Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli Leder STSP Veronika Bakke Nestleder STSP Tore Isaksen Medlem STFRP Gro L. Kvalberg Medlem STAP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Trond B. Seppola Kåre Eriksen STAP Merknader: Ingen Fra administrasjonen møtte: Navn Klara Steinnes Stilling sekretær - Plan- og driftstyret startet møtet med befaring på Skibotn. - Det ble enstemmig vedtatt å ta opp en ekstrasak: Veinavn og husnummer i Storfjord kommune - Leder i Plan- og driftstyret Odd Geir Fagerli orienterte om sentrumsplanen Oteren. Lederen fikk fullmakt til å finne flere personer til arbeidsgruppa, og at saken går direkte til kommunestyret - Gro L. Kvalberg fikk permisjon kl etter behandling av sak 112/10. Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Hatteng, Veronika Bakke Trond B. Seppola

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 103/10 PS 104/10 Deling 49/1 til boligtomt - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Deling 49/1 tilleggsareal til 49/16 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2009/ /4706 PS 105/10 Endring på tomt 52/ /4758 PS 106/10 PS 107/10 Til orientering - Vedrørende byggesak, oppføring av fritidsbolig og vurdering av rasfare Vedrørende reguleringsendring på reguleringsplan Skibotn kai 2009/ /2897 PS 108/10 Søknad om sammenslåing av tomter 2010/1588 PS 109/10 Forslag til vedtak av planprogram 2010/3102 PS 110/10 PS 111/10 PS 112/10 PS 113/10 Troms turlag- Søknad om dispensasjon for kjøring med ATV og beltevogn til Gappohyttene. Skredsikring av bebyggelsen på eiendommen Skogly gnr 54 bnr 17 i Signaldal. Eventuell skredsikring av eiendommen Frydenlund gnr 54 bnr 16 i Signaldal. Vannledning hyttefelt m.v. Steindalen - vurdering av ringledning. 2010/ / / /4780 PS 114/10 Anbud vei Steindalen 2010/4206 PS 115/10 Veinavn og husnummer i Storfjord kommune 2010/4855 PS 103/10 Deling 49/1 til boligtomt - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. I søknaden er det oppgitt at tomta skal benyttes til boligformål. Tomtesøker har tilknytning til Horsnes og signaliserer med søknaden at han ønsker å bosette seg der. Omsøkte areal egner seg til boligformål, og kommunen ser det som positivt at unge etablerer seg på Horsnes. Det har i seinere tid vært gitt flere dispensasjoner og fradelt tomter i nabolaget. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel innvilges og søknaden om fradeling av boligtomt sendes berørte høringsinstanser. Endelig vedtak fattes etter høringsrunden.

3 ble enstemmig vedtatt. Tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. I søknaden er det oppgitt at tomta skal benyttes til boligformål. Tomtesøker har tilknytning til Horsnes og signaliserer med søknaden at han ønsker å bosette seg der. Omsøkte areal egner seg til boligformål, og kommunen ser det som positivt at unge etablerer seg på Horsnes. Det har i seinere tid vært gitt flere dispensasjoner og fradelt tomter i nabolaget. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel innvilges og søknaden om fradeling av boligtomt sendes berørte høringsinstanser. Endelig vedtak fattes etter høringsrunden. PS 104/10 Deling 49/1 tilleggsareal til 49/16 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. 49/16 er boligtomt og omsøkte areal skal tillegges denne. Det har i seinere tid vært gitt flere dispensasjoner og fradelt tomter i nabolaget. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel innvilges og søknaden om fradeling av tilleggsareal til 49/16 sendes berørte høringsinstanser. Endelig vedtak fattes etter høringsrunden. ble enstemmig vedtatt. Tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. 49/16 er boligtomt og omsøkte areal skal tillegges denne. Det har i seinere tid vært gitt flere dispensasjoner og fradelt tomter i nabolaget. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel innvilges og søknaden om fradeling av tilleggsareal til 49/16 sendes berørte høringsinstanser. Endelig vedtak fattes etter høringsrunden. PS 105/10 Endring på tomt 52/61 Ingen forslag til vedtak. Se under.

4 Forslag fra AP v/trond Seppola: Bygget plasseres nærmest mulig musikkbinge. Torvmasse fra næringsområde brukes til å opparbeide støyvoll mot nabo i øst. Forslaget fra Trond Seppola ble enstemmig vedtatt. Bygget plasseres nærmest mulig musikkbinge. Torvmasse fra næringsområde brukes til å opparbeide støyvoll mot nabo i øst. PS 106/10 Til orientering - Vedrørende byggesak, oppføring av fritidsbolig og vurdering av rasfare Byggeforbudet på tomt 52/4-4 oppheves. ble enstemmig vedtatt. Byggeforbudet på tomt 52/4-4 oppheves. PS 107/10 Vedrørende reguleringsendring på reguleringsplan Skibotn kai Reguleringsendring på reguleringsplan Skibotn kai kan sendes ut på høring i henhold til PBL Tilleggsforslag fra Plan- og driftstyret:

5 Følgende tillegg tas inn i punkt a: Salg av tomter til fritidsboliger må skje med en kontinuerlig oppfylling fra nord mot sør i feltet. Tilleggsforslaget og rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Reguleringsendring på reguleringsplan Skibotn kai kan sendes ut på høring i henhold til PBL Følgende tillegg tas inn i punkt a: Salg av tomter til fritidsboliger må skje med en kontinuerlig oppfylling fra nord mot sør i feltet. PS 108/10 Søknad om sammenslåing av tomter Det kan gis dispensasjon fra reguleringsplanen med forutsetning om nærmere undersøkelse. Se vurdering. Forslag fra Odd Geir Fagerli: Det gis dispensasjon fra reguleringsplanen under forutsetning av at berørte parter ikke har innvendinger. Saken sendes ut på høring til tilgrensende naboer og tomtesøkere. Saken oversendes kommunestyret for endelig avgjørelse. Forslaget fra Odd Geir Fagerli ble enstemmig vedtatt. Det gis dispensasjon fra reguleringsplanen under forutsetning av at berørte parter ikke har innvendinger. Saken sendes ut på høring til tilgrensende naboer og tomtesøkere. Saken oversendes kommunestyret for endelig avgjørelse.

6 PS 109/10 Forslag til vedtak av planprogram 1 Forslag til vedtak av planprogram - Nytt kryss E6 og E8 Skibotn og Vegutbedring E8 Halsebakkan - Planprogram Forsalg til planprogram for utbedring av veg ved Skibotn og Halsebakkan legges fram for planog driftsstyre og videre godkjennelse i kommunestyret. Forslag fra Plan- og driftstyret: Planprogram for vegutbedring E8 Halsebakken, nytt kryss E6 og E8 i Skibotn godkjennes. Saken oversendes kommunestyret for endelig godkjenning. Forslaget fra Plan- og driftstyret ble enstemmig vedtatt. Planprogram for vegutbedring E8 Halsebakken, nytt kryss E6 og E8 i Skibotn godkjennes. Saken oversendes kommunestyret for endelig godkjenning. PS 110/10 Troms turlag- Søknad om dispensasjon for kjøring med ATV og beltevogn til Gappohyttene. I forbindelse med transport av utstyr og materiell i forbindelse med fundamenteringsarbeide for turlagets hundebu ved Gappohyttene, gis det tillatelse for to turer med inntil to 4-hjulinger, fra parkeringsplassen i Paras til turlagets hytter ved Gappo. Transporten skal følge eksisterende traktorveg opp Parasdalen og eksisterende 4-hjulingtráse videre til Gappohyttene. Skisse over godkjent tráse skal medbringes. Dispensasjonen gjelder fra og med til og med Kjørebok skal føres for hvert kjøretøy for hver tur og tillatelsen gjelder ikke om disse ikke er ført før turen starter. Tilleggsforslag fra Odd Geir Fagerli: Skisse over godkjent trase og dispensasjon skal medbringes. Tillatelse fra grunneier skal innhentes før kjøring starter. og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

7 I forbindelse med transport av utstyr og materiell i forbindelse med fundamenteringsarbeide for turlagets hundebu ved Gappohyttene, gis det tillatelse for to turer med inntil to 4-hjulinger, fra parkeringsplassen i Paras til turlagets hytter ved Gappo. Transporten skal følge eksisterende traktorveg opp Parasdalen og eksisterende 4-hjulingtráse videre til Gappohyttene. Skisse over godkjent tráse og dispensasjon skal medbringes. Dispensasjonen gjelder fra og med til og med Kjørebok skal føres for hvert kjøretøy for hver tur og tillatelsen gjelder ikke om disse ikke er ført før turen starter. Tillatelse fra grunneier skal innhentes før kjøring starter. PS 111/10 Skredsikring av bebyggelsen på eiendommen Skogly gnr 54 bnr 17 i Signaldal. 1. Storfjord kommunestyre godkjenner avtale datert mellom Leif Skogly og Storfjord kommune. 2. Storfjord kommunestyre vedtar å bygge skredsikringsvoll på eiendommen Skogly gnr 54 bnr Kommunestyret ber driftstyret og driftsjefen engasjere nødvendig konsulentbistand for å utarbeide detaljplaner og anbudsdokumenter. Forslag fra AP v/trond Seppola: Saken utsettes og det tas kontakt med berørte parter og diskutere nye momenter. Forslaget fra Trond Seppola ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes og det tas kontakt med berørte parter og diskutere nye momenter. PS 112/10 Eventuell skredsikring av eiendommen Frydenlund gnr 54 bnr 16 i Signaldal. Storfjord kommunestyre vedtar at kommunen ikke bygger skredsikringsvoll for sikring av bebyggelsen på eiendommen Frydenlund gnr 54 bnr 16. Begrunnelse: NGI,s skredfarevurdering i rapport TN viser at bebyggelsen på eiendommen ligger utenfor faregrensen for 1000 års-skred. I tillegg til dette har grunneieren i

8 brev av bedt om at det ikke bygges skredsikringsvoller på eiendommen uten at dette er helt nødvendig. ble enstemmig vedtatt. Storfjord kommunestyre vedtar at kommunen ikke bygger skredsikringsvoll for sikring av bebyggelsen på eiendommen Frydenlund gnr 54 bnr 16. Begrunnelse: NGI,s skredfarevurdering i rapport TN viser at bebyggelsen på eiendommen ligger utenfor faregrensen for 1000 års-skred. I tillegg til dette har grunneieren i brev av bedt om at det ikke bygges skredsikringsvoller på eiendommen uten at dette er helt nødvendig. PS 113/10 Vannledning hyttefelt m.v. Steindalen - vurdering av ringledning. Storfjord plan- og driftstyre vedtar å bygge ringledning til området ved Akselstua i Steindalen med tanke på framtidig oppføring av høydebasseng for Elvevoll/Rasteby vannverk. Ringledningen vil ikke være bortkastet selv om det ikke skulle bli bygd høydebasseng da denne vil sørge for kontinuerlig utskifting av vannet i ledningsnettet og redusere frostfaren. Steinar Engstad møtte under behandling av saken. ble enstemmig vedtatt. Storfjord plan- og driftstyre vedtar å bygge ringledning til området ved Akselstua i Steindalen med tanke på framtidig oppføring av høydebasseng for Elvevoll/Rasteby vannverk. Ringledningen vil ikke være bortkastet selv om det ikke skulle bli bygd høydebasseng da denne vil sørge for kontinuerlig utskifting av vannet i ledningsnettet og redusere frostfaren.

9 PS 114/10 Anbud vei Steindalen Storfjord kommunestyre vedtar følgende fullfinansiering av veiprosjektet adkomstvei Steindalen. Finansieringsplan; Vedtatt lån 2010 Kr ,- Tilskudd fra Troms fylkeskommunen Kr ,- Omdisponering lån Nordkalottsentret Kr , Fra 2011 vil IMA eiendom betale inn Kr 25000,- pr året over en periode på 4 år. Til sammen ,- som går til dekning av renter og avdrag. Forslag fra Plan- og driftstyret: Ut fra en totalvurdering av innkomne tilbud antas Team Nord-Troms; TNT, for bygging av Adkomstvei Steindalen. Norr Entreprenør /Troms Maskin Team antas som reserve. Klagefrist settes til 10 dager. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Ut fra en totalvurdering av innkomne tilbud antas Team Nord-Troms; TNT, for bygging av Adkomstvei Steindalen. Norr Entreprenør /Troms Maskin Team antas som reserve. Klagefrist settes til 10 dager. PS 115/10 Veinavn og husnummer i Storfjord kommune Saken ble lagt fram uten innstilling. Forslag fra SP v/veronika Bakke:

10 Det har alltid vært et problem til dagens utvikling med handel på nett, og i tillegg med å navigere hvor folk bor bare ved å skrive adressen, for eksempel 9046 Oteren. Med handel på nettet er det ikke tilstrekkelig hvis vi bare skriver dagens adresse. I tillegg er det lettere for ambulanse, brann og ikke minst posten å finne fram. Derfor må alle husene i Storfjord nummereres. Samtidig må alle private veier i Storfjord få navn (oppskiltet vei). Forslag fra driftstyret: Det blir satt ned en arbeidsgruppe som arbeider videre med saken. Gruppen består av Veronika Bakke og Gro Kvalberg. Forslaget fra Veronika Bakke og forslaget fra driftstyret ble enstemmig vedtatt. Det har alltid vært et problem til dagens utvikling med handel på nett, og i tillegg med å navigere hvor folk bor bare ved å skrive adressen, for eksempel 9046 Oteren. Med handel på nettet er det ikke tilstrekkelig hvis vi bare skriver dagens adresse. I tillegg er det lettere for ambulanse, brann og ikke minst posten å finne fram. Derfor må alle husene i Storfjord nummereres. Samtidig må alle private veier i Storfjord få navn (oppskiltet vei). Det blir satt ned en arbeidsgruppe som arbeider videre med saken. Gruppen består av Veronika Bakke og Gro Kvalberg.

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 11:00-17.00

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 11:00-17.00 Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 11:00-17.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial Møteprotokoll Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00-14.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 16:00-18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 10 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.11.2011 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00 Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 2. 2.2005 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Side 1 av 23 Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 05.11.2012 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 29. oktober

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00-13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/10 09/607 ANKE - DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/10 09/607 ANKE - DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK Utvalg: NATURRESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.03.2010 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Harald

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer