Årsmelding Utsiktsrydding på Våmur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010. Utsiktsrydding på Våmur"

Transkript

1 Årsmelding 2010 Utsiktsrydding på Våmur

2 Fyresdal kommune FYRESDAL GJER DRAUMEN LEVANDE Vi kan, vil og får det til. Auke folketalet for å trygge offentlege og private tilbod. Handlekraft og kreativitet skal prege næringsarbeidet i Fyresdal slik at nåverande og nye bedrifter får lyst og mot til å satse. Arealforvaltninga skal ta omsyn til busetjing, næringsliv og naturkvalitetar. Skule og kultur skal spele ei nykelrolle i utvikling i kommunen. Arbeide for å sikre gode kommunikasjons- og samferdselsårer i Vest - Telemark. Gjennom handlekraft, fleksibilitet og utradisjonelle løysingar, skal Fyresdal vere ein framifrå stad å bu og virke. Fyresdal kommune har i år hatt eit monaleg overskot på drifta. Dette vitnar om god økonomistyring i tillegg til ekstra midlar frå Staten på slutten av året som vog opp noko mot eit meirforbruk av straum og prisauke som det nok ikkje vart teke tilstrekkeleg høgde for i budsjettet. Arbeidet som tillitsvalde, tilsette og leiarar har gjort ved Pleie og omsorgsenteret for å analysere tidlegare års underskot har gitt positivt resultat. For første gong på mange år kan sektoren syne til eit overskot trass i eit hektisk år. Fyresdal kommune har i dette året hatt stort fokus på HMS-arbeid. Bedriftshelsetenesta hevdar at kommunen nå ligg langt framme på dette området. Arbeidsmiljøundersøkinga i barnehagen syner eit godt arbeidsmiljø som avspeglar resultatet frå tilsvarande undersøkingar i andre avdelingar tidlegare år. Arbeidet med utbetring og utbygging av Gimle skule og tilliggande uteareal var ved årets slutt i rute både økonomisk og tidsmessig. Lærarar og elevar, både dei som gjennom hausten har hatt sitt virke på hotellet eller dei som var att i småskulesteget, har på ein særdeles positiv måte gjort nødvendige tilpassingar for at skuleutbygginga har lykkast så godt. Teknisk sektor sluttførte arbeidet med opprusting av Helsehuset. Med nytt inngangsparti og ljose fine lokal har dette blitt triveleg både for tilsette og brukarar. Arbeidet med å bygge ut demensavdeling og fleire omsorgbustader kom godt i gang på slutten av året. Statlege midlar som er øyremerka føremålet og oppstarten av ei samhandlingsreform tyder på at vår satsing her kjem til rett tid. Det er gjennomført fleire tilsyn gjennom året. Den mest krevjande i så måte har vore tilsyn i barnehagen som førte til at kommunen måtte sette i gang eit arbeid med å få lokala godkjent. Eit handlekraftig kommunestyre gjorde nødvendig vedtak om bygging av eit lagerbygg ved Telemark Kildevann. Bare eit halvt år etter vedtaket vart gjort stod bygget ferdig. Fyresdal kommune la forholda til rette for sal av Foldsæ AS. På slutten av året var salet på det næraste ein realitet. Arbeidet med å få til eit sal av hotellet eller finne nye aktivitetar har vore arbeidsamt og krevjande. Arbeidet har så langt ikkje ført fram, men bruk av hotellet som skulebygning har vore vellykka og spart kommunen for store kostnadar med leige av provisoriske undervisningslokaler. Folketalet vart gjennom året redusert med 30 personar. Frå årsskiftet hadde vi 1351 innbyggjarar. Dette har fleire årsaker som at talet på utflytte har vore større enn talet på tilflytte. I tillegg har talet på døde vore langt større enn fødde. Når desse faktorane slår ut i negativ lei om lag samstundes får vi ei lite ønska folketalsutvikling. Fyresdal kommune har og i år teke mot flyktningar og har sett i gang nytt rekrutteringsprosjekt for å auke tilflytting. Dette er neppe nok. Det viktigaste i framtida for å lykkast med folketalsauke er å legge forholda til rette for å etablere alle typar arbeidsplassar, ikkje minst kompetansearbeidsplassar. Kommunestyret gjorde på slutten av året vedtak om å redusere talet på medlemar i kommunestyret frå 21 til 13 frå neste valperiode. Eit spanande val som vil gje nye utfordringar både politisk og administrativt for komande år. Det høyrer til unntaka at det blir klaga over kommunale tenestetilbod. Dette fortel oss at vi leverer kvalitativt gode tenestetilbod innafor gjevne økonomiske rammer. Det er difor ei glede å avslutte eit godt arbeidsår med å kunne gje tilsette ros og takke for innsatsen dei gjer innan sine fagområde. Samarbeidet mellom tilsette, politikarar og tillitsvalde fungerer godt. Frå politisk side er der lagt ned mykje arbeid i ad-hoc utval. Fyresdal Rådmann 2

3 Politisk organisasjonskart Kommunestyret Ordførar Bjørn Nome Kontrollutvalet Leiar Liv Aune Formannskap / næringsfondstyret Hovudutvalet for kultur, oppvekst og omsorg Hovudutvalet for landbruk og teknikk Hovudutvalet for administrasjon Eldrerådet Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Utvalsleiar: Utvalsleiar: Utvalsleiar: Utvalsleiar: Utvalsleiar: Utvalsleiar: Bjørn Nome Berit Gulbrandsen Kjell Sverre Thoresen Olav Gisle Noraberg Gunther Schlenzig Siv Frøydis Hansen Kommunestyret er samansett av 21 representantar. 6 frå Arbeiderpartiet, 7 frå Bygdelista og 8 frå Senterpartiet. 12 menn og 9 kvinner Utvalssaker i 2010 Utval Kommunestyret Formannskapet Næringsfondsstyret Hovudutval for kultur, oppvekst og omsorg Hovudutval for landbruk og teknikk Administrasjonsutvalet Klagenemnda 3-1 Eldreråd Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Valstyret Valnemnda Politisk forhandlingsutval Arbeidsmiljøutvalet Kontrollutvalet

4 Hovudtal rekneskap Rekneskapen i år viser eit driftsoverskot på 1,4 millionar som ein vil avsette til disposisjonsfond. God kontroll på utgiftssida og større inntekter er hovudårsaka til mindreforbruket. I den daglege drifta har alle sektorane halde seg rimeleg godt innanfor budsjett. Det er likevel nokre postar som burde ha vore justera gjennom året utan at dette er blitt gjort. Ansvar Opprinneleg budsjett Justera budsjett Regnskap Løn Driftsutg. Inntekt Netto Løn Driftsutg. Inntekt Netto Løn Driftsutg. Inntekt Netto Fellestenester Helse/Omsorg Kultur og oppvekst Plan og teknikk Felles Det er gjennomført oppfylgjingsmøte på budsjett mellom kvar sektor og økonomiavdelinga jamleg gjennom året. I vår hadde vi eit særleg fokus på lønsbudsjettet innanfor pleie og omsorg, noko som har gitt eit godt resultat på rekneskapen. Straumutgifter og ekstrautgifter til midlertidige skulelokale er dei postane som ikkje har fått tilstrekkeleg auke i budsjettjusteringane gjennom året og viser soleis eit overforbruk på rekneskapen. For meir detaljering viser vi til kvar enkelt sektor Just.bud.løn Just.bud.driftsutg. Just.bud.inntekt Løn Driftsutgifter Inntekt 0 Fellestenester Helse/Omsorg Kultur og oppvekst Plan og teknikk 4

5 Driftsinntektene har auka med 9,1 %. Driftsutgiftene har auka med 2 %. Lønsutgiftene har auka med 2,4 %. Skatteinntektene har auka med 10,8 %. Rammeoverføringane har auka med 0,6 %. Investeringsrekneskap Dei største prosjekta på investeringssida har i år vore - Ny vegtrasè til barnehage/helsehus - Oppstart av Gimle skule - Ny lagerhall på Molandsmoen - Ferdigstilling av vassforsyning Sørbygda - Ferdigstilling av bibliotekutbygging I tillegg til dette har vi fått ny brannbil og musikkbinge. Oversikt over fond og langsiktig gjeld Stor auk i gjeld grunna opptak av lån i samband med investeringsprosjekta, lagerhall og skuleutbygging Sum Fond Sum Gjeld Utbygging av Gimle Folketalsoversikt Netto folketalsutvikling er 30. Fødselsunderskotet blei rekordstort i år med -16 Tekst Prognose 2020 Folketal pr Fødde i året Døde i året Innflytting Utflytting

6 Finansrapportering Rapportering for midlar rekna til driftsformål Mill NOK % Mill NOK % Mill NOK % Mill NOK % Innskot hos hovedbank 38, , , ,1 95 Innskot i andre bankar ,1 5 Samla kortsiktig likviditet 41,3 100 % 49,3 100 % 30,7 100 % 66,2 100 % Avkastning i ,92 2,16 2,26 Avkastning benchmark 2,55 2,14 2,17 Avkasting i 2010 ligg noko over benchmark men med så store summar bør ein søke etter større avkastning. Grunnen til den store auken i likvide midlar er at ein har teke opp lån til skuleutbygging på slutten av året og der kostnadane ennå ikkje har kome i nokon særleg grad. Rapportering for lånemidlar Mill NOK % Mill NOK % Mill NOK % Mill NOK % Lån med pt. rente 3,5 22 3,5 14 3,6 14 3,4 6 Lån med NIBOR basert 2,7 17 2,4 9 2,2 9 1,6 3 rente Lån med fast rente 9, , , ,8 91 Finansiell leasing Samla langsiktig gjeld 15, , , ,8 100 Effektiv rentekostnad i ,17 2,75 3,54 Kostnad benchmark 2,64 2,27 2,46 Antall løpande enkeltlån 9 stk 10 stk 11 stk 12 stk Største enkeltlån NOK 6,3 mill NOK 10 mill NOK 10 mill NOK 30 mill Vi har ein høgare rentekostnad enn benchmark, noko som skuldast at vi har ein stor del av låna i fastrente. Bruk av rådmannens million fordelar seg slik Rådm annens m illion IKT-utstyr Info-tavler/kulturstigar Utstyr POS Utstyr Gimle Lokal kunst Utstyr Fellestenesta Utstyr Ungdomsklubb Utstyr Barnehage 6

7 Interkommunale samarbeidsprosjekt Samarbeidsprosjekt Organisasjonsform Deltakarar Kommunen sin representant pr Renovest IKS Seljord, Vinje, Kviteseid, Tokke, Arild Metveit Fyresdal Barnevernsamarbeidet Kviteseid er vertskommune Vest-Telemark kommunane Pedagogisk Psykologisk IKS Vest-Telemark kommunane Kjersti Bergland (vara) Teneste, PPT Legevaktsamarbeidet i Arendal er vertskommune Nissedal og Fyresdal + kommunar Kjersti Bergland Arendal frå Agder Vest-Telemark Brannvesen IKS Vest-Telmark kommunane Rådmann (vara) Interkommunalt arkiv, IKA IKS Kommunar og fylkeskommunar i Gunn Tone Noraberg Kongsberg Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV) Vest-Telemark Tinget Vest-Telemark kommunane + Ordføraren Hjartdal Telemark kommunerevisjon IKS Kommunane i Telemark Liv Aune Telemark IKS Kommunane i Telemark Ordføraren Kontrollutvalssekretariat Krisesenteret i Telemark Skien er vertskommune Diverse kommunar Organisasjonskart Fyresdal kommune Innbyggjar / brukar Fellestenesta Skule Vaksenopplæring SFO Barnehage Kultur Helse Aktivitetsavd./ TTF Heime tenester/ Heimesjukepl. Kjøkken/ vaskeri POS Inst. Reinhald Forvaltning (Plan og byggesak) Drift Sektorsjef økonomi og fellesteneste Sektorsjef kultur og oppvekst Sektorsjef helse og omsorg Sektorsjef plan/tekn. Personal/ HMS Avdeling for Bygdeutvikling Rådmann NAV

8 Fyresdal kommune er ei Inkluderande arbeidslivs-bedrift (IA). Ny avtale blei underteikna for perioden Hovudpunkta i handlingsplanen: 1. Redusere sjukefråværet til under 6% 2. Auke sysselsettinga av personar med redusert arbeidsevne 3. Auke avgangsalder Fokus på målretta arbeid med tilrettelegging i arbeidssituasjonen / førebygging av sjukefråvær løyste ut ca kr i tilretteleggingstilskot og BHThonorar. NAV gav og tilskot til prosjektarbeid som galdt samarbeid på tvers av avdelingar. Vi har eit svært godt samarbeid med kontaktperson i IA og med NAV lokalt. Fysisk aktivitet Ordning med personaltrim blei igangsett 1.mars. Dette inneber at tilsette som har minst 100 treningsøkter a`45 min. i løpet av eit år, har rett på 2 dagar fri med løn. Tilsette i under 50% stilling har rett på 1 dag. 56 tilsette har opparbeidd seg rett til fridagar. Desse skal takast ut i Likestilling Vi arbeider for å få tilsett fleire menn i dei kvinnedominerte avdelingane i kommunen. I barnehagen er det fleire menn, det er og tilsett ein mann på reinhaldsavdelinga, og vi har gode erfaringar med menn innan pleie og omsorg. Statistikkar for Fyresdal kommune Antal årsverk 137 Antal tilsette 190 Andel kvinner tilsett 84,7 % Snitt alder tilsette 47,5 år Andel deltidstilsette 68,4 % Avgangsalder 64,45 år Sjukefråværet var 7,42% Snitt avgangsalder var 64,45 år. Vi har lyst ut 38 ledige stillingar, inkludert ferievikarar. 2 tilsette har fått gullklokke eller gåvekort etter 25 års teneste i kommunen. HMS pris Ordninga med HMS-pris blei innført. Intensjonen med denne er å stimulere til godt HMS arbeid. Grupper/enkeltavdelingar, som meiner dei har gjort eit særs godt arbeid innan HMS, kan søke om prisen som er på kr Amu er jury. Fyrste prisutdeling blir i Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS) Arbeidet med ROS blei påbyrja i siste halvår. Det er eit svært godt verkty for å identifisere hensiktsmessige tiltak som sikrar førebygging av avvik. Intensjonen er å skape ein helsefremjande arbeidsplass med høg kvalitet på arbeidsmiljøet totalt sett. Vi dela organisasjonen i 11 område. Totalt vart det gjennomført 24 møte. Tilstades var verneombod, tillitsvalde, grupper av tilsette, leiarar og HMS konsulent. Arbeidet blei fullført i 5 av avdelingane innan utgangen av året. Risiko blei vurdert i forhold til områda Personhelse Kvalitet Økonomi Omdømme Miljø 8

9 Nærversmøte Det blei halde regelmessige møte med fokus på oppfylgingsarbeid. Intensjonen er at alle aktørane i førebyggings- og oppfylgings arbeid saman kjem fram til gode løysingar i den enkelte sak. Ved tilgang på rett kompetanse frå fastlege, IA, lokalt NAV, og frå SAMT, sikrar ein at den som er sjukmeld, eller stend i fare for å bli det og næraste leiar, får hjelp til å finne gode løysingar. Organisasjonen kvalitetssikrar samstundes ein viktig del av IA arbeidet. 15 tilsette hadde tilrettelegging i arbeidssituasjonen i løpet av året. Stoa for desse: 6 tilsette attende i ordinært arbeid i eiga stilling 6 tilsette har framleis midlertidig tilrettelegging 1 tilsett har varig tilrettelegging i eiga stilling 1 tilsett har fenge intern attføring 1 tilsett har gjenge over i gradert uførestønad Bedriftshelseteneste Vest-Telemark Bedriftshelseteneste blei fusjonert med Bedriftshelsetjenesten SAMT. Samarbeidsavtale med SAMT blei gjeldande frå same dato. Betalingsordninga er endra frå tidlegare medlemskap, og basert på ein fastpris pr. tilmeldt. Kvart oppdrag blir så fakturert time for time. I fastprisen ligg ein time pr. tilsett pr år, der den enkelte kan ta kontakt for hjelp/rådgjeving utan at arbeidsgjevar blir fakturert for dette. Alle tilsette i kommunen er tilmeldte i ordninga. Handlingsplan for samarbeidet med SAMT gjeld for perioden Intensjonen er at planlagd aktivitet skal stette måla som ligg i IA avtala og sikre at krava i Arbeidsmiljøloven vert møtt. Hovudpunkt : Regelmessig arbeidsmiljøgjennomgang i alle avdelingar Målretta helsekontroll der det er krav om dette, eller det er vurdert som hensiktsmessig Rådgjeving i førebygging av/oppfølging ved, sjukefråvær Det blei gjennomført ein målretta helsekontroll og ei arbeidsmiljøundersøking m/målretta helsekontroll i Kontaktpersonen frå SAMT møtte i 3 møter i arbeidsmiljøutvalet. Kompetansen blei elles nytta til rådgjeving/undervisningsarbeid. Fastpris for medlemskap: kr ,- Klare for haustfest! Fakturerbar tid: 99 timar Kostnaden totalt: kr ,- Samarbeid på tvers Gjennom heile året har det på leiarnivå vore eit målretta arbeid for å sette samarbeide på tvers av sektorar i system. For å levere gode tenestar og bygge godt omdømme har tverrfaglege satsingsområda vore: HMS ROS analyser, samfunnsberedskap, rekruttering, personelldisponering på tvers av sektorar, opplæring, økonomioppfølging, integrering av nye innbyggarar, etablering av tverrfaglege fora, førebyggande arbeid, heimesida, skuleutbygging og planlegging av utbyggingsprosjekt. Arbeidet har gjeve gode resultat og overordna målsetingar innan mål for service og kundekontakt, leiing og medarbeidarutvikling og arbeidsmiljø er i stor grad nådd. 9

10 Seniorpolitikk Arbeidstakarar som har fylt 62 år får 1 veker ekstra ferie, når ein fyller 64 år får ein ytterlegare 1 veke, totalt har ein då etter 64 år 8 veker ferie. Desse ekstra ferievekene kan takast ut i samanheng eller delast opp slik ein sjølv ynskjer. Opplæring Det var sett av kr ,- til opplæring. Utifrå prioritera opplæringsplanar frå dei ulike sektorane vart midlane fordela slik: Kultur og oppvekst Helse og omsorg Plan og teknikk Fellestenesta Leiaropplæring Kommunen hadde tilbod om gratis influensavaksine og svineinfluensavaksine til alle tilsette. Bare 10 tilsette nytta seg av tilbodet. Lærlingar Kommunen hadde 5 lærlingar i vårhalvåret 2010, to av dei tok fagprøva i vår. Frå august fekk vi 6 nye lærlingar slik at vi ved nyttår hadde 9 lærlingar, 4 i helsearbeidarfaget, 3 i barne- og ungdomsarbeidarfaget, 1 i institusjonskokkfaget og 1 i kontor og administrasjonsfaget. Fråvær Sjukefråvær Mål sjukefråvær under 6% 60 % av dei som har korte sjukefråvær, 1 16 dagar, brukar eigenmelding og ikkje sjukemelding I ein liten kommune som Fyresdal vil små endringar kunne gje store prosentvise utslag. Til dømes vil 1 årsverk i sjukemelding medføre 0,7% auke i sjukefråvær totalt. Totalt fråvær heile ,90 Totalt fråvær heile ,55 Totalt fråvær heile ,42 Bruk av eigenmeldingar ved korte fråvær 1 16 dagar ,10 % Bruk av eigenmeldingar ved korte fråvær 1 16 dagar ,41 % Bruk av eigenmeldingar ved korte fråvær 1 16 dagar ,62 %

11 Avdeling for bygdeutvikling Mål - halde tett kontakt med verksemdene - utarbeide rutiner for handtering og oppfyljing av buplikt- og konsesjonssaker - stimulere til samarbeid og godt fagmiljø i landbruket - revidere landbruksplanen - ny drift på hotellet - ferdigstille bryggeparken Avdeling for bygdeutvikling har det daglege ansvaret for næringsarbeidet i kommunen, jordbruk, skogbruk og reiseliv. Turistinformasjonen/reiseliv Drifta av Turistinformasjonen blei i ei treårig avtale lagt til Sporten Fyresdal. Den var open seks dagar i veka i juni, juli og august, men det blir ytt service for turistar gjennom resten av året. Dette har vore ei god ordning for begge partar. Fyresdal Gjestegard er ein nyetablera serverings-/og overnattingsverksemd (juni -10), og er særs velkomen. Hotellet er framleis ute av normal drift, men Fyresdal Vertshus har hatt avtale om å handtere utleige av leiligheitane. Til tider er det likevel for dårleg overnattingskapasitet, særleg på enkeltrom. Målresultat opp mot vedtekne mål Det har vore halde god kontakt med mange av verksemdene. I løpet av året har næringssjefen besøkt 19 verksemder, dels saman med ordførar og rådmann. Avdelinga har delteke på årsmøta i landbruksorganisasjonane og i Næringsorganisasjonen (FNO). Næringssjefen er fast sekretær i FNO. Buplikt- og konsesjonssaker har vore fylgt tett opp. Kommunen deltok i eit prosjekt som Folkeregisteret hadde i høve fiktive flyttemeldingar. Vi meldte inn to aktuelle saker, utan å kome nokon veg med desse. Folkeregisteret avvikla heile prosjektet på hausten. Det har vore tett dialog med Fylkesmannen om slike saker. Både rådgjevar landbruk og skogbrukssjef har deltatt på kurs i verdivurdering av landbrukseigedomar. Revidering av landbruksplanen er ikkje sett i gang ennå. Avdelinga har dette året vore med på arbeidet med Landbruksplan for Vest-Telemark. Det har ikkje lykkast å skape ny drift ved hotellet. Presentasjon av hotellet med tekst/bilde har lege på heimesida, og det har vore annonsera i aviser. Det har vore kontakt med ei rekkje helse- og interesse-organisasjonar, med telefonoppfylging etterpå. Interessentar har vore på befaring, men vi har ikkje nådd heilt fram. Målet med ferdigstilling av Bryggeparken er ikkje nådd. Den ligg i eit område med sterk bandlegging frå Fylkesarkeologen. Vi har motteke ei beskriving av kva omfang arbeidet deira vil ha. Kostnaden vil ligge på kr ,-, og det vil vere sterke føringar på korleis arbeidet kan gjerast. Resultat Auke/ Auke/ gjestedøgn nedgang nedgang % Besøk turistinformasjonen ,7 Gjestedøgn hytter/camping * ,0 * Stipulert pga. manglande rapportering frå tre overnattingsverksemder. 11

12 Anna aktivitet Deltaking i to samarbeidsprosjekt innan reiselivsutvikling i Vest- Telemark. Vandreregionen, der målsettinga er å kvalitetssikre vandreruter opp mot nasjonal standard, og felles reiselivs- og aktivitetsbrosjyre. Næringssjefen har delteke i arbeidet med å lage ein overordna Strategisk Næringsplan for Vest- Telemark. Igangsett eit prosjekt for å synleggjere Fløytingsdammar som kulturminne og nytte dette i reiselivssamanheng. Der gjort omfattande restaurerings- og tilretteleggingsarbeid på Rusvassdammen i Borggrend. Befaring med Bergvesenet for sikring av Moisesberg gruver. Det er søkt om midlar frå Sparebankstiftelsen DnB NOR. Nye informasjonsskilt om sal av fiskekort er sett opp. Skilta for turstigane vil bli skifta våren 2011 etter reklamasjon hausten Koordineringsarbeid og utbetaling av tilskot til oppkøyring av skiløyper i ulike delar av kommunen. Ryddings- og opprustingsarbeid på stigar og strender. Næringsarbeid/-næringsfond Det er handsama 20 søknader om økonomisk støtte frå næringsfondet, og løyvd totalt kr ,-. Det er åtte saker meir enn i 2009, men med mindre utbetaling pr. sak i snitt: Ant. saker Sum utbetaling Gj.snitt pr. sak Det er gjeve tilskot til etablering, utvikling, investering, marknadsføring, kjøp av mjølkekvote, forprosjekt rekrutteringsprosjekt, og lønstilskot til sommararbeid for skuleungdom. Dei største utbetalingane har vore investeringstilskot i landbruket. Det er blitt gitt seks etablerartilskot i 2010, mot to året før. Det blei gjort vedtak om tilbakeføring av kr ,- frå perioden der tiltaket ikkje har kome i gang, eller er blitt billigare enn budsjettert. Tilbakebetalt eit tilskot fordi verksemda flytta ut av kommunen. Telemark Kildevann a/s har i 2010 investert i ny produksjonsline, og auka talet på tilsette til over 40. J.B. Ugland sitt kjøp av Austre Nape har skapt aktivitet og arbeid for lokale byggeverksemder. Året har og blitt sterkt prega av usikkerheit rundt drifta på Foldsæ/Steinerskulen. Folkestadbyen med sine særeigne butikkar er eit reisemål for dagsturar for hytteeigarar og leigarar i nabokommunane. Prosjektet Økoløft i Fyresdal er blitt avslutta, sluttrapport er sendt. Sekretærarbeid i arbeidsgruppa for vegnamnprosjektet. Det er gjennomført fem arbeidsmøte og eit møte med Statens Kartverk, folkemøte med grendelaga og Sogelaget. Sekretæren deltok på Statens Kartverk sitt kurs i adressevegleiaren. Forslaga er sendt ut på høyring. Rekrutteringsprosjektet i samarbeid med Placement blei starta i slutten av året. 12

13 Skogbruk, landbruk og viltforvaltning Skogbruk Skogbruket fekk ein gledeleg oppsving med avverking tilsvarande slutten av talet. Høg avverking skaper positive ringverknadar for m.a. investeringsgraden i skogen. Ungskogpleie, tynning, og ikkje minst vegbygging fekk auka fokus. Auka aktivitet skuldast i stor grad nye skogbruksplanar i kommunen, kombinert med gode rammebetingelsar lokalt og nasjonalt. Prosjektet Utsiktsrydding i Fyresdal blei sett i gang, med særs flott resultat langs Fv355 over Våmur Tømmerleverandørar Snitt m3 pr leverandør Snittpris pr m Avverka m Bruttoverdi (i 1000 kr) Tilskot næring og miljøtiltak Skogpleie: Skogvegar: Tynna dekar Innbetala til skogfond Utbetala frå skogfond (investering i skogbruket) Totalt daa. blei avstandsregulert, og det blei sett ut ca planter. Alle skogkulturtiltak blei støtta med 30 % tilskot frå Fylkesmannen. Det blei bygd m. ny skogsbilveg, og m. bilveg blei rusta opp. Jordbruk Landbruket har slite med bruksnedleggingar og reduksjon i dyretal. Mange område er no mest utan dyr. LT-utvalet har handsama tre konsesjonssaker og to konsesjonssaker om tilleggsareal, samt fem delingssaker. Det er gjennomført ein fjøsrunde der føremålet var å sjå på bygningar med omsyn på ombygging kontra nybygg til husdyrproduksjon. Tilbodet gjekk ut til alle gardbrukarane i kommunen. Det resulterte i ein søknad om BU-tilskot, men det er truleg fleire som har fått ny kunnskap og motivasjon og er i startgropa. To gardbrukarar har fått innvilga tilskot frå Innovasjon Norge til ombygging av fjøs Jordbruksareal i drift, da Søkjarar av produksjonstilskot Vinterfødde sau pr 1/ Talet på bruk med sau Tal kyr pr 31/ Talet på bruk med mjølk

14 Rovvilt Det har vore registrert ulv i beiteområda våre. Berre tre utanbygds sau er godkjent ulvetapt, då det er vanskeleg å bevise tapsårsaker av eldre funn. I tillegg er det mykje tap grunna gaupe. Erstatning for tap av sau tal på søknadar tal dyr innvilga erstatning Det er mykje utanbygds sau på sommarbeite i Fyresdal som ikkje kjem med i denne statistikken. Dei åtte søknadane i år har søkt erstatning for tap på 162 småfe (sau og lam). Normaltapet, dvs. forventa tap av ymse årsaker, er 50 sau/lam, medan berre 81 er erstatta. 31 er det ikkje utbetala erstatning for. I kjente tilfeller er der og tap som det ikkje er søkt erstatning for. Gapet mellom erstatta og faktisk tap er difor større enn det som kjem fram av statistikken. Utmark Under årets elgjakt blei det skote 234 dyr, 75 % av tildelt kvote. Fjellgardane og Roan Storvald hadde med bakgrunn i store beiteskader på ungskogen, moglegheit for vinterjakt i januar. 11 dyr blei skote i denne perioden. Elgstamma er framleis prega av dårleg kondisjon, med små dyr og få kalvar pr. ku. Sjølv om elgtettheten er redusera frå 1100 (2003) til under 800 dyr etter jakt i 2010, er framleis beitetilgangen knapphetsfaktoren i fleire områder. Motorferdsel i utmark Saker vedkomande motorisert ferdsel er om lag på nivå med tidlegare år. Det er ca. 400 gyldige snoskuterløyver i kommunen. Motorisert ferdsel på barmark handhevast strengt, og samtlege av desse søknadane blir handsama i LT-utvalet. Antal søknadar handsama: 5 Delegert administrasjon 6 Politisk vedtak Det blei bare skote sju hjort, og sett svært lite utover dette. Dette var ein overraskande nedgang, då 2009 ga oss indikatorar på at stamma av hjort var sterkt aukande. Det er skote 49 rådyr i år. Dette er på nivå med føregåande år. Det blei observert fleire gauper og ei hogaupe blei felt. Villreinstamma i Setesdal Austhei er i sterk vekst. Stamma tel truleg kring 2000 dyr. Det blei difor tildela ei rekordhøg kvote på 1113 dyr, av desse vart 504 dyr felt. Fyresdal blei tildelt 296 kort, felling på 93 dyr, 31,4%. I Våmur-Roan Villreinområde er stamma rekna til å vere ca. 200 dyr. Det blei felt 38 dyr av ei kvote på 50, 76 %. 14

15 Avdeling for fellestenester Mål - innføre ny versjon av nettsida - starte arbeidet med markedsføringsstrategi - utarbeide risiko og sårbarhetsanalyser - innføre reglement for innkreving - innføre reglement for innkjøp - innføre arkivplan for heile organisasjonen - gjennomgang av PPR - gjennomføre kompetanseheving Økonomi Fellestenster Tala i diagrammet svarar til tala i tabell side 4. UTGIFT INNTEKT Gjennomføre kompetanseheving Det er tilbudt internopplæring for alle sektorane i ephorte to gonger, agresso ein gong og excel ein gong. Det er lite oppslutning om desse tilboda. Fellestenesta fekk midlar frå opplæringspotten, ei byrja på utdanning i arkiv. Kompetanseheving elles har vore opplæring innan skatt, arbeidsrett, turnusprogrammet på POS, arkiv, valforum, samhandling og hovedavtale. Nedgangen på utgiftssida skuldast pensjonskostander og premieavvik. Den generelle drifta på sektoren har vore i samsvar med budsjett og det er ikkje spesielle avvik gjennom året. Markedsføringsstrategi - ikkje gjennomført. Arbeidet med risiko og sårbarhetsanalyser er starta og ein har hatt fokus på dette gjennom hausten. Reglement for innkreving er påbyrja, ikkje fullført. Det er utarbeidd rutiner for innkreving. Innkjøpsreglement er laga og vedteke i kommunestyret i juni og gjeldane frå 1.juli. Alle sektorane er blitt meir oppmerksame på innkjøp og avtaler kring dette. Arkivplanarbeidet er godt i gang. Mange rutinar er på plass og godkjende av leiargruppa. Ein del arkivseriar er registrerte. Personalpolitiske retningsliner (PPR) blei vedtekne i kommunestyret i desember. Arbeidsgruppa her har vore samansett av politikar, tillitsvalde og administrasjon. PPR er nå i ei enklare utgåve og ryddigare. Det største endringa er endring i arbeidstid, lengre sommartid, og nokre reduksjonar i permisjonsreglementet. 15

16 Fellestenesta har hatt lærling i vårhalvåret som tok fagprøve i juli. Ny lærling byrja i september. Heimeside Det er innført ny versjon av heimesida og fleire avdelingar er godt i gang med levande sider på sitt område. Utdrag frå Noreg.no si undersøking av nettstader i Noreg. Kommune Tilgjengelighet Brukar tilpasning Nyttig innhald Fyresdal 60 % 73 % 75 % 70 % Vinje 60 % 52 % 83 % 66 % Nissedal 57 % 70 % 67 % 65 % Kviteseid 57 % 67 % 58 % 61 % Tokke 40 % 58 % 50 % 49 % Seljord 63 % 58 % 28 % 48 % Gjennomsnitt Antall stjerner Gjennomsnittet har auka frå 43% i 2007 til 70 % i I forbindelse med etablering av sida hadde vi fokus på krava frå Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) som gjennomfører målingar av offentlege nettsider ein gong kvart år. DIFI har fokus på universell utforming og tilgjenge. Resultatet har gitt oss 5 av 6 moglege stjerner og vi er best av Vest-Telemark kommunane. Ein del av nettsida og innbyggardialogen er etablering av kommunen på facebook. Det var ein suksess og pr hadde vi 732 tilhengarar, dette er 54 % av innbyggartalet i kommunen. Vi er då 3. størst i Noreg på antal tilhengarar i forhold til innbyggartal. 16

17 Sektor for helse og omsorg Mål - dagsentertilbod til heimebuande brukarar vidareførast - aktivitets- og jobbtilbod for unge funksjonshemma vidareførast - butilbod for unge funksjonshemma styrkast - oppbygging av felles internkontrollsystem i sektoren - systematisk kompetanseheving - styrke leiarfunksjonar - stabil helseteneste med god kompetanse - styrkje samhandling mellom tenester internt og eksternt - utarbeide rutiner for samordning av individuell plan og ansvarsgrupper - dagens nivå på tenestetilbod til demente vidareførast - planlegging og prosjektering av nytt fellesareal med tilrettelagt uteareal til avdeling for demente - kompetanseheving innan demensomsorg Styrke leiarfunksjonar Oppstart av prosjekt Arbeidsfordeling mellom pleie og omsorg og fellestenesta oktober april Omorganisering av tiltak for utviklingshemma, ansvar er flytt til aktivitetsavdelinga. I pleie og omsorg er det gjennomført eit omfattande internundervisningsprogram. I avd. helse er det gjennomført kortare kurs og internopplæring. Deltaking i nettverk, i Telemark. 2 i nettverk for palliasjon 2 i nettverk for demensomsorg. Økonomi Sektor for helse og omsorg Tala i diagrammet svarar til tala i tabell side 4. UTGIFT INNTEKT Sektoren hadde i år eit overskot på om lag kr ,-. Det er lagt ned mykje arbeid i gjennomgang av detaljbudsjett. Vi har fått god nytte av ressursstyringsverktyet GAT, som er eit styringsverktøy i forhold til personell og økonomi. I heile sektoren har det gjennom året vore sterkt redusert vikarinnleige. Dette har medført utfordringar i arbeidsmiljøet og i tenestene. Godt samarbeide mellom avdelingsleiarar har resultert i auka tilskot til styrking og utvikling av tenestene. Barnevern hadde overforbruk på kr ,- grunna auk i varige tiltak. Vidareføring av ressursstyringsverktyet GAT, samt vidareføring av Profil som fagsystem med nye oppgraderingar. Innføringa har teke mykje tid og ressursar og gje gode resultat. Behalde, rekruttere og utvikle fagkompetanse Vi har lukkast bra med rekruttering av fagpersonell og vikarar. På slutten av året var det store utfordringar grunna sjukdom. Sektoren har høg andel tilsette med fagutdanning på alle nivå. Vi har rekruttert unge under utdanning i helsefag til helgestillingar. Systematisk kompetanseheving Fullført vidareutdanning: 1 sjukepleiar rehabilitering/habilitering 60 studiepoeng hjelpepleiar kreftomsorg sjukepleiar sakshandsaming 30 studiepoeng sjukepleiar etikk og kommunikasjon 10 studiepoeng sjukepleiar/psykiatrikoordinator, psykiatri og rus. 1 psykisk helsefagarbeid. 60 studiepoeng. 1 sjukepleiar starta vidareutdanning i eldre og aldring/geriatri 60 studiepoeng HMS og kvalitetssystem Det er arbeidd med ROS-analyse og handlingsplan. Gode tilbakemeldingar på aktivitetstiltak, mange nyttar seg av dette. 17

18 Tenestetilbod til demente Eksisterande tilbod til demente er vidareført, og utvikla noko innafor ramma. Det er etablert individuelt tilbod til demente i samarbeide med aktivitetsavdelinga. Gjennomført arbeide med kvalitetsrutinar og diagnostisering av demente i samarbeid med tilsynslege. Dagtilbod til heimebuande er etablert som deltilbod i samarbeid med heimetenesta. Det har vore arbeidd med planlegging av demensavdeling. Helseteneste Vi har ei stabil helsetjeneste med god kompetanse. Resultatet av dette er auk i tal pasientar som får behandling i heimkommunen. Dette syner seg i lågt forbruk av sjukehustenester, heilt i tråd med Samhandlingsreforma. Helsetenesten har gjennom året hatt eit utstrakt samarbeid med andre sektorar i kommunen, og eksterne samarbeidspartnarar i fyrstelinetenesta. Samhandling mellom tenestene internt og eksternt er styrka. Innbyggjarane i Fyresdal har fått meir heilskaplege tenester. Helsehuset er nå ferdig renovert og har fått ny handikap-vennleg inngang. Helsestasjonen Helsesyster har hatt permisjon. Avdelinga klarte å gjennomføre det viktigaste helseførebyggjande og helsefremjande arbeidet, med delvis vikar. Skuleåret 2010/ 2011 er det 182 elevar Det var 80 barn under skulepliktig alder. Helsetilsynet har hatt tilsyn med barselomsorga i september. Nye tiltak: - koordinator for jamnlege møte med BUP ( barne og ungdoms psykiatrien) - rettleiing til 8.klasse elevar ved bruk av samtaleverktøyet Helsesirkel, saman med jordmor. Legetenester Konsultasjon lege Enkel konsultasjon lege/sjukepleiar Totalt alle kontaktar, notat og brev Legetenesta har vore redusert med 20% stilling Jordmorteneste Jordmor hadde 6 fødslar i år. Tilbod om ungdomshelse er utvida og fleir har bruka det. Jordmor har vore svært aktiv innan førebyggjande helse- og ungdomsarbeid. Jordmor er koordinator for Omsorgsteam. Psykiatritenesta Tenesta har auka ressursbruk innan rusbehandling og familieintervensjon. psykisk/sosial familieintervensjon psykisk helsearbeid for menneske med økonomiske og sosiale vanskar. Psykiatrikoordinator er leiar av Hjelpegruppa ved kriser. Nytt inngangsparti på helsehuset 18

19 Hjelpegruppa ved kriser Tverrfagleg gruppe. Medlemmene er lege, sjukepleiar, psykiatrikoordinator, jordmor, prest. Elles nyttast mellom anna politiet og prostidiakonen. Teamets hovudoppgåve er akutt krisehandtering. Det har vore fleire krevjande oppgåver og teamet har fungert godt. Rutinar og retningsliner er utarbeidde og reviderte. Kriseteamet har samarbeid med krisegruppene i dei andre kommunane i Vest-Telemark. Fysioterapitenesta Med 95% stilling, har det krevd prioritering av pasientar og pasientgrupper framfor forebyggande arbeid. Eit stort mål for fysioterapitenesta er oppnådd. Avdelinga har blitt styrka med 50 % stilling frå Oversikt over enkelt behandlingar Behandlingar/ trening pleie og omsorgstenester Behandlingar på institutt Trenings grupper Fysioterapeuten har hovudansvaret for kontakten med Hjelpemiddelsentralen. Omsorgsteam Omsorgsteam er tverrfagleg gruppe med fokus på barn og ungdom i alderen 0-18 år. Formål med omsorgsteamet er eit lavterskeltilbod til barn og ungdom. Det skal kjenneteiknast av tverrfagleg samarbeid mellom tenestene. Målet er å fremme god helse og førebygge omfang av problem og behovet for hjelp. Omsorgsteam har hatt fleire, og større oppgåver, og resultata har vore gode. Teamet har arrangert natteravn, klubbaktivitet sommarstid, jolebord for ungdom og stormøte om rus. Fengselshelsetenesta Vi har fått auka tilskot og har vidareutvikla tenesta. Vi har hatt 137 konsultasjonar hjå sjukepleiar og 85 konsultasjonar hjå lege. I tillegg kjem administrasjon av medikament, kontakt med andre leger.vi har eit godt samarbeid med betjentane i leiren. Samhandlingsreforma Samhandling i Vest-Telemark er eit 2 årig prosjektsamarbeid mellom Vest-Telemark kommunane og Sjukehuset Telemark HF. Det er tilsett koordinator i 100% stilling i prosjektperioden. Det skal gjennomførast og byggast fram konkrete samarbeidsprosjekt i tråd med føringar i samhandlingsreforma og med pasienten/brukaren i sentrum. Sosialtenesta Mottakarar av tenester etter Lov om sosiale tenester Administrative vedtak etter Lov om sosiale tenester Mottakarar av økonomisk sosialstønad Kvalifiseringsprogram Ein av grunnane til nedgangen er at NAV nå har fått ein del over på frivillig forvaltning av sin økonomi, som inneber at NAV styrer økonomien. 13 personar har motteke støttekontakt /avlastning /treningskontakt. Det har vore 16 støttekontaktar med oppdragsavtaler. Integrering Det kom 14 nye flyktningar. Vi har nå 21 flyktningar i Fyresdal. 19

20 Barnevern Barnevernsamarbeidet i Vest- Telemark, viser til barnevernet si eiga årsmelding. Her nokre tal henta frå denne. Meldingar Under søkingar Tiltak Ikkje avslutta 31/ Det kom 4 meldingar til barnevernet, 3 blei henlagt, 1 gjekk til undersøking og det blei sett inn tiltak. Heimetenesta Heimetenesta har hatt fleire brukarar med behov for omfattande tenester, og høgare andel brukarar under 67 år med samansette og alvorlege, kroniske lidingar. Det stiller store krav til god fagkompetanse på alle nivå og samarbeid internt og eksternt. Fleire brukarar har auka presset på tenester kveld, helg og natt samt dagtilbod. Dette har vore mogleg på grunn av godt fungerande natteneste og dagtilbod og matombringing. Legevakta i Arendal Vi har legevaktsamarbeid med legevakta i Arendal. I og med at avstandane er lange, har Fyresdals befolkning tilbod om open time på legekontoret kvar virkedag. I tillegg har dei moglegheit for å få enkel serviceteneste på POS, etter at legevakta har vore kontakta. Dette er ikkje mykje bruka. Tal frå legevakta i Arendal Sjukepleie telefonar Lege telefonar Lege konsultasjonar Lege besøk Sjukeheimsavdelinga Fleire av våre brukarar har svært høg alder eller er ressurskrevjande brukarar med eit samansett sjukdomsbilete. Mange har stort behov for både medisinsk behandling og pleie. Mange pasientar har fått aktiv medisinsk behandling på POS. Dette krev høg kompetanse hjå personalet, og er mogleg å gjennomføre med god lege- og sjukepleiedekning lokalt og samarbeid med spesialisthelseteneste. I store delar av 2010 har det vore overbelegg på sjukeheimsplass. Tal på brukarar på sjukeheim pr : 21 personar. Aktivitet i pleie og omsorg Heimehjelp brukarar Klientsaker/vedtak Liggedøgn Spreidd busetting er utfordring i forhold til disponering av tilgjengelige ressursar.

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport og rekneskap Årsrapport og rekneskap 2012 Lustrabadet vart opna Korttidsavdelinga vart etablert Bustadfeltet Borhaug i Solvorn Kulturpris til Geirr Vetti Rådmannen, april 2013 Luster kommune - årshjul 2012 - Luster

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE 1 Årsmelding OMSORG HEIMETENESTER (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om OMSORGSAVDELINGA : 1. BU- OG LEVEKÅR Gol kommune skal vera ein kommune

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer