FAUSKE KOMMUNE RADIO SALTEN BA - SØKNAD OM STØTTE TIL NYTT SENDEANLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE RADIO SALTEN BA - SØKNAD OM STØTTE TIL NYTT SENDEANLEGG"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 09/2528 I Saksbehandler: Gudrun Hagalindottir Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap Sak nr.: 014/10 I FORMANNSKAP Dato: I RADIO SALTEN BA - SØKNAD OM STØTTE TIL NYTT SENDEANLEGG Vedlegg: Søknad fra Radio Salten BA m/vedlegg, mottatt Saksopplysninger: Fauske kommune har mottatt søknad om økonomisk støtte fra Radio Salten BA. Det søkes om tilskudd til oppgradering av 2 sendeanlegg hvor formålet med investeringen er å forbedre sendekvaliteten og øke dekningsgraden. Radio Salten har konsesjon for lokalradio i kommunene Sørfold, Fauske og SaltdaL. Radioen ble etablert i 1985 og har nylig fått fornyet konsesjon for 8 nye år. Det ene sendepunket som skal oppgraderes ligger i øvre Saltdal, det skal investeres i ny sender med større effekt og sendepunktet skal flyttes fra Stolpen til Kemåga. Det andre sendepuntet er nytt og skal settes opp på Seljeåsen i Sørfold. Ny sender vil gi beboere i Sørfold og Fauske sentrum bedre lytterforhold. Kostnadene for de to nye sendepunktene er budsjettert til ,- inkl mva. Det søkes om kr ,- i tilskudd fra hver av kommunene Sørfold, Fauske og Saltdal, investeringen skal full finansieres med lån og egne midler. Saksbehandlers vurdering: Radio Salten skal investere i nye sendeanlegg. Etter 25 års drift synes det rimelig at gammelt utstyr ikke lenger holder mål. Utskifting av teknisk utstyr er en driftsutfordring som bedriftene kontinuerlig må rette oppmerksomhet mot og sette av midler til for å kunne følge med i utviklingen. Næringsfondet brukes først og fremst til næringsutviklingstiltak der indikatorer kan være verdiskaping, sysselsetting og nyorientering. I gjeldende sak dreier investeringen seg om å erstatte gammelt utstyr, rådmannen vurderer søknaden å falle utenom næringsfondets virkeområde.

2 INNSTILLING: Det vises til vurderingen. Søknaden fra Radio Salten BA om tilskudd til nye sendeanlegg kan ikke imøtekommes helt eller delvis. Ragnar Pettersen rådmann

3 Radio Salten BA Postadresse: Postboks Rognan Besøksadresse: Håndverkeren 8 - Rognan Telefon: E-post: post(iradiosalten.no Bank: Org.nr.: r ç,. ~ r:qi~~!rj -k~~;mu~e -- --'; '-'-- -~."'-._ jç,\ _1s~_ ~JtO'-O~' r- ~--- SØKNAD OM STØTTE TIL NYTT SENDEANLEGGassering J.IO S.IO rjlj9lj.rß ~:l~ Radio Salten har konsesjon for lokalradio i Sønold, Fauske og Saltdal Kommune. Nylig har konsesjonen blitt fornyet for nye 8 år. Radioen har eksistert siden Mye av senderanleggene har stått siden den tid. Nå, da konsesjonen er fornyet, vil radioen investere i nye anlegg for å bedre sendekvaliteten. Det er to sendeanlegg som skal oppgraderes. Det ene er sendepunktet i Øvre SaltdaL. Den eksisterende senderen er ustabil og gammel, og gir dårlige Iyttenorhold i øverbygda i Saltdal. Det er bestilt inn ny sender, og vi har fått tillatelse til å øke effekten der fra 20 W til 175 W. Sendepunktet vil bli flyttet fra Stolpen til Kjemåga. Dekningsgraden vil bli betydelig utvidet, og sendeforholdene betraktelig bedre. Det andre punktet der det skal opp en sender, er nytt, og vil være på Seljeåsen i Sønold. Der har vi fått tilatelse til å sette opp en sender med effekt på 175 W. Denne senderen vil stråle 360 grader, og vil gi beboere i Sønold og Fauske betydelig bedre lytterforhold. Fauske har tidligere vært "underlagt" senderen på Klettkoven. Problemet med dette, har vært at sentrumsområdene i Fauske har blitt liggende i skyggepartier, og kvaliteten der har vært dårlig. Med den nye løsningen, vil Fauske sentrum bli fullverdig dekket. Lytterforholdene i Sønold, vil nå være aven helt annen kvalitet enn tidligere, da også de har vært forsynt med signaler fra Klettkoven. Kostnadene for de to nye sendepunktene er budsjettert til ,- Radio Salten søker herved Fauske kommune om et tilskudd på ,- til dette formålet. Vedlagt følger investeringsbudsjett, finansieringsplan og revisorgodkjent regnskap fra Radio Salten Det gjøres oppmerksom på at det er søkt om likelydende beløp fra både Saltdal og Sønold Kommune. -Med.en~'l " Yi \bi?q, ) tõ~-k stin Blomseth Daglig Leder Radio Salten BA '\.

4 I nvesteringsbudsjett revidert 18. sept Prioritering: Nytt sendepunkt Sørfold/Fauske (Seljeåsen) Antall: Sum eks!. Mva Sum inkl. mva AKG/1 dipol antenner 2 kr 3750,00 kr 7500,00 kr 9375,00 Powersplitter for 2 antenner 1 kr 3900,00 kr 3900,00 kr 4875, W Suono transmitter 1 kr 17400,00 kr 17400,00 kr ,00 1 MottaQer Suono RaQ/Fm Receivers ( MHZ) 1 kr 12900,00 kr 12900,00 kr ,00 5 elements antenne AKL5 1 kr 2900,00 kr 2900,00 kr 3625,00 Låsbart skap til omformer 1 kr 4000,00 kr 4000,00 kr 5000,00 Diverse kabler 1 kr 1 500,00 kr 1 500,00 kr 1 875,00 Sum kr 50100,00 kr 62625,00 Nytt sendepunkt Saltdal (sør) Kjemåga AKG/1 dipol antenner 2 kr 3750,00 kr 7500,00 kr 9375,00 Powersplitter for 2 antenner 1 kr 3900,00 kr 3900,00 kr 4875, W Suono transmitter 1 kr 17400,00 kr 17400,00 kr ,00 2 Mottager Suono Raa/Fm Receivers ( MHZ) 1 kr 12900,00 kr 12900,00 kr ,00 5 elements antenne AKL5 1 kr 2900,00 kr 2900,00 kr 3625,00 Låsbart skap til omformer 1 kr 4000,00 kr 4000,00 kr 5000,00 Diverse kabler 1 kr 1 500,00 kr 1 500,00 kr 1 875,00 Sum kr ,00 kr ,00 3 UPS: 750VA (Dalet) 1 kr 2594,00 kr 2594,00 kr 3242,50 Sum kr ,00 kr ,50 4 Sluttøring av investering sommer 2006: FM-prossessor: 1 kr 40000,00 kr 40000,00 kr 50000,00 5 Arbeid med oppmontering, leie av scooter med mer Sum kr ,00 kr ,50

5 Radio Salten BA Postadresse: Postboks Rognan Besøksadresse: Håndverkeren 8 - Rognan Telefon: E-post: post(iradiosalten,no Bank: Org.nr.: Finansieringsplan nye sendepunkter Radio Salten BA: Tilskudd Sønold Kommune: Tilskudd Fauske Kommune: Tilskudd Saltdal Kommune: Egenkapital: Lån Nordlandsbanken: SUM 25000, , , , , ,-

6 "t Rognan,. ReiJi$jonAs Jel7ibaiiegt. 8, 8250 Rogiian NO.91118/1 491 Registrerte l'ezf;sorei': AifT, Olseu og Frank R. Bel:erUUlJli Medlemme,- av Deii Iloiwke ReidsQ~fQi'.mill.1l Til årsmøtet i Radio Salten BA REVISJONSBERETNING FOR 2008 Vi har revidert årsregnskapet for Radio Salten BA for regnskapsåret 2008, som viser et underskudd på kr ,M. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetaingen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgnve er å utale oss om ånregnskapet og øvige fol'holdi henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke iideholder vesentlg feilinformasjon, Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i ålfiregnskapet, vurdel'iig av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjojlsskikk, omfatter revisjon også en gje!u1omgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps_ og internkontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse, Vi mener at årsregnskapct er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviscnde bilde av selskapets økonomiske stiling 31, desember 2008 og av resultatet i regnskapsåret i overeiisstcnunelse med god regnskapsskikk i Norge, ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlg og oversiktlg registrering og dokument.sjon av regnskapsopplysninger i samsvar med Jov og god bokføringsskikk i Norge, opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om fonitsetningen om fortsatt drift er konsisteiite med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Rognan, F~~'-m~ Frank R. BeiennalUi registrert revisor Rogumi Re.vÎ.~jol/ AS r" "Ja')l Alf T. Ols",i: "hm'" R. Beientl"''ll: 75693J8!J E-I'()SI: rogn"".lïn'jsj()ii(a'sbiielt. no Ellen Kulse/h: ; Suciii Krlllle: Cidlie Karlsen 1S

7 Resultatregnskap for 2008 Radio Salten BA Note Salgsinntekt Salg av bingoblokker Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad BIngoblokker Provisjon salg bingoblokker Bingopremier Lønnskostnader Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad 3,4& Sum driftskostnader Driftsresultat (Underskudd) Annen renteinntekt Annen rentekostnad o O Ordinært resultat Arsresultat Overføringer Udekket tap Annen egenkapital Sum

8 (; Balanse pr. 31 ~ desember 2008 Radio Salten BA EIENDELER Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 O 7740 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9 Balanse pr. 31. desember 2008 Radio Salten BA EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Innskutt egenkapital Egenkapital bundet Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld.(ortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 7, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld '18 Sum egenkapital og gjeld Rognan 28.04,2009 Radio Salten BA r/o. /~:I "," ~/ /c". 'i..;;) 1'2') /#/1 ~,,,,")fij'u H: LJ// c"i,.?t/ Sverre Breivik, c--' -'ftí liir/kvtt c-: ftt' eoc:. Anne~Britt Slette g g)ßz D("tAl O l"te/i, Ole Bøhlerengen v-j

10 Radio Salten BA Rognan Noter til regnskapet 2008 Note 1 Anleggsmidler: Bygn. messige anleggsm. Teknisk utstyr Anskaffelseskost pr Tilgang i året O O Anskaffelseskost pr Akk. avskrivning pr Bokført verdi Q Årets ordinære avskrivning Økonomisk levetid 3 år 3 og 5 år Avskrivingsplan lineær lineær Note 2 Bundne innskudd: Skyldig skattetrekk er holdt på egen bankkonto. Bokført saldo pr er kr. 8230,57 Note 3 Langsiktig leiekontrakt: Radio Salten BA har tegnet leiekontrakt med Sentrum Eiendom AS på leie av lokaler til studio og kontor. Leiekontrakten er på 5 år, og utløper Styret har jobbet med å løses ut fra denne leiekontrakten før tiden, men har ikke lyktes, Det er nå inngått ny leiekontrakt med Salten posten for Jernbanegata 6, Denne leieavtalen gjelder fra til For 2009 vil husleien her være på kr, Saltenposten har sagt seg villig til å dekke 50 % av husleien i de gamle lokalene i Håndverkeren 8 ut leieperioden. For 2009 vil våre utgifter være på kr for Håndverkeren 8. Vi har mulighet for fremleie av lokalene i Håndverkeren 8, og vil prøve å få leid ut disse for å redusere kostnaden. Note 4 KundefordringerITap på fordringer. Kundefordringer pr : kr Det er ikke foretatt avsetning til tap i kundemassen

11 Note 5 Regnskapsprinsipper: Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens og god regnskapsskikk for små foretak, Følgende prinsipper er anvendt: Eiendeler bestemt ti varig eie er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Varige driftsmidler er vurdert ti anskaffelseskost etter fradrag for avskrivninger. Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Note 6 Ansatte, godtgjør/se til ansatte. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønn/feriepenger Styrelederhonorar Folketiygdavgift Ref. lønnskostnader/sykepenger Kollektiv pensjonsordning (OTP) Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte 3,0 3,0 Godtgjørelse Lønn Styrelederhonorar.Q OTP er iverksatt i Daglig leder O Styret O Kostnadsført revisjonshonorar for 2008 kr gjelder i sin helhet ordinær revisjon. Note 7 Annen kortsiktig gjeld. Påløpte bingopremier Skyldig lønn desember Påløpne feriepenger Skyldig revisjonshonorar Herav lykkepott

12 Note 8 Egenandel installasjoner. Ifølge kontrakt skulle Radio Salten ha betalt kr til Saltenposten i forbindelse med at ny konsesjon til radiodrift ble gitt. Dette beløpet skal delvis motregnes vasking og bredbånd som Radio Salten har betalt og kostnadsført i sitt regnskap, Da Saltenpostens andel av disse kostnadene ennå ikke er avklart, er ikke egenandel installasjoner på kr hverken betalt eller kostnadsført på 2008.

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Verdigrunnlag. Virksomhetsidé. NILUs organisasjon

Verdigrunnlag. Virksomhetsidé. NILUs organisasjon 2008 Årsberetning og regnskap 1: NILU Norsk institutt for luftforskning Visjon NILU fremmer bærekraft og livskvalitet som et internasjonalt ledende kunnskapssenter innenfor klimaendringer, luftforurensning

Detaljer

Økonomisk årsberetning 2005

Økonomisk årsberetning 2005 Norges Svømmeforbund Økonomisk årsberetning 2005 Virksomhetens art og hvor den drives Norges Svømmeforbund (NSF) ble stiftet 19. august 1910 og består av 45 755 medlemmer, 245 klubber, 19 kretser og 1

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår ÅRSMELDING 201 83.driftsår Forsidebilde:Dversetelvakraftverk24.april2012 DragefossenKraftanleggAS,Besøksadresse:Osveien6,8250Rognan,Postadresse:Postboks20,8251ROGNAN,Telefon:75681950, Telefaks:75681960,Bankgiro:46282018314,Org,NO

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kort om bladcentralen

Kort om bladcentralen Årsrapport 2007 Kort om bladcentralen Året 2007 I 2007 har konkurransen i handelen vært sterk. Tross dette har kategorien blader og bøker oppnådd en vekst på 3,9 %. Bladcentralen oppnådde en omsetning

Detaljer

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen.

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen. ÅnseeRerNrNG 2oL2 For Foreningen for omplassering av dyr - FOD Virksomhetens art og hvor den drives FOD er en frivillig organisasjon som driver med omplassering av dyr, i all hovedsak hunder og katter.

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer