MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700."

Transkript

1 VOLDA KOMMUNE Utvalg: Forvaltningsstyret Møtestad: Møterom C i 3. etg., Rådhuset Dato: Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Dei får særskilt melding når dei skal møte. B- saker er underlagt teieplikt og er unnatekne offentleg innsyn. Møtet er ope for publikum, med unnatak når b-saker vert handsama. Saksdokumenta er lagt ut til gjennomsyn på servicekontoret til møtet vert halde. Side1

2 VOLDA KOMMUNE SAKLISTE Saksnr. PS 1/15 PS 2/15 PS 3/15 PS 4/15 Sak Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte Spelemiddelsøknader kommunal prioritering Orienteringssaker OS 1/15 Stadfesting av konsesjon, gbr 107/2 Side2

3 PS1/15Godkjenningavinnkallingogsakliste PS2/15Godkjenningavmøteprotokollfråforrigemøte Side3

4 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Heltne Arkivsak nr.: 2014/2153 Arkivkode: 243 Utvalsaksnr Utval Møtedato 3/15 Forvaltningsstyret SPELEMIDDELSØKNADER KOMMUNAL PRIORITERING Administrasjonen si tilråding: Volda kommune har følgjande prioritering av søknader om tilskot frå spelemidlane for 2015: Idrett og friluftslivsanlegg: 1. VTI Skiskyting Skiskyttaranlegg del 1. (gjenntatt søknad)(rest kr ) 2. Mork il Kunstgrasbane på Langemyra. (fornya søknad) 3. VTI Skiskyting Skiskyttaranlegg del 2. (fornya søknad) 4. VTI-Fotball Fotballhall (fornya søknad) 5. Volda kommune Lys turveg Årneset Volda stadion 6. Folkestad il Tursti Folkestaddalen 7. Folkestad il - 7-er bane Kunstgras. Nærmiljøanlegg: 1. Volda Skatepark Skateanlegg del 3 (fornya søknad) 2. Vestsida il rehabilitering ballbinge Ulvestad (fornya søknad) Vedleggsliste: Søknader: VTI Skiskyting Skiskyttaranlegg del 1 (gjenntatt søknad) VTI Skiskyting Skiskyttaranlegg del 2 (fornya søknad) Mork il Kunstgrasbane på Langemyra (fornya søknad) Volda kommune/volda Rullarlag -Volda Skatepark Skateanlegg del 3. (fornya søknad) VTI-Fotball Fotballhall (fornya søknad) Volda kommune Lys turveg Årneset Volda stadion Folkestad il Tursti Folkestaddalen Folkestad il - 7-er bane Kunstgras. Volda Skatepark Skateanlegg del 3 (fornya søknad) Vestsida il rehabilitering ballbinge - Ulvestad Side4

5 KDP-Fysisk aktivitet og anlegg for idrett og friluftsliv- handlingsprogram , Uprenta saksvedlegg: Kommunedelplan fysisk aktivitet og anlegg for idrett-,friluftsliv og nærmiljøtiltak Tidlegare innsende vedlegg til fornya/gjentekne søknader Saksopplysningar: Eg viser til prioritering av søknader for 2014, der det vart gjort fylgjande prioritering av kommunen: Kategori idrettsanlegg: 1. VTI-Nordisk Tidtakarbygg Reset. (fornya søknad) 2. VTI Skiskyting Skiskyttaranlegg del 1. (fornya søknad) 3. Mork il Kunstgrasbane på Langemyra. (fornya søknad) 4. VTI Skiskyting Skiskyttaranlegg del 2. (fornya søknad) 5. VTI-Fotball Fotballhall Kategori Nærmiljøanlegg: 1. Volda Skatepark Skateanlegg del 2 (fornya søknad 2. Volda Skatepark Skateanlegg del 3 (fornya søknad) 3. Vestsida il rehabilitering ballbinge Ulvestad Ved tildeling av spelemidlar for 2014 fekk Volda tildelt tilskot til fylgjande anlegg: Idrett og friluftsliv: VTI-Nordisk Tidtakarbygg Reset. (fornya søknad) kr VTI Skiskyting Skiskyttaranlegg del 1.(fornya søknad) kr (-rest kr ) Og nærmiljøtiltak: Volda Skatepark Skateanlegg del 2 - kr Dei andre søknadane nådde ikkje opp ved denne prioriteringa, slik at fornya søknad vert sendt i år. Godkjende søknadsprosjekt i fylket har ei samla søknadsramme som langt overstig det tilskot som M.R.fylke fekk tildelt også i 2014, og dette gir framleis ei normal ventetid på 2-5 år for mange typar anlegg. Friluftslivstiltak og lågterskel aktivitetsskapande tiltak er gitt særleg prioritering og her er det rom for auka aktivitet om kommunen og lag/organisasjonar finn å kunne prioritere slike tiltak. Søknader for 2015: Det er i år motteke i alt fem (7) søknader på ordinære idrettsanlegg, og to innan kategori Nærmiljøanlegg: Idrett og friluftslivsanlegg: VTI Skiskyting Skiskyttaranlegg del 1. (gjenntatt søknad)(rest kr ) VTI Skiskyting Skiskyttaranlegg del 2. (fornya søknad) Mork il Kunstgrasbane på Langemyra. (fornya søknad) VTI-Fotball Fotballhall (fornya søknad) Folkestad il Tursti Folkestaddalen Volda kommune Lys turveg Årneset Volda stadion Folkestad il - 7-er bane Kunstgras. Nærmiljøanlegg: Volda Skatepark Skateanlegg del 3 (fornya søknad) Vestsida il rehabilitering ballbinge Ulvestad (fornya søknad) Side5

6 Kommunedelplan for Fysisk aktivitet og anlegg for idrett og friluftsliv og nærmiljø. Kommunedelplanen vart revidert i 2014 og har no eit nytt handlingsprogram for perioden Jf kommunedelplan godkjent av kommunestyret i sak 22/2014, den Alle søknader i år er anlegg og tiltak som er omtala og gitt prioritert plass i godkjent handlingsprogram for Kunstgrasbane-anlegget på Folkestad er rett nok ikkje direkte nemnt her som eige tiltak, men sjølve anleggstaden er registrert og oppgradering av anlegget ved etablering av kunstgrasdekke er ei naturleg utvikling og eit registrert behov også her. Ny anleggseining vert lagt inn i handlingsprogrammet og vert prioritert mellom årets søknader. Framlegg til prioritering av søknadane i år slik det går fram av tilrådinga i denne saka har vore sendt over til Idrettsrådet for uttale. (Det er ikkje gitt skriftleg tilbakemelding frå Idrettsrådet ved utsending av saka, men leiar har gitt førebels tilbakemelding der ein sluttar seg til tilrådinga i saka. Uttale vil ligge føre seinast ved handsaming av saka i møtet og vil då også bli tatt inn som nytt vedlegg til denne). Vurdering og konklusjon: Alle dei gjentekne og fornya søknadane og vedlegg til desse er tidlegare godkjent for spelemiddeltilskot. For desse anlegga vert berre nytt søknadsskjema og oppdatert kostnadsoverslag sendt inn. Desse anlegga er alle ferdige og er tekne i bruk. For dei nye søknadane ligg det føre fullstendig søknadsdokumentasjon og tilhøyrande førehandsgodkjenning av planar. Prioriteringar i frå Idrettsplan og prioriteringar frå 2014 for fornya søknader vert tilrådd vidareført. Jf tilrådinga i saka. Helse og miljøkonsekvensar: Alle dei gjennomførte tiltaka og dei nye er positive bidrag til auka fysisk aktivitet, og styrking av folkehelsearbeid i kommunen og som miljøtiltak, jf. Også prioritering i kommunedelplan. Særleg vil dei nye friluftslivstiltaka med tursti ved Folkestadvatnet og lys langs turstien i Elvadalen mellom Årneset og Volda stadion vere viktige bidrag til auka aktivitet og trivsel. Lys langs turvegen vil også vere eit vesentleg bidrag i trafikktryggingssamanheng, der slike snarvegar kan bidra til at fleire kan gå/sykle til fritidsaktivitetar og at dette kan skje under trygge og trivelege tilhøve. Økonomiske konsekvensar: Avklara gjennom finansieringsvedtak for dei ulike anlegga og gjennom vedtak om kommunale garantiar for lån. Jf. også vedtak om årleg tilskot frå kommunen til Fotballhallen og skateparkanlegget. Lag og organisasjonar sin innsats og bidrag til finansiering gjer saman med tilskot frå spelemidlane at ein får etablert gode aktivitetstilbod til mange grupper i kommunen med relativt små kommunale investeringar/-tilskot. Beredskapsmessige konsekvensar: Alle tiltaka er i samsvar med kommuneplan/kommuneplanen sin arealdel og/eller reguleringsplan og er såleis avklara der. Side6

7 Jørgen Vestgarden leiar Utvikling Utskrift av endeleg vedtak: Går som melding til Møre og Romsdal Fylke, Kulturavdelinga, Fylkeshuset, 6404 Molde Kopi med informasjon om klagerett til: VTI-allidrett Postboks VOLDA VTI-Fotball Postboks VOLDA VTI- Skiskyting Mork IL v/stian Færøy Olaskogen Volda Volda Rullarlag AS v/reidar Haug Vikebygdvegen Volda Volda idrettsråd v/johann Roppen Bøgardsvegen Volda Vestsida IL v/erling Ulvestad 6133 LAUVSTAD Folkestad Il v/nils Kåre Holte Folkestad il v/ Even Lillenes Folkestad Folkestad Folkestad Folkestad Kopi: Volda kommune v/torgeir Stensø Økonomisjef Henrik Skovly Leiar rekneskap Gunnar L. Lillebø Økonomiavd Sakshandsamar Per Heltne Side7

8 Søknad om spillemidler til idrettsanlegg Referansenummer: 2IV5IR Registrert dato: :28:49 Vedlegg: dok eigartilhøve.pdf dokumentasjon finansiering.pdf førehandsgodkjenning.pdf plan for drift.pdf Søker Søkernr Navn Volda kommune Adresse Stormyra 2 Postnummer 6100 Poststed VOLDA Hvis adressen over ikke er korrekt, kontakt kommunen eller DNT Søknad Søknad om tilskudd til Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet Nærmiljøanlegg Anlegg for friluftsliv ved kysten Kulturbygg Søknaden gjelder Nytt anlegg Rehabilitering Anleggsnummer Anleggsnavn lysanlegg - Turveg Årneset - Volda stadion Tittel på søknad Turveg Årneset - Volda stadion -Lysanlegg Kommune T VOLDA Anleggets samlede kostnad Merknad til søknaden Anlegg for friluftsliv i fjellet Regnskaps- og kontaktinformasjon Konto for alle inn- og utbetalinger Regnskapsansvarlig Torgeir Stensø Søknad om spillemidler til idrettsanlegg - side 1 Side8

9 Planene er forhåndsgodkjent av Volda Kommune - Utviklingsektoren Byggearbeidet ble/vil bli påbegynt og planlegges fullført T Alle søkere plikter å gjøre seg kjent med gjeldende bestemmelser. Jeg erklærer herved at jeg har lest nødvendig informasjon, og at jeg samvittighetsfullt og etter beste evne har svart på spørsmålene. Jeg er oppmerksom på at hvis jeg ikke gir riktige opplysninger, kan dette føre til at søknaden ikke godkjennes. Sted Volda Dato Kontaktperson Torgeir Stensø E-postadresse Finansiering De ulike delene av finansieringsplanen for anlegget må dokumenteres med vedlegg. Finansieringsplanen må dekke de samlede kostnadene ved bygging av anlegget. Beskrivelse Bilag nr. Beløp 1. Søknadssum Egenkapital Kommunalt tilskudd 4. Fylkeskommunalt tilskudd 5. Private tilskudd 6. Lån 7. Dugnad 8. Gaver 9. Andre tilskudd 10. Tidligere spillemidler Sum: ,00 Kostnadsoverslag Detaljert kostnadsoverslag justert_ pdf Søknad om spillemidler til idrettsanlegg - side 2 Side9

10 Forklaring til feltene Navn Navn på organisasjon. Adresse Adresse til organisasjonen. Postnummer Postnummer til organisasjonen. Poststed Poststed til organisasjonen. Søknad om tilskudd til Velg søknadstype for hva det søkes om tilskudd til. Søknaden gjelder Her velger du om søknaden gjelder et nytt anlegg eller rehabilitering av et eksisterende anlegg. Samlokalisert med Dette feltet er kun aktuelt for kulturbyggsøknader der kulturbygget det søkes om tilskudd til er samlokalisert med annen virksomhet. Søknaden gjelder Velg hva slags type kulturbyggtiltak det søkes om tilskudd til. Anleggsnummer Trykk på knappen Finn Anlegg for å søke frem anleggsenheten. Anleggsnummer og Anleggsnavn vil komme frem i i feltene og etter at anlegget er søkt frem og valgt. Tittel på søknad Anleggets navn, og en beskrivelse av hva søknaden gjelder. Maks. 175 tegn. Kommune Velg kommunen søknaden skal sendes til. Anleggets samlede kostnad Kostnadsoverslag for anlegget. Skriv inn beløp uten mellomrom eller andre skilletegn. Merknad til søknaden Skriv inn eventuell merknad til søknaden. Maks 254 tegn Konto for alle inn- og utbetalinger Legg inn bankkonto for innbetalinger og utbetalinger. Kontonr skrives inn uten mellomrom eller andre skilletegn. Regnskapsansvarlig Navn på regnskapsansvarlig. Telefonnummer til regnskapsansvarlig. Planene er forhåndsgodkjent Dato for når planene er forhåndsgodkjent. av Navn på etat/virksomhet som har forhåndsgodkjent planene. Byggearbeidet ble/vil bli påbegynt Når byggearbeidet skal påbegynnes. og planlegges fullført Når byggearbeidet er planlagt fullført. Alle søkere plikter å gjøre seg kjent med gjeldende bestemmelser. Jeg erklærer herved at jeg har lest nødvendig informasjon, og at jeg samvittighetsfullt og etter beste evne har svart på spørsmålene. Jeg er oppmerksom på at hvis jeg ikke gir riktige opplysninger, kan dette føre til at søknaden ikke godkjennes. Kryss av i feltet for å gi bekreftelsen. Sted Hvor du er når du leste teksten ovenfor. Dato Dato for når du leste teksten ovenfor. Kontaktperson Navn på person som kommunen kan kontakte i forbindelse med denne søknaden. Telefonnummer til kontaktpersonen. E-postadresse E-post til kontaktpersonen. Bekreftelse på innsendt søknad vil sendes til denne e-postadressen. Bilag nr. For elektroniske bilag skriv inn filnavnet for bilaget. Beløp Beløpet angis i norske kroner avrundet til nærmeste tusen uten mellomrom eller andre skilletegn. Søknad om spillemidler til idrettsanlegg - side 3 Side10

11 Side11

12 VOLDA KOMMUNE Utvikling Volda kommune Stormyra VOLDA Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/ /2014 D3 UTV/ TS _ ÅRNESET FRILUFTSOMRÅDE - SØKNAD OM FØRHANDSGODKJENNING SPELEMIDDELPROSJEKT 2015 Orientering om prosjektet: Turvegen mellom Årneset og Volda stadion vart ferdig i 2002 og omfatta bygging bruer over Heltneelva og Øyraelva i tillegg til anlegg av ca 300 m gangveg. Turvegen utgjer ei viktig ferdselsåre for gåande og syklistar til og frå byggefelta ved Heltne og i Bratteberg og er ein del av ein samanhengande turvegtrasè mellom Volda sentrum og Rotevatnet. Anlegget kanaliserer betydeleg gangtrafikk bort frå bilvegane i området og har såleis utvikla seg til å ha funksjon som trafikktryggingstiltak i Volda sentrum. Den viktigaste funksjonen turvegparsellen har er likevel friluftslivsaspektet der mange brukarar har lett tilgang til naturkontakt ved Rotevatnet og Øyraelva. Gangvegen mellom Årneset og Volda stadion er også universelt utforma. Svært mange born/ungdomar nyttar dette gangvegsambandet til aktivitetar på stadion heile året, gjerne etter at dagslyset er borte, men mange vegrar seg for å ferdast der i mørkret. Prosjektert lysanlegg er søkt tilpassa det naturmiljøet som turvegen ligg i, men samtidig med stolpehøgd og armatur for å sikre tilstrekkeleg lysdekking sett i høve til det store tal brukarar av turvegen, med eit stort innslag også av born på sykkel. Med helsing Torgeir Stensø sakshandsamar vedlegg: Plankart Detaljert kostnadsoverslag Dokumentasjon på dei ulike delane i finansieringsplanen Plan for drift Postadresse: Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: Side12

13

14 VOLDA KOMMUNE Sektor for Utvikling Vedlegg 2 til Søknad om spelemidlar til idrettsanlegg Årneset Volda stadion, lysanlegg turveg Orientering om prosjektet: Turvegen mellom Årneset og Volda stadion vart ferdig i 2002 og omfatta bygging bruer over Heltneelva og Øyraelva i tillegg til anlegg av ca 300 m gangveg. Turvegen utgjer ei viktig ferdselsåre for gåande og syklistar til og frå byggefelta ved Heltne og i Bratteberg og er ein del av ein samanhengande turvegtrasè mellom Volda sentrum og Rotevatnet. Anlegget kanaliserer betydeleg gangtrafikk bort frå bilvegane i området og har såleis utvikla seg til å ha funksjon som trafikktryggingstiltak i Volda sentrum. Svært mange born/ungdomar nyttar dette gangvegsambandet til aktivitetar på stadion heile året, gjerne etter at dagslyset er borte, men mange vegrar seg for å ferdast der i mørkret. Då turvegen vart bygd i 2002 vart det lagt ned trekkerør for el-kabel slik at det skulle vere enklare å etablere lysanlegg seinare. Lysanlegget er planlagt med 10 stk master med høgde 4,0 m og LED lysarmatur montert med avstand ca 30 m. Utsnitt av området tiltaket skal gjennomførast i: Postadresse: Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6100 Volda Side14

15 Brua over Øyraelva Brua over Heltneelva Del av turvegen mellom Årneset og Volda stadion Side15

16 Aktuell lysarmatur for montering langs turvegen Kostnadsoverslag: Lys, turveg mellom Volda stadion og Årneset Gravearbeid Kabel/armatur/lysfundament/installasjon Etterarbeid/finplanering/tilsåing Uforutsette kostnader Sum * ) Planlagt arbeid består i trekking av kabel i eksisterande 50 mm trekkerør mellom Årneset og Volda stadion. Kjøp og montering av 10 stk parkmaster med fotplate inkl. Plurio O LED 35 Thorn Lighting, 10 stk Ørstafundament 750 mm, avstand: 30 m Adm/planl/prosjektering Totalsum Side16

17 Søknad om spelemidlar til idrettsanlegg Referansenummer: YEPUJH Registrert dato: :12:24 Vedlegg: Finiansieringsplan Tursti Folkestaddalen.pdf Tursti rundt Folkestadvatnet.pdf Tursti_Folkestaddalen-Anbod.pdf Turveg_Kommunegodkjenning.pdf Søkjar Søkjarnr Namn Folkestad IL Adresse POSTBOKS 27 Postnummer 6120 Poststad FOLKESTAD Dersom adressa over ikkje er korrekt, må du ta kontakt med kommunen eller DNT Søknad Søknad om tilskot til Anlegg for idrett og fysisk aktivitet Ordinære nærmiljøanlegg Anlegg for friluftsliv i fjellet Kulturbygg Søknaden gjeld Nytt anlegg Rehabilitering Anleggsnummer Anleggsnamn Tursti/skiløype ved Folkestadvatnet Namn på søknad Tursti Folkestaddalen Kommune T VOLDA Samla kostnader for anlegget Merknad til søknaden Rekneskaps- og kontaktperson Konto for alle inn- og utbetalingar Rekneskapsansvarleg Kjetil Knutsen Søknad om spelemidlar til idrettsanlegg - side 1 Side17

18 Planane er førehandsgodkjende av Volda kommune Byggjearbeidet vert/vil bli starta opp og skal vere fullført T Alle søkjarar pliktar å gjere seg kjend med gjeldande bestemmingar. Eg erklærer med dette at eg har lese nødvendig informasjon, og at eg samvitsfullt og etter beste evne har svara på spørsmåla. Eg er kjend med at det er ei risiko for at søknaden ikkje blir godkjent dersom eg ikkje har gitt rette opplysningar. Stad Folkestad Dato Kontaktperson Nils Kåre Holte E-postadresse Finansiering Dei ulike delane av finansieringsplanen for anlegget må dokumenterast med vedlegg. Finansieringsplanen må dekke dei samla kostnadane ved bygging av anlegget. Beskriving Vedlegg nr. Beløp 1. Søknadssum Eigenkapital Kommunalt tilskot 4. Fylkeskommunalt tilskot 5. Private tilskot Lån 7. Dugnad Gåver Andre tilskot 10. Tidligare spelemidlar Sum: ,00 Kostnadsoverslag Tursti_Folkestaddalen-Anbod_ pdf Søknad om spelemidlar til idrettsanlegg - side 2 Side18

19 Forklaring til felta Namn Namn på organisasjonen. Adresse Adresse til organisasjonen. Postnummer Postnummer til organisasjonen. Poststad Poststad til organisasjonen. Søknad om tilskot til Vel søknadstype for kva du søkjer tilskot til. Søknaden gjeld Her vel du om søknaden gjeld eit nytt anlegg eller rehabilitering av eit eksisterande anlegg. Samlokalisert med Dette feltet er berre aktuelt for kulturbyggsøknadar der kulturbygget det søkjast om tilskot til er samlokalisert med anna verksemd. Søknaden gjeld Vel kva for type kulturbyggtiltak det søkjast om tilskot til. Anleggsnummer <A href= Namn på søknad Namn på anlegg og kort forklaring av kva søknaden gjeld Kommune Vel kommune søknaden skal sendast til. Samla kostnader for anlegget Overslag over kostnader for anlegget. Skriv inn kvart beløp utan mellomrom eller andre skiljeteikn. Merknad til søknaden Skriv inn eventuell merknad til søknaden. Maks 254 teikn. Konto for alle inn- og utbetalingar Legg inn bankkonto for innbetalingar og utbetalingar. Skriv inn kontonr utan mellomrom eller andre skiljeteikn. Rekneskapsansvarleg Namn på rekneskapsansvarleg. Telefonnummer til rekneskapsansvarleg. Planane er førehandsgodkjende Dato for når planane er førehandsgodkjende. av Namn på den som har førehandsgodkjend planane. Byggjearbeidet vert/vil bli starta opp Når byggjearbeidet skal starte opp. og skal vere fullført Når du planlegg at byggjearbeidet skal vere fullført. Alle søkjarar pliktar å gjere seg kjend med gjeldande bestemmingar. Eg erklærer med dette at eg har lese nødvendig informasjon, og at eg samvitsfullt og etter beste evne har svara på spørsmåla. Eg er kjend med at det er ei risiko for at søknaden ikkje blir godkjent dersom eg ikkje har gitt rette opplysningar. Kryss av i feltet for å stadfeste. Stad Kor du er når du las teksten ovanfor. Dato Dato når du las teksten ovanfor. Kontaktperson Namn på person som kommunen kan kontakte om denne søknaden. Telefonnummer til kontaktpersonen. E-postadresse E-post til kontaktpersonen. Stadfesting av innsendt søknad skal sendast til denne e-postadressa. Vedlegg nr. For elektroniske vedlegg, skriv inn filnamnet for vedlegget.for vedlegg på papir, gje opp nummer på vedlegg. Beløp Beløpet skal oppgis i norske kroner avrunda til nærmaste tusen uten mellomrom eller andre skilleteikn. Søknad om spelemidlar til idrettsanlegg - side 3 Side19

20 VOLDA KOMMUNE Utvikling Folkestad il Folkesdtad 6120 FOLKESTAD Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/ /2014 D11 UTV/ PH FOLKESTAD IL - KUNSTGRASBANE PÅ MYRANE - SPELEMIDLAR TIL IDRETTSANLEGG FØREHANDSGODKJENNING FOR TILSKOT FRÅ SPELEMIDLAR Viser til motteken søknad om førehandsgodkjenning av plan for nytt kunsgrasbane-anlegg på del av Myrane Fotballbane på Folkestad. Myrane fotballbane er ein grusbane etablert tidleg på 1980-talet. Bana er opparbeidd med storleik 100x60m. Det er ikkje etablert lysanlegg på anlegget. Vidare er det ved bana etablert eit mindre klubbhus og parkeringsplass. Baneområdet er knytt opp mot etablert tursti og skiløype i området. Anlegget inngår i kommunedelplan for Fysisk aktivitet og anlegg for idrett og friluftsliv, og har anleggsnr Det er tidlegare gitt mindre tilskot frå spelemidlane til anlegget. Siste til klubbhus i 1984/89. Søknaden no går ut på å bygge om grusbaneanlegget slik at ein får to 7-ar baner der den eine beheld grusdekke som i dag og den andre får dekke med kunstgras. Grusbana har blitt noko mindre brukt dei seinare åra, og i hovudsak er den nytta som 7-ar eller 5- arbane og er oppmerka slik. Ein opplever no auka aktivitet og betre rekkruttering mellom dei unge i bygda, og det vert vurdert som rett at det no blir satsa på etablering av ein 7-arbane med kunstgrasdekke. Omlegginga her vil vere positivt for rekrutteringsarbeid og den generelle aktiviteten i bygda. Det ligg i søknaden ved ei god behovsvurdering og det synleggjort at dette klart er eit aktivitetstilbod og anlegg som trengs i bygda. Søknaden er elles i samsvar med reglane i vegleiar V Kommunen finn ut frå dette at prosjektet kan godkjennast som grunnlag for søknad om tilskot frå spelemidlar til idrettsanlegg. Førehandsgodkjenninga vert gitt ut frå ei førebels kostnadsramme på kr og då med ei tilskotsramme på inntil kr Ved fremjing av søknad om tilskot frå spelemidlane må det ligge føre detaljert kostnadsoverslag og finansieringsplan. Det må vidare ligge føre årsmøtevedtak for bruk av eigne midlar og avtale om opptak av lån til eigenkapital. Alle postar knytt til gåver og rabattar skal då vere dokumentert, og det skal vere utarbeidd samla oversyn over dugnadsarbeid som inngår i finansiering. Stempla plandokument følgjer vedlagt. Med helsing Volda kommune Jørgen Vestgarden Utviklingssjef Per Heltne planleggar Postadresse: Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: Side20

21 Kopi: Møre og Romsdal Fylke, kulturavd. Kultur og Næringsavdelinga Idrettsrådet Kart-, oppmåling og byggavd. Vår ref.: 2014/2274 Side 2 av 2 Side21

22 Folkestad IL - Fotball 6120 Folkestad Folkestad, Tlf: (Even Lillenes leiar) E-post: (Even Lillenes leiar) Volda kommune Stormyra Volda Søknad om godkjenning av byggeplan av kunstgrasbane på Myrane stadion: Plassering og utforming: Vi ynskjer å leggje kunstgras, ei 7ar-bane med mål 60x40 meter, med tilhøyrande sikkerheitssone og med klargjort grunnarbeid for framtidige lysmaster. Denne bana skal vi leggje på eine halva av Myrane stadion som er fotballbana til Folkestad IL (sjå vedlegg for plassering av bana). Myrane stadion er i dag ei grusbane. For å få til dette må vi fjerne delar av øvre gruslag og køyre på ny drenerande toppgrus på dei delane. Bana fungerer svært godt i dag med tanke på drenering og tørkar raskt opp etter regnfall. Vi må likevel byte ut deler av toppgrusen i ytterkant av bana grunna groing. Vi må også utvide grusbana om lag 4 meter i eine enden og om lag to meter i andre enden for å få plass til bana med sikkerheitssone. Bana må utvidast om lag seks meter i lengderetninga. Her må vi skrape av torv/mold, køyre på fyllmasse, drenerande pukkmasse og toppgrus. Vi legg og ned nye dreneringsrør rundt bana, trekkerør og kabel for straum til lysmaster, bygg fundament til fire lysmaster og set opp lysstolpar (sjå vedlegg for plan for baneutviding, drensnedlegging, plassering av trekkerør for lys og plassering for lysmaster). I tillegg ynskjer vi å betre parkeringstilhøva våre (sjå kart for baneplassering og utviding av parkeringsplass). Behov: Folkestad IL har 105 medlemmar. Største aktiviteten er fotball, der vi sesongen 2014 har mellom 40 og 50 aktive spelarar i barne og ungdomsseriane til Sunnmøre Fotballkrets. I tillegg har vi aktive fotballmosjonistar i voksen alder som jamleg nyttar anlegget vårt. I tillegg organiserer vi fjelltrim, med utlegging av bøker på utvalde løyper og fjell i bygdene våre. I vinterhalvåret tilbyr vi symjing for alle aldrar (symjebassenget på Folkestad skule), allidrett og ymse vinteraktivitetar som skirenn. Meininga er å tilretteleggje for eit så bredt tilbod av fysisk aktivitet som mogleg, for så mange som mogleg. Vi er også medlem i Møre og Romsdal Friidrettskrins. I tillegg til fysisk aktivitet ynskjer vi vere ein organisasjon som bidreg for å skape positive sosiale opplevingar i bygdene våre. Vi arrangerer tradisjonelle jonsokfeiringar, bingo, marknad m.m. Side22

23 For å oppretthalde fotballaktiviteten i på Folkestad (med aktive frå bygdene Steinsvik, Dalsbygda, Folkestad, Straumshamn og Bjørkedalen), og forhåpentleg skape nyrekrutering, ser vi det som formålstjenleg å legge kunstgras. Ved å legge ei 7ar-bane (60m x 40m) på delar av Myrane grus, vil vi får eit anlegg som kan nytte oss i treningssituasjon og i kamp. Ved at vi vedlikeheld den resterande grusbana kan vi nytte denne ved behov i treningsarbeid og ved arrangering av turneringar. Såleis får vi eit for oss funksjonelt anlegg til ei overkomeleg invistering. Vi har framforhandla ei avtale på kunstgrasbane med Sport Vest AS og vore i kontakt med fleire entreprenørar med tanke på grunnarbeid og parkeringsplass. Under viser ei foreløpig kostnadsanalyse. Førebels plan for finans: Kostnadsoverslag: Kunstgrasbane (med 7ar-mål): ,- Grunnarbeid med utviding av bane, toppgrus, ny drenering, justering av baneprofil, legging av avgrensande asfaltstripe og gjerder: ,- Lys (nedgraving av kabel, fundament for lysmaster og lysmaster): ,- Utviding av parkeringsplass (tilkøyring av fyllmasse, planering og toppdekke): ,- Total kostnad: ,- Finansiering: Fylgjande oversikt er førebels finansieringsplan: Tippemidlar (1/3 av total kostnad): (parkeringsplass ingen tippemidlar) ,- Sponsormidlar og kronerulling : ,- Eigne klubbmidlar: ,- Dugnadsarbeid (sjå vedlegg for oversikt): ,- Totalt: ,- Prosjektet er tenkt finansiert via tippemidlar, sponsorstøtte, eigne klubbmidlar og kronerulling der privatpersonar kan få sponse sin eigen kvadratmeter og dugnadsarbeid. Vi skal setje opp eit banekart ved sidan av kunstgrasbana der firma og privatpersonar er påskrivne på sine sponsa kvadratmeter. Sponsa sum og antal kvadratmeter står då i samanheng. Sjølvsagt vil det vere mogleg å bli anonymisert eller utelatt på dette kartet. Eigne klubbmidlar brukt til prosjektet kan auke eller minke i forhold til budsjettet, alt etter mengd mottekne sponsormidlar og utgiftsbehov. Vi planlegg å ta til med arbeidet hausten/vinteren 2014, og ynskjer opning av kunstgrasbana til seriestart 2015 (april). Vidare ser vi dette som første steg i ei oppgradering av heile stadionområdet vårt. Ei oppgradering som seinare skal omfatte renovering og påbygg av klubbhus. Side23

24 Oppbygging av bana og drenering: Dageleg bruk viser at bana drenerer svært godt. Tidlegare i prosessen la vi planar for å byte ut heile toppdekket og bygge bana opp med nytt drenerande pukklag og toppgrus. Dette har vi gått borti frå då vi i inneværande sesong gjentatte gangar har opplevd tørr bane like etter kraftige regnfall (også etter vekelang nedbør). For om lag 15 år sidan blei bana bygt opp på ny med pukking og drenerande toppgrus. Det har ikkje lukkast oss å få tak i profilen på dette arbeidet. Etter rådføring med Otto Mundal (som var ansvarleg for nevnte renovering og som gjennom sitt virke i KNA Aurstad har vore med på grunnarbeidet til fleire fotballbaner, også kunstgras) så bør vi sjekke profilen så nærme det området vi skal utvide som mogleg, for å bygge utvidinga etter same profil. Det akter vi gjere, men sidan vi har lag som er i kretsfinaler kan dette gjeras fyst i veke 44. Dokumentasjon på profilen vi då grev fram kan ettersendast. Vi kjem til å nytte vaska pukk og toppgrus på utvidinga og dei toppgrusdelane som skal skiftast, då dette er nytta på den eksisterande grusbana. Drenering rundt bana blir tatt opp igjen ved oppgraving av grøfter, nedlegging av drensrør og pålegg av masse igjen. Etter dekking av drensrør vil grøftene ligge om lag 20cm lågare en bana sitt nedre punkt og grøftene vil ha fall mot bekkar som transporterer vekk vatnet. Fotballstadionet heiter Myrane, eit namn som har si rot i grunnforholda, så vi ser det som naudsynt å vere grundig med dreneringsarbeidet. Viser det seg at det trengs ytterlegare drenering i området rundt bana (kan vere aktuelt utanfor bana sin nordaustlege del) vil det bli løyst etter behov. Sjå kart/vedlegg for planløysing, med innteikna lysmaster, straumkabel og dreneringsplan. Spørsmål kan rettast til Even Lillenes (leiar Folkestad IL); tlf: , e-post: Med vennleg helsing Folkestad IL, v/leiar Even Lillenes Side24

25 Side 25

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg Søknad om spillemidler til idrettsanlegg Referansenummer: PJ6JFA Registrert dato: 2010-03-26 15:43:23 Vedlegg: Levanger kommune.doc Vedlegg søknad spillemidler.pdf Søker Søkernr 323400 Navn Hegle Grendehus

Detaljer

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg Søknad om spillemidler til idrettsanlegg Referansenummer: 26NW3Y Registrert dato: 2010-02-28 21:40:35 Vedlegg: Anbud sminkerom 2010.doc Leieavtale 2009-2010.doc Opplysninger om søker til spillemidler kulturhus-10.doc

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Utvikling

VOLDA KOMMUNE Utvikling VOLDA KOMMUNE Utvikling Folkestad il Folkesdtad 6120 FOLKESTAD Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/2274 11851/2014 D11 UTV/ PH 12.12.201 4 FOLKESTAD IL - KUNSTGRASBANE PÅ MYRANE

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Sakshandsamar: Oddbjørn Indregård Arkivsaknr: 2016/ /2016 Arkiv: 243. Saka gjeld: SANITÆRHUS LARSNESVIKA - SØKNAD OM SPELEMIDLAR

SAKSDOKUMENT. Sakshandsamar: Oddbjørn Indregård Arkivsaknr: 2016/ /2016 Arkiv: 243. Saka gjeld: SANITÆRHUS LARSNESVIKA - SØKNAD OM SPELEMIDLAR 1 l SANDE KOMMUNE 6084 Larsnes Tlf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01 sande.kommune@sande-mr.kommune.no www.sande-mr.kommune.no SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Oddbjørn Indregård Arkivsaknr: 2016/1259-5370/2016

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Søknad om tilskot til ordinære nærmiljøanlegg

Søknad om tilskot til ordinære nærmiljøanlegg Søknad om tilskot til ordinære nærmiljøanlegg NAMN PÅ ANLEGGET TYPE ANLEGG SØKJAR Rukjen skule - aktivitetsanlegg Aktivitetsanlegg Stord kommune ADRESSE POSTNUMMER 5410 POSTSTAD Sagvåg KOMMUNENUMMER 1221

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Volda Rådhus Dato: 31.05.2010 Tid: 15:00 mrk. tida MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.01.2016 Møtested: Kommunestyresalen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 13:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf.

Detaljer

87/16 _Kommunestyret _

87/16 _Kommunestyret _ l i SANDE KOMMUNE 6084 Larsnes Tlf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01 sande.kommune@sande-mr.kommune.no www.sande-mr.kommune.no SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Oddbjørn Indregård Arkivsaknr: 2016/1259-5370/2016

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Møtestad: Møterom Voldsfjorden, evt. møterom Austefjorden. Rådhuset 1.etg. Dato: Tid: 14:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Møtestad: Møterom Voldsfjorden, evt. møterom Austefjorden. Rådhuset 1.etg. Dato: Tid: 14:00 Driftsstyret MØTEINNKALLING Utvalg: Møtestad: Møterom Voldsfjorden, evt. møterom Austefjorden. Rådhuset 1.etg. Dato: 18.11.2015 Tid: 14:00 Framlegg til årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 vert lagt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: 26.01.2017 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtestad: Møterom A, Volda rådhus - etter synfaring i barnehagar Dato: Tid: 13:00

MØTEINNKALLING. Møtestad: Møterom A, Volda rådhus - etter synfaring i barnehagar Dato: Tid: 13:00 Utvalg: Driftsstyret MØTEINNKALLING Møtestad: Møterom A, Volda rådhus - etter synfaring i barnehagar Dato: 13.03.2013 Tid: 13:00 NB! Driftsstyret møter kl.13:00 ved Bratteberg barnehage, adresse Bakkelidvegen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Driftsstyret Møtestad: Voldfjorden, Volda rådhus Dato: 08.02.2017 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00 HAREID KOMMUNE Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, 10.09.2013 Tid:09:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Søkje om spelemidlar. Spelemiddelkurs Florø, Dale, Skei, Stryn og Lærdal

Søkje om spelemidlar. Spelemiddelkurs Florø, Dale, Skei, Stryn og Lærdal Søkje om spelemidlar Spelemiddelkurs Florø, Dale, Skei, Stryn og Lærdal Hausten 2015 A) Spelemidlar 1. Saksgang 2. Fristar 3. Planforankring 4. Kven kan søkje? 5. Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til koordinator på e-post: eller mobil nr

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til koordinator på e-post: eller mobil nr VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 28.09.2016 Tid: 16:10 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTN«POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/218 4949/2014 223 SVK/ US 26.05.2014 MELDING OM POLITISK VEDTAK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalet Møtestad: Møterom Austefjorden, Volda rådhus Dato: 04.10.2016 Tid: 10:20 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 28.08.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Dialogkonferansen 2009 Bryggjeslottet i Modalen det blå nettet og generell informasjon. www.hordaland.no

Dialogkonferansen 2009 Bryggjeslottet i Modalen det blå nettet og generell informasjon. www.hordaland.no Dialogkonferansen 2009 Bryggjeslottet i Modalen det blå nettet og generell informasjon Agenda Ulike begrep Typiske feil inkl vedlegg til søknad www.idrettsanlegg.no søk etter ulik informasjon Utbetaling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: 02.03.2017 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Formannskapet /11 Kommunestyret /11. Arkiv FE-143, FA-C22

SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Formannskapet /11 Kommunestyret /11. Arkiv FE-143, FA-C22 SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Formannskapet 19.12.2011 123/11 Kommunestyret 19.12.2011 102/11 Sakshandsamar Anita Otneim Hoddevik Arkiv FE-143, FA-C22 Arkivsak 11/324 Revisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til koordinator på e-post: eller mobil nr

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til koordinator på e-post: eller mobil nr VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset, Dato: 15.02.2017 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla

Detaljer

Orientering. Spelemidlar 2016

Orientering. Spelemidlar 2016 Orientering Spelemidlar 2016 Presentasjon Linda Øen Tilsett på kultur og fritid Rådgjevar Kultur og idrett Idrett og friluftsliv Museum Tilskotsordningar ut mot lag og organiosasjonar Den kulturelle skulesekken

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/852 7525/2016 A20 SVK/ UNNISTRA 21.06.2016 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Margrete Henny Bjerkvik Medlem KRF Gunnar Strøm Medlem SV

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Margrete Henny Bjerkvik Medlem KRF Gunnar Strøm Medlem SV VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 07.10.2014 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arild Iversen Leiar KRF Dan Helge Bjørneset

Detaljer

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram 2015-2019 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram 2015-2019 Kvinnherad Kommune 2015-2019

Detaljer

MØTEINNKALLING VOLDA KOMMUNE. Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: Tid: 18:10

MØTEINNKALLING VOLDA KOMMUNE. Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: Tid: 18:10 VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: 26.11.2015 Tid: 18:10 MØTEINNKALLING Møtet vart halde i pausen i kommunestyret 26.11.2015. Side1 VOLDA KOMMUNE SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/ / SVK/ SONHAV

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/ / SVK/ SONHAV VOLDA KOMMUNE PER MULVIK AS Holmen 7 6100 VOLDA Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/1214 10531/2016 2016008 SVK/ SONHAV 07.09.2016 MELDING OM POLITISK VEDTAK - PLAN ID 1519-2016008

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Opplæring og oppvekst Grunnskulane i Volda Fylkesmannen i Møre og Romsdal Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2017/815 6819/2017 A20 SVK/ SONHAV 29.05.2017

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valstyret Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtestad: Selbjørn skule, møterom administrasjonsavdelinga Møtedato: 11.02.2014 Kl. 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf.

Detaljer

1. Søkjar. 2. Namn, type anlegg og evt. anleggsnr på prosjektet. 3. Underskrift. For kommunen

1. Søkjar. 2. Namn, type anlegg og evt. anleggsnr på prosjektet. 3. Underskrift. For kommunen Sogndal kommune Sogndal Kommune Søknad om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning av planar Føresegn om idrettsfunksjonell førehåndsgodkjenning er oppgitt nederst på dokumentet Skildring av krav til vedlegga

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret SPORSTØL ARKITEKTER AS Postboks 301 6067 ULSTEINVIK Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2012/1380 6294/2017 2012009 SVK/ SONHAV 18.05.2017 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Framlegg til: Kvinnherad Kommune. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram

Framlegg til: Kvinnherad Kommune. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Framlegg til: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram 2016-2019 Kvinnherad Kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret Møteinnkalling Kraftfondstyret Møtedato: 03.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 56 16 62 00,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Fride Schjølberg Sortehaug Nestleiar V Odd Harald Sundal Medlem SP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Fride Schjølberg Sortehaug Nestleiar V Odd Harald Sundal Medlem SP VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 03.05.2016 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Sølvi Dimmen

Detaljer

Formannskapet. Tilleggsinnkalling

Formannskapet. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 23.08.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Jan Heltne Medlem H Erling Ulvestad Medlem SP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Jan Heltne Medlem H Erling Ulvestad Medlem SP VOLDA KOMMUNE Utval: Forvaltningsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 11.06.2013 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Lars Peder Barstad Leiar FRP Sindre

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017

Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 03.05.2017 55387/2017 Anders Ellingseter Saksnr Utval Møtedato Kultur- og folkehelseutvalet 07.06.2017 Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ

Detaljer

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 2012/656 Saksbehandlar: Odd Jarle Talberg Dato: 15.10.2014 Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20 REGIONALAVDELINGA Næringsseksjonen - REG AVD Kvam Næringråd v/ Torleiv Ljones Dato: 06.03.2015 Vår ref.: 2014/21544-2 Saksbehandlar: ingskog Dykkar ref.: Tilsegn kompensasjonsmidlar 2014 TILSEGN OM TILSKOT

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Teknisk etat

ULSTEIN KOMMUNE Teknisk etat ULSTEIN KOMMUNE Teknisk etat Tømrer Prosjekt AS Røysbakken 5 6100 VOLDA Saksnr Løpenr Dato 2015/1981 6261/2016 10.05.2016 MELDING OM VEDTAK UTBYGGINGSAVTALE - FELTUTBYGGING OMRÅDE KS4, HOLSEKERDALEN, GNR.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall.

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. Utvalg: Valstyret Møtestad:, Volda rådhus Dato: 22.08.2017 Tid: 12:00 MØTEINNKALLING Forfall skal snarast meldast til servicekontoret/utvalsekretær på telefon 70 05 87 00 eller postmottak@volda.kommune.no,

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016

Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 11.05.2016 34056/2016 Anders Ellingseter Saksnr Utval Møtedato Kultur- og folkehelseutvalet 31.05.2016 Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 26.11.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl MØTEBOK Organ Møtestad Planutvalet Fylkeshuset - møterom Sygna Møtedato 03.06.2015 Kl. 09.00 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Karen Marie Hjelmeseter,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset Dato: 11.11.2010 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Sakliste 1. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar 2. Konstituering a. Val av dirigent b. Val av sekretær c. Val av 2 personar til å skrive under møtebok 3.

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Søknad om idrettsfunksjonell godkjenning / Prosjektbeskrivelse: Fotballhall på Volda Stadion

Søknad om idrettsfunksjonell godkjenning / Prosjektbeskrivelse: Fotballhall på Volda Stadion Søknad om idrettsfunksjonell godkjenning / Prosjektbeskrivelse: Fotballhall på Volda Stadion Versjon 213-5-3. Generelt: Volda TI Fotball (org nr 981951921) søkjer med dette om førehandsgodkjenning for

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Lina Marie Bjørkedal Medlem SP Sindre Rotevatn Medlem H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Lina Marie Bjørkedal Medlem SP Sindre Rotevatn Medlem H VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Forvaltningsstyret Møtestad: Voldsfjorden 1. etg., Rådhuset Dato: 13.09.2016 Tid: 13:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Magnar Sunde Leiar AP Øyvind

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE Utval: Eldrerådet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 08.05.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Roger Nedreklepp Leiar SP Ingun Rusten Øye Nestleiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Kardis Hasfjord Medlem V Margrete Henny Bjerkvik Medlem KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Kardis Hasfjord Medlem V Margrete Henny Bjerkvik Medlem KRF VOLDA KOMMUNE Utval: MØTEPROTOKOLL Forvaltningsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 14.08.2012 Tid: 14:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Lars Peder Barstad Leiar FRP Sindre

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren Vår ref. 11/611-1 033 /ANKH Til medlemmer og varamedlemmer i Dato 09.02.2011 Telemark utviklingsfond Telemark utviklingsfond - møte 14.02.2011 kl.12.00 på Fylkeshuset,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Klagenemnda Møtestad: Voldsfjorden, 1. etg., Volda rådhus Dato: 13.12.2016 Tid: 12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2017 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall.

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 16.11.2017 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Forfall skal snarast meldast til koordinator på e-post: mll@volda.kommune.no eller mobil nr. 480 09 814 som

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader: Behandla saker: Underskrifter:

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Nestleiar H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Nestleiar H VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 21.10.2014 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arild Iversen Leiar KRF Helge Hamre

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Planutvalet 13.12.2012 021/12 SH Kommunestyret 07.02.2013 003/13 SH Saksansvarleg: Ståle Hatlelid Arkiv: 143

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Administrasjonen Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2012/4 396/2017 144 SVK/ UNNISTRA 11.01.2017 MELDING OM POLITISK VEDTAK - STRATEGI FOR TILSYN OG OPPFØLGING

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV. Handlingsprogram Revidert Saksnr.

RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV. Handlingsprogram Revidert Saksnr. RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV Handlingsprogram 2011-2015 Revidert 24.11.10. Saksnr.: 07/451-8 Side 1 2 9. PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM. Samandrag: Under følgjer

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700 eller postmottak@volda.kommune.no.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700 eller postmottak@volda.kommune.no. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: Austefjorden, 1. etg., rådhuset Dato: 16.06.2016 Tid: 13:30 MØTEINNKALLING Medlemer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan

Detaljer

Innovasjonskonferansen Helse- og omsorg 20. 21. mai 2014 - Sogndal. Atle Skrede, rådgjevar fysisk aktivitet

Innovasjonskonferansen Helse- og omsorg 20. 21. mai 2014 - Sogndal. Atle Skrede, rådgjevar fysisk aktivitet Innovasjonskonferansen Helse- og omsorg 20. 21. mai 2014 - Sogndal Atle Skrede, rådgjevar fysisk aktivitet Spørsmål til refleksjon Vil mangelfullt vedlikehaldne anlegg innby til eigenorganisert fysisk

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer