BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00"

Transkript

1 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Kl Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat ved Vibeke Nikolaisen telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Kl Orientering : Samerettsutvalget ved Harald Rundhaug - Statskog Etter lunsj: Budsjett 2009 Saksliste

2 Saksnr Innhold PS 08/133 Skjerstad bygningsstiftelse. Årsregnskap 2007 PS 08/134 Søknad om midler fra Bertnesdagan PS 08/135 Økonomisk støtte til TV-aksjonen Blå Kors 2008 PS 08/136 PS 08/137 PS 08/138 PS 08/139 PS 08/140 PS 08/141 Presteboliger i Bodø kommune Bodøsjøen skole - lokaler for fysisk aktivitet, kroppsøving og trening - endret saksframlegg etter formannskapets behandling Kommunal overtakelse av Rensåsen barnehage Utvidelse av skjenkearealet i Select Service Partner Bodø lufthavn Tertialrapport 2/2008 med budsjettregulering Spuntkai Molorota - Sjøgata 1. Tilleggsfinansiering. PS 08/142 Konkurranseutsetting av fergesambandene Bodø - Værøy - Røst, Bodø - Moskenes PS 08/143 Bodø kirkelige fellesråd.ny hovedtariffavtale Konsekvenser for 2008 PS 08/144 PS 08/145 PS 08/146 RS 08/20 PS 08/147 PS 08/148 PS 08/149 PS 08/150 Bodin kirkegård, Øvrebø. Opparbeidelse av nye områder for gravlegging Omgjøring av lån - Misvær idrettslag Referatsaker Høringsuttalelse, klimamelding, Nordland fylkeskommune Samordning av utdanningstilbudet i videregående skoler - uttalelse fra Bodø kommune Regional finale MGP 2009 Bodøs deltakelse Sjøgata 41, 43, 45, 47 utbyggingsavtale (ny behandling) Kjøp av en kommunal gjennomgangsbolig i borettslag for en klient. Unntatt. Offentlighet Bodø, 24. september 2008 Odd-Tore Fygle ordfører Linda K Storjord formannskapssekretær

3 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 08/133 Formannskapet Skjerstad bygningsstiftelse. Årsregnskap 2007 Sammendrag Vedlagt følger Årsregnskap 2007 for Skjerstad bygningsstiftelse. Etter stiftelsens vedtekter skal regnskapet legges frem for Bodø formannskapt til orientering. Regnskap 2007 viser at Skjerstad bygningsstiftelse har et underskudd på nærmere 1,2 mill kr og selskapets grunnkapital er ikke intakt. Det forutsettes at ny taksering av bygningsmassen vil vise at de reelle verdiene i selskapet er tilstede selv om grunnkapitalen ikke er intakt. Saksopplysninger Skjerstad bygningsstiftelse er registrert som en næringsdrivende stiftelse og behandles som et skattepliktig selskap. Selskapets grunnkapital er kr Bodø kommune (og tidligere Skjerstad kommune) har gitt kommunal garanti til Skjerstad bygningsstiftelse for følgende 3 lån: Sparebank1 NN pr kr Sparebank1 NN pr kr Kommunalbanken kr Underskuddet i 2007 er et resultat av vedlikeholdsutgifter som er karakterisert som driftsutgifter. Det har ikke vært iverksatt husleieøkning i Vurderinger Det forutsettes at den virkelige verdien av bygningsmassen oppveier forskjellen mellom selskapets egenkapital og fastsatt grunnkapital. Konklusjon og anbefaling På denne bakgrunn anbefales følgende Forslag til vedtak Bodø formannskap tar Årsregnskap 2007 for Skjerstad bygningsstiftelse til orientering. Saksbehandler: Edel Stemland Svein Blix rådmann Karin Bjune Sveen økonomisjef Trykt vedlegg: Resultat - og balanseregnskap 2007, revisjonsberetning, styrets årsberetning Utrykt vedlegg: Noteopplysninger

4 SKJERSTAD BYGNINGSSTIFTELSE Resultatregnskap for 2007 Note Driftsinntekter og driftskostnader Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter d Lønn, arbeidsg.avg., og andre personalkostna er d Andre kjøp, tilvirkn., salgs og administrasjonskostna er Ordinære avskrivninger Tap på fordringer Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Rentekostnader Resultat finansposter Ordinært resultat før skattekostnad ( ) ( ) ( ) ( ) Skattekostnad på ordinært resultat Årets resultat ( ) ( ) Oppskrivninger og overføringer Overført egenkapital Udekket underskudd Sum oppskrivn inger og overføringer

5 SKJERSTAD BYGNINGSSTIFTELSE Balanse pr. 31. desember 2007 Note Eiendeler Anleggsmidler Bygninger Tomter Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer delkredereavsetning Andre fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Grunnkapital Overkursfond Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Pantelån Annen langsiktiggjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig arb.g.avg. og skattetrekk Skyldig lønn og feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Pantstillelser Misvær, 'I afl0'6 i^a c=m t ln Ivar ndreassen Unn In er Hagane Jan T. Wiliumsen Monica J ansen Anna Joh en 9 styreleder Manna n4nais. Tidslevol li lc^ii j ^^ ^VJ ^ wv^ L,'^ tvo,,

6 SKJERSTAD BYGNINGSSTIFTELSE Noter til resultatregnskap og balanse for 2007 Note 1 - Endring av regnskapsprinsipper innførte stiftelsen nye regnskapsprinsipper henhold i r til reg n skapsloven av egnskapsski kk. Årsoppgjøret er satt opp i samsvar med ny lov og g od Note 2 - Sammenslåing av stiftelser 1. januar 2006 ble stiftelsen Furumoen Eldreboliger slått sammen med Skjerstad Bygningsstiftelse. Note 3 - Ansatte Stiftelsen har i 2007 hatt 1 fast ansatt i 50% stilling. I tillegg er det leid inn tilsvarende ca. 213 stilling i forbindelse med vedlikehold. Note 4 - Lønn og honorarer Fra og med 2002 har stiftelsen overtatt arbeidsgiveransvar for daglig leder i 50% stilling. Bodø kommune har i 2007 betalt et lønnstilskud d d på kr Lønn Arbeidsgiveravgift Annen personalkostnad I møtegodtgjørelse til styret er det i 2007 utbetalt kr I revisjon er det i 2007 kostnadsført totalt kr ,-. Alt gjelder revisjon. lån eller sikkerhetsstillelser til ledende personer i stiftelsen. Det er i 2007 ikke gitt Bygninger Note 5 - Anleggsmidler Anskaffelskost Oppskriving i Tilgang i siste år Avgang i Avgang i Samlede av -og nedskrivninger Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Note 6 - Likvider Herav er bankinnskudd kr sperret som sikkerhet for skattetrekk. Skyldig pr kr

7 Note 7 - Pantstillelser Panthaver Restgjeld Sparebanken Nord-Norge Husbanken Totalt Som sikkerhet er eiendommer til en bokført verdi av kr stillet i pant. Note 8 - Skatter Spesifikasjon av forskjeller mellom regnskapsmessig resultat før skattekostnad og skattepliktig nettoinntekt ( ) Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Framførbart underskudd _ Skattepliktig inntekt 0 Spesifikasjon av midlertidige forskjeller, underskudd til framføring og beregning av utsatt skatt Midlertidige forskjeller knyttet til: Omløpsmidler Anleggsmidler Gevinst- og tapskonto Kortsiktig gjeld Skattem. Framførbart underskudd Sum midlertidige forskjeller (64.477) (16.362) Utsatt skattefordel på kr er ikke balanseført Endring (58.150) (6.327) ( ) (7.702) ) ( Note 9 - Annen kortsiktig gjeld Konto 2950 Påløpt rente Sum annen kortsiktig gjeld

8 SKJERSTAD BYGNINGSSTIFTELSE SANDKOLLEN 8100 MISVÆR STYRETS BERETNING FOR 2007 Skjerstad bygningsstiftelse ble etablert I. juli 1992 etter vedtak i Skjerstad kommunestyre, med formål å eie og forvalte bygningsmasse tilført stiftelsen fra kommunen er stiftelsens 16. driftsår. Styret har bestått av: Unn-Inger Hagene 8100 Misvær styreleder J n T W il lumsen 8102 Skjerstad medlem a. Anna Johnsen 8103 Breivik medlem I ar Andreassen 8100 Misvær medlem v Monica Johansen 8100 Misvær medlem- valgt av leietakerne Ingolf Bergquist Ingrid Lien Sven-Ake Hagen Unn K. Moen 8100 Misvær varamedlem 8100 Misvær varamedlem 8100 Misvær varamedlem 8100 Misvær Varamedlem - valgt av leietakerne Stiftelsens grunnkapital er kr DRIFTEN' o behandlet 12 saker. Stiftelsens styre har i 2007 avholdt 2 styre møter Til drift og vedlikehold av leiligheter er det utgiftsført kr mot budsjettert kr.120,000. il Til oppussing er det utgo iftsført ola fæt under tbudsjett variabel Ønn4m d kr mot budsjett utføring av oppussing og kr flere år hatt dårlig vedlikehold av sine bygninger. En Skjerstad Bygningsstiftelse har gj ennom rapport som ble utarbeidet i 2004 viste at det var stort behov for opprustning av bygningsmassen både utvendig og innvendig. akvedtok d styret i 2005 å ta opp lån ppå Etter en prioriteringsliste på hovedsakelig utvendige kr ble det tatt opp et lån på kr. kjøkken. Det er igangsat kommunal en del leiligheter også innvendig, i hovedsak bad og 0J garanti for begge lån. Ikke alle lånemidler ble benyttet i 2007, og renoveringsarbeidet fortsetter i Leieinntektene for 2007 var på kr , mot budsjettert beløp på kr var leieinntekten på kr Det er ikke foretatt regulering av husleien i 2007, bortsett fra de leiligheter der det er installert bredbånd Det har vært bra utleie i året og det har vært lite skifte av leieboere. Det er i gjennomsnitt en leilighet ledig til enhver tid

9 ADMINISTRASJON: i OO ASo g har Skjerstad Bygningsstiftelse kjøper administrative tjenester av Skjerstad der V kontor på Sandkollen. Hanna Støvset Tidslevold er ansatt som daglig EIENDELER: Skjerstad bygningsstiftelse eier følgende Gnr/Bnr 212/38 212/ _226/58 226/ /139 -_ 235/ /11 235/54 235/54 leiegårder: Bygnin Fire xshus i Misvær En x 2letlighetshus tmisvær E n x2leilighetshusimisvær To x 3 leilighetshus i]viisvær Verdi i kroner lisvær Tg 3leilighets^ -v _ En 2letlighetshusSkjersta - d _ hetshus kjrstad En x 2leilig 391 _ To 4leilighetshus Sklerstad En x 21eilighetshus Skjerstad Den bokførte verdien på stiftelsens eiendeler pr er kr Eiendommen gnr 235 bnr 11 er ikke stilt i pant for opptatte lån til stiftelsen. ØKONOMI Resultatet for 2007 viser et underskudd på kr , mot budsjettert Dia alt oppussingsarbeid som er gjort i å ret regnes som vedliebhol drdtt gl ikke det oppunder uddet. a bygningsmassen, så er alle kostnader utgiftø, og oppussingsarbeidet er finansiert med låneopptak- Skjerstad Bygningsstiftelse mottok et lønnstilskudd på kr fra Bodø kommune. Stiftelsens langsiktige lånegjeld utgjorde ved årsskiftet kr mot kr i Den kortsiktige gjelda var på kr mot kr året Ø.. Situasjonen med leietakere For å få inn utestående fordringer benyttes Kreditorforeningen årene, men det var nødvendig å utgiftsføre tap som ikke betaler husleie er blitt bedre de siste på fordringer på kr i Enkelte leietakere er sein å betale inn husleie, og det er nødvendig med aktiv oppfølging. Rentekostnadene utgjorde for i Dette skyldes både kr mot kr rentestigning og økt låneopptak. til sammen kr For 2007 utgjør avskrivningene Utbetalinger til stiftelsens styremedlemmer er utgiftsført med til sammen kr gjelder Til revisor ALFA Revisjon A/S er det i 2007 kostnadsfort i alt kr Beløpet revisjon. Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets årsskiftet. oppfatning for resultatet i 2007 og den økonomiske stillingfm^i tilfredsstillende uttrykk t. og Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Stiftelsens eiendeler og gj eld, resultat.

10 Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som kan ha betydning for stiftelsens resultat og stilling. De store underskudd de to siste år har ført til en betydelig nedgang i egenkapitalen, og er nede i kr Dette betyr at en floke kan fortsette med yttertiger Arbe d e gang f meåd r få apitalen blir bru opp. låneopptak, noe som vil føre en ny verdsetting bygningsmassen or å få et rett r egnskapsmessig bilde av stiftelsens Det er ingenting i stiftelsens øvrige drift som tilsier en forverret økonomiverdier. Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. ARBEIDSMILJØ Styret anser arbeidsmiljøet i bedriften som tilfredsstillende og har ikke iverksatt spesie lle tiltak på dette området. YTREMILJØ Stiftelsen driver Ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. LIKESTILLING Bedriften har 1 fast tilsatte hvorav 1 er kvinne. Styret har 5 medlemmer hvorav 3 i 2007 var kvinner. Bedriften har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak i forhold til likestilling. Misvær 1.juli 2008 Unn Inger Hagane styreleder jan Willumsen medlem Ivar Andreassen medlem kri HØ Støvset Tidslevold daglig leder

11 Alfa Revisjon AS Til styret i Skjerstad Bygningsstiftelse REVISJONSBERETNING FOR 2007 Vi har revidert årsregnskapet for Skjerstad Bygningsstiftelse for regnskapsåret 2007, som viser et underskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets økonomiske stilling 31. desember 2007 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge. ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter Registrert revisor Bjarne Lorentzen Statsautorisert revisor/siviløkonom Merete Tvervik Medlem i Den norske Revisorforening Alfa Revisjon AS, Postboks 267, 8001 Bodø. Revisornr./Foretaksnr.: MVA

12 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 08/134 Formannskapet Søknad om midler til Bertnesdagan Sammendrag Bertnesdagan er 25 år. Hovedtema i jubileumsåret er folkehelse. Kostnadsoverslaget viser en utgift på kr i forbindelse med dette tema. Saksopplysninger Bertnesdagan flagger folkehelse i jubileumsåret og i dagene sept 2008 blir det fokus på utvalgte problemstillinger i forbindelse med dette tema. Det er etablert et nært samarbeid med Bodø kommune, Nordland Fylkeskommune, Høgskolen i Bodø og en rekke private og offentlige organisasjoner. Målet er å gjøre Bodø til en friskere og mer attraktiv by. Bertnesdagan ber fylkeskommunen, fylkesmannen og Bodø kommune om å gå sammen om denne støtten. Det har tatt noe tid å få avklart hva fylkesmannen kan bidra med. Av forskjellige årsaker er folkehelsemidlene i Statens Hus brukt opp. Folkehelseavdelingen i Nordland Fylkeskommune har dermed foreslått at beløpet deler på to, og at Bodø kommune og Nordland Fylkeskommune bevilger kr ,- hver. Vurderinger Bertnesdagan har opptil besøkende i løpet av denne helga. Offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner får dermed en unik mulighet til å møte folk direkte for å spre informasjon. Bodø kommune (Aktiv Hverdag, Helsestasjon for eldre m.fl) Salten Friluftsråd, Statens vegvesen, Høgskolen i Bodø og Nasjonalforeningen for folkehelse m.fl vil ha et felles telt Folkehelse i Bodø. Kulturkontoret har tidligere år bevilget midler til Bertnesdagan og kan bidra med kr også i år. En vil foreslå at resten, kr ,-, bevilges fra formannskapets disposisjonskonto. Konklusjon og anbefaling Bodø kommune bør være med å bidra slik at Bertnesdagan i jubileumsåret blir vellykket med folkehelse som tema. Rådmannen vil anbefale at kommunen bevilger kr ,- under forutsetning av at Nordland Fylkeskommune bevilger samme beløp.

13 Forslag til vedtak Bodø kommune bevilger kr ,- til Bertnesdagan 2008 med folkehelse som tema. Dette under forutsetning av at Nordland Fylkeskommune bevilger samme beløp. Beløpet finansieres på følgende måte: Kulturkontoret kr (post ) Formannskapets disposisjonskonto kr Saksbehandler: Tom Solli Svein Blix rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Trykt vedlegg: Søknad fra Innstranden Idrettslag/Bertnesdagan 2008

14 Bodø Kommune Folkehelsepros j ektet v/koordinator Tom Berger Solli --- ^.} 1 5.r.r. 1;k.knft^ ti.:w^j,en ^ G^^ ^fly(-l Dato, - Til arkivering bk For gjennomføring av Bertnesdagans hovedtema i jubileumsåret - FOLKEHELSE - er det helt avgjørende at vi kan ha i bunnen nødvendig finansiering. Tilskuddsbehovet for prosjektgjennomføringen ligger på kr ,00. Vi søker derfor om støtte fra offentlige instanser med folkehelseansvar for dette beløpet. Beløpet framkommer slik: Temateltleie Riggekostnader Utgifter strøm Annonsekostnader Publikasjoner Premiering Vakthold (døgnbasert) Diverse kostnader kr kr Bertnesdagan ber Folkehelseavdelingen i Bodø kommune trekke inn folkehelsemiljøene i fylkeskommunen og hos fylkesmannen for gjerne å gå sammen om denne støtte. Mørkved, Med hilsen Innstrandens idrettslag / Bertnesdagan 2008 Øystein Breivik Bjørn Richard Monssen -daglig leder- leder Bertnesdagan Mail: adm iil.no Mail: brm e,ntk.no Tlf: Tlf: Kopi til: Nordland Fylke, Folkehelseenheten Fylkesmannen i Nordland, Folkehelseenheten

15 Bertnesdagan flagger folkehelse! Bertnesdagan er 25 år i år - 25år i Innstrandens idrettslags og bydelens tjeneste. Innstrandens idrettslag har som visjon å skape aktivitetesglede for alle. Hva er da mer naturlig enn å feire 25 aktive år med folkehelse som tema for den folkefesten Bertnesdagan er og skal være. Profilering Temaet som velges for Bertriesdagan skal synes. Bertnesdagan har opptil besøkende i løpet av en helg. Organisasjoner som jobber med folkehelse får derfor en unik mulighet til å møte folk direkte for å spre informasjon og endre holdninger. I tillegg vil avisoppslag og annonsering i forkant av arrangementet profilere bidragsyterne og hovedtemaet bredt. Som eksempel på det siste, vil det bli kjørt en tautrekkingskonkurranse i samarbeid med Avisa Nordland i forkant av arrangementet. Her vil bedrifter og organisasjoner utfordres til å delta. Målet med dette er å sette fokus på aktivitetsglede i hverdagen på positiv og morsom måte. Et aktivt Bertnesdagan Under selve arrangementet vil det legges opp til flere aktiviteter. Aktivitetene skal formidle temaet på en positiv og lystbetont måte. Foreløpig er det lagt opp til stasjoner på festivalområdet for sjekk av form, tautrekkingtumering, skoler som presenterer og lærer bort tradisjonelle leker, hinderløype, sykkelaktivitet, presentasjon av STlmuli-prosjektet og Freskt Bodø. I tillegg vil attføringsarbeidet i Bodø Industri bli presentert. Er vi heldige, får vi nyåpning av en turrunde med utgangspunkt i festivalområdet. Samarbeid om Bertnesdagan Med bakgrunn i temaet folkehelse er det etablert et nært samarbeid med Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, og Freskt Bodø. Freskt Bodø er et samarbeidsprosjekt mellom Nordland fylkeskommune, Bodø kommune, Høgskolen i Bodø og en rekke private og offentlige organisasjoner. Målet er å gjøre Bodø til en friskere og attraktiv by gjennom tiltak rettet mot arbeidsplasser, skoler, barnehager, nærmiljø og infrastruktur. I tillegg er det etablert et samarbeid med Bodø Industri, Statens Vegvesen, Trygg Trafikk, Bodø Energi, Støver skole og Mørkvedmarka skole.

16 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 08/3697 X03 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/135 Formannskapet Økonomisk støtte til TV-aksjonen Blå Kors 2008 Sammendrag Formannskapet anmodes om å bevilge midler til arbeidet i kommunekomiteen for årets TV-aksjon, samt et beløp i gave til aksjonen. Saksopplysninger Det er Blå Kors som er tildelt NRK s tv-aksjon for TV-aksjonen er landets største nasjonale dugnad, og arrangeres i år for 35. gang. Innsamlingsdagen er 19. oktober. Aksjonen er bygd opp på tradisjonelt vis, med fylkesaksjonsleder, fylkesaksjonskomite, kommunekomite, rodeledere og bøssebærere. Fylkesaksjonskomiteen ledes av fylkesordfører Mariette Korsrud, og Truls Andersen og Marianne Kvig er engasjert som fylkesaksjonsledere i Nordland. Årets kommunekomite består av følgende personer: Bernt Aanonsen Bodø formannskap Marianne Øien HS-komiteen Randi Angelsen Nordlandssykehuset Vigdis Larsen Den norske kirke Svenn Fagerheim Lions Bodø Bernt Aanonsen er oppnevnt som leder, og Anne-Marie Aune ivaretar sekretariatsoppgavene sammen med Torill Kristiansen. Blå Kors har et landsomfattende nettverk som hjelper rusmisbrukere og deres pårørende til et bedre liv. Blå Kors driver 34 virksomheter i 12 fylker, i tillegg til å drive forebyggende og holdningsskapende arbeid. Temaet for årets aksjon er barn og unge som rammes av voksnes rusmisbruk. De innsamlede midlene skal gå til prosjekter både i Norge og Ukraina, Brasil, Lesotho og India. Mange barn som vokser opp i familier med rusmisbruk får ikke tilstrekkelig omsorg, og må ta på seg de voksnes oppgaver og ansvar. TV-aksjonen Blå Kors skal sørge for at flere av disse barna blir sett og får barndommen sin tilbake. Vurderinger Formannskapet bevilget i fjor kr til arbeidet som skal utføres i kommunekomiteen, samt 1 kr pr innbygger i gave til tv-aksjonen. Gavebeløpet til aksjonen er vedtatt bevilget også i framtidige år, jf sak RS 06/34.

17 Forslag til vedtak Til disposisjon for arbeidet i kommunekomiteen får årets TV-aksjon Blå Kors 2008 bevilges kr ,- fra formannskapets disposisjonskonto. Fra samme konto bevilges kr ,- i gave til TV-aksjonen Blå Kors Svein Blix rådmann Saksbehandler: Anne-Marie Aune

18 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 08/ Saksnummer Utvalg Møtedato 08/136 Formannskapet Presteboliger i Bodø kommune Sammendrag Det anbefales at presteboligene i Skiviklia og Greisdalslia fristilles som prestebolig og inngår som en del av kommunens øvrige utleieboliger. Kommunen beholder presteboligene i Breivika, Grønnåsen og Stadionparken. Bolig i Greisdalslia anbefales solgt til dagens leietaker til antatt markedspris. Saksopplysninger Den norske Kirke har i gjennom flere generasjoner hatt bopliktsordning for sine prester. De fleste menighetsprestestillinger lyses i dag ut med boplikt. Tjenesteboligen stilles til disposisjon og boligforvalter er enten kommunen eller Opplysningsvesenets fond (OVF). De senere år har det vært en økning i antall søknader om fritak fra boplikten i Bodø. Søknadene har i hovedsak, etter en individuell vurdering, blitt innvilget av Sør-Hålogaland bispedømmeråd. Kommunene har etter 33 i Kirkeloven krav om å holde bolig når bispedømmerådet krever det. For tiden er det i Bodø 11 prestestillinger med boplikt. Ni stillinger er knyttet til kommunale boliger og to er knyttet OVF. Syv prester er gitt fritak fra boplikt og alle er knyttet til kommunale bolig. Ovenfor Bodø kommune er kravet om å holde bolig opprettholdt. Høsten 2007 tok eiendomssjefen et initiativ ovenfor bispedømmerådet for å drøfte boligsituasjonen i Bodø. Er det rimelig at kommunen har krav om å holde så mange boliger når boligene ikke benyttes til formålet. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede problemstillingen. Arbeidsgruppa bestod av stiftsdirektør Jan Kjell Johansen, domprost Ellen Vangen, stiftsleder for Presteforeningen Kristine Sandmæl, kirkeverge Jan Stavrum og eiendomssjef Thor-Arne Tobiassen. Arbeidsgruppen tok utgangspunkt i gjeldende ordning - hjelmet i Kirkeloven og nedfelt i tjenesteordning for menighetsprester. Arbeidsgruppa vurderte at det bør være en stilling i vært sokn hvor det knyttes boplikt til. Dette kan være bolig eid av kommunen eller OVF. Med bakgrunn i arbeidsgruppas vurderinger la stiftsdirektøren frem sak til behandling i Sør Hålogaland bispedømmeråd. Bispedømmerådet fatet i sak SBDR-024/08 følgende vedak: 1. Bispedømmerådet kan gi fritak fra boplikt for kommunale boliger. Sør-Hålogaland bispedømmeråd tar til etterretning at det ikke er samsvar mellom antall prester med fritak fra boplikten og krav om antall boliger Bodø kommune plikter å holde.

19 2. Med bakgrunn i antall fritak fra boplikten, plikter Bodø kommune å holde tre presteboliger i Bodø sentrum. Sør-Hålogaland bispedømmeråd kan med hjemmel i 33 i Kirkeloven, dersom det skulle være behov for det, pålegge Bodø kommune å holde flere boliger. Men et slikt pålegg skal være forutsigbart og nye egnet bolig skal skaffes i samhandling med Bodø kommune. Slik bolig skal fremlegges Sør-Hålogaland bispedømmeråd for godkjenning Vurderinger Bispedømmerådets vedtak gir kommunen mulighet til å redusere antall presteboliger til reelt behov. Tidligere er presteboligen på Tverlandet solgt, mens boligen i Torvgata 16 er omdisponert til Psykiatrisk dagsenter. Kommunen plikter å holde tre boliger i sentrum. Dette kan ivaretas ved å beholde presteboligene i Breivika, Grønnåsen og Stadiontunet. Boligene i Skiviklia og i Greisdalslia kan avhendes. Boligen i Greisdalslia bebos i dag av en prest, mens boligen i Skiviklia er ubebodd. Kommunen har mottatt forespørsel fra beboer i Greisdalslia om kjøp. Administrasjon har hittil avvist salg inntil forpliktelsene ovenfor bispedømmerådet er avklart. Salg av boliger skjer i utgangspunkt i et fritt marked til høystbydende. Formannskapet vedtok dog i PS 06/8 og PS 07/12 at boliger kan avhendes direkte til markedsverdi. Konklusjon og anbefaling Det anbefales at boligene i Skiviklia og Greisdalslia fristilles som prestebolig og inngår som en del av kommunens øvrige utleieboliger. Kommunen beholder presteboligene i Breivika, Grønnåsen og Stadionparken. Kirkevergen forvalter presteboligene på vegne av kommunen. Dagens beboere av boligene i Greisdalslia gis fortrinnsrett til overdragelse av eiendommen til antatt markedspris. Markedspris fastsettes gjennom bruk av ekstern takstmann. Hvis overdragelse ikke er aktuelt fortsetter gjeldende leieforhold i henhold til inngåtte avtaler. Sør-Hålogaland bispedømmeråd kan med hjemmel i 33 i Kirkeloven, dersom det skulle være behov for det, pålegge Bodø kommune å holde flere boliger. Men et slikt pålegg skal være forutsigbart og nye egnet bolig skal skaffes i samhandling med Bodø kommune. Slik bolig skal fremlegges Sør-Hålogaland bispedømmeråd for godkjenning. Forslag til vedtak 1. Bispedømmerådets vedtak i sak SBDR-024/08 tas til etterretning. 2. Boligene i Skiviklia og Greidsalslia fristilles som prestebolig. 3. Dagens leietaker i Greisdalslia gis forkjøpsrett til antatt markedspris. Hvis overdragelse ikke er aktuelt fortsetter gjeldende leieforhold i henhold til inngåtte avtaler. Salg vurderes i så fall ved opphør av leieforhold. 4. Forvaltning av bolig i Skiviklia skjer fremover i regi av kommunen og inkluderes i kommunens øvrige utleieboliger. 5. Salgsinntekter godskrives boligfond. Svein Blix Rådmann Thor-Arne Tobiassen Eiendomssjef

20

21 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 07/ Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet Bystyret Bodøsjøen skole - lokaler for fysisk aktivitet, kroppsøving og trening Sammendrag Det vises til bystyrets vedtak i sak 08/39, : 2. Fasiliteter for fysisk aktivitet og idrett utredes som eget prosjekt der følgende framkommer: Kostnadsforskjellen mellom flerbruks idrettshall og konvensjonell gymnastikksal Muligheter for finansiering ved eksterne midler Samarbeid med andre interessenter Man tar sikte på at fasiliteter for fysisk aktivitet og idrett ferdigstilles samtidig som skolebygget. Prosjektet fremmes for bystyret som egen sak vår I formannskapsmøte , ble saken utsatt med følgende vedtak. Saken sendes tilbake til administrasjonen. Før saken kommer tilbake til politisk behandling skal det: I samarbeid med eksterne aktører, IK Grand, BHK, utbyggere i Bodøsjøen, og lignende utarbeides forslag på alternative løsninger. vurderes ulike finansieringsmåter. Saken fremmes for bystyret i sept Administrasjonen har etter beste evne sett på alternativer som a) kan få ned behovet for investeringer, og b) kan redusere utgiftene til drift. De tall som har framkommet fra Grand Bodø v/magne Risvik har et direkte investeringsbehov på kr. 15 mill, et årlig driftstilskudd på ca kr og forskuttering av spillemidler på ca kr. 15 mill. I denne saken framlegges kostnader for investering og drift av gymnastikksal og idrettshall. I anbefalingen framkommer at idrettshall samlet sett framstår som det beste alternativet, men med den store forskjellen i investeringsbehov samt usikkerhet om finansiering og framdrift som avgjørende argument, anbefales det å bygge gymnastikksal i tilknytning til skolen. Saksopplysninger Innhold og romprogram gymnastikksal: Gymnastikksal tenkes bygd som et frittstående bygg på skoletomta, plassert i vest mot Toppseilveien.

Skjerstad bygningsstiftelse. Årsregnskap 2009

Skjerstad bygningsstiftelse. Årsregnskap 2009 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.09.2010 52066/2010 2010/2516 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/108 Bystyret 28.10.2010 Skjerstad bygningsstiftelse. Årsregnskap 2009 Sammendrag

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 01.09.2008 ble godkjent.

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 01.09.2008 ble godkjent. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll - offentlig Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: 10:00 15:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.09.2011 Tidspunkt: 08:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Styrets beretning 2002 Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Fondeter opprettetav JackNelson,født 14.mars 1899- død 27. februar 1977, ved

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 10.00 13.45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10.

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10. Møteinnkalling Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Anne Stein Medlem AP Ingrid Lien

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Klage på tilskudd til Studentbarnehagen

Klage på tilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.03.2012 17220/2012 2010/14920 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/54 Formannskapet 28.03.2012 Klage på tilskudd til Studentbarnehagen Sammendrag

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Team Bodø KF. Budsjett 2010

Team Bodø KF. Budsjett 2010 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61577/2009 2009/6297 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/37 Formannskapet 23.11.2009 Bystyret 10.12.2009 Team Bodø KF. Budsjett 2010

Detaljer