Landbruksplan for Kvam faktadel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landbruksplan for Kvam faktadel"

Transkript

1 Landbruksplan for Kvam faktadel Tal søknader produksjonstillegg og oppgjeve areal pr 31/7. Kjelde Statens Landbruksforvaltning. Kvam Tal søknader Areal i da Kvinnherad Voss For Kvam er oppgjeve 673 bruk med jordbruksareal over 5 da i Aktive bruk i statistikken byggjer på produksjonstilleggssøknader. Nedgangen har vore spesielt stor dei siste 5 åra noko som har samanheng med omlegging av landbrukspolitikken. Nedgangen i Kvam (29,5%) har vore større enn tilsvarande for Kvinnherad(22,1%) og Voss( 20,9%). Areal i drift i Kvam varierer noko, men er i hovudsak oppehalde. Produksjonsomfang. Kjelde: Statens Landbruksforvaltning (tal bruk) Hestar (31) Mjølkekyr (83) Andre storfe (104) Ammekyr 31 82(16) Vinterfora sauer (115) Mjølkegeiter (1) Avlsgris (4) Slaktegris (4) Verpehøner (4) Pelsdyr/revetisper 683(9) 861(5) Frukt og bærdyrking 81 bruk 78 bruk 923 da 43 bruk 711 da ( bruk) Dyretalet for hovudproduksjonane er i hovudsak oppehalde. Litt ammekyr har kome til og svinehaldet har gått markert attende. Frukt og bærdyrkinga har og gått markert attende. For 1979 og 1989 er fruktdyrkinga oppgjeve som tal tre, så arealmessig kan det ikkje direkte samanliknast.

2 Landbruksproduksjonen i Kvam fordelt på postnummerområde. Kjelde Statens Landbruksforvaltning fordelt manuelt for område. Postnr Sum Omast. Stra.b. Tørvikb. Norh.s. Øystese Steinstø Ålvik Tal eiged. Eiged. i drift Ute av drift Fråflytta eiged Jordbr.ar. i da Prod.skog da Frukt/bærareal i da Veksthus i m Bruk med mjølkekvote Mjølkekyr Ammekyr Andre storfe Vinterf. Sauer Verpehøns Slaktekylling Hestar Andre husdyrslag 172 r.t. 560 r.t.. 75 r.t. 64 r.t. 861 r.t. 62 % av jordbruksarealet ligg under postnummer 5600 og ,5 % av kutalet høyrer til i same område. Det vil seia at dei viktigaste jordbruksområda er konsentrerte i sentale deler av heradet der konfliktane mot anna utnytting av areala er størst. Arealstrukturen pr driftseining fordelt etter postnummer. Areal inkl. leigejord. Postnr/areal 5632 Omast Str.b Tørv Norhs Øyst Steinst Ålvik Sum % Under 50 da , ,9 da , , ,3 da , ,4 da Over 200 da ,9 Gj.sn. da ,8 % har under 50 da i drift, 59 % av bruka i Kvam har eit driftsareal mellom 50 og 150 da og18,3 % over 150da. Areala er samansett av dyrkajord, overfl. dyrka jord og gjødsla beite.

3 Driftseiningar etter talet på årsverk. Kjelde Jordbr.teljing Kommune I alt -0,4 årsv. 0,5-09 1,0-1,4 1,5-1,9 2,0-2,4 Over 2,5 Kvam (25%) 79(23,7) 64(19,2) 53(15,9) 32(9,6) 21(6,3) Kvinnh (23,9) 110(25,8) 79(18,5) 77(18,1) 35(8,2) 23(5,3) Voss (19,9) 138(21,8) 141(22,3) 114(18,0) 69(10,9) 44(6,9) Bruksstrukturen i 1999 var i hovudsak lik i dei 3 kommunane med bort i mot i mot halvparten av bruka på under 1 årsverk. Strukturen i mjølkeproduksjonen i Kvam inkl. samdrifter. Postadr./busk.s Sum % Omast. Strandeb. Tørvikb. Norh.s. Øyst. Under 10 kyr , ,9 kyr , ,9 kyr ,5 Over 20 kyr ,8 Gj.snitt buskap 9,2 9, ,8. Godt 30 % har ein buskapsstorleik under 10 kyr. Gjennomsnittsbuskapen er markert minst i Strandebarmsområdet. Buskapsstorleiken elles er ikkje så aller verst, men ein svært stor del av driftsbygningane i mjølkeproduksjonen i Kvam er frå perioden Nye miljøkrav til husdyrrom for kalvar og ungdyr og framtidig krav om lausdriftsfjøs gjer at investeringsbehovet år fram i tid er betydeleg. er i Kvam mjølke/kjøtproduksjon Namn Postnr. Jordbr.ar./dr. Tal prod. Tal mj.kyr Andre st.f. V.f.s. Åse Samdr DA Røyrvik Ljones Ljones S.d. Eide Brattli S.d. Foss Samdr purker DA Neteland Skeie og Opheim S

4 Valland Børve Kjosås og Stuve S.d Total % av 13,7 21,9 mjølkeprod. ene er oppretta etter Nokre tidlegare samdrifter er avvikla. Driftsforma har på kort tid fått ei ganske omfattande omfang. Trongen for nyinvesteringar og behovet for meir ordna fritid har vore viktige drivkrefter. Økologisk landbruk Det er berre 4 bruk i heile Kvam som driv økologisk. 2 er mjølkeprodusentar og 2 driv økologisk fruktdyrking. Dette er langt under den offisielle målsettinga om 10% økologisk produksjon innan Landbrukstilknytta tilleggsnæringar. Driftseiningar med tilleggsnæringar. Kjelde Jordbruksteljinga 1999 Total Leigek. Camp. Utl.h. Skogforedl. Juletre/ Pyntegr. Bortf. tomter Utl. av hus Utl. j.ar. Utl. jakt/ fiske Kvam 150(332) Voss 185(632) Kvi.h. 116(426) Anna till.n. I 1999 var første gongen dette vart fullstendig registrert. Prosentvis har 45,2 % av bruka i Kvam inntekter frå tilleggsnæringar. Tilsvarande tal for Voss er 29,2% og for Kvinnherad 27,2%. Det har vore lite nyetableringar innan utleigehytter i Kvam dei siste 5 åra etter relativt stor aktivitet først på 90-talet. Gardsmat/serveringsbedrifter Det er 6 slike bedrifter knytta til gardsbruk i Kvam.

5 Bruk av offentlege verkemidlar til landbruket i Kvam. Dette omfattar direkte overføringar frå staten pluss tiltaksordningar innan bygdeutviklingsmidlar BU, både tilskot og lån og andre ordningar administert gjennom fylksemannens landbruksavdeling FMLA, SND og andre tiltak. Tiltak Produksjonstill Avløysarordn Landbruksvikar Skogsvegar Andre skogtilt Driftsbygn. rentelån Driftsb Investeringslån/rente st. Dr.bygn. tilskot Bustadhus, lån Kulturlandskap Bygningsvern Områdetiltak BU till.nær. rentelån BU till.n. inv.l BU till.n. tilskot BU till.n. etabl. stip Bedriftsutvikling Praktikantordning Org. beitebruk Sum Busetnadsverknader av landbrukseigedomane i Kvam. I 1979 var det registerte 671 bruk over 5 da jordbruksareal. Svært få er selde eller fråflytta då det så og sei ingen omsetnad av landbrukseigedomar i Kvam. Vi kan i alle fall rekna at 650 landbrukseigedomar er framleis er hovudgrunnlaget for at bygdene her vert valde som buplass. Dersom ein reknar 3 medlemer pr husstand, gjev dette busetnadsgrunn for 1950 personar innan kommunen. Det utgjer 23% av folketalet.

6 Verdiskapning i primærlandbruk og landbruksrelaterte bedrifter i Kvam. Verdiskapning i primærproduksjonen Type produksjon kg/l pris års. kr i mill Verdi mjølkeprod ,60 23,3 Verdi storfekjøt ,- 8,1 Verdi sauekjøt ,- 4,1 Verdi svinekjøt ,- 1,0 Pelsdyr 1,8 Eggproduksjon ,50 3,1 Slaktekylling ,- 1,4 Samla verdi husdyrproduksjon ,8 Verdi av frukt/bær prod. 13 5,0 Statlege overf. prod.tillegg 22,3 avløysarord. 4,9 Verdiskapning skogbruk tømmer/ved 3,0 Sagbruk 10 5,0 Kjøtverdi av storviltjakt 252 hjort x 65kg x 60,- 15 reinx40x60 1,0 Samla verdiskapning trad. landbruk inkl. off. overf. 84,0 Samla verdiskapning veksthusprod ,7 Total verdiskapning primærproduksjon ,7 Gjennomsnittleg omsetnad pr årsverk er kr i tradisjonelt landbruk. Tilsvarande tal for veksthusnæringa er kr Landbruksbaserte bedrifter i Kvam utanom trad. landbruk og veksthus Bedrifter Tal tilsette Årsverk Brutto omsetn. Tine Vest, Lid ,6 mill. jarnind. Gules, Kvam fruktl. Kjosås Krans. Off. og privat rådgj ,4 10,8 mill. Gardsmat og 15 8,6 3,8 mill. servering 6 bedr. Total ,0 157,2 mill. Tabellen byggjer på opplysningar gjevne av bedriftene i telefonintervju. Desse bedriftene representerer betydelege arbeidsplassar og verdiskaping innan Kvam herad.

7 Offentleg og privat rådgjeving tilknytta landbruket-dels med Kvam som arbeidsområde eller med vidare distriktsarbeidsfelt. Institusjon Tal tilsette Årsverk Omsetnad mill.kr Kvam herad 3 2,8 1,4 Mattilsynet 6(+3 i Odda) 6 4,5 Hard. Midthord. 2 1,6 1,0 Forsøksring Hardanger Rekneskap 7 3,0 1,4 Helland Rekneskap 4 3 2,0 Tine Vestprodusenttenesta 1 1 0, ,4 10,8 Sum

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9 Innhaldsliste 1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5 2.1 Status... 5 2.2 Økonomisk status... 7 2.3 Utviklingstrekk... 9 2.4 Framtidsbilete... 15 2.4.1 Framskriving av statistikk... 15 2.4.2 Trendar

Detaljer

Økonomiske nøkkeltal JORDBRUK 2011

Økonomiske nøkkeltal JORDBRUK 2011 Økonomiske nøkkeltal JORDBRUK 2011 Pressemelding: Inntektsutvikling i Haugalandsjordbruket Andreas Lundegård (kontaktperson) Tveit Regnskap AS...grisbonden er den som kan flagge høgast etter 2011... Skattbar

Detaljer

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Agnar Hegrenes Leif Jarle Asheim 1 Tittel Forfattar Prosjekt Utgjevar Utgjevingsstad Oslo Utgjevingsår 2006 Tal sider

Detaljer

NOTAT 2011 12. Vurdering av økonomi på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 2009

NOTAT 2011 12. Vurdering av økonomi på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 2009 NOTAT 2011 12 Vurdering av økonomi på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 2009 LARS RAGNAR SOLBERG TORBJØRN HAUKÅS NILF gjev ut ei rekkje publikasjonar Kjem ut årleg:

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

Økonomiske nøkkeltal JORDBRUKET 2013

Økonomiske nøkkeltal JORDBRUKET 2013 Økonomiske nøkkeltal JORDBRUKET 2013 Pressemelding: Inntektsutvikling i Haugalandsjordbruket Andreas Lundegård (kontaktperson) Tveit Regnskap AS Etter ein god jordbruksavtale i 2013 hadde nok mange venta

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Inntekt, sparing og investering i jordbruket

Inntekt, sparing og investering i jordbruket NOTAT 2011 16 Inntekt, sparing og investering i jordbruket Driftsgranskingsdata for 1992 2009 AGNAR HEGRENES NILF gjev ut ei rekkje publikasjonar Kjem ut årleg: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

Utviklingen i Hedmarksjordbruket 2000-2008

Utviklingen i Hedmarksjordbruket 2000-2008 Fylkesmannen i Hedmark Utviklingen i Hedmarksjordbruket 2-28 Faktagrunnlaget er utarbeidet i samarbeid med: FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 1 Telefaks 62

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune er «Vedtektene

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Vi får Telemark til å gro

ÅRSMELDING 2012. Vi får Telemark til å gro ÅRSMELDING 2012 Vi får Telemark til å gro gjensidige.no/landbruk benytt deg av dine medlemsfordeler Årsmelding 2012 A20782/09.11/Foto: Sverre Jarild Vi kjenner bondens hverdag og følger nøye med i utviklingen

Detaljer

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Ole-Andreas Smette Landbruk i Innovasjon Noreg Oppdrag frå Landbruksdepartementet: Innovasjon Norge skal være statens og fylkeskommunenes

Detaljer

Prosjekt norsk korn i kraftfôr

Prosjekt norsk korn i kraftfôr Prosjekt norsk korn i kraftfôr Sluttrapport mars 2012 Norsk korn i kraftfôr Utviklingen i bruk av norsk korn i kraftfôr og de viktigste årsakene til endringene. 9.3.2012 Innhold Utviklingen i bruk av norsk

Detaljer

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og gjestar frå heile fylket. I dei fremste rekkene ser vi frå høgre: landbruksdirektør Anne Berit

Detaljer

Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket?

Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket? Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket? av 4 Mari Bente Beinnes What are the taxable consequences of converting organizational form from sole

Detaljer

Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane

Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane Vestlandsforskingsrapport nr. 6/2008 Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane Kyrre Groven, Erling Holden, Carlo Aall, Hanna Nyborg Storm, Morten Simonsen Vestlandsforsking, Pb 163, 6851

Detaljer

Knytta til rettleiaren. Periodisert virksomhetsregnskap i staten. Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten

Knytta til rettleiaren. Periodisert virksomhetsregnskap i staten. Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten Knytta til rettleiaren Periodisert virksomhetsregnskap i staten Rettleiar Veileder Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten DFØ 1/212, 1. versjon Innhald 1 Rekneskapen som fundament

Detaljer

Sykkylven kommune Tekniske tenester

Sykkylven kommune Tekniske tenester Sykkylven kommune Tekniske tenester Møre og Romsdal fylke Fylkeshuset 6404 Molde fi 012 3/1-(3 5/2.( ese/zy Dykkar dato: Dykkar ref.: Vår dato: 14.05.2009 Saksbeh.: Henrik Schmidt Vår ref.: 2009/669-4157/2009

Detaljer

Handbok for godkjenning av beite som spreieareal

Handbok for godkjenning av beite som spreieareal 2010 Handbok for godkjenning av beite som spreieareal Rettleiing forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav tillet at ein kan godkjenne innmarksbeite og frukthagar som spreieareal. Denne handboka

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland DU r appo rt A Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan Nr. 8-13 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og

Detaljer

1.3 Nokre overordna grunnhaldningar

1.3 Nokre overordna grunnhaldningar Ve dt e kej uni2009. Ved oppstarting av mindre verksemder/ einmannsføretak er praksis som fylgjer: I slike saker har det vore gjeve eit skjønnsmessig oppstartingstilskot, som skal dekke deler av dei spesielle

Detaljer

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 13/2002 Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Ein analyse av rasjonalitet i produksjon og marknadsføring av

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Hjelpemiddelbehov i framtida

Hjelpemiddelbehov i framtida Hjelpemiddelbehov i framtida Ei framskriving av talet på brukarar av hjelpemiddel fram mot 2060 Av Sigurd Gjerde Samandrag I denne artikkelen vil vi gå gjennom framskrivingar av talet på brukarar av hjelpemiddel

Detaljer

Beitedyr i Strø Årsmelding 2012

Beitedyr i Strø Årsmelding 2012 Beitedyr i Strø Årsmelding 212 Innhald Fjellstyre... 3 Medlemmer... 3 Aktivitet... 3 Fjelloppsyn... 4 Tilsette... 4 Aktivitet... 4 Refusjon... 4 Samarbeid oppdrag... 4 Arealet... 5 Stølsbruk... 5 Stølar,

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Ny tid for Hardanger?

Ny tid for Hardanger? Ny tid for Hardanger? Flytting mellom 27 og 21 i lys av tidlegare år Desember 211 AUD-rapport nr. 14.2-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Prosjekt nr 1546 - Revisjon 1,00 - Dato: 4.mai 2010 Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Høyringsrapport Rapporten omhandlar: Framtidig drifts- og organisasjonsform for kultur og idrettsanlegg

Detaljer