MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700."

Transkript

1 VOLDA KOMMUNE Utvalg: Forvaltningsstyret Møtestad: Møterom C i 3. etg., Rådhuset Dato: Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Dei får særskilt melding når dei skal møte. B- saker er underlagt teieplikt og er unnatekne offentleg innsyn. Møtet er ope for publikum, med unnatak når b-saker vert handsama. Saksdokumenta er lagt ut til gjennomsyn på servicekontoret til møtet vert halde. Side1

2 VOLDA KOMMUNE SAKLISTE Saksnr. PS 1/15 PS 2/15 PS 3/15 PS 4/15 Sak Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte Spelemiddelsøknader kommunal prioritering Orienteringssaker OS 1/15 Stadfesting av konsesjon, gbr 107/2 Side2

3 PS1/15Godkjenningavinnkallingogsakliste PS2/15Godkjenningavmøteprotokollfråforrigemøte Side3

4 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Heltne Arkivsak nr.: 2014/2153 Arkivkode: 243 Utvalsaksnr Utval Møtedato 3/15 Forvaltningsstyret SPELEMIDDELSØKNADER KOMMUNAL PRIORITERING Administrasjonen si tilråding: Volda kommune har følgjande prioritering av søknader om tilskot frå spelemidlane for 2015: Idrett og friluftslivsanlegg: 1. VTI Skiskyting Skiskyttaranlegg del 1. (gjenntatt søknad)(rest kr ) 2. Mork il Kunstgrasbane på Langemyra. (fornya søknad) 3. VTI Skiskyting Skiskyttaranlegg del 2. (fornya søknad) 4. VTI-Fotball Fotballhall (fornya søknad) 5. Volda kommune Lys turveg Årneset Volda stadion 6. Folkestad il Tursti Folkestaddalen 7. Folkestad il - 7-er bane Kunstgras. Nærmiljøanlegg: 1. Volda Skatepark Skateanlegg del 3 (fornya søknad) 2. Vestsida il rehabilitering ballbinge Ulvestad (fornya søknad) Vedleggsliste: Søknader: VTI Skiskyting Skiskyttaranlegg del 1 (gjenntatt søknad) VTI Skiskyting Skiskyttaranlegg del 2 (fornya søknad) Mork il Kunstgrasbane på Langemyra (fornya søknad) Volda kommune/volda Rullarlag -Volda Skatepark Skateanlegg del 3. (fornya søknad) VTI-Fotball Fotballhall (fornya søknad) Volda kommune Lys turveg Årneset Volda stadion Folkestad il Tursti Folkestaddalen Folkestad il - 7-er bane Kunstgras. Volda Skatepark Skateanlegg del 3 (fornya søknad) Vestsida il rehabilitering ballbinge - Ulvestad Side4

5 KDP-Fysisk aktivitet og anlegg for idrett og friluftsliv- handlingsprogram , Uprenta saksvedlegg: Kommunedelplan fysisk aktivitet og anlegg for idrett-,friluftsliv og nærmiljøtiltak Tidlegare innsende vedlegg til fornya/gjentekne søknader Saksopplysningar: Eg viser til prioritering av søknader for 2014, der det vart gjort fylgjande prioritering av kommunen: Kategori idrettsanlegg: 1. VTI-Nordisk Tidtakarbygg Reset. (fornya søknad) 2. VTI Skiskyting Skiskyttaranlegg del 1. (fornya søknad) 3. Mork il Kunstgrasbane på Langemyra. (fornya søknad) 4. VTI Skiskyting Skiskyttaranlegg del 2. (fornya søknad) 5. VTI-Fotball Fotballhall Kategori Nærmiljøanlegg: 1. Volda Skatepark Skateanlegg del 2 (fornya søknad 2. Volda Skatepark Skateanlegg del 3 (fornya søknad) 3. Vestsida il rehabilitering ballbinge Ulvestad Ved tildeling av spelemidlar for 2014 fekk Volda tildelt tilskot til fylgjande anlegg: Idrett og friluftsliv: VTI-Nordisk Tidtakarbygg Reset. (fornya søknad) kr VTI Skiskyting Skiskyttaranlegg del 1.(fornya søknad) kr (-rest kr ) Og nærmiljøtiltak: Volda Skatepark Skateanlegg del 2 - kr Dei andre søknadane nådde ikkje opp ved denne prioriteringa, slik at fornya søknad vert sendt i år. Godkjende søknadsprosjekt i fylket har ei samla søknadsramme som langt overstig det tilskot som M.R.fylke fekk tildelt også i 2014, og dette gir framleis ei normal ventetid på 2-5 år for mange typar anlegg. Friluftslivstiltak og lågterskel aktivitetsskapande tiltak er gitt særleg prioritering og her er det rom for auka aktivitet om kommunen og lag/organisasjonar finn å kunne prioritere slike tiltak. Søknader for 2015: Det er i år motteke i alt fem (7) søknader på ordinære idrettsanlegg, og to innan kategori Nærmiljøanlegg: Idrett og friluftslivsanlegg: VTI Skiskyting Skiskyttaranlegg del 1. (gjenntatt søknad)(rest kr ) VTI Skiskyting Skiskyttaranlegg del 2. (fornya søknad) Mork il Kunstgrasbane på Langemyra. (fornya søknad) VTI-Fotball Fotballhall (fornya søknad) Folkestad il Tursti Folkestaddalen Volda kommune Lys turveg Årneset Volda stadion Folkestad il - 7-er bane Kunstgras. Nærmiljøanlegg: Volda Skatepark Skateanlegg del 3 (fornya søknad) Vestsida il rehabilitering ballbinge Ulvestad (fornya søknad) Side5

6 Kommunedelplan for Fysisk aktivitet og anlegg for idrett og friluftsliv og nærmiljø. Kommunedelplanen vart revidert i 2014 og har no eit nytt handlingsprogram for perioden Jf kommunedelplan godkjent av kommunestyret i sak 22/2014, den Alle søknader i år er anlegg og tiltak som er omtala og gitt prioritert plass i godkjent handlingsprogram for Kunstgrasbane-anlegget på Folkestad er rett nok ikkje direkte nemnt her som eige tiltak, men sjølve anleggstaden er registrert og oppgradering av anlegget ved etablering av kunstgrasdekke er ei naturleg utvikling og eit registrert behov også her. Ny anleggseining vert lagt inn i handlingsprogrammet og vert prioritert mellom årets søknader. Framlegg til prioritering av søknadane i år slik det går fram av tilrådinga i denne saka har vore sendt over til Idrettsrådet for uttale. (Det er ikkje gitt skriftleg tilbakemelding frå Idrettsrådet ved utsending av saka, men leiar har gitt førebels tilbakemelding der ein sluttar seg til tilrådinga i saka. Uttale vil ligge føre seinast ved handsaming av saka i møtet og vil då også bli tatt inn som nytt vedlegg til denne). Vurdering og konklusjon: Alle dei gjentekne og fornya søknadane og vedlegg til desse er tidlegare godkjent for spelemiddeltilskot. For desse anlegga vert berre nytt søknadsskjema og oppdatert kostnadsoverslag sendt inn. Desse anlegga er alle ferdige og er tekne i bruk. For dei nye søknadane ligg det føre fullstendig søknadsdokumentasjon og tilhøyrande førehandsgodkjenning av planar. Prioriteringar i frå Idrettsplan og prioriteringar frå 2014 for fornya søknader vert tilrådd vidareført. Jf tilrådinga i saka. Helse og miljøkonsekvensar: Alle dei gjennomførte tiltaka og dei nye er positive bidrag til auka fysisk aktivitet, og styrking av folkehelsearbeid i kommunen og som miljøtiltak, jf. Også prioritering i kommunedelplan. Særleg vil dei nye friluftslivstiltaka med tursti ved Folkestadvatnet og lys langs turstien i Elvadalen mellom Årneset og Volda stadion vere viktige bidrag til auka aktivitet og trivsel. Lys langs turvegen vil også vere eit vesentleg bidrag i trafikktryggingssamanheng, der slike snarvegar kan bidra til at fleire kan gå/sykle til fritidsaktivitetar og at dette kan skje under trygge og trivelege tilhøve. Økonomiske konsekvensar: Avklara gjennom finansieringsvedtak for dei ulike anlegga og gjennom vedtak om kommunale garantiar for lån. Jf. også vedtak om årleg tilskot frå kommunen til Fotballhallen og skateparkanlegget. Lag og organisasjonar sin innsats og bidrag til finansiering gjer saman med tilskot frå spelemidlane at ein får etablert gode aktivitetstilbod til mange grupper i kommunen med relativt små kommunale investeringar/-tilskot. Beredskapsmessige konsekvensar: Alle tiltaka er i samsvar med kommuneplan/kommuneplanen sin arealdel og/eller reguleringsplan og er såleis avklara der. Side6

7 Jørgen Vestgarden leiar Utvikling Utskrift av endeleg vedtak: Går som melding til Møre og Romsdal Fylke, Kulturavdelinga, Fylkeshuset, 6404 Molde Kopi med informasjon om klagerett til: VTI-allidrett Postboks VOLDA VTI-Fotball Postboks VOLDA VTI- Skiskyting Mork IL v/stian Færøy Olaskogen Volda Volda Rullarlag AS v/reidar Haug Vikebygdvegen Volda Volda idrettsråd v/johann Roppen Bøgardsvegen Volda Vestsida IL v/erling Ulvestad 6133 LAUVSTAD Folkestad Il v/nils Kåre Holte Folkestad il v/ Even Lillenes Folkestad Folkestad Folkestad Folkestad Kopi: Volda kommune v/torgeir Stensø Økonomisjef Henrik Skovly Leiar rekneskap Gunnar L. Lillebø Økonomiavd Sakshandsamar Per Heltne Side7

8 Søknad om spillemidler til idrettsanlegg Referansenummer: 2IV5IR Registrert dato: :28:49 Vedlegg: dok eigartilhøve.pdf dokumentasjon finansiering.pdf førehandsgodkjenning.pdf plan for drift.pdf Søker Søkernr Navn Volda kommune Adresse Stormyra 2 Postnummer 6100 Poststed VOLDA Hvis adressen over ikke er korrekt, kontakt kommunen eller DNT Søknad Søknad om tilskudd til Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet Nærmiljøanlegg Anlegg for friluftsliv ved kysten Kulturbygg Søknaden gjelder Nytt anlegg Rehabilitering Anleggsnummer Anleggsnavn lysanlegg - Turveg Årneset - Volda stadion Tittel på søknad Turveg Årneset - Volda stadion -Lysanlegg Kommune T VOLDA Anleggets samlede kostnad Merknad til søknaden Anlegg for friluftsliv i fjellet Regnskaps- og kontaktinformasjon Konto for alle inn- og utbetalinger Regnskapsansvarlig Torgeir Stensø Søknad om spillemidler til idrettsanlegg - side 1 Side8

9 Planene er forhåndsgodkjent av Volda Kommune - Utviklingsektoren Byggearbeidet ble/vil bli påbegynt og planlegges fullført T Alle søkere plikter å gjøre seg kjent med gjeldende bestemmelser. Jeg erklærer herved at jeg har lest nødvendig informasjon, og at jeg samvittighetsfullt og etter beste evne har svart på spørsmålene. Jeg er oppmerksom på at hvis jeg ikke gir riktige opplysninger, kan dette føre til at søknaden ikke godkjennes. Sted Volda Dato Kontaktperson Torgeir Stensø E-postadresse Finansiering De ulike delene av finansieringsplanen for anlegget må dokumenteres med vedlegg. Finansieringsplanen må dekke de samlede kostnadene ved bygging av anlegget. Beskrivelse Bilag nr. Beløp 1. Søknadssum Egenkapital Kommunalt tilskudd 4. Fylkeskommunalt tilskudd 5. Private tilskudd 6. Lån 7. Dugnad 8. Gaver 9. Andre tilskudd 10. Tidligere spillemidler Sum: ,00 Kostnadsoverslag Detaljert kostnadsoverslag justert_ pdf Søknad om spillemidler til idrettsanlegg - side 2 Side9

10 Forklaring til feltene Navn Navn på organisasjon. Adresse Adresse til organisasjonen. Postnummer Postnummer til organisasjonen. Poststed Poststed til organisasjonen. Søknad om tilskudd til Velg søknadstype for hva det søkes om tilskudd til. Søknaden gjelder Her velger du om søknaden gjelder et nytt anlegg eller rehabilitering av et eksisterende anlegg. Samlokalisert med Dette feltet er kun aktuelt for kulturbyggsøknader der kulturbygget det søkes om tilskudd til er samlokalisert med annen virksomhet. Søknaden gjelder Velg hva slags type kulturbyggtiltak det søkes om tilskudd til. Anleggsnummer Trykk på knappen Finn Anlegg for å søke frem anleggsenheten. Anleggsnummer og Anleggsnavn vil komme frem i i feltene og etter at anlegget er søkt frem og valgt. Tittel på søknad Anleggets navn, og en beskrivelse av hva søknaden gjelder. Maks. 175 tegn. Kommune Velg kommunen søknaden skal sendes til. Anleggets samlede kostnad Kostnadsoverslag for anlegget. Skriv inn beløp uten mellomrom eller andre skilletegn. Merknad til søknaden Skriv inn eventuell merknad til søknaden. Maks 254 tegn Konto for alle inn- og utbetalinger Legg inn bankkonto for innbetalinger og utbetalinger. Kontonr skrives inn uten mellomrom eller andre skilletegn. Regnskapsansvarlig Navn på regnskapsansvarlig. Telefonnummer til regnskapsansvarlig. Planene er forhåndsgodkjent Dato for når planene er forhåndsgodkjent. av Navn på etat/virksomhet som har forhåndsgodkjent planene. Byggearbeidet ble/vil bli påbegynt Når byggearbeidet skal påbegynnes. og planlegges fullført Når byggearbeidet er planlagt fullført. Alle søkere plikter å gjøre seg kjent med gjeldende bestemmelser. Jeg erklærer herved at jeg har lest nødvendig informasjon, og at jeg samvittighetsfullt og etter beste evne har svart på spørsmålene. Jeg er oppmerksom på at hvis jeg ikke gir riktige opplysninger, kan dette føre til at søknaden ikke godkjennes. Kryss av i feltet for å gi bekreftelsen. Sted Hvor du er når du leste teksten ovenfor. Dato Dato for når du leste teksten ovenfor. Kontaktperson Navn på person som kommunen kan kontakte i forbindelse med denne søknaden. Telefonnummer til kontaktpersonen. E-postadresse E-post til kontaktpersonen. Bekreftelse på innsendt søknad vil sendes til denne e-postadressen. Bilag nr. For elektroniske bilag skriv inn filnavnet for bilaget. Beløp Beløpet angis i norske kroner avrundet til nærmeste tusen uten mellomrom eller andre skilletegn. Søknad om spillemidler til idrettsanlegg - side 3 Side10

11 Side11

12 VOLDA KOMMUNE Utvikling Volda kommune Stormyra VOLDA Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/ /2014 D3 UTV/ TS _ ÅRNESET FRILUFTSOMRÅDE - SØKNAD OM FØRHANDSGODKJENNING SPELEMIDDELPROSJEKT 2015 Orientering om prosjektet: Turvegen mellom Årneset og Volda stadion vart ferdig i 2002 og omfatta bygging bruer over Heltneelva og Øyraelva i tillegg til anlegg av ca 300 m gangveg. Turvegen utgjer ei viktig ferdselsåre for gåande og syklistar til og frå byggefelta ved Heltne og i Bratteberg og er ein del av ein samanhengande turvegtrasè mellom Volda sentrum og Rotevatnet. Anlegget kanaliserer betydeleg gangtrafikk bort frå bilvegane i området og har såleis utvikla seg til å ha funksjon som trafikktryggingstiltak i Volda sentrum. Den viktigaste funksjonen turvegparsellen har er likevel friluftslivsaspektet der mange brukarar har lett tilgang til naturkontakt ved Rotevatnet og Øyraelva. Gangvegen mellom Årneset og Volda stadion er også universelt utforma. Svært mange born/ungdomar nyttar dette gangvegsambandet til aktivitetar på stadion heile året, gjerne etter at dagslyset er borte, men mange vegrar seg for å ferdast der i mørkret. Prosjektert lysanlegg er søkt tilpassa det naturmiljøet som turvegen ligg i, men samtidig med stolpehøgd og armatur for å sikre tilstrekkeleg lysdekking sett i høve til det store tal brukarar av turvegen, med eit stort innslag også av born på sykkel. Med helsing Torgeir Stensø sakshandsamar vedlegg: Plankart Detaljert kostnadsoverslag Dokumentasjon på dei ulike delane i finansieringsplanen Plan for drift Postadresse: Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: Side12

13

14 VOLDA KOMMUNE Sektor for Utvikling Vedlegg 2 til Søknad om spelemidlar til idrettsanlegg Årneset Volda stadion, lysanlegg turveg Orientering om prosjektet: Turvegen mellom Årneset og Volda stadion vart ferdig i 2002 og omfatta bygging bruer over Heltneelva og Øyraelva i tillegg til anlegg av ca 300 m gangveg. Turvegen utgjer ei viktig ferdselsåre for gåande og syklistar til og frå byggefelta ved Heltne og i Bratteberg og er ein del av ein samanhengande turvegtrasè mellom Volda sentrum og Rotevatnet. Anlegget kanaliserer betydeleg gangtrafikk bort frå bilvegane i området og har såleis utvikla seg til å ha funksjon som trafikktryggingstiltak i Volda sentrum. Svært mange born/ungdomar nyttar dette gangvegsambandet til aktivitetar på stadion heile året, gjerne etter at dagslyset er borte, men mange vegrar seg for å ferdast der i mørkret. Då turvegen vart bygd i 2002 vart det lagt ned trekkerør for el-kabel slik at det skulle vere enklare å etablere lysanlegg seinare. Lysanlegget er planlagt med 10 stk master med høgde 4,0 m og LED lysarmatur montert med avstand ca 30 m. Utsnitt av området tiltaket skal gjennomførast i: Postadresse: Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6100 Volda Side14

15 Brua over Øyraelva Brua over Heltneelva Del av turvegen mellom Årneset og Volda stadion Side15

16 Aktuell lysarmatur for montering langs turvegen Kostnadsoverslag: Lys, turveg mellom Volda stadion og Årneset Gravearbeid Kabel/armatur/lysfundament/installasjon Etterarbeid/finplanering/tilsåing Uforutsette kostnader Sum * ) Planlagt arbeid består i trekking av kabel i eksisterande 50 mm trekkerør mellom Årneset og Volda stadion. Kjøp og montering av 10 stk parkmaster med fotplate inkl. Plurio O LED 35 Thorn Lighting, 10 stk Ørstafundament 750 mm, avstand: 30 m Adm/planl/prosjektering Totalsum Side16

17 Søknad om spelemidlar til idrettsanlegg Referansenummer: YEPUJH Registrert dato: :12:24 Vedlegg: Finiansieringsplan Tursti Folkestaddalen.pdf Tursti rundt Folkestadvatnet.pdf Tursti_Folkestaddalen-Anbod.pdf Turveg_Kommunegodkjenning.pdf Søkjar Søkjarnr Namn Folkestad IL Adresse POSTBOKS 27 Postnummer 6120 Poststad FOLKESTAD Dersom adressa over ikkje er korrekt, må du ta kontakt med kommunen eller DNT Søknad Søknad om tilskot til Anlegg for idrett og fysisk aktivitet Ordinære nærmiljøanlegg Anlegg for friluftsliv i fjellet Kulturbygg Søknaden gjeld Nytt anlegg Rehabilitering Anleggsnummer Anleggsnamn Tursti/skiløype ved Folkestadvatnet Namn på søknad Tursti Folkestaddalen Kommune T VOLDA Samla kostnader for anlegget Merknad til søknaden Rekneskaps- og kontaktperson Konto for alle inn- og utbetalingar Rekneskapsansvarleg Kjetil Knutsen Søknad om spelemidlar til idrettsanlegg - side 1 Side17

18 Planane er førehandsgodkjende av Volda kommune Byggjearbeidet vert/vil bli starta opp og skal vere fullført T Alle søkjarar pliktar å gjere seg kjend med gjeldande bestemmingar. Eg erklærer med dette at eg har lese nødvendig informasjon, og at eg samvitsfullt og etter beste evne har svara på spørsmåla. Eg er kjend med at det er ei risiko for at søknaden ikkje blir godkjent dersom eg ikkje har gitt rette opplysningar. Stad Folkestad Dato Kontaktperson Nils Kåre Holte E-postadresse Finansiering Dei ulike delane av finansieringsplanen for anlegget må dokumenterast med vedlegg. Finansieringsplanen må dekke dei samla kostnadane ved bygging av anlegget. Beskriving Vedlegg nr. Beløp 1. Søknadssum Eigenkapital Kommunalt tilskot 4. Fylkeskommunalt tilskot 5. Private tilskot Lån 7. Dugnad Gåver Andre tilskot 10. Tidligare spelemidlar Sum: ,00 Kostnadsoverslag Tursti_Folkestaddalen-Anbod_ pdf Søknad om spelemidlar til idrettsanlegg - side 2 Side18

19 Forklaring til felta Namn Namn på organisasjonen. Adresse Adresse til organisasjonen. Postnummer Postnummer til organisasjonen. Poststad Poststad til organisasjonen. Søknad om tilskot til Vel søknadstype for kva du søkjer tilskot til. Søknaden gjeld Her vel du om søknaden gjeld eit nytt anlegg eller rehabilitering av eit eksisterande anlegg. Samlokalisert med Dette feltet er berre aktuelt for kulturbyggsøknadar der kulturbygget det søkjast om tilskot til er samlokalisert med anna verksemd. Søknaden gjeld Vel kva for type kulturbyggtiltak det søkjast om tilskot til. Anleggsnummer <A href= Namn på søknad Namn på anlegg og kort forklaring av kva søknaden gjeld Kommune Vel kommune søknaden skal sendast til. Samla kostnader for anlegget Overslag over kostnader for anlegget. Skriv inn kvart beløp utan mellomrom eller andre skiljeteikn. Merknad til søknaden Skriv inn eventuell merknad til søknaden. Maks 254 teikn. Konto for alle inn- og utbetalingar Legg inn bankkonto for innbetalingar og utbetalingar. Skriv inn kontonr utan mellomrom eller andre skiljeteikn. Rekneskapsansvarleg Namn på rekneskapsansvarleg. Telefonnummer til rekneskapsansvarleg. Planane er førehandsgodkjende Dato for når planane er førehandsgodkjende. av Namn på den som har førehandsgodkjend planane. Byggjearbeidet vert/vil bli starta opp Når byggjearbeidet skal starte opp. og skal vere fullført Når du planlegg at byggjearbeidet skal vere fullført. Alle søkjarar pliktar å gjere seg kjend med gjeldande bestemmingar. Eg erklærer med dette at eg har lese nødvendig informasjon, og at eg samvitsfullt og etter beste evne har svara på spørsmåla. Eg er kjend med at det er ei risiko for at søknaden ikkje blir godkjent dersom eg ikkje har gitt rette opplysningar. Kryss av i feltet for å stadfeste. Stad Kor du er når du las teksten ovanfor. Dato Dato når du las teksten ovanfor. Kontaktperson Namn på person som kommunen kan kontakte om denne søknaden. Telefonnummer til kontaktpersonen. E-postadresse E-post til kontaktpersonen. Stadfesting av innsendt søknad skal sendast til denne e-postadressa. Vedlegg nr. For elektroniske vedlegg, skriv inn filnamnet for vedlegget.for vedlegg på papir, gje opp nummer på vedlegg. Beløp Beløpet skal oppgis i norske kroner avrunda til nærmaste tusen uten mellomrom eller andre skilleteikn. Søknad om spelemidlar til idrettsanlegg - side 3 Side19

20 VOLDA KOMMUNE Utvikling Folkestad il Folkesdtad 6120 FOLKESTAD Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/ /2014 D11 UTV/ PH FOLKESTAD IL - KUNSTGRASBANE PÅ MYRANE - SPELEMIDLAR TIL IDRETTSANLEGG FØREHANDSGODKJENNING FOR TILSKOT FRÅ SPELEMIDLAR Viser til motteken søknad om førehandsgodkjenning av plan for nytt kunsgrasbane-anlegg på del av Myrane Fotballbane på Folkestad. Myrane fotballbane er ein grusbane etablert tidleg på 1980-talet. Bana er opparbeidd med storleik 100x60m. Det er ikkje etablert lysanlegg på anlegget. Vidare er det ved bana etablert eit mindre klubbhus og parkeringsplass. Baneområdet er knytt opp mot etablert tursti og skiløype i området. Anlegget inngår i kommunedelplan for Fysisk aktivitet og anlegg for idrett og friluftsliv, og har anleggsnr Det er tidlegare gitt mindre tilskot frå spelemidlane til anlegget. Siste til klubbhus i 1984/89. Søknaden no går ut på å bygge om grusbaneanlegget slik at ein får to 7-ar baner der den eine beheld grusdekke som i dag og den andre får dekke med kunstgras. Grusbana har blitt noko mindre brukt dei seinare åra, og i hovudsak er den nytta som 7-ar eller 5- arbane og er oppmerka slik. Ein opplever no auka aktivitet og betre rekkruttering mellom dei unge i bygda, og det vert vurdert som rett at det no blir satsa på etablering av ein 7-arbane med kunstgrasdekke. Omlegginga her vil vere positivt for rekrutteringsarbeid og den generelle aktiviteten i bygda. Det ligg i søknaden ved ei god behovsvurdering og det synleggjort at dette klart er eit aktivitetstilbod og anlegg som trengs i bygda. Søknaden er elles i samsvar med reglane i vegleiar V Kommunen finn ut frå dette at prosjektet kan godkjennast som grunnlag for søknad om tilskot frå spelemidlar til idrettsanlegg. Førehandsgodkjenninga vert gitt ut frå ei førebels kostnadsramme på kr og då med ei tilskotsramme på inntil kr Ved fremjing av søknad om tilskot frå spelemidlane må det ligge føre detaljert kostnadsoverslag og finansieringsplan. Det må vidare ligge føre årsmøtevedtak for bruk av eigne midlar og avtale om opptak av lån til eigenkapital. Alle postar knytt til gåver og rabattar skal då vere dokumentert, og det skal vere utarbeidd samla oversyn over dugnadsarbeid som inngår i finansiering. Stempla plandokument følgjer vedlagt. Med helsing Volda kommune Jørgen Vestgarden Utviklingssjef Per Heltne planleggar Postadresse: Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: Side20

21 Kopi: Møre og Romsdal Fylke, kulturavd. Kultur og Næringsavdelinga Idrettsrådet Kart-, oppmåling og byggavd. Vår ref.: 2014/2274 Side 2 av 2 Side21

22 Folkestad IL - Fotball 6120 Folkestad Folkestad, Tlf: (Even Lillenes leiar) E-post: (Even Lillenes leiar) Volda kommune Stormyra Volda Søknad om godkjenning av byggeplan av kunstgrasbane på Myrane stadion: Plassering og utforming: Vi ynskjer å leggje kunstgras, ei 7ar-bane med mål 60x40 meter, med tilhøyrande sikkerheitssone og med klargjort grunnarbeid for framtidige lysmaster. Denne bana skal vi leggje på eine halva av Myrane stadion som er fotballbana til Folkestad IL (sjå vedlegg for plassering av bana). Myrane stadion er i dag ei grusbane. For å få til dette må vi fjerne delar av øvre gruslag og køyre på ny drenerande toppgrus på dei delane. Bana fungerer svært godt i dag med tanke på drenering og tørkar raskt opp etter regnfall. Vi må likevel byte ut deler av toppgrusen i ytterkant av bana grunna groing. Vi må også utvide grusbana om lag 4 meter i eine enden og om lag to meter i andre enden for å få plass til bana med sikkerheitssone. Bana må utvidast om lag seks meter i lengderetninga. Her må vi skrape av torv/mold, køyre på fyllmasse, drenerande pukkmasse og toppgrus. Vi legg og ned nye dreneringsrør rundt bana, trekkerør og kabel for straum til lysmaster, bygg fundament til fire lysmaster og set opp lysstolpar (sjå vedlegg for plan for baneutviding, drensnedlegging, plassering av trekkerør for lys og plassering for lysmaster). I tillegg ynskjer vi å betre parkeringstilhøva våre (sjå kart for baneplassering og utviding av parkeringsplass). Behov: Folkestad IL har 105 medlemmar. Største aktiviteten er fotball, der vi sesongen 2014 har mellom 40 og 50 aktive spelarar i barne og ungdomsseriane til Sunnmøre Fotballkrets. I tillegg har vi aktive fotballmosjonistar i voksen alder som jamleg nyttar anlegget vårt. I tillegg organiserer vi fjelltrim, med utlegging av bøker på utvalde løyper og fjell i bygdene våre. I vinterhalvåret tilbyr vi symjing for alle aldrar (symjebassenget på Folkestad skule), allidrett og ymse vinteraktivitetar som skirenn. Meininga er å tilretteleggje for eit så bredt tilbod av fysisk aktivitet som mogleg, for så mange som mogleg. Vi er også medlem i Møre og Romsdal Friidrettskrins. I tillegg til fysisk aktivitet ynskjer vi vere ein organisasjon som bidreg for å skape positive sosiale opplevingar i bygdene våre. Vi arrangerer tradisjonelle jonsokfeiringar, bingo, marknad m.m. Side22

23 For å oppretthalde fotballaktiviteten i på Folkestad (med aktive frå bygdene Steinsvik, Dalsbygda, Folkestad, Straumshamn og Bjørkedalen), og forhåpentleg skape nyrekrutering, ser vi det som formålstjenleg å legge kunstgras. Ved å legge ei 7ar-bane (60m x 40m) på delar av Myrane grus, vil vi får eit anlegg som kan nytte oss i treningssituasjon og i kamp. Ved at vi vedlikeheld den resterande grusbana kan vi nytte denne ved behov i treningsarbeid og ved arrangering av turneringar. Såleis får vi eit for oss funksjonelt anlegg til ei overkomeleg invistering. Vi har framforhandla ei avtale på kunstgrasbane med Sport Vest AS og vore i kontakt med fleire entreprenørar med tanke på grunnarbeid og parkeringsplass. Under viser ei foreløpig kostnadsanalyse. Førebels plan for finans: Kostnadsoverslag: Kunstgrasbane (med 7ar-mål): ,- Grunnarbeid med utviding av bane, toppgrus, ny drenering, justering av baneprofil, legging av avgrensande asfaltstripe og gjerder: ,- Lys (nedgraving av kabel, fundament for lysmaster og lysmaster): ,- Utviding av parkeringsplass (tilkøyring av fyllmasse, planering og toppdekke): ,- Total kostnad: ,- Finansiering: Fylgjande oversikt er førebels finansieringsplan: Tippemidlar (1/3 av total kostnad): (parkeringsplass ingen tippemidlar) ,- Sponsormidlar og kronerulling : ,- Eigne klubbmidlar: ,- Dugnadsarbeid (sjå vedlegg for oversikt): ,- Totalt: ,- Prosjektet er tenkt finansiert via tippemidlar, sponsorstøtte, eigne klubbmidlar og kronerulling der privatpersonar kan få sponse sin eigen kvadratmeter og dugnadsarbeid. Vi skal setje opp eit banekart ved sidan av kunstgrasbana der firma og privatpersonar er påskrivne på sine sponsa kvadratmeter. Sponsa sum og antal kvadratmeter står då i samanheng. Sjølvsagt vil det vere mogleg å bli anonymisert eller utelatt på dette kartet. Eigne klubbmidlar brukt til prosjektet kan auke eller minke i forhold til budsjettet, alt etter mengd mottekne sponsormidlar og utgiftsbehov. Vi planlegg å ta til med arbeidet hausten/vinteren 2014, og ynskjer opning av kunstgrasbana til seriestart 2015 (april). Vidare ser vi dette som første steg i ei oppgradering av heile stadionområdet vårt. Ei oppgradering som seinare skal omfatte renovering og påbygg av klubbhus. Side23

24 Oppbygging av bana og drenering: Dageleg bruk viser at bana drenerer svært godt. Tidlegare i prosessen la vi planar for å byte ut heile toppdekket og bygge bana opp med nytt drenerande pukklag og toppgrus. Dette har vi gått borti frå då vi i inneværande sesong gjentatte gangar har opplevd tørr bane like etter kraftige regnfall (også etter vekelang nedbør). For om lag 15 år sidan blei bana bygt opp på ny med pukking og drenerande toppgrus. Det har ikkje lukkast oss å få tak i profilen på dette arbeidet. Etter rådføring med Otto Mundal (som var ansvarleg for nevnte renovering og som gjennom sitt virke i KNA Aurstad har vore med på grunnarbeidet til fleire fotballbaner, også kunstgras) så bør vi sjekke profilen så nærme det området vi skal utvide som mogleg, for å bygge utvidinga etter same profil. Det akter vi gjere, men sidan vi har lag som er i kretsfinaler kan dette gjeras fyst i veke 44. Dokumentasjon på profilen vi då grev fram kan ettersendast. Vi kjem til å nytte vaska pukk og toppgrus på utvidinga og dei toppgrusdelane som skal skiftast, då dette er nytta på den eksisterande grusbana. Drenering rundt bana blir tatt opp igjen ved oppgraving av grøfter, nedlegging av drensrør og pålegg av masse igjen. Etter dekking av drensrør vil grøftene ligge om lag 20cm lågare en bana sitt nedre punkt og grøftene vil ha fall mot bekkar som transporterer vekk vatnet. Fotballstadionet heiter Myrane, eit namn som har si rot i grunnforholda, så vi ser det som naudsynt å vere grundig med dreneringsarbeidet. Viser det seg at det trengs ytterlegare drenering i området rundt bana (kan vere aktuelt utanfor bana sin nordaustlege del) vil det bli løyst etter behov. Sjå kart/vedlegg for planløysing, med innteikna lysmaster, straumkabel og dreneringsplan. Spørsmål kan rettast til Even Lillenes (leiar Folkestad IL); tlf: , e-post: Med vennleg helsing Folkestad IL, v/leiar Even Lillenes Side24

25 Side 25

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 05.02.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for næring, kultur og idrett Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 09.02.2015 Tid: 16:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling Dato: 30.08.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 01.10.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Side 1 Side 2 Side 3 Austrheim kommune Side 4 KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 8. november 2013 Stad: Kommunehuset Kl.: 11.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer