MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf Varamedlemer får særskilt innkalling dersom nokon melder forfall. SAKLISTE Saks Tittel nr 84/09 :: Godkjenning av møtebok 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår 86/09 :: Næringslokale i Gaupne - vurdering 87/09 :: Evaluering av papirlaust kommunestyre 88/09 :: Revisjon av reglement for politiske utval 89/09 :: Reglement for Luster eldreråd - revidering 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering 91/09 :: - busetting av flyktningar 92/09 :: : Konsesjonskraft - risikostrategi 93/09 :: Ambulansestasjon i Luster 94/09 :: Referat- og drøftingssaker

2 LUSTER KOMMUNE Gaupne, Leiar

3 Sak 84/09 84/09 Kommunestyret Godkjenning av møtebok 09/3086 Anita Bjørk Ruud 033 Kommunestyret Sak : 84/09 Det var ikkje merknad til møteboka. Møteboka frå møtet den vert godkjent. Underskrifter: Laila Gjerde og Henriette Sandvik.

4 Sak 85/09 29/07 Næringsutvalet /07 Kommunestyret /09 Formannskapet og næringsutvalet /09 Kommunestyret Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår 07/838 Olav Grov 252 D11 styre gjev Hafslo skyttarlag ny nedbetalingsplan for lånet i næringsfondet stort kr ,-, jf vedtak i k-sak 39/07. Lånet skal betalast attende over ein periode på fire år frå no av. Lånet vert rentefritt dei to fyrste åra av den nye nedbetalingsperioden. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 142/09 styre gjev Hafslo skyttarlag ny nedbetalingsplan for lånet i næringsfondet stort kr ,-, jf vedtak i k-sak 39/07. Lånet skal betalast attende over ein periode på fire år frå no av. Lånet vert rentefritt dei to fyrste åra av den nye nedbetalingsperioden. Kommunestyret Sak : 85/09 Næringsutvalet si tilråding vart samrøystes vedteken. styre gjev Hafslo skyttarlag ny nedbetalingsplan for lånet i næringsfondet stort kr ,-, jf vedtak i k-sak 39/07. Lånet skal betalast attende over ein periode på fire år frå no av. Lånet vert rentefritt dei to fyrste åra av den nye nedbetalingsperioden.

5 Sak 86/09 143/09 Formannskapet og næringsutvalet /09 Kommunestyret Næringslokale i Gaupne - vurdering 09/2792 Olav Grov 611 U styre vurderer behovet for næringslokale i kommunesenteret Gaupne slik at det for tida ikkje er aktuelt å realisere noko kommunalt næringsbygg. Jf budsjett 2009, der rådmannen fekk i oppdrag å utgreie behovet for eit slikt bygg. vil i Gaupne kunne stimulere til bygging av næringsbygg i privat regi og vil i den samanheng peike på dei verkemiddel kommunen har i høve næringslån til investeringar. Dersom det - i kommunesenteret Gaupne - oppstår særskilde behov, vil kommunen likevel kunne vurdere realisering av eit kommunalt næringsbygg for utleige. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 143/09 Kommunestyret Sak : 86/09 Næringsutvalet si tilråding vart samrøystes vedteken.

6 Sak 87/09 144/09 Formannskapet og næringsutvalet /09 Kommunestyret Evaluering av papirlaust kommunestyre 09/3024 Anita Bjørk Ruud 082 Kommunestyret sine erfaringar med papirlaust kommunestyre tilseier at ordninga vert vidareført. Tilhøyrande reglar for folkevalde sine arbeidsvilkår vert ikkje endra. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 144/09 Kommunestyret sine erfaringar med papirlaust kommunestyre tilseier at ordninga vert vidareført. Tilhøyrande reglar for folkevalde sine arbeidsvilkår vert ikkje endra. Kommunestyret Sak : 87/09 Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken. Kommunestyret sine erfaringar med papirlaust kommunestyre tilseier at ordninga vert vidareført. Tilhøyrande reglar for folkevalde sine arbeidsvilkår vert ikkje endra.

7 Sak 88/09 145/09 Formannskapet og næringsutvalet /09 Kommunestyret Revisjon av reglement for politiske utval 09/2925 Anita Bjørk Ruud 033 a) Kommunestyret godkjenner framlegg til revidert reglement for styre. b) Kommunestyret godkjenner framlegg til revidert reglement for formannskap, næringsutval, plan- og forvaltningsstyre og administrasjonsutval. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 145/09 Kommunestyret Sak : 88/09 Framlegg frå Sp, V og H v/geir Arve Sandvik: Reglementet for kommunestyret pkt. 5 får slik ordlyd:.ordførar har mynde til å godkjenne forfall. Det skal straks kallast inn varamedlem. Forfallsgrunn kan leggast fram for kommunestyret. Pkt 5 vart samrøystes vedteke som framlegget frå Sp, V og H. Reglementet for kommunestyret pkt. 10 får slik ordlyd:. Ordførar avgjer, saman med partigruppa, om det skal kallast inn varamedlem i enkeltsaker. På dette punktet vart formannskapet si tilråding vedteken med 15 mot 13 røyster. Mindretalet røysta for framlegget frå Sp, V og H. Formannskapet si tilråding har formuleringa: Ordførar avgjer om det skal kallast inn varamedlem i enkeltsaker.

8 Reglementet for kommunestyret pkt. 14 får slik ordlyd: Ved starten på møtet eller før eit ordskifte startar eller etter at ordskiftet har teke til, kan kommunestyret med vanleg fleirtal vedta kor lang taletida for kvart innlegg kan vera. Partigruppene sin saksordførar skal normalt ha noko lengre taletid enn dei påfølgjande innlegga, som i utgangspunktet ikkje skal vere lengre enn 5 minutt. På dette punktet vart formannskapet si tilråding vedteken med 15 mot 13 røyster. Mindretalet røysta for framlegget frå Sp, V og H. Formannskapet si tilråding har formuleringa: Ved starten på møtet eller før eit ordskifte startar eller etter at ordskiftet har teke til, kan kommunestyret med vanleg fleirtal vedta kor lang taletida for kvart innlegg kan vera. Som eit utgangspunkt skal ikkje innlegg vere lengre enn 5 minutt. Reglementet for formannskap og næringsutval, plan- og forvaltningsstyre og administrasjonsutval pkt. 3 får slik ordlyd:.. Leiar har mynde til å godkjenne forfall. Det skal straks kallast inn varamedlem. Forfallsgrunn kan leggast fram for organet. Pkt 3 vart samrøystes vedteke som framlegget frå Sp, V og H. Det vart til slutt røysta for heile reglementa. Dei vart samrøystes vedteke med vedtekne endringar. a) Kommunestyret godkjenner framlegg til revidert reglement for styre med følgjande endring i pukt 5, som får slik ordlyd siste del:.ordførar har mynde til å godkjenne forfall. Det skal straks kallast inn varamedlem. Forfallsgrunn kan leggast fram for kommunestyret. b) Kommunestyret godkjenner framlegg til revidert reglement for formannskap, næringsutval, plan- og forvaltningsstyre og administrasjonsutval, med følgjande endring i pukt 3, som får slik ordlyd siste del:.. Leiar har mynde til å godkjenne forfall. Det skal straks kallast inn varamedlem. Forfallsgrunn kan leggast fram for organet.

9 Sak 89/09 147/09 Formannskapet og næringsutvalet /09 Kommunestyret Reglement for Luster eldreråd - revidering 08/1723 Liv Helen Nystuen 033 &00 Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til revidert reglement for Luster eldreråd. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 147/09 Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til revidert reglement for Luster eldreråd. Kommunestyret Sak : 89/09 Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til revidert reglement for Luster eldreråd.

10 Sak 90/09 146/09 Formannskapet og næringsutvalet /09 Kommunestyret Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering 08/1725 Liv Helen Nystuen 033 &00 styre vedtek rådmannen sitt framlegg til revidert reglement for Rådet for funksjonshemma. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 146/09 styre vedtek rådmannen sitt framlegg til revidert reglement for Rådet for funksjonshemma. Kommunestyret Sak : 90/09 Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken. styre vedtek rådmannen sitt framlegg til revidert reglement for Rådet for funksjonshemma.

11 Sak 91/09 152/09 Formannskapet og næringsutvalet /09 Kommunestyret busetting av flyktningar 09/2953 John Olaf Røhme F30 &73 1. styre vedtek, med tilvising til oppmoding frå statleg styresmakt (IMDi) av , å busette 15 flyktningar i Ev. familiesameining kjem i tillegg. Omfanget av dette vil bli teke med i vurderinga av ev busetting i Kommunen vil, på eit seinare tidspunkt, ta stilling til ev busetting etter Kommunen har pr. i dag ikkje kompetanse og kapasitet til å ta imot einslege under 18 år, og ynskjer ei balansert gruppe med god alders- og kjønnsfordeling samt familiar. 3. Kommunen ynskjer å prioritere personar frå nærliggjande flyktningmottak, og gjerne personar som har eit ynskje om å busette seg i Luster. 4. Rådmannen får fullmakt til å opprette ei tidsavgrensa stilling som flyktningkonsulent, jf pkt 1 over. I dette ligg at rådmannen også får fullmakt til å avgjere stillingsstorleik, tidspunkt for oppretting av stillinga og stillingsperiode. Stillinga skal finansierast ved hjelp av øyremerka integreringstilskot. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 152/09 Kommunestyret Sak : 91/09

12 Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken med presisering som var framlagt i møtet. 1. styre vedtek, med tilvising til oppmoding frå statleg styresmakt (IMDi) av , å busette inntil 15 flyktningar i Ev. familiesameining kjem i tillegg. Omfanget av familiesameining vil bli teke med i vurderinga av ev busetting i Kommunen vil, på eit seinare tidspunkt, ta stilling til ev busetting etter Kommunen har pr. i dag ikkje kompetanse og kapasitet til å ta imot einslege under 18 år, og ynskjer ei balansert gruppe med god alders- og kjønnsfordeling samt familiar. Endeleg tal busettingar/flyktningar (2010) vil bli avgjort etter nærare drøftingar med IMDi. Rådmannen følgjer opp dette og får fullmakt til å gjere endeleg vedtak innan den ramma som ligg i pkt 1 over. 3. Kommunen ynskjer utover dette å prioritere personar frå nærliggjande flyktningmottak, og gjerne personar som har eit ynskje om å busette seg i Luster. 4. Rådmannen får fullmakt til å opprette ei tidsavgrensa stilling som flyktningkonsulent, jf pkt 1 over. I dette ligg at rådmannen også får fullmakt til å avgjere stillingsstorleik, tidspunkt for oppretting av stillinga og stillingsperiode. Stillinga skal finansierast ved hjelp av øyremerka integreringstilskot.

13 Sak 92/09 151/09 Formannskapet og næringsutvalet /09 Kommunestyret : Konsesjonskraft - risikostrategi 09/2968 Jan Kåre Norberg 231 S01 1. Kommunestyret vedtek vedlagde risikostrategi for konsesjonskraftsal i kommunen. Med bakgrunn i strategien sitt 3-årsintervall og gjeldande kraftpris i dag, startar sikringa med 8,33 % kvart kvartal frå Dvs at ein fyrst ved inngangen av år 4 (2013) har sikra fullt ut i samsvar med vedteken strategi. Formannskapet kan i denne perioden likevel avvike frå dette med bakgrunn i sine fullmakter. 2. Kommunestyret vedtek at samla konsesjonskraftmengde ekskl kraft til eiga verksemd mv og ev kraft til næringskundar skal inngå i strategien. Gjeldande avtale med Sognekraft AS skal likevel vidareførast i Formannskapet og næringsutvalet Sak : 151/09

14 Kommunestyret Sak : 92/09 Geir Arve Sandvik, som styremedlem i Sognekraft, gjekk frå under drøfting av habilitet. Ordføraren føreslo at Sandvik vart ugild under handsaming av pkt 2, under føresetnad av at debatt og avrøysting i punkt 1 og 2 vart tydeleg skilt frå kvarandre. Ordførar sa at det kan gjerast fordi dei to punkta er uavhengige av kvarandre. Kommunestyret hadde ikkje merknad til denne handsamingsmåten. Pkt 1 vart fyrst debattert og vart samrøystes vedteken som formannskapet si tilråding. Geir Arve Sandvik gjekk frå under debatt og avrøysting i punkt 2. Pkt. 2 vart samrøystes vedteke som formannskapet si tilråding. 1. Kommunestyret vedtek vedlagde risikostrategi for konsesjonskraftsal i kommunen. Med bakgrunn i strategien sitt 3-årsintervall og gjeldande kraftpris i dag, startar sikringa med 8,33 % kvart kvartal frå Dvs at ein fyrst ved inngangen av år 4 (2013) har sikra fullt ut i samsvar med vedteken strategi. Formannskapet kan i denne perioden likevel avvike frå dette med bakgrunn i sine fullmakter. 2. Kommunestyret vedtek at samla konsesjonskraftmengde ekskl kraft til eiga verksemd mv og ev kraft til næringskundar skal inngå i strategien. Gjeldande avtale med Sognekraft AS skal likevel vidareførast i 2010.

15 Sak 93/09 156/08 Formannskapet og næringsutvalet /08 Kommunestyret /09 Formannskapet og næringsutvalet /09 Kommunestyret /09 Formannskapet og næringsutvalet Ambulansestasjon i Luster 08/1880 Jarle Skartun 614 H06 styre godkjenner at det vert lagt til rette for ambulansestasjon i tilknyting til Helsesenteret i Gaupne. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å levere inn pristilbod på utleige/sal av lokale/ driftstenester frå til Helse Førde, jf tilbodsbrev - prenta vedlegg 2. Kommunestyret vil i ev seinare utbyggingssak gjere vedtak om endeleg finansiering. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 148/09 Kommunestyret Sak : 93/09 Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken.

16 Sak 94/09 84/09 Kommunestyret /09 Kommunestyret Referat- og drøftingssaker 09/3086 Anita Bjørk Ruud 033 Kommunestyret Sak : 94/09 Framlagt: Skriv frå kommunal- og regionaldepartementet. Avslag på søknad om deltaking i lokaldemokratiprosjekt. Det var ikkje merknad til framlagt skriv. Morten Simonsen viste til stor merksemd kring filosofen Ludwig Wittgenstein. Det er viktig at kommunen lagar ein reguleringsplan som sikrar tomta. Kvar ligg denne saka og kva kan ein forvente framover? Rådmannen svara at det i framlegget til planleggingsprogram er føreslege at arbeidet med reguleringsplan startar opp våren 2010, der kommunestyret vedtak reguleringsplanen i Dersom kommunestyret vedtek dette planleggingsprogrammet, blir det saksgangen. Svein Nybø rosa kommunen for utbetring av den asfalterte delen av Engjadalsvegen. Vidare viste han til brev frå Gaupne grunneigarlag frå 2004, der det blir etterspurt initiativ frå kommunen for å få opparbeida parkeringsplassar i Vegaskilet i Engjadalen. Kan ordføraren snarast råd syte for at det vert rydda opp i parkeringstilhøva i Vegaskilet i Engjadalen, at ein får ein formell avtale med grunneigarane, og at areala vert planert og merka som fullverdige parkeringsplassar? Ordføraren svara at det i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet var parkeringsplassar i Engjadalen teke inn i handlingsprogrammet for perioden Administrativt vart det arbeidd med saka, mellom anna gjennom kontaktar med grunneigarar i området for om mogleg å koma fram til minnelege avtalar om grunn, utan at ein kom så langt at ein kunne presentera plan for fullgod løysing. Tiltaket vart teke inn att i den reviderte planen for I handlingsprogrammet til denne er det føresett gjennomføring i I mellomtida har det vore fleire kontaktar mot grunneigarar og ein er nærare ei løysing på grunnspørsmålet. Resultatet vil truleg kunne bli fleire mindre parkeringsplassar i staden for ein større, basert på minnelege avtalar om grunn. Arealet som spørsmålstillaren nemner, kan koma til å utgjera ein av dei framtidige plassane. Det vil bli teke kontakt med grunneigaren av dette arealet for å få til avtale om bruk av det inntil endeleg løysing er på plass.

17 Ivar Buskaker viste til vedteken Helse- og omsorgsplan og forventningar til denne. I samband med ombygging til omsorgsplassar på Hafslo, er det no ei nedtrapping av sjukeheimsplassar på Hafslo omsorgssenter. Buskaker viste til at det er fleire veitastrendingar som er lokalisert ved Luster omsorgssenter, der det er lang avstand for pårørande. Er det mogleg at inntaksnemnda kan tildele plass ut frå at dei som bur lengst vekke kan få plass på næraste omsorgssenter? Rådmannen svara at ved Hafslo omsorgssenter var det 24 plassar for eit år sidan. I samband med omgjering til omsorgsplassar, vart tal sjukeheimsplassar redusert med 4 i oktober 09. Til sommaren 2010 vil det bli redusert med ytterlegare 4 sjukeheimsplassar. Det ligg muligheiter i å redusere antal sjukeheimsplassar og etablere omsorgsplassar. Det er ei utfordring å gje alle plass ved den sjukeheimen dei ynskjer. Det skjer at folk får tilbod andre plassar enn der dei opplever at dei soknar til. Slik vil det truleg også bli framover. Me går mot ei sjukeheimsteneste og ei heimeteneste i heile kommunen. Det er ikkje lagt opp til at ein pasient frå Gaupne som har plass i Gaupne vert flytta til Luster for at nokon frå Hafslo eller Veitastrond skal få plass i Gaupne. Ivar Buskaker takka for svaret. Han sa at det heller ikkje er forventa at tildeling av ein sjukeheimsplass eller omsorgsplass skal bety at andre må flytte. Det vart ikkje gjort vedtak i saka.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Saksprotokoll Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Tittel: :: Luster kommune - Budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Arkivsak: 09/1968 Behandling: Endringsframlegg frå AP v/anders

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Program:

MØTEPROTOKOLL. Program: MØTEPROTOKOLL Utval Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.03.2014 Start kl.:10.00 Slutt kl.:13.45 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport og rekneskap Årsrapport og rekneskap 2012 Lustrabadet vart opna Korttidsavdelinga vart etablert Bustadfeltet Borhaug i Solvorn Kulturpris til Geirr Vetti Rådmannen, april 2013 Luster kommune - årshjul 2012 - Luster

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer