Å r s r a p p o r t 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å r s r a p p o r t 2010"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t

2 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve, arbeidsmiljø og tryggingstiltak 21 Utsiktene for Takk! 23 Resultatrekneskap 25 Balanse 27 Kontantstraumanalyse 28 Oversikt over notar 29 Notar 44 Revisors beretning 46 Årsrapport frå Kontrollkomiteen 2

3 Vår visjon Banken som tar best vare på kundane sine. Forretningsidé Hjelmeland Sparebank skal vera ei viktig kjelde til vokster og trivsel i Ryfylke og vera det naturlege val for finansielle tenester innan banken sitt virkeområde. Hjelmeland Sparebank har hovudkontor og forretningsadresse i Hjelmeland kommune og har i tillegg eit salskontor på Jørpeland i Strand kommune. Hjelmeland Sparebank skal som sjølvstendig og frittståande finansinstitusjon vera totalleverandør av produkt og tenester av høg kvalitet innan utlån, innskot, betalingsformidling, fondsforvaltning, forsikring og eigedomsmekling. Målgruppene er personkundar, næringsliv og offentlig sektor. Primærkommunane er Hjelmeland, Strand, Suldal og Finnøy. Hjelmeland Sparebank skal stå fram som r y f y l k e b a n k e n. Hovudmål Å sikra ei langsiktig og stabil verdiauke av banken gjennom å utvikla vidare den verksemd vi i dag driv. Dette skal skje innafor dei rammer som går fram av finanslovgivinga, banken sine vedtekter og dei retningsliner forstandarskapet har gitt. Soliditet er det prioriterte finansielle måltalet. Banken sitt kapitalmål etter ICAAP 2010 er 17,2%. Dette inkludert ein kapitalbuffer på 4,0%. Målsetning for kjernekapital er minimum 12%. Banken skal sikra tilstrekkeleg vekst i storleik og tilbod for å møta og halda følgje med utviklinga i banken sitt virkeområde. Banken skal sikra trygge og interessante arbeidsplassar. Banken skal vera blant dei leiande i å ta godt vare på dei tilsette. Banken skal yta fullgod service til kundane. 3

4 Samandrag Låg rentenetto styrka soliditet. Fokus på å legge til rette for sunn vidare utvikling. Totalt sett eit godt år med resultat før skatt på 23,6 mill. kroner. Banken har hatt revisorfirmaet Ernst & Young som bankens internrevisor, ein avtale som er avvikla frå Banken har god likviditet, og har ikkje hatt problem med å skaffe funding. Rentenettoen er uendra frå 2009 og er lågare enn kva den bør vera for banken. o Sterk konkurranse frå dei store bankane på innskots- og utlånsrenta o Banken har hatt behov for å vera overlikvid etter situasjonen banken kom i på slutten av av bankens engasjement gjekk konkurs i løpet av året, og det er i dette høvet realisert tap for 59,2 mill. kroner. Desse engasjementa var tidlegare nedskrivne. Fleire av selskapa i stort tapsengasjement frå 2008 er konkurs, mens 4 er meldt tvangsoppløyste. 2 av selskapa er i drift, men engasjementa er misleghaldne. Banken krev inn kausjonane i selskapa som er konkurs, og det er motteke 1,0 mill, som er bokførte som innbetalt på tidlegare tap. Kjernekapital og kapitaldekning er pr auka til hhv 17,7% og 25,1%. 4

5 Forvaltningskapitalen Per er forvaltningskapitalen på mill. kroner. Ein reduksjon på 283,6 mill. kroner (11,6%). Innskot Det har gjennom året vore liten endring i innskota. Fastrenteinnskot ligg på eit lågt nivå. Totalt har innskota ein svak vokster på 11 mill. kroner (0,8%). Utlån Brutto utlån til kundar i eiga bok utgjer ved årsskiftet 1.671,4 mill. kroner mens utlåna gjennom Terra Boligkreditt utgjer 279,7 mill. kroner. Utlån inkludert Terra Boligkreditt er siste år redusert med 135,4 mill. kroner (6,5%). Reduksjonen er i hovudsak knytt til utlån til næring. Driftsresultat før skatt syner eit overskot på 23,6 mill. kroner (konsern 23,4 mill. kroner). Resultatet er prega av to forhold som verkar i kvar si retning. Banken har ein uendra rentenetto frå same tidspunkt i fjor på 1,35%. I kroner er netto renteinntekt 2,2 mill. kroner lågare enn i fjor. Verdipapir og aksjar har hatt auke i verdi og netto auke er 15,8 mill. kroner. Tap og nedskrivingar på utlån er normale i høve til volum på utlåna med 9,1 mill. kroner. Drifta elles har vore som venta, men med ein del ekstra kostnader i samband med stort tapsengasjement frå Eigenkapital/kapitaldekning Eigenkapitalen i sparebanken uendra bortsett frå disponering av overskotet. Frå drifta i året kjem totalt 14,4 mill. kroner. Eigenkapitalen er auka frå 186,2 mill. til 200,7 mill. kroner (konsern 200,6 mill. kroner). Dette tilsvarar 9,3 % av forvaltningskapitalen. Kapitaldekninga er på 25,1%, mens kjernekapitaldekninga er på 17,7%. Konsernet Hjelmeland Sparebank Konsernet består av Hjelmeland Sparebank og Ryfylke Eiendomsmegling AS, der banken har ein eigardel på 70%. Sjå note 4. Utviklinga i Hjelmeland Sparebank 5

6 Nøkkeltal dei siste 5 åra Resultatrekneskap: mill. kroner Netto renteinntekter 31,7 33,9 46,7 36,5 31,7 Netto andre driftsinntekter 26,3 26,5-27,2 9,5 12,7 Driftskostnader 26,5 28,8 26,2 27,9 21,8 Resultat før tap og nedskrivingar 31,5 31,6-6,8 18,1 22,6 Vinst på verdipapir vurdert som anleggsmiddel 1,3 0,1 0,4 0,4 0,1 Resultat før skatt 23,6 25,1-108,9 22,4 19,8 Balanse: mill. kroner Forvaltningskapital 2165,4 2449,0 2418,1 2121,7 1723,6 Netto utlån til kundar 1632,8 1826,0 1985,3 1783,5 1460,0 Netto utlån til kundar inkludert Terra Boligkreditt 1912,5 1992,3 2083,4 - - Verdipapir 256,6 268,7 282,5 227,0 207,4 Innskot frå kundar 1383,0 1371,9 1362,2 1295,1 1316,5 Lån frå kredittinstitusjonar 88,0 301,0 393,5 199,5 100,3 Obligasjonsgjeld 323,6 418,5 478,8 394,4 99,9 Ansvarleg lånekapital og fondsobligasjonar 150,5 150,2 109,5 70,0 70,0 Eigenkapital 200,7 186,2 57,9 139,4 122,9 Ymse: Berekningsgrunnlag for kapitaldekning 1294,8 1425,2 1582,2 1432,0 1254,6 Årsverk 25,2 21,8 22,0 19,0 17,0 Forvaltningskapital per årsverk 85,9 112, ,7 101,4 Resultat per årsverk 0,937 1,151-4,934 1,196 1,163 Inntening pr eigenkapitalbevis i kr (EPS) 11,96 10, Utbetalt utbytte pr eigenkapitalbevis i kr 4,78 2, Bokført eigenkapital eks utbyte pr eigenkapitalbevis 116,91 109,74 Nøkkeltal i % Netto renteinntekter 1,35 1,35 2,12 1,91 2,01 Netto andre driftsinntekter 1,12 1,06-1,24 0,50 0,80 Driftskostnader 1,13 1,15 1,19 1,46 1,38 Tap på utlån og andre anleggsaktiva 0,39 0,26 4,24-0,21 0,18 Resultat før skatt 1,01 1,00-4,95 1,17 1,25 Eigenkapitalrentabilitet før skatt 11,78 13,46 Negativ 12,75 12,09 Kostnader i % av inntekter 62,8 65,4 44,4 58,9 51,4 Kjernekapital 17,72 14,97 1,56 10,50 11,13 Kapitaldekning 25,10 21,76 2,10 13,71 14,79 Innskotsvokster 0,8 0,7 5,2-1,6 18,3 Utlånsvokster -13,0-8,6 16,9 21,6 17,2 Innskotsdekning 82,7 71,4 64,9 72,1 89,1 6

7 Årsberetning for året 2010 Rammevilkår Uro i finansmarket har no nærmast vorte normalen. No er det økonomien til land i store delar av EU som vekkjer uro. I Noreg er det teikn til auka optimisme både hos private og i næringslivet. Om ikkje finansuroa er avlyst, så har Noreg kome godt frå desse åra relativt sett. Tiltaka frå det offentlege har vore effektive og konsekvensane har blitt langt mindre enn frykta. Styringsrenta har lege på 2,00% sidan november Renta 3 MNIBOR har og vore rimelig stabil siste år. For næringslivet har også situasjonen vorte betra. Prisen på olje var rekordhøg i 2007, men fall drastisk tilbake i Gjennom 2009 og 2010 har nivået auka stabilt og ligg betydelig over nivået for Men ein pris på nærmare 100 dollar ligg det godt til rette for stigande aktivitet i næringslivet. Aksjar og verdipapir har opplevd god auke i verdi heile året. Indeksen OSEBX auka med 16,6% i Rentenivået er ved utgangen av året på eit nivå som er lågare enn det som gjerne blir angitt som eit normal nivå, om lag 5,5% for eit godt sikra lån til bustad. Næringslivet er i større grad prisa etter risiko enn før finansuroa. Det er ein aukande tendens til at dei større selskapa på nytt lånar direkte i marknaden gjennom å utstede eigne obligasjonar. Finanstilsynet er noe uroa over auken i prisane på bustad som starta på slutten av året. Dei ser helst at Noregs Bank om ikkje lenge aukar renta for å dempe auken i prisane. Den økonomiske stillinga til hushaldningane er omtrent uendra, eller svakt styrka undervegs i året. Dei er og blant dei som har høgast gjeld i Europa. Mot slutten av året er det tydelege teikn på at arbeidsløysa er i ferd med å reduserast. Særleg låg er arbeidsløysa i regionen kor banken har sitt virke. I 2010 har investeringslystne hatt grei tilgang på kreditt. Prisen på kreditt er noko lågare enn i fjor for dei som har god evne til å betene gjelda og kan stilla god sikkerheit. 7

8 Lokalsamfunnet Også kommunane i Ryfylke merka konsekvensane av uroa i finansmarknaden. Den vart merka i større grad i 2009 enn i I 2010 er det teikn på gryande optimisme og noko større aktivitet. Det er likevel ikkje tilbake på same nivå som i Bygge- og anleggsektoren Entreprenørane har i dei siste åra stått for betydelege utbyggingar i bustadfelt og felt for fritidseigedomar. Denne verksemda merka omslaget i størst grad. Redusert bygging av hytter og fritidsbustader i forhold til tidligare år ga mindre reserve i ordrebøkene til entreprenørar og handverkarar. Salet i 2010 har gått noko betre, men marknaden skil tydeleg mellom gode og dårlege prosjekt. Fortsett er sysselsettinga høg, og det verkar som alle fagfelt har greitt med oppdrag. Industrien Redusert byggjeverksemd førte til redusert etterspørsel etter råvarer som sand og betongprodukt og produksjonen har gått noko ned. Banken merkar framleis at det for industrien elles i området er noko lågare ordreinngang og utnytting av kapasitet. Store verksemder som Scana på Jørpeland og Comrod på Tau opplever auke i ordrar. Fiskeoppdrett og fiskeforedling Fiskeoppdrett og fiskeforedling med tilknytta verksemder representerer ein av dei største private arbeidsplassane i lokalmiljøet. Denne næringa har i lita grad blitt ramma av finansuroa og det har vore høge prisar og stor aktivitet i denne næringa. Jordbruket I jordbruket blir husdyrproduksjonen for storfe halde oppe ved samdrift og ved at passive jordeigarar leiger bort areala sine til bønder som ønskjer større drift. Produsentane av fjørfe/egg har hatt eit tilfredsstillande år, men det er teikn på overproduksjon, og produsentane av fjørfekjøtt har kjørt med redusert innset. Innan svinehald er det og om lag uendra vilkår. Veksthusnæringa har hatt eit særleg utfordrande år med overproduksjon og så låge prisar at fleire produsentar med mindre og eldre anlegg har vald å ikkje halde fram produksjonen. Dette skuldast fleire forhold som etablering av ein ny stor produsent på Jæren samt stor import. Store deler av næringa nyttar gass som viktigaste energikjelde og vert sterkt påverka av varierande prisnivå på gassen (prisen har vore høg i 2010). Vi meiner på generelt grunnlag at det i åra som kjem vil vera utfordringar innan næringa. Reiselivsnæringa Reiselivsnæringa i Ryfylke er i vekst. Servicenæringane i distriktet verkar til å ha noko fall i omsetnad og etterspurnad etter varer og tenester. Spa-Hotell Velvære dekker eit lenge etterlengta overnattingstilbod. Hotellet er med på å marknadsføra distriktet på ein positiv måte. Kommunikasjon Det viktigaste som har skjedd i vår region i 2010 er at det er opna anbod for å bygga tunnel på delar av den rasutsette RV 13 langs Tysdalstranda. Det er òg starta arbeid på strekninga RV 13 i Erfjord som også er ei særs rasutsett strekning. Opninga av Finnfast i oktober 2009 medførte at både Finnøy og Talgje vart landfaste. Banken ser at Finnfast fører til auka interesse for eigedommar på desse øyane, og det er auke i folketal i Finnøy kommune som ein meiner skuldast Finnfast. Utbygginga av RV 13 til å bli Nasjonal Turistveg gjev håp om forsterka turiststraum til Ryfylke og betre vilkår for turistnæringa. Det er planar for bygging av bru over Sandsfjorden. Denne brua vil erstatta ferjestrekninga mellom Sand og Ropeid og binda kommunane Suldal, Vindafjord og Sauda tettare saman. Dette vil ha stor betyding for næringane i dette området. Banken er òg opptatt av Ryfast (tunnel under sjøen mellom Strand og Stavanger), og trur og håpar at eit endeleg vedtak snart kan fattast om dette prosjektet. Det vil føre til auka 8

9 optimisme i næringslivet og auka folketal i Ryfylke-kommunane. Merkevara Ryfylke - Ryfylkealliansen Merkevara Ryfylke og Ryfylkealliansen skal stimulera heile regionen til å hausta meirverdi og fordelar av dette fellesskapet. Hjelmeland Sparebank deltek i dette arbeidet og er medlem av alliansen. Banken er òg representert ved å ha ein styremedlem i alliansen. Bankdrifta Generelt Når næringslivet går relativt godt og det er tilnærma full sysselsetting, ligg det til rette for at bankdrifta også kan bli bra. Generelt vil vi som året før vurdera underliggande drifta som god. Banken har halde fram med å jobba mykje internt med tiltak etter hendinga i 2008 kor banken måtte nedskriva eit gruppeengasjement med 72,2 mill. kroner. Eksisterande rutinar for styring og kontroll har blitt reviderte, og alle naudsynte dokument er no etablerte. Det er etablert strategiplan for dei 3 neste åra. Kostnad med funding og hybridkapital og konkurransen på rentenivå både på innskot og utlån har gjort at netto inntekt frå renter er uendra prosentuelt frå Verdivurdering av misleghaldne og andre utsette engasjement og gruppevise vurderingar har saman med realiserte tap medført netto tapsføringar 9,1 mill. kroner. I dette ligg ein auke på gruppevise vurderingar på 5,8 mill. kroner. Auke i verdiar på obligasjonar og aksjar medførte oppskrivingar på 15,8 mill. kroner. Tapsengasjement Det er gjennom året lagt ned betydelege ressursar både internt og gjennom bankens advokatar mot engasjement som er tapsutsette eller. Det same gjeld engasjement kor banken allereie har nedskrive eller realisert tap, og fokus er å sikra mest mogleg verdiar for banken. Organisering Banken har ei leiargruppe som består av banksjef, leiar næringsliv, leiar privatmarknad og kontorsjef. Banksjef har overordna ansvar for drifta. Leiar privatmarknad har ansvar for alle salsaktivitetar. Leiar næringsliv og leiar privatmarknad har ansvar for all kredittgiving og tilhøyrande risiko innan sine område. Kontorsjef har ansvar for operasjonell risiko, mens banksjef har ansvar for marknads- og likviditetsrisiko. Kompetansefremjande tiltak For å kunna yta fullgod økonomisk rådgjeving er det vesentleg at rådgjevarane har nødvendig produktkompetanse og kompetanse om kva ansvar som kviler på den enkelte ved økonomisk rådgjeving. Banken har vore tidleg ute og utdanna rådgjevarane gjennom studiar ved Høgskulen i Gjøvik. Banken har i 2010 starta arbeidet med å autorisera rådgjevarane (AFR). Dette blir fullført i Banken har delteke saman med dei andre Terra-bankane i regionen på eit opplegg med målsetning om å ha dei mest entusiastiske leiarane og medarbeidarane. Opplegget er no avslutta, og dei same bankane vil sjå etter eit nytt opplegg. Terra-Gruppen AS Saman med 77 andre mindre og mellomstore sparebankar etablerte vi for nokre år sidan Terra-Gruppen AS. Selskapet har starta ei rekke dotterselskap som leverer tenester til oss. Samarbeidet har vore vellukka og organisasjonen er ein vesentleg bidragsytar til at banken i dag kan tilby kundane alle tenester som ein normalt kan forventa å få i ein bank. Gildeskål Sparebank melde på slutten av 2010 at dei vil bli den 78. sparebanken i 9

10 Terra-alliansen, og dette tykkjer vi er ei svært hyggeleg melding. Marknadsretta tiltak/sal av produkt Kunderådgjevarane har også i 2010 vore ute i marknaden på besøk hos eksisterande kundar. Banken har i 2010 vore meir aktiv og synleg enn året før som var særleg prega av å konsolidera banken etter stor vekst åra forut. Strand kommune er eit av våre viktigaste område. Kommunen er den i Ryfylke kor vi kan venta sterkast vekst dei neste åra. Banken ser at salskontoret som vart opna i nye, trivelege lokale på Jørpeland i 2008 i samlokalisering med vår eigedomsmeklar Ryfylke Eiendomsmegling AS, er vel tatt i mot av gamle og nye kundar. Kontoret gjer det mogleg å yta betre service og vinna nye kundar. Fokus Bank valde å leggja ned sitt kontor på Jørpeland ved årsskiftet 2009/2010. Dette har gitt banken nokre nye kundar. Skadeforsikring Vi har i 2010 auka skadeforsikringsavtalane netto med 0,957 mill. kroner gjennom Terra forsikring AS. Sjølv om interessa er aukande for å nytta den lokale sparebanken også for skadeforsikringsføremål, merkar vi godt at det er enkelt både å skifta forsikringsselskap og at priskonkurransen er stor. Det er spesielt innan næring at banken har opplevd å mista nokre kundar. Årlege premieinntekter frå Terra forsikring AS er nå 1,093 mill. kroner. Livsforsikring I samarbeid med Terra forsikring AS sel vi også livsforsikringsprodukt. Livprodukt er nå eit naturleg produkt som rådgjevarane tilbyr kundane i samband med opptak av lån. Netto går sal i år i null, mens årlige premieinntekter er 0,252 mill. kroner. Leasing Saman med Terra Finans AS tilbyr vi også leasing. For næringslivet er leasing eit godt alternativ til ordinære avdragslån. Ved utgangen av 2010 har vi formidla leasingkontraktar for betydelege summar for kundane våre. Nivået er noko lågare enn i fjor. Banken er likevel blant dei leiande innan Terra-gruppen på leasing. Bustadfinansiering Produktselskapet Terra Boligkreditt (TBK) er boligkredittselskapet til Terragruppen AS. TBK gir bankane utveg til å tilby langsiktig konkurransedyktig bustadfinansiering. Hjelmeland Sparebank har i stor grad nytta seg av TBK i Det blei i løpet av året formidla bustadlån for 185,2 mill. kroner mot 100,5 mill. kroner i TBK er eit godt produkt for banken då det gjer at banken kan ha eit konkurransedyktig tilbod i ein marknad med stor fokus på renta både frå kundar og myndigheitene. Totalt har banken plassert lån for 279,7 mill. kroner i TBK. Garanterte spareprodukt Marknaden for garanterte spareprodukt er borte. Banken hadde ikkje sal i 2009 eller Dette er produkt kor kundane er garanterte å få tilbake hovudstolen (innskoten kapital) mot å binda han ei viss tid. I tillegg kan kunden oppnå avkastning relatert til visse indeksar. Eigedomsfond Marknaden etterspør mange ulike spareformer. Ei av dei mest populære har vore partar i eigedomsfond. I 2009 og 2010 har det ikkje vore sal. Kort Banken tilbyr ulike kort i samarbeid med Terra Kort AS. Provisjonen frå kort utgjer ein stadig viktigare del av inntekta til banken. 10

11 Eigedomsmekling Banken etablerte i 2008 salskontor på Jørpeland saman med vår eigedomsmeklar Ryfylke Eiendomsmegling AS. Ryfylke Eiendomsmegling AS inngår som ein del av konsernet Hjelmeland Sparebank. salsinntekt og ein ny tilsett i 50% stilling. Aktivitetar innan forsking og utvikling Det er ikkje utført noko direkte forsking eller utvikling i Hjelmeland Sparebank. Skandinavisk Data Center A/S (SDC) leverer IT-system til banken. SDC driv løpande utvikling av systemet. Meklarane, frå venstre: Marion Espedal, Merete Livastøl og dagleg leiar Marianne Torbjørnsen. Ryfylke Eiendomsmegling AS har bygd opp eit godt rykte og står i dag fram som den fremste meklaren i Ryfylke. Selskapet hadde nok eit godt år, men noko lågare resultat grunna lågare Styrking av bankens kjernekapital Emisjonen i 2009 av eigenkapitalbevis ga totalt 111,8 mill. kroner. Emisjonen ga i tillegg eit overkursfond på 1,1 mill. kroner. Banken styrka og kjernekapitalen på slutten av 2009 gjennom fondsobligasjon på 30,5 mill. kroner gjennom Statens finansfond. I 2010 har næringa fått klargjort krava til soliditet frå myndighetene. Vurderinga er no at banken i 2011 skal innfri fondsobligasjon til Statens finansfond samt ansvarleg lån som har call i Årets drift har tilført kjernekapitalen 14,4 mill. kroner fordelt slik: Auke i bankens fond 5,9 Auke i utjamningsfondet 8,0 Auke i gåvefondet 0,5 Kjernekapitaldekninga er nå 17,7%, mens kapitaldekninga er 25,1%. 11

12 Resultatrekneskapet Føresetnad om vidare drift Rekneskapen er gjort opp under føresetnad av at drifta av banken skal halda fram. Resultatet Driftsresultat i 2010 er rimelig godt tatt i betraktning finansuroa og hendinga i Det blei eit overskot før skatt på 23,642 mill. kroner. For konsernet er overskot før skatt på 23,412 mill. kroner. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Rentenettoen har i kroner vorte redusert med 2,185 mill. kroner i høve til 2009 og er på 31,711 mill. kroner (konsern 2,184 mill. kroner). Prosentuelt er rentenettoen på same nivå som Provisjonar/gebyr på banktenester Provisjonsinntekter frå sal av produkt som ikkje inngår i banken sin balanse utgjer ein stor og viktig part av banken sine inntekter. Dette dreier seg om sal av aksjar, fondspartar, skadeforsikringsprodukt, livsforsikringsprodukt, partar i eigedomsselskap, låne- og leasingformidling m.m. Prisane på ordinær betalingsformidling er haldne uendra. I alt er det ført til inntekt 10,605 mill. kroner, ein auke på 0,695 mill. kroner i høve til Spesielt auke på Terra Boligkreditt(TBK) og SKAGEN. Kostnadene på banktenester Dette er i det vesentlege kostnader ved betalingsformidling. Kostnadene er på 2,391 mill. kroner. Rasjonalisering av betalingsformidlinga har halde fram også dette året. Kostnadene ved banktenester har auka med 0,074 mill. kroner. Omsetning av verdipapir Gevinst på obligasjonar Terra Forvaltning forvaltar banken sine obligasjonar etter eit spesifikt mandat utarbeidd av styret, og har utført handlar i tråd med dette. Det er verdiauke på 10,506 mill. kroner etter justert kursverdiar. Alle obligasjonane er oppførte til kursverdi per i balansen. Skilnad mellom kjøpsverdi og kursverdi er resultatført. Omløpsaksjar Også aksjane har auka i verdi i Det er bokført ein gevinst på 5,125 mill. kroner etter auka kursverdi. Det er berre gjennomført handel ved emisjonar i selskap og/eller at det har skjedd andre endringar i selskapa som har medført sal eller kjøp. Elles er store delar av omløpsaksjane selde. Vi har motteke aksjeutbyte med 1,740 mill. kroner. 0,63 mill. kroner er utbytte frå Ryfylke Eiendomsmegling AS. Det er motteke utbytte på 0,728 mill. kroner for aksjar i Terra- Gruppen AS i Valuta Omsetnaden av valuta i sparebanken er ikkje stor. Det dreier seg i det vesentlege om reisevaluta til turistar, samt nokre overføringar til utlandet for det lokale næringslivet. Denne verksemda gir årleg eit mindre, positivt bidrag til driftsresultatet. I 2010 er det inntektsført 0,123 mill. kroner. Andre driftsinntekter Dette er i hovudsak leigeinntekter for fast eigedom og butikkterminalar m.m. Beløpet betyr lite for banken sine samla inntekter. Dette er ein mindre reduksjon i høve til I 2010 er desse bokført med 0,623 mill. kroner og for konsernet er tala 6,495 mill. kroner. Løns- og administrasjonskostnader Som servicebedrift utgjer løns - og administrasjonskostnadene ein vesentleg del av dei samla kostnadene i sparebanken. I 2010 er desse bokført med 21,120 mill. kroner (konsern 24,357 mill. kroner). Kostnadene er 2,04 mill. kroner lågare enn i 2009, og skuldast delvis tilbakeføring av AFP. 12

13 Løner, honorar og andre kostnader vedkomande dei tilsette Løns- og lønsrelaterte kostnader utgjer 13,756 mill. kroner (konsern 16,700 mill. kroner). Summen er 0,092 mill. kroner høgare enn i Det er låge kostnader knytt til pensjon då banken har tilbakeført tidlegare kostnadsført AFP med 1,157 mill. kroner. Løn til banksjef er kostnadsført med 0,779 mill. kroner, honorar til styre, kontrollkomité og forstandarskap med 0,361 mill. kroner. Kostnader til revisor er bokført med 0,318 mill. kroner for revisjon og 0,168 mill. kroner for attestasjon og 0,682 mill. kroner for rådgjeving. Sjå note 18. Andre driftskostnader Andre driftskostnader er i sum bokførte med 4,703 mill. kroner (konsern 5,895 mill. kroner) mot 3,772 mill. i fjor. Tap på utlån Det er rekneskapsført tap på utlån og garantiar med i alt 9,148 mill. kroner. Det er 65,872 mill. kroner i konstaterte tap (kor 62,972 mill. kroner har tidlegare vore individuelt nedskriven) mens det har kome inn 1,041 mill. kroner av tidlegare konstaterte tap. Individuelle tapsnedskrivingar er redusert med 61,496 mill. kroner. Fleire av dei individuelle nedskrivingane frå 2008 er no realiserte tap. Gruppevise nedskrivingar er auka med 5,845 mill. kroner til 12,988 mill. kroner. Sjå elles note 2. Skatt Skatten for driftsåret er utgiftsført mot utsett skattefordel med 3,362 mill. kroner (konsern 3,778 mill. kroner). Årets overskot Resultat av ordinær drift er eit overskot på 23,642 mill. kroner (konsern 23,412 mill. kroner). Overskotet etter skatt på 20,279 mill. kroner vert fordelt etter eigarbrøken mellom eigarane av eigenkapitalbevisa og fondet til banken. Utdelingsgraden blir 25% av banken sin del av overskotet og utdeling til gåver er 1,0 mill. Kjernekapitalen i banken blir gjennom dette styrka. Eigarbrøken er noko endra (utvatning av eigarane av eigenkapitalbevisa då utbetaling til eigarane av eigenkapitalbevisa prosentuelt overstig utbetaling til gåver). 13

14 Balanse Forvaltningskapitalen Sparebanken har i 2010 hatt ein reduksjon på 11,6 % i forvaltningskapitalen. Reduksjonen er på 283,6 mill kroner. Per forvalta sparebanken 2.165,4 mill. kroner. Utlån Etterspørselen etter lån har vore stabil gjennom året. Sterk konkurranse på renta har gjort at ei del engasjement har flytta låna til konkurrerande bankar. Nokre kundar har ønska å flytta bustadlån Terra Boligkreditt (TBK) for å oppnå lågare rente. Konkursane går også til frådrag i utlånsvolumet. Brutto utlån har i 2010 falle med 248,9 mill. kroner (13,0%). Dette er meir ein ønska, men banken har vurdert det som viktigast å halde rentenettoen så høg som mogleg i marknaden til banken. Justert for netto utlån tilført TBK 279,7 mill. kroner er det ein reduksjon på 135,4 mill. kroner (6,5%). Vi har også formidla leasing og lån til vår samarbeids-partnarar Terra Finans: Leasing 5,6 mill. kroner Lån 1,6 mill. kroner Sjå elles note 2 og kommentarar til tap på lån under merknadene til resultatrekneskapet. Endring i bto. utlån frå 2009 til % - vis mill. kr mill. kr endring Nedbetalingslån 1.310, ,9-7,1 Kasse- drifts. og personkreditt 79,6 170,8-53,4 Flexilån 244,5 282,5-13,5 Byggjelån 37,1 57,0-34,9 I alt 1.671, ,2-13,0 Ihendehavarobligasjonar Hovudmålet med kjøp av obligasjonar er å stetta lovpålagte krav til likviditet. Det alt vesentlege av obligasjonane har flytande rente og rentesatsen vert regulert i samsvar med endringane i 3 mdrs. NIBOR. Sjå note nr. 3. Aksjar 2010 har gitt stabil auke i verdiane på Oslo Børs. OSEBX enda langt høgare enn då året starta. Hjelmeland Sparebank har ein aksjeportefølje av avgrensa storleik. Engasjementet kan oppsummerast slik: a) Behaldninga av partar i aksjefond hos våre samarbeidspartnarar er uendra. b) Behaldninga av anleggsaksjar er noko høgare etter meirkjøp i Terra Gruppen AS og i Ryfylke Eiendomsmegling AS. c) Behaldninga av omløpsaksjar er redusert på grunn av sal. Sjå note nr. 4. Gjeld til kredittinstitusjonar Sparebanken har gjennom året hatt særleg god likviditet. Ved årsskiftet utgjer gjelda til andre kredittinstitusjonar 88,0 mill. kroner mot 301,0 mill. kroner eitt år tidlegare. 50 mill. kroner av denne gjelda har forfall i 2012, resten blir innløyst i Låna er i rekneskapet ført opp til pålydande ved låneopptaket. Innskot Det er i 2010 ein moderat vokster i innskota. Innskota frå kundar var per på i alt 1.383,0 mill. kroner. Innskotsdekninga er nå på 80,7% mot 71,4% eitt år tidlegare. Største grunn til auka i prosent er det reduserte volumet på utlåna. Det har vore til dels lita endring i samansetjing på innskota. 14

15 Ordinære innskot fordelt på innskotsformer %-vis mill. kr. Mill. kr. Endr. Foliomidlar 250,0 277,4-9,8 I handa og på lur konti 73,4 75,6-2,9 Til seinare konti 77,6 82,6-6,5 Ryfylkekonti 886,3 818,1 8,3 Fastrenteinnskot 10,1 3,9 158,0 Særvilkår 49,2 78,4-37,4 BSU og IPA 36,3 34,3 5,8 BMB/BMA 0 1,6-100 I alt 1.383, ,9 0,8 Ihendehavarobligasjonslån Det er i året innløyst eit sertifikat på 45 mill, og kjøpt tilbake 89 mill på eit obligasjonslån med forfall i Samstundes har banken tatt opp eit nytt lån på 100 mill med forfall i Rentevilkåra for lånet er relatert til renta for NIBOR og blir justert kvar 3. månad. Sjå note 9. Ansvarleg lån/fondsobligasjonar Banken har ved årsskifte fylgjande ansvarlege lån og fondsobligasjonar: a) Evigvarande ansvarleg lån 40 mill. kroner teke opp i b) Ansvarleg lån 30 mill. kroner teke opp i 2009 med løpetid år. c) Ansvarleg lån 30 mill. kroner teke opp i 2006 med løpetid år. d) Fondsobligasjon 20 mill. kroner teke opp i e) Fondsobligasjon 30,5 mill. kroner teke opp i Låneopptaka styrkjer sparebanken sin kapitaldekning og er med på å tryggja innskytarane sine pengar. Sjå note 10. Eigenkapital/Kapitaldekning Når overskotet av drifta for 2010 er lagt til, er bokført eigenkapital på 200,7 mill. kroner (konsern 200,6 mill. kroner). Eigenkapitalen utgjer 9,3% av forvaltningskapitalen per Kapitaldekninga er 25,1% av risikovekta berekningsgrunnlag. Banken sitt siste kapitalmål er sett til 17,2%. Kapitaldekninga ligg langt høgare enn krava frå styresmaktene om minimum 8%. Banken er per svært solid. Sjå note 14. Risikoeksponering Risikosituasjonen for banken generelt Styret vurderer banken til å ha svært god soliditet ved utgangen av året. Det er gjennom året gjort ei rekke tiltak for styrking av styring og kontroll. Det er enno innan kredittområdet næringsliv banken vurderer at eksponeringa er høgast, då banken har relativt stort utlånsvolum. Nokon av næringsengasjementa har komplisert struktur, og det kan vera stor utvikling og endring av planar. Det er òg ein viss risiko knytt til operasjonell risiko, då det er etablert mange nye rutinar og det er mange tilsette med kort erfaring. Risikostyring og kontrolltiltak Internkontroll Med bakgrunn i Finanstilsynet sine føresegner om kontrollansvar og internkontroll i sparebankar har styret etablert systematisk overvakings- og rapporteringssystem på alle nivå for dei ulike hovudområda i banken. Ansvarlege for dei ulike områda rapporterter årleg til dagleg leiar. På bakgrunn av innkomne rapportar og eiga vurdering gir banksjefen ei totalvurdering av internkontrollen overfor styret. Når intern revisor (revisjonsfirmaet Ernst og Young) har motteke rapporten, utarbeider han ein årleg rapport til styret om at arbeidet er gjennomført og at rapporten er i samsvar med den faktiske stoda i organisasjonen. Rapportane angir at kontrollen er på eit akseptabelt nivå. Det er områder som treng vidare utvikling. Det viktigaste området er oppfølginga av engasjement innan næringsliv, slik at banken på eit tidleg stadium får etablert tiltaksplanar med mål om å hindra at engasjementa blir tapsutsette. Styret og banken har utarbeidd ICAAPrapport og kartlagt kva kapital banken må ha i ulike framskrivingar med nedgang i økonomien, samt kartlagt ulike område med risiko og kva kapital banken må ha i høve til dei. Intern revisor angir at banken har utført anbefalingane etter førre rapport. Vidare fokus bør ligge på å utvikla retningsliner for ICAAP-prosessen. Kapitalmålet på 15

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9 ÅRSOPPGJER 2010 1 I N N H A L D ÅRSMELDING 2010. side 2 GRAFAR side 7 RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8 BALANSE PR 31.12.10 side 9 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING. side 10 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN

Detaljer

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk Årsmelding 2009 Fisking rekreasjon og matauk Eit historisk godt resultat for 2009 SpareBank 1 Lom og Skjåk legg fram eit historisk godt resultat for 2009. Dette skuldast mellom anna den generelle økonomiske

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår - 2 - - 3 - ÅRSMELDING 2014 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Norsk økonomi voks som normalt i fjor, med om lag uendra arbeidsløyse og ein prisvekst på 2,0 %.

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2012 147. forretningsår ÅRSMELDING 2012 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Verdsøkonomien slit enno med etterdønningane etter finanskrisa i 2008. Det er skrive fleire nye og spennande

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

Truverdig Nær Tilgjengeleg

Truverdig Nær Tilgjengeleg 20 0 Truverdig Nær Tilgjengeleg årsrapport Leiar Historie, samspel og utvikling Bø Sparebank si historie strekk seg tilbake til ei stormnatt i februar 1849. Da bles kornmagasinet ned. Til da hadde dette

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013

Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 1 2 15 16 18 19 39 Hovudtrekk i rekneskapen Årsmelding 2013 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraum Notar Tillitsvalde Voss Sparebank skapar verdiar

Detaljer

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F IMEBANKEN UNGDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN F NKEN GRÜNDERBANKEN FJORDBANKEN SPAREBANKEN BYGG N SENIORBANKEN BYGDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEB GDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN UST FJORDBANKEN

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014

Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 1 2 15 16 18 19 39 Hovudtrekk i rekneskapen Årsmelding 2014 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraum Notar Tillitsvalde Voss Sparebank skapar verdiar

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2014 Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage kom på besøk! Bakgrunnen var at dei hadde sagt ja til å hjelpa oss med å dekorera årsmeldinga for 2014.

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2013

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2013 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2013 Voss, 23. januar 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2014 Voss, 27. januar 2015 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Prospekt. Obligasjonslån 2004/2007. Lånet er tilrettelagt av:

Prospekt. Obligasjonslån 2004/2007. Lånet er tilrettelagt av: Prospekt Obligasjonslån 2004/2007 Lånet er tilrettelagt av: Munkedamsv. 35, Postboks 2349 Solli, N-0201 OSLO Telefon: 22 87 81 00, Telefaks: 22 87 80 10 Time Sparebank Prospekt 2004 1. ANSVARSERKLÆRINGER...

Detaljer

PILAR III 2011 Offentleggjering av finansiell informasjon

PILAR III 2011 Offentleggjering av finansiell informasjon PILAR III 2011 Offentleggjering av finansiell informasjon INNHALD INNHALD... 2 TABELLOVERSIKT... 2 1. INNLEING... 3 1.2 Overordna styring... 3 2. ANSVARLEG KAPITAL... 4 2.1 Ansvarleg kapital... 4 2.2 Kapitaldekning...

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer