Bergen og Omland havnevesen. Driftsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen og Omland havnevesen. Driftsrapport"

Transkript

1 Bergen og Omland havnevesen Driftsrapport 1. Kvartal 2010

2 Innhold 1. OVERORDNET STATUS Driftsrapport Havnedirektørens kommentarer til driftsrapporten Handlingsplan Havnedirektørens kommentarer til handlingsplanen AKTIVITET Antall anløp Godsmengde Bruttotonnasje Passasjerer Utnyttelsesgrad utleie lokaler ØKONOMI Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader per avdeling Investeringer MEDARBEIDERE STATUS HANDLINGSPLAN

3 1. Overordnet status 1.1 Driftsrapport Driftsrapport 1. kvartal Aktivitet Antall anløp offentlige havner Status Utvikling fra i fjor Antall anløp private kaier i havneområdet Godsmengde (tonn) - offentlig kai Antall Containere, offentlige havner Antall passasjerer Økonomi Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Netto driftsresultat Medarbeidere Sykefravær Overtid Som forventet eller bedre Litt under forventning Dårligere enn forventet 3

4 1.2 Havnedirektørens kommentarer til driftsrapporten 1.3 Handlingsplan Overordnet status handlingsplan - prioritet 1 1 Utvikle viktige områder for å realisere visjonen 1.1 Markeds- og kundeorientering Status 1. kv 1.2 Utvikling av havneareal og logistikk 1.3 Eiendomsforhold 1.4 Miljøhavn 2 Aktivt påvirke og tilpasse nye rammebetingelser 2.1 Ny havne- og farvannslov 2.2 NTP og ny seilingsled 2.3 Kommunedelplan Bergen indre havn 2.4 Fylkesdelplan for ny godshavn 3 Forbedre virksomhetsstyring, interne prosesser og systemer 3.1 Virksomhetsstyring 3.2 Effektive og gode interne prosesser 3.3 Effektive og gode systemer I henhold til plan Usikker på fremdrift Utfordringer 1.4 Havnedirektørens kommentarer til handlingsplanen Handlingsplanen gir en oversikt over status for de ulike tiltakene som skal gjennomføres iht strategiplanen som er vedtatt av styret. Formålet er å gi en fortløpende oversikt over gjennomføringsfasen, slik at styret og administrasjonen er oppdatert med utviklingen. Undertegnede mener dette vil være et godt og oversiktlig verktøy i gjennomføringen som også gir grunnlag for nødvendige korreksjoner. Havnedirektøren vil spesielt trekke frem følgende områder som det er stort fokus på: Budsjett- og rapporteringsprosedyrer. Lederne for teknisk, maritim og merkantil er involvert i denne prosessen. Organisering Ny prisstruktur i henhold til havne-og farvannslov Realisering av Dokken Vest Ansettelse av økonomisjef og marked-logistikksjef Nytt helhetlig kvalitets- avikssystem Iverksettelse av FDV-system Avtale med Bergen Vann Arbeidet er godt i gang og styret vil bli holdt løpende orientert. 4

5 2. Aktivitet 2.1 Antall anløp Figur 4.1: Tabell som viser antall anløp Faktisk I fjor Avvik Avvik % Private kaier i havneområdet % BOH offentlige havner % Fordelt på anløpstype / (Kat.) offentlige havner: Våtbulk (10) % Tørrbulk (20) % Containerskip (31) % Spesialskip (32) % Ro-ro Containerskip (33C) % Komb.stykkgods/passasjer (33E) % Øvrige stykkgodsskip (33) % Cruiseskip (35A) % Andre passasjerskip (35B) % Utenriks ferger (36A) % Fiskefartøyer (41) % Offshorevirksomhet (42) % Annet (34,36B,43,49) % Det har vært en reduksjon i antall anløp til private kaier på 11 % og en reduksjon i antall anløp til offentlige havner på 13 % fra 1 kvartal 2009 til 1 kvartal Generelt har det stort sett vært nedgang i antall anløp for alle fartøystyper. Antall containerskip over offentlige kaier har blitt redusert med 36 %, noe som tilsvarer 15 fartøyer. Det har også vært en reduksjon i antall ro-ro containerskip på 15 % og en reduksjon i antall øvrige stykkgodsskip med 6 %. Dette skyldes nedgang i last og derved antall skip som anløper Bergen, for flere av de store operatørene på havnen vår. Nedgang på utenriksferger, skyldes verkstedopphold for MS Bergensfjord i januar og div. driftsstopp som følge av problemer med hovedmaskiner for fremdrift. Antall andre passasjerskip har falt med 3 % som tilsvarer 24 fartøyer. Dette skylde at MS Bruvik har vært borte fra Vågen og kommer foreløpig ikke tilbake i Fartøy i offshorevirksomhet har falt med hele 39 %, noe som tilsvarer 84 fartøyer. Dette er en konsekvens av forurensing i bykjernen i vinter. Bergen kommune anmodet BOH til ikke å fortøye skip i Vågen og Statoil nektet alle skip på kontrakt å anløpe Bergen sentralt. Denne situasjonen ble hengende i 2-3 mnd. som følge av restriksjonene. Kategorien "Annet" har falt med 24 %. Dette skyldes betydelig mindre aktivitet ved fiskeindustrien på Bontelabo. 5

6 Figur 3.2: Graf som viser antall anløp Anløp per måned 2009/ Offentlige og private kaier Antall anløp per måned Antall anløp per måned akkumulert Offentlige kaier 09 Offentlige kaier 10 Private kaier 09 Private kaier 10 Offentlige kaier akkumulert 09 Offentlige kaier akkumulert 10 Private kaier 09 akkumulert Private kaier 10 akkumulert Anløp per måned over offentlige kaier økte i januar 2010 sammenlignet med januar For februar og mars 2010 har antall anløp derimot falt noe hvis en sammenligner med Det har vært et fall i antall anløp over private kaier i de tre første månedene i 2010 sammenlignet med tilsvarende måneder i Det store utslaget i antall anløp på offentlige kaier i august 2009 kommer av en etterregistrering av lystfartøy som har betalt over automat. 2.2 Godsmengde Figur 4.2: Tabell som viser godsmengde Faktisk I fjor Avvik Avvik % BOH offentlig havner (tonn) % Antall containere (TEU), off havner % Godsmengden over offentlige havner var 1 % lavere i 1. kvartal 2010 i forhold til 1. kvartal Det var 22 % reduksjon i antall containere (TEU) i samme periode. Figur 3.3: Graf som viser godsmengde Godsmengde (tonn) per mnd Godsmengde offentlige kaier 2009 / Akkumulert godsmegde (tonn) Akkumulert 2009 Akkumulert 2010 Godsmengden har økt i januar og februar 2010 sammenlignet med tilsvarende måneder i Ser en på mars 2010 derimot, ble det et fall i godsmengden sammenlignet med samme måned i

7 2.3 Bruttotonnasje Figur 4.3: Tabell som viser bruttotonnasje Faktisk I fjor Avvik Avvik % BOH offentlig havner % Private kaier % Tallene for bruttotonnasje for både offentlige havner og private kaier, viser en reduksjon fra 1.kvartal 2009 til 1.kvartal Passasjerer Figur 4.4: Tabell som viser antall passasjerer Faktisk I fjor Avvik Avvik % Cruisepassasjerer % Hurtigruten % Utenriksferger: Fjord Line - Bergen-Hirtshals % Andre ferger Hurtigbåter: Fjord 1 Fylkesbaatane % Tide Sjø hurtigbåter/flaggruten % BNR % Sum passasjerer % Totalt sett var økningen i antall passasjerer på 13 % fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal Det har vært en økning i antall passasjerer for alle kategorier av passasjerfartøyer. Hurtigruten hadde en økning på 40 % i passasjertallet fra 1 kvartal 2009 til 1 kvartal Utnyttelsesgrad utleie lokaler Figur 4.5: Tabell som viser utnyttelsesgrad utleie lokaler Område Totale arealer Utleide arealer Ledige arealer Utnyttels esgrad Kommentarer Skolten/Sandviken % Skolten og Kristianholm Vågen Dreggekaien, Bradbenken og 98 % Strandkaien Ytre Vågen Holbergkaien, Munkebryggen, 100 % Nykirkekaiene og Tollboden Jekteviken/ Nøstet Nordre Nøstekai, Hurtigrutekaien, 94 % Jekteviken Dokken % Skur 22, 23 og 24 Møhlenpris % Frieleneskaien og Møhlenpriskaien Sum utnyttelsesgrad % For øyeblikket er 3719 kvm ledig, en oppgang fra 3600 kvm forrige tertial. Prosentandel ledig ligger fortsatt på ca. 7 %. Gjennomsnittlig ledighetsprosent på næringseiendom i Bergen ligger på ca. 6 %. Det har vært nokså stille på leiemarkedet i 2010, men det jobbes imidlertid med konkrete leietakere på flere av lokalene. 7

8 3. Økonomi 3.1 Resultatregnskap Figura5.1:Resultatregnskap Tall i 1000-kroner Hittil i år Året totalt sett Forventet avvik fra budsjett Forventet avvik fra i fjor Faktisk Budsjett I fjor Avvik fra budsjett Avvik % Avvik fra i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Forventet avvik % Forventet avvik % Anløpsavgift % 84 3 % % % Kaiavgift % % % % Vareavgift % % % % Passasjeravgift % % % % Sum havneavgifter (I) % % % % ISPS-gebyr og kort % % % % Salg av varer og tjenester % 36 2 % % % Andre gebyrer og vederlag % % % % Sum gebyr og vederlag (II) % 94 3 % % % Utleie lokaler % % % % Utleie utearealer % % % % Parkeringsleie % % % % Sum leieinntekter (III) % % % % Andre driftsinntekter (IV) % % % % SUM DRIFTSINNTEKTER (I+II+III+IV) % % % % Lønn i faste stillinger % % % % Vikarer og ekstrahjelp % % % % Refusjon sykepenger % % % % Overtid, beredskap og annen lønn % % % % Honorar havnestyret/havnerådet % % % 37 9 % Arbeidsgiveravgift % % % % Pensjon % % % % Sum lønn og sosiale kostnader (V) % % % % Inventar og utstyr (VI) % % % % Vedlikehold (VII) % % % % Andre driftskostnader (VIII) % 88 1 % % % SUM DRIFTSKOSTNADER (V+VI+VII+VI % % % % BRUTTO DRIFTSRESULTAT % % % % Finansinntekter % % % % Finanskostnader % % % % Avdrag på lån % 0 0 % % 72 1 % SUM FINANSIELLE POSTER % 8 0 % % % NETTO DRIFTSRESULTAT % % % % 8

9 Driftsinntekter Driftsinntektene for føreste kvartal er 1 % høyere enn samme periode i fjor, men s det er 2 % lavere enn budsjettert. Havneavgiftene er 7 % lavere enn fjoråret og 11 % lavere enn budsjettert, mens leieinntektene er 9 % høyere enn fjoråret, men i tråd med budsjettet. Det er kaiavgiften og vareavgiften som er noe lavere enn budsjettert, henholdsvis 21 % og 8 %. Lavere inntekt fra kaiavgift skyldes særlig nedgangen i Supplyfartøy grunnet forbudet som ble innført i januar i forbindelse med forurensningssituasjonen i Bergen. Nedgangen i vareavgift var på 11 % i forhold til samme periode i fjor. Dette gjenspeiler nedgangen i TEU over offentlige kaier som var på 22 % i første kvartal. Driftskostnader Totalt sett er driftskostnadene 16 % lavere enn budsjettert, dette gjenspeiles i alle kostnadspostene. Lønnskostnadene er 20 % lavere enn budsjett. I budsjettet er det blant annet lagt inn lønn til ny leder for marked og logistikk som ennå ikke er ansatt, samt en person på teknisk avd. er uføretrygdet. Det er ikke benyttet så mye overtid som antatt, heller ikke vikarer og ekstrahjelp. Disse postene vil nok øke fremover når vi går innover i sommersesongen. I tillegg har vi mindre pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift enn budsjettert, hhv 40 % og 21 %. BKP gav i september -09 en anbefaling på ca. 18 % pensjonspremie for Bergen kommune har i ettertid vurdert å redusere satsen til 13,86%. Budsjettet for lønn og sosiale kostnader vil bli redusert i revidert budsjett. Kostnadene til inventar og utstyr er 36 % lavere enn budsjettert. Dette skyldes at vi ikke ha gjort alle de planlagte anskaffelsene, men disse vil komme på et senere tidspunkt. Mindreforbruker på vedlikehold (37 % lavere enn budsjett) skyldes at det er en del vedlikehold som ikke er foretatt. Teknisk avdeling har hatt en total gjennomgang av vedlikeholdsplanen den siste tiden. Dette arbeidet ligger til grunn for revidert budsjett og vil forenkle arbeidet med å se status på planlagt vedlikehold. Finansielle poster Mindreforbruket på finansielle poster på 9 % i forhold til budsjett skyldes en fortsatt lav rente. Prognoser Prognosene som er lagt inn tilsvarer de tallene som ligger inne i det foreslåtte reviderte budsjettet for Sammenligner vi disse tallene med fjoråret ser vi at vi totalt sett forventer en økning i driftskostnader på ca 4,7 MNOK. Dette innbefatter en økning i lønn og sosiale kostander med 4,5 MNOK, en lav nedgang i vedlikeholdskostnader og i mindre anskaffelser og en økning i andre driftskostnader som i all hovedsak skyldes økte kostnader til brøyting og noe til konsulenttjenester. Driftsinntektene forventes fortsatt å øke med ca 2,2 MNOK fra Driftsinntekter % av inntektene våre kommer fra leieinntekter, hvor mesteparten kommer fra utleie av lokaler. Se pkt 2.5 om utnyttelse av lokaler for å få ytterligere informasjon om leieinntektene våre. De resterende inntektene kommer i hovedsak fra havneavgifter og gebyr og vederlag. 9

10 Figur 5.2: Tabell som viser fordeling av havneavgifter og gebyrer tall i kr Anløpsavgift Kaiavgift Vareavgift Passasjeravgift Gebyr SUM Våtbulk (10) Tørrbulk (20) Containerskip (31) Spesialskip (32) Ro-ro Containerskip (33C) Komb.stykkgods/passasjer (33E) Øvrige stykkgodsskip (33) Cruiseskip (35A) Andre passasjerskip (35B) Utenriks ferger (36A) Fiskefartøyer (41) Offshorevirksomhet (42) Annet (34,36B,43,49) SUM Figur 5.3: Fordeling av havneavgifter og gebyrer og vederlag relatert til aktivitet Anløpsavgift Kaiavgift Vareavgift Passasjeravgift Gebyr Anløpsavgiften er vår største inntektskilde relatert til aktivitet. Deretter kommer kaiavgiften. Vareavgiften og gebyrene er ca like store, mens inntekten fra passasjeravgiften er liten. 10

11 Figur 5.4: Inntekter fordelt på fartøystype Våtbulk (10) Tørrbulk (20) Containerskip (31) Spesialskip (32) Ro-ro Containerskip (33C) Komb.stykkgods/passasjer (33E) Øvrige stykkgodsskip (33) Cruiseskip (35A) Andre passasjerskip (35B) Utenriks ferger (36A) Fiskefartøyer (41) Offshorevirksomhet (42) Annet (34,36B,43,49) Det er offshorevirksomheten, våtbulk og øvrige stykkgodsskip som står for største delen av våre inntekter, hhv 2,1, 1,9 og 1,3 MNOK. Inntekten fra offshorevirksomheten er fordelt på anløpsavgift, kaiavgift og gebyrer, mens våtbulken i all hovedsak anløper private kaier og gir derfor kun anløpsavgft. Øvrige stykkgodsskip gir inntekter i form av anløpsavgift, kaiavgift, vareavgift og gebyrer. Figur 5.5: Anløpsavgift fordelt på kommunene 1. kvartal Sund Øygarden Meland Lindås Fjell Askøy Bergen SUM Figur 5.6: Grafisk fremstilling av anløpsavgift fordelt på kommune Anløpsavgift per kommune 1 kvartal tall i tusen kroner Sund Øygarden Meland Lindås Fjell Askøy Bergen Størsteparten av anløpsavgiften kommer inn grunnet anløp på Mongstad i Lindås kommune. Deretter kommer Bergen, før Øygarden (Sture) og Fjell (CCB). 11

12 3.3 Driftskostnader per avdeling Figur 5.5: Tabell som viser driftskostnader per avdeling Tall i kroner Hittil i år Året totalt sett Forventet avvik fra budsjett Forventet avvik fra i fjor Faktisk Budsjett I fjor Avvik fra budsjett Avvik % Avvik fra i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Forventet avvik % Forventet avvik % Maritim avdeling % % % % Teknisk avdeling % % % % Merkantil avdeling % % % % Marked - Cruise % % % % Marked - Logistikk % % 470 Eiendom % 66 4 % % % Havnedirektør % 46 9 % % % Havnestyret % % % % Havnerådet % % % 6 6 % Felles % % % % Sikkerhet % % Rådgivning % % % % IUA % % Refusjon sykepenger % % % % Sum driftskostnader % % % % 12

13 Teknisk avdeling Teknisk avdeling hadde i første kvartal et mindreforbruk på 11 % i forhold til budsjett. Det er utført nokså lite vedlikehold i perioden og det gjenstår mye vedlikeholdsarbeider for Det har vist seg at prosessen rundt utarbeidelse av budsjettet for 2010 ble noe ufullstendig blant annet pga mye sykdom og kommunikasjonssvikt høsten Det er nå gjort et godt arbeid i utarbeidelse av en ny vedlikeholds- og investeringsplan for teknisk avdeling som ligger til grunn for revidert budsjett for Det vil derfor være et bedre grunnlag for å kommentere avvik og vedlikeholdsstatus i fremtiden. Maritim avdeling Maritim avdeling har hatt et mindreforbruk på 23 %. Største delen av dette er lønnskostnader hvor det jevnt over har blitt budsjettert litt høyt, samt at overtidsbruken har gått ned Dette vil bli justert i revidert budsjett. I tillegg har det blitt benyttet noe mindre til vakttjenester enn budsjettert så langt i år. Dette regner man imidlertid med at vil jevne seg ut utover sommeren. Øvrige avdelinger/resultatenheter Marked og Cruise har et mindreforbruk på 123 % ift. budsjett. Det er budsjettert med kr til å arrangere Havnedag samt 1 MNOK for Havnebok. Havnedagen blir utsatt til 2011 og tas ut i revidert budsjett. Kostnadene til havneboken kommer sannsynligvis senere i år. Merforbruket på rådgivning skyldes høyere kostnader til konsultentbistand fra Ernst & Young og enn det som lå inne i det opprinnelige budsjettet for 1. kvartal. Dette vil bli justert i revidert budsjett. Merforbruket på havnestyret skyldes økte reisekostnader i forhold til budsjett for første kvartal. Kostnadene til IUA vil bli refundert ved årsslutt og vil derfor ikke påvirke det endelige resultatet til BOH. 3.4 Investeringer Det har kun vært tre belastninger på investeringer i første kvartal Dokken Vest har hatt en kostnad på rør på kr ,- Det er utbetalt kr ,- i konsulenthonorar i forbindelse med ombygging av skur 1 og kr ,- til nytt sikringsskap. Det vil komme en revidert investeringsplan for 2010 i forbindelse med revidert budsjett. 13

14 4. Medarbeidere Figur 6.1: Tabell styringsindikatorer for medarbeidere Frekvens 1 kvartal 10 1 kvartal 09 Hele 2009 Avvik i forhold til i Sykefravær Måned (forrige) 10,6 % 14,4 % 14,1 % -3,8 % Det er registrert lavere sykefravær (legemeldt og egenmeldinger) hittil i år enn på samme tidspunkt i fjor. Vi har fortsatt et forholdsvis høyt sykefravær. Dette skyldes bl.a. en del langtidsfravær. Sykefraværet vil være ett av temaene på neste møte i AMU. Figur 6.2: Tabell overtid per avdeling Stab Merkantil Marked Maritim Eiendom Teknisk Totalt 1. kvartal kvartal Avvik Avvik % -41 % -43 % -42 % Figur 6.3: Graf total overtid per måned Total overtid per måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Overtiden i BOH har gått betydelig ned de tre første månedene sammenlignet med 2008 og også Begrunnelsen for nedgangen er at det er et større fokus og kontroll på overtidsbruken i BOH. Vi har i 2010 ikke brøytet og saltet selv, tjenesten er kjøpt inn eksternt. Dette har bidratt til redusert overtidsbruk for teknisk avdeling spesielt. Maritim avdeling har hatt en vikar i 6 mnd vikariat fra 1. januar 2010 for å dekke opp vaktplanen i forbindelse med sykefravær. 5. Status Handlingsplan På de følgende sidene ligger en detaljert oversikt over status på revidert handlingsplan. 14

15 Milepæl Kilde Handlingsplan Risiko Pri Slutt Ansvarlig Revidert budsjett 2010 Status Kommentar 1 Utvikle viktige områder for å realisere visjonen 1.1 Markeds- og kundeorientering M STR Rekruttere en leder for marked - og logistikk, som kan bidra til å øke godomslaget H 1 sep. 10 GOM M STR Organisere markedsarbeidet i en gruppe på 2-3 personer H 1 jun. 10 GOM M STR Utarbeide en helhetlig markedsplan H 2 mar. 11 LML Avhengig av rekruttering LML M STR Gjennomføre konkurrentanalyse H 2 mar. 11 LML Avhengig av rekruttering LML M STR Utarbeide forslag til ny profil der navn og logo skal vurderes M 2 Avvent GOM M STR Etablere gode markedsprosesser og system for kundeoppfølging M 2 jun. 11 LML Avhengig av rekruttering LML M STR Aktivt markedsføre havnen overfor kunder og næringsliv, nasjonalt og internasjonalt H 1 Løpende GOM/LML M STR Aktivt bygge et godt omdømme om havnen H 1 Løpende GOM Havnedag flyttes til 2011 M STR Aktivt gå i dialog med rederier, speditører og vareeiere for å få mer gods over havnen. Dette H 1 Løpende LML gjelder både for gods som kommer fra eller skal til regionen, samt for transittgods M STR Fortsette det gode markedsarbeidet som gjennomføres på cruise H 1 Løpende HH Informasjon og kommunikasjon M STR Utarbeide interessentanalyse og kommunikasjonsplan H 1 des. 10 GOM M STR Gjennomføre informasjonstiltak H 1 Løpende GOM M STR Forbedre kommunikasjon med eierkommunene. Herunder gjennomføre årlige konferanser H 1 Løpende GOM Havnedag, eiermøte med alle eierkommunene. Gjennomføre møter med enkeltkommuner. Foreslå at kommunene kaller inn representantene sine i havneråd/havnestyre for orientering/inspill. M STR Videreutvikle internettsidene til BOH M 2 jun. 10 HH M STR Delta på relevante samhandlingsarenaer H 1 Løpende GOM 1.2 Utvikling av havneareal og logistikk M STR Kartlegge interessante havneareal innenfor havnedistriktet med mulighet for kjøp, leie eller H 2 jun. 11 GOM Ressurs for levering uavklart samarbeid M STR Etablere Forvaltning Drift og Vedlikehold (FDV)-system H 1 des. 10 GOM Ressurs for levering uavklart M STR Utarbeide en helhetlig plan for utvikling og vedlikehold av havneareal og logistikk H 1 des. 10 GOM Ressurs for levering uavklart M STR Utarbeide en prioritert og kostnadsberegnet investerings- og vedlikeholdsplan H 1 des. 10 GOM Ressurs for levering uavklart M STR Samarbeide med terminalen på Nygårdstangen for å se om det er mulig å optimalisere L 3 Avvent GOM arealutnyttelsen for begge parter gjennom et tettere samarbeid M STR Utarbeide finansieringsplan for utviklings- og vedlikeholdsplanen, herunder vurdere offentlig H 2 mai. 11 GOM Ressurs for levering uavklart privat samarbeid M STR Gjennomføre vedlikehold, arealeffektiviseringstiltak, utbygginger, kjøp, leie, salg/bytte H 2 des. 11 GOM Ressurs for levering uavklart M STR Kontinuerlig forbedre havnetjenestene, slik at de er kostnadseffektive og fremtidsrettede H 2 Løpende GOM Ressurs for levering uavklart M STY Utarbeide fullstendig utbyggings- og finansieringsplan for Dokken Vest H 1 mai. 10 GOM M FKD Utarbeide arealplan ihht. krav som utpekt havn H 1 jun. 11 GOM Ressurs for levering uavklart 1.3 Eiendomsforhold M STR Avklare eiendomsforholdet med Bergen kommunen innen 2010 H 1 des. 10 EKR/CLF Fremdrift avhenger av BK M STR Verdsette eiendommene som inngår i blansen til BOH H 1 jun. 10 CLF M STR Kartlegge hva andre havner har gjort innenfor eiendom Ferdig M STR Vurdere tiltak for ytterligere profesjonalisering av eiendomsforvaltningen H 2 des. 10 GOM Ressurs for levering uavklart 1.4 Miljøhavn M STR Kartlegge og konsekvensutrede hva som kreves for å bli miljøsertifisert H 1 des. 10 JY/KRL M STR Utarbeide konkrete handlingsplaner for å bli miljøsertifisert H 2 Avvent M STR Gjennomføre tiltak for å bli miljøsertifisert H 2 Avvent M STR Delta i vurdering og planlegging for rensing av bunnforhold i regi av Hordaland Ferdig Har stilt lokaler til rådighet for arbeidet Fylkeskommune og Bergen kommune M STR Videreføre utredning om landstrøm M 2 Avvent M STR Aktivt tilrettelegge for sjøtransport M 2 Løpende GOM M STY Delta på Interreg prosjektet Clean North Sea Shipping M 2 des. 13 GOM reisekostnader tas fra ordinært budsjett M ADM Etablere ladestasjoner for el-biler M 1 jun. 10 CLF/FS tilskudd - samarb med BKK M ADM Tilrettelegge for kobling av strøm for småbåter på Bryggen og Blomstertorget M 1 jun. 11 JY Dette ligger inne i vedlikeholdsplanen med gjennomføring i

16 2 Aktivt påvirke og tilpasse nye rammebetingelser 2.1 Ny havne- og farvannslov M STR Avklare ansvar og oppgavedeling med Kystverket Ferdig Avklart gjennom loven M STR Avklare fordeling av anløpsavgiften med Kystverket Ferdig Kommer i egen forskrift M STR Avklare myndighet, ansvar og oppgavefordeling med medlemskommunene. (For eksempel H 1 des.10 EKR ansvar for vedlikehold, merking, skilting etc. av farvannet, vedlikehold av offentlige kaier etc) M STR Gjennomføre lønnsomhetsanalyser H 1 sep.10 GOM/EY M STR Utarbeide prisstrategi og prisliste H 1 sep.10 GOM/EY støtte fra EY - se pkt 3.1 M STR Tilpasse vedtektene til ny havne- og farvannslov H 1 okt.10 GOM M STR Vurdere alternative selskapsformer H 1 des.10 CB M STR Vurdere utvidelse av havnesamarbeidet med flere kommuner L 3 Avvent GOM M ADM Oppdatere forskriftene etter havne- og farvannsloven H 1 des.10 EKR M ADM Fornye fullmaktene med eierkommunene som har gitt tidsbegrenset fullmakt H 1 des.10 EKR 2.2 NTP og ny seilingsled Intermodal knutepunktshavn M STR Aktiv dialog med stortingspolitikere fra Hordaland H 1 Løpende GB/GOM M STR Aktiv dialog med staten for mulig finansiering av havneutbygging H 1 Løpende GB/GOM Fri seilingsled til Bergen M STR Avholde dialogmøter med Meland kommune GB Ferdig M STR Aktiv dialog med Kystverket for å få på plass en finansieringsplan H Avvent GB/GOM M STR Aktiv dialog med stortingspolitikere fra Hordaland H 1 Avvent GB/GOM 2.3 Kommunedelplan Bergen indre havn M STR Aktivt arbeide for BOH sine forslag til endringer i kommunedelplanen Ferdig M STR I samarbeid med Bergen kommune, finne løsninger som er innenfor ISPS-koden H 1 jun. 10 RE ISPS Bontelabo M STR Vurdere om Fjord Line kan flytte til Jekteviken/Dokken med eksisterende kaier H 1 okt. 10 GOM 2.4 Fylkesdelplan for ny godshavn M STR Delta i prosjektgruppen for utredning av lokalisering av godshavnen H 1 des.10 GOM 16

17 3 Forbedre virksomhetsstyring, interne prosesser og systemer 3.1 Virksomhetsstyring M STR Implementere strategiplanen H 1 Løpende GOM støtte fra EY M STR Utarbeide et helhetlig styringssystem H 1 des.11 GOM støtte fra EY - se pkt 3.1 M STR Utvikle styrende dokumenter til hensiktsmessige verktøy H 1 des.11 GOM M STR Utvikle gode beslutningsprosesser H 1 aug.10 GOM M STR Konkretise hvilke oppgaver som skal utføres av BOH H 1 aug.10 GOM M STR Utarbeide ny organisasjonsmodell som hensyntar endringer i oppgavene H 1 aug.10 GOM M STR Utarbeide en simuleringsmodell for den økonomiske utviklingen i strategiperioden. Utarbeide M 3 Avvent GOM økonomiske analyser for alternative scenarier M STR Beregne de økonomiske drifts- og investeringsrammene for havnen i strategiperioden H 2 Avvent GOM M STR Konkretise strategiplan i handlingsplaner, som innarbeides i budsjettet H 1 jun.10 GOM M STR Utarbeide realistiske budsjett og regnskapsrapportering, etter regnskapsloven H 1 des.10 BK/EY støtte fra EY - se pkt 3.1 M STR Fordele budsjettansvar ut på avdelinger, og utarbeide rutiner for månedlig oppfølging H 1 sep.10 BK/EY støtte fra EY - se pkt 3.1 M STY Beskrive økonomistyringsmodell for styret H 1 sep.10 BK/EY støtte fra EY - se pkt Effektive og gode interne prosesser Personalforvaltning og ledelse M STR Fokusere på ledelse og lederutvikling H 1 Løpende GOM M STR Kontinuerlig bygge relasjonene internt i organisasjonen H 1 Løpende GOM M STR Utvikle gode samarbeidsrelasjoner til tillitsvalgte H 1 Løpende GOM M STR Utvikle god personalforvaltning H 1 Løpende GOM M STR Utvikle gode rekrutteringsprosesser H 1 Løpende GOM M STR Kontinuerlig utvikle god personalpolitikk og lønnspolitikk H 1 Løpende GOM M STR Kontinuerlig utvikle det psykososiale arbeidsmiljøet H 1 Løpende GOM Helse, miljø og sikkerhet M STR Kartlegge hva som er beste praksis for HMS H 2 des.10 GOM Usikker ressurssituasjon M STR Utarbeide mål, plan, oppfølging og rapportering av HMS H 1 des.10 GOM Usikker ressurssituasjon M STR Revidere og implementere HMS-håndbok H 1 des.10 GOM Usikker ressurssituasjon M STR Etablere HMS-kompetanse på hver avdeling H 1 des.10 GOM Usikker ressurssituasjon M STR Utarbeide overordnet risikoanalyse for BOH H 1 des.10 GOM Usikker ressurssituasjon M STR Inndele virksomheten i verneområder H 1 des.10 GOM Usikker ressurssituasjon M STR Avklare og utvikle brannvernarbeidet sammen med BOH sine leietakere H 1 des.10 GOM Usikker ressurssituasjon Intern informasjon og kommunikasjon M STR Gjennomføre kontinuerlige og gode interne informasjons- og kommunikasjonsprosesser og - tiltak H 1 Løpende GOM 3.3 Effektive og gode systemer M STR Vurdere nytt havnedatasystem, med felles løsning som de øvrige store havnene i Norge H 2 Avvent GOM M STR Gjennomføre en helhetlig vurdering av IKT-området for mulige forbedringer H 1 jun.11 GOM 17

18 Forklaringer: Risiko: GOM Geir Olav Mandt H Høy I henhold til plan HH Helen Hovland M Medium Usikker på fremdrift LML Leder Marked- og logistikk L Lav Utfordringer i fremdriftsplan (bla. som følge av usikkerhet rundt ressurser for å utføre oppgaven) HS Havnestyret Avvent JY Johannes Yndestad KE Kari Engebretsen Risiko er vurdert ut i fra risiko for manglende måloppnåelse innenfor: EKR Eli K. Reigstad Strategiske mål CLF Cathrine Larsson- Fedde Drifts mål FS Frode Sagmo Rapporteringsmål EY(AM Ernst & Young, Anita Meidell Etterlevelse av lover og regler EY(HS)Ernst & Young, Heidi Skuterud CB Christina Brunner Prioritet: RE Roald Eliassen 1 Høy prioritet BK Bente Klaveness 2 Medium prioritet KBO Kai B. Olsen 3 Lav prioritet STR Strategiplan STY Styrevedtak ADM Administrasjonens forslag FKD Fiskeri- og kystdepartementet 18

Bergen og Omland havnevesen. Driftsrapport

Bergen og Omland havnevesen. Driftsrapport Bergen og Omland havnevesen Driftsrapport Per 3. kvartal 2010 Innhold 1. OVERORDNET STATUS... 3 1.1 Driftsrapport... 3 1.2 Havnedirektørens kommentarer til driftsrapporten...3 1.3 Handlingsplan... 5 1.4

Detaljer

Hva har skjedd i BOH i siste året

Hva har skjedd i BOH i siste året Hva har skjedd i BOH i siste året Gunnar Bakke Styreleder Bergen og Omland Havnevesen 17 mars 2010 Bergen fremtidsrettet internasjonal miljøhavn Tjenestetilbud Hovedstrategier Utvikle viktige områder for

Detaljer

Bergen og Omland havnevesen Driftsrapport. pr. 30.september 2013

Bergen og Omland havnevesen Driftsrapport. pr. 30.september 2013 Bergen og Omland havnevesen Driftsrapport pr. 30.september 2013 3.kvartal 2013 1. Økonomi - driftsregnskap akkumulert per 3. kvartal 2013 Q3 acc 2012 Q3 acc Bud 13Q3 acc Avvik bud Havneavgifter 9850 9368

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

Bergen og Omland havnevesen

Bergen og Omland havnevesen Bergen og Omland havnevesen Driftsrapport pr. 30. september 2011 3. kvartal 2011 Innhold 1. OVERORDNET STATUS... 3 1.1 Driftsrapport... 3 1.2 Havnedirektørens kommentarer til driftsrapporten... 3 1.3 Handlings...

Detaljer

Bergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 3. kvartal 2016

Bergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 3. kvartal 2016 Bergen og Omland Havnevesen Driftsrapport 3. kvartal 2016 BOH Hovedtall Resultat per kvartal Resultat per kvartal Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Q3 2016 Q3 2015 Endring Q3 2016 Q3 2016 Avvik Anløpsavgift

Detaljer

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen. Bergen og Omland havnestyre. Den 28. mai 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i.

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen. Bergen og Omland havnestyre. Den 28. mai 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen Protokoll Bergen og Omland havnestyre Den 28. mai 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i. Til stede: Gunnar Bakke Trude H. Drevland Terje Ohnstad Kristin

Detaljer

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll Bergen og Omland Havnevesen. Styret Den 16. juni 2011 holdt Bergen og Omland havnestyre i "Tårnet" Hurtigruteterminalen Til stede m/stemmerett: Trude Drevland Terje

Detaljer

Organisering av Bergen og Omland havnevesen

Organisering av Bergen og Omland havnevesen Organisering av Bergen og Omland havnevesen Innhold Side EKSISTERENDE ORGANISASJONSMODELL... 2 BEHOV FOR ENDRING AV ORGANISASJONSMODELL... 2 PROSESS FOR ENDRING AV ORGANISASJONSMODELL... 3 PRINSIPPER FOR

Detaljer

Handlingsplan og budsjett for Bergen og Omland havnevesen 2011

Handlingsplan og budsjett for Bergen og Omland havnevesen 2011 Handlingsplan og budsjett for Bergen og Omland havnevesen 2011 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. BUDSJETTPROSESS 3 3. HANDLINGSPLAN 4 4. DRIFTSBUDSJETT 6 4.1 Driftsinntekter 7 4.2 Driftskostnader 8 4.3 Finansposter

Detaljer

Bergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 4. kvartal 2014

Bergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 4. kvartal 2014 Bergen og Omland Havnevesen Driftsrapport 4. kvartal 2014 BOH totalt BOH Hovedtall Driftsinntekter Driftskostnader 45 000 000 40 000 000 40 000 000 35 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 27/15 15/126 PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27. AUGUST 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 27/15 15/126 PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27. AUGUST 2015 Tromsø Havn MØTEINNKALLING Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE Møtested: Havnestyresalen Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00-16:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 66 18 50 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Den 03. desember 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Hurtigruteterminalen.

Den 03. desember 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Hurtigruteterminalen. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen Bergen og Omland havnestyre Protokoll Den 03. desember 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Hurtigruteterminalen. Til stede med stemmerett: Gunnar Bakke

Detaljer

Bergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 4. kvartal 2016

Bergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 4. kvartal 2016 Bergen og Omland Havnevesen Driftsrapport 4. kvartal 2016 4. Kvartal og regnskapsåret 2016 kort oppsummert Resultat i 4. kvartal er preget av tilskudd på MNOK 10 til «Miljøpudden» Regnskapsåret 2016 endte

Detaljer

Den 05. november 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i. Bergen kommune Bergen kommune. Transportbrukere/vareeiere

Den 05. november 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i. Bergen kommune Bergen kommune. Transportbrukere/vareeiere BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen Bergen og Omland havnestyre Protokoll Den 05. november 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i. Til stede med stemmerett: Gunnar Bakke Hilde Onarheim for

Detaljer

Vedlagt oversendes en revidert sak om organisering av Bergen og Omland havnevesen.

Vedlagt oversendes en revidert sak om organisering av Bergen og Omland havnevesen. BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 29. oktober 2010 BGHAS /10 Bergen og Omland havnestyre Organisering av Bergen og Omland havnevesen CHRB HAV-0320-201013528-5 Hva saken gjelder: I revidert sak om organisering

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): HAVNESTYRET Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja

Detaljer

Protokoll. Administrasjonen informerte styret om følgende områder og ga tilbakemelding på stilte spørsmål.

Protokoll. Administrasjonen informerte styret om følgende områder og ga tilbakemelding på stilte spørsmål. DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr. 022.52/15 -/vs Protokoll Tid: Mandag 19. oktober 2015 kl 0800 Sted: Maritim Storstue Skur 1 Til stede: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Masud Gharahkhani Hege Gunnerud Berit

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR 24-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28. FEBRUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Bergen og Omland Havnevesen. Budsjett 2015

Bergen og Omland Havnevesen. Budsjett 2015 Bergen og Omland Havnevesen Budsjett 2015 Innledning Resultatet for 2014 forventes å ende på i overkant av 10 millioner, mens budsjettet for 2014 var +1,7 millioner. Det foreslåtte budsjettet for 2015

Detaljer

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen Strategiplan 2009 2024 Bergen og Omland havnevesen Forord Ledelsen, havnestyret og havnerådet har tatt initiativet til denne strategiplanen, med tanke på å ta ny sats og bli en moderne virksomhet som møter

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Den 17. juni 2010 holdt Havnerådet for Bergen og Omland havn møte i Hurtigruteterminalen

Den 17. juni 2010 holdt Havnerådet for Bergen og Omland havn møte i Hurtigruteterminalen BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll Havnerådet for Bergen og Omland havn Den 17. juni 2010 holdt Havnerådet for Bergen og Omland havn møte i Hurtigruteterminalen Til stede: Anton Fromreide Harald Sognnes

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Bergen og Omland havnevesen Protokoll

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Bergen og Omland havnevesen Protokoll BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN og Omland havnevesen Protokoll og Omland Havnevesen. Rådet Den 24. juni 2016 holdt og Omland Havnevesen. Rådet møte i Glassburet. Til stede: Terje Mathiassen Per Lerøy Sonja

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Planområde Plankart Kommunedelplan Bergen indre havn Arealplan (etter Plan- og bygningsloven) for sjøfronten på strekningen Ytre Sandviken Laksevåg

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2013 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

" Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2013.

 Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2013. Havnestyresak nr.: 05/2014 Vardø havnestyre : 27.05.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre : VARDØ HAVN KF. - ÅRSMELDING 2013 INNSTILLING: " Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding

Detaljer

" Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014

 Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014 Havnestyresak nr.: 08/2015 Vardø havnestyre : 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre : VARDØ HAVN KF. - ÅRSMELDING 2014 INNSTILLING: " Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.

Detaljer

Bergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 1. kvartal 2017

Bergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 1. kvartal 2017 Bergen og Omland Havnevesen Driftsrapport 1. kvartal 217 BOH Hovedtall Resultat 1. kvartal og akkumulert Resultat per kvartal Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Q1 217 Q1 216 Endring Q1 217 Q1 217 Avvik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 35/17 17/210 ØKONOMIRAPPORT PR 30. JUNI 2017 TROMSØ HAVN KF

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 35/17 17/210 ØKONOMIRAPPORT PR 30. JUNI 2017 TROMSØ HAVN KF Tromsø Havn MØTEINNKALLING Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE Møtested: Havnestyresalen Møtedato: 31.08.2017 Tid: 12:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 66 18 50 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 2. september 2013

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 2. september 2013 BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 2. september 2013 BGHAS /13 Bergen og Omland havnestyre Ny selskapsform for BOH - status og planer for videre arbeid. KBOL HAV-0316-201326243-3 Hva saken gjelder: Bergen

Detaljer

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden. oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen www.moss-havn.no www.moss-havn.no

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport oktober 2016 Saksnummer 37/2016 Avsender Senterleder Møtedato 01.12.2016 Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for NSE per oktober 2016 viser status for bemanning,

Detaljer

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Strategiplan 2013-2025 KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Vedtatt av Havnestyret pr. 15.10.2013 VÅR VISJON: Kristiansand Havn KF - et miljøvennlig transportknutepunkt

Detaljer

Styresak Økonomisk status pr

Styresak Økonomisk status pr Styresak 59 Økonomisk status pr 31.10.13 Saksbehandler: Bård Mortensen og Mariann M. Hunstad Vår dato: 01.10.13 Møtedato: 05.12.13 1. Bakgrunn/fakta Avstemming er utført til og med august. Avsetning er

Detaljer

26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016

26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Sak: Til: Fra Møtedato 26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Bakgrunn Virksomhetsrapporten for NSE per august 2016 viser status for bemanning, sykefravær

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte 12.12.12. Sak 02/13 Valg til havnestyret. Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012

Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte 12.12.12. Sak 02/13 Valg til havnestyret. Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/13 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 15. april 2013

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 2. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 2. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

Bergen og Omland havnevesen Seminar for Havnestyret og Havnerådet 21.- 23.04.2008

Bergen og Omland havnevesen Seminar for Havnestyret og Havnerådet 21.- 23.04.2008 Bergen og Omland havnevesen Seminar for Havnestyret og Havnerådet 21.- 23.04.2008 Havnedirektør Gunvald Isaksen Austrheim Askøy Bergen Fedje Fjell Lindås Meland Os Radøy Sund Øygarden NØKKELOPPLYSNINGER

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Budsjett for Bergen og Omland havnevesen 2013 med langtidsbudsjett for 2014-2017

Budsjett for Bergen og Omland havnevesen 2013 med langtidsbudsjett for 2014-2017 Budsjett for Bergen og Omland havnevesen 2013 med langtidsbudsjett for 2014-2017 2 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. BUDSJETTPROSESS 3 3. HANDLINGSPLAN 5 4. DRIFTSBUDSJETT 7 4.1 Driftsinntekter 8 4.2 Driftskostnader

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Moss havnestyre 20.11.2013 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. JANUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport

Detaljer

Virksomhetsrapport februar 2017

Virksomhetsrapport februar 2017 SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport februar 2017 Saksnummer 9/2017 Avsender Senterleder Møtedato 23.03.2017 Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for NSE per februar 2017 viser status for bemanning,

Detaljer

Onsdag 16. desember kl 08:00

Onsdag 16. desember kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/15 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 16. desember kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 216 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

Rapportering oktober

Rapportering oktober Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Virksomhetsrapport SAK TIL STYRINGSGRUPPEN

Virksomhetsrapport SAK TIL STYRINGSGRUPPEN SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport Saksnummer 19/ Avsender Senterleder Møtedato 15.06. Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for senteret per april legges fram for styringsgruppen til orientering.

Detaljer

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn DEL DOKUMENT III Prisliste PRISER OG VILKÅR FOR 2014 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 15 Prisliste for ÅRH 2014 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens

Detaljer

Mandag 14. november kl 08.00. Strategiplan Drammen kommunes strategiplanprosess

Mandag 14. november kl 08.00. Strategiplan Drammen kommunes strategiplanprosess DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 14. november

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Eiermøte 10.09.2013. Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser

Eiermøte 10.09.2013. Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser 1 Eiermøte 10.09.2013 Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser 2 Eiermøte 10.09.2013 Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser 3 Hovedmål Indikator

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2016 Accountor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Accountor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/15 15/88 MØTEPROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/15 15/88 MØTEPROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.04.2015 Tromsø Havn MØTEINNKALLING Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE Møtested: havnestyresalen Møtedato: 28.05.2015 Tid: 14:00-16:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 66 18 50 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012 Saksbehandlere: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 26. september 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT

Detaljer

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.:

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05. Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Saksb.: IEE VARDØ HAVN KF. - REGNSKAP INNSTILLING: " Det fremlagte regnskap for regnskapsåret fastsettes som Vardø havn

Detaljer

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017 Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial 217 Drammen, 23. mai 217 1. Økonomi Per 1. tertial 217 Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et underskudd på kr 2,6 mill. Dette er kr 1,1 mill. svakere enn budsjett

Detaljer

Sak 01/11 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/11 Valg til havnestyret. Sak 03/11 Årsrapport Regnskap for DIH 2010

Sak 01/11 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/11 Valg til havnestyret. Sak 03/11 Årsrapport Regnskap for DIH 2010 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/11 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 11. april 2011

Detaljer

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2010

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2010 BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2010 UTGIFTER Budsjett Budsjett KONTO.NR. TEKST 2010 2009 42.00 FELLESUTGIFTER 42000100 Lønn faste stillinger 1 544 000 1 750 000 42000101 Faste tillegg lør-søn. 252 000 200

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/ SAK NR 14- Virksomhetsrapportering per 28. februar Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Møtedatoer DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50. Mandag 23. mai kl 08.00. Sak 12/11 Protokoll fra styremøtet 14.03.2011

Møtedatoer DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50. Mandag 23. mai kl 08.00. Sak 12/11 Protokoll fra styremøtet 14.03.2011 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 23. mai kl 08.00

Detaljer

NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012

NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012 NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012 Innhold Hovedpunkter NSB-konsernet Resultat forretningsområdene Finansiell utvikling NSB-konsernet Fremtidsutsikter NSB-konsernet (omarbeidede tall fra 2011) NSBkonsernet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2014 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

Den 19. april 2013 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Hurtigruteterminalen, Nøstegaten 30. Bergen kommune Bergen kommune Bergen kommune

Den 19. april 2013 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Hurtigruteterminalen, Nøstegaten 30. Bergen kommune Bergen kommune Bergen kommune BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll Bergen og Omland havnestyre Den 19. april 2013 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Hurtigruteterminalen, Nøstegaten 30. Til stede m/stemmerett: Øistein Christoffersen,

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn

Prisliste for bruk av Moss Havn Prisliste for bruk av Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2012 Vedtatt av Moss havnestyre 26.10.2011 Prisliste for bruk av Moss havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT...... 3

Detaljer

Virksomhetsrapport SAK TIL STYRINGSGRUPPEN

Virksomhetsrapport SAK TIL STYRINGSGRUPPEN SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport Saksnummer 28/ Avsender Senterleder Møtedato 07.09. Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for senteret per juli legges fram for styringsgruppen til orientering.

Detaljer

Økonomistyring i Nordland fylkeskommune. Fylkestinget, 10. oktober 2011

Økonomistyring i Nordland fylkeskommune. Fylkestinget, 10. oktober 2011 Økonomistyring i Nordland fylkeskommune Fylkestinget, 10. oktober 2011 1 Organisasjonskart økonomiavdelingen Fylkesrådsleder Odd Eriksen Økonomiavdelingen Fylkesøkonomisjef Heidi Theodorsen Budsjett Budsjettleder

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Rjukanbadet KF Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Protokoll BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Bergen og Omland havnestyre

Protokoll BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Bergen og Omland havnestyre BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll Bergen og Omland havnestyre Den 20. juni 2014 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Clarion Hotel Bergen Airport. Til stede m/stemmerett: Øistein Christoffersen,

Detaljer

Havnekonferanse 17. mars Kst. havnedirektør Eli Glambek. Utviklingsarbeid i Bergen og Omland havnevesen

Havnekonferanse 17. mars Kst. havnedirektør Eli Glambek. Utviklingsarbeid i Bergen og Omland havnevesen Havnekonferanse 17. mars 2010 Kst. havnedirektør Eli Glambek Utviklingsarbeid i Bergen og Omland havnevesen Oppfølging av PWC-rapporten Arbeidet med å implementere strategiplanen Generelle betraktninger

Detaljer

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune 2017 Gjeldende fra 01.01. 2017 Anbefalt av Vestvågøy havnestyre 22.11.2017 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre 12.12.2016 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre

Detaljer