Kvartalspresentasjon Pr 30. juni 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalspresentasjon Pr 30. juni 2000"

Transkript

1 Kvartalspresentasjon Pr 30. juni 2000

2 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Sveinung Hestnes, Viseadministrerende direktør, tel Seri B. Bækkelund tel Sentralbord tel Internett adresser: SR-Banks hjemmeside og nettbank: Hugin-Online:

3 Innhold SpareBank 1 SR-Bank - Utlån pr næring 33 - Sparebanken Rogaland 4 - Kundeinnskudd og vekst PM/BM Organisasjon Konsern 5 - Total sparekapital 36 - Visjon og forretningside 6 - Balanseutvikling 37 Hovedtrekk, resultat og balanse - Utlåns- og innskuddsvekst 38 - Hovedtrekk 7 Porteføljekvalitet - Hoved- og nøkkeltall Mislighold og tapsavsatte 39 engasjementer - Resultat, balanse og kapitaldekning Netto tap i % av brutto utlån 40 Nyheter og aktiviteter Markeder og produkter Tema: NettBank Person- og bedriftskundemarkedet Sparebankgruppen og det nordiske Produkter 43 sparebanksamarbeidet - Forsikringssalg Resultat- og balanseutvikling Grunnfondsbevis - Underliggende bankdrift Utbyttepolitikk 46 - Netto renteinntekter 26 - Kursutvikling 47 - Andre driftsinntekter 27 - Nøkkeltall grunnfondsbevis 48 - Sum driftskostnader 28 - Eierstruktur og omsetning Tap & nedskrivninger 29 - Driftsresultat 30 - Brutto utlån og vekst PM/BM 31-32

4 Sparebanken Rogaland Etablert i 1839 Hovedkontor i Stavanger 54 kontorer på Sørvestlandet Over kunder Styreformann: Geir Worum Administrerende direktør: Terje Vareberg Formann Representantskapet: Ivar Kolnes Formann Kontrollkomiteen: Harald Ribland Revisor: Arthur Andersen & Co.

5 SpareBank 1 SR-Bank EM 1 Rogaland AS 100 % Boligmegling Næringsmegling Prosjektmegling Markedsleder i Rogaland Westbroker Finans AS 100 % Leasing Spesialfinansiering Sparebankgruppen AS 15 % ODIN Forvaltning AS SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Skadeforsikring AS SpareBank 1 Fondsforsikring AS SpareBank 1 Kredittkort AS Sparebankkort AS First Securities AS

6 Visjon: "SpareBank 1 SR-Bank skal for kunden fremstå som den anbefalte og ledende bank i sitt marked." Forretningsidé: Kunder - SpareBank 1 SR-Bank skal være den anbefalte og den foretrukne samarbeidspartner for privatpersoner, bedrifter, primærnæringer, organisasjoner og det offentlige. Produkter - SpareBank 1 SR-Bank skal tilby konkurransedyktige finansielle produkter og tjenester som dekker kundenes behov. Distribusjon - SpareBank 1 SR-Bank skal tilby produktene gjennom moderne, tilgjengelige og nære distribusjonskanaler, som sikrer kunden god kvalitet og service. Ansatte - SpareBank 1 SR-Bank skal gjennom kundeorienterte og kompetente medarbeidere sikre bankens posisjon og stilling som den anbefalte og ledende bank. Samfunn - SpareBank 1 SR-Bank skal delta aktivt i arbeidet for å styrke vekst og utvikling i sitt område. Banken - SpareBank 1 SR-Bank skal være en lokalt forankret, lønnsom, selvstendig bank og skal gjennom SpareBank 1-alliansen være et regionalt alternativ til de konkurrerende finanskonsern.

7 Hovedtrekk SpareBank 1 SR-Bank - Distriktets nettbank Resultat på 373 mill kr før skatt 19 % vekst i utlån 13 % vekst i innskudd nye kunder siste år kunder bruker NettBanken Kostnadsprosent på 1,65 (ekskl omstillingskostnader) Omstillingskostnader : 20 mill til interne omstillingstiltak 30 mill til felles IT-platform Gevinst på salg av aksjene i Fellesdata på 177 mill kr

8 Hovedtall Konsern Mill kr Resultat: Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Omstillingskostnader 50 Andre driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap og nedskrivninger Resultat av ordinær drift Balanse: Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd fra kunder

9 Nøkkeltall Konsern Rentenetto 2,33 % 2,59 % Resultat før tap, nedskr og omstillingskostn 1,51 % 1,96 % Resultat av ordinær drift 1,96 % 1,96 % Inntekter pr kostn kr (ekskl kursgev og omst 1,87 1,98 kostn) Kostnadsprosent (ekskl kursgev og omst kostn) 53,6 % 50,6 % Egenkapitalavkastning 23,4 % 24,9 % Utlånsvekst, brutto (12 mnd) 18,8 % 13,6 % Innskuddsvekst (12 mnd) 12,8 % 5,4 % Kapitaldekning 10,94 % 10,11 % Kjernekapitaldekning 7,79 % 8,07 % Antall årsverk Antall kontorer 54 57

10 1. halvår 00 sammenlignet med 1. halvår 99 NOK mill Netto renteinntekter +17 Utbytte/eierinteresser -5 Netto provisjonsinntekter +7 Kursgevinst omløpsmidler -26 Andre inntekter -3 Sum andre inntekter -27 Sum driftsinntekter -10 Omstillingskostnader +50 Andre driftskostnader +26 Resultat før tap og nedskrivninger -86 Tap(/gevinst) finansielle anleggsmidler -128 Netto tap -9 Resultat av ordinær drift +51

11 Resultat Konsern mill % mill % Netto renteinntekter 442 2, ,59 Utbytte/eierinteresser 20 0, ,15 Netto provisjonsinntekter 85 0, ,48 Kursgevinster omløpsmidler 17 0, ,26 Andre inntekter 36 0, ,24 Sum andre inntekter 158 0, ,12 Sum inntekter 600 3, ,71 Personalkostnader 162 0, ,91 IT-kostnader 48 0, ,21 Andre driftskostnader 80 0, ,50 Avskrivninger/nedskrivninger 23 0, ,12 Omstilling 50 0,26 Sum driftskostnader 363 1, ,75 Resultat før tap og nedskrivninger 237 1, ,96 Tap/gevinst finansielle anleggsmidler , ,32 Netto tap 45 0, ,33 RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT 373 1, ,96 Skattekostnad 98 0, ,41 OVERSKUDD 275 1, ,55

12 Balanse Konsern mill % mill % Kontanter og fordringer på sentralbanker 193 0, ,4 Fordringer på kredittinstitusjoner 386 1, ,9 Brutto utlån , ,6 - Spesifiserte tapsavsetninger , ,8 - Uspesifiserte tapsavsetninger , ,7 = Netto utlån , ,2 Verdipapirer , ,4 Øvrige aktiva 644 1, ,1 SUM EIENDELER Gjeld til kredittinstitusjoner , ,6 Innskudd fra kunder , ,4 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir , ,9 Annen gjeld , ,4 Ansvarlig lånekapital , ,3 Egenkapital , ,6 Overskudd 275 0, ,7 SUM GJELD OG EGENKAPITAL

13 Kapitaldekning Konsern mill % mill % Sparebankens fond 836 3, ,10 Grunnfondskapital 744 2, ,16 Utjevningsfond 620 2, ,82 Goodwill og andre immat. eiendeler -42-0,15 Kjernekapital , ,07 Tilleggskapital , ,15 - Tidsbegrenset 852 3, ,31 - Evigvarende 250 0, ,85 Fradrag i ansvarlig kapital , ,12 Netto ansvarlig kapital , ,11 Totalt beregningsgrunnlag

14 Nyheter og aktiviteter Konsesjon. Finansdepartementet ga 13. juni SpareBank 1 Gruppen AS tillatelse til erverv av 100 % av aksjene i VÅR Gruppen ASA og integrering av VÅR Gruppen ASA i SpareBank 1 Gruppen. Ny viseadm direktør i SpareBank 1 SR-Bank. Finansdirektør Sveinung Hestnes (48) er ansatt som ny viseadm dir. Han overtar etter viseadm dir Gunnar Dolven som blir ny adm dir i VÅR Bank AS (SpareBank 1 Oslo). Økt satsing på spare- og plasseringsområdet. SpareBank 1 SR-Bank ansetter plasseringsspesialister som skal jobbe i hele bankens nedslagsfelt. Ny avtale mellom SpareBank 1 bankene og Fellesdata. Femårig samarbeidsavtale ble inngått 6. juli om levering av regnskaps- og betalingsformidlingstjenester, samt å samle eierbankene i SpareBank 1 Gruppen på felles teknologisk plattform i SpareBank 1 SR-Banks 25 % andel i Garde ASA er solgt til Pareto. Avtale med First Securities om etablering av egen avdeling i Stavanger. First Securities ønsker å etablere et sterkt verdipapirmiljø i Rogaland i nært samarbeid med SpareBank 1 SR-Bank,

15 Nyheter og aktiviteter Aktiv forvaltning i SpareBank 1 SR-Bank har siden oppstart i november 99 hatt sterk vekst i antall kunder og forvaltning. Kapital til forvaltning er nå ca 750 mill kr fordelt på kunde, bankens pensjonskasse og banken. Kundeservice - ny avdeling etablert. Avdelingen skal bl a behandle henvendelser fra den nye NettBanken og bankens hjemmeside. Samarbeidsavtale mellom Rogaland Teater og SpareBank 1 SR-Bank. Fra 1. juli ble SpareBank 1 SR-Bank ny hovedsamarbeidspartner i tillegg til Elf Petroleum Norge AS. Avtalen vil strekke seg over 2 ½ år med mulighet for forlengelse. Samarbeidsavtale mellom Stiftelsen Utstein Kloster og SpareBank 1 SR-Bank er inngått for årene SpareBank 1 SR-Bank forplikter seg bl a til å støtte fornyelsen av informasjonsmateriell og utvikling av historieverk.

16 Tema: NettBank Bankene i SpareBank 1 Gruppen utgjør landets største NettBank med totalt ca kunder. Antall NettBankkunder i SpareBank 1 SR-Bank passerte ved utgangen av juni Vi vokser med ca 400 NettBankkunder pr uke. De fleste nye NettBankkundene tar NettBanken i bruk. I gjennomsnitt foretar brukerne 7 girobetalinger pr mnd over NettBanken. 1/3 av NettBankkundene er kvinner. NettBanken er en del av vår multi-kanal strategi. Til høsten lanseres en ny versjon av NettBanken med bl a mulighet for å handle aksjer og fond.

17 De største NettBankene Antall kunder SpareBank 1 Kilde: Aftenposten, Kreditkassen Postbanken Gjensidige NOR DnB

18 Antall NettBankkunder SpareBank 1 SR-Bank Des 98 Des 99 Jan 00 Feb 00 Mar 00 Apr 00 Mai 00 Jun 00 Nettbankkunder Nettbankkunder

19 Antall NettBanktransaksjoner SpareBank 1 SR-Bank Des 98 Des 99 Jan 00 Feb 00 Mar 00 Apr 00 Mai 00 Jun 00 Overføringer Girobetalinger Saldoforespørsler

20 Aldersfordeling NettBankkunder SpareBank 1 SR-Bank Kvinner Menn

21 Fordeling girotranser SpareBank 1 SR-Bank % Man giro Brevgiro Autogiro Telegiro Nettgiro Sparnett Jun 99 Sep 99 Des 99 Mar 00 Jun 00 5,9 5,3 4,5 4,4 4,5 25,8 25,6 25,3 24,1 21,2 14,1 13,1 13,6 12,1 10,7 25,7 24,5 23,0 23,7 23,1 4,6 7,5 10,4 14,5 17,5 24,0 24,0 23,3 21,2 23,0

22 Den "nye" SpareBank 1-alliansen

23 Det "nye" nordiske Sparebanksamarbeidet SpareBank 1 FöreningsSparbanken Lokalkontorer: ca (Sverige) SpareBank 1 FöreningsSparbanken Antall kunder: (Sverige) Lokalkontorer Antall Personkunder ansatte: (Sverige) Forvaltningskapital NOK 176 mrd SEK 834 mrd : Bedriftskunder Forvaltn. kap. MRDNOK 130 MRDSEK Vår Bank - Spintab, Robur SpareBank - First Securities 1 Livsforsikring (51%) - FöreningsSparbanken Spintab Finans SpareBank 1 Skadeforsikring Robur Odin - SpareBank Forvaltning 1 (51%) - FöreningsSparbanken Kort FöreningsSparbanken Finans SpareBank Livsforsikring 1 Fondsforsikring ue - Swedbank FöreningsSparbanken Markets Kort Swedbank Markets - SpareBank 1 - Swedbank (Luxembourg) S.A. Swedbank (Luxembourg) S.A. Skadeforsikring - Spar SparLiv/SparFond - Odin Forvaltning - FöreningsSparbanken Fastig.b. Fastig.b. - SpareBank 1 - AS Hansapank (52,6 %) Fondsforsikring - FIH (59,7 %) I samarbeid med: 85 Frittstående sparebanker - Sparebankkort (54%) I samarbeid med: 4 deleide sparebanker - SpareBank 1-80 frittstående 450 lokalkontorer sparebanker Kredittkort - 5 deleide Samlet sparebanker forvaltningskapital MRDSEK 80 - EiendomsMegler lokalkontorer - FSPA-filial, Oslo - Samlet forvaltningskap SEK 80 mrd

24 Underliggende bankdrift - Konsern Mill kr Netto renteinntekter Kursgevinster valuta Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før tap og nedskr - BANKDRIFT Kursgevinster verdipapirer Utbytte Inntekter tilknyttede selskap Salgsgevinster bygg Sparebankgruppen - kostnader Omstillingskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap(/gevinst) finansielle anleggsmidler Netto tap Resultat av ordinær drift

25 Resultat av underliggende bankdrift SR-Bank Konsern 200 Mill kr kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv-00 Resultat før tap & nedskrivn. eks kursgev.omløp, utbytte, salgsgev, nedskrivn., omstillingskostn, Sparebankgruppen-kostn.

26 Netto renteinntekter SR-Bank Konsern 3,40 Mill kr ,20 3,00 2,80 2,60 % 160 2, kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv-00 2,20 % 2,55 2,74 3,09 2,60 2,57 2,68 2,67 2,35 2,30

27 Andre driftsinntekter SR-Bank Konsern Mill kr ,25 1,00 0,75 0,50 % 0 0,25 0,00-50 (0,25) Netto prov innt Andre innt Utbytte + eierint Salgsgev Kursgev omløp Sum innt - % 2.kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv (2) (7) (60) ,72 (0,11) 0,96 1,28 0,98 1,05 1,19 0,90 0,76

28 Sum driftskostnader SR-Bank Konsern 208 2, ,00 Mill kr 100 1,50 % 50 1,00 0 Personalkostn Andre kostn Sparebankgruppen Omstilling Sum kostn - % 2.kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv ,74 1,81 1,86 1,73 1,76 1,85 1,96 1,67 2,12

29 Tap & nedskrivninger SR-Bank Konsern Mill kr kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv-00 Netto tap Nedskrivn. (2) (53) 7 0 (181) Minus betyr inngang på tap eller gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler.

30 Driftsresultat SR-Bank Konsern Mill kr kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv-00 Før tap & nedskr. Etter tap & nedskr. Etter tap & nedskr

31 Brutto utlån SR-Bank Konsern 40,0 20,0 Volum - mrd NOK 35,0 30,0 25,0 20,0 26,8 27,3 28,6 29,7 30,4 31,5 32,9 34,5 36,1 18,0 16,0 14,0 12,0 Vekst - % 10,0 2.kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv mndr vekst - % 18,3 15,2 18,2 17,6 13,6 15,2 14,9 16,0 18,8

32 Utlånsvekst % (årsvekst) - PM/BM SR-Bank Morbank % kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv m.vekst - PM 12-m.vekst - BM 17,8 16,6 15,9 16,6 16,3 18,4 20,5 22,3 23,2 20,7 14,9 25,6 22,8 12,2 13,3 8,1 8,0 13,0

33 Utlån pr næring SR-Bank Morbank Jordbruk/skogbruk Fiske/fiskeoppdrett Utvinning olje og gass Industri og bergverk Bygg og anl., kraftforsyn Varehandel, hot+rest Utenr sjøf, rørtrans Transport ellers Eiendom Tjenesteytende virks Andre (off, finans) Personkunder 4,1 3,5 2,4 2,3 1,2 1,2 5,0 4,4 2,4 2,4 4,1 3,7 2,4 2,7 2,7 1,7 1,1 1,2 0,9 0,6 10,3 10,8 63,6 65,5 Jun 99 Jun 00 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 %

34 Innskudd fra kunder SR-Bank Konsern 22,0 20,0 Volum - mrd 20,0 18,0 16,0 14,0 17,5 17,0 17,5 18,2 18,4 18,7 19,2 19,3 20,8 15,0 10,0 5,0 Vekst - % 12,0 0,0 10,0 2.kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv mndr vekst - % 18,0 13,1 15,0 13,5 5,4 9,8 9,9 6,5 12,8

35 Innskuddsvekst % (årsvekst) - PM/BM SR-Bank Morbank % 10 0 (10) 2.kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv m.vekst - PM 12-m.vekst - BM 8,2 8,6 10,7 10,8 12,1 9,2 11,7 11,7 12,3 31,3 17,1 19,7 12,2 (5,7) 11,0 5,5 0,5 15,5

36 Total sparekapital - kundeinnskudd og fonds SR-Bank Konsern 25 2,0 Mrd kr - kundeinnskudd ,5 1,0 0,5 0,0 Mrd kr - Odin/Avanse Kundeinnskudd Odin Avanse 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv-00 18,448 18,673 19,211 19,347 20,805 1,087 1,143 1,382 1,521 1,542 0,338 0,344 0,383 0,363 0,361

37 Balanseutvikling SR-Bank Konsern 40,0 66,0 64,0 Mrd kr 30,0 20,0 10,0 62,0 60,0 58,0 Innskuddsprosent 56,0 0,0 54,0 2.kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv-00 Forvaltning Brutto utlån Innskudd Innskudd/bto utlån % 29,4 30,1 31,2 32,8 33,9 34,6 36,4 38,1 39,5 26,8 27,3 28,6 29,7 30,4 31,5 32,9 34,5 36,1 17,5 17,0 17,5 18,2 18,4 18,7 19,2 19,3 20,8 65,4 62,2 61,1 61,0 60,7 59,3 58,4 56,1 57,6

38 Utlåns- og innskuddsvekst SR-Bank Konsern % kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv-00 Utlån Innskudd 18,3 15,2 18,2 17,6 13,6 15,2 14,9 16,0 18,8 18,0 13,1 15,0 13,5 5,4 9,8 9,9 6,5 12,8

39 Mislighold og tapsavsatte engasjementer SR-Bank Konsern ,00 4,00 Mill kr ,00 2,00 1,00 0,00 % Nto mislighold Spes avs misligh Nto tapsavs eng Spes avs tapsavs eng Sum i % av bto utlån 2.kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv ,2 2,1 2,4 2,3 2,4 2,0 2,0 1,9 2,0

40 Netto tap i % av brutto utlån SR-Bank Konsern 0,7 0,6 0,6 0,63 0,5 % 0,4 0,3 0,2 0,1 0,16 0,27 0,09 0,31 0,29 0,29 0,23 0-0,1-0,2 2.kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv-00 Inkl uspesifiserte tapsavsetninger. Brutto utlån ved slutten av perioden.

41 Personkundemarkedet Brutto utlån pr (morbank): mill kr Innskudd pr (morbank): mill kr Ca kunder (SR-kunder) Markedsandel: (1999) SR-Bank 42,0% DnB 12,0% Postbanken 8,0% Fokus Bank 6,0% Sandnes 3,0% Haugesund 3,0% Andre 26,0% Kilde: Norsk Gallup. Rogaland med tilstøtende kommuner i Hordaland og Vest-Agder.

42 Bedriftskundemarkedet Brutto utlån pr (morbank): mill kr Innskudd pr (morbank): mill kr Betjener små, mellomstore og store bedrifter, kommuner, organisasjoner og offentlige institusjoner Ca kunder (kunder med sum innskudd eller lån (kredittramme inkl garantier) over kr ) Høy markedsandel innenfor små og mellomstore bedrifter. SR-Bank er også i ferd med å bli en betydelig aktør overfor større bedrifter. SR-Banks kundeandel ligger på om lag 40 pst.

43 Finansiering Boliglån Boliglån med Fondssparing Forbrukslån Investeringslån Bankgarantier Byggelån Kassakreditt Valutalån Prosjekt- finansiering Leasing Remburs Kapital- forvaltning Brukskonti Særvilkårs- innskudd IPA Aktiv forvaltning Kapital- megling Obligasjons- fond Aksjefond Grunnfonds- bevis Penge- markedsfond Aksjer Obligasjoner Betalings- formidling SR-NettBank Telegiro SpareBank 1 kort Visa Visa Premier Card Privat Pluss/Ekstra Sparnett Betalingsterminal Autogiro/ Avtalegiro Swift OCR Sikrings- instrumenter Cap-Floor produkter Fremtidig renteavtale Valutatermin- kontrakt Renteswap Valuta- opsjoner Forsikring Skadeforsikring Livsforsikring Fondsforsikring Produkter

44 Skadeforsikring - utvikling 1. halvår SR-Bank Konsern Mill kr 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 30,8 2,6 7,4 54,9 10,4 Aksepter 81,0 Bestandspremie Nysalg Endringer Avgang Bestandspremie Avgang inkl bl a også endring ved kjøp av ny bil/hus (ny premie legges til nysalg).

45 Livsforsikring - utvikling 1. halvår SR-Bank Konsern Antall dekninger Antall Nye dekninger Avgangsført Gjenopptatt Antall 30.06

46 Utbyttepolitikk Sparebanken Rogaland har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir god og stabil avkastning på bankens samlede egenkapital. Av bankens årsoverskudd tas det sikte på en fordeling mellom grunnfondsbeviseierne og sparebankens fond som reflekterer deres andel av bankens egenkapital. Sparebanken Rogaland vil vektlegge et konkurransedyktig kontantutbytte. I den forholdsmessige fordelingen mellom kontantutbytte og utbyttereguleringsfond vil variasjoner kunne fremkomme når hensynet til bankens egenkapitalutvikling må vektlegges.

47 Kursutvikling - ROGG/Totalindeksen - indeksert Indeksert kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv99 1.kv-00 2.kv-00 ROGG korrigert for utbytte. ROGG Totalindeks

48 Nøkkeltall grunnfondsbevis Fortjeneste pr bevis etter skatt 1) kr 24,0 kr 40,4 kr 22,7 kr 26,5 Resultatdekning pr bevis etter skatt 2) kr 36,9 kr 60,6 kr 34,2 kr 37,0 Grunnfondsbevisprosent 3) 64,8 % 64,8 % 66,6 % 66,6 % Anvendt grunnfondsbevisprosent 64,8 % 66,6 % 66,6 % 68,6 % Antall grunnfondsbevis 7,44 mill 7,44 mill 7,44 mill 7,44 mill Bokført egenkapital pr bevis kr 193 kr 193 kr 172 kr 172 RISK-beløp (foreløpig pr ) kr 28,44 kr 27,74 Utbytte kr 19 kr 17 1) Grunnfondsbevisenes andel av bankens resultat etter skatt. 2) Bankens resultat etter skatt dividert på antall bevis. 3) Grunnfondsbevisprosent=grunnfondsbeviskapital+utjevningsfond+overkursfond i % av morbankens totale egenkapital ekskl fond for vurderingsforskjeller.

49 Antall grunnfondsbeviseiere og omsetning ,0 Antall eiere Omsetning - % av antall utstedte bevis 15,0 10,0 5,0 10,0 14,4 9,9 9,0 8,7 11,5 9,5 7,7 3, kv-98 3.kv-98 4.kv-98 1.kv-99 2.kv-99 3.kv-99 4.kv-99 1.kv-00 2.kv-00 0,0 2.kv-98 4.kv-98 2.kv-99 4.kv-99 2.kv-00 3.kv-98 1.kv-99 3.kv-99 1.kv-00

50 Eierandeler pr Swedbank Markets 10, Folketrygdfondet 4,9 Clipper Shipping AS Norgeskreditt AS SpareBank 1 Midt-Norg Arne B. Corneliussen In Frank Mohn AS 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 % Otto B. Morcken Solvang Shipping AS 0,9 0, Institusjonen Fritt Ord 0,8 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 % 0 10 største Rogaland 20 største Utland

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000 Kvartalspresentasjon 4. kvartal 20 1 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 41 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør,

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 1999. Presentasjon 28. januar 2000

Foreløpig årsregnskap 1999. Presentasjon 28. januar 2000 Foreløpig årsregnskap Presentasjon 28. januar 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - Fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 556 mill. kroner etter 3. kvartal - 20% vekst i utlån - 15% vekst i innskudd - 41% økning i provisjonsinntekter

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000 Regnskap 1. halvår 2000 Presentasjon 24. august 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet Årsrapport 97 Innhold Nøkkeltall Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon SpareBank 1 samarbeidet Lokal spesialkompetanse til distriktets næringsliv Styrets

Detaljer

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 Innhold Bilde 3-25 Finansregnskapet 1. Kvartal 2003 Bilde 26-36 Kredittrisiko Bilde 37-45 Salg av finansielle produkter Bilde 46-48 Fremtidsutsikter Bilde

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012 Sparebanken Øst Kapitalmarkedsdag 23. november 2012 Regnskap per 3. kvartal 2012 Hovedpunkter 3. kvartal 2012 Sterk ordinær bankdrift Reduserte kostnader Redusert utlånsvekst Vekst i innskudd Resultatregnskap

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 (BELØP I MILL KRONER) nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 fra resultatregnskapet 932 1 019 1 030 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1 038 1 021 932 223 122 317 Sum

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer