Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017"

Transkript

1 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 94/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan Behandling: Representanten Else Margrethe Halvorsen (H) fremmet pva Høyre og Arbeiderpartiet følgende forslag: Drift Til disposisjon mindre renteutgifter økt skatteanslag utbytte Movar styrking skole økt bemanning Frivilligsentralen lag&foreninger Rygge museum skolenes skidag styrking biblioteket Grunnlovsjubileet overskudd/avs til fond Om endringer i driftsbudsjettet: 1. Det settes av til etterutdanning av lærere brukes til tidlig innsats, i form av delingstall på 20 elever pr lærer på første og annet trinn. Dette er en satsing som vil kreve mer midler i årene som kommer. 2. Frivilligsentralen er mye brukt og flere oppgaver kan løses i et samarbeid mellom kommunen og frivilligheten i framtida. Et eksempel på dette er etableringen av flyktningevenner, en ordning vi ønsker å kunne tilby også i Rygge. 3. Bevilgningen til lag og foreninger økes. Hensikten er å øke interessen for å lage lavterskeltilbud for barn og unge, å legge aktiviteter til Ryggeheimen, å sørge for å gjennomføre opprydning i lokalmiljøene og ellers gode tiltak som fremmer folkehelse og kvaliteter i lokalsamfunnene.

2 Verbalpunkter: a. Det foretas en full budsjettrevisjon i juni På bakgrunn av resultatene i tertialrapport for første tertial og signaler gitt i revidert statsbudsjett vurderes behov for justering av driftsbudsjettet. b. Rådmannen reviderer «Prinsipper for konkurranseutsetting av kommunale tjenester», dokument fra mai 1999, sist behandlet Saken legges fram for kommunestyret c. I 2014 vil det være 2248 personer over 67 år i Rygge. Antall eldre over 80 år er økende. Pt må kommunen kjøpe plasser på sykehjem utenfor bygda. Dette er en uheldig utvikling. Omsorgsboliger og bofellesskap kan være et alternativ til sykehjemsplasser. Samtidig må målet om et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser i egen kommune opprettholdes. d. Kommunestyret ber om at rådmannen løpende vurderer om etablering av 4 plasser i dobbeltrom kan etableres i e. Rådmannen bes utrede alternativer for organisering av BPA i Rygge kommune. f. Satsingen på hverdagsrehabilitering er riktig og viktig. Rådmannen må vurdere om kommunen til enhver tid har tilstrekkelig og riktig kompetanse, om kapasiteten innen ergo- og fysioterapi er god nok. Det bør i tillegg ses på om Rygge sammen med regionskommunene skal inngå en intensjonsavtale om rehabiliteringsopphold utenfor det kommunale tjenesteapparatet. g. Foreldrebetalingen i SFO økes ikke. Driften effektiviseres innenfor eksisterende rammer. h. Bunnfradraget i eiendomsskatten fjernes. Promillesatsen senkes fra 2,9 0/00 til 2,7 0/00. Dette vil gå opp i opp økonomisk, og vil gi en mer rettferdig fordeling av eiendomsskatten enn dagens ordning. i. Det er innført en kommunal egenandel på 20% for tjenester til enslige mindreårige flyktninger. Rådmannen bes utrede om deler av tilbudet til enslige mindreårige reduseres, og at bolig, bemanning og kompetanse benyttes i arbeidet med bosetting av flyktninger generelt. j. Det nye statsbudsjettet legger opp til en satsing på rusomsorgen i kommunene. Rådmannen bes arbeide aktivt for å få på plass et tilbud til barn og unge med foreldre med rus- og psykiatriutfordringer. k. Det er bestilt en vedlikeholdsplan fra rådmannen. Rådmannen bes fremme en helhetlig plan for gjennomføring av de viktigste vedlikeholdsoppgavene senest i juni Kirkens totale vedlikeholdsbehov ses i sammenheng med øvrige behov i kommunen. Investeringer: til kirken (elektriske anlegg)

3 Representanten Erik Szkutak (Frp) fremmet følgende forslag: Note Post Fjerning av rentebuffer Rådmannens reviderte budsjett Ledlykter og reforhandling av avtalen med Hafslund Reduksjon i sosialhjelpsutgifter Aktiv søking av prosjektmidler Overføringer fra interkommunale selskaper Videre effektivisering i hht. BDO-rapporten Stillingsreduksjon Konkurranseutsette vaktmestertjenesten Konkurranseutsette renholdstjenesten Konkurranseutsette BPA Økt skatteanslag Automatisert legionellabekjempende anlegg i dusj Reduserte kostnader - spesialpedagogikk i skolen Grunnlovsjubileet Økt tilskudd biblioteket Etablering av fire døgnplasser i dobbeltrom på 17 Ryggeheimen Økt tilskudd til Rygge museum/historielag Økt bemanning frivilligsentralen Økt tilskudd til lag og foreninger Overføring ti Kirkelig Fellesråd Styrking av skolen Kulturtiltak på Ryggeheimen Økt tilskudd til leirskoleopphold Reduksjon av egenandel ved leie av offentlige bygg for frivillige org Innføring av trådløse brannalarmer til sengeliggende og bev.hemmede Økt tilbud for reumatikere i Ryggehallen (bassenget) Strøsand for eldre og svake Gjeninnføre Ruskenaksjonen. (Gratis levering av 29 avfall) Midler til anti mobbeprogram i barnehage og skole Forbedring av kyststien langs Vansjø på Øreåsen Utredning for legging av kunstgress på Park Lane i 32 Larkollen Utbedring av grusbanene på Øreåsen Ansette to nye lærlinger Ny BDO-rapport Reduksjon i eiendomsskatten Sum

4 Noter: 1. Rentebufferen rådmannen har lagt inn i budsjettet fremstår som unødvendig sett i forhold til antatt renteutvikling. 2. Til disp etter rådmannens egen budsjettrevidering etter Lavere energiutgifter ved bruk av LED-lys og reforhandling av avtale med Hafslund. Se verbalforslag H. 4. Se verbalforslag I. 5. Det er store muligheter for å søke prosjektmidler fra flere hold for å bidra til å finansiere gode tiltak. Rygge kommune skal i fremtiden være mer aktive på denne fronten, og det utpekes en egen resursperson for dette feltet innenfor dagens administrasjon. 6. Overføringene fra MOVAR økes, da selskapet ikke lenger skal ha like mye frie midler til disposisjon som de tidligere har hatt. 7. Det ligger fortsatt rom for ytterligere effektivisering innen helse- og omsorgssektoren. Dette følges opp med bakgrunn i BDO-rapporten. 8. Se verbalforslag G. 9. Se verbalforslag F. 10. Se verbalforslag F. 11. Se verbalforslag F. 12. Kommunens skatteinntekter er erfaringsmessig høyere enn det anslås i Rådmannens budsjettforslag. Skatteanslaget økes derfor. Ved eventuell svikt i skatteinntektene, omdisponeres midler fra avsetting til fond for å dekke mindreinntekten. 13. Automatisert legionellabekjempende anlegg installeres i kommunens dusjanlegg vil bidra til å redusere kostnadene på området. 14. Spesialpedagogikk i skolen har lenge vært i fokus, uten at dette har gitt særlige resultater. Det forventes at kostnadene på dette feltet reduseres, ettersom Rygge kommune her bruker langt mer ressurser enn sammenlignbare kommuner. 15. Det bevilges midler til markering av grunnlovsjubileet. 16. Bevillingene til Rygge bibliotek økes. 17. Det opprettes 4 døgnplasser i dobbeltrom på Ryggeheimen fra høsten 2014 i påvente av ferdigstillelsen av Eskelund Syd. 18. Tilskuddet til Rygge museum/historielag økes. 19. Frivillighetssentralen gjør en meget viktig jobb, og det bevilges midler til økt bemanning for å opprettholde god aktivitet. 20. Det frivillige arbeidet som gjøres av kommunens lag og foreninger er uvurderlig, og tilskuddet økes for å sikre gode rammer. 21. Overføringene til Kirkelig Fellesråd økes. 22. Rygge har som mål å heve kvaliteten i skolen. Det er viktig at skolene gis tilstrekkelig med ressurser for å nå dette målet, og det legges derfor inn en styrking av de økonomiske rammene. I tillegg legges det opp til innkjøp av teknologiske læremidler i investeringsbudsjettet. 23. Det er viktig at kommunens sykehjem ikke bare er et sted man får pleie, men som også bidrar til trivsel og verdighet for sine beboere. Fjorårets bevillinger har gitt en positiv effekt, og det satses derfor videre. Det bevilges midler til økt kulturaktivitet på Ryggeheimen, som går beboerne direkte til gode. Kulturelle utflukter prioriteres.

5 24. Leirskole prioriteres, og det settes av midler til at dette kan gjennomføres på vanlig måte. 25. Det er viktig at Rygge kommune legger godt til rette for det frivillige arbeidet som gjøres i kommunen. En reduksjon i egenandelen for leie av offentlig bygg vil stimulere til økt aktivitet. 26. Det er viktig at sengeliggende og bevegelseshemmede personer i Rygge skal kunne føle seg trygge. Det investeres derfor i trådløse brannalarmer. 27. Det har blitt signalisert ønsker om økt tilbud for reumatikere i Ryggehallen. Dette er et viktig tiltak og tilskuddet til drift av bassenget økes. 28. Det er viktig at kommunens eldre og svake føler seg trygge på vinterstid. Det deles derfor ut gratis strøsand for å bidra til å redusere fallskader. Dette organiseres gjennom frivillighetssentralen. 29. Ruskenaksjonen gjeninnføres. Den praktiske gjennomføringen vurderes av rådmannen, og det ses på mulighetene for at oppgaver kan settes ut til frivillige lag og foreninger. 30. Mobbing er et problem som preger mange elevers skolehverdag. Rygge kommune tar dette problemet på alvor, og setter av midler til anti mobbeprogram. 31. Kyststien langs Vansjø på Øreåsen forfaller. Det bevilges midler til utbedring av stien, helst i samarbeid med NAV for sysselsetting av sosialklienter. Området tilrettelegges for mosjonister og turgåere. 32. Det har blitt signalisert ønske om kunstgressbane på Park Lane i Larkollen. Dette utredes i perioden, i samarbeid med det lokale idrettsmiljøet. 33. Grusbanene på Øreåsen utbedres. Det vurderes muligheter for legging av gress/opprettelse av parkanlegg på den ene banen. 34. Det tas inn ytterligere to lærlinger høsten Dette kan også bidra til å lette trykket i pleie og omsorgssektoren. 35. Det bestilles en ny BDO-rapport som skal fokusere på sparetiltak i hele kommunens drift og tjenesteproduksjon. Målet med prosessen er å øke kommunens økonomiske handlingsrom på både kort og lang sikt, for å kunne være i stand til å bygge opp fondsreserver og fjerne eiendomsskatten på sikt. 36. Eiendomsskatt er en usosial beskatning som rammer de svakeste hardest, og det er derfor viktig at Rygge kommune tilpasser driften til sine ordinære inntekter. Eiendomsskatten reduseres med kr ,- i 2014, og målet er å fjerne den totalt i løpet av perioden.

6 Verbalforslag A. Alle vedtatte verbalforslag skal gjennomføres i løpet av 2014, dersom ikke annet er presisert i forslaget. Dersom enkelte av de vedtatte punktene ikke er gjennomførbare eller av andre grunner må utsettes, skal dette avgjøres i egen sak behandlet av kommunestyret. B. Det praktiseres en streng budsjettdisiplin i alle enheter, og poliske hovedutvalg skal holdes orientert gjennom økonomirapportering på alle utvalgsmøter. C. Dersom kommunen i økonomiplanperioden mottar ekstraordinære inntekter eller inntektsposter viser seg å være større enn budsjettert, skal disse kun disponeres etter avtale med formannskapet. D. Budsjettet for 2014 og økonomiplan revideres i juni E. Delegeringsreglementet revideres innen utgangen av juni F. Til kommunestyret i februar 2014 fremmes sak om prosedyre for konkurranseutsetting av tjenester i Rygge kommune. Dette for å forenkle rutinene. Vaktmestertjenesten, renholdstjenesten og BPA skal konkurranseutsettes så raskt som mulig, for å oppnå størst mulig innsparingseffekt i G. Det foretas en stillingsreduksjon på 10 årsverk så raskt som mulig, etter samme modell som Vestby brukte i Det forventes en halvårseffekt i 2014, og full effekt i resterende år. Det innføres ansettelsesstopp i hele kommunen fom , for å sikre effekten av naturlig avgang. Nødvendige ansettelser vedtas av Formannskapet, men rådmannen kan i prekære situasjoner ta avgjørelser om ansettelse. I slike tilfeller skal Formannskapet orienteres og gis begrunnelse. H. Gamle gatelykter og innendørs lyspærer byttes til energibesparende LED-lys. I tillegg må leveringsavtalen med Hafslund reforhandles. I. Kostnadene til økonomisk sosialhjelp har steget kraftig de siste årene. Her gjøres det grep, og tiltak utredes og fremmes for kommunestyret senest i april J. Det utredes mulighet for energiøkonomiserende tiltak som bruk av jordvarme i kommunale bygg hvor dette er hensiktsmessig. I første omgang rettes det spesielt fokus på Ryggehallen(med bassenget) og Halmstad skole. Bruk av støtteordninger vurderes. K. Senest til kommunestyret i april 2014 skal rådmannen ha lagt fram en fullstendig oversikt over tomter og eiendommer Rygge kommune eier. I denne oversikten skal det tydelig komme fram hvilke eiendommer som kan selges og hva som er sannsynlig verdi. Dette for å kunne frigjøre kapital til nødvendige investeringer og redusere gjeldsnivået til kommunen. L. Kallumjordet har i mange år vært foreslått brukt til boligformål i kommuneplanen. Kommunestyret ber om at områderegulering startes opp. Det er nokså stor etterspørsel etter leiligheter på Kallum og Ekholt, og dette vil være med på å gi et mer variert boligtilbud i et svært sentralt beliggende område hovedsakelig bestående av eneboliger. M. Kommunens totale behov for vedlikehold kartlegges i disse dager, og kirken har også lagt fram sin liste over tiltak. Rådmannen bes fremme en helhetlig plan for gjennomføring av de viktigste vedlikeholdsoppgavene senest i juni 2014.

7 N. Kollektivtilbudet er ikke tilfredsstillende i store deler av Rygge kommune. Bussene går ikke gjennom Halmstad, og det går sjelden buss til områder som Larkollen, Fuglevik, Hanan og Årefjorden. Gjennom møter med Østfold Kollektivtrafikk må det ses på løsninger for å gi innbyggerne et bedret tilbud. Det bør også vurderes et spleiselag mellom kommunen, fylkeskommunen og private aktører. O. Rygge kommune må gå i dialog med Østfold Fylkeskommune og Statens Vegvesen for å finne løsninger for farlige skolevei-strekninger som f.eks. Dilling -Vang. Det må også jobbes for å få tilfredsstillende belysning langs fylkeskommunale veier som f.eks. FV 335 Kurefjordveien hvor det er gangveier og utsatte krysningspunkter. P. Det vurderes om det er behov for ytterligere parkeringsregulerende tiltak i området rundt Moss Lufthavn Rygge. Q. Behovet for gange- og sykkelveier på utsatte strekninger vurderes. Det fremmes egen sak til kommunestyret om gange- og sykkelvei fra Vang og barneskoler til den nye felles ungdomsskolen. Trafikkregulerende tiltak ved hjelp av lyssignaler i utsatte fotgjengeroverganger bør vurderes som et strakstiltak i utsatte områder. R. Det utredes egne områder for bruk av vannscooter og snøscooter i Rygge kommune. S. Alle nye bedrifter som etablerer seg i Rygge skal fra og med 1.mars 2014 motta et velkomstbrev fra kommunen, der vi takker for at de velger å etablere seg i kommunen vår. I brevet skal de få kontaktinformasjon om personer og tjenester som de kan få bruk for. Tiltaket gjennomføres sammen med MNU. T. Det er viktig å bidra til forståelse for demokratiske prosesser og å rekruttere til fremtidig politisk arbeid. Ungdomsrådet skal gis saker til behandling og ha faste møter. Det gis møtegodtgjøring som til andre kommunale råd og utvalg. U. Administrasjonen oppfordres til å se på regler for permisjon i skoleåret. Store ressurser brukes for å tilrettelegge undervisning for elever som er på ferie, lekser skal rettes og prøver skal tas på nytt. Dette tar tid og ressurser fra den ordinære undervisningen i skolen. V. Rådmannen utreder mulighetene for å endre kommunens rutiner for oppfølging av pedagognormen i de kommunale barnehagene. Spesielt med tanke på hvordan barnehagene i dag deler de forskjellige aldersgruppene, og om dette kan gjøres på en mer kostnadseffektiv måte. W. Det er innført en kommunal egenandel på 20% for tjenester til enslige mindreårige. Vi vet også at antallet enslige mindreårige flyktninger ikke øker vesentlig. Rådmannen bes utrede om deler av tilbudet til unge flyktninger kan reduseres, og at bemanning, kompetanse og bolig benyttes i arbeidet med bosetting av flyktninger generelt. X. Hverdagsrehabilitering er riktig og viktig og krever mye av både aktive innbyggere og aktive ansatte. En stor del av kommunens personell og kompetanse på rehabilitering brukes. Det bør ses på om Rygge f.eks. sammen med regionkommunene skal inngå en intensjonsavtale om rehabiliteringsopphold utenfor det kommunale tjenesteapparatet. Y. Rygge kommune vurderer etableringen av en badminton-arena innenfor eksisterende kommunale idrettsbygg eller fremtidig flerbrukshall. Z. I skjenkesaker skal Rygge kommune legge økt vekt på vilkårene for det private næringslivet.

8 Æ. Dagens trafikale løsninger i Høyden-område er ikke tilfredsstillende med tanke på sikkerhet og trafikkflyt. Tiltak vurderes. Ø. Det rapporteres om ugunstig regulering av trafikken på Heimdalenga. Dette er et område med barnehage og mange barnefamilier. Det vurderes derfor trafikkregulerende tiltak, som innføring av 30-sone. Investeringsbudsjett 2 mill. til kjøp av nye PCer og smartboards i skolen. 0,3 mill. til utskiftning av gatelykter til energisparende LED-lykter. 0,2 mill. til oppretting av røykerom på Ryggeheimen i henhold til nytt regelverk. 0,3 mill. til etablering av gang- og sykkelveier, evt. fortau mellom Carlbergveien og Midtveien i tidligere høyspentgate. Evt. Som fortau i Løkkeveien. Inndekning: Ubrukte lånemidler Representanten Finn-Erik Blakstad (V) fremmet følgende forslag: «+10 mill til skole, -5 mill fra bufferfond og -5 mill fra disp/effektivisering.» Representanten Jon Aga (SV) fremmet følgende forslag: «Eiendomsskatt 2,9 promille Etablering av tilbudet: Barn med psykisk syke eller rusavhengige foreldre Enøktiltak kommunale bygg Ytterligere styrking disposisjonsfondet » Representanten Oddvar Løkkeberg (Pp) påpekte eldrerådets vedtak fra møtet som lyder: «Eldrerådet ber kommunestyret etablere flere dobbeltrom for korttidsopphold på Ryggeheimen. I dokumentet Økonomiplan , rådmannens forslag, verbaldelen, tilføyes under politikkområde Hovedutvalg for levekår, Mål, kulepunkt 4, «Samtidig må målet om et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser opprettholdes.» Det er betydelig behov på Ekholt for boalternativer for eldre. Eldrerådet ber kommunestyret starte områderegulering av Kallumjordet for å sikre tomt til seniorboliger.» Votering Forslag fremmet av representanten Finn-Erik Blakstad (V) fikk 3 stemmer (V) og falt. Forslag fremmet av representanten Jon Aga (SV) fikk 1 stemme (SV) og falt. Forslag til vedtak fikk 0 stemmer og falt. Ved alternativ votering mellom forslag fremmet av representanten Else Margrethe Halvorsen (H), pva Høyre og Arbeiderpartiet, og forslag fremmet av representanten Erik Szkutak (Frp) ble forslag fremmet av Halvorsen vedtatt med 23 (H/Ap/SV/Sp/V/KrF/Pp) mot 4 (Frp) stemmer.

9 Vedtak i Kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtar kommunens samlede inntektsgrunnlag for 2014 med kroner. 2. Kommunestyret vedtar netto på enhetsnivå årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for perioden som det framgår av rådmannens budsjettforslag av med følgende endringer: Drift Til disposisjon mindre renteutgifter økt skatteanslag utbytte Movar styrking skole økt bemanning Frivilligsentralen lag&foreninger Rygge museum skolenes skidag styrking biblioteket Grunnlovsjubileet overskudd/avs til fond Om endringer i driftsbudsjettet: 1. Det settes av til etterutdanning av lærere brukes til tidlig innsats, i form av delingstall på 20 elever pr lærer på første og annet trinn. Dette er en satsing som vil kreve mer midler i årene som kommer. 2. Frivilligsentralen er mye brukt og flere oppgaver kan løses i et samarbeid mellom kommunen og frivilligheten i framtida. Et eksempel på dette er etableringen av flyktningevenner, en ordning vi ønsker å kunne tilby også i Rygge. 3. Bevilgningen til lag og foreninger økes. Hensikten er å øke interessen for å lage lavterskeltilbud for barn og unge, å legge aktiviteter til Ryggeheimen, å sørge for å gjennomføre opprydning i lokalmiljøene og ellers gode tiltak som fremmer folkehelse og kvaliteter i lokalsamfunnene. Verbalpunkter: a. Det foretas en full budsjettrevisjon i juni På bakgrunn av resultatene i tertialrapport for første tertial og signaler gitt i revidert statsbudsjett vurderes behov for justering av driftsbudsjettet. b. Rådmannen reviderer «Prinsipper for konkurranseutsetting av kommunale tjenester», dokument fra mai 1999, sist behandlet Saken legges fram for kommunestyret c. I 2014 vil det være 2248 personer over 67 år i Rygge. Antall eldre over 80 år er økende. Pt må kommunen kjøpe plasser på sykehjem utenfor bygda. Dette er en uheldig utvikling. Omsorgsboliger og bofellesskap kan være et alternativ til sykehjemsplasser. Samtidig må målet om et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser i egen kommune opprettholdes.

10 d. Kommunestyret ber om at rådmannen løpende vurderer om etablering av 4 plasser i dobbeltrom kan etableres i e. Rådmannen bes utrede alternativer for organisering av BPA i Rygge kommune. f. Satsingen på hverdagsrehabilitering er riktig og viktig. Rådmannen må vurdere om kommunen til enhver tid har tilstrekkelig og riktig kompetanse, om kapasiteten innen ergo- og fysioterapi er god nok. Det bør i tillegg ses på om Rygge sammen med regionskommunene skal inngå en intensjonsavtale om rehabiliteringsopphold utenfor det kommunale tjenesteapparatet. g. Foreldrebetalingen i SFO økes ikke. Driften effektiviseres innenfor eksisterende rammer. h. Bunnfradraget i eiendomsskatten fjernes. Promillesatsen senkes fra 2,9 0/00 til 2,7 0/00. Dette vil gå opp i opp økonomisk, og vil gi en mer rettferdig fordeling av eiendomsskatten enn dagens ordning. i. Det er innført en kommunal egenandel på 20 % for tjenester til enslige mindreårige flyktninger. Rådmannen bes utrede om deler av tilbudet til enslige mindreårige reduseres, og at bolig, bemanning og kompetanse benyttes i arbeidet med bosetting av flyktninger generelt. j. Det nye statsbudsjettet legger opp til en satsing på rusomsorgen i kommunene. Rådmannen bes arbeide aktivt for å få på plass et tilbud til barn og unge med foreldre med rus- og psykiatriutfordringer. k. Det er bestilt en vedlikeholdsplan fra rådmannen. Rådmannen bes fremme en helhetlig plan for gjennomføring av de viktigste vedlikeholdsoppgavene senest i juni Kirkens totale vedlikeholdsbehov ses i sammenheng med øvrige behov i kommunen. Investeringer: til kirken (elektriske anlegg)

11 3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta justeringer som ikke er av prinsipiell betydning innenfor de totale netto driftsrammene. 4. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet i de tilfeller der det ikke gir varige konsekvenser for driftsutgiftsnivået, samt for å oppfylle forskriftskrav. 5. Kommunestyret gir sin tilslutning til målene som framgår i det overordnede målekartet og til mål for tjenesteområdene. 6. Kommunale avgifter og betalingssatser for 2014 fastsettes slik det framgår av egen oversikt i rådmannens forslag til årsbudsjett, med endringer av satsen for foreldrebetaling i barnehagen med kr 2405,-, og gjøres gjeldende fra Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån i henhold til lånefinansiering av vedtatte investeringer for 2014 med kroner. 8. Rådmannen gis fullmakt til opptak av lån med kroner i formidlingslån i Husbanken i forbindelse med innvilgelse av startlån. 9. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil kroner gjennom en trekkrettighet i DnB, jfr. kommunens bankavtale. 10. Eiendomsskatten utskrives i 2014 med 2,7 promille. Den betales i 4 terminer. 11. Kommunestyret vedtar å bruke maksimale satser for skatt på inntekt og formue som fastsettes av Stortinget ved endelig behandling av statsbudsjettet for 2014.

SAKSPAPIRER Formannskapet

SAKSPAPIRER Formannskapet SAKSPAPIRER Formannskapet Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 151 &75 Arkivsaksnr.: 10/2310 Saksprotokoll: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Sak nr.: Utvalg Møtedato 40/10 Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2010 23/10 Eldrerådet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte Organ: Kommunestyret Dato: 09.12.2014 Tid: Kl. 13.00 Sted: Asker rådhus Under ledelse av: Ordfører Lene W. Conradi Tilstede: Forfall: Kommunestyrets

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO Saksansv.: Svein

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer