Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Herøy kommune Et hav av muligheter 2"

Transkript

1

2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2

3 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4 HOVEDMÅL:...4 og omsorg Delmål 1: Helsefremmende og forebyggende arbeid...4 Delmål 2: Et helse- og omsorgstilbud tilpasset den enkelte...4 Delmål 3: Frivillige og pårørende som ressurs...4 DEL 2: TILTAK...5 Til delmål Tiltak 1.1 Opprett aktivitetstilbud 5 dager i uken tilpasset ulike gruppers behov. 5 Tiltak 1.2 Transport For til aktivitetstilbudene...6 kommunestyreperioden Tiltak 1.3 Kartlegge og utarbeide tiltak for ungdom som dropper ut av skolen Tiltak Organisering av støttekontakttilbudet...8 Tiltak 1.5 Herøy kommune skal etablere frisklivssentral innen Tiltak 1.6 Hverdagsrehabilitering...10 Tiltak 1.7 Etabler oppsøkende rådgivende tjeneste for eldre med vekt på egenmestring og ansvar for egen helse...11 Til delmål Tiltak 2.1 Utrede behovet for heldøgns omsorgsplasser/boliger/avlastningsplasser/kortidsplasser/rehabilitering frem mot Tiltak 2.2 Legg Vedtatt til rette for av at kommunestyret flere kan bo hjemme ved i møte å styrke den hjemmetjenesten mars 2014, i sak 2/14 Tiltak Utrede og bygg funksjonelt helsesenter...15 Til delmål Tiltak 3.1 Utvide samarbeidet med frivillige aktører for å styrke tilbudet til innbyggerne...16 Tiltak 3.2- Herøy kommune skal utarbeide retningslinjer for samarbeid med og ivaretakelse av pårørende...17 DEL 3: HANDLINGSPLAN Herøy kommune Herøy Et kommune hav av muligheter - Et hav av muligheter 3

4 OVERSENDELSESBREV Styringsgruppa for sektorplaner legger frem sitt forslag til sektorplan for helse, sosial og omsorg for kommunestyreperioden Styringsgruppa har gjennomført en prosess med gjennomgang av rapporter, analyser og gjeldende rapport. Det vedtatte hovedmålet har blitt analysert, og styringsgruppa har utviklet et sett med delmål med tilhørende tiltak. Denne sektorplanen er en av forarbeidene til økonomiplanen og den prioriterte tiltakslisten vil sammen med de andre kommunedelplanene ligge til grunn for kommunens årlige behandling av økonomiplan. Styringsgruppa for sektorplanene Ola Loe- leder Stian Prestø Bente Helen Karlsen Oddrun Dalheim Jan Tore Theimann Herøy kommune Et hav av muligheter 4

5 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG HOVEDMÅL: Herøy kommune skal satse på kvalitet, trivsel og et godt miljø, for å skape en trygg og omsorgsfull hverdag for kommunens innbyggere. Delmål 1: Helsefremmende og forebyggende arbeid Herøy kommune skal gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid i alle deler av helse, sosial - og omsorgstjenesten gjøre flere mer selvhjulpne, redusere og utsette behovet for tjenester. Herøy kommune skal ha et allsidig dag- og aktivitetstilbud som er attraktivt og tilpasset ulike målgrupper i kommunen. Delmål 2: Et helse- og omsorgstilbud tilpasset den enkelte Herøy kommunen skal ha et bo- og omsorgstilbud for gruppen av befolkningen som befinner seg i livssituasjoner med store omsorgsbehov og særskilte hjelpebehov. Delmål 3: Frivillige og pårørende som ressurs Herøy kommune skal inngå forpliktende samarbeid med frivillige organisasjoner. Herøy kommune skal ha en pårørendepolitikk som styrker samarbeidet mellom bruker, pårørende og helse- og omsorgstjenestene. Herøy kommune Et hav av muligheter 5

6 DEL 2: TILTAK Til delmål 1. Tiltak 1.1 Opprett aktivitetstilbud 5 dager i uken tilpasset ulike gruppers behov Ansvar: Kommunalleder I, enhetsleder hjemmetjeneste, enhetsleder sykehjem Tidsfrist: Driftsutgifter Arbeid og aktivitet har en viktig helsefremmende effekt og er et viktig utgangspunkt for å oppleve en meningsfull hverdag og unngå passivitet og isolasjon. Aktivitetstilbud/dagsentret er viktig tilbud til de eldre i kommunen som kan bidra til god livskvalitet, forebygge sosial isolasjon, unngå feil og underernæring og bidra til at den eldre kan bo hjemme lenger. Et dagtilbud for denne gruppen kan være et godt forebyggende og helsefremmende tiltak som bidrar til meningsfull hverdag og utsetter behovet for mer omfattende omsorgstjenester. Det vil være behov for å opprette flere ulike aktivitetstilbud til eldre for å nå flest mulig av befolkningen, og det må vurderes alternative lokaliteter for tilbudene. Dette for at de med ulike behov kan komme de dagene at aktivitetene er tilpasset deres behov. Helsedirektoratet har varslet at det kan bli en lovfestet plikt for kommunen å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende demente. Kultur, aktivitet og trivsel er sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud, og det er kommunenes plikt å gi omsorgstrengende mulighet til en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Kultur må derfor være en del av tilbudet på aktivitet/dagsentret, og det må settes av et årlig beløp for innleie av aktører til kulturarrangementer. Det må utarbeides en årlig tiltaksplan for kulturtilbud for de eldre i kommunen. Det er viktig å opprette aktivitet/dagtilbud til ulike grupper i kommunen som ikke har et tilbud i fritiden. Det gjelder spesielt innenfor rus, psykiatri og funksjonshemmede. Det er utfordrende å få til gode dagtilbud for alle grupper og det må nedsettes en faggruppe som kan utarbeide forslag til aktivitet/dagtilbud til disse gruppene. Gruppen skal bestå av aktivitør og fagpersoner fra psykisk helse, omsorg, NAV, bibliotek, frivillighetssentralen og folkehelsekoordinator. Tiltaket innebærer at det opprettes 70 % stilling som aktivitør for å kunne opprette aktivitetstilbud til ulike grupper i kommunen. Stillingen får ansvar for å opprette, organisere og koordinere aktivitetstilbudene. Dette i samarbeid med helse, omsorg og frivillige. Herøy kommune Et hav av muligheter 6

7 Tiltak 1.2 Transport til aktivitetstilbudene Ansvar: Kommunalleder I Tidsfrist: Driftsutgifter Investering 500 Skal aktivitetstilbudene som etableres i kommunen være et lavterskeltilbud er transport en viktig faktor. Målet med aktivitetstilbudet er å skape meningsfull aktivitet, bevaring av livskvalitet, unngå passivitet og forbygge sosial isolasjon. Det er helt nødvendig å ha en bil tilknyttet aktivitetstilbudet for å kunne tilby henting og bringing av brukerne. På bakgrunn av lange avstander og dårlig offentlig transport muligheter klarer vi ikke og nå så mange som vi ønsker. Vi har undersøkt og kommet frem til at en 9- seters bil med mulighet for å ta med rullestol vil være best egnet til vårt bruk. En 9-seters bil krever ikke utvidet sertifikat. Investering av en bil må sees i sammenheng med aktivitets/dagsenter tilbudene i kommunen. I tillegg vil omsorgssentret kunne benytte bilen i forbindelse med utflukter for beboerne Kommunen har etablert en prøveordning med aktivitetstilbud en dag i uken til hjemmeboende demente. Frivillige driver dagtilbud for eldre en dag i uken på Herøy omsorgssenter. Det er i dag en utfordring for å få dette til å fungere på grunn av manglende transportmuligheter. Det må investeres i en 9 seters bil med muligheter for å ta med rullestolbrukere. Det har en kostnadsramme på mellom Tiltaket innebærer å investere i en 9 seters bil med mulighet for å ta med rullestolbrukere. Det må settes av et årlig beløp på kr til driftsmidler. Herøy kommune Et hav av muligheter 7

8 Tiltak 1.3 Kartlegge og utarbeide tiltak for ungdom som dropper ut av skolen Ansvar: Kommunalleder I Tidsfrist: Driftsutgifter 15 Ungdom i alderen år er ei gruppe som er i en livsfase der en skal få innpass på arbeidsmarkedet. Kommunen har stort frafall fra videregående skole. Forskning viser at arbeidsledighet i ung alder kan ha varig innvirkning på senere arbeidsmarkedstilpassing. Selv kortvarig arbeidsledighet periode kan gi langvarige «arr». Det er nasjonalt og lokalt fokus på ungdom som ikke klarer overgangen til et selvstendig og økonomisk uavhengig liv. Frafallet fra videregående kan vise seg allerede i ungdomsskolen og det blir forsterket gjennom videregående skole og flere klarer ikke å stå i arbeid eller tiltak etter skolealder. Ungdom i risikosonen har ofte fravær i ungdomskolen, sosiale problemer som kontaktvansker, uro, tilbaketrekking og lave skolefaglige prestasjoner. Frafallet bidrar til sosial ulikhet og helseforskjeller. Vi ser et stigende antall som er i NAV systemet. Vi har mange kompetente aktører i hjelpeapparatet, men mangler, samarbeid, koordinering og personell som kan prioritere oppfølging av ungdommer intensivt i avgrenset perioder. Det er for liten kopling mot arbeidslivet. Det er nødvendig å få ungdom i aktivitet med en gang. Det er behov for flere arbeidsplasstiltak og det må kartlegges hva bedriftene kan bidra med. Det må finnes tilbud å velge mellom. Det skal lønne seg å velge aktivitet framfor passivitet. Økonomiske incentiv må virke i retning av aktivitet. Og nå et mål om å bli selvstendig krever mye arbeid av ungdommen selv, men også av en eller flere hjelpere. I målsettinga ligg ei stadfesting av at noen ungdommer krev tett og arbeidsintensiv oppfølging over tid. Det er stort behov for bedre kartlegging, koordinering av tiltak gjennom ansvarsgrupper, og hvem som skal være hovedansvarlig. Tiltaket innebærer at det nedsettes en arbeidsgruppe som får ansvar for kartlegging, se på ulike tiltak, oppfølging-, samarbeids- og koordinering samt identifiserer personellressurser som finnes og som eventuelt kan prioriteres til intensiv oppfølging av ungdommer i avgrensa perioder. Arbeidsgruppen må bestå av fagpersoner fra NAV, psykisk helse, helse, omsorg og skole. Det settes av en pott på kr for å dekke vikarutgifter til arbeidsgruppen. Økonomiske konsekvenser avhenger av tiltakene som arbeidsgruppen foreslår. Herøy kommune Et hav av muligheter 8

9 Tiltak Organisering av støttekontakttilbudet. Ansvar: Kommunalleder I, Enhetsleder hjemmetjenesten Tidsfrist: Driftsutgifter Herøy kommune har i mange år engasjert støttekontakter for at mennesker med behov for hjelp, støtte og kontakt, får en trygg og meningsfull fritid. Dagens støttekontaktordning er ikke tilstrekkelig for å sikre våre brukere en meningsfull fritid. Støttekontakttordningen som sådan kan være bra, men så lenge vi ikke klarer å skaffe nok støttekontakter har vi ikke nådd målet om en meningsfull fritid for brukeren. Ordningen med en støttekontakt til flere brukere eller en ordning med flere støttekontakter til flere brukere er ikke ny, men det er nå større fokus på at dette kan være en bedre ordning for noen brukere. Den tradisjonelle ordningen, organisert som en til en tjeneste, er ikke tilstrekkelig. Vi må se på flere alternativer, både for å dekke behovet, men også fordi ulike brukergrupper vil ha ulike behov og støttekontaktordningen kan organiseres på flere måter innenfor gjeldene regelverk: - Individuell støttekontakt - Deltakelse i en aktivitetsgruppe - Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon Tiltaket innebærer at det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av fagpersoner fra omsorg, helse og administrasjonen. De får ansvar for å utarbeide retningslinjer for støttekontakt/fritidskontakt. I retningslinjene må det spesielt sees på timesats, og utgiftsdekning som skal dekke støttekontaktens utgifter i forbindelse med oppdraget. I tillegg får de ansvar for å utarbeide forslag til ulike måter å organisere støttekontaktordningen på, med fokus på gruppeaktiviteter og aktiviteter i samarbeid med Frivillighetssentralen. Økonomiske konsekvenser av dette tiltaket er avhengig avtiltakene som blir valgt etter at arbeidsgruppen har lagt frem forslag til endringer. Herøy kommune Et hav av muligheter 9

10 Tiltak 1.5 Herøy kommune skal etablere frisklivssentral innen Ansvar: Kommunalleder I Tidsfrist: Driftsutgifter Herøy kommunen skal satse på forebyggende arbeid og folkehelse. Frisklivsentralen skal være motor i det forebyggende arbeidet i kommunen, og det skal være et lavterskel tilbud i kommunen. En frisklivssentral er en kommunal helsetjeneste som har som mål å fremme fysisk og psykisk helse samt forebygge og mestre sykdom. Målgruppen ved en frisklivssentral er personer som har økt risiko for, eller allerede har sykdommer eller utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse, men man trenger ikke være syk eller ha en diagnose for å være deltaker ved en frisklivssentral. Frisklivssentralene gir tilbud til personer som har behov for hjelp til å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen kan i tillegg omfatte andre tilbud som kommunen har behov for. Frisklivssentralen må samarbeide med frivillighetssentralen, frivillige, folkehelsekoordinator og fagpersoner innen helse og omsorg. I Herøy kommune skal også frisklivsentralen være en delaktig ved etablering og drift av aktivitetstilbud til ulike grupper, og ved etablering av hverdagsrehabilitering og oppsøkende rådgivende tjeneste for eldre. Frisklivssentralen må etableres i lokaler og kommunen har gode treningslokaler med utstyr så det er ikke behov for nye investeringer. Tiltaket krever at det vurderes omorganisering av treningssentret i forbindelse med etablering av frisklivssentral. Dette innebærer også opprettelse av 100 % stilling som kommunal fysioterapeut, som får ansvar for driften av frisklivssentral og andre forebyggende tiltak i planen. Ved opprettelse av kommunal fysioterapeut får kommunen et fastlønnstilskudd p.t kr Herøy kommune Et hav av muligheter 10

11 Tiltak 1.6 Hverdagsrehabilitering Ansvar: Kommunalleder I, Enhetsleder hjemmetjenesten Tidsfrist: Driftsutgifter Hverdagsrehabilitering representerer en ny måte å tenke «omsorg» på. Istedenfor å tilby brukere med funksjonssvikt kompenserende og passiviserende tiltak, vil de få et skreddersydd rehabiliteringstilbud med mål om bedre mestring av dagligdagse gjøremål. Et tverrfaglig team veileder og tilrettelegger for aktiviteter som er satt ut fra brukerens egne ressurser. Dette er en rehabiliteringsmodell som aktiviserer brukeren og krever at de ansatte jobber og samarbeider på nye måter. Hovedprinsippene i hverdagsrehabilitering er å gi tidlig innsats istedenfor sen innsats, å oppspore istedenfor å behandle, å rehabilitere istedenfor kompensere, å forebygge istedenfor å pleie og til slutt å motivere den enkelte til å ta grep i eget liv istedenfor bare å informere om dette. Tverrfaglig innsats og samarbeid til beste for bruker; hverdagsrehabiliteringsteamet må bestå av flere yrkesgrupper (ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier/vernepleier) Tiltaket innebærer at det må utarbeides et prosjekt som har som mål å lage en arbeidsmetodikk med fokus på hverdagsmestring for den enkelte bruker. Målet er at kommunen skal ha omsorgspersonell som arbeider med hverdagsrehabilitering som metode. Det må settes av ressurser til prosjektleder tilsvarende 20 % stillingsressurs som skal være en ressursperson, organiserer arbeidet og følge opp tiltakene i prosjektet. Tiltaket krever tverrfaglig innsats og samarbeid mellom ulike faggrupper og forutsetter at det opprettes stilling som kommunal fysioterapeut. I tillegg må det avsettes en pott på kr til vikarutgifter for kompetanseheving/opplæring av ansatte. Herøy kommune Et hav av muligheter 11

12 Tiltak 1.7 Etabler oppsøkende rådgivende tjeneste for eldre med vekt på egenmestring og ansvar for egen helse Ansvar: Tidsfrist: Driftsutgifter I tråd med Samhandlingsreformen skal ressursbruken rettast mot forebyggende tiltak med tanke på hjelp til selvhjelp, forebygge, eller utsette behov for flere og dyrere hjelpetiltak. Hensikten med et oppsøkende tjenestetilbud er å komme i kontakt med eldre mennesker på et tidlig tidspunkt, og helst før et hjelpebehov har oppstått. På denne måten kan omsorgstjenesten gi råd og veiledning om f.eks ernæring, hjemmeulykker, hjelpemidler og ulike tjenestetilbud i kommunen. Motivere til å delta på ulike aktivitetstilbud for å forebygge for sosial isolasjon/utrygghet. Samtidig får omsorgstjenesten en mulighet til å kartlegge hjelpebehov som kan oppstå, og planlegge fremtidig tjenestetilbud deretter. Oppsøkende virksomhet kan bidra til at eldre klarer sine hverdagsutfordringer mer på egen hånd, med mindre behov for bistand enn ellers. Forebyggende helsearbeid som beskrevet har først og fremst en gevinst i form av å bedre helsesituasjonen for den enkelte og dermed økt livskvalitet. Den oppsøkende virksomhet skal kontakte/oppsøke alle eldre over 75 år. Tjenesten er frivillig. Det er viktig med god informasjon rundt tjenestetilbudet. Enkelte eldre kan føle det provoserende dersom man plutselig blir pådyttet tjenester fra omsorgstjenesten. Det kan også være behov for å tilby oppsøkende tjenester for yngre brukere, men det tilbudet kan utvikles og utvides. For omsorgstjenesten vil oppsøkende virksomhet være en fin anledning til å kartlegge fremtidige behov, og forberede/planlegge deretter. Oppsøkende virksomhet er i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen, ny folkehelselov og nasjonale føringer for øvrig, der kommunene skal bruke mer ressurser på forebyggende tiltak. Tiltaket forutsetter at det opprettes et 10 % stilling for å ivareta disse oppgavene under forutsetning av det opprettes frisklivssentral. Det må være et nært samarbeid mellom hjemmetjenesten, frisklivssentral og folkehelsekoordinator. Dersom det ikke opprettes frisklivssentral er det behov for å opprette 30 % stilling. Det avsettes en pott på kr til å utarbeide informasjonsmateriell Herøy kommune Et hav av muligheter 12

13 Til delmål 2 Tiltak 2.1 Utrede behovet for heldøgns omsorgsplasser/boliger/avlastningsplasser/kortidsplasser/rehabilit ering frem mot 2025 Ansvar: Rådmann Tidsfrist: Driftsutgifter 10 Investering 600 Det finnes ingen norm som er retningsgivende for hvor mange heldøgnsbotilbud på sykehjemsnivå en kommune bør ha. Tidligere ble det brukt 25 % av befolkningen over 80 år men de siste årene er det først og fremst tallet på tjenestemottakere under 67 år som har økt i den kommunale omsorgstjenesten. En dekningsgrad som bare sees i forhold til tallet på eldre over 80 år blir derfor mindre og mindre riktig. I følge SSB var dekningsgraden i 2012 i landet for institusjonsplasser og heldøgnsbemannet boliger 29 % av befolkningen over 80 år, mens Herøy hadde en dekningsgrad på 51 % av befolkningen over 80 år. I følge Kostratall for 2012 har Herøy har en dekningsgrad på institusjonsplasser på 17,8 % mens kostragruppe 3 har 19,3 % og Leirfjord 16,7% og Dønna 19,1 % i prosent av de som mottar pleie og omsorgstjenester. Herøy omsorgssenter har totalt 35 heldøgnsbemannet boliger og institusjonsplasser som gir en dekningsgrad på 39 % av befolkningen over Med et stigende antall eldre i samfunnet er demenssykdom blitt et økende og betydelig helseproblem som rammer stadig flere familier. Det antas at % av befolkningen over 75 år har demenssykdom. Det er grunn til å anta at tilbud til personer med demenssykdom representerer den største utfordringen kommunen må forholde seg til de nærmeste årene. Dette vil dreie seg om svært mange problemstillinger som dagtilbud, kort og langtidsplasser ved institusjoner, hjemmetjenester, botilbud m.m. Problemstillingene/behovene er langt på vei kjente, men må settes i system. Vi erfarer at flere av de som får heldøgnsbemannet boliger har en demenssykdom. Kommunen har valgt en profil med godt utbygd hjemmebasert omsorg og heldøgnsbemannede boliger og en lavere andel institusjonsdekning. Institusjonsplasser skal brukes til de med størst omsorgsbehov, og ca 90 % har en demenssykdom. Befolkningsfremskriving for Herøy kommune i følge SSB basert på middels nasjonal vekst år eller eldre I følge statistikken får vi mange flere eldre over 80 år i 2025 og det er derfor viktig å tenke langsiktig og se på ulike tiltak som kan bidra til å utsette behovet for heldøgnsbemannet Herøy kommune Et hav av muligheter 13

14 boliger og institusjonsplasser. Selv om det blir flere eldre er det mange som viser til at flere eldre vil klare seg selv i fremtiden fordi de eldre blir stadig friskere. Det er vanskelig å forutsi behovet for institusjonsplasser og heldøgnsplasser så langt frem i tid for det er mange faktorer som spiller inn. Hvis dekningen på antall langtidsplasser skal være på samme nivå som i dag forutsetter det at kommunen jobber aktivitet og gjennomfører følgende tiltak som er foreslått i planene: dag/aktivitetstilbud, hverdagsrehabilitering, kortids/dagplasser avlastning, velferdsteknologi, oppsøkende rådgivende tjeneste. Hvordan boligene våre er utformet og hvilke bomiljøer kommunen har er avgjørende for hvor lenge innbyggerne kan bo hjemme. Det er viktig at kommunens boliger er universelt utformet og er tilrettelagt for teknologi. Bomiljøene bør være utformet slik at de legger til rette for sosial kontakt og et aktivt liv. Tiltaket forutsetter at det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av politiker, representanter fra administrasjon og omsorgstjenesten. Gruppen skal utredes behovet for ulike fremtidige botilbud frem mot Tiltaket må også sees i sammenheng med tiltak 2.3 nytt helsesenter, og tiltak 2.2. Saken legges frem for politisk behandling innen Det må utarbeides et forprosjekt når saken har vært tilpolitisk behandling. Herøy kommune Et hav av muligheter 14

15 Tiltak 2.2 Legg til rette for at flere kan bo hjemme ved å styrke hjemmetjenesten Ansvar: Rådmann Tidsfrist: Driftsutgifter De aller fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig og Herøy kommune vil bidra til dette. Hjemmebaserte tjenester utgjør fundamentet i omsorgstjenestene, og er i hovedsak knyttet til private boliger og heldøgns omsorgsboliger. Dette er en profil som skal videreføres. Hjemmebasert omsorg har i hovedsak brukere over 18 år. Pleie- og omsorgsektoren er ikke synonymt med eldreomsorg slik det ofte framstilles i samfunnsdebatten. Det er en sammensatt sektor som yter tjenester til mange ulike grupper av tjenestemottakere som etterspør differensierte tjenester. Det å ha et sted å bo og kunne håndtere hverdagens praktiske gjøremål knyttet til bosituasjonen, er en viktig forutsetning for opplevelse av mestring og livskvalitet. Det er ulike årsaker til at noen har behov for praktiske bistand og opplæring i hjemmet. Det kan være psykiske helseproblemer og/eller rusproblemer, utviklingshemming og andre årsaker til behov for særskilt tilrettelegging og oppfølging. Det er flere unge som har behov for booppfølging/veiledning, og det er viktig å samordne og styrke tjenesten. I den sammenheng er det viktig å vurdere om noe av styrkningen kan skje gjennom mer samordning og økt tilgjengelighet på kveldstid og i helgene ved å legge denne tjenesten til en avdeling som har personell og døgnbemanning. For at flere skal kunne bo hjemme er det viktig med gode og tilgjengelige tjenestetilbud som avlastning, kortidsplasser, dagtilbud, støttekontakt og aktivitetstilbud. I tillegg er det viktig med et kompetent helsepersonell. Velferdsteknologi kan være et virkemiddel i arbeidet med å gi gode pleie- og omsorgstjenester. Vi må utnytte muligheten teknologien gir oss. Løsninger som fallsensor, trygghetsalarm eller et nettbrett som minner brukeren på at en får besøk, kan bidrar til livskvalitet og trygghet i hjemmet. Teknologi kan aldri erstatte menneskelig omsorg, men som tillegg kan det gi et bedre liv. Og det kan spare pårørende for unødvendig bekymringer. Det er viktig at kommunen skaffer seg kunnskap og oversikt over velferdsteknologiske løsninger og utarbeider en plan for å ta i bruk slike løsninger. Planen vil gi oversikt over kostnadene for de ulike løsninger som velges. Tiltaket innebærer at det opprettes 50 % stilling i hjemmetjenesten for å ivareta og styrke booppfølging/boveiledning i kommunen. Herøy kommune Et hav av muligheter 15

16 Tiltak Utrede og bygg funksjonelt helsesenter. Ansvar: Rådmann Tidsfrist: Driftsutgifter Investering 600 Helsesentret har behov for nye lokaler og det har vært arbeidet med å finne en god løsning for utvidelse av arealene uten at det er kommet frem noen god løsning. Legekontoret er nedslitt og umoderne og er lite funksjonelt og har for lite kontorplasser. Helsesentret er i dag lokalisert i nær tilknytning til omsorgssentret og som omsorgsetaten synes er nødvendig og svært positivt for tjenesten. Samhandlingsreformen stiller kommunene og den kommunale helsetjenesten overfor store utfordringer. Kommunen skal ha et større ansvar for de eldste og sykeste pasientene, og har plikt til å etablere øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen innen Forholdet mellom legetjenesten og omsorgstjenesten blir sentral i årene som kommer. Gode koblinger mellom en forsterket omsorgstjeneste og en god medisinsk oppfølging er en forutsetning for at kommunene skal kunne ta hånd om stadig flere gamle og svært syke pasienter. Ved å etablere helsesenter i tilknytning til omsorgssentret kan en oppnå større fleksibilitet med hensyn til både personell, lokaler og utstyr. Tiltaket innebærer at det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av representanter fra administrasjonen, helse og omsorg som skal utrede nytt helsesenter. Tiltaket må sees i sammenheng med tiltak 2.1. Det må utarbeides et forprosjekt for lokalisering og etablering av nytt helsesenter. Herøy kommune Et hav av muligheter 16

17 Til delmål 3 Tiltak 3.1 Utvide samarbeidet med frivillige aktører for å styrke tilbudet til innbyggerne. Ansvar: kommunalleder I Tidsfrist: Driftsutgifter Frivillige er et viktig supplement til de kommunale tjenestene. De frivillige gjør en god innsats for å øke livskvaliteten til brukerne i helse- og omsorgstjenesten. Deltakelse i frivillige aktiviteter har også en egenverdi og bidrar til økt trivsel og sosiale nettverk. Det frivillige arbeidet har ulike former og på Herøy omsorgssenter tilbyr blant annet frivillighetssentralen lesestund og Røde kors har kioskvirksomhet en dag i uka. Hver tirsdag driver frivillige med tirsdagskafe. Herøy kommune skal videreutvikle samarbeidet med innbyggerne, brukerne, pårørende og frivillige. Frivillige og pårørende yter en viktig innsats i dagens helse- og omsorgstjeneste, men det kan utvikles til å bli bedre og gjelde flere brukergrupper. Herøy kommune ønsker å inngå mer forpliktende samarbeid med frivillige organisasjoner. I første omgang handler dette om å styrke og videreutvikle samarbeidet med Frivilligsentralen som har en viktig koordineringsrolle mellom frivillige og kommunen. Det frivillige arbeidet er viktig i forhold til å etablere aktivitetstilbud i kommunen og må sees i sammenheng med andre Det må settes av et årlig beløp som skal dekke utgifter som frivillige kan ha i forbindelse med ulike samarbeidstiltak. Det kan være kurs, reiseutgifter og lignende. Kostnadene i dette tiltaket vil være avhengig av innholdet i samarbeidsavtalen. Herøy kommune Et hav av muligheter 17

18 Tiltak 3.2- Herøy kommune skal utarbeide retningslinjer for samarbeid med og ivaretakelse av pårørende Ansvar: Enhetsleder hjemmetjenesten og enhetsleder sykehjem Tidsfrist: Driftsutgifter Herøy kommune vil styrker samarbeidet mellom bruker, pårørende og helse- og omsorgstjenestene. Familie og nettverk er ofte svært sentrale støttespillere i brukernes liv. Pårørende har kunnskap som kan være viktig i utredning, behandling og rehabilitering I Stortingsmelding 29 ( ) blir det slått fast at det er et stort potensial for bedre samhandling mellom de offentlige tjenestene og brukerne og deres pårørende. Kommunene vil framover forholde seg til pårørende i alle aldersgrupper og med ulike relasjoner til den eller de som har behov for hjelp. Herøy kommune vil utvikle rutiner og retningslinjer for samarbeid med og ivaretakelse av pårørende. Pårørende ønsker ofte veiledning og hjelp for selv å kunne hjelpe. Videre skal kommunen tilby frivillige avtaler mellom bruker, pårørende og kommunen der forventningsavklaring står sentralt. Individuell plan bør sees i sammenheng med dette. I tillegg er det viktig å bevisstgjøre medarbeiderne i deres viktige rolle som informasjonskilder til bruker og pårørende. Dette tiltaket innebærer at det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra omsorgstjenesten og psykisk helse for å utarbeide et forslag til retningslinjer og rutiner for samarbeid med og ivaretakelse av pårørende. Herøy kommune Et hav av muligheter 18

19 DEL 3: HANDLINGSPLAN Prioritet Tiltak Benevnelse Kostnader (1000 kr) Investering Drift Opprett aktivitetstilbud 5 dager i uken tilpasset ulike gruppers behov Transport aktivitetstilbud Opprett Frisklivsentral Utvid samarbeidet med frivillige Utrede behovet for heldøgns omsorgsplasser Utrede og bygg funksjonelt helsesenter Kartlegg tiltak for ungdom som dropper ut av skolen 15 Hverdagsrehabilitering Etabler oppsøkende rådgivertjeneste for eldre Legg til rette for at flere kan bo hjemme Organisering av støttekontakttilbudet Herøy kommune skal utarbeide retningslinjer for samarbeid med og ivaretakelse av pårørende Herøy kommune Et hav av muligheter 19

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering HUHS 30.august 2016 Bakgrunn Økende andel eldre innbyggere For lite antall døgnbemannete omsorgsboliger Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus etter Samhandlingsreformen, og

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Hovedstrategi 1 Mestring og mening hele livet Mestring som verdigrunnlag og arbeidsform En aktiv brukerrolle Meningsfull hverdag «Yngreomsorg»

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Folkehelse, forebygging og rehabilitering Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering, Kristiansand kommune. Bystyrebehandlet mars 2013 Folkehelsearbeid

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Fra Åsen Sanitetsforening Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Uttalelse høring: Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner. Helse og omsorg.

Detaljer

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Folkehelsearbeid og forebygging hva er nytt? Analysere helsetilstand og påvirkningsfaktorer mer enn enkelttiltak

Detaljer

Samhandlingsreformern i kortversjon

Samhandlingsreformern i kortversjon Samhandlingsreformern i kortversjon http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kam panjer/samhandling/omsamhandlingsreformen/samhandlingsref ormen-i-kortversjon.html?id=650137 Bakgrunn Helse- og omsorgsminister

Detaljer

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12.

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Spørsmål til ordføreren fra Stein Aamdal: En trygg og verdig alderdom? Verdal er en typisk industriarbeiderkommune, ikke en typisk kommune. Planlegginga av

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Forslag til ny helse og omsorgsplan Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Vi står ved et veivalg: Hvordan vil vi at framtidens helse og omsorgstjenester skal være? Hvordan ser framtiden

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM Høringsutkast til forskrift Sammendrag Med bakgrunn i lovendring, gjort av Stortinget juni 2016, har Berg kommune utarbeidet forslag til kriterier for tildeling

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den?

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Antall brukere Forventet utvikling behov dersom man fortsetter tildeling av tjenester som nå 200 150 100 50 0 Antall brukere HDO 224 209

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

Helse- og omsorgssjefens stab. Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp

Helse- og omsorgssjefens stab. Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp Namsos kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe: 2014/7608-1 Saksbehandler: Eva Fiskum Saksframlegg Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VENTELISTER

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Aktuelle kostra-funksjoner 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 253 Helse og omsorgstjenester

Detaljer

Demensplan Måsøy Kommune

Demensplan Måsøy Kommune Demensplan Måsøy Kommune 2017-2020 Kommunenes plan tar utgangspunkt i Demensplan 2015 og Demensplan 2020 fra helsedirektoratet og er knyttet til utfordringer Måsøy kommune står overfor i årene fremover.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Temaplan for eldre, Eldreplan

Temaplan for eldre, Eldreplan Foto: Carl Erik Eriksson Rådmannen Temaplan for eldre, Eldreplan 2016-2026 Satsingsområder 1. Bruker- og pårørendeperspektivet 2. Tidlig innsats 3. Aktiv aldring med fokus på kultur og aktivitet 4. Velferdsteknologi

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd 2018-2025 Utkast til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017 Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorgs og velferdstjenester

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG / BYSTYRET

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG / BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/5471-1 Dato: 29.05.2007 ELDREOMSORG I DRAMMEN 2008 2011 BEHOVSDEKNING I TJENESTETILBUDET INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG /

Detaljer

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE KONFERANSE OM FOLKEHELSE FOR ELDRE PÅ FIRST AMBASSADEUR HOTELL, DRAMMEN 9. 10. OKTOBER 2013 Presentasjon av Terje Aasterud, fylkeseldrerådet FOLKEHELSELOVEN

Detaljer

Presentasjon helse- og omsorgskomité

Presentasjon helse- og omsorgskomité Presentasjon helse- og omsorgskomité 12.04.12 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Omsorgsplan 2010-2020 Risør kommune Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Forventninger til planen Omsorgsplan

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi 3.mars 2016 Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi Erfaringer fra Fredrikstad Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold og rådgiver Ulf Harry Evensen Teknologi og nye arbeidsmåter skal bidra til

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...4

Detaljer

Ny omsorgsstruktur i Røros kommune Dialogkonferansen

Ny omsorgsstruktur i Røros kommune Dialogkonferansen Ny omsorgsstruktur i Røros kommune Dialogkonferansen 20.12.16 HISTORIEN BAK PROSJEKTET Krevende økonomisk situasjon KOSTRA analyse 2013 Behov for endring/utvikling av omsorgsstrukturen Faglig Fremtidsrettet

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG

FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG EKSTERN VURDERING Presentasjon i kommunestyret 26. februar 2015 EN TJENESTE UNDER PRESS MEN INGEN KRISE Ressursbruk 2013 Indikator i KOSTRA, 2013-tall Frøya Snitt for kommunene

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten 1 2 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...4 Hva er en aktivitetsgruppe?...5 Veiledning

Detaljer

Vekstbedri*enes muligheter i forbindelse med samhandlingsreformen? Rådmann Verran kommune Jacob Br. Almlid 30.5.2013

Vekstbedri*enes muligheter i forbindelse med samhandlingsreformen? Rådmann Verran kommune Jacob Br. Almlid 30.5.2013 Vekstbedri*enes muligheter i forbindelse med samhandlingsreformen? Rådmann Verran kommune Jacob Br. Almlid 30.5.2013 Hensikten med reformen Ø Pasienter skal oppleve et mer helhetlig 7lbud Ø Styrke samhandlingen

Detaljer

Temaplan for helse, sosial og omsorg. Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 6.februar 2015

Temaplan for helse, sosial og omsorg. Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 6.februar 2015 Temaplan for helse, sosial og omsorg Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 6.februar 2015 04.02.2015 Mandat fra bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg oktober 2013 Et overordnet styringsdokument som

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

HSO plan Rådet for funksjonshemmede

HSO plan Rådet for funksjonshemmede HSO plan 2015-2018 Rådet for funksjonshemmede 04.09.2014 15.09.2014 Mål for Helse, Sosial og Omsorg (HSO) Bystrategien LIVSKVALITET OG MESTRING (P05) Drammen skal være en trygg, inkluderende og helsefremmende

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN Notat Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/00443-031 H &25 DRAMMEN 23.11.2004 ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

Hverdagsrehabilitering. Bø 17. september 2014

Hverdagsrehabilitering. Bø 17. september 2014 Hverdagsrehabilitering Bø 17. september 2014 Hverdagsrehabilitering En ressursorientert arbeidsmetode med mer aktivt fokus på brukerens egne ressurser Ekstra innsats i en avgrenset periode med mål om å

Detaljer

Helse og omsorg Sosiale tjenester. Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen

Helse og omsorg Sosiale tjenester. Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen Helse og omsorg Sosiale tjenester Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen Nasjonale føringer Omsorg 2020 Omsorgssektoren dekker i dag hele livsløpet, og har brukere og pasienter i alle aldersgrupper

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Christine Dahl Arkiv: G19 Arkivsaksnr.: 17/879

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Christine Dahl Arkiv: G19 Arkivsaksnr.: 17/879 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Christine Dahl Arkiv: G19 Arkivsaksnr.: 17/879 VIDERE SATSING PÅ FOLKEHELSE Rådmannens innstilling: Rådmannen bes om å legge fram en sak der det er utredes detaljert hvordan

Detaljer

Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015

Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015 Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015 1 LIVSGLEDE ØYEBLIKK 2 Status Flyktninger i Fauske Kommune Etablert tverrfaglig arbeidsgruppe Sulitjelma I dag I morgen Brygga 40 stk. Røvika 50 stk Røsvik 3

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Kristiansen Bente Innholdsfortegnelse Bakgrunn for ny forskrift

Detaljer

Forebyggende Helseteam for eldre Drammen Kommune Helsefremming Forebygging Forventningsavklaring

Forebyggende Helseteam for eldre Drammen Kommune Helsefremming Forebygging Forventningsavklaring Forebyggende Helseteam for eldre Drammen Kommune werner.johannessen@drmk.no Helsefremming Forebygging Forventningsavklaring EN VIDEREUTVIKLING AV HJEMMESYKEPLIEN! Oppstart i Fjell bydel 1999 Lang erfaringer

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Hverdagsrehabilitering i Ringsaker kommune

Hverdagsrehabilitering i Ringsaker kommune Hverdagsrehabilitering i Ringsaker kommune Huy Tien Dang Avd.leder fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler RE Kommunalmedisinsk senter Ringsaker kommune Innlandskommune med 34.000 innbyggere To byer: Brumunddal

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

Tverrfaglig rehabiliteringsteam erfaringer så langt fra Bærum kommune.

Tverrfaglig rehabiliteringsteam erfaringer så langt fra Bærum kommune. Tverrfaglig rehabiliteringsteam erfaringer så langt fra Bærum kommune. Ingrid Holden avd.leder Rehabilitering - Tverrfaglige rehabiliteringsteam kontra Hverdagsrehabilitering. Ulike type tilbud Skissert

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsteam i Hemnes Kommune

Etablering av rehabiliteringsteam i Hemnes Kommune Etablering av rehabiliteringsteam i Hemnes Kommune Hemnes midt mellom Rana og Vefsn Rana Hemnes Vefsn Hemnes kommune; 4600 innbyggere fordelt på 5 tettsteder Hemnesberget Finneidfjord Bjerka Korgen Bleikvassli

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Nasjonalt program for Velferdsteknologi

Nasjonalt program for Velferdsteknologi Nasjonalt program for Velferdsteknologi NSH 20. mai 2016 Rehabilitering/habilitering og velferdsteknologi Jon Helge Andersen Programleder Hva er velferdsteknologi? teknologisk assistanse som bidrar til

Detaljer

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege 27.10.16 2006: Mestring, muligheter og mening Omsorgsplan 2015 2007: Glemsk, men ikke glemt Demensplan 2015 2011:

Detaljer

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Hjemmebasert omsorg Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

Mestring, muligheter og mening

Mestring, muligheter og mening Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer Presentasjon av ny stortingsmelding Statssekretær Rigmor Aasrud oktober 2006 3 UTFORDRINGENE Utfordringer 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800

Detaljer

1 S Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune - revidering

1 S Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune - revidering Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2017/716-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 7/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 11/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Planprogram... 1 1.3 Forholdet mellom kommunedelplan og andre kommunale planer... 1 1.4 Nasjonale og

Detaljer

Behov for heldøgns omsorgstilbud og andre tjenester i eldreomsorgen

Behov for heldøgns omsorgstilbud og andre tjenester i eldreomsorgen Presentasjon 16. mars 2016 Behov for heldøgns omsorgstilbud og andre tjenester i eldreomsorgen Foto: Carl-Erik Eriksson Vedtak fattet i Bystyrets møte den 17. desember 2015 Rådmannen bes framlegge en sak

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. juni 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 24. juli 2017 24.05.2017 nr. 723 Forskrift om tildeling

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Utfordringsdokumentet Nøtterøy kommune Helse og sosial. Formannskapsseminaret 8.-9. mars 2012

Utfordringsdokumentet Nøtterøy kommune Helse og sosial. Formannskapsseminaret 8.-9. mars 2012 Utfordringsdokumentet Nøtterøy kommune Helse og sosial Formannskapsseminaret 8.-9. mars 2012 Særlige utfordringer knyttet til kommuneplanen og statlige føringer Folkehelse, ny folkehelselov Nye helsehus/sykehjem

Detaljer

Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund

Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund Til Helse og- omsorgsdepartementet Teatergata 9 0030 Oslo Dato: 2013-01-14 Arkiv: 21 Journal: 07/13 Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund (Ergoterapeutene)

Detaljer

«Færre institusjonsplasser, mer omfattende hjemmetjenester» Per Schanche Frokostseminar Husbanken 25. september

«Færre institusjonsplasser, mer omfattende hjemmetjenester» Per Schanche Frokostseminar Husbanken 25. september «Færre institusjonsplasser, mer omfattende hjemmetjenester» Per Schanche Frokostseminar Husbanken 25. september 01.09.2016 2 Færre institusjonsplasser flere hjemmeboende i gode boliger med tjenesteoppfølging

Detaljer

Helse og omsorgstjenester og praktisk bistand. Seniorrådgiver Inger Huseby

Helse og omsorgstjenester og praktisk bistand. Seniorrådgiver Inger Huseby Helse og omsorgstjenester og praktisk bistand Seniorrådgiver Inger Huseby Reformens intensjoner Avvikle institusjonsomsorgen Utviklingshemmede skulle få mulighet til å leve et så normalt liv som mulig

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE

SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 24.10.2017, saksnr. 39/17 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten:

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: Saksframlegg DAGTILBUD - MÅL OG INNHOLD Arkivsaksnr.: 10/2594 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: 1. Dagtilbudstjenesten

Detaljer