Å r s r a p p o r t 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å r s r a p p o r t 2010"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t

2 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve, arbeidsmiljø og tryggingstiltak 21 Utsiktene for Takk! 23 Resultatrekneskap 25 Balanse 27 Kontantstraumanalyse 28 Oversikt over notar 29 Notar 44 Revisors beretning 46 Årsrapport frå Kontrollkomiteen 2

3 Vår visjon Banken som tar best vare på kundane sine. Forretningsidé Hjelmeland Sparebank skal vera ei viktig kjelde til vokster og trivsel i Ryfylke og vera det naturlege val for finansielle tenester innan banken sitt virkeområde. Hjelmeland Sparebank har hovudkontor og forretningsadresse i Hjelmeland kommune og har i tillegg eit salskontor på Jørpeland i Strand kommune. Hjelmeland Sparebank skal som sjølvstendig og frittståande finansinstitusjon vera totalleverandør av produkt og tenester av høg kvalitet innan utlån, innskot, betalingsformidling, fondsforvaltning, forsikring og eigedomsmekling. Målgruppene er personkundar, næringsliv og offentlig sektor. Primærkommunane er Hjelmeland, Strand, Suldal og Finnøy. Hjelmeland Sparebank skal stå fram som r y f y l k e b a n k e n. Hovudmål Å sikra ei langsiktig og stabil verdiauke av banken gjennom å utvikla vidare den verksemd vi i dag driv. Dette skal skje innafor dei rammer som går fram av finanslovgivinga, banken sine vedtekter og dei retningsliner forstandarskapet har gitt. Soliditet er det prioriterte finansielle måltalet. Banken sitt kapitalmål etter ICAAP 2010 er 17,2%. Dette inkludert ein kapitalbuffer på 4,0%. Målsetning for kjernekapital er minimum 12%. Banken skal sikra tilstrekkeleg vekst i storleik og tilbod for å møta og halda følgje med utviklinga i banken sitt virkeområde. Banken skal sikra trygge og interessante arbeidsplassar. Banken skal vera blant dei leiande i å ta godt vare på dei tilsette. Banken skal yta fullgod service til kundane. 3

4 Samandrag Låg rentenetto styrka soliditet. Fokus på å legge til rette for sunn vidare utvikling. Totalt sett eit godt år med resultat før skatt på 23,6 mill. kroner. Banken har hatt revisorfirmaet Ernst & Young som bankens internrevisor, ein avtale som er avvikla frå Banken har god likviditet, og har ikkje hatt problem med å skaffe funding. Rentenettoen er uendra frå 2009 og er lågare enn kva den bør vera for banken. o Sterk konkurranse frå dei store bankane på innskots- og utlånsrenta o Banken har hatt behov for å vera overlikvid etter situasjonen banken kom i på slutten av av bankens engasjement gjekk konkurs i løpet av året, og det er i dette høvet realisert tap for 59,2 mill. kroner. Desse engasjementa var tidlegare nedskrivne. Fleire av selskapa i stort tapsengasjement frå 2008 er konkurs, mens 4 er meldt tvangsoppløyste. 2 av selskapa er i drift, men engasjementa er misleghaldne. Banken krev inn kausjonane i selskapa som er konkurs, og det er motteke 1,0 mill, som er bokførte som innbetalt på tidlegare tap. Kjernekapital og kapitaldekning er pr auka til hhv 17,7% og 25,1%. 4

5 Forvaltningskapitalen Per er forvaltningskapitalen på mill. kroner. Ein reduksjon på 283,6 mill. kroner (11,6%). Innskot Det har gjennom året vore liten endring i innskota. Fastrenteinnskot ligg på eit lågt nivå. Totalt har innskota ein svak vokster på 11 mill. kroner (0,8%). Utlån Brutto utlån til kundar i eiga bok utgjer ved årsskiftet 1.671,4 mill. kroner mens utlåna gjennom Terra Boligkreditt utgjer 279,7 mill. kroner. Utlån inkludert Terra Boligkreditt er siste år redusert med 135,4 mill. kroner (6,5%). Reduksjonen er i hovudsak knytt til utlån til næring. Driftsresultat før skatt syner eit overskot på 23,6 mill. kroner (konsern 23,4 mill. kroner). Resultatet er prega av to forhold som verkar i kvar si retning. Banken har ein uendra rentenetto frå same tidspunkt i fjor på 1,35%. I kroner er netto renteinntekt 2,2 mill. kroner lågare enn i fjor. Verdipapir og aksjar har hatt auke i verdi og netto auke er 15,8 mill. kroner. Tap og nedskrivingar på utlån er normale i høve til volum på utlåna med 9,1 mill. kroner. Drifta elles har vore som venta, men med ein del ekstra kostnader i samband med stort tapsengasjement frå Eigenkapital/kapitaldekning Eigenkapitalen i sparebanken uendra bortsett frå disponering av overskotet. Frå drifta i året kjem totalt 14,4 mill. kroner. Eigenkapitalen er auka frå 186,2 mill. til 200,7 mill. kroner (konsern 200,6 mill. kroner). Dette tilsvarar 9,3 % av forvaltningskapitalen. Kapitaldekninga er på 25,1%, mens kjernekapitaldekninga er på 17,7%. Konsernet Hjelmeland Sparebank Konsernet består av Hjelmeland Sparebank og Ryfylke Eiendomsmegling AS, der banken har ein eigardel på 70%. Sjå note 4. Utviklinga i Hjelmeland Sparebank 5

6 Nøkkeltal dei siste 5 åra Resultatrekneskap: mill. kroner Netto renteinntekter 31,7 33,9 46,7 36,5 31,7 Netto andre driftsinntekter 26,3 26,5-27,2 9,5 12,7 Driftskostnader 26,5 28,8 26,2 27,9 21,8 Resultat før tap og nedskrivingar 31,5 31,6-6,8 18,1 22,6 Vinst på verdipapir vurdert som anleggsmiddel 1,3 0,1 0,4 0,4 0,1 Resultat før skatt 23,6 25,1-108,9 22,4 19,8 Balanse: mill. kroner Forvaltningskapital 2165,4 2449,0 2418,1 2121,7 1723,6 Netto utlån til kundar 1632,8 1826,0 1985,3 1783,5 1460,0 Netto utlån til kundar inkludert Terra Boligkreditt 1912,5 1992,3 2083,4 - - Verdipapir 256,6 268,7 282,5 227,0 207,4 Innskot frå kundar 1383,0 1371,9 1362,2 1295,1 1316,5 Lån frå kredittinstitusjonar 88,0 301,0 393,5 199,5 100,3 Obligasjonsgjeld 323,6 418,5 478,8 394,4 99,9 Ansvarleg lånekapital og fondsobligasjonar 150,5 150,2 109,5 70,0 70,0 Eigenkapital 200,7 186,2 57,9 139,4 122,9 Ymse: Berekningsgrunnlag for kapitaldekning 1294,8 1425,2 1582,2 1432,0 1254,6 Årsverk 25,2 21,8 22,0 19,0 17,0 Forvaltningskapital per årsverk 85,9 112, ,7 101,4 Resultat per årsverk 0,937 1,151-4,934 1,196 1,163 Inntening pr eigenkapitalbevis i kr (EPS) 11,96 10, Utbetalt utbytte pr eigenkapitalbevis i kr 4,78 2, Bokført eigenkapital eks utbyte pr eigenkapitalbevis 116,91 109,74 Nøkkeltal i % Netto renteinntekter 1,35 1,35 2,12 1,91 2,01 Netto andre driftsinntekter 1,12 1,06-1,24 0,50 0,80 Driftskostnader 1,13 1,15 1,19 1,46 1,38 Tap på utlån og andre anleggsaktiva 0,39 0,26 4,24-0,21 0,18 Resultat før skatt 1,01 1,00-4,95 1,17 1,25 Eigenkapitalrentabilitet før skatt 11,78 13,46 Negativ 12,75 12,09 Kostnader i % av inntekter 62,8 65,4 44,4 58,9 51,4 Kjernekapital 17,72 14,97 1,56 10,50 11,13 Kapitaldekning 25,10 21,76 2,10 13,71 14,79 Innskotsvokster 0,8 0,7 5,2-1,6 18,3 Utlånsvokster -13,0-8,6 16,9 21,6 17,2 Innskotsdekning 82,7 71,4 64,9 72,1 89,1 6

7 Årsberetning for året 2010 Rammevilkår Uro i finansmarket har no nærmast vorte normalen. No er det økonomien til land i store delar av EU som vekkjer uro. I Noreg er det teikn til auka optimisme både hos private og i næringslivet. Om ikkje finansuroa er avlyst, så har Noreg kome godt frå desse åra relativt sett. Tiltaka frå det offentlege har vore effektive og konsekvensane har blitt langt mindre enn frykta. Styringsrenta har lege på 2,00% sidan november Renta 3 MNIBOR har og vore rimelig stabil siste år. For næringslivet har også situasjonen vorte betra. Prisen på olje var rekordhøg i 2007, men fall drastisk tilbake i Gjennom 2009 og 2010 har nivået auka stabilt og ligg betydelig over nivået for Men ein pris på nærmare 100 dollar ligg det godt til rette for stigande aktivitet i næringslivet. Aksjar og verdipapir har opplevd god auke i verdi heile året. Indeksen OSEBX auka med 16,6% i Rentenivået er ved utgangen av året på eit nivå som er lågare enn det som gjerne blir angitt som eit normal nivå, om lag 5,5% for eit godt sikra lån til bustad. Næringslivet er i større grad prisa etter risiko enn før finansuroa. Det er ein aukande tendens til at dei større selskapa på nytt lånar direkte i marknaden gjennom å utstede eigne obligasjonar. Finanstilsynet er noe uroa over auken i prisane på bustad som starta på slutten av året. Dei ser helst at Noregs Bank om ikkje lenge aukar renta for å dempe auken i prisane. Den økonomiske stillinga til hushaldningane er omtrent uendra, eller svakt styrka undervegs i året. Dei er og blant dei som har høgast gjeld i Europa. Mot slutten av året er det tydelege teikn på at arbeidsløysa er i ferd med å reduserast. Særleg låg er arbeidsløysa i regionen kor banken har sitt virke. I 2010 har investeringslystne hatt grei tilgang på kreditt. Prisen på kreditt er noko lågare enn i fjor for dei som har god evne til å betene gjelda og kan stilla god sikkerheit. 7

8 Lokalsamfunnet Også kommunane i Ryfylke merka konsekvensane av uroa i finansmarknaden. Den vart merka i større grad i 2009 enn i I 2010 er det teikn på gryande optimisme og noko større aktivitet. Det er likevel ikkje tilbake på same nivå som i Bygge- og anleggsektoren Entreprenørane har i dei siste åra stått for betydelege utbyggingar i bustadfelt og felt for fritidseigedomar. Denne verksemda merka omslaget i størst grad. Redusert bygging av hytter og fritidsbustader i forhold til tidligare år ga mindre reserve i ordrebøkene til entreprenørar og handverkarar. Salet i 2010 har gått noko betre, men marknaden skil tydeleg mellom gode og dårlege prosjekt. Fortsett er sysselsettinga høg, og det verkar som alle fagfelt har greitt med oppdrag. Industrien Redusert byggjeverksemd førte til redusert etterspørsel etter råvarer som sand og betongprodukt og produksjonen har gått noko ned. Banken merkar framleis at det for industrien elles i området er noko lågare ordreinngang og utnytting av kapasitet. Store verksemder som Scana på Jørpeland og Comrod på Tau opplever auke i ordrar. Fiskeoppdrett og fiskeforedling Fiskeoppdrett og fiskeforedling med tilknytta verksemder representerer ein av dei største private arbeidsplassane i lokalmiljøet. Denne næringa har i lita grad blitt ramma av finansuroa og det har vore høge prisar og stor aktivitet i denne næringa. Jordbruket I jordbruket blir husdyrproduksjonen for storfe halde oppe ved samdrift og ved at passive jordeigarar leiger bort areala sine til bønder som ønskjer større drift. Produsentane av fjørfe/egg har hatt eit tilfredsstillande år, men det er teikn på overproduksjon, og produsentane av fjørfekjøtt har kjørt med redusert innset. Innan svinehald er det og om lag uendra vilkår. Veksthusnæringa har hatt eit særleg utfordrande år med overproduksjon og så låge prisar at fleire produsentar med mindre og eldre anlegg har vald å ikkje halde fram produksjonen. Dette skuldast fleire forhold som etablering av ein ny stor produsent på Jæren samt stor import. Store deler av næringa nyttar gass som viktigaste energikjelde og vert sterkt påverka av varierande prisnivå på gassen (prisen har vore høg i 2010). Vi meiner på generelt grunnlag at det i åra som kjem vil vera utfordringar innan næringa. Reiselivsnæringa Reiselivsnæringa i Ryfylke er i vekst. Servicenæringane i distriktet verkar til å ha noko fall i omsetnad og etterspurnad etter varer og tenester. Spa-Hotell Velvære dekker eit lenge etterlengta overnattingstilbod. Hotellet er med på å marknadsføra distriktet på ein positiv måte. Kommunikasjon Det viktigaste som har skjedd i vår region i 2010 er at det er opna anbod for å bygga tunnel på delar av den rasutsette RV 13 langs Tysdalstranda. Det er òg starta arbeid på strekninga RV 13 i Erfjord som også er ei særs rasutsett strekning. Opninga av Finnfast i oktober 2009 medførte at både Finnøy og Talgje vart landfaste. Banken ser at Finnfast fører til auka interesse for eigedommar på desse øyane, og det er auke i folketal i Finnøy kommune som ein meiner skuldast Finnfast. Utbygginga av RV 13 til å bli Nasjonal Turistveg gjev håp om forsterka turiststraum til Ryfylke og betre vilkår for turistnæringa. Det er planar for bygging av bru over Sandsfjorden. Denne brua vil erstatta ferjestrekninga mellom Sand og Ropeid og binda kommunane Suldal, Vindafjord og Sauda tettare saman. Dette vil ha stor betyding for næringane i dette området. Banken er òg opptatt av Ryfast (tunnel under sjøen mellom Strand og Stavanger), og trur og håpar at eit endeleg vedtak snart kan fattast om dette prosjektet. Det vil føre til auka 8

9 optimisme i næringslivet og auka folketal i Ryfylke-kommunane. Merkevara Ryfylke - Ryfylkealliansen Merkevara Ryfylke og Ryfylkealliansen skal stimulera heile regionen til å hausta meirverdi og fordelar av dette fellesskapet. Hjelmeland Sparebank deltek i dette arbeidet og er medlem av alliansen. Banken er òg representert ved å ha ein styremedlem i alliansen. Bankdrifta Generelt Når næringslivet går relativt godt og det er tilnærma full sysselsetting, ligg det til rette for at bankdrifta også kan bli bra. Generelt vil vi som året før vurdera underliggande drifta som god. Banken har halde fram med å jobba mykje internt med tiltak etter hendinga i 2008 kor banken måtte nedskriva eit gruppeengasjement med 72,2 mill. kroner. Eksisterande rutinar for styring og kontroll har blitt reviderte, og alle naudsynte dokument er no etablerte. Det er etablert strategiplan for dei 3 neste åra. Kostnad med funding og hybridkapital og konkurransen på rentenivå både på innskot og utlån har gjort at netto inntekt frå renter er uendra prosentuelt frå Verdivurdering av misleghaldne og andre utsette engasjement og gruppevise vurderingar har saman med realiserte tap medført netto tapsføringar 9,1 mill. kroner. I dette ligg ein auke på gruppevise vurderingar på 5,8 mill. kroner. Auke i verdiar på obligasjonar og aksjar medførte oppskrivingar på 15,8 mill. kroner. Tapsengasjement Det er gjennom året lagt ned betydelege ressursar både internt og gjennom bankens advokatar mot engasjement som er tapsutsette eller. Det same gjeld engasjement kor banken allereie har nedskrive eller realisert tap, og fokus er å sikra mest mogleg verdiar for banken. Organisering Banken har ei leiargruppe som består av banksjef, leiar næringsliv, leiar privatmarknad og kontorsjef. Banksjef har overordna ansvar for drifta. Leiar privatmarknad har ansvar for alle salsaktivitetar. Leiar næringsliv og leiar privatmarknad har ansvar for all kredittgiving og tilhøyrande risiko innan sine område. Kontorsjef har ansvar for operasjonell risiko, mens banksjef har ansvar for marknads- og likviditetsrisiko. Kompetansefremjande tiltak For å kunna yta fullgod økonomisk rådgjeving er det vesentleg at rådgjevarane har nødvendig produktkompetanse og kompetanse om kva ansvar som kviler på den enkelte ved økonomisk rådgjeving. Banken har vore tidleg ute og utdanna rådgjevarane gjennom studiar ved Høgskulen i Gjøvik. Banken har i 2010 starta arbeidet med å autorisera rådgjevarane (AFR). Dette blir fullført i Banken har delteke saman med dei andre Terra-bankane i regionen på eit opplegg med målsetning om å ha dei mest entusiastiske leiarane og medarbeidarane. Opplegget er no avslutta, og dei same bankane vil sjå etter eit nytt opplegg. Terra-Gruppen AS Saman med 77 andre mindre og mellomstore sparebankar etablerte vi for nokre år sidan Terra-Gruppen AS. Selskapet har starta ei rekke dotterselskap som leverer tenester til oss. Samarbeidet har vore vellukka og organisasjonen er ein vesentleg bidragsytar til at banken i dag kan tilby kundane alle tenester som ein normalt kan forventa å få i ein bank. Gildeskål Sparebank melde på slutten av 2010 at dei vil bli den 78. sparebanken i 9

10 Terra-alliansen, og dette tykkjer vi er ei svært hyggeleg melding. Marknadsretta tiltak/sal av produkt Kunderådgjevarane har også i 2010 vore ute i marknaden på besøk hos eksisterande kundar. Banken har i 2010 vore meir aktiv og synleg enn året før som var særleg prega av å konsolidera banken etter stor vekst åra forut. Strand kommune er eit av våre viktigaste område. Kommunen er den i Ryfylke kor vi kan venta sterkast vekst dei neste åra. Banken ser at salskontoret som vart opna i nye, trivelege lokale på Jørpeland i 2008 i samlokalisering med vår eigedomsmeklar Ryfylke Eiendomsmegling AS, er vel tatt i mot av gamle og nye kundar. Kontoret gjer det mogleg å yta betre service og vinna nye kundar. Fokus Bank valde å leggja ned sitt kontor på Jørpeland ved årsskiftet 2009/2010. Dette har gitt banken nokre nye kundar. Skadeforsikring Vi har i 2010 auka skadeforsikringsavtalane netto med 0,957 mill. kroner gjennom Terra forsikring AS. Sjølv om interessa er aukande for å nytta den lokale sparebanken også for skadeforsikringsføremål, merkar vi godt at det er enkelt både å skifta forsikringsselskap og at priskonkurransen er stor. Det er spesielt innan næring at banken har opplevd å mista nokre kundar. Årlege premieinntekter frå Terra forsikring AS er nå 1,093 mill. kroner. Livsforsikring I samarbeid med Terra forsikring AS sel vi også livsforsikringsprodukt. Livprodukt er nå eit naturleg produkt som rådgjevarane tilbyr kundane i samband med opptak av lån. Netto går sal i år i null, mens årlige premieinntekter er 0,252 mill. kroner. Leasing Saman med Terra Finans AS tilbyr vi også leasing. For næringslivet er leasing eit godt alternativ til ordinære avdragslån. Ved utgangen av 2010 har vi formidla leasingkontraktar for betydelege summar for kundane våre. Nivået er noko lågare enn i fjor. Banken er likevel blant dei leiande innan Terra-gruppen på leasing. Bustadfinansiering Produktselskapet Terra Boligkreditt (TBK) er boligkredittselskapet til Terragruppen AS. TBK gir bankane utveg til å tilby langsiktig konkurransedyktig bustadfinansiering. Hjelmeland Sparebank har i stor grad nytta seg av TBK i Det blei i løpet av året formidla bustadlån for 185,2 mill. kroner mot 100,5 mill. kroner i TBK er eit godt produkt for banken då det gjer at banken kan ha eit konkurransedyktig tilbod i ein marknad med stor fokus på renta både frå kundar og myndigheitene. Totalt har banken plassert lån for 279,7 mill. kroner i TBK. Garanterte spareprodukt Marknaden for garanterte spareprodukt er borte. Banken hadde ikkje sal i 2009 eller Dette er produkt kor kundane er garanterte å få tilbake hovudstolen (innskoten kapital) mot å binda han ei viss tid. I tillegg kan kunden oppnå avkastning relatert til visse indeksar. Eigedomsfond Marknaden etterspør mange ulike spareformer. Ei av dei mest populære har vore partar i eigedomsfond. I 2009 og 2010 har det ikkje vore sal. Kort Banken tilbyr ulike kort i samarbeid med Terra Kort AS. Provisjonen frå kort utgjer ein stadig viktigare del av inntekta til banken. 10

11 Eigedomsmekling Banken etablerte i 2008 salskontor på Jørpeland saman med vår eigedomsmeklar Ryfylke Eiendomsmegling AS. Ryfylke Eiendomsmegling AS inngår som ein del av konsernet Hjelmeland Sparebank. salsinntekt og ein ny tilsett i 50% stilling. Aktivitetar innan forsking og utvikling Det er ikkje utført noko direkte forsking eller utvikling i Hjelmeland Sparebank. Skandinavisk Data Center A/S (SDC) leverer IT-system til banken. SDC driv løpande utvikling av systemet. Meklarane, frå venstre: Marion Espedal, Merete Livastøl og dagleg leiar Marianne Torbjørnsen. Ryfylke Eiendomsmegling AS har bygd opp eit godt rykte og står i dag fram som den fremste meklaren i Ryfylke. Selskapet hadde nok eit godt år, men noko lågare resultat grunna lågare Styrking av bankens kjernekapital Emisjonen i 2009 av eigenkapitalbevis ga totalt 111,8 mill. kroner. Emisjonen ga i tillegg eit overkursfond på 1,1 mill. kroner. Banken styrka og kjernekapitalen på slutten av 2009 gjennom fondsobligasjon på 30,5 mill. kroner gjennom Statens finansfond. I 2010 har næringa fått klargjort krava til soliditet frå myndighetene. Vurderinga er no at banken i 2011 skal innfri fondsobligasjon til Statens finansfond samt ansvarleg lån som har call i Årets drift har tilført kjernekapitalen 14,4 mill. kroner fordelt slik: Auke i bankens fond 5,9 Auke i utjamningsfondet 8,0 Auke i gåvefondet 0,5 Kjernekapitaldekninga er nå 17,7%, mens kapitaldekninga er 25,1%. 11

12 Resultatrekneskapet Føresetnad om vidare drift Rekneskapen er gjort opp under føresetnad av at drifta av banken skal halda fram. Resultatet Driftsresultat i 2010 er rimelig godt tatt i betraktning finansuroa og hendinga i Det blei eit overskot før skatt på 23,642 mill. kroner. For konsernet er overskot før skatt på 23,412 mill. kroner. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Rentenettoen har i kroner vorte redusert med 2,185 mill. kroner i høve til 2009 og er på 31,711 mill. kroner (konsern 2,184 mill. kroner). Prosentuelt er rentenettoen på same nivå som Provisjonar/gebyr på banktenester Provisjonsinntekter frå sal av produkt som ikkje inngår i banken sin balanse utgjer ein stor og viktig part av banken sine inntekter. Dette dreier seg om sal av aksjar, fondspartar, skadeforsikringsprodukt, livsforsikringsprodukt, partar i eigedomsselskap, låne- og leasingformidling m.m. Prisane på ordinær betalingsformidling er haldne uendra. I alt er det ført til inntekt 10,605 mill. kroner, ein auke på 0,695 mill. kroner i høve til Spesielt auke på Terra Boligkreditt(TBK) og SKAGEN. Kostnadene på banktenester Dette er i det vesentlege kostnader ved betalingsformidling. Kostnadene er på 2,391 mill. kroner. Rasjonalisering av betalingsformidlinga har halde fram også dette året. Kostnadene ved banktenester har auka med 0,074 mill. kroner. Omsetning av verdipapir Gevinst på obligasjonar Terra Forvaltning forvaltar banken sine obligasjonar etter eit spesifikt mandat utarbeidd av styret, og har utført handlar i tråd med dette. Det er verdiauke på 10,506 mill. kroner etter justert kursverdiar. Alle obligasjonane er oppførte til kursverdi per i balansen. Skilnad mellom kjøpsverdi og kursverdi er resultatført. Omløpsaksjar Også aksjane har auka i verdi i Det er bokført ein gevinst på 5,125 mill. kroner etter auka kursverdi. Det er berre gjennomført handel ved emisjonar i selskap og/eller at det har skjedd andre endringar i selskapa som har medført sal eller kjøp. Elles er store delar av omløpsaksjane selde. Vi har motteke aksjeutbyte med 1,740 mill. kroner. 0,63 mill. kroner er utbytte frå Ryfylke Eiendomsmegling AS. Det er motteke utbytte på 0,728 mill. kroner for aksjar i Terra- Gruppen AS i Valuta Omsetnaden av valuta i sparebanken er ikkje stor. Det dreier seg i det vesentlege om reisevaluta til turistar, samt nokre overføringar til utlandet for det lokale næringslivet. Denne verksemda gir årleg eit mindre, positivt bidrag til driftsresultatet. I 2010 er det inntektsført 0,123 mill. kroner. Andre driftsinntekter Dette er i hovudsak leigeinntekter for fast eigedom og butikkterminalar m.m. Beløpet betyr lite for banken sine samla inntekter. Dette er ein mindre reduksjon i høve til I 2010 er desse bokført med 0,623 mill. kroner og for konsernet er tala 6,495 mill. kroner. Løns- og administrasjonskostnader Som servicebedrift utgjer løns - og administrasjonskostnadene ein vesentleg del av dei samla kostnadene i sparebanken. I 2010 er desse bokført med 21,120 mill. kroner (konsern 24,357 mill. kroner). Kostnadene er 2,04 mill. kroner lågare enn i 2009, og skuldast delvis tilbakeføring av AFP. 12

13 Løner, honorar og andre kostnader vedkomande dei tilsette Løns- og lønsrelaterte kostnader utgjer 13,756 mill. kroner (konsern 16,700 mill. kroner). Summen er 0,092 mill. kroner høgare enn i Det er låge kostnader knytt til pensjon då banken har tilbakeført tidlegare kostnadsført AFP med 1,157 mill. kroner. Løn til banksjef er kostnadsført med 0,779 mill. kroner, honorar til styre, kontrollkomité og forstandarskap med 0,361 mill. kroner. Kostnader til revisor er bokført med 0,318 mill. kroner for revisjon og 0,168 mill. kroner for attestasjon og 0,682 mill. kroner for rådgjeving. Sjå note 18. Andre driftskostnader Andre driftskostnader er i sum bokførte med 4,703 mill. kroner (konsern 5,895 mill. kroner) mot 3,772 mill. i fjor. Tap på utlån Det er rekneskapsført tap på utlån og garantiar med i alt 9,148 mill. kroner. Det er 65,872 mill. kroner i konstaterte tap (kor 62,972 mill. kroner har tidlegare vore individuelt nedskriven) mens det har kome inn 1,041 mill. kroner av tidlegare konstaterte tap. Individuelle tapsnedskrivingar er redusert med 61,496 mill. kroner. Fleire av dei individuelle nedskrivingane frå 2008 er no realiserte tap. Gruppevise nedskrivingar er auka med 5,845 mill. kroner til 12,988 mill. kroner. Sjå elles note 2. Skatt Skatten for driftsåret er utgiftsført mot utsett skattefordel med 3,362 mill. kroner (konsern 3,778 mill. kroner). Årets overskot Resultat av ordinær drift er eit overskot på 23,642 mill. kroner (konsern 23,412 mill. kroner). Overskotet etter skatt på 20,279 mill. kroner vert fordelt etter eigarbrøken mellom eigarane av eigenkapitalbevisa og fondet til banken. Utdelingsgraden blir 25% av banken sin del av overskotet og utdeling til gåver er 1,0 mill. Kjernekapitalen i banken blir gjennom dette styrka. Eigarbrøken er noko endra (utvatning av eigarane av eigenkapitalbevisa då utbetaling til eigarane av eigenkapitalbevisa prosentuelt overstig utbetaling til gåver). 13

14 Balanse Forvaltningskapitalen Sparebanken har i 2010 hatt ein reduksjon på 11,6 % i forvaltningskapitalen. Reduksjonen er på 283,6 mill kroner. Per forvalta sparebanken 2.165,4 mill. kroner. Utlån Etterspørselen etter lån har vore stabil gjennom året. Sterk konkurranse på renta har gjort at ei del engasjement har flytta låna til konkurrerande bankar. Nokre kundar har ønska å flytta bustadlån Terra Boligkreditt (TBK) for å oppnå lågare rente. Konkursane går også til frådrag i utlånsvolumet. Brutto utlån har i 2010 falle med 248,9 mill. kroner (13,0%). Dette er meir ein ønska, men banken har vurdert det som viktigast å halde rentenettoen så høg som mogleg i marknaden til banken. Justert for netto utlån tilført TBK 279,7 mill. kroner er det ein reduksjon på 135,4 mill. kroner (6,5%). Vi har også formidla leasing og lån til vår samarbeids-partnarar Terra Finans: Leasing 5,6 mill. kroner Lån 1,6 mill. kroner Sjå elles note 2 og kommentarar til tap på lån under merknadene til resultatrekneskapet. Endring i bto. utlån frå 2009 til % - vis mill. kr mill. kr endring Nedbetalingslån 1.310, ,9-7,1 Kasse- drifts. og personkreditt 79,6 170,8-53,4 Flexilån 244,5 282,5-13,5 Byggjelån 37,1 57,0-34,9 I alt 1.671, ,2-13,0 Ihendehavarobligasjonar Hovudmålet med kjøp av obligasjonar er å stetta lovpålagte krav til likviditet. Det alt vesentlege av obligasjonane har flytande rente og rentesatsen vert regulert i samsvar med endringane i 3 mdrs. NIBOR. Sjå note nr. 3. Aksjar 2010 har gitt stabil auke i verdiane på Oslo Børs. OSEBX enda langt høgare enn då året starta. Hjelmeland Sparebank har ein aksjeportefølje av avgrensa storleik. Engasjementet kan oppsummerast slik: a) Behaldninga av partar i aksjefond hos våre samarbeidspartnarar er uendra. b) Behaldninga av anleggsaksjar er noko høgare etter meirkjøp i Terra Gruppen AS og i Ryfylke Eiendomsmegling AS. c) Behaldninga av omløpsaksjar er redusert på grunn av sal. Sjå note nr. 4. Gjeld til kredittinstitusjonar Sparebanken har gjennom året hatt særleg god likviditet. Ved årsskiftet utgjer gjelda til andre kredittinstitusjonar 88,0 mill. kroner mot 301,0 mill. kroner eitt år tidlegare. 50 mill. kroner av denne gjelda har forfall i 2012, resten blir innløyst i Låna er i rekneskapet ført opp til pålydande ved låneopptaket. Innskot Det er i 2010 ein moderat vokster i innskota. Innskota frå kundar var per på i alt 1.383,0 mill. kroner. Innskotsdekninga er nå på 80,7% mot 71,4% eitt år tidlegare. Største grunn til auka i prosent er det reduserte volumet på utlåna. Det har vore til dels lita endring i samansetjing på innskota. 14

15 Ordinære innskot fordelt på innskotsformer %-vis mill. kr. Mill. kr. Endr. Foliomidlar 250,0 277,4-9,8 I handa og på lur konti 73,4 75,6-2,9 Til seinare konti 77,6 82,6-6,5 Ryfylkekonti 886,3 818,1 8,3 Fastrenteinnskot 10,1 3,9 158,0 Særvilkår 49,2 78,4-37,4 BSU og IPA 36,3 34,3 5,8 BMB/BMA 0 1,6-100 I alt 1.383, ,9 0,8 Ihendehavarobligasjonslån Det er i året innløyst eit sertifikat på 45 mill, og kjøpt tilbake 89 mill på eit obligasjonslån med forfall i Samstundes har banken tatt opp eit nytt lån på 100 mill med forfall i Rentevilkåra for lånet er relatert til renta for NIBOR og blir justert kvar 3. månad. Sjå note 9. Ansvarleg lån/fondsobligasjonar Banken har ved årsskifte fylgjande ansvarlege lån og fondsobligasjonar: a) Evigvarande ansvarleg lån 40 mill. kroner teke opp i b) Ansvarleg lån 30 mill. kroner teke opp i 2009 med løpetid år. c) Ansvarleg lån 30 mill. kroner teke opp i 2006 med løpetid år. d) Fondsobligasjon 20 mill. kroner teke opp i e) Fondsobligasjon 30,5 mill. kroner teke opp i Låneopptaka styrkjer sparebanken sin kapitaldekning og er med på å tryggja innskytarane sine pengar. Sjå note 10. Eigenkapital/Kapitaldekning Når overskotet av drifta for 2010 er lagt til, er bokført eigenkapital på 200,7 mill. kroner (konsern 200,6 mill. kroner). Eigenkapitalen utgjer 9,3% av forvaltningskapitalen per Kapitaldekninga er 25,1% av risikovekta berekningsgrunnlag. Banken sitt siste kapitalmål er sett til 17,2%. Kapitaldekninga ligg langt høgare enn krava frå styresmaktene om minimum 8%. Banken er per svært solid. Sjå note 14. Risikoeksponering Risikosituasjonen for banken generelt Styret vurderer banken til å ha svært god soliditet ved utgangen av året. Det er gjennom året gjort ei rekke tiltak for styrking av styring og kontroll. Det er enno innan kredittområdet næringsliv banken vurderer at eksponeringa er høgast, då banken har relativt stort utlånsvolum. Nokon av næringsengasjementa har komplisert struktur, og det kan vera stor utvikling og endring av planar. Det er òg ein viss risiko knytt til operasjonell risiko, då det er etablert mange nye rutinar og det er mange tilsette med kort erfaring. Risikostyring og kontrolltiltak Internkontroll Med bakgrunn i Finanstilsynet sine føresegner om kontrollansvar og internkontroll i sparebankar har styret etablert systematisk overvakings- og rapporteringssystem på alle nivå for dei ulike hovudområda i banken. Ansvarlege for dei ulike områda rapporterter årleg til dagleg leiar. På bakgrunn av innkomne rapportar og eiga vurdering gir banksjefen ei totalvurdering av internkontrollen overfor styret. Når intern revisor (revisjonsfirmaet Ernst og Young) har motteke rapporten, utarbeider han ein årleg rapport til styret om at arbeidet er gjennomført og at rapporten er i samsvar med den faktiske stoda i organisasjonen. Rapportane angir at kontrollen er på eit akseptabelt nivå. Det er områder som treng vidare utvikling. Det viktigaste området er oppfølginga av engasjement innan næringsliv, slik at banken på eit tidleg stadium får etablert tiltaksplanar med mål om å hindra at engasjementa blir tapsutsette. Styret og banken har utarbeidd ICAAPrapport og kartlagt kva kapital banken må ha i ulike framskrivingar med nedgang i økonomien, samt kartlagt ulike område med risiko og kva kapital banken må ha i høve til dei. Intern revisor angir at banken har utført anbefalingane etter førre rapport. Vidare fokus bør ligge på å utvikla retningsliner for ICAAP-prosessen. Kapitalmålet på 15

16 17,7% er vurdert til å vera dekkande, og det vurderast som at det er satt ein romsleg kapitalbuffer. Det er mogleg at kapitalbuffer vil bli satt noko lågare i ICAAP 2011 då det er gjort ei rekke tiltak i 2010 for å redusera risikoen. Det er venta at det òg i 2011 vil bli nytta betydelege interne ressursar til rapportering og oppfølging. Operasjonell risiko Risiko for at tilsette, underleverandørar, system, maskinar og bygg ikkje verkar i samsvar med føresetnaden og at banken som fylgje av dette misser inntekter, forretningar eller blir påført kostnader. For å avgrensa og overvaka den operasjonelle risikoen har banken m.a. gjort fylgjande: - Fysisk sikra bankbygg og teknisk utstyr. - Utarbeidd rutinar for ansvar og oppgåvedeling for kredittyting, plassering og pengehandtering. - Systematisk vidareutdanna dei tilsette for ved det å gjera dei betre skikka for arbeidet. - Utarbeidd rutinar for rapportering til styret ved driftsavvik i høve til norm. Banken har hatt stor vokster dei siste åra. Det er tilsvarande mange nye tilsette, fleire utan erfaring frå bank eller finansverksemd. Nye regelverk blir stadig innført. Banken har gått frå å vera ein liten og ganske lokal sparebank til å bli ein mellomstor sparebank med eit noko større geografisk nedslagsfelt. Etter styret si meining er den operasjonelle risikoen i banken middels til stor. Banken vil i 2011 arbeida vidare for at operasjonell risiko endrast til liten. Strategisk/marknad risiko Risiko for tap av utlåns- og innskotsmidlar på grunn av feil pris eller dårleg service, risikoen for tap av konkurransekraft ved feil kostnadsnivå og risiko for tap av omdømme ved feil profil i marknaden. Sparebanken har synt evne til raskt å tilpassa seg nye rammevilkår frå styresmaktene. Tap av utlåns- og innskotsmidlar på grunn av feil pris eller dårleg service vert kontrollert dagleg. Kostnadsnivået på tenestene i banken er konkurransedyktig. Som liten institusjon med evne til å gjera raske vedtak for å tilpassa seg endra marknadsforhold, vurderer styret den strategiske risikoen som relativt liten. Likviditetsrisiko Risiko for at banken ikkje har nok likvider til å dekka banken sine skyldnader ved forfall. Banken har gjennom året hatt særs god likviditet. Banken har redusert si gjeld til kredittinstitusjonar og ved utskrivne verdipapir. Banken henta i 2008 og i starten av 2009 inn rikeleg med likviditet, men til høge prisar i høve til tidligare. Også i 2010 har prisen vore høg. Dette har resultert i at rentenettoen for banken er på same låge nivå som i Forholdet mellom innskot frå kundar og utlån til kundar var ved inngangen til året 71,4% og per ,7%. Det er slik at innskota kan takast ut på kort varsel, medan store deler av utlåna har meir langsiktig karakter. Det forfell i 2011 gjeld til kredittinstitusjonar på 38 mill. kroner, og obligasjonslån på 70 mill. kroner. Det er mogleg med call på eit ansvarlige lån på 30 mill. kroner i desember Banken tar sikte på å løysa inn ved call og det vil ikkje verta erstatta. Hjelmeland Sparebank har også ei stor obligasjonsportefølje. Finansuroa har vist at den ikkje har kunna nyttast slik intensjonen var: raskt gjerast om til likviditet. Denne krisa har vore så stor at sjølv obligasjonar har falle i verdi. Mykje av obligasjonane er derfor flytta over i Noregs Bank og er nytta som tryggleik for lån banken har tatt opp der. Portefølja blir forvalta av Terra forvaltning etter mandat frå styret. Vi har og unytta trekkrett i DnBNOR på 120 mill. kroner dersom likviditetstrongen skulle bli akutt. Styret vurderer likviditetsrisikoen som låg til moderat. 16

17 Renterisiko Risiko for at renta på kundeinnskot og på lån frå andre finansieringskjelder endrar seg raskare enn det er råd å få endra på vilkåra for lån til kundar og til finansinstitusjonar. Det har vore ei lita auke i innskot til fast rente. Per er det 10,1 (3,9) mill. kroner i slike innskot. Elles er det i banken innskot for 144,3 (165,5) mill. kroner kor renta er relatert til 3 mnd NIBOR. Tilsvarande utlån representerer 71,7 (73,8) mill. kroner. Ved renteendringar oppover medfører det at vi har eit visst rentetap ved at vi på grunn av lovverket ikkje får regulert utlånsrenta like raskt som innskotsrenta, og motsatt ved fall i renta. Obligasjonane som banken eig har flytande rente med regulering kvart kvartal i høve til endring i 3 mnd NIBOR. Det same gjeld for obligasjonslåna som sparebanken har tatt opp. Risikoen for rentetap som følgje av at sparebanken ikkje raskt nok kan tilpassa rentenivået i banken i høve til endringar i det generelle rentenivået i samfunnet er låg til moderat. Valutarisiko Risiko for tap ved at kursen mellom norske kroner og utanlandsk valuta skal endra seg i disfavør av den valutaposisjonen banken måtte ha. Ved årsskiftet har Hjelmeland Sparebank ingen lån i utanlandsk valuta. Sparebanken har ein mindre behaldning av kontantar i ymse valutaslag for å stetta kundane sine behov for reisevaluta. Indirekte har banken også ein valutarisiko ved at det er garantert for lån i valuta som kundar har tatt opp. Låna utgjer 68,3 mill. kroner og er spreidde i fleire valutaslag, men i hovudsak CHF og YEN. Låna er trygda med pant. Det vart i 2008 avdekka mangelfull sikring og oppfølging. Ved utgangen av 2010 er risikoen betydelig redusert gjennom gunstig utvikling av valutakursane og at det er etablert meir og betre pant. Nokre garantiar er òg avvikla utan tap for banken. Ingen av engasjementa er vurdert som tapsutsette. Garantiar kan fornyast viss kunden stiller tilstrekkeleg tryggleik og likviditet til å dekka disagio løpande. Styret vurderer krava til å vera tilstrekkelege slik at banken no har låg til moderat risiko knytt til slike garantiar. Kredittrisiko Risiko for at ein kunde ikkje kan dekka sine skyldnader ved forfall, t.d. ikkje betala attende eit lån på grunn av manglande betalingsevne eller vilje. Låna er med omsyn til risiko klassifiserte i 5 grupper etter bokstavane A-E kor A er beste verdi og representerar lågast risiko. Risikoklassifiseringa er ein integrert del av kredittvurderingsprosessen i banken, og for alle vesentlege engasjement skal det etter bankens rutinar føreligga ei risikoklassifisering. Det blir brukt ein standardisert modell som er felles for både privatmarknaden og næringslivsmarknaden, men kriteria som ligg til grunn for klassifiseringa er vekta forskjellig i de to marknadene. Hjelmeland Sparebank konsentrerer verksemda i eit mindre avgrensa geografisk område. Her har sparebanken godt oversyn over næringsliv og personmarknad. Låna er delte på mange små låntakarar i ulike bransjar. Dei største engasjementa blir jamnleg og minst kvart kvartal vurderte av administrasjonen, med minst årleg rapport til styret. Alle engasjement innan næring over 1,0 mill. kroner er klassifisert gjennom året. Alle AS er er klassifiserte i Engasjement innan næring under 1,0 mill. kroner blir reklassifisert ved refinansiering. Engasjement innan privat blir reklassifiserte ved refinansiering. Nye engasjement innan næring og privat skal alltid klassifiserast. Alle vesentlege engasjement er klassifiserte. Totalt uklassifisert brutto utlån er 3,3 mill. kroner mot 14,3 mill. kroner i fjor. Det blei i 2008 avdekka at det var ytt lån og garantiar til lån i valuta med verdipapir som heil- eller delsikkerheit (sjå også punkt Valutarisiko). Verdipapir skal som hovudregel ikkje lenger inngå som sikkerheit for hovudstol til lån eller garanti. 17

18 Det er per individuelle og gruppevise nedskrivingar på lån og garantiar med i alt 38,566 mill. kroner. Fordeling av nedskrivingar pr Individuelle mill. kr Stort engasjement 8,7 Andre engasjement 16,9 I alt Individuelle 25,6 Gruppevise 13,0 Total 38,6 Nedskrivinga er gjennomført for å dekka moglege tap på engasjement kor det er identifisert tapsindikator og lån som på oppgjerstidspunktet ikkje er identifiserte som tapsutsette. Av note 2 går det fram at brutto misleghaldne lån er auka frå 65,575 mill. kroner per til 81,765 mill. kroner per Alle større engasjement er vurdert individuelt samt at alle engasjement innan utsette bransjar og er vurdert spesielt i tillegg til alle andre engasjement med tapsindikasjon. Sjå elles note nr. 2 for meir detaljert informasjon. Verdipapirfond Hjelmeland Sparebank har verdipapirfond som per er bokførte til 0,655 mill. kroner. Dette er partar i fond forvalta av Terra-Gruppen AS og Aberdeen. Pengemarknadsfond Verdi per er bokført til 48,888 mill. kroner. Obligasjonar Obligasjonane som banken eig har flytande rente med renteregulering minst kvart halvår. I 2010 er verdien 256,608 mill. kroner. Terra Fondsforvaltning forvaltar portefølgja. Samla sett er det styret si vurdering at kursrisikoen i banken er moderat. Kursrisiko Risiko for at omsetningsverdien på banken sin verdipapirportefølje kan bli redusert i høve til bokført verdi og at det av dette oppstår bokføringsmessig tap for banken. Omløpsaksjar - handelsportefølje Hjelmeland Sparebank er lite eksponert i aksjar og grunnfondsbevis. Portefølje per er bokført til 2,523 mill. kroner. Styret har vedteke at alle aksjane skal seljast. Dei vil bli selde når det er mogleg å realisera til akseptabel pris. Anleggsaksjar Anleggsaksjane er per bokførte til 25,507 mill. kroner. Aksjane er bokførte til kostpris, men blir skrivne ned ved vesentlege endringar av verdien. Dei største postane er verdivurderte pr og det er gjort tilbakeføring av tidlegare nedskrivingar. 18

19 Personaltilhøve, arbeidsmiljø og tryggingstiltak Det er ved utgangen av året 27 personar tilsette i banken. Av desse er 18 kvinner og 9 menn. 4 er tilsette i deltid, 2 av desse arbeider tilnærma full tid etter tidsavgrensa avtale. Samla er det nå 25,1 årsverk i bankdrifta og 0,55 årsverk i reinhaldsfunksjon. Fråvere Fråveret syner slik utvikling: ,57 2,09 Fråveret er lågt, men i 2010 noko høgare enn i Arbeidsmiljø Sparebanken driv ikkje verksemd som ureinar det ytre miljø ut over det som følgjer av vanleg bankdrift. Det gjennomførast årleg undersøking av trivsel og arbeidshøva. Banken arbeider med å betre arbeidsmiljøet med basis i undersøkinga. Lån til tillitsvalde og tilsette går fram av note nr. 18. Ulykke og skadar Det har ikkje vore ulykke eller skadar av noko slag i Likestilling Det er eit stort fleirtal kvinner i banken. I leiargruppa på 4 er det ei kvinne. Blant rådgjevarane er det eit stort fleirtal kvinner, og det er ingen menn i bankservice. Banken vil arbeida for ei betre fordeling mellom kjønna. I styret er 2 av 6 medlemmer kvinner. Eigartilhøve/organisasjon Hjelmeland Sparebank er ein institusjon som er dels sjølveigande og dels eigd av andre sparebankar som eig eigenkapitalbevis, og er organisert i samsvar med sparebanklova, lov om finansieringsverksemd og finansinstitusjonar. Sjå elles note 14 og 20 for meir detaljert informasjon. Forstandarskapet Det høgaste organet i banken er forstandarskapet som har 16 medlemer: 6 vert valde av eigarane av eigenkapitalbevisa, 2 vert valde av kommunestyret, 4 vert valde av innskytarane gjennom val på valdag - vanlegvis i slutten av januar kvart år - og 4 vert valde av og mellom dei tilsette. Forstandarskapet fastset banken sine vedtekter, vedtek banken sitt rekneskap, vel banken sine representantar i styre og kontrollnemnd. Honorar til medlemmene i forstandarskapet går fram av note 18. Leiar i forstandarskapet er Trygve Brandal. Kontrollnemnd Forstandarskapet vel ei kontrollnemnd på 3 personar som fører tilsyn med at styret og administrasjonen driv sparebanken i samsvar med lovverk og vedtekter. Styret mottar rapport frå kontrollnemnda sitt arbeid etter kvart møte samt månadleg rapport frå kontrollassistent. Honorar til medlemene av kontrollnemnda går fram av note 18. Leiar i kontrollnemnda er Oddbjørn Sæbø. Styret Forstandarskapet vel også 6 medlemer til styret som saman med banksjefen er ansvarleg for drifta av sparebanken. Leiar i styret er Gunnar Eilefstjønn. Styret har i året hatt 16 møte. På styremøta er det m.a. gjennomgått periodiske rekneskap og salsresultat målt mot budsjett og fjoråret. Vidare går styret gjennom administrasjonen sine rapportar over utviklinga i banken samt omsetning av verdipapir og større kredittsaker. Styret har revidert alle styringsdokumenta gjennom året. Honorar til styret går fram av note 18. Revisjon Til å kontrollera verksemda er sparebanken pliktig å ha revisor. Statsautorisert revisor Inge Soteland i firmaet BDO AS har denne oppgåva i banken. Meldinga frå revisor ligg ved årsmeldinga. Godtgjersla til revisjonen går fram av note

20 Internrevisjon 2008 viste at banken hadde for høg kredittrisiko og operasjonell risiko og at kontrollarbeidet måtte betrast. Styret vedtok etablering av internrevisjon i banken for å sikre etablering av tilfredsstillande styring og kontroll. Banken signerte avtale om internrevisjon med revisjonsselskapet Ernst & Young for perioden Internrevisor har gjennomført kontrollar og avlagt sine rapportar til styret. Innhaldet i desse vil bli brukt til vidare forbetringstiltak i Frå 2011 har banken ikkje internrevisor då styret har funne at dei største betringane no må koma gjennom bankens interne fokus og arbeid. Dei tilsette i Hjelmeland Sparebank: Første rad frå venstre: Karin Sande Breiland, Karen-Elise Fowels-Landmark, Sùsanna Poulsen, Tone Tjelmeland, Brit Hustoft Ås, Marit Hopland, Aina N. Århaug. Andre rad frå venstre: Dag Rune Lorentzen, Børge Oanes, Olaug Soppeland, Ellen Mari Fosså, Raushan Kozhirova, Bodil M. Kvame, Marit Laugaland. Bakre rad frå venstre: Kristian Hagalid, Harald Bjørkhaug, Tom-Kenneth Moen, Jon Ordin Mjølsnes, Bjørn Bog, Olav Skjervik, Odd Øvstebø, Aslaug Warland Ur. Tilsette som ikkje er med på bilete: Brit Dagrun K. Hetlelid, Kathrine S. Veland, Anne B. Jensen, Merete Marthinussen, Wenche I. Nordbø. 20

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

Banken har historisk godt resultat før skatt på kr 31,9 mill. Lokal investor har kjøpt 10,0 % av egenkapitalbevisene i banken.

Banken har historisk godt resultat før skatt på kr 31,9 mill. Lokal investor har kjøpt 10,0 % av egenkapitalbevisene i banken. PRESSEMELDING HJELMELAND SPAREBANK FORELØPIG REGNSKAP 2011 2011 et godt år for Hjelmeland Sparebank. Banken har historisk godt resultat før skatt på kr 31,9 mill. Lokal investor har kjøpt 10,0 % av egenkapitalbevisene

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatrekneskapen pr 30.09.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.09.11 eit overskot på 15,868 mill. kroner mot 19,850

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l 2 0 12 Resultatrekneskapen pr 30.06.2012 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.06.12 eit overskot på 17,634 mill. kroner mot 14,225 mill.

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017.

Delårsrapport 2. kvartal 2017. Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

2. k v a r t a l

2. k v a r t a l Kvartalsrapport 2. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatrekneskapen pr 30.06.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.06.11 eit overskot på 14,225 mill. kroner mot 11,801 mill. kroner

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017.

Delårsrapport 1. kvartal 2017. Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

Halvårsrapport pr

Halvårsrapport pr Halvårsrapport pr. 30.06.2017 HALVÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt halvårsrekneskap er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. første halvår 2017 oppnådd ein rentenetto på 27,6

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal 2017 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-sep-17 30-sep-16 3. kvart 17 3. kvart 16 2016 30-sep-17 30-sep-16

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

1. halvår / 2.kvartal 2014

1. halvår / 2.kvartal 2014 Delårsrekneskap 1. halvår / 2.kvartal 2014 Nedre Kvålsdalstjørni med Hardingaskardet bak, Juni 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Kiellandbuen med Løkjedalsnuten, Fyksesund og Botnen

Detaljer

Hjelmeland Sparebank har hovudkontor og forretningsadresse i Hjelmeland kommune og har i tillegg eit salskontor på Jørpeland i Strand kommune.

Hjelmeland Sparebank har hovudkontor og forretningsadresse i Hjelmeland kommune og har i tillegg eit salskontor på Jørpeland i Strand kommune. Årsmelding 2011 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 8 Årsberetning 8 Rammevilkår i Noreg 9 Lokalsamfunnet 10 Bankdrifta 13 Resultatrekneskapet 15 Balanse 16 Risikoeksponering 20

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal 2016 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-16 30-jun-15 2. kvart 16 2. kvart 15 2015 30-jun-16 30-jun-15

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt rekneskap pr 30.09.2017 er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. 30.09.2017 oppnådd ein rentenetto på 40,99

Detaljer

"The season is over" - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

The season is over - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "The season is over" - Agurtxane Concellon, 2008 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova

Detaljer

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første halvår 2010 vart kr 28,8 mill, mot kr 12,2 mill

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 0 8

Å r s r a p p o r t 2 0 0 8 Å r s r a p p o r t 2 0 0 8 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 6 Årsberetning 6 Rammevilkår 6 Lokalsamfunnet 7 Bankdrifta 10 Resultatrekneskapet 12 Balanse 13 Risikoeksponering

Detaljer

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første kvartal 2010 vart kr 3,6 mill, mot kr 3,9 mill

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow. Delårsrekneskap 2.kvartal 2015 Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2017 Resultat Banken har pr. første kvartal 2017 oppnådd ein rentenetto på 13,9 mill. kr. Rentenettoen utgjer i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 1. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 31.03.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 31.03.10 et overskudd på 4,785 mill. kroner mot et underskudd

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.09 et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Voss, 20. april 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 1 2014 REGNSKAP PR. 31.03.14 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 2013 31.03.2014 31.03.2013 2013 Renteinntekter

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 11

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 11 K v a r t a l s r a p p o r t 1. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatregnskapet pr 31.03.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 31.03.11 et overskudd på 6,622 mill. kroner mot 6,646 mill.

Detaljer

"Amerika" - Jorunn Hanto-Haugse, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

Amerika - Jorunn Hanto-Haugse, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "Amerika" - Jorunn Hanto-Haugse, 2010 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova av 17.

Detaljer

Kvartalsrapport. pr

Kvartalsrapport. pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2010 LUSTER SPAREBANK RESULTATREKNESKAP 30.09.10 % av 30.09.09 % av 3. kv.10 % av 3. kv.09 % av 2009 % av bankar ( 1.000 KR ) GFK GFK GFK GFK GFK 2009 Rente og kred.prov. utlån

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 30.06.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.06.10 et overskudd på 11,801 mill. kroner mot 5,603 mill.

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.10 et overskudd på 19,850 mill. kroner mot 13,282 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport. 30. juni 2015

Kvartalsrapport. 30. juni 2015 Kvartalsrapport 30. juni 2015 Vik Sparebank RESULTAT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 8.120 8.076 16.819 18.952 43.404 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 3.kvartal

2016 Kvartalsrapport 3.kvartal 2016 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital Produktnavn RESULTATREGNSKAP 30-sep-16 30-sep-15 3. kvart 16 3. kvart 15 2015 30-sep-16

Detaljer

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.15 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-15 30-jun-14 2. kvart 15 2. kvart 14 2014 30-jun-15 30-jun-14 2014 Renteinntekter

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.06.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.06.09 et overskudd på 5,603 mill. kroner. 5,153 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Netto renteinntekter: kr. 6,67 mill (kr 5,98 mill.) Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 0,51 mill (kr. 0,59 mill) Netto avkastning

Detaljer

1.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap

1.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap Delårsrekneskap 1.kvartal 2015 Snart på tide med litt hagearbeid, oppe på Rykke gartneri har dei blomar og mange andre ting til hagen F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2010

Delårsrapport 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 30.06.2010 Rekneskapen for 2. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK. Markjordbær foto:svein Ulvund

Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK. Markjordbær foto:svein Ulvund Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK Markjordbær foto:svein Ulvund 2. kvartal 2010 VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 30.06.10 30.06.09 2010 2009 2009 (Heile tusen kroner og prosent av 30.06.10

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2007

Delårsrapport 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.12.2007 Kvartalsrapporten pr. 31.12.2007 nyttar årsrekneskap før disponeringar i 2006 som samanlikningsgrunnlag. Det medfører nokre

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 Voss, 23. april 2013 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 31.12.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 Voss, 20. april 2005 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 31.03.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014

Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014 Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014 Kvartalsrekneskapen er utarbeidd i samsvar med dei til ein kvar tid gjeldane lover og reglar for sparebankar og god rekneskapskikk. Kvartalsrekneskapen er ikkje revidert.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.09.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2010 Voss, 17. august 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer