Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF"

Transkript

1 Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 9. februar 2015 Kl.: til ca Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø

2

3 Møtedato: 9. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/718 Hanne H. Haukland, Bodø, RBU-AU-sak Godkjenning av innkalling og saksliste I samråd med lederen i det Regionale brukerutvalget inviteres arbeidsutvalget i RBU i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for møtet, den 9. februar 2015: Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 Sak Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2015 Side 2 tildeling av midler Sak Fagråd for revmatologi i Helse Nord - oppnevning av Side 139 brukerrepresentant Sak Regional plan for psykisk helse og TSB , Side 143 oppnevning av brukerrepresentant til arbeidsgruppe psykisk helsevern barn/unge, oppfølging av RBU-sak Sak Eventuelt Side 144 Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Innkallingen og sakslisten godkjennes. Bodø, den 5. februar 2015 Lars Vorland Adm. direktør side 1

4 Møtedato: 9. februar 2015 Arkivnr.: 2014/718 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Brite Jacobsen, Bodø, RBU-AU-sak Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2015 tildeling av midler Innledning/bakgrunn Vedlagt følger administrasjonens forslag til fordeling av midlene basert på søknadene som er kommet inn. Vi har hatt følgende utgangspunkt for forslaget fra administrasjonen: Bidra med økonomisk tilskudd til brukerstyrte organisasjoner, forutsatt at søknad og rapportering er i tråd med retningslinjer for tildeling Planlagte aktiviteter i 2015 Ta i betraktning høyere reisekostnader i Finnmark og Nordland Antall medlemmer i organisasjonen er tillagt en viss vekt Tidligere års tildeling I forslaget har vi ikke greidd å være helt konsistente på alle områder. Det er svært krevende med så mange søknader, så forskjellige formål, ulikt medlemstall, avstander og geografi m. m.. Det kom inn 99 søknader med et søknadsbeløp på til sammen kr I alt er det satt av kr til fordeling. Her har vi foreslått fordelt kr De resterende kr står igjen for en eventuell ankebehandling. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Helse Nord RHF anbefales å fordele midlene i tråd med vedlagte forslag fra arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget. Bodø, den 4. februar 2015 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Tilskudd til brukerorganisasjoner for 2015-veiledning for søkere Søknader Brukermidler 2015 Administrasjonens forslag til fordeling av tilskudd til brukerorganisasjoner i 2015 side 2

5 Dato: november 2014 TILSKUDD TIL BRUKERORGANISASJONER FOR 2015 Helse Nord RHF vil også i 2015 fordele tilskudd til brukerorganisasjoner i Nord-Norge. Tilskuddet skal fremme organisasjonenes arbeid for et bedre helsetilbud til sine medlemmer. Tilskuddet fordeles av Helse Nord RHF i samråd med Helse Nords regionale brukerutvalg. Det kan søkes både til prosjekter, arrangementer eller til å styrke driften av brukerorganisasjonene for å ivareta bestemte helseoppgaver. Brukerorganisasjonens mål må ha tilknytning til spesialisthelsetjenesten. Tilskudd gis ikke til rent sosialt formål. Eksempler på formål som er aktuelle for støtte er: - Tiltak som gjelder pasienters behov for informasjon/opplæring og støtte til egen mestring - Møter og annen interessepolitisk aktivitet som omhandler pasienters situasjon og behov i forhold til helsetjenesten - Tiltak som fremmer organisasjonenes mulighet til å representere sine medlemmer innen helseregionen, som reise/oppholdsutgifter i forbindelse med regionale fora m.v. - Tiltak som fremmer samarbeid mellom brukerorganisasjonene - Kurs/opplæring for brukerrepresentanter Vi ber søkerne særlig merke seg følgende: 1. Søknadsfristen for 2015 er 31. desember Elektronisk søknadsskjema skal benyttes. Link til søknadsskjema ligger nederst i denne artikkelen. 3. Søkende organisasjon skal være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. 4. Søkende organisasjon skal være demokratisk oppbygd og ha et valgt styre. 5. Lokallagene sender sine søknader via fylkesledd eller regionalt ledd. Der hvor det finnes både fylkesledd og regionalt ledd, skal søknaden komme fra det regionale leddet. Fylkes/regionalt lag skal sørge for å koordinere og prioritere søknader fra lokale lag, og skal stå som søkerinstans til Helse Nord Dersom organisasjonen kun har lokallag i et fylke(ikke regionsledd eller fylkesledd) vil det kunne vurderes som fylkeslag og dermed komme i betraktning 6. Det skal bare fremmes 1 en - søknad fra hver organisasjons fylkes- eller regionale ledd. Det kan søkes om støtte til flere tiltak og formål, men da må det fremgå av søknaden hvilke av disse som prioriteres. Fylkes-/regionalt lag er ansvarlig for å fordele tildelte midler til de tiltak som søknadene omfatter. Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: Helse Nord RHF Sjøgata Epost: Møte i 8038 RBU-AU BODØ Organisasjonsnummer: side 3

6 7. Søkere som har fått tilskudd i 2014 rapporterer kort i søknadsskjemaet for bruken av midlene. 8. For å komme i betraktning ved tildeling i 2015 må alle søkere sende inn fullstendig årsregnskap og årsrapport for organisasjonen for Sendes pr. mail til eller i vanlig post til Helse Nord RHF, Sjøgata 10, 8038 Bodø 9. Det forutsettes at tiltakene kan starte opp i løpet av Klagefrist: Klage ifm. tildeling av tilskudd for 2015 skal komme fra søkende organisasjonsledd og må være Helse Nord RHF i hende innen en måned etter utsendt svar på søknaden. Konkret frist blir bekjentgjort i tildeling/avslagsbrev. Trykk på denne linken for å komme til søknadsskjema side 24

7 side 5

8 side 6

9 ADHD Norge Alta lokallag Medlemstall: 5 som sitter i styret Mottatt fra Helse Nord i 2014: 0 Søknadsbeløp 2015: 3300 Levert årsberetning? NY 800,- kursavgift for et styremedlem til naaf/mental helse brukermedvirkningskurs ,- standleie,utstyr Vi er en ny-oppstartet lokallag under ADHD Norge med 5 frivillige i styret. Vårt formål er at vi ønsker et større fellesskap og synliggjøring og aksept av ADHD i alle aldersgrupper. Vi søker om økonomisk støtte til at vi kan fortsette med vårt arbeid. Vi arrangerer ulike aktiviteter og samtalegrupper for våre medlemmer og andre interesserte. Vi ønsker og "markedsføre" ADHD. side 7

10 ADHD Norge Finnmark Medlemstall: 201 Mottatt fra Helse Nord i 2014: Søknadsbeløp 2015: Levert årsberetning? Nei PROSJEKTER Estimerte kostnader Øremerket fra RHF Styre og medlemsmøter/ Årsmøte 6-8-mars med kurs i Bufdir nye regelverk og organisasjonsarbeid styremøtesamling/opplæring/oppfølging: Deltagelse FFO Finnmark/Funkis, kurs/opplæring: Erfaringsutveksling og likepersons-arbeid Totalt søkes det om 60 herav til prosjektene Vi arbeider aktivt med å delta på ulike arenaer, øke kunnskap, skape forståelse, motarbeide hverdags-diskriminering og gjøre det best mulig for mennesker med ADHD og deres familier. Vi har i 2014 jobbet med å utvide vårt styre for å ivareta medlemmene i hele Finnmark på best mulig måte. Dette arbeidet vil vi fortsette i 2015 med å øke tillitsvalgte og medlemmers kunnskap. ADHD Norge Finnmark vil derfor ha et styre med to avdelinger, en i vest og en i øst, dette utvidede styret ble konstituert fra juni 2014, da fikk vi med 4 ekstra personer. Vi har store utfordringer i forhold til geografi og mange små lokalsamfunn og har derfor funnet det hensiktsmessig å være flere tillitsvalgte og likepersoner. Vi jobber derfor aktivt for å få samlet medlemmene og delta på de arenaer som bygger nettverk. Vi deltar på arenaer som FFO, FUNKIS, BIKUBEN, og flere. I september hadde vi en flott familiesamling i Stabbursdalen leirskole og ser på dette som en flott rekruttering og læringsarena. Årsmøte 2015 er noe vi i år prioriterer fordi ny kunnskap og flere tillitsvalgte er nødvendig for å drifte fylkeslaget slik at vi er best mulig rustet til å drive frivillig arbeid i Finnmark. Årsmøtet er i år lagt til Karasjok, Scandic helgen 6-8 mars, da må vi også holde kurs for våre tillitsvalgte i organisasjonsarbeid, da om Bufdir. sitt nye regelverk fra 2014 og hvordan vi skal følge det opp på best mulig måte. Likepersonarbeidet er meget sentralt og viktig i dette arbeidet og vil være tema på kurset sammen med det nye regelverket. side 8

11 ADHD Norge Troms Medlemstall: 361 Mottatt fra Helse Nord i 2014: Søknadsbeløp 2015: Gjelder søknaden kun generelt drift: Ja 0.- ADHD Norge Troms ønsker å søke Helseforetaket Nord om et generelt driftstilskudd på for ADHD Norge Troms har sin hovedoppgave i å spre riktig kunnskap og informasjon om diagnosen ADHD i vårt fylke. Først og fremst gjør vi dette til våre medlemmer; Til de som har diagnosen selv (barn, ungdom og voksne), og de som er pårørende. Vi arrangerer kurs og aktiviteter for de ulike gruppene. Vi bistår også med informasjon og kunnskap til lærere, helsepersonell, spesialisthelsetjenesten og arbeidsliv, gjennom blant annet å arrangere temadager og kurs for disse. ADHD Norge Troms ønsker i størst mulig grad å kunne utføre forebyggende tiltak for våre medlemmer, jfr. ADHD Norges visjon: Et godt liv for alle med ADHD Vi ser fortsatt at vi bruker mye ressurser på å reise rundt om i fylket og resten av landet, for å kunne gjennomføre hovedmålet vårt: Å spre riktig kunnskap og informasjon om ADHD. Vi erfarer at både fagnettverk og andre instanser i større grad etterlyser slike bidrag fra oss, og vi vil gjerne bistå på dette området. I 2014 har vi endelig fått i gang aktivitet i Tromsø. Hver måned er det bl.a en bowling-kveld for ungdommer med ADHD. Å holde aktiviteter i gang krever mye mer av oss frivillige, enn før. Likepersonene møter nye krav til rapportering om aktivitetene, og disse trenger opplæring. Vi holdt i mars et kurs på Finnsnes for våre medlemmer, pårørende, fagfolk og andre instanser, om ADHD i skolen. Vi ser helt klart et behov for å spre mer kunnskap om akkurat dette feltet, da henvendelser til vår likepersons-tjeneste, dreier seg mye om spørsmål rundt nettopp dette. Vi i ADHD Norge Troms ønsker fortsatt å bistå med å spre riktig kunnskap og informasjon om ADHD, men det forutsetter sterkt at vi mottar tilskudd fra instanser som dere. Vi håper dere imøteser vår søknad om generelt driftstilskudd for side 9

12 Alstahaug Rusfri Oppvekst Medlemstall: 14 i lokallaget, ca 700 på landsplan. Mottatt fra Helse Nord i 2014: Søknadsbeløp 2015: Levert årsberetning? NY 100 % Rusforebyggende arbeid Støtte vil bli brukt til rusforebyggende arbeid for unge og innvandrere. Flere av våre medlemmer er innvandrere i 20-åra. Vi er takksam selv om vi får et mindre beløp enn det vi har søkt om. side 10

13 Alta Afasiforening Medlemstall: 59 Mottatt fra Helse Nord i 2014: Søknadsbeløp 2015: Gjelder søknaden kun generelt drift: søknad er sendt inn på papir se neste side. side 11

14 Søknad om brukertilskudd 2015 For at din søknad skal komme i betraktning må årsrapport og regnskap for 2013 sendes til eller du kan sende det med vanlig post til: Helse Nord RHF v/brite Jacobsen Sjøgata Bodø Spørsmålene merket med en stjerne * er obligatoriske og må besvares før du kommer videre i søknadsskjemaet. 1) * Søkerorganisasjonens fulle navn: Alta Afasiforening 2) * Søkerorganisasjonens forkortelse: Afasiforeningen 3) * Tilhører søkerorganisasjonen en paraplyorganisasjon? Ja JA Nei 4) * Navn på tilhørende paraplyorganisasjon (skal besvares om du svarer ja på spørsmål 3) Afasiforeningen i Norge 5) * Tilhører søkerorganisasjonen et regionsledd? Ja NEI Nei 6) * Tilhører søkerorganisasjonen et fylkesledd? Ja JA Nei 7) * Søkerorganisasjonens postadresse: (gate/postboks, postnummer og poststed) Alta Afasiforening, Fjellveien Altqa 8) * Søkerorganisasjonens kontaktperson: Navn, Adresse, Postnummer og poststed Fredbjørg Nicolaysen, Fjellveien 10, 9511 Alta 9) * Telefonnummer kontaktperson: ) e-postadresse kontaktperson: 11) * Hvor mange underorganisasjoner har søkerorganisasjonen? 0 12) * Hvor mange medlemmer har søkerorganisasjonen totalt pr ) * Er søkerorganisasjonen registrert i Brønnøysundregistrene med eget organisasjonsnummer? Ja JA Nei side 12

15 14) * Vennligst oppgi søkerorganisasjonens organisasjonsnummer jfr. Brønnøysundregistrene: (format: ) ) * Vennligst oppgi organisasjonsnummer på tilknyttet Hovedorgansisasjon: (format: ) 16) * Mottok organisasjonen midler fra Helse Nord RHF i 2014? Ja JA Nei Kort rapportering på hva midlene som ble tildelt i 2014 ble brukt til! Får du ikke plass til alt, kan du fortsette i neste spørsmål 17) RAPPORTERING FOR MIDLER MOTTATT FRA HELSE NORD RHF I 2014 (del 1) (besvares om svar på spørsmål 16 er ja) Sosialialisering av medlemmer og turer for medlemmene Bruk feltet nedenfor om du ikke fikk plass til alt i foregående spørsmål. 18) RAPPORTERING FOR MIDLER MOTTATT FRA HELSE NORD RHF I 2014 (del 2) 19) * Har organisasjonen søkt/eller kommer til å søke tilskudd fra andre instanser i 2015? Ja Nei NEI 20) * Hvilke andre instanser er det søkt/eller kommer dere til å søke tilskudd fra for 2015? Oppgi navn på instans og søknadsbeløp (må besvares om du har svart ja på spørsmål 19) 21) * Hvor mye søker dere om fra Helse Nord RHF? (Søknadsbeløp) ) * Søkerorganisasjonens bankkontonummer: (format: ) ) * Gjenta bankkontonummer: (format: ) ) * Gjelder søknaden kun generelt driftstilskudd? Ja JA Nei 25) * Gjelder søknaden prosjekttilskudd/spesielle tiltak? (Flere svar mulig) Likemannsarbeid Brukerorganisasjonens opplæring av egne tillitsvalgte og brukerrepresentanter JA Brukerorganisasjonens opplæring av helsepersonell Lærings- og mestringskurs og lignende samarbeid mellom brukerorganisasjoner og helsepersonell Ikke aktuelt Annet 26) * Hvor stor andel av søkebeløpet er øremerket drift? (Oppgis i beløp eller sett kr. 0,- om det ikke er aktuelt) 0 27) * Hvor stor andel av søkebeløpet er øremerket prosjekt/tiltak og navngi hvilke prosjekt/tiltak side 13

16 med øremerktet sum (spesifiser hvis flere eller sett kr. 0,- hvis det ikke er aktuelt): 0 28) * Omfatter søknaden kun for eget fylkes- eller regionledd? Ja JA Nei Annet 29) Om søknaden omfatter flere ledd i fylket, region eller på vegne av andre lokale lag spesifiseres det med prioritert rekkefølge: Dette er 1 av 2 spørsmål der du kan skrive en kortfattet søknad - det du ikke får plass til her, skriver du inn i neste spørsmål 30) Meget kortfattet søknadstekst - del 1 (maks 10 linjer) Aktivitet og turer for medlemmen. Bruk feltet nedenfor om du ikke fikk plass til alt i foregående spørsmål. 31) Meget kortfattet søknadstekst - del 2 (maks 10 linjer) Det gikk ikke an å sette kryss i rutene for ja og nei. Derfor har jeg skrevet ja og nei der det skal være. Får heller ikke sendte det elektrionisk, har derfor kopiert det til ny side og sender dert på epost Randi Moen Hansen side 14

17 Autismeforeningen - Finnmark fylkeslag Medlemstall: ca 100 Mottatt fra Helse Nord i 2014: Søknadsbeløp 2015: ,- Det vil satses videre på aktiviteter for personer med autismespekterdiagnoser og deres familier. likemannsarbeid. familiesamling er blitt en viktig treff arena for familier fra ulike steder i Finnmark, og vi ønsker og videreføre dette i 2015, samt arrangere kurs for de som jobber med autismespekterdiagnoser og deres pårørende da vi ser behovet for kunnskapsløft både hos de som arbeider med de som har diagnosen og deres pårørende/familie. Det vil være stort opplæringsbehov innen likemannsarbeid, samt styrearbeid, da 3 av styremedlemmene ikke stiller til gjenvalg. Slik at det vil være behov for reiser i fylket og ut av fylket for opplæring. Det er lange avstander i Finnmark og vi må påberegne mye reise og driftskostnader for treffpunkt både for styret og for likemanns og medlemstreff. side 15

18 Autismeforeningen, Nordland Fylkeslag Medlemstall: 410 Mottatt fra Helse Nord i 2014: Søknadsbeløp 2015: ,- Sommertreff for familier der en eller flere har diagnose innen Autisme Autismeforeningen drives på dugnad av foreldre og pårørende. Vi jobber for å ta vare på nye og gamle medlemmer. Likemannsarbeid, bowling, foreldrekafé, sommertreff m.m. Sommertreffet har 20 årsjubileum 2015, og vi ønsker å markere dette. En familie har vært med alle år, og etterhvert har vi mange med 10- og 15-års jubileum. Foreldre til barn med handikap har en annerledes hverdag enn de fleste. For å mestre hverdagen best mulig er det viktig med erfaringsutveksling. Ingen kan gi bedre råd og hjelp enn familiene selv som vet hvor skoen trykker. Det begynte med 5 familier i 1996, nå er det nærmere 40 familier, og vi er snart oppe i 200 deltagere. De fleste kommer igjen år etter år. For mange av barna med diagnose er det sommertreffet første helga i august som er sommerferie, uansett hvor flotte ferier de har ellers. Dette er også veldig nyttig for søsken som treffer andre søsken som vet hvilke utfordringer hverdagen kan gi. Mange av de med Autisme har vansker og problemer som ikke synes, slik at omgivelsen tror det er dårlig oppdragelse som er problemet. I familier der en eller flere har diagnoser innen Autismespekteret er hverdagen full av uforutsette hendelser, misforståelser og frustrasjon for hele familien. Man må være på vakt hele tiden, alt må være forutsigbart og planlagt, i de fleste familier er det lite, og ingen rom for spontanitet. Dette fører til at familiene blir veldig isolert og lite sosial. Takket være støtte og tilskudd kan sommertreffet gjennomføres med en liten egenandel pr. familie. Vi sender flere søknader, men får endel avslag dessverre. Det er blitt vanskeligere å få tilskudd de senere årene, derfor håper vi søknaden blir prioritert i sin helhet. Dersom vi har svart feil på noe, eller det ønskes flere opplysninger er det bare å ta kontakt på telefon eller e-post. side 16

19 Bipolarforeningen Norge Medlemstall: 389 Mottatt fra Helse Nord i 2014: Søknadsbeløp 2015: Mestringkurs for personer med bipolare lidelser og deres pårørende ,- Opplæring av tillitsvalgte/brukerrepresentanter ,- Likemannsarbeid ,- BFN vil etablere seg i Nord Norge med fylkeskontakter, på sikt fylkeslag som kan ivareta behovet som finnes når det kommer til informasjon og støtte rundt personer med bipolare lidelser og deres pårørende. Vi har allerde startet etableringen som beskrevet tidligere, men på grunn av lange reisestrekninger, oppfølging og opplæring at tillitsvalgte, likepersoner og lignende trenger vi midler for å kunne etablere foreningen skikkelig. Vi kan vise til vårt arbeid både i Oslo, Lillehammer og Bergen og våre bidrag som betyr mye for mange. side 17

20 Blodkreftforeningen Nord-Norge Medlemstall: 65 Mottatt fra Helse Nord i 2014: Søknadsbeløp 2015: Ekstra støtte til prosjekt Minoriteter kr ,- Blodkreftforeningen NN er et lokallag for de tre nordligste fylkene og har stort behov for en velfungerende likepersontjeneste. Spesielt som besøkstjeneste til Nordlandsykehusene og UNN. Pasientene til denne diagnosegruppen gjennomgår tung og komplisert behandling. Ofte med lengre tid i isolasjon og borte fra sitt nærområde. Mange får ikke livreddende, men livsforlengende eller lindrende behandling. Helsepersonell kan trenge ekstra opplæring til en krevende jobb. Organisasjonen vår har som sitt største mål å ha godt kvalifiserte likepersoner, for at helsepersonell og pasient/pårørende sammen kan klare utfordringen det er å skape verdighet og livskvalitet gjennom behandling og rehabilitasjon. Lange avstander i regionen gjør dette arbeidet svært krevende økonomisk. side 18

21 Brystkreftforeningen Alta Medlemstall: 44 hovedmedlemmer, 122 støttemedlemmer, Mottatt fra Helse Nord i 2014: 0 Søknadsbeløp 2015: kr ,00 Brystkreftforeningen Alta leier Alta Helsebad, varmebasseng 1 time pr uke hele året. En gang i måneden har vi en fysioterapeut med oss for vanngymnastikk. Antall deltakere varier mellom 5 og 20 stykker. Vi betaler ca kr 33000,00 i året, medlemmene betaler en egenandel på kr 50,00 pr gang, men målet er at det ikke skal være egenandel. Trening i varmebasseng er gunstig for brystkreftopererte. side 19

22 Brystkreftforeningen avd Finnsnes Medlemstall: 95 hovedmedllemmer 20 støttemedlemmer Mottatt fra Helse Nord i 2014: 0 Søknadsbeløp 2015: Levert årsberetning? Ny Hele beløpet vil bli brukt på bassengtrening og mestring i vann. Det skal startes opp en treningsgruppe i terapibasseng i februar 2015 I februar 2015 skal undertegnede som er instruktør i terapibasseng starte opp ei treningsgruppe for de som har vært rammet av brystkreft. Jeg fikk selv diagnosen i 2010, og vet at slik trening er veldig godt og gir økt bevegelighet i muskla og ledd som er affisert av kreftbehandlingen. Det søkes derfor tilskudd til leie av basseng og utgiftsdekning til instruktør. side 20

23 Carcinor Nord Medlemstall: 55 Mottatt fra Helse Nord i 2014: 5000 Søknadsbeløp 2015: Hele søkebeløpet er øremerket medlemsmøter/samtalegrupper, og kompensasjon for reiseutgifter tilknyttet møtene. Likepersonsarbeidet er kjernen i foreningsaktiviteten. Lokalforeningen ønsker å legge tilrette for at medlemmer kan få komme samme og dele erfaringer, og utveksle råd og mestringsstrategier. Foreningen planlegger å gjennomføre samtalegrupper og faglige foredrag for medlemmene. Utfordringen er de store avstandene i regionen. Foreningen ønsker å bruke et eventuelt tilskudd til å dekke deler av de store reiseutgiftene medlemmene har i forbindelse med medlemsmøter og sammenkomster. Søkebeløpet tenkes da brukt til kompensasjon for reiseutgifter, og noe bevertning under møtene. side 21

24 Cerebral Pareseforeningen - Avdeling Finnmark Medlemstall: 35 Mottatt fra Helse Nord i 2014: Søknadsbeløp 2015: Seks styremøter, årsmøte, styreseminar Tillitsmannsopplæring, deltakeravgift, delta på samlinger CP-foreningen nasjonalt Likemannssamling med faglig tema, likemannsarbeid lokalt prioritert oppgave 2015 Lærings- og mestringssamling med aktiviteter, samarbeid med habiliteringstjenesten Bowling lokalt, Alta CP-konferanse Kirkenes - andel av kostnader for deltakelse Finnmark Det er store avstander i fylket, og en liten medlemsgruppe. Det er krevende å få kontakt med så stor andel av medlemmene - ringerunder, Facebook, purring på invitasjoner. Viktig at barn og familier får treffe andre, dele erfaringer og støtte hverandre. Det er mye læring i samtalene, om behandlingstilbud, hva som virker, hjelpemidler som er nyttige, hjelpetiltak og hvordan man får bistand når det er nødvendig. Det er en svært differensiert medlemsgruppe, fra barn med store eller nesten usynlige utfall - til voksne som strever med å holde taket i jobben sin eller holde seg i gang i hverdagen. side 22

25 Cerebral Pareseforeningen - Avdeling Troms Medlemstall: 186 Mottatt fra Helse Nord i 2014: Søknadsbeløp 2015: Opplæring av tililitsvalgte 5000 Årsmøte Tema-kvelder, helse, NAV, habilitering etc 5000 Julebord Bowling ungdom 2000 Svømming voksne 4000 Svømming barn 4000 Søker om tilskudd til alle planlagte aktiviteter i Et annet prosjekt vi jobber med er Mollii elektrodress. Utgiftene er noe usikre, men produsenten vil nok dekke noe av dette. Ellers er vi en fylkesavdeling som har lite penger på bok, slik at alle aktiviteter krever egenandeler. Høye egenandeler er ofte årsak til at mange ikke har mulighet til å delta. Fremover ønsker vi å øke fokus på likemannsarbeidet. side 23

26 Diabetesforbundet Finnmark Medlemstall: 668 Mottatt fra Helse Nord i 2014: Søknadsbeløp 2015: ,- Lokalforeningene i fylket har søkt til ulike aktiviteter: SØR-VARANGER: - Diabetesdag for flyktningetjenesten i Sør-Varanger, tema kost og aktivitet. Foreleser fra sentralt hold, stipulert budsjett kr Isfiskekonkurranse og natursti/aktivitetssti, henholdsvis vinter og høst. I 2013 kostet dette lokalforeninga kr 25,000,-. ALTA: - Bakekurs med fokus på hva som er bra for diabetikere å spise. Stipulert budsjett kr ,-. PORSANGER OG KARASJOK: - Informasjonsmøte: Å leve med diabetes ved diabetessykepleier. Stipulert budsjett kr 4.500,- - Tursti juni 2015 med voksne og barn. Fysioterapeut informerer om betydningen av fysisk aktivitet. Stipulert budsjett: kr 3000,-. HAMMERFEST: - Midler til "ny giv" i lokalforeningen via informasjonsmøter og aktiviteter. Stipulert budsj. kr 7.500,- Diabetesforbundet Finnmark søker om brukermedvirkningsmidler på kr ,-. side 24

27 Diabetesforbundet Troms Medlemstall: 1219 Mottatt fra Helse Nord i 2014: Søknadsbeløp 2015: Gjelder søknaden kun generelt drift: Ja kr ,- Vi ønsker å videreføre det viktig arbeidet vi gjør for diabetikerne i Troms Fylke. vi har hvert å en samlign for barn med diabetes (og deres familie) og denne samlingen er både resurskrevende og dyr, men vi ser at det er en skrikende behov for denne gruppen å kunne møtes og lære av hverandre, samt støtte hverandre. Vi ønsker også å markedsføre oss som et brukerorganisajon som er informativ og til nytte for alle som er nyoppdaget, men også for de som har levd lengen med sykdommen. Til dette trenges det midler. Vi benytte sjansen til å takk for midler mottatt tidligere! side 25

28 Diabetesforbundet Nordland Medlemstall: Mottatt fra Helse Nord i 2014: Søknadsbeløp 2015: Gjelder søknaden kun generelt drift: nei Ikke levert elektronisk søknad se neste side side 26

29 Søknad om brukertilskudd 2015 For at din søknad skal komme i betraktning må årsrapport og regnskap for 2013 sendes til - eller du kan sende det med vanlig post til: Helse Nord RHF v/brite Jacobsen Sjøgata Bodø Spørsmålene merket med en stjerne * er obligatoriske og må besvares før du kommer videre i søknadsskjemaet. 1) * Søkerorganisasjonens fulle navn: Diabetesforbundet Nordland 2) * Søkerorganisasjonens forkortelse: Diabetesforbundet Nordland 3) * Tilhører søkerorganisasjonen en paraplyorganisasjon? Ja Nei 4) * Navn på tilhørende paraplyorganisasjon (skal besvares om du svarer ja på spørsmål 3) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Nordland 5) * Tilhører søkerorganisasjonen et regionsledd? Ja Nei 6) * Tilhører søkerorganisasjonen et fylkesledd? Ja Nei 7) * Søkerorganisasjonens postadresse: (gate/postboks, postnummer og poststed) Storgata BODØ 8) * Søkerorganisasjonens kontaktperson: Navn, Adresse, Postnummer og poststed Anne Rørvik Storgata BODØ 9) * Telefonnummer kontaktperson: jobb privat ) e-postadresse kontaktperson: 11) * Hvor mange underorganisasjoner har søkerorganisasjonen? 14 12) * Hvor mange medlemmer har søkerorganisasjonen totalt pr Pr. 30.november 2014: ) * Er søkerorganisasjonen registrert i Brønnøysundregistrene med eget organisasjonsnummer? Ja Nei side 27

30 14) * Vennligst oppgi søkerorganisasjonens organisasjonsnummer jfr. Brønnøysundregistrene: (format: ) ) * Vennligst oppgi organisasjonsnummer på tilknyttet Hovedorgansisasjon: (format: ) 16) * Mottok organisasjonen midler fra Helse Nord RHF i 2014? Ja Nei Kort rapportering på hva midlene som ble tildelt i 2014 ble brukt til! Får du ikke plass til alt, kan du fortsette i neste spørsmål 17) RAPPORTERING FOR MIDLER MOTTATT FRA HELSE NORD RHF I 2014 (del 1) (besvares om svar på spørsmål 16 er ja) ,- kr er i sin helhet brukt til drift i Bruk feltet nedenfor om du ikke fikk plass til alt i foregående spørsmål. 18) RAPPORTERING FOR MIDLER MOTTATT FRA HELSE NORD RHF I 2014 (del 2) 19) * Har organisasjonen søkt/eller kommer til å søke tilskudd fra andre instanser i 2015? Ja Nei 20) * Hvilke andre instanser er det søkt/eller kommer dere til å søke tilskudd fra for 2015? Oppgi navn på instans og søknadsbeløp (må besvares om du har svart ja på spørsmål 19) Nordlandssykehuset HF. VOFO Nordland. For 2015 har de fått mindre bevilgning fra Nordland Fylkeskommune, Dermed får vi ikke samme hjelp derf å avholde kurs. 21) * Hvor mye søker dere om fra Helse Nord RHF? (Søknadsbeløp) ,- kr. 22) * Søkerorganisasjonens bankkontonummer: (format: ) ) * Gjenta bankkontonummer: (format: ) ) * Gjelder søknaden kun generelt driftstilskudd? Ja Nei 25) * Gjelder søknaden prosjekttilskudd/spesielle tiltak? (Flere svar mulig) Likemannsarbeid Brukerorganisasjonens opplæring av egne tillitsvalgte og brukerrepresentanter Brukerorganisasjonens opplæring av helsepersonell Lærings- og mestringskurs og lignende samarbeid mellom brukerorganisasjoner og helsepersonell Ikke aktuelt Annet 26) * Hvor stor andel av søkebeløpet er øremerket drift? (Oppgis i beløp eller sett kr. 0,- om det ikke er aktuelt) ,- 27) * Hvor stor andel av søkebeløpet er øremerket prosjekt/tiltak og navngi hvilke prosjekt/tiltak med øremerktet sum (spesifiser hvis flere eller sett kr. 0,- hvis det ikke er aktuelt): Barn/familitekus kr ,-. ( for 2014 kostet dette side 28

31 kurset oss kr ,-.) Til ungdomskurs kr ,-. Type 1 diabeteskurs kr ,- 28) * Omfatter søknaden kun for eget fylkes- eller regionledd? Ja Nei Annet 29) Om søknaden omfatter flere ledd i fylket, region eller på vegne av andre lokale lag spesifiseres det med prioritert rekkefølge: Dette er 1 av 2 spørsmål der du kan skrive en kortfattet søknad - det du ikke får plass til her, skriver du inn i neste spørsmål 30) Meget kortfattet søknadstekst - del 1 (maks 10 linjer) Vi har ei meget nøktern drift. Husleia er på kr , Vi har 3 fysiske styremøter og 3 telefonmøter, samt årsmøte. Ansatt sekretær i 40% stilling i lønnstrinn 29. Regnskapet for 2014 er ikke avsluttet. Regninger for ungdomskurs og voksenkurs er ikke mottatt ennå. Det ser ut som vi får et underskudd Bruk feltet nedenfor om du ikke fikk plass til alt i foregående spørsmål. 31) Meget kortfattet søknadstekst - del 2 (maks 10 linjer) Vi har litt penger på bok, slik at vi klarer dette driftsår men inntektskilder som VOFO er mindre og da får vi vanskeligheter med å holde, etter vår mening, helt nødvendige kurs og opplæringatiltak for våre medlemmer.vedien av å ha en organisasjon faller på en måte bort.. side 29

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Likemannsarbeid for attføring og arbeid

Likemannsarbeid for attføring og arbeid IS-1737 Veileder Likemannsarbeid for attføring og arbeid Heftets tittel: Likemannsarbeid for attføring og arbeid Utgitt: 09/2009. Opplag: 3000 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB).

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). KIRKENS BYMISJON Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske Klasering dc J.ID S.IO Ḃ O D ø Bodø, 10.7.2008 SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). SKBB søker med dette om generelt

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN 11 Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Nr. 1 mars 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Et år med koordinator for utredning av levende givere Kjønnsaspekter

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

2009 ble et nytt rekordår. Ny tur til Kreta i september. HENT-studien Helse etter nyretransplantasjon. Vinter-VM 2010.

2009 ble et nytt rekordår. Ny tur til Kreta i september. HENT-studien Helse etter nyretransplantasjon. Vinter-VM 2010. Nr. 1 Mars 2010 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Ny tur til Kreta i september Vinter-VM 2010 2009 ble et nytt rekordår HENT-studien Helse etter

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer