ÅRSMELDING Banken sitt 168. rekneskapsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013. Banken sitt 168. rekneskapsår"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 Banken sitt 168. rekneskapsår

2 INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2013 Side 3 Årsmelding Bankåret 2013 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort om tilhøva i lokalmarknaden 5 Samfunnsansvar 6 Renteutvikling 7 Lånereduksjon Innskotsauke Strategisk samarbeid i Eika Gruppen AS Vik Sparebank på «nettet» 8 Resultatrekneskapen overskot på 10,8 mill. kroner før skatt Disponering av overskotet 9 Risikoeksponeringa til banken finansiell risiko 10 Kredittrisiko Renterisiko Valutarisiko Likviditetsrisiko Personale Arbeidsmiljø 11 Vegen vidare Takk til kundar, tillitsvalde og tilsette 12 RESULTATREKNESKAP BALANSEREKNESKAP NOTAR TIL ÅRSREKNESKAPEN Generelle rekneskapsprinsipp Note 1. Tapsføring av engasjement/misleghaldne lån Note 2. Finansiell risiko 18 Note 3. Gebyr og provisjonar m.v. Note 4. Opplysningar vedrørande tilsette og tillitsvalde Note 5. Spesifikasjon av ihendehavarobligasjonar og sertifikat 19 Note 6. Spesifikasjon av aksjar, grunnfondsbevis og andelar pr Note 7. Avskrivingar 21 Note 8. Pensjonsforplikting Note 9. Resterande løpetid på diverse eignelutar og gjeldspostar 22 Note 10. Garantiar og pantsetjingar Note 11. Bankenes Sikringsfond Note 12. Kapitaldekning 23 Note 13. Kontantstraumanalyse 24 Note 14. Skatt 25 Note 15. Gjeld til kredittinstitusjonar og kundar Note 16. Bankinnskot med aksjeavkastning (BMA) swap Note 17. Endring i Sparebankfondet REVISJONSMELDING FOR ÅRSMELDINGA FRÅ KONTROLLKOMITEEN I VIK SPAREBANK FOR SIDE 2

3 168. DRIFTSÅR SOM SJØLVSTENDIG BANK I VIK KOMMUNE Utvikling i forvaltningskapital (i mill. kroner) Vik Sparebank er ei viktig finansieringskjelde, støttespelar og vekstfaktor for lokalsamfunnet. Les meir om oss: VIK SPAREBANK DRIFTSÅR HOVUDTREKK I REKNESKAPEN FOR ÅR 2013 Forvaltningskapitalen auka med 58,3 mill. til 1.091,0 mill. kroner (+ 5,6%). Innskot frå kundar auka med 59,4 mill. til 882,1 mill. kroner (+7,2%). Utlån til kundar vart redusert med 69,7 mill. til 797,1 mill. kroner (-8,0%). Våre lån gjennom Eika Boligkreditt AS er auka med 58,5 mill. (+94,9%) til 120,1 mill. kroner. Samla utlån i eigen balanse og gjennom Eika Boligkreditt AS hadde ein mindre nedgang på 1,2% i fjor. Resultatet av den ordinære drifta vart på 10,8 mill. kroner mot 6,5 mill. kroner året før. I snitt av forvaltningskapitalen utgjer dette 1,02% i 2013 mot 0,63% i fjor. Året er prega av kursvinst på eigedom, nedskriving på anleggsaksjar i regionalt næringsliv, auka utbytte på verdipapir og auka rentemargin. Eigenkapitalen på 129,2 mill. kroner er auke frå 122,5 mill. kroner. Dette utgjer 11,84% av forvaltningskapitalen mot 11,87% i året før Netto renteinntekter (eks. sikringsfond) Andre driftsinntekter Rente-/andre driftsinntekter Driftskostnader bruttoført * Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån og garantiar Vinst/tap verdipapir som er anleggsmidlar Resultat ordinær drift Skatt Overskot Resultat ordinær drift etter tap eksklusiv tap/vinst på verdipapir Netto renteinntekter (eks. sikringsfond) 2,07 % 2,02 % 2,05 % 1,86 % 1,88 % Andre driftsinntekter 0,63 % 0,65 % 0,51 % 0,69 % 1,11 % Rente-/andre driftsinntekter 2,70 % 2,67 % 2,56 % 2,55 % 2,99 % Driftskostnader bruttoført * -1,92 % -1,50 % -1,82 % -1,79 % -1,86 % Driftsresultat før tap på utlån 0,79 % 1,18 % 0,74 % 0,76 % 1,13 % Tap på utlån og garantiar 0,00 % -0,05 % -0,01 % 0,00 % 0,00 % Vinst/tap på verdipapir 0,00 % 0,09 % 0,00 % -0,13 % -0,12 % Resultat ordinær drift 0,79 % 1,21 % 0,73 % 0,63 % 1,02 % Skatt -0,23 % -0,33 % -0,27 % -0,24 % -0,31 % Overskot 0,56 % 0,89 % 0,47 % 0,39 % 0,70 % Resultat ordinær drift etter tap eksklusiv tap/vinst på verdipapir 0,73 % 1,12 % 0,90 % 0,66 % 1,11 % Diverse nøkkeltal Brutto utlån til kundar 703,3 765,4 803,5 866,8 797,1 + Utlån gjennom Eika Boligkreditt as 25,7 23,6 28,6 61,6 120,1 Innskot frå kundar 741,2 794,4 872,9 822,8 882,1 Eigenkapital 107,7 115,1 119,1 122,5 129,2 Forvaltningskapital 908,6 941,0 1029,3 1032,8 1091,0 Tal årsverk inkl. vaktm./eigedom 14,1 14,7 14,1 14,5 14,7 Kapitaldekning 18,6 % 19,4 % 18,9 % 19,2 % 20,1 % Eigenkapitalrentab. (e/ skatt/tap) 4,7 % 7,4 % 4,1 % 3,30 % 6,0 % Kostnader i % av inntekter ** (eksklusiv vinst/tap verdipapir). 72,4 % 56,0 % 66,6 % 69,20 % 60,4 % * Driftskostnader bruttoført er inkl. avgift sikringsfondet og kostnader med betalingsformidlinga ** Kostnadene med utleigebygga er med i tala SIDE 3

4 ÅRSMELDING 2013 Banken sitt 168. rekneskapsår Bankåret 2013 rammevilkår og drift Styret i Vik Sparebank har gleda av å leggja fram rekneskapen for Eika Forsikring AS er Noregs femte største forsikringsselskap og leverar eit breitt spekter skade- og personforsikringsprodukt gjennom bankane. Eika Finans og Kredittbank AS produserar kort- og salspantprodukt som debet- og kredittkort og leasing og salspantlån. Eika Forvaltning AS leverar fondsprodukt for personkundar og bankane. Eika Aktiv Eiendomsmegling AS er landsdekkande med meklarkjeda Aktiv Eiendomsmegling. Eika BoligKreditt AS Selskapet har ein forvaltningskapital på omlag 70 milliardar og er med sin tilgang til den internasjonale marknaden for obligasjonar med fortrinnsrett (OMF) ei viktig fundingkjelda for lokalbankane si bustadlånportefølje. Som lokalbank er utviklinga til Vik Sparebank nær knytt opp til dei økonomiske tilhøva i kommunen og den generelle økonomiske utviklinga i landet. Vik Sparebank har hovudmarknaden i eigen kommune, likevel er 37% av alle kundar busette utanfor kommunen og står for 41% av banken sine totale utlån i eigen balanse. For låna vi har formidla gjennom Eika Boligkreditt AS er 68% av låna til kundar som bur utanfor kommunen. Kort om den generelle økonomiske utviklinga Utviklinga i verdsøkonomien i 2013 var meir tilbake til normal vekst med 3,0%. Det er spesielt såkalla framveksande økonomiar med Kina i spissen som står for denne auken. EU hadde på si sida samla ingen vekst i fjor. Den ekspansive pengepolitikken ser ut til etter kvart å ha ført til økonomisk vekst. I eurosonen ser det ut som om krisa i statsgjelda er komen under kontroll og at risiko for at land går konkurs er redusert. Veksten i norsk økonomi var moderat i fjor med ein forventa BNP vekst på 1,8%. Inflasjonen vart 2,1% som er noko høgare enn dei siste åra. Kursane på Oslo Børs auka kraftig med 24% medan bustadprisane gjekk frå sterk auke tidleg i året for så å flata ut og til sist fall dei, men for året samla auke på 4,7%. Med moderat vekst falt 3 mnd. Nibor ytterlegare, medan Noregs Bank held rentenivået stabilt gjennom heile året på 1,50%. Samtidig har bankane fått auka krav til eigenkapital slik at rentenivået for kundane vart moderat auka i fjor. Kronekursen falt med om lag 10 prosent gjennom året, noko som har styrka konkurranseevna. Arbeidsledigheita auka noko, men er låg i europeisk samanheng. Lønsauken i snitt vart om lag 4%. Noreg har ein svært open økonomi og dermed ein stor eksport og import. Tradisjonell industri, bygg og anlegg, tenester og varehandel har hatt nedgang i produksjonsveksten. Oljeleverandørindustrien hadde ein god vekst i fjor, men svakare enn venta. Investeringane i petroleumsindustrien var framleis sterk gjennom Kredittveksten heldt seg stabil, men fall noko gjennom Gjeldsveksten til hushaldningane ligg framleis på 7% på årsbasis, men ifylje analyse av Noregs Bank tyder det no på at etterspurnaden etter lån er fallande. Lågare veksttakt i føretaka må sjåast saman med at nye og strengare kapitalkrav til bankane har påverka tilgangen for lån til næringslivet. For 2014 ventar ein internasjonalt meir normal økonomisk vekst, noko som bør bidra positivt for norsk eksportindustri. I Noreg ventar ein auka tal arbeidsledige. Budsjettunderskotet «oljekorrigert» er venta å verta kring 124 milliardar kroner i 2013 og i 2014 budsjettet til 139 milliardar kroner. Denne ekspansive bruken av oljepengar kan gi auka kostnadsvekst i økonomien. Rentenivået er venta å framleis å vera lågt der Noregs Bank no signaliserer ein auke i renta først frå sommaren SIDE 4

5 Innskotsutvikling (i mill. kroner) Kundeundersøking 2013: Våre kundar gav uttrykk gjennom kundeundersøkinga at dei var godt nøgde med banken. Dette gjev inspirasjon til å halda fram utviklinga av lokalbanken. Kort om tilhøva i lokalmarknaden Vi kjem ikkje utanom å kommentera at kvart år sidan 1996 har folketalet i kommunen gått ned. Dette er svært urovekkjande, og ein trend som mange bygder i distrikts-noreg opplever. I fylgje Statistisk Sentralbyrå var det innbyggjarar i kommunen den , ein nedgang på 17 i 2012 (-10 både i 2010 og 2011). 21% av innbyggjarane er over 67 år, noko som inneber at Vik i snitt har ei eldre befolkning enn resten av landet. Industrien lokalt har også dei siste åra for alvor merka konjunkturnedgangen nasjonalt og internasjonalt. Dette saman med optimalisering av drifta på konsernnivå har redusert talet på arbeidsplassar lokalt for fleire verksemder. For eit par industriverksemder har det vore store marknads- og driftsvanskar over fleire år. Dette har betra seg i 2013 der bedriftene no ser ut til å gå i balanse/overskot. Men Vik har også einskilde verksemder som har kome gjennom dei siste åra med sterk auke i både omsetnad og resultat. Framveksten av nye næringar er heilt avgjerande for å oppnå vekst i Vik kommune. I den samanheng er det svært gledeleg at den lokalt skapte, eigde og prislønte verksemda, Highsoft Solutions as, har hatt stor suksess med produktet sitt internasjonalt. Dei har auka arbeidsstokken fyrst og fremst i Vik, men også med programmerarar andre stader i Noreg, Sverige og Polen. Heilt avgjerande for dette har vore at lønnsemda til selskapet er god. Utfordringane i Vik kommune er først og fremst: Sterk konkurranse og internasjonalisering av næringslivet, både for industrien og rasjonaliseringa av landbruket. Fallande folketal og høg gjennomsnittsalder på innbyggjarane. Manglande praktiske kommunikasjonar for dagleg pendling til vidaregåande skular og næringsliv i nærområdet. Dårlege kommunikasjonar, både innan kommunen (m.a. rasfare/smal veg) og ut av kommunen med høgfjellsveg vinterstid og inga nattferje. Vanskar med å rekruttera fagfolk og godt utdanna arbeidskraft til næringslivet i kommunen. Vikafjellet er riksveg og skal vera heildøgnopen vinterveg. Alle overordna planar for tunnel under Vikafjellet er klare, og Statens Vegvesen Region Vest anbefalte i 2011 å bygga lang tunnel i første planperioden i NTP som startar i Diverre prioriterte ikkje Vegdirektoratet dette vidare i prosessen mot Samferdselsdepartementet. Prosjektet var likevel med i tilrådinga frå departementet og Stortinget vedtok ei løyving på kr 100 mill. i siste planperiode Før valet lova representantar for noverande Regjering å flytta oppstart til 1. periode, noko som det er naturleg at dei då vil gjera. Så lenge tidleg oppstart ikkje er på plass, er det alvorleg for Vik og midtre Sogn, men vi må ha tru at den gode jobben som vert gjort for å få dette på plass i 1. periode likevel gir frukter. Alt dette til saman er eit hinder for ei god utvikling i kommunen på sikt, noko som folketalsutviklinga viser tydelegast med 12% nedgang på 20 år. Vidare vil kommunalt tilrettelagte tomteområde og tilgang på innflyttingsklare husvære vera ein føresetnad for positiv folketalsutvikling. Hotellet i Vik brann i 2010 og kommunesenteret har mangla hotell sidan dette. Nye lokale eigarar gir von om at hotellet snart kjem på plass att. Mangelen av hotell er merkbart for både reisande, bygdefolk og ikkje minst for verksemder innan servicenæringa og handel, som fekk ytterlegare svekka kundegrunnlag ved at både gjester og arbeidsplassar forsvann med brannen. Service og handel har utfordring i at for delar av året er etterspurnaden for låg i høve til tilbodet. SIDE 5

6 Samla driftskostnader i prosent av snitt forvaltningskapital 2,25 % 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % 1,00 % 0,75 % 0,50 % 0,25 % 0,00 % År Vik Sp.bk.* 2,06% 2,18% 2,13% 2,06% 1,91% 1,73% 1,31% 1,71% 1,69% 1,76% * NB! Våre kostnader er inkl. utleigebygga! Andre tilsv. Sparebankar 1,88% 1,99% 1,88% 1,94% 2,00% 2,09% 1,81% 1,49% 1,53% Priskonkurransen frå større sentrale aktørar, er ei anna side av saka. Aktiviteten i lokalsamfunnet påverkar naturlegvis også etterspurnaden etter varer og tenester. Tilhøva i Vik kommune må ligge til rette for at ressurspersonar som arbeidskraft og innbyggjarar, finn det interessant og greitt å kunne bu og arbeida i Vik kommune og utvikla industrien og anna næring vidare. Den vanskelege infrastrukturen til Vik har i mange tilfelle vore avgjerande for at velkvalifisert arbeidskraft har valt vekk Vik. Dette er mest synleg der heile familiar vil flytta til Vik, men der kun den eine får jobb innafor det fagfeltet ein er utdanna til, medan den andre ikkje finn arbeid som ligg innafor ein akseptabel dagpendlaravstand. Problemstillinga med mangel på vidaregåande skule i dagpendlaravstand understrekar ytterlegare det veksande gapet det er i infrastrukturen mellom Vik og andre kommunar i nærområdet og landet elles. På 170 jordbruksføretak i Vik kommune vert det produsert om lag tonn mjølk, 400 tonn kjøt og 550 tonn bær. Landbruket har spesielt for mjølkekyr vore gjennom store endringar, der 25 gardsbruk gjekk saman i 6 samdrifter. Samla tal føretak med storfe er no på 57. Talet gardsbruk med sau har gått nedover i mange år, men frå 2010 har utviklinga snudd til ein liten auke. 113 føretak med sau mottok produksjonstilskot i Kvaliteten på slaktelamma ligg på topp i landet. Økonomien i lammekjøttproduksjonen har vorte vesentleg betre dei siste åra. Fleire sauehaldarar investerer i nye / utvidar eldre sauehus fjøs med kapasitet for sauer. På 12 gardsbruk vert det dyrka jordbær. Bringebærproduksjon føregår på 41 bruk. Bringebærdyrking i tunnelar er i vekst. Vik kommune er den desidert største bringebærkommunen i Noreg. Nokre få driv økologisk jordbruk. Vi har fleire døme på dei som har lukkast med gardsturisme og vidareforedling. Bøndene viser stor evne til omstilling. Driftseiningane er større enn før då mange leigar jord, men samla tal dyr og areal i drift har likevel gått litt ned. Mange har arbeid utanom gardsdrifta. Næringa sysselset i dag om lag 10% av arbeidskrafta i kommunen. Fleire hyttefelt er under utbygging utan at nivået her er kome opp på ynskjeleg ennå. Sal av tomter og bygging av hytter fekk eit løft ved at Vikafjellstunnelen kom inn med bevilgning på NTP. I tillegg satsar fleire på utleigeverksemd. I det siste året er eitt leilegheitsbygg Gamlebanken i Vik ferdig oppført og eitt anna er for tida under oppføring. Dette med husvære er i tillegg til å kunne tilby arbeidsplassar, grunnleggande viktig for å kunne auka innbyggjartalet. Samfunnsansvar Vik Sparebank er svært oppteken av utviklinga i kommunen og har gjennom fleire år nytta mykje midlar for å stimulera til vekst og utvikling. Av tiltak kan nemnast: o o o o Ressursar på god rådgjeving og nærleik til kunde og distrikt. Gåver til allmennyttige føremål. Omfattande stønad til lag og organisasjonar. Banken er ein mangeårig stor sponsor i samband med utbyggingsaktivitetar. Vi kan nemna Vik Skisenter, Vik aktivitetspark, verninga/restaureringa av M/S Arnafjord og restaureringa av Gamle Refsdal Kraftstasjon. Det vert lagt ned ein formidabel dugnadsinnsats i ulike lag og organisasjonar kvart år, noko som er av uvurderleg verdi. Ein del av desse investeringane er også på eit finansielt omfattande nivå. I kjølvatnet av så store investeringar vil det alltid vera kapitalkostnader og løpande driftskostnader og vedlikehald. SIDE 6

7 Det er difor også viktig i slike prosessar at handverket både i lag, organisasjon og i bank er av beste merke slik at investeringane ikkje påfører aktørane økonomiske vanskar i ettertid. Over 40% av banken sine samla utlån er til personkundar utanom lokalmarknaden! Utlånsutvikling i eigen balanse og gjennom Eika Boligkreditt AS: (i mill. kroner) Vik Sparebank har evna til å vera ein stabil og god bank som er eit viktig bidrag til lokalsamfunnet. Dette gjer seg synleg gjennom gode vilkår på produkt og tenester. Kundeundersøking med mål om å avdekka kor nøgde kundane er med banken vart også gjennomførd i Som tidlegare var også resultatet denne gongen positivt og gledeleg. Gjennom slike undersøkingar får og banken tilbakemeldingar frå kundane som me kan nytte i vårt arbeid med å verta endå betre. Dette gjev inspirasjon til å halde fram utviklinga av lokalbanken slik granskinga viser at kundane våre vil ha. Dette er viktig for kundar i distriktsbankane; kort veg til der vedtak vert fatta og konkurransedyktige vilkår på produkta. Vik Sparebank hevdar seg vanlegvis godt i dei ulike bankundersøkingane. Renteutvikling Styringsrenta til Noregs Bank gjekk ned til 1,75% ved slutten av 2011 og ytterlegare ned til 1,50% i mars 2012, eit nivå den har vore på sidan. Vik Sparebank hadde ei mindre renteendring sommaren Rimelegaste bustadrenta er f.t. 3,70%. Avtalerenta for større innskot var 3,10% ved årsskiftet. Rentenivået i 2013 var lågt, spesielt for Niborbasert finansiering, noko som gjorde at bankar med store innlån gjennom seniorlån fekk særs gunstig finansiering. Børsutviklinga i 2013 vart som året før svært positiv. Innskotsutviklinga i banken har vore god over fleire år, noko vi trur m.a. skuldast at innskytarane ynskjer pengane trygt plassert til ei relativt god rente. Lånereduksjon Vik Sparebank hadde i 2013 ein mindre samla lånenedgang på 11,2 mill. kroner tilsvarande 1,2%. Ein har då teke utlån i eigen balanse og lagt til våre utlån formidla gjennom Eika Boligkreditt AS. Nedgangen i eigen balanse var på heile 69,7 mill. kroner eller 8,0%, medan auken i Eika Boligkreditt AS var 58,5 mill. kroner tilsvarande 94,9%. Denne utviklinga var ynskjeleg og dermed styrd, noko som vi er svært nøgde med. Innskotsauke Banken fekk ein fin auke i våre innskot i 2013 på 59,4 mill. kroner tilsvarande 7,2%. Innskot i høve utlån er dermed tilbake på eitt høgt nivå som vi hadde for eit par år sidan. Resultatet av reduserte lån i eigen balanse og auka innskot, samtidig som vi har oppretthaldt eit relativt høgt innlån frå Kredittforeningen for Sparebankar har gitt oss stor overskotslikviditet. Denne auka likviditeten har vi hovudsakleg plassert i obligasjonar forvalta av ulike rentefond. I tillegg har vi buffer gjennom gode låne- og trekk-moglegheiter i både Dnb og Noregs Bank for å møta eventuell framtidig trong for likviditet. Strategisk samarbeid i Eika-Gruppen AS Styret har som målsetjing å vidareutvikla banken som ein sjølvstendig lokal sparebank. For å oppnå denne målsetjinga er banken avhengig av å kunna tilby eit breitt spekter av finansielle produkt og tenester som banken ikkje produserer sjølv, til ein konkurransedyktig pris. SIDE 7

8 Ein viktig allianse med høg kundelojalitet Eika og sparebankane bidreg til eit viktig mangfald i finansnæringa, med lokal verdiskaping og nærleik til kundane. Lokalbankane som er tilslutta Eika-Gruppen har totalt 1 million kundar og er sterkt lokalt tilhøyrande. Både i person- og bedriftsmarknaden har småbankane dei mest nøgde og lojale kundane. Eikabankane har til saman ein stor distribusjonskapasitet med 200 bankkontor i 137 kommunar. Vik Sparebank har på enkelte område store fordelar av å samarbeide med andre sparebankar på utvikling av infrastruktur og finansielle produkt. Difor er Vik Sparebank medeigar i Eika-Gruppen AS. Gruppa er ein strategisk allianse mellom 79 sjølvstendige små og mellomstore lokale sparebankar og OBOS (Oslo Bustad- og Sparelag). Samarbeidet er organisert gjennom Eika-Gruppen AS som er både eit finanskonsern og ein bankallianse. Gruppa er ein av dei viktigaste aktørane i norsk bankmarknad og den viktigaste i store deler av distrikts-noreg. Samla forvaltningskapital i bankalliansen inkl. Eika Boligkreditt AS er om lag 270 milliardar kroner og alliansen har 1 million kundar. Eigarbankane er representerte i Eika-Gruppen AS gjennom deltaking i sentrale prosjekt, utval og/eller styre. Vik Sparebank på «nettet» Stadig fleire kundar nyttar internett og for banktenester er nettbanken vår mykje nytta. Nettbanken får stadig utvida innhald og kundane er i større grad i stand til å hjelpe seg sjølv med banktenester og på det tidspunkt som høver den enkelte best. Nettbanken kan også nåast gjennom mobiltelefon og mobilversjon av nettbank ved bruk av nettbrett med nedlasta applikasjon av Vik Sparebank. Der får ein også tilgang til dei mest brukte banktenestene. Nytt av året var at Vik Sparebank også kom på Facebook, noko som synte seg å vera veldig populært og ein god kommunikasjonskanal spesielt i samband med marknadsaktivitetar og anna informasjon. Kapitaldekning ,00 % 22,00 % 20,00 % 18,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % År Sjå note Vik Sp.bk. 21,3% 22,6% 20,0% 19,8% 19,6% 18,6% 19,4% 18,9% 19,2% 20,1% Andre tilsv. Sparebankar 17,8% 18,3% 17,9% 18,8% 20,0% 20,6% 21,9% 18,5% 19,7% Resultatrekneskapen - overskot på 10,8 mill. kroner før skatt Resultat før skatt vart 10,8 mill. kroner mot 6,4 mill. kroner året før. Auken må sjåast i samanheng med vinst eigedomar på 3,1 mill. kroner som er ført under andre driftsinntekter i rekneskapen. Rentemarginen har styrka seg litt i løpet av året, dermed er ein trend vi har hatt over fleire år broten. Denne endringa har vore nødvendig då ein ikkje kunne halda fram med dette fallet i rentemarginen utan at bortfallet av desse inntektene vart erstatta. God auke i inntekter frå m.a. provisjonar frå ei større portefølje i Eika Boligkreditt AS og sal av forsikring er vorte svært viktige for resultatet til banken. Overskotslikviditeten vart kraftig styrka i 2013 etter ein reduksjon i Vi har plassert store delar av overskotslikviditeten i ulike likvide rentefond, som samla har gitt ei god avkastning. Det står også framleis store innskot i Noregs Bank og oppgjersbank til låg risikofri avkastning. Desse innskota saman med trekkrettar fungerer som likviditetsbuffer. Også OMF obligasjonar (obligasjonar med fortrinnsrett) reduserer innteninga til banken pga. låg avkastning, men det er likevel naudsynt for å tilfredsstille ei opptrapping av planlagde minstekrav for likviditet i bankane (LCR/LBI krav). Vik Sparebank har ein latent kursvinst på 0,7 mill. kroner for obligasjonane våre, som ikkje er teke omsyn til i rekneskapen. Netto tap på lån/garantiar var ubetydeleg i 2013, men våre nedskrivingar i høve anleggsaksjar i lokalt/regionalt næringsliv er betydeleg også i år med netto over kr 1,2 mill. kroner. Under-/overkurs for aksjar og eigenkapitalbevis vert årleg resultatført i rekneskapen i motsetnad til obligasjonar der vi berre gjer det ved realisasjon. Aktiviteten kring kjøp av obligasjonar gjennom rentefond har for banken vore historisk høg i Ved årsskiftet var enkeltobligasjonane og rentefonda bokførde til 172,1 mill. kroner mot 49,6 mill. kroner ved førre årsskifte. SIDE 8

9 Snakk med oss om sparing i bank, fond eller aksjar. Vel den avkastning og risikoprofil som høver best for deg! Resultat ordinær drift i pst. av snitt forvaltningskapital: Vi fyljer regelen om at høgste avkastning og største risiko må vika for mest mogeleg trygg plassering. Den var obligasjonane og rentefonda plassert til 4,76% i snitt. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter viser ein mindre, men likevel viktig auke på 0,02% siste året mot ein kraftig reduksjon på 0,19% året før. Utbyttet i 2013 frå aksjar/eigenkapitalbevis auka med over 0,9 mill. kroner siste år fyrst og fremst pga. at Eika Gruppen AS hadde eit bra år i På den andre sida har samla kursvinst på aksjar/obligasjonar i 2013 hatt ei svakare utvikling tilsvarande 0,7 mill. kroner i høve året før. Auka inntekter frå provisjonar ved lån plassert i Eika Boligkreditt AS og forsikringssal har gitt god auke for provisjonar på 1,4 mill. kroner siste år. Største endringa i høve året før er at vi har ført ein rekneskapsvinst på 3,1 mill. kroner i samband med sal av eigedom som gjer at våre samla driftsinntekter som inkluderer netto rente- og kredittprovisjonsinntekter har auka kraftig frå 25,2 mill. kroner til 30,7 mill. kroner. Samla personal-, administrasjons- og driftskostnader har auka med knappe 1,3 mill. kroner dvs. 7,3%. Av dette utgjer 0,8 mill. kroner auka vedlikehaldskostnadar med banken sine eigedomar. I 2013 var netto tap på lån og garantiar små. Banken hadde, som i fjor, stor nedskriving av anleggsaksjar på netto 1,2 mill. kroner. Etter skatt på i overkant av 3,3 mill. kroner, vart overskotet 7,45 mill. kroner. Overskotet dei seinare åra har vore mellom 4,0 mill. og 8,2 mill. kroner! Berre gjennom tilpassa inntening i høve til veksten, kan banken oppretthalda sjølvstende på lang sikt, samstundes som banken er aktiv og trygg medspelar for lokalsamfunnet, med tilstrekkelege reservar til å ta risiko og tap. 1,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % Disponering av overskotet: Vik Sparebank deler kvart år ut ein del av overskotet til lag og organisasjonar i banken sitt distrikt. Styret gjer framlegg om slik disponering av overskotet for år 2013: Til sparebankfondet Til gåver Til gåvefondet Disponert til saman kroner kroner kroner = kroner Styret gjer framlegg om å dela ut kroner og setje av kroner til gåvefondet. Gåvefondet vart redusert med kroner i fjor i samband med gåvetildelinga. Nytt samla gåvefond vert då kroner. År Vik Sp.bk.. 1,12% 1,05% 1,06% 1,37% 1,12% 0,79% 1,21% 0,73% 0,63% 1,02% Andre tilsv. Sparebankar 1,33% 1,19% 1,27% 1,02% 0,79% 0,79% 1,03% 0,75% 0,91% Over tid må sparebankfondet i høve forvaltninga prosentvis oppretthaldast på eit høgt nivå. Dette er heilt avgjerande i forhold til sjølvstende m.a. gjennom kapitalkrav frå styresmaktene. Avkastninga frå eigenkapitalen gir oss også tryggleik for at vi kan halda fram å tilby våre kundar rimelege og framtidsretta tenester. På sikt vil ein eigenkapital som ikkje aukar, gjera oss mindre aktuelle som banksamband for dei større og veksande lokale verksemdene. Med vekst i forvaltninga og samla inntekter kan vi driva effektivt og lønsamt i ein tøff konkurranse, men der må eigenkapitalen fylja med oppover i storleik. SIDE 9

10 RISIKOEKSPONERINGA TIL BANKEN - FINANSIELL RISIKO Styret har etablert tilfredsstillande tiltak for kvalitetssikring og risikostyring med fastsette rammer og styring av risikoeksponering. Alle nye verdipapirplasseringar vert gjennomgått av styret månadsvis. Kredittrisiko er knytt til banken sine utlån, garantiar og deler av verdipapira. Denne risikoen vert ivareteken gjennom kontroll av betalingsmisleghald, risikoklassifisering og rammer for risiko for handel med verdipapir. Banken har få store næringslivsengasjement, men er tyngre inne på lånesida i nokre selskap. Verdipapirportefølje (i mill. kroner) Inkl. aksjar-/fond og obligasjonar Våre individuelle nedskrivingar på 5,3 mill. kroner er netto uendra siste året, men vi har hatt endringar innbyrdes. Gruppenedskrivingane er uendra på 3,5 mill. kroner. Totale tapsnedskrivingar er på 8,8 mill. kroner og utgjer 1,1% mot 1,0%, av brutto utlån i eigen balanse året før. Styret vurderer kredittrisikoen i personmarknaden som liten, men legg merke til fall i bustadprisane mot slutten av året etter mange år med sterk vekst. I ljos av dette må kredittarbeidet i banken vera godt, ikkje minst dersom rentenivået etter kvart også går betydeleg opp og prisen på bustadane skulle falla ytterlegare tilbake. Finanstilsynet kom i 2012 med innskjerpingar kring lån til bustadføremål. I korte trekk gjekk dette ut på skjerpa krav til kunden si betjeningsevne (totale økonomiske situasjon, inkludert all gjeld og andre utgifter. Bankane skal ta høgde for ein renteauke på minst 5 prosentpoeng). I tillegg vart retningslinjene stramma inn ved at lån normalt ikkje må overstiga 85 prosent av marknadsverdien av bustaden. For flexilån er referanseverdien for forsvarleg gjeldsgrad seinka til 70 prosent. Kredittrisikoen er akseptabel for utlån til næringslivet, der også vårt samla engasjement har gått ned. Etter styret si vurdering er avsetnadene tilstrekkelege til å dekka kredittrisikoen. Det budsjetterte tapet ved eit svært lågt rentenivå er under 0,2% av brutto utlån mot 0,3% ved høgare/aukande rentenivå. Kredittrisikoen for verdipapira er vurdert aukande med ein større portefølje enn tidlegare, men vi har ei samansetning med individuelle obligasjonar og plasseringar gjennom rentefond, som vi vurderer samla til framleis å vera liten. Renterisikoen er moderat. Banken hadde ved årsskiftet innskot på knappe 5 mill. kroner med fastrente med resttid til forfall i snitt 4 mnd. Lengste bindingstid for innskot på særvilkår er ein månad. Ved eventuelle endringar i rentenivået, vil banken f.t. kunna endra rentene omgåande på innskot og utlån. Vår portefølje for obligasjonar er i overkant av 171 mill. kroner ved årsskiftet derav 15 mill. kroner i OMF rentefond med god likviditet. Renterisikoen på enkelt verdipapir er omlag 0,1%. Dvs. ved ei renteendring på eitt prosentpoeng så vil det endra kursen/verdien med kring kroner. Maksimal ramme for renterisiko er av styret sett til +/-1,0 mill. kroner. Styret vurderer risikoen som akseptabel. Valutarisikoen er liten og knyter seg til verdiendringar på banken sin kontantbehaldning av valuta. Likviditetsrisikoen er låg! Ved utgangen av 2013 var brutto utlån 90% av innskota, tala dei føregåande åra var høvesvis 105%, 92%, 96% og 95%. Frå hausten 2011, som etter kvart vil verta eit lovkrav er det kvartalsvis rapportering av LCR (Liquidity Coverage Ratio) og LBI (LikviditetsBuffer Indikator). Rapporteringa ivaretek Finanstilsynet sitt behov for å vurdera bankane sin likviditetsbuffer. SIDE 10

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013

Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 1 2 15 16 18 19 39 Hovudtrekk i rekneskapen Årsmelding 2013 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraum Notar Tillitsvalde Voss Sparebank skapar verdiar

Detaljer

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9 ÅRSOPPGJER 2010 1 I N N H A L D ÅRSMELDING 2010. side 2 GRAFAR side 7 RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8 BALANSE PR 31.12.10 side 9 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING. side 10 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014

Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 1 2 15 16 18 19 39 Hovudtrekk i rekneskapen Årsmelding 2014 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraum Notar Tillitsvalde Voss Sparebank skapar verdiar

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår - 2 - - 3 - ÅRSMELDING 2014 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Norsk økonomi voks som normalt i fjor, med om lag uendra arbeidsløyse og ein prisvekst på 2,0 %.

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2014 Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage kom på besøk! Bakgrunnen var at dei hadde sagt ja til å hjelpa oss med å dekorera årsmeldinga for 2014.

Detaljer

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk Årsmelding 2009 Fisking rekreasjon og matauk Eit historisk godt resultat for 2009 SpareBank 1 Lom og Skjåk legg fram eit historisk godt resultat for 2009. Dette skuldast mellom anna den generelle økonomiske

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2012 147. forretningsår ÅRSMELDING 2012 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Verdsøkonomien slit enno med etterdønningane etter finanskrisa i 2008. Det er skrive fleire nye og spennande

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F IMEBANKEN UNGDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN F NKEN GRÜNDERBANKEN FJORDBANKEN SPAREBANKEN BYGG N SENIORBANKEN BYGDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEB GDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN UST FJORDBANKEN

Detaljer

Truverdig Nær Tilgjengeleg

Truverdig Nær Tilgjengeleg 20 0 Truverdig Nær Tilgjengeleg årsrapport Leiar Historie, samspel og utvikling Bø Sparebank si historie strekk seg tilbake til ei stormnatt i februar 1849. Da bles kornmagasinet ned. Til da hadde dette

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2013

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2013 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2013 Voss, 23. januar 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2014 Voss, 27. januar 2015 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

STYRETS BERETNING 2014 105. DRIFTSÅR STYRETS BERETNING. Innhold. Styrets beretning 2. Resultatregnskap... 7. Balanse per 31.12.14.. 8. Noter...

STYRETS BERETNING 2014 105. DRIFTSÅR STYRETS BERETNING. Innhold. Styrets beretning 2. Resultatregnskap... 7. Balanse per 31.12.14.. 8. Noter... Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 7 Balanse per 31.12.14.. 8 Noter... 9 Revisjonsberetning... 18 Kontrollkomiteens beretning... 19 Tillitsvalgte... 19 Grafisk produksjon:

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Innhold Styrets beretning side 3-16 Resultatregnskap og balanse side 17-20 Noter til regnskapet side 22-46 Revisors beretning side 48 Kontrollkomiteens uttalelse side 50 2 Styrets beretning for 2014 HOVEDTALL

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet.

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet. ÅRSMELDING 2005 HMS HSD har som øvste målsetting at verksemda skal drivast utan skade på menneske, materiell eller miljø. Føre-var prinsippet er såleis overordna andre omsyn i den daglege drifta. Dette

Detaljer

St.meld. nr. 23 (2006 2007) Kredittmeldinga 2006

St.meld. nr. 23 (2006 2007) Kredittmeldinga 2006 St.meld. nr. 23 (2006 2007) Innhald 1 Innleiing... 5 4.2.1 Innleiing... 43 1.1 Oversikt over meldinga... 5 4.2.2 Retningslinjene for pengepolitikken. 43 4.2.3 Noregs Banks vurderingar av 2 Finansiell

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2010 Voss, 18. januar 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no FØREBELS

Detaljer