ÅRSMELDING Banken sitt 168. rekneskapsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013. Banken sitt 168. rekneskapsår"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 Banken sitt 168. rekneskapsår

2 INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2013 Side 3 Årsmelding Bankåret 2013 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort om tilhøva i lokalmarknaden 5 Samfunnsansvar 6 Renteutvikling 7 Lånereduksjon Innskotsauke Strategisk samarbeid i Eika Gruppen AS Vik Sparebank på «nettet» 8 Resultatrekneskapen overskot på 10,8 mill. kroner før skatt Disponering av overskotet 9 Risikoeksponeringa til banken finansiell risiko 10 Kredittrisiko Renterisiko Valutarisiko Likviditetsrisiko Personale Arbeidsmiljø 11 Vegen vidare Takk til kundar, tillitsvalde og tilsette 12 RESULTATREKNESKAP BALANSEREKNESKAP NOTAR TIL ÅRSREKNESKAPEN Generelle rekneskapsprinsipp Note 1. Tapsføring av engasjement/misleghaldne lån Note 2. Finansiell risiko 18 Note 3. Gebyr og provisjonar m.v. Note 4. Opplysningar vedrørande tilsette og tillitsvalde Note 5. Spesifikasjon av ihendehavarobligasjonar og sertifikat 19 Note 6. Spesifikasjon av aksjar, grunnfondsbevis og andelar pr Note 7. Avskrivingar 21 Note 8. Pensjonsforplikting Note 9. Resterande løpetid på diverse eignelutar og gjeldspostar 22 Note 10. Garantiar og pantsetjingar Note 11. Bankenes Sikringsfond Note 12. Kapitaldekning 23 Note 13. Kontantstraumanalyse 24 Note 14. Skatt 25 Note 15. Gjeld til kredittinstitusjonar og kundar Note 16. Bankinnskot med aksjeavkastning (BMA) swap Note 17. Endring i Sparebankfondet REVISJONSMELDING FOR ÅRSMELDINGA FRÅ KONTROLLKOMITEEN I VIK SPAREBANK FOR SIDE 2

3 168. DRIFTSÅR SOM SJØLVSTENDIG BANK I VIK KOMMUNE Utvikling i forvaltningskapital (i mill. kroner) Vik Sparebank er ei viktig finansieringskjelde, støttespelar og vekstfaktor for lokalsamfunnet. Les meir om oss: VIK SPAREBANK DRIFTSÅR HOVUDTREKK I REKNESKAPEN FOR ÅR 2013 Forvaltningskapitalen auka med 58,3 mill. til 1.091,0 mill. kroner (+ 5,6%). Innskot frå kundar auka med 59,4 mill. til 882,1 mill. kroner (+7,2%). Utlån til kundar vart redusert med 69,7 mill. til 797,1 mill. kroner (-8,0%). Våre lån gjennom Eika Boligkreditt AS er auka med 58,5 mill. (+94,9%) til 120,1 mill. kroner. Samla utlån i eigen balanse og gjennom Eika Boligkreditt AS hadde ein mindre nedgang på 1,2% i fjor. Resultatet av den ordinære drifta vart på 10,8 mill. kroner mot 6,5 mill. kroner året før. I snitt av forvaltningskapitalen utgjer dette 1,02% i 2013 mot 0,63% i fjor. Året er prega av kursvinst på eigedom, nedskriving på anleggsaksjar i regionalt næringsliv, auka utbytte på verdipapir og auka rentemargin. Eigenkapitalen på 129,2 mill. kroner er auke frå 122,5 mill. kroner. Dette utgjer 11,84% av forvaltningskapitalen mot 11,87% i året før Netto renteinntekter (eks. sikringsfond) Andre driftsinntekter Rente-/andre driftsinntekter Driftskostnader bruttoført * Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån og garantiar Vinst/tap verdipapir som er anleggsmidlar Resultat ordinær drift Skatt Overskot Resultat ordinær drift etter tap eksklusiv tap/vinst på verdipapir Netto renteinntekter (eks. sikringsfond) 2,07 % 2,02 % 2,05 % 1,86 % 1,88 % Andre driftsinntekter 0,63 % 0,65 % 0,51 % 0,69 % 1,11 % Rente-/andre driftsinntekter 2,70 % 2,67 % 2,56 % 2,55 % 2,99 % Driftskostnader bruttoført * -1,92 % -1,50 % -1,82 % -1,79 % -1,86 % Driftsresultat før tap på utlån 0,79 % 1,18 % 0,74 % 0,76 % 1,13 % Tap på utlån og garantiar 0,00 % -0,05 % -0,01 % 0,00 % 0,00 % Vinst/tap på verdipapir 0,00 % 0,09 % 0,00 % -0,13 % -0,12 % Resultat ordinær drift 0,79 % 1,21 % 0,73 % 0,63 % 1,02 % Skatt -0,23 % -0,33 % -0,27 % -0,24 % -0,31 % Overskot 0,56 % 0,89 % 0,47 % 0,39 % 0,70 % Resultat ordinær drift etter tap eksklusiv tap/vinst på verdipapir 0,73 % 1,12 % 0,90 % 0,66 % 1,11 % Diverse nøkkeltal Brutto utlån til kundar 703,3 765,4 803,5 866,8 797,1 + Utlån gjennom Eika Boligkreditt as 25,7 23,6 28,6 61,6 120,1 Innskot frå kundar 741,2 794,4 872,9 822,8 882,1 Eigenkapital 107,7 115,1 119,1 122,5 129,2 Forvaltningskapital 908,6 941,0 1029,3 1032,8 1091,0 Tal årsverk inkl. vaktm./eigedom 14,1 14,7 14,1 14,5 14,7 Kapitaldekning 18,6 % 19,4 % 18,9 % 19,2 % 20,1 % Eigenkapitalrentab. (e/ skatt/tap) 4,7 % 7,4 % 4,1 % 3,30 % 6,0 % Kostnader i % av inntekter ** (eksklusiv vinst/tap verdipapir). 72,4 % 56,0 % 66,6 % 69,20 % 60,4 % * Driftskostnader bruttoført er inkl. avgift sikringsfondet og kostnader med betalingsformidlinga ** Kostnadene med utleigebygga er med i tala SIDE 3

4 ÅRSMELDING 2013 Banken sitt 168. rekneskapsår Bankåret 2013 rammevilkår og drift Styret i Vik Sparebank har gleda av å leggja fram rekneskapen for Eika Forsikring AS er Noregs femte største forsikringsselskap og leverar eit breitt spekter skade- og personforsikringsprodukt gjennom bankane. Eika Finans og Kredittbank AS produserar kort- og salspantprodukt som debet- og kredittkort og leasing og salspantlån. Eika Forvaltning AS leverar fondsprodukt for personkundar og bankane. Eika Aktiv Eiendomsmegling AS er landsdekkande med meklarkjeda Aktiv Eiendomsmegling. Eika BoligKreditt AS Selskapet har ein forvaltningskapital på omlag 70 milliardar og er med sin tilgang til den internasjonale marknaden for obligasjonar med fortrinnsrett (OMF) ei viktig fundingkjelda for lokalbankane si bustadlånportefølje. Som lokalbank er utviklinga til Vik Sparebank nær knytt opp til dei økonomiske tilhøva i kommunen og den generelle økonomiske utviklinga i landet. Vik Sparebank har hovudmarknaden i eigen kommune, likevel er 37% av alle kundar busette utanfor kommunen og står for 41% av banken sine totale utlån i eigen balanse. For låna vi har formidla gjennom Eika Boligkreditt AS er 68% av låna til kundar som bur utanfor kommunen. Kort om den generelle økonomiske utviklinga Utviklinga i verdsøkonomien i 2013 var meir tilbake til normal vekst med 3,0%. Det er spesielt såkalla framveksande økonomiar med Kina i spissen som står for denne auken. EU hadde på si sida samla ingen vekst i fjor. Den ekspansive pengepolitikken ser ut til etter kvart å ha ført til økonomisk vekst. I eurosonen ser det ut som om krisa i statsgjelda er komen under kontroll og at risiko for at land går konkurs er redusert. Veksten i norsk økonomi var moderat i fjor med ein forventa BNP vekst på 1,8%. Inflasjonen vart 2,1% som er noko høgare enn dei siste åra. Kursane på Oslo Børs auka kraftig med 24% medan bustadprisane gjekk frå sterk auke tidleg i året for så å flata ut og til sist fall dei, men for året samla auke på 4,7%. Med moderat vekst falt 3 mnd. Nibor ytterlegare, medan Noregs Bank held rentenivået stabilt gjennom heile året på 1,50%. Samtidig har bankane fått auka krav til eigenkapital slik at rentenivået for kundane vart moderat auka i fjor. Kronekursen falt med om lag 10 prosent gjennom året, noko som har styrka konkurranseevna. Arbeidsledigheita auka noko, men er låg i europeisk samanheng. Lønsauken i snitt vart om lag 4%. Noreg har ein svært open økonomi og dermed ein stor eksport og import. Tradisjonell industri, bygg og anlegg, tenester og varehandel har hatt nedgang i produksjonsveksten. Oljeleverandørindustrien hadde ein god vekst i fjor, men svakare enn venta. Investeringane i petroleumsindustrien var framleis sterk gjennom Kredittveksten heldt seg stabil, men fall noko gjennom Gjeldsveksten til hushaldningane ligg framleis på 7% på årsbasis, men ifylje analyse av Noregs Bank tyder det no på at etterspurnaden etter lån er fallande. Lågare veksttakt i føretaka må sjåast saman med at nye og strengare kapitalkrav til bankane har påverka tilgangen for lån til næringslivet. For 2014 ventar ein internasjonalt meir normal økonomisk vekst, noko som bør bidra positivt for norsk eksportindustri. I Noreg ventar ein auka tal arbeidsledige. Budsjettunderskotet «oljekorrigert» er venta å verta kring 124 milliardar kroner i 2013 og i 2014 budsjettet til 139 milliardar kroner. Denne ekspansive bruken av oljepengar kan gi auka kostnadsvekst i økonomien. Rentenivået er venta å framleis å vera lågt der Noregs Bank no signaliserer ein auke i renta først frå sommaren SIDE 4

5 Innskotsutvikling (i mill. kroner) Kundeundersøking 2013: Våre kundar gav uttrykk gjennom kundeundersøkinga at dei var godt nøgde med banken. Dette gjev inspirasjon til å halda fram utviklinga av lokalbanken. Kort om tilhøva i lokalmarknaden Vi kjem ikkje utanom å kommentera at kvart år sidan 1996 har folketalet i kommunen gått ned. Dette er svært urovekkjande, og ein trend som mange bygder i distrikts-noreg opplever. I fylgje Statistisk Sentralbyrå var det innbyggjarar i kommunen den , ein nedgang på 17 i 2012 (-10 både i 2010 og 2011). 21% av innbyggjarane er over 67 år, noko som inneber at Vik i snitt har ei eldre befolkning enn resten av landet. Industrien lokalt har også dei siste åra for alvor merka konjunkturnedgangen nasjonalt og internasjonalt. Dette saman med optimalisering av drifta på konsernnivå har redusert talet på arbeidsplassar lokalt for fleire verksemder. For eit par industriverksemder har det vore store marknads- og driftsvanskar over fleire år. Dette har betra seg i 2013 der bedriftene no ser ut til å gå i balanse/overskot. Men Vik har også einskilde verksemder som har kome gjennom dei siste åra med sterk auke i både omsetnad og resultat. Framveksten av nye næringar er heilt avgjerande for å oppnå vekst i Vik kommune. I den samanheng er det svært gledeleg at den lokalt skapte, eigde og prislønte verksemda, Highsoft Solutions as, har hatt stor suksess med produktet sitt internasjonalt. Dei har auka arbeidsstokken fyrst og fremst i Vik, men også med programmerarar andre stader i Noreg, Sverige og Polen. Heilt avgjerande for dette har vore at lønnsemda til selskapet er god. Utfordringane i Vik kommune er først og fremst: Sterk konkurranse og internasjonalisering av næringslivet, både for industrien og rasjonaliseringa av landbruket. Fallande folketal og høg gjennomsnittsalder på innbyggjarane. Manglande praktiske kommunikasjonar for dagleg pendling til vidaregåande skular og næringsliv i nærområdet. Dårlege kommunikasjonar, både innan kommunen (m.a. rasfare/smal veg) og ut av kommunen med høgfjellsveg vinterstid og inga nattferje. Vanskar med å rekruttera fagfolk og godt utdanna arbeidskraft til næringslivet i kommunen. Vikafjellet er riksveg og skal vera heildøgnopen vinterveg. Alle overordna planar for tunnel under Vikafjellet er klare, og Statens Vegvesen Region Vest anbefalte i 2011 å bygga lang tunnel i første planperioden i NTP som startar i Diverre prioriterte ikkje Vegdirektoratet dette vidare i prosessen mot Samferdselsdepartementet. Prosjektet var likevel med i tilrådinga frå departementet og Stortinget vedtok ei løyving på kr 100 mill. i siste planperiode Før valet lova representantar for noverande Regjering å flytta oppstart til 1. periode, noko som det er naturleg at dei då vil gjera. Så lenge tidleg oppstart ikkje er på plass, er det alvorleg for Vik og midtre Sogn, men vi må ha tru at den gode jobben som vert gjort for å få dette på plass i 1. periode likevel gir frukter. Alt dette til saman er eit hinder for ei god utvikling i kommunen på sikt, noko som folketalsutviklinga viser tydelegast med 12% nedgang på 20 år. Vidare vil kommunalt tilrettelagte tomteområde og tilgang på innflyttingsklare husvære vera ein føresetnad for positiv folketalsutvikling. Hotellet i Vik brann i 2010 og kommunesenteret har mangla hotell sidan dette. Nye lokale eigarar gir von om at hotellet snart kjem på plass att. Mangelen av hotell er merkbart for både reisande, bygdefolk og ikkje minst for verksemder innan servicenæringa og handel, som fekk ytterlegare svekka kundegrunnlag ved at både gjester og arbeidsplassar forsvann med brannen. Service og handel har utfordring i at for delar av året er etterspurnaden for låg i høve til tilbodet. SIDE 5

6 Samla driftskostnader i prosent av snitt forvaltningskapital 2,25 % 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % 1,00 % 0,75 % 0,50 % 0,25 % 0,00 % År Vik Sp.bk.* 2,06% 2,18% 2,13% 2,06% 1,91% 1,73% 1,31% 1,71% 1,69% 1,76% * NB! Våre kostnader er inkl. utleigebygga! Andre tilsv. Sparebankar 1,88% 1,99% 1,88% 1,94% 2,00% 2,09% 1,81% 1,49% 1,53% Priskonkurransen frå større sentrale aktørar, er ei anna side av saka. Aktiviteten i lokalsamfunnet påverkar naturlegvis også etterspurnaden etter varer og tenester. Tilhøva i Vik kommune må ligge til rette for at ressurspersonar som arbeidskraft og innbyggjarar, finn det interessant og greitt å kunne bu og arbeida i Vik kommune og utvikla industrien og anna næring vidare. Den vanskelege infrastrukturen til Vik har i mange tilfelle vore avgjerande for at velkvalifisert arbeidskraft har valt vekk Vik. Dette er mest synleg der heile familiar vil flytta til Vik, men der kun den eine får jobb innafor det fagfeltet ein er utdanna til, medan den andre ikkje finn arbeid som ligg innafor ein akseptabel dagpendlaravstand. Problemstillinga med mangel på vidaregåande skule i dagpendlaravstand understrekar ytterlegare det veksande gapet det er i infrastrukturen mellom Vik og andre kommunar i nærområdet og landet elles. På 170 jordbruksføretak i Vik kommune vert det produsert om lag tonn mjølk, 400 tonn kjøt og 550 tonn bær. Landbruket har spesielt for mjølkekyr vore gjennom store endringar, der 25 gardsbruk gjekk saman i 6 samdrifter. Samla tal føretak med storfe er no på 57. Talet gardsbruk med sau har gått nedover i mange år, men frå 2010 har utviklinga snudd til ein liten auke. 113 føretak med sau mottok produksjonstilskot i Kvaliteten på slaktelamma ligg på topp i landet. Økonomien i lammekjøttproduksjonen har vorte vesentleg betre dei siste åra. Fleire sauehaldarar investerer i nye / utvidar eldre sauehus fjøs med kapasitet for sauer. På 12 gardsbruk vert det dyrka jordbær. Bringebærproduksjon føregår på 41 bruk. Bringebærdyrking i tunnelar er i vekst. Vik kommune er den desidert største bringebærkommunen i Noreg. Nokre få driv økologisk jordbruk. Vi har fleire døme på dei som har lukkast med gardsturisme og vidareforedling. Bøndene viser stor evne til omstilling. Driftseiningane er større enn før då mange leigar jord, men samla tal dyr og areal i drift har likevel gått litt ned. Mange har arbeid utanom gardsdrifta. Næringa sysselset i dag om lag 10% av arbeidskrafta i kommunen. Fleire hyttefelt er under utbygging utan at nivået her er kome opp på ynskjeleg ennå. Sal av tomter og bygging av hytter fekk eit løft ved at Vikafjellstunnelen kom inn med bevilgning på NTP. I tillegg satsar fleire på utleigeverksemd. I det siste året er eitt leilegheitsbygg Gamlebanken i Vik ferdig oppført og eitt anna er for tida under oppføring. Dette med husvære er i tillegg til å kunne tilby arbeidsplassar, grunnleggande viktig for å kunne auka innbyggjartalet. Samfunnsansvar Vik Sparebank er svært oppteken av utviklinga i kommunen og har gjennom fleire år nytta mykje midlar for å stimulera til vekst og utvikling. Av tiltak kan nemnast: o o o o Ressursar på god rådgjeving og nærleik til kunde og distrikt. Gåver til allmennyttige føremål. Omfattande stønad til lag og organisasjonar. Banken er ein mangeårig stor sponsor i samband med utbyggingsaktivitetar. Vi kan nemna Vik Skisenter, Vik aktivitetspark, verninga/restaureringa av M/S Arnafjord og restaureringa av Gamle Refsdal Kraftstasjon. Det vert lagt ned ein formidabel dugnadsinnsats i ulike lag og organisasjonar kvart år, noko som er av uvurderleg verdi. Ein del av desse investeringane er også på eit finansielt omfattande nivå. I kjølvatnet av så store investeringar vil det alltid vera kapitalkostnader og løpande driftskostnader og vedlikehald. SIDE 6

7 Det er difor også viktig i slike prosessar at handverket både i lag, organisasjon og i bank er av beste merke slik at investeringane ikkje påfører aktørane økonomiske vanskar i ettertid. Over 40% av banken sine samla utlån er til personkundar utanom lokalmarknaden! Utlånsutvikling i eigen balanse og gjennom Eika Boligkreditt AS: (i mill. kroner) Vik Sparebank har evna til å vera ein stabil og god bank som er eit viktig bidrag til lokalsamfunnet. Dette gjer seg synleg gjennom gode vilkår på produkt og tenester. Kundeundersøking med mål om å avdekka kor nøgde kundane er med banken vart også gjennomførd i Som tidlegare var også resultatet denne gongen positivt og gledeleg. Gjennom slike undersøkingar får og banken tilbakemeldingar frå kundane som me kan nytte i vårt arbeid med å verta endå betre. Dette gjev inspirasjon til å halde fram utviklinga av lokalbanken slik granskinga viser at kundane våre vil ha. Dette er viktig for kundar i distriktsbankane; kort veg til der vedtak vert fatta og konkurransedyktige vilkår på produkta. Vik Sparebank hevdar seg vanlegvis godt i dei ulike bankundersøkingane. Renteutvikling Styringsrenta til Noregs Bank gjekk ned til 1,75% ved slutten av 2011 og ytterlegare ned til 1,50% i mars 2012, eit nivå den har vore på sidan. Vik Sparebank hadde ei mindre renteendring sommaren Rimelegaste bustadrenta er f.t. 3,70%. Avtalerenta for større innskot var 3,10% ved årsskiftet. Rentenivået i 2013 var lågt, spesielt for Niborbasert finansiering, noko som gjorde at bankar med store innlån gjennom seniorlån fekk særs gunstig finansiering. Børsutviklinga i 2013 vart som året før svært positiv. Innskotsutviklinga i banken har vore god over fleire år, noko vi trur m.a. skuldast at innskytarane ynskjer pengane trygt plassert til ei relativt god rente. Lånereduksjon Vik Sparebank hadde i 2013 ein mindre samla lånenedgang på 11,2 mill. kroner tilsvarande 1,2%. Ein har då teke utlån i eigen balanse og lagt til våre utlån formidla gjennom Eika Boligkreditt AS. Nedgangen i eigen balanse var på heile 69,7 mill. kroner eller 8,0%, medan auken i Eika Boligkreditt AS var 58,5 mill. kroner tilsvarande 94,9%. Denne utviklinga var ynskjeleg og dermed styrd, noko som vi er svært nøgde med. Innskotsauke Banken fekk ein fin auke i våre innskot i 2013 på 59,4 mill. kroner tilsvarande 7,2%. Innskot i høve utlån er dermed tilbake på eitt høgt nivå som vi hadde for eit par år sidan. Resultatet av reduserte lån i eigen balanse og auka innskot, samtidig som vi har oppretthaldt eit relativt høgt innlån frå Kredittforeningen for Sparebankar har gitt oss stor overskotslikviditet. Denne auka likviditeten har vi hovudsakleg plassert i obligasjonar forvalta av ulike rentefond. I tillegg har vi buffer gjennom gode låne- og trekk-moglegheiter i både Dnb og Noregs Bank for å møta eventuell framtidig trong for likviditet. Strategisk samarbeid i Eika-Gruppen AS Styret har som målsetjing å vidareutvikla banken som ein sjølvstendig lokal sparebank. For å oppnå denne målsetjinga er banken avhengig av å kunna tilby eit breitt spekter av finansielle produkt og tenester som banken ikkje produserer sjølv, til ein konkurransedyktig pris. SIDE 7

8 Ein viktig allianse med høg kundelojalitet Eika og sparebankane bidreg til eit viktig mangfald i finansnæringa, med lokal verdiskaping og nærleik til kundane. Lokalbankane som er tilslutta Eika-Gruppen har totalt 1 million kundar og er sterkt lokalt tilhøyrande. Både i person- og bedriftsmarknaden har småbankane dei mest nøgde og lojale kundane. Eikabankane har til saman ein stor distribusjonskapasitet med 200 bankkontor i 137 kommunar. Vik Sparebank har på enkelte område store fordelar av å samarbeide med andre sparebankar på utvikling av infrastruktur og finansielle produkt. Difor er Vik Sparebank medeigar i Eika-Gruppen AS. Gruppa er ein strategisk allianse mellom 79 sjølvstendige små og mellomstore lokale sparebankar og OBOS (Oslo Bustad- og Sparelag). Samarbeidet er organisert gjennom Eika-Gruppen AS som er både eit finanskonsern og ein bankallianse. Gruppa er ein av dei viktigaste aktørane i norsk bankmarknad og den viktigaste i store deler av distrikts-noreg. Samla forvaltningskapital i bankalliansen inkl. Eika Boligkreditt AS er om lag 270 milliardar kroner og alliansen har 1 million kundar. Eigarbankane er representerte i Eika-Gruppen AS gjennom deltaking i sentrale prosjekt, utval og/eller styre. Vik Sparebank på «nettet» Stadig fleire kundar nyttar internett og for banktenester er nettbanken vår mykje nytta. Nettbanken får stadig utvida innhald og kundane er i større grad i stand til å hjelpe seg sjølv med banktenester og på det tidspunkt som høver den enkelte best. Nettbanken kan også nåast gjennom mobiltelefon og mobilversjon av nettbank ved bruk av nettbrett med nedlasta applikasjon av Vik Sparebank. Der får ein også tilgang til dei mest brukte banktenestene. Nytt av året var at Vik Sparebank også kom på Facebook, noko som synte seg å vera veldig populært og ein god kommunikasjonskanal spesielt i samband med marknadsaktivitetar og anna informasjon. Kapitaldekning ,00 % 22,00 % 20,00 % 18,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % År Sjå note Vik Sp.bk. 21,3% 22,6% 20,0% 19,8% 19,6% 18,6% 19,4% 18,9% 19,2% 20,1% Andre tilsv. Sparebankar 17,8% 18,3% 17,9% 18,8% 20,0% 20,6% 21,9% 18,5% 19,7% Resultatrekneskapen - overskot på 10,8 mill. kroner før skatt Resultat før skatt vart 10,8 mill. kroner mot 6,4 mill. kroner året før. Auken må sjåast i samanheng med vinst eigedomar på 3,1 mill. kroner som er ført under andre driftsinntekter i rekneskapen. Rentemarginen har styrka seg litt i løpet av året, dermed er ein trend vi har hatt over fleire år broten. Denne endringa har vore nødvendig då ein ikkje kunne halda fram med dette fallet i rentemarginen utan at bortfallet av desse inntektene vart erstatta. God auke i inntekter frå m.a. provisjonar frå ei større portefølje i Eika Boligkreditt AS og sal av forsikring er vorte svært viktige for resultatet til banken. Overskotslikviditeten vart kraftig styrka i 2013 etter ein reduksjon i Vi har plassert store delar av overskotslikviditeten i ulike likvide rentefond, som samla har gitt ei god avkastning. Det står også framleis store innskot i Noregs Bank og oppgjersbank til låg risikofri avkastning. Desse innskota saman med trekkrettar fungerer som likviditetsbuffer. Også OMF obligasjonar (obligasjonar med fortrinnsrett) reduserer innteninga til banken pga. låg avkastning, men det er likevel naudsynt for å tilfredsstille ei opptrapping av planlagde minstekrav for likviditet i bankane (LCR/LBI krav). Vik Sparebank har ein latent kursvinst på 0,7 mill. kroner for obligasjonane våre, som ikkje er teke omsyn til i rekneskapen. Netto tap på lån/garantiar var ubetydeleg i 2013, men våre nedskrivingar i høve anleggsaksjar i lokalt/regionalt næringsliv er betydeleg også i år med netto over kr 1,2 mill. kroner. Under-/overkurs for aksjar og eigenkapitalbevis vert årleg resultatført i rekneskapen i motsetnad til obligasjonar der vi berre gjer det ved realisasjon. Aktiviteten kring kjøp av obligasjonar gjennom rentefond har for banken vore historisk høg i Ved årsskiftet var enkeltobligasjonane og rentefonda bokførde til 172,1 mill. kroner mot 49,6 mill. kroner ved førre årsskifte. SIDE 8

9 Snakk med oss om sparing i bank, fond eller aksjar. Vel den avkastning og risikoprofil som høver best for deg! Resultat ordinær drift i pst. av snitt forvaltningskapital: Vi fyljer regelen om at høgste avkastning og største risiko må vika for mest mogeleg trygg plassering. Den var obligasjonane og rentefonda plassert til 4,76% i snitt. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter viser ein mindre, men likevel viktig auke på 0,02% siste året mot ein kraftig reduksjon på 0,19% året før. Utbyttet i 2013 frå aksjar/eigenkapitalbevis auka med over 0,9 mill. kroner siste år fyrst og fremst pga. at Eika Gruppen AS hadde eit bra år i På den andre sida har samla kursvinst på aksjar/obligasjonar i 2013 hatt ei svakare utvikling tilsvarande 0,7 mill. kroner i høve året før. Auka inntekter frå provisjonar ved lån plassert i Eika Boligkreditt AS og forsikringssal har gitt god auke for provisjonar på 1,4 mill. kroner siste år. Største endringa i høve året før er at vi har ført ein rekneskapsvinst på 3,1 mill. kroner i samband med sal av eigedom som gjer at våre samla driftsinntekter som inkluderer netto rente- og kredittprovisjonsinntekter har auka kraftig frå 25,2 mill. kroner til 30,7 mill. kroner. Samla personal-, administrasjons- og driftskostnader har auka med knappe 1,3 mill. kroner dvs. 7,3%. Av dette utgjer 0,8 mill. kroner auka vedlikehaldskostnadar med banken sine eigedomar. I 2013 var netto tap på lån og garantiar små. Banken hadde, som i fjor, stor nedskriving av anleggsaksjar på netto 1,2 mill. kroner. Etter skatt på i overkant av 3,3 mill. kroner, vart overskotet 7,45 mill. kroner. Overskotet dei seinare åra har vore mellom 4,0 mill. og 8,2 mill. kroner! Berre gjennom tilpassa inntening i høve til veksten, kan banken oppretthalda sjølvstende på lang sikt, samstundes som banken er aktiv og trygg medspelar for lokalsamfunnet, med tilstrekkelege reservar til å ta risiko og tap. 1,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % Disponering av overskotet: Vik Sparebank deler kvart år ut ein del av overskotet til lag og organisasjonar i banken sitt distrikt. Styret gjer framlegg om slik disponering av overskotet for år 2013: Til sparebankfondet Til gåver Til gåvefondet Disponert til saman kroner kroner kroner = kroner Styret gjer framlegg om å dela ut kroner og setje av kroner til gåvefondet. Gåvefondet vart redusert med kroner i fjor i samband med gåvetildelinga. Nytt samla gåvefond vert då kroner. År Vik Sp.bk.. 1,12% 1,05% 1,06% 1,37% 1,12% 0,79% 1,21% 0,73% 0,63% 1,02% Andre tilsv. Sparebankar 1,33% 1,19% 1,27% 1,02% 0,79% 0,79% 1,03% 0,75% 0,91% Over tid må sparebankfondet i høve forvaltninga prosentvis oppretthaldast på eit høgt nivå. Dette er heilt avgjerande i forhold til sjølvstende m.a. gjennom kapitalkrav frå styresmaktene. Avkastninga frå eigenkapitalen gir oss også tryggleik for at vi kan halda fram å tilby våre kundar rimelege og framtidsretta tenester. På sikt vil ein eigenkapital som ikkje aukar, gjera oss mindre aktuelle som banksamband for dei større og veksande lokale verksemdene. Med vekst i forvaltninga og samla inntekter kan vi driva effektivt og lønsamt i ein tøff konkurranse, men der må eigenkapitalen fylja med oppover i storleik. SIDE 9

10 RISIKOEKSPONERINGA TIL BANKEN - FINANSIELL RISIKO Styret har etablert tilfredsstillande tiltak for kvalitetssikring og risikostyring med fastsette rammer og styring av risikoeksponering. Alle nye verdipapirplasseringar vert gjennomgått av styret månadsvis. Kredittrisiko er knytt til banken sine utlån, garantiar og deler av verdipapira. Denne risikoen vert ivareteken gjennom kontroll av betalingsmisleghald, risikoklassifisering og rammer for risiko for handel med verdipapir. Banken har få store næringslivsengasjement, men er tyngre inne på lånesida i nokre selskap. Verdipapirportefølje (i mill. kroner) Inkl. aksjar-/fond og obligasjonar Våre individuelle nedskrivingar på 5,3 mill. kroner er netto uendra siste året, men vi har hatt endringar innbyrdes. Gruppenedskrivingane er uendra på 3,5 mill. kroner. Totale tapsnedskrivingar er på 8,8 mill. kroner og utgjer 1,1% mot 1,0%, av brutto utlån i eigen balanse året før. Styret vurderer kredittrisikoen i personmarknaden som liten, men legg merke til fall i bustadprisane mot slutten av året etter mange år med sterk vekst. I ljos av dette må kredittarbeidet i banken vera godt, ikkje minst dersom rentenivået etter kvart også går betydeleg opp og prisen på bustadane skulle falla ytterlegare tilbake. Finanstilsynet kom i 2012 med innskjerpingar kring lån til bustadføremål. I korte trekk gjekk dette ut på skjerpa krav til kunden si betjeningsevne (totale økonomiske situasjon, inkludert all gjeld og andre utgifter. Bankane skal ta høgde for ein renteauke på minst 5 prosentpoeng). I tillegg vart retningslinjene stramma inn ved at lån normalt ikkje må overstiga 85 prosent av marknadsverdien av bustaden. For flexilån er referanseverdien for forsvarleg gjeldsgrad seinka til 70 prosent. Kredittrisikoen er akseptabel for utlån til næringslivet, der også vårt samla engasjement har gått ned. Etter styret si vurdering er avsetnadene tilstrekkelege til å dekka kredittrisikoen. Det budsjetterte tapet ved eit svært lågt rentenivå er under 0,2% av brutto utlån mot 0,3% ved høgare/aukande rentenivå. Kredittrisikoen for verdipapira er vurdert aukande med ein større portefølje enn tidlegare, men vi har ei samansetning med individuelle obligasjonar og plasseringar gjennom rentefond, som vi vurderer samla til framleis å vera liten. Renterisikoen er moderat. Banken hadde ved årsskiftet innskot på knappe 5 mill. kroner med fastrente med resttid til forfall i snitt 4 mnd. Lengste bindingstid for innskot på særvilkår er ein månad. Ved eventuelle endringar i rentenivået, vil banken f.t. kunna endra rentene omgåande på innskot og utlån. Vår portefølje for obligasjonar er i overkant av 171 mill. kroner ved årsskiftet derav 15 mill. kroner i OMF rentefond med god likviditet. Renterisikoen på enkelt verdipapir er omlag 0,1%. Dvs. ved ei renteendring på eitt prosentpoeng så vil det endra kursen/verdien med kring kroner. Maksimal ramme for renterisiko er av styret sett til +/-1,0 mill. kroner. Styret vurderer risikoen som akseptabel. Valutarisikoen er liten og knyter seg til verdiendringar på banken sin kontantbehaldning av valuta. Likviditetsrisikoen er låg! Ved utgangen av 2013 var brutto utlån 90% av innskota, tala dei føregåande åra var høvesvis 105%, 92%, 96% og 95%. Frå hausten 2011, som etter kvart vil verta eit lovkrav er det kvartalsvis rapportering av LCR (Liquidity Coverage Ratio) og LBI (LikviditetsBuffer Indikator). Rapporteringa ivaretek Finanstilsynet sitt behov for å vurdera bankane sin likviditetsbuffer. SIDE 10

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

Kvartalsrapport. 30. juni 2015

Kvartalsrapport. 30. juni 2015 Kvartalsrapport 30. juni 2015 Vik Sparebank RESULTAT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 8.120 8.076 16.819 18.952 43.404 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

1. halvår / 2.kvartal 2014

1. halvår / 2.kvartal 2014 Delårsrekneskap 1. halvår / 2.kvartal 2014 Nedre Kvålsdalstjørni med Hardingaskardet bak, Juni 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Kiellandbuen med Løkjedalsnuten, Fyksesund og Botnen

Detaljer

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow. Delårsrekneskap 2.kvartal 2015 Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2007

Delårsrapport 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.12.2007 Kvartalsrapporten pr. 31.12.2007 nyttar årsrekneskap før disponeringar i 2006 som samanlikningsgrunnlag. Det medfører nokre

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

1.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap

1.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap Delårsrekneskap 1.kvartal 2015 Snart på tide med litt hagearbeid, oppe på Rykke gartneri har dei blomar og mange andre ting til hagen F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2012

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2012 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2012 Voss, 22. januar 2013 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015 Voss, 21. april 2015 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatrekneskapen pr 30.09.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.09.11 eit overskot på 15,868 mill. kroner mot 19,850

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 Voss, 19. april 2016 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014 Voss, 28. oktober 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2010 Voss, 18. januar 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no FØREBELS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014

Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014 Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014 Kvartalsrekneskapen er utarbeidd i samsvar med dei til ein kvar tid gjeldane lover og reglar for sparebankar og god rekneskapskikk. Kvartalsrekneskapen er ikkje revidert.

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK. Markjordbær foto:svein Ulvund

Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK. Markjordbær foto:svein Ulvund Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK Markjordbær foto:svein Ulvund 2. kvartal 2010 VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 30.06.10 30.06.09 2010 2009 2009 (Heile tusen kroner og prosent av 30.06.10

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 Banken sitt 170. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2015 Banken sitt 170. rekneskapsår ÅRSMELDING 2015 Banken sitt 170. rekneskapsår Bilete framside: Snjovinter - sel på Mytingen. Fjellstølen til Hovland bilete teke av Knut Johan Hovland INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2015 Side

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2011 Voss, 17. januar 2012 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2010

Delårsrapport 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 30.06.2010 Rekneskapen for 2. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2013

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2013 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2013 Voss, 23. januar 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar

Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar Rapport 1/2008 Samnanger kommune Finansplasseringar INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. FINANSREGLEMENTET KORT SKILDRING OG VURDERING... 3 3. PENGEPLASSERINGANE KORT SKILDRING OG VURDERING... 5 3.1 VURDERING

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013 KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Rapportering finans 31.08.2014

Rapportering finans 31.08.2014 Rapportering finans 31.08.2014 Reglane for rapportering er heimla i forskrift om finansforvaltning for kommunar og fylkeskommunar gjeldane frå 1 juli 2010 samt Fjell kommune sitt nye finansreglement vedtatt

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010)

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010) REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010) Første gang vedteke i kommunestyre 01.11.2010, PS80/10 Revidert versjon vedteke i kommunestyre 24.09.2012 Innhald:

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Andre tall pr. 1. kvartal listet under.

Andre tall pr. 1. kvartal listet under. Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,1 mill., en nedgang på 0,1 mill. fra 1.kvartal 2015. Driftskostnadene har økt med 1,5 mill., mens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter og netto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer