Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning"

Transkript

1 Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s 23 Bankens tillitsvalgte s 24

2 ÅRSBERETNING FOR 2008 Økonomisk utvikling I 2008 endret den internasjonale finansuroen karakter til finanskrise. Krisen, som hadde sitt utspring i amerikansk boligmarked (subprime), tiltok for alvor høsten 2008 da noen av de store amerikanske finansinstitusjoner ble satt under offentlig akkord, gikk konkurs og/eller endret eierstruktur. Problemene i et fåtall finansinstitusjoner spredde seg til hele det finansielle system, og finanskrisen har tydelig vist at likviditets- og soliditetsproblemer i en bank vil gi mer omfattende konsekvenser enn samme problem i et vanlig foretak. Krisen førte til at banker over hele verden ble usikre både på egen og andre bankers finansielle stilling, noe som skapte stor usikkerhet i det internasjonale penge- og kredittmarkedet. Bankene vegret seg også for å låne penger til hverandre. Dette medførte at pengemarkedsrenten steg, risikopåslagene ble ekstraordinært høye på en svekket tilgang av likviditet, obligasjoner falt betydelig i verdi og kursene på aksjer og grunnfondsbevis falt kraftig. I første halvår økte Norges Bank styringsrenten to ganger, og så sent som i september holdt Norges Bank fast på strategien om at det kunne komme flere renteøkninger. På dette tidspunktet var styringsrenten 5,75 %. Det ble imidlertid snart tydelig at krisen i finansmarkedet ville få større konsekvens for norsk økonomi enn først antatt, og det ble medio oktober avholdt ekstraordinært rentemøte som resulterte i en reduksjon i styringsrenten med 0,5 prosentpoeng. Bare 14 dager heretter ble renten kuttet ytterligere 0,5 prosentpoeng i det ordinære rentemøte. Og medio desember ble styringsrenten kuttet med hele 1,75 prosentpoeng, som er det største rentekutt noensinne. Styringsrenten utgjorde ved årsskiftet da 3 %. For å bedre bankenes tilgang på likviditet har Finansdepartementet i samarbeid med Norges Bank iverksatt ulike tiltak. Disse tiltakene sammen med ulike tiltakspakker internasjonalt, herunder reduksjon i styringsrenten så vel her som i andre land, har bidratt til at pengemarkedsrenten etter lengre tid med høye påslag har blitt redusert. Finanskrisen påvirker norsk økonomi og har ført til nedgangskonjunktur. Bankene synes generelt å ha strammet inn kredittpraksisen, og konkurransen i bankmarkedet har endret fokus. Bankens virksomhet Evje og Hornnes Sparebank er en selvstendig bank med kontor på Evje. Tradisjonell bankvirksomhet er vårt hovedformål, og vi arbeider for at Evje og Hornnes Sparebank blir det naturlige førstevalg for så vel personkunder som små og mellomstore bedrifter, primærnæringer, offentlig sektor, institusjoner og lag og foreninger i vårt distrikt. Vi ønsker også å beholde og betjene de kunder som av ulike årsaker flytter fra bygda. Vår målsetting er å opprettholde bankens soliditet og selvstendighet, noe vi mener så langt har vært og er til beste for våre kunder og vårt lokalsamfunn. For å kunne opprettholde målsetningen og samtidig ha en sterk posisjon i lokalmarkedet har vi valgt å være medeier i Terra- Gruppen AS. Selskapsgrupperingen gir tilgang på finansielle produkter som etterspørres i markedet. Infrastruktur og er også et viktig instrument i forbindelse med utvikling, innkjøp og drift av it-systemer og kompetanse. Gjennom dette eierskapet og med erfarne og dyktige medarbeidere som yter god service, ønsker Evje og Hornnes Sparebank å være en aktiv og profesjonell rådgiver overfor sine kunder. Evje er handelssenter for våre omkringliggende kommuner og vårt lokale næringsliv må kunne sies å være godt. Etter at forsvaret la ned sin virksomhet på Evjemoen høsten 2002, har vår kommune hatt status som omstillingskommune. Selve prosjektet er nå avsluttet og konklusjonen etter dette er at omstillingsarbeidet skapte et betydelig antall nye arbeidsplasser og betraktes som vellykket. Kapitaldekning - soliditet Bankens soliditet er god med en kapitaldekning ved årets utgang på 16,31 % mot 16,35 % året før. Ettersom nytt kapitaldekningsregelverk er tatt i bruk fra (Basel II), kan kapitaldekningen ikke direkte sammenlignes. Evje og Hornnes Sparebank benytter standardmetoden for kredittrisiko og basismetoden for operasjonell risiko, og implementering av Basel IIregelverket har hatt en positiv effekt på bankens kapitaldekning. Myndighetenes krav er minimum kapitaldekning på 8 % (pilar I). Hertil kommer kravet om bankens egen vurdering av risikopåslag (pilar II ICAAP). Sparebankens fond er på 118,8 mill. kroner, hvilket utgjør 9,51 % av forvaltningskapitalen. Årsregnskapet stilling og resultat Bankens årsregnskap er lagt fram under forutsetning om fortsatt drift, og styret kan bekrefte at forutsetningen for dette er til stede. Regnskapet viser en betydelig nedskrivning på verdipapirer, og gjennom følgende tabell ønskes synliggjort at banken likevel kan være fornøyd med den underliggende ordinære drift % av gjsn % av gjsn 1000 kr forvaltn 1000 kr forvaltn Endring kr Netto rente og kredittprovisjoner ,37 % ,46 % Andre driftsinntekter (4.763) (7.674) - herav verdipapirer (10.048) ( 1.601) (8.447) Andre driftsinntekter ex verdipapirer ,44 % ,44 % 773 D riftskostnader ,38 % ,45 % R esultat før tap ,59 % ,29 % (6.149) Resultat før tap, og før resultat fra verdipapirer ,43 % ,44 % R esultat før skatt ,37 % ,04 % (6.323) Å rsresultat ,15 % ,68 % (5.224) Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er økt med ca. 3,2 mill. kroner og er bokført med 28,6 mill. kroner. Bankens rentenetto regnet i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er på 2,37 %. Dette er en reduksjon fra året før på 0,09 prosentpoeng. Reduksjonen er mindre enn forventet tatt i betraktning høstens varierende pengemarkedsrente med høye risikopåslag. På grunn av sterk konkurranse både fra lokale og sentrale aktører, forventer vi fortsatt reduksjon i bankens rentenetto. Herunder må tas hensyn til at det i 2009 dessuten vil bli innkrevd full avgift til Bankenes Sikringsfond. Andre inntekter er økende, når man ser bort fra bankens verdipapirinvesteringer. Salg av liv- og skadeforsikring har vært en suksess for banken, men også her merkes en betydelig skjerping av konkurransen. Ettersom kundene synes å vektlegge en totalleveranse innenfor bank og forsikring er forsikringsaktiviteter, gjennom vedlikehold av nåværende portefølje og nysalg, blitt en viktig del av bankens samlede virksomhet. Bankens driftskostnader er i 2008 økt, men utgjør en lavere andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital enn fjoråret. Fall på børsen har medført at bankens verdipapirbeholdning er nedskrevet med et betydelig beløp. Netto resultat av kortsiktig handel og nedskrivninger på verdipapirer ble i 2008 et tap på ca 10,3 mill kr, mens 2007 viste et tap på kr 1,6 mill. Likevel, og i det alt vesentlige grunnet rentemarginen, oppnås et resultat før tap på utlån på 7,2 mill kroner som er ca 6,1 mill kroner lavere enn fjoråret. Styret finner det viktig å understreke at banken har funnet det riktig å videreføre papirenes tidligere klassifisering som kortsiktige, og derfor nedskrevet etter laveste verdis prinsipp. Resultatet før skatt utgjør kr 4,5 mill kroner, som er 6,3 mill kroner lavere enn året før. Styret ser seg likevel fornøyd med resultatoppnåelsen på bankens hovedaktiviteter. Resultatet for regnskapsåret utgjør kr ,- og styret foreslår følgende disponering: Til gaver kr ,- 2

3 Til sparebankens fond kr ,- Ved utgangen av 3. kvartal var utlånsveksten 15,0 %, men utgjorde ved årets slutt 9,2 %. Som følge av finanskrisen ble det bortimot stopp i utlån i siste i kvartal. Utlånsveksten var ved utgangen av ,1 %. I banken har det alltid vært fokus på opprettholdelse av en god innskuddsdekning. Høye innskuddsrenter gjennom 2008, som følge av både høy pengemarkedsrente samt økende risikopåslag, medførte at det ble mer attraktivt med tradisjonell banksparing. Men etter at krisen var et faktum ble det stor fokus på garantiordningen som ikke er gjeldende for innskudd større enn 2 mill kroner. Dog merket vi forholdsvis lite til dette i vår bank. Bankens innskudd økte med 7,4 % (2007: 18,9 %) og innskuddsdekningen ved årets utgang utgjør 74,5 % mot 72,8 % året før (ex meglede innskudd). Bankens virksomhet er ikke av en slik karakter at den direkte forurenser det ytre miljø. Men klimaendringer vil etter hvert påvirke sparebankenes virksomhet direkte ved at klimaendringene vil berøre alle mennesker og alle deler av samfunnet. Sparebankene har i mer enn 150 år hatt solid tradisjon for å vise samfunnsengasjement, og det er derfor naturlig for sparebankene å engasjere seg på dette viktige området. Etter styrets mening gir resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter, fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og bankens stilling ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet forhold etter utløpet av regnskapsåret som er av vesentlig betydning for banken ut over det som fremgår av årsoppgjøret. Personal, arbeidsmiljø og likestilling Banken har ved utgangen av året 16 ansatte, hvorav 1 i permisjon. Eksklusiv rengjøring er det er utført 12,9 årsverk mot 13,3 årsverk året før. Samarbeidet med de ansatte og arbeidsmiljøet som helhet må betegnes som godt. Banken har kollektiv pensjonsforsikring, gruppelivsforsikring og lovbestemt personalgarantiforsikring for sine ansatte. Banken er også tilknyttet AFP-ordningen, og banken har bedriftslegeordning hvor det gjennomføres jevnlig legekontroll av alle ansatte. De fysiske arbeidsforholdene anses å være gode både hva angår utstyr og arbeidsplasser. Sykefraværet har totalt vært på 2,2 % mot 3,2 % i Det har ikke vært personskader eller materielle skader i løpet av året. nødvendige attestasjonsoppgaver. Bankens styring av finansiell risiko Styret i Evje og Hornnes Sparebank er opptatt av at banken skal drives med et risikonivå som er avstemt mot bankens inntjeningsmuligheter og soliditet. Gjennomgående velges et lavt risikonivå. Det er lagt opp et system for risikovurdering, styring og rapportering til ledelsen som tilfredsstiller Kredittilsynets Internkontrollforskrift av 20. juni Internkontrollen er et viktig hjelpemiddel for å redusere den operasjonelle risiko, og banken har løpende fokus på dette. Nedenfor omtales den finansiell risiko bestående av kredittrisiko, likviditetsrisiko samt markedsrisiko. Markedsrisikoen består av renterisiko, kursrisiko og valutarisiko. Kredittrisiko er knyttet til tapspotensialet i utlånsporteføljen og følgelig risikoen for at en kunde ikke kan oppfylle sine forpliktelser ved forfall. Viktige virkemidler for å overvåke og begrense kredittrisikoen er klassifisering, misligholdsrapportering, nøkkeltall og analyser. Banken vektlegger en lav risikoprofil, og har et omfattende regelverk for kredittvurdering, kreditthåndtering og porteføljeovervåking. I tillegg til regelverk er god kjennskap til vesentlige kunder i et begrenset lokalt marked et ekstra godt grunnlag for å vurdere betalingsevne og vilje. Kredittrisiko knyttet til bankens beholdning av verdipapirer er nærmere beskrevet under avsnittet om rente- og kursrisiko. Den omtalte nedskrivning i år på verdipapirene henger i det alt vesentlig sammen med rente og/eller kursrisikoen. Oppfølgningen og kontrollen med kredittrisikoen betraktes totalt sett som god, og samlet sett vurderes kredittrisikoen som moderat. Nærmere om risiko knyttet til utlån og garantiansvar kredittrisikoprofil Risikoklassifiseringen er en integrert del av kredittvurderingsprosessen og systemet muliggjør en god overvåkning av risikoutviklingen i bankens utlånsportefølje. Det er gjennom året ikke skjedd vesentlig reelle endringer i bankens risikoprofil, noe som synliggjøres godt Flere av bankens ansatte har gjennomført videreutdannelse for sertifisering til finansiell rådgiver (MiFID), og banken har valgt å være agent for First Securities ASA. På den tekniske siden er det kontinuerlige forbedringer både på system og saksbehandlernivå. Bankens sikkerhetsutstyr blir jevnlig testet og sikkerhetsrutinene gjennomgås. Av bankens 16 ansatte er det 3 menn og 13 kvinner. Bankens styre består av 4 personer hvorav 1 kvinne og 3 menn. Styret finner i dagens arbeidsmarked den faktiske tilstand hva gjelder likestilling tilfredsstillende, og det er ikke iverksatt eller planlagt iverksettelse av spesielle tiltak i så måte. % 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Risikoklasser 78,08 74,10 73,32 16,26 20,22 22,33 5,66 5,68 4, År Lav (A-B) Normal( C) Høy(D-E) Eierstyring og selskapsledelse Grunnlag for bankens virksomhet er krav til redelighet og forretningsmoral, og ansatte forventes å ha integritet og holdninger i samsvar med bankens etiske retningslinjer. Bankens øverste organ er forstanderskapet med 16 medlemmer og som er sammensatt av 12 representanter for innskyterne, 2 representanter fra det offentlige og 2 representanter fra de ansatte. Banken ledes av et styre på fire medlemmer Kontrollkomiteen er forstanderskapets kontrollorgan for tilsyn med bankens virksomhet, og består av 3 medlemmer. Kontrollkomiteen avgir årlig erklæring til forstanderskapet. Styret har besluttet, med utgangspunkt i bankens størrelse, at det ikke etableres internrevisjon i banken. Bankens eksterne revisor bistår med gjennom følgende stolpediagram: Rapporteringen som viser misligholdte lån/garantier over 90 dager er fortsatt på et meget lavt nivå og utgjør ved årets utgang brutto 1 mill kroner, og nedskrevet til netto 0,2 mill kroner. Samlede nedskrivninger på lån er på ca. 7,2 mill. kroner og utgjør 0,67 % av brutto utlån. Styrets mening er at de samlede nedskrivninger er tilstrekkelige. Forventninger til tap på utlån og garantier Det er alltid en risiko ved å låne ut penger, og styret er også innforstått med at vi som bygdas bank må være villige til å ta en viss risiko, dog innenfor forsvarlige grenser. Det må antas at den nedgangskonjunktur vi er inne i vil kunne medføre tap utover det normale. Styret vurderer likevel at nivået på årlige tap ikke vil overstige 0,4 0,6 % av brutto 3

4 utlån de nærmeste 3 år. Dette baseres på erfaring fra tidligere års tap, kjennskap til bankens lånekunder, vurderinger av bankens utlånsmasse samt samfunnets forventninger om økning i konkurser, arbeidsledighet mv. Årets netto tap på utlån er en kostnad på 2,7 mill kr og er sammensatt av økte individuelle og gruppevise nedskrivninger, inngang på tidligere års konstaterte tap på utlån/garantier samt konstatert tap omtalt ovenfor. Tapsføringen utgjør 0,25 % av brutto utlån ved årets slutt. Det er etter styrets vurdering ingen forhold som pr. i dag tyder på at det ligger risiko for betydelige tap i vår utlånsportefølje eller på våre garantistillelser, utover hva som speiles i de individuelle og gruppevise nedskrivninger. Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke har tilstrekkelig med likvider til å møte de forpliktelser som forfaller. Gjennom finanskrisen har bankene fått merke viktigheten av en plan for likviditeten, og finanskrisen kan i finanssektoren langt på vei omtales som en likviditetskrise. I forbindelse med Norges Banks sitt nye oppgjørssystem besluttet banken i 2008 å si opp deponeringsordningen i Norges Bank. Som erstatning skulle inngås beredskapsavtale med Norges Bank. Finanskrisen medførte en reversering av beslutningen, og banken kunne ultimo november ta opp F-lån i Norges Bank. Styret vektlegger at banken skal opprettholde en høy grad av selvfinansiering i kombinasjon med annen langsiktig finansiering av virksomheten. Ved årsskiftet er i underkant av 75 % av brutto utlån finansiert med kundeinnskudd. Av bankens forvaltningskapital er 12,0 % finansiert i det norske obligasjonsmarkedet. I tillegg har banken finansiert 13,6 % av forvaltningskapitalen gjennom langsiktige låneforhold med norske finansinstitusjoner og Norges Bank (25 mill). Vi har gjennom hele året hatt kommiterte trekkrettigheter på til sammen 100 mill. kroner, ca 8 % av forvaltningskapitalen. 50 mill kroner ble fornyet førtidig, da finanskrisen var et faktum. Likviditetsindikatoren er på et nivå som Kredittilsynet definerer som lav risiko. I dagens marked vil det være løpende behov for likviditet fra pengemarkedet og det er i banken løpende fokus på dette. Gjennom effektiv og god drift, som sikrer god inntjening og minimaliserer tap mener vi å ha god tillit i dette markedet, selv om finanskrisen har bidratt til betydelig tap på vår beholdning av verdipapirer. Ingen av våre obligasjonsinnlån har forfall i 2009, mens 40 mill kroner av innlån fra finansinstitusjoner har forfall i 1. og 2. kvartal, med likelig fordeling. Signaler i markedet tilsier at nytt låneopptak vil være kurant, men vi må forvente at pengene blir dyrere enn nåværende avtale tilsier. disse vil ikke kunne slå vesentlig ut på rentemargin. Bankens beholdning av obligasjoner ble høsten 2008 overført egen forvalter, som også har besørget nye kjøp av obligasjoner etter fastsatte retningslinjer. Deponeringen i Norges Bank er også ivaretatt gjennom forvalter. Årets tapsføring relateres i all hovedsak til 3-4 av bankens gamle beholdning, og vurderes i all hovedsak å skyldes obligasjonsmarkedet generelt med høyt risikopåslag på pengemarkedsrenten. For bankens samlede virksomhet vurderes renterisikoen som forholdsvis lav idet vi relativt raskt vil kunne tilpasse oss de renteendringer som måtte komme. Kursrisiko Til tross for en forholdsvis kort varighet til rentereguleringstidspunkt for obligasjonsbeholdningen, har banken gjennom 2008 måtte nedskrive obligasjonsbeholdningen med ca 6 mill kr. Verdireduksjonen er basert på regnskapsprinsippet om laveste verdis prinsipp. Obligasjonsbeholdningens kredittrisiko vurderes som moderat til lav. På beholdningen av aksjer, vil det alltid være relativt stor kursrisiko. Aksjene er vurdert til markedsverdi, noe som har medført en nedskrivning på ca 4 mill kroner. Beholdningen av aksjer ligger innenfor styrets vedtatte retningslinjer, og styret får jevnlig oppgave over kursutviklingen på disse verdipapirene. Bankens regnskapstall justeres månedlig i forhold til kursutviklingen. Samlet sett vurderes kursrisikoen som moderat. Valutarisiko Banken har kassebeholdning i valuta. Styret mener at banken ikke er eksponert for valutarisiko av vesentlig størrelse. Utsiktene for kommende år Evje og Hornnes Sparebank har en betydelig markedsandel og en sterk markedsposisjon i vårt distrikt. Dette til tross for en meget sterk konkurransesituasjon i et relativt lite område sett ut fra kommunens innbyggertall. Konkurransen i finansmarkedet vil imidlertid alltid i varierende grad være der, men vi oppfatter at kundekretsen er stabil og lojal. Vi ønsker fortsatt å sette kunden i sentrum og ta vare på den tillit banken har i lokalsamfunnet og hos våre mange fjernkunder, og finanskrisen har de siste måneder understreket viktigheten av nettopp å prioritere egne kunder. Etter flere år med sterk vekst i norsk økonomi ble konjunkturtoppen nådd mot slutten av 2007, og vi er nå inne i en markert nedgangskonjunktur internasjonalt og det forventes resesjon i flere land i Regjeringen har tatt grep, og ulike tiltakspakker fremlegges for å bidra til aktivitet og nødvendig likviditet i samfunnet. Bankens interne retningslinjer for likviditetsvirksomhet har fokus på ulike rammer og forfallsstruktur. Dette følges opp med målinger som jevnlig fremlegges for styret. Det er styrets vurdering at likviditetsrisikoen er under god kontroll. Renterisiko er risikoen for at endringer i rentenivået kan påvirke bankens inntjening i negativ retning og er knyttet til ulik rentebinding på fordrings og gjeldsposter i og utenom balansen. Bankens innlån fra markedet og renten for disse midlene bestemmes av pengemarkedsrenten på fastsatte datoer. I en normalsituasjon vil de vilkår banken oppnår på sine innlån i en kortere periode kunne komme i utakt med de betingelser som gjelder egne lånekunder, noe som bare i mindre grad vil kunne påvirke bankens renterisiko. Høstens pengemarkedsrente var imidlertid helt uforutsigbar med store variasjoner fra dag til dag, og innlånskostnaden bestemtes ene og alene av den dags rente da man hadde renteforfall, noe som medførte tilfeldige rentekostnader, og noe mer utslag på rentemarginen. Banken har en ubetydelig del av innlån / utlån som har fast rente, og Evje 11. februar 2009 EVJE OG HORNNES SPAREBANK I banken har vi forventninger til en lav vekst gjennom 2009, og vi vil ha økt fokus på en tilfredsstillende balanse mellom bankens kundeinnskudd og utlån. Fall i bankens rentenetto må nå påregnes og styret vil fortsatt ha oppmerksomheten rettet mot andre driftsinntekter samt det å holde driftskostnadene på et lavest mulig nivå. Noe økning i tap på utlån må påregnes, men med fallende rente vil dette i noen grad kunne begrenses. Under forutsetning av at det ikke skjer vesentlige endringer i rammebetingelsene, da spesielt for små- og mellomstore sparebanker, regner styret med at også 2009 vil gi et tilfredsstillende bidrag fra driften i Evje og Hornnes Sparebank, men våger ingen ytterligere spådommer om utviklingen i verdipapirporteføljen. Takk Styret vil takke alle ansatte for stor innsats og godt samarbeide i året som er gått. Likeså en hjertelig takk til bankens kunder og øvrige forbindelser for deres oppslutning om banken i Vi håper samarbeid og felles innsats skal gi positiv utvikling for distriktet og banken også i årene som kommer. 4

5 RESULTATREGNSKAP (beløp i kroner) Noter Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter 0 0 Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto verdiendring og gevinsttap på sertifikater, obligasjoner og andre verdip.med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinsttap på aksjer oa.verdipapir med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdip. som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter SUM ANDRE DRIFTSINNTEKTER

6 RESULTATREGNSKAP forts. Noter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn mv. Lønn 14,15, Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger Sum avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP Tap på utlån, garantier mv. Tap på utlån Tap på garantier Sum tap på utlån, garantier mv Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Nedskrivninger/reversering av nedskrivning Gevinst/tap Sum nedskrivning/reversering av nedskivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT FØR SKATT Skatt på ordinært resultat RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Overføringer og disponeringer Disponeringer Overført til sparebankens fond Overført til gavefond og/eller gaver Sum disponert

7 BALANSE (beløp i kroner) EIENDELER Noter Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån og fordringer på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditte Byggelån Nedbetalingslån Andre utlån 0 0 Sum netto utlån og fordringer på kunder 3,5, Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre enn det offentlige Sertifikater og obligasjoner Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning 7, Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke motatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelse Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER 1,

8 BALANSE forts GJELD OG EGENKAPITAL Noter Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder 2, Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Annen gjeld Annen gjeld Sum annen gjeld 6, Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser 12, Spesifisert avsetning på garantiansvar Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser SUM GJELD EGENKAPITAL: Opptjent egenkapital Sparebankens fond 22, Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1, POSTER UTENOM BALANSEN Betingede forpliktelser Garantier 3, Forpliktelser 12, Evje 11. februar 2009 EVJE OG HORNNES SPAREBANK 8 Godkjent i bankens forstanderskap 25. februar 2009

9 Noter til regnskapet for 2008 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og god regnskapsskikk for sparebanker, og gir et rettvisende bilde av bankens resultat og stilling. Alle tall i notene er oppgitt i hele tusen kroner dersom annet ikke er angitt. Det er under den enkelte note i årsregnskapet redegjort for de benyttede regnskapsprinsipper. Det er ikke gjort endringer i regnskapsprinsipper i Periodisering - Inntekts- og kostnadsføring Renter, gebyrer og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekt eller påløper som kostnad. Opptjente, ikke betalte inntekter tas til inntekt og føres som fordring i balansen. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Påløpne kostnader periodiseres i tråd med sammenstillingsprinsippet. For å fastsette pensjonsforpliktelser benyttes aktuar til beregningen. Aksjeutbytte inntektsføres i den periode/det år det mottas. Etableringsgebyrer er av en slik størrelse at de ikke overstiger kostnaden forbundet med etablering av lån/kreditt, og tas følgelig fullt og helt til inntekt i etableringsåret. Note 2 Finansielle derivater og instrumenter Rente og egenkapitalrelaterte instrumenter utenfor balansen Nominelt beløp Virkelig verdi Renteswapper Aksjeindeksavtaler/-swapper Nominelt beløp er den underliggende hovedstol som er grunnlag for beregning av renteinntekter og rentekostnader i resultatregnskapet. Banken har i 2008 ikke hatt handelsportefølje av finansielle derivater. Bankens derivatforretninger har tilknytningtil sikring av risikoer som har oppstått i balanseposter. Forretningene er verdsatt etter samme prinsipp som postene de er ment å sikre, og inntekter og kostnader er resultatført i samsvar med de postene de sikrer. Renteswapper Avtaler om å bytte rentebetingelser til markedsbetingelser for et avtalt beløp over en nærmere avtalt periode. Det er kun rentebetalinger som er knyttet til transaksjonsflyten. Aksjeindeksavtaler Avtaler om å bytte betingelser knyttet opp mot avkastning på gitte aksjeindekser med flytende betingelser. Avtalene skal sikre garantiprodukter solgt til kunder. Finansielle derivater sikringsvurdering Bankens handler med derivater er foretatt i sikringsøyemed. Sikringsforretningene verdsettes etter samme prinsipp som postene de er ment å sikre.bruken av finansielle derivater omfatter renteswapper samt aksjeindeksavtaler (avtaler som sikrer garantiprodukter solgt til kunder). Omregning av utenlandsk valuta Banken har egen beholdning av valuta. Denne vurderes til dagskurs. Valutasvingninger som banken ellers er utsatt for betraktes som uvesentlige. Note 3a Fordeling av inntekt på geografisk område Inntektene fordeler seg i det alt vesentlige i samme forhold som brutto utlån/garantier. BRUTTO UTLÅN % % Evje og Hornnes kommune ,3 % ,8 % Nabokommuner ,3 % ,1 % Landet for øvrig ,4 % ,1 % Sum ,0 % ,0 % GARANTIER % % Evje og Hornnes kommune ,8 % ,8 % Nabokommuner ,7 % ,6 % Landet for øvrig ,4 % ,6 % Sum ,0 % ,0 % Nabokommuner omfatter Birkenes, Bygland, Iveland, Vennesla og Åseral. 9

10 Noter til regnskapet for 2008 Note 3b Utlån og garantier pr fordelt på de viktigste næringer og personmarked Brutto Potensiell Misligholdte Tapsutsatte Individuell Gruppe utlån Garantier eksponering engasjement engasjement nedskrivning nedskrivning Personkunder Næringslivskunder Sum utlån og garantier Primærnæringer Bygg og anlegg Eiendomsdrift, finansiell tj.yt Varehandel, hotell og restaurantdrift Transport, post og telekommunikasjon Tjenesteytende virksomhet Industri og bergverk Sum næringskunder Note 3c Utlån og garantier pr fordelt på de viktigste næringer og personmarked Brutto Potensiell Misligholdte Tapsutsatte Individuell Gruppe utlån Garantier eksponering engasjement engasjement nedskrivning nedskrivning Personkunder Næringslivskunder Sum utlån og garantier Primærnæringer Bygg og anlegg Eiendomsdrift, finansiell tj.yt Varehandel, hotell og restaurantdrift Transport, post og telekommunikasjon Tjenesteytende virksomhet Industri og bergverk Sum næringskunder Note 4 Finansiell risiko Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke skal kunne gjøre opp sine forpliktelser på forfall. Kommiterte trekkrettigheter i DnB Nor er sentrale i denne sammenheng. Rammene har i liten grad vært benyttet gjennom Banken tilstreber en innskuddsdekning på minimum 70%, og dekningen utgjør ved årets utgang 74,5%. Banken har også langsiktige innlån fra penge- og kapitalmarked, og tok ultimo 2008 opp F-lån i Norges bank. Banken har interne måltall for likviditet, herunder likviditetsbuffer, som løpende fremlegges for styret. Av obligasjonsinnlån på til sammen 150 mill kroner er første forfall, med 1/3 del, i september 2010 og Likviditetssituasjonen betraktes som god. Restløpetid for hovedposter i balansen Post i balansen Sum Inntil 1 mnd 1mnd - 3 mnd 3 mnd - 1 år 1-5 år Over 5 år Uten restløpetid Eiendeler: Kontanter og fordringer på sentralbanken Utlån til og fordring på kredittinstitusjoner Utlån til og fordring på kunder(*) Obligasjoner og sertifikater Øvrige eiendelsposter Sum eiendelsposter herav utenlandsk valuta Gjeld: Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital herav utenlandsk valuta 0 0 Netto likv. eksponering på balansen herav utenlandsk valuta (*) kasse-/kontokreditt er medtatt under intervall inntil 1 måned.

11 Noter til regnskapet for 2008 Renterisiko - renteendringstidspunkt for hovedpostene i balansen. Renterisiko er en følge av at bankens utlåns- og innlånsvirksomhet ikke har sammenfallende rentebinding. Banken har en lav renteeksponering på sine utlån, og fastrentelån er ubetydelig ved årets utgang. Fastrenteinnskudd er å betrakte som uvesentlig sett hen til renterisikoen (lav saldo og løpetid). Beholdningen av obligasjoner har en gjennomsnittlig durasjon/varighet på 0,65. Dette gir en rentefølsomhet ved 1 % renteendring på kr ,- ved årets slutt. Bankens renterisiko vurderes totalt sett som tilfredsstillende, og er innenfor fastsatte rammer. Dog må kommenteres at den fra dag til dag varierende pengemarkedsrenten høsten 2008 for bankene generelt medføre store sprik i rentesatser ved rentefornyinger fra den ene dag til den annen. Post i balansen Sum Inntil 1 mnd 1mnd - 3 mnd 3 mnd - 1 år 1-5 år Over 5 år Uten rente ekspon. Eiendeler: Kontanter og fordringer på sentralbanken Utlån til og fordring på kredittinstitusjoner Utlån til og fordring på kunder Obligasjoner og sertifikater Øvrige eiendelsposter Sum eiendelsposter herav utenlandsk valuta Gjeld: Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital herav utenlandsk valuta 0 0 Netto rente eksponering på balansen herav utenlandsk valuta Valutarisiko Bankens balanseposter i utenlandsk valuta utgjøres av kassebeholdningen. Denne er omregnet til norske kroner basert på kursen ved årets utgang. Risiko for valutatap ansees å være uvesentlig. Banken har formidlet valutalån til to kunder, der innlån og utlån har full match. Risiko for tap i denne sammenheng vurderes som uvesentlig. Note 5 Utlån og tap på utlån Utlån og garantier verdsettes i tråd med "Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier". Lån og garantier verdsettes til pålydende når renter og avdrag betjenes etter avtalen og det ellers ikke er objektive forhold som tilsier at engasjementet bør nedskrives. Konstaterte tap/individuelle tapsnedskrivninger Dersom det foreligger objektive bevis for verdifall på enkelte utlån eller grupper av utlån, er lånene nedskrevet. Etter forskriften skal slike lån nedskrives med forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av fremtidige kontantstrømmer, beregnet etter forventet levetid på lånet. Nedskrivning klassifiseres som tapskostnad, og renteinntekter resultatføres etter effektiv rentemetode. Vår modell bygger på at der det foreligger objektive bevis for risiko for tap, gjøres det en totalvurdering av kundens betalingsevne, av den realsikkerhet som er stilt for lånet samt av sannsynligheten for tap. Det beregnede sannsynlige tap nedskrives som individuell nedskrivning på engasjementet. Nedskrivningen klassifiseres som tapskostnad. Nedskrivning på grupper av lån De gruppevise nedskrivninger baserer seg på vurdering av historiske tap på de ulike risikoklasser. Verdifall er beregnet med utgangspunkt i konstaterte tap i en 5-års periode, der tapene forventes å oppstå i risikoklassene C, D, og E. Objektive bevis - mislighold De objektive bevis på at et utlån har verdifall baserer seg på observerte data banken har kjennskap til om følgende type hendelser: Vesentlige finansielle problemer hos låntager, betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd, opplåning for inndekking av termin, finansiell restrukturering, gjeldsforhandling, konkurs. Mislighold refererer seg i utgangspunktet til alle restanser på lån og alle overtrekk på kreditter, og er i seg selv et objektiv bevis som innebærer behov for å vurdere nødvendigheten av tapsnedskrivning. Alle vesentlige mislighold vurderes, selv om det som rapporteres kun er mislighet der terminer ikke er betalt innen 90 dager etter forfall, eller der rammekreditter har vært overtrukket i mer en 90 dager. Vurderingene gjøres kvartalsvis. Overtatte eiendeler I forbindelse med konstatering av tap på ett engasjement i 2008, har banken overtatt tre tomter. Disse er taksert, og regnskapsført til 3,2 mill kroner. Misligholdte og tapsutsatte utlån Misligholdte utlån totalt Individuell nedskrivning Netto misligholdte utlån Øvrige tapsutsatte lån totalt Individuell nedskrivning Netto øvrige tapsutsatte lån Mislighold refererer seg til kunder som ikke har betalt termin på utlån innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket som avtalt etter 90 dager etter at overtrukket fant sted.

12 Noter til regnskapet for 2008 Endringer i individuelle nedskrivninger Utlån til og fordring på kredittinst Utlån til og fordring på kunder Garanti ansvar Individuell nedskrivning Periodens konstaterte tap hvor tidligere er foretatt individuell nedskrivning Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivning i peroden Individuell nedskrivning Nedskrivning på garantiansvar gjelder tap på garantiprodukter solgt til kunder, sikret gjennom Terra Securities som gikk konkurs Endring i gruppevise nedskrivninger Utlån til og fordring på kredittinst Utlån til og fordring på kunder Garanti ansvar Nedskrivning på grupper av utlån /- periodens nedskrivning på grupper av utlån Nedskrivning på grupper av utlån Årets tapskostnader Tap på verdi papirer Tap på utlån Tap på garantier Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppevise nedskrivninger Perioden konstaterte tap hvor det tidl år er foretatt individuell nedskrivning Periodens konstaterte tap hvor det tidl år ikke er foretatt individuell nedskrivning Periodens inngang på tidligere perioders konst.tap =Periodens tapskostnad Endringer i ikke inntekstførte renter på utlån Påløpt, ikke inntekstført renter på balanseført utlån pr Periodens inntekstføring av tidligere perioders renter på utlån 0 -Påløpte, ikke inntekstførte renter på utlån som har gått ut av balansen 0 +Periodens påløpte, ikke inntektsførte renter på utlån som er identifisert som tapsutsatt 0 Påløpte, ikke inntekstførte renter på balanseført utlån pr Prinsipper for risikoklassifisering Risikoklassifiseringen er en integrert del av kredittvurderingsprosessen og bygger på en metode utviklet av vår dataleverandør. Klassifiseringen av personkunder ble i 2007 lagt om ved at faktoren "kundens økonomiske stilling" fra da av vektlegges i tillegg til sikkerheten. Tidligere år hadde personkunder kun vært klassifisert ut fra sikkerhet. For næringslivskunder utføres klassifisering av økonomiske faktorer på grunnlag av visse nøkkeltall som hentes fra kundens reviderte regnskap, samt på sikkerhet. Systemet muliggjør en god overvåkning av risikoutviklingen i bankens utlånsportefølje. Det er kundenes samlede engasjement som klassifiseres. Dette betyr at i tillegg til lån og kreditter vil medtas ubenyttede kreditter og garantirammer. Klassifiseringen er delt inn i 5 grupper der A representerer minst risiko og E størst risiko. Klassifiseringen synliggjør kundens risikoeksponering for hver av faktorene økonomi og sikkerhet, og angir også akkumulert gruppe for kunden. Spesifikasjon på risikogrupper Engasjement % Brutto utlån Garantier Potensiell ekspon. Individ. nedskrivn Lav risiko (klasse A og B) ,8 % Middels risiko (klasse C) ,8 % Høy risiko (klasse D og E) ,4 % SUM ,0 % Kun en mindre andel av engasjementene er ikke klassifisert, og er da fordelt forholdsmessig på gruppene. Spesifikasjon på risikogrupper Engasjement % Brutto utlån Garantier Potensiell ekspon. Individ nedskrivn Lav risiko (klasse A og B) ,3 % Middels risiko (klasse C) ,8 % Høy risiko (klasse D og E) ,7 % SUM ,9 % Kun en mindre andel av engasjementene er ikke klassifisert, og er da fordelt forholdsmessig på gruppene. 12

13 Noter til regnskapet for 2008 Forskyvninger mellom risikogrupper Som matrisen viser har det vært noe forskyvning til lavere risikogruppe, og endret vekting av faktorene i risikobildet vil naturlig medvirke til noe av denne forskyvning. De gruppevise nedskrivninger, som utgjør kr 2.525, er vurdert i forhold til bankens tapseksponering totalt i gruppene C (normal) - E (høy). Forventet årlig tapsnivå - forventet tap i forhold til renteinntekter I banken tilstrebes å vektlegge risiko ved prising av engasjementer slik at lån og kreditter med laveste rente har en tilsvarende lav risiko. Overvåking av kredittrisiko og oppfølging av tapsutsatte engasjementer er av stor viktighet, og tillegges stor vekt. Kredittrisikoen overvåkes løpende gjennom analyser, misligholdsrapportering, restanse- og overtrekksrapportering. Det vurderes at årlige tap ikke vil overstige 0,4-0,6 % av brutto utlån de nærmeste 3 år. Dette er basert på erfaring fra tidligere år, kjennskap til bankens lånekunder samt den løpende vurdering avutlånsmassen. I tillegg er påplusset margin for usikkerhet knyttet til finanskrisens virkning for våre kunder. Tapene forventes å komme i grupper med middels og høy risiko og forventes videre å ligge innenfor den samlede forventede renteinntekten for gruppen. Note 6 Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Valuta Lån / innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid NOK Lån / innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid NOK Sum gjeld til kredittinstitusjoner Gjennomsnittlig vektet rente gjennom året på gjeld til kredittinstitusjoner har vært på 6,44% 4,86% Det er stillet sikkerhet i obligasjoner for kr 25 mill overfor Norges Bank. F-lånet løper til ultimo desember 2010 med fastrente 4,4%. For øvrig er det ikke stillet sikkerhet for gjeld til kredittinstitusjoner. Innskudd fra og gjeld til kunder Valuta Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid NOK Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid NOK Sum gjeld til kredittinstitusjoner Gjennomsnittlig vektet rente gjennom året på gjeld til kunder har vært 4,91% 3,28% Renten er beregnet ut fra avkastning og gjennomsnittlig saldo gjennom året. Det er ikke stillet sikkerhet for gjelden. Lov om sikringsordninger for banker pålegger banken å være medlem av Bankenes Sikringsfond. Fondet plikter å dekke tap som en innskyter måtte få på innskudd i banken med inntil 2 mill. kroner av det samlede innskudd. Årlig innbetales en avgift til Bankenes Sikringsfond etter bestemmelser i Banksikringsloven, og sparebankene har i perioden vært fritatt for avgiften. I 2008 har banken betalt kr i avgift til fondet. Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Obligasjonslån Opptatt Forfall Nominell rtr. Gj.snitt rtr. Nominell verdi Underkurs Gjeld pr. 31/12 NO Nib. + 0,47 6,86% NO Nib. + 0, NO er ABM-notert. Lånene er i norske kroner. Det er ikke stilt sikkerhet for gjelden. Underkurs periodiseres over lånets løpetid. Annen gjeld spesifisert på viktigste enkeltposter: Bankremisser Betalbar skatt Leverandørgjeld og offentlig gjeld og avgifter BankAxept Annen gjeld, herunder gaver Sum annen gjeld

14 Noter til regnskapet for 2008 Note 7 Obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer Verdsettelse Bankens beholdning av obligasjoner er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi/markedsverdi på balansetidspunktet. Hele beholdningen er klassifisert som omløpsmidler. Beregningen av virkelig verdi bygger på observerte markedsverdier og/eller meglerhusenes fastsatte ligningsverdi som ble offentliggjort medio januar Alle papirene er i NOK. Depotordningen i Norges Bank I forbindelse med nytt oppgjørssysten i Norges bank ble det i 2007 besluttet å si opp depotordningen for obligasjoner, og i stedet inngå beredskapsavtale for oppgjør med Norges Bank. Som følge av finanskrisen er beslutningen reversert i 2008, og banken har igjen deponert obligasjoner som sikkerhet for gjeld til Norges Bank. Omløpsmidler Risikovekt Bokført verdi Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Andel Børsnotert Utstedt av det offentlige Kommuner 20% Sum Utstedt av andre Bankobligasjoner 20% Bankobligasjoner 100% Kredittforetak særskilt sikre obligasjoner 10% Kredittforetak 20% Øvrige sektorer 100% Sum Sum sertifikater, obligasjoner mv som er anleggsmiddel Akkumulert nedskrivning Bokført verdi Herav deponert som sikkerhet for lån i Norges Bank (hvorav benyttet kr 25 mill, se note 6)* *hertil er aksjefond/rentefond deponert som sikkerhet - se note 9. Gjennomsnittlig vektet rente på obligasjonsbeholdning pr utgjør 5,19% ( : 5,52 %). Note 8 Ansvarlig lånekapital i andre foretak Bokført som utlån til og fordring på kredittinstitusjoner: Pålydende Bokført Entercard og Medlemsinnskudd KFS Bokført som sertifikater og obligasjoner: Ansvarlig lånekapital Gjerstad Sparebank Note 9 Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Verdsettelse Aksjer klassifisert som handelsportefølje er vurdert til virkelig verdi på balansedagen. Aksjer klassifisert som anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Når den virkelige verdi (markedsverdi) antas lavere enn anskaffelseskost på noen av aksjene, og dette ikke ansees å være forbigående, skrives aksjene ned. Spesifikasjon etter grupper: Balanseført verdi Virkelig verdi Anskaff kost Andel børsnotert Omløpsmidler Handelsportefølje Anleggsmidler Sum omløpsmidler og anleggsmidler

15 Noter til regnskapet for 2008 Handelsportefølje Antall Resultatført Balanseført Virkelig Anskaff Andel Spesifikasjon verdiendring verdi verdi Kost børsnotert Aksjefond/rentefond Terra Sparebank (1) Øvrige aksjer Aker Exploration Light Caledonia StatoilHydro ASA DnBNOR ASA Algeta Orkla ASA Grieg Seafood DESS Akkumulert nedskrivning herav res.ført nedskr Sum handelsportefølje (1) deponert som sikkerhet for lån i Norges Bank Anleggsmidler Antall Resultatført Balanseført Virkelig Anskaff Andel Spesifikasjon verdiendring verdi verdi (*) Kost børsnotert Aksjer Eiendomskreditt ASA BBS/Bankaksept Terra Gruppen AS Terra Eiendomsinvest AS NorgesInvestor AS (1) German Property Diverse aksjer Grunnfond Kredittforeningen for Sparebanker Sum anleggsmidler Sum aksjer, andeler o a verdipapirer med variabel avkastning (1) Banken har forpliktet seg til ytterligere tegning på kr 1,2 mill (*) Virkelig verdi er vurdert til minst å tilsvare bokført verdi, og betraktes som beste estimat pr Beholdningsendring gjennom året av verdipapirer som er anleggsmiddel: Nedskrivn 08 Reklassifisert 08 Tilgang Avgang Anleggsaksjer Note 10 Spesifikasjon av provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Verdipapiromsetning/forvaltning 0 0 Garantiprovisjoner Betalingsformidling Forsikringstjenester Annen virksomhet 0 0 Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Note 11 Forvaltning- og administrasjonstjenester Banken forvalter etableringslån for Evje og Hornnes kommune for i alt ,- kroner fordelt på 12 lån. Dette er midler som kommunen låner i Husbanken for videre utlån. Bankens oppgave er regulert i egen avtale og innebærer ingen kredittrisiko for banken. Note 12 Betingede utfall Arten og omfanget av betingede forpliktelser refereres til poster utenom balansen samt pensjon. Det henvises til hhv note nr. 13 og

16 Noter til regnskapet for 2008 Note 13 Poster utenom balansen Betingede forpliktelser: GARANTIER Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegarantier Garantier for skatter 6 6 Annet garantiansvar - - Sum betingede forpliktelser Forpliktelser Bevilgede ikke disponerte lån og ubenyttet rammekreditter Sum forpliktelser utenom balansen Note 14 Antall ansatte Antall ansatte ved årets slutt er 16, som samlet har utført 13,36 årsverk. Note 15 Ytelser til ledende personer Ledende ansatte og tillitsvalgte Lønn og annen godtgjørelse til banksjef, inkl fri bil og bonus x) Godtgjørelse til styrets medlemmer består kun av styrehonorar: Tor Langerak/Grethe Bjønnum Styrets leder Olav Galteland Nestleder Solveig Skjeggedal Styremedlem Terje Stifoss Styremedlem SUM for styret Godtgjørelse til kontrollkomiteens medlemmer består kun av komitehonorar: Arne O Tveit Leder 8 8 Egil Kjebekk 6 6 John Olav Uleberg 6 6 SUM for kontrollkommiteen Godtgjørelse til forstanderskapets medlemmer x) banksjef får andel av bonus på lik linje med øvrige ansatte (likedeling). Det er inngått særskilt pensjonsavtale (frivillig) med banksjef. Se note 17. Utover dette er det ingen avtaler som gir daglig leder, ledende ansatte eller noen av styrets medlemmer eller andre tillitsvalgte særskilte vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet/vervet. Endring i pensjonsforpliktelsen/kostnadsføring i regnskapet knyttet til avtalen med banksjef, aktuarberegnet, utgjør kr ,- Revisjon inkl mva Lovpålagt revisjon Internkontroll, attestasjonsbistand Øvrig bistand 72 6 SUM revisjon og bistand inkl mva Note 16 Lønn og generelle administrasjonskostnader Periodens kostnader knyttet til rentesubsidiering av lån utgjør

17 Noter til regnskapet for 2008 Note 17 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Fondsbaserte forpliktelser/sikrede ytelser: Banken er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Banken har en kollektiv ytelsesesbasert pensjonsforsikring i Storebrand for alle ansatte, som oppfyller kravene i den nevnte lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forpliktelsen ved årets utgang omfatter 15 ansatte og 2 pensjonister. Hovedbetingelser er 30 års opptjening og ca. 66 % av lønn ved fratredelse ved 67 år. Ikke fondsbaserte forpliktelser/ikke sikrede ytelser: De ansatte har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) fra 62 til 67 år. AFP er en tariffestet ordning for førtidspensjon, der ordningen finansieres over drift. Banken betaler 100% av ytelsen fra 62 til 64 år. Fra 64 til 67 år betaler banken en andel på 60%, og staten dekker 40%. Gjennom 2008 er det en 100% stilling og en 20% stilling som har vært godtgjort under denne ordningen. Banksjefen har forøvrig en frivillig avtale om pensjonsalder fra 62 år og godtgjørelse på 70% av lønn til fyllte 67 år.forventet gjenstående tjenestetid er 3 år. Forpliktelsen inngår under uforsikret pensjonskostnad og forpliktelse, og utgjør kr 1,66 mill.kroner. Årlig aktuarberegning Storebrand Pensjonstjenester AS har foretatt beregninger i hht Oppdatert NRS 6. Beregningene baserer seg på informasjon pr og som er knytter til kontraktene nevnt over. Beregningen av pensjonsmidlene og påløpne forpliktelse gjøres på balansedagen. De estimerte verdier korrigeres hvert år i samsvar med oppgave over pensjonsmidlenes flytteverdi og aktuarberegninger av forpliktelsenes størrelse. Det avvik som oppstår amortiseres over forventet gjenstående tjenestetid til de aktive. Arbeidsgiveravgiften er en del av foretakets ytelse og er da en del av pensjonsforpliktelsen. Arbeidsgiveravgiften beregnes før korreksjon for eventuelle uamortiserte estimatavvik. Videre er omkostningene ved pensjonsordningen nå inkludert i pensjonskostnaden. Følgende forutsetning er lagt til grunn for beregningen: Avkastning på pensjonsmidler 6,30% 6,50% Diskonteringsrente 5,80% 5,50% Årlig lønnsvekst 4,25% 4,50% Årlig G-regulering 4,25% 4,25% Årlig regulering av pensjoner under betaling 4,25% 3,50% Gjennomsnittlig arbeidsgiveravg.faktor 10,60% 10,60% Antatt uttakstilbøyelighet AFP 30,00% 30,00% Sikrede Usikrede Pensjonskostnader: ytelser ytelser SUM Årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelse = Pensjonskostnad (brutto) Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader = Pensjonskostnad (netto) Resultatført estimatavvik = Pensjonskostnad Overfinansiering av Pensjonsforpliktelse Pensjonsforpliktelser: pensjonsforpliktelse Estimert Estimert Estimert Estimert Pensjonsforpliktelser (brutto/pbo) Pensjonsmidler (markedsverdi) = Pensjonsforpliktelser (netto) Ikke resultatført estimatavvik = Balanseført pensjonsforpliktelser inkludert avgift Inkluderer arbeidsgiveravgift med

18 Noter til regnskapet for 2008 Note 18 Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer mv Lån Garanti Lån Garanti Ansatte: Banksjef Øvrige ansatte Sum ansatte Styret eks banksjef: Tor Langerak Styrets leder Olav Galteland Nestleder Solveig Skjeggedal Styremedlem Terje Stifoss Styremedlem Sum styret Til nærstående av samlet styre og banksjef Kontrollkomitéen: Arne O Tveit Leder Egil Kjebekk Medlem John Olav Uleberg Medlem Sum kontrollkomitéen Forstanderskapet Forstanderskapets formann Øvrige medlemmer av forstanderskapet Sum forstanderskapet x) x) Lån til 2 ansatte repr inngår ovenfor i lån til øvrige ansatte Vilkår for lån og garantier er gitt på standard vilkår og/eller de generelle vilkår som gjelder for ansatte. Note 19 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Faste eiendommer og øvrige varige driftsmidler blir balanseført til anskaffelseskost og fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger. Ordinære avskrivninger tilsvarer en lineær avskrivning over det enkelte driftsmiddels antatte levetid. Tilsvarende prinsipp er benyttet for de immaterielle eiendeler. Immaterielle Maskiner Bankbygg, eiendeler inv/ transpm. hytte, tomter Anskaffelseskost 1/ Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost 31/ Akkumulerte avskrivninger 31/ Bokført verdi pr Avskrivningssatser 20% % 0-1 % Årets avskrivning Bankbygg: Bokført verdi av bankbygget som ligger i Evje og Hornnes kommune utgjør kr ,-. Bygget har et areal på 500 kvm, og 100% utnyttes til egen virksomhet. Annen fast eiendom i bankens bruk: Funksjonærhytte på Hovden i Bykle kommune, bokført verdi kr ,-, etter frikjøp av tomt i Sentrumstomt i Evje Sentrum, bokført verdi på kr

19 Noter til regnskapet for 2008 Note 20 Spesifikasjon av andre driftskostnader Fast eiendom, drift og vedlikehold Utgifter maskiner, inventar mv Samlet honorar revisor Forsikringer, avgifter og kontingenter Kjøpte tjenester Tap på innskuddskonti Øvrige poster Sum andre driftskostnader Note 21 Skattekostnad Skattekostnaden består av følgende 2 elementer, betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Betalbar skatt er beregnet som følger: Regnskapsmessig resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endringer i midlertidige forskjeller Netto aksjegevinst og aksjeutbytte (fritaksmetoden) Skattepliktig inntekt Inntektsskatt Formueskatt Betalbar skatt For mye (-)/for lite avsatt fjoråret Endring i midlertidige forskjeller Årets skattekostnad Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet som følger: Endring Positive (skatteøkende) midlertidigeforskjeller Driftsmidler Overfinansiert pensj.forpliktelse Sum positive forskjeller Negative forskjeller som kan utlignes: Nedskrivning verdipapirer Grunnlag (- utsatt skattefordel)/utsatt skatt Utsatt skatt/(- utsatt skattefordel) 28 % Negative forskjeller som ikke kan utlignes: Pensjonsforpliktelse Sum negative forskjeller Utsatt skattefordel 28% Netto utsatt skattefordel pr

20 Noter til regnskapet for 2008 Note 22 Endringer i egenkapitalen Spareb. fond Gavefond Gaver Sum disp. Sparebankens fond Disponering av overskudd Overføring fra gavefond 0 Sparebankens fond Note 23 Kapitaldekning Krav til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital minimum skal utgjøre 8% av et nærmere definert grunnlag. Fra er nytt regelverk (Basel II) implementert, og bankens kapitaldekning pr er ikke direkte sammenlignbar med kapitaldekningen , blant annet pga endret vekting av enkelte eienelsposter. Etter nytt regelverk skal i tillegg til minimumskravet banken selv ha en prosess for å vurdere et samlet kapitalbehov i forhold til bankens risikoprofil. En slik vurdering ble i tråd med regelverk sendt Kredittilsynet våren Ansvarlig kapital Sparebankens fond Gavefond - - Overfinansiert pensjonsforpliktelse, fratrukket utsatt skatt Utsatt skattefordel og andre immaterielle eiendeler Kjernekapital Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kreditt-, motparts- og forringelsesrisiko Operasjonell risiko (omregnet til 8% beregningsgrunnlag) Fradrag Nedskrivning på grupper av utlån (2007: nedskrivninger) Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Beregningsgrunnlag Ansvarlig kapital i prosent 16,31 16,35 20

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår Årsregnskap 2012 150. Forretningsår FORRETNINGSIDÈ: SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK MARKEDSFØRER OG LEVERER BANK- OG FORSIKRINGSTJENESTER. BANKENS PRIMÆRE SATSNING ER PÅ PRIVATPERSONER, SMÅ OG MELLOMSTORE

Detaljer

2007 Årsberetning og regnskap

2007 Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2007 Bankens virksomhet drives i Lillesand kommune, og virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg formidler

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Styrets årsberetning 2008

Styrets årsberetning 2008 Styrets årsberetning 2008 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank som drives i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet, håndverksbedrifter

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

årsberetning og regnskap

årsberetning og regnskap årsberetning og regnskap 213 Lillesands sparebank driver hele sin virksomhet i lillesand kommune. banken har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. vi formidler også forsikring og plassering

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %)

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %) Hovedtall regnskap 2010 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2010 2009 2008 2007 2006 Netto rente- og kredittprovisjoner 29,9 30,0 31,2 28,5 28,9 Netto driftsinntekter 4,8 5,4 2,6 4,9 5,7 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2007

Noter til årsregnskapet 2007 Noter til årsregnskapet 2007 1 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer