CSAM. Prosessflyt PARTUS. Strukturert journal. Integrasjoner til PAS og EPJ. Huskelister/alarmer. Oversikter (lister, mor-barn ol)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CSAM. Prosessflyt PARTUS. Strukturert journal. Integrasjoner til PAS og EPJ. Huskelister/alarmer. Oversikter (lister, mor-barn ol)"

Transkript

1

2 CSAM PARTUS Strukturert journal Prosessflyt Elektroniske meldinger Oversikter (lister, mor-barn ol) Pasientnært Skjemagenerering Statistikker/Rapporter Huskelister/alarmer Integrasjoner til PAS og EPJ Integrasjon til Medisinsk Teknisk Utstyr (MTU) 1

3 CSAM PARTUS CSAM Partus er en brukervennlig elektronisk applikasjon for gynekologer, barneleger og jordmødre som bidrar til kvalitetssikring og effektivisering gjennom alle ledd i svangerskap-, fødsel- og barselforløpet. CSAM Partus understøtter de kliniske prosesser knyttet til registrering og deling av informasjon om mor og barn og applikasjonen har egne moduler for et normalt forløp i tillegg til spesialfunksjoner som ultralyd, operasjoner og poliklinikk. CSAM Partus er utviklet i samarbeid med klinikere og støtter flerfaglig samhandling mellom alle omsorgspersoner knyttet til mor og barn: Klinisk prosess-støtte dokumentasjon av hele det kliniske forløpet Klinisk oversikt arbeidslister Kvalitetsstyring og forskning elektronisk meldingsutveksling til eksterne register og statistikker Applikasjonen sikrer at all informasjon er oppdatert og tilgjengelig til enhver tid for alle brukere i sanntid. 2

4 KLINISK OVERSIKT En god pasientoversikt er viktig i den kliniske hverdagen. I CSAM Partus er dette løst ved predefinerte og brukerdefinerte oversikter og arbeidslister. Eksempler på predefinerte oversikter: Siste aktiverte pasienter - Oversikt over de pasienter som brukeren nylig har jobbet med. Telefonkonsultasjon - Dokumentasjon av telefonkonsultasjoner, både i svangerskapet og i barseltiden. Gir en god oversikt over hvor hvilke pasienter man kan vente seg inn til avdelingen. Milou/romoversikt - Enkel oversikt over hvor pasientene oppholder seg, og for eksempel hvor mange fødende kvinner som er på avdelingen. Rhesus negativ - Oversikt over pasienter som skal ha Anti D etter fødsel. Sjekklister De konfigurerbare sjekklistene i CSAM Partus er et nyttig verktøy som kan brukes gjennom hele svangerskapet, fødsel- og barselforløpet. Listene kan i stor grad tilpasses den enkelte kvinnen og hennes svangerskap. En aktivert sjekkliste gir oversikt over fremdriften på alle planlagte aktiviteter pr. pasient. 3

5 SVANGERSKAPET I CSAM Partus kan en kontinuerlig gjennom svangerskapet registrere de parameter som er påkrevd for å utøve en trygg og sikker svangerskapskontroll av mor og barn. Data lagt til i programmet kan anvendes både av primær -og sekundærhelsetjenesten. En grafisk presentasjon av fundushøyde gir en nyttig oversikt for måling av fosterets vekst ved hjelp av symfyse / fundusmåling. En kan også i hele svangerskaps og barselforløpet opprette en kurve for registrering av vitale tegn hos mor, samt registrere blodtrykk, diurese, ødemer osv. CSAM Partus har en egen tilleggsmodul for seleksjon av kvinner der man skiller normalfødende fra risikofødende. 4

6 ULTRALYD CSAM Partus har en velutviklet ultralydmodul som blant annet beregne ultralydtermin etter de ulike beregningsmetodene; E-snurra, Bergensmodellen eller Trondheimsmetoden. Grafiske kurver gjør det mulig å få et godt visuelt bilde av fosterets tilvekst gjennom svangerskapet, og ved flerlinger er det mulig å kunne se flere fostre samtidig. Fra ultralydmodulen er det enkelt å generere polikliniske notater, epikriser og ultralydskjemaer. Figur: Ultralyd registrering Strukturert registrering og visning på kurve. 5

7 FØDSEL Ved dokumentasjon av fødselen benytter CSAM Partus en sikker, enkel og strukturert sanntidsregistrering som gjør det mulig å fange opp tidsperspektivet, hendelsesforløpet, type handlinger foretatt av jordmor eller lege med mer. Registreringene gjøres én gang, og informasjonen overføres til tilhørende moduler i CSAM Partus. Herfra kan informasjonen overføres til skjemaer, epikriser eller barnets journal. CSAM Partus har funksjonalitet for å støtte flerfødsler, med muligheten til å registrere spesifikk informasjon om hvert barn. Figur: Partogram Partogrammet er en viktig komponent i CSAM Partus, og kan enkelt tilpasses alle fødsler, fra normale fødsler til kompliserte risikofødseler, ved å legge til ekstra registreringslinjer. 6

8 OPERASJONSMODUL Dette er en modul som dokumenterer operative forløsninger eller intervensjoner som legene utfører under fødselen. CSAM Partus kommer med en rekke predefinerte maler for strukturert dataregistrering som enkelt kan genereres til en operasjonsbeskrivelse eller et journalnotat i pasientens EPJ. Eksempler på tilgjengelige maler er: Induksjon, Skulderdystosi, Sectio, Tang, Vakuum, Seteforløsning, Reoperasjon, Manuell uthenting av placenta BARSEL CSAM Partus har funksjonalitet for å følge opp både mor og barn gjennom hele barseltiden. Det er muligheter til å legge til forhåndsdefinerte sjekklister for det normale barselforløpet. I tillegg kan man lage mer individuelt tilpassede behandlingsplaner gjennom pleiedokumentasjonen. Barselmodulen har egen bilirubinkurve og kurve for vitale tegn på barnet. Figur: Eksempel på Bilirubinkurven. 7

9 BARSEL Barnelege I barnelegemodulen til CSAM Partus registreres resultater av den pediatriske undersøkelsen etter fødsel og for øvrig under oppholdet. Barnets modenhet kan enkelt bedømmes ut fra de registrerte data, og journalnotater generes til barnets EPJ. Barsel Poliklinikk Etter utskrivning fra føde- eller barselavdelingen, kan både mor og barn følges opp på barselpoliklinikken. Observasjoner og tiltak kan registreres i CSAM Partus i malen for poliklinisk oppfølging, med aktuell informasjonen fra fødsel og barsel tilgjengelig i applikasjonen. Telefonkonsultasjoner som gjelder mor og barn kan også registreres i inntil 6 uker etter fødselen. 8

10 KVALITETSSIKRING OG FORSKNING Statistikker I CSAM Partus er det 21 predefinerte statistikker. Disse dekker de vanligste rapportbehovene. I tillegg kan man enkelt ta ut tilpassede statistikker via databasen og tilgjengelige spørringer i MS Excel. CSAM Partus kan også eksportere data til mer avanserte statistikkprogrammer som CSAM Management Dashboard, SPSS, SAP med videre. Figur: Eksempel på Perinatalrapport. Prosjekt- og forskningsmodul CSAM Partus har en egen prosjektmodul som kan bidra med verdifulle datauttrekk for statistikk knyttet til et bestemt prosjekt eller klinisk forskning. 9

11 INTEGRASJONER CSAM Partus er designet for å passe inn i et større systemlandskap og kan integreres med andre IThelsesystemer og Elektroniske Pasient Journaler(EPJ) via CSAM Connected Healthcare Engine. Demografiske data Pasientopplysninger som navn og adresse hentes automatisk over til CSAM Partus ved inntasting av fødselsnummer. Kontakter Lister eksisterende kontakter fra PAS i CSAM Partus. Viktig medisinsk informasjon - VMI Hentes over fra pasientens EPJ til CSAM Partus og vises som varslingsikoner. Dokumenter Overfører genererte dokumenter i CSAM Partus som journalnotat i pasientens EPJ. ICD10/NCSP koder Foreslåtte diagnose og prosedyrekoder fra CSAM Partus overføres og lagres i pasientens EPJ. Barneintegrasjon Gir mulighet til å opprette barnets journal med fødselsnummer i sykehusets hovedjournal, og oppdatere nødnummer med fødselsnummer når SKD har tildelt barnet dette. Medisinsk fødselsregister Elektronisk meldingsutveksling til eksterne register, blant annet Medisinsk Fødselsregister (MFR). Medisinskteknisk utstyr Samhandling med ultralyd og medisinskteknisk utstyr som CTG og STAN. 10

12 TILLEGGSMODULER Care plan Gjennom et svangerskapsforløp dannes det et omfattende informasjonsgrunnlag som i CSAM Partus kan presenteres i et samlet grafisk og visuelt skjermbilde. I denne tilleggsmodulen får en raskt oversikt over kontakter og tiltak som er gjort og dokumentert frem til dagens dato. Det er også mulig å legge til og se et veiledende pasientforløp, for eksempel ved risikosvangerskap som diabetes hos mor. Selekteringsmodulen Selektering er aktualisert gjennom myndighetenes kvalitetskrav til fødeinstitusjoner og differensiering av fødetilbudet i de tre nivåene; fødestue, fødeavdeling og kvinneklinikk. Selekteringsmodulen i CSAM Partus ivaretar de ulike fasene i svangerskapet, fødsel og barseltiden og gir en veiledning til hvilket omsorgsnivå kvinnen anbefales å føde på. Med selekteringsmodulen er det enkelt å dokumentere risikovurderinger som er gjort for en kvinne relatert til svangerskap, fødsel eller barsel. Abortmodulen Abortmodulen er en brukerstyrt tilleggsmodul til CSAM Partus. Strukturering av dataregistreringen i CSAM Partus abortmodulen bygger primært på kravspesifikasjonen fra MFR til abortmeldingen, med enkelte tilleggsfelt for å lette klinikernes arbeid 11

13 FORDELENE MED CSAM PARTUS Støtter kliniske prosesser - Modulbasert system - Strukturert informasjon - Forbedrer informasjonskvalitet og helhet - Intelligente varsler - Sjekklister Gir klinisk oversikt - Mulighet til å ha oversikt over flere pasienter samtidig - Grafisk oversikt over behandlingsforløp og -plan - Muliggjør ekstern og intern samhandling - Samlet presentasjon av data på mor og barn (barna). Kvalitetssikring og forskning - Sikrer fullstendig oversikt over informasjon og behandling av pasientene. - Møter nasjonale og internasjonale krav til standardiserte datasett og statistikk. - Kan benyttes til ekstern rapportering i økonomisk og juridisk øyemed. Strukturert journal CSAM Partus sin unike fordel er den strukturerte måten informasjonen blir registrert på: - Redusert behov for fritekst - Sikrer gjenbruk av registret data - Gir intelligente varsler - Bidrar til kvalitetssikring av dokumentasjonen - Reduserer tiden brukt til dokumentasjon - Frigjør tid til pasientpleie. - Den strukturerte datatilnærmingen gir muligheter for enkelt å lage ulike typer kliniske oversikter og å styrke kvalitetsstyringen. 12

14

15

16 SPESIALIST PÅ ehelse Om CSAM CSAM Health fokuserer utelukkende på å utvikle programvareløsninger for helsesektoren. Vi leverer løsninger som via vår portalteknologi muliggjør sikker og komplett informasjonsdeling mellom eksisterende systemer og våre moduler: klinisk arbeidsflate, pasientadministrasjon, føde-barsel og onkologisystemer. Våre løsninger gjør det mulig for sykehuset å velge IT-produkter fra ulike leverandører med spesialkompetanse innenfor ulike fagfelt, og organisere informasjonen i en tjenesteorientert arkitekttur. CSAM Health AS Hovedkontor Besøksadresse: Lysaker Torg 45 N-1366 Lysaker Norge Postadresse: P.O. Box 318 N-1326 Lysaker Telefon: (+47) Web: For mer informasjon kontakt: Jan Dybdahl Salgsdirektør E-post: Mobil: (+47)

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Workshop for oppgaver i prosjektet «Klinisk Kommunikation»

Workshop for oppgaver i prosjektet «Klinisk Kommunikation» Workshop for oppgaver i prosjektet «Klinisk Kommunikation» Bakgrunn Som utgangspunkt for prosjektet klinisk kommunikation ble det holdt en Workshop med klinikerne i Region Sjælland i Desember 2011 i forhold

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no Muligheter i kommunen Tieto Velferd tieto.no Unnskyld - kan du si meg hvor jeg bor? 2 Fremtidige muligheter med geo-lokalisering ligger allerede tilgjengelig i Lifecare esense. Lifecare esense Formålet

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer

Nasjonale Faglige retningslinjer

Nasjonale Faglige retningslinjer IS-1179 Nasjonale Faglige retningslinjer Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Heftets tittel: Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Utgitt: 5/2005 Bestillingsnummer: IS-1179 ISBN 82-8081-067-6 Utgitt

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014 Forprosjekt SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering 27. januar 2014. Prosjekttittel: SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering Behovsområde: Sykehus, konseptutvikling Prosjekteier i HS: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rapport IS-2437 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Publikasjonens tittel: Klinisk relevant tilbakemelding

Detaljer

Digital Hjemmetjeneste. Ta initiativet i helsetjenesten med SmartSolution

Digital Hjemmetjeneste. Ta initiativet i helsetjenesten med SmartSolution Digital Hjemmetjeneste Ta initiativet i helsetjenesten med Hva er Digital Hjemmetjeneste? Kravene til produktivitet, kvalitet og effektivitetsforbedringer i helse- og omsorgsektoren er meget store. Uten

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal En veileder fra Norsk Sykepleierforbunds forum for IKT og Dokumentasjon 3.utgave februar 2007 1 Forord Sykepleietjenesten står overfor utfordringer

Detaljer

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Veileder Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Heftets tittel: Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen Utgitt: 10/2011

Detaljer

T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE

T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE 2 T-DOC EndoTrace OPPNÅ NYE NIVÅER AV EFFEKTIVITET OG KONTROLL Uregelmessig driftsflyt i reprosesseringsenheten for endoskoper kan bidra til svekket reprosessering

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer