Nytt hovedkontor som base for offensiv satsing framover

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt hovedkontor som base for offensiv satsing framover"

Transkript

1

2 Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring 12 1C: Segmentrapportering 12 1D: Valuta 12 1E: Finansielle instrumenter 12 1F: Forvaltningslån 12 Note 2 - Utlån og garantier 12 2A: Verdsettelse - definisjoner - mislighold - sektor/næring - TBK 12 2B: Risikoklassifisering av utlån og garantier 15 2C: Tap på utlån og garantier 17 2D: Ansvarlig lånekapital 17 Note 3 - Obligasjoner 18 Note 4 - Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 18 Note 5 - Varige driftsmidler/immaterielle eiendeler 19 Note 6 - Egenkapital - Ansvarlig kapital - Kapitaldekning 19 Note 7 - Likviditetsforhold Finansiering Rentekostnader 21 7A: Restløpetid for balansepostene 22 7B: Tidsrom fram til avtalt tidspunkt for endring av rentebetingelser 22 7C: Vilkår og gjennomsnittlig rente på gjeldsposter 23 7D: Innskudd fra kunder fordelt etter sektor og næring 24 Note 8 - Finansielle derivater 24 Note 9 - Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsvalgte 24 9A: Antall ansatte/årsverk Lønn og annen godtgjørelse revisjon 24 9B: Lån og garantier til ansatte og tillitsvalgte 25 9C: Pensjoner 25 Note 10 - Skatt 26 Note 11 - Diverse opplysninger 27 11A: Bankenes Sikringsfond 27 11B: Spesifikasjon av enkelte resultatregnskapsposter 27 Kontantstrømanalyse 28 Kontrollkomitéens melding 29 Revisjonsberetning 30

3 Nytt hovedkontor som base for offensiv satsing framover Stadsbygd Sparebank flyttet hovedkontoret til Rissa sentrum rett før vi avsluttet Begivenheten ble markert med ei åpningsuke med et bredt program for alle aldersgrupper. Alle arrangementene hadde høy deltagelse og stemningen var svært god. Ombyggingen av lokalene pågikk i ca ett år. I byggeperioden har vi drevet bank som normalt, og banken vil rette en stor takk til våre kunder og ansatte for den forståelsen og tålmodigheten som ble utvist i byggeperioden. Vi retter også en stor takk til lokale håndverkere, med hovedentreprenør Petter Bakøy AS i spissen, for god gjennomføring. For banken er det viktig å være representert i kommunens sentrum, der vi nå har samlet de fleste sentrale funksjonene. Vi mener at våre lokale kunder blir best tjent med at vi øker vår slagkraft ved at vi nå har samlet alle fagmiljøene under ett og samme tak. I dag er banken mer enn bare bank, vi er et finanshus med tjenester innen mange områder. Selv om bankens hovedkontor har flyttet til Rissa, vil alle kundene få det samme eller et bedret tjenestetilbud. Det er fortsatt fullverdige banktjenester både i Stadsbygd og Leksvik. Stadsbygd Sparebank vil fortsatt være en bank med komplette kassetjenester på alle våre tre kontorer. I tillegg utvikler vi i samarbeid med Terra-Gruppen elektroniske betalingsformidlingstjenester, og apper til moderne mobiltelefoner er introdusert. Konkurransen i det norske bankmarkedet er sterk, men Stadsbygd Sparebank hevder seg godt. I likhet med de øvrige bankene i Terra-Gruppen deltok vi i kundetilfredshetsundersøkelsen til BI Norsk kundebarometer. Vi fikk en score på 81, som er bedre enn gjennomsnittet for Terra-bankene, og langt bedre enn alle de store bankene i det norske markedet. Dette tar vi som et tegn på at vår filosofi med høy personlig servicegrad og nærhet til våre kunder er riktig vei å gå. Samtidig er det helt avgjørende for bankens framtid, at vi endrer oss i takt med stadig sterkere konkurranse og økte myndighetskrav. Banken har vært, og skal fortsatt være, en viktig bidragsyter for å bygge gode lokalmiljøer. Dette skjer blant annet gjennom omfattende støtte til lokale lag, organisasjoner og arrange menter. I tillegg vil vi fortsatt bidra til å skape og utvikle lokale bedrifter som igjen vil bety lønnsomme lokale arbeidsplasser. Hilsen Ola Setsaas Banksjef 3

4 nøkkeltall Resultatutvikling (beløp i tusen kr og % av GFK) Beløp % Beløp % Beløp % Beløp % Beløp % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter , , , , ,18 Netto andre driftsinntekter , , , , ,35 Sum driftskostnader , , , , ,71 Driftsresultat før tap og nedskrivninger , , , , ,81 Tap på utlån, garantier m.v , , , , ,35 Nedskr./rev. nedskr. og gev./tap på anl.m ,01 0 0, ,05 0 0,00-2 0,00 Driftsresultat før skatt , , , , ,47 Skatt på ordinært resultat , , , , ,15 Resultat av ordinær drift etter skatt , , , , ,32 Balanseutvikling (beløp i tusen kr ) Brutto utlån til kunder Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Netto utlån til kunder Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjoner Egenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) Innskuddsdekning (i %) 81,28 % 74,98 % 78,10 % 71,31 % 72,80 % Brutto utlån til kunder i % av innskudd fra kunder 123,03 % 133,37 % 128,04 % 140,23 % 137,36 % Utlån formidlet via Terra Boligkreditt Nøkkeltall Utvikling siste 12 måneder Forvaltningskapital 8 % 9 % 3 % 11 % 17 % Brutto utlån til kunder 6 % 10 % 3 % 11 % 10 % Innskudd fra kunder 15 % 5 % 13 % 9 % 42 % Soliditet Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Ren kjernekapitaldekning (%) 13,09 % 12,59 % 12,76 % 12,10 % 13,54 % Kjernekapitaldekning (%) 15,39 % 15,07 % 15,50 % 14,98 % 13,54 % Kapitaldekning (%) 17,23 % 17,25 % 18,24 % 18,05 % 16,27 % Andre nøkkeltall Kostnadsprosent, ekskl kursgevinster/-tap 56,58 % 55,85 % 49,41 % 58,32 % 64,17 % Kostnadsprosent, inkl kursgevinster/-tap 52,91 % 57,62 % 49,06 % 57,19 % 67,80 % Egenkapitalrentabilitet før skatt 13,49 % 11,65 % 11,66 % 6,28 % 6,26 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 9,71 % 8,09 % 8,38 % 4,21 % 4,31 % Totalkapitalrentabilitet før skatt 0,96 % 0,82 % 0,81 % 0,43 % 0,47 % Totalkapitalrentabilitet etter skatt 0,69 % 0,57 % 0,58 % 0,29 % 0,32 % Brutto misligh. eng. i % av brutto utlån til kunder 0,18 % 0,34 % 0,47 % 0,29 % 0,75 % Brutto tapsuts. eng. i % av brutto utlån til kunder 1,89 % 0,32 % 0,03 % 1,59 % 0,26 % Tapsprosent utlån (tap på utlån i % av brutto utlån) 0,39 % 0,26 % 0,73 % 0,82 % 0,39 % Antall årsverk (pr ) 23,4 22,0 23,7 22,4 21,5 4

5 Årsberetning 2012 Generelle kommentarer Verdensøkonomien samlet sett hadde en BNP vekst på 3,3 prosent i Veksten i industrilandene ble derimot kun på 1,2 prosent, mens de framvoksende økonomiene hadde en vekst på omtrent 5,4 prosent. I 2012 ble mye av usikkerhetene knyttet til eurosonen dempet. Dette gjennom ulike tiltak fra den europeiske sentralbanken. Uroen i Midt-Østen har fortsatt, men uten større konsekvenser for oljeprisen. Aktiviteten i Kina har bremset, men man fikk ingen hard landing i I USA ble farten i økonomien dempet på grunn av usikkerheten knyttet til finanspolitikken. Norsk økonomi var i 2012 preget av solid vekst, godt hjulpet av høy investeringsaktivitet i våre energinæringer og i bygg og anlegg. Sysselsettingen steg og arbeidsledigheten holdt seg på langt lavere nivåer enn i våre naboland. Finansnæringen fikk et godt år, godt hjulpet av små tap i bankene og lave skadeprosenter i skadeforsikring. Norges Bank vurderer det slik at risikoen i det norske finanssystemet samlet sett er noe redusert i løpet av året. Sentralbanken senket sin styringsrente, foliorenten, fra 1,75 prosent til 1,5 prosent ved sitt rentemøte i mars. Pengemarkedsrentene falt med et helt prosentpoeng gjennom året til i underkant av 2 prosent. Kredittmarkedene, som tidvis var turbulente, endte året med ganske normale marginer for de fleste kredittyper. Fra 1. januar til årets slutt steg Oslo Børs med sterke 16 prosent. Boligprisene økte i alle deler av landet, med sterkest vekst i de mest populære byene. Prisveksten ble 7,7 prosent for året sett under ett, sammenlignet med fjoråret. Kredittveksten lå gjennom store deler av fjoråret på om lag 7 prosent. Husholdningenes lånevekst var stabil, mens bedriftenes låneetterspørsel gradvis tok seg opp gjennom fjoråret. Konsumprisveksten var relativt lave 0,8 prosent i 2012, dette til tross for at lønnsveksten trolig havnet på i overkant av 4 prosent. Til tross for god vekst i kjøpekraften, nedgang i rentenivåene og stigende boligpriser, holdt spareraten til husholdningene seg høy gjennom fjoråret. Deres innskudd i bank økte markant. Lokale forhold Det lokale næringslivet kan vise til en rimelig bra utvikling det siste året, men lokale bedrifter på Fosen skaper langt færre nye arbeidsplasser enn Trondheim og omkringliggende kommuner. Vi ser nå at boligbyggingen viser en noe mer positiv utvikling, og at etterspørselen etter blant annet leiligheter i Rissa er økende. Leilighetskomplekset på Langsand park med 22 leiligheter ble fullført i Rissa Eiendom AS startet i 2012 salget av 42 leiligheter i tre blokker i Rissa sentrum. Det er viktig at Rissa og Leksvik kommuner legger til rette for økt boligbygging, som er nødvendig for å øke antall innbyggere på sikt. Flere av bankens kunder er aktive innen boligbygging/rehabilitering i Trondheim. I industrien har man krevende utfordringer med hensyn til kostnadsutvikling og lønnsomhet. De siste skipene som er levert fra Bergen Group Fosen viser at man har høy kompetanse, men at man samtidig har lønnsomhetsutfordringer. God drift ved verftet er meget viktig for Rissa og for Fosen som region. ITAB Industrier AS viser lønn somhet for sine butikkinnredningssystemer, men opererer i et marked preget av hard konkur ranse. I Leksvik jobbes det godt med omstilling og tilrettelegging for å skape nye arbeidsplasser. Samarbeidet i Leksvik og Rissa Industriforening er godt, og viktig, for vår region. For lokalsamfunnene er det helt avgjørende at bedriftene kan omstille seg, og vise til gode økonomiske resultater. Ørland ble valgt som base for ny hovedflystasjon i Dette valget er meget viktig for hele Fosen. Stadsbygd Sparebank har gått inn som deleier i Austrått Innovasjon AS, som skal legge til rette for økt verdiskapning lokalt med tanke på investeringer og framtidig drift ved flystasjonen. Det er viktig for banken å bidra med kapital på denne måten. Innenfor landbruket har satsningsviljen vært bra de siste årene. Det er oppført moderne driftsbygninger med tanke på melkeproduksjon, kylling og kalkun. Dette viser en positiv endringsvilje i næringen, noe som lover godt for framtiden. Innen kultur og idrett er det høy aktivitet i kommunen. Banken bidrar med sponsoravtaler til lag og foreninger i hele Rissa kommune, og vi vil satse mer i Leksvik kommune framover. Innenfor idretten drives det godt arbeid på flere områder. Av enkeltutøvere sponser vi langrennsløper Kristian Tettli Rennemo fra Leksvik, som er på landslaget. På anleggssiden utføres det også et aktivt arbeid, og Stadsbygd Sparebank ønsker å bidra for å sikre utbyggingen av nye anlegg. Vi støttet byggingen av hallen i Vanvikan, og banken har gått inn som hovedsponsor med 1,0 mill. kroner i den nye idrettshallen på Stadsbygd. Flere tilbud for barn og unge vil bidra til å øke innbyggertallet lokalt på sikt. Bankens virksomhet I 2012 har banken økt forvaltningskapitalen med 188,1 mill. kroner, slik at den ved årsskiftet var på 2 417,3 mill. kroner (+8,4%). Utlånsveksten var på 6,0%, og innskuddene økte med 14,9%. Utlån formidlet via Terra Boligkreditt steg med 63,9% til 420,7 mill. kroner. Driftsresultatet for 2012 ble 16,0 mill. kroner etter skatt, som er 3,8 mill. kroner bedre enn i Underliggende bankdrift ansees av styret til å være god. Vi viser for øvrig til regnskapskommentarene hvor de enkelte postene i regnskapet er behandlet. Veksten viser at Stadsbygd Sparebank er i 5

6 en positiv utvikling innenfor sine definerte markedsområder. Dette er meget positivt i et marked preget av sterk konkurranse. Vi har god tilstrømning av nye kunder fra Rissa og Leksvik kommuner samt landet for øvrig. Dette tyder på at våre produkter, høye service grad og dyktige medarbeidere blir godt mottatt i markedet. For å opprettholde vår konkurransekraft legges det hvert år betydelige midler i videreutdanning av bankens medarbeidere. Banken tilbyr et bredt produktspekter fra Terra. Blant de viktigste er boliglån via Terra Boligkreditt, skade- og personforsikring, spareprodukter, leasing samt pensjonsprodukter (OTP) til næringslivet. Produktene er konkurransedyktige, og tilstrømningen av nye kunder innenfor privatmarked, landbruk og øvrig næringsliv er god. For Stadsbygd Sparebank er det helt avgjørende at vi har velfungerende automatiserte tjenester som NettBank, TeleBank og MobilBank. Nettbanken finner man på bankens hjemmeside Når man er pålogget NettBank, kan man også tegne egne skadeforsikringer eller sjekke egne forsikringer. Her har kunden også oversikt over sine kredittkort, fondsandeler og aksjer. Kjøp og salg av aksjer og fond kan også foretas herfra. Nye og bedre apper for smart telefoner introduseres løpende. Interessen for bruk av apper er sterkt økende. I samarbeid med Fosna-Folket, Bjugn, Ørland og Åfjord Sparebanker deler vi hvert år ut Fosen-Prisen. Fosen-Prisen består av to hovedpriser innenfor idrett og kultur, og fire talentpriser innenfor de samme områdene. Hovedprisene er hver på ,- kroner, mens hver talentpris er på ,- kroner. Prisutdelingen i 2012 ble avholdt i Bjugn og hovedprisene gikk til Paul Aksel Johansen fra Ørland og Hallvar Witzø fra Leksvik. Strategisk samarbeid Det er vår målsetning å styrke banken som en selvstendig og konkurransedyktig lokal sparebank. For å nå denne målsetningen er banken avhengig av å kunne tilby et bredt spekter av finansielle produkter og tjenester som banken ikke produserer selv. Stadsbygd Sparebank er aksjonær i Terra- Gruppen og med i Terra-alliansen sammen med 78 andre lokalbanker. Terra-Gruppens strategiske fundament er å styrke lokalbankene. Finanskonsernet Terra-Gruppen ble etablert i 1997 og er eid av 79 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker samt OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Aksjonærene i Terra-Gruppen utgjør til sammen en av Norges største finans grupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 270 milliarder kroner (inkludert Terra BoligKreditt). Selskapet besluttet i 2012 å skifte navn til Eika. Navneskiftet vil bli gjennomført i 1. kvartal En viktig allianse med høy kundelojalitet Terra og sparebankene bidrar til et viktig mangfold i finansnæringen, med lokal verdiskaping og nærhet til kundene. Lokalbankene som er tilsluttet Terra-Gruppen har totalt ca kunder og en sterk lokal tilhørighet. Både i personmarkedet og bedriftsmarkedet har bankene landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet blant fysisk betjente banker. Terrabankene har tilsammen en betydelig distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner. Kostnadseffektive og konkurransedyktige løsninger Terra-Gruppen styrker lokalbankene gjennom leveranser av kostnadseffektive tjenester og konkurransedyktige produkter og tjenester som dekker bankenes og kundenes behov. Terra Forsikring er Norges femte største forsikringsselskap, og leverer et bredt spekter skade- og personforsikringsprodukter gjennom bankene. Terra Finans og Kredittbank produserer kort- og salgspantprodukter som debet- og kredittkort, leasing og salgspantlån. Vi har en egen nettbankløsning for våre bedriftskunder. NettBank Bedrift er et moderne produkt som blant annet gjør det mulig å foreta betalinger direkte fra bedriftens regnskaps-/lønnssystem, foreta enkeltutbetalinger som registreres direkte i NettBank Bedrift samt få oppdatert bedriftens regnskapssystem med innbetalingsdata fra OCR- og Auto-/AvtaleGiro-rutinen. utvikling kundeinnskudd Mill. kroner For å bidra til utvikling av lokalsamfunnet er det en viktig del av bankens strategi å støtte frivillige lag og organisasjoner. Banken har sponsoravtaler med mange lag og foreninger i Rissa og Leksvik kommuner. For årsoppgjøret 2012 har bankens styre besluttet å dele ut kroner i gaver til allmennyttige formål, som er et viktig bidrag til økt aktivitet i Rissa og Leksvik kommuner. Stadsbygd Sparebanks Innsatspris for 2012 ble tildelt Johan Hermstad. Utvikling brutto utlån Mill. kroner

7 Terra Forvaltning leverer fondsprodukter for personkunder og bankene. Terra Aktiv Eiendomsmegling er landsdekkende med meglerkjedene Terra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. I 2012 ble det besluttet å slå sammen disse kjedene under navnet Aktiv Eiendomsmegling. Stadsbygd Sparebank har et samarbeid med Aktiv Eiendomsmegling avd. Fosen. Eiendomsmeglere er til stede i våre banklokaler på utvalgte dager. I 2012 ble Terra BoligKreditt AS skilt ut fra Terra-Gruppen slik at selskapet i dag er direkte eid av aksjonærene i Terra-Gruppen AS. Selskapet har en forvaltningskapital på omlag 50 milliarder kroner, og er med sin tilgang til det internasjonale markedet for Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) en viktig fundingkilde for lokalbankenes boliglånsportefølje. Stordriftsfordeler for lokalbankene Terra-Gruppens datterselskap Terra-Alliansen sørger for at lokalbankene får tilgang til gode fellesskapsløsninger der hver enkelt bank selv er for liten. Det er i hovedsak løsninger innen IT og infrastruktur inkludert betalingsformidling, kompetanseutvikling med Terra skolen, styring og kontroll med Terra ViS og økonomi- og regnskapstjenester med Terra Økonomiservice. Med et profesjonalisert prosjekt- og utviklingsmiljø i selskapet leverer Terra Alliansen også en lang rekke digitale løsninger. Det gjelder kundeløsninger på nett og mobil og integrerte løsninger som effektiviserer kunde- og saksbehandlersystemene i bankene. Utover disse fellestjenestene arbeider Terra- Gruppen for lokalbankene innenfor områder som kommunikasjon, marked, merkevare og næringspolitikk for å ivareta bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog med relevante myndigheter. De fire uavhengige sparebankene på Fosen har et godt samarbeid for å bidra til positiv utvikling i regionen. Spesielt innenfor området næringsutvikling har samarbeidet gitt flere positive bidrag for bedrifter på Fosen. Regnskapskommentarer Bankens forvaltningskapital utgjorde ved årsskiftet 2 417,3 mill. kroner. Dette er en økning på 188,1 mill. kroner eller 8,4% siden forrige årsskifte. Etter skatt ble resultatet for regnskapsåret på 16,0 mill. kroner. Se detaljert beskrivelse under resultatregnskapet. Innskudd / Funding Ordinære innskudd fra våre kunder viser en bra økning, og utgjør nå 1 635,0 mill. kroner. Økningen fra i fjor utgjør 211,7 mill. kroner eller 14,9%. Innskuddsandelen i forhold til brutto utlån er på 81,3% ved utgangen av Styret mener innskuddsandelen er tilfredsstillende, men vil fortsatt ha sterk fokus på innskuddsdekningen i året som kommer. Banken vil løpende introdusere nye innskuddsprodukter i tråd med endrede myndighetskrav. Utlån Brutto utlån til kunder økte i 2012 med 113,2 mill. kroner eller 6,0%, og var ved utgangen av året på 2 011,6 mill. kroner. Privatmarkedet, som i hovedsak består av boliglån, representerte 72,0% av samlede brutto utlån ved utgangen av året. Tilsvarende andel på samme tidspunkt året før var på 77,2%. I tillegg har banken en portefølje i Terra Boligkreditt (TBK) på 420,7 mill. kroner. Geografisk fordeler våre brutto utlån seg med 93,3% i Trøndelag og 6,7% i resten av landet. Ved forrige årsskifte var fordelingen på henholdsvis 92,6% og 7,4%. Banken følger nøye utviklingen i misligholdte og andre tapsutsatte engasjement. Misligholdet, dvs. engasjement som har vært uordnet i mer enn 90 dager, utgjør nå 3,7 mill. kroner (0,2% av utlånene) mot 6,4 mill. kroner (0,3%) i Misligholdet er lavt, noe bankens styre er godt fornøyd med. Det foretas kvartalsvise gjennomganger av større engasjement både på privat- og næringslivssiden. De individuelle nedskrivningene på utlån er på 6,3 mill. kroner mot 5,6 mill. kroner året før. De gruppevise nedskrivningene er på 6,6 mill. kroner, mot 5,4 mill. kroner i Banken ønsker å øke de gruppevise nedskrivningene gradvis framover. En ytterligere spesifikasjon av de regnskaps førte tapene finnes i notene til årsregnskapet. Risikostyring Stadsbygd Sparebank er en forholdsvis liten kredittinstitusjon. Det er derfor et overordnet mål for styret at bankens kredittpolicy innebærer forsvarlig risiko. Banken har utarbeidet eget regelverk som bidrar til begrensninger og styring av den finansielle risiko. Finansiell risiko deles inn i kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko. Markedsrisiko består igjen av renterisiko, valutarisiko og aksjekursrisiko. Nedenfor følger en beskrivelse av de ulike typer risiki, og hvordan banken har håndtert disse: Kredittrisiko Kredittrisiko betyr risiko for at kunden ikke vil eller ikke er i stand til å gjøre opp for seg. Denne typen risiko knytter seg hovedsakelig til større privat- og næringsengasjement, men også til bankens plasseringer i verdipapirer. Som tidligere nevnt gir vårt regelverk, både i kreditthåndboken og i reglene for virksomheten på verdipapirmarkedet, klare begrensninger i volum og krav til sikkerhet. En stor del av bankens utlån er sikret ved pant i fast eiendom, ved årsskiftet er kun ca 1 % av våre utlån gitt uten noen form for sikkerhet. Dette dreier seg om små lønnskontolån og kreditter gitt på såkalte standardiserte vilkår samt mindre forbrukslån. Bankens obligasjonsportefølje er anskaffet for å sikre nødvendig likviditet, og består av obligasjoner utstedt av statsgaranterte selskaper, andre banker/finansforetak, kredittforetak (obligasjoner med fortrinnsrett), kommuner og industriselskaper. Det knytter seg liten til middels kredittrisiko til denne porteføljen. Ved årsskiftet er porteføljen vurdert til det laveste av kostpris og markedspris. Både person- og næringskundene blir risikoklassifiserte. Risikoklassifiseringssystemet gjør banken bedre i stand til å beregne og styre risiko innenfor utlånsområdet. Personkundene klassifiseres ut fra sikkerheter og betalingsevne. Næringskundene blir først analysert i forhold til siste års regnskap. Deretter tas det hensyn til realisasjonsrisikoen, det vil si hvor stor andel av engasjementet som eventuelt ikke er sikret ved pant. På grunnlag av regnskapsanalysen og sikkerhetene får næringskundene tildelt en risikoklasse. Både person- og næringskunder blir delt inn i følgende tre risikoklasser: Lav risiko, middels risiko og høy risiko. En mer detaljert beskrivelse av risikoklassifiseringssystemet er gjengitt i notene til årsregnskapet. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er bankens evne til å gjøre opp for seg på oppgjørstidspunktet. Graden av likviditetsrisiko styres i en viss utstrekning av bankens soliditet og drift. En solid og veldrevet bank vil normalt lett ha tilgang til trekkrettigheter og nødvendige kredit- 7

8 ter. I løpet av 2012 har markedet for langsiktig funding fungert rimelig bra. Prisene på obligasjonslån for banker har vært på et relativt høyt nivå, men noe lavere enn de fore gående år. Styret ser det fortsatt som en sentral oppgave å øke ordinære innskudd fra kunder slik at behovet for innlån fra markedet blir mindre. Dette blir en sentral oppgave for banken i tiden framover. Styret vurderer likviditetsrisikoen i vår bank som begrenset. Markedsrisiko Renterisiko Renterisiko (rentefølsomhet) oppstår i forbindelse med bankens utlåns- og innlånsvirksomhet og i tilknytning til aktiviteter i norske og internasjonale penge- og kapitalmarkeder. Renterisiko er et resultat av at rentebindingstiden for bankens eiendels- og gjeldsside ikke er sammenfallende. Banken har for tiden fastrenteutlån pålydende 76,8 mill. kroner. Det er inngått renteswap avtaler på 39,8 mill. kroner som skal eliminere rente risikoen på disse lånene. Det er i begynnelsen av januar 2013 inngått rentesikringsavtaler for resten av fastrenteutlånene. På gjeldssiden hadde vi ved års skiftet innskudd fra kunder med avtalt rentebindingstid på henholdsvis 220,3 mill. kroner (1 mnd) og 267,8 mill. kroner (8 mndr), totalt 488,1 mill. kroner. Det henvises forøvrig til notene til årsregnskapet. Aksjekursrisiko Aksjekursrisikoen omhandler risiko i forhold til aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond. Disse deles gjerne inn i handelsportefølje, øvrige omløpsmidler og anleggs midler. Omløpsporteføljen har gjennom året bestått av aksjer samt pengemarkedsfond hvor banken har plassert deler av sin overskuddslikviditet. Pengemarkedsfondene inngår som en del av bankens likviditetsreserve. Størrelsen på og kursutviklingen for denne beholdningen inngår i den månedlige rapporteringen til bankens styre. Ved utgangen av året hadde banken ingen omløpsaksjer, men vi hadde en beholdning av pengemarkedsfond med en bokført verdi på 40,3 mill. kroner. Anleggsbeholdningen består hovedsakelig av aksjer i strategiske selskaper. Bankens virksomhet i verdipapirmarkedet styres av egne regler fastsatt av bankens styre, og det er gitt klare fullmakter og volumbegrensninger på området. Banken inngikk avtale med Terra Forvaltning i 2011 om aktiv forvaltning av obligasjons- og aksjeporteføljen. Aksjeforvaltningsavtalen ble sagt opp igjen høsten Valutarisiko Banken handler ikke med valuta utover kjøp og salg av reisevaluta til våre kunder. Valutarisikoen er derfor minimal. Operasjonell risiko Operasjonell risiko defineres som risikoen for tap eller sviktende inntjening som skyldes utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, svikt hos mennesker og i systemer eller eksterne hendelser. Tapet kan være forårsaket av bevisste eller ubevisste handlinger/hendelser. Operasjonell risiko blir en form for restrisiko som ikke dekkes av de øvrige risikoområdene. Risikoen styres ved at det foretas løpende kontroller med utgangspunkt i bankens etablerte internkontroll rutiner. Avdekkede avvik rapporteres løpende via avdelingslederne til banksjef, som igjen i enkelte situasjoner rapporterer videre til bankens styre. Resultatregnskapet Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 49,5 mill. kroner i 2012, en økning på 4,0 mill. kroner i forhold til Sett i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) ble rentenettoen 2,15%, opp fra 2,14% i Netto andre driftsinntekter er på 13,8 mill. kroner eller 0,60%, en økning på 6,1 mill. kroner i forhold til året før. Hovedårsaken til økningen er gevinst på verdipapirer. Rent driftsmessig øker andre inntekter gjennom økte provisjoner på grunn av økt salg av ulike Terra-produkter. Det har spesielt vært Kapitaldekningsprosent Kjernekapitaldekning Kapitaldekning utvikling Kapitaldekning ,54 % 14,98 % 15,50 % 16,27 % 18,05 % 18,24 % en god utvikling i provisjoner fra salg av forsikringsprodukter via Terra Forsikring og boliglån via Terra Boligkreditt. Driftskostnadene beløp seg til 33,5 mill. kroner eller 1,46% av GFK. I 2011 var kostnadene på 30,7 mill. kroner eller 1,44% av GFK. Kostnader i forhold til inntekter ble dermed på 52,9% (eksl. verdipapirer er det 56,6%). Kostnadsøkningen i kroner skyldes i hovedsak engangskostnader og økte avskrivninger i forbindelse med etableringen av nytt hovedkontor i Rissa sentrum. Banken vil fortsatt ha sterk fokus på kostnadene for å effektivisere driften. Driftsresultatet før tap ble 29,8 mill. kroner eller 1,30% mot 22,6 mill. kroner eller 1,06% i Økningen skyldes bedret rentenetto og inntekter fra verdipapirer. Banken har i 2012 økt nedskrivningene på individuelle utlån med 0,7 mill. kroner. Nedskrivningene på grupper av utlån har økt med 1,2 mill. kroner. I sum har banken bokført tap på utlån på 7,8 mill. kroner. For en nærmere beskrivelse henvises til spesifikasjoner i notene til årsregnskapet. Etter at beregnet skatt på 6,2 mill. kroner er trukket fra, sitter vi igjen med et resultat for regnskapsåret på 16,0 mill. kroner, som utgjør 0,70% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Resultatet i 2011 var på 12,2 mill. kroner eller 0,57%. Underliggende bankdrift viser en bedring i resultatet. Disponering av resultatet for regnskapsåret Styret foreslår at kr ,- av årets overskudd på kr ,- avsettes til gaver til allmennyttige formål. Resterende, kr 15,07 % 17,25 % 15,39 % 17,23% 8

9 ,-, overføres til sparebankens fond. Bankens styre og banksjefen er av den oppfatning at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet er avlagt under denne forutsetningen. Soliditet Kapitaldekning Bankens egenkapital utgjorde ved utgangen av ,6 mill. kroner. Dette er en økning på 15,8 mill. kroner, som er tilført fra årets virksomhet. Dette gir en egenkapitalrentabilitet etter skatt på 9,71% mot 8,09% i Egenkapitalrentabiliteten før skatt utgjør 13,49% mot 11,65% i Egenkapitalen utgjør nå 7,1% av bankens forvaltningskapital. Banken benytter standardmetoden ved bereg ning av kapitalkrav for kredittrisiko. Standardmetoden innebærer at det benyttes standardiserte, myndighetsbestemte risikovekter ved beregningen av kapitalkravet. Ved beregning av kapitalkrav for operasjonell risiko benyttes basismetoden, som innebærer at kapitalkravet beregnes i forhold til gjennomsnittlig inntekt siste tre år. Banken har ingen handelsportefølje, og beregner derfor ikke kapitalkrav for markedsrisiko. Banken beregner heller ikke kapitalkrav for valutarisiko da vi ikke har andre posisjoner i utenlandsk valuta enn en mindre beholdning av reisevaluta. Disse risikoområdene inngår imidlertid i bankens ICAAP-beregninger. Stadsbygd Sparebanks ansvarlige kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Kjernekapitalen utgjøres av sparebankens fond og en fondsobligasjon, som ble hentet inn høsten 2009, pålydende 30 mill. kroner. Tilleggskapitalen består av et tidsbegrenset ansvarlig obligasjonslån pålydende 26 mill. kroner. Kjernekapitaldekningen er beregnet til 15,39%, mens kapitaldekningen totalt sett er på 17,23% pr Grafen nedenfor viser utviklingen i bankens kapitaldekning de siste 5 årene: Personalet, tillitsvalgte og arbeidsmiljø Ved årsskiftet sysselsatte banken i alt 30 personer. Vi har 26 fast ansatte bankmedarbeidere og 1 vikar, som til sammen utgjorde 23,4 årsverk pr Gjennomsnittlig antall utførte årsverk gjennom året utgjorde 22,0. I tillegg har vi to renholdere og en vaktmester. Banken legger vekt på likestilling mellom kjønnene både blant ansatte og tillitsvalgte. Styret er opptatt av at bankens medarbeidere skal ha høy kompetanse. Dette vektlegges både ved nyansettelser og ved videre opplæring av alle ansatte. Banken benytter seg av videreutdanningstilbud via vårt samarbeid i Terra-Gruppen. Det totale sykefraværet i 2012 var 369 dager, som utgjør 7,01% dagsverk. Dette skyldes i hovedsak to langtidssykmeldte. Banken er medlem i NAVs ordning for inkluderende arbeidsliv. Banken er medlem av HMS- Senteret BA. Banken har utarbeidet egne forskrifter for HMS-tjenesten, og et eget verneombud tar seg av denne tjenesten internt. Banken forurenser ikke det ytre miljø. Utsiktene framover Utsiktene for 2013 er i skrivende stund gode, både for Norge og for norske banker. Bankenes marginer er på mange produktområder høyere enn de var for ett år siden. Boligprisene ventes å stige, om enn svakere enn i fjor. Låneveksten antas å være godt basert i år, uten at vi ser noen markert økning i tap. Norge er allikevel sårbar for eventuelle alvorlige tilbakeslag i internasjonal økonomi. Norges Bank har varslet at de kan komme til å øke rentene både i år og neste år. I Rissa og Leksvik er det et bra aktivitetsnivå i næringslivet. Det er flere lokale bedrifter som driver godt. Dersom kommunene skal nå sine mål om vekst i folketallet, mener styret at de må prioritere boligbygging og utbygging av tilbud med fokus på barn og unge. Dessuten trenger man å legge til rette slik at lokale bedrifter får gode utviklingsmuligheter. Vi i Stadsbygd Sparebank skal fortsette den offensive satsningen i vårt primærmarked for å øke vår markedsandel. For å opprettholde vår posisjon, samt å oppnå tilfredsstillende vekst i årene som kommer, må vi stadig søke å gjøre en bedre jobb til beste for våre kunder. Vi skal fortsatt tilby høy personlig service og konkurransedyktige produkter. I tråd med den stadig hardere konkurransen vil vi introdusere nye produkter, og bidra enda mer i lokalsamfunnene vi er representert i. Styret vil takke de øvrige tillitsvalgte og alle ansatte for god innsats i året som er gått. I fellesskap med de ansatte ser styret fram til å skape en positiv utvikling for banken. Vi vil også takke alle våre kunder og forbindelser for godt samarbeid i året som har gått. Stadsbygd Sparebank vil gjøre alt vi kan for å være en god bank for våre kunder i årene som kommer. Rissa, 31. desember 2012 / 11. februar

God utvikling skjerpede krav

God utvikling skjerpede krav Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

Årsberetning 2014. Tåkeklokka på Stadsbygd

Årsberetning 2014. Tåkeklokka på Stadsbygd Tåkeklokka på Stadsbygd Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... side 2 Nøkkeltall... side 3 Styrets årsberetning... side 4 Årsregnskap... side 16 Noter til årsregnskapet: Note 1 Innledning... side 20

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2012 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2012 Sparebanken Narvik Sparebanken Narvik ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 7. februar

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Styrets beretning for 2013

Styrets beretning for 2013 Innhold Styrets beretning side 3-15 Resultatregnskap og balanse side 16-19 Noter til regnskapet side 20-46 Revisors beretning side 47 Kontrollkomiteens uttalelse side 48 2 Styrets beretning for 2013 HOVEDTALL

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Innhold Styrets beretning side 3-16 Resultatregnskap og balanse side 17-20 Noter til regnskapet side 22-46 Revisors beretning side 48 Kontrollkomiteens uttalelse side 50 2 Styrets beretning for 2014 HOVEDTALL

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 INNHOLD BANKSJEFENS FORORD...3 ÅRSBERETNING 2012 FOR TINN SPAREBANK...5 STYRETS ÅRSBERETNING...5 HOVEDTREKK VED ÅRETS VIRKSOMHET... 5 RESULTAT... 7 BALANSE... 9 VIRKSOMHETSSTYRING,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK Årsberetning 2012 Strømmen SPAREBANK STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2012 ble et meget bra år for banken. Bankens

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Utvikling resultat. Innhold

Utvikling resultat. Innhold Årsrapport 2013 Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Årsrapport 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012... 3 1.1 HALTDALEN SPAREBANK... 3 1.1.1 RAMMEBETINGELSER... 3 1.2 BANKENS DRIFT I 2012... 6 1.3 VIRKSOMHETSSTYRING, INTERN KONTROLL OG

Detaljer

Årsberetning 2012 SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SK

Årsberetning 2012 SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SK Årsberetning 212 SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SK 3 Årsberetning 212 1888 for Askim Sparebank RAMMEBETINGELSER INNHOLD Innledning Virksomhet, rammebetingelser m.v 35 Redegjørelse

Detaljer

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645 Årsrapport 2014 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2013 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2013 Sparebanken Narvik ForteNarvik overtar Hurtigrutens eierpost i FunnIT. Foto: Kristoffer Klem Bergersen Innhold

Detaljer

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r Årsrapport 2012 her Vi er g! de fo r Kundeservice Sor -O dal Kongsvinger Nord -Odal Bedr i ft Klofta Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2012 5 Styret i Odal Sparebank 13 Regnskap

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 Årsmelding 2012 Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 2 Styrets årsberetning 2012 Innledning

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer