå av andre formuesgoder, som finansaktiva, fysiske objekter mv. Regler om konsernbidrag finnes i aksjeloven og skatteloven. Telemark kommunerevisjon IKS 13

19 Leieavtale mellom Kontorbygg AS og Skien Lufthavn AS ble inngått 15. april Det fremgår ikke av avtalen hva som skal leies ut. Leie er fastsatt til 6 % av investeringene som Kontorbygg AS gjorde i lufthavna, beregnet til kr (tilsvarer det som Kontorbygg AS har tatt opp i lån for å finansiere investeringene), det ville si kr i leie per år. Avtalen gir utleier lov til å transportere leieavtalen videre til et annet selskap som opprettes for å eie og leie ut rullebanen og terminalbygget. Vi har ikke sett dokumentasjon på at leieavtalen ble transportert til andre selskap. I følge Kontorbygg AS ble dette ikke gjort fordi selskapene ble vedtatt overført til kommunen. 20. desember 2009 ble det inngått avtale mellom Flyplassen AS og Skien Lufthavn AS om leie av ekspedisjonsbygget (terminalbygningen). Leieforholdet gjaldt fra og leiesummen var satt til kr per år. I tillegg har det i følge Kontorbygg AS blitt avtalt en tilleggsleie mellom Kontorbygg AS og Skien Lufthavn AS på kr eks. merverdiavgift. Revisor har ikke fått kjennskap til hva det er avtalt tilleggsleie for eller hvilken periode leien gjelder. I følge regnskapet til Skien Lufthavn AS fakturerte Kontorbygg AS kr i husleie i 2009 og kr i Flyplassen AS fakturerte kr i husleie i Det vil si til sammen kr i husleie i 2009 og Leieavtaler og gjennomføring Avtale om at Kontorbygg AS skal leie flyplassen fra kommunen for kr per år Avtale med Kontorbygg AS om kr i årlig leie. Tilleggsleie kr Avtale mellom Flyplassen AS og Skien lufthavn AS om leie av rullebane og parkeringsplass fra (kr i desember 2009) Avtale om husleie mellom Flyplassen AS og Skien Lufthavn AS fra , kr per år. Avtale mellom Flyplassen AS og Skien Lufthavn AS om leie av rullebane og parkeringsplass fra , leie kr per år. Skien Lufthavn AS bruker flyplassen. Ingen husleie blir fakturert eller betalt. Husleie faktureres Skien Lufthavn AS av Flyplassen AS (kr 25000) og av Kontorbygg AS ( kr ) Husleie for kr faktureres Skien Lufthavn AS av Kontorbygg AS Telemark kommunerevisjon IKS 14

20 3.4 Vildanden AS Vildanden AS var et virtuelt flyselskap. Det betyr at selskapet ikke hadde fly selv, men måtte leie inn tjenester og materiell fra andre flyselskap til å fly rutene, mens de selv stod for salg av billetter. Selskapet meldte oppbud i januar Skien bystyre gav i b- sak 113/07 Vildanden AS et rente- og avdragsfritt lån på 2 mill. kr fram til Vildanden AS lån fra tidligere på 1,1 mill. kr fikk tilsvarende betingelser. Det framgår av ESAs avgjørelse at Vildanden AS betalte 5 % rente fra 1. januar 2009 til 28. februar 2010, og at det ble betalt inn kr i perioden og Fra 1. mars 2010 ble Vildanden innvilget en ny rentefri periode fram til 1. mars Vi kan ikke se at det foreligger politisk vedtak på det. Etter konkursen i Vildanden AS har kommunen tapsført lån på kr i regnskapet for 2011 og fordringer på kr Vi ser at Skien Lufthavn AS har tapsført en langsiktig fordring på Vildanden AS på kr i Dette tapet ligger utenfor den perioden som prosjektet omfatter, så vi har ikke undersøkt saken nærmere. Skien Lufthavn AS tapte også penger på Vildandenkonkursen. I følge årsberetningen for 2011 tapte selskapet kr i 2010 og kr i ESA har ikke tatt stilling til om disse tiltakene innebærer ulovlig støtte, av prosessøkonomiske grunner. ESA uttaler at støtten eventuelt er bagatellmessig, og at de ikke undersøker saken nærmere, da Vildanden AS hadde gått konkurs. 10 I brev til ESA av 3. oktober 2008 og 7. juli 2009 argumenterer kommunens advokat for at de aktuelle transaksjonene er lovlige ut fra markedsinvestorprinsippet, eventuelt at det må anses som bagatellmessig støtte. Vi har ikke fått dokumentert at kommunen vurderte mulighetene for avkastning fra disse lånene på støttetidspunktet (jf. omtale av markedsinvestorprinsippet i rapportens vedlegg 3). Kommunen har ikke innhentet egenerklæring om bagatellmessig støtte fra Vildanden AS før støtten ble gitt. Vi har ikke sett at kommunen opplyste Vildanden AS om at det ble gitt bagatellmessig støtte. Rådmannen opplyser at rentefritakene ikke ble notifisert til ESA. 3.5 Rabatt Danish Air Transport Danish Air Transport fikk rabatt fra takstregulativet i forbindelse med at de startet opp ny flyrute mellom Skien og Stavanger i Rabatten ble gitt av styret i Skien Lufthavn AS, og i følge styrevedtaket, var den gitt på tilsvarende prinsipper som incentivordningen til Avinor ESA sak 260/12/COL, pkt. 71 til Avinor har en ordning som innebærer at det kan gis oppstartrabatter ved etablering av nye flyruter. Formålet med ordningen er å bidra til økt volum og resultater for Avinor og bedre tilbud og service til reisende og regionene. Bidraget vil gi selskapene lavere risiko ved etablering av nye ruter. Telemark kommunerevisjon IKS 15

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfafisfond).

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Innhold. Innledning... 15. Generell del... 25

Innhold. Innledning... 15. Generell del... 25 Innhold Del I Innledning............................................................ 15 1 Offentlig støtte plassering, betydning og utvikling.................... 17 2 Regelverk på området for offentlig

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Kontrollutvalget Vang kommune

Kontrollutvalget Vang kommune Saksbeh: Finn Helge Lyster Tlf : 92018558 Ref :2014-006-FHL Sted og dato: Fagernes 17.11.2014 Til Møte nr 06/2014 Sak 013/ 2014 INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Mandag 8.12 kl. 09.00 i møterom Helin

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger til regionalutviklingsprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE. Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma

BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE. Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma Norsk bredbåndsatsing og EØS Bredbånd er viktig for nærings- og distriktsutvikling

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS. Valdres Hallingdal Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Vurdering av noen forhold knyttet til Geilo Løyper as Oppdraget Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Hol kommune. Oppdraget ble gitt i kontrollutvalgsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Kjøp av Aspmyra stadion

Kjøp av Aspmyra stadion Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.01.2011 2921/2011 2011/40 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Formannskapet 26.01.2011 Bystyret 17.02.2011 Kjøp av Aspmyra stadion Sammendrag Bodø kommune

Detaljer

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune.

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. MØTEPROTOKOLL Referent: Mette Rushfeldt Dato: 5. oktober 2015 Tid: 12.00-13.34 Sted: Møterom 1, rådhuset Disse møtte: Leder Kåre Breivik, Anja Aslaksen og Steinar

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Barnehager gir tilbud om samisk språkopplæring.) Kriterier for måloppnåelse Antall barnehager

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

Bakgrunn. 2005 og fremover. Denne ordningen vil notifiseres til ESA.

Bakgrunn. 2005 og fremover. Denne ordningen vil notifiseres til ESA. Høringsnotat om utkast til forskrift om kompensasjon for ulønnet arbeidsinnsats i Skattefunn-godkjente forsknings- og utviklingsprosjekt for inntektsårene 2002, 2003 og 2004 Bakgrunn Moderniseringsdepartementet

Detaljer

Regelverket om offentlig støtte. Statsstøtte. En oversikt over regelverket. Rådgiver Katharina Kraak

Regelverket om offentlig støtte. Statsstøtte. En oversikt over regelverket. Rådgiver Katharina Kraak Regelverket om offentlig støtte Statsstøtte En oversikt over regelverket Rådgiver Katharina Kraak Innhold Innledning Når er det forbudt å gi offentlig støtte? Når er det tillatt? Notifikasjon Håndheving

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Barnehagetilbud som bygger på samisk språk og kultur Norske barnehager med avdeling

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016

Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016 Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016 Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samisk kulturnæring med inntjening på sine produkter og tjenester. Kriterier for måloppnåelse Nyetableringer innenfor

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE 1 HJEMMEL Vedtektene vedtatt av Engerdal kommunestyre i K.sak 14/03, 07.04.03, med senere endringer 17.11.05 av kommunestyret i K.sak 05/72. Vedtektene erstatter

Detaljer

NOTAT OSLO, 9. DESEMBER 2008 HELSEBYGG MIDT-NORGE JOHAN ARNT VATNAN OLAV BERGSAKER, BJØRG VEN, MARIANNE H. DRAGSTEN OG GAUTE SLETTEN

NOTAT OSLO, 9. DESEMBER 2008 HELSEBYGG MIDT-NORGE JOHAN ARNT VATNAN OLAV BERGSAKER, BJØRG VEN, MARIANNE H. DRAGSTEN OG GAUTE SLETTEN NOTAT OSLO, 9. DESEMBER 2008 ANSVARLIG ADVOKAT: VEN BJØRG TIL: FOR: FRA: HELSEBYGG MIDT-NORGE JOHAN ARNT VATNAN OLAV BERGSAKER, BJØRG VEN, MARIANNE H. DRAGSTEN OG GAUTE SLETTEN VÅR REF.: 1055733/5 TILLEGGSKOMPENSASJON

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 20. MARS 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samiske land og ressursrettigheter ivaretas i bruken av arealer i samiske

Detaljer

Regelverk for velferdsordninger

Regelverk for velferdsordninger Regelverk for velferdsordninger Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger til næringsavtale duodji. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK

SAKSPROTOKOLL - TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK SAKSPROTOKOLL - TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK Formannskapet behandlet saken den 18.05.2015, saksnr. 65/15 Behandling: Nesheim (H) fremmet følgende fellesforslag fra H, FrP, KrF og Ap: 1. Karmøy formannskap

Detaljer

Finansiering av ROVAR

Finansiering av ROVAR Finansiering av ROVAR Rapport fra arbeidsgruppen Juni 2005 1. Bakgrunn og innledning Styringsgruppen nedsatte i møte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe som skal utrede og fremme forslag til finansieringen

Detaljer

Regelverk for salgsfremmende tiltak

Regelverk for salgsfremmende tiltak Regelverk for salgsfremmende tiltak Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Formålet med regelverket Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er)

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er) Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er) FORMÅLET Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. MÅL OG KRITERIER

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål:

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1343-36 Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen

Detaljer

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler.

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler. Byrådssak 358/12 Nytt lån til Stiftelsen Kulturhuset USF GOMI SARK-15-201200043-21 Hva saken gjelder: Som følge av økte kostnader ved ombygging søker USF om tilskudd eller rentefritt lån kr 3 900 000,-.

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett.

Detaljer

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 ØKONOMIFORSKRIFT FOR PRIVATE BARNEHAGER OG KOMMUNENS TILSYN Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Endringer i barnehageloven fra 1.1.2013 Eksisterende 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd Norsk RegnskapsStandard 4 (Oktober 1996, revidert juni 2008 1 ) 1. Innledning Denne standard omhandler regnskapsmessig behandling av offentlige tilskudd. Begrepet offentlig omfatter alle typer offentlige

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 24. februar 2015, kl. 16.00 Sted Møterom 457, Lørenskog rådhus Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Andreas Halvorsen, nestleder Thilagawaty Sanmuganathan Tilstede varamedlemmer Forfall

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13

Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13 1 Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13 1. Alminnelige bestemmelser 2. Partsstilling og ansvar Kapittel 3. Stiftelse og vedtekter

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Styrets medlemmer Styremøte 4. juni 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Røyrvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Røyrvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Røyrvik kommune Behandlet i kontrollutvalget den 9.9.2008, sak 19/08 Vedtatt av kommunestyret den 20.11.2008-2008, sak 78/08 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11

Detaljer