BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00"

Transkript

1 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Kl Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat ved Vibeke Nikolaisen telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Kl Orientering : Samerettsutvalget ved Harald Rundhaug - Statskog Etter lunsj: Budsjett 2009 Saksliste

2 Saksnr Innhold PS 08/133 Skjerstad bygningsstiftelse. Årsregnskap 2007 PS 08/134 Søknad om midler fra Bertnesdagan PS 08/135 Økonomisk støtte til TV-aksjonen Blå Kors 2008 PS 08/136 PS 08/137 PS 08/138 PS 08/139 PS 08/140 PS 08/141 Presteboliger i Bodø kommune Bodøsjøen skole - lokaler for fysisk aktivitet, kroppsøving og trening - endret saksframlegg etter formannskapets behandling Kommunal overtakelse av Rensåsen barnehage Utvidelse av skjenkearealet i Select Service Partner Bodø lufthavn Tertialrapport 2/2008 med budsjettregulering Spuntkai Molorota - Sjøgata 1. Tilleggsfinansiering. PS 08/142 Konkurranseutsetting av fergesambandene Bodø - Værøy - Røst, Bodø - Moskenes PS 08/143 Bodø kirkelige fellesråd.ny hovedtariffavtale Konsekvenser for 2008 PS 08/144 PS 08/145 PS 08/146 RS 08/20 PS 08/147 PS 08/148 PS 08/149 PS 08/150 Bodin kirkegård, Øvrebø. Opparbeidelse av nye områder for gravlegging Omgjøring av lån - Misvær idrettslag Referatsaker Høringsuttalelse, klimamelding, Nordland fylkeskommune Samordning av utdanningstilbudet i videregående skoler - uttalelse fra Bodø kommune Regional finale MGP 2009 Bodøs deltakelse Sjøgata 41, 43, 45, 47 utbyggingsavtale (ny behandling) Kjøp av en kommunal gjennomgangsbolig i borettslag for en klient. Unntatt. Offentlighet Bodø, 24. september 2008 Odd-Tore Fygle ordfører Linda K Storjord formannskapssekretær

3 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 08/133 Formannskapet Skjerstad bygningsstiftelse. Årsregnskap 2007 Sammendrag Vedlagt følger Årsregnskap 2007 for Skjerstad bygningsstiftelse. Etter stiftelsens vedtekter skal regnskapet legges frem for Bodø formannskapt til orientering. Regnskap 2007 viser at Skjerstad bygningsstiftelse har et underskudd på nærmere 1,2 mill kr og selskapets grunnkapital er ikke intakt. Det forutsettes at ny taksering av bygningsmassen vil vise at de reelle verdiene i selskapet er tilstede selv om grunnkapitalen ikke er intakt. Saksopplysninger Skjerstad bygningsstiftelse er registrert som en næringsdrivende stiftelse og behandles som et skattepliktig selskap. Selskapets grunnkapital er kr Bodø kommune (og tidligere Skjerstad kommune) har gitt kommunal garanti til Skjerstad bygningsstiftelse for følgende 3 lån: Sparebank1 NN pr kr Sparebank1 NN pr kr Kommunalbanken kr Underskuddet i 2007 er et resultat av vedlikeholdsutgifter som er karakterisert som driftsutgifter. Det har ikke vært iverksatt husleieøkning i Vurderinger Det forutsettes at den virkelige verdien av bygningsmassen oppveier forskjellen mellom selskapets egenkapital og fastsatt grunnkapital. Konklusjon og anbefaling På denne bakgrunn anbefales følgende Forslag til vedtak Bodø formannskap tar Årsregnskap 2007 for Skjerstad bygningsstiftelse til orientering. Saksbehandler: Edel Stemland Svein Blix rådmann Karin Bjune Sveen økonomisjef Trykt vedlegg: Resultat - og balanseregnskap 2007, revisjonsberetning, styrets årsberetning Utrykt vedlegg: Noteopplysninger

4 SKJERSTAD BYGNINGSSTIFTELSE Resultatregnskap for 2007 Note Driftsinntekter og driftskostnader Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter d Lønn, arbeidsg.avg., og andre personalkostna er d Andre kjøp, tilvirkn., salgs og administrasjonskostna er Ordinære avskrivninger Tap på fordringer Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Rentekostnader Resultat finansposter Ordinært resultat før skattekostnad ( ) ( ) ( ) ( ) Skattekostnad på ordinært resultat Årets resultat ( ) ( ) Oppskrivninger og overføringer Overført egenkapital Udekket underskudd Sum oppskrivn inger og overføringer

5 SKJERSTAD BYGNINGSSTIFTELSE Balanse pr. 31. desember 2007 Note Eiendeler Anleggsmidler Bygninger Tomter Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer delkredereavsetning Andre fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Grunnkapital Overkursfond Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Pantelån Annen langsiktiggjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig arb.g.avg. og skattetrekk Skyldig lønn og feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Pantstillelser Misvær, 'I afl0'6 i^a c=m t ln Ivar ndreassen Unn In er Hagane Jan T. Wiliumsen Monica J ansen Anna Joh en 9 styreleder Manna n4nais. Tidslevol li lc^ii j ^^ ^VJ ^ wv^ L,'^ tvo,,

6 SKJERSTAD BYGNINGSSTIFTELSE Noter til resultatregnskap og balanse for 2007 Note 1 - Endring av regnskapsprinsipper innførte stiftelsen nye regnskapsprinsipper henhold i r til reg n skapsloven av egnskapsski kk. Årsoppgjøret er satt opp i samsvar med ny lov og g od Note 2 - Sammenslåing av stiftelser 1. januar 2006 ble stiftelsen Furumoen Eldreboliger slått sammen med Skjerstad Bygningsstiftelse. Note 3 - Ansatte Stiftelsen har i 2007 hatt 1 fast ansatt i 50% stilling. I tillegg er det leid inn tilsvarende ca. 213 stilling i forbindelse med vedlikehold. Note 4 - Lønn og honorarer Fra og med 2002 har stiftelsen overtatt arbeidsgiveransvar for daglig leder i 50% stilling. Bodø kommune har i 2007 betalt et lønnstilskud d d på kr Lønn Arbeidsgiveravgift Annen personalkostnad I møtegodtgjørelse til styret er det i 2007 utbetalt kr I revisjon er det i 2007 kostnadsført totalt kr ,-. Alt gjelder revisjon. lån eller sikkerhetsstillelser til ledende personer i stiftelsen. Det er i 2007 ikke gitt Bygninger Note 5 - Anleggsmidler Anskaffelskost Oppskriving i Tilgang i siste år Avgang i Avgang i Samlede av -og nedskrivninger Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Note 6 - Likvider Herav er bankinnskudd kr sperret som sikkerhet for skattetrekk. Skyldig pr kr

7 Note 7 - Pantstillelser Panthaver Restgjeld Sparebanken Nord-Norge Husbanken Totalt Som sikkerhet er eiendommer til en bokført verdi av kr stillet i pant. Note 8 - Skatter Spesifikasjon av forskjeller mellom regnskapsmessig resultat før skattekostnad og skattepliktig nettoinntekt ( ) Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Framførbart underskudd _ Skattepliktig inntekt 0 Spesifikasjon av midlertidige forskjeller, underskudd til framføring og beregning av utsatt skatt Midlertidige forskjeller knyttet til: Omløpsmidler Anleggsmidler Gevinst- og tapskonto Kortsiktig gjeld Skattem. Framførbart underskudd Sum midlertidige forskjeller (64.477) (16.362) Utsatt skattefordel på kr er ikke balanseført Endring (58.150) (6.327) ( ) (7.702) ) ( Note 9 - Annen kortsiktig gjeld Konto 2950 Påløpt rente Sum annen kortsiktig gjeld

8 SKJERSTAD BYGNINGSSTIFTELSE SANDKOLLEN 8100 MISVÆR STYRETS BERETNING FOR 2007 Skjerstad bygningsstiftelse ble etablert I. juli 1992 etter vedtak i Skjerstad kommunestyre, med formål å eie og forvalte bygningsmasse tilført stiftelsen fra kommunen er stiftelsens 16. driftsår. Styret har bestått av: Unn-Inger Hagene 8100 Misvær styreleder J n T W il lumsen 8102 Skjerstad medlem a. Anna Johnsen 8103 Breivik medlem I ar Andreassen 8100 Misvær medlem v Monica Johansen 8100 Misvær medlem- valgt av leietakerne Ingolf Bergquist Ingrid Lien Sven-Ake Hagen Unn K. Moen 8100 Misvær varamedlem 8100 Misvær varamedlem 8100 Misvær varamedlem 8100 Misvær Varamedlem - valgt av leietakerne Stiftelsens grunnkapital er kr DRIFTEN' o behandlet 12 saker. Stiftelsens styre har i 2007 avholdt 2 styre møter Til drift og vedlikehold av leiligheter er det utgiftsført kr mot budsjettert kr.120,000. il Til oppussing er det utgo iftsført ola fæt under tbudsjett variabel Ønn4m d kr mot budsjett utføring av oppussing og kr flere år hatt dårlig vedlikehold av sine bygninger. En Skjerstad Bygningsstiftelse har gj ennom rapport som ble utarbeidet i 2004 viste at det var stort behov for opprustning av bygningsmassen både utvendig og innvendig. akvedtok d styret i 2005 å ta opp lån ppå Etter en prioriteringsliste på hovedsakelig utvendige kr ble det tatt opp et lån på kr. kjøkken. Det er igangsat kommunal en del leiligheter også innvendig, i hovedsak bad og 0J garanti for begge lån. Ikke alle lånemidler ble benyttet i 2007, og renoveringsarbeidet fortsetter i Leieinntektene for 2007 var på kr , mot budsjettert beløp på kr var leieinntekten på kr Det er ikke foretatt regulering av husleien i 2007, bortsett fra de leiligheter der det er installert bredbånd Det har vært bra utleie i året og det har vært lite skifte av leieboere. Det er i gjennomsnitt en leilighet ledig til enhver tid

9 ADMINISTRASJON: i OO ASo g har Skjerstad Bygningsstiftelse kjøper administrative tjenester av Skjerstad der V kontor på Sandkollen. Hanna Støvset Tidslevold er ansatt som daglig EIENDELER: Skjerstad bygningsstiftelse eier følgende Gnr/Bnr 212/38 212/ _226/58 226/ /139 -_ 235/ /11 235/54 235/54 leiegårder: Bygnin Fire xshus i Misvær En x 2letlighetshus tmisvær E n x2leilighetshusimisvær To x 3 leilighetshus i]viisvær Verdi i kroner lisvær Tg 3leilighets^ -v _ En 2letlighetshusSkjersta - d _ hetshus kjrstad En x 2leilig 391 _ To 4leilighetshus Sklerstad En x 21eilighetshus Skjerstad Den bokførte verdien på stiftelsens eiendeler pr er kr Eiendommen gnr 235 bnr 11 er ikke stilt i pant for opptatte lån til stiftelsen. ØKONOMI Resultatet for 2007 viser et underskudd på kr , mot budsjettert Dia alt oppussingsarbeid som er gjort i å ret regnes som vedliebhol drdtt gl ikke det oppunder uddet. a bygningsmassen, så er alle kostnader utgiftø, og oppussingsarbeidet er finansiert med låneopptak- Skjerstad Bygningsstiftelse mottok et lønnstilskudd på kr fra Bodø kommune. Stiftelsens langsiktige lånegjeld utgjorde ved årsskiftet kr mot kr i Den kortsiktige gjelda var på kr mot kr året Ø.. Situasjonen med leietakere For å få inn utestående fordringer benyttes Kreditorforeningen årene, men det var nødvendig å utgiftsføre tap som ikke betaler husleie er blitt bedre de siste på fordringer på kr i Enkelte leietakere er sein å betale inn husleie, og det er nødvendig med aktiv oppfølging. Rentekostnadene utgjorde for i Dette skyldes både kr mot kr rentestigning og økt låneopptak. til sammen kr For 2007 utgjør avskrivningene Utbetalinger til stiftelsens styremedlemmer er utgiftsført med til sammen kr gjelder Til revisor ALFA Revisjon A/S er det i 2007 kostnadsfort i alt kr Beløpet revisjon. Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets årsskiftet. oppfatning for resultatet i 2007 og den økonomiske stillingfm^i tilfredsstillende uttrykk t. og Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Stiftelsens eiendeler og gj eld, resultat.

10 Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som kan ha betydning for stiftelsens resultat og stilling. De store underskudd de to siste år har ført til en betydelig nedgang i egenkapitalen, og er nede i kr Dette betyr at en floke kan fortsette med yttertiger Arbe d e gang f meåd r få apitalen blir bru opp. låneopptak, noe som vil føre en ny verdsetting bygningsmassen or å få et rett r egnskapsmessig bilde av stiftelsens Det er ingenting i stiftelsens øvrige drift som tilsier en forverret økonomiverdier. Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. ARBEIDSMILJØ Styret anser arbeidsmiljøet i bedriften som tilfredsstillende og har ikke iverksatt spesie lle tiltak på dette området. YTREMILJØ Stiftelsen driver Ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. LIKESTILLING Bedriften har 1 fast tilsatte hvorav 1 er kvinne. Styret har 5 medlemmer hvorav 3 i 2007 var kvinner. Bedriften har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak i forhold til likestilling. Misvær 1.juli 2008 Unn Inger Hagane styreleder jan Willumsen medlem Ivar Andreassen medlem kri HØ Støvset Tidslevold daglig leder

11 Alfa Revisjon AS Til styret i Skjerstad Bygningsstiftelse REVISJONSBERETNING FOR 2007 Vi har revidert årsregnskapet for Skjerstad Bygningsstiftelse for regnskapsåret 2007, som viser et underskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets økonomiske stilling 31. desember 2007 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge. ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter Registrert revisor Bjarne Lorentzen Statsautorisert revisor/siviløkonom Merete Tvervik Medlem i Den norske Revisorforening Alfa Revisjon AS, Postboks 267, 8001 Bodø. Revisornr./Foretaksnr.: MVA

12 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 08/134 Formannskapet Søknad om midler til Bertnesdagan Sammendrag Bertnesdagan er 25 år. Hovedtema i jubileumsåret er folkehelse. Kostnadsoverslaget viser en utgift på kr i forbindelse med dette tema. Saksopplysninger Bertnesdagan flagger folkehelse i jubileumsåret og i dagene sept 2008 blir det fokus på utvalgte problemstillinger i forbindelse med dette tema. Det er etablert et nært samarbeid med Bodø kommune, Nordland Fylkeskommune, Høgskolen i Bodø og en rekke private og offentlige organisasjoner. Målet er å gjøre Bodø til en friskere og mer attraktiv by. Bertnesdagan ber fylkeskommunen, fylkesmannen og Bodø kommune om å gå sammen om denne støtten. Det har tatt noe tid å få avklart hva fylkesmannen kan bidra med. Av forskjellige årsaker er folkehelsemidlene i Statens Hus brukt opp. Folkehelseavdelingen i Nordland Fylkeskommune har dermed foreslått at beløpet deler på to, og at Bodø kommune og Nordland Fylkeskommune bevilger kr ,- hver. Vurderinger Bertnesdagan har opptil besøkende i løpet av denne helga. Offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner får dermed en unik mulighet til å møte folk direkte for å spre informasjon. Bodø kommune (Aktiv Hverdag, Helsestasjon for eldre m.fl) Salten Friluftsråd, Statens vegvesen, Høgskolen i Bodø og Nasjonalforeningen for folkehelse m.fl vil ha et felles telt Folkehelse i Bodø. Kulturkontoret har tidligere år bevilget midler til Bertnesdagan og kan bidra med kr også i år. En vil foreslå at resten, kr ,-, bevilges fra formannskapets disposisjonskonto. Konklusjon og anbefaling Bodø kommune bør være med å bidra slik at Bertnesdagan i jubileumsåret blir vellykket med folkehelse som tema. Rådmannen vil anbefale at kommunen bevilger kr ,- under forutsetning av at Nordland Fylkeskommune bevilger samme beløp.

13 Forslag til vedtak Bodø kommune bevilger kr ,- til Bertnesdagan 2008 med folkehelse som tema. Dette under forutsetning av at Nordland Fylkeskommune bevilger samme beløp. Beløpet finansieres på følgende måte: Kulturkontoret kr (post ) Formannskapets disposisjonskonto kr Saksbehandler: Tom Solli Svein Blix rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Trykt vedlegg: Søknad fra Innstranden Idrettslag/Bertnesdagan 2008

14 Bodø Kommune Folkehelsepros j ektet v/koordinator Tom Berger Solli --- ^.} 1 5.r.r. 1;k.knft^ ti.:w^j,en ^ G^^ ^fly(-l Dato, - Til arkivering bk For gjennomføring av Bertnesdagans hovedtema i jubileumsåret - FOLKEHELSE - er det helt avgjørende at vi kan ha i bunnen nødvendig finansiering. Tilskuddsbehovet for prosjektgjennomføringen ligger på kr ,00. Vi søker derfor om støtte fra offentlige instanser med folkehelseansvar for dette beløpet. Beløpet framkommer slik: Temateltleie Riggekostnader Utgifter strøm Annonsekostnader Publikasjoner Premiering Vakthold (døgnbasert) Diverse kostnader kr kr Bertnesdagan ber Folkehelseavdelingen i Bodø kommune trekke inn folkehelsemiljøene i fylkeskommunen og hos fylkesmannen for gjerne å gå sammen om denne støtte. Mørkved, Med hilsen Innstrandens idrettslag / Bertnesdagan 2008 Øystein Breivik Bjørn Richard Monssen -daglig leder- leder Bertnesdagan Mail: adm iil.no Mail: brm e,ntk.no Tlf: Tlf: Kopi til: Nordland Fylke, Folkehelseenheten Fylkesmannen i Nordland, Folkehelseenheten

15 Bertnesdagan flagger folkehelse! Bertnesdagan er 25 år i år - 25år i Innstrandens idrettslags og bydelens tjeneste. Innstrandens idrettslag har som visjon å skape aktivitetesglede for alle. Hva er da mer naturlig enn å feire 25 aktive år med folkehelse som tema for den folkefesten Bertnesdagan er og skal være. Profilering Temaet som velges for Bertriesdagan skal synes. Bertnesdagan har opptil besøkende i løpet av en helg. Organisasjoner som jobber med folkehelse får derfor en unik mulighet til å møte folk direkte for å spre informasjon og endre holdninger. I tillegg vil avisoppslag og annonsering i forkant av arrangementet profilere bidragsyterne og hovedtemaet bredt. Som eksempel på det siste, vil det bli kjørt en tautrekkingskonkurranse i samarbeid med Avisa Nordland i forkant av arrangementet. Her vil bedrifter og organisasjoner utfordres til å delta. Målet med dette er å sette fokus på aktivitetsglede i hverdagen på positiv og morsom måte. Et aktivt Bertnesdagan Under selve arrangementet vil det legges opp til flere aktiviteter. Aktivitetene skal formidle temaet på en positiv og lystbetont måte. Foreløpig er det lagt opp til stasjoner på festivalområdet for sjekk av form, tautrekkingtumering, skoler som presenterer og lærer bort tradisjonelle leker, hinderløype, sykkelaktivitet, presentasjon av STlmuli-prosjektet og Freskt Bodø. I tillegg vil attføringsarbeidet i Bodø Industri bli presentert. Er vi heldige, får vi nyåpning av en turrunde med utgangspunkt i festivalområdet. Samarbeid om Bertnesdagan Med bakgrunn i temaet folkehelse er det etablert et nært samarbeid med Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, og Freskt Bodø. Freskt Bodø er et samarbeidsprosjekt mellom Nordland fylkeskommune, Bodø kommune, Høgskolen i Bodø og en rekke private og offentlige organisasjoner. Målet er å gjøre Bodø til en friskere og attraktiv by gjennom tiltak rettet mot arbeidsplasser, skoler, barnehager, nærmiljø og infrastruktur. I tillegg er det etablert et samarbeid med Bodø Industri, Statens Vegvesen, Trygg Trafikk, Bodø Energi, Støver skole og Mørkvedmarka skole.

16 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 08/3697 X03 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/135 Formannskapet Økonomisk støtte til TV-aksjonen Blå Kors 2008 Sammendrag Formannskapet anmodes om å bevilge midler til arbeidet i kommunekomiteen for årets TV-aksjon, samt et beløp i gave til aksjonen. Saksopplysninger Det er Blå Kors som er tildelt NRK s tv-aksjon for TV-aksjonen er landets største nasjonale dugnad, og arrangeres i år for 35. gang. Innsamlingsdagen er 19. oktober. Aksjonen er bygd opp på tradisjonelt vis, med fylkesaksjonsleder, fylkesaksjonskomite, kommunekomite, rodeledere og bøssebærere. Fylkesaksjonskomiteen ledes av fylkesordfører Mariette Korsrud, og Truls Andersen og Marianne Kvig er engasjert som fylkesaksjonsledere i Nordland. Årets kommunekomite består av følgende personer: Bernt Aanonsen Bodø formannskap Marianne Øien HS-komiteen Randi Angelsen Nordlandssykehuset Vigdis Larsen Den norske kirke Svenn Fagerheim Lions Bodø Bernt Aanonsen er oppnevnt som leder, og Anne-Marie Aune ivaretar sekretariatsoppgavene sammen med Torill Kristiansen. Blå Kors har et landsomfattende nettverk som hjelper rusmisbrukere og deres pårørende til et bedre liv. Blå Kors driver 34 virksomheter i 12 fylker, i tillegg til å drive forebyggende og holdningsskapende arbeid. Temaet for årets aksjon er barn og unge som rammes av voksnes rusmisbruk. De innsamlede midlene skal gå til prosjekter både i Norge og Ukraina, Brasil, Lesotho og India. Mange barn som vokser opp i familier med rusmisbruk får ikke tilstrekkelig omsorg, og må ta på seg de voksnes oppgaver og ansvar. TV-aksjonen Blå Kors skal sørge for at flere av disse barna blir sett og får barndommen sin tilbake. Vurderinger Formannskapet bevilget i fjor kr til arbeidet som skal utføres i kommunekomiteen, samt 1 kr pr innbygger i gave til tv-aksjonen. Gavebeløpet til aksjonen er vedtatt bevilget også i framtidige år, jf sak RS 06/34.

17 Forslag til vedtak Til disposisjon for arbeidet i kommunekomiteen får årets TV-aksjon Blå Kors 2008 bevilges kr ,- fra formannskapets disposisjonskonto. Fra samme konto bevilges kr ,- i gave til TV-aksjonen Blå Kors Svein Blix rådmann Saksbehandler: Anne-Marie Aune

18 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 08/ Saksnummer Utvalg Møtedato 08/136 Formannskapet Presteboliger i Bodø kommune Sammendrag Det anbefales at presteboligene i Skiviklia og Greisdalslia fristilles som prestebolig og inngår som en del av kommunens øvrige utleieboliger. Kommunen beholder presteboligene i Breivika, Grønnåsen og Stadionparken. Bolig i Greisdalslia anbefales solgt til dagens leietaker til antatt markedspris. Saksopplysninger Den norske Kirke har i gjennom flere generasjoner hatt bopliktsordning for sine prester. De fleste menighetsprestestillinger lyses i dag ut med boplikt. Tjenesteboligen stilles til disposisjon og boligforvalter er enten kommunen eller Opplysningsvesenets fond (OVF). De senere år har det vært en økning i antall søknader om fritak fra boplikten i Bodø. Søknadene har i hovedsak, etter en individuell vurdering, blitt innvilget av Sør-Hålogaland bispedømmeråd. Kommunene har etter 33 i Kirkeloven krav om å holde bolig når bispedømmerådet krever det. For tiden er det i Bodø 11 prestestillinger med boplikt. Ni stillinger er knyttet til kommunale boliger og to er knyttet OVF. Syv prester er gitt fritak fra boplikt og alle er knyttet til kommunale bolig. Ovenfor Bodø kommune er kravet om å holde bolig opprettholdt. Høsten 2007 tok eiendomssjefen et initiativ ovenfor bispedømmerådet for å drøfte boligsituasjonen i Bodø. Er det rimelig at kommunen har krav om å holde så mange boliger når boligene ikke benyttes til formålet. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede problemstillingen. Arbeidsgruppa bestod av stiftsdirektør Jan Kjell Johansen, domprost Ellen Vangen, stiftsleder for Presteforeningen Kristine Sandmæl, kirkeverge Jan Stavrum og eiendomssjef Thor-Arne Tobiassen. Arbeidsgruppen tok utgangspunkt i gjeldende ordning - hjelmet i Kirkeloven og nedfelt i tjenesteordning for menighetsprester. Arbeidsgruppa vurderte at det bør være en stilling i vært sokn hvor det knyttes boplikt til. Dette kan være bolig eid av kommunen eller OVF. Med bakgrunn i arbeidsgruppas vurderinger la stiftsdirektøren frem sak til behandling i Sør Hålogaland bispedømmeråd. Bispedømmerådet fatet i sak SBDR-024/08 følgende vedak: 1. Bispedømmerådet kan gi fritak fra boplikt for kommunale boliger. Sør-Hålogaland bispedømmeråd tar til etterretning at det ikke er samsvar mellom antall prester med fritak fra boplikten og krav om antall boliger Bodø kommune plikter å holde.

19 2. Med bakgrunn i antall fritak fra boplikten, plikter Bodø kommune å holde tre presteboliger i Bodø sentrum. Sør-Hålogaland bispedømmeråd kan med hjemmel i 33 i Kirkeloven, dersom det skulle være behov for det, pålegge Bodø kommune å holde flere boliger. Men et slikt pålegg skal være forutsigbart og nye egnet bolig skal skaffes i samhandling med Bodø kommune. Slik bolig skal fremlegges Sør-Hålogaland bispedømmeråd for godkjenning Vurderinger Bispedømmerådets vedtak gir kommunen mulighet til å redusere antall presteboliger til reelt behov. Tidligere er presteboligen på Tverlandet solgt, mens boligen i Torvgata 16 er omdisponert til Psykiatrisk dagsenter. Kommunen plikter å holde tre boliger i sentrum. Dette kan ivaretas ved å beholde presteboligene i Breivika, Grønnåsen og Stadiontunet. Boligene i Skiviklia og i Greisdalslia kan avhendes. Boligen i Greisdalslia bebos i dag av en prest, mens boligen i Skiviklia er ubebodd. Kommunen har mottatt forespørsel fra beboer i Greisdalslia om kjøp. Administrasjon har hittil avvist salg inntil forpliktelsene ovenfor bispedømmerådet er avklart. Salg av boliger skjer i utgangspunkt i et fritt marked til høystbydende. Formannskapet vedtok dog i PS 06/8 og PS 07/12 at boliger kan avhendes direkte til markedsverdi. Konklusjon og anbefaling Det anbefales at boligene i Skiviklia og Greisdalslia fristilles som prestebolig og inngår som en del av kommunens øvrige utleieboliger. Kommunen beholder presteboligene i Breivika, Grønnåsen og Stadionparken. Kirkevergen forvalter presteboligene på vegne av kommunen. Dagens beboere av boligene i Greisdalslia gis fortrinnsrett til overdragelse av eiendommen til antatt markedspris. Markedspris fastsettes gjennom bruk av ekstern takstmann. Hvis overdragelse ikke er aktuelt fortsetter gjeldende leieforhold i henhold til inngåtte avtaler. Sør-Hålogaland bispedømmeråd kan med hjemmel i 33 i Kirkeloven, dersom det skulle være behov for det, pålegge Bodø kommune å holde flere boliger. Men et slikt pålegg skal være forutsigbart og nye egnet bolig skal skaffes i samhandling med Bodø kommune. Slik bolig skal fremlegges Sør-Hålogaland bispedømmeråd for godkjenning. Forslag til vedtak 1. Bispedømmerådets vedtak i sak SBDR-024/08 tas til etterretning. 2. Boligene i Skiviklia og Greidsalslia fristilles som prestebolig. 3. Dagens leietaker i Greisdalslia gis forkjøpsrett til antatt markedspris. Hvis overdragelse ikke er aktuelt fortsetter gjeldende leieforhold i henhold til inngåtte avtaler. Salg vurderes i så fall ved opphør av leieforhold. 4. Forvaltning av bolig i Skiviklia skjer fremover i regi av kommunen og inkluderes i kommunens øvrige utleieboliger. 5. Salgsinntekter godskrives boligfond. Svein Blix Rådmann Thor-Arne Tobiassen Eiendomssjef

20

21 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 07/ Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet Bystyret Bodøsjøen skole - lokaler for fysisk aktivitet, kroppsøving og trening Sammendrag Det vises til bystyrets vedtak i sak 08/39, : 2. Fasiliteter for fysisk aktivitet og idrett utredes som eget prosjekt der følgende framkommer: Kostnadsforskjellen mellom flerbruks idrettshall og konvensjonell gymnastikksal Muligheter for finansiering ved eksterne midler Samarbeid med andre interessenter Man tar sikte på at fasiliteter for fysisk aktivitet og idrett ferdigstilles samtidig som skolebygget. Prosjektet fremmes for bystyret som egen sak vår I formannskapsmøte , ble saken utsatt med følgende vedtak. Saken sendes tilbake til administrasjonen. Før saken kommer tilbake til politisk behandling skal det: I samarbeid med eksterne aktører, IK Grand, BHK, utbyggere i Bodøsjøen, og lignende utarbeides forslag på alternative løsninger. vurderes ulike finansieringsmåter. Saken fremmes for bystyret i sept Administrasjonen har etter beste evne sett på alternativer som a) kan få ned behovet for investeringer, og b) kan redusere utgiftene til drift. De tall som har framkommet fra Grand Bodø v/magne Risvik har et direkte investeringsbehov på kr. 15 mill, et årlig driftstilskudd på ca kr og forskuttering av spillemidler på ca kr. 15 mill. I denne saken framlegges kostnader for investering og drift av gymnastikksal og idrettshall. I anbefalingen framkommer at idrettshall samlet sett framstår som det beste alternativet, men med den store forskjellen i investeringsbehov samt usikkerhet om finansiering og framdrift som avgjørende argument, anbefales det å bygge gymnastikksal i tilknytning til skolen. Saksopplysninger Innhold og romprogram gymnastikksal: Gymnastikksal tenkes bygd som et frittstående bygg på skoletomta, plassert i vest mot Toppseilveien.

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2011 56085/2011 2011/7146 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/129 Formannskapet 12.10.2011 Bystyret 27.10.2011 Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017

Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017 STAVANGER KOMMUNE Notat Til: Kopi til: Fra: Gruppelederne Ordfører Rådmannen Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017 REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-13/11608-13 78953/13

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 21.02.2014, kl 09:00 Sted: Næringsbygget 1. etg., møterom Tundra Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer