Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn innstilling 2008/1583 PS 08/ mai Oppnevning av ny 17. maikomite

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn 2008 - innstilling 2008/1583 PS 08/155 17. mai 2009 - Oppnevning av ny 17. maikomite"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf / Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saksliste Utvalgs- saksnr Innhold Saker til behandling Unntatt offentlighet Arkiv- saksnr PS 08/154 Såkorn innstilling 2008/1583 PS 08/ mai Oppnevning av ny 17. maikomite 2008/652 PS 08/156 Kuliprisen /198 PS 08/157 Referatsaker Liste over referatsaker /94 PS 08/158 Betalingssatser /2792 PS 08/159 Bosetting av flyktninger /897 PS 08/160 Merknad til søknad fra Kristiansund Industriservice AS vedr. mellomlagring av spesialavfall 2008/3596

2 Arkiv: C10 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Tore Myrum Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Såkorn 2008 Rådmannens innstilling Rådmannen ber Formannskapet om å fatte følgende vedtak: 1. Formannskapet vedtar følgende tildeling av tilskudd fra såkornmidler for 2008: 1. Kristiansund Idrettsforening Kr Fosna Skytterlag Kr Misjonskirkens Nattkafé ( kino-tek ) Kr Misjonskirkens: Gospelkor Kr 0 5. Idrettslaget Nordlandet Kr Omsundet Grendalag Kr Kristiansund og Frei Hestesportsklubb Kr Dahle Idrettslag Kr Kristiansund Atletklubb Kr Dansestudioet Kristiansund Kr 0 2. Kulturavdelinga inngår samarbeidsavtale om gjenytelser i forbindelse med tildeling før utbetaling, - eller, etter evaluering, viderefører allerede eksisterende samarbeidsavtale. 3. Tildelt beløp gjelder kun inneværende år (2008). 4. Reell finansierings-/tilbakebetalingsplan fra bank eller annen finansinstitusjon skal leveres/sendes Kristiansund kommune v/ Kulturavdelinga (gjelder dersom tildelt beløp skal dekke nedbetaling av lån). 5. Tildelt beløp utbetales søkeren mot diskonteringsnota/faktura el.l. og/eller når prosjektet er oppstartet.

3 Beløpene belastes budsjettpost Ungdomsformål Såkorn Saksopplysninger Ved behandling av PS 05/77 Budsjett og Økonomiplan , vedtok Bystyret på møtet 06.desember 2005 å øke budsjettposten Såkornmidler fra kr til kr Følgende kriterier for tildeling av såkornmidler er politisk vedtatt og gjelder for 2008: Midlene tildeles KUN etter begrunnet og dokumentert søknad Midlene SKAL brukes til å etablere ny virksomhet og/eller nye anlegg Midlene skal IKKE brukes til ordinær drift inkl. innkjøp av utstyr og/eller tjenester Laget/foreningen/virksomheten MÅ drive med aktivt barn-/ungdomsarbeid (barn under 19 år) Det gis KUN tilsagn for 1 år av gangen Laget/foreningen/virksomheten BØR være medlem i et landsomfattende forbund Det SKAL inngås forpliktende samarbeidsavtale mellom Kristiansund kommune og laget/ foreningen om gjenytelser i forbindelse med tildeling av såkornmidler før utbetaling Søknader uten opplysninger, som nevnt på skjemaet, vil IKKE bli behandlet Følgende SKAL alltid legges ved søknaden: Beskrivelse av virksomheten og hvorfor det søkes om Såkornmidler Organisasjonskart for virksomheten Revisorbekreftet regnskap med merknader for de siste 3 år Tildeling av såkornmidler for 2008 ble annonsert i Tidens Krav og med søknadsfrist Ved fristens utløp har Kulturavdelinga mottatt 10 søknader fra følgende lag/virksomheter: 1. Kristiansund Idrettsforening 2. Fosna Skytterlag 3. Misjonskirken nattkafé kino-tek 4. Misjonskirken gospelkor 5. Idrettslaget Nordlandet 6. Omsundet Grendalag 7. Kristiansund og Frei Hestesportsklubb 8. Dahle Idrettslag 9. Kristiansund Atletklubb 10. Dansestudioet Kristiansund Vurdering av søknader: 1. Kristiansund Idrettsforening søker om økonomisk støtte på kr til: Silsethytta: Reparasjon og utbedringer (ute/inne) Kristiansund Idrettsforening er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Skiforbund. Silsethytta ligger på Batnfjordfjellet i Gjemnes kommune og brukes fortrinnsvis av dagturister sommer og vinter, men også til overnatting. I vintersesongen åpnes hytta hver helg for skigåere. Vår, sommer og

4 høst leies hytta ut til lag av ymse slag eller private arrangement og den brukes i stor grad av skoler også i Kristiansund. Hytta er gammel og trenger reparasjoner og utbedringer på flere områder. Det har i løpet av de siste årene blitt startet opp et rehabiliteringsarbeid av hytta og mye er allerede gjort. Det søkes nå om støtte til å videreføre dette renoveringsarbeidet. Hytta er nå utleid til Kristiansund kommune som leirskole og i forhold til aktiviteter i ferier (Kul- Kultur), samt utleie til lag og foreninger i helger og det er mange fra vårt distrikt som benytter seg av tilbudet både vinter og sommer. Kommunen er positivt innstilt til søknaden og det foreslås gitt et tilskudd på inntil kr Fosna Skytterlag søker om økonomisk støtte på kr til: Renter/avdrag lån - baneanlegg Fosna Skytterlag er medlem i Det Frivillige Skyttervesen (landsdekkende organisasjon for alle skytterlag i Norge). Laget har tidligere år vært foregangslag innen ungdomsarbeid skoleskyting for ungdomsskoler. Laget har fortsatt et eget ungdomsutvalg. De siste åra har det vært gjennomført skoleskyting for ungdomsskoleelever på Nordlandet ungdomskole, samt arrangert instruksjon og øvelsesskyting for ungdom. Dette er i tråd med samarbeidsavtalen med kommunen. Det er søkt om spillemidler til bygging av anlegget, men det er heller ikke i år gitt tilsagn om dette. Baneanlegget og ikke minst skytterhuset er et viktig bidrag til å få opprettholde en skytterskole for ungdom i kommunen(e) og bidra til at Kristiansund kan påta seg forskjellig typer arrangementer, mesterskap og lignende. Noe som igjen øker interessen for sporten, nyrekruttering og styrker Kristiansunds status som regionssenter på Nordmøre. Skytterhuset er også en fin tilvekst til utleielokaler i byen. Den etablerte samarbeidsavtalen mellom kommunen og laget fungerer svært godt og ivaretar bl.a. den videre utviklingen av skytterskolen. Kommunen er positivt innstilt til søknaden og det foreslås gitt et tilskudd på inntil kr Misjonskirkens Nattkafé ( Kino-tek ) søker om økonomisk støtte på kr til: Oppstart av ny aktivitet ungdom 14 år + - film/kino. Nattkafeens virksomhet i Misjonskirken startet da kirkebygget sto ferdig i 1997 og har siden den gang opprettholdt dette tilbudet og ikke minst fleksibelt møtt de behov mange ungdommer har. Det har hele tiden vært jobbet med på videreutvikle tilbudet som bl.a. har ført fram til at et filmrom/kinosal med plass til personer snart blir en realitet. Kinoteket skal være et åpent tilbud til ungdom fra 14 år og oppover. Det er stipulert med en total kostnad for prosjektet med kr Kommunen har støttet ungdomsaktiviteten i regi av Misjonskirken gjennom flere år og er svært positivt innstilt også til dette prosjektet som vi tror kan være ennå et veldig bra tilbud til ungdommer her i kommunen vår. Kommunen er positivt innstilt til søknaden og det foreslås gitt et tilskudd på inntil kr Misjonskirken: Gospelkor søker om økonomisk støtte på kr til:

5 Oppstart av nytt gospelkor. Misjonskirken søker om økonomisk støtte til oppstart av et nytt gospelkor for aldersgruppen og det søkes om støtte til innkjøp av bl.a. notemateriell, kursing av ledere og annet utstyr. Målgruppe for dette koret faller litt utenfor prioriteringstanken om at det primært skal gis støtte til barn- /ungdomsaktivitet og slik kriteriene er utarbeidet for tildeling av såkornmidler kan det heller ikke gis støtte til anskaffelse av slikt utstyr og til denne type drift. Dette betyr at søknaden foreslås avslått. 5. Idrettslaget Nordlandet søker om økonomisk støtte på kr til: Bane: Videreutvikling og vedlikehold Nordlandet er tilknyttet Norges Idrettsforbund. Klubben har pr dato ca 250 medlemmer under 19 år og ca 280 medlemmer over 19 år. IL Nordlandet søker om støtte til vedlikehold og videreutvikling av anlegget sitt bl.a. i forhold til sikkerhet. Baneanlegget er denne sesongen leid ut til flere av de andre lagene i byen både til trening og kamper, samt at skolene på Nordlandet også benytter de forskjellige anleggene uten at dette belastes skolene. Kommunen er positivt innstilt til søknaden og det forslås gitt et tilskudd på inntil kr Omsundet Grendalag søker økonomisk støtte til prosjekt rehabilitering/restaurering av Omsundet Grendahus: Grendahuset i Omsundet har stått og forfalt de siste årene og trenger en større rehabilitering/ restaurering. Det er et økende behov for et fritidstilbud for barn og ungdom i området. Mange nye boliger/boligfelt er under planlegging/bygging og huset ønskes benyttet til aktiviteter som fritidsklubb, discokvelder, aktivitetskvelder, dramagrupper, basar, juletrefester, karneval, danseopplæring osv. Foruten aktiviteter i regi av grendalaget har også andre interessegrupper ytret ønske om et samarbeid. Flere rydde- og rivningsdugnader er gjennomført. Det ble også klart i sommer at uteområdet blir frigitt av eierne (private) slik at en videreutvikling av dette også vil kunne være en svært positiv tilvekst til området og den nye bydelen som er i ferd med å etablere seg. Som nevnt over er det et stort behov for et tilbud til barn og ungdom i området og et ferdig renovert grendahus vil være en viktig brikke i å få til et slikt tilbud og søknaden fra Omsundet Grendalag oppfattes som et meget godt innspill i så måte. Grendalaget er allerede ferdig med et skisseprosjekt og er i ferd med å videreprosjektere og iverksette renoveringsarbeidet under forutsetning av at de kommer i mål med finansieringen. Grendalaget søker kommunene om et bidrag i håp om at dette skal gjøre det lettere å utløse et tilskudd fra Møre og Romsdal fylke gjennom Desentralisert ordning for tilskudd til kulturhus.

6 Kommunen er positivt innstilt til søknaden og det foreslås gitt et tilskudd på inntil kr under forutsetning av at renoveringsprosjektet fullfinansieres og at arbeidet blir iverksatt og gjennomført. 7. Kristiansund og Frei Hestesportsklubb søker om økonomisk støtte på kr til: Ferdigstillelse av lager/stevneboksen/staller. Kristiansund og Frei Hestesportsklubb ble dessverre rammet av en tragisk ulykke I en brann hvor 12 hester mistet livet, ble også mange av bygningene ødelagt. Etter brannen og fram til i dag har det vært nedlagt et enormt dugnadsarbeid og klubben står nå fram som en svært oppegående klubb som igjen kan drive et stort arbeid rettet mot barn og ungdom og svært god terapi for personer med forskjellige former for funksjonsnedsettelse. For å kunne videreutvikle klubben og anlegget ikke minst med hensyn til den store etterspørselen av et tilbud innenfor sprangridning trengs det midler bl.a. til å få ferdigstilt et lagerbygg til hindermateriell m.m. Kommunen er positivt innstilt til søknaden og det foreslås gitt et tilskudd på inntil kr Dahle Idrettslag søker om økonomisk støtte på kr til: Renter/avdrag lån baneanlegg Dahle IL er tilknyttet Norges Idrettsforbund. Klubben har pr dato ca 250 medlemmer under 19 år og ca 200 medlemmer over 19 år. Den nye kunstgressbanen er ferdigstilt og ble tatt i bruk i slutten av mai I denne forbindelse har Dahle IL søkt om spillemidler på kr Spillemidlene er midlertidig finansiert med låneopptak. Dette lånet skal nedbetales etter hvert som spillemidler utbetales mens renter skal betales månedlig. I forbindelse med dette søkes det økonomisk støtte til dekning av rentekostnader. Klubben har i år fått tilsagn om siste utbetaling av spillemidler, men står fortsatt igjen med et betydelig restlån. Kommunene er positivt innstilt til søknaden og det foreslås gitt et tilskudd på inntil kr Kristiansund Atletklubb søker om økonomisk støtte på kr til: Vedlikehold treningslokale Kristiansund Atletklubb (KAK) er tilknyttet Norges Bryteforbund og Norges Idrettsforbund. KAK jobber spesielt mye med tilrettelegging av aktiviteter for barn og unge både jenter og gutter, - men har også satt Kristiansund på idrettskartet gjennom oppnådde resultater i VM, nordiske mesterskak, NM og kretsmesterskap eller som arrangør av uttallige mesterskap. KAK har også både trenere og dommere som jevnlig har internasjonale oppdrag for Norges Bryteforbund/FILA. Klubben driver i dag barne- og ungdomsaktiviteter flere steder i byen, på Frei og i Averøy. Hovedarenaen er trenings- og brytelokalet på Idrettsplassen. KAK gjennomførte en større

7 utbygging/renovering av lokalene i 1978/79 og har gjennomført store renoverings- og ombyggingsarbeider de siste årene. Det er særlig taket som nå trenger vedlikehold, samt en del gjenstående arbeid inne lokalene. KAKs trenings- og brytelokale styrker det allerede gode brytemiljøet her i byen og gjøre idretten enda mer attraktiv med hensyn til nyrekruttering osv., og ikke minst forsterke KAKs videre satsning særlig rettet mot barn og unge. KAK utfører et gjennomtenkt, godt og viktig arbeid i denne sammenheng. Kommunen er positivt innstilt til søknaden og det foreslås gitt et tilskudd på inntil kr Dansestudioet Kristiansund søker om økonomisk støtte på kr til: Utvidelsesplaner kjeller gml. bibliotek Dansestudioet Kristiansund har i dag over 320 elever og er byens største dansetilbudet til barn og unge i Kristiansund. Dansestudioet har i dag lokaler i det gamle biblioteket og leier lokaler i La Vida. Kommunen har forståelse for trangboddheten som Dansestudioet lider under, men mener at tiden ikke er inn til å gi tillatelse til en betydelig utvidelse og ombygging i det gamle biblioteket. Behovene til den lokale kulturen generelt og dansemiljøene inkludert Dansestudioet spesielt, vil være inkludert i prosessen når man i disse dager ser på ulike løsninger for utvikling av nytt kulturhus og tilbud for den lokale kulturaktiviteten. Med bakgrunn i forannevnte vil Kristiansund kommune i denne anledningen foreslå å avslå søknaden. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Ole Bjørn Moen kommunalsjef

8 Arkiv: C03 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Eli Leithe Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Rådmannens innstilling 17. mai Oppnevning av ny 17. maikomite 1. Formannskapet ber følgende organisasjoner om å oppnevne sin representant til 17. maikomiteen 2009: - Idrettsrådet i Kristiansund - Speiderbevegelsen i Kristiansund - Representant for Musikkorpsene i Kristiansund - Barnehagenes foreldreutvalg - Ansatte i barnehagene - Kommunalt foreldreutvalg - Ansatte i grunnskolen - Videregående skole - Kristiansund Eldreråd - Ungdomsrådet i Kristiansund - Formannskapet maikomiteen står fritt til å utvide komiteen med aktuelle kandidater fra andre organisasjoner og/eller interesserte personer. Om mulig bør alle bydeler i Kristiansund være representert. 3. Komiteen konstituerer seg selv. Saksopplysninger Fra 1981 har det vært en oppgave for hovedutvalg for kultur/driftutvalget og nå Formannskapet å oppnevne 17. maikomitè i Kristiansund. I Kristiansund kommune er det vanlig at representanter fra frivillige lag og organisasjoner, skoler, barnehager og politiske partier representerer 17. maikomiteen. Komiteen konstituerer seg selv.

9 Det har vist seg at det av og til kan være vanskelig å få oppnevnt representanter til å delta i 17. mai komiteen. Det er derfor viktig at de politiske partiene går foran med et godt eksempel ved å velge noen som er interessert i oppgaven og oppfordrer, gjennom vedtaket, lag og foreninger til å stille med aktive representanter for å gjøre et godt arbeid for 17. mai. Det er også viktig for planleggingen og arbeidet som gjøres i komiteen at noen av tidligere års representanter fra begge bydelene Frei og Kristiansund i kommunen blir med i komiteen for Alle bydelene i Kristiansund bør være representert. Vurdering Rådmannen har ikke ytterligere kommentarer til saken. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Kommunalsjef Ole Bjørn Moen

10 Arkiv: C00 Arkivsaksnr: 2008/198-4 Saksbehandler: Eli Leithe Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Vedlegg: Statutter for Kuliprisen Kuliprisen 2009 Rådmannens innstilling Saken legges frem uten innstilling. Saksopplysninger Nordmøre Historielag innstiftet prisen i 1985 og den ble første gang utdelt i Kuliprisen er en pris som blir utgitt av Nordmøre Historielag for lokalhistorisk arbeid. Statuttene følger vedlagt. Prisen skal også utdeles i For å få en mest rettferdig vurdering av mulige kandidater har Nordmøre Historielag i alle år henvendt seg til kommunene på Nordmøre for å få forslag på kandidater. Historielaget ber i denne sammenheng om at det legges vekt på det skrevne ord av lokalhistorisk arbeid. Styret ber om at forslag fra kommunene må være levert innen Tidligere prisvinnere er: 1986 Hans Hyldbakk Surnadal 1987 Martin Lamvik Tingvoll 1988 Kristian Williamsen Frei 1989 Egil Husby Kristiansund 1990 Bernt Bøe Surnadal 1991 Eivind Aas Kristiansund/Oslo 1992 Erling Skjølberg Averøy/Smøla/Trondheim 1993 Henrik Sverdrup Kristiansund 1994 Nordmøre Museum Kristiansund 1995 Fru Guri av Edøy Smøla 1996 Kolbjørn Botten Halsa 1997 Fortidsminneforeningen Nordmøre Avd.

11 1998 Ottar Roaldset Tingvoll 1999 Ingeborg Aasen Vatten Halsa 2000 Jostein Sande Sunndal 2001 Ola Stemshaug Trondheim/Aure 2002 Anne Karin Elstad Halsa/Oslo 2003 Jonny Lyngstad Eide 2004 Nils Tore Leivdal Gjemnes 2005 Rindal Heimbygdslag Rindal 2006 Øystein Ormbostad Foldfjorden 2007 Johan Tømmervåg Kristiansund 2008 Ola Bræin Sunndalsøra Vurdering Rådmannen har ikke ytterligere kommentarer til saken. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Ole Bjørn Moen Kommunalsjef

12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2008/94-8 Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Referatsaker Liste over referatsaker Norsk fotohistorisk forening avd Kristiansund. Takk for støtten 2. Oss-nor. Takk for 25-årsgaven

13 Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Torstein Hamnes Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Formannskapet 08/ Bystyret 08/ Betalingssatser 2009 Rådmannens innstilling Bystyret vedtar betalingssatsene i henhold til vedlagt oversikt. Avgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing skal basere seg på 100 % kostnadsdekning, jfr. Rundskriv H-2140 fra KRD. Behandling i Formannskapet Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Det ble stilt noen spørsmål vedr. urimelig økning av satsene, f.eks. ved bruk av kunstgressbanen, og det ble dessuten påpekt en trykkfeil side 2 vedr. skolefritidsordningen der satsen for 2009 fremkom med kr 36,-, mens satsen skal være kr 360,-. Rådmannen vil se på satsene på nytt og foreslo saken trukket. I samsvar med rådmannens forslag gjorde formannskapet følgende enstemmige Saken trekkes. vedtak Saksopplysninger Til grunn for forslaget om nye betalingssatser 2009 er det i hovedsak brukt en justeringsfaktor på 5 % i forhold til 2008, men enkelte satser er justert med annen faktor blant annet for å få til en mer riktig sammenheng mellom kommunens inntekter

14 og utgifter. Justeringsfaktoren er bestemt bl.a. ut fra forventet lønns- og prisstigning, renteutgifter, strømutgifter og andre innsatsfaktorer. Avgiftene innen vann, avløp, renovasjon og feiing, er fastsatt med utgangspunkt i beregningen av selvkost som danner grunnlaget for betalingssatsene. Innen område pleie og omsorg, samt barnehagene er det statlige føringer som regulerer satsene. Barnehagesatsene er uforandret fra For kulturskolen foreslås det å gå bort fra differensierte elevavgifter og at det innføres prinsipp om felles elevavgifter for alle disipliner. Rabattordningen forandres fra familiemoderasjon til søskenmoderasjon. Forslagene til betalingssatser er utarbeidet av virksomhetene/kommunalsjefene og satsene i denne saken er brukt som grunnlag i rådmannens utarbeidelse av budsjett og økonomiplan Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Per Sverre Ersvik Økonomisjef

15 Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2008/897-6 Saksbehandler: Kristin Øren Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Bystyret 08/ Bosetting av flyktninger 2009 Vedlegg: 1. Brev fra IMDi vedrørende Oppmoding om busetting av flyktningar i 2009 Rådmannen ber formannskapet legge saken fram for bystyret med følgende forslag til vedtak. Rådmannens innstilling 1. Kristiansund kommune vil imøtekomme henvendelse fra IMDi, datert , om bosetting av inntil 50 flyktninger i Kristiansund kommune avviser forespørselen om å bosette enslige mindreårige flyktninger. 3. Det opprettes en stilling som tiltakskonsulent og et 3-årig engasjement som programrådgiver ved flyktningtjenesten/enhet for inkludering. 4. Det opprettes en stilling som vaktmester/boveileder ved Bygg og Eiendom. 5. For å dekke boligbehov økes investeringsbudsjettet med inntil 5 mill kr som finansieres med 20% tilskudd og 80% lån. Rådmannen anskaffer nødvendige boliger innenfor denne rammen. Følgende justeringer legges inn i investeringsbudsjettet: Rammeområde 64 Bygg og eiendom 64 Bygg og eiendom Beløp ,- Kjøp, eventuelt ombygging boliger ,- Tilskudd Husbanken 70- Skatt og finans ,- Økt låneopptak i Husbanken

16 6. Nødvendige endringer innarbeides i økonomiplan / Budsjett Saksopplysninger Kristiansund kommune er i brev fra IMDi datert anmodet om å bosette inntil 50 flyktninger, herunder 5 enslige mindreårige. Det oppfordres til en nasjonal dugnad, ettersom tallet på personer som skal bosettes neste år forventes å være 3000 flere enn inneværende år. I bystyresak PS 08/30, datert , om bosetting av flyktninger i 2008, ble det vedtatt å bosette 30 flyktninger inneværende år. Punkt 2 i vedtaket sier følgende: Videre bosetting i perioden vurderes i forbindelse med budsjett og økonomiplan De viktigste forutsetningene for å imøtekomme en slik anmodning, er at kommunen har tilgang på høvelige boliger og at man kan tilby et kvalifiserende og tilpasset introduksjonsprogram til hver enkelt nybosatt flyktning. I tillegg må barneverntjenesten kunne tilrettelegge omsorgstilbud for evt. enslige mindreårige. 2. Introduksjonsordningen i Kristiansund For tiden deltar 34 flyktninger i introduksjonsordningen i Kristiansund kommune. Etter oppstart har 49 personer fullført eller avsluttet sitt program. 7 av disse har flyttet fra byen, men en liten undersøkelse viser at 5 av disse er i ordinært arbeid. Figur 1: Situasjonen per (N= 49) syk hjemmeværende 14 % 4 % norskoppl. 8 % tiltak NAV 8 % i utdanning 17 % Figur 2: Hovedinntektskilde (N=49) NAV-stat 8 % forsørget 6 % stipend/lån 14 % intro 8 % I arbeid 49 % sosialhjelp 15 % lønnsinntekt 49 % Kategorien syk består av både midlertidig og langvarig syke. Felles for de fleste er at de ikke har opptjent rett til trygdeytelser, og derfor kun har sosialhjelp som alternativ til dekking av livsopphold. Kun en person har innvilget rehabiliteringspenger. Introstønad utbetales etterskuddsvis, og dette medfører at 4 personer har det som hovedinntektskilde ettersom de nettopp har fullført sitt introduksjonsprogram. Det er fortsatt mulighet til å oppnå raskere overgang til

17 arbeid og utdanning. Dette krever økt satsing på tiltaksutvikling og vedlikehold/styrking av fagkompetanse. 3. Enslige mindreårige flyktninger Fra ble ansvaret for bosetting av enslige mindreårige flyktninger under 15 år overført fra IMDi til Bufetat. Omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år ble overført fra UDI til Bufetat ti måneder tidligere. Med dette har nå barnevernet det fulle ansvaret for enslige mindreårige under 15 år. Dette skjer for at denne gruppen flyktninger nå skal få et bedre tilrettelagt bo- og omsorgstilbud som ivaretar deres særlige behov for oppfølging, både som asylsøkere og etter bosetting i en kommune. En vurdering fra barneverntjenesten konkluderer med at det i den nåværende situasjonen ikke er tilrådelig å påta seg den ekstraoppgaven det er å bygge opp et omsorgstilbud for denne gruppen. Barnevernet er inne i det krevende førsteåret i den nye interkommunale barneverntjenesten og ser det som vanskelig å frigjøre kapasitet til skikkelig planlegging og organisering av et omsorgstilbud for denne gruppen nå, selv med tilførsel av ekstra ressurser. 4. Boliger I forbindelse med rehabiliteringen av eksisterende kommunale boliger, vil det i en periode være redusert ledig boligkapasitet. Boligkontoret vurderer at dette vil kunne medføre behov for innkjøp av nye boliger eller innleie på det private markedet. Leiligheter/boliger til enslige har vært relativt enkelt å fremskaffe, men større familieboliger har vært noe vanskeligere å tilby. For å løse denne utfordringen må legges til rette for kjøp av større boliger, eller leie hvis dette er mulig. Investeringsbudsjettet for 2007 ble økt for å anskaffe boliger til dette formålet. For å sikre at større boalternativer vil bli tilgjengelig, må midler stilles til rådighet. Det foreslås derfor at investeringsbudsjettet økes med 5 mill. kr, noe som sammen med tidligere bevilget beløp gjør at kommunen vil få en ramme på ca. 8 mill. kr. Dette foreslås finansiert med lån og tilskudd i Husbanken. Det er et stort behov for tettere oppfølging av flyktninger i boligene. Erfaringer viser at mange har redusert boevne i norske omgivelser, noe som medfører vesentlig større vedlikeholdskostnader i boligen. Dette er oftest knyttet til manglende lufting/ventilasjon (fjerning av fukt), renhold samt generell bruk av inventar. Budsjett for vedlikehold av boligene i kommunen reduseres, og tilskuddsmidler burde benyttes til et mer planmessig vedlikehold. Både boligkontoret og flyktningtjenesten er av den oppfatning at en stilling målrettet mot denne type hjelp/informasjon og boveiledning vil være til nytte for leietakerne og redusere vedlikeholdsmessige kostnader for kommunen. 5. Økonomiske betraktninger I statsbudsjettet for 2009 foreslås en økning i integreringstilskuddet fra kroner til kroner over fem år for å styrke arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger. Dette begrunnes med at kommunene må ha større ressurser for å kunne tilby gode kvalifiseringsprogram som igjen vil kunne korte ned tiden det tar å bli økonomisk selvhjulpen, eller subsidiært å få en raskere arbeidsevnevurdering og avklaring mot inntektssikring gjennom NAV-trygd. I budsjett 2008 og økonomiplan er det beregnet et samlet statlig tilskudd for bosetting av flyktninger med kr Dette er basert på en årlig bosetting av 30 flyktninger i planperioden. Dersom man justerer tilskuddet i hht. de nye satsene, vil integreringstilskuddet for 2009 bli kr

18 Velger man å imøtekomme IMDi s anmodning om bosetting av 50 flyktninger, og samtidig tar høyde for aktuelle familiegjenforeningssøknader, vil man kunne beregne et samlet integreringstilskudd på kr , eller en ytterligere tilskuddsøkning på kr Dette vil imidlertid også medføre et nødvendig behov for å styrke oppfølgingsarbeidet i form av både tiltak og personell. 6. Forutsetninger I tråd med føringene i statsbudsjettet må kommunene legge til rette for at nyankomne innvandrere raskt kommer ut i inntektsgivende arbeid og forhindre at det utvikler seg et klassedelt samfunn hvor personer med innvandrerbakgrunn har dårligere levekår og lavere samfunnsdeltakelse enn befolkningen for øvrig. Økningen i integreringstilskudd kommer som følge av kravet til kommunene om å tilby individuelt tilrettelagte heldagsprogram for deltakerne i introduksjonsprogrammet, og rapporter fra beregningsutvalget dokumenterer at dette påfører kommunene større utgifter de to første årene etter bosetting. Dersom kommunen velger å bosette 50 flyktninger i 2009, vil dette medføre flere personer i introduksjonsprogram. Budsjettet for flyktningtjenesten må derfor styrkes for å dekke utgiftene til økt introduksjonsstønad. Det vil også gi et økt press på det generelle bosettingsarbeidet samt oppfølgingen i etableringsfasen. Dette må møtes med en ekstra programrådgiverstilling. For å kunne tilby bedre tilrettelagte program som igjen vil gi raskere overgang til arbeid og utdanning, må det opprettes en stilling for tiltaksarbeider/pedagog som kan styrke kontakten med lokalt næringsliv og gjennomføre opplæringstiltak i tillegg til den ordinære norskopplæringen. En slik stilling vil også kunne styrke kvalifiseringsarbeidet innen hele enheten ved inngangen til NAV og derav følgende oppstart av kvalifiseringsprogram. Det må i tillegg settes av økonomiske ressurser for å kunne kjøpe programtilbud fra eksterne leverandører eller andre kommunale enheter. Gode resultater krever tett individuell oppfølging og tilgang på differensierte og kvalifiserende tiltak. Redusert innsats i de to første årene etter bosetting gir motsatt effekt, og bidrar til produksjon av sosialhjelpsavhengighet. 7. Konklusjon Rådmannen mener forholdene kan legges til rette for å bosette inntil 50 flyktninger i Kommunen har nå en flyktningtjeneste som er dimensjonert for en årlig bosetting av ca. 30 flyktninger. Deler av det økte integreringstilskuddet må derfor brukes til å styrke kapasiteten i bosettingsarbeidet og til å kunne gi en tettere oppfølging i den første fasen. Det foreslås derfor å opprette en 3-årig engasjementstilling som programrådgiver. I tillegg vil rådmannen foreslå å opprette en fast stilling som tiltakskonsulent/pedagog som hovedsakelig skal styrke kontakten med lokalt næringsliv og utvikle og gjennomføre opplæringstiltak i tillegg til den ordinære norskopplæringen. I tillegg må det avsettes midler for kjøp av tiltak fra andre kommunale enheter eller fra eksterne tilbydere. For å sikre en bedre tilpasning til å bo i norske boliger, samt sikre et mer planmessig vedlikehold av de ulike boenhetene, må det opprettes en stilling som vaktmester/boveileder ved Bygg- og eiendom. 8. Finansiering

19 De aktuelle tiltakene finansieres gjennom deler av det økte integreringstilskuddet. Flyktningkontorets budsjett styrkes med kr og bygg- og eiendom med kr Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Helge A. Carlsen Kommunalsjef

20 Arkiv: M67 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Rigmor Holten Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn 08/ Formannskapet 08/ Merknad til søknad fra Kristiansund Industriservice AS vedr. mellomlagring av spesialavfall Nestleders innstilling Miljøkomiteen ber formannskapet om å slutte seg til vedlagte uttalelse og oversende den til Møre og Romsdal fylke. Behandling i Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Leder Andreas Sandvik fremmet følgende forslag: Miljøkomiteen oversender forslaget til rådmannen for å vurderes medtatt i kommunens høringsuttalelse til Møre og Romsdal fylke. I samsvar med leders forslag gjorde komite 4 følgende enstemmige vedtak: Miljøkomiteen oversender forslaget til rådmannen for å vurderes medtatt i kommunens høringsuttalelse til Møre og Romsdal fylke. Uttalelse Vi viser til vedlagte kunngjøring på nettsidene til Møre og Romsdal fylke datert vedr. søknad om tillatelse til mellomlagring av mud-kaks-boreslam og spillolje på Dale tankanlegg.

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 05/15 TID: 08.11.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 28.11.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 30. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring i kommunale dokumenter side 3 2. Nasjonale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 30.03.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer