MagiCAD i et BIM-prosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MagiCAD i et BIM-prosjekt"

Transkript

1 MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. (Utgave av Tilpasset ny IFC-eksport i versjon ) NTI CADcenter AS

2 Innhold 1. Innledning Etablering av 3D-dwg fra IFC IFC-import Underlagsfiler 2D og 3D Plassering i koordinatsystemet Innsetting av underlagsfiler fra arkitekt Valg av plassering av VVS/EL-modell Flytting av arkitektens 3D-modell Internt koordinatsystem (UCS) Tilrettelegge dwg for EUREF89 (hvis påkrevd) MagiCAD Room Oppretting av prosjekt i MagiCAD Room IFC-import i MagiCAD Room IFC-oppdatering MagiCAD HPV og Electrical Utnyttelse av rominformasjon Eksport til DIALUX MagiCAD Electrical Etasjer MagiCAD HPV Etasjer BIM MagiCAD Property Set Manager IFC-eksport Før IFC-eksporten IFC-eksport fra MagiCAD Room IFC-eksport fra MagiCAD Filtrere ut objekter som skal eksporteres til IFC Kontroll av sammenstilte modeller MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 2

3 1. Innledning Dette dokument beskriver prosessen med håndtering av IFC-filer i et BIMprosjekt ved bruk av MagiCAD. Hvordan arkitektens IFC-modell skal importeres, hvordan filer fra importen benyttes, hva som skal tas hensyn til av informasjon i modellen, og til slutt hvordan modellen skal eksporteres ut til IFC. MagiCAD er som kjent en påbygning til AutoCAD. Når det gjelder import av bygningsmodellen må dette utføres i AutoCAD Architecture eller AutoCAD MEP. Vanlig AutoCAD kan ikke importere IFC! I MagiCAD importeres det som er nødvendig for at installasjonene skal ha riktige referanser når anlegget skal eksporteres ut til IFC. Med det menes tilhørighet til etasjer og rom i bygget. Dette håndteres av MagiCAD Room. Følgende programvare er nødvendig for hele prosessen: AutoCAD Architectural (ACA) eller AutoCAD MEP (AMEP) for IFCimport MagiCAD Room MagiCAD HPV og/eller MagiCAD Electrical Man trenger nødvendigvis ikke ACA eller AMEP som plattform til MagiCAD. Man behøver kun disse for å etablere 3D-modeller som underlag for VVS- og ELprosjekteringen. Vanlig AutoCAD kan benyttes som plattform for MagiCAD etter at 3D-modellen er opprettet. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 3

4 2. Etablering av 3D-dwg fra IFC Normalt ligger hele bygget i en IFC-fil eksportert fra det programmet som den som har konstruert bygget benytter. De mest vanlige programmene er Revit, ACA, ArchiCAD, Microstation, Tekla og DDS. I AutoCAD er det mest hensiktsmessig å splitte opp hver enkelt etasje i egne filer. Dette vil IFCimporten i ACA/AMEP sørge for automatisk. I de etterfølgende eksempler har vi benyttet AMEP. Dersom prosjektet er prosjektert med ACA bør man ikke foreta denne IFC-importen i det hele tatt, men heller bruke de originale modellfilene på vanlig måte. Men merk at denne IFC-importen trenger du kun gjøre dersom du ønsker å ha arkitekt bygningsmodeller i 3D. Dersom du kan klare deg uten dette og kun ønsker å forholde deg til MagiCAD i denne BIM-prosessen, så kan du hoppe over dette kapitelet IFC-import Start AMEP eller ACA og kjør kommandoen IFCIMPORT Velg den aktuelle ARK IFC-filen i feltet: «IFC file to import» Velg plassering og navn for 3D ARK-dwg ene som skal dannes, i feltet: «Create drawings named» Velg hvilken template 3D-tegningene skal dannes ut fra, i feltet: «Create drawings from template» Dansk VVS & Ventilation anbefales da den har ferdig definert By Layer på alle objekter. Men andre AECB templates kan også benyttes. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 4

5 Under Options kan du gjøre unntak for hvilke typer objekter som eventuelt skal utelates. Møbler (Furnishing) øker filstørrelsen betraktelig og bør vurderes og utelates. Space kan også gjerne utelates siden MagiCAD likevel ikke nyttiggjør seg av dette i underlagsfilen. Dette håndteres av MagiCAD Room som beskrives senere. Dessuten fører disse arealobjektene ofte til uønsket skravur i modellen. Hvis møbler likevel er ønsket bør det vurderes å eksportere dette ut i egne filer. Enten i en egen IFCIMPORT, eller ved at det tas ut fra hovedmodellen senere med WBLOCK. Møbler og eventuell annen informasjon kan da legges inn som egne xrefer i modellfilene slik at de kan håndteres separat. De kan da normalt være unloaded slik at modellen er lettest mulig å arbeide med til normalt bruk. Trykk Create for å starte prosessen med å etablere etasjefilene. Nå dannes ARK 3D dwg-filene ut ifra importert ARK IFC-fil: MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 5

6 IFC-filen inneholder navn på alle etasjer. Hver enkelt etasje får navn sammensatt av IFC-filnavnet og etasje: Hver enkelt fil er basert på en tegningsmal (dwt). Denne bør være tilpasset på forhånd til å inneholde gjennomarbeidede display-konfigurasjoner og andre innstillinger Underlagsfiler 2D og 3D 3D-modellene som dannes ved IFC-importen er normalt dårlig egnet som underlag for plantegninger. De har begrenset symbolikk og mangler ofte slagretning på dører, tekstinformasjon, akser for å nevne noe. For å få med denne informasjonen trenger du også ARK 2D-tegninger. Revit og Archicad kan også eksportere til 2D-dwg. Dette har vært vanlig tidligere. 3D-modellene benyttes for orientering og koordinering med VVS- og ELinstallasjoner og selvfølgelig ved 3D-presentasjoner. 2D-modellene benyttes som underlag for plantegningene som skal plottes. Det anbefales å ha plottetegninger i egen mappe. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 6

7 I tillegg til ARK-3D-modell bør gjerne også ARK-2D-plan settes inn som xref i RIE/RIV modell. Dette for å kunne koordinere tekstingen med underlagstegningenes tekst og annen informasjon slik at ikke dette blir over hverandre. Dessuten er informasjon som for eksempel slagretning på dører helt nødvendig for å kunne plassere for eksempel lysbrytere korrekt. RIE/RIV-modellene blir ofte tunge å jobbe med og stiller store krav til maskinkapasitet. Det bør sørges for at disse blir så lette som mulig. Derfor bør all annen informasjon enn selve modellen legges i andre filer. Dette gjelder ikke bare plantegninger for plotting, men også snitt og annen informasjon. Åpne MagiCAD Lagre blank fil som VVS Plan1.dwg i VVS-mappen Legg inn ARK 2D for 1. etg. som xref i x,y,z = 0,0,0 (Havner på skrå) Legg inn ARK 3D for 2. etg. som xref i x,y,z = 0,0,0 (Havner «vinkelrett») Stå i UCS = WCS Vi skal justere disse xref ene litt senere, i punkt 3.2 med ALIGN. 3D xref til venstre (vinkelrett). 2D xref til høyre (rotert). MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 7

8 3. Plassering i koordinatsystemet Et BIM-prosjekt skal ha et definert origo som alle modeller og tegninger i prosjektet relaterer seg til. Dette origo bør være et definert punkt i et kart og ligge sørvest for bygget/byggene i prosjektet. Statens kartverk og BA-næringen er blitt enige om å innføre en ny sekundær offisiell kartprojeksjon i Norge kalt EUREF89 NTM. Origo i prosjektet kan gjerne være referert til et Euref89- koordinat, men selve EUREF89-koordinatet må ikke benyttes i IFC. De fleste kjente programmer i dag klarer ikke å håndtere grafikken på modellene dersom de ligger så langt unna origo som EUREF89 medfører. I det påfølgende eksempel har vi følgende plassering av bygget (gulbrun farge) i kartet: X- og Y-verdiene for EUREF89-koordinatet skal ikke benyttes ved innsetting av modeller. Denne koordinaten skal derimot være WCS=0,0,0 i prosjektet Innsetting av underlagsfiler fra arkitekt Fra arkitekt skal du normalt motta: - 2D-dwg filer separat for hvert enkelt plan - IFC-fil av bygget 2D-planene skal da være ferdig plassert i henhold til felles origo i prosjektet. Dersom de ikke er det må dette varsles og nye korrigerte filer mottas. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 8

9 Åpne MagiCAD Lagre blank fil som VVS Plan1.dwg i VVS-mappen Påse at du står i UCS=WCS Legg inn ARK 2D for 1. etg. som xref i x,y,z = 0,0,0 med rotasjon = 0 (Havner på skrå) Legg inn ARK 3D for 2. etg. som xref i x,y,z = 0,0,0 med rotasjon = 0 (Den 3D-filen som ble dannet fra IFC-importen. Havner «vinkelrett») Dersom du setter 3D-modellen i 0,0,0 kan du få følgende resultat: Det at 2D- og 3D-filene havner på ulike steder er ikke så uvanlig. I dette eksempelet er bygget modellert i Revit Architecture. I Revit bruker man en intern origo for hver enkel bygning. Hver enkelt etasje i modellen refererer seg til denne interne origo. Ved IFC-importen i AutoCAD er det denne origo som blir benyttet når dwg-filene genereres. Du kan derfor ikke gå ut fra at det er denne plasseringen som skal benyttes for dine modeller Valg av plassering av VVS/EL-modell Når 2D og 3D-modell av arkitektunderlag ligger ulikt plassert som her, må du foreta et valg på hvilken plassering som skal benyttes. Det enkleste er å velge den plasseringen som 3D-modellen viser. Det forenkler arbeidet med plassering av MagiCAD Room origo. Og du trenger kun å forholde deg til WCS koordinatsystem ved eksport. IFC-modellen vil likevel bli plassert riktig. Det vil si likt med øvrige IFC-modeller i prosjektet, selv om den egentlig ligger feil plassert i AutoCAD. Det er MagiCAD Room som holder kontroll på plassering i IFC uansett. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 9

10 Men som vi allerede har nevnt så medfører dette valget at modellen egentlig feil plassert i AutoCAD. Dersom dwg-filer skal plasseres i en situasjonsplan, vil man ikke kunne benytte felles origo. Da må 2D-dwg-plassering følges Flytting av arkitektens 3D-modell Først må det verifiseres 2D-dwg er plassert i henhold til prosjektets felles origo. Det er denne plasseringen du skal forholde deg til i din modell. 3D-modellen må derfor flyttes og roteres. Siden 3D-modellen ikke inneholder akser må du benytte noen andre holdepunkter. Gjerne noen sjaktvegger. Her er et forslag ved hjelp av ALIGN-kommando i AutoCAD: ALIGN Select objects: Velg 3D-xrefen Specify first source point: Velg et punkt i 3D-modellen som er entydig gjenkjennbart i 2D-xrefen. Specify first destination point: Velg tilsvarende punkt i 2D-xrefen. Specify second source point: Velg nytt punkt i 3D-modellen Specify second destination point: Og tilsvarende punkt i 2D-xrefen. Specify third source point or <continue>: Trykk Enter fordi det ikke trenges noe tredje punkt. Scale objects based on alignment points? [Yes/No] <N>: Og Nei fordi modellen ikke skal skaleres. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 10

11 Forsikre deg nå om at 3D-xrefen ligger korrekt i forhold til 2D-xrefen. Dersom du ikke allerede har lagt disse på egne lag bør du gjøre det nå og låse lagene. 2D-underlaget vises med akser. 3D-underlaget Internt koordinatsystem (UCS) Den rotasjonen som bygget har i WCS er lite hensiktsmessig å arbeide med. Du bør derfor opprette et UCS slik at du kan jobbe rettvinklet i prosjektet. Dessuten trenger du koordinatene og rotasjonen i MagiCAD Room og ved IFC-eksport senere. Den forflytning og rotasjon som 3D-xrefen har fått skal vi nå lese av. Men før du gjør det bør du se til at du har nok desimaler tilgjengelig når vinkelen bygget er rotert skal leses av. Kjør kommandoen DDUNITS i AutoCAD Angle angis med minst 3 desimaler Length kan angis med 0 desimaler da millimeter-nøyaktighet er tilstrekkelig på lengdeangivelser. Stå i UCS=WCS og les av egenskaper for 3D-xrefen med Properties og noter ned verdiene for Insertion point X, Y og Rotation: MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 11

12 Det må opprettes et UCS med denne origo og vinkel. Til dette kan du med fordel opprette en scriptfil med Notepad (se kursmappen i Utforskeren). Her er den fylt inn med verdiene fra Properties-bildet ovenfor: X, Y, Z Rotasjon «Internt-Origo» er det navnet som automatisk blir gitt til det roterte UCS et. Endres evt. her før scriptet kjøres. Merk at dette eksempelet sletter eventuelle eksisterende UCS i filen. Dersom du trenger flere UCS, bør disse innlemmes i filen. Skriptfilen lastes inn i tegningen med kommandoen SCRIPT eller simpelthen ved å dra + slipp fra utforsker ut i selve tegningsvinduet i model space. Alternativt kan man kjøre kommandoen UCS og angi + lagre UCS et på vanlig måte Tilrettelegge dwg for EUREF89 (hvis påkrevd) Som nevnt skal du ikke arbeide med eksakte EUREF89-koordinater i modellene. AutoCAD klarer da ikke å vise grafikken på objektene. Dessuten kan det bli feil i IFC-eksporten. Dersom det er et krav at tegningene skal leveres med innsettingspunkt i henhold til EUREF89, kan dette løses ved å endre verdien for INSBASE. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 12

13 Sett WCS aktivt Kjør kommando INSBASE og angi koordinaten , (EUREF-koordinater for prosjektet) Legg merke til at det er negative verdier og at det er lagt til 3 nuller i forhold til EUREF89-koordinaten som er angitt i meter i kartet i begynnelsen av dette kapitelet. Men merk at dette bør kun gjøres på tegninger som sendes ut. Tegninger som xrefes inn internt mellom VVS- og elektro-disiplinene bør ha INSBASE 0,0,0. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 13

14 4. MagiCAD Room 4.1. Oppretting av prosjekt i MagiCAD Room Når VVS/EL-installasjonene skal eksporteres til IFC må de først tilordnes etasjer og rom. Dette håndteres av MagiCAD Room. Først må det etableres et prosjekt i MagiCAD Room. Dette kan gjøres i en RIEeller RIV-modell. Vi forutsetter her at det gjelder 1. Etasje for RIV. Trykk Edit Storey Properties Trykk Select Velg New og angi et filnavn til ditt MagiCAD Room-prosjekt Plasser prosjektfilen i en mappe som kan nås av både RIE og RIV Trykk OK for å komme tilbake til Storey properties. Trykk Move Origin og fyll inn den koordinaten og vinkelen som du har notert (evt. åpne scriptfilen for å se tallverdiene der). Det er det samme hvilket UCS du står i når du angir Storey origin. Det blir uansett benyttet WCS-verdier. Trykk OK for å komme tilbake til Storey Properties igjen MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 14

15 Klikke på Select under den den blanke linjen for Storey Velg 1. etasje: Storey Properties skal nå se slik ut: Disse verdiene skal ikke endres! Navn på ditt Roomprosjekt Active storey i Roomprosjektet Merk at dersom du valgte den enkle metoden for plassering. Det vil si med utgangspunkt i arkitekt 3D dwg plassering, så skal MagiCAD Room origo plasseres i 0,0,0 med retning IFC-import i MagiCAD Room Prosjektet er opprettet og du skal velge hvilken etasje i IFC-filen den gjeldende tegning (VVS/EL plan1.dwg) skal knyttes til. Men først må IFC-filen importeres inn i ditt MagiCAD Room-prosjekt: Velg Edit i dialogboksen ovenfor Velg deretter IFC-import og velg den samme IFC-filen fra arkitekt som ble benyttet for å etablere 3D-modellene helt i starten av boken. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 15

16 Eventuelle etasje- og romdefinisjoner som ligger i prosjektet fra før blir erstattet av det som kommer fra IFC-filen. Trykk Yes for å starte importen: Neste dialogboks ser slik ut: I noen tilfeller inneholder modellen arealer definert som rom som dekker hele etasjen (rødmarkert i eksempelet over). Dette rommet må fjernes: Marker «1. etasje GSA» Høyreklikk og velg Delete I andre tilfeller kan det hende at det ikke er definert rom i det hele tatt. Årsaken til dette er enten at arkitektene ikke har definert noen rom ennå, eller at rommene ikke er medtatt i IFC-eksporten. Trykk Close for å komme tilbake til Storey properties Trykk OK Nå blir romgrensene og rominformasjon lagt inn som MagiCAD Room-objekter. Har du gjort alt riktig skal plasseringen stemme med underlagstegningene fra arkitekt. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 16

17 Hvilken rominformasjon som skal være synlig kan velges med funksjonen Show Room Objects på Room-menyen for evt. å gjøre valg: Show Room Objects Mulig å velge hva som skal være synlig av informasjon Slik ser resultatet ut etter IFC-importen til MagiCAD Room 4.3. IFC-oppdatering Når du får en ny IFC-fil må denne importeres på nytt. All rominformasjon som ligger i MagiCAD-Room-prosjektet blir da slettet og erstattet med innholdet i den nye IFC-filen. Normalt skal du da ikke trenge å knytte tegningene til etasjer på nytt. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 17

18 Ved IFC-oppdatering trenger du kun å åpne det eksisterende prosjektet i MagiCAD Room: Kjør deretter IFC-import: Kjør IFC Import på nytt dersom du mottar ny IFC fra ARK MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 18

19 5. MagiCAD HPV og Electrical Når du prosjekterer videre i MagiCAD vil installasjonene som plasseres i bygget automatisk få en romtilhørighet så lenge tegningen er knyttet til et MagiCAD Room prosjekt Utnyttelse av rominformasjon I forbindelse med mengderapporter kan du nå velge å ha med rominformasjon og hvis ønskelig få splittet mengdene fordelt på rom. Her er et eksempel på rapportdefinisjon for ID-liste brann: Og her er et resultat av en slik rapport: MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 19

20 5.2. Eksport til DIALUX Rommene kan også eksporteres til Dialux med funksjonen Dialux export som du finner sist på MagiCAD-Room-verktøyraden. Start Dialux export, gi navn til fil og klikk i hvert enkelt rom som skal medtas i eksporten. Merk at rommene har fått en forhåndsinnstilt romhøyde ved importen. Hvert enkelt rom må kanskje justeres med hensyn til romhøyde. Denne romhøyden blir eksportert til rommene i Dialux. Når filen skal åpnes i Dialux må du søke etter filtypen STF. Merk at Dialux normalt bruker filtypen DLX som prosjektfiler, men at du må skifte til STF ved eksport og import til MagiCAD MagiCAD Electrical Etasjer I MagiCAD Electrical kan du koble sammen kabler, kabelstammer og kabelstiger mellom de ulike etasjer. Til å holde styr på høyder og plassering benyttes MagiCAD Room. Når MagiCAD Room prosjektet er etablert som beskrevet i forrige kapital har du allerede denne funksjonaliteten tilgjengelig MagiCAD HPV Etasjer I MagiCAD HPV er det som kjent en egen løsning for håndtering av etasjer. Men vær oppmerksom på at etasjene kan importeres fra MagiCAD Room prosjektet. Stå i UCS = Internt Origo Opprett MagiCAD HP&V prosjekt i Project på vanlig måte MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 20

21 Høyreklikk i Storey-listen og velg Import Angi MagiCAD Room prosjektfilen du laget (.MRD fil) Bekreft at du ønsker å importere alle Storeys fra Room: Merk at det er kun etasjenavn og z-verdier som importeres. All annen informasjon er satt til null og må angis manuelt. Dersom du har opprettet HPV-prosjektet tidligere og brukt en del arbeid med etasjer, svarer det seg antagelig ikke å importere fra MagiCAD Room, men bruke de tidligere verdier som er lagt inn. Sørg for å kontrollere at Z-verdiene korresponderer. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 21

22 Når det gjelder plassering av etasjene i tegningene ( Storey rectangle ) kan du velge om de skal være retningsorientert i forhold til det UCS som ble opprettet for bygningen, eller til WCS. Eksempelet her viser retning i henhold til WCS. Klikk på Install storey origin Skriv inn følgende verdier: Klikk OK Rediger deretter «1. etasje» i storeys og legg inn følgende verdier: Det er alltid ryddig å legge inn samme verdier for x og y for hver etasje/storey, som i x og y for Storey Origin med tanke på innsettingspunkter. Oppsettet i HPV skal nå se slik ut etter at alle storeys har fått riktige verdier manuelt lagt inn: MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 22

23 Storey «Generell/felles origo» er lagt til for å dra forhåndsvisningen av storeys inn i vinduet nederst i dialogboksen. Her vises Storey rectangle når bygget ligger rotert vinkelrett iht UCS et vi laget (Internt Origo): Dersom prosjektet består av kun ett bygg kan du godt velge UCS-retningen i Storey origin ( ) som vist i eksempel ovenfor. Hvis prosjektet består av flere bygninger bør du velge vinkelen 0 i henhold til WCS. De ulike byggene har ofte ulik rotasjon på normalaksene. For å beholde riktig relativ avstand og vinkel mellom byggene er det en fordel at alle byggene har etasjeplasseringer relatert til WCS. Kjør Save as og lagre som VVS plan2.dwg dersom det er installasjoner i 2. etg. som skal ut i IFC-eksport Gå til UCS=WCS Detach xref ene for 1. etasje og Attach riktige for 2. etasje: o 2D : Legges inn i 0,0,0 og 0 o 3D : Legges inn i , ,0 og (slipper da ALIGN) MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 23

24 Gå inn i Room og på Edit storey properties Sett storey til «2. etasje» Gå deretter inn i HPV og Project/Active storey Sett active storey til «2. etasje» Her kan man se at Room-prosjektet nå viser informasjon for 2. etasje (romtekster): MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 24

25 5.5. BIM MagiCAD har alltid ivaretatt BIM (BygningsInformasjonsModell). Det betyr at du egentlig ikke bør foreta noen ekstra grep i forhold til hva som ellers er vanlig. Noe som betyr at modellen skal være geometrisk korrekt, men kanskje må man ha mer fokus på informasjonen på hvert enkelt objekt. Når det gjelder IFC-informasjon er det ikke alt som kan eksporteres til standard IFC egenskaper (IFC Property Sets) simpelthen fordi denne informasjon ikke er definert i standarden. Det vil i overskuelig fremtid være slik at grunnmodellen alltid inneholder mer informasjon enn hva som kan eksporteres til IFC. Imidlertid har de fleste applikasjoner mulighet til å eksportere deler av dette. Men da til et egendefinert sett med egenskaper. Slik er det også for MagiCAD. Her er et eksempel på slike egenskaper for en tilluftsventil: Eksempel på Property set som vises i Solibri Model Checker MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 25

26 Ventilasjonsaggregater: Du kan også eksportere AutoCAD-objekter i IFC-eksporten i MagiCAD HPV, for eksempel ventilasjonsaggregater. Forutsetningen er at du tilfører disse objektene MagiCAD-data. Dette gjøres med funksjonen Set MagiCAD data to AutoCAD object : Sett inn et aggregat i 3. etasje via SystemairCAD add-in i MagiCAD Klikk på Set MagiCAD data to AutoCAD object Pek på aggregatet Fyll inn dialogen: Man må velge et system å legge aggregatet på. Velges f.eks. tilluft vil aggregatet adoptere den systemfargen ved en IFC-eksport, i vårt tilfelle grønn. AutoCAD-objektet må være en blokk bygget opp av 3DFACE-, MESH-, eller 3DSOLID-objekter. Denne funksjonaliteten finnes ikke på MagiCAD Electrical. Den er heller ikke nødvendig da slike produkter normalt kan opprettes som vanlig produktdata. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 26

27 5.6. MagiCAD Property Set Manager MagiCAD har en egen funksjonalitet for å bestemme hvilken informasjon som skal eksporteres til IFC og Navisworks. Som standard er det levert med konfigurasjonssett i henhold applikasjonsbestemte egenskapssett. (MagiCAD_pset_*) Knapp for Property Set Manager Oversikt over de forskjellige property set: Som nevnt kan man her definere egne navn på egenskapssett. I hvert enkelt sett kan det bestemmes hvilken informasjon som skal eksporteres. Statsbygg har utarbeidet en egen BIM-manual for sine prosjekter. Noen andre offentlige instanser har også lagt denne til grunn. I den er det listet opp navn på egenskaper og egenskapssett som skal leveres. Den er naturligvis basert på IFC-standarden. I skrivende stund mangler det enkelte definisjoner i IFC-standarden (2x3) for mye av den informasjonen som finnes i modellen. Blant annet finnes det ikke egenskapssett for instansunik informasjon som: Status, tverrfaglig merkesystem, MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 27

28 luftmengde, trykk, lyd og effekt blant annet. Derfor har vi ikke kunnet utarbeide fullstendige nøytrale oppsett for dette ennå. Se for øvrig i brukermanualen for mer hjelp om Property Set Manager. Her følger et eksempel: MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 28

29 6. IFC-eksport 6.1. Før IFC-eksporten Før IFC-eksporten anbefales det å tegne en ventilasjonskanal eller kabelstige utenpå yttervegg med underkant høyde = 0. Dette er rent midlertidig og kun for å sjekke at modellen havner riktig i forhold til bygget for øvrig. Det er lettere å se installasjonene når de ligger utenpå fasaden. Tegn en ventilasjonskanal med bottom level = 0 som på bildet: 6.2. IFC-eksport fra MagiCAD Room Før du kan eksportere modellene for VVS og EL må det etableres en IFC-fil med etasje- og rominformasjon. Dette gjøres i MagiCAD Room. Åpne Project i MagiCAD Room-menyen Klikk på IFC-Export MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 29

30 Velg nå: Hvor IFC-eksporten fra Room skal lagres Hva IFC-filen skal hete: Du får nå en rapport over eksportert informasjon: Legg merke til om det noen Objects failed i eksporten Ofte er det gjerne at krav at alle IFC-modeller i prosjektet skal ha lik informasjon om bygninger, etasjer og rom. Det vil si at GUID (Global Unique IDentifier) skal være like i alle IFC-modeller. MagiCAD Room ivaretar dette. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 30

31 IFC-eksport av RIV- eller RIE-modell alltid startes i MagiCAD Room. Det anbefales å ha en kopi av IFC filen slik at nye RIV- og RIE-modeller kan eksporteres uten at du trenger lage ny i MagiCAD Room. Det trenger du først å gjøre når du har importert en ny IFC-fil fra arkitekten. I noen tilfeller er det ikke ønskelig å eksportere ut rominformasjon fra RIV/RIEmodeller. Det er ingen valgmulighet for dette. Eksport fra MagiCAD Room tar med etasjer og alle rom som måtte ligge der. Men ved å fjerne alle rommene i MagiCAD Room prosjektet kan du unngå dette. Merk alle rommene i MagiCAD Room, høyreklikk og velg delete. Hver gang du importerer IFC-fil fra arkitektmodell, så vil rommene komme tilbake. Dersom det ikke skjer endringer på etasjer, trenger du ikke importere ny arkitektmodell. Og dersom du ønsker å beholde rommene for å dra nytte at dem i dine modeller, kan du vurdere å ha to MagiCAD Room prosjekter i bruk. Et med rom og ett uten. Så må det vurderes om det skal etableres en fil for RIE og en for RIV. Alt kan eksporteres til en felles fil, men det mest vanlige er og ha separate filer for RIE og RIV IFC-eksport fra MagiCAD Sørg for at det er eksportert en IFC-fil med etasje- og eventuelt rominformasjon som beskrevet i forrige kapitel. Videre skal det nå legges til objekter fra modellfilene til den filen som ble etablert med MagiCAD Room. Du kan velge hvilke modellfiler som skal eksporteres til IFC. Alle valgte modellfiler blir eksportert i en og samme prosess. Men husk at du må påse at alle nødvendig modellfiler er lagt til i prosjektet. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 31

32 Start kommandoen IFC export som du finner på MagiCAD Commonmenyen: MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 32

33 Velg Append to existing IFC file og velg under File selection den IFC-filen som ble eksportert ovenfor fra MagiCAD Room. Velg Origin= Storey og påse at «Use MCR origin if present» er avkrysset IFC for RIV åpnes i Solibri IFC for ARK åpnes i Solibri Her er resultatet på vår test med testkanal i bottom level = 0: Custom properties: Om du skal ta med dette er avhengig av om denne informasjonene er nødvendig i den aktuelle fasen i prosjektet. Storey mapping: Her velger du hvilke modellfiler som skal eksporteres. Dersom du har valgt eksisterende IFC-fil vil du få automatisk koblet modellfilene til riktig etasje i IFC-filen. Use extruded segments: Dette skal du normalt ikke ta med. Ikke alle IFC-lesere kan vise kanaler og rør med normal 2x3 eksport. Dette valget definerer kanaler/rør på en annen måte for at IFC-leseren skal kunne vise dem. Dette valget fører også til at filen blir større. For elektro er det eget valg for om kabler og verninformasjon skal medtas. Neste gang det skal eksporteres ut en ny komplett IFC fil kan du velge den forrige filen og så først ta valget Remove building system parts from file. Dette vil fjerne all VVS-og EL-informasjon fra filen. Etasje- og rominformasjon beholdes. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 33

34 Men det kan være vel så aktuelt å etablere ny IFC-fil fra MagiCAD Room. Det tar gjerne ikke lenger tid. Dessuten må du uansett gjøre dette ved hver oppdatering av prosjektet i MagiCAD Room. Merk at prosessen med å gå via MagiCAD Room og UCS-håndteringen i modellfilene er kun nødvendig dersom det er krav om at IFC-filen skal ligge i hht til felles origo. Dersom det kun er behov for å levere en IFC-fil uten spesielle krav kan det godt velges ny fil direkte og med WCS som origo Filtrere ut objekter som skal eksporteres til IFC Dersom det er behov for å filtrere ut objekter som skal eksporteres til IFC kan dette gjøres ved at en slår av de lag som uønsket og benytter «Select objects» - valget. Det vil imidlertid bety at man må manuelt eksportere ut fra hver etasje siden man må inn i hver etasje for å velge hva som skal eksporteres. Dette kan automatiseres med følgende prosedyre: 1. Dele opp modellfilene etter innhold. Sørg for å ha egne modellfiler som inneholder kun det som skal eksporteres til IFC. Velg kun disse filene ved IFC-eksport. Øvrige objekter legges i andre modellfiler. 2. Kjør en skriptrutine som fjerner alt som ikke skal eksporteres til IFC og lagrer nye modellfiler. Alternativ 1 kan i mange tilfeller være uhensiktsmessig fordi det er behov for direkte kobling mellom objekter som skal og skal ikke til IFC. Her følger et eksempel på en skriptrutine som nevnt i alternativ 2: MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 34

35 Eksempelet er basert på de samme 3 modellfiler som beskrevet i forrige kapitel. Men i stedet for å lagre de originale modellfilene blir hver fil lagret til egen mappe og med nytt navn etter at filtreringen er utført. Originalfilene blir ikke lagret. Sørg for at alle filer unntatt den du starter fra er lukket. Den du starter fra (i dette tilfellet RIE-plan-01.dwg) bør lagres før du starter. Som i forrige kapitel settes Tilemode og UCS først. Deretter skjer følgende: -LAYER s 0 on * off "E41*,*442*,*443*" Lag 0 settes aktivt, alle lag slås på. Deretter slås av alle lag som inneholder de objekter som skal til IFC. I dette tilfellet alle lag som begynner på E41 (føringsveier) og alle lag som inneholder 442 og 443 (alt lys) ERASE w (getvar "extmin") (getvar "extmax") Alt som står igjen blir fjernet -LAYER On * MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 35

36 Lagene til de objektene som skal eksporteres slås på igjen Normalt vil resultatfiler ligge igjen etter forrige kjøring. Derfor er det lagt inn Y for Yes på overskriving av eksisterende fil. Når du kjører rutinen første gang bør du derfor sørge for at det ligger et sett med filer der på forhånd. Innholdet i filene er ikke relevant. De blir jo overskrevet. Etter at rutinen er kjørt kan IFC-eksport utføres. På forhånd bør du påse at modellfilene for IFC-eksport er lagt til som modellfiler i prosjektet. Kryss av kun for disse ved eksporten. Alle skriptfiler som er omtalt i dette dokument er lagt i egen zipfil og kan lastes ned fra samme side som du lastet ned dette dokument Kontroll av sammenstilte modeller For å kontrollere at modellen stemmer overens med øvrige modeller i prosjektet trengs et program som kan sammenstille modellene. Det kan for eksempel være Navisworks eller Solibri Model Checker. Her vises eksempel fra Solibri. I dette tilfellet er kabelstigen for testing lagt på høyde med OK-gulv 2.etasje. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 36

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering 01-2012 Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering Kravspesifikasjon for FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik Skrevet av : BIM_kull 2011 Emneansvarlig: George Preiss og Vilma Zubinaite Fagansvarlig: Bjørn

Detaljer

Landsbytreff no. 9. Innføring i GSAK. GC38WM5 - Dokka, 13. MARS 2012

Landsbytreff no. 9. Innføring i GSAK. GC38WM5 - Dokka, 13. MARS 2012 Landsbytreff no. 9 Innføring i GSAK GC38WM5 - Dokka, 13. MARS 2012 2 Innhold INNHOLD... 2 1. FORORD... 4 2. GEOCACHING I NORGE... 6 3. HVA ER GSAK?... 8 3.1 OPPBYGGING AV SYSTEMET GSAK... 8 3.2 TRENGER

Detaljer

Eksamensoppgave 2013 -BIM-K Fagskolen i Oslo

Eksamensoppgave 2013 -BIM-K Fagskolen i Oslo Eksamensoppgave 2013 -BIM-K Fagskolen i Oslo David Bakken BIM-K Eksamensoppgave fra fagskolen i Oslo, knyttet til temaet «BIM på byggeplass». Problemstillingen for oppgaven er «Hvordan kan en BIM modell

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.0

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.0 Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.0 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte:

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.5 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 39 St Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Uttrykk

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

GRAPHISOFT ARCHICAD 14. Program for grunnskolen LÆRERVEILEDNING. GRAPHISOFT - BOLIGabc. Tine Mathisen. GRAPHISOFT - BOLIGabc, Tine Mathisen

GRAPHISOFT ARCHICAD 14. Program for grunnskolen LÆRERVEILEDNING. GRAPHISOFT - BOLIGabc. Tine Mathisen. GRAPHISOFT - BOLIGabc, Tine Mathisen GRAPHISOFT ARCHICAD 14 Program for grunnskolen LÆRERVEILEDNING GRAPHISOFT - BOLIGabc Tine Mathisen 1 INNHOLD INNLEDNING BIM ArchiCAD på datamaskinen Starte ArchiCAD Lagring Endre prosjektinformasjon Paletter

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

D DD DS-CA AD D 9 Nyyheter i DDS-CAD Arkitekt DDS-CAD Konstruksjon

D DD DS-CA AD D 9 Nyyheter i DDS-CAD Arkitekt DDS-CAD Konstruksjon DDS-CAD 9 Nyheter i DDS-CAD Arkit tekt DDS-CAD Konstruksjon Innhold... Side Velkommen til DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon... 4 Før installasjonn... 4 2 Installasjon... 4 Drivere for skjermkort og printer...

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

NYTT I REVIT ARCHITECTURE

NYTT I REVIT ARCHITECTURE ODD SVERRE KOLSTAD NYTT I REVIT ARCHITECTURE 2012 Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2011 Redaktør: Design og layout: Omslagsdesign: Programtegninger: Illustrasjoner: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

IFC-prosjekt Nye Ahus

IFC-prosjekt Nye Ahus IFC-prosjekt Nye Ahus Evalueringsrapport Versjon 1.1 1 av 75 Denne rapport er et Nye Ahus-dokument med dokumentnummer: A-2220-Z-KR-0001 IFC-prosjektet Nye Ahus, Evalueringsrapport 2 av 75 Forord Arkitektfirmaet

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer