Årsmelding Utsiktsrydding på Våmur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010. Utsiktsrydding på Våmur"

Transkript

1 Årsmelding 2010 Utsiktsrydding på Våmur

2 Fyresdal kommune FYRESDAL GJER DRAUMEN LEVANDE Vi kan, vil og får det til. Auke folketalet for å trygge offentlege og private tilbod. Handlekraft og kreativitet skal prege næringsarbeidet i Fyresdal slik at nåverande og nye bedrifter får lyst og mot til å satse. Arealforvaltninga skal ta omsyn til busetjing, næringsliv og naturkvalitetar. Skule og kultur skal spele ei nykelrolle i utvikling i kommunen. Arbeide for å sikre gode kommunikasjons- og samferdselsårer i Vest - Telemark. Gjennom handlekraft, fleksibilitet og utradisjonelle løysingar, skal Fyresdal vere ein framifrå stad å bu og virke. Fyresdal kommune har i år hatt eit monaleg overskot på drifta. Dette vitnar om god økonomistyring i tillegg til ekstra midlar frå Staten på slutten av året som vog opp noko mot eit meirforbruk av straum og prisauke som det nok ikkje vart teke tilstrekkeleg høgde for i budsjettet. Arbeidet som tillitsvalde, tilsette og leiarar har gjort ved Pleie og omsorgsenteret for å analysere tidlegare års underskot har gitt positivt resultat. For første gong på mange år kan sektoren syne til eit overskot trass i eit hektisk år. Fyresdal kommune har i dette året hatt stort fokus på HMS-arbeid. Bedriftshelsetenesta hevdar at kommunen nå ligg langt framme på dette området. Arbeidsmiljøundersøkinga i barnehagen syner eit godt arbeidsmiljø som avspeglar resultatet frå tilsvarande undersøkingar i andre avdelingar tidlegare år. Arbeidet med utbetring og utbygging av Gimle skule og tilliggande uteareal var ved årets slutt i rute både økonomisk og tidsmessig. Lærarar og elevar, både dei som gjennom hausten har hatt sitt virke på hotellet eller dei som var att i småskulesteget, har på ein særdeles positiv måte gjort nødvendige tilpassingar for at skuleutbygginga har lykkast så godt. Teknisk sektor sluttførte arbeidet med opprusting av Helsehuset. Med nytt inngangsparti og ljose fine lokal har dette blitt triveleg både for tilsette og brukarar. Arbeidet med å bygge ut demensavdeling og fleire omsorgbustader kom godt i gang på slutten av året. Statlege midlar som er øyremerka føremålet og oppstarten av ei samhandlingsreform tyder på at vår satsing her kjem til rett tid. Det er gjennomført fleire tilsyn gjennom året. Den mest krevjande i så måte har vore tilsyn i barnehagen som førte til at kommunen måtte sette i gang eit arbeid med å få lokala godkjent. Eit handlekraftig kommunestyre gjorde nødvendig vedtak om bygging av eit lagerbygg ved Telemark Kildevann. Bare eit halvt år etter vedtaket vart gjort stod bygget ferdig. Fyresdal kommune la forholda til rette for sal av Foldsæ AS. På slutten av året var salet på det næraste ein realitet. Arbeidet med å få til eit sal av hotellet eller finne nye aktivitetar har vore arbeidsamt og krevjande. Arbeidet har så langt ikkje ført fram, men bruk av hotellet som skulebygning har vore vellykka og spart kommunen for store kostnadar med leige av provisoriske undervisningslokaler. Folketalet vart gjennom året redusert med 30 personar. Frå årsskiftet hadde vi 1351 innbyggjarar. Dette har fleire årsaker som at talet på utflytte har vore større enn talet på tilflytte. I tillegg har talet på døde vore langt større enn fødde. Når desse faktorane slår ut i negativ lei om lag samstundes får vi ei lite ønska folketalsutvikling. Fyresdal kommune har og i år teke mot flyktningar og har sett i gang nytt rekrutteringsprosjekt for å auke tilflytting. Dette er neppe nok. Det viktigaste i framtida for å lykkast med folketalsauke er å legge forholda til rette for å etablere alle typar arbeidsplassar, ikkje minst kompetansearbeidsplassar. Kommunestyret gjorde på slutten av året vedtak om å redusere talet på medlemar i kommunestyret frå 21 til 13 frå neste valperiode. Eit spanande val som vil gje nye utfordringar både politisk og administrativt for komande år. Det høyrer til unntaka at det blir klaga over kommunale tenestetilbod. Dette fortel oss at vi leverer kvalitativt gode tenestetilbod innafor gjevne økonomiske rammer. Det er difor ei glede å avslutte eit godt arbeidsår med å kunne gje tilsette ros og takke for innsatsen dei gjer innan sine fagområde. Samarbeidet mellom tilsette, politikarar og tillitsvalde fungerer godt. Frå politisk side er der lagt ned mykje arbeid i ad-hoc utval. Fyresdal Rådmann 2

3 Politisk organisasjonskart Kommunestyret Ordførar Bjørn Nome Kontrollutvalet Leiar Liv Aune Formannskap / næringsfondstyret Hovudutvalet for kultur, oppvekst og omsorg Hovudutvalet for landbruk og teknikk Hovudutvalet for administrasjon Eldrerådet Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Utvalsleiar: Utvalsleiar: Utvalsleiar: Utvalsleiar: Utvalsleiar: Utvalsleiar: Bjørn Nome Berit Gulbrandsen Kjell Sverre Thoresen Olav Gisle Noraberg Gunther Schlenzig Siv Frøydis Hansen Kommunestyret er samansett av 21 representantar. 6 frå Arbeiderpartiet, 7 frå Bygdelista og 8 frå Senterpartiet. 12 menn og 9 kvinner Utvalssaker i 2010 Utval Kommunestyret Formannskapet Næringsfondsstyret Hovudutval for kultur, oppvekst og omsorg Hovudutval for landbruk og teknikk Administrasjonsutvalet Klagenemnda 3-1 Eldreråd Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Valstyret Valnemnda Politisk forhandlingsutval Arbeidsmiljøutvalet Kontrollutvalet

4 Hovudtal rekneskap Rekneskapen i år viser eit driftsoverskot på 1,4 millionar som ein vil avsette til disposisjonsfond. God kontroll på utgiftssida og større inntekter er hovudårsaka til mindreforbruket. I den daglege drifta har alle sektorane halde seg rimeleg godt innanfor budsjett. Det er likevel nokre postar som burde ha vore justera gjennom året utan at dette er blitt gjort. Ansvar Opprinneleg budsjett Justera budsjett Regnskap Løn Driftsutg. Inntekt Netto Løn Driftsutg. Inntekt Netto Løn Driftsutg. Inntekt Netto Fellestenester Helse/Omsorg Kultur og oppvekst Plan og teknikk Felles Det er gjennomført oppfylgjingsmøte på budsjett mellom kvar sektor og økonomiavdelinga jamleg gjennom året. I vår hadde vi eit særleg fokus på lønsbudsjettet innanfor pleie og omsorg, noko som har gitt eit godt resultat på rekneskapen. Straumutgifter og ekstrautgifter til midlertidige skulelokale er dei postane som ikkje har fått tilstrekkeleg auke i budsjettjusteringane gjennom året og viser soleis eit overforbruk på rekneskapen. For meir detaljering viser vi til kvar enkelt sektor Just.bud.løn Just.bud.driftsutg. Just.bud.inntekt Løn Driftsutgifter Inntekt 0 Fellestenester Helse/Omsorg Kultur og oppvekst Plan og teknikk 4

5 Driftsinntektene har auka med 9,1 %. Driftsutgiftene har auka med 2 %. Lønsutgiftene har auka med 2,4 %. Skatteinntektene har auka med 10,8 %. Rammeoverføringane har auka med 0,6 %. Investeringsrekneskap Dei største prosjekta på investeringssida har i år vore - Ny vegtrasè til barnehage/helsehus - Oppstart av Gimle skule - Ny lagerhall på Molandsmoen - Ferdigstilling av vassforsyning Sørbygda - Ferdigstilling av bibliotekutbygging I tillegg til dette har vi fått ny brannbil og musikkbinge. Oversikt over fond og langsiktig gjeld Stor auk i gjeld grunna opptak av lån i samband med investeringsprosjekta, lagerhall og skuleutbygging Sum Fond Sum Gjeld Utbygging av Gimle Folketalsoversikt Netto folketalsutvikling er 30. Fødselsunderskotet blei rekordstort i år med -16 Tekst Prognose 2020 Folketal pr Fødde i året Døde i året Innflytting Utflytting

6 Finansrapportering Rapportering for midlar rekna til driftsformål Mill NOK % Mill NOK % Mill NOK % Mill NOK % Innskot hos hovedbank 38, , , ,1 95 Innskot i andre bankar ,1 5 Samla kortsiktig likviditet 41,3 100 % 49,3 100 % 30,7 100 % 66,2 100 % Avkastning i ,92 2,16 2,26 Avkastning benchmark 2,55 2,14 2,17 Avkasting i 2010 ligg noko over benchmark men med så store summar bør ein søke etter større avkastning. Grunnen til den store auken i likvide midlar er at ein har teke opp lån til skuleutbygging på slutten av året og der kostnadane ennå ikkje har kome i nokon særleg grad. Rapportering for lånemidlar Mill NOK % Mill NOK % Mill NOK % Mill NOK % Lån med pt. rente 3,5 22 3,5 14 3,6 14 3,4 6 Lån med NIBOR basert 2,7 17 2,4 9 2,2 9 1,6 3 rente Lån med fast rente 9, , , ,8 91 Finansiell leasing Samla langsiktig gjeld 15, , , ,8 100 Effektiv rentekostnad i ,17 2,75 3,54 Kostnad benchmark 2,64 2,27 2,46 Antall løpande enkeltlån 9 stk 10 stk 11 stk 12 stk Største enkeltlån NOK 6,3 mill NOK 10 mill NOK 10 mill NOK 30 mill Vi har ein høgare rentekostnad enn benchmark, noko som skuldast at vi har ein stor del av låna i fastrente. Bruk av rådmannens million fordelar seg slik Rådm annens m illion IKT-utstyr Info-tavler/kulturstigar Utstyr POS Utstyr Gimle Lokal kunst Utstyr Fellestenesta Utstyr Ungdomsklubb Utstyr Barnehage 6

7 Interkommunale samarbeidsprosjekt Samarbeidsprosjekt Organisasjonsform Deltakarar Kommunen sin representant pr Renovest IKS Seljord, Vinje, Kviteseid, Tokke, Arild Metveit Fyresdal Barnevernsamarbeidet Kviteseid er vertskommune Vest-Telemark kommunane Pedagogisk Psykologisk IKS Vest-Telemark kommunane Kjersti Bergland (vara) Teneste, PPT Legevaktsamarbeidet i Arendal er vertskommune Nissedal og Fyresdal + kommunar Kjersti Bergland Arendal frå Agder Vest-Telemark Brannvesen IKS Vest-Telmark kommunane Rådmann (vara) Interkommunalt arkiv, IKA IKS Kommunar og fylkeskommunar i Gunn Tone Noraberg Kongsberg Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV) Vest-Telemark Tinget Vest-Telemark kommunane + Ordføraren Hjartdal Telemark kommunerevisjon IKS Kommunane i Telemark Liv Aune Telemark IKS Kommunane i Telemark Ordføraren Kontrollutvalssekretariat Krisesenteret i Telemark Skien er vertskommune Diverse kommunar Organisasjonskart Fyresdal kommune Innbyggjar / brukar Fellestenesta Skule Vaksenopplæring SFO Barnehage Kultur Helse Aktivitetsavd./ TTF Heime tenester/ Heimesjukepl. Kjøkken/ vaskeri POS Inst. Reinhald Forvaltning (Plan og byggesak) Drift Sektorsjef økonomi og fellesteneste Sektorsjef kultur og oppvekst Sektorsjef helse og omsorg Sektorsjef plan/tekn. Personal/ HMS Avdeling for Bygdeutvikling Rådmann NAV

8 Fyresdal kommune er ei Inkluderande arbeidslivs-bedrift (IA). Ny avtale blei underteikna for perioden Hovudpunkta i handlingsplanen: 1. Redusere sjukefråværet til under 6% 2. Auke sysselsettinga av personar med redusert arbeidsevne 3. Auke avgangsalder Fokus på målretta arbeid med tilrettelegging i arbeidssituasjonen / førebygging av sjukefråvær løyste ut ca kr i tilretteleggingstilskot og BHThonorar. NAV gav og tilskot til prosjektarbeid som galdt samarbeid på tvers av avdelingar. Vi har eit svært godt samarbeid med kontaktperson i IA og med NAV lokalt. Fysisk aktivitet Ordning med personaltrim blei igangsett 1.mars. Dette inneber at tilsette som har minst 100 treningsøkter a`45 min. i løpet av eit år, har rett på 2 dagar fri med løn. Tilsette i under 50% stilling har rett på 1 dag. 56 tilsette har opparbeidd seg rett til fridagar. Desse skal takast ut i Likestilling Vi arbeider for å få tilsett fleire menn i dei kvinnedominerte avdelingane i kommunen. I barnehagen er det fleire menn, det er og tilsett ein mann på reinhaldsavdelinga, og vi har gode erfaringar med menn innan pleie og omsorg. Statistikkar for Fyresdal kommune Antal årsverk 137 Antal tilsette 190 Andel kvinner tilsett 84,7 % Snitt alder tilsette 47,5 år Andel deltidstilsette 68,4 % Avgangsalder 64,45 år Sjukefråværet var 7,42% Snitt avgangsalder var 64,45 år. Vi har lyst ut 38 ledige stillingar, inkludert ferievikarar. 2 tilsette har fått gullklokke eller gåvekort etter 25 års teneste i kommunen. HMS pris Ordninga med HMS-pris blei innført. Intensjonen med denne er å stimulere til godt HMS arbeid. Grupper/enkeltavdelingar, som meiner dei har gjort eit særs godt arbeid innan HMS, kan søke om prisen som er på kr Amu er jury. Fyrste prisutdeling blir i Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS) Arbeidet med ROS blei påbyrja i siste halvår. Det er eit svært godt verkty for å identifisere hensiktsmessige tiltak som sikrar førebygging av avvik. Intensjonen er å skape ein helsefremjande arbeidsplass med høg kvalitet på arbeidsmiljøet totalt sett. Vi dela organisasjonen i 11 område. Totalt vart det gjennomført 24 møte. Tilstades var verneombod, tillitsvalde, grupper av tilsette, leiarar og HMS konsulent. Arbeidet blei fullført i 5 av avdelingane innan utgangen av året. Risiko blei vurdert i forhold til områda Personhelse Kvalitet Økonomi Omdømme Miljø 8

9 Nærversmøte Det blei halde regelmessige møte med fokus på oppfylgingsarbeid. Intensjonen er at alle aktørane i førebyggings- og oppfylgings arbeid saman kjem fram til gode løysingar i den enkelte sak. Ved tilgang på rett kompetanse frå fastlege, IA, lokalt NAV, og frå SAMT, sikrar ein at den som er sjukmeld, eller stend i fare for å bli det og næraste leiar, får hjelp til å finne gode løysingar. Organisasjonen kvalitetssikrar samstundes ein viktig del av IA arbeidet. 15 tilsette hadde tilrettelegging i arbeidssituasjonen i løpet av året. Stoa for desse: 6 tilsette attende i ordinært arbeid i eiga stilling 6 tilsette har framleis midlertidig tilrettelegging 1 tilsett har varig tilrettelegging i eiga stilling 1 tilsett har fenge intern attføring 1 tilsett har gjenge over i gradert uførestønad Bedriftshelseteneste Vest-Telemark Bedriftshelseteneste blei fusjonert med Bedriftshelsetjenesten SAMT. Samarbeidsavtale med SAMT blei gjeldande frå same dato. Betalingsordninga er endra frå tidlegare medlemskap, og basert på ein fastpris pr. tilmeldt. Kvart oppdrag blir så fakturert time for time. I fastprisen ligg ein time pr. tilsett pr år, der den enkelte kan ta kontakt for hjelp/rådgjeving utan at arbeidsgjevar blir fakturert for dette. Alle tilsette i kommunen er tilmeldte i ordninga. Handlingsplan for samarbeidet med SAMT gjeld for perioden Intensjonen er at planlagd aktivitet skal stette måla som ligg i IA avtala og sikre at krava i Arbeidsmiljøloven vert møtt. Hovudpunkt : Regelmessig arbeidsmiljøgjennomgang i alle avdelingar Målretta helsekontroll der det er krav om dette, eller det er vurdert som hensiktsmessig Rådgjeving i førebygging av/oppfølging ved, sjukefråvær Det blei gjennomført ein målretta helsekontroll og ei arbeidsmiljøundersøking m/målretta helsekontroll i Kontaktpersonen frå SAMT møtte i 3 møter i arbeidsmiljøutvalet. Kompetansen blei elles nytta til rådgjeving/undervisningsarbeid. Fastpris for medlemskap: kr ,- Klare for haustfest! Fakturerbar tid: 99 timar Kostnaden totalt: kr ,- Samarbeid på tvers Gjennom heile året har det på leiarnivå vore eit målretta arbeid for å sette samarbeide på tvers av sektorar i system. For å levere gode tenestar og bygge godt omdømme har tverrfaglege satsingsområda vore: HMS ROS analyser, samfunnsberedskap, rekruttering, personelldisponering på tvers av sektorar, opplæring, økonomioppfølging, integrering av nye innbyggarar, etablering av tverrfaglege fora, førebyggande arbeid, heimesida, skuleutbygging og planlegging av utbyggingsprosjekt. Arbeidet har gjeve gode resultat og overordna målsetingar innan mål for service og kundekontakt, leiing og medarbeidarutvikling og arbeidsmiljø er i stor grad nådd. 9

10 Seniorpolitikk Arbeidstakarar som har fylt 62 år får 1 veker ekstra ferie, når ein fyller 64 år får ein ytterlegare 1 veke, totalt har ein då etter 64 år 8 veker ferie. Desse ekstra ferievekene kan takast ut i samanheng eller delast opp slik ein sjølv ynskjer. Opplæring Det var sett av kr ,- til opplæring. Utifrå prioritera opplæringsplanar frå dei ulike sektorane vart midlane fordela slik: Kultur og oppvekst Helse og omsorg Plan og teknikk Fellestenesta Leiaropplæring Kommunen hadde tilbod om gratis influensavaksine og svineinfluensavaksine til alle tilsette. Bare 10 tilsette nytta seg av tilbodet. Lærlingar Kommunen hadde 5 lærlingar i vårhalvåret 2010, to av dei tok fagprøva i vår. Frå august fekk vi 6 nye lærlingar slik at vi ved nyttår hadde 9 lærlingar, 4 i helsearbeidarfaget, 3 i barne- og ungdomsarbeidarfaget, 1 i institusjonskokkfaget og 1 i kontor og administrasjonsfaget. Fråvær Sjukefråvær Mål sjukefråvær under 6% 60 % av dei som har korte sjukefråvær, 1 16 dagar, brukar eigenmelding og ikkje sjukemelding I ein liten kommune som Fyresdal vil små endringar kunne gje store prosentvise utslag. Til dømes vil 1 årsverk i sjukemelding medføre 0,7% auke i sjukefråvær totalt. Totalt fråvær heile ,90 Totalt fråvær heile ,55 Totalt fråvær heile ,42 Bruk av eigenmeldingar ved korte fråvær 1 16 dagar ,10 % Bruk av eigenmeldingar ved korte fråvær 1 16 dagar ,41 % Bruk av eigenmeldingar ved korte fråvær 1 16 dagar ,62 %

11 Avdeling for bygdeutvikling Mål - halde tett kontakt med verksemdene - utarbeide rutiner for handtering og oppfyljing av buplikt- og konsesjonssaker - stimulere til samarbeid og godt fagmiljø i landbruket - revidere landbruksplanen - ny drift på hotellet - ferdigstille bryggeparken Avdeling for bygdeutvikling har det daglege ansvaret for næringsarbeidet i kommunen, jordbruk, skogbruk og reiseliv. Turistinformasjonen/reiseliv Drifta av Turistinformasjonen blei i ei treårig avtale lagt til Sporten Fyresdal. Den var open seks dagar i veka i juni, juli og august, men det blir ytt service for turistar gjennom resten av året. Dette har vore ei god ordning for begge partar. Fyresdal Gjestegard er ein nyetablera serverings-/og overnattingsverksemd (juni -10), og er særs velkomen. Hotellet er framleis ute av normal drift, men Fyresdal Vertshus har hatt avtale om å handtere utleige av leiligheitane. Til tider er det likevel for dårleg overnattingskapasitet, særleg på enkeltrom. Målresultat opp mot vedtekne mål Det har vore halde god kontakt med mange av verksemdene. I løpet av året har næringssjefen besøkt 19 verksemder, dels saman med ordførar og rådmann. Avdelinga har delteke på årsmøta i landbruksorganisasjonane og i Næringsorganisasjonen (FNO). Næringssjefen er fast sekretær i FNO. Buplikt- og konsesjonssaker har vore fylgt tett opp. Kommunen deltok i eit prosjekt som Folkeregisteret hadde i høve fiktive flyttemeldingar. Vi meldte inn to aktuelle saker, utan å kome nokon veg med desse. Folkeregisteret avvikla heile prosjektet på hausten. Det har vore tett dialog med Fylkesmannen om slike saker. Både rådgjevar landbruk og skogbrukssjef har deltatt på kurs i verdivurdering av landbrukseigedomar. Revidering av landbruksplanen er ikkje sett i gang ennå. Avdelinga har dette året vore med på arbeidet med Landbruksplan for Vest-Telemark. Det har ikkje lykkast å skape ny drift ved hotellet. Presentasjon av hotellet med tekst/bilde har lege på heimesida, og det har vore annonsera i aviser. Det har vore kontakt med ei rekkje helse- og interesse-organisasjonar, med telefonoppfylging etterpå. Interessentar har vore på befaring, men vi har ikkje nådd heilt fram. Målet med ferdigstilling av Bryggeparken er ikkje nådd. Den ligg i eit område med sterk bandlegging frå Fylkesarkeologen. Vi har motteke ei beskriving av kva omfang arbeidet deira vil ha. Kostnaden vil ligge på kr ,-, og det vil vere sterke føringar på korleis arbeidet kan gjerast. Resultat Auke/ Auke/ gjestedøgn nedgang nedgang % Besøk turistinformasjonen ,7 Gjestedøgn hytter/camping * ,0 * Stipulert pga. manglande rapportering frå tre overnattingsverksemder. 11

12 Anna aktivitet Deltaking i to samarbeidsprosjekt innan reiselivsutvikling i Vest- Telemark. Vandreregionen, der målsettinga er å kvalitetssikre vandreruter opp mot nasjonal standard, og felles reiselivs- og aktivitetsbrosjyre. Næringssjefen har delteke i arbeidet med å lage ein overordna Strategisk Næringsplan for Vest- Telemark. Igangsett eit prosjekt for å synleggjere Fløytingsdammar som kulturminne og nytte dette i reiselivssamanheng. Der gjort omfattande restaurerings- og tilretteleggingsarbeid på Rusvassdammen i Borggrend. Befaring med Bergvesenet for sikring av Moisesberg gruver. Det er søkt om midlar frå Sparebankstiftelsen DnB NOR. Nye informasjonsskilt om sal av fiskekort er sett opp. Skilta for turstigane vil bli skifta våren 2011 etter reklamasjon hausten Koordineringsarbeid og utbetaling av tilskot til oppkøyring av skiløyper i ulike delar av kommunen. Ryddings- og opprustingsarbeid på stigar og strender. Næringsarbeid/-næringsfond Det er handsama 20 søknader om økonomisk støtte frå næringsfondet, og løyvd totalt kr ,-. Det er åtte saker meir enn i 2009, men med mindre utbetaling pr. sak i snitt: Ant. saker Sum utbetaling Gj.snitt pr. sak Det er gjeve tilskot til etablering, utvikling, investering, marknadsføring, kjøp av mjølkekvote, forprosjekt rekrutteringsprosjekt, og lønstilskot til sommararbeid for skuleungdom. Dei største utbetalingane har vore investeringstilskot i landbruket. Det er blitt gitt seks etablerartilskot i 2010, mot to året før. Det blei gjort vedtak om tilbakeføring av kr ,- frå perioden der tiltaket ikkje har kome i gang, eller er blitt billigare enn budsjettert. Tilbakebetalt eit tilskot fordi verksemda flytta ut av kommunen. Telemark Kildevann a/s har i 2010 investert i ny produksjonsline, og auka talet på tilsette til over 40. J.B. Ugland sitt kjøp av Austre Nape har skapt aktivitet og arbeid for lokale byggeverksemder. Året har og blitt sterkt prega av usikkerheit rundt drifta på Foldsæ/Steinerskulen. Folkestadbyen med sine særeigne butikkar er eit reisemål for dagsturar for hytteeigarar og leigarar i nabokommunane. Prosjektet Økoløft i Fyresdal er blitt avslutta, sluttrapport er sendt. Sekretærarbeid i arbeidsgruppa for vegnamnprosjektet. Det er gjennomført fem arbeidsmøte og eit møte med Statens Kartverk, folkemøte med grendelaga og Sogelaget. Sekretæren deltok på Statens Kartverk sitt kurs i adressevegleiaren. Forslaga er sendt ut på høyring. Rekrutteringsprosjektet i samarbeid med Placement blei starta i slutten av året. 12

13 Skogbruk, landbruk og viltforvaltning Skogbruk Skogbruket fekk ein gledeleg oppsving med avverking tilsvarande slutten av talet. Høg avverking skaper positive ringverknadar for m.a. investeringsgraden i skogen. Ungskogpleie, tynning, og ikkje minst vegbygging fekk auka fokus. Auka aktivitet skuldast i stor grad nye skogbruksplanar i kommunen, kombinert med gode rammebetingelsar lokalt og nasjonalt. Prosjektet Utsiktsrydding i Fyresdal blei sett i gang, med særs flott resultat langs Fv355 over Våmur Tømmerleverandørar Snitt m3 pr leverandør Snittpris pr m Avverka m Bruttoverdi (i 1000 kr) Tilskot næring og miljøtiltak Skogpleie: Skogvegar: Tynna dekar Innbetala til skogfond Utbetala frå skogfond (investering i skogbruket) Totalt daa. blei avstandsregulert, og det blei sett ut ca planter. Alle skogkulturtiltak blei støtta med 30 % tilskot frå Fylkesmannen. Det blei bygd m. ny skogsbilveg, og m. bilveg blei rusta opp. Jordbruk Landbruket har slite med bruksnedleggingar og reduksjon i dyretal. Mange område er no mest utan dyr. LT-utvalet har handsama tre konsesjonssaker og to konsesjonssaker om tilleggsareal, samt fem delingssaker. Det er gjennomført ein fjøsrunde der føremålet var å sjå på bygningar med omsyn på ombygging kontra nybygg til husdyrproduksjon. Tilbodet gjekk ut til alle gardbrukarane i kommunen. Det resulterte i ein søknad om BU-tilskot, men det er truleg fleire som har fått ny kunnskap og motivasjon og er i startgropa. To gardbrukarar har fått innvilga tilskot frå Innovasjon Norge til ombygging av fjøs Jordbruksareal i drift, da Søkjarar av produksjonstilskot Vinterfødde sau pr 1/ Talet på bruk med sau Tal kyr pr 31/ Talet på bruk med mjølk

14 Rovvilt Det har vore registrert ulv i beiteområda våre. Berre tre utanbygds sau er godkjent ulvetapt, då det er vanskeleg å bevise tapsårsaker av eldre funn. I tillegg er det mykje tap grunna gaupe. Erstatning for tap av sau tal på søknadar tal dyr innvilga erstatning Det er mykje utanbygds sau på sommarbeite i Fyresdal som ikkje kjem med i denne statistikken. Dei åtte søknadane i år har søkt erstatning for tap på 162 småfe (sau og lam). Normaltapet, dvs. forventa tap av ymse årsaker, er 50 sau/lam, medan berre 81 er erstatta. 31 er det ikkje utbetala erstatning for. I kjente tilfeller er der og tap som det ikkje er søkt erstatning for. Gapet mellom erstatta og faktisk tap er difor større enn det som kjem fram av statistikken. Utmark Under årets elgjakt blei det skote 234 dyr, 75 % av tildelt kvote. Fjellgardane og Roan Storvald hadde med bakgrunn i store beiteskader på ungskogen, moglegheit for vinterjakt i januar. 11 dyr blei skote i denne perioden. Elgstamma er framleis prega av dårleg kondisjon, med små dyr og få kalvar pr. ku. Sjølv om elgtettheten er redusera frå 1100 (2003) til under 800 dyr etter jakt i 2010, er framleis beitetilgangen knapphetsfaktoren i fleire områder. Motorferdsel i utmark Saker vedkomande motorisert ferdsel er om lag på nivå med tidlegare år. Det er ca. 400 gyldige snoskuterløyver i kommunen. Motorisert ferdsel på barmark handhevast strengt, og samtlege av desse søknadane blir handsama i LT-utvalet. Antal søknadar handsama: 5 Delegert administrasjon 6 Politisk vedtak Det blei bare skote sju hjort, og sett svært lite utover dette. Dette var ein overraskande nedgang, då 2009 ga oss indikatorar på at stamma av hjort var sterkt aukande. Det er skote 49 rådyr i år. Dette er på nivå med føregåande år. Det blei observert fleire gauper og ei hogaupe blei felt. Villreinstamma i Setesdal Austhei er i sterk vekst. Stamma tel truleg kring 2000 dyr. Det blei difor tildela ei rekordhøg kvote på 1113 dyr, av desse vart 504 dyr felt. Fyresdal blei tildelt 296 kort, felling på 93 dyr, 31,4%. I Våmur-Roan Villreinområde er stamma rekna til å vere ca. 200 dyr. Det blei felt 38 dyr av ei kvote på 50, 76 %. 14

15 Avdeling for fellestenester Mål - innføre ny versjon av nettsida - starte arbeidet med markedsføringsstrategi - utarbeide risiko og sårbarhetsanalyser - innføre reglement for innkreving - innføre reglement for innkjøp - innføre arkivplan for heile organisasjonen - gjennomgang av PPR - gjennomføre kompetanseheving Økonomi Fellestenster Tala i diagrammet svarar til tala i tabell side 4. UTGIFT INNTEKT Gjennomføre kompetanseheving Det er tilbudt internopplæring for alle sektorane i ephorte to gonger, agresso ein gong og excel ein gong. Det er lite oppslutning om desse tilboda. Fellestenesta fekk midlar frå opplæringspotten, ei byrja på utdanning i arkiv. Kompetanseheving elles har vore opplæring innan skatt, arbeidsrett, turnusprogrammet på POS, arkiv, valforum, samhandling og hovedavtale. Nedgangen på utgiftssida skuldast pensjonskostander og premieavvik. Den generelle drifta på sektoren har vore i samsvar med budsjett og det er ikkje spesielle avvik gjennom året. Markedsføringsstrategi - ikkje gjennomført. Arbeidet med risiko og sårbarhetsanalyser er starta og ein har hatt fokus på dette gjennom hausten. Reglement for innkreving er påbyrja, ikkje fullført. Det er utarbeidd rutiner for innkreving. Innkjøpsreglement er laga og vedteke i kommunestyret i juni og gjeldane frå 1.juli. Alle sektorane er blitt meir oppmerksame på innkjøp og avtaler kring dette. Arkivplanarbeidet er godt i gang. Mange rutinar er på plass og godkjende av leiargruppa. Ein del arkivseriar er registrerte. Personalpolitiske retningsliner (PPR) blei vedtekne i kommunestyret i desember. Arbeidsgruppa her har vore samansett av politikar, tillitsvalde og administrasjon. PPR er nå i ei enklare utgåve og ryddigare. Det største endringa er endring i arbeidstid, lengre sommartid, og nokre reduksjonar i permisjonsreglementet. 15

16 Fellestenesta har hatt lærling i vårhalvåret som tok fagprøve i juli. Ny lærling byrja i september. Heimeside Det er innført ny versjon av heimesida og fleire avdelingar er godt i gang med levande sider på sitt område. Utdrag frå Noreg.no si undersøking av nettstader i Noreg. Kommune Tilgjengelighet Brukar tilpasning Nyttig innhald Fyresdal 60 % 73 % 75 % 70 % Vinje 60 % 52 % 83 % 66 % Nissedal 57 % 70 % 67 % 65 % Kviteseid 57 % 67 % 58 % 61 % Tokke 40 % 58 % 50 % 49 % Seljord 63 % 58 % 28 % 48 % Gjennomsnitt Antall stjerner Gjennomsnittet har auka frå 43% i 2007 til 70 % i I forbindelse med etablering av sida hadde vi fokus på krava frå Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) som gjennomfører målingar av offentlege nettsider ein gong kvart år. DIFI har fokus på universell utforming og tilgjenge. Resultatet har gitt oss 5 av 6 moglege stjerner og vi er best av Vest-Telemark kommunane. Ein del av nettsida og innbyggardialogen er etablering av kommunen på facebook. Det var ein suksess og pr hadde vi 732 tilhengarar, dette er 54 % av innbyggartalet i kommunen. Vi er då 3. størst i Noreg på antal tilhengarar i forhold til innbyggartal. 16

17 Sektor for helse og omsorg Mål - dagsentertilbod til heimebuande brukarar vidareførast - aktivitets- og jobbtilbod for unge funksjonshemma vidareførast - butilbod for unge funksjonshemma styrkast - oppbygging av felles internkontrollsystem i sektoren - systematisk kompetanseheving - styrke leiarfunksjonar - stabil helseteneste med god kompetanse - styrkje samhandling mellom tenester internt og eksternt - utarbeide rutiner for samordning av individuell plan og ansvarsgrupper - dagens nivå på tenestetilbod til demente vidareførast - planlegging og prosjektering av nytt fellesareal med tilrettelagt uteareal til avdeling for demente - kompetanseheving innan demensomsorg Styrke leiarfunksjonar Oppstart av prosjekt Arbeidsfordeling mellom pleie og omsorg og fellestenesta oktober april Omorganisering av tiltak for utviklingshemma, ansvar er flytt til aktivitetsavdelinga. I pleie og omsorg er det gjennomført eit omfattande internundervisningsprogram. I avd. helse er det gjennomført kortare kurs og internopplæring. Deltaking i nettverk, i Telemark. 2 i nettverk for palliasjon 2 i nettverk for demensomsorg. Økonomi Sektor for helse og omsorg Tala i diagrammet svarar til tala i tabell side 4. UTGIFT INNTEKT Sektoren hadde i år eit overskot på om lag kr ,-. Det er lagt ned mykje arbeid i gjennomgang av detaljbudsjett. Vi har fått god nytte av ressursstyringsverktyet GAT, som er eit styringsverktøy i forhold til personell og økonomi. I heile sektoren har det gjennom året vore sterkt redusert vikarinnleige. Dette har medført utfordringar i arbeidsmiljøet og i tenestene. Godt samarbeide mellom avdelingsleiarar har resultert i auka tilskot til styrking og utvikling av tenestene. Barnevern hadde overforbruk på kr ,- grunna auk i varige tiltak. Vidareføring av ressursstyringsverktyet GAT, samt vidareføring av Profil som fagsystem med nye oppgraderingar. Innføringa har teke mykje tid og ressursar og gje gode resultat. Behalde, rekruttere og utvikle fagkompetanse Vi har lukkast bra med rekruttering av fagpersonell og vikarar. På slutten av året var det store utfordringar grunna sjukdom. Sektoren har høg andel tilsette med fagutdanning på alle nivå. Vi har rekruttert unge under utdanning i helsefag til helgestillingar. Systematisk kompetanseheving Fullført vidareutdanning: 1 sjukepleiar rehabilitering/habilitering 60 studiepoeng hjelpepleiar kreftomsorg sjukepleiar sakshandsaming 30 studiepoeng sjukepleiar etikk og kommunikasjon 10 studiepoeng sjukepleiar/psykiatrikoordinator, psykiatri og rus. 1 psykisk helsefagarbeid. 60 studiepoeng. 1 sjukepleiar starta vidareutdanning i eldre og aldring/geriatri 60 studiepoeng HMS og kvalitetssystem Det er arbeidd med ROS-analyse og handlingsplan. Gode tilbakemeldingar på aktivitetstiltak, mange nyttar seg av dette. 17

18 Tenestetilbod til demente Eksisterande tilbod til demente er vidareført, og utvikla noko innafor ramma. Det er etablert individuelt tilbod til demente i samarbeide med aktivitetsavdelinga. Gjennomført arbeide med kvalitetsrutinar og diagnostisering av demente i samarbeid med tilsynslege. Dagtilbod til heimebuande er etablert som deltilbod i samarbeid med heimetenesta. Det har vore arbeidd med planlegging av demensavdeling. Helseteneste Vi har ei stabil helsetjeneste med god kompetanse. Resultatet av dette er auk i tal pasientar som får behandling i heimkommunen. Dette syner seg i lågt forbruk av sjukehustenester, heilt i tråd med Samhandlingsreforma. Helsetenesten har gjennom året hatt eit utstrakt samarbeid med andre sektorar i kommunen, og eksterne samarbeidspartnarar i fyrstelinetenesta. Samhandling mellom tenestene internt og eksternt er styrka. Innbyggjarane i Fyresdal har fått meir heilskaplege tenester. Helsehuset er nå ferdig renovert og har fått ny handikap-vennleg inngang. Helsestasjonen Helsesyster har hatt permisjon. Avdelinga klarte å gjennomføre det viktigaste helseførebyggjande og helsefremjande arbeidet, med delvis vikar. Skuleåret 2010/ 2011 er det 182 elevar Det var 80 barn under skulepliktig alder. Helsetilsynet har hatt tilsyn med barselomsorga i september. Nye tiltak: - koordinator for jamnlege møte med BUP ( barne og ungdoms psykiatrien) - rettleiing til 8.klasse elevar ved bruk av samtaleverktøyet Helsesirkel, saman med jordmor. Legetenester Konsultasjon lege Enkel konsultasjon lege/sjukepleiar Totalt alle kontaktar, notat og brev Legetenesta har vore redusert med 20% stilling Jordmorteneste Jordmor hadde 6 fødslar i år. Tilbod om ungdomshelse er utvida og fleir har bruka det. Jordmor har vore svært aktiv innan førebyggjande helse- og ungdomsarbeid. Jordmor er koordinator for Omsorgsteam. Psykiatritenesta Tenesta har auka ressursbruk innan rusbehandling og familieintervensjon. psykisk/sosial familieintervensjon psykisk helsearbeid for menneske med økonomiske og sosiale vanskar. Psykiatrikoordinator er leiar av Hjelpegruppa ved kriser. Nytt inngangsparti på helsehuset 18

19 Hjelpegruppa ved kriser Tverrfagleg gruppe. Medlemmene er lege, sjukepleiar, psykiatrikoordinator, jordmor, prest. Elles nyttast mellom anna politiet og prostidiakonen. Teamets hovudoppgåve er akutt krisehandtering. Det har vore fleire krevjande oppgåver og teamet har fungert godt. Rutinar og retningsliner er utarbeidde og reviderte. Kriseteamet har samarbeid med krisegruppene i dei andre kommunane i Vest-Telemark. Fysioterapitenesta Med 95% stilling, har det krevd prioritering av pasientar og pasientgrupper framfor forebyggande arbeid. Eit stort mål for fysioterapitenesta er oppnådd. Avdelinga har blitt styrka med 50 % stilling frå Oversikt over enkelt behandlingar Behandlingar/ trening pleie og omsorgstenester Behandlingar på institutt Trenings grupper Fysioterapeuten har hovudansvaret for kontakten med Hjelpemiddelsentralen. Omsorgsteam Omsorgsteam er tverrfagleg gruppe med fokus på barn og ungdom i alderen 0-18 år. Formål med omsorgsteamet er eit lavterskeltilbod til barn og ungdom. Det skal kjenneteiknast av tverrfagleg samarbeid mellom tenestene. Målet er å fremme god helse og førebygge omfang av problem og behovet for hjelp. Omsorgsteam har hatt fleire, og større oppgåver, og resultata har vore gode. Teamet har arrangert natteravn, klubbaktivitet sommarstid, jolebord for ungdom og stormøte om rus. Fengselshelsetenesta Vi har fått auka tilskot og har vidareutvikla tenesta. Vi har hatt 137 konsultasjonar hjå sjukepleiar og 85 konsultasjonar hjå lege. I tillegg kjem administrasjon av medikament, kontakt med andre leger.vi har eit godt samarbeid med betjentane i leiren. Samhandlingsreforma Samhandling i Vest-Telemark er eit 2 årig prosjektsamarbeid mellom Vest-Telemark kommunane og Sjukehuset Telemark HF. Det er tilsett koordinator i 100% stilling i prosjektperioden. Det skal gjennomførast og byggast fram konkrete samarbeidsprosjekt i tråd med føringar i samhandlingsreforma og med pasienten/brukaren i sentrum. Sosialtenesta Mottakarar av tenester etter Lov om sosiale tenester Administrative vedtak etter Lov om sosiale tenester Mottakarar av økonomisk sosialstønad Kvalifiseringsprogram Ein av grunnane til nedgangen er at NAV nå har fått ein del over på frivillig forvaltning av sin økonomi, som inneber at NAV styrer økonomien. 13 personar har motteke støttekontakt /avlastning /treningskontakt. Det har vore 16 støttekontaktar med oppdragsavtaler. Integrering Det kom 14 nye flyktningar. Vi har nå 21 flyktningar i Fyresdal. 19

20 Barnevern Barnevernsamarbeidet i Vest- Telemark, viser til barnevernet si eiga årsmelding. Her nokre tal henta frå denne. Meldingar Under søkingar Tiltak Ikkje avslutta 31/ Det kom 4 meldingar til barnevernet, 3 blei henlagt, 1 gjekk til undersøking og det blei sett inn tiltak. Heimetenesta Heimetenesta har hatt fleire brukarar med behov for omfattande tenester, og høgare andel brukarar under 67 år med samansette og alvorlege, kroniske lidingar. Det stiller store krav til god fagkompetanse på alle nivå og samarbeid internt og eksternt. Fleire brukarar har auka presset på tenester kveld, helg og natt samt dagtilbod. Dette har vore mogleg på grunn av godt fungerande natteneste og dagtilbod og matombringing. Legevakta i Arendal Vi har legevaktsamarbeid med legevakta i Arendal. I og med at avstandane er lange, har Fyresdals befolkning tilbod om open time på legekontoret kvar virkedag. I tillegg har dei moglegheit for å få enkel serviceteneste på POS, etter at legevakta har vore kontakta. Dette er ikkje mykje bruka. Tal frå legevakta i Arendal Sjukepleie telefonar Lege telefonar Lege konsultasjonar Lege besøk Sjukeheimsavdelinga Fleire av våre brukarar har svært høg alder eller er ressurskrevjande brukarar med eit samansett sjukdomsbilete. Mange har stort behov for både medisinsk behandling og pleie. Mange pasientar har fått aktiv medisinsk behandling på POS. Dette krev høg kompetanse hjå personalet, og er mogleg å gjennomføre med god lege- og sjukepleiedekning lokalt og samarbeid med spesialisthelseteneste. I store delar av 2010 har det vore overbelegg på sjukeheimsplass. Tal på brukarar på sjukeheim pr : 21 personar. Aktivitet i pleie og omsorg Heimehjelp brukarar Klientsaker/vedtak Liggedøgn Spreidd busetting er utfordring i forhold til disponering av tilgjengelige ressursar.

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 20.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 091/2014 Målstyring for Radøy kommune Den som har lovleg

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga.

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga. STATUSRAPPORT PR 01.05.2017 INNLEIING Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2017. Rådmannen meiner at rapporten viser at den økonomiske situasjonen er krevjande. Hovudårsaka til dette er meirkostnaden

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Avdelinga har samla hatt eit mindreforbruk på kr 198 000 i forhold til opprinnelig budsjett og kr. 1 250 000,- i forhold til justert budsjett. Det største underforbruket

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 28.04.2016 Tid: 19:00 21:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Handlingsprogram 2015

Handlingsprogram 2015 Handlingsprogram 2015 Helse og omsorg Sosial ulikskap Bustader Helse og omsorg, kap.1.6 Sentrale føringar, rammetilskot: Satsing på helsestasjons og skulehelseteneste Kommunal medfinansiering av samhandlingsreforma

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne MØTEINNKALLING Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Dato: 22.04.2013 kl. 09:30 Stad: Møterom 345 Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på telefon 32029000 eller

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma Rett behandling på rett sted til rett tid Lagt fram i statsråd 19. juni 2009 Fyresdal kommune, 26. november 2009 Ketil O. Kiland Tidlegare helseminister

Detaljer

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tid: 10:00-12:45

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tid: 10:00-12:45 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 10.02.2015 Tid: 10:00-12:45 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: 04.12.2013 Tid: 13:30 15:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Gisle Noraberg Leiar

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling

Fyresdal kommune. Møteinnkalling Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Møtestad: Fyresdal næringshage, 2. høgda i nybygget Dato: 18.10.2016 Tid: 09:00 Forfall meldast til sentralbordet på tlf.

Detaljer

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: Tid: 13:00

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: Tid: 13:00 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: 07.12.2015 Tid: 13:00 Forfall meldast til sentralbordet på tlf.

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS Plan for tidlig innsats er en spore til en pro aktiv væremåte og tilnærming til arbeidsoppgavene her og nå, og til utfordringene vi vet kommer. Når mange nok gjør noe på

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Gjeld for avdelingane Vesterhuset barnehage inklusiv tidlegare Fagerlund barnehage Breidokk barnehage og Hallingmo barnehage, felles leiing, men blir rapport

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift.

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Lærdal kommune VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 10.03.2016, gjeldande frå 01.05.2016 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30

Kviteseid kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30 Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Vågå. - Eit verdival. www.vaga.kommune.no. Årets barne- og ungdomskommune 2006. Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune

Vågå. - Eit verdival. www.vaga.kommune.no. Årets barne- og ungdomskommune 2006. Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune KOMMUNE 3. SEPTEMBER 2013 1 Vågå Årets barne- og ungdomskommune 2006 - Eit verdival www.vaga.kommune.no Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune Fakta om Vågå Årets barne- og ungdomskommune 2006 Oppland

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Vinje kommune Rådmannen Arkiv saknr: 2016/1249 Løpenr.: 10927/2016 Arkivkode: Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Sakshandsamar: Sissel Jacobsen Bitustøyl Felles jordmorteneste i Vest-Telemark

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

2014/

2014/ Notat Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør organisasjon Referanse 2014/12154-1 17.02.2014 Dato Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune 2013 Samandrag Samla sjukefråvær

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld:

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld: Økonomiavdelinga Dato: 28.11.2013 Arkiv: 210 Vår ref (saksnr.): 13/830-81 Journalpostid.: 13/29330 Dykkar ref.: NOTAT EMNE: RÅDMANNENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOR 2014-2017 SOM FØLGJE

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste Vest-Telemark PPT IKS Org.nr. 987 570 806 Pedagogisk-psykologisk tenestekontor Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Telemark fylkeskommune og kommunane Seljord, Kviteseid, Nissedal,

Detaljer