Kvartalspresentasjon Pr 30. juni 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalspresentasjon Pr 30. juni 2000"

Transkript

1 Kvartalspresentasjon Pr 30. juni 2000

2 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Sveinung Hestnes, Viseadministrerende direktør, tel Seri B. Bækkelund tel Sentralbord tel Internett adresser: SR-Banks hjemmeside og nettbank: Hugin-Online:

3 Innhold SpareBank 1 SR-Bank - Utlån pr næring 33 - Sparebanken Rogaland 4 - Kundeinnskudd og vekst PM/BM Organisasjon Konsern 5 - Total sparekapital 36 - Visjon og forretningside 6 - Balanseutvikling 37 Hovedtrekk, resultat og balanse - Utlåns- og innskuddsvekst 38 - Hovedtrekk 7 Porteføljekvalitet - Hoved- og nøkkeltall Mislighold og tapsavsatte 39 engasjementer - Resultat, balanse og kapitaldekning Netto tap i % av brutto utlån 40 Nyheter og aktiviteter Markeder og produkter Tema: NettBank Person- og bedriftskundemarkedet Sparebankgruppen og det nordiske Produkter 43 sparebanksamarbeidet - Forsikringssalg Resultat- og balanseutvikling Grunnfondsbevis - Underliggende bankdrift Utbyttepolitikk 46 - Netto renteinntekter 26 - Kursutvikling 47 - Andre driftsinntekter 27 - Nøkkeltall grunnfondsbevis 48 - Sum driftskostnader 28 - Eierstruktur og omsetning Tap & nedskrivninger 29 - Driftsresultat 30 - Brutto utlån og vekst PM/BM 31-32

4 Sparebanken Rogaland Etablert i 1839 Hovedkontor i Stavanger 54 kontorer på Sørvestlandet Over kunder Styreformann: Geir Worum Administrerende direktør: Terje Vareberg Formann Representantskapet: Ivar Kolnes Formann Kontrollkomiteen: Harald Ribland Revisor: Arthur Andersen & Co.

5 SpareBank 1 SR-Bank EM 1 Rogaland AS 100 % Boligmegling Næringsmegling Prosjektmegling Markedsleder i Rogaland Westbroker Finans AS 100 % Leasing Spesialfinansiering Sparebankgruppen AS 15 % ODIN Forvaltning AS SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Skadeforsikring AS SpareBank 1 Fondsforsikring AS SpareBank 1 Kredittkort AS Sparebankkort AS First Securities AS

6 Visjon: "SpareBank 1 SR-Bank skal for kunden fremstå som den anbefalte og ledende bank i sitt marked." Forretningsidé: Kunder - SpareBank 1 SR-Bank skal være den anbefalte og den foretrukne samarbeidspartner for privatpersoner, bedrifter, primærnæringer, organisasjoner og det offentlige. Produkter - SpareBank 1 SR-Bank skal tilby konkurransedyktige finansielle produkter og tjenester som dekker kundenes behov. Distribusjon - SpareBank 1 SR-Bank skal tilby produktene gjennom moderne, tilgjengelige og nære distribusjonskanaler, som sikrer kunden god kvalitet og service. Ansatte - SpareBank 1 SR-Bank skal gjennom kundeorienterte og kompetente medarbeidere sikre bankens posisjon og stilling som den anbefalte og ledende bank. Samfunn - SpareBank 1 SR-Bank skal delta aktivt i arbeidet for å styrke vekst og utvikling i sitt område. Banken - SpareBank 1 SR-Bank skal være en lokalt forankret, lønnsom, selvstendig bank og skal gjennom SpareBank 1-alliansen være et regionalt alternativ til de konkurrerende finanskonsern.

7 Hovedtrekk SpareBank 1 SR-Bank - Distriktets nettbank Resultat på 373 mill kr før skatt 19 % vekst i utlån 13 % vekst i innskudd nye kunder siste år kunder bruker NettBanken Kostnadsprosent på 1,65 (ekskl omstillingskostnader) Omstillingskostnader : 20 mill til interne omstillingstiltak 30 mill til felles IT-platform Gevinst på salg av aksjene i Fellesdata på 177 mill kr

8 Hovedtall Konsern Mill kr Resultat: Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Omstillingskostnader 50 Andre driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap og nedskrivninger Resultat av ordinær drift Balanse: Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd fra kunder

9 Nøkkeltall Konsern Rentenetto 2,33 % 2,59 % Resultat før tap, nedskr og omstillingskostn 1,51 % 1,96 % Resultat av ordinær drift 1,96 % 1,96 % Inntekter pr kostn kr (ekskl kursgev og omst 1,87 1,98 kostn) Kostnadsprosent (ekskl kursgev og omst kostn) 53,6 % 50,6 % Egenkapitalavkastning 23,4 % 24,9 % Utlånsvekst, brutto (12 mnd) 18,8 % 13,6 % Innskuddsvekst (12 mnd) 12,8 % 5,4 % Kapitaldekning 10,94 % 10,11 % Kjernekapitaldekning 7,79 % 8,07 % Antall årsverk Antall kontorer 54 57

10 1. halvår 00 sammenlignet med 1. halvår 99 NOK mill Netto renteinntekter +17 Utbytte/eierinteresser -5 Netto provisjonsinntekter +7 Kursgevinst omløpsmidler -26 Andre inntekter -3 Sum andre inntekter -27 Sum driftsinntekter -10 Omstillingskostnader +50 Andre driftskostnader +26 Resultat før tap og nedskrivninger -86 Tap(/gevinst) finansielle anleggsmidler -128 Netto tap -9 Resultat av ordinær drift +51

11 Resultat Konsern mill % mill % Netto renteinntekter 442 2, ,59 Utbytte/eierinteresser 20 0, ,15 Netto provisjonsinntekter 85 0, ,48 Kursgevinster omløpsmidler 17 0, ,26 Andre inntekter 36 0, ,24 Sum andre inntekter 158 0, ,12 Sum inntekter 600 3, ,71 Personalkostnader 162 0, ,91 IT-kostnader 48 0, ,21 Andre driftskostnader 80 0, ,50 Avskrivninger/nedskrivninger 23 0, ,12 Omstilling 50 0,26 Sum driftskostnader 363 1, ,75 Resultat før tap og nedskrivninger 237 1, ,96 Tap/gevinst finansielle anleggsmidler , ,32 Netto tap 45 0, ,33 RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT 373 1, ,96 Skattekostnad 98 0, ,41 OVERSKUDD 275 1, ,55

12 Balanse Konsern mill % mill % Kontanter og fordringer på sentralbanker 193 0, ,4 Fordringer på kredittinstitusjoner 386 1, ,9 Brutto utlån , ,6 - Spesifiserte tapsavsetninger , ,8 - Uspesifiserte tapsavsetninger , ,7 = Netto utlån , ,2 Verdipapirer , ,4 Øvrige aktiva 644 1, ,1 SUM EIENDELER Gjeld til kredittinstitusjoner , ,6 Innskudd fra kunder , ,4 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir , ,9 Annen gjeld , ,4 Ansvarlig lånekapital , ,3 Egenkapital , ,6 Overskudd 275 0, ,7 SUM GJELD OG EGENKAPITAL

13 Kapitaldekning Konsern mill % mill % Sparebankens fond 836 3, ,10 Grunnfondskapital 744 2, ,16 Utjevningsfond 620 2, ,82 Goodwill og andre immat. eiendeler -42-0,15 Kjernekapital , ,07 Tilleggskapital , ,15 - Tidsbegrenset 852 3, ,31 - Evigvarende 250 0, ,85 Fradrag i ansvarlig kapital , ,12 Netto ansvarlig kapital , ,11 Totalt beregningsgrunnlag

14 Nyheter og aktiviteter Konsesjon. Finansdepartementet ga 13. juni SpareBank 1 Gruppen AS tillatelse til erverv av 100 % av aksjene i VÅR Gruppen ASA og integrering av VÅR Gruppen ASA i SpareBank 1 Gruppen. Ny viseadm direktør i SpareBank 1 SR-Bank. Finansdirektør Sveinung Hestnes (48) er ansatt som ny viseadm dir. Han overtar etter viseadm dir Gunnar Dolven som blir ny adm dir i VÅR Bank AS (SpareBank 1 Oslo). Økt satsing på spare- og plasseringsområdet. SpareBank 1 SR-Bank ansetter plasseringsspesialister som skal jobbe i hele bankens nedslagsfelt. Ny avtale mellom SpareBank 1 bankene og Fellesdata. Femårig samarbeidsavtale ble inngått 6. juli om levering av regnskaps- og betalingsformidlingstjenester, samt å samle eierbankene i SpareBank 1 Gruppen på felles teknologisk plattform i SpareBank 1 SR-Banks 25 % andel i Garde ASA er solgt til Pareto. Avtale med First Securities om etablering av egen avdeling i Stavanger. First Securities ønsker å etablere et sterkt verdipapirmiljø i Rogaland i nært samarbeid med SpareBank 1 SR-Bank,

15 Nyheter og aktiviteter Aktiv forvaltning i SpareBank 1 SR-Bank har siden oppstart i november 99 hatt sterk vekst i antall kunder og forvaltning. Kapital til forvaltning er nå ca 750 mill kr fordelt på kunde, bankens pensjonskasse og banken. Kundeservice - ny avdeling etablert. Avdelingen skal bl a behandle henvendelser fra den nye NettBanken og bankens hjemmeside. Samarbeidsavtale mellom Rogaland Teater og SpareBank 1 SR-Bank. Fra 1. juli ble SpareBank 1 SR-Bank ny hovedsamarbeidspartner i tillegg til Elf Petroleum Norge AS. Avtalen vil strekke seg over 2 ½ år med mulighet for forlengelse. Samarbeidsavtale mellom Stiftelsen Utstein Kloster og SpareBank 1 SR-Bank er inngått for årene SpareBank 1 SR-Bank forplikter seg bl a til å støtte fornyelsen av informasjonsmateriell og utvikling av historieverk.

16 Tema: NettBank Bankene i SpareBank 1 Gruppen utgjør landets største NettBank med totalt ca kunder. Antall NettBankkunder i SpareBank 1 SR-Bank passerte ved utgangen av juni Vi vokser med ca 400 NettBankkunder pr uke. De fleste nye NettBankkundene tar NettBanken i bruk. I gjennomsnitt foretar brukerne 7 girobetalinger pr mnd over NettBanken. 1/3 av NettBankkundene er kvinner. NettBanken er en del av vår multi-kanal strategi. Til høsten lanseres en ny versjon av NettBanken med bl a mulighet for å handle aksjer og fond.

17 De største NettBankene Antall kunder SpareBank 1 Kilde: Aftenposten, Kreditkassen Postbanken Gjensidige NOR DnB

18 Antall NettBankkunder SpareBank 1 SR-Bank Des 98 Des 99 Jan 00 Feb 00 Mar 00 Apr 00 Mai 00 Jun 00 Nettbankkunder Nettbankkunder

19 Antall NettBanktransaksjoner SpareBank 1 SR-Bank Des 98 Des 99 Jan 00 Feb 00 Mar 00 Apr 00 Mai 00 Jun 00 Overføringer Girobetalinger Saldoforespørsler

20 Aldersfordeling NettBankkunder SpareBank 1 SR-Bank Kvinner Menn

21 Fordeling girotranser SpareBank 1 SR-Bank % Man giro Brevgiro Autogiro Telegiro Nettgiro Sparnett Jun 99 Sep 99 Des 99 Mar 00 Jun 00 5,9 5,3 4,5 4,4 4,5 25,8 25,6 25,3 24,1 21,2 14,1 13,1 13,6 12,1 10,7 25,7 24,5 23,0 23,7 23,1 4,6 7,5 10,4 14,5 17,5 24,0 24,0 23,3 21,2 23,0

22 Den "nye" SpareBank 1-alliansen

23 Det "nye" nordiske Sparebanksamarbeidet SpareBank 1 FöreningsSparbanken Lokalkontorer: ca (Sverige) SpareBank 1 FöreningsSparbanken Antall kunder: (Sverige) Lokalkontorer Antall Personkunder ansatte: (Sverige) Forvaltningskapital NOK 176 mrd SEK 834 mrd : Bedriftskunder Forvaltn. kap. MRDNOK 130 MRDSEK Vår Bank - Spintab, Robur SpareBank - First Securities 1 Livsforsikring (51%) - FöreningsSparbanken Spintab Finans SpareBank 1 Skadeforsikring Robur Odin - SpareBank Forvaltning 1 (51%) - FöreningsSparbanken Kort FöreningsSparbanken Finans SpareBank Livsforsikring 1 Fondsforsikring ue - Swedbank FöreningsSparbanken Markets Kort Swedbank Markets - SpareBank 1 - Swedbank (Luxembourg) S.A. Swedbank (Luxembourg) S.A. Skadeforsikring - Spar SparLiv/SparFond - Odin Forvaltning - FöreningsSparbanken Fastig.b. Fastig.b. - SpareBank 1 - AS Hansapank (52,6 %) Fondsforsikring - FIH (59,7 %) I samarbeid med: 85 Frittstående sparebanker - Sparebankkort (54%) I samarbeid med: 4 deleide sparebanker - SpareBank 1-80 frittstående 450 lokalkontorer sparebanker Kredittkort - 5 deleide Samlet sparebanker forvaltningskapital MRDSEK 80 - EiendomsMegler lokalkontorer - FSPA-filial, Oslo - Samlet forvaltningskap SEK 80 mrd

24 Underliggende bankdrift - Konsern Mill kr Netto renteinntekter Kursgevinster valuta Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før tap og nedskr - BANKDRIFT Kursgevinster verdipapirer Utbytte Inntekter tilknyttede selskap Salgsgevinster bygg Sparebankgruppen - kostnader Omstillingskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap(/gevinst) finansielle anleggsmidler Netto tap Resultat av ordinær drift

25 Resultat av underliggende bankdrift SR-Bank Konsern 200 Mill kr kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv-00 Resultat før tap & nedskrivn. eks kursgev.omløp, utbytte, salgsgev, nedskrivn., omstillingskostn, Sparebankgruppen-kostn.

26 Netto renteinntekter SR-Bank Konsern 3,40 Mill kr ,20 3,00 2,80 2,60 % 160 2, kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv-00 2,20 % 2,55 2,74 3,09 2,60 2,57 2,68 2,67 2,35 2,30

27 Andre driftsinntekter SR-Bank Konsern Mill kr ,25 1,00 0,75 0,50 % 0 0,25 0,00-50 (0,25) Netto prov innt Andre innt Utbytte + eierint Salgsgev Kursgev omløp Sum innt - % 2.kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv (2) (7) (60) ,72 (0,11) 0,96 1,28 0,98 1,05 1,19 0,90 0,76

28 Sum driftskostnader SR-Bank Konsern 208 2, ,00 Mill kr 100 1,50 % 50 1,00 0 Personalkostn Andre kostn Sparebankgruppen Omstilling Sum kostn - % 2.kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv ,74 1,81 1,86 1,73 1,76 1,85 1,96 1,67 2,12

29 Tap & nedskrivninger SR-Bank Konsern Mill kr kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv-00 Netto tap Nedskrivn. (2) (53) 7 0 (181) Minus betyr inngang på tap eller gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler.

30 Driftsresultat SR-Bank Konsern Mill kr kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv-00 Før tap & nedskr. Etter tap & nedskr. Etter tap & nedskr

31 Brutto utlån SR-Bank Konsern 40,0 20,0 Volum - mrd NOK 35,0 30,0 25,0 20,0 26,8 27,3 28,6 29,7 30,4 31,5 32,9 34,5 36,1 18,0 16,0 14,0 12,0 Vekst - % 10,0 2.kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv mndr vekst - % 18,3 15,2 18,2 17,6 13,6 15,2 14,9 16,0 18,8

32 Utlånsvekst % (årsvekst) - PM/BM SR-Bank Morbank % kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv m.vekst - PM 12-m.vekst - BM 17,8 16,6 15,9 16,6 16,3 18,4 20,5 22,3 23,2 20,7 14,9 25,6 22,8 12,2 13,3 8,1 8,0 13,0

33 Utlån pr næring SR-Bank Morbank Jordbruk/skogbruk Fiske/fiskeoppdrett Utvinning olje og gass Industri og bergverk Bygg og anl., kraftforsyn Varehandel, hot+rest Utenr sjøf, rørtrans Transport ellers Eiendom Tjenesteytende virks Andre (off, finans) Personkunder 4,1 3,5 2,4 2,3 1,2 1,2 5,0 4,4 2,4 2,4 4,1 3,7 2,4 2,7 2,7 1,7 1,1 1,2 0,9 0,6 10,3 10,8 63,6 65,5 Jun 99 Jun 00 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 %

34 Innskudd fra kunder SR-Bank Konsern 22,0 20,0 Volum - mrd 20,0 18,0 16,0 14,0 17,5 17,0 17,5 18,2 18,4 18,7 19,2 19,3 20,8 15,0 10,0 5,0 Vekst - % 12,0 0,0 10,0 2.kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv mndr vekst - % 18,0 13,1 15,0 13,5 5,4 9,8 9,9 6,5 12,8

35 Innskuddsvekst % (årsvekst) - PM/BM SR-Bank Morbank % 10 0 (10) 2.kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv m.vekst - PM 12-m.vekst - BM 8,2 8,6 10,7 10,8 12,1 9,2 11,7 11,7 12,3 31,3 17,1 19,7 12,2 (5,7) 11,0 5,5 0,5 15,5

36 Total sparekapital - kundeinnskudd og fonds SR-Bank Konsern 25 2,0 Mrd kr - kundeinnskudd ,5 1,0 0,5 0,0 Mrd kr - Odin/Avanse Kundeinnskudd Odin Avanse 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv-00 18,448 18,673 19,211 19,347 20,805 1,087 1,143 1,382 1,521 1,542 0,338 0,344 0,383 0,363 0,361

37 Balanseutvikling SR-Bank Konsern 40,0 66,0 64,0 Mrd kr 30,0 20,0 10,0 62,0 60,0 58,0 Innskuddsprosent 56,0 0,0 54,0 2.kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv-00 Forvaltning Brutto utlån Innskudd Innskudd/bto utlån % 29,4 30,1 31,2 32,8 33,9 34,6 36,4 38,1 39,5 26,8 27,3 28,6 29,7 30,4 31,5 32,9 34,5 36,1 17,5 17,0 17,5 18,2 18,4 18,7 19,2 19,3 20,8 65,4 62,2 61,1 61,0 60,7 59,3 58,4 56,1 57,6

38 Utlåns- og innskuddsvekst SR-Bank Konsern % kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv-00 Utlån Innskudd 18,3 15,2 18,2 17,6 13,6 15,2 14,9 16,0 18,8 18,0 13,1 15,0 13,5 5,4 9,8 9,9 6,5 12,8

39 Mislighold og tapsavsatte engasjementer SR-Bank Konsern ,00 4,00 Mill kr ,00 2,00 1,00 0,00 % Nto mislighold Spes avs misligh Nto tapsavs eng Spes avs tapsavs eng Sum i % av bto utlån 2.kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv ,2 2,1 2,4 2,3 2,4 2,0 2,0 1,9 2,0

40 Netto tap i % av brutto utlån SR-Bank Konsern 0,7 0,6 0,6 0,63 0,5 % 0,4 0,3 0,2 0,1 0,16 0,27 0,09 0,31 0,29 0,29 0,23 0-0,1-0,2 2.kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv-00 Inkl uspesifiserte tapsavsetninger. Brutto utlån ved slutten av perioden.

41 Personkundemarkedet Brutto utlån pr (morbank): mill kr Innskudd pr (morbank): mill kr Ca kunder (SR-kunder) Markedsandel: (1999) SR-Bank 42,0% DnB 12,0% Postbanken 8,0% Fokus Bank 6,0% Sandnes 3,0% Haugesund 3,0% Andre 26,0% Kilde: Norsk Gallup. Rogaland med tilstøtende kommuner i Hordaland og Vest-Agder.

42 Bedriftskundemarkedet Brutto utlån pr (morbank): mill kr Innskudd pr (morbank): mill kr Betjener små, mellomstore og store bedrifter, kommuner, organisasjoner og offentlige institusjoner Ca kunder (kunder med sum innskudd eller lån (kredittramme inkl garantier) over kr ) Høy markedsandel innenfor små og mellomstore bedrifter. SR-Bank er også i ferd med å bli en betydelig aktør overfor større bedrifter. SR-Banks kundeandel ligger på om lag 40 pst.

43 Finansiering Boliglån Boliglån med Fondssparing Forbrukslån Investeringslån Bankgarantier Byggelån Kassakreditt Valutalån Prosjekt- finansiering Leasing Remburs Kapital- forvaltning Brukskonti Særvilkårs- innskudd IPA Aktiv forvaltning Kapital- megling Obligasjons- fond Aksjefond Grunnfonds- bevis Penge- markedsfond Aksjer Obligasjoner Betalings- formidling SR-NettBank Telegiro SpareBank 1 kort Visa Visa Premier Card Privat Pluss/Ekstra Sparnett Betalingsterminal Autogiro/ Avtalegiro Swift OCR Sikrings- instrumenter Cap-Floor produkter Fremtidig renteavtale Valutatermin- kontrakt Renteswap Valuta- opsjoner Forsikring Skadeforsikring Livsforsikring Fondsforsikring Produkter

44 Skadeforsikring - utvikling 1. halvår SR-Bank Konsern Mill kr 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 30,8 2,6 7,4 54,9 10,4 Aksepter 81,0 Bestandspremie Nysalg Endringer Avgang Bestandspremie Avgang inkl bl a også endring ved kjøp av ny bil/hus (ny premie legges til nysalg).

45 Livsforsikring - utvikling 1. halvår SR-Bank Konsern Antall dekninger Antall Nye dekninger Avgangsført Gjenopptatt Antall 30.06

46 Utbyttepolitikk Sparebanken Rogaland har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir god og stabil avkastning på bankens samlede egenkapital. Av bankens årsoverskudd tas det sikte på en fordeling mellom grunnfondsbeviseierne og sparebankens fond som reflekterer deres andel av bankens egenkapital. Sparebanken Rogaland vil vektlegge et konkurransedyktig kontantutbytte. I den forholdsmessige fordelingen mellom kontantutbytte og utbyttereguleringsfond vil variasjoner kunne fremkomme når hensynet til bankens egenkapitalutvikling må vektlegges.

47 Kursutvikling - ROGG/Totalindeksen - indeksert Indeksert kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv99 1.kv-00 2.kv-00 ROGG korrigert for utbytte. ROGG Totalindeks

48 Nøkkeltall grunnfondsbevis Fortjeneste pr bevis etter skatt 1) kr 24,0 kr 40,4 kr 22,7 kr 26,5 Resultatdekning pr bevis etter skatt 2) kr 36,9 kr 60,6 kr 34,2 kr 37,0 Grunnfondsbevisprosent 3) 64,8 % 64,8 % 66,6 % 66,6 % Anvendt grunnfondsbevisprosent 64,8 % 66,6 % 66,6 % 68,6 % Antall grunnfondsbevis 7,44 mill 7,44 mill 7,44 mill 7,44 mill Bokført egenkapital pr bevis kr 193 kr 193 kr 172 kr 172 RISK-beløp (foreløpig pr ) kr 28,44 kr 27,74 Utbytte kr 19 kr 17 1) Grunnfondsbevisenes andel av bankens resultat etter skatt. 2) Bankens resultat etter skatt dividert på antall bevis. 3) Grunnfondsbevisprosent=grunnfondsbeviskapital+utjevningsfond+overkursfond i % av morbankens totale egenkapital ekskl fond for vurderingsforskjeller.

49 Antall grunnfondsbeviseiere og omsetning ,0 Antall eiere Omsetning - % av antall utstedte bevis 15,0 10,0 5,0 10,0 14,4 9,9 9,0 8,7 11,5 9,5 7,7 3, kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv-00 0,0 2.kv-98 4.kv-98 2.kv-99 4.kv-99 2.kv-00 3.kv-98 1.kv-99 3.kv-99 1.kv-00

50 Eierandeler pr Swedbank Markets 10, Folketrygdfondet 4,9 Clipper Shipping AS Norgeskreditt AS SpareBank 1 Midt-Norg Arne B. Corneliussen In Frank Mohn AS 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 % Otto B. Morcken Solvang Shipping AS 0,9 0, Institusjonen Fritt Ord 0,8 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 % 0 10 største Rogaland 20 største Utland

Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2000

Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2000 Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2000 1 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 4001 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør,

Detaljer

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000 Kvartalspresentasjon 4. kvartal 20 1 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 41 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør,

Detaljer

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 4. kvartal 2001

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 4. kvartal 2001 Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern 4. kvartal 21 1 Innhold Side Side Presentasjonsmateriell Tilleggsinformasjon - Hoved- og nøkkeltall 3-6 - Grafisk utvikling 35-38 - Resultat og balanse

Detaljer

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 1. kvartal 2002

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 1. kvartal 2002 Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern 1. kvartal 2002 1 Innhold Side Side Hovedtrekk og nøkkeltall Kapitaldekning 25 - Hovedtrekk 3 Sparekapital 26 - Hovedtall 4 -Odin aksjefond 27-28 -Nøkkeltall

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2001

Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2001 Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2001 1 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse 1 Postboks 218 4001 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør,

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

Kvartalspresentasjon. SpareBank 1 SR-Bank konsern. 3. kvartal 2003

Kvartalspresentasjon. SpareBank 1 SR-Bank konsern. 3. kvartal 2003 Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern 3. kvartal 2003 1 23. oktober 2003 Innhold Side Side PRESENTASJON: TILLEGGSINFO 36-57 Hovedtrekk og nøkkeltall 3-7 Vedtekter 36 -Underliggende drift 8 Utbyttepolitikk

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 459 mill. kroner etter 3. kvartal - God markedsutvikling - Stabil renteutvikling - Fortsatt god vekst *

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000 Regnskap 1. halvår 2000 Presentasjon 24. august 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999 Kvartalsrapport pr 30. september 1999 Morbank Konsern 30.9.99 30.9.98 31.12.98 Resultatregnskap ( i mill kr) 30.9.99 30.9.98 31.12.98 1.453 1.071 1.590 Renteinntekter 1.453 1.073 1.591 877 566 877 Rentekostnader

Detaljer

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter God resultatutvikling SR-Bank konsernet oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 232,2 mill. kroner, mot 183,2 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultatøkningen er en følge av økte driftsinntekter,

Detaljer

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 2. kvartal 2002

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 2. kvartal 2002 Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern 2. kvartal 2002 1 Innhold Side Side Hovedtrekk og nøkkeltall Kapitaldekning 26 - Hovedtrekk 3 Sparekapital 27 - Hovedtall 4 -Odin aksjefond 28-29 -Nøkkeltall

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Hovedtrekk SR-Bank styrker stillingen som distriktets bank Resultatvekst på 8% til 111 mill. kroner i 1. kvartal Opprettholder høy EK-avkastning på 19,2% Betydelig vekst

Detaljer

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig:

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig: P R E S S E M E L D I NG Godt resultat gjennom god bankdrift og betydelige kursgevinster Konsernresultat etter 3. kvartal på 413 mill kr (121 mill kr) før skatt. Resultat fra underliggende drift på 528

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1998

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1998 Hovedtrekk 1998 PRESSEMELDING Betydelig vekst i salg og driftsresultat 420 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 15% og 2.282 mill. kroner i økte innskudd

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - Fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 556 mill. kroner etter 3. kvartal - 20% vekst i utlån - 15% vekst i innskudd - 41% økning i provisjonsinntekter

Detaljer

Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank

Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SR-Bank - en bank i vekst * Rekordresultat på 180 mill. kroner som følge av : - Verdiøkning i produktselskapene - 17,6% vekst i utlån - 13,5% vekst i innskudd

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR SpareBank 1 SR-Bank Meget godt resultat av bankdriften Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter

KVARTALSRAPPORT PR SpareBank 1 SR-Bank Meget godt resultat av bankdriften Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.98 SpareBank 1 Meget godt resultat av bankdriften et fikk etter 3. kvartal et resultat før skatt på 295,5 mill. kroner, som er likt resultatet for samme periode i fjor. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - Solid vekst i inntekter og resultat et oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 322 mill. kroner, 90 mill. kroner over fjorårets halvårsresultat på 232 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport pr 31. mars 2000

Kvartalsrapport pr 31. mars 2000 Kvartalsrapport pr 31. mars 2000 Morbank Konsern 31.12.99 31.03.99 31.03.00 Resultatregnskap ( i mill kr) 31.03.00 31.03.99 31.12.99 1.915 524 480 Renteinntekter 481 525 1.912 1.148 321 298 Rentekostnader

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2003

Kvartalsrapport per 30. juni 2003 Kvartalsrapport per 30. juni 2003 Godt resultat 1. halvår. God bankdrift og vesentlig bidrag fra verdipapirene. Konsernresultat 1. halvår på 277 mill kr (195 mill kr) før skatt. Resultat fra underliggende

Detaljer

1. kvartal 2002. Denne versjon: 25.04.2002 12:19

1. kvartal 2002. Denne versjon: 25.04.2002 12:19 1. kvartal 2002 Denne versjon: 25.04.2002 12:19 1. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 127 mill kr, en bedring på 38 mill kr ift. samme tid i fjor Rentenetto på 213 mill kr, 19 mill kr bedre enn tilsvarende

Detaljer

PRESSEMELDING. Konsernet har forbedret innskuddsdekningen fra 55 prosent til 61 prosent. Innskuddsveksten var 15 prosent og utlånsveksten 4 prosent.

PRESSEMELDING. Konsernet har forbedret innskuddsdekningen fra 55 prosent til 61 prosent. Innskuddsveksten var 15 prosent og utlånsveksten 4 prosent. PRESSEMELDING Svakt resultat, men fortsatt god underliggende bankdrift. Styrket markedsposisjon i person- og bedriftskundemarkedet med netto tilvekst på 3 000 kunder i 2002. 18 mill kr i resultat før skatt,

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2000. Presentasjon 27. april 2000

Regnskap 1. kvartal 2000. Presentasjon 27. april 2000 Regnskap 1. kvartal 2000 Presentasjon 27. april 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 1. kvartal 2003

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 1. kvartal 2003 Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern 1. kvartal 2003 1 Innhold Side Side PRESENTASJON: Grunnfondsbevis Hovedtrekk og nøkkeltall 3-6 -Nøkkeltall og kursutvikling 34-35 -Underliggende drift 7

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank konsern. Regnskap 2002

SpareBank 1 SR-Bank konsern. Regnskap 2002 SpareBank 1 SR-Bank konsern Regnskap 2002 1 Innhold Side Side PRESENTASJON: Markedstrekk 35 Hovedtrekk og nøkkeltall 3-6 Utbyttepolitikk 36 -Underliggende bankdrift 7 Disponering av overskudd 37 Grunnfondsbevis

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET * God bankdrift, resultat 316 mill kroner før skatt (207 mill kroner pr. 3. kvartal 98) * Økte driftskostnader som følge av lønnsoppgjøret i 1998 og betydelige

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Hovedtrekk 1. halvår 2001 Resultat før skatt på 195 mill kr Økning i rentenetto på 11 mill kr fra 1. til 2. kvartal Utlånsvekst 5,7 % 1. halvår, siste 12 måneder 15 %

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank konsern 1. kvartal Vi gjør det med vilje

SpareBank 1 SR-Bank konsern 1. kvartal Vi gjør det med vilje SpareBank 1 SR-Bank konsern 1. kvartal 2005 Vi gjør det med vilje Bjergsted Terrasse 1 Finanskalenderen: Postboks 218 2. kvartal 05 11.august 4001 Stavanger 3. kvartal 05 25.oktober Administrerende direktør:

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Foreløpig regnskap for 2016 Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Lønnsomhet Resultat etter skatt 93,1 mill. kr. Rentenetto på 1,96 % Cost/income på 47,3 % EK-avkastning 14,0 % Kvalitet

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig -

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig - Halvårsrapport 2005 Ringerikes Sparebank 30. juni 2005 - Lokal og personlig - Første halvår 2005 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 2. kvartal et driftsresultat før skatt på 47,5 mill.

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2000

Foreløpig årsregnskap 2000 Foreløpig årsregnskap 2000 19.01.01 Hovedtrekk per 31.12.2000 Godt resultat for 2000, resultat av ordinær drift 344 mill kr Utlånsvekst på 16%, innskuddsvekst på 13% Rentenetto på 785 mill kr etter god

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere.

Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med nytt godt resultat på 439 mill kroner pr 3. kvartal 2000. Banken har 30.000 aktive nettbankbrukere Fondsavdelingen blir eget ASA SpareBank 1 Nord-Norge legger i

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal oktober 1999

Kvartalsrapport 3. kvartal oktober 1999 Kvartalsrapport 28. oktober 1999 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig sparebank

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001.

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. SpareBank 1 Nord-Norge med 317 mill kr i resultat før skatt God underliggende bankdrift En landsdelens bank for sparing Innskuddene økte med 1 112

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009 Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 12. februar 2010 1 1 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra

Detaljer

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg Ren kjernekapitaldekning 16,3 % (uten overgangsregler

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Halvårsrapport. pr. 30. juni 1998

Halvårsrapport. pr. 30. juni 1998 Halvårsrapport pr. 30. juni 1998 Morbank 30.6.98 30.6.97 1997 Resultat (i mill kr) 30.6.98 30.6.97 1997 671 628 1.267 Renteinntekter 672 629 1.268 333 279 577 Rentekostnader 331 278 575 338 349 690 Netto

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Ringerikes Sparebank - Lokal og personlig - 3. KVARTAL 2007 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 3. kvartal et driftsresultat før skatt på 71,7 mill. kroner,

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal Oslo, 12. februar 2014 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Sterk egenkapitalavkastning gjennom forbedret underliggende drift Resultat før skatt

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 SpareBank1 Nord-Norge legger i dag fram driftsresultatet for 1. kvartal i år. Konsernet viser god resultatutvikling,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport Bank. Forsikring. Og deg.

HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport Bank. Forsikring. Og deg. HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapport 2009 Bank. Forsikring. Og deg. 2 HALVÅRSRAPPORT 2009 HALVÅRSRAPPORT 2009 3 Halvårsrapport 30.06.2009 DRIFTSRESULTATET Banken oppnådde etter 1. halvår et resultat før

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer