SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012"

Transkript

1 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan Foto: Arnfinn Håverstad

2 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i investeringer 4 5. Statsbudsjettet Søgne kommune 5 6. Eiendomsskatt 9 7. Rådmannens merknader Leserveiledning til tabeller Totaloversikt for økonomiplanen Forutsetninger for økonomiplanen Budsjett for enhetene Servicetorg/bibliotek PP-Tjeneste Sosial/barnevern Barnehage Kompetanseutvikling Felles skole Nygård skole Lunde skole Langenes skole Tangvall skole Tinntjønn skole Helsetjeneste Institusjonstjeneste Hjemmetjeneste Psykisk helsearbeid/habilitering Kultur Ingeniørvesen Arealenhet Brannvesenet Eiendom Fellesutgifter Planavdelingen Renter m.v Investeringsplan Gjeldsutvikling i økonomiplanperioden

3 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Forslag til driftsrammer, investeringsbudsjett og handlingsplan for 2009 i økonomiplanen , er kommunens årsbudsjett for for vedtas, og legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomhet i perioden. 3. I 2009 legges det fram økonomiplan for perioden Eventuelle merinntekter fra skatt, finans og pensjon for 2009, avsettes til bufferfond for saldering av budsjettet for årene etter Eventuelle overskudd når det gjelder driftsregnskapet for vann, avløp, renovasjon, slam og feiing avsettes iht. de retningslinjer som er gitt i reglement for bruk innenfor disse områdene. 6. Rådmannen får fullmakt til å tilpasse driften i samsvar med de vedtatte økonomiske rammer. 7. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune fra og med 2009, med 2 promille av takstgrunnlaget på hver eiendom. Det forutsettes at kommunen pr. år innkrever min. kr 25 mill. eiendomsskatt med reduksjonsfaktor på 10% og kr i bunnfradrag. 1. Saksutredning Budsjettsituasjonen er som kjent alvorlig i kommunen. Kommunen har over en årrekke hatt et aktivitetsnivå/utgiftsnivå som er høyere enn det inntektene kan forsvare. I en slik situasjon må man enten redusere aktivitet/utgiftssnivå eller skaffe høyere inntekter, eller gjennomføre en kombinasjon av disse to tiltakene. I forslaget til økonomiplan ha rådmannen lagt til grunn at Kommunestyret har vedtatt å innføre eiendomsskatt fra 2009 og at det er gitt signaler om at det ikke er ønskelig å redusere tjenestetilbudet vesentlig. Kommunestyret har også signalisert at en ønsker å ha en gjennomgang av organiseringen av kommunen for å se på om det er andre måter å organisere driften på som kan være mer kostnadseffektiv. En overordnet analyse gjennomført av konsulentselskapet Agenda indikerer at det bør være mulig for kommunen å redusere budsjettet med i overkant av 10 mill. kroner dersom dette er ønskelig over en 2-3 års periode. Det er imidlertid viktig å være klar over at en slik reduksjon vil være en kombinasjon av kostnadseffektiviserende tiltak og reduksjon i kvalitet/tjenestetilbud. Kommunen er allerede i gang med å se på pleie- og omsorgsektoren. Det er her kommunen har det størst potensialet for å redusere sine kostnader. I gjennomgangen som nå foregår har det vært viktig for rådmannen å poengtere at man bør tenke langsiktig når man vurderer kostnader, kvalitet og behov. Fokuset for gjennomgangen er ikke hvordan vi skal spare penger, men hvordan vi skal organisere disse tjenestene på en god måte. Den samme tilnærmingen vil 2

4 rådmannen anbefale at følges også når vi nå skal i gang med å se på organiseringen av hele kommunen. Dersom vi får til gode og ryddige prosesser vil vi få fornøyde ansatte og samtidig oppnå en kostnadseffektiv organisering. Kommunen kan ved å trekke med de ansatte opparbeide seg et godt omdømme samtidig som vi bør kunne redusere kostnadene på budsjettet i årene fremover eller frigjøre ressurser til de områdene som det er ønskelig å prioritere. 2. Endringer i drift Rådmannen har tatt utgangspunkt i revidert budsjett for 2008 og videreført de tiltak som er innarbeidet der. For skolenes del er innarbeidet en økning i tiltak til spesialundervisning med ca. kr 2,4 mill. på årsbasis, noe som er gjennomført fra 1/8-08. Likeledes er innarbeidet en styrking av pedagogisk utviklingsarbeid og en tilpasning til de reformer som staten har vedtatt når det gjelder skolene. Rådmannen foreslår også å styrke innsatsen når det gjelder to-språklig fagopplæring og morsmålsopplæring i skolene. Likeledes foreslås at prosjektet med leksehjelp i barneskolene, videreføres fra Det er også lagt inn en styrking av PP-tjensten f.o.m Det er også innarbeidet en økt satsing når det gjelder barnehager, ved oppstart av ny Torvmoen barnehage, nybygging av Sjøstjerna barnehage. Det er et mål at det skal være full barnehagedekning i Når det gjelder pleie- og omsorg viser rådmannen til at det forestas en nærmere gjennomgang av pleie- og omsorgsenhetene i kommunen ved hjelp av konsulentfirmaet Agenda. Rådmannen vil foreslå at en avventer resultatet av denne gjennomgangen før man vurderer eventuelle innstramninger/omprioriteringer innenfor de ulike pleie- og omsorgsenhetene. Første rapport fremlegge i januar Rådmannen har også innarbeidet en økning av vedlikehold i forhold til kommunale bygg. Dette er i samsvar med sentrale føringer for overføringer til kommunesektoren. Ingeniørvesenet er også kompensert for merutgifter bl.a. til vei og gatelys. Likeledes er det tatt hensyn til økte utgifter til brannvesen som følge av bl.a. krav om dagbemmaning i brannvesenet i Søgne. Rådmannen har også lagt inn en viss økning til barnevern og tilbakeført innstrammingene som var gitt i Økte fellesutgifter til interkommunale ordninger, gjennomgang av kommunens organisering, økte forsikringsutgifter, budsjettert lønnsreserve og økte pensjonskostnader, er innarbeidet i rådmannens forslag. Tiltak som ikke er prioritert av rådmannen Det er stort sett ikke medregnet tiltak som gjelder en økning av bemanningen. Dette gjelder bl.a. ønske om økning av bemanning til boligsosialt arbeid, en videre økning av rammetimer til skolene utover inneværende skoleår og en styrking av bemanning i pleie- og omsorgsenhetene utover dagens nivå. Det er heller ikke funnet plass til et styrket driftsnivå utenom lønn i flere av enhetene 3

5 3. Endringer i investeringer Utbygging av bibliotek og rehabilitering av rådhuset med til sammen 50 mill. kr fram til 2010 er det største enkeltprosjektet i forslaget til økonomiplan for Resten av bevilgningen fra 2008 brukes for oppstart i Når NAV flyttes ut av rådhuset, vil rombehovet bli mindre og rådmannen legger tilgrunn at det i første omgang bli en begrenset utbygging i tillegg til rehabilitering av eksisterende bygg. Sjøstjerna barnehage er foreslått totalrenovert og utbygd til en 4-avdelings barnehage i 2009 med 20 mill kr. Under dette arbeidet vil sannsynligvis barnehagen bli stengt og driften må foregå i midlertidige lokaler. Til skolebygg er det for foreslått avsatt 40 mill kr til opprusting av skolebygg og nybygg. 27 mill. kroner av de 40 mill. kroner til skoleformål er forutsatt innenfor den rentekompenasjonsordningen som er foreslått i statsbudsjettet. Prioritering av disse midlene vil komme i forbindelse med skolebruksplanen som er under arbeid. Utvidelse av kirkegården ved Søgne gamle kirke er foreslått i 2010 og Til ekstraordinær opprusting av kommunale bygg er det foreslått 5 mill. kroner i 2011 og Tidligere overskridelser på kr for kunstgressbanen og tilsvarende for institusjon, og 0,8 mill. kroner for Stendalbygget på SGP er lagt inn i økonomiplanen. Til nytt bofellesskap for psykisk utviklingshemmede i Tangveien på Tangvall er det foreslått 7,5 mill. kroner i Bevilgningen til idrettsanlegg med 0,5 mill. kroner pr år er foreslått endret til å kunne omfatte andre kulturformål. For 2009 vil kroner gå til idrettsformål og resten til kulturtiltak. Det er blant annet foreslått å investere i en permanent utstilling av Solfunnet i Søgne. Asfaltering av kommunale veger er forelått økt fra kroner i 2008 til kroner pr år i økonomiplanperioden. I tillegg til investeringer innenfor VAR-området er det foreslått en ramme på kroner til investeringer innenfor ingeniørvesenets arbeidsområde. Kommunen har ikke solgt så mye eiendommer som forutsatt i forrige økonomiplan. Det fører til at det må tas opp lån i 2009 på 5 mill. kroner for å dekke investeringer som var forutsatt dekket med tomtesalg. I 2011 vil kommunen ha en betydelig lånegjeld på ca. 461 mill. kr. Renter og avdrag vil være tyngende utgifter framover. Rådmannen prioriterer følgende store investeringer i økonomiplanperioden rehabilitering av rådhuset og utbygging bibliotek, oppstart 2009, 2010 kirkegårdsutvidelse Søgne gamle kirke, 2009, 2010 utvidelse og opprusting av barneskoler 2010, 2011, 2012 Sjøstjerna barnehage ny 4-avdelings barnehage, 2009 sosialboliger 2010, 2011 og 2012 bofellesskap for psykisk utviklingshemmede, 2012 rehabilitering av kommunale bygg, 2011, 2012 flyktningbolig i 2009 og 2011 investering etter IKT-planen investering IT-skolene finansiering av overskridelser for rehabilitering av Stendalbygget, kunstgressbanen og institusjonsutbygging oppfølging av idrettsplanen/kulturtiltak

6 investeringer i vann- og avløpsnettet ramme innvesteringer ingeniørvesenet flytting av gjenvinningsstasjonen til Høllen Vest, restfinansiering i 2009 Rådmannen har ikke funnet plass i økonomiplanen til følgende investeringer Det er ikke rom for alle foreslåtte investeringer innenfor skolesektoren. På grunn av at det foreløpig er avsatt en ramme, og at prioriteringene vil komme i skolebruksplanen, er det ikke laget oversikt over investeringer innfor skole som rådmannen ikke har funnet plass til. Det samme gjelder innenfor ingeniørvesenet hvor det er avsatt en mindre investeringsramme enn det som det er behov for. Oppgradering av kommunens bygninger og anlegg er prioritert, men det er ikke tilstrekkelig med midler for å opprettholde standarden. for og budsjettet for 2009 baserer seg på ovennevnte og følgende forutsetninger. 4. Statsbudsjettet Søgne kommune I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009 er det lagt opp til en realvekst i kommunesktorens samlede inntekter på 8,4 mrd. kroner. Dette tilsvarer 3 %. Regjeringens budsjettopplegg innebærer at veksten i samlede inntekter blir 900 mill. kroner høyere enn varslet i kommuneproposisjonen i vår. Det ble da varslet en vekst i samlede inntekter på mellom 7 og 7,5 mrd. kroner. For kommunene isolert sett er det lagt opp til en nominell vekst i frie inntekter på 6,3 %. For Søgne kommune er veksten beregnet til 7,0 %. Ved beregning av realvekst i kommunenes inntekter i 2009 legges det til grunn en pris- og lønnsvekst på 4,5 % på kommunal tjenesteyting. Dette gir en realvekst for kommunene på 1,8 %. Pris- og lønnsveksten (deflatoren) er sammensatt av en lønnsvekst på 5,0 % og en prisvekst på 3,6 %. I Regjeringens forslag til statsbudsjett er det kommunal skatteøret oppjustert med 0,75 % til 12,80 %. Skatteøren er tilpasset forutsetningen om at skattenes andel av de samlede inntektene skal reduseres fra 47,2 % i 2008 til 45 % i Økningen i skattøren har sammenheng med avviklingen av den kommunale selskapsskatten. De inntektene kommunene mister ved avvikling av den kommunale selskapsskatten kompenseres med en økning i skatteøren for personlige skatteytere. Regjeringen har i statsbudsjettet økt forutsetningene for kommunesektorens skattevekst i 2008 med 1 mrd. kroner i forhold til revidert nasjonalbudsjett. Oppjusteringen fordeler seg med 900 mill. kroner til kommunene og 100 mill. kroner til fylkeskommunene. Ekstrainntektene beholdes av kommunesektoren i 2008, men videreføres ikke i anslaget for Anslått skattevekst for 2008 er etter denne endingen anslått til 5,0 %. Prisveksten for 2008 er oppjustert fra 4,8 % til 5,6 %. Dette skyldes blant annet lønnsoppgjøret. Oppjusteringen av prisveksten medfører isolert sett at realverdien av kommunesktorens inntekter reduseres med 2 mrd. kroner. Samlet sett innebærer dette at den reelle inntektsveksten for 2008 blir noe svakere enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett. 5

7 Føringer i statsbudsjettet De frie inntektene skal gi rom for flere årsverk i pleie- og omsorg. De skal også gi rom for å starte oppbyggingen av dagtilbud til demente i Veksten i frie inntekter skal også dekke kommunenes merutgifter knyttet til NAV-reformen. Veiledende satser for økonomisk sosialhjelp økes med 5 % i Innslagspunktet for beregning av tilskudd til ressurskrevende brukere prisjusteres og vil i 2009 bli på kroner. I grunnskolen legges det til rette for forsterket opplæring på trinn og to timer fysisk aktivitet på barnetrinnet. De tidligere innfasede midlene til forsterket opplæring videreføres i (Ingen ny bevilgning i 2009). Midler til fysisk aktivitet på barnetrinnet er lagt inn i rammetilskuddet. Helårsvirkningen av timetallsøkningen i 2008 er også innarbeidet i rammetilskuddet. Det tas sikte på å innføre en lovfestet rett til barnehageplass fra Foreldrebetalingen for en barnehageplass foreslås videreført på samme nominelle nivå som i 2008 helt frem til målet om maksimalpris på kroner (2005 kroner) er nådd. Satsene for tilskudd til barnehageplasser i midlertidige lokaler videreføres på samme nivå som i Det etableres en rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg. Ordningen skal vare 8 år og det tas sikte på en total investeringsramme på 15 mrd. kroner. I 2009 gis en rentekompensasjon innenfor en låneramme på 2 mrd. kroner. Det etableres også en rentekompensasjonsordning for norske kirker. I 2009 gis rentekompensasjon innenfor en investeringsramme på 800 mill. kroner. For Søgne innebærer dette kr. 27 mill. som grunnlag for rentekompensasjon skoleanlegg og 2,5 mill. som grunnlag for kirkebygg. Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser videreføres og det foreslås å gi tilsagn til 1000 nye enheter i Det settes et kostnadstak i 2009 på 2,088 mill. kroner pr omsorgsbolig/sykehjemsplass. Skatt- og rammetilskudd I kommuneproposisjonen for 2009 (St.prp. nr. 57 ( )) ble det lagt fram et nytt inntektssystem for kommunene. Elementer i det nye inntektssystemet er redusert skatteandel, økt inntektsutjevning, avvikling av den kommunale selskapsskatten, omlegging av de regionalpolitiske tilskuddene og innføring av et hovedstadstilskudd til Oslos kommunale del av rammetilskuddet. I tillegg erstattes dagens overgangsordning med et inntektsgarantitilskudd. Kommunens inntektsanslag for perioden er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009 og en skattevekst på 0,8 % over landsgjennomsnittet. Merverdikompensasjon I kommuneproposisjonen for 2008 var det foreslått at merverdikompensasjon fra investeringer fra 2009 skulle inntektsføres i investeringsregnskapet, mot tidligere i driftsregnskapet. Dette er nå utsatt til Det legges opp til en overgangsordning der minimum 20 % av merverdiavgiftskompensasjonen føres i investering fra og med For 2011 skal minimum 40 % overføres, fra 2012 minimum 60 % og fra

8 minimum 80 %. Fra og med 2014 skal merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer i sin helhet føres i investeringsregnskapet. Rådmannen foreslår imidlertid å gjennomføre overgangen ved å budsjettere merverdikompensasjonen fra investeringer i investeringsbudsjettet på følgende måte: Investeringsmerverdiavgiften stipuleres til 5 mill. kroner i 2009 hvorav 2 mill. kroner overføres til investeringsbudsjettet. Videre 9 mill. kroner i 2010 hvorav 5 mill. kroner går til investeringsbudsjettet, 5 mill. koner i 2011 med 4 mill. koner til investeringer og 6 mill. kroner med 5 mill. kroner til investeringsbudsjettet i Dette innebærer en tilsvarende reduksjon av lånefinansieringen i investeringsbudsjettet, og dermed et lavere gjeldstrykk enn man ellers ville hatt. Pris- og lønnsvekst Regjeringen legger i statsbudsjettet for 2009 opp til et anslag for lønnsveksten på 5,0 % og prisvekst på 3,6 %. I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er det samme anslaget for lønnsvekst benyttet. Enhetene er ikke kompensert for prisvekst noe som innebærer en ren innstramning. Derimot er det kompensert for enkelte utgifter som strøm, forsikringer mv under fellesutgifter i tillegg til tiltakene som ligger under de ulike enhetene. Det er lagt inn helårsvirkning med 5% på de ulike lønnskonti i forhold til oppdatert lønn i Videre er det avsatt en sentral pott på kr. 6.5 mill til å ta høyde for resultatet av kapittel 4 forhandlingene i 2008 og kapittel 3 og kapittel 5 forhandlingene i Pensjonskostnader Kommunens pensjonsutgifter i 2008 er estimert å øke med i underkant av 2 mill. kroner. Dette henger sammen med høyere faktiske lønnsutgifter enn opprinnelig budsjettert. Helårseffekten av lønnsoppgjøret i 2008 samt en fortsatt høy forventet vekst i lønnsreguleringene i 2009 bidrar til en ytterligere økning i budsjetterte pensjonskostnader i Prognosen tilsier en økning i pensjonskostnadene på 5 mill. kroner i 2009, til totalt 35.6 mill. kroner. Arbeidsgivers andel av pensjonskostnader for 2009 beregnet til 19,4 % av faste lønnsutgifter. Lønnstakers andel er på 2,0 %. Premieavvik Pensjonskostnad er et regnskapsmessig begrep og må benyttes entydig mot regnskapsføring av beregnet pensjonskostnad, og ikke for å beskrive pensjonspremien. Pensjonskostnaden er en aktuarberegnet størrelse der forutsetningene som legges til grunn, fastsettes av departementet. Kostnaden beregnes på basis av den pensjonsrettighet som opptjenes i løpet av et år hensynstatt fremtidig lønnsvekst og G-regulering, samt at en forventet avkastning på pensjonsmidlene blir fratrukket. Premieavvik er forskjellen mellom innbetalt pensjonspremie og aktuarberegnet pensjonskostnad. Når innbetalt pensjonspremie er større enn pensjonskostnad, skal premieavviket inntektsføres i regnskapsåret. Saldoen på opparbeidet premieavvik i balansen utgiftsføres med 1/15 de påfølgende regnskapsår. 7

9 Rente- og avdragsforutsetninger For alle årene i økonomiplanen er det lagt til grunnen rente på 6 % på kommunens lån med løpende rente. Budsjetterte låneopptak forskyves i den grad kommunens driftslikviditet gir rom for det. Forsinkete låneopptak er tatt hensyn til i beregningen av årlige renter og avdrag i handlingsprogramperioden. Økt rentenivå medfører også høyere renteinntekter på kommunens bankinnskudd og andre likviditetsmessige plasseringer, og renteinntektene øker derfor med vel 0.7 mill. kroner årlig fra I økonomiplanen er det lagt opp til grunn av det betales avdrag på omtrent samme nivå som avskrivningene i kommunen. Finansforvaltning Forvaltningsfondet Den langsiktige målsetningen for forvaltningsfondet er at kapitalens avkastning skal benyttes til å opprettholde realverdien av Grunnfondet. Den overskytende delen av avkastningen skal brukes til beste for innbyggerne i Søgne kommune. Forvaltningsfondet har siden oppstartingen i 2003 og frem til utgangen av 20 hatt en avkastning på 30.8 mill. kroner. Meravkastningen i forhold til vanlig bankrente er på i overkant av 11 millioner kroner i perioden. Den negative utviklingen det siste året har redusert denne meravkastningen til 2.2 mill. kroner pr Søgne kommune har etter opprettelsen av fondet hatt en meget anstrengt økonomisk situasjon. På grunn av kommunale regnskapsregler har det ikke vært mulig å gjøre avsetninger som har gjort at man har kunnet opprettholde realverdien i fondet. Stresstest utført på bakgrunn av fondets størrelse og risiko som tas med sammensetningen av 80% i obligasjoner og 20% i globale aksjer tilsier en bufferkapital på 6,0 millioner kroner. Det har siden oppstarten vært mulig og avsette i overkant av 2,0 millioner til et slikt bufferfond, men disse ble brukt ved budsjettrevisjonen 1. kvartal Dette betyr at kommunen pr. i dag står uten bufferfond for å ta høyde for svingninger i finansmarkedene. Dette betyr at et eventuelt negativt resultat, sett i forhold til budsjett, vil slå rett inn i resultatregnskapet. I forslaget til økonomiplan er det heller ikke i år satt av tilstrekkelige midler til å opprettholde realverdien på avsatt kapital eller til et eget bufferfond. Det forslås imidlertid å sette av 4 mill. kroner til et generelt disposisjonsfond pr. år. Agder Energi Aksjene i Agder Energi har siden salget av deler av aksjene i 2003 og frem til utgangen av 20 gitt et utbytte på 35 mill. kroner som er kjørt inn i driftsregnskapet. Disposisjonsfond/bufferfond Kommunen står i dag uten disposisjonsfond/bufferfond som kommunen kan benytte for å takle uforutsette utgifter og svingninger i rentenivå, finansinntekter, skatteinntekter, premieavvik og lønnsutgifter. Dette skaper en uholdbar situasjon fordi man da fortløpene må tilpasse drift for å skape balanse i budsjettet med de kostnadene dette fører med seg. Kommunen bør ha som mål å bygge opp en bufferkapital på minst 15 mill. kroner. 8

10 5. Eiendomsskatt Eiendomsskatt utskrives med hjemmel i lov om eigedomsskatt til kommunane, og det er kommunestyret som avgjør om det skal skrives ut eiendomsskatt. Kommunestyret fastsetter hvert år i sammenheng med budsjettet hva slags satser som skal benyttes i forbindelse med utskriving av eiendomsskatt. Eiendomsskatten skal være minst 2 promille og ikke mer enn 7 promille av takstgrunnlaget. Det første året må satsen ikke være større enn 2 promille. Fristen for å skrive ut eiendomsskatt er 1. mars i skatteåret. Ved første gangs innføring må takseringen være avsluttet innen utgangen av juni i skatteåret. Ved innføring av bunnfradrag er fristen 1. april. Det må avgjøres hvilket prosentfradrag fra omsetningsverdi som skal legges til grunn for utskriving av eiendomsskatt. Dette fradraget blir stående i 10 år. For ytterligere detaljer vises det til sak til kommunestyret, K-45/08 av Arbeidet med å sette takst på eiendommene i kommunen er nå i gang. Det knytter seg størst usikkerhet til hvilket skattegrunnlag takstene vil gi for fritid og næring. Følgende antall enheter og anslag på snittverdier ligger til grunn for rådmannens anslag for eiendomsskatten. Disse tallene bygger på den kalibreringen som nå er foretatt og erfaring fra tilsvarende kommuner. Tallene vil fortløpende bli oppdatert i forbindelse med det arbeidet som nå pågår. Antall Boenheter Snittverdi Bolig Fritid Næring Verk og bruk Dersom en ikke benytter bunnfradrag eller innfører en prosentvis reduksjonsfaktor vil en på bakgrunn av disse tallene kunne få inn rundt 35 mill. kroner i eiendomsskatt. Gjennomsnittelig eiendomsskatt for en bolig og en fritidseiendom ville da ha blitt på henholdsvis 5000 og 8000 kroner. Som det fremgår av økonomiplanen har kommunen behov for å få inn minst 25 mill. kroner i eiendomsskatt for å få et bærekraftig budsjett. Det er flere mulige profiler på skatteforslaget som kan få inn et beløp i denne størrelsesordenen. En mulighet er å innføre en reduksjonsfaktor på 20 % og et bunnfradrag på kroner. Gjennomsnittelig eiendomsskatt for en bolig og en fritidseiendom ville da bli på henholdsvis 3600 og 6000 kroner. En annen mulighet er å innføre en reduksjonsfaktor på 10 % og et bunnfradrag på kroner. Gjennomsnittelig eiendomsskatt for en bolig og en fritidseiendom ville da bli på henholdsvis 3500 og 6200 kroner. Som det fremgår vil ikke de to alternativene ha stor innvirkning på snittallene. Et høyt bunnfradrag reduserer skatten for de boligene med lav verdi og en høy reduksjonsfaktor vil ha størst effekt for de boligene med høy verdi. En bolig til en verdi på 1,5 mill. kroner vil få henholdsvis 1700 og 2000 i eiendomsskatt under de to alternativene. En bolig til 6 mill. kroner vil få henholdsvis 9800 og 9200 i 9

11 eiendomsskatt under de to alternativene. For å gi eiendomsskatten en sosial profil vil rådmannen anbefale at man går for sistnevnte alternativ. Selv om kommunestyret nå fatter vedtak om reduksjonsfaktor og bunnfradrag i forbindelse med budsjettet for 2009, vil det være mulig å justere tallene i løpet av 1. kvartal 2009 i forbindelse med et eventuelt revidert budsjett. Dette kan bli aktuelt når det samlede takstgrunnlag er klart etter avsluttet taksering. 6. Rådmannens merknader Til tross for at det nå innføreres eiendomsskatt står kommunen overfor betydelige utfordringer. Som det fremgår av gjennomgangen av de ulike tjenesteområdene er det en rekke tiltak, både på drift og investeringssiden, herunder utgifter til nye ressurskrevende brukere som det ikke er blitt funnet rom for. Økonomiplanen gir således for en rekke enheter et strammere budsjett enn det de har hatt i Søgne kommune har gjennomført store investeringer både innenfor oppvekstsektoren, helse og omsorg og kultursektoren de senere årene. Det vil fortsatt være behov for investeringer som følge av fortsatt befolkningsvekst, men også for å rehabilitere eldre bygninger. En stadig større andel av investeringene har vært finansiert med lån, og Søgne kommune har opparbeidet seg en betydelig lånegjeld. Betjening av renter og avdrag, som skal dekkes over driftsbudsjettet, legger beslag på en stadig større andel av driftsinntektene. Målt i andel av samlede driftsinntekter utgjør rente- og avdragsbelastningen 9.9% i For å møte de utfordringene vi står overfor vil det kreves både klare politiske prioriteringer og en tjenesteutvikling som i langt større grad evner å samordne ressurser og tilbud overfor individuelle brukere og grupper av brukere. Innholdet av begrepet godt nok må utvikles i et nært samspill mellom bruker, politikk og fag. Her vil det være nødvendig å søke alternativer, både i forhold til etablerte og kjente løsninger. Dette vil innebære nye samarbeidsmodeller med næringsliv, kommuner og andre offentlige etater enn de vi i dag har etablert. Videre er det naturlig å søke nye samarbeidsmodeller for løsning av ulike samfunnsoppgaver i et forpliktende samarbeid med frivillige organisasjoner. I den gjennomgangen vi nå skal ha av kommunen må vi søke å legge et fundament for en omstilling av dagens drift som møter morgendagens økonomiske rammer og behov i befolkningen. Dette er imidlertid en prosess som krever langsiktighet og tydelig styring fra kommunens politiske ledelse. Den alt overveiende del av kommunens tjenesteproduksjon er rettighetsbasert og forankret i et lovverk som sikrer og ivaretar individuelle rettigheter. Endringer i etablert tjenesteyting er en omfattende prosess som krever tid, og kan ikke legitimeres i endrede økonomiske forutsetninger på kommunens hånd alene. Forventningsavklaring, forpliktende dialog og samhandling mellom brukere, pårørende, politisk ledelse og representanter for aktuelle tjenester blir sentralt. Prosessene som vi vil stå overfor de kommende år, må sikre kvalitative tjenester innen en økonomisk ansvarlig ramme. I den kommende gjennomgangen vil det bli lagt avgjørende vekt på å mobilisere til en bred deltakelse gjennom hele organisasjonen. Den gode ambisjon vil være å mobilisere vår kollektive kompetanse, 10

12 i forhold til de utfordringer som organisasjonen skal løse de kommende år; både overfor innbyggere, brukere og egne medarbeidere. 7. Leserveiledning til tabeller I saksframlegget til økonomiplanen kommer hovedpunktene i rådmannens forslag fram. Resten av dokumentet skal utdype disse hovedpunktene. En del forhold er omtalt flere steder for de som ikke leser hele dokumentet fra perm til perm. Utgangspunktet for denne økonomiplanen er oppdatert budsjett for I økonomiplanen tar vi med endringer som er foreslått ut fra oppdatert budsjett for Hvis et område ikke er kommentert spesielt, betyr det at det videreføres i 2009 som i Noen enheter som ikke har fått økninger i 2008 får ekstra utgifter i For å dekke disse, må det foretas omprioriteringer innenfor eksisterende drift. Det kan føre til nedskjæringer på noen områder. Økonomiplanen er bygd opp ut fra omorganiseringen i Søgne 2000 med selvstendige enheter, men med ansvars -inndelingen i bunnen. Det er gjort for å holde oversikt i forhold til historisk utvikling og for å følge mal til nasjonal rapportering fra kommunene til staten; KOSTRA. Det betyr at noen enheter kan få sitt budsjett fordelt på flere ansvar, f.eks kompetanseenheten der flyktninge-delen ligger under tidligere sentraladministrasjon og kompetansedelen ligger under tidligere oppvekst. Under hver enhet og hovedansvar, er det gitt korte kommentarer for hva som er prioritert innenfor drift. Videre er det vist hvilke tiltak enhetene har ønsket å få med i økonomiplanen, men som ikke er blitt prioritert. Her er både driftstiltak og investeringer tatt med. Prioriterte investeringer er kommentert under hvert ansvar Enhetene har utarbeidet sine forslag til økonomiplan. Disse er trykt opp i et eget hefte. Ikke alle tiltakene som enhetene har prioritert, er tatt med på lista over Hva som ikke er prioritert. I de tabellene som inngår i økonomiplanen er det i de fleste sammenhenger brukt tall i 1000 kr. Siffer som 76* eller henviser til poster i budsjettet. Balansen i forslaget til økonomiplanen framgår av bunnlinjen på hovedoversikten på side 12. Det er også benyttet noe statistikk (Agenda - basert på Kostra-tall, SSB). 11

13 8. TOTALOVERSIKT FOR ØKONOMIPLANEN Budsjettskjema 1A - Til fordeling drift Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter 5 Andre generelle statstilskudd Kompensasjonstilskudd sykehjem/omsorgsboliger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirkebygg Investeringskompensasjon reform ' Tilskudd ressurskrevende tjenester Integreringstilskudd flyktninger Psykiatrimidler (i rammetilskuddet f.o.m. '09) Momskompensasjon fra investeringsutgifter Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Utbytte Agder energi AS Utbytte kraftfond Renteinnt. Overskuddslikviditet Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Renteutgifter på eksisterende gjeld Avdrag på lån Avdrag på eksisterende gjeld Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års regnskapsmessige merforbruk 12 Til ubundne avsetninger (disp.fond) Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk 15 Bruk av ubundne avsetninger (disp.fond) Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk (+) / mindreforbruk (-)

14 Utvikling netto driftsresultat Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Netto driftsresultat Driftsinntekter ,06 % 1,51 % 2,16 % 1,95 % 2,15 % BUDSJETTSKJEMA 1B I SAMMENDRAG NETTORAMMER (=UTGIFTER MINUS INNTEKTER) FOR ENHETENE/RAMMEOMRÅDER Budsjett Budsjett Prognose Prognose Prognose Servicetorg/Bibliotek PP-Tjeneste Sosial- og barneverntjeneste Barnehager Kompetanseutvikling Nygård skole Lunde skole Langenes skole Tånevig skole Tangvall skole Tinntjønn skole Helsetjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Psykisk helsearbeid og habilitering Kultur Ingeniørvesenet Arealenheten Søgne og Greipstad brannvesen Eiendomsenhet Plansjefen Felles skole Diverse fordelingsutgifter/inntekter Øvrige ansvar sentraladministrasjonen Samlede midler fordelt til drift

15 Differansen revidert budsjett 2008 budsjett 2009 for enhetene Justert bud. Forslag Økning Driftsbud på årsbasis v/ Driftsbudsjtt 2009 Driftsbudsjett iflg. oppr. vedtak utg. av 2. Tertial Øk-plan rev Servicetorg/Bibliotek PP-Tjeneste Sosial- og barneverntjeneste Barnehager Kompetanseutvikling Nygård skole Lunde skole Langenes skole Tangvall skole Tinntjønn skole Helsetjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Psykisk helsearbeid og habilitering Kultur Ingeniørvesenet Arealenheten Søgne og Greipstad brannvesen Eiendomsenhet Plansjefen Felles skole Diverse fordelingsutgifter/inntekter Øvrige ansvar sentraladministrasjonen Samlede midler fordelt til drift Hovedtall differanse revidert budsjett budsjett 2009 Differanse i drift av enhetene Økning frie inntekter (Skatt og rammetilskudd) Andre generelle statstilskudd er økt (Teknisk tilpasning av budsjettet) Differanse netto finans 5998 Avsetning til buffer 4000 Bortfall av bruk av fond (Kraftfond+Restoverskudd) - det er ingen fond igjen i kommunen 3694 Overføre kapitalmerverdiavgift fra drift til kapital (Burde vært 5.0 mill) 2000 SUM

16 9. FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN Kommunens inntekter består av: skatt på inntekter fra innbyggerne eiendomsskatt rammeoverføring fra staten gebyrer for kommunale tjenester renteinntekter andre tilskudd og refusjoner finansinntekter SKATT Skatt Søgne kommune Forventet økning 08/09 9,83 % Skatteinntekter - endring i % 0,00 % Endring i % økpl.-perioden 0,82 % RAMMETILSKUDD Psykiatritilskuddet Innbyggertilskudd Netto inntektsutgjevning Utgiftsutjevnende tilskudd eller trekk Selskapsskatt Bykletrekk Overgangsordninger INGAR (fra 2009) Utenfor overgangsord(inkl oppgavediff) Ordinært skjønn Veksttilskudd Prognose samlet rammetilskudd (ekskl. ord. Skjønn) Skjønn tildelt i EIENDOMSSKATT Stipulert eiendomssaktt

17 Bemanning Søgne kommune ÅRSVERK ÅRSVERK ÅRSVERK ÅRSVERK ÅRSVERK FUNKSJON/OMRÅDE Ansvar 11 sent.adm Ansvar 20 oppvekst Ansvar 30 helse Ansvar 40 sosial Ansvar 50 pleie/oms Ansvar 60 kultur Ansvar 70 teknisk Totalsum årsverk Teknisk 8 % Sent.adm. 6 % Kultur 1 % Pleie/oms 35 % Oppvekst 45 % Sent.adm. Oppvekst Helse Sosial Pleie/oms Kultur Teknisk Sosial 1 % Helse 3 % 16

18 10. Budsjett for enhetene Netto driftsutgifter pr korrigerte antall innbyggere etter hovedformål Kr pr innbygg Søgne Songdalen Vennesla Lillesand Vestby Malvik Gjerdrum Gruppe Administrasjon Tekniske formål Sosialtjeneste og barnevern Helse Pleie og omsorg Kirke og kultur Undervisningsformål Barnehage sektoren Servicetorg/Bibliotek Enhet 112-Servicetorg/Bibliotek Utgift Note Tilb.ført innstramning Nye rammer etter konsekvensjust. tillegg Enhet 112-Servicetorg/Bibliotek Inntekt Nye rammer Endring i drift Servicetorg/ bibliotek foreslås lagt inn med økning av driftsnivå fra 2008, kr og videre i øk.planperioden. Dette var en ekstraord. innstramming for budsjettåret 2008, noe som nå tilbakeføres. Tiltak som ikke er prioritert av rådmannen * bemanningsøkning på en halv stilling * økning mediebudsjett Investering Utbygging av bibliotek og event. rehabilitering av rådhuset er lagt inn med 43 mill. kr i I tillegg kommer 7 mill. kr som ble satt av i

19 11.2 PP-Tjenesten Enhet 210-PP-Tjenesten Utgift Note LP-modell- prosjektstilling % vakant stilling Tilb.f avsetning overskudd Nye rammer etter konsekvensjust. tillegg Enhet 210-PP-Tjenesten Inntekt Nye rammer Endring i drift Det er foreslått opprettet en prosjekt-/fagstilling, og 15% vakansmidler brukt til midlertidig kjøp av logopedtjeneste. Investering Avventer avklaring om en eventuell sammenslåing av PPT med Songdalen kommune. Øvrige investeringer ligger i IT-planen. Tiltak som ikke er prioritert av rådmannen: Fagstilling videreført fra Tilbakeføring av innstrammingsbeløp kr for Sosial/barnevern Enhet 220-Sosial- og barnevern Utgift Økning barnevern Nye rammer etter konsekvensjust. tillegg Enhet 220-Sosial- og barnevern Inntekt Reduserte inntekter boligsosial handl.pl Nye rammer Endring i drift Enheten foreslås en økning i drift barnevern på kr i hele planerioden. Samtidig reduseres inntektene fra staten vedr. den boligsosiale handlingsplanen i perioden. Rådmannen har nedsatt en egen arbeidsgruppe m.h.t. gjennomgang av sosialutbetalinger. Det vil spesielt bli sett på langtidsledige yngre sosialhjelpsmottakere Rådmannen foreslår veiledende satser for 2009, dvs. at de økes med 5% slik det er foreslått sentralt i forhold til veiledende satser for

20 Tiltak som ikke er prioritert av rådmannen * økning med en prosjektstilling til boligsosialt arbeid * økning med en stilling til forebyggende arbeid i barneverntjenesten Investering Det er foreslått investeringer i boliger på kr i perioden Av dette beregnes et tilskudd på kr pr. år. Netto driftsutgifter pr innbygger, sosialkontor inkl kommunale sysselsettingstiltak Korrigeringen betyr at antall innbyggere er korrigert ut fra "behov" fra inntektssystemet Krone Søgne Songdalen Vennesla Lillesand Vestby Malvik Gjerdrum Gruppe Kostnad per innbygger Kostnader per korr innbygger Netto driftsutgifter pr innbygger, barnevern Justeringen betyr at antall innbyggere er justert ut fra behov pr innbygger ut fra inntektsystemet Krone Søgne Songdalen Vennesla Lillesand Vestby Malvik Gjerdrum Gruppe Pr innbygger Pr justerte innbygger

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-29187/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 11.09.2013 Saksframlegg Tertialrapport for Søgne kommune - Andre tertial Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

(IKKE RØR DENNE LINJE)

(IKKE RØR DENNE LINJE) GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1037 Sakstittel: BUDSJETT/HP 2015-2018 FSKs innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Budsjett 2015/Handlingsprogram 2015

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise.

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. Sak 5/14 MELDINGER - RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 21.11.2014 Meldingene ble referert

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT FRA FORMANNSKAP 05.11.08 Samlet oversikt OVERSIKT BEVEGELSER - BUDSJETT 2008/BUDSJETT 2009 Område Endring i tusen Merknader FRIE INNTEKTER Økte rammeoverføringer

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 13 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/956 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2015-2017 Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/956 Saksbehandler: Mette Hovstein Kviseth Saksnr. Utvalg

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Formannskapets innstilling til økonomiplan

Formannskapets innstilling til økonomiplan Formannskapets innstilling til økonomiplan Endringer i forhold til rådmannens forslag er markert med gul farge 3.13 Kalkulasjon av disponible driftsmidler Basisforutsetninger: 2012 2013 2014 2015 Generell

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer