SPESIELT FOR JORDBRUKET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPESIELT FOR JORDBRUKET"

Transkript

1 HAMAR KOMMUNE ÅRSMELDING FRA FAGGRUPPE LANDBRUK 25 Arbeidssituasjonen Ingen endringer i arbeidssituasjonen siste året. Rådgivningsoppgaver. Driftsplanlegging og søknader om BU-midler til bruksutbygging Gjødselplanlegging Hydrotekniske miljøtiltak Kulturlandskapsplaner Grøfteplanlegging Skogbruksveiledning Siste året er det utarbeidet 4 driftsplaner, 31 gjødselplaner, 1 hydroteknisk miljøplan og 6 grøfteplaner. Videre ble det laget plan for sperregjerde i Vang Almenning. Lovforvaltningen Det ble behandlet 33 saker i løpet av året, hvorav 11 saker ble behandlet i landbruksnemnda og 22 saker administrativt. Landbruksnemnda hadde 4 møter og 2 befaringer. Lovsakene fordelte seg på følgende områder. Delingssaker Reguleringsplaner Konsesjonsaker vanlige Klage på konsesjonssak Omdisponeringssaker Fritak fra bo- og driveplikt Diverse jordlovssaker Diverse saker Sum 12 stk 1 stk 7 stk 2 stk 2 stk 2 stk 2 stk 5 stk 33 stk Info fra landbrukskontoret Informasjonsbladet Landbruker`n er blitt en fast ordning med aktuell informasjon til brukerne i regionen. Den sendes ut 2 ganger i løpet av året. Landbrukskontoret i Ringsaker har fortsatt det redaksjonelle ansvaret for bladet, mens ansvaret for innholdet ligger på alle kontorene i regionen. Reklameinntektene går til å dekke arbeidet Ringsaker har som redaksjon. For Hamars del blir det sendt ut 2 eksemplarer. Nytt av året. Det regionale miljøprogrammet som ble etablert i 24, med Hedmark som pilotfylke, ble til ved et samarbeid mellom landbruksnæringa, lokalpolitikere og miljø- og landbruksforvaltningen på lokalt og regionalt nivå. Miljøprogrammet har til hensikt å definere miljøutfordringene lokalt, og dermed tilpasse de økonomiske virkemidlene på en mer målrettet måte. Det regionale miljøprogrammet hadde fra begynnelsen tilskuddsordningene endret jordarbeiding og tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon. Fra 25 ble det innført tilskudd til grassoner langs vassdrag og tilskudd til spredning av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesongen. 1

2 Regionsamarbeid Samarbeidsrådet for landbruksforvaltningen. i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten som ble etablert fortsatte sitt arbeid i 25. Det fungerer som bindeledd mellom kontorene og det arbeides med gjennomføring av fellestiltak i henhold til handlingsplan. Rådet ble i 25 ledet av landbrukssjefen i Hamar. Det ble holdt fem møter og behandlet 19 saker. Den viktigste saken har vært spørsmålet om sammenslåing av landbrukskontorene i Hamar, Stange og Løten og mulighetene for samlokalisering med deler av den private veiledningstjenesten. Av andre viktige saker kan nevnes retningslinjer for halmbrenning, etablere en regional stilling innen Grønn Omsorg, og etablere et regionalt fellingsstyre for rovvilt. Landbrukssjefen i Hamar har representert samarbeidsrådet i prosjektet Agrokonsult Innlandet eller Agropluss som det er blitt omdøpt til. I regionen samarbeides det nå konkret om forslag til høringsuttalelser - en erfaring vi er meget godt fornøyd med. 2 SPESIELT FOR JORDBRUKET Floghavrebekjempelsen. I 1 år har faglagene og landbrukskontoret gått sammen om årlige floghavreaksjoner. På den måten har en satt fokus på tiltak for bekjempelse og engasjement rundt floghavreproblemet. Meldeskjemaer viser at antall floghavrefrie bruk er økt med 4 % (38 til 42%) og antall bruk med sekkevis av floghavre er redusert med 3% (44 til 14%). En er enig med faglagene om å fortsette aksjonsformen med spesiell fokus på de som fortsatt har mye floghavre, og at det bør ligge an til at flere gårder kan frierklæres. Våronnmøte I samarbeid med Vang bondelag og Vang bonde- og småbrukerlag ble det også i 25 arrangert våronnmøte. Møtet ble holdt på Øvre Vang samfunnshus den 7. april med omlag 25 frammøtte. Temaene var Landbrukets HMS-tjeneste v/linn Thorud, orientering om det regionale miljøprogrammet, gårdskart, søknad om produksjonstilskudd på nett og nytt om autorisasjonsbevis i plantevern v/arild Wennersgaard. Stein Enger orienterte om status for floghavre, nye retningslinjer for halmbrenning, BU-midler for Hamarregionen og status for sammenslåing av landbrukskontorene. Tilskuddsforvaltningen Ant. søkere Sum innv./utbet. Avløserordningen ferie og fritid Avløsning u/sjukdom Produksjonstilskudd i jordbruket Tilskudd fra det regionale miljøprogrammet: Endret jordarbeiding Seterdrift med melkeproduksjon Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Innovasjon Norge: BU-midler tradisjonelt - investeringstilskudd BU-midler tradisjonelt - rentestøtte BU-midler tilleggsnæringer - etableringstilskudd BU-midler investeringstilskudd Bioenergiprogrammet 2 8. Sum Tilsvarende tall for år 24: kr

3 3 Lån fra Innovasjon Norge.. Lågrisiko-lån Rentestøttelån Erstatning for rovviltskader på sau: 21 voksne og 87 lam SPESIELT FOR SKOGEN Vekstsesongen mai-oktober var god for skogen, og skogens generelle sunnhet synes gjennomgående bra. Det var ingen ekstrem forsommertørke. En del av de utsatte plantene var imidlertid av dårlig kvalitet. Skader etter barkbiller holdt seg på et akseptabelt nivå. Totalt ble det avvirket m 3 i 25 (mot m 3 i 24) hvorav m 3 i gårdsskogen og m 3 i Vang Almenning. Gjennomsnittet for siste 5-årsperiode var på ca. 26. m 3. Økte priser forklarer nok noe av det høye nivået. Det ble markberedt 894 dekar i 25, litt mindre enn i foregående år.(979 dekar). Bare 4 dekar er markberedt i gårdsskogen, resten i Vang Almenning. Det ble plantet planter i 25 av dette var 74.5 i Vang Almenning og ca. 53. i gårdsskogene. Fjorårets tilsvarende tall var 35. planter i almenningen og ca. 35. i gårdsskogene. I flg. statistikken ble det utført ungskogpleie på 777 dekar, herav 216 dekar i gårdsskogen og 561 dekar i Vang Almenningen. Dette er 69 dekar mer enn i foregående år. I Gardsskogen har det imidlertid vært en nedgang fra 491 dekar i 24 til 216 dekar i 25. Dette har trolig sammenheng med mangel på tilbud om å kunne utføre ungskogpleie i Hamar i 25. Det ble ikke registrert bruk av kjemiske midler i skogen i 25. Det synes klart at om en bruker foreliggende statistikk som grunnlag, ble det utført for lite ungskogpleie i Hamar i 25. Nå er det slik at vedhogst vanligvis ikke blir registrert som ungskogpleie og dette kan jo bidra til at resultatet er noe bedre enn tallene tilsier. Det kan også være at en del gardsskogeiere ikke krever utbetalt skogavgift for utført ungskogpleie. Det ble imidlertid gitt et offentlig bidrag på 3 % på ungskogpleie i 25, dette burde tilsi at de fleste som har utført ungskogpleie har varslet landbrukskontoret om dette. Skogbrukstakseringen som skal gjennomføres i 26 vil gi et bedre svar på hvordan situasjonen er. Det synes ellers som at plantingen går sin gang på så godt som alle steder det kan forventes. Skogbrukssjefen har som vanlig vært faglig veileder for "Vedgruppa" på Olsrud. Skogbrukssjefen har ellers som tidligere bidratt med å skaffe øvingsområde for Hamar Naturskoles øvinger knyttet til hogst og tømmerkjøring med hest. Ola Hårdnes og hans medhjelpere har som tidligere år arbeidet mye med skjøtsel av mange av kommunens friområder og i Furuberget skog. Skogbrukssjefen har i stor grad fungert som trekonsulent. Skogtakseringen som skulle gjennomføres i 25 ble dessverre ikke gjennomført som planlagt. Dette skyldes at firmaet som skulle flyfotografere skogområdene ikke klarte å gjennomføre oppdraget som avtalt før høsten 25.. Taksten skal derfor gjennomføres så snart det lar seg gjøre på vårparten 26. 3

4 Som tidligere år, gir trær på kommunal skog og på friområder grunnlag for mange henvendelser knyttet til nabolovens bestemmelser om maksimale trehøyder. 4 Tømmerprisene har vært følgende i 25, tallene for 24 i parantes: Gran Furu Prima skurtømmer kr 43* (415) 385* (576) Sekunda skurtømmer kr 43* (348) 385* (324) Massevirke ** kr 242 (216) 2 (179) * I 25 oppgis prisene som sams priser for prima og sekunda skurtømmer. ** I rene massevirketynninger er det et pristillegg på kr 25 i forhold til ovenstående priser. Tabellen ovenfor er basert på tall Mjøsen Skogeierforening. UTVIKLINGSTREKK I HAMARS LANDBRUK Vedlagt følger en del statistiske opplysninger om utviklingen i husdyrhold, planteproduksjon og skogbruk Hamar. Stein Enger Arild B. Wennersgaard Erik Holmen 4

5 5 HUSDYRHOLDET ANTALL UTVIKLING AMMEKUPRODUKSJON AMMEKYR Kommentar: Antall ammekyr nådde en høyde i 2 etter mye politisk pådriv. Økonomien i produksjonen har ikke vært god nok, samtidig som det har blitt stilt stadig større krav til driftsformen UTVIKLING MJØLKEPRODUKSJON 183 ANTALL MJØLKEKYR ANTALL Kommentar: Kutallet og antall produsenter har stabilisert seg. 5

6 6 UTVIKLING AVLSPURKER ANTALL AVLSPURKER AVLSPURKER Kommentar: Purketallet har svingt, noe avhengig av bl.a markedssituasjonen. Det har skjedd en tilbakegang i antall produsenter. 7 AVLSPURKER PR. BESETNING ANTALL AVLSPURKER PR. BESETNING Kommentar: Det har skjedd en betydelig strukturendring i svineholdet. Flere produsenter deltar nå i purkeringer. 6

7 7 3 UTVIKLING SLAKTEGRIS ANTALL SLAKTEGRISER ANTALL Kommentar: Vi registrerer den største slaktegrisproduksjonen noen sinne i Hamar. 1 SLAKTEGRISER PR. BESETNING ANTALL SLAKTEGRISER Besetninger Gj.snitt Kommentar: En betydelig strukturrasjonalisering i slaktegrisproduksjon spesielt etter år 2. 7

8 8 6 UTVIKLING VERPEHØNER ANTALL VERPEHØNER ANTALL Kommentar: Jevn økning fram til år 2. Nyetablering er ikke mulig uten leveringsavtale i både konsumegg- og rugeeggproduksjon.. UTVIKLING SAUEHOLDET ANTALL VINTERFORE SAUER ANTALL Kommentar: Sautallet er nå tilbake på nivået i 199, og med noen færre brukere. Rovdyrsituasjon avgjør saueholdets framtid. 8

9 UTVIKLING I HESTEHOLDET 186 ANTALL HESTER HESTER Kommentar: De siste 1 årene har det vært en sterk økning i hesteholdet og en tror det vil komme en fortsatt økning i hesteholdet i kommunen. 16 ANTALL HUSDYR ANTALL ANTALL HUSDYR Kommentar: Etter en oppgangs- og nedgangsperiode er vi på samme nivå som for 1-12 år 9

10 PLANTEPRODUKSJONEN 1 BYGG, HAVRE OG VÅRHVETE Antall dekar BYGG HAVRE VÅRHVETE Kommentar: Forholdsvis stabil en viss økning på hvete de siste årene. 25 HØSTHVETE, RUG OG OLJEVEKSTER ANTALL DEKAR HØSTHVETE RUG OG RUGHVETE OLJEVEKSTER Kommentar: Påvirket av vekstskifte og prisutvikling. 1

11 11 POTETAREAL PR. BRUKER ANTALL DAA ANTALL GJ.SN Kommentar: Figuren viser at det blir stadig større areal pr. bruker. Potetdyrking er fortsatt en viktig produksjon i Hamar. BÆRPRODUKSJON Antall dekar JORDBÆR ANDRE BÆR Kommentar: Jordbærdyrkingen er gått merkbart tilbake. Mangler produsentmiljø. 11

12 GRØNNSAKER ANTALL DEKAR GRØNNSAKER PÅ FRILAND ANTALL Kommentar: Grønnsaksproduksjon falt utover 199-tallet nå stabilt. INNMARKSBEITE ANTALL DEKAR ANTALL INNMARKSBEITE Kommentar: Utviklingen i innmarksbeite følger stort sett av utviklingen i storfeholdet færre ammekyr. 12

13 13 SKOGBRUKET Hogst og planting i gårdsskogene Antall dekar Hogst i gårdsskogen Planting i gårdsskogen Hogst og planting i Vang Almenning Atall dekar Hogst i Vang Alm. Planting i Vang Alm. 13

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

Utviklingen i Hedmarksjordbruket 2000-2008

Utviklingen i Hedmarksjordbruket 2000-2008 Fylkesmannen i Hedmark Utviklingen i Hedmarksjordbruket 2-28 Faktagrunnlaget er utarbeidet i samarbeid med: FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 1 Telefaks 62

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

Sluttrapport for Jordbruksprosjektet i Sør- Østerdal 2009-2013.

Sluttrapport for Jordbruksprosjektet i Sør- Østerdal 2009-2013. Sluttrapport for Jordbruksprosjektet i Sør- Østerdal 2009-2013. Vedtatt i styringsgruppa 04.februar 2014 1 1. Beskrivelse av prosjektet og forankring i mål. 1.1 Bakgrunn Sør-Østerdal, bestående av kommunene

Detaljer

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere!

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 1. 2014 Godt Nytt År! Tema: Nye brukere! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER 2 Informasjon fra Landbrukskontorene på Hedmarken januar 2014 INNHOLD Landbruker`n Nr. 1 2014, 12 årgang

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

Kommunedelplan landbruk

Kommunedelplan landbruk Kommunedelplan landbruk Steinkjer kommune (2012-2015) Visjon: Steinkjer landbruket skal være et utstillingsvindu for norsk landbruk. Målsettinger: -Nyskapende og en pådriver i norsk landbruk -Mangfoldig

Detaljer

Veterinærvakt Produksjonstilskudd januaromgangen 2010 Bygdeutviklingsmidler Skogfond SMIL Kurs i miljøplan trinn 2 Fellingsrapport -rådyr

Veterinærvakt Produksjonstilskudd januaromgangen 2010 Bygdeutviklingsmidler Skogfond SMIL Kurs i miljøplan trinn 2 Fellingsrapport -rådyr MELDINGSBLAD FRA NÆRINGSAVDELINGEN I SKIPTVET NR 1 2010 Januar 23. ÅRGANG Postadresse: Skiptvet kommune, Etat for næring og teknikk, Storvn. 24, Postboks 115, 1806 Skiptvet Telefon 69 80 60 00 E-mail:

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA Landbrukskontoret for Hole og Ringerike Informasjon fra Landbrukskontoret 2010 Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole Steinssletta - et nasjonalt utvalgt kulturlandskap

Detaljer

Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk. Monika S. Luktvasslimo

Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk. Monika S. Luktvasslimo Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2001 Tittel Forfatter NTF-notat : 2001:8 Prosjektnummer : 1455 : BEGJÆRING OM TVANGSSALG AV GÅRDSBRUK : Monika

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2015 5. mai 2015 2 1 Innledning... 7 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2015... 8 2.1 Regjeringens politiske plattform... 8 2.2 Stortingets behandling av

Detaljer

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Side 1 Jordbrukets forhandlingsutvalg Inntektsløft gir økt norsk matproduksjon Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Arbeidsdokument av 26. april 2013 Side 2 1 INNTEKTSLØFT GIR ØKT

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT 2013. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap

2 ÅRSRAPPORT 2013. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap Årsrapport 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap Innhold Dette er Statens landbruksforvaltning 4 Administrerende direktør

Detaljer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer Innspill til diskusjon om videre forvaltning av Terje Skjeggedal og Kjell Overvåg ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling

Detaljer

Prosjekt norsk korn i kraftfôr

Prosjekt norsk korn i kraftfôr Prosjekt norsk korn i kraftfôr Sluttrapport mars 2012 Norsk korn i kraftfôr Utviklingen i bruk av norsk korn i kraftfôr og de viktigste årsakene til endringene. 9.3.2012 Innhold Utviklingen i bruk av norsk

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet Jordbruksforhandlingene 2015 Innspill fra organisasjoner i representantskapet Norske Landbrukstenester Norsvin Tyr Norsk Fjørfelag Norsk Skogeierforbund Hoff Norges Bygdeungdomslag Norsk Sau og Geit Landkreditt

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 6. mai 2014

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 6. mai 2014 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2014 6. mai 2014 1 Innledning... 6 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2014... 7 2.1 Regjeringens politiske plattform... 7 2.2 Stortingets behandling av statsbudsjettet

Detaljer

Årsberetning og regnskap år 2013

Årsberetning og regnskap år 2013 Årsberetning og regnskap år 2013 ÅRSMØTE Onsdag 2. april 2014 Kl. 16.00 på Blæstad Årsmøte holdes på Blæstad i Låven Onsdag 2. april 2014 kl. 16.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner for valg fram

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Landbruksbladet for Kongsvinger

Landbruksbladet for Kongsvinger Landbruksbladet for Kongsvinger Utgitt av Kongsvinger kommune Juli 2008 25. årgang Potetens år Side 22 Nye skogbruksplaner på gang Side 20 Framtid i fjørfe Side 15 Ditt eiendomskart på Internett Side 13

Detaljer

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014.

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 0 Regionalt næringsprogram Sør-Trøndelag 2014 Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 1 Innhold 1. Nasjonale føringer... 3 1.1 Mål for landbruks og matpolitikken... 3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune Informasjon til nye gårdbrukere Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune 1 1. JORDBRUK 1.1 Registrering Kontakt Landbruksforvaltingen i Nord-Salten ved kjøp eller forpaktning av landbrukseiendom.

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsal øst Møtedato 03.12.2014 Tid 14:00 1 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2013 7. mai 2013 2 Innhold 1 Innledning... 8 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2013... 9 2.1 Meld. St. 9 (2011-2012)... 9 2.2 Regjeringens politiske plattform...

Detaljer

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere 8.mars 2012 Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere Ambisjoner for 2012 Vi ønsker å gjøre en ekstra innsats i 2012 for å bidra til at gårdbrukerne som vil investere i nye driftsbygninger

Detaljer

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 9/2002 Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Eivind Brendehaug og Kyrre Groven VF Prosjektrapport

Detaljer