Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Herøy kommune Et hav av muligheter 2"

Transkript

1

2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2

3 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4 HOVEDMÅL:...4 og omsorg Delmål 1: Helsefremmende og forebyggende arbeid...4 Delmål 2: Et helse- og omsorgstilbud tilpasset den enkelte...4 Delmål 3: Frivillige og pårørende som ressurs...4 DEL 2: TILTAK...5 Til delmål Tiltak 1.1 Opprett aktivitetstilbud 5 dager i uken tilpasset ulike gruppers behov. 5 Tiltak 1.2 Transport For til aktivitetstilbudene...6 kommunestyreperioden Tiltak 1.3 Kartlegge og utarbeide tiltak for ungdom som dropper ut av skolen Tiltak Organisering av støttekontakttilbudet...8 Tiltak 1.5 Herøy kommune skal etablere frisklivssentral innen Tiltak 1.6 Hverdagsrehabilitering...10 Tiltak 1.7 Etabler oppsøkende rådgivende tjeneste for eldre med vekt på egenmestring og ansvar for egen helse...11 Til delmål Tiltak 2.1 Utrede behovet for heldøgns omsorgsplasser/boliger/avlastningsplasser/kortidsplasser/rehabilitering frem mot Tiltak 2.2 Legg Vedtatt til rette for av at kommunestyret flere kan bo hjemme ved i møte å styrke den hjemmetjenesten mars 2014, i sak 2/14 Tiltak Utrede og bygg funksjonelt helsesenter...15 Til delmål Tiltak 3.1 Utvide samarbeidet med frivillige aktører for å styrke tilbudet til innbyggerne...16 Tiltak 3.2- Herøy kommune skal utarbeide retningslinjer for samarbeid med og ivaretakelse av pårørende...17 DEL 3: HANDLINGSPLAN Herøy kommune Herøy Et kommune hav av muligheter - Et hav av muligheter 3

4 OVERSENDELSESBREV Styringsgruppa for sektorplaner legger frem sitt forslag til sektorplan for helse, sosial og omsorg for kommunestyreperioden Styringsgruppa har gjennomført en prosess med gjennomgang av rapporter, analyser og gjeldende rapport. Det vedtatte hovedmålet har blitt analysert, og styringsgruppa har utviklet et sett med delmål med tilhørende tiltak. Denne sektorplanen er en av forarbeidene til økonomiplanen og den prioriterte tiltakslisten vil sammen med de andre kommunedelplanene ligge til grunn for kommunens årlige behandling av økonomiplan. Styringsgruppa for sektorplanene Ola Loe- leder Stian Prestø Bente Helen Karlsen Oddrun Dalheim Jan Tore Theimann Herøy kommune Et hav av muligheter 4

5 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG HOVEDMÅL: Herøy kommune skal satse på kvalitet, trivsel og et godt miljø, for å skape en trygg og omsorgsfull hverdag for kommunens innbyggere. Delmål 1: Helsefremmende og forebyggende arbeid Herøy kommune skal gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid i alle deler av helse, sosial - og omsorgstjenesten gjøre flere mer selvhjulpne, redusere og utsette behovet for tjenester. Herøy kommune skal ha et allsidig dag- og aktivitetstilbud som er attraktivt og tilpasset ulike målgrupper i kommunen. Delmål 2: Et helse- og omsorgstilbud tilpasset den enkelte Herøy kommunen skal ha et bo- og omsorgstilbud for gruppen av befolkningen som befinner seg i livssituasjoner med store omsorgsbehov og særskilte hjelpebehov. Delmål 3: Frivillige og pårørende som ressurs Herøy kommune skal inngå forpliktende samarbeid med frivillige organisasjoner. Herøy kommune skal ha en pårørendepolitikk som styrker samarbeidet mellom bruker, pårørende og helse- og omsorgstjenestene. Herøy kommune Et hav av muligheter 5

6 DEL 2: TILTAK Til delmål 1. Tiltak 1.1 Opprett aktivitetstilbud 5 dager i uken tilpasset ulike gruppers behov Ansvar: Kommunalleder I, enhetsleder hjemmetjeneste, enhetsleder sykehjem Tidsfrist: Driftsutgifter Arbeid og aktivitet har en viktig helsefremmende effekt og er et viktig utgangspunkt for å oppleve en meningsfull hverdag og unngå passivitet og isolasjon. Aktivitetstilbud/dagsentret er viktig tilbud til de eldre i kommunen som kan bidra til god livskvalitet, forebygge sosial isolasjon, unngå feil og underernæring og bidra til at den eldre kan bo hjemme lenger. Et dagtilbud for denne gruppen kan være et godt forebyggende og helsefremmende tiltak som bidrar til meningsfull hverdag og utsetter behovet for mer omfattende omsorgstjenester. Det vil være behov for å opprette flere ulike aktivitetstilbud til eldre for å nå flest mulig av befolkningen, og det må vurderes alternative lokaliteter for tilbudene. Dette for at de med ulike behov kan komme de dagene at aktivitetene er tilpasset deres behov. Helsedirektoratet har varslet at det kan bli en lovfestet plikt for kommunen å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende demente. Kultur, aktivitet og trivsel er sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud, og det er kommunenes plikt å gi omsorgstrengende mulighet til en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Kultur må derfor være en del av tilbudet på aktivitet/dagsentret, og det må settes av et årlig beløp for innleie av aktører til kulturarrangementer. Det må utarbeides en årlig tiltaksplan for kulturtilbud for de eldre i kommunen. Det er viktig å opprette aktivitet/dagtilbud til ulike grupper i kommunen som ikke har et tilbud i fritiden. Det gjelder spesielt innenfor rus, psykiatri og funksjonshemmede. Det er utfordrende å få til gode dagtilbud for alle grupper og det må nedsettes en faggruppe som kan utarbeide forslag til aktivitet/dagtilbud til disse gruppene. Gruppen skal bestå av aktivitør og fagpersoner fra psykisk helse, omsorg, NAV, bibliotek, frivillighetssentralen og folkehelsekoordinator. Tiltaket innebærer at det opprettes 70 % stilling som aktivitør for å kunne opprette aktivitetstilbud til ulike grupper i kommunen. Stillingen får ansvar for å opprette, organisere og koordinere aktivitetstilbudene. Dette i samarbeid med helse, omsorg og frivillige. Herøy kommune Et hav av muligheter 6

7 Tiltak 1.2 Transport til aktivitetstilbudene Ansvar: Kommunalleder I Tidsfrist: Driftsutgifter Investering 500 Skal aktivitetstilbudene som etableres i kommunen være et lavterskeltilbud er transport en viktig faktor. Målet med aktivitetstilbudet er å skape meningsfull aktivitet, bevaring av livskvalitet, unngå passivitet og forbygge sosial isolasjon. Det er helt nødvendig å ha en bil tilknyttet aktivitetstilbudet for å kunne tilby henting og bringing av brukerne. På bakgrunn av lange avstander og dårlig offentlig transport muligheter klarer vi ikke og nå så mange som vi ønsker. Vi har undersøkt og kommet frem til at en 9- seters bil med mulighet for å ta med rullestol vil være best egnet til vårt bruk. En 9-seters bil krever ikke utvidet sertifikat. Investering av en bil må sees i sammenheng med aktivitets/dagsenter tilbudene i kommunen. I tillegg vil omsorgssentret kunne benytte bilen i forbindelse med utflukter for beboerne Kommunen har etablert en prøveordning med aktivitetstilbud en dag i uken til hjemmeboende demente. Frivillige driver dagtilbud for eldre en dag i uken på Herøy omsorgssenter. Det er i dag en utfordring for å få dette til å fungere på grunn av manglende transportmuligheter. Det må investeres i en 9 seters bil med muligheter for å ta med rullestolbrukere. Det har en kostnadsramme på mellom Tiltaket innebærer å investere i en 9 seters bil med mulighet for å ta med rullestolbrukere. Det må settes av et årlig beløp på kr til driftsmidler. Herøy kommune Et hav av muligheter 7

8 Tiltak 1.3 Kartlegge og utarbeide tiltak for ungdom som dropper ut av skolen Ansvar: Kommunalleder I Tidsfrist: Driftsutgifter 15 Ungdom i alderen år er ei gruppe som er i en livsfase der en skal få innpass på arbeidsmarkedet. Kommunen har stort frafall fra videregående skole. Forskning viser at arbeidsledighet i ung alder kan ha varig innvirkning på senere arbeidsmarkedstilpassing. Selv kortvarig arbeidsledighet periode kan gi langvarige «arr». Det er nasjonalt og lokalt fokus på ungdom som ikke klarer overgangen til et selvstendig og økonomisk uavhengig liv. Frafallet fra videregående kan vise seg allerede i ungdomsskolen og det blir forsterket gjennom videregående skole og flere klarer ikke å stå i arbeid eller tiltak etter skolealder. Ungdom i risikosonen har ofte fravær i ungdomskolen, sosiale problemer som kontaktvansker, uro, tilbaketrekking og lave skolefaglige prestasjoner. Frafallet bidrar til sosial ulikhet og helseforskjeller. Vi ser et stigende antall som er i NAV systemet. Vi har mange kompetente aktører i hjelpeapparatet, men mangler, samarbeid, koordinering og personell som kan prioritere oppfølging av ungdommer intensivt i avgrenset perioder. Det er for liten kopling mot arbeidslivet. Det er nødvendig å få ungdom i aktivitet med en gang. Det er behov for flere arbeidsplasstiltak og det må kartlegges hva bedriftene kan bidra med. Det må finnes tilbud å velge mellom. Det skal lønne seg å velge aktivitet framfor passivitet. Økonomiske incentiv må virke i retning av aktivitet. Og nå et mål om å bli selvstendig krever mye arbeid av ungdommen selv, men også av en eller flere hjelpere. I målsettinga ligg ei stadfesting av at noen ungdommer krev tett og arbeidsintensiv oppfølging over tid. Det er stort behov for bedre kartlegging, koordinering av tiltak gjennom ansvarsgrupper, og hvem som skal være hovedansvarlig. Tiltaket innebærer at det nedsettes en arbeidsgruppe som får ansvar for kartlegging, se på ulike tiltak, oppfølging-, samarbeids- og koordinering samt identifiserer personellressurser som finnes og som eventuelt kan prioriteres til intensiv oppfølging av ungdommer i avgrensa perioder. Arbeidsgruppen må bestå av fagpersoner fra NAV, psykisk helse, helse, omsorg og skole. Det settes av en pott på kr for å dekke vikarutgifter til arbeidsgruppen. Økonomiske konsekvenser avhenger av tiltakene som arbeidsgruppen foreslår. Herøy kommune Et hav av muligheter 8

9 Tiltak Organisering av støttekontakttilbudet. Ansvar: Kommunalleder I, Enhetsleder hjemmetjenesten Tidsfrist: Driftsutgifter Herøy kommune har i mange år engasjert støttekontakter for at mennesker med behov for hjelp, støtte og kontakt, får en trygg og meningsfull fritid. Dagens støttekontaktordning er ikke tilstrekkelig for å sikre våre brukere en meningsfull fritid. Støttekontakttordningen som sådan kan være bra, men så lenge vi ikke klarer å skaffe nok støttekontakter har vi ikke nådd målet om en meningsfull fritid for brukeren. Ordningen med en støttekontakt til flere brukere eller en ordning med flere støttekontakter til flere brukere er ikke ny, men det er nå større fokus på at dette kan være en bedre ordning for noen brukere. Den tradisjonelle ordningen, organisert som en til en tjeneste, er ikke tilstrekkelig. Vi må se på flere alternativer, både for å dekke behovet, men også fordi ulike brukergrupper vil ha ulike behov og støttekontaktordningen kan organiseres på flere måter innenfor gjeldene regelverk: - Individuell støttekontakt - Deltakelse i en aktivitetsgruppe - Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon Tiltaket innebærer at det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av fagpersoner fra omsorg, helse og administrasjonen. De får ansvar for å utarbeide retningslinjer for støttekontakt/fritidskontakt. I retningslinjene må det spesielt sees på timesats, og utgiftsdekning som skal dekke støttekontaktens utgifter i forbindelse med oppdraget. I tillegg får de ansvar for å utarbeide forslag til ulike måter å organisere støttekontaktordningen på, med fokus på gruppeaktiviteter og aktiviteter i samarbeid med Frivillighetssentralen. Økonomiske konsekvenser av dette tiltaket er avhengig avtiltakene som blir valgt etter at arbeidsgruppen har lagt frem forslag til endringer. Herøy kommune Et hav av muligheter 9

10 Tiltak 1.5 Herøy kommune skal etablere frisklivssentral innen Ansvar: Kommunalleder I Tidsfrist: Driftsutgifter Herøy kommunen skal satse på forebyggende arbeid og folkehelse. Frisklivsentralen skal være motor i det forebyggende arbeidet i kommunen, og det skal være et lavterskel tilbud i kommunen. En frisklivssentral er en kommunal helsetjeneste som har som mål å fremme fysisk og psykisk helse samt forebygge og mestre sykdom. Målgruppen ved en frisklivssentral er personer som har økt risiko for, eller allerede har sykdommer eller utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse, men man trenger ikke være syk eller ha en diagnose for å være deltaker ved en frisklivssentral. Frisklivssentralene gir tilbud til personer som har behov for hjelp til å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen kan i tillegg omfatte andre tilbud som kommunen har behov for. Frisklivssentralen må samarbeide med frivillighetssentralen, frivillige, folkehelsekoordinator og fagpersoner innen helse og omsorg. I Herøy kommune skal også frisklivsentralen være en delaktig ved etablering og drift av aktivitetstilbud til ulike grupper, og ved etablering av hverdagsrehabilitering og oppsøkende rådgivende tjeneste for eldre. Frisklivssentralen må etableres i lokaler og kommunen har gode treningslokaler med utstyr så det er ikke behov for nye investeringer. Tiltaket krever at det vurderes omorganisering av treningssentret i forbindelse med etablering av frisklivssentral. Dette innebærer også opprettelse av 100 % stilling som kommunal fysioterapeut, som får ansvar for driften av frisklivssentral og andre forebyggende tiltak i planen. Ved opprettelse av kommunal fysioterapeut får kommunen et fastlønnstilskudd p.t kr Herøy kommune Et hav av muligheter 10

11 Tiltak 1.6 Hverdagsrehabilitering Ansvar: Kommunalleder I, Enhetsleder hjemmetjenesten Tidsfrist: Driftsutgifter Hverdagsrehabilitering representerer en ny måte å tenke «omsorg» på. Istedenfor å tilby brukere med funksjonssvikt kompenserende og passiviserende tiltak, vil de få et skreddersydd rehabiliteringstilbud med mål om bedre mestring av dagligdagse gjøremål. Et tverrfaglig team veileder og tilrettelegger for aktiviteter som er satt ut fra brukerens egne ressurser. Dette er en rehabiliteringsmodell som aktiviserer brukeren og krever at de ansatte jobber og samarbeider på nye måter. Hovedprinsippene i hverdagsrehabilitering er å gi tidlig innsats istedenfor sen innsats, å oppspore istedenfor å behandle, å rehabilitere istedenfor kompensere, å forebygge istedenfor å pleie og til slutt å motivere den enkelte til å ta grep i eget liv istedenfor bare å informere om dette. Tverrfaglig innsats og samarbeid til beste for bruker; hverdagsrehabiliteringsteamet må bestå av flere yrkesgrupper (ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier/vernepleier) Tiltaket innebærer at det må utarbeides et prosjekt som har som mål å lage en arbeidsmetodikk med fokus på hverdagsmestring for den enkelte bruker. Målet er at kommunen skal ha omsorgspersonell som arbeider med hverdagsrehabilitering som metode. Det må settes av ressurser til prosjektleder tilsvarende 20 % stillingsressurs som skal være en ressursperson, organiserer arbeidet og følge opp tiltakene i prosjektet. Tiltaket krever tverrfaglig innsats og samarbeid mellom ulike faggrupper og forutsetter at det opprettes stilling som kommunal fysioterapeut. I tillegg må det avsettes en pott på kr til vikarutgifter for kompetanseheving/opplæring av ansatte. Herøy kommune Et hav av muligheter 11

12 Tiltak 1.7 Etabler oppsøkende rådgivende tjeneste for eldre med vekt på egenmestring og ansvar for egen helse Ansvar: Tidsfrist: Driftsutgifter I tråd med Samhandlingsreformen skal ressursbruken rettast mot forebyggende tiltak med tanke på hjelp til selvhjelp, forebygge, eller utsette behov for flere og dyrere hjelpetiltak. Hensikten med et oppsøkende tjenestetilbud er å komme i kontakt med eldre mennesker på et tidlig tidspunkt, og helst før et hjelpebehov har oppstått. På denne måten kan omsorgstjenesten gi råd og veiledning om f.eks ernæring, hjemmeulykker, hjelpemidler og ulike tjenestetilbud i kommunen. Motivere til å delta på ulike aktivitetstilbud for å forebygge for sosial isolasjon/utrygghet. Samtidig får omsorgstjenesten en mulighet til å kartlegge hjelpebehov som kan oppstå, og planlegge fremtidig tjenestetilbud deretter. Oppsøkende virksomhet kan bidra til at eldre klarer sine hverdagsutfordringer mer på egen hånd, med mindre behov for bistand enn ellers. Forebyggende helsearbeid som beskrevet har først og fremst en gevinst i form av å bedre helsesituasjonen for den enkelte og dermed økt livskvalitet. Den oppsøkende virksomhet skal kontakte/oppsøke alle eldre over 75 år. Tjenesten er frivillig. Det er viktig med god informasjon rundt tjenestetilbudet. Enkelte eldre kan føle det provoserende dersom man plutselig blir pådyttet tjenester fra omsorgstjenesten. Det kan også være behov for å tilby oppsøkende tjenester for yngre brukere, men det tilbudet kan utvikles og utvides. For omsorgstjenesten vil oppsøkende virksomhet være en fin anledning til å kartlegge fremtidige behov, og forberede/planlegge deretter. Oppsøkende virksomhet er i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen, ny folkehelselov og nasjonale føringer for øvrig, der kommunene skal bruke mer ressurser på forebyggende tiltak. Tiltaket forutsetter at det opprettes et 10 % stilling for å ivareta disse oppgavene under forutsetning av det opprettes frisklivssentral. Det må være et nært samarbeid mellom hjemmetjenesten, frisklivssentral og folkehelsekoordinator. Dersom det ikke opprettes frisklivssentral er det behov for å opprette 30 % stilling. Det avsettes en pott på kr til å utarbeide informasjonsmateriell Herøy kommune Et hav av muligheter 12

13 Til delmål 2 Tiltak 2.1 Utrede behovet for heldøgns omsorgsplasser/boliger/avlastningsplasser/kortidsplasser/rehabilit ering frem mot 2025 Ansvar: Rådmann Tidsfrist: Driftsutgifter 10 Investering 600 Det finnes ingen norm som er retningsgivende for hvor mange heldøgnsbotilbud på sykehjemsnivå en kommune bør ha. Tidligere ble det brukt 25 % av befolkningen over 80 år men de siste årene er det først og fremst tallet på tjenestemottakere under 67 år som har økt i den kommunale omsorgstjenesten. En dekningsgrad som bare sees i forhold til tallet på eldre over 80 år blir derfor mindre og mindre riktig. I følge SSB var dekningsgraden i 2012 i landet for institusjonsplasser og heldøgnsbemannet boliger 29 % av befolkningen over 80 år, mens Herøy hadde en dekningsgrad på 51 % av befolkningen over 80 år. I følge Kostratall for 2012 har Herøy har en dekningsgrad på institusjonsplasser på 17,8 % mens kostragruppe 3 har 19,3 % og Leirfjord 16,7% og Dønna 19,1 % i prosent av de som mottar pleie og omsorgstjenester. Herøy omsorgssenter har totalt 35 heldøgnsbemannet boliger og institusjonsplasser som gir en dekningsgrad på 39 % av befolkningen over Med et stigende antall eldre i samfunnet er demenssykdom blitt et økende og betydelig helseproblem som rammer stadig flere familier. Det antas at % av befolkningen over 75 år har demenssykdom. Det er grunn til å anta at tilbud til personer med demenssykdom representerer den største utfordringen kommunen må forholde seg til de nærmeste årene. Dette vil dreie seg om svært mange problemstillinger som dagtilbud, kort og langtidsplasser ved institusjoner, hjemmetjenester, botilbud m.m. Problemstillingene/behovene er langt på vei kjente, men må settes i system. Vi erfarer at flere av de som får heldøgnsbemannet boliger har en demenssykdom. Kommunen har valgt en profil med godt utbygd hjemmebasert omsorg og heldøgnsbemannede boliger og en lavere andel institusjonsdekning. Institusjonsplasser skal brukes til de med størst omsorgsbehov, og ca 90 % har en demenssykdom. Befolkningsfremskriving for Herøy kommune i følge SSB basert på middels nasjonal vekst år eller eldre I følge statistikken får vi mange flere eldre over 80 år i 2025 og det er derfor viktig å tenke langsiktig og se på ulike tiltak som kan bidra til å utsette behovet for heldøgnsbemannet Herøy kommune Et hav av muligheter 13

14 boliger og institusjonsplasser. Selv om det blir flere eldre er det mange som viser til at flere eldre vil klare seg selv i fremtiden fordi de eldre blir stadig friskere. Det er vanskelig å forutsi behovet for institusjonsplasser og heldøgnsplasser så langt frem i tid for det er mange faktorer som spiller inn. Hvis dekningen på antall langtidsplasser skal være på samme nivå som i dag forutsetter det at kommunen jobber aktivitet og gjennomfører følgende tiltak som er foreslått i planene: dag/aktivitetstilbud, hverdagsrehabilitering, kortids/dagplasser avlastning, velferdsteknologi, oppsøkende rådgivende tjeneste. Hvordan boligene våre er utformet og hvilke bomiljøer kommunen har er avgjørende for hvor lenge innbyggerne kan bo hjemme. Det er viktig at kommunens boliger er universelt utformet og er tilrettelagt for teknologi. Bomiljøene bør være utformet slik at de legger til rette for sosial kontakt og et aktivt liv. Tiltaket forutsetter at det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av politiker, representanter fra administrasjon og omsorgstjenesten. Gruppen skal utredes behovet for ulike fremtidige botilbud frem mot Tiltaket må også sees i sammenheng med tiltak 2.3 nytt helsesenter, og tiltak 2.2. Saken legges frem for politisk behandling innen Det må utarbeides et forprosjekt når saken har vært tilpolitisk behandling. Herøy kommune Et hav av muligheter 14

15 Tiltak 2.2 Legg til rette for at flere kan bo hjemme ved å styrke hjemmetjenesten Ansvar: Rådmann Tidsfrist: Driftsutgifter De aller fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig og Herøy kommune vil bidra til dette. Hjemmebaserte tjenester utgjør fundamentet i omsorgstjenestene, og er i hovedsak knyttet til private boliger og heldøgns omsorgsboliger. Dette er en profil som skal videreføres. Hjemmebasert omsorg har i hovedsak brukere over 18 år. Pleie- og omsorgsektoren er ikke synonymt med eldreomsorg slik det ofte framstilles i samfunnsdebatten. Det er en sammensatt sektor som yter tjenester til mange ulike grupper av tjenestemottakere som etterspør differensierte tjenester. Det å ha et sted å bo og kunne håndtere hverdagens praktiske gjøremål knyttet til bosituasjonen, er en viktig forutsetning for opplevelse av mestring og livskvalitet. Det er ulike årsaker til at noen har behov for praktiske bistand og opplæring i hjemmet. Det kan være psykiske helseproblemer og/eller rusproblemer, utviklingshemming og andre årsaker til behov for særskilt tilrettelegging og oppfølging. Det er flere unge som har behov for booppfølging/veiledning, og det er viktig å samordne og styrke tjenesten. I den sammenheng er det viktig å vurdere om noe av styrkningen kan skje gjennom mer samordning og økt tilgjengelighet på kveldstid og i helgene ved å legge denne tjenesten til en avdeling som har personell og døgnbemanning. For at flere skal kunne bo hjemme er det viktig med gode og tilgjengelige tjenestetilbud som avlastning, kortidsplasser, dagtilbud, støttekontakt og aktivitetstilbud. I tillegg er det viktig med et kompetent helsepersonell. Velferdsteknologi kan være et virkemiddel i arbeidet med å gi gode pleie- og omsorgstjenester. Vi må utnytte muligheten teknologien gir oss. Løsninger som fallsensor, trygghetsalarm eller et nettbrett som minner brukeren på at en får besøk, kan bidrar til livskvalitet og trygghet i hjemmet. Teknologi kan aldri erstatte menneskelig omsorg, men som tillegg kan det gi et bedre liv. Og det kan spare pårørende for unødvendig bekymringer. Det er viktig at kommunen skaffer seg kunnskap og oversikt over velferdsteknologiske løsninger og utarbeider en plan for å ta i bruk slike løsninger. Planen vil gi oversikt over kostnadene for de ulike løsninger som velges. Tiltaket innebærer at det opprettes 50 % stilling i hjemmetjenesten for å ivareta og styrke booppfølging/boveiledning i kommunen. Herøy kommune Et hav av muligheter 15

16 Tiltak Utrede og bygg funksjonelt helsesenter. Ansvar: Rådmann Tidsfrist: Driftsutgifter Investering 600 Helsesentret har behov for nye lokaler og det har vært arbeidet med å finne en god løsning for utvidelse av arealene uten at det er kommet frem noen god løsning. Legekontoret er nedslitt og umoderne og er lite funksjonelt og har for lite kontorplasser. Helsesentret er i dag lokalisert i nær tilknytning til omsorgssentret og som omsorgsetaten synes er nødvendig og svært positivt for tjenesten. Samhandlingsreformen stiller kommunene og den kommunale helsetjenesten overfor store utfordringer. Kommunen skal ha et større ansvar for de eldste og sykeste pasientene, og har plikt til å etablere øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen innen Forholdet mellom legetjenesten og omsorgstjenesten blir sentral i årene som kommer. Gode koblinger mellom en forsterket omsorgstjeneste og en god medisinsk oppfølging er en forutsetning for at kommunene skal kunne ta hånd om stadig flere gamle og svært syke pasienter. Ved å etablere helsesenter i tilknytning til omsorgssentret kan en oppnå større fleksibilitet med hensyn til både personell, lokaler og utstyr. Tiltaket innebærer at det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av representanter fra administrasjonen, helse og omsorg som skal utrede nytt helsesenter. Tiltaket må sees i sammenheng med tiltak 2.1. Det må utarbeides et forprosjekt for lokalisering og etablering av nytt helsesenter. Herøy kommune Et hav av muligheter 16

17 Til delmål 3 Tiltak 3.1 Utvide samarbeidet med frivillige aktører for å styrke tilbudet til innbyggerne. Ansvar: kommunalleder I Tidsfrist: Driftsutgifter Frivillige er et viktig supplement til de kommunale tjenestene. De frivillige gjør en god innsats for å øke livskvaliteten til brukerne i helse- og omsorgstjenesten. Deltakelse i frivillige aktiviteter har også en egenverdi og bidrar til økt trivsel og sosiale nettverk. Det frivillige arbeidet har ulike former og på Herøy omsorgssenter tilbyr blant annet frivillighetssentralen lesestund og Røde kors har kioskvirksomhet en dag i uka. Hver tirsdag driver frivillige med tirsdagskafe. Herøy kommune skal videreutvikle samarbeidet med innbyggerne, brukerne, pårørende og frivillige. Frivillige og pårørende yter en viktig innsats i dagens helse- og omsorgstjeneste, men det kan utvikles til å bli bedre og gjelde flere brukergrupper. Herøy kommune ønsker å inngå mer forpliktende samarbeid med frivillige organisasjoner. I første omgang handler dette om å styrke og videreutvikle samarbeidet med Frivilligsentralen som har en viktig koordineringsrolle mellom frivillige og kommunen. Det frivillige arbeidet er viktig i forhold til å etablere aktivitetstilbud i kommunen og må sees i sammenheng med andre Det må settes av et årlig beløp som skal dekke utgifter som frivillige kan ha i forbindelse med ulike samarbeidstiltak. Det kan være kurs, reiseutgifter og lignende. Kostnadene i dette tiltaket vil være avhengig av innholdet i samarbeidsavtalen. Herøy kommune Et hav av muligheter 17

18 Tiltak 3.2- Herøy kommune skal utarbeide retningslinjer for samarbeid med og ivaretakelse av pårørende Ansvar: Enhetsleder hjemmetjenesten og enhetsleder sykehjem Tidsfrist: Driftsutgifter Herøy kommune vil styrker samarbeidet mellom bruker, pårørende og helse- og omsorgstjenestene. Familie og nettverk er ofte svært sentrale støttespillere i brukernes liv. Pårørende har kunnskap som kan være viktig i utredning, behandling og rehabilitering I Stortingsmelding 29 ( ) blir det slått fast at det er et stort potensial for bedre samhandling mellom de offentlige tjenestene og brukerne og deres pårørende. Kommunene vil framover forholde seg til pårørende i alle aldersgrupper og med ulike relasjoner til den eller de som har behov for hjelp. Herøy kommune vil utvikle rutiner og retningslinjer for samarbeid med og ivaretakelse av pårørende. Pårørende ønsker ofte veiledning og hjelp for selv å kunne hjelpe. Videre skal kommunen tilby frivillige avtaler mellom bruker, pårørende og kommunen der forventningsavklaring står sentralt. Individuell plan bør sees i sammenheng med dette. I tillegg er det viktig å bevisstgjøre medarbeiderne i deres viktige rolle som informasjonskilder til bruker og pårørende. Dette tiltaket innebærer at det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra omsorgstjenesten og psykisk helse for å utarbeide et forslag til retningslinjer og rutiner for samarbeid med og ivaretakelse av pårørende. Herøy kommune Et hav av muligheter 18

19 DEL 3: HANDLINGSPLAN Prioritet Tiltak Benevnelse Kostnader (1000 kr) Investering Drift Opprett aktivitetstilbud 5 dager i uken tilpasset ulike gruppers behov Transport aktivitetstilbud Opprett Frisklivsentral Utvid samarbeidet med frivillige Utrede behovet for heldøgns omsorgsplasser Utrede og bygg funksjonelt helsesenter Kartlegg tiltak for ungdom som dropper ut av skolen 15 Hverdagsrehabilitering Etabler oppsøkende rådgivertjeneste for eldre Legg til rette for at flere kan bo hjemme Organisering av støttekontakttilbudet Herøy kommune skal utarbeide retningslinjer for samarbeid med og ivaretakelse av pårørende Herøy kommune Et hav av muligheter 19

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

handlingsplan for eldre

handlingsplan for eldre ispigger pensjon bingo gamle venner TT-k o`stol sydentur fritid kamferdrops vafler tannglass kryssord barnebarn busstur bridge gullbryllup alt var bedre før Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester VEDLEGG 2 Samlokalisering av helsetjenester UTREDNING SAMLOKALISERING AV HELSETJENESTER I OPPDAL KOMMUNE Leidulf Skarbø, Arne Opdahl, Inga Snøve, Ellinor Larsdotter Svisdal og Frøydis Lindstrøm 07.04.2014

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest.

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Rapport februar 2014 Sammendrag Bakgrunn Helse- og omsorgstilbudet har i de senere år blitt påvirket av desentralisering og reformer.

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Volda kommune AUDUN THORSTENSEN/INGVILD VARDHEIM (TELEMARKSFORSKING) TOR ERIK BAKSÅS/GEIR IDAR HOLTE (ERNST & YOUNG), TF-notat nr. 38 2012 Tittel: Evaluering av

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer