MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25)"

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: Tid: 09:00 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Terje Sørensen Elsa Holm Jonas Bertelsen Johnsen Yngvar Mikkelsen Morten Berg Dagrun Holt Molund Roger Markussen Arnold Paulsen Forfall: Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen Henry Høgmo Olaf Øien Kjetil Fjellheim Roy Josefsen Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bodil Stormo Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25) Elin Wilsgård Yvonne Kvernmo Innkalling: Sendt per IPAD + post Merknader: Behandlede saker: 3/13 14/13 Ekstra-/tilleggssaker; sak 13/13 og 14/13. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gratangen AP v/arnold viste til møteinnkalling/saksliste og viste til at det ble sendt ut sak til dagens møte på fredag, for kort frist i forhold til forsvarlig behandling.

2 SP v/jonas B Johnsen viste til e-post vedr. kommunal selvbestemmelse for snøskuterløyper og ba om at saken behandles i dagens kommunestyremøte. AP v/arnold Paulsen viste til sin tidligere merknad og foreslo at saken utsettes. Votering mht. om saken skal behandles i dagens kommunestyremøte; 9 kommunerepresentanter stemte for å behandle saken i dagens møte. Til å underskrive protokoll ble Jonas B Bertelsen og Roger Markussen valgt. Varaordfører har forfall. Det må derfor velges settevaraordfører. SP v/morten Berg foreslo Elsa Holm. Votering; Elsa Holm ble enstemmig valgt som settevaraordfører. Orientering v/norconsult v/trond Hermansen vedr. skoleprosjektet i Gratangsbotn. Kort orientering vedr. regnskapet 2012 v/rådgiver økonomi Karl F Normann. Enighet om at videreopplæring ift. ipad tas i forbindelse med neste kommunestyremøte. Vedtak fra Formannskapets møte vedr. sak 11/13 samt vedtak fra Planutvalget sak

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/13 13/186 GODKJENNING AV KOMMUNESTYRETS MØTEPROTOKOLLER AV DEN OG DEN /13 13/184 REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRETS MØTE /13 12/435 GRATANGEN KOMMUNE - VALG AV REPRESENTANTER TIL STYRINGSGRUPPE I OMSTILLINGSPROSJEKTET 6/13 13/185 VALG AV REPRESENTANTER TIL STYRET I ASTAFJORD VEKST AS 7/13 13/13 REGLEMENT FOR BRUK AV IKT RESSURSER I K4 8/13 13/50 GRATANGEN-KALENDEREN 9/13 12/591 ENDRING AV SKOLESTRUKTUR VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER 10/13 13/153 KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL - ÅRSBUDSJETT /13 12/801 BRATTBERG NÆRINGSOMRÅDE - VIDEREUTVIKLING 12/13 10/1126 GANG OG SYKKELVEG - GRATANGSBOTN EGENGODKJENNING REGULERINGSPLAN Tilleggssaker-/saksliste; 13/13 12/771 INVITASJON TIL Å DELTA I EUROPARÅDETS ARBEID MED INNOVASJON OG GODT STYRESETT PÅ LOKALT NIVÅ 14/13 13/250 UTTALELSE VEDR. KOMMUNAL SELVBESTEMMELSE FOR SNØSKUTERLØYPER

4 3/13 GODKJENNING AV KOMMUNESTYRETS MØTEPROTOKOLLER AV DEN OG DEN Innstilling: Kommunestyrets møteprotokoller av den og den godkjennes. Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt Kommunestyrets møteprotokoller av den og den godkjennes. 4/13 REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRETS MØTE Innstilling: Referatsakene tas til orientering. Votering; Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Referatsakene tas til orientering. 5/13 GRATANGEN KOMMUNE - VALG AV REPRESENTANTER TIL STYRINGSGRUPPE I OMSTILLINGSPROSJEKTET Innstilling: Følgende kandidater anbefales valgt av kommunestyret som medlemmer av omstillingsstyret: Roger Markussen Representant for opposisjonen Geir Lundberg Representant for næringslivet blå sektor Terje Flaaten-Stokkan Representant for næringslivet - kystkultur Monica Eide Representant for næringslivet kystkultur Tore Lundberg Vararepresentant Elisabeth Skoglund Vararepresentant I tillegg er rådmann og sittende ordfører medlemmer av omstillingsstyret. Alle kandidatene er forespurt og er positive til vervet.

5 AP v/liv Kari Johansen stiller spørsmål ved styringsgruppas sammensetning. SP v/morten Berg fremmet følgende forslag; Saken utsettes. Votering; Utsettelsesforslag fra SP v/morten Berg ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes. 6/13 VALG AV REPRESENTANTER TIL STYRET I ASTAFJORD VEKST AS Innstilling: Gratangen kommunestyre velger..som representant til styret i Astafjord Vekst AS, som vararepresentant velges SP v/morten Berg fremmet følgende forslag; Martin Olsen som representant til styret og Arnold Paulsen som vara. AP v/liv Kari Johansen fremmet følgende forslag; Arnold Paulsen som fast representant i til styret i Astafjord Vekst AS, som vararepresentant velges Martin Olsen. SP v/morten Berg trekker sitt forslag og støtter AP`s forslag Votering; AP`s forslag ble enstemmig vedtatt. Gratangen kommunestyre velger Arnold Paulsen som representant til styret i Astafjord Vekst AS, som vararepresentant velges Martin Olsen. 7/13 REGLEMENT FOR BRUK AV IKT RESSURSER I K4 Formannskapets innstilling:

6 1. Det vises til vedlagte IKT-reglement for bruk av IKT-ressurser i K4. 2. Gratangen kommune godkjenner reglementet, med følgende endring i pkt. 2 under brukers rettigheter og plikter: Ikke la andre bruke din PC som du er innlogget på. Vedtektene forutsetter godkjenning fra de øvrige samarbeidskommunene. Votering; Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Det vises til vedlagte IKT-reglement for bruk av IKT-ressurser i K4. 2. Gratangen kommune godkjenner reglementet, med følgende endring i pkt. 2 under brukers rettigheter og plikter: Ikke la andre bruke din PC som du er innlogget på. Vedtektene forutsetter godkjenning fra de øvrige samarbeidskommunene. 8/13 GRATANGEN-KALENDEREN HOU SOK`s innstilling: Gratangen kommune fortsetter å utgi kalenderen. Prisen økes med kr. 50,- pr. eksemplar for å minske gapet mellom utgifter og inntekter. Gratangskalenderen utgis under Litteraturfestivalen 21. oktober eller uke 43 hvert år. Votering; Innstillingen ble enstemmig vedtatt Gratangen kommune fortsetter å utgi kalenderen. Prisen økes med kr. 50,- pr. eksemplar for å minske gapet mellom utgifter og inntekter. Gratangskalenderen utgis under Litteraturfestivalen 21. oktober eller uke 43 hvert år. 9/13 ENDRING AV SKOLESTRUKTUR VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Rådmannens innstilling: Skolestrukturen i Gratangen endres i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 116/12, jfr k-sak 31/12 samt k-sak 92/11:

7 Det gjennomføres strukturendring skole, jfr. kommunestyrets vedtak i k-sak 31/12. Strukturen endres ved at mellom- og ungdomstrinnet ved Nord-Gratangen skole flyttes til Gratangsbotn skole. Endringen iverksettes ved at klasse samlokaliseres ved Gratangsbotn skole f.o.m SP v/dagrunn H Molund fremmet følgende forslag; Jeg foreslår fortsatt drift av to skoler i Gratangen. Undertegnede kan ikke se at Gratangen kommune kan regne med sikker besparelse på nedlegging av trinn v/nord- Gratangen skole AP v/roger Markussen ba om gruppemøte. AP v/liv Kari Johansen fremmet følgende forslag; Videreføring skole ved Nord-Gratangen skole. AP v/liv Kari Johansen trakk sitt forslag da AP støtter Dagrunn H Molunds forslag.. Votering; Rådmannes innstilling vedtatt med 8 stemmer for og 7 stemmer mot. Skolestrukturen i Gratangen endres i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 116/12, jfr k-sak 31/12 samt k-sak 92/11: Det gjennomføres strukturendring skole, jfr. kommunestyrets vedtak i k-sak 31/12. Strukturen endres ved at mellom- og ungdomstrinnet ved Nord-Gratangen skole flyttes til Gratangsbotn skole. Endringen iverksettes ved at klasse samlokaliseres ved Gratangsbotn skole f.o.m /13 KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL - ÅRSBUDSJETT 2013 Rådmannens innstilling: Klagen tas ikke til følge. Klagen gis ikke oppsettende virkning. SP v/dagrunn H Molund fremmet følgende forslag; Undertegnede ber kommunestyret ta klagen til følge slik det fremkommer i lovlighetsklagen. Votering; Rådmannens innstilling ble vedtatt med 8 stemmer mot 7 stemmer

8 Klagen tas ikke til følge. Klagen gis ikke oppsettende virkning. 11/13 BRATTBERG NÆRINGSOMRÅDE - VIDEREUTVIKLING Formannskapets innstilling: 1. Det vises til kommunestyrets behandling i sak nr 35/02, 18/05, 19/07 og 65/08, og tilsagn nr. RR24/05, samt samarbeidsavtale med Troms Fylkeskommune og Gratangen kommune. Kommunestyret vedtar å fortsette utviklingen av Brattberg næringsområde. Området forutsettes utleid til betingelser som dekker kostnadene. 2. Kommunestyret vedtar å søke finansiert utbygging av byggetrinn 2.2 Bygging av omrammingssjete innenfor en total kostnadsramme på NOK ,-. Utbyggingen finansieres som følger: Lån til grunnlagsinvesteringer NOK ,- Tilskudd fra kap 551 post 60: Tilrettelegging av NOK ,- næringsarealer Samlet finansieringsbehov NOK ,- 3. Kommunstyret vedtar å søke Troms fylkeskommune om NOK ,- i tilskudd fra kap. 551 post 60 tilskudd til tilrettelegging av næringsarealer. 4. Kommunestyret vedtar å ta opp et lån på NOK ,- til grunnlagsinvesteringer knyttet til byggetrinn 2.2. Dersom tilskuddet skulle bli redusert i forhold til søknaden, økes lånerammen tilsvarende. Før byggetrinn Bygging av omrammingssjete sør igangsettes, skal det foreligge leieavtaler med aktuelle næringsdrivende om behov for ytterligere tilrettelegging, samt en godkjent finansieringsplan. Votering; Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Det vises til kommunestyrets behandling i sak nr 35/02, 18/05, 19/07 og 65/08, og tilsagn nr. RR24/05, samt samarbeidsavtale med Troms Fylkeskommune og Gratangen kommune. Kommunestyret vedtar å fortsette utviklingen av Brattberg næringsområde. Området forutsettes utleid til betingelser som dekker kostnadene. 2. Kommunestyret vedtar å søke finansiert utbygging av byggetrinn 2.2 Bygging av omrammingssjete innenfor en total kostnadsramme på NOK ,-.

9 Utbyggingen finansieres som følger: Lån til grunnlagsinvesteringer NOK ,- Tilskudd fra kap 551 post 60: Tilrettelegging av NOK ,- næringsarealer Samlet finansieringsbehov NOK ,- 3. Kommunstyret vedtar å søke Troms fylkeskommune om NOK ,- i tilskudd fra kap. 551 post 60 tilskudd til tilrettelegging av næringsarealer. 4. Kommunestyret vedtar å ta opp et lån på NOK ,- til grunnlagsinvesteringer knyttet til byggetrinn 2.2. Dersom tilskuddet skulle bli redusert i forhold til søknaden, økes lånerammen tilsvarende. Før byggetrinn Bygging av omrammingssjete sør igangsettes, skal det foreligge leieavtaler med aktuelle næringsdrivende om behov for ytterligere tilrettelegging, samt en godkjent finansieringsplan. 12/13 GANG OG SYKKELVEG - GRATANGSBOTN EGENGODKJENNING REGULERINGSPLAN Planutvalgets innstilling: 1. I medhold av plan og bygningslovens godkjenner Gratangen kommunestyre reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg i Gratangsbotn, for del 3 (fra profil 620), 4, 5 og 6.( fra kryss Fv 825/ Fv 142 til og med Storelva bru.) 2. Del 1, 2 og 3 frem til profil 620, fremlegges kommunestyre for egengodkjenning etter at befaring med grunneiere og eventuell avklaring med NVE er gjennomført. 3. Kunngjøring av planen gjøres i henhold Plan- og bygningslovens Kommunestyrets vedtak kan påklages innen 3 uker, jf. Plan- og bygningslovens 9-1. Orientering vedr. saken v/teknisk v/ingeniør Johan H Gamnes. Votering; Innstillingen ble enstemmig vedtatt 1. I medhold av plan og bygningslovens godkjenner Gratangen kommunestyre reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg i Gratangsbotn, for del 3 (fra profil 620), 4, 5 og 6.( fra kryss Fv 825/ Fv 142 til og med Storelva bru.) 2. Del 1, 2 og 3 frem til profil 620, fremlegges kommunestyre for egengodkjenning etter at befaring med grunneiere og eventuell avklaring med NVE er gjennomført.

10 3. Kunngjøring av planen gjøres i henhold Plan- og bygningslovens Kommunestyrets vedtak kan påklages innen 3 uker, jf. Plan- og bygningslovens /13 INVITASJON TIL Å DELTA I EUROPARÅDETS ARBEID MED INNOVASJON OG GODT STYRESETT PÅ LOKALT NIVÅ Rådmannens innstilling: Gjennomføring av en lokaldemokratiundersøkelse settes opp som tiltak for budsjettet 2014 og søkes innarbeidet i formannskapets innstilling. Det forutsettes at KS tilbyr lokaldemokratiundersøkelsen til kommunene. Ordfører orienterte vedr. saken samt om at Formannskapet hadde saken til behandling i dagens formannskapsmøte tidligere i dag, vedtak FSK-sak 11/13. Vedtaket fra Formannskapet er delt ut til kommunestyret i møtet i dag. Ordfører fremmet forslag om formannskapets vedtak i sak 11/13; Gratangen kommune tilslutter seg europarådets strategi for godt styresett. Dette innenfor en ekstern kostnadsramme inntil kr ,- inkl. mva. Utgiften belastes formannskapets disposisjonsfond. Votering; Formannskapets innstilling vedtatt mot 1 stemme. Gratangen kommune tilslutter seg europarådets strategi for godt styresett. Dette innenfor en ekstern kostnadsramme inntil kr ,- inkl. mva. Utgiften belastes formannskapets disposisjonsfond. 14/13 SELVBESTEMMELSE FOR SNØSKUTERLØYPER Innstilling:. SP v/jonas B Johnsen orienterte vedr. saken og forslaget som han har fremmet og sendt ut på e-post i forkant av møtet. Han oppfordrer kommunestyret til å stille seg bak følgende; Uttalelse Gratangen Kommunestyre

11 Krever kommunal selvbestemmelse for snøskuterløyper! Gratangen kommunestyre krever at regjeringen våren 2013 fremmer forslag til endringer/ny lov om motorferdsel i utmark, som gir kommunene hjemmel til å ta i bruk plan og bygningsloven for opprettelse av rekreasjonsløyper for snøskuterkjøring. I Gratangen er det både planer om kommunale så vel som interkommunale skuterløyper. Etter Direktoratet for Naturforvaltning (DN) sendte ut et høringsforslag i 2007 om nytt regelverk for motorferdsel i utmark, skapte det et stort engasjement med over 900 høringsuttalelser hvor de fleste var i mot DNs høringsforslag. I tillegg stilte over 80 kommuner seg i 2009 bak et opprop, der man krevde kommunal sjølråderett og anledning for kommunene til å bruke plan og bygningsloven til å opprette skuterløyper for rekreasjonskjøring. Tilrådningen ble noe endret, imidlertid er det fortsatt slik at det blant annet ikke åpnes for rekreasjonskjøring, hvor kjøreløypene fastlegges gjennom prosesser hjemlet i plan og bygningsloven. Dette til tross for at det var nettopp dette de fleste innvendingene dreide seg om. Gratangen kommunestyre mener tiden er inne for å lytte til disse innspillene. Dagens situasjon der det i utgangspunktet ikke er tillatt med skuterkjøring i utmark, men utstrakt bruk av dispensasjoner og der det kun i noen deler av landet kan etableres løyper etter godkjenning av Fylkesmannen, er ikke holdbar. Saken har vært til behandling i miljøverndepartementet i 4 år og kommunenes selvbestemmelse er på dette området fortsatt i det blå. Det er ikke akseptabelt og gir inntrykk av trenering i forhold til ønsket om å styrke det kommunale selvstyret. Gratangen kommunestyre vil: at kommunene må gis mulighet til å opprette kjøreløyper for rekreasjonskjøring med snøscooter, gjennom prosesser hjemlet i plan- og bygningsloven at muligheten for å legge til rette for næringsutvikling knyttet til motorferdsel i utmark, sikres. Derfor er det blant annet viktig at snøscooterløyper kan knyttes sammen over kommune, fylkes- og landegrenser SP v/dagrunn H Molund fremmet følgende forslag; Undertegnede mener kommunestyret må utsette saken på bakgrunn av for kort tid til å sette seg inn i saken og for lite kjennskap til hva våre velgere mener. Votering vedr. utsettelsesforslaget; Utsettelsesforslaget falt - 11 stemte mot forslaget og 4 stemte for forslaget. Votering; Forslaget/uttalelsen ble vedtatt mot 1 stemme Uttalelse Gratangen Kommunestyre Krever kommunal selvbestemmelse for snøskuterløyper!

12 Gratangen kommunestyre krever at regjeringen våren 2013 fremmer forslag til endringer/ny lov om motorferdsel i utmark, som gir kommunene hjemmel til å ta i bruk plan og bygningsloven for opprettelse av rekreasjonsløyper for snøskuterkjøring. I Gratangen er det både planer om kommunale så vel som interkommunale skuterløyper. Etter Direktoratet for Naturforvaltning (DN) sendte ut et høringsforslag i 2007 om nytt regelverk for motorferdsel i utmark, skapte det et stort engasjement med over 900 høringsuttalelser hvor de fleste var i mot DNs høringsforslag. I tillegg stilte over 80 kommuner seg i 2009 bak et opprop, der man krevde kommunal sjølråderett og anledning for kommunene til å bruke plan og bygningsloven til å opprette skuterløyper for rekreasjonskjøring. Tilrådningen ble noe endret, imidlertid er det fortsatt slik at det blant annet ikke åpnes for rekreasjonskjøring, hvor kjøreløypene fastlegges gjennom prosesser hjemlet i plan og bygningsloven. Dette til tross for at det var nettopp dette de fleste innvendingene dreide seg om. Gratangen kommunestyre mener tiden er inne for å lytte til disse innspillene. Dagens situasjon der det i utgangspunktet ikke er tillatt med skuterkjøring i utmark, men utstrakt bruk av dispensasjoner og der det kun i noen deler av landet kan etableres løyper etter godkjenning av Fylkesmannen, er ikke holdbar. Saken har vært til behandling i miljøverndepartementet i 4 år og kommunenes selvbestemmelse er på dette området fortsatt i det blå. Det er ikke akseptabelt og gir inntrykk av trenering i forhold til ønsket om å styrke det kommunale selvstyret. Gratangen kommunestyre vil: at kommunene må gis mulighet til å opprette kjøreløyper for rekreasjonskjøring med snøscooter, gjennom prosesser hjemlet i plan- og bygningsloven at muligheten for å legge til rette for næringsutvikling knyttet til motorferdsel i utmark, sikres. Derfor er det blant annet viktig at snøscooterløyper kan knyttes sammen over kommune, fylkes- og landegrenser

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 12:00 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 07.10.2013 Tid: 12:00 15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Roger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Terje Sørensen Elsa Holm Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Terje Sørensen Elsa Holm Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 24.05.2012 Tid: 12:00 12.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen kommune Møtedato: 10.02.2014 Tid: 12:00 14:40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Rita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 09.12.2014 Tid: 09:00 10:50 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

SOSIALISTISK VENSTREPARTI STOKKE KOMMUNE Kommunestyre Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 05.05.2008 Tidspunkt: Fra 1900 til 2205 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET (Ap): 1. Nils Ingar Aabol

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 29.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 085/12-098/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 14:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2003 Tid : fra 19.00 til 21.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2003 Tid : fra 19.00 til 21.30 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2003 Tid : fra 19.00 til 21.30 Til stede på møtet: Arbeiderpartiet: 1. Nils Ingar Aabol 2. Veslemøy Lindgren 3. Torstein

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 14.12.2010 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Avfall Sør - Eierskapsmelding del 2 Avfallsplan for Avfall Sør husholdning 2013 2016 - statusrapport pr. 24.02.

SONGDALEN KOMMUNE. Avfall Sør - Eierskapsmelding del 2 Avfallsplan for Avfall Sør husholdning 2013 2016 - statusrapport pr. 24.02. SONGDALEN KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: Møtetid: 28.05.2014 Songdalen rådhus - Juvet Kl. 18:00 Eventuelle forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer