Nytt hovedkontor som base for offensiv satsing framover

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt hovedkontor som base for offensiv satsing framover"

Transkript

1

2 Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring 12 1C: Segmentrapportering 12 1D: Valuta 12 1E: Finansielle instrumenter 12 1F: Forvaltningslån 12 Note 2 - Utlån og garantier 12 2A: Verdsettelse - definisjoner - mislighold - sektor/næring - TBK 12 2B: Risikoklassifisering av utlån og garantier 15 2C: Tap på utlån og garantier 17 2D: Ansvarlig lånekapital 17 Note 3 - Obligasjoner 18 Note 4 - Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 18 Note 5 - Varige driftsmidler/immaterielle eiendeler 19 Note 6 - Egenkapital - Ansvarlig kapital - Kapitaldekning 19 Note 7 - Likviditetsforhold Finansiering Rentekostnader 21 7A: Restløpetid for balansepostene 22 7B: Tidsrom fram til avtalt tidspunkt for endring av rentebetingelser 22 7C: Vilkår og gjennomsnittlig rente på gjeldsposter 23 7D: Innskudd fra kunder fordelt etter sektor og næring 24 Note 8 - Finansielle derivater 24 Note 9 - Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsvalgte 24 9A: Antall ansatte/årsverk Lønn og annen godtgjørelse revisjon 24 9B: Lån og garantier til ansatte og tillitsvalgte 25 9C: Pensjoner 25 Note 10 - Skatt 26 Note 11 - Diverse opplysninger 27 11A: Bankenes Sikringsfond 27 11B: Spesifikasjon av enkelte resultatregnskapsposter 27 Kontantstrømanalyse 28 Kontrollkomitéens melding 29 Revisjonsberetning 30

3 Nytt hovedkontor som base for offensiv satsing framover Stadsbygd Sparebank flyttet hovedkontoret til Rissa sentrum rett før vi avsluttet Begivenheten ble markert med ei åpningsuke med et bredt program for alle aldersgrupper. Alle arrangementene hadde høy deltagelse og stemningen var svært god. Ombyggingen av lokalene pågikk i ca ett år. I byggeperioden har vi drevet bank som normalt, og banken vil rette en stor takk til våre kunder og ansatte for den forståelsen og tålmodigheten som ble utvist i byggeperioden. Vi retter også en stor takk til lokale håndverkere, med hovedentreprenør Petter Bakøy AS i spissen, for god gjennomføring. For banken er det viktig å være representert i kommunens sentrum, der vi nå har samlet de fleste sentrale funksjonene. Vi mener at våre lokale kunder blir best tjent med at vi øker vår slagkraft ved at vi nå har samlet alle fagmiljøene under ett og samme tak. I dag er banken mer enn bare bank, vi er et finanshus med tjenester innen mange områder. Selv om bankens hovedkontor har flyttet til Rissa, vil alle kundene få det samme eller et bedret tjenestetilbud. Det er fortsatt fullverdige banktjenester både i Stadsbygd og Leksvik. Stadsbygd Sparebank vil fortsatt være en bank med komplette kassetjenester på alle våre tre kontorer. I tillegg utvikler vi i samarbeid med Terra-Gruppen elektroniske betalingsformidlingstjenester, og apper til moderne mobiltelefoner er introdusert. Konkurransen i det norske bankmarkedet er sterk, men Stadsbygd Sparebank hevder seg godt. I likhet med de øvrige bankene i Terra-Gruppen deltok vi i kundetilfredshetsundersøkelsen til BI Norsk kundebarometer. Vi fikk en score på 81, som er bedre enn gjennomsnittet for Terra-bankene, og langt bedre enn alle de store bankene i det norske markedet. Dette tar vi som et tegn på at vår filosofi med høy personlig servicegrad og nærhet til våre kunder er riktig vei å gå. Samtidig er det helt avgjørende for bankens framtid, at vi endrer oss i takt med stadig sterkere konkurranse og økte myndighetskrav. Banken har vært, og skal fortsatt være, en viktig bidragsyter for å bygge gode lokalmiljøer. Dette skjer blant annet gjennom omfattende støtte til lokale lag, organisasjoner og arrange menter. I tillegg vil vi fortsatt bidra til å skape og utvikle lokale bedrifter som igjen vil bety lønnsomme lokale arbeidsplasser. Hilsen Ola Setsaas Banksjef 3

4 nøkkeltall Resultatutvikling (beløp i tusen kr og % av GFK) Beløp % Beløp % Beløp % Beløp % Beløp % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter , , , , ,18 Netto andre driftsinntekter , , , , ,35 Sum driftskostnader , , , , ,71 Driftsresultat før tap og nedskrivninger , , , , ,81 Tap på utlån, garantier m.v , , , , ,35 Nedskr./rev. nedskr. og gev./tap på anl.m ,01 0 0, ,05 0 0,00-2 0,00 Driftsresultat før skatt , , , , ,47 Skatt på ordinært resultat , , , , ,15 Resultat av ordinær drift etter skatt , , , , ,32 Balanseutvikling (beløp i tusen kr ) Brutto utlån til kunder Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Netto utlån til kunder Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjoner Egenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) Innskuddsdekning (i %) 81,28 % 74,98 % 78,10 % 71,31 % 72,80 % Brutto utlån til kunder i % av innskudd fra kunder 123,03 % 133,37 % 128,04 % 140,23 % 137,36 % Utlån formidlet via Terra Boligkreditt Nøkkeltall Utvikling siste 12 måneder Forvaltningskapital 8 % 9 % 3 % 11 % 17 % Brutto utlån til kunder 6 % 10 % 3 % 11 % 10 % Innskudd fra kunder 15 % 5 % 13 % 9 % 42 % Soliditet Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Ren kjernekapitaldekning (%) 13,09 % 12,59 % 12,76 % 12,10 % 13,54 % Kjernekapitaldekning (%) 15,39 % 15,07 % 15,50 % 14,98 % 13,54 % Kapitaldekning (%) 17,23 % 17,25 % 18,24 % 18,05 % 16,27 % Andre nøkkeltall Kostnadsprosent, ekskl kursgevinster/-tap 56,58 % 55,85 % 49,41 % 58,32 % 64,17 % Kostnadsprosent, inkl kursgevinster/-tap 52,91 % 57,62 % 49,06 % 57,19 % 67,80 % Egenkapitalrentabilitet før skatt 13,49 % 11,65 % 11,66 % 6,28 % 6,26 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 9,71 % 8,09 % 8,38 % 4,21 % 4,31 % Totalkapitalrentabilitet før skatt 0,96 % 0,82 % 0,81 % 0,43 % 0,47 % Totalkapitalrentabilitet etter skatt 0,69 % 0,57 % 0,58 % 0,29 % 0,32 % Brutto misligh. eng. i % av brutto utlån til kunder 0,18 % 0,34 % 0,47 % 0,29 % 0,75 % Brutto tapsuts. eng. i % av brutto utlån til kunder 1,89 % 0,32 % 0,03 % 1,59 % 0,26 % Tapsprosent utlån (tap på utlån i % av brutto utlån) 0,39 % 0,26 % 0,73 % 0,82 % 0,39 % Antall årsverk (pr ) 23,4 22,0 23,7 22,4 21,5 4

5 Årsberetning 2012 Generelle kommentarer Verdensøkonomien samlet sett hadde en BNP vekst på 3,3 prosent i Veksten i industrilandene ble derimot kun på 1,2 prosent, mens de framvoksende økonomiene hadde en vekst på omtrent 5,4 prosent. I 2012 ble mye av usikkerhetene knyttet til eurosonen dempet. Dette gjennom ulike tiltak fra den europeiske sentralbanken. Uroen i Midt-Østen har fortsatt, men uten større konsekvenser for oljeprisen. Aktiviteten i Kina har bremset, men man fikk ingen hard landing i I USA ble farten i økonomien dempet på grunn av usikkerheten knyttet til finanspolitikken. Norsk økonomi var i 2012 preget av solid vekst, godt hjulpet av høy investeringsaktivitet i våre energinæringer og i bygg og anlegg. Sysselsettingen steg og arbeidsledigheten holdt seg på langt lavere nivåer enn i våre naboland. Finansnæringen fikk et godt år, godt hjulpet av små tap i bankene og lave skadeprosenter i skadeforsikring. Norges Bank vurderer det slik at risikoen i det norske finanssystemet samlet sett er noe redusert i løpet av året. Sentralbanken senket sin styringsrente, foliorenten, fra 1,75 prosent til 1,5 prosent ved sitt rentemøte i mars. Pengemarkedsrentene falt med et helt prosentpoeng gjennom året til i underkant av 2 prosent. Kredittmarkedene, som tidvis var turbulente, endte året med ganske normale marginer for de fleste kredittyper. Fra 1. januar til årets slutt steg Oslo Børs med sterke 16 prosent. Boligprisene økte i alle deler av landet, med sterkest vekst i de mest populære byene. Prisveksten ble 7,7 prosent for året sett under ett, sammenlignet med fjoråret. Kredittveksten lå gjennom store deler av fjoråret på om lag 7 prosent. Husholdningenes lånevekst var stabil, mens bedriftenes låneetterspørsel gradvis tok seg opp gjennom fjoråret. Konsumprisveksten var relativt lave 0,8 prosent i 2012, dette til tross for at lønnsveksten trolig havnet på i overkant av 4 prosent. Til tross for god vekst i kjøpekraften, nedgang i rentenivåene og stigende boligpriser, holdt spareraten til husholdningene seg høy gjennom fjoråret. Deres innskudd i bank økte markant. Lokale forhold Det lokale næringslivet kan vise til en rimelig bra utvikling det siste året, men lokale bedrifter på Fosen skaper langt færre nye arbeidsplasser enn Trondheim og omkringliggende kommuner. Vi ser nå at boligbyggingen viser en noe mer positiv utvikling, og at etterspørselen etter blant annet leiligheter i Rissa er økende. Leilighetskomplekset på Langsand park med 22 leiligheter ble fullført i Rissa Eiendom AS startet i 2012 salget av 42 leiligheter i tre blokker i Rissa sentrum. Det er viktig at Rissa og Leksvik kommuner legger til rette for økt boligbygging, som er nødvendig for å øke antall innbyggere på sikt. Flere av bankens kunder er aktive innen boligbygging/rehabilitering i Trondheim. I industrien har man krevende utfordringer med hensyn til kostnadsutvikling og lønnsomhet. De siste skipene som er levert fra Bergen Group Fosen viser at man har høy kompetanse, men at man samtidig har lønnsomhetsutfordringer. God drift ved verftet er meget viktig for Rissa og for Fosen som region. ITAB Industrier AS viser lønn somhet for sine butikkinnredningssystemer, men opererer i et marked preget av hard konkur ranse. I Leksvik jobbes det godt med omstilling og tilrettelegging for å skape nye arbeidsplasser. Samarbeidet i Leksvik og Rissa Industriforening er godt, og viktig, for vår region. For lokalsamfunnene er det helt avgjørende at bedriftene kan omstille seg, og vise til gode økonomiske resultater. Ørland ble valgt som base for ny hovedflystasjon i Dette valget er meget viktig for hele Fosen. Stadsbygd Sparebank har gått inn som deleier i Austrått Innovasjon AS, som skal legge til rette for økt verdiskapning lokalt med tanke på investeringer og framtidig drift ved flystasjonen. Det er viktig for banken å bidra med kapital på denne måten. Innenfor landbruket har satsningsviljen vært bra de siste årene. Det er oppført moderne driftsbygninger med tanke på melkeproduksjon, kylling og kalkun. Dette viser en positiv endringsvilje i næringen, noe som lover godt for framtiden. Innen kultur og idrett er det høy aktivitet i kommunen. Banken bidrar med sponsoravtaler til lag og foreninger i hele Rissa kommune, og vi vil satse mer i Leksvik kommune framover. Innenfor idretten drives det godt arbeid på flere områder. Av enkeltutøvere sponser vi langrennsløper Kristian Tettli Rennemo fra Leksvik, som er på landslaget. På anleggssiden utføres det også et aktivt arbeid, og Stadsbygd Sparebank ønsker å bidra for å sikre utbyggingen av nye anlegg. Vi støttet byggingen av hallen i Vanvikan, og banken har gått inn som hovedsponsor med 1,0 mill. kroner i den nye idrettshallen på Stadsbygd. Flere tilbud for barn og unge vil bidra til å øke innbyggertallet lokalt på sikt. Bankens virksomhet I 2012 har banken økt forvaltningskapitalen med 188,1 mill. kroner, slik at den ved årsskiftet var på 2 417,3 mill. kroner (+8,4%). Utlånsveksten var på 6,0%, og innskuddene økte med 14,9%. Utlån formidlet via Terra Boligkreditt steg med 63,9% til 420,7 mill. kroner. Driftsresultatet for 2012 ble 16,0 mill. kroner etter skatt, som er 3,8 mill. kroner bedre enn i Underliggende bankdrift ansees av styret til å være god. Vi viser for øvrig til regnskapskommentarene hvor de enkelte postene i regnskapet er behandlet. Veksten viser at Stadsbygd Sparebank er i 5

6 en positiv utvikling innenfor sine definerte markedsområder. Dette er meget positivt i et marked preget av sterk konkurranse. Vi har god tilstrømning av nye kunder fra Rissa og Leksvik kommuner samt landet for øvrig. Dette tyder på at våre produkter, høye service grad og dyktige medarbeidere blir godt mottatt i markedet. For å opprettholde vår konkurransekraft legges det hvert år betydelige midler i videreutdanning av bankens medarbeidere. Banken tilbyr et bredt produktspekter fra Terra. Blant de viktigste er boliglån via Terra Boligkreditt, skade- og personforsikring, spareprodukter, leasing samt pensjonsprodukter (OTP) til næringslivet. Produktene er konkurransedyktige, og tilstrømningen av nye kunder innenfor privatmarked, landbruk og øvrig næringsliv er god. For Stadsbygd Sparebank er det helt avgjørende at vi har velfungerende automatiserte tjenester som NettBank, TeleBank og MobilBank. Nettbanken finner man på bankens hjemmeside Når man er pålogget NettBank, kan man også tegne egne skadeforsikringer eller sjekke egne forsikringer. Her har kunden også oversikt over sine kredittkort, fondsandeler og aksjer. Kjøp og salg av aksjer og fond kan også foretas herfra. Nye og bedre apper for smart telefoner introduseres løpende. Interessen for bruk av apper er sterkt økende. I samarbeid med Fosna-Folket, Bjugn, Ørland og Åfjord Sparebanker deler vi hvert år ut Fosen-Prisen. Fosen-Prisen består av to hovedpriser innenfor idrett og kultur, og fire talentpriser innenfor de samme områdene. Hovedprisene er hver på ,- kroner, mens hver talentpris er på ,- kroner. Prisutdelingen i 2012 ble avholdt i Bjugn og hovedprisene gikk til Paul Aksel Johansen fra Ørland og Hallvar Witzø fra Leksvik. Strategisk samarbeid Det er vår målsetning å styrke banken som en selvstendig og konkurransedyktig lokal sparebank. For å nå denne målsetningen er banken avhengig av å kunne tilby et bredt spekter av finansielle produkter og tjenester som banken ikke produserer selv. Stadsbygd Sparebank er aksjonær i Terra- Gruppen og med i Terra-alliansen sammen med 78 andre lokalbanker. Terra-Gruppens strategiske fundament er å styrke lokalbankene. Finanskonsernet Terra-Gruppen ble etablert i 1997 og er eid av 79 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker samt OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Aksjonærene i Terra-Gruppen utgjør til sammen en av Norges største finans grupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 270 milliarder kroner (inkludert Terra BoligKreditt). Selskapet besluttet i 2012 å skifte navn til Eika. Navneskiftet vil bli gjennomført i 1. kvartal En viktig allianse med høy kundelojalitet Terra og sparebankene bidrar til et viktig mangfold i finansnæringen, med lokal verdiskaping og nærhet til kundene. Lokalbankene som er tilsluttet Terra-Gruppen har totalt ca kunder og en sterk lokal tilhørighet. Både i personmarkedet og bedriftsmarkedet har bankene landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet blant fysisk betjente banker. Terrabankene har tilsammen en betydelig distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner. Kostnadseffektive og konkurransedyktige løsninger Terra-Gruppen styrker lokalbankene gjennom leveranser av kostnadseffektive tjenester og konkurransedyktige produkter og tjenester som dekker bankenes og kundenes behov. Terra Forsikring er Norges femte største forsikringsselskap, og leverer et bredt spekter skade- og personforsikringsprodukter gjennom bankene. Terra Finans og Kredittbank produserer kort- og salgspantprodukter som debet- og kredittkort, leasing og salgspantlån. Vi har en egen nettbankløsning for våre bedriftskunder. NettBank Bedrift er et moderne produkt som blant annet gjør det mulig å foreta betalinger direkte fra bedriftens regnskaps-/lønnssystem, foreta enkeltutbetalinger som registreres direkte i NettBank Bedrift samt få oppdatert bedriftens regnskapssystem med innbetalingsdata fra OCR- og Auto-/AvtaleGiro-rutinen. utvikling kundeinnskudd Mill. kroner For å bidra til utvikling av lokalsamfunnet er det en viktig del av bankens strategi å støtte frivillige lag og organisasjoner. Banken har sponsoravtaler med mange lag og foreninger i Rissa og Leksvik kommuner. For årsoppgjøret 2012 har bankens styre besluttet å dele ut kroner i gaver til allmennyttige formål, som er et viktig bidrag til økt aktivitet i Rissa og Leksvik kommuner. Stadsbygd Sparebanks Innsatspris for 2012 ble tildelt Johan Hermstad. Utvikling brutto utlån Mill. kroner

7 Terra Forvaltning leverer fondsprodukter for personkunder og bankene. Terra Aktiv Eiendomsmegling er landsdekkende med meglerkjedene Terra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. I 2012 ble det besluttet å slå sammen disse kjedene under navnet Aktiv Eiendomsmegling. Stadsbygd Sparebank har et samarbeid med Aktiv Eiendomsmegling avd. Fosen. Eiendomsmeglere er til stede i våre banklokaler på utvalgte dager. I 2012 ble Terra BoligKreditt AS skilt ut fra Terra-Gruppen slik at selskapet i dag er direkte eid av aksjonærene i Terra-Gruppen AS. Selskapet har en forvaltningskapital på omlag 50 milliarder kroner, og er med sin tilgang til det internasjonale markedet for Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) en viktig fundingkilde for lokalbankenes boliglånsportefølje. Stordriftsfordeler for lokalbankene Terra-Gruppens datterselskap Terra-Alliansen sørger for at lokalbankene får tilgang til gode fellesskapsløsninger der hver enkelt bank selv er for liten. Det er i hovedsak løsninger innen IT og infrastruktur inkludert betalingsformidling, kompetanseutvikling med Terra skolen, styring og kontroll med Terra ViS og økonomi- og regnskapstjenester med Terra Økonomiservice. Med et profesjonalisert prosjekt- og utviklingsmiljø i selskapet leverer Terra Alliansen også en lang rekke digitale løsninger. Det gjelder kundeløsninger på nett og mobil og integrerte løsninger som effektiviserer kunde- og saksbehandlersystemene i bankene. Utover disse fellestjenestene arbeider Terra- Gruppen for lokalbankene innenfor områder som kommunikasjon, marked, merkevare og næringspolitikk for å ivareta bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog med relevante myndigheter. De fire uavhengige sparebankene på Fosen har et godt samarbeid for å bidra til positiv utvikling i regionen. Spesielt innenfor området næringsutvikling har samarbeidet gitt flere positive bidrag for bedrifter på Fosen. Regnskapskommentarer Bankens forvaltningskapital utgjorde ved årsskiftet 2 417,3 mill. kroner. Dette er en økning på 188,1 mill. kroner eller 8,4% siden forrige årsskifte. Etter skatt ble resultatet for regnskapsåret på 16,0 mill. kroner. Se detaljert beskrivelse under resultatregnskapet. Innskudd / Funding Ordinære innskudd fra våre kunder viser en bra økning, og utgjør nå 1 635,0 mill. kroner. Økningen fra i fjor utgjør 211,7 mill. kroner eller 14,9%. Innskuddsandelen i forhold til brutto utlån er på 81,3% ved utgangen av Styret mener innskuddsandelen er tilfredsstillende, men vil fortsatt ha sterk fokus på innskuddsdekningen i året som kommer. Banken vil løpende introdusere nye innskuddsprodukter i tråd med endrede myndighetskrav. Utlån Brutto utlån til kunder økte i 2012 med 113,2 mill. kroner eller 6,0%, og var ved utgangen av året på 2 011,6 mill. kroner. Privatmarkedet, som i hovedsak består av boliglån, representerte 72,0% av samlede brutto utlån ved utgangen av året. Tilsvarende andel på samme tidspunkt året før var på 77,2%. I tillegg har banken en portefølje i Terra Boligkreditt (TBK) på 420,7 mill. kroner. Geografisk fordeler våre brutto utlån seg med 93,3% i Trøndelag og 6,7% i resten av landet. Ved forrige årsskifte var fordelingen på henholdsvis 92,6% og 7,4%. Banken følger nøye utviklingen i misligholdte og andre tapsutsatte engasjement. Misligholdet, dvs. engasjement som har vært uordnet i mer enn 90 dager, utgjør nå 3,7 mill. kroner (0,2% av utlånene) mot 6,4 mill. kroner (0,3%) i Misligholdet er lavt, noe bankens styre er godt fornøyd med. Det foretas kvartalsvise gjennomganger av større engasjement både på privat- og næringslivssiden. De individuelle nedskrivningene på utlån er på 6,3 mill. kroner mot 5,6 mill. kroner året før. De gruppevise nedskrivningene er på 6,6 mill. kroner, mot 5,4 mill. kroner i Banken ønsker å øke de gruppevise nedskrivningene gradvis framover. En ytterligere spesifikasjon av de regnskaps førte tapene finnes i notene til årsregnskapet. Risikostyring Stadsbygd Sparebank er en forholdsvis liten kredittinstitusjon. Det er derfor et overordnet mål for styret at bankens kredittpolicy innebærer forsvarlig risiko. Banken har utarbeidet eget regelverk som bidrar til begrensninger og styring av den finansielle risiko. Finansiell risiko deles inn i kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko. Markedsrisiko består igjen av renterisiko, valutarisiko og aksjekursrisiko. Nedenfor følger en beskrivelse av de ulike typer risiki, og hvordan banken har håndtert disse: Kredittrisiko Kredittrisiko betyr risiko for at kunden ikke vil eller ikke er i stand til å gjøre opp for seg. Denne typen risiko knytter seg hovedsakelig til større privat- og næringsengasjement, men også til bankens plasseringer i verdipapirer. Som tidligere nevnt gir vårt regelverk, både i kreditthåndboken og i reglene for virksomheten på verdipapirmarkedet, klare begrensninger i volum og krav til sikkerhet. En stor del av bankens utlån er sikret ved pant i fast eiendom, ved årsskiftet er kun ca 1 % av våre utlån gitt uten noen form for sikkerhet. Dette dreier seg om små lønnskontolån og kreditter gitt på såkalte standardiserte vilkår samt mindre forbrukslån. Bankens obligasjonsportefølje er anskaffet for å sikre nødvendig likviditet, og består av obligasjoner utstedt av statsgaranterte selskaper, andre banker/finansforetak, kredittforetak (obligasjoner med fortrinnsrett), kommuner og industriselskaper. Det knytter seg liten til middels kredittrisiko til denne porteføljen. Ved årsskiftet er porteføljen vurdert til det laveste av kostpris og markedspris. Både person- og næringskundene blir risikoklassifiserte. Risikoklassifiseringssystemet gjør banken bedre i stand til å beregne og styre risiko innenfor utlånsområdet. Personkundene klassifiseres ut fra sikkerheter og betalingsevne. Næringskundene blir først analysert i forhold til siste års regnskap. Deretter tas det hensyn til realisasjonsrisikoen, det vil si hvor stor andel av engasjementet som eventuelt ikke er sikret ved pant. På grunnlag av regnskapsanalysen og sikkerhetene får næringskundene tildelt en risikoklasse. Både person- og næringskunder blir delt inn i følgende tre risikoklasser: Lav risiko, middels risiko og høy risiko. En mer detaljert beskrivelse av risikoklassifiseringssystemet er gjengitt i notene til årsregnskapet. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er bankens evne til å gjøre opp for seg på oppgjørstidspunktet. Graden av likviditetsrisiko styres i en viss utstrekning av bankens soliditet og drift. En solid og veldrevet bank vil normalt lett ha tilgang til trekkrettigheter og nødvendige kredit- 7

8 ter. I løpet av 2012 har markedet for langsiktig funding fungert rimelig bra. Prisene på obligasjonslån for banker har vært på et relativt høyt nivå, men noe lavere enn de fore gående år. Styret ser det fortsatt som en sentral oppgave å øke ordinære innskudd fra kunder slik at behovet for innlån fra markedet blir mindre. Dette blir en sentral oppgave for banken i tiden framover. Styret vurderer likviditetsrisikoen i vår bank som begrenset. Markedsrisiko Renterisiko Renterisiko (rentefølsomhet) oppstår i forbindelse med bankens utlåns- og innlånsvirksomhet og i tilknytning til aktiviteter i norske og internasjonale penge- og kapitalmarkeder. Renterisiko er et resultat av at rentebindingstiden for bankens eiendels- og gjeldsside ikke er sammenfallende. Banken har for tiden fastrenteutlån pålydende 76,8 mill. kroner. Det er inngått renteswap avtaler på 39,8 mill. kroner som skal eliminere rente risikoen på disse lånene. Det er i begynnelsen av januar 2013 inngått rentesikringsavtaler for resten av fastrenteutlånene. På gjeldssiden hadde vi ved års skiftet innskudd fra kunder med avtalt rentebindingstid på henholdsvis 220,3 mill. kroner (1 mnd) og 267,8 mill. kroner (8 mndr), totalt 488,1 mill. kroner. Det henvises forøvrig til notene til årsregnskapet. Aksjekursrisiko Aksjekursrisikoen omhandler risiko i forhold til aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond. Disse deles gjerne inn i handelsportefølje, øvrige omløpsmidler og anleggs midler. Omløpsporteføljen har gjennom året bestått av aksjer samt pengemarkedsfond hvor banken har plassert deler av sin overskuddslikviditet. Pengemarkedsfondene inngår som en del av bankens likviditetsreserve. Størrelsen på og kursutviklingen for denne beholdningen inngår i den månedlige rapporteringen til bankens styre. Ved utgangen av året hadde banken ingen omløpsaksjer, men vi hadde en beholdning av pengemarkedsfond med en bokført verdi på 40,3 mill. kroner. Anleggsbeholdningen består hovedsakelig av aksjer i strategiske selskaper. Bankens virksomhet i verdipapirmarkedet styres av egne regler fastsatt av bankens styre, og det er gitt klare fullmakter og volumbegrensninger på området. Banken inngikk avtale med Terra Forvaltning i 2011 om aktiv forvaltning av obligasjons- og aksjeporteføljen. Aksjeforvaltningsavtalen ble sagt opp igjen høsten Valutarisiko Banken handler ikke med valuta utover kjøp og salg av reisevaluta til våre kunder. Valutarisikoen er derfor minimal. Operasjonell risiko Operasjonell risiko defineres som risikoen for tap eller sviktende inntjening som skyldes utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, svikt hos mennesker og i systemer eller eksterne hendelser. Tapet kan være forårsaket av bevisste eller ubevisste handlinger/hendelser. Operasjonell risiko blir en form for restrisiko som ikke dekkes av de øvrige risikoområdene. Risikoen styres ved at det foretas løpende kontroller med utgangspunkt i bankens etablerte internkontroll rutiner. Avdekkede avvik rapporteres løpende via avdelingslederne til banksjef, som igjen i enkelte situasjoner rapporterer videre til bankens styre. Resultatregnskapet Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 49,5 mill. kroner i 2012, en økning på 4,0 mill. kroner i forhold til Sett i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) ble rentenettoen 2,15%, opp fra 2,14% i Netto andre driftsinntekter er på 13,8 mill. kroner eller 0,60%, en økning på 6,1 mill. kroner i forhold til året før. Hovedårsaken til økningen er gevinst på verdipapirer. Rent driftsmessig øker andre inntekter gjennom økte provisjoner på grunn av økt salg av ulike Terra-produkter. Det har spesielt vært Kapitaldekningsprosent Kjernekapitaldekning Kapitaldekning utvikling Kapitaldekning ,54 % 14,98 % 15,50 % 16,27 % 18,05 % 18,24 % en god utvikling i provisjoner fra salg av forsikringsprodukter via Terra Forsikring og boliglån via Terra Boligkreditt. Driftskostnadene beløp seg til 33,5 mill. kroner eller 1,46% av GFK. I 2011 var kostnadene på 30,7 mill. kroner eller 1,44% av GFK. Kostnader i forhold til inntekter ble dermed på 52,9% (eksl. verdipapirer er det 56,6%). Kostnadsøkningen i kroner skyldes i hovedsak engangskostnader og økte avskrivninger i forbindelse med etableringen av nytt hovedkontor i Rissa sentrum. Banken vil fortsatt ha sterk fokus på kostnadene for å effektivisere driften. Driftsresultatet før tap ble 29,8 mill. kroner eller 1,30% mot 22,6 mill. kroner eller 1,06% i Økningen skyldes bedret rentenetto og inntekter fra verdipapirer. Banken har i 2012 økt nedskrivningene på individuelle utlån med 0,7 mill. kroner. Nedskrivningene på grupper av utlån har økt med 1,2 mill. kroner. I sum har banken bokført tap på utlån på 7,8 mill. kroner. For en nærmere beskrivelse henvises til spesifikasjoner i notene til årsregnskapet. Etter at beregnet skatt på 6,2 mill. kroner er trukket fra, sitter vi igjen med et resultat for regnskapsåret på 16,0 mill. kroner, som utgjør 0,70% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Resultatet i 2011 var på 12,2 mill. kroner eller 0,57%. Underliggende bankdrift viser en bedring i resultatet. Disponering av resultatet for regnskapsåret Styret foreslår at kr ,- av årets overskudd på kr ,- avsettes til gaver til allmennyttige formål. Resterende, kr 15,07 % 17,25 % 15,39 % 17,23% 8

9 ,-, overføres til sparebankens fond. Bankens styre og banksjefen er av den oppfatning at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet er avlagt under denne forutsetningen. Soliditet Kapitaldekning Bankens egenkapital utgjorde ved utgangen av ,6 mill. kroner. Dette er en økning på 15,8 mill. kroner, som er tilført fra årets virksomhet. Dette gir en egenkapitalrentabilitet etter skatt på 9,71% mot 8,09% i Egenkapitalrentabiliteten før skatt utgjør 13,49% mot 11,65% i Egenkapitalen utgjør nå 7,1% av bankens forvaltningskapital. Banken benytter standardmetoden ved bereg ning av kapitalkrav for kredittrisiko. Standardmetoden innebærer at det benyttes standardiserte, myndighetsbestemte risikovekter ved beregningen av kapitalkravet. Ved beregning av kapitalkrav for operasjonell risiko benyttes basismetoden, som innebærer at kapitalkravet beregnes i forhold til gjennomsnittlig inntekt siste tre år. Banken har ingen handelsportefølje, og beregner derfor ikke kapitalkrav for markedsrisiko. Banken beregner heller ikke kapitalkrav for valutarisiko da vi ikke har andre posisjoner i utenlandsk valuta enn en mindre beholdning av reisevaluta. Disse risikoområdene inngår imidlertid i bankens ICAAP-beregninger. Stadsbygd Sparebanks ansvarlige kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Kjernekapitalen utgjøres av sparebankens fond og en fondsobligasjon, som ble hentet inn høsten 2009, pålydende 30 mill. kroner. Tilleggskapitalen består av et tidsbegrenset ansvarlig obligasjonslån pålydende 26 mill. kroner. Kjernekapitaldekningen er beregnet til 15,39%, mens kapitaldekningen totalt sett er på 17,23% pr Grafen nedenfor viser utviklingen i bankens kapitaldekning de siste 5 årene: Personalet, tillitsvalgte og arbeidsmiljø Ved årsskiftet sysselsatte banken i alt 30 personer. Vi har 26 fast ansatte bankmedarbeidere og 1 vikar, som til sammen utgjorde 23,4 årsverk pr Gjennomsnittlig antall utførte årsverk gjennom året utgjorde 22,0. I tillegg har vi to renholdere og en vaktmester. Banken legger vekt på likestilling mellom kjønnene både blant ansatte og tillitsvalgte. Styret er opptatt av at bankens medarbeidere skal ha høy kompetanse. Dette vektlegges både ved nyansettelser og ved videre opplæring av alle ansatte. Banken benytter seg av videreutdanningstilbud via vårt samarbeid i Terra-Gruppen. Det totale sykefraværet i 2012 var 369 dager, som utgjør 7,01% dagsverk. Dette skyldes i hovedsak to langtidssykmeldte. Banken er medlem i NAVs ordning for inkluderende arbeidsliv. Banken er medlem av HMS- Senteret BA. Banken har utarbeidet egne forskrifter for HMS-tjenesten, og et eget verneombud tar seg av denne tjenesten internt. Banken forurenser ikke det ytre miljø. Utsiktene framover Utsiktene for 2013 er i skrivende stund gode, både for Norge og for norske banker. Bankenes marginer er på mange produktområder høyere enn de var for ett år siden. Boligprisene ventes å stige, om enn svakere enn i fjor. Låneveksten antas å være godt basert i år, uten at vi ser noen markert økning i tap. Norge er allikevel sårbar for eventuelle alvorlige tilbakeslag i internasjonal økonomi. Norges Bank har varslet at de kan komme til å øke rentene både i år og neste år. I Rissa og Leksvik er det et bra aktivitetsnivå i næringslivet. Det er flere lokale bedrifter som driver godt. Dersom kommunene skal nå sine mål om vekst i folketallet, mener styret at de må prioritere boligbygging og utbygging av tilbud med fokus på barn og unge. Dessuten trenger man å legge til rette slik at lokale bedrifter får gode utviklingsmuligheter. Vi i Stadsbygd Sparebank skal fortsette den offensive satsningen i vårt primærmarked for å øke vår markedsandel. For å opprettholde vår posisjon, samt å oppnå tilfredsstillende vekst i årene som kommer, må vi stadig søke å gjøre en bedre jobb til beste for våre kunder. Vi skal fortsatt tilby høy personlig service og konkurransedyktige produkter. I tråd med den stadig hardere konkurransen vil vi introdusere nye produkter, og bidra enda mer i lokalsamfunnene vi er representert i. Styret vil takke de øvrige tillitsvalgte og alle ansatte for god innsats i året som er gått. I fellesskap med de ansatte ser styret fram til å skape en positiv utvikling for banken. Vi vil også takke alle våre kunder og forbindelser for godt samarbeid i året som har gått. Stadsbygd Sparebank vil gjøre alt vi kan for å være en god bank for våre kunder i årene som kommer. Rissa, 31. desember 2012 / 11. februar

10 RESULTATregnskap (i hele tusen kroner) Note Renteinntekter og lignende inntekter 1B/7 1.2 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 2A/9B Renter og lignende inntekter av obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 1B/7 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner 7C Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 7C Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 7C Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 6/7C Andre rentekostnader og lignende kostnader 11A I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 1B/ Renteelement pengemarkedsfond Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning ellers Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 1B/11B 4.1 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 1B 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 6.1 Netto verdiendring og gevinst/tap på obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastn Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter 7.1 Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter II Netto andre driftsinntekter III Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn 9A Pensjoner 9C Sosiale kostnader Administrasjonskostnader 11B Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader 11B 10.1 Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader IV Sum driftskostnader V Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier m.v. 2A/2B/2C 11.1 Tap på utlån Tap på garantier m.v Nedskrivning/rev. av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler 12.1 Nedskrivning/reversering av nedskrivning Gevinst(-)/tap(+) Skatt på ordinært resultat VII Resultat for regnskapsåret Disponering av resultat for regnskapsåret Overført til Sparebankens fond Overført til gaver til allmennyttige formål

11 BALANSE (i hele tusen kroner) EIENDELER Note Kontanter og fordringer på sentralbanker 1D/7/7A/7B Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7A/7B 3.1 Uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 2D Utlån til og fordringer på kunder 4.3 Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum brutto utlån 2A/2B/7A/7B/9B Nedskrivninger på individuelle utlån 2A/2B/2C Nedskrivninger på grupper av utlån 2A/2C Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastn. 3/7A/7B 6.1 Obligasjoner utstedt av det offentlige Obligasjoner utstedt av andre Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 4/7A/7B Pengemarkedsfond Øvrige aksjer, andeler og egenkapitalbevis Immaterielle eiendeler 7A/7B 10.2 Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 5/7A/7B 11.1 Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Andre eiendeler 7A/7B 12.2 Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 7A/7B 13.1 Opptjente ikke mottatte inntekter 1B Overfinansiering av pensjonsforpliktelser 9C Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL 14. Gjeld til kredittinstitusjoner 7A/7B/7C 14.1 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Innskudd fra og gjeld til kunder 7A/7B/7C/7D/11A 15.1 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 7A/7B/7C 16.1 Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Egne ikke-amortiserte obligasjoner Annen gjeld 7A/7B/ Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter 1B/7A/7B Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 7A/7B 19.1 Pensjonsforpliktelser 9C Utsatt skatt Spesifiserte avsetninger på garantiansvar 2A Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital 6/7A/7B/7C 20.1 Evigvarende ansvarlig lånekapital Annen ansvarlig lånekapital Opptjent egenkapital 6/7A/7B 22.2 Sparebankens fond SUM GJELD OG EGENKAPITAL Betingede forpliktelser Garantiansvar overfor kunder 2A/2B/2C Garantiansvar overfor Bankenes Sikringsfond 2A/11A Garantiansvar overfor Terra Boligkreditt 2A/2B/2C Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for pantegjeld o.l Forpliktelser Rentebytteavtaler, egenkapitalrelaterte 7B/ Rentebytteavtaler, renterelaterte 7B/

12 Noter Note 1 - Innledning Alle beløp i notene er oppgitt i hele tusen kroner med mindre noe annet spesifikt er angitt. 1A - Generelle regnskapsprinsipper Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Eiendeler beregnet på varig eie eller bruk fremgår av eventuelle noter til de enkelte balansepostene. Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter med henvisning til regnskapspostene. Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret fra i fjor. 1B - Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring Renter, provisjoner og gebyrer tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente, ikke innbetalte inntekter inntektsføres og føres som et tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og egenkapitalbevis inntektsføres det år det mottas. Banken har valgt direkte resultatføring av etableringsgebyrer ved låneopptak da det her opereres med gebyrer i en størrelsesorden som gjør at de ikke antas å overstige direkte administrative utgifter som påløper ved opprettelsen av lånet. Etableringsgebyrene periodiseres imidlertid over lånets løpetid som en del av lånets effektive rente i de tilfeller de overstiger de omtalte administrative utgiftene. 1C - Segmentrapportering Bankens inntekter kommer fra et geografisk ensartet marked. Bankens virksomhet er vurdert som ett virksomhetsområde. 1D - Valuta Stadsbygd Sparebank har egen beholdning av utenlandsk valuta, men driver ikke med kjøp og salg av valuta utover formidling av reisevaluta til våre kunder. Valutabeholdningen er pr omregnet til norske kroner på bakgrunn av kjøpskurs pr , og beløper seg til 0,4 mill. kroner. 1E - Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter defineres til å omfatte omsettelige finansielle eiendeler og gjeldsposter samt finansielle derivater. Finansielle instrumenter på balansen omfatter aksjer og obligasjoner. Se notene 3, 4 og 7C for en nærmere omtale av disse. Stadsbygd Sparebank benytter også, i beskjeden grad, finansielle derivater i form av swapavtaler (bytte avtaler), se nærmere beskrivelse under note 8. 1F - Forvaltningslån Banken forvalter for tiden ingen lån på vegne av andre. Note 2 - Utlån og garantier 2A - Verdsettelse definisjoner mislighold sektor/ næring TBK Verdsettelse Utlån og garantier vurderes etter Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner av Utlån måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi (lånebeløpet som er overført til kunden). Ved senere måling vurderes utlån til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rentemetoden, som forenklet kan sies å være utlånets balanseførte verdi ved første gangs måling justert for mottatte avdrag og eventuell nedskrivning for tap. Dersom det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall, foretas nedskrivning for verdifallet. Banken har utarbeidet egne retningslinjer for nedskrivning for tap på utlån og garantier. Retningslinjene omhandler hovedsakelig følgende dimensjoner: Personmarked/bedriftsmarked Vesentlige/uvesentlige engasjement Grenseverdi personmarked: 1,0 mill. kroner Grenseverdi bedriftsmarked: 0,5 mill. kroner Misligholdte/ikke misligholdte engasjement Risikoklasser Kriterier for beregning av nedskrivninger på individuelle utlån er at det foreligger objektive bevis for verdifall. Objektive bevis på at et utlån har verdifall inkluderer, ifølge utlånsforskriften, observerbare data banken har kjennskap til om følgende tapshendelser: a) Vesentlige finansielle problemer hos debitor. b) Betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd. c) Innvilget utsettelse av betaling eller ny kreditt til betaling av termin, avtalte endringer i rentesatsen eller andre avtalevilkår som følge av finansielle problemer hos debitor. d) Det anses som sannsynlig at debitor vil inngå gjeldsforhandling, annen finansiell restrukturering eller at debitors bo blir tatt under konkursbehandling. Nedskrivningsbeløpene beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer. I nåverdiberegningene benyttes løpende effektiv rente. Ved beregningen av de fremtidige kontantstrømmene vurderes sikkerhetene til påregnelig salgspris fratrukket salgskostnader. Identifiseringen av tapsutsatte engasjement tar hovedsakelig utgangspunkt i tapshendelser som foreligger på balansedagen, men objektive bevis på manglende fremtidig oppgjørsevne hos debitor vurderes også. Banken foretar kvartalsvise vurderinger av vesentlige engasjement med tanke på individuelle og gruppevise nedskrivninger. Estimering av verdifall kan være komplisert da prediksjon av fremtidige hendelser i stor grad er forbundet med usikkerhet. Det legges her vekt på forsiktighet i verdiestimering som grunnlag for realisasjon av pantesikkerheter. Det foretas periodisk oppdatering av kontantstrømmene minimum en gang hvert år, men vanligvis kvartalsvis. Ved vurdering av sikkerhetenes verdi legges normalt til grunn en forutsetning om fortsatt drift. Unntak fra dette gjelder i situasjoner hvor det er foretatt nedskrivning. Det tas videre hensyn til forhold som kan påvirke sikkerhetens verdi, for eksempel konsesjonsbetingelser eller servitutter. Sikkerheter kan for eksempel være i form av fysisk sikkerhet, garantier, kontantdepot eller avtale om motregning. Fysisk sikkerhet skal som hovedregel være forsikret og kan for eksempel være bygninger, boliger, biler, varelager eller lignende. Nedskrivning på grupper av utlån foretas dersom det foreligger objektive bevis for verdifall i den aktuelle utlånsgruppen. Bankens utlån er delt inn i grupper med tilnærmet like risikoegenskaper med hensyn til debitorenes evne til å betale ved forfall. Følgende risikogrupper benyttes: Personkunder Primærnæringer Industri Bygg/Anlegg Eiendomsdrift/finansiell tjenesteyting Øvrige næringer 12

13 Verdifall for grupper av utlån beregnes som prosentandeler av brutto utlån etter fradrag for individuelt nedskrevne utlån, avhengig av risikogruppe og risikoklasse. Dette betyr at utlån vurdert for individuell nedskrivning, men hvor objektive bevis for verdifall ikke er påvist, inngår i bankens beregning av gruppenedskrivninger på utlån. Bankens modell for beregning av gruppevise nedskrivninger på utlån baserer seg på utlånsporteføljens migrasjon mellom ulike risikoklasser. Banken tilbyr fastrenteutlån til kunder som ønsker det, men kjøper her renteswapper for tilsvarende beløp for å unngå renterisikoen. I henhold til bankens rutiner kan inntil 15,0 mill kroner lånes ut til fast rente uten at renten swappes fra fast til flytende. Kontantstrømmene fra fastrenteutlånene sett i sammenheng med kontantstrømmene fra de tilhørende renteswappene gir en virkelig verdi for porteføljen av fastrenteutlån som ligger nært opp til porteføljens bokførte verdi (amortisert kost). Pr utgjorde utlån til kunder med fast rente 76,8 mill kroner. Lengste rentebinding var på knappe 9 år. 39,8 mill kroner av disse fastrenteutlånene var swappet til flytende rente pr årsskiftet. Resterende beløp, 37,0 mill kroner, er blitt swappet til flytende rente i begynnelsen av januar Pr hadde banken ingen utlån med endringsavtale, dvs utlån hvor renten på grunn av betalingsvanskeligheter er satt ned. Det samme var tilfellet også ved forrige årsskifte. Definisjoner - tapsføringer Engasjement: Utlån, ubenyttede kreditter og garantier innbefattet opptjente, ikke betalte renter, gebyrer og provisjoner. Misligholdt engasjement: Et engasjement anses for å være misligholdt når kunden ikke har betalt forfalte terminer på utlån innen 90 dager etter forfall eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket som avtalt innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Tapsutsatt engasjement: Et engasjement anses for å være tapsutsatt, selv om det ikke er misligholdt ennå, når det er blitt identifisert objektive bevis på verdifall. Konstaterte tap: Tap på et engasjement som er konstatert ved konkurs, ved stadfestet akkord, ved utleggsforretning som ikke har ført frem, ved rettskraftig dom, eller forøvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken. Nøkkeltall mislighold og tapsføringer Misligholdte engasjement Brutto engasjement u/nedskrivning, privatkunder Brutto engasjement u/nedskrivning, næringslivskunder Brutto engasjement m/nedskrivning, privatkunder Brutto engasjement m/nedskrivning, næringslivskunder Sum brutto misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger, privatkunder Individuelle nedskrivninger, næringslivskunder Sum netto misligholdte engasjement Misligholdte engasjement u/nedskrivning måneder måneder måneder Over 1 år Sum misligholdte engasjement u/nedskrivning Tapsutsatte, ikke misligholdte engasjement Brutto tapsutsatte engasjement, privatkunder Brutto tapsutsatte engasjement, næringslivskunder Sum brutto tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger, privatkunder Individuelle nedskrivninger, næringslivskunder Sum netto tapsutsatte engasjement Resultatførte renteinntekter på utlån hvor det er foretatt individuelle nedskrivninger for tap utgjør 738. Tilsvarende beløp var i 2011 på 525. Næringstyper Misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte engasjement Indv. nedskr. på utlån / Spes. avsetninger på garantiansvar Nedskrivninger på grupper av utlån Personkunder Primærnæringer Industri og bergverk Bygg og anlegg Eiendomsdrift/finansiell tjenesteyting Øvrige næringer TOTALT

14 Fordeling på sektor/næring Brutto utlån Garantiansvar Potensiell eksponering Næringstyper Personkunder Primærnæringer Industri Bygg og anlegg Eiendomsdrift/-omsetning Varehandel og rep. av motorvogner Øvrige næringer Terra Boligkreditt TOTALT Med Potensiell eksponering menes ubenyttede kreditter, det vil si totalt innvilgede kreditter fratrukket benyttet (opptrukket) kreditt. Maksimal eksponering for kredittrisiko Det beløp som pr representerer bankens maksimale eksponering for kredittrisiko uten å ta hensyn til sikkerhetsstillelser eller andre kredittforbedringer, er bokført verdi av utlån til kunder, garantiansvar og ubenyttede kreditter: Maks. eksponering for kredittrisiko Netto utlån til kunder Garantiansvar Ubenyttede kreditter Maksimal eksponering for kredittrisiko Terra Boligkreditt (TBK) I tillegg til utlån på egen balanse, formidler Stadsbygd Sparebank boliglån gjennom TBK. Formidling av boliglån gjennom TBK betinger at banken påtar seg følgende garantiansvar: Saksgaranti: Saksgaranti for hele lånebeløpet i perioden fra banken anmoder om utbetaling til lånets forutsatte pantesikkerhet har oppnådd rettsvern og bankens depotavdeling har kontrollert dokumentasjonen. Tapsgaranti: Tapsgaranti for den delen av lånebeløpet som har sikkerhet utover 50% av forsvarlig verdigrunnlag for lånets panteobjekt(er). Uansett lånebeløp og lånets sikkerhet er bankens tapsgaranti på minimum kr ,- pr lån. Garantien gjelder i 6 år fra det tidspunkt lånets pantesikkerhet har oppnådd rettsvern, evt fra dato for anmodning om utbetaling hvis dette er senere. Garantibeløpet er fast i garantitiden, og blir således ikke nedregulert ved låntakers nedbetaling av lånet. Andel av garantiramme: Garantien utgjør 1% av bankens totale låneportefølje i Terra Boligkreditt ved utgangen av måneden. Garantibeløpet reguleres ved hvert månedsskifte. Ved tap utover innbetalte saks-/tapsgarantibeløp og realisasjon av sikkerheter, har TBK rett til å motregne slike tap i bankens provisjoner for kundebehandling i en periode på inntil 3 år. Normal praksis vil imidlertid være at banken tilbakefører lån som blir misligholdte hos TBK til egen balanse. Pr dato har det ikke vært behov for slike tilbakeføringer til Stadsbygd Sparebanks egen balanse. Lån som formidles via TBK er godt sikret, og misligholdssannsynligheten er lav. Likviditetsrisikoen knyttet til tilbakeføring av lån formidlet via TBK vurderes derfor som begrenset. I tilknytning til etableringen av direkte eierskap fra bankene og OBOS pr (se nærmere beskrivelse i note 4), styrket Terra Boligkreditt likviditetssituasjonen ved opprettelse av en avtale ( Avtale om kjøp av OMF / Note Purchase Agreement ) med eierbankene og OBOS om kjøp av selskapets obligasjoner med fortrinnsrett. I denne avtalen har eierne påtatt seg en likviditetsforpliktelse overfor Terra Boligkreditt tilsvarende selskapets likviditetsbehov de kommende 12 måneder, beregnet ut fra forfall av obligasjoner i perioden. Gjennomførte kjøp av obligasjoner med fortrinnsrett under avtalen, som ikke er innfridd av Terra Boligkreditt, kommer til fratrekk ved beregning av gjenstående likviditetsforpliktelse. Dersom en eller flere eiere uansett årsak unnlater å kjøpe sin andel av obligasjoner med fortrinnsrett som forutsatt i avtalen, skal de øvrige eierne individuelt tegne seg for ytterligere obligasjoner. Den enkelte eiers likviditetsforpliktelse kan maksimalt økes til det dobbelte av eierens opprinnelige kjøpsforpliktelse. 14

15 Terra Boligkreditt Gjenstående lånebeløp Saksgaranti Tapsgaranti Andel av garantiramme Totalt garantiansvar Note Purchase Agreement Bankens andel av TBKs utlånsportefølje 0,89% 0,69% 0,78% 0,77% 0,45% Likviditetsforpliktelse (200%) * *1 Historiske tall f.o.m og eldre er basert på en rammeavtale mellom Terra Boligkreditt og sparebankene/obos for kjøp av obligasjoner med fortrinnsrett for et beløp inntil 3 milliarder kroner. Denne avtalen utgikk ved ikrafttredelsen av Note Purchase Agreement. 2B - Risikoklassifisering av utlån og garantier Klassifisering av næringslivskunder - modellbeskrivelse Med næringslivskunder menes her kunder med institusjonell sektorkode samt , dvs alle andre kunder enn lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter og utenlandske husholdninger. Disse kundene avkreves for regnskap minst én gang pr år. Regnskapene blir lagt inn i modellen, og klassifiseringen skjer på grunnlag av et 2-komponentsystem som gir karakterer for følgende forhold: Faktor Karaktersystem Vekting Økonomi/Regnskap Karakter A til E 60 % Sikkerhetsdekning Karakter A til E 40 % Ved regnskapsvurderingen hensyntas følgende nøkkeltall: Komponenter Vekting Nøkkeltall Vekting Finansiering 25 % Finansieringsgrad 1 (anl.midler / [langsiktig gjeld + egenkapital]) 100 % Likviditet 25 % Likviditetsgrad 1 (omløpsmidler / kortsiktig gjeld) 100 % Rentabilitet 25 % CashFlow i % av gjeld (cashflow / gjeld) 50 % Totalrentabilitet ([ord res før skatt+finanskostn] / [gj.sn. EK + gjeld]) 50 % Soliditet 25 % Egenkapitalandel (egenkapital / [egenkapital + gjeld]) 100 % På bakgrunn av ovennevnte matriser blir det enkelte engasjement tildelt verdier som fordeler engasjementene i 5 risikoklasser: A - Minimal risiko, B - Lav risiko, C - Normal risiko, D - Høy risiko og E - Meget høy risiko. For rapporteringsformål akkumuleres disse 5 risikoklassene til: Lav risiko: Klasse A + B Middels risiko: Klasse C Høy risiko: Klasse D + E Det blir foretatt ny risikoklassifisering hver gang det foretas justeringer på en kundes engasjement. Klassifisering av personkunder - modellbeskrivelse Risikoklassifiseringen av privatkundesektoren (lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter og utenlandske husholdninger) skjer på grunnlag av et 2-komponentsystem som gir karakterer for følgende forhold: Faktor Karaktersystem Vekting Økonomi Karakter A til E 70 % Sikkerhetsdekning Karakter A til E 30 % Økonomidimensjonen vurderes ut ifra følgende nøkkeltall: Komponenter Vekting Nøkkeltall Vekting Netto likviditet til månedlig sparing 50 % Basert på SIFO-modellen 100 % Gjeldsgrad 50 % Husholdets gjeldsgrad 100 % På bakgrunn av ovennevnte matriser blir det enkelte engasjement tildelt verdier som fordeler engasjementene i 5 risikoklasser fra A til E, jfr. beskrivelse under næringslivskunder. For rapporteringsformål akkumuleres disse 5 risikoklassene til: Lav risiko: Klasse A + B Middels risiko: Klasse C Høy risiko: Klasse D + E Ny risikoklassifisering blir også her foretatt hver gang det foretas justeringer på en kundes engasjement. Utover dette gjennomgås kunder med restrisiko kvartalsvis. 15

16 Klassifisering av person- og næringslivskunder RISIKOKLASSER Brutto utlån Garantier Potensiell eksponering Indv nedskr utlån/ Spes avs garantier Personkunder Lav risiko Middels risiko Høy risiko Terra Boligkreditt Ikke klassifisert Totalt RISIKOKLASSER Brutto utlån Garantier Potensiell eksponering Indv nedskr utlån/ Spes avs garantier Næringskunder Lav risiko Middels risiko Høy risiko Ikke klassifisert Totalt RISIKOKLASSER Brutto utlån Garantier Potensiell eksponering Indv nedskr utlån/ Spes avs garantier Totalt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Terra Boligkreditt Ikke klassifisert Totalt Sammenhengen mellom risikoklassifiseringssystemet og prising av utlån og garantier Det er en direkte sammenheng mellom risikoklassifiseringen og vår prising av utlån og garantier, i det banken tilstreber å fastsette rente satsen for utlån og provisjonssatsen for garantier ut fra sikkerheten som er stilt for lånet/ garantien kombinert med kundens økonomi. Dette gjelder både for person- og næringslivskunder. Forskyvninger mellom risikogruppene Oversikten viser at bankens brutto utlånsportefølje har økt med 113,2 mill. kroner, eller 6,0%, i løpet av Andelen utlån i risikoklasse lav ligger på 81,9% i 2012 og 81,3% i 2011, dvs at andelen av lavrisikolån er økt med 0,6%-poeng. Ved utgangen av 2012 var andelen utlån i klasse middels på 15,4% mot 17,9% året før. Høyrisikoklassen står for 2,4% av brutto utlånsportefølje i 2012 mot 0,8% i Andelen uklassifiserte lån er på 0,3%. Totalt sett er andelen av lån med lav/middels redusert med 1,9%- poeng fra forrige årsskifte. Andelen høyrisikolån har gått opp med 1,6%-poeng. Bankens garantiansvar mot ordinære kunder er økt med 17,8 mill kroner. Det har skjedd en økning i risikoklasse lav på 14,6 mill. kroner. Garantiansvaret innenfor risikoklasse middels er økt med 2,7 mill kroner. I risikoklasse høy har banken 2,6 mill kroner i 2012, mot 2,2 mill. kroner i Garantiansvaret mot Terra Boligkreditt (TBK) er økt fra 33,7 mill. kroner til 85,2 mill. kroner, som en følge av aktivt salg av boliglån via TBK. Hva angår potensiell eksponering, dvs. totalt innvilgede kreditter fratrukket benyttet (opptrukket) kreditt, er eksponeringen totalt sett økt med 5,7 mill kroner overfor ordinære kunder. I risikoklasse lav er eksponeringen økt med 10,4 mill kroner. Eksponeringen er redusert med 4,7 mill kroner i klasse middels. Banken har pr. utgangen av 2012 ingen potensiell eksponering overfor Terra Boligkreditt da deres likviditetsreserver overstiger akkumulerte forfall på obligasjoner de kommende 12 måneder. Potensiell eksponering mot TBK pr. utgangen av 2011 var på 15,9 mill kroner. Andelen av potensiell eksponering på uklassifiserte kunder er på 0,07 mill kroner. Gjennomsnittlig årlig forventet tapsnivå per risikogruppe I perioden er det forventet et gjennomsnittlig årlig tap for bankens låneportefølje på ca 5,3 mill. kroner eller 0,22% av bankens gjennomsnittlige forvaltningskapital (GFK). Av dette forventes 80% å komme fra næringslivsporteføljen. Videre forventer banken at det alt vesentlige av det fremtidige tapet vil komme fra risikoklassene middels og høy, med et anslag på henholdsvis 1,0 mill. kroner i middels og 4,3 mill. kroner i høy. Den fremtidige tapsprognosen tar utgangspunkt i bankens strategiplan, som igjen har tatt utgangspunkt i historiske data (mislighold, restanse, etc) fra egen bank og sammenlignbare sparebanker i Norge samt en fremtidsvurdering av de markeder banken opererer i. Forventet tap i forhold til forventede renteinntekter Forventet tap i personmarkedsporteføljen for 2013 er 1,0 mill. kroner. Sett i forhold til forventede renteinntekter i porteføljen, utgjør dette 1,25%. Forventet tap i næringslivsporteføljen, 4,0 mill. kroner, sett i forhold til forventede renteinntekter i porteføljen, utgjør 11,43%. Tapene forventes, som tidligere nevnt, i det alt vesentlige å komme i risikoklassene middels og høy. Tap i risikoklasse E forventes å være på nivå med renteinntektene. For risikoklasse lav vil fremtidige tap være marginale i forhold til renteinntektene. I beregningene er det her tatt utgangspunkt i bankens budsjett for

17 Utlån Garanti Utlån Garanti Geografiske risikoområder Trøndelag Resten av Norge Utlandet Sum utlån og garantier Garantier etter type Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegarantier (Terra Boligkreditt) Bankenes Sikringsfond 0 0 Samlet garantiansvar Alt garantiansvar er sikret ved pant. 2C - Tap på utlån og garantier Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på individuelle utlån Periodens konstaterte tap som det tidligere er nedskrevet individuelt for Økte nedskrivninger på individuelle utlån i perioden Nye nedskrivninger på individuelle utlån i perioden Tilbakeføring av nedskrivninger på individuelle utlån i perioden = Nedskrivninger på individuelle utlån Tapskostnader utlån Periodens endring i nedskrivninger på individuelle utlån Periodens nedskrivninger på grupper av utlån Periodens konstaterte tap som det tidligere er nedskrevet individuelt for Periodens konstaterte tap som det tidligere ikke er nedskrevet individuelt for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnader utlån Spesifiserte avsetninger på garantiansvar Spesifisert avsetning på garantiansvar /- Periodens spesifiserte avsetning på garantiansvar 0 0 = Spesifisert avsetning på garantiansvar Tapskostnader garantiansvar Periodens endring i spesifiserte avsetninger på garantiansvar 0 0 = Periodens tapskostnader garantiansvar 0 0 Nedskrivning på grupper av utlån/ Uspesifiserte avsetninger på garantiansvar Utlån 2012 Utlån 2011 Garantier 2012 Garantier 2011 Nedskrivning på grupper/uspesifisert avsetning /- Periodens nedskrivning på grupper/uspesifiserte avsetning = Nedskrivning på grupper/uspesifisert avsetning D - Ansvarlig lånekapital Det er under regnskapspost 3.2, Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid, bokført i ansvarlig lånekapital. Beløpet består i sin helhet av medlemsinnskudd i Kredittforeningen for Sparebanker (KfS), og fordeler seg på følgende 2 poster: Debitor Beløp Løper til Kredittforeningen for Sparebanker (medlemsinnskudd) Kredittforeningen for Sparebanker (medlemsinnskudd) SUM Medlemsinnskudd i KfS blir først tilbakebetalt etter at regnskapsåret er avsluttet, dvs at medlemsinnskuddet med utløpsdato i 2012 først kan bli tilbakebetalt i

18 Note 3 - Obligasjoner Obligasjoner deles vanligvis i tre porteføljer; handelsportefølje, øvrige omløpsobligasjoner og anleggsobligasjoner. Bankens obligasjonsbeholdning besto ved årsskiftet bare av poster i omløpsporteføljen. Omløpsobligasjonene er ordinær bankportefølje hvor intensjonen om å realisere kortsiktige gevinster på kurssvingninger ikke er fremtredende (i motsetning til ved en eventuell handelsportefølje). Obligasjonene blir normalt verdsatt til den laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi. Markedsverdi (virkelig verdi) for børsnoterte obligasjoner defineres som børskurs pr Markedsverdi for ikke-børsnoterte poster er innhentet fra Terra Forvaltning AS, og vi har sammenholdt de innhentede verdiene med lignende opplysninger fra Swedbank, Danske Bank og Nordea samt med de offisielle ligningskursene pr Usikkerheten i disse anslagene anses å være fra lav til middels. Det er i inneværende år ikke foretatt endringer i de benyttede regnskapsprinsipper vedrørende bankens obligasjonsbeholdning. Alle obligasjoner er oppført i norske kroner. Portefølje Ansk. kost Markedsverdi Bokført verdi Andel børsn. Gj.sn. rente Durasjon Obligasjoner (omløpsmidler) % 2,38% 0,15 Obligasjoner (omløpsmidler) % 3,66% 0,20 Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet som et veid gjennomsnitt av de enkelte verdipapirenes effektive renter pr Samlet forskjell mellom balanseført (bokført) verdi og pålydende verdi for hele obligasjonsporteføljen utgjør 0,3 mill. kroner. 3,4 mill. kroner av beholdningen knytter seg til investeringer i ansvarlig lånekapital/fondsobligasjoner. Debitor sektor BIS-vekt Portefølje Stat/Statsgaranti 0 % Kredittforetak (OMF-papirer) 10 % Banker 20 % Finansforetak 20 % Kommuner/Fylker 20 % Industriforetak 100 % Ansvarlig lånekapital (kreditt/finans) 100 % Sum Pantstillelser Stadsbygd Sparebank har deponert obligasjoner med en bokført verdi på i Norges Bank. Disse gir en sikkerhets-/låneverdi i Norges Bank pr på Note 4 - Aksjer, andeler og egenkapitalbevis Aksjer, andeler og egenkapitalbevis deles vanligvis inn i tre porteføljer; handelsportefølje, øvrige omløpsmidler og anleggsmidler. Stadsbygd Sparebank har ingen handelsportefølje, bankens beholdning besto derfor ved årsskiftet av poster klassifisert som omløps- og anleggsmidler. Det er i inneværende år ikke foretatt endringer i de benyttede regnskapsprinsipper. Omløpspostene er ordinære poster hvor intensjonen om å realisere kortsiktige gevinster på kurssvingninger ikke er fremtredende (i motsetning til ved handelsporteføljen). Postene blir verdsatt til den laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi. Omløpsporteføljen består i sin helhet av andeler i pengemarkedsfond. Portefølje PENGEMARKEDSFOND Antall andeler Ansk. kost Bokf. verdi Virkelig verdi Børsnotert? Terra Sparebank (NO ) , ja Pluss Likviditet (NO ) , ja Sum omløpsmidler Anleggspostene, det vil si poster beregnet til varig eie eller bruk, er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Beregningen av virkelig verdi baseres på informasjon om foretakets fremtidige kontantstrømmer, soliditet og fremtidsutsikter. Nedskrivning blir foretatt når virkelig verdi er lavere enn anskaffelseskost og verdinedgangen skyldes forhold som må antas å ikke være av forbigående karakter. Nedskrivningene reverseres når grunnlaget for dem ikke lenger vurderes å være til stede. Pr utgjorde akkumulerte nedskrivninger (fra anskaffelseskost) i denne porteføljen kr ,-. Dersom virkelig verdi ikke kan fastsettes med rimelig sikkerhet, er det unnlatt å gi opplysninger om antatt markedsverdi. 18

19 Portefølje ANLEGGSAKSJER Antall aksjer Eierandel Ansk. kost Bokf. verdi Virkelig verdi Børsnotert? Nordito Property AS ,03% 6 6 nei Eiendomskreditt AS ,17% nei Terra-Gruppen AS ,71% nei Terra Boligkreditt AS ,70% nei Spama AS 100 0,32% nei Hjelmeland Sparebank ,76% nei Kvinesdal Sparebank ,76% nei Nets Holding A/S ,01% nei Visa Inc (C-aksjer) 312 0,00% nei Andre mindre poster nei Sum anleggsmidler Terra Boligkreditt AS ble med virkning fra fisjonert ut fra Terra-Gruppen AS. Fisjonen ble gjennomført ved at bankene fikk utdelt 80% av aksjene i Terra Boligkreditt AS som utbytte samt at bankene kjøpte de siste 20% av aksjene. Terra Boligkreditt AS ble dermed direkte eiet av 79 norske banker (inkludert Stadsbygd Sparebank) og OBOS. Samtidig ble det inngått en aksjonæravtale hvor eierbankene og OBOS, til enhver tid, er forpliktet til å tilføre selskapet den kapital som er nødvendig for å opprettholde kapitaldekningen. Aksjonæravtalen vil sørge for at eierskapet i Terra Boligkreditt AS gradvis vil tilsvare de enkelte distributørenes andel av utlånsbalansen i selskapet. Beholdningsendringer anleggsaksjer Inngående balanse Tilgang Avgang Omklassifisering Nedskrivning 0 0 Utgående balanse Note 5 - Varige driftsmidler/immaterielle eiendeler Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er basert på kostpris, og er fordelt lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Banken eier eget kontorbygg i Stadsbygd i Rissa kommune. Av kontorbyggets totale areal på 815m 2 er 29m 2 utleid til et regnskapskontor. Banken kjøpte i desember % av kjøpesenteret Torget Rissa AS (gnr 124, bnr 324) i Rådhusveien 21 i Rissa. Bygget er nå ferdig renovert/ ombygd, og ble 3. desember 2012 tatt i bruk som bankens nye hovedkontor. Bankens andel av bygget utgjør m 2. Banken eier i tillegg ei hytte i Gjevilvassdalen på Oppdal. Banken benytter følgende avskrivningstider: * Påkostning leide lokaler 5 år * Inventar 3-10 år * Maskiner 3-5 år * Datautstyr/transportmidler 3-5 år * Faste eiendommer år Maskiner/biler/ Bankbygg/ Immatr. inventar/etc. tomt/hytte eiendeler SUM Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr Tidligere av- og nedskrivninger Årets ordinære avskrivning Bokført verdi pr Note 6 - Egenkapital - Ansvarlig kapital - Kapitaldekning Stadsbygd Sparebank har f.o.m. rapporteringen for 1. kvartal 2008 tatt i bruk den nye kapitalkravsforskriften av 14. desember Banken benytter standardmetoden ved beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. Standardmetoden innebærer at det benyttes standardiserte, myndighetsbestemte risikovekter ved beregningen av kapitalkravet. Ved beregning av kapitalkrav for operasjonell risiko benyttes basismetoden, som innebærer at kapitalkravet beregnes i forhold til gjennomsnittlig inntekt siste tre år. Stadsbygd Sparebank har ingen handelsportefølje, og beregner derfor ikke kapitalkrav for markedsrisiko. Banken beregner heller ikke kapitalkrav for valutarisiko da vi ikke har andre posisjoner i utenlandsk valuta enn en mindre beholdning av reisevaluta. Disse risikoområdene inngår imidlertid i bankens ICAAP-beregninger. 19

20 Stadsbygd Sparebanks ansvarlige kapital er sammensatt av kjernekapital og tilleggskapital: Kjernekapitalen består av sparebankens fond samt en fondsobligasjon pålydende NOK 30 mill. Fondsobligasjonen ble tatt opp , og er i utgangspunktet evigvarende kan imidlertid banken velge å innløse obligasjonen. Kapitalen forrentes med 3 måneders NIBOR + 5,00 %-poeng p.a. Hvis obligasjonen ikke innløses , vil marginen på NIBOR øke til 6,00 %-poeng. Tilleggskapitalen består av et tidsbegrenset ansvarlig obligasjonslån pålydende NOK 26 mill. Lånet ble tatt opp , og løper til Lånet forrentes med 3 måneders NIBOR + 2,50 %-poeng p.a. Det er avtalt innløsningsrett for utsteder og step-up på marginen på 0,75 %-poeng p.a. pr Banken vil benytte seg av denne innløsningsretten i Type ansvarlig kapital Kjernekapital Sparebankens fond Fondsobligasjon Fradrag i kjernekapitalen Immaterielle eiendeler 0 0 Utsatt skattefordel Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Overskytende beløp fondsobligasjon (15%-grensen) Sum kjernekapital Tilleggskapital Øvre: Overskytende beløp fondsobligasjon Nedre: Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital Fradrag i tilleggskapitalen Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Sum tilleggskapital Sum netto ansvarlig kapital Myndighetsbestemt kapitalkrav Overskudd av ansvarlig kapital Utvikling i egenkapital/kjernekapital Sparebankens fond pr Resultat for regnskapsåret Gaver til allmennyttige formål = Sparebankens fond pr Fondsobligasjon Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (hensyntatt utsatt skatt) Balanseført utsatt skattefordel og andre immaterielle eiendeler Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Overskytende beløp fondsobligasjon (15%-grensen) = Kjernekapital pr

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Delårsrapport pr 31. mars 2015

Delårsrapport pr 31. mars 2015 Delårsrapport pr 31. mars 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD telefaks

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Delårsrapport pr 30. september 2015

Delårsrapport pr 30. september 2015 Delårsrapport pr 30. september 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport pr 30. juni 2015

Delårsrapport pr 30. juni 2015 Delårsrapport pr 30. juni 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD telefaks

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Banken der du treffer mennesker 2. kvartal 2014 HOVEDTREKK ANDRE KVARTAL God bankdrift og utbytte bidrar til godt resultat i kvartalet.

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har to heleide datterselskap, Fosen Eiendom AS og Austrått Innovasjon

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 4. kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL God underliggende

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096 Verdibanken ASA 2015 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt pr 31.03.2015 viser et underskudd på TNOK 2.992, mot et overskudd på TNOK 3.339 for tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes økte

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 12016 Resultatutvikling Netto renteinntekter hittil i år er høyere enn i 2015, i alt 19,1 mill. kroner (18,3 i 2015) som utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %.

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av første kvartal (Q1) 2015 et resultat før tap og skatt på 9,2 MNOK (mot 10,8 MNOK per Q1 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,00

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2011

Delårsrapport 1. kvartal 2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Vemork Foto: Wikipedia RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 3,00 MNOK, mot tilsvarende 5,00 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er noe svakere enn budsjettert

Detaljer