God utvikling i et krevende marked

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God utvikling i et krevende marked"

Transkript

1

2 Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring 12 1C: Segmentrapportering 12 1D: Valuta 12 1E: Finansielle instrumenter 12 1F: Forvaltningslån 12 Note 2 - Utlån og garantier 12 2A: Verdsettelse - definisjoner - mislighold - sektor/næring - TBK 12 2B: Risikoklassifisering av utlån og garantier 14 2C: Tap på utlån og garantier 16 2D: Ansvarlig lånekapital 17 Note 3 - Obligasjoner 17 Note 4 - Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 18 Note 5 - Varige driftsmidler/immaterielle eiendeler 18 Note 6 - Egenkapital - Ansvarlig kapital - Kapitaldekning 19 Note 7 - Likviditetsforhold Finansiering Rentekostnader 20 7A: Restløpetid for balansepostene 21 7B: Tidsrom fram til avtalt tidspunkt for endring av rentebetingelser 21 7C: Vilkår og gjennomsnittlig rente på gjeldsposter 22 7D: Innskudd fra kunder fordelt etter sektor og næring 23 Note 8 - Finansielle derivater 23 Note 9 - Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsvalgte 24 9A: Antall ansatte/årsverk Lønn og annen godtgjørelse revisjon 24 9B: Lån og garantier til ansatte og tillitsvalgte 24 9C: Pensjoner 25 Note 10 - Skatt 26 Note 11 - Diverse opplysninger 26 11A: Bankenes Sikringsfond 26 11B: Spesifikasjon av enkelte resultatregnskapsposter 27 Kontantstrømanalyse 28 Kontrollkomitéens melding 29 Revisjonsberetning 30

3 God utvikling i et krevende marked Året 2011 var i Europa preget av stor usikkerhet, spesielt med tanke på den økonomiske situasjonen til landene ved Middelhavet. Denne usikkerheten spredte seg naturlig nok til vårt land, og spesielt Oslo Børs hadde en negativ utvikling i 2. halvår. I tillegg økte prisen på bankenes råvarer penger noe som igjen har ført til press på marginene i vår sektor. Konkurransen i det norske bankmarkedet er sterk, men Stadsbygd Sparebank hevder seg godt. I likhet med de øvrige bankene i Terra Gruppen deltok vi i kundetilfredshetsundersøkelsen til BI Norsk kundebarometer. Vi fikk en score på 78 som er bedre enn gjennomsnittet for Terra bankene, og langt bedre enn alle de store bankene i det norske markedet. Dette tar vi som et tegn på at vår filosofi med høy personlig servicegrad og nærhet til våre kunder er riktig vei å gå. Samtidig er det helt avgjørende for bankens framtid, at vi endrer oss i takt med stadig sterkere konkurranse og økte myndighetskrav. Forvaltningskapitalen økte til drøye 2,2 mrd kroner i Utlånene steg til 1,9 mrd. kroner, og innskuddene økte til 1,4 mrd. kroner. Vår vekst er dermed sterkere enn gjennomsnittet i markedet. Resultatet for året ble 12,2 mill. kroner etter skatt. Den underliggende bankdriften er god. Salget av Terra produkter øker, og vi tar stadig nye markedsandeler innenfor våre markedsområder. Dette viser at banken har en sterk posisjon i Rissa og Leksvik, men også blant våre kunder i Trondheim og landet forøvrig. For å kunne møte framtiden på en bedre måte, har vi besluttet å samlokalisere bankens ansatte på Stadsbygd og i Rissa i nye lokaler i Rissa sentrum. Vi har kjøpt 40% av eiendommen Torget Rissa AS, og ombyggingen vil være klar høsten Hensikten er å gi våre kunder et ytterligere forbedret tilbud. Selvfølgelig vil vi også ha åpne lokaler i Stadsbygd sentrum med et bredt tjenestespekter. Stadsbygd Sparebank vil fortsatt være tro mot vår posisjon som lokal sparebank og aktiv deltager i utviklingen av lokalsamfunnet. Vi skal bidra med betydelige sponsormidler til lag og foreninger i Rissa og Leksvik kommuner. I 2011 brukte vi over 1,5 mill. kroner på dette. Spesielt ønsker vi å fokusere på tiltak rettet mot barn og unge. Vi støtter nå de fleste idrettslagene og skolekorpsene i Rissa og Leksvik. I tillegg har vi vår gaveutdeling til allmennyttige formål. Banken vil også bidra i den lokale næringsutviklingen for å skape økt aktivitet i vårt markedsområde. Hilsen Ola Setsaas Banksjef 3

4 nøkkeltall Resultatutvikling (beløp i tusen kr og % av GFK) Beløp % Beløp % Beløp % Beløp % Beløp % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter , , , , ,34 Netto andre driftsinntekter , , , , ,43 Sum driftskostnader , , , , ,73 Driftsresultat før tap og nedskrivninger , , , , ,04 Tap på utlån, garantier m.v , , , , ,08 Nedskr./rev. nedskr. og gev./tap på anl.m. 0 0, ,05 0 0,00-2 0,00 0 0,00 Driftsresultat før skatt , , , , ,12 Skatt på ordinært resultat , , , , ,33 Resultat av ordinær drift etter skatt , , , , ,79 Balanseutvikling (beløp i tusen kr ) Brutto utlån til kunder Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Netto utlån til kunder Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjoner Egenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) Innskuddsdekning (i %) 74,98 % 78,10 % 71,31 % 72,80 % 56,41 % Brutto utlån til kunder i % av innskudd fra kunder 133,37 % 128,04 % 140,23 % 137,36 % 177,27 % Utlån formidlet via Terra Boligkreditt Nøkkeltall Utvikling siste 12 måneder Forvaltningskapital 9% 3 % 11 % 17 % 21 % Brutto utlån til kunder 10% 3 % 11 % 10 % 18 % Innskudd fra kunder 5% 13 % 9 % 42 % 3 % Soliditet Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kjernekapitaldekning (%) 15,07 % 15,50 % 14,98 % 13,54 % 13,93 % Kapitaldekning (%) 17,25 % 18,24 % 18,05 % 16,27 % 13,93 % Andre nøkkeltall Kostnadsprosent, ekskl kursgevinster/-tap 55,85 % 49,41 % 58,32 % 64,17 % 61,13 % Kostnadsprosent, inkl kursgevinster/-tap 57,62 % 49,06 % 57,19 % 67,80 % 62,62 % Egenkapitalrentabilitet før skatt 11,65 % 11,66 % 6,28 % 6,26 % 13,35 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 8,09 % 8,38 % 4,21 % 4,31 % 9,46 % Totalkapitalrentabilitet før skatt 0,82 % 0,81 % 0,44 % 0,47 % 1,12 % Totalkapitalrentabilitet etter skatt 0,57 % 0,58 % 0,29 % 0,32 % 0,79 % Brutto misligh. eng. i % av brutto utlån til kunder 0,34 % 0,47 % 0,29 % 0,75 % 0,11 % Brutto tapsuts. eng. i % av brutto utlån til kunder 0,32 % 0,03 % 1,59 % 0,26 % 0,00 % Tapsprosent utlån (tap på utlån i % av brutto utlån) 0,26 % 0,73 % 0,82 % 0,39 % -0,09 % Antall årsverk (pr ) 22,0 23,7 22,4 21,5 20,0 4

5 Årsberetning 2011 Generelle kommentarer Fjoråret var usedvanlig begivenhetsrikt med mange små og store hendelser som overrasket. Internasjonalt fikk vi i årets første uker starten på den arabiske vår, hvor etablerte regimer ble styrtet, ett etter ett. Senere fikk vi det tragiske jordskjelvet i Japan med resulterende tsunami og atomulykke. Våren var også preget av fornyet uro knyttet til europeiske lands kredittverdighet, en uro som toppet seg i ukene før jul - og som fortsetter den dag i dag. Av forhold som ligger utenfor vår kontroll kan det også nevnes lyspunkter. Den økonomiske veksten i fattige fremvoksende land, med Kina i spissen, var uventet sterk. Krigen i Irak er over og det var ingen europeiske land eller større europeiske banker som gikk over ende. Norge gjorde et nytt kjempefunn av olje i Nordsjøen. Oljeprisene steg gjennom året, som var relativt uventet var et normalår for norsk økonomi. Veksten i kjøpekraften til folk flest var god fordi vi nok en gang bevilget oss selv normal lønnsvekst samtidig som prisveksten ble uventet svak (konsumprisindeksen økte kun 1,2%). Litt overraskende var veksten i privat konsum moderat, vi satte til side en vesentlig større andel av inntektene våre til sparing enn året før. Spareraten økte og nordmenn ble klart rikere gjennom fjoråret. Husholdningene som eide sin egen bolig ved inngangen til året, kunne glede seg over en uventet sterk prisvekst på det som tross alt er deres viktigste formuesobjekt. Boligprisene steg i gjennomsnitt med 8,0% i Byggemarkedene startet året friskt, men skal en tro de siste igangsettingstallene var det en utflating mot slutten av fjoråret. Oljeinvesteringene steg imidlertid til nye rekorder godt hjulpet av stigende oljepriser. Ved årets utgang var oljenæringene preget av uvanlig stor optimisme, ikke minst takket være nye funn. Arbeidsmarkedet viste en gradvis bedring gjennom året. Gledelig nok steg den private sysselsettingen. Tilgangen på arbeidskraft var imidlertid også god, og ledigheten holdt seg noenlunde stabil og var på ca 3,3% på slutten av året. Norges Bank hadde som mål å sette opp renten i løpet av 2011, og på forsommeren økte man styringsrenten med 0,25%. Urolighetene internasjonalt samt at nordmenn holdt tilbake på kjøp og investeringer gjorde sitt til at Norges Bank satte ned styringsrenten med 0,5% på årets siste rentemøte. Kredittveksten var moderat gjennom året. For Oslo Børs ble dessverre fjoråret en nedtur, og verdiene på Oslo Børs falt med ca 12,5%. Dette til tross for både lavere renter og stigende oljepris. Lokale forhold Det lokale næringslivet kan vise til en rimelig bra utvikling det siste året, og konjunkturutfordringene har slått til i mindre grad lokalt enn den har gjort nasjonalt og internasjonalt. Vi ser nå at boligbyggingen viser en noe mer positiv utvikling, og at etterspørselen etter blant annet leiligheter i Rissa er økende. Det er viktig at Rissa og Leksvik kommuner legger til rette for økt boligbygging, som er nødvendig for å øke antall innbyggere på sikt. I 2011 var det ingen befolkningsvekst i Rissa og Leksvik. I industrien har man krevende utfordringer med hensyn til kostnadsutvikling og lønnsomhet. Bergen Group Fosen (FMV) har hatt varierende oppdragsmengde de siste årene, men de siste skipene som er levert viser at man har høy kompetanse. God drift ved verftet er meget viktig for Rissa og for Fosen som region. I Leksvik jobbes det godt med omstilling og tilrettelegging for å skape nye arbeidsplasser. For lokalsamfunnene er det helt avgjørende at bedriftene kan omstille seg, og vise til gode økonomiske resultater. Innenfor landbruket har satsningsviljen vært bra de siste årene. Det er oppført moderne driftsbygninger med tanke på melkeproduksjon, kylling og kalkun. Dette viser en positiv endringsvilje i næringen, noe som lover godt for framtiden. Innen kultur og idrett er det høy aktivitet i kommunen. Banken bidrar med sponsoravtaler til lag og foreninger i hele Rissa kommune, og vi vil satse mer i Leksvik kommune framover. Innenfor idretten drives det godt arbeid på flere områder. Av enkeltutøvere sponser vi langrennsløper Kristian Tettli Rennemo fra Leksvik, som er på landslaget. På anleggssiden utføres det også et aktivt arbeid, og Stadsbygd Sparebank ønsker å bidra for å sikre utbyggingen av nye anlegg. Vi har støttet byggingen av hall i Vanvikan, og banken har gått inn som hovedsponsor med kr 1 mill. i den nye idrettshallen på Stadsbygd. Flere tilbud for barn og unge vil bidra til å øke innbyggertallet lokalt på sikt. Bankens virksomhet I 2011 har banken økt forvaltningskapitalen med 193,3 mill. kroner, slik at den ved årsskiftet var på 2 229,3 mill. kroner (+9,5%). Utlånsveksten var på 9,8%, og innskuddene økte med 5,4%. Utlån formidlet via Terra Boligkreditt steg med 10,1%. Driftsresultatet for 2011 ble 12,2 mill. kroner etter skatt, som er 0,55 mill. kroner bedre enn i Underliggende bankdrift ansees av styret til å være god. Vi viser for øvrig til regnskapskommentarene hvor de enkelte postene i regnskapet er behandlet. Veksten viser at Stadsbygd Sparebank er i en positiv utvikling innenfor sine definerte markedsområder. Dette er meget positivt i et marked preget av sterk konkurranse. Vi har god tilstrømning av nye kunder fra Rissa og Leksvik kommuner samt landet forøvrig. Dette tyder på at våre produkter, høye servicegrad og dyktige medarbeidere blir godt mottatt i markedet. For å opprettholde vår konkurransekraft legges det hvert år betydelige midler i videreutdanning av bankens medarbeidere. 5

6 Banken tilbyr et bredt produktspekter fra Terra. Blant de viktigste er boliglån via Terra Boligkreditt, skade- og personforsikring, spareprodukter, leasing samt pensjonsprodukter (OTP) til næringslivet. Produktene er konkurransedyktige, og tilstrømningen av nye kunder innenfor privatmarked, landbruk og øvrig næringsliv er god. For Stadsbygd Sparebank er det helt avgjørende at vi har velfungerende automatiserte tjenester som NettBank, TeleBank og MobilBank. Nettbanken finner man på bankens hjemmeside no. Når man er pålogget NettBank, kan man nå også tegne egne skadeforsikringer eller sjekke egne forsikringer. Dette tilbudet gjelder for bil-, villa-, fritidsbolig-, innboog reiseforsikring. Man kan raskt og enkelt regne ut pristilbud på de aktuelle forsikringsproduktene før man bestiller. Her har kunden også oversikt over sine kredittkort, fondsandeler og aksjer. Kjøp og salg av aksjer og fond kan også foretas herfra. Nye og bedre apper for smarttelefoner introduseres løpende. Vi har en egen nettbankløsning for våre bedriftskunder. NettBank Bedrift er et moderne produkt som blant annet gjør det mulig å foreta betalinger direkte fra bedriftens regnskaps-/lønnssystem, foreta enkeltutbetalinger som registreres direkte i NettBank Bedrift samt få oppdatert bedriftens regnskapssystem med innbetalingsdata fra OCR- og Auto-/ AvtaleGiro-rutinen. For å bidra til utvikling av lokalsamfunnet er det en viktig del av bankens strategi å støtte frivillige lag og organisasjoner. Banken har sponsoravtaler med mange lag og foreninger i Rissa og Leksvik kommuner. For årsoppgjøret 2011 har bankens styre besluttet å dele ut kroner i gaver til allmennyttige formål, som er et viktig bidrag til økt aktivitet i Rissa og Leksvik kommuner. Stadsbygd Sparebanks Innsatspris og Stadsbygd Sparebanks Næringsfond har egne styrer som deler ut midler. I samarbeid med Fosna-Folket og Bjugn, Ørland og Åfjord Sparebank deler vi hvert år ut Fosen-Prisen. Fosen-Prisen består av to hovedpriser innenfor idrett og kultur, og fire talentpriser innenfor de samme områdene. Hovedprisene er hver på ,- kroner, mens hver talentpris er på ,- kroner. Prisutdelingen i 2011 ble avholdt i Åfjord og hovedprisene gikk til Wenche Winther fra Åfjord og Yrjar Heimbygdslag fra Ørland. Hedersprisen ble delt ut til Arnfinn Astad fra Bjugn. Strategisk samarbeid Det er vår målsetning å styrke banken som en selvstendig og konkurransedyktig lokal spare bank. For å nå denne målsetningen er banken avhengig av å kunne tilby et bredt spekter av finansielle produkter og tjenester som banken ikke produserer selv. Banken er gjennom sitt eierskap i finanskonsernet Terra-Gruppen AS deltager i et riksdekkende samarbeid mellom 78 lokale sparebanker og OBOS. Terra-Gruppen AS er en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 280 milliarder kroner. Terra-Gruppens mål er å ivareta Terrabankenes interesser på områder der den enkelte bank ville hatt begrensede muligheter til å gjøre det like godt alene. Siden etableringen i 1997 har Terra-Gruppen vokst gjennom etableringer, organisk vekst og oppkjøp. Stor og solid kundemasse Terrabankene har en samlet kundemasse på ca kunder, og har landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet av alle banker med fysisk kundekontakt i Norge. Dette gjør Terra-Gruppen til en ledende utvikling kundeinnskudd Utvikling brutto utlån Mill. kroner Mill. kroner og en av de største aktørene i det norske markedet for finansielle produkter og tjenester. Terrabankene har samlet en betydelig distribu sjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner. Slik sett bidrar Terra og sparebankene til mangfold i finansnæringen, lokal verdiskaping og nærhet til kundene. Stordriftsfordeler Terra-Gruppen arbeider for at Stadsbygd Sparebank og de andre aksjonærene skal oppnå gode vilkår for effektiv drift. På bankenes vegne framforhandler Terra-Gruppen løsninger som gir bankene strategiske og økonomiske gevinster. Gjennom alliansen får Terrabankenes kunder tilgang til hele bredden av konkurransedyktige produkter og tjenester som den enkelte lokale sparebank ikke ville kunne produsere og tilby alene. Totalleverandør av finansielle produkter Terra-Gruppens produktselskaper har siden etableringen i 1997 levert konkurransedyktige produkter og tjenester som dekker aksjonærbankenes behov. De viktigste produktselskapene er Terra Boligkreditt AS som bidrar til bankenes funding av boliglån og Terra Forsikring AS som leverer skadeog personforsikringer. Terra Finans og Kredittbank AS produserer løsninger innen debet- og kreditt kort, leasing og salgspantlån, mens Terra Forvaltning leverer fondsprodukter for personkunder og bankene

7 Terra Markets leverer aksje- og obligasjonshandel samt analyse og corporatetjenester. Betydelig eiendomsmegler Terra-Gruppen har to eiendomsmeglerkjeder; Terra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. De to kjedene har til sammen 80 meglerkontorer, og formidlet ca eiendommer i Leverer fellestjenester og utfører fellesoppgaver I tillegg til den forretningsmessige driften i produktselskapene har Terra-Gruppen ansvar for å utføre en rekke fellesoppgaver på vegne av Terrabankene. Dette gjelder blant annet innkjøp av produkter og tjenester innenfor IT, betalingsformidling, opp læring og kompetanseutvikling, samt fellestjenester som merkevarebygging og fremme av bankenes næringspolitiske interesser. Banken er også deleier i Vis Midt-Norge AS, et selskap eid av 25 lokale Terrabanker i Midt- og Nord-Norge. Selskapet leverer tjenester innen virksomhetsstyring, spesielt risikostyring. Selskapet er primo januar 2012 solgt til Terra. De fire uavhengige sparebankene på Fosen har et godt samarbeid for å bidra til positiv utvikling i regionen. Spesielt innenfor området næringsutvikling har samarbeidet gitt flere positive bidrag for bedrifter på Fosen. Regnskapskommentarer Bankens forvaltningskapital utgjorde ved årsskiftet 2 229,3 mill. kroner. Dette er en økning på 193,3 mill. kroner eller 9,5% siden forrige årsskifte. Etter skatt ble resultatet for regnskapsåret på 12,2 mill. kroner. Se detaljert beskrivelse under resultatregnskapet. Innskudd / Funding Ordinære innskudd fra våre kunder viser en bra økning, og utgjør nå 1 423,4 mill. kroner. Økningen fra i fjor utgjør 73,5 mill. kroner eller 5,4%. Innskuddsandelen i forhold til brutto utlån er på 75,0% ved utgangen av Styret mener innskuddsandelen er tilfredsstillende, men vil fortsatt ha sterk fokus på innskuddsdekningen i året som kommer. Utlån Brutto utlån til kunder økte i 2011 med 170,0 mill. kroner eller 9,8%, og var ved utgangen av året på 1 898,4 mill. kroner. Privatmarkedet, som i hovedsak består av boliglån, representerte 77% av samlede brutto utlån ved utgangen av året. Tilsvarende andel på samme tidspunkt året før var på 80%. I tillegg har banken en portefølje i Terra Boligkreditt (TBK) på 256,7 mill. kroner. Geografisk fordeler våre brutto utlån seg med 92,6% i Trøndelag og 7,4% i resten av landet. Ved forrige årsskifte var fordelingen på henholdsvis 91,7% og 8,3%. Banken følger nøye utviklingen i misligholdte og andre tapsutsatte engasjement. Misligholdet, dvs. engasjement som har vært uordnet i mer enn 90 dager, utgjør nå 6,4 mill. kroner (0,3%) mot 8,1 mill. kroner (0,5% av utlånene) i Misligholdet er lavt, noe bankens styre er godt fornøyd med. Det foretas kvartalsvise gjennomganger av større engasjement både på privatog næringslivssiden. De individuelle nedskrivningene på utlån er på 5,6 mill. kroner mot 3,4 mill. kroner året før. De gruppevise nedskrivningene er på 5,4 mill. kroner, som i En ytterligere spesifikasjon av de regnskapsførte tapene finnes i notene til årsregnskapet. Risikostyring Stadsbygd Sparebank er en forholdsvis liten kredittinstitusjon. Det er derfor et overordnet mål for styret at bankens kredittpolicy innebærer forsvarlig risiko. Banken har utarbeidet eget regelverk som bidrar til begrensninger og styring av den finansielle risiko. Finansiell risiko deles inn i kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko. Markedsrisiko består igjen av renterisiko, valutarisiko og aksjekursrisiko. Nedenfor følger en beskrivelse av de ulike typer risiki, og hvordan banken har håndtert disse: Kredittrisiko Kredittrisiko betyr risiko for at kunden ikke vil eller ikke er i stand til å gjøre opp for seg. Denne typen risiko knytter seg hovedsakelig til større privat- og næringsengasjement, men også til bankens plasseringer i verdipapirer. Som tidligere nevnt gir vårt regelverk, både i kreditthåndboken og i reglene for virksomheten på verdipapirmarkedet, klare begrensninger i volum og krav til sikkerhet. En stor del av bankens utlån er sikret ved pant i fast eiendom, ved årsskiftet er kun ca 1 % av våre utlån gitt uten noen form for sikkerhet. Dette dreier seg om små lønnskontolån og kreditter gitt på såkalte standardiserte vilkår samt mindre forbrukslån. Bankens obligasjonsportefølje er anskaffet for å sikre nødvendig likviditet, og består av obligasjoner utstedt av andre banker/finansforetak, kredittforetak (obligasjoner med fortrinnsrett), kommuner og industriselskaper. Det knytter seg liten til middels kredittrisiko til denne porteføljen. Ved årsskiftet er porteføljen vurdert til det laveste av kostpris og markedspris. Både person- og næringskundene blir risikoklassifiserte. Risikoklassifiseringssystemet gjør banken bedre i stand til å beregne og styre risiko innenfor utlånsområdet. Personkundene klassifiseres ut fra sikkerheter og betalingsevne. Næringskundene blir først analysert i forhold til siste års regnskap. Deretter tas det hensyn til realisasjonsrisikoen, det vil si hvor stor andel av engasjementet som eventuelt ikke er sikret ved pant. På grunnlag av regnskapsanalysen og sikkerhetene får næringskundene tildelt en risikoklasse. Både person- og næringskunder blir delt inn i følgende tre risikoklasser: Lav risiko, middels risiko og høy risiko. En mer detaljert beskrivelse av risikoklassifiseringssystemet er gjengitt i notene til årsregnskapet. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er bankens evne til å gjøre opp for seg på oppgjørstidspunktet. Graden av likviditetsrisiko styres i en viss utstrekning av bankens soliditet og drift. En solid og veldrevet bank vil normalt lett ha tilgang til trekkrettigheter og nødvendige kreditter. I løpet av 2011 har markedet for langsiktig funding fungert, men prisene på obligasjonslån for banker har vært på et høyt nivå. Styret ser det fortsatt som en sentral oppgave å øke ordinære innskudd fra kunder slik at behovet for innlån fra markedet blir mindre. Dette blir en sentral oppgave for banken i tiden framover. Styret vurderer likviditetsrisikoen i vår bank som begrenset. Markedsrisiko Renterisiko Renterisiko (rentefølsomhet) oppstår i forbindelse med bankens utlåns- og innlånsvirksomhet og i tilknytning til aktiviteter i norske og internasjonale penge- og kapitalmarkeder. Renterisiko er et resultat av at rentebindingstiden for bankens eiendels- og gjeldsside ikke er sammenfallende. Banken har for tiden fastrenteutlån pålydende 49,7 mill. kroner. Det er inngått renteswapavtaler på 40,3 mill. kroner som skal eliminere renterisikoen på disse lånene. På gjeldssiden hadde vi ved årsskiftet innskudd fra kunder med avtalt rentebindingstid (hovedsakelig i inntil 3 måneder) på totalt 526,6 mill. kroner. Det henvises forøvrig til notene til årsregnskapet. Aksjekursrisiko Aksjekursrisikoen omhandler risiko i for- 7

8 hold til aksjer, aksjefond og pengemarkedsfond. Disse deles gjerne inn i handelsportefølje, øvrige omløpsmidler og anleggsmidler. Omløpsporteføljen har gjennom året bestått av aksjer samt pengemarkedsfond hvor banken har plassert deler av sin overskuddslikviditet. Pengemarkedsfondene inngår som en del av bankens likviditetsreserve. Størrelsen på og kursutviklingen for denne beholdningen inngår i den månedlige rapporteringen til bankens styre. Ved utgangen av året hadde banken ingen andeler i pengemarkedsfond. Anleggsbeholdningen består hovedsakelig av aksjer i strategiske selskaper. Bankens virksomhet i verdipapirmarkedet styres av egne regler fastsatt av bankens styre, og det er gitt klare fullmakter og volumbegrensninger på området. Banken inngikk avtale med Terra Forvaltning i 2011 om aktiv forvaltning av obligasjons- og aksjeporteføljen. Valutarisiko Banken handler ikke med valuta utover kjøp og salg av reisevaluta til våre kunder. Valutarisikoen er derfor minimal. Operasjonell risiko Operasjonell risiko defineres som risikoen for tap eller sviktende inntjening som skyldes utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, svikt hos mennesker og i systemer eller eksterne hendelser. Tapet kan være forårsaket av bevisste eller ubevisste handlinger/hendelser. Operasjonell risiko blir en form for restrisiko som ikke dekkes av de øvrige risikoområdene. Risikoen styres ved at det foretas løpende kontroller med utgangspunkt i bankens etablerte internkontrollrutiner. Avdekkede avvik rapporteres løpende via avdelingslederne til banksjef, som igjen i enkelte situasjoner rapporterer videre til bankens styre. Resultatregnskapet Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 45,5 mill. kroner i 2011, en økning på 2,1 mill. kroner i forhold til Sett i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) ble rentenettoen 2,14%, en marginal nedgang fra 2,15% i Netto andre driftsinntekter er på 7,7 mill. kroner eller 0,36%, en nedgang på 3,4 mill. kroner i forhold til året før. Nedgangen skyldes at banken hadde ekstraordinære inntekter i 2010 samt at vi i 2011 hadde nedskriving av verdipapirporteføljen med 1,7 mill. kroner. Verdinedgangen i verdipapirporteføljen skyldes usikkerhetene i markedet samt økte kredittspreader. Det er ikke solgt verdipapirer hvor tap er realisert. Rent driftsmessig øker andre inntekter gjennom økte provisjoner på grunn av økt salg av ulike Terra-produkter. Det har spesielt vært en god utvikling i salg av forsikringsprodukter via Terra Forsikring. Driftskostnadene beløp seg til 30,7 mill. kroner eller 1,44% av GFK. I 2010 var kostnadene på 26,7 mill. kroner eller 1,32% av GFK. Kostnader i forhold til inntekter ble dermed på 57,6% (eksl. verdipapirer er det 55,8%). Kostnadsøkningen i kroner skyldes i hovedsak at banken i 2010 tilbakeførte tidligere avsetninger på bankens AFP-ordning (effekt på 1,9 mill. kroner fra 2010 til 2011). Banken vil fortsatt ha sterk fokus på kostnadene for å effektivisere driften. Driftsresultatet før tap ble 22,6 mill. kroner eller 1,06% mot 27,8 mill. kroner eller 1,37% i Nedgangen skyldes positive engangseffekter i 2010 samt nedskrivinger på verdipapirporteføljen i Banken har i 2011 økt nedskrivningene på individuelle utlån med 2,2 mill. kroner. Nedskrivningene på grupper av utlån er uforandret. I sum har banken bokført tap på utlån på 5,0 mill. kroner. For en nærmere beskrivelse henvises til spesifikasjoner i notene til årsregnskapet. Kapitaldekningsprosent utvikling Kapitaldekning Etter at beregnet skatt på 5,4 mill. kroner er trukket fra, sitter vi igjen med et resultat for regnskapsåret på 12,2 mill. kroner, som utgjør 0,57% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Resultatet i 2010 var på 11,65 mill. kroner eller 0,58%. Underliggende bankdrift viser en bedring i resultatet. Disponering av resultatet for regnskapsåret Styret foreslår at kr ,- av årets overskudd på kr ,- avsettes til gaver til allmennyttige formål. Resterende, kr ,-, overføres til sparebankens fond. Bankens styre og banksjefen er av den oppfatning at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet er avlagt under denne forutsetningen. Soliditet Kapitaldekning Bankens egenkapital utgjorde ved utgangen av ,8 mill. kroner. Dette er en økning på 12,0 mill. kroner, som er tilført fra årets virksomhet. Dette gir en egenkapitalrentabilitet etter skatt på 8,09% mot 8,38% i Egenkapitalrentabiliteten før skatt utgjør 11,65% mot 11,66% i Egenkapitalen utgjør nå 7% av bankens forvaltningskapital. Stadsbygd Sparebank har f.o.m. rapporteringen for 1. kvartal 2008 tatt i bruk den nye kapitalkravsforskriften av 14. desember Banken benytter standardmetoden ved beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. Standardmetoden innebærer at det benyttes standardiserte, myndighetsbestemte risikovekter ved beregningen av kapitalkravet. Ved beregning av kapitalkrav for operasjonell risiko benyttes basismetoden, som innebærer at kapitalkravet beregnes i forhold til gjennomsnittlig inntekt siste tre år. Banken har ingen handelsportefølje, og beregner derfor ikke kapitalkrav for mar- 8 Kjernekapitaldekning Kapitaldekning ,93 % 13,54 % 14,98 % 15,50 % 15,07 % 13,93 % 16,27 % 18,05 % 18,24 % 17,25 % 8

9 kedsrisiko. Banken beregner heller ikke kapitalkrav for valutarisiko da vi ikke har andre posisjoner i utenlandsk valuta enn en mindre beholdning av reisevaluta. Disse risikoområdene inngår imidlertid i bankens ICAAP-beregninger. Stadsbygd Sparebanks ansvarlige kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Kjernekapitalen utgjøres av sparebankens fond og en fondsobligasjon, som ble hentet inn høsten 2009, pålydende 30 mill. kroner. Tilleggskapitalen består av et tidsbegrenset ansvarlig obligasjonslån pålydende 26 mill. kroner. Kjernekapitaldekningen er beregnet til 15,07%, mens kapitaldekningen totalt sett er på 17,25% pr Grafen på forrige side viser utviklingen i bankens kapitaldekning de siste 5 årene. Personalet, tillitsvalgte og arbeidsmiljø Ved årsskiftet sysselsatte banken i alt 30 personer. Vi har 26 fast ansatte bankmedarbeidere, som utgjorde 21,95 årsverk pr I tillegg har vi tre renholdere og en vaktmester. Banken legger vekt på likestilling mellom kjønnene både blant ansatte og tillitsvalgte. Styret er opptatt av at bankens medarbeidere skal ha høy kompetanse. Dette vektlegges både ved nyansettelser og ved videre opplæring av alle ansatte. Banken benytter seg av videreutdanningstilbud via vårt samarbeid i Terra-Gruppen. Det totale sykefraværet i 2011 var 291 dagsverk, som utgjør 5,3% av mulige dagsverk. Banken er medlem i NAVs ordning for inkluderende arbeidsliv. Banken er medlem av HMS-Senteret BA. Banken har utarbeidet egne forskrifter for HMS-tjenesten, og et eget verneombud tar seg av denne tjenesten internt. Banken forurenser ikke det ytre miljø. Utsiktene framover For Norge anslår man at veksten i BNP i 2012 vil bli på ca 2,5%. Internasjonalt er bildet mer usikkert. I Europa frykter man fortsatt for virkningene av gjeldssituasjonen i landene i Sør-Europa, og ennå er ikke de endelige løsningene på plass. IMF forventer at Eurosonen får negativ vekst i BNP i De framvoksende industriene forventes fortsatt å få en relativt sterk økonomisk vekst, men vekstanslagene er lavere enn for et år siden. Norge, som i utgangspunktet har et svært høyt kostnadsnivå relativt til det vi ser i andre land, får trolig enda større utfordringer i årene som kommer med å holde på våre markedsandeler i internasjonale marked er. Vårt konkurranseutsatte næringsliv må leve med både en høyere lønnsvekst enn våre handelspartnere og en noe sterkere kronekurs. Styringsrenten er antatt å holde seg lav i I Rissa og Leksvik er det et bra aktivitetsnivå i næringslivet. Det er flere lokale bedrifter som driver godt. Dersom kommunene skal nå sine mål om vekst i folketallet, mener styret at de må prioritere boligbygging og utbygging av tilbud med fokus på barn og unge. Dessuten trenger man å legge til rette slik at lokale bedrifter får gode utviklingsmuligheter. Vi i Stadsbygd Sparebank skal fortsette den offensive satsningen i vårt primærmarked for å øke vår markedsandel. For å opprettholde vår posisjon, samt å oppnå tilfredsstillende vekst i årene som kommer, må vi stadig søke å gjøre en bedre jobb til beste for våre kunder. Vi skal fortsatt tilby høy personlig service og konkurransedyktige produkter. I tråd med den stadig hardere konkurransen vil vi introdusere nye produkter, og bidra enda mer i lokalsamfunnene vi er representert i. Styret vil takke de øvrige tillitsvalgte og alle ansatte for god innsats i året som har gått. I fellesskap med de ansatte ser styret fram til å skape en positiv utvikling for banken. Vi vil også takke alle våre kunder og forbindelser for godt samarbeid i året som har gått. Stadsbygd Sparebank vil gjøre alt vi kan for å være en god bank for våre kunder i årene som kommer. Stadsbygd, 31. desember 2011 / 7. februar 2012 Marit Vaarheim Sivert Frøseth Gerald Eriksson Styreleder Nestleder Styremedlem Sigbjørn Oldren Styremedlem Hanna Karin Rein Pukstad Styremedlem (ansatte valgt) 9

God utvikling skjerpede krav

God utvikling skjerpede krav Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

Årsberetning 2014. Tåkeklokka på Stadsbygd

Årsberetning 2014. Tåkeklokka på Stadsbygd Tåkeklokka på Stadsbygd Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... side 2 Nøkkeltall... side 3 Styrets årsberetning... side 4 Årsregnskap... side 16 Noter til årsregnskapet: Note 1 Innledning... side 20

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Innhold Styrets beretning side 3-16 Resultatregnskap og balanse side 17-20 Noter til regnskapet side 22-46 Revisors beretning side 48 Kontrollkomiteens uttalelse side 50 2 Styrets beretning for 2014 HOVEDTALL

Detaljer

Styrets beretning for 2013

Styrets beretning for 2013 Innhold Styrets beretning side 3-15 Resultatregnskap og balanse side 16-19 Noter til regnskapet side 20-46 Revisors beretning side 47 Kontrollkomiteens uttalelse side 48 2 Styrets beretning for 2013 HOVEDTALL

Detaljer

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2013 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2013 Sparebanken Narvik ForteNarvik overtar Hurtigrutens eierpost i FunnIT. Foto: Kristoffer Klem Bergersen Innhold

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2011. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2011 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2011 Sparebanken Narvik Norwegian Crystallites AS ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 2. februar

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2012 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2012 Sparebanken Narvik Sparebanken Narvik ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 7. februar

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 INNHOLD BANKSJEFENS FORORD...3 ÅRSBERETNING 2012 FOR TINN SPAREBANK...5 STYRETS ÅRSBERETNING...5 HOVEDTREKK VED ÅRETS VIRKSOMHET... 5 RESULTAT... 7 BALANSE... 9 VIRKSOMHETSSTYRING,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer