SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012"

Transkript

1 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan Foto: Arnfinn Håverstad

2 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i investeringer 4 5. Statsbudsjettet Søgne kommune 5 6. Eiendomsskatt 9 7. Rådmannens merknader Leserveiledning til tabeller Totaloversikt for økonomiplanen Forutsetninger for økonomiplanen Budsjett for enhetene Servicetorg/bibliotek PP-Tjeneste Sosial/barnevern Barnehage Kompetanseutvikling Felles skole Nygård skole Lunde skole Langenes skole Tangvall skole Tinntjønn skole Helsetjeneste Institusjonstjeneste Hjemmetjeneste Psykisk helsearbeid/habilitering Kultur Ingeniørvesen Arealenhet Brannvesenet Eiendom Fellesutgifter Planavdelingen Renter m.v Investeringsplan Gjeldsutvikling i økonomiplanperioden

3 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Forslag til driftsrammer, investeringsbudsjett og handlingsplan for 2009 i økonomiplanen , er kommunens årsbudsjett for for vedtas, og legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomhet i perioden. 3. I 2009 legges det fram økonomiplan for perioden Eventuelle merinntekter fra skatt, finans og pensjon for 2009, avsettes til bufferfond for saldering av budsjettet for årene etter Eventuelle overskudd når det gjelder driftsregnskapet for vann, avløp, renovasjon, slam og feiing avsettes iht. de retningslinjer som er gitt i reglement for bruk innenfor disse områdene. 6. Rådmannen får fullmakt til å tilpasse driften i samsvar med de vedtatte økonomiske rammer. 7. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune fra og med 2009, med 2 promille av takstgrunnlaget på hver eiendom. Det forutsettes at kommunen pr. år innkrever min. kr 25 mill. eiendomsskatt med reduksjonsfaktor på 10% og kr i bunnfradrag. 1. Saksutredning Budsjettsituasjonen er som kjent alvorlig i kommunen. Kommunen har over en årrekke hatt et aktivitetsnivå/utgiftsnivå som er høyere enn det inntektene kan forsvare. I en slik situasjon må man enten redusere aktivitet/utgiftssnivå eller skaffe høyere inntekter, eller gjennomføre en kombinasjon av disse to tiltakene. I forslaget til økonomiplan ha rådmannen lagt til grunn at Kommunestyret har vedtatt å innføre eiendomsskatt fra 2009 og at det er gitt signaler om at det ikke er ønskelig å redusere tjenestetilbudet vesentlig. Kommunestyret har også signalisert at en ønsker å ha en gjennomgang av organiseringen av kommunen for å se på om det er andre måter å organisere driften på som kan være mer kostnadseffektiv. En overordnet analyse gjennomført av konsulentselskapet Agenda indikerer at det bør være mulig for kommunen å redusere budsjettet med i overkant av 10 mill. kroner dersom dette er ønskelig over en 2-3 års periode. Det er imidlertid viktig å være klar over at en slik reduksjon vil være en kombinasjon av kostnadseffektiviserende tiltak og reduksjon i kvalitet/tjenestetilbud. Kommunen er allerede i gang med å se på pleie- og omsorgsektoren. Det er her kommunen har det størst potensialet for å redusere sine kostnader. I gjennomgangen som nå foregår har det vært viktig for rådmannen å poengtere at man bør tenke langsiktig når man vurderer kostnader, kvalitet og behov. Fokuset for gjennomgangen er ikke hvordan vi skal spare penger, men hvordan vi skal organisere disse tjenestene på en god måte. Den samme tilnærmingen vil 2

4 rådmannen anbefale at følges også når vi nå skal i gang med å se på organiseringen av hele kommunen. Dersom vi får til gode og ryddige prosesser vil vi få fornøyde ansatte og samtidig oppnå en kostnadseffektiv organisering. Kommunen kan ved å trekke med de ansatte opparbeide seg et godt omdømme samtidig som vi bør kunne redusere kostnadene på budsjettet i årene fremover eller frigjøre ressurser til de områdene som det er ønskelig å prioritere. 2. Endringer i drift Rådmannen har tatt utgangspunkt i revidert budsjett for 2008 og videreført de tiltak som er innarbeidet der. For skolenes del er innarbeidet en økning i tiltak til spesialundervisning med ca. kr 2,4 mill. på årsbasis, noe som er gjennomført fra 1/8-08. Likeledes er innarbeidet en styrking av pedagogisk utviklingsarbeid og en tilpasning til de reformer som staten har vedtatt når det gjelder skolene. Rådmannen foreslår også å styrke innsatsen når det gjelder to-språklig fagopplæring og morsmålsopplæring i skolene. Likeledes foreslås at prosjektet med leksehjelp i barneskolene, videreføres fra Det er også lagt inn en styrking av PP-tjensten f.o.m Det er også innarbeidet en økt satsing når det gjelder barnehager, ved oppstart av ny Torvmoen barnehage, nybygging av Sjøstjerna barnehage. Det er et mål at det skal være full barnehagedekning i Når det gjelder pleie- og omsorg viser rådmannen til at det forestas en nærmere gjennomgang av pleie- og omsorgsenhetene i kommunen ved hjelp av konsulentfirmaet Agenda. Rådmannen vil foreslå at en avventer resultatet av denne gjennomgangen før man vurderer eventuelle innstramninger/omprioriteringer innenfor de ulike pleie- og omsorgsenhetene. Første rapport fremlegge i januar Rådmannen har også innarbeidet en økning av vedlikehold i forhold til kommunale bygg. Dette er i samsvar med sentrale føringer for overføringer til kommunesektoren. Ingeniørvesenet er også kompensert for merutgifter bl.a. til vei og gatelys. Likeledes er det tatt hensyn til økte utgifter til brannvesen som følge av bl.a. krav om dagbemmaning i brannvesenet i Søgne. Rådmannen har også lagt inn en viss økning til barnevern og tilbakeført innstrammingene som var gitt i Økte fellesutgifter til interkommunale ordninger, gjennomgang av kommunens organisering, økte forsikringsutgifter, budsjettert lønnsreserve og økte pensjonskostnader, er innarbeidet i rådmannens forslag. Tiltak som ikke er prioritert av rådmannen Det er stort sett ikke medregnet tiltak som gjelder en økning av bemanningen. Dette gjelder bl.a. ønske om økning av bemanning til boligsosialt arbeid, en videre økning av rammetimer til skolene utover inneværende skoleår og en styrking av bemanning i pleie- og omsorgsenhetene utover dagens nivå. Det er heller ikke funnet plass til et styrket driftsnivå utenom lønn i flere av enhetene 3

5 3. Endringer i investeringer Utbygging av bibliotek og rehabilitering av rådhuset med til sammen 50 mill. kr fram til 2010 er det største enkeltprosjektet i forslaget til økonomiplan for Resten av bevilgningen fra 2008 brukes for oppstart i Når NAV flyttes ut av rådhuset, vil rombehovet bli mindre og rådmannen legger tilgrunn at det i første omgang bli en begrenset utbygging i tillegg til rehabilitering av eksisterende bygg. Sjøstjerna barnehage er foreslått totalrenovert og utbygd til en 4-avdelings barnehage i 2009 med 20 mill kr. Under dette arbeidet vil sannsynligvis barnehagen bli stengt og driften må foregå i midlertidige lokaler. Til skolebygg er det for foreslått avsatt 40 mill kr til opprusting av skolebygg og nybygg. 27 mill. kroner av de 40 mill. kroner til skoleformål er forutsatt innenfor den rentekompenasjonsordningen som er foreslått i statsbudsjettet. Prioritering av disse midlene vil komme i forbindelse med skolebruksplanen som er under arbeid. Utvidelse av kirkegården ved Søgne gamle kirke er foreslått i 2010 og Til ekstraordinær opprusting av kommunale bygg er det foreslått 5 mill. kroner i 2011 og Tidligere overskridelser på kr for kunstgressbanen og tilsvarende for institusjon, og 0,8 mill. kroner for Stendalbygget på SGP er lagt inn i økonomiplanen. Til nytt bofellesskap for psykisk utviklingshemmede i Tangveien på Tangvall er det foreslått 7,5 mill. kroner i Bevilgningen til idrettsanlegg med 0,5 mill. kroner pr år er foreslått endret til å kunne omfatte andre kulturformål. For 2009 vil kroner gå til idrettsformål og resten til kulturtiltak. Det er blant annet foreslått å investere i en permanent utstilling av Solfunnet i Søgne. Asfaltering av kommunale veger er forelått økt fra kroner i 2008 til kroner pr år i økonomiplanperioden. I tillegg til investeringer innenfor VAR-området er det foreslått en ramme på kroner til investeringer innenfor ingeniørvesenets arbeidsområde. Kommunen har ikke solgt så mye eiendommer som forutsatt i forrige økonomiplan. Det fører til at det må tas opp lån i 2009 på 5 mill. kroner for å dekke investeringer som var forutsatt dekket med tomtesalg. I 2011 vil kommunen ha en betydelig lånegjeld på ca. 461 mill. kr. Renter og avdrag vil være tyngende utgifter framover. Rådmannen prioriterer følgende store investeringer i økonomiplanperioden rehabilitering av rådhuset og utbygging bibliotek, oppstart 2009, 2010 kirkegårdsutvidelse Søgne gamle kirke, 2009, 2010 utvidelse og opprusting av barneskoler 2010, 2011, 2012 Sjøstjerna barnehage ny 4-avdelings barnehage, 2009 sosialboliger 2010, 2011 og 2012 bofellesskap for psykisk utviklingshemmede, 2012 rehabilitering av kommunale bygg, 2011, 2012 flyktningbolig i 2009 og 2011 investering etter IKT-planen investering IT-skolene finansiering av overskridelser for rehabilitering av Stendalbygget, kunstgressbanen og institusjonsutbygging oppfølging av idrettsplanen/kulturtiltak

6 investeringer i vann- og avløpsnettet ramme innvesteringer ingeniørvesenet flytting av gjenvinningsstasjonen til Høllen Vest, restfinansiering i 2009 Rådmannen har ikke funnet plass i økonomiplanen til følgende investeringer Det er ikke rom for alle foreslåtte investeringer innenfor skolesektoren. På grunn av at det foreløpig er avsatt en ramme, og at prioriteringene vil komme i skolebruksplanen, er det ikke laget oversikt over investeringer innfor skole som rådmannen ikke har funnet plass til. Det samme gjelder innenfor ingeniørvesenet hvor det er avsatt en mindre investeringsramme enn det som det er behov for. Oppgradering av kommunens bygninger og anlegg er prioritert, men det er ikke tilstrekkelig med midler for å opprettholde standarden. for og budsjettet for 2009 baserer seg på ovennevnte og følgende forutsetninger. 4. Statsbudsjettet Søgne kommune I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009 er det lagt opp til en realvekst i kommunesktorens samlede inntekter på 8,4 mrd. kroner. Dette tilsvarer 3 %. Regjeringens budsjettopplegg innebærer at veksten i samlede inntekter blir 900 mill. kroner høyere enn varslet i kommuneproposisjonen i vår. Det ble da varslet en vekst i samlede inntekter på mellom 7 og 7,5 mrd. kroner. For kommunene isolert sett er det lagt opp til en nominell vekst i frie inntekter på 6,3 %. For Søgne kommune er veksten beregnet til 7,0 %. Ved beregning av realvekst i kommunenes inntekter i 2009 legges det til grunn en pris- og lønnsvekst på 4,5 % på kommunal tjenesteyting. Dette gir en realvekst for kommunene på 1,8 %. Pris- og lønnsveksten (deflatoren) er sammensatt av en lønnsvekst på 5,0 % og en prisvekst på 3,6 %. I Regjeringens forslag til statsbudsjett er det kommunal skatteøret oppjustert med 0,75 % til 12,80 %. Skatteøren er tilpasset forutsetningen om at skattenes andel av de samlede inntektene skal reduseres fra 47,2 % i 2008 til 45 % i Økningen i skattøren har sammenheng med avviklingen av den kommunale selskapsskatten. De inntektene kommunene mister ved avvikling av den kommunale selskapsskatten kompenseres med en økning i skatteøren for personlige skatteytere. Regjeringen har i statsbudsjettet økt forutsetningene for kommunesektorens skattevekst i 2008 med 1 mrd. kroner i forhold til revidert nasjonalbudsjett. Oppjusteringen fordeler seg med 900 mill. kroner til kommunene og 100 mill. kroner til fylkeskommunene. Ekstrainntektene beholdes av kommunesektoren i 2008, men videreføres ikke i anslaget for Anslått skattevekst for 2008 er etter denne endingen anslått til 5,0 %. Prisveksten for 2008 er oppjustert fra 4,8 % til 5,6 %. Dette skyldes blant annet lønnsoppgjøret. Oppjusteringen av prisveksten medfører isolert sett at realverdien av kommunesktorens inntekter reduseres med 2 mrd. kroner. Samlet sett innebærer dette at den reelle inntektsveksten for 2008 blir noe svakere enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett. 5

7 Føringer i statsbudsjettet De frie inntektene skal gi rom for flere årsverk i pleie- og omsorg. De skal også gi rom for å starte oppbyggingen av dagtilbud til demente i Veksten i frie inntekter skal også dekke kommunenes merutgifter knyttet til NAV-reformen. Veiledende satser for økonomisk sosialhjelp økes med 5 % i Innslagspunktet for beregning av tilskudd til ressurskrevende brukere prisjusteres og vil i 2009 bli på kroner. I grunnskolen legges det til rette for forsterket opplæring på trinn og to timer fysisk aktivitet på barnetrinnet. De tidligere innfasede midlene til forsterket opplæring videreføres i (Ingen ny bevilgning i 2009). Midler til fysisk aktivitet på barnetrinnet er lagt inn i rammetilskuddet. Helårsvirkningen av timetallsøkningen i 2008 er også innarbeidet i rammetilskuddet. Det tas sikte på å innføre en lovfestet rett til barnehageplass fra Foreldrebetalingen for en barnehageplass foreslås videreført på samme nominelle nivå som i 2008 helt frem til målet om maksimalpris på kroner (2005 kroner) er nådd. Satsene for tilskudd til barnehageplasser i midlertidige lokaler videreføres på samme nivå som i Det etableres en rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg. Ordningen skal vare 8 år og det tas sikte på en total investeringsramme på 15 mrd. kroner. I 2009 gis en rentekompensasjon innenfor en låneramme på 2 mrd. kroner. Det etableres også en rentekompensasjonsordning for norske kirker. I 2009 gis rentekompensasjon innenfor en investeringsramme på 800 mill. kroner. For Søgne innebærer dette kr. 27 mill. som grunnlag for rentekompensasjon skoleanlegg og 2,5 mill. som grunnlag for kirkebygg. Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser videreføres og det foreslås å gi tilsagn til 1000 nye enheter i Det settes et kostnadstak i 2009 på 2,088 mill. kroner pr omsorgsbolig/sykehjemsplass. Skatt- og rammetilskudd I kommuneproposisjonen for 2009 (St.prp. nr. 57 ( )) ble det lagt fram et nytt inntektssystem for kommunene. Elementer i det nye inntektssystemet er redusert skatteandel, økt inntektsutjevning, avvikling av den kommunale selskapsskatten, omlegging av de regionalpolitiske tilskuddene og innføring av et hovedstadstilskudd til Oslos kommunale del av rammetilskuddet. I tillegg erstattes dagens overgangsordning med et inntektsgarantitilskudd. Kommunens inntektsanslag for perioden er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009 og en skattevekst på 0,8 % over landsgjennomsnittet. Merverdikompensasjon I kommuneproposisjonen for 2008 var det foreslått at merverdikompensasjon fra investeringer fra 2009 skulle inntektsføres i investeringsregnskapet, mot tidligere i driftsregnskapet. Dette er nå utsatt til Det legges opp til en overgangsordning der minimum 20 % av merverdiavgiftskompensasjonen føres i investering fra og med For 2011 skal minimum 40 % overføres, fra 2012 minimum 60 % og fra

8 minimum 80 %. Fra og med 2014 skal merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer i sin helhet føres i investeringsregnskapet. Rådmannen foreslår imidlertid å gjennomføre overgangen ved å budsjettere merverdikompensasjonen fra investeringer i investeringsbudsjettet på følgende måte: Investeringsmerverdiavgiften stipuleres til 5 mill. kroner i 2009 hvorav 2 mill. kroner overføres til investeringsbudsjettet. Videre 9 mill. kroner i 2010 hvorav 5 mill. kroner går til investeringsbudsjettet, 5 mill. koner i 2011 med 4 mill. koner til investeringer og 6 mill. kroner med 5 mill. kroner til investeringsbudsjettet i Dette innebærer en tilsvarende reduksjon av lånefinansieringen i investeringsbudsjettet, og dermed et lavere gjeldstrykk enn man ellers ville hatt. Pris- og lønnsvekst Regjeringen legger i statsbudsjettet for 2009 opp til et anslag for lønnsveksten på 5,0 % og prisvekst på 3,6 %. I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er det samme anslaget for lønnsvekst benyttet. Enhetene er ikke kompensert for prisvekst noe som innebærer en ren innstramning. Derimot er det kompensert for enkelte utgifter som strøm, forsikringer mv under fellesutgifter i tillegg til tiltakene som ligger under de ulike enhetene. Det er lagt inn helårsvirkning med 5% på de ulike lønnskonti i forhold til oppdatert lønn i Videre er det avsatt en sentral pott på kr. 6.5 mill til å ta høyde for resultatet av kapittel 4 forhandlingene i 2008 og kapittel 3 og kapittel 5 forhandlingene i Pensjonskostnader Kommunens pensjonsutgifter i 2008 er estimert å øke med i underkant av 2 mill. kroner. Dette henger sammen med høyere faktiske lønnsutgifter enn opprinnelig budsjettert. Helårseffekten av lønnsoppgjøret i 2008 samt en fortsatt høy forventet vekst i lønnsreguleringene i 2009 bidrar til en ytterligere økning i budsjetterte pensjonskostnader i Prognosen tilsier en økning i pensjonskostnadene på 5 mill. kroner i 2009, til totalt 35.6 mill. kroner. Arbeidsgivers andel av pensjonskostnader for 2009 beregnet til 19,4 % av faste lønnsutgifter. Lønnstakers andel er på 2,0 %. Premieavvik Pensjonskostnad er et regnskapsmessig begrep og må benyttes entydig mot regnskapsføring av beregnet pensjonskostnad, og ikke for å beskrive pensjonspremien. Pensjonskostnaden er en aktuarberegnet størrelse der forutsetningene som legges til grunn, fastsettes av departementet. Kostnaden beregnes på basis av den pensjonsrettighet som opptjenes i løpet av et år hensynstatt fremtidig lønnsvekst og G-regulering, samt at en forventet avkastning på pensjonsmidlene blir fratrukket. Premieavvik er forskjellen mellom innbetalt pensjonspremie og aktuarberegnet pensjonskostnad. Når innbetalt pensjonspremie er større enn pensjonskostnad, skal premieavviket inntektsføres i regnskapsåret. Saldoen på opparbeidet premieavvik i balansen utgiftsføres med 1/15 de påfølgende regnskapsår. 7

9 Rente- og avdragsforutsetninger For alle årene i økonomiplanen er det lagt til grunnen rente på 6 % på kommunens lån med løpende rente. Budsjetterte låneopptak forskyves i den grad kommunens driftslikviditet gir rom for det. Forsinkete låneopptak er tatt hensyn til i beregningen av årlige renter og avdrag i handlingsprogramperioden. Økt rentenivå medfører også høyere renteinntekter på kommunens bankinnskudd og andre likviditetsmessige plasseringer, og renteinntektene øker derfor med vel 0.7 mill. kroner årlig fra I økonomiplanen er det lagt opp til grunn av det betales avdrag på omtrent samme nivå som avskrivningene i kommunen. Finansforvaltning Forvaltningsfondet Den langsiktige målsetningen for forvaltningsfondet er at kapitalens avkastning skal benyttes til å opprettholde realverdien av Grunnfondet. Den overskytende delen av avkastningen skal brukes til beste for innbyggerne i Søgne kommune. Forvaltningsfondet har siden oppstartingen i 2003 og frem til utgangen av 20 hatt en avkastning på 30.8 mill. kroner. Meravkastningen i forhold til vanlig bankrente er på i overkant av 11 millioner kroner i perioden. Den negative utviklingen det siste året har redusert denne meravkastningen til 2.2 mill. kroner pr Søgne kommune har etter opprettelsen av fondet hatt en meget anstrengt økonomisk situasjon. På grunn av kommunale regnskapsregler har det ikke vært mulig å gjøre avsetninger som har gjort at man har kunnet opprettholde realverdien i fondet. Stresstest utført på bakgrunn av fondets størrelse og risiko som tas med sammensetningen av 80% i obligasjoner og 20% i globale aksjer tilsier en bufferkapital på 6,0 millioner kroner. Det har siden oppstarten vært mulig og avsette i overkant av 2,0 millioner til et slikt bufferfond, men disse ble brukt ved budsjettrevisjonen 1. kvartal Dette betyr at kommunen pr. i dag står uten bufferfond for å ta høyde for svingninger i finansmarkedene. Dette betyr at et eventuelt negativt resultat, sett i forhold til budsjett, vil slå rett inn i resultatregnskapet. I forslaget til økonomiplan er det heller ikke i år satt av tilstrekkelige midler til å opprettholde realverdien på avsatt kapital eller til et eget bufferfond. Det forslås imidlertid å sette av 4 mill. kroner til et generelt disposisjonsfond pr. år. Agder Energi Aksjene i Agder Energi har siden salget av deler av aksjene i 2003 og frem til utgangen av 20 gitt et utbytte på 35 mill. kroner som er kjørt inn i driftsregnskapet. Disposisjonsfond/bufferfond Kommunen står i dag uten disposisjonsfond/bufferfond som kommunen kan benytte for å takle uforutsette utgifter og svingninger i rentenivå, finansinntekter, skatteinntekter, premieavvik og lønnsutgifter. Dette skaper en uholdbar situasjon fordi man da fortløpene må tilpasse drift for å skape balanse i budsjettet med de kostnadene dette fører med seg. Kommunen bør ha som mål å bygge opp en bufferkapital på minst 15 mill. kroner. 8

10 5. Eiendomsskatt Eiendomsskatt utskrives med hjemmel i lov om eigedomsskatt til kommunane, og det er kommunestyret som avgjør om det skal skrives ut eiendomsskatt. Kommunestyret fastsetter hvert år i sammenheng med budsjettet hva slags satser som skal benyttes i forbindelse med utskriving av eiendomsskatt. Eiendomsskatten skal være minst 2 promille og ikke mer enn 7 promille av takstgrunnlaget. Det første året må satsen ikke være større enn 2 promille. Fristen for å skrive ut eiendomsskatt er 1. mars i skatteåret. Ved første gangs innføring må takseringen være avsluttet innen utgangen av juni i skatteåret. Ved innføring av bunnfradrag er fristen 1. april. Det må avgjøres hvilket prosentfradrag fra omsetningsverdi som skal legges til grunn for utskriving av eiendomsskatt. Dette fradraget blir stående i 10 år. For ytterligere detaljer vises det til sak til kommunestyret, K-45/08 av Arbeidet med å sette takst på eiendommene i kommunen er nå i gang. Det knytter seg størst usikkerhet til hvilket skattegrunnlag takstene vil gi for fritid og næring. Følgende antall enheter og anslag på snittverdier ligger til grunn for rådmannens anslag for eiendomsskatten. Disse tallene bygger på den kalibreringen som nå er foretatt og erfaring fra tilsvarende kommuner. Tallene vil fortløpende bli oppdatert i forbindelse med det arbeidet som nå pågår. Antall Boenheter Snittverdi Bolig Fritid Næring Verk og bruk Dersom en ikke benytter bunnfradrag eller innfører en prosentvis reduksjonsfaktor vil en på bakgrunn av disse tallene kunne få inn rundt 35 mill. kroner i eiendomsskatt. Gjennomsnittelig eiendomsskatt for en bolig og en fritidseiendom ville da ha blitt på henholdsvis 5000 og 8000 kroner. Som det fremgår av økonomiplanen har kommunen behov for å få inn minst 25 mill. kroner i eiendomsskatt for å få et bærekraftig budsjett. Det er flere mulige profiler på skatteforslaget som kan få inn et beløp i denne størrelsesordenen. En mulighet er å innføre en reduksjonsfaktor på 20 % og et bunnfradrag på kroner. Gjennomsnittelig eiendomsskatt for en bolig og en fritidseiendom ville da bli på henholdsvis 3600 og 6000 kroner. En annen mulighet er å innføre en reduksjonsfaktor på 10 % og et bunnfradrag på kroner. Gjennomsnittelig eiendomsskatt for en bolig og en fritidseiendom ville da bli på henholdsvis 3500 og 6200 kroner. Som det fremgår vil ikke de to alternativene ha stor innvirkning på snittallene. Et høyt bunnfradrag reduserer skatten for de boligene med lav verdi og en høy reduksjonsfaktor vil ha størst effekt for de boligene med høy verdi. En bolig til en verdi på 1,5 mill. kroner vil få henholdsvis 1700 og 2000 i eiendomsskatt under de to alternativene. En bolig til 6 mill. kroner vil få henholdsvis 9800 og 9200 i 9

11 eiendomsskatt under de to alternativene. For å gi eiendomsskatten en sosial profil vil rådmannen anbefale at man går for sistnevnte alternativ. Selv om kommunestyret nå fatter vedtak om reduksjonsfaktor og bunnfradrag i forbindelse med budsjettet for 2009, vil det være mulig å justere tallene i løpet av 1. kvartal 2009 i forbindelse med et eventuelt revidert budsjett. Dette kan bli aktuelt når det samlede takstgrunnlag er klart etter avsluttet taksering. 6. Rådmannens merknader Til tross for at det nå innføreres eiendomsskatt står kommunen overfor betydelige utfordringer. Som det fremgår av gjennomgangen av de ulike tjenesteområdene er det en rekke tiltak, både på drift og investeringssiden, herunder utgifter til nye ressurskrevende brukere som det ikke er blitt funnet rom for. Økonomiplanen gir således for en rekke enheter et strammere budsjett enn det de har hatt i Søgne kommune har gjennomført store investeringer både innenfor oppvekstsektoren, helse og omsorg og kultursektoren de senere årene. Det vil fortsatt være behov for investeringer som følge av fortsatt befolkningsvekst, men også for å rehabilitere eldre bygninger. En stadig større andel av investeringene har vært finansiert med lån, og Søgne kommune har opparbeidet seg en betydelig lånegjeld. Betjening av renter og avdrag, som skal dekkes over driftsbudsjettet, legger beslag på en stadig større andel av driftsinntektene. Målt i andel av samlede driftsinntekter utgjør rente- og avdragsbelastningen 9.9% i For å møte de utfordringene vi står overfor vil det kreves både klare politiske prioriteringer og en tjenesteutvikling som i langt større grad evner å samordne ressurser og tilbud overfor individuelle brukere og grupper av brukere. Innholdet av begrepet godt nok må utvikles i et nært samspill mellom bruker, politikk og fag. Her vil det være nødvendig å søke alternativer, både i forhold til etablerte og kjente løsninger. Dette vil innebære nye samarbeidsmodeller med næringsliv, kommuner og andre offentlige etater enn de vi i dag har etablert. Videre er det naturlig å søke nye samarbeidsmodeller for løsning av ulike samfunnsoppgaver i et forpliktende samarbeid med frivillige organisasjoner. I den gjennomgangen vi nå skal ha av kommunen må vi søke å legge et fundament for en omstilling av dagens drift som møter morgendagens økonomiske rammer og behov i befolkningen. Dette er imidlertid en prosess som krever langsiktighet og tydelig styring fra kommunens politiske ledelse. Den alt overveiende del av kommunens tjenesteproduksjon er rettighetsbasert og forankret i et lovverk som sikrer og ivaretar individuelle rettigheter. Endringer i etablert tjenesteyting er en omfattende prosess som krever tid, og kan ikke legitimeres i endrede økonomiske forutsetninger på kommunens hånd alene. Forventningsavklaring, forpliktende dialog og samhandling mellom brukere, pårørende, politisk ledelse og representanter for aktuelle tjenester blir sentralt. Prosessene som vi vil stå overfor de kommende år, må sikre kvalitative tjenester innen en økonomisk ansvarlig ramme. I den kommende gjennomgangen vil det bli lagt avgjørende vekt på å mobilisere til en bred deltakelse gjennom hele organisasjonen. Den gode ambisjon vil være å mobilisere vår kollektive kompetanse, 10

12 i forhold til de utfordringer som organisasjonen skal løse de kommende år; både overfor innbyggere, brukere og egne medarbeidere. 7. Leserveiledning til tabeller I saksframlegget til økonomiplanen kommer hovedpunktene i rådmannens forslag fram. Resten av dokumentet skal utdype disse hovedpunktene. En del forhold er omtalt flere steder for de som ikke leser hele dokumentet fra perm til perm. Utgangspunktet for denne økonomiplanen er oppdatert budsjett for I økonomiplanen tar vi med endringer som er foreslått ut fra oppdatert budsjett for Hvis et område ikke er kommentert spesielt, betyr det at det videreføres i 2009 som i Noen enheter som ikke har fått økninger i 2008 får ekstra utgifter i For å dekke disse, må det foretas omprioriteringer innenfor eksisterende drift. Det kan føre til nedskjæringer på noen områder. Økonomiplanen er bygd opp ut fra omorganiseringen i Søgne 2000 med selvstendige enheter, men med ansvars -inndelingen i bunnen. Det er gjort for å holde oversikt i forhold til historisk utvikling og for å følge mal til nasjonal rapportering fra kommunene til staten; KOSTRA. Det betyr at noen enheter kan få sitt budsjett fordelt på flere ansvar, f.eks kompetanseenheten der flyktninge-delen ligger under tidligere sentraladministrasjon og kompetansedelen ligger under tidligere oppvekst. Under hver enhet og hovedansvar, er det gitt korte kommentarer for hva som er prioritert innenfor drift. Videre er det vist hvilke tiltak enhetene har ønsket å få med i økonomiplanen, men som ikke er blitt prioritert. Her er både driftstiltak og investeringer tatt med. Prioriterte investeringer er kommentert under hvert ansvar Enhetene har utarbeidet sine forslag til økonomiplan. Disse er trykt opp i et eget hefte. Ikke alle tiltakene som enhetene har prioritert, er tatt med på lista over Hva som ikke er prioritert. I de tabellene som inngår i økonomiplanen er det i de fleste sammenhenger brukt tall i 1000 kr. Siffer som 76* eller henviser til poster i budsjettet. Balansen i forslaget til økonomiplanen framgår av bunnlinjen på hovedoversikten på side 12. Det er også benyttet noe statistikk (Agenda - basert på Kostra-tall, SSB). 11

13 8. TOTALOVERSIKT FOR ØKONOMIPLANEN Budsjettskjema 1A - Til fordeling drift Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter 5 Andre generelle statstilskudd Kompensasjonstilskudd sykehjem/omsorgsboliger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirkebygg Investeringskompensasjon reform ' Tilskudd ressurskrevende tjenester Integreringstilskudd flyktninger Psykiatrimidler (i rammetilskuddet f.o.m. '09) Momskompensasjon fra investeringsutgifter Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Utbytte Agder energi AS Utbytte kraftfond Renteinnt. Overskuddslikviditet Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Renteutgifter på eksisterende gjeld Avdrag på lån Avdrag på eksisterende gjeld Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års regnskapsmessige merforbruk 12 Til ubundne avsetninger (disp.fond) Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk 15 Bruk av ubundne avsetninger (disp.fond) Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk (+) / mindreforbruk (-)

14 Utvikling netto driftsresultat Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Netto driftsresultat Driftsinntekter ,06 % 1,51 % 2,16 % 1,95 % 2,15 % BUDSJETTSKJEMA 1B I SAMMENDRAG NETTORAMMER (=UTGIFTER MINUS INNTEKTER) FOR ENHETENE/RAMMEOMRÅDER Budsjett Budsjett Prognose Prognose Prognose Servicetorg/Bibliotek PP-Tjeneste Sosial- og barneverntjeneste Barnehager Kompetanseutvikling Nygård skole Lunde skole Langenes skole Tånevig skole Tangvall skole Tinntjønn skole Helsetjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Psykisk helsearbeid og habilitering Kultur Ingeniørvesenet Arealenheten Søgne og Greipstad brannvesen Eiendomsenhet Plansjefen Felles skole Diverse fordelingsutgifter/inntekter Øvrige ansvar sentraladministrasjonen Samlede midler fordelt til drift

15 Differansen revidert budsjett 2008 budsjett 2009 for enhetene Justert bud. Forslag Økning Driftsbud på årsbasis v/ Driftsbudsjtt 2009 Driftsbudsjett iflg. oppr. vedtak utg. av 2. Tertial Øk-plan rev Servicetorg/Bibliotek PP-Tjeneste Sosial- og barneverntjeneste Barnehager Kompetanseutvikling Nygård skole Lunde skole Langenes skole Tangvall skole Tinntjønn skole Helsetjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Psykisk helsearbeid og habilitering Kultur Ingeniørvesenet Arealenheten Søgne og Greipstad brannvesen Eiendomsenhet Plansjefen Felles skole Diverse fordelingsutgifter/inntekter Øvrige ansvar sentraladministrasjonen Samlede midler fordelt til drift Hovedtall differanse revidert budsjett budsjett 2009 Differanse i drift av enhetene Økning frie inntekter (Skatt og rammetilskudd) Andre generelle statstilskudd er økt (Teknisk tilpasning av budsjettet) Differanse netto finans 5998 Avsetning til buffer 4000 Bortfall av bruk av fond (Kraftfond+Restoverskudd) - det er ingen fond igjen i kommunen 3694 Overføre kapitalmerverdiavgift fra drift til kapital (Burde vært 5.0 mill) 2000 SUM

16 9. FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN Kommunens inntekter består av: skatt på inntekter fra innbyggerne eiendomsskatt rammeoverføring fra staten gebyrer for kommunale tjenester renteinntekter andre tilskudd og refusjoner finansinntekter SKATT Skatt Søgne kommune Forventet økning 08/09 9,83 % Skatteinntekter - endring i % 0,00 % Endring i % økpl.-perioden 0,82 % RAMMETILSKUDD Psykiatritilskuddet Innbyggertilskudd Netto inntektsutgjevning Utgiftsutjevnende tilskudd eller trekk Selskapsskatt Bykletrekk Overgangsordninger INGAR (fra 2009) Utenfor overgangsord(inkl oppgavediff) Ordinært skjønn Veksttilskudd Prognose samlet rammetilskudd (ekskl. ord. Skjønn) Skjønn tildelt i EIENDOMSSKATT Stipulert eiendomssaktt

17 Bemanning Søgne kommune ÅRSVERK ÅRSVERK ÅRSVERK ÅRSVERK ÅRSVERK FUNKSJON/OMRÅDE Ansvar 11 sent.adm Ansvar 20 oppvekst Ansvar 30 helse Ansvar 40 sosial Ansvar 50 pleie/oms Ansvar 60 kultur Ansvar 70 teknisk Totalsum årsverk Teknisk 8 % Sent.adm. 6 % Kultur 1 % Pleie/oms 35 % Oppvekst 45 % Sent.adm. Oppvekst Helse Sosial Pleie/oms Kultur Teknisk Sosial 1 % Helse 3 % 16

18 10. Budsjett for enhetene Netto driftsutgifter pr korrigerte antall innbyggere etter hovedformål Kr pr innbygg Søgne Songdalen Vennesla Lillesand Vestby Malvik Gjerdrum Gruppe Administrasjon Tekniske formål Sosialtjeneste og barnevern Helse Pleie og omsorg Kirke og kultur Undervisningsformål Barnehage sektoren Servicetorg/Bibliotek Enhet 112-Servicetorg/Bibliotek Utgift Note Tilb.ført innstramning Nye rammer etter konsekvensjust. tillegg Enhet 112-Servicetorg/Bibliotek Inntekt Nye rammer Endring i drift Servicetorg/ bibliotek foreslås lagt inn med økning av driftsnivå fra 2008, kr og videre i øk.planperioden. Dette var en ekstraord. innstramming for budsjettåret 2008, noe som nå tilbakeføres. Tiltak som ikke er prioritert av rådmannen * bemanningsøkning på en halv stilling * økning mediebudsjett Investering Utbygging av bibliotek og event. rehabilitering av rådhuset er lagt inn med 43 mill. kr i I tillegg kommer 7 mill. kr som ble satt av i

19 11.2 PP-Tjenesten Enhet 210-PP-Tjenesten Utgift Note LP-modell- prosjektstilling % vakant stilling Tilb.f avsetning overskudd Nye rammer etter konsekvensjust. tillegg Enhet 210-PP-Tjenesten Inntekt Nye rammer Endring i drift Det er foreslått opprettet en prosjekt-/fagstilling, og 15% vakansmidler brukt til midlertidig kjøp av logopedtjeneste. Investering Avventer avklaring om en eventuell sammenslåing av PPT med Songdalen kommune. Øvrige investeringer ligger i IT-planen. Tiltak som ikke er prioritert av rådmannen: Fagstilling videreført fra Tilbakeføring av innstrammingsbeløp kr for Sosial/barnevern Enhet 220-Sosial- og barnevern Utgift Økning barnevern Nye rammer etter konsekvensjust. tillegg Enhet 220-Sosial- og barnevern Inntekt Reduserte inntekter boligsosial handl.pl Nye rammer Endring i drift Enheten foreslås en økning i drift barnevern på kr i hele planerioden. Samtidig reduseres inntektene fra staten vedr. den boligsosiale handlingsplanen i perioden. Rådmannen har nedsatt en egen arbeidsgruppe m.h.t. gjennomgang av sosialutbetalinger. Det vil spesielt bli sett på langtidsledige yngre sosialhjelpsmottakere Rådmannen foreslår veiledende satser for 2009, dvs. at de økes med 5% slik det er foreslått sentralt i forhold til veiledende satser for

20 Tiltak som ikke er prioritert av rådmannen * økning med en prosjektstilling til boligsosialt arbeid * økning med en stilling til forebyggende arbeid i barneverntjenesten Investering Det er foreslått investeringer i boliger på kr i perioden Av dette beregnes et tilskudd på kr pr. år. Netto driftsutgifter pr innbygger, sosialkontor inkl kommunale sysselsettingstiltak Korrigeringen betyr at antall innbyggere er korrigert ut fra "behov" fra inntektssystemet Krone Søgne Songdalen Vennesla Lillesand Vestby Malvik Gjerdrum Gruppe Kostnad per innbygger Kostnader per korr innbygger Netto driftsutgifter pr innbygger, barnevern Justeringen betyr at antall innbyggere er justert ut fra behov pr innbygger ut fra inntektsystemet Krone Søgne Songdalen Vennesla Lillesand Vestby Malvik Gjerdrum Gruppe Pr innbygger Pr justerte innbygger

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Økonomiplan 2009-2012. Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 27/08 i møte 19.06.2008

Økonomiplan 2009-2012. Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 27/08 i møte 19.06.2008 Økonomiplan 2009-2012 Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 27/08 i møte 19.06.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1. RAMMEBETINGELSER...4 1.1 Kommunens utvikling...4 1.2 Økonomisk status...5 1.3 Vurdering

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer