PROSPEKT I FORBINDELSE MED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT I FORBINDELSE MED"

Transkript

1 PROSPEKT I FORBINDELSE MED Emisjon av egenkapitalbevis i Cultura Sparebank minimum maksimum* egenkapitalbevis, samtlige til pari pålydende kr 1000,- Tegningsperiode 2. mai 29. juni 2012 * under to og en halv ( ) millioner euro (Prospektet er av notoritetshensyn registrert hos Foretaksregisteret, men prospektmyndigheten eller andre offentlige myndigheter har ikke foretatt noen form for kontroll av innholdet i publikasjonen.)

2 Innholdsfortegnelse RESYMÉ 4 1. ANSVARLIGE NAVNET PÅ DE ANSVARLIGE ERKLÆRING FRA STYRET 5 2. REVISORER 5 3. RISIKOFAKTORER RISIKOSTYRING FINANSIELL RISIKO 6 4. OPPLYSNINGER OM UTSTEDER CULTURA SPAREBANKS HISTORIE OG UTVIKLING FORETAKSNAVN FORRETNINGSKONTOR OG ORGANISASJONSNUMMER STIFTELSESDATO JURIDISK FORM OG FORRETNINGSSTED 7 5. FORRETNINGSOVERSIKT FORMÅL HOVEDVIRKSOMHET 8 6. ORGANISERING, MILJØ OG ANDRE FORHOLD ORGANISERING HELSE, MILJØ OG SIKKERHET LIKESTILLING 9 7. OPPLYSNINGER OM UTVIKLINGSTREKK ERKLÆRING VEDRØRENDE FREMTIDSUTSIKTER RESULTATPROGNOSER STYRE, LEDELSE OG TILSYNSORGANER STYRE, FORSTANDERSKAP OG KONTROLLKOMITÉ I BANKENS ADMINISTRATIVE LEDELSE INTERESSEKONFLIKTER 12 2

3 10. STORE EGENKAPITALBEVISEIERE FINANSIELL INFORMASJON HISTORISK FINANSIELL INFORMASJON REGNSKAPER BALANSEREGNSKAP PR. 31. DESEMBER NOTER TIL REGNSKAPET 15 NOTER TIL REGNSKAPET GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER UTLÅN OG GARANTIER 16 VERDSETTELSER, BESKRIVELSER OG DEFINISJONER 17 UTVIKLINGEN FREMOVER OBLIGASJONER, AKSJER OG EIERINTERESSER 21 VERDSETTELSE AV AKSJER OG EIERINTERESSER 21 VERDSETTELSE AV OBLIGASJONER VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER 23 VERDSETTELSE 23 HUSLEIE ANSVARLIG KAPITAL 24 KAPITALDEKNING LIKVIDITETSFORHOLD FINANSIERING RENTEKOSTNADER 26 GJENNOMSNITTLIG RENTEKOSTNAD PÅ INNSKUDD OPPLYSNINGER VEDRØRENDE ANSATTE OG TILLITSPERSONER 27 PENSJONSFORPLIKTELSER OVERFOR TJENESTE- OG TILLITSPERSONER SKATTER DIVERSE ANDRE TILLEGGSOPPLYSNINGER 30 BANKENES SIKRINGSFOND 30 NOEN SAMARBEIDENDE BANKER I EUROPA REVISJON AV ÅRLIG HISTORISK FINANSIELL INFORMASJON REVISORERKLÆRING ANDRE OPPLYSNINGER I REGISTRERINGSDOKUMENTET SOM ER REVIDERT AV REVISORENE ALDEREN PÅ DEN SISTE FINANSIELLE INFORMASJONEN DELÅRSINFORMASJON VESENTLIGE ENDRINGER I CULTURA SPAREBANKS FINANSIELLE STILLING VESENTLIGE KONTRAKTER OPPLYSNINGER FRA TREDJEMANN DOKUMENTER SOM ER TILGJENGELIGE FOR OFFENTLIGHETEN OM DETTE REGISTRERINGSDOKUMENTET EMISJONSTEKNISKE OPPLYSNINGER 34 3

4 Resymé Cultura Sparebank (Cultura Bank) innbyr med dette prospekt til tegning av nye egenkapitalbevis. Begrunnelsen for kapitalutvidelsen er å møte økt egenkapitalbehov som følge av stor låneetterspørsel fra gamle og nye kunder. Mer enn noen gang er det behov for en bank som tar konsekvensen av de utfordringer verden står overfor på områdene klima, miljø og fordeling. Stadig flere blir oppmerksomme på interessekonflikten mellom vekst og miljø, og vi håper at Cultura Bank kan stå frem som et eksempel på at en annen prioritering er mulig. Vi skal også bevise at dette er forenlig med målet om en rimelig avkastning til de som stiller risikokapital til rådighet for bankens utvikling og vekst. Siden siste emisjon høsten 2010 har utlånene økt med mer en 15 % og total balanse ligger rundt 500 mill kr. Vi mener at næringslivet må bidra positivt til å løse dagens utfordringer og skape en sunn og bærekraftig økonomisk utvikling. En investering i Cultura Bank er en investering i en bærekraftig fremtid. Styret fikk den 14. november 2011 fullmakt av forstanderskapet til kapitalforhøyelser på maksimalt kroner 20 millioner. Begrunnelsen var som følger: Sak nr.: 4 Fullmakt til å emittere ny egenkapital Bankens vekst begrenses i første rekke av tilgangen på egenkapital. Den fullmakt som ble gitt for 2010 ble benyttet til å emittere i overkant av kr. 6 mill. i ny egenkapital. Fullmakten gjaldt for et beløp på inntil kr 20 mill. Med utgangspunkt i bankens selvpålagte minimumskrav om 15 % kjernekapitaldekning og tilsynsmyndighetenes uttalte holdning til behovet for kapitaldekning i små banker, anses emisjon av ny egenkapital som uomgjengelig nødvendig for bankens videre vekst og uvikling. Styret anmoder forstanderskapet om å tildele ny fullmakt til å emittere ny egenkapital med inntil kr 20 mill. i løpet av Forstanderskapet vedtok å tildele fullmakt til styret om å emittere ny egenkapital med inntil kr 20 mill. i løpet av Styret vedtok den 13. mars 2012 i henhold til fullmakten at det skal utstedes minimum og maksimum nye egenkapitalbevis med pålydende kr 1 000, som skal selges til pari kurs. Eksisterende eiere har fortrinnsrett i samme forhold som de i dag besitter egenkapitalbevis. Fortrinnsretten gjøres gjeldende ved tegning innen 15. mai Overtegning er tillatt. Styret skal godkjenne alle tegningene. Evt. strykning må ha saklig grunn. Ved overtegning vil det skje en forholdsmessig utjevning for tegningsbeløp over kr Ved eventuell undertegning vil tegningsbeløpet tilbakebetales i sin helhet til avsenderkonto. Tegningen er bindende. Opplysninger om emisjonstekniske forhold finnes i siste kapittel i prospektet. Prospektets innhold følger ellers Forskrift til verdipapirhandelloven, fastsatt av Finansdepartementet den 29. juni 2007 nr. 876, og Lov av 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel. 4

5 1. ANSVARLIGE Registreringsdokumentet er utarbeidet av Cultura Sparebanks administrasjon og godkjent av bankens styre den Kontaktperson i administrasjonen: Morten Blaauw Navnet på de ansvarlige Bankens styre består etter forstanderskapets møte den 27. februar 2012 av følgende personer: Kari Schage, leder, Arne Øgaard, nestleder, Steinar A. Gundersen, Maria Bjune, Hans Gaffke, Katharina R. Asting og Bjarne Hjertholm. En fullstendig liste over bankens styre og øvrige tillitsvalgte i 2012 finnes under punkt 9 (s.11) Erklæring fra styret Styret i Cultura Sparebank har i forbindelse med emisjonen avgitt følgende erklæring: Styret i Cultura Sparebank bekrefter at informasjonen i prospektet så langt vi kjenner til er korrekt, fullstendig og i overensstemmelse med faktiske forhold av vesentlig betydning for virksomheten. Etter den avgitte årsrapport for 2011 er det ikke inntruffet hendelser som endrer den økonomiske situasjon for banken, eller som har noen vesentlig betydning for den emisjonen som her foreslås. Det er ikke utelatt informasjon som er av en slik art at den kan endre prospektets betydningsinnhold, og styret har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Prospektet inneholder ikke villedende eller ufullstendige opplysninger om forhold som er av betydning ved bedømmelsen av spørsmålet om å akseptere tilbudet. Fremtidsutsiktene er vurdert etter beste skjønn. Det foreligger pr. i dag ingen uavklarte rettslige krav mot Cultura Sparebank. Årsregnskapene er revidert uten forbehold i revisjonsberetningene. Kari Schage Arne Øgaard Steinar A. Gundersen Hans Gaffke Maria Bjune Katharina R. Asting Bjarne Hjertholm 2. REVISORER Cultura Sparebank tok i år 2000 i bruk revisjonskontoret Wifo Revisjon A/S, ledet av statsautorisert revisor Wilhelm Forland. I 2007 fusjonerte Wifo Revisjon med AS Revision som kontinuerte engasjementet som revisor for Cultura Sparebank. AS Revision ( ) er ledet av Otter Brødholt, mens statsautorisert revisor Svein G. Forum fungerer som bankens revisor. AS Revision Postboks 1637, 0119 Oslo Nedre Vollgate 3, 0158 Oslo Medlem av Den norske Revisorforening 5

6 3. RISIKOFAKTORER I det følgende er bankens ulike risikoområder behandlet. Banker er avhengige av tillit. Regelmessig rapportering fra banken og kontroll fra myndighetenes side bidrar til å opprettholde denne tilliten. Som alle banker er Cultura Sparebank underlagt Finanstilsynets tilsyn (http://www.finanstilsynet.no/no/bankog-finans/). Innskyterne er sikret gjennom Bankenes Sikringsfond. Det er i årsberetningen under styrets beretning og notene til regnskapet (se under punkt 11) redegjort nærmere for bankens risiko på ulike områder. Se også bankens risikorapport som er tilgjengelig på bankens hjemmesider og i bankens lokaler. Vedrørende egenkapitalbevis og risiko henvises til punkt 16, emisjonstekniske opplysninger, hvor det gis allmenn informasjon Risikostyring Av bankens formålsparagraf og styrets policy følger at utlånene skal ligge innenfor nærmere definerte utlånsformål og ha en forsvarlig spredning. Banken har siden starten foretatt en risikoklassifisering av alle utlån basert på et sett kriterier for henholdsvis betalingsevne og sikkerhet. Alle låneavtaler følges løpende med hensyn til termininnbetalinger, og eventuelle avvik rapporteres til styret. Det er utarbeidet et regelverk for kredittvurderinger, og banken har en kredittkomité som arbeider innenfor en fullmaktsramme. Sparebanken har egen policy om intern kontroll basert på Finanstilsynets forskrift, som følges opp av styret Finansiell risiko Styret har gjennom året fulgt bankens risikoeksponering på forskjellige områder. Kredittrisiko: Så vel erfaringstall for tap og mislighold som utviklingen av risikoklassifiseringen ligger til grunn for vurdering av bankens kredittrisiko. Etter hvert som banken vokser legges det opp til en skrittvis utvidelse av utlånsområdene. Årets tapskostnader er betydelig lavere enn i For en nærmere gjennomgang av dette henvises det til note 2. Likviditetsrisiko: Cultura Bank har som policy å ha en solid dekning av alle utlån gjennom kundeinnskudd, og banken holder i tillegg en større reserve i likvide midler, som hovedsakelig er plassert i Norges Bank, og obligasjoner som er pantsatt for trekkrettigheter i Norges Bank. Beholdningen i daglig oppgjørsbank, DNB, reguleres fortløpende for å dekke løpende utbetalinger. Markedsrisiko: Renterisikoen, som ved endringer i markedsrenten kan føre til kurstap eller press på rentemarginen, vurderes som liten. Cultura Bank arbeider i liten grad med fast rente på utlån og har innenfor korte frister mulighet for å justere rentenivået for så vel inn- som utlån. Banken har meget begrenset valutarisiko da utlån og innskudd over landegrensene er ført i norske kroner. Banken har en begrenset portefølje av rentebærende verdipapirer, alle med høy kredittverdighet og med 3 eller 6 måneders intervaller for renteregulering, og dermed relativt liten kursrisiko innen dette området. Bankens portefølje av andeler i beslektede virksomheter i utlandet er relativt liten og vurderes også som lite utsatt for uro i verdipapirmarkedene. Erfaringene etter 4 år med finanskrise bekrefter dette. For nærmere beskrivelse av bankens ulike risikoer henvises det til egen risikorapport på bankens nettside. 6

7 Mislighold og tap Bankens totale tapskostnad for 2011 utgjorde kr , som utgjør 0,13 % av totale utlån. Av dette utgjorde konstaterte tap kr og kr endring i spesifiserte tapsavsetninger. Misligholdte lån viste en svak økning, men det er verdt å bemerke at størstedelen av disse engasjementene er godt sikret med pant i fast eiendom (note 2). 4. OPPLYSNINGER OM UTSTEDER 4.1 Cultura Sparebanks historie og utvikling Cultura Lånesamvirke ble grunnlagt i I brev av fra Finansdepartementet til Cultura Lånesamvirke ble det gitt følgende tillatelse: Med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker (sbl.) 3 første ledd er Cultura Lånesamvirke ved kongelig resolusjon 23. august 1996 gitt tillatelse til å drive virksomhet som sparebank. I medhold av sbl 2 første ledd har Kongen samtykket i at Cultura Sparebank kan stiftes med en startkapital på 8,2 mill. kroner som kan bestå av grunnfond og innbetalt grunnfondsbeviskapital. Over de vel 15 år som er gått siden banken ble grunnlagt har det blitt bygget opp en egenkapital på over 51 millioner kroner og en utlånsmasse per på over 328 millioner kroner. Cultura Sparebank er Norges eneste bank som drives ut fra et sosialt og miljøbasert verdigrunnlag, og den første og foreløpig eneste norske bank som er aktiv innen mikrofinans i Norge. Banken praktiserer også transparens; næringslåntakeres navn offentliggjøres med låntakers samtykke Foretaksnavn Offisielt foretaksnavn er Cultura Sparebank. Til daglig brukes merkenavnet Cultura Bank Forretningskontor og organisasjonsnummer Cultura Sparebank, Postboks 6800 St. Olavs Plass, 0130 Oslo Kontoradresse: Holbergs plass 4, Oslo Org.nr Stiftelsesdato Cultura Sparebank ble stiftet den 16. november 1996 i Oslo Juridisk form og forretningssted Cultura Sparebank er en norsk sparebank med sete i Oslo. 7

8 5. FORRETNINGSOVERSIKT 5.1. Formål Fra bankens vedtekter: 1-2 Banken har til formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere og kan utføre alle vanlige banktjenester i samsvar med sparebanklovens bestemmelser og på en økonomisk forsvarlig og betryggende måte. Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten utover eventuell forrentning av egenkapitalbevis. 1-3 Formålet er å medvirke ved finansieringen av samfunnstjenlige prosjekter og bevisstgjøre holdninger til penger og økonomi slik at kapital kan styres mot reelle behov og uløste oppgaver i samfunnet. Cultura Sparebank er stiftet for å videreføre Cultura Lånesamvirkes intensjon og verdigrunnlag Hovedvirksomhet Cultura Sparebank er engasjert i tradisjonell bankvirksomhet som består i innskudd og utlån til private, så vel som til bedrifter og organisasjoner. I tillegg tilbys tjenester innen betalingsformidling. Banken tilbyr nettbank og bankkortløsninger til private og næringskunder. Innskuddene er satt sammen av spareinnskudd med en varierende grad av binding, og brukskonti som disponeres med bankkort og nettbank eller giro. Banken tilbyr også såkalte støttekonti, der noen av de ideelle organisasjoner banken samarbeider med mottar støtte. Denne beregnes på bakgrunn av innestående beløp på en sparekonto dedikert formålet. Kunden har ellers valgmuligheter med hensyn til rente og bindingstid og kan i tillegg påvirke hvilket formål pengene skal lånes ut til, for eksempel miljøtiltak. Utlånsvirksomheten er i første rekke styrt av bankens vedtekter og formålsparagraf. Fordelingen av utlån på ulike områder fremgår av følgende tabell: kr % 1000 kr % 1000 kr % Økologisk jordbruk , , ,1 Miljøprosjekter , , ,0 Annen forretningsvirksomhet , , ,8 Mikrokreditter , , ,6 Økosamfunn og samtun , , ,1 Økobygg , , ,7 Pedagogisk virksomhet , , ,6 Sosialterapi, omsorg , , ,2 Medisin, terapi , , ,1 Kulturell virksomhet , , ,5 Øvrige allmennyttige prosjekter , , ,7 Sum allmennyttige formål , , ,5 Boliglån , , ,8 Andre lån til private , , ,6 Sum utlån , , ,0 8

9 6. Organisering, miljø og andre forhold 6.1. Organisering Banken har 17 fast ansatte medarbeidere. Dette utgjorde i 2011 ca. 15 årsverk. Styret, som har bestått av 7 personer, har hatt 13 møter i De ansatte har 1 representant i styret. Forstanderskapet består av 12 personer, hvorav 1 er valgt av Oslo Kommune. Forstanderskapet avholdt 3 møter i På siste side i årsrapporten finnes en oversikt over bankens tillitspersoner Helse, miljø og sikkerhet Det har ikke vært behandlet større arbeids- eller miljøsaker i løpet av året. Styret oppfatter arbeidsmiljøet som godt. Det har heller ikke vært registrert større uhell eller skader i Sykefraværet var totalt 271 dager, hvorav 38 dagers kortidsfravær og ca 220 dager er svangerskapsrelaterte. Sykefraværsprosenten var 8 % mot 6 % året før. Det er utarbeidet en egen HMS håndbok for bedriften, og HMS arbeidet følges opp jevnlig. Banken har engasjert firmaet Servicemiljø med en egen miljømedarbeider til å ta seg av kantinedrift, renhold og vedlikehold. Dette bidrar til et godt inneklima og arbeidsmiljø i bedriften. Cultura Bank har ansvaret for natur og miljø som et grunnsyn for bankvirksomheten. Culturas fremste miljøarbeid gjør vi derfor indirekte gjennom bankens utlån. I tillegg vil banken også i sin egen virksomhet vise en miljøbevisst profil, og banken har utarbeidet en egen miljøpolicy. Cultura forurenser i liten grad sine ytre omgivelser. Banken har ingen direkte utslipp og med utlån primært til ikke-forurensende og miljøbevisste virksomheter, er den indirekte miljøforurensingen også beskjeden. For å foreta en systematisk kontroll av at banken på miljøområdet handler i samsvar med beste praksis på området, har banken gjennomgått sertifisering som Miljøfyrtårn. Sertifiseringen innebærer en årlig oppfølging av tiltak og resultater av disse. Cultura kildesorterer avfall, som betyr at man sorterer glass, plast, mat- og elektronisk avfall i tillegg til papir. Etter å ha startet med sortering av matavfall i 2011 er restavfallet redusert med hele 76 %. Banken tilstreber å bruke leverandører som er miljøsertifiserte og å kjøpe inn rekvisita, kontormateriell og kantinevarer som er miljømerket/økologisk. Ingen av bankens ansatte bruker daglig bil til jobb. Det er installert strømstyringssystem i kontorlokalene for å redusere strømbruken. Det ble i 2011 forbrukt 20 % mindre strøm enn året før. Beregnet CO2 utslipp ved tjenestereiser og strømforbruk i 2011 var på 10,3 tonn mot 14,2 tonn året før. Det er kjøpt klimakvoter for utslippene Likestilling Bankens ansatte er fordelt på 8 menn og 9 kvinner. Banken følger i sin ansettelsespolicy en likestillingslinje basert på faglige kriterier. Styret består av 4 kvinner og 3 menn. 9

10 7. OPPLYSNINGER OM UTVIKLINGSTREKK 7.1. Erklæring vedrørende fremtidsutsikter Årsregnskapet med opplysningene i årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og bankens stilling. Styret kjenner ikke til forhold som er viktige for bedømmelsen av bankens stilling og som ikke fremgår av resultatregnskapet eller balansen. Styret kjenner heller ikke til hendelser inntruffet etter regnskapets avslutning som har betydning for bedømmelse av bankens stilling. Banken står godt rustet til å møte utfordringene i år Budsjettet for 2012 er lagt opp med sikte på et positivt driftsresultat. Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. 8. RESULTATPROGNOSER Banken utarbeider årlige budsjetter basert på historikk og prognoser for den generelle økonomiske utviklingen. Det foreligger ikke resultatestimater utover dem som ligger til grunn for budsjettet. 10

11 9. STYRE, LEDELSE OG TILSYNSORGANER 9.1. Styre, forstanderskap og kontrollkomité i 2012 Styrets sammensetning i 2012 Kari Schage Arne Øgaard Katharina Ringen Asting Maria Bjune Hans Gaffke Steinar Gundersen Bjarne Hjertholm (ansatt) Camilla Gjetnes (for ansatt) Johan Brockfield Regine Andersen Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Christina Andersson i bankens administrasjon fungerer som styrets sekretær. Forstanderskapets sammensetning i 2012 Navn Funksjon Representant for Helle Rosenvinge Leder Innskytere Peter Normann Waage Nestleder Innskytere Turid H Aas Medlem Innskytere Johannes Brinkmann Medlem Innskytere Kristian Ormset Medlem Innskytere Lise Bjerkeseth Keus Varamedlem Innskytere Elizabeth von Hanno Brockfield Medlem Egenkapitalbeviseiere Morten Ingvaldsen Medlem Egenkapitalbeviseiere Richard Müller Medlem Egenkapitalbeviseiere Åsa Jeppsson Varamedlem Egenkapitalbeviseiere Morten Blaauw Medlem Ansatte Torstein Dyrnes Medlem Ansatte Gro Sissel Taraldrud Medlem Ansatte Rune Horne Varamedlem Ansatte David Hansen Medlem Oslo kommune Ida Viksveen Larsen Varamedlem Oslo kommune Kontrollkomitéens sammensetning i 2012 Bjørn Brodwall Leder Berit de Vries Medlem Birgit Daatland Medlem Børre Solberg Varamedlem 11

12 9.2. Bankens administrative ledelse Lars Hektoen Daglig leder Kjell Fredrik Løvold Kredittsjef Arve Gjetnes Økonomisjef Jannike Østervold IT-sjef 9.3. Interessekonflikter Det anses ikke å foreligge interessekonflikter mellom medlemmer av bankens styrende organer og banken. Oversikt over tillitsvalgtes og ledelsens beholdning av egenkapitalbevis finnes under punkt , note Store egenkapitalbeviseiere DE 20 STØRSTE EGENKAPITALBEVISEIERE PER Navn Nasjonalitet Antall Landsbystiftelsens pensjonsfond NO Crédit Coopératif FR Gemeinnützige Treuhandstelle e.v. DE Cultura Gavefond NO Liv Bråten NO Merkur, Den Almennyttige Andelskasse DK Nesbukta eiendom AS NO A/S Skarv NO O Kavli og Knut Kavli almennyttige fond NO Triodos bank NL APS bank Ltd. MT 800 Forsvarets Personellservice NO 750 Steinerskolen i Bærum NO 630 GLS Gemeinschaftsbank DE 500 Granly stiftelse NO 500 Ljabruskolen steinerskole NO 500 Opplysningsvesenets fond NO 500 Godt Brød Norge AS NO 494 Tor Blekastad NO 400 Aruna - Akademiet NO 400 Sum Egenbeholdning av egenkapitalbevis 660 Øvrige egenkapitalbeviseiere Sum egenkapitalbevis

13 11. FINANSIELL INFORMASJON Historisk finansiell informasjon Den finansielle informasjon tilsvarer den som er gitt i bankens offisielle, reviderte årsregnskaper. Banken utarbeider kvartalsrapporter og årsrapport Regnskaper Resultatregnskap pr. 31. desember Tusen kroner Noter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Andre rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Garantiprovisjonsinntekter Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum gebyrer og inntekter fra bankvirksomheten Garantiprovisjonskostnader 0 0 Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gevinst/-tap på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn mv Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier mv Ordinært resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret

14 Disposisjoner Renter på egenkapitalbevis Overført til utjevningsfond Overført til gaver 0 0 Overført til sparebankens fond Sum disposisjoner Balanseregnskap pr. 31. Desember Tusen kroner Note r EIENDELER Kontanter og fordringer på Norges Bank Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Kasse-/drifts og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før nedskrivninger Nedskrivning på individuelle utlån Nedskrivning på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og egenkapitalbevis Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler, maskiner, inventar og transportmidler Andre eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd og gjeld til kunder Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser er utsatt skatt SUM GJELD Selskapskapital Eierandelskapital Egne egenkapitalbevis Opptjent egenkapital Sparebankens fond

15 Utjevningsfond SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Garantier Noter til regnskapet Noter til regnskapet 1. Generelle regnskapsprinsipper Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Under den enkelte note til regnskapet er det redegjort nærmere for prinsippene som er benyttet for de aktuelle regnskapsposter med henvisning til de enkelte poster i regnskapet. Periodisering av inntekter og kostnader: Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Etableringsgebyr på nye utlån til dekning av behandlingskostnader inntektsføres på utbetalingstidspunktet. Balanseposter i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. 15

16 2. Utlån og garantier Garantier fordelt etter art Tusen kroner 2011 % 2010 % Betalingsgarantier , ,2 Lånegarantier , ,3 Bankenes Sikringsfond 0 0, ,5 Garantier fordelt på sektorer Tusen kroner 2011 % 2010 % Bankenes sikringsfond 0 0, ,5 Private selskaper med begrenset ansvar , ,5 Personlige foretak 403 7, ,4 Personlige næringsdrivende 73 1, ,7 Private organisasjoner uten profittformål , ,9 Lønnstakere, trygdede m. m 225 4, ,9 Sum garantier Garantier fordelt på næring , ,0 Tusen kroner 2011 % 2010 % Jordbruk og tilknyttede tjenester 30 0,5 30 0,3 Pedagogiske formål , ,6 Landtransport 234 4, ,6 Lønnstakere 225 4, ,3 Andre næringer , ,2 Sum garantier , ,0 Garantier fordelt etter geografiske områder Tusen kroner 2011 % 2010 % Østfold 0 0, ,1 Akershus 423 7, ,4 Oslo , ,1 Hedmark 0 0,0 0 0,0 Oppland 0 0, ,2 Buskerud 0 0, ,1 Vestfold 0 0, ,1 Telemark 0 0, ,2 Rogaland 75 1, ,8 Hordaland 162 2, ,4 Møre og Romsdal 0 0,0 0 0,0 Trøndelag 135 2, ,9 Troms 49 0,9 49 0,4 Finnmark 0 0, ,1 Sum garantier , ,0 16

17 Utlån fordelt etter sektor Tusen kroner 2011 % 2010 % Private selskaper med begrenset ansvar , ,0 Private produsentorienterte organisasjoner 771 0, ,3 Personlige foretak , ,5 Private konsumorienterte organisasjoner , ,9 Personlige næringsdrivende , ,1 Lønnstakere, trygdede med mer , ,0 Utenlandsk sektor 964 0, ,1 Sum utlån , ,0 Utlån fordelt etter næring Tusen kroner 2011 % 2010 % Jordbruk og tilknyttede tjenester , ,4 Pedagogiske formål , ,3 Private helse og omsorgtjenester , ,0 Lønnstakere , ,1 Andre næringer , ,2 Sum utlån , ,0 Utlån fordelt etter geografiske områder Tusen kroner 2011 % 2010 % Østfold , ,2 Akershus , ,9 Oslo , ,2 Hedmark , ,8 Oppland , ,1 Buskerud , ,6 Vestfold , ,7 Telemark , ,8 Agder ,9 12 0,0 Rogaland , ,7 Hordaland , ,5 Sogn og Fjordane , ,4 Møre og Romsdal 296 0, ,1 Trøndelag , ,3 Nordland , ,5 Troms , ,1 Finnmark 142 0, ,1 Utlandet 964 0, ,1 Sum utlån , ,0 Verdsettelser, beskrivelser og definisjoner Utlånsporteføljen blir fortløpende vurdert, og dersom det skulle foreligge objektive kriterier på at tap kan oppstå, vil det bli foretatt nedskrivninger på de enkelte lån eller grupper av lån. Nedskrivningene foretas på en slik måte at tap av fremtidige inntekter reflekteres i bokført verdi etter nedskrivningen. Neddiskonteringsmetoden kalles effektiv rentemetoden og er definert i utlånsforskriften. 17

18 Misligholdte lån er lån der kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at overtrekket fant sted. Øvrige tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon innebærer en overveiende sannsynlighet for at et tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt. Konstaterte tap. Tap ansees som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller for øvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken. Nedskrivninger for verdifall på individuelle utlån er nedskrivning til dekning av påregnelig tap på engasjement som er identifisert som tapsutsatte på balansedagen. Nedskrivninger for verdifall på grupper av utlån er nedskrivning til dekning på tap som må påregnes å inntreffe på grupper av engasjementer som ikke er misligholdt eller spesifikt identifisert som tapsutsatte. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer Tusen kroner Brutto misligholdte engasjementer over 90 dager Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte engasjementer Brutto tapsutsatte, ikke misligholdte engasjementer Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte, ikke misligholdte engasjementer Nedskrivninger på utlån og fordringer på kunder Tusen kroner Periodens endring i nedskrivninger på individuelle utlån Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån Periodens konstaterte tap mot tidligere nedskrivninger Periodens tap uten tidligere nedskrivninger Periodens inngang på tidligere konstaterte tap Periodens tapskostnader Nedskrivninger på individuelle utlån pr 1/ Årets nedskrivning Nedskrivninger på individuelle utlån pr 31/ Nedskrivninger på grupper av utlån pr. 1/ Årets nedskrivning 0-20 Nedskrivninger på grupper av utlån pr. 31/ Resultatførte renter på utlån hvor det er foretatt nedskrivninger er kr

19 Betalingsvne Utlån og garantier fordelt på risikogrupper med tilhørende nedskrivninger. Trekkrettigheter Klasser Lån Garantier Sum Nedskrivninger Beskrivelse: Tusen kroner Klasse I Klasse II Klasse III Klasse IV Klasse V Klasse VI Sum Gruppenedskriving Gruppenedskriving Gruppenedskriving Individuelle nedskrivninger Utlånene blir klassifisert i VI risikoklasser vurdert etter verdien av de avgitte sikkerheter og kundens betalingsevne på det tidspunkt lånet eller garantien blir gitt. Senere re-klassifiseres lånene dersom verdier på sikkerheter blir endret vesentlig eller betalingsevnen endres. Klassifiseringen danner grunnlaget for de nedskrivninger som er gjennomført på gruppenivå. Bankens begrensede antall lån innenfor bestemte sektorer, næringer og geografiske områder gjør det nødvendig å se på utlånsmassen som en helhet. Risikoklassene fremkommer i to operasjoner: 1. For hvert enkelt lån vurderes låntakers betalingsevne og de avgitte sikkerheter etter følgende skala: Betalingsevne Sikkerhet 1 Trygg A Trygg 2 God B God 3 Tilfredsstillende C Tilfredsstillende 4 Usikker D Usikker 5 Svak E Svak / uten sikkerhet 2. Vurderingene ovenfor gir i alt 25 kombinasjonsmuligheter av betalingsevne og sikkerhet. Disse er deretter gruppert i risikoklassene 1 6, slik tabellen nedenfor viser: Sikkerhet A B C D E 1 I I I I I 2 I I II II II 3 I II II III III 4 I II IV V V 5 I II IV V VI For lån som faller inn under risikoklasse III, IV og V foretas nedskrivning på gruppen, mens det for lån i risikoklasse VI foretas individuelle nedskrivninger. 19

20 Utviklingen fremover Sum utlån som faller inn under de to beste risikoklassene, klasse I og II, utgjør i alt 98% av utlånsmassen, som er det samme som for ett år siden. Det foretas individuelle nedskrivninger på engasjementer i risikoklasse VI. Disse er marginalt økt fra kr ,- for ett år siden til kr pr Banken har for 2011 funnet det riktig å opprettholde gruppenedskrivningene med kr. kr ,-Dette innebærer en noe mer konservativ vurdering av porteføljen enn tidligere år. Tapskostnad er i 2011på 0,13% mot 0,25% for Banken har ved vurderingen av fremtidig utvikling i tap tatt hensyn til en vedvarende betydelig usikkerhet i samfunnsøkonomien. Fra 2010 til 2011 er det registrert en økning i formelt mislighold. Det er en viktig målsetning for banken å få redusert dette tallet i Det er god utsikt til at dette vil kunne oppnås gjennom realisasjon av sikkerheter for misligholdte, men godt sikrete engasjementer. 52% av det totale misligholdet utgjøres av ett enkelt engasjement, som er sikret i fast eiendom og som nå er under realisasjon. Banken opprettholder også et høyt fokus på betjeningsevne i kredittarbeidet, hvilket også forventes å bidra til redusert misligholdsandel i utlånsporteføljen. Bankens tapssituasjon vurderes totalt som uendret ved inngangen til 2011 sammenliknet med forrige årsskifte. 20

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2017 Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Innhold RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2017... 2 REGNSKAP... 4 Resultatregnskap... 4 Resultater fra kvartalsregnskapene... 5 Balanse... 6 Nøkkeltall... 7 NOTER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. SEPTEMBER 2011 OG 2010, OG 31. DESEMBER 2010 NOK 1000 EIENDELER Note 3. KVT 2011 3. KVT 2010 2010

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer