Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF"

Transkript

1 Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 9. februar 2015 Kl.: til ca Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø

2

3 Møtedato: 9. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/718 Hanne H. Haukland, Bodø, RBU-AU-sak Godkjenning av innkalling og saksliste I samråd med lederen i det Regionale brukerutvalget inviteres arbeidsutvalget i RBU i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for møtet, den 9. februar 2015: Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 Sak Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2015 Side 2 tildeling av midler Sak Fagråd for revmatologi i Helse Nord - oppnevning av Side 139 brukerrepresentant Sak Regional plan for psykisk helse og TSB , Side 143 oppnevning av brukerrepresentant til arbeidsgruppe psykisk helsevern barn/unge, oppfølging av RBU-sak Sak Eventuelt Side 144 Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Innkallingen og sakslisten godkjennes. Bodø, den 5. februar 2015 Lars Vorland Adm. direktør side 1

4 Møtedato: 9. februar 2015 Arkivnr.: 2014/718 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Brite Jacobsen, Bodø, RBU-AU-sak Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2015 tildeling av midler Innledning/bakgrunn Vedlagt følger administrasjonens forslag til fordeling av midlene basert på søknadene som er kommet inn. Vi har hatt følgende utgangspunkt for forslaget fra administrasjonen: Bidra med økonomisk tilskudd til brukerstyrte organisasjoner, forutsatt at søknad og rapportering er i tråd med retningslinjer for tildeling Planlagte aktiviteter i 2015 Ta i betraktning høyere reisekostnader i Finnmark og Nordland Antall medlemmer i organisasjonen er tillagt en viss vekt Tidligere års tildeling I forslaget har vi ikke greidd å være helt konsistente på alle områder. Det er svært krevende med så mange søknader, så forskjellige formål, ulikt medlemstall, avstander og geografi m. m.. Det kom inn 99 søknader med et søknadsbeløp på til sammen kr I alt er det satt av kr til fordeling. Her har vi foreslått fordelt kr De resterende kr står igjen for en eventuell ankebehandling. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Helse Nord RHF anbefales å fordele midlene i tråd med vedlagte forslag fra arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget. Bodø, den 4. februar 2015 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Tilskudd til brukerorganisasjoner for 2015-veiledning for søkere Søknader Brukermidler 2015 Administrasjonens forslag til fordeling av tilskudd til brukerorganisasjoner i 2015 side 2

5 Dato: november 2014 TILSKUDD TIL BRUKERORGANISASJONER FOR 2015 Helse Nord RHF vil også i 2015 fordele tilskudd til brukerorganisasjoner i Nord-Norge. Tilskuddet skal fremme organisasjonenes arbeid for et bedre helsetilbud til sine medlemmer. Tilskuddet fordeles av Helse Nord RHF i samråd med Helse Nords regionale brukerutvalg. Det kan søkes både til prosjekter, arrangementer eller til å styrke driften av brukerorganisasjonene for å ivareta bestemte helseoppgaver. Brukerorganisasjonens mål må ha tilknytning til spesialisthelsetjenesten. Tilskudd gis ikke til rent sosialt formål. Eksempler på formål som er aktuelle for støtte er: - Tiltak som gjelder pasienters behov for informasjon/opplæring og støtte til egen mestring - Møter og annen interessepolitisk aktivitet som omhandler pasienters situasjon og behov i forhold til helsetjenesten - Tiltak som fremmer organisasjonenes mulighet til å representere sine medlemmer innen helseregionen, som reise/oppholdsutgifter i forbindelse med regionale fora m.v. - Tiltak som fremmer samarbeid mellom brukerorganisasjonene - Kurs/opplæring for brukerrepresentanter Vi ber søkerne særlig merke seg følgende: 1. Søknadsfristen for 2015 er 31. desember Elektronisk søknadsskjema skal benyttes. Link til søknadsskjema ligger nederst i denne artikkelen. 3. Søkende organisasjon skal være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. 4. Søkende organisasjon skal være demokratisk oppbygd og ha et valgt styre. 5. Lokallagene sender sine søknader via fylkesledd eller regionalt ledd. Der hvor det finnes både fylkesledd og regionalt ledd, skal søknaden komme fra det regionale leddet. Fylkes/regionalt lag skal sørge for å koordinere og prioritere søknader fra lokale lag, og skal stå som søkerinstans til Helse Nord Dersom organisasjonen kun har lokallag i et fylke(ikke regionsledd eller fylkesledd) vil det kunne vurderes som fylkeslag og dermed komme i betraktning 6. Det skal bare fremmes 1 en - søknad fra hver organisasjons fylkes- eller regionale ledd. Det kan søkes om støtte til flere tiltak og formål, men da må det fremgå av søknaden hvilke av disse som prioriteres. Fylkes-/regionalt lag er ansvarlig for å fordele tildelte midler til de tiltak som søknadene omfatter. Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: Helse Nord RHF Sjøgata Epost: Møte i 8038 RBU-AU BODØ Organisasjonsnummer: side 3

6 7. Søkere som har fått tilskudd i 2014 rapporterer kort i søknadsskjemaet for bruken av midlene. 8. For å komme i betraktning ved tildeling i 2015 må alle søkere sende inn fullstendig årsregnskap og årsrapport for organisasjonen for Sendes pr. mail til eller i vanlig post til Helse Nord RHF, Sjøgata 10, 8038 Bodø 9. Det forutsettes at tiltakene kan starte opp i løpet av Klagefrist: Klage ifm. tildeling av tilskudd for 2015 skal komme fra søkende organisasjonsledd og må være Helse Nord RHF i hende innen en måned etter utsendt svar på søknaden. Konkret frist blir bekjentgjort i tildeling/avslagsbrev. Trykk på denne linken for å komme til søknadsskjema side 24

7 side 5

8 side 6

9 ADHD Norge Alta lokallag Medlemstall: 5 som sitter i styret Mottatt fra Helse Nord i 2014: 0 Søknadsbeløp 2015: 3300 Levert årsberetning? NY 800,- kursavgift for et styremedlem til naaf/mental helse brukermedvirkningskurs ,- standleie,utstyr Vi er en ny-oppstartet lokallag under ADHD Norge med 5 frivillige i styret. Vårt formål er at vi ønsker et større fellesskap og synliggjøring og aksept av ADHD i alle aldersgrupper. Vi søker om økonomisk støtte til at vi kan fortsette med vårt arbeid. Vi arrangerer ulike aktiviteter og samtalegrupper for våre medlemmer og andre interesserte. Vi ønsker og "markedsføre" ADHD. side 7

10 ADHD Norge Finnmark Medlemstall: 201 Mottatt fra Helse Nord i 2014: Søknadsbeløp 2015: Levert årsberetning? Nei PROSJEKTER Estimerte kostnader Øremerket fra RHF Styre og medlemsmøter/ Årsmøte 6-8-mars med kurs i Bufdir nye regelverk og organisasjonsarbeid styremøtesamling/opplæring/oppfølging: Deltagelse FFO Finnmark/Funkis, kurs/opplæring: Erfaringsutveksling og likepersons-arbeid Totalt søkes det om 60 herav til prosjektene Vi arbeider aktivt med å delta på ulike arenaer, øke kunnskap, skape forståelse, motarbeide hverdags-diskriminering og gjøre det best mulig for mennesker med ADHD og deres familier. Vi har i 2014 jobbet med å utvide vårt styre for å ivareta medlemmene i hele Finnmark på best mulig måte. Dette arbeidet vil vi fortsette i 2015 med å øke tillitsvalgte og medlemmers kunnskap. ADHD Norge Finnmark vil derfor ha et styre med to avdelinger, en i vest og en i øst, dette utvidede styret ble konstituert fra juni 2014, da fikk vi med 4 ekstra personer. Vi har store utfordringer i forhold til geografi og mange små lokalsamfunn og har derfor funnet det hensiktsmessig å være flere tillitsvalgte og likepersoner. Vi jobber derfor aktivt for å få samlet medlemmene og delta på de arenaer som bygger nettverk. Vi deltar på arenaer som FFO, FUNKIS, BIKUBEN, og flere. I september hadde vi en flott familiesamling i Stabbursdalen leirskole og ser på dette som en flott rekruttering og læringsarena. Årsmøte 2015 er noe vi i år prioriterer fordi ny kunnskap og flere tillitsvalgte er nødvendig for å drifte fylkeslaget slik at vi er best mulig rustet til å drive frivillig arbeid i Finnmark. Årsmøtet er i år lagt til Karasjok, Scandic helgen 6-8 mars, da må vi også holde kurs for våre tillitsvalgte i organisasjonsarbeid, da om Bufdir. sitt nye regelverk fra 2014 og hvordan vi skal følge det opp på best mulig måte. Likepersonarbeidet er meget sentralt og viktig i dette arbeidet og vil være tema på kurset sammen med det nye regelverket. side 8

11 ADHD Norge Troms Medlemstall: 361 Mottatt fra Helse Nord i 2014: Søknadsbeløp 2015: Gjelder søknaden kun generelt drift: Ja 0.- ADHD Norge Troms ønsker å søke Helseforetaket Nord om et generelt driftstilskudd på for ADHD Norge Troms har sin hovedoppgave i å spre riktig kunnskap og informasjon om diagnosen ADHD i vårt fylke. Først og fremst gjør vi dette til våre medlemmer; Til de som har diagnosen selv (barn, ungdom og voksne), og de som er pårørende. Vi arrangerer kurs og aktiviteter for de ulike gruppene. Vi bistår også med informasjon og kunnskap til lærere, helsepersonell, spesialisthelsetjenesten og arbeidsliv, gjennom blant annet å arrangere temadager og kurs for disse. ADHD Norge Troms ønsker i størst mulig grad å kunne utføre forebyggende tiltak for våre medlemmer, jfr. ADHD Norges visjon: Et godt liv for alle med ADHD Vi ser fortsatt at vi bruker mye ressurser på å reise rundt om i fylket og resten av landet, for å kunne gjennomføre hovedmålet vårt: Å spre riktig kunnskap og informasjon om ADHD. Vi erfarer at både fagnettverk og andre instanser i større grad etterlyser slike bidrag fra oss, og vi vil gjerne bistå på dette området. I 2014 har vi endelig fått i gang aktivitet i Tromsø. Hver måned er det bl.a en bowling-kveld for ungdommer med ADHD. Å holde aktiviteter i gang krever mye mer av oss frivillige, enn før. Likepersonene møter nye krav til rapportering om aktivitetene, og disse trenger opplæring. Vi holdt i mars et kurs på Finnsnes for våre medlemmer, pårørende, fagfolk og andre instanser, om ADHD i skolen. Vi ser helt klart et behov for å spre mer kunnskap om akkurat dette feltet, da henvendelser til vår likepersons-tjeneste, dreier seg mye om spørsmål rundt nettopp dette. Vi i ADHD Norge Troms ønsker fortsatt å bistå med å spre riktig kunnskap og informasjon om ADHD, men det forutsetter sterkt at vi mottar tilskudd fra instanser som dere. Vi håper dere imøteser vår søknad om generelt driftstilskudd for side 9

12 Alstahaug Rusfri Oppvekst Medlemstall: 14 i lokallaget, ca 700 på landsplan. Mottatt fra Helse Nord i 2014: Søknadsbeløp 2015: Levert årsberetning? NY 100 % Rusforebyggende arbeid Støtte vil bli brukt til rusforebyggende arbeid for unge og innvandrere. Flere av våre medlemmer er innvandrere i 20-åra. Vi er takksam selv om vi får et mindre beløp enn det vi har søkt om. side 10

13 Alta Afasiforening Medlemstall: 59 Mottatt fra Helse Nord i 2014: Søknadsbeløp 2015: Gjelder søknaden kun generelt drift: søknad er sendt inn på papir se neste side. side 11

14 Søknad om brukertilskudd 2015 For at din søknad skal komme i betraktning må årsrapport og regnskap for 2013 sendes til eller du kan sende det med vanlig post til: Helse Nord RHF v/brite Jacobsen Sjøgata Bodø Spørsmålene merket med en stjerne * er obligatoriske og må besvares før du kommer videre i søknadsskjemaet. 1) * Søkerorganisasjonens fulle navn: Alta Afasiforening 2) * Søkerorganisasjonens forkortelse: Afasiforeningen 3) * Tilhører søkerorganisasjonen en paraplyorganisasjon? Ja JA Nei 4) * Navn på tilhørende paraplyorganisasjon (skal besvares om du svarer ja på spørsmål 3) Afasiforeningen i Norge 5) * Tilhører søkerorganisasjonen et regionsledd? Ja NEI Nei 6) * Tilhører søkerorganisasjonen et fylkesledd? Ja JA Nei 7) * Søkerorganisasjonens postadresse: (gate/postboks, postnummer og poststed) Alta Afasiforening, Fjellveien Altqa 8) * Søkerorganisasjonens kontaktperson: Navn, Adresse, Postnummer og poststed Fredbjørg Nicolaysen, Fjellveien 10, 9511 Alta 9) * Telefonnummer kontaktperson: ) e-postadresse kontaktperson: 11) * Hvor mange underorganisasjoner har søkerorganisasjonen? 0 12) * Hvor mange medlemmer har søkerorganisasjonen totalt pr ) * Er søkerorganisasjonen registrert i Brønnøysundregistrene med eget organisasjonsnummer? Ja JA Nei side 12

15 14) * Vennligst oppgi søkerorganisasjonens organisasjonsnummer jfr. Brønnøysundregistrene: (format: ) ) * Vennligst oppgi organisasjonsnummer på tilknyttet Hovedorgansisasjon: (format: ) 16) * Mottok organisasjonen midler fra Helse Nord RHF i 2014? Ja JA Nei Kort rapportering på hva midlene som ble tildelt i 2014 ble brukt til! Får du ikke plass til alt, kan du fortsette i neste spørsmål 17) RAPPORTERING FOR MIDLER MOTTATT FRA HELSE NORD RHF I 2014 (del 1) (besvares om svar på spørsmål 16 er ja) Sosialialisering av medlemmer og turer for medlemmene Bruk feltet nedenfor om du ikke fikk plass til alt i foregående spørsmål. 18) RAPPORTERING FOR MIDLER MOTTATT FRA HELSE NORD RHF I 2014 (del 2) 19) * Har organisasjonen søkt/eller kommer til å søke tilskudd fra andre instanser i 2015? Ja Nei NEI 20) * Hvilke andre instanser er det søkt/eller kommer dere til å søke tilskudd fra for 2015? Oppgi navn på instans og søknadsbeløp (må besvares om du har svart ja på spørsmål 19) 21) * Hvor mye søker dere om fra Helse Nord RHF? (Søknadsbeløp) ) * Søkerorganisasjonens bankkontonummer: (format: ) ) * Gjenta bankkontonummer: (format: ) ) * Gjelder søknaden kun generelt driftstilskudd? Ja JA Nei 25) * Gjelder søknaden prosjekttilskudd/spesielle tiltak? (Flere svar mulig) Likemannsarbeid Brukerorganisasjonens opplæring av egne tillitsvalgte og brukerrepresentanter JA Brukerorganisasjonens opplæring av helsepersonell Lærings- og mestringskurs og lignende samarbeid mellom brukerorganisasjoner og helsepersonell Ikke aktuelt Annet 26) * Hvor stor andel av søkebeløpet er øremerket drift? (Oppgis i beløp eller sett kr. 0,- om det ikke er aktuelt) 0 27) * Hvor stor andel av søkebeløpet er øremerket prosjekt/tiltak og navngi hvilke prosjekt/tiltak side 13

16 med øremerktet sum (spesifiser hvis flere eller sett kr. 0,- hvis det ikke er aktuelt): 0 28) * Omfatter søknaden kun for eget fylkes- eller regionledd? Ja JA Nei Annet 29) Om søknaden omfatter flere ledd i fylket, region eller på vegne av andre lokale lag spesifiseres det med prioritert rekkefølge: Dette er 1 av 2 spørsmål der du kan skrive en kortfattet søknad - det du ikke får plass til her, skriver du inn i neste spørsmål 30) Meget kortfattet søknadstekst - del 1 (maks 10 linjer) Aktivitet og turer for medlemmen. Bruk feltet nedenfor om du ikke fikk plass til alt i foregående spørsmål. 31) Meget kortfattet søknadstekst - del 2 (maks 10 linjer) Det gikk ikke an å sette kryss i rutene for ja og nei. Derfor har jeg skrevet ja og nei der det skal være. Får heller ikke sendte det elektrionisk, har derfor kopiert det til ny side og sender dert på epost Randi Moen Hansen side 14

17 Autismeforeningen - Finnmark fylkeslag Medlemstall: ca 100 Mottatt fra Helse Nord i 2014: Søknadsbeløp 2015: ,- Det vil satses videre på aktiviteter for personer med autismespekterdiagnoser og deres familier. likemannsarbeid. familiesamling er blitt en viktig treff arena for familier fra ulike steder i Finnmark, og vi ønsker og videreføre dette i 2015, samt arrangere kurs for de som jobber med autismespekterdiagnoser og deres pårørende da vi ser behovet for kunnskapsløft både hos de som arbeider med de som har diagnosen og deres pårørende/familie. Det vil være stort opplæringsbehov innen likemannsarbeid, samt styrearbeid, da 3 av styremedlemmene ikke stiller til gjenvalg. Slik at det vil være behov for reiser i fylket og ut av fylket for opplæring. Det er lange avstander i Finnmark og vi må påberegne mye reise og driftskostnader for treffpunkt både for styret og for likemanns og medlemstreff. side 15

18 Autismeforeningen, Nordland Fylkeslag Medlemstall: 410 Mottatt fra Helse Nord i 2014: Søknadsbeløp 2015: ,- Sommertreff for familier der en eller flere har diagnose innen Autisme Autismeforeningen drives på dugnad av foreldre og pårørende. Vi jobber for å ta vare på nye og gamle medlemmer. Likemannsarbeid, bowling, foreldrekafé, sommertreff m.m. Sommertreffet har 20 årsjubileum 2015, og vi ønsker å markere dette. En familie har vært med alle år, og etterhvert har vi mange med 10- og 15-års jubileum. Foreldre til barn med handikap har en annerledes hverdag enn de fleste. For å mestre hverdagen best mulig er det viktig med erfaringsutveksling. Ingen kan gi bedre råd og hjelp enn familiene selv som vet hvor skoen trykker. Det begynte med 5 familier i 1996, nå er det nærmere 40 familier, og vi er snart oppe i 200 deltagere. De fleste kommer igjen år etter år. For mange av barna med diagnose er det sommertreffet første helga i august som er sommerferie, uansett hvor flotte ferier de har ellers. Dette er også veldig nyttig for søsken som treffer andre søsken som vet hvilke utfordringer hverdagen kan gi. Mange av de med Autisme har vansker og problemer som ikke synes, slik at omgivelsen tror det er dårlig oppdragelse som er problemet. I familier der en eller flere har diagnoser innen Autismespekteret er hverdagen full av uforutsette hendelser, misforståelser og frustrasjon for hele familien. Man må være på vakt hele tiden, alt må være forutsigbart og planlagt, i de fleste familier er det lite, og ingen rom for spontanitet. Dette fører til at familiene blir veldig isolert og lite sosial. Takket være støtte og tilskudd kan sommertreffet gjennomføres med en liten egenandel pr. familie. Vi sender flere søknader, men får endel avslag dessverre. Det er blitt vanskeligere å få tilskudd de senere årene, derfor håper vi søknaden blir prioritert i sin helhet. Dersom vi har svart feil på noe, eller det ønskes flere opplysninger er det bare å ta kontakt på telefon eller e-post. side 16

19 Bipolarforeningen Norge Medlemstall: 389 Mottatt fra Helse Nord i 2014: Søknadsbeløp 2015: Mestringkurs for personer med bipolare lidelser og deres pårørende ,- Opplæring av tillitsvalgte/brukerrepresentanter ,- Likemannsarbeid ,- BFN vil etablere seg i Nord Norge med fylkeskontakter, på sikt fylkeslag som kan ivareta behovet som finnes når det kommer til informasjon og støtte rundt personer med bipolare lidelser og deres pårørende. Vi har allerde startet etableringen som beskrevet tidligere, men på grunn av lange reisestrekninger, oppfølging og opplæring at tillitsvalgte, likepersoner og lignende trenger vi midler for å kunne etablere foreningen skikkelig. Vi kan vise til vårt arbeid både i Oslo, Lillehammer og Bergen og våre bidrag som betyr mye for mange. side 17

20 Blodkreftforeningen Nord-Norge Medlemstall: 65 Mottatt fra Helse Nord i 2014: Søknadsbeløp 2015: Ekstra støtte til prosjekt Minoriteter kr ,- Blodkreftforeningen NN er et lokallag for de tre nordligste fylkene og har stort behov for en velfungerende likepersontjeneste. Spesielt som besøkstjeneste til Nordlandsykehusene og UNN. Pasientene til denne diagnosegruppen gjennomgår tung og komplisert behandling. Ofte med lengre tid i isolasjon og borte fra sitt nærområde. Mange får ikke livreddende, men livsforlengende eller lindrende behandling. Helsepersonell kan trenge ekstra opplæring til en krevende jobb. Organisasjonen vår har som sitt største mål å ha godt kvalifiserte likepersoner, for at helsepersonell og pasient/pårørende sammen kan klare utfordringen det er å skape verdighet og livskvalitet gjennom behandling og rehabilitasjon. Lange avstander i regionen gjør dette arbeidet svært krevende økonomisk. side 18

21 Brystkreftforeningen Alta Medlemstall: 44 hovedmedlemmer, 122 støttemedlemmer, Mottatt fra Helse Nord i 2014: 0 Søknadsbeløp 2015: kr ,00 Brystkreftforeningen Alta leier Alta Helsebad, varmebasseng 1 time pr uke hele året. En gang i måneden har vi en fysioterapeut med oss for vanngymnastikk. Antall deltakere varier mellom 5 og 20 stykker. Vi betaler ca kr 33000,00 i året, medlemmene betaler en egenandel på kr 50,00 pr gang, men målet er at det ikke skal være egenandel. Trening i varmebasseng er gunstig for brystkreftopererte. side 19

22 Brystkreftforeningen avd Finnsnes Medlemstall: 95 hovedmedllemmer 20 støttemedlemmer Mottatt fra Helse Nord i 2014: 0 Søknadsbeløp 2015: Levert årsberetning? Ny Hele beløpet vil bli brukt på bassengtrening og mestring i vann. Det skal startes opp en treningsgruppe i terapibasseng i februar 2015 I februar 2015 skal undertegnede som er instruktør i terapibasseng starte opp ei treningsgruppe for de som har vært rammet av brystkreft. Jeg fikk selv diagnosen i 2010, og vet at slik trening er veldig godt og gir økt bevegelighet i muskla og ledd som er affisert av kreftbehandlingen. Det søkes derfor tilskudd til leie av basseng og utgiftsdekning til instruktør. side 20

23 Carcinor Nord Medlemstall: 55 Mottatt fra Helse Nord i 2014: 5000 Søknadsbeløp 2015: Hele søkebeløpet er øremerket medlemsmøter/samtalegrupper, og kompensasjon for reiseutgifter tilknyttet møtene. Likepersonsarbeidet er kjernen i foreningsaktiviteten. Lokalforeningen ønsker å legge tilrette for at medlemmer kan få komme samme og dele erfaringer, og utveksle råd og mestringsstrategier. Foreningen planlegger å gjennomføre samtalegrupper og faglige foredrag for medlemmene. Utfordringen er de store avstandene i regionen. Foreningen ønsker å bruke et eventuelt tilskudd til å dekke deler av de store reiseutgiftene medlemmene har i forbindelse med medlemsmøter og sammenkomster. Søkebeløpet tenkes da brukt til kompensasjon for reiseutgifter, og noe bevertning under møtene. side 21

24 Cerebral Pareseforeningen - Avdeling Finnmark Medlemstall: 35 Mottatt fra Helse Nord i 2014: Søknadsbeløp 2015: Seks styremøter, årsmøte, styreseminar Tillitsmannsopplæring, deltakeravgift, delta på samlinger CP-foreningen nasjonalt Likemannssamling med faglig tema, likemannsarbeid lokalt prioritert oppgave 2015 Lærings- og mestringssamling med aktiviteter, samarbeid med habiliteringstjenesten Bowling lokalt, Alta CP-konferanse Kirkenes - andel av kostnader for deltakelse Finnmark Det er store avstander i fylket, og en liten medlemsgruppe. Det er krevende å få kontakt med så stor andel av medlemmene - ringerunder, Facebook, purring på invitasjoner. Viktig at barn og familier får treffe andre, dele erfaringer og støtte hverandre. Det er mye læring i samtalene, om behandlingstilbud, hva som virker, hjelpemidler som er nyttige, hjelpetiltak og hvordan man får bistand når det er nødvendig. Det er en svært differensiert medlemsgruppe, fra barn med store eller nesten usynlige utfall - til voksne som strever med å holde taket i jobben sin eller holde seg i gang i hverdagen. side 22

25 Cerebral Pareseforeningen - Avdeling Troms Medlemstall: 186 Mottatt fra Helse Nord i 2014: Søknadsbeløp 2015: Opplæring av tililitsvalgte 5000 Årsmøte Tema-kvelder, helse, NAV, habilitering etc 5000 Julebord Bowling ungdom 2000 Svømming voksne 4000 Svømming barn 4000 Søker om tilskudd til alle planlagte aktiviteter i Et annet prosjekt vi jobber med er Mollii elektrodress. Utgiftene er noe usikre, men produsenten vil nok dekke noe av dette. Ellers er vi en fylkesavdeling som har lite penger på bok, slik at alle aktiviteter krever egenandeler. Høye egenandeler er ofte årsak til at mange ikke har mulighet til å delta. Fremover ønsker vi å øke fokus på likemannsarbeidet. side 23

26 Diabetesforbundet Finnmark Medlemstall: 668 Mottatt fra Helse Nord i 2014: Søknadsbeløp 2015: ,- Lokalforeningene i fylket har søkt til ulike aktiviteter: SØR-VARANGER: - Diabetesdag for flyktningetjenesten i Sør-Varanger, tema kost og aktivitet. Foreleser fra sentralt hold, stipulert budsjett kr Isfiskekonkurranse og natursti/aktivitetssti, henholdsvis vinter og høst. I 2013 kostet dette lokalforeninga kr 25,000,-. ALTA: - Bakekurs med fokus på hva som er bra for diabetikere å spise. Stipulert budsjett kr ,-. PORSANGER OG KARASJOK: - Informasjonsmøte: Å leve med diabetes ved diabetessykepleier. Stipulert budsjett kr 4.500,- - Tursti juni 2015 med voksne og barn. Fysioterapeut informerer om betydningen av fysisk aktivitet. Stipulert budsjett: kr 3000,-. HAMMERFEST: - Midler til "ny giv" i lokalforeningen via informasjonsmøter og aktiviteter. Stipulert budsj. kr 7.500,- Diabetesforbundet Finnmark søker om brukermedvirkningsmidler på kr ,-. side 24

27 Diabetesforbundet Troms Medlemstall: 1219 Mottatt fra Helse Nord i 2014: Søknadsbeløp 2015: Gjelder søknaden kun generelt drift: Ja kr ,- Vi ønsker å videreføre det viktig arbeidet vi gjør for diabetikerne i Troms Fylke. vi har hvert å en samlign for barn med diabetes (og deres familie) og denne samlingen er både resurskrevende og dyr, men vi ser at det er en skrikende behov for denne gruppen å kunne møtes og lære av hverandre, samt støtte hverandre. Vi ønsker også å markedsføre oss som et brukerorganisajon som er informativ og til nytte for alle som er nyoppdaget, men også for de som har levd lengen med sykdommen. Til dette trenges det midler. Vi benytte sjansen til å takk for midler mottatt tidligere! side 25

28 Diabetesforbundet Nordland Medlemstall: Mottatt fra Helse Nord i 2014: Søknadsbeløp 2015: Gjelder søknaden kun generelt drift: nei Ikke levert elektronisk søknad se neste side side 26

29 Søknad om brukertilskudd 2015 For at din søknad skal komme i betraktning må årsrapport og regnskap for 2013 sendes til - eller du kan sende det med vanlig post til: Helse Nord RHF v/brite Jacobsen Sjøgata Bodø Spørsmålene merket med en stjerne * er obligatoriske og må besvares før du kommer videre i søknadsskjemaet. 1) * Søkerorganisasjonens fulle navn: Diabetesforbundet Nordland 2) * Søkerorganisasjonens forkortelse: Diabetesforbundet Nordland 3) * Tilhører søkerorganisasjonen en paraplyorganisasjon? Ja Nei 4) * Navn på tilhørende paraplyorganisasjon (skal besvares om du svarer ja på spørsmål 3) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Nordland 5) * Tilhører søkerorganisasjonen et regionsledd? Ja Nei 6) * Tilhører søkerorganisasjonen et fylkesledd? Ja Nei 7) * Søkerorganisasjonens postadresse: (gate/postboks, postnummer og poststed) Storgata BODØ 8) * Søkerorganisasjonens kontaktperson: Navn, Adresse, Postnummer og poststed Anne Rørvik Storgata BODØ 9) * Telefonnummer kontaktperson: jobb privat ) e-postadresse kontaktperson: 11) * Hvor mange underorganisasjoner har søkerorganisasjonen? 14 12) * Hvor mange medlemmer har søkerorganisasjonen totalt pr Pr. 30.november 2014: ) * Er søkerorganisasjonen registrert i Brønnøysundregistrene med eget organisasjonsnummer? Ja Nei side 27

30 14) * Vennligst oppgi søkerorganisasjonens organisasjonsnummer jfr. Brønnøysundregistrene: (format: ) ) * Vennligst oppgi organisasjonsnummer på tilknyttet Hovedorgansisasjon: (format: ) 16) * Mottok organisasjonen midler fra Helse Nord RHF i 2014? Ja Nei Kort rapportering på hva midlene som ble tildelt i 2014 ble brukt til! Får du ikke plass til alt, kan du fortsette i neste spørsmål 17) RAPPORTERING FOR MIDLER MOTTATT FRA HELSE NORD RHF I 2014 (del 1) (besvares om svar på spørsmål 16 er ja) ,- kr er i sin helhet brukt til drift i Bruk feltet nedenfor om du ikke fikk plass til alt i foregående spørsmål. 18) RAPPORTERING FOR MIDLER MOTTATT FRA HELSE NORD RHF I 2014 (del 2) 19) * Har organisasjonen søkt/eller kommer til å søke tilskudd fra andre instanser i 2015? Ja Nei 20) * Hvilke andre instanser er det søkt/eller kommer dere til å søke tilskudd fra for 2015? Oppgi navn på instans og søknadsbeløp (må besvares om du har svart ja på spørsmål 19) Nordlandssykehuset HF. VOFO Nordland. For 2015 har de fått mindre bevilgning fra Nordland Fylkeskommune, Dermed får vi ikke samme hjelp derf å avholde kurs. 21) * Hvor mye søker dere om fra Helse Nord RHF? (Søknadsbeløp) ,- kr. 22) * Søkerorganisasjonens bankkontonummer: (format: ) ) * Gjenta bankkontonummer: (format: ) ) * Gjelder søknaden kun generelt driftstilskudd? Ja Nei 25) * Gjelder søknaden prosjekttilskudd/spesielle tiltak? (Flere svar mulig) Likemannsarbeid Brukerorganisasjonens opplæring av egne tillitsvalgte og brukerrepresentanter Brukerorganisasjonens opplæring av helsepersonell Lærings- og mestringskurs og lignende samarbeid mellom brukerorganisasjoner og helsepersonell Ikke aktuelt Annet 26) * Hvor stor andel av søkebeløpet er øremerket drift? (Oppgis i beløp eller sett kr. 0,- om det ikke er aktuelt) ,- 27) * Hvor stor andel av søkebeløpet er øremerket prosjekt/tiltak og navngi hvilke prosjekt/tiltak med øremerktet sum (spesifiser hvis flere eller sett kr. 0,- hvis det ikke er aktuelt): Barn/familitekus kr ,-. ( for 2014 kostet dette side 28

31 kurset oss kr ,-.) Til ungdomskurs kr ,-. Type 1 diabeteskurs kr ,- 28) * Omfatter søknaden kun for eget fylkes- eller regionledd? Ja Nei Annet 29) Om søknaden omfatter flere ledd i fylket, region eller på vegne av andre lokale lag spesifiseres det med prioritert rekkefølge: Dette er 1 av 2 spørsmål der du kan skrive en kortfattet søknad - det du ikke får plass til her, skriver du inn i neste spørsmål 30) Meget kortfattet søknadstekst - del 1 (maks 10 linjer) Vi har ei meget nøktern drift. Husleia er på kr , Vi har 3 fysiske styremøter og 3 telefonmøter, samt årsmøte. Ansatt sekretær i 40% stilling i lønnstrinn 29. Regnskapet for 2014 er ikke avsluttet. Regninger for ungdomskurs og voksenkurs er ikke mottatt ennå. Det ser ut som vi får et underskudd Bruk feltet nedenfor om du ikke fikk plass til alt i foregående spørsmål. 31) Meget kortfattet søknadstekst - del 2 (maks 10 linjer) Vi har litt penger på bok, slik at vi klarer dette driftsår men inntektskilder som VOFO er mindre og da får vi vanskeligheter med å holde, etter vår mening, helt nødvendige kurs og opplæringatiltak for våre medlemmer.vedien av å ha en organisasjon faller på en måte bort.. side 29

Søknad om brukertilskudd 2016

Søknad om brukertilskudd 2016 Søknad om brukertilskudd 2016 Spørsmålene merket med en stjerne * er obligatoriske og må besvares før du kommer videre i søknadsskjemaet. 1) * Søkerorganisasjonens fulle navn: 2) * Søkerorganisasjonens

Detaljer

Dato: 19.11.2004. 2. Eget søknadsskjema skal benyttes. Søknadsskjema ligger nederst i denne artikkelen.

Dato: 19.11.2004. 2. Eget søknadsskjema skal benyttes. Søknadsskjema ligger nederst i denne artikkelen. Dato: 19.11.2004 TILSKUDD TIL BRUKERORGANISASJONER FOR 2005 Helse Nord RHF vil også i 2005 fordele tilskudd til brukerorganisasjoner i Nord-Norge. Tilskuddet skal fremme organisasjonenes arbeid for et

Detaljer

TILDELING 2012 Merknader

TILDELING 2012 Merknader HELSE NORD RHF - BRUKERTILSKUDD Søkerorganisasjonens Merknader ADHD Norge Finnmark ADHD Norge Finnmark 30 000 357 300 33 000 ADHD Norge Nordland ADHD Nordland 30 000 42 000 33 000 ADHD Norge Troms ADHD

Detaljer

Styresak Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF

Styresak Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 034-2017 Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Kari Bøckmann Dato dok: 07.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/1206 Vedlegg (t): Forslag til mandat

Detaljer

Søknad om tilskudd til brukerorganisasjoner for 2015

Søknad om tilskudd til brukerorganisasjoner for 2015 Søknad om tilskudd til brukerorganisasjoner for 2015 KLADDESKJEMA Helse Midt-Norge har elektronisk søknadskjema for tilskudd til brukerorganisasjoner Søknadsfrist for 2015: 30.11.2014 Søknadsskjema: Vennligst

Detaljer

Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner 2008

Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner 2008 Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner 2008 Organisasjonens navn Søknaden gjelder Tilskudd 2008 Norges fylkeslag av Norges Fibromyalgiforbund Norsk Thyreoideforbund, nyrepasienter og transplanterte

Detaljer

Tildeling til brukerorganisasjoner 2013

Tildeling til brukerorganisasjoner 2013 Helse Sør-Øst RHF Tildeling til brukerorganisasjoner 2013 Fylke Organisasjon Tildeling 2013 Landsdekkende Hiv Norge 15 000 Norsk Lymfødemforening 10 000 Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 840 000 Harry

Detaljer

Likepersonpermen 2012. Foreningen for Muskelsyke

Likepersonpermen 2012. Foreningen for Muskelsyke Likepersonpermen 2012 Foreningen for Muskelsyke 1 Innhold Likepersonsarbeid... 3 Likepersonsutvalget i FFM... 3 Likepersonens oppgaver... 5 Hvem kan være likeperson?... 6 Du kan være likeperson gjennom:...

Detaljer

Veiledning til søknad om tildeling av midler til brukerorganisasjoner 2017

Veiledning til søknad om tildeling av midler til brukerorganisasjoner 2017 Veiledning til søknad om tildeling av midler til brukerorganisasjoner 2017 Praktisk informasjon Håndskrevne søknader godtas ikke. Vær oppmerksom på at alle kolonner og celler i søknadsskjemaet kan utvides.

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 01112007

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 01112007 Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 01.11.2007 200300249-350 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: REGIONALT BRUKERUTVALG

Detaljer

Veiledning til søknad om tildeling av midler til brukerorganisasjoner 2016

Veiledning til søknad om tildeling av midler til brukerorganisasjoner 2016 Veiledning til søknad om tildeling av midler til brukerorganisasjoner 2016 Praktisk informasjon Det legges til rette for opplæring av instruktører som kan gjennomføre kurs i søknadsskriving i organisasjonene

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato:

Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 12.5.2011 Styresak 61-2011 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Helseforetakenes senter for Pasientreiser

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2013

Arbeidet i lokallagene i 2013 Arbeidet i lokallagene i 2013 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2013 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2012

Arbeidet i lokallagene i 2012 Arbeidet i lokallagene i 2012 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2012 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013 Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-41/012 Bodø, 15.5.2013 Styresak 67-2013/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013 Sakspapirene var ettersendt. Se

Detaljer

ADHD NORGE Nord-Trøndelag

ADHD NORGE Nord-Trøndelag ADHD Norge Storgata 10 A 0155 Oslo Grunnlagsåret: 1984 som Trøndelag fylkeslag. I 1988 Som eget fylkeslag i ÅRSRAPPORT FOR FYLKES-/LOKALLAG Navn på laget: ADHD Norge Kommunetilhørighet: Alle kommuner i

Detaljer

Sluttrapport. Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering

Sluttrapport. Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering Sluttrapport Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering Søkerorganisasjon: LNT Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Forord LNTs barne- og ungdomsgruppe (LNTBU) arrangerte

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Tildeling til brukerorganisasjoner 2011

Tildeling til brukerorganisasjoner 2011 Tildeling til brukerorganisasjoner 2011 Fylke Organisasjonens fulle navn Tildeling 2011 Landsdekkende Barne- og Unges revmatikergruppe (BURG) 150 000 Foreningen for Fragilt X-syndrom 20 000 Harry Benjamin

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-62/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 28.02.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011 Regionalt brukerutvalg

Detaljer

SAK 8. Forslag til organisasjonsmodell for LHL. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 8. Forslag til organisasjonsmodell for LHL. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 8 Forslag til organisasjonsmodell for LHL LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Forslag til organisasjonsmodell for LHL Bakgrunn og forslag

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson BLU hotell, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Bjørn Helge Hansen

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson BLU hotell, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Bjørn Helge Hansen Protokoll Vår ref.: 2013/308/012 Referent/dir.tlf.: Hanne Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 12.11.2014 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 12. november 2014 Møtested: Radisson BLU

Detaljer

Prosjektgruppemøter: 4 personer i prosjektgruppe x 4 møter a 2 timer = 32 timer x kr. 400,- kr ,-

Prosjektgruppemøter: 4 personer i prosjektgruppe x 4 møter a 2 timer = 32 timer x kr. 400,- kr ,- Sluttrapport til NRF angående prosjekt: Bevegelse i alle ledd Prosjektnummer 2009/3/0061 Virksomhetsområde: rehabilitering Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Sammendrag Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

VÅRRES REGIONALT BRUKERSTYRT SENTER MIDT NORGE (VÅRRES) Pasientens helsetjeneste hvordan vil brukerne ha det? Levanger

VÅRRES REGIONALT BRUKERSTYRT SENTER MIDT NORGE (VÅRRES) Pasientens helsetjeneste hvordan vil brukerne ha det? Levanger REGIONALT BRUKERSTYRT SENTER MIDT NORGE (VÅRRES) Pasientens helsetjeneste hvordan vil brukerne ha det? Levanger 01.06.2017 1 Vårres brukerstyrt senter. Etablert 2006. Deltakere - organisasjoner: ADHD Norge

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon Foto: Christopher Olssøn 1 Sentrale kurs i regi av LHL LHL arrangerer hvert år noen sentrale kurs for tillitsvalgte eller frivillige medarbeidere

Detaljer

Samlet årsmelding fra fylkeslagene.

Samlet årsmelding fra fylkeslagene. 01.08.2011 Samlet årsmelding fra fylkeslagene. Dette er en sammenstilling av informasjon som er kommet inn gjennom et skjema som fylkeslagene ble bedt om å fylle ut, og som rapporterer om forskjellige

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Tildeling til brukerorganisasjoner 2012

Tildeling til brukerorganisasjoner 2012 Fylke Landsdekkende, til aktivitet i Helse Sør-Øst Region, inkl. fellessøknader til fordeling innen søkers underliggende enheter. Tildeling til brukerorganisasjoner 2012 Organisasjonens fulle navn Tildeling

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017 Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-53/012 Bodø, 8.6.2017 Styresak 78-2017/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017 Kopi av protokollen var ettersendt. Se

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø. 20. mars 2014 møte i Regionalt brukerutvalg

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø. 20. mars 2014 møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2013/308-2/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 22.1.2014 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 22. januar 2014 Møtested: Helse Nord RHFs lokaler,

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Informasjon til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Lokallagsarbeid Lokallagenes viktigste oppgaver er: organisert lagarbeid kurs- og informasjonsvirksomhet

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF 1 LYMFEKREFTFORENINGEN Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: DU ER IKKE ALENE En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Detaljer

Tiltak for de med diagnosen NF i alderen år. De unge voksne med NF sliter med kroppslige og psykiske vansker. De ønsker faglig påfyll.

Tiltak for de med diagnosen NF i alderen år. De unge voksne med NF sliter med kroppslige og psykiske vansker. De ønsker faglig påfyll. Sluttrapport Nettverksbygging for NF- ungdom FORORD Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Det er totalt 253 medlemmer i Helseregion Midt og Nord. Derav er det 58 medlemmer med diagnosen NF i alderen 14-30

Detaljer

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent «Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-72/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 10.06.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011 Regionalt Brukerutvalg

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015

Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015 Møtedato: 30. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-65/012 Bodø, 17.9.2015 Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015 Se vedlagt kopi. side 49

Detaljer

04.februar 2012. Side 1 av 7

04.februar 2012. Side 1 av 7 Årsrapport 2011 04.februar 2012 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2011 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted i Lyngdal, mens ungdomssamlingen ble

Detaljer

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Møtedato: 25. oktober 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-79/012 Bodø, 13.10.2017 Styresak 121-2017/3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Se vedlagt

Detaljer

Kurs og studiearbeid i LHL

Kurs og studiearbeid i LHL Kurs og studiearbeid i LHL LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2017 Hvorfor skal vi arrangere kurs? 2 Begrepsforvirring? Det er ikke så farlig hva vi kaller disse aktivitetene - bruk det

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve)

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve) Protokoll Vår ref.: 2012/351-14/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 13.3.2013 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 13. mars 2013 Møtested: Helse Nord RHF s lokaler,

Detaljer

Traumebehandling innen psykisk helsevern - evaluering av organiseringen, oppfølging av styresak

Traumebehandling innen psykisk helsevern - evaluering av organiseringen, oppfølging av styresak Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/159 Linn Gros, 75 51 29 00 Bodø, 10.11.2017 Styresak 126-2017 Traumebehandling innen psykisk helsevern - evaluering av organiseringen,

Detaljer

Ulike frister for tilskudd til døveforeningene 2016

Ulike frister for tilskudd til døveforeningene 2016 Ulike frister for tilskudd til døveforeningene 2016 ExtraStiftelsen sluttrapport Sluttrapport på Extra-midlene skal sendes inn via Extraweb. Mer informasjon om utforming av sluttrapporter på: https://www.extrastiftelsen.no/sluttrapport/

Detaljer

Henvisningskriterier NBHP

Henvisningskriterier NBHP Henvisningskriterier NBHP Det ble i 2009 utarbeidet en rapport som vedlegges i sin helhet og som brukes som henvisningskriterier. Her var det representasjon fra regionale tjenester og fra referansegruppen

Detaljer

Ulike former for likemannsarbeid huset med mange rom

Ulike former for likemannsarbeid huset med mange rom Ulike former for likemannsarbeid huset med mange rom Lokalt arbeid i kommunen Telefonkontakt Besøk i hjemmet Likemannsarbeid på nett Samtalegrupper og andre gruppebaserte tilbud Besøkstjeneste i sykehus

Detaljer

Aktivitet Når Sted Arrangør Frist Hvem deltar/oppgaver/status:

Aktivitet Når Sted Arrangør Frist Hvem deltar/oppgaver/status: ÅRSHJUL FOR NORDLAND FYLKESLAG APRIL 2017- APRIL 2018 Feltene med rød skrift er også aktuelle aktiviteter for lokallagene. Med forbehold om endringer. APRIL 2017 Søknadsfrist velferdsmidler NRF 1 Lokallagene,

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Brukerstemmen i Nord 2016

Brukerstemmen i Nord 2016 19.01.2017 Rapport Brukerstemmen i Nord 2016 Vidar Hårvik/Asbjørn Larsen MARBORG/RIO Helsedirektoratets referanse: 15/930-12 Rapportering for prosjektet «Brukerstemmen i Nord» 2016 RIO Rusmisbrukernes

Detaljer

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene Årsplan 2013 1 Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene Det settes av ressurser til å utvikle opplæringsmateriell og presentasjoner. Eksterne bidragsytere vil bli engasjert for

Detaljer

Tilskuddsordningen for brukerorganisasjoner

Tilskuddsordningen for brukerorganisasjoner Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Tilskuddsordningen for brukerorganisasjoner

Detaljer

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder Virksomhetsplan År/periode: 2017-2018 NHF Region: Agder Innledning: Virksomhetsplanen skal først og fremst være et arbeidsdokument for tillitsvalgte og ansatte i NHF Agder Planen beskriver regionens viktigste

Detaljer

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 Til alle medlemmer Leder: Postboks 202 Bragernes 3001 DRAMMEN Leder: 91 67 52 06 oyvind.brathen@ebnett.no Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 HØSTTUR PÅ NOREFJELL: Kari Sangro Olestad,

Detaljer

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Scandic Ishavshotell, Tromsø / telefonmøte

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Scandic Ishavshotell, Tromsø / telefonmøte Protokoll Vår ref.: 2016/8/012 Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 18.5.2016 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 18. mai 2016 Møtested: Scandic Ishavshotell,

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet! Studiearbeid en viktig og engasjerende lagsaktivitet! LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2013 Studiearbeid er en fellesbetegnelse for: kurs studieringer seminarer kurs med overnatting voksenopplæring

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2015

Arbeidet i lokallagene i 2015 Arbeidet i lokallagene i 2015 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2015 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 5. juni 2013

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 5. juni 2013 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-52/012 Bodø, 7.6.2013 Styresak 85-2013/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 5. juni 2013 Se vedlagt kopi. side 105 Protokoll

Detaljer

Styresak /5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2016

Styresak /5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2016 Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/32-101/012 Bodø, 11.11.2016 Styresak 143-2016/5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2016 Se vedlagt kopi. Side 94

Detaljer

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009 200900005-29 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 37-2009 GODKJENNING

Detaljer

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige Produksjon: polinor.no Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige En miniveileder om samarbeid mellom kommunenes hørsels kontakter og HLFs likemenn HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel - vår sak

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg

Møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2014/717 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 10.6.2015 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 10. juni 2015 Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 17. april 2013

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 17. april 2013 Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-33/012 Bodø, 19.4.2013 Styresak 54-2013/5 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 17. april 2013 Se vedlagt

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

1. Årsmelding 2011 Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Årsmelding 2011 Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Møtedato: 5. mars 2012 Arkivnr.: 2011/308-15/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 22.2.2012 Styresak 25-2012 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokument: 1. Årsmelding 2011 Regionalt Brukerutvalg

Detaljer

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Aldersadekvat informasjon basert på formidlingsstrategier tilpasset ungdom

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-21/012 Bodø, 19.3.2015 Styresak 36-2015/6 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Styresak /6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 23. oktober 2013

Styresak /6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 23. oktober 2013 Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-78/012 Bodø, 24.10.2013 Styresak 120-2013/6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 23. oktober 2013

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Søndag 28. januar 2018 klokken 13:30 på Levanger Bowling Tlf 412 23 616 Side 1 av 14 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted: Levanger Bowling,

Detaljer

Sprell og Mestring. Astma- og Allergiforbundet

Sprell og Mestring. Astma- og Allergiforbundet RAPPORT Rehabilitering Sprell og Mestring Astma- og Allergiforbundet Forord I Norge rammes svært mange barn og unge av atopisk eksem, astma og allergi. Likevel kjenner svært mange seg ensom i sin situasjon,

Detaljer

Samlet årsmelding for lokallagene.

Samlet årsmelding for lokallagene. 30.09.11. Samlet årsmelding for lokallagene. Alle lokallagene ble bedt om å fylle ut et skjema der aktiviteten i 2010 ble rapportert. Dette kom i tillegg til den skriftlige rapporten som sammen med regnskapet

Detaljer

Tilskuddsordningen for brukerorganisasjoner

Tilskuddsordningen for brukerorganisasjoner Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Tilskuddsordningen for brukerorganisasjoner

Detaljer

Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF

Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Helgelandssykehuset oppnevnte sitt første brukerutvalg i 2002.

Detaljer

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport Organisering for bedre levekår Sluttrapport Forord Prosjektet Organisering for bedre levekår er nå gjennomført og avsluttet. I denne rapporten oppsummeres prosjektets gjennomføring og resultater. Funksjonshemmet

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Forord Yngre mennesker med Parkinsons sykdom er en gruppe som ofte blir glemt. De er ikke så mange, men de skal leve med denne alvorlige sykdommen lenge.

Detaljer

LIKEMANNSTILBUD I LHL

LIKEMANNSTILBUD I LHL LIKEMANNSTILBUD I LHL Likemenn i LHL til stede for deg når du trenger dem Kan du tenke deg å delta i aktiviteter sammen med andre i samme situasjon? Kanskje kan en samtale med en likemann eller deltakelse

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

Sluttrapport 1980 REHABELITERING 2011/3/0374 BRYSTKREFTOPERETE I FINNMARK BRYSTKREFTFORENINGEN

Sluttrapport 1980 REHABELITERING 2011/3/0374 BRYSTKREFTOPERETE I FINNMARK BRYSTKREFTFORENINGEN Sluttrapport 1980 REHABELITERING 2011/3/0374 BRYSTKREFTOPERETE I FINNMARK BRYSTKREFTFORENINGEN Alta 11.2.2013 Forord Brystkreftforeningen Alta og omegn fikk tildelt midler for å arrangere en helgesamling

Detaljer

Veileder for. sekretær

Veileder for. sekretær Veileder for sekretær CP-skolen 2016 Innhold Valg av sekretær... 2 Sekretærens oppgaver... 2 Møteinnkalling... 2 Innkalling til styremøte... 2 Innkalling til årsmøte... 2 Protokollskriving... 3 Regler

Detaljer

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Presedensarkiv Gjeldende per 13.1.2017 Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Innhold Innledning... 3 1. Likepersonsmidler... 3 1.1. Likepersonsaktiviteter...

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. MARS 2005

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. MARS 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 16. 3.2005 200400457-23 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Navn: Tittel: Organisasjon:

Møte i Regionalt brukerutvalg. Navn: Tittel: Organisasjon: Protokoll Vår ref.: 2017/8 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 00 Sted/Dato: Bodø, 16.3.2017 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 16. mars 2017 Møtested: Helse Nord RHF, Bodø Neste møte:

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?»

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?» Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?» Forord Denne sluttrapporten avslutter prosjektet «Er det andre som meg?», som

Detaljer