Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside under politikk/sakspapirer. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til servicekontoret. Lyngen kommune, den Lill Tove Bergmo leder Eva Holm utvalgssekretær Vedlegg: Saksutredningene

2 Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. og evt 3. vararepresentant for hver liste Rådmannen, her. Ordfører, her Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Eldrerådets leder Harald Haugen, 9064 Svensby (ikke saker unntatt off.) Ungdomsrådet: Karoline Lyngdal, Mellomveien 7, 9060 Lyngseidet (ikke saker unntatt off.) Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelssen, Eidebakken skole, Skoleveien 27/29, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unnt. off) Pressen - legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø (ikke saker unntatt off.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet (ikke saker unntatt off.) NRK Troms, 9291 Tromsø (ikke saker unntatt off.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (ikke saker unntatt off.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: KomRev Nord, her. Kommunekassereren, her. Økonomisjefen, her NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 39/12 Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan PS 40/12 Kommunedelplan for folkehelse,friluftsliv,idrett og lokale kulturhus innspill og merknader innkommet pr / /45 PS 41/12 Ballbinge- Lenangen B/u-skole 2012/242 PS 42/12 Ballbinge- Eidebakken skole 2012/2782 PS 43/12 Endring av foreldrebetalingssatser i skolefritidsordningen ( sfo ) 2011/2203 PS 44/12 Kjøp av logopedtjenester 2012/4405 Plandokumentet er sendt ut tidligere. Dersom noen har behov for det, ta kontakt med servicekontoret. Det vil først bli gitt en felles budsjettorientering til begge utvalgene, deretter skal Råd for folkehelse til bibliotekets møterom.

4 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 76/12 Lyngen formannskap /12 Lyngen Råd for folkehelse /12 Lyngen levekårsutvalg Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Lyngen arbeidsmiljøutvalg Lyngen kommunestyre Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Rådmannens forslag til årsbudsjett/økonomiplan Budsjettramme kontroll og tilsyn 3 Budsjett 2013 Kirkelig fellesråd Saksprotokoll i Lyngen formannskap Behandling: Forslag fra Lyngen SP og Lyngen AP v/johnny Hansen til nytt pkt 2.2: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Politikk, næring, kirke Kirkelig fellesråd - økt kommunalt tilskudd Bårehus Nord-Lenangen - dekning kapitalkostn Ullsfjordforbindelsen Råd for folkehelse - drift Administrative tjenester og felleskostnader Økt bemanning 0,4 årsverk ikt adm. tj Økonomisystem - økt drift ved oppgradering

5 Oppvekst og kultur Solhov barnehage - 20 % vakanse fagarbeider -80 Rødtoppen barnehage - 40 % vakansen fagarbeider -160 Redusert åpningstid barnehager i sommerferien SFO - redusert kommunal subsidiering Grunnskolen - redusert spesialundervisning Eidebakken skole - reduksjon rammetimer Lenangen B/U-skole - reduksjon rammetimer Husleie gratis utlån og leie av kommunale lokaler Skolene i Lyngen - rammereduksjon (Se på org. av skolene herav felles rektor, spesialundervisning, fravær) Skolene i Lyngen - skolefrokost Kultur - tilskudd lag og foreninger Helse, sosial og omsorg Langtidsopphold - vederlagsbetaling HSO - rammereduksjon (se på org, turnuser, fravær/velferdsordninger) Teknisk drift Tomgangsdrift Eidebakken fra ,3 årsverk vedlikeholdsarbeider fjernes Husleieøkning i hht. konsumprisindeks Økning vedlikeholdsramme teknisk drift Teknisk drift - vedlikehold Finans Minsteavdrag i hht. kommuneloven Økte kapitalkostnader som følge av minsteavdrag Økt eiendomsskatt (5 prm. i 2013, 6 prm ) Økte kapitalkostnader forslag til nye investeringer Disposisjonsfond Investeringer i tillegg til rådmannens innstilling: Boligtomter 5,0 mill i Forslag fra Lyngen SP og Lyngen AP v/johnny Hansen til nytt pkt 2.3: Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende netto budsjettrammer drift:

6 Budsjett Økonomiplan Ramme 1 Politikk, næring, kirke Ramme 2 Administrative tjenester og felleskostnader Ramme 3 Oppvekst og kultur Ramme 4 Helse, sosial og omsorg Ramme 5 Teknisk drift Ramme 6 Finans Forslag fra Lyngen Krf, Lyngen Frp og Lyngen Høyre v/line van Gemert til nytt pkt 2.2: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Politikk, næring, kirke Kirkelig fellesråd - økt kommunalt tilskudd Bårehus Nord-Lenangen - dekning kapitalkostn Ullsfjordforbindelsen Administrative tjenester og felleskostnader Økt bemanning 0,4 årsverk ikt adm. tj Økonomisystem - økt drift ved oppgradering Oppvekst og kultur Husleie gratis utlån og leie av kommunale lokaler Oppvekst og kultur - rammekutt Svømmeskyss Straumen Helse, sosial og omsorg HSO - rammekutt Teknisk drift Økning vedlikeholdsramme teknisk drift Teknisk drift - rammekutt (Årsverk, tomgangsdrift reduksjon) Finans Minsteavdrag i hht. kommuneloven Økte kapitalkostnader som følge av minsteavdrag * Økte kapitalkostnader forslag til nye investeringer (rådmannens forslag) Disposisjonsfond Investeringer Sentrumsplan 500 Økonomisystem 500 Egenkapitalinnskudd KLP

7 Knøttelia 625 Lenangen omsorgssenter Industriområde Furuflaten 220 Husbanken innlån (selvfinansiering) Innereidet boligtomter Solbakken boligtomter 950 Furuflaten boligtomter Frydenlund boligtomter Rådhus Parkering turister Kai Lenangen Kai Lyngseidet Sum investeringsbudsjett * Konsekvenser av økt låneopptak er ikke innarbeidet i forslaget. MERKNADER: - ingen økning i eiendomsskattesats - ikke nedleggelse av Lyngsdalen skole - om lag 2 % kutt pr. ramme, men noe mer på skole pga omorganisering - økte miler til planarbeid Ullsfjordforbindelsen - rådmannen må se på kutt i årsverk - omorganisering administrasjone skole, kultur, helse og turnusordninger - salg kommunale bygg ikke utgifter til tomgangsdrift. Riving dersom ikke salg - svømmeopplæring viktig derfor skyss - turnus, nattevaktshjemler sovende nattevaktet Vi tar ansvar og ser ingen annen utvei enn rammekutt. Vi er lekmenn, ikke fagpersoner innen helse, skole og trenger rådmannens faglige hjelp. Forslag fra Lyngen Krf, Lyngen Frp og Lyngen Høyre v/line van Gemert til nytt pkt 2.3: Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende netto budsjettrammer drift: Budsjett Økonomiplan Ramme 1 Politikk, næring, kirke Ramme 2 Administrative tjenester og felleskostnader Ramme 3 Oppvekst og kultur Ramme 4 Helse, sosial og omsorg Ramme 5 Teknisk drift Ramme 6 Finans Det ble votert punktvis.

8 1. Skattevedtak: Pkt 1.1: Det ble votert over rådmannens innstilling og forslaget fra Lyngen Krf, Lyngen Frp og Lyngen Høyre v/line van Germert. VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Vedtatt med 3 mot 3 stemmer. Ordfører benyttet sin dobbelstemme. Pkt 1.2: Pkt 1.3: VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst 2. Budsjettvedtak 2013 Pkt 2.1: Pkt 2.2: VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst Det ble først votert over rådmannens innstilling. VEDTAK: Rådmannens innstilling falt med 6 stemmer. Det ble deretter votert over forslaget fra Lyngen SP og Lyngen AP v/johnny Hansen og forslaget fra Lyngen Krf, Lyngen Frp og Lyngen H v/line van Gemert. VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Lyngen Sp og Lyngen AP v/johnny Hansen. Vedtatt med 3 mot 3 stemmer. Ordfører benyttet sin dobbelstemme. Pkt 2.3: Det ble først votert over rådmannens innstilling. VEDTAK: Rådmannens innstilling falt med 6 stemmer. Det ble deretter votert over forslaget fra Lyngen SP og Lyngen AP v/johnny Hansen og forslaget fra Lyngen Krf, Lyngen Frp og Lyngen H v/line van Gemert. VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Lyngen Sp og Lyngen AP v/johnny Hansen. Vedtatt med 3 mot 3 stemmer. Ordfører benyttet sin dobbelstemme. Pkt 2.4: Pkt 2.5: VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst VEDTAK:

9 Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst Pkt 2.6: Pkt 2.7: Pkt 2.8: Pkt 2.9: Pkt 2.10: VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst Det ble først votert over rådmannens innstilling. VEDTAK: Rådmannens innstilling falt med 6 stemmer. Det ble deretter votert over forslaget fra Lyngen SP og Lyngen AP v/johnny Hansen hva angår investerings- og finansieringsplan 2013 ( jfr pkt 2.2) og forslaget fra Lyngen Krf, Lyngen Frp og Lyngen H v/line van Gemert hva angår investerings- og finansieringsplan 2013 (jfr pkt 2.2) VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Lyngen Sp og Lyngen AP v/johnny Hansen. Vedtatt med 3 mot 3 stemmer. Ordfører benyttet sin dobbelstemme. Pkt 2.11: Det ble først votert over rådmannens innstilling. VEDTAK: Rådmannens innstilling falt med 6 stemmer. Det ble deretter votert over forslaget fra Lyngen SP og Lyngen AP v/johnny Hansen hva angår lånebeløp 2013 (jfr pkt 2.2) og forslaget fra Lyngen Krf, Lyngen Frp og Lyngen H v/line van Gemert hva angår lånebeløp (jfr pkt 2.2). VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Lyngen Sp og Lyngen AP v/johnny Hansen. Vedtatt med 3 mot 3 stemmer. Ordfører benyttet sin dobbelstemme. Pkt 2.12: Pkt 2.13: VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst Vedtak: 1. Skattevedtak 2013

10 1.1 I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2013: Eiendomsskattesatsen er 5 promille. 1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 1.3 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt Budsjettvedtak Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Det vedtas følgende endringer i driftstiltak for : Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Politikk, næring, kirke Kirkelig fellesråd - økt kommunalt tilskudd Bårehus Nord-Lenangen - dekning kapitalkostn Ullsfjordforbindelsen Råd for folkehelse - drift Administrative tjenester og felleskostnader Økt bemanning 0,4 årsverk ikt adm. tj Økonomisystem - økt drift ved oppgradering Oppvekst og kultur Solhov barnehage - 20 % vakanse fagarbeider -80 Rødtoppen barnehage - 40 % vakansen fagarbeider -160 Redusert åpningstid barnehager i sommerferien SFO - redusert kommunal subsidiering Grunnskolen - redusert spesialundervisning Eidebakken skole - reduksjon rammetimer Lenangen B/U-skole - reduksjon rammetimer Husleie gratis utlån og leie av kommunale lokaler Skolene i Lyngen - rammereduksjon (Se på org. av skolene herav felles rektor, spesialundervisning, fravær) Skolene i Lyngen - skolefrokost Kultur - tilskudd lag og foreninger Helse, sosial og omsorg Langtidsopphold - vederlagsbetaling HSO - rammereduksjon (se på org, turnuser, fravær/velferdsordninger) Teknisk drift Tomgangsdrift Eidebakken fra ,3 årsverk vedlikeholdsarbeider fjernes Husleieøkning i hht. konsumprisindeks Økning vedlikeholdsramme teknisk drift

11 Teknisk drift - vedlikehold Finans Minsteavdrag i hht. kommuneloven Økte kapitalkostnader som følge av minsteavdrag Økt eiendomsskatt (5 prm. i 2013, 6 prm ) Økte kapitalkostnader forslag til nye investeringer Disposisjonsfond Investeringer i tillegg til rådmannens innstilling: Boligtomter 5,0 mill i Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende netto budsjettrammer drift: Budsjett Økonomiplan Ramme 1 Politikk, næring, kirke Ramme 2 Administrative tjenester og felleskostnader Ramme 3 Oppvekst og kultur Ramme 4 Helse, sosial og omsorg Ramme 5 Teknisk drift Ramme 6 Finans Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til sentrale og lokale lønnsoppgjør. 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen. 2.7 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet. 2.8 Avgifter, leier og gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med oversikt i budsjettdokumentet Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets innstilling til investerings- og finansieringsplan for Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler - Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp lån på inntil kr til finansiering av investeringsregnskapet i 2013.

12 2.12 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2013 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 5,0 mill i Rådmannens innstilling 1. Skattevedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2013: Eiendomsskattesatsen er 5 promille. 1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 1.3 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt Budsjettvedtak Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Det vedtas følgende endringer i driftstiltak for : Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Politikk, næring, kirke Kirkelig fellesråd - økt kommunalt tilskudd Bårehus Nord-Lenangen - dekning kapitalkostn Administrative tjenester og felleskostnader Økt bemanning 0,4 årsverk ikt adm. tj Økonomisystem - økt drift ved oppgradering Oppvekst og kultur Solhov barnehage - 20 % vakanse fagarbeider -80 Rødtoppen barnehage - 40 % vakansen fagarbeider -160 Redusert åpningstid barnehager i sommerferien SFO - redusert kommunal subsidiering Grunnskolen - redusert spesialundervisning Eidebakken skole - reduksjon rammetimer Lenangen B/U-skole - reduksjon rammetimer Lyngsdalen skole - nedlegging 2014/2015 underv

13 Husleie gratis utlån og leie av kommunale lokaler Helse, sosial og omsorg Langtidsopphold - vederlagsbetaling Teknisk drift Tomgangsdrift Eidebakken fra ,3 årsverk vedlikeholdsarbeider fjernes Lyngsdalen skole - nedlegging 2014/2015 byggdrift Husleieøkning i hht. konsumprisindeks Økning vedlikeholdsramme teknisk drift Finans Minsteavdrag i hht. kommuneloven Økte kapitalkostnader som følge av minsteavdrag Økt eiendomsskatt (5 prm. i 2013, 6 prm ) Lyngsdalen skole - nedlegging 2014/2015 pensjon Økte kapitalkostnader forslag til nye investeringer Avsetning til disposisjonsfond Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende netto budsjettrammer drift: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Ramme 1 Politikk, næring, kirke Ramme 2 Administrative tjenester og felleskostn Ramme 3 Oppvekst og kultur Ramme 4 Helse, sosial og omsorg Ramme 5 Teknisk drift Ramme 6 Finans Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til sentrale og lokale lønnsoppgjør Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor

14 delegasjonsreglementet Avgifter, leier og gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med oversikt i budsjettdokumentet Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med rådmannens forslag til investerings- og finansieringsplan for Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler - Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp lån på inntil kr til finansiering av investeringsregnskapet i Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2013 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 5,0 mill i Saksopplysninger Saksframlegget er vedlagt saken. Vurdering av alternativer og konsekvenser Det vises til saksframlegget.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2011/45-51 Arkiv: C20 Saksbehandler: Jann-Sigurd Sivertsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 40/12 Lyngen levekårsutvalg /12 Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommunestyre Kommunedelplan for folkehelse,friluftsliv,idrett og lokale kulturhus innspill og merknader innkommet pr Henvisning til lovverk: Kulturloven Friluftsloven Lov om helsetjenester i kommunene Stortingsmeldinger Handlingsplan for folkehelse, idrett og friluftsliv i Troms Rådmannens innstilling 1. Kommunedelplan for folkehelse, friluftsliv, idrett og lokale kulturhus endres til å gjelde perioden Høringsutkastet til nevnte plan godkjennes.merknader og innspill søkes innarbeidet slik det framgår av saksutredningen. 3. Rådmannen får fullmakt til å behandle eventuelle merknader/innspill som måtte komme etter kommunestyrets behandling Budsjettdekning: Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Reduseres

62 Kr søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan - Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Levekårsutvalget gjorde i møte følgende vedtak angående denne kommunedelplanen: 1. Kommunedelplan for folkehelse, friluftsliv, idrett og lokale kulturhus endres til å gjelde perioden Høringsutkastet til nevnte plan godkjennes. 3. Planen legges ut til høring i 6 uker. Høringsutkastet har vært kunngjort i Nordlys og Framtid i Nord. Videre er det utlagt på biblioteket på Lyngseidet,på Svensby kiosk, i kommunens ekspedisjon samt på butikkene i Furuflaten, på Lenangsøyra og i Nord-Lenangen.Videre er kunngjøring utsendt til lag/foreninger, organisasjoner, Fylkesmannen i Troms, Troms Fylkeskommune, Reindriftsforvaltningen i Troms, reinbeitedistriktene, Troms fylkeskommune, veimyndighetene, m.fl. Høringsfristen er 14.desember Kommunedelplanen ble sendt ut som sakspapir til Levekårsutvalgets møte , og sendes derfor ikke ut på nytt. Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Økonomiske konsekvenser Framgår av kap. 10, Handlingsprogram, i kommunedelplanen. Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Miljøkonsekvenser Vurdering av alternativer og konsekvenser Delplanen ligger ute til høring fram til og med d.å., og skal endelig sluttbehandles av kommunestyret d.å. Det betyr at ikke alle innspill er innkommet innen behandling i Levekårsutvalget Merknader og innspill som kommer inn fram vil derfor bli lagt fram direkte i møtet. På grunn av knapp tidsfrist må en også holde åpent for at det kan komme merknader/innspill etter behandlinga i kommunestyret Dette fordi høringsfristen er 14.12,og en må ta høyde for tid til postgang. Også her må en åpne for at merknader/innspill som evt. kommer inn mellom utsending av sakspapirer og møtedato, må legges fram direkte i kommunestyremøtet. Rådmannen ber om fullmakt til å behandle evt. merknader/innspill som måtte innkomme etter behandlingen i kommunestyret d.å. Pr er det kommet følgende innspill/merknader:

63 Nr. Innspill/merknader fra: Dato: 1 Levekårsutvalget Reindriftsforvaltningen i Troms Råd for folkehelse Tverrfaglig gruppe for barn og unge Nærmere om merknadene. Fra møtet i Levekårsutvalget , sak 31/12: Trivsel i skolen. Ny Giv er ikke nevnt i skoleomtalen Få info ut til alle innbyggere. Folder i posten og/eller 1 side i FIN(etter mønster fra Kåfjord kommune) Få ut informasjon om hva som finnes av aktiviteter og anlegg. Savner forebyggingstiltak spesifikt i forhold til psykiske lidelser. Ang. turløyper/stier: Få på plass toaletter og parkeringsplasser. Kan Lyngenfjord Vekst evt. personer innen ruspsykiatri bidra i jobben? Må gis penger til lag/foreninger slik at de kan bidra. Hva gjør Ishavskysten friluftsråd? Savner livsløpet i plansammenheng hva skjer og gjøres når. Hvem kan bidra til å få folk til å komme over terskelen for å delta i fysisk aktivitet? Noen å snakke med? Mer fokus i planen på stillesitting, bl.a. pga tv-/dataspill. Spilleavhengighet Norge nevnes ikke i planen. Få mer fokus på dette. Sitter med mye informasjon. Feil eier i tabell 8.7.2, Lyngenhallen. Planen må integreres i skolen. Den må bli en del av undervisninga som motivasjonsfaktor og velferdstilbud. Administrasjonens vurdering: Merknadene tas til etterretning,. Punktet angående Ishavskysten Friluftsråd vil bli tatt opp på et møte mellom kommunen og friluftsrådet 7.des. d.å. Når det gjelder punktet om at slike planer må vise livsløpet hva skjer og gjøres når så vil en merke seg, og ha mer fokus på dette i framtidig planlegging. Innstilling til vedtak: Merknadene tas til etterretning og søkes innarbeidet i delplanen slik det framgår av saksutredningen.

64 Fra Reindriftsforvaltningen Troms i e-post av : Sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutvikling og samfunnsliv, jfr. Pbl 3-1. Reindriftsloven 63 stiller krav om at den enkelte grunneier eller bruksberettigede skal gi varsel til reinbeitedistriktet seinest 3 uker før det iverksettes tiltak som kan bli til vesentlig skade eller ulempe for reindiftsutøvelsen. I konkrete arealsaker har reindriftsforvaltningen bedt kommunen også sende høringer direkte til reinbeitedistriktene, jfr. Brev av Administrasjonens vurdering: Merknadene tas til etterretning. Innstilling til vedtak: Merknadene tas til etterretning og søkes innarbeidet i delplanen slik det framgår av saksutredningen. Fra Råd for folkehelse, brev datert : Ang. kap. 10. Handlingsprogrammet er omfattende og ambisiøst. En detaljert oversikt. Da kan man med hell kanskje jobbe med en mer tydelig tidslinje (når skjer hva) og en bedre økonomisk oversikt. Planen kan oppfattes mest som en plan for friske mennesker. Svakheten ligger i det at tilrettelegging for funksjonshemmede kun nevnes konkret èn gang på side 48,nest sist i tabellen. RFF vil påpeke at Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne også gjelder for denne delen av folkehelseplanlegging. 1. Formål: Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte, funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes. En definisjon av begrepet nedsatt funksjonsevne finner en i Ot.prp. nr. 87, kap.14, merknad til lovens 1: Nedsett funksjonsevne vil seie tap av eller skade på ein kroppsdel eller i ein av kroppsfunksjonene. Det kan til dømes dreie seg om nedsett rørsle-, syns- eller høyrslefunksjon, nedsett kognitiv funksjon eller ulike funksjonsnedsetjingar på grunn av til dømes allergi, hjartesjukdomar, lungesjukdomar, nevrologiske sjukdomar eller psykiske lidingar. Nedsett funksjonsevne treng ikkje resultere i avgrensningar når det gjeld samfunnsmessig deltaking dersom tilkomsten til barnehagar, utdanning, arbeid, transport, bygningar, bygdemiljø, uteområde, informasjon og kommunikasjon, produkt, kultur og fritidstilbod, ferie, hjelpemiddel, helse- og sosialtenester osv. er god nok. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne bør være med og beskrives i planen. Administrasjonens vurdering: Merknadene tas til etterretning.

65 Innstilling til vedtak: Merknadene tas til etterretning og søkes innarbeidet i delplanen slik det framgår av saksutredningen. Fra Tverrfaglig gruppe for barn og unge, møte : Sak 5. Kommunedelplan høring v. Jann-Sigurd. Kommentarene til planen var positive. Den er godt utarbeidet og mangfoldet i kommunen er godt beskrevet. Det kom inn merknader om at Lyngen kommune burde bli medlem av tilskuddsportalen.no en instans som gir oversikt over alle støtteordninger som finns til lag og foreninger og kommuner. Dette koster og vil antakelig betale seg raskt. - En annen kommentar var at man stilte spørsmål om hvor store utfordringene eller bekymringene er når det gjelder rusbruket blant ungdommen. Dette vet vi ikke sikkert i dag, men skal undersøkes. Formuleringen på siden 40 bør derfor nyanseres. - Når det gjelder aktivitetstiltak på side 49, under punktet trygge lokalsamfunn, bør samarbeidet mellom kommunen og politiet nevnes. Lyngen kommune har et politiråd hvor nettopp tryggheten i lokalsamfunnet er en prioritet. Administrasjonens vurdering: Merknadene tas til etterretning. Innstilling til vedtak: Merknadene tas til etterretning og søkes innarbeidet i delplanen slik det framgår av saksutredningen.

66 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/242-4 Arkiv: 611 Saksbehandler: Anette Holst Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 41/12 Lyngen levekårsutvalg Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Ballbinge- Lenangen B/u-skole Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling 1. Lyngen kommune vedtar bygging av ballbinge ved Lenangen B/u-skole i kommunal regi 2. Lyngen kommune bevilger kr ,- i tilskudd til ballbingen 3. Lyngen kommune påtar seg mellomfinansiering. Budsjettdekning: Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Reduseres ,- Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Lenangen B/u- skole har i brev av søkt Lyngen kommune om 25000,- i tilskudd til bygging av ballbinge ved skolen. I samme søknad har skolen bedt om at momskompensasjonen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Almar Simonsen Medlem LYKRL Bernt Olav Johansen Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Almar Simonsen Medlem LYKRL Bernt Olav Johansen Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 09:00 felles møte med Råd for folkehelse og representanter fra næringsutvalget

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00.

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00. Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Moteinnkalling. Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00

Moteinnkalling. Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Moteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.213 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Orientering

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 30.03.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes.

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.06.2009 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer