God utvikling i et krevende marked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God utvikling i et krevende marked"

Transkript

1

2 Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring 12 1C: Segmentrapportering 12 1D: Valuta 12 1E: Finansielle instrumenter 12 1F: Forvaltningslån 12 Note 2 - Utlån og garantier 12 2A: Verdsettelse - definisjoner - mislighold - sektor/næring - TBK 12 2B: Risikoklassifisering av utlån og garantier 14 2C: Tap på utlån og garantier 16 2D: Ansvarlig lånekapital 17 Note 3 - Obligasjoner 17 Note 4 - Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 18 Note 5 - Varige driftsmidler/immaterielle eiendeler 18 Note 6 - Egenkapital - Ansvarlig kapital - Kapitaldekning 19 Note 7 - Likviditetsforhold Finansiering Rentekostnader 20 7A: Restløpetid for balansepostene 21 7B: Tidsrom fram til avtalt tidspunkt for endring av rentebetingelser 21 7C: Vilkår og gjennomsnittlig rente på gjeldsposter 22 7D: Innskudd fra kunder fordelt etter sektor og næring 23 Note 8 - Finansielle derivater 23 Note 9 - Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsvalgte 24 9A: Antall ansatte/årsverk Lønn og annen godtgjørelse revisjon 24 9B: Lån og garantier til ansatte og tillitsvalgte 24 9C: Pensjoner 25 Note 10 - Skatt 26 Note 11 - Diverse opplysninger 26 11A: Bankenes Sikringsfond 26 11B: Spesifikasjon av enkelte resultatregnskapsposter 27 Kontantstrømanalyse 28 Kontrollkomitéens melding 29 Revisjonsberetning 30

3 God utvikling i et krevende marked Året 2011 var i Europa preget av stor usikkerhet, spesielt med tanke på den økonomiske situasjonen til landene ved Middelhavet. Denne usikkerheten spredte seg naturlig nok til vårt land, og spesielt Oslo Børs hadde en negativ utvikling i 2. halvår. I tillegg økte prisen på bankenes råvarer penger noe som igjen har ført til press på marginene i vår sektor. Konkurransen i det norske bankmarkedet er sterk, men Stadsbygd Sparebank hevder seg godt. I likhet med de øvrige bankene i Terra Gruppen deltok vi i kundetilfredshetsundersøkelsen til BI Norsk kundebarometer. Vi fikk en score på 78 som er bedre enn gjennomsnittet for Terra bankene, og langt bedre enn alle de store bankene i det norske markedet. Dette tar vi som et tegn på at vår filosofi med høy personlig servicegrad og nærhet til våre kunder er riktig vei å gå. Samtidig er det helt avgjørende for bankens framtid, at vi endrer oss i takt med stadig sterkere konkurranse og økte myndighetskrav. Forvaltningskapitalen økte til drøye 2,2 mrd kroner i Utlånene steg til 1,9 mrd. kroner, og innskuddene økte til 1,4 mrd. kroner. Vår vekst er dermed sterkere enn gjennomsnittet i markedet. Resultatet for året ble 12,2 mill. kroner etter skatt. Den underliggende bankdriften er god. Salget av Terra produkter øker, og vi tar stadig nye markedsandeler innenfor våre markedsområder. Dette viser at banken har en sterk posisjon i Rissa og Leksvik, men også blant våre kunder i Trondheim og landet forøvrig. For å kunne møte framtiden på en bedre måte, har vi besluttet å samlokalisere bankens ansatte på Stadsbygd og i Rissa i nye lokaler i Rissa sentrum. Vi har kjøpt 40% av eiendommen Torget Rissa AS, og ombyggingen vil være klar høsten Hensikten er å gi våre kunder et ytterligere forbedret tilbud. Selvfølgelig vil vi også ha åpne lokaler i Stadsbygd sentrum med et bredt tjenestespekter. Stadsbygd Sparebank vil fortsatt være tro mot vår posisjon som lokal sparebank og aktiv deltager i utviklingen av lokalsamfunnet. Vi skal bidra med betydelige sponsormidler til lag og foreninger i Rissa og Leksvik kommuner. I 2011 brukte vi over 1,5 mill. kroner på dette. Spesielt ønsker vi å fokusere på tiltak rettet mot barn og unge. Vi støtter nå de fleste idrettslagene og skolekorpsene i Rissa og Leksvik. I tillegg har vi vår gaveutdeling til allmennyttige formål. Banken vil også bidra i den lokale næringsutviklingen for å skape økt aktivitet i vårt markedsområde. Hilsen Ola Setsaas Banksjef 3

4 nøkkeltall Resultatutvikling (beløp i tusen kr og % av GFK) Beløp % Beløp % Beløp % Beløp % Beløp % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter , , , , ,34 Netto andre driftsinntekter , , , , ,43 Sum driftskostnader , , , , ,73 Driftsresultat før tap og nedskrivninger , , , , ,04 Tap på utlån, garantier m.v , , , , ,08 Nedskr./rev. nedskr. og gev./tap på anl.m. 0 0, ,05 0 0,00-2 0,00 0 0,00 Driftsresultat før skatt , , , , ,12 Skatt på ordinært resultat , , , , ,33 Resultat av ordinær drift etter skatt , , , , ,79 Balanseutvikling (beløp i tusen kr ) Brutto utlån til kunder Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Netto utlån til kunder Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjoner Egenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) Innskuddsdekning (i %) 74,98 % 78,10 % 71,31 % 72,80 % 56,41 % Brutto utlån til kunder i % av innskudd fra kunder 133,37 % 128,04 % 140,23 % 137,36 % 177,27 % Utlån formidlet via Terra Boligkreditt Nøkkeltall Utvikling siste 12 måneder Forvaltningskapital 9% 3 % 11 % 17 % 21 % Brutto utlån til kunder 10% 3 % 11 % 10 % 18 % Innskudd fra kunder 5% 13 % 9 % 42 % 3 % Soliditet Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kjernekapitaldekning (%) 15,07 % 15,50 % 14,98 % 13,54 % 13,93 % Kapitaldekning (%) 17,25 % 18,24 % 18,05 % 16,27 % 13,93 % Andre nøkkeltall Kostnadsprosent, ekskl kursgevinster/-tap 55,85 % 49,41 % 58,32 % 64,17 % 61,13 % Kostnadsprosent, inkl kursgevinster/-tap 57,62 % 49,06 % 57,19 % 67,80 % 62,62 % Egenkapitalrentabilitet før skatt 11,65 % 11,66 % 6,28 % 6,26 % 13,35 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 8,09 % 8,38 % 4,21 % 4,31 % 9,46 % Totalkapitalrentabilitet før skatt 0,82 % 0,81 % 0,44 % 0,47 % 1,12 % Totalkapitalrentabilitet etter skatt 0,57 % 0,58 % 0,29 % 0,32 % 0,79 % Brutto misligh. eng. i % av brutto utlån til kunder 0,34 % 0,47 % 0,29 % 0,75 % 0,11 % Brutto tapsuts. eng. i % av brutto utlån til kunder 0,32 % 0,03 % 1,59 % 0,26 % 0,00 % Tapsprosent utlån (tap på utlån i % av brutto utlån) 0,26 % 0,73 % 0,82 % 0,39 % -0,09 % Antall årsverk (pr ) 22,0 23,7 22,4 21,5 20,0 4

5 Årsberetning 2011 Generelle kommentarer Fjoråret var usedvanlig begivenhetsrikt med mange små og store hendelser som overrasket. Internasjonalt fikk vi i årets første uker starten på den arabiske vår, hvor etablerte regimer ble styrtet, ett etter ett. Senere fikk vi det tragiske jordskjelvet i Japan med resulterende tsunami og atomulykke. Våren var også preget av fornyet uro knyttet til europeiske lands kredittverdighet, en uro som toppet seg i ukene før jul - og som fortsetter den dag i dag. Av forhold som ligger utenfor vår kontroll kan det også nevnes lyspunkter. Den økonomiske veksten i fattige fremvoksende land, med Kina i spissen, var uventet sterk. Krigen i Irak er over og det var ingen europeiske land eller større europeiske banker som gikk over ende. Norge gjorde et nytt kjempefunn av olje i Nordsjøen. Oljeprisene steg gjennom året, som var relativt uventet var et normalår for norsk økonomi. Veksten i kjøpekraften til folk flest var god fordi vi nok en gang bevilget oss selv normal lønnsvekst samtidig som prisveksten ble uventet svak (konsumprisindeksen økte kun 1,2%). Litt overraskende var veksten i privat konsum moderat, vi satte til side en vesentlig større andel av inntektene våre til sparing enn året før. Spareraten økte og nordmenn ble klart rikere gjennom fjoråret. Husholdningene som eide sin egen bolig ved inngangen til året, kunne glede seg over en uventet sterk prisvekst på det som tross alt er deres viktigste formuesobjekt. Boligprisene steg i gjennomsnitt med 8,0% i Byggemarkedene startet året friskt, men skal en tro de siste igangsettingstallene var det en utflating mot slutten av fjoråret. Oljeinvesteringene steg imidlertid til nye rekorder godt hjulpet av stigende oljepriser. Ved årets utgang var oljenæringene preget av uvanlig stor optimisme, ikke minst takket være nye funn. Arbeidsmarkedet viste en gradvis bedring gjennom året. Gledelig nok steg den private sysselsettingen. Tilgangen på arbeidskraft var imidlertid også god, og ledigheten holdt seg noenlunde stabil og var på ca 3,3% på slutten av året. Norges Bank hadde som mål å sette opp renten i løpet av 2011, og på forsommeren økte man styringsrenten med 0,25%. Urolighetene internasjonalt samt at nordmenn holdt tilbake på kjøp og investeringer gjorde sitt til at Norges Bank satte ned styringsrenten med 0,5% på årets siste rentemøte. Kredittveksten var moderat gjennom året. For Oslo Børs ble dessverre fjoråret en nedtur, og verdiene på Oslo Børs falt med ca 12,5%. Dette til tross for både lavere renter og stigende oljepris. Lokale forhold Det lokale næringslivet kan vise til en rimelig bra utvikling det siste året, og konjunkturutfordringene har slått til i mindre grad lokalt enn den har gjort nasjonalt og internasjonalt. Vi ser nå at boligbyggingen viser en noe mer positiv utvikling, og at etterspørselen etter blant annet leiligheter i Rissa er økende. Det er viktig at Rissa og Leksvik kommuner legger til rette for økt boligbygging, som er nødvendig for å øke antall innbyggere på sikt. I 2011 var det ingen befolkningsvekst i Rissa og Leksvik. I industrien har man krevende utfordringer med hensyn til kostnadsutvikling og lønnsomhet. Bergen Group Fosen (FMV) har hatt varierende oppdragsmengde de siste årene, men de siste skipene som er levert viser at man har høy kompetanse. God drift ved verftet er meget viktig for Rissa og for Fosen som region. I Leksvik jobbes det godt med omstilling og tilrettelegging for å skape nye arbeidsplasser. For lokalsamfunnene er det helt avgjørende at bedriftene kan omstille seg, og vise til gode økonomiske resultater. Innenfor landbruket har satsningsviljen vært bra de siste årene. Det er oppført moderne driftsbygninger med tanke på melkeproduksjon, kylling og kalkun. Dette viser en positiv endringsvilje i næringen, noe som lover godt for framtiden. Innen kultur og idrett er det høy aktivitet i kommunen. Banken bidrar med sponsoravtaler til lag og foreninger i hele Rissa kommune, og vi vil satse mer i Leksvik kommune framover. Innenfor idretten drives det godt arbeid på flere områder. Av enkeltutøvere sponser vi langrennsløper Kristian Tettli Rennemo fra Leksvik, som er på landslaget. På anleggssiden utføres det også et aktivt arbeid, og Stadsbygd Sparebank ønsker å bidra for å sikre utbyggingen av nye anlegg. Vi har støttet byggingen av hall i Vanvikan, og banken har gått inn som hovedsponsor med kr 1 mill. i den nye idrettshallen på Stadsbygd. Flere tilbud for barn og unge vil bidra til å øke innbyggertallet lokalt på sikt. Bankens virksomhet I 2011 har banken økt forvaltningskapitalen med 193,3 mill. kroner, slik at den ved årsskiftet var på 2 229,3 mill. kroner (+9,5%). Utlånsveksten var på 9,8%, og innskuddene økte med 5,4%. Utlån formidlet via Terra Boligkreditt steg med 10,1%. Driftsresultatet for 2011 ble 12,2 mill. kroner etter skatt, som er 0,55 mill. kroner bedre enn i Underliggende bankdrift ansees av styret til å være god. Vi viser for øvrig til regnskapskommentarene hvor de enkelte postene i regnskapet er behandlet. Veksten viser at Stadsbygd Sparebank er i en positiv utvikling innenfor sine definerte markedsområder. Dette er meget positivt i et marked preget av sterk konkurranse. Vi har god tilstrømning av nye kunder fra Rissa og Leksvik kommuner samt landet forøvrig. Dette tyder på at våre produkter, høye servicegrad og dyktige medarbeidere blir godt mottatt i markedet. For å opprettholde vår konkurransekraft legges det hvert år betydelige midler i videreutdanning av bankens medarbeidere. 5

6 Banken tilbyr et bredt produktspekter fra Terra. Blant de viktigste er boliglån via Terra Boligkreditt, skade- og personforsikring, spareprodukter, leasing samt pensjonsprodukter (OTP) til næringslivet. Produktene er konkurransedyktige, og tilstrømningen av nye kunder innenfor privatmarked, landbruk og øvrig næringsliv er god. For Stadsbygd Sparebank er det helt avgjørende at vi har velfungerende automatiserte tjenester som NettBank, TeleBank og MobilBank. Nettbanken finner man på bankens hjemmeside no. Når man er pålogget NettBank, kan man nå også tegne egne skadeforsikringer eller sjekke egne forsikringer. Dette tilbudet gjelder for bil-, villa-, fritidsbolig-, innboog reiseforsikring. Man kan raskt og enkelt regne ut pristilbud på de aktuelle forsikringsproduktene før man bestiller. Her har kunden også oversikt over sine kredittkort, fondsandeler og aksjer. Kjøp og salg av aksjer og fond kan også foretas herfra. Nye og bedre apper for smarttelefoner introduseres løpende. Vi har en egen nettbankløsning for våre bedriftskunder. NettBank Bedrift er et moderne produkt som blant annet gjør det mulig å foreta betalinger direkte fra bedriftens regnskaps-/lønnssystem, foreta enkeltutbetalinger som registreres direkte i NettBank Bedrift samt få oppdatert bedriftens regnskapssystem med innbetalingsdata fra OCR- og Auto-/ AvtaleGiro-rutinen. For å bidra til utvikling av lokalsamfunnet er det en viktig del av bankens strategi å støtte frivillige lag og organisasjoner. Banken har sponsoravtaler med mange lag og foreninger i Rissa og Leksvik kommuner. For årsoppgjøret 2011 har bankens styre besluttet å dele ut kroner i gaver til allmennyttige formål, som er et viktig bidrag til økt aktivitet i Rissa og Leksvik kommuner. Stadsbygd Sparebanks Innsatspris og Stadsbygd Sparebanks Næringsfond har egne styrer som deler ut midler. I samarbeid med Fosna-Folket og Bjugn, Ørland og Åfjord Sparebank deler vi hvert år ut Fosen-Prisen. Fosen-Prisen består av to hovedpriser innenfor idrett og kultur, og fire talentpriser innenfor de samme områdene. Hovedprisene er hver på ,- kroner, mens hver talentpris er på ,- kroner. Prisutdelingen i 2011 ble avholdt i Åfjord og hovedprisene gikk til Wenche Winther fra Åfjord og Yrjar Heimbygdslag fra Ørland. Hedersprisen ble delt ut til Arnfinn Astad fra Bjugn. Strategisk samarbeid Det er vår målsetning å styrke banken som en selvstendig og konkurransedyktig lokal spare bank. For å nå denne målsetningen er banken avhengig av å kunne tilby et bredt spekter av finansielle produkter og tjenester som banken ikke produserer selv. Banken er gjennom sitt eierskap i finanskonsernet Terra-Gruppen AS deltager i et riksdekkende samarbeid mellom 78 lokale sparebanker og OBOS. Terra-Gruppen AS er en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 280 milliarder kroner. Terra-Gruppens mål er å ivareta Terrabankenes interesser på områder der den enkelte bank ville hatt begrensede muligheter til å gjøre det like godt alene. Siden etableringen i 1997 har Terra-Gruppen vokst gjennom etableringer, organisk vekst og oppkjøp. Stor og solid kundemasse Terrabankene har en samlet kundemasse på ca kunder, og har landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet av alle banker med fysisk kundekontakt i Norge. Dette gjør Terra-Gruppen til en ledende utvikling kundeinnskudd Utvikling brutto utlån Mill. kroner Mill. kroner og en av de største aktørene i det norske markedet for finansielle produkter og tjenester. Terrabankene har samlet en betydelig distribu sjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner. Slik sett bidrar Terra og sparebankene til mangfold i finansnæringen, lokal verdiskaping og nærhet til kundene. Stordriftsfordeler Terra-Gruppen arbeider for at Stadsbygd Sparebank og de andre aksjonærene skal oppnå gode vilkår for effektiv drift. På bankenes vegne framforhandler Terra-Gruppen løsninger som gir bankene strategiske og økonomiske gevinster. Gjennom alliansen får Terrabankenes kunder tilgang til hele bredden av konkurransedyktige produkter og tjenester som den enkelte lokale sparebank ikke ville kunne produsere og tilby alene. Totalleverandør av finansielle produkter Terra-Gruppens produktselskaper har siden etableringen i 1997 levert konkurransedyktige produkter og tjenester som dekker aksjonærbankenes behov. De viktigste produktselskapene er Terra Boligkreditt AS som bidrar til bankenes funding av boliglån og Terra Forsikring AS som leverer skadeog personforsikringer. Terra Finans og Kredittbank AS produserer løsninger innen debet- og kreditt kort, leasing og salgspantlån, mens Terra Forvaltning leverer fondsprodukter for personkunder og bankene

7 Terra Markets leverer aksje- og obligasjonshandel samt analyse og corporatetjenester. Betydelig eiendomsmegler Terra-Gruppen har to eiendomsmeglerkjeder; Terra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. De to kjedene har til sammen 80 meglerkontorer, og formidlet ca eiendommer i Leverer fellestjenester og utfører fellesoppgaver I tillegg til den forretningsmessige driften i produktselskapene har Terra-Gruppen ansvar for å utføre en rekke fellesoppgaver på vegne av Terrabankene. Dette gjelder blant annet innkjøp av produkter og tjenester innenfor IT, betalingsformidling, opp læring og kompetanseutvikling, samt fellestjenester som merkevarebygging og fremme av bankenes næringspolitiske interesser. Banken er også deleier i Vis Midt-Norge AS, et selskap eid av 25 lokale Terrabanker i Midt- og Nord-Norge. Selskapet leverer tjenester innen virksomhetsstyring, spesielt risikostyring. Selskapet er primo januar 2012 solgt til Terra. De fire uavhengige sparebankene på Fosen har et godt samarbeid for å bidra til positiv utvikling i regionen. Spesielt innenfor området næringsutvikling har samarbeidet gitt flere positive bidrag for bedrifter på Fosen. Regnskapskommentarer Bankens forvaltningskapital utgjorde ved årsskiftet 2 229,3 mill. kroner. Dette er en økning på 193,3 mill. kroner eller 9,5% siden forrige årsskifte. Etter skatt ble resultatet for regnskapsåret på 12,2 mill. kroner. Se detaljert beskrivelse under resultatregnskapet. Innskudd / Funding Ordinære innskudd fra våre kunder viser en bra økning, og utgjør nå 1 423,4 mill. kroner. Økningen fra i fjor utgjør 73,5 mill. kroner eller 5,4%. Innskuddsandelen i forhold til brutto utlån er på 75,0% ved utgangen av Styret mener innskuddsandelen er tilfredsstillende, men vil fortsatt ha sterk fokus på innskuddsdekningen i året som kommer. Utlån Brutto utlån til kunder økte i 2011 med 170,0 mill. kroner eller 9,8%, og var ved utgangen av året på 1 898,4 mill. kroner. Privatmarkedet, som i hovedsak består av boliglån, representerte 77% av samlede brutto utlån ved utgangen av året. Tilsvarende andel på samme tidspunkt året før var på 80%. I tillegg har banken en portefølje i Terra Boligkreditt (TBK) på 256,7 mill. kroner. Geografisk fordeler våre brutto utlån seg med 92,6% i Trøndelag og 7,4% i resten av landet. Ved forrige årsskifte var fordelingen på henholdsvis 91,7% og 8,3%. Banken følger nøye utviklingen i misligholdte og andre tapsutsatte engasjement. Misligholdet, dvs. engasjement som har vært uordnet i mer enn 90 dager, utgjør nå 6,4 mill. kroner (0,3%) mot 8,1 mill. kroner (0,5% av utlånene) i Misligholdet er lavt, noe bankens styre er godt fornøyd med. Det foretas kvartalsvise gjennomganger av større engasjement både på privatog næringslivssiden. De individuelle nedskrivningene på utlån er på 5,6 mill. kroner mot 3,4 mill. kroner året før. De gruppevise nedskrivningene er på 5,4 mill. kroner, som i En ytterligere spesifikasjon av de regnskapsførte tapene finnes i notene til årsregnskapet. Risikostyring Stadsbygd Sparebank er en forholdsvis liten kredittinstitusjon. Det er derfor et overordnet mål for styret at bankens kredittpolicy innebærer forsvarlig risiko. Banken har utarbeidet eget regelverk som bidrar til begrensninger og styring av den finansielle risiko. Finansiell risiko deles inn i kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko. Markedsrisiko består igjen av renterisiko, valutarisiko og aksjekursrisiko. Nedenfor følger en beskrivelse av de ulike typer risiki, og hvordan banken har håndtert disse: Kredittrisiko Kredittrisiko betyr risiko for at kunden ikke vil eller ikke er i stand til å gjøre opp for seg. Denne typen risiko knytter seg hovedsakelig til større privat- og næringsengasjement, men også til bankens plasseringer i verdipapirer. Som tidligere nevnt gir vårt regelverk, både i kreditthåndboken og i reglene for virksomheten på verdipapirmarkedet, klare begrensninger i volum og krav til sikkerhet. En stor del av bankens utlån er sikret ved pant i fast eiendom, ved årsskiftet er kun ca 1 % av våre utlån gitt uten noen form for sikkerhet. Dette dreier seg om små lønnskontolån og kreditter gitt på såkalte standardiserte vilkår samt mindre forbrukslån. Bankens obligasjonsportefølje er anskaffet for å sikre nødvendig likviditet, og består av obligasjoner utstedt av andre banker/finansforetak, kredittforetak (obligasjoner med fortrinnsrett), kommuner og industriselskaper. Det knytter seg liten til middels kredittrisiko til denne porteføljen. Ved årsskiftet er porteføljen vurdert til det laveste av kostpris og markedspris. Både person- og næringskundene blir risikoklassifiserte. Risikoklassifiseringssystemet gjør banken bedre i stand til å beregne og styre risiko innenfor utlånsområdet. Personkundene klassifiseres ut fra sikkerheter og betalingsevne. Næringskundene blir først analysert i forhold til siste års regnskap. Deretter tas det hensyn til realisasjonsrisikoen, det vil si hvor stor andel av engasjementet som eventuelt ikke er sikret ved pant. På grunnlag av regnskapsanalysen og sikkerhetene får næringskundene tildelt en risikoklasse. Både person- og næringskunder blir delt inn i følgende tre risikoklasser: Lav risiko, middels risiko og høy risiko. En mer detaljert beskrivelse av risikoklassifiseringssystemet er gjengitt i notene til årsregnskapet. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er bankens evne til å gjøre opp for seg på oppgjørstidspunktet. Graden av likviditetsrisiko styres i en viss utstrekning av bankens soliditet og drift. En solid og veldrevet bank vil normalt lett ha tilgang til trekkrettigheter og nødvendige kreditter. I løpet av 2011 har markedet for langsiktig funding fungert, men prisene på obligasjonslån for banker har vært på et høyt nivå. Styret ser det fortsatt som en sentral oppgave å øke ordinære innskudd fra kunder slik at behovet for innlån fra markedet blir mindre. Dette blir en sentral oppgave for banken i tiden framover. Styret vurderer likviditetsrisikoen i vår bank som begrenset. Markedsrisiko Renterisiko Renterisiko (rentefølsomhet) oppstår i forbindelse med bankens utlåns- og innlånsvirksomhet og i tilknytning til aktiviteter i norske og internasjonale penge- og kapitalmarkeder. Renterisiko er et resultat av at rentebindingstiden for bankens eiendels- og gjeldsside ikke er sammenfallende. Banken har for tiden fastrenteutlån pålydende 49,7 mill. kroner. Det er inngått renteswapavtaler på 40,3 mill. kroner som skal eliminere renterisikoen på disse lånene. På gjeldssiden hadde vi ved årsskiftet innskudd fra kunder med avtalt rentebindingstid (hovedsakelig i inntil 3 måneder) på totalt 526,6 mill. kroner. Det henvises forøvrig til notene til årsregnskapet. Aksjekursrisiko Aksjekursrisikoen omhandler risiko i for- 7

8 hold til aksjer, aksjefond og pengemarkedsfond. Disse deles gjerne inn i handelsportefølje, øvrige omløpsmidler og anleggsmidler. Omløpsporteføljen har gjennom året bestått av aksjer samt pengemarkedsfond hvor banken har plassert deler av sin overskuddslikviditet. Pengemarkedsfondene inngår som en del av bankens likviditetsreserve. Størrelsen på og kursutviklingen for denne beholdningen inngår i den månedlige rapporteringen til bankens styre. Ved utgangen av året hadde banken ingen andeler i pengemarkedsfond. Anleggsbeholdningen består hovedsakelig av aksjer i strategiske selskaper. Bankens virksomhet i verdipapirmarkedet styres av egne regler fastsatt av bankens styre, og det er gitt klare fullmakter og volumbegrensninger på området. Banken inngikk avtale med Terra Forvaltning i 2011 om aktiv forvaltning av obligasjons- og aksjeporteføljen. Valutarisiko Banken handler ikke med valuta utover kjøp og salg av reisevaluta til våre kunder. Valutarisikoen er derfor minimal. Operasjonell risiko Operasjonell risiko defineres som risikoen for tap eller sviktende inntjening som skyldes utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, svikt hos mennesker og i systemer eller eksterne hendelser. Tapet kan være forårsaket av bevisste eller ubevisste handlinger/hendelser. Operasjonell risiko blir en form for restrisiko som ikke dekkes av de øvrige risikoområdene. Risikoen styres ved at det foretas løpende kontroller med utgangspunkt i bankens etablerte internkontrollrutiner. Avdekkede avvik rapporteres løpende via avdelingslederne til banksjef, som igjen i enkelte situasjoner rapporterer videre til bankens styre. Resultatregnskapet Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 45,5 mill. kroner i 2011, en økning på 2,1 mill. kroner i forhold til Sett i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) ble rentenettoen 2,14%, en marginal nedgang fra 2,15% i Netto andre driftsinntekter er på 7,7 mill. kroner eller 0,36%, en nedgang på 3,4 mill. kroner i forhold til året før. Nedgangen skyldes at banken hadde ekstraordinære inntekter i 2010 samt at vi i 2011 hadde nedskriving av verdipapirporteføljen med 1,7 mill. kroner. Verdinedgangen i verdipapirporteføljen skyldes usikkerhetene i markedet samt økte kredittspreader. Det er ikke solgt verdipapirer hvor tap er realisert. Rent driftsmessig øker andre inntekter gjennom økte provisjoner på grunn av økt salg av ulike Terra-produkter. Det har spesielt vært en god utvikling i salg av forsikringsprodukter via Terra Forsikring. Driftskostnadene beløp seg til 30,7 mill. kroner eller 1,44% av GFK. I 2010 var kostnadene på 26,7 mill. kroner eller 1,32% av GFK. Kostnader i forhold til inntekter ble dermed på 57,6% (eksl. verdipapirer er det 55,8%). Kostnadsøkningen i kroner skyldes i hovedsak at banken i 2010 tilbakeførte tidligere avsetninger på bankens AFP-ordning (effekt på 1,9 mill. kroner fra 2010 til 2011). Banken vil fortsatt ha sterk fokus på kostnadene for å effektivisere driften. Driftsresultatet før tap ble 22,6 mill. kroner eller 1,06% mot 27,8 mill. kroner eller 1,37% i Nedgangen skyldes positive engangseffekter i 2010 samt nedskrivinger på verdipapirporteføljen i Banken har i 2011 økt nedskrivningene på individuelle utlån med 2,2 mill. kroner. Nedskrivningene på grupper av utlån er uforandret. I sum har banken bokført tap på utlån på 5,0 mill. kroner. For en nærmere beskrivelse henvises til spesifikasjoner i notene til årsregnskapet. Kapitaldekningsprosent utvikling Kapitaldekning Etter at beregnet skatt på 5,4 mill. kroner er trukket fra, sitter vi igjen med et resultat for regnskapsåret på 12,2 mill. kroner, som utgjør 0,57% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Resultatet i 2010 var på 11,65 mill. kroner eller 0,58%. Underliggende bankdrift viser en bedring i resultatet. Disponering av resultatet for regnskapsåret Styret foreslår at kr ,- av årets overskudd på kr ,- avsettes til gaver til allmennyttige formål. Resterende, kr ,-, overføres til sparebankens fond. Bankens styre og banksjefen er av den oppfatning at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet er avlagt under denne forutsetningen. Soliditet Kapitaldekning Bankens egenkapital utgjorde ved utgangen av ,8 mill. kroner. Dette er en økning på 12,0 mill. kroner, som er tilført fra årets virksomhet. Dette gir en egenkapitalrentabilitet etter skatt på 8,09% mot 8,38% i Egenkapitalrentabiliteten før skatt utgjør 11,65% mot 11,66% i Egenkapitalen utgjør nå 7% av bankens forvaltningskapital. Stadsbygd Sparebank har f.o.m. rapporteringen for 1. kvartal 2008 tatt i bruk den nye kapitalkravsforskriften av 14. desember Banken benytter standardmetoden ved beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. Standardmetoden innebærer at det benyttes standardiserte, myndighetsbestemte risikovekter ved beregningen av kapitalkravet. Ved beregning av kapitalkrav for operasjonell risiko benyttes basismetoden, som innebærer at kapitalkravet beregnes i forhold til gjennomsnittlig inntekt siste tre år. Banken har ingen handelsportefølje, og beregner derfor ikke kapitalkrav for mar- 8 Kjernekapitaldekning Kapitaldekning ,93 % 13,54 % 14,98 % 15,50 % 15,07 % 13,93 % 16,27 % 18,05 % 18,24 % 17,25 % 8

9 kedsrisiko. Banken beregner heller ikke kapitalkrav for valutarisiko da vi ikke har andre posisjoner i utenlandsk valuta enn en mindre beholdning av reisevaluta. Disse risikoområdene inngår imidlertid i bankens ICAAP-beregninger. Stadsbygd Sparebanks ansvarlige kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Kjernekapitalen utgjøres av sparebankens fond og en fondsobligasjon, som ble hentet inn høsten 2009, pålydende 30 mill. kroner. Tilleggskapitalen består av et tidsbegrenset ansvarlig obligasjonslån pålydende 26 mill. kroner. Kjernekapitaldekningen er beregnet til 15,07%, mens kapitaldekningen totalt sett er på 17,25% pr Grafen på forrige side viser utviklingen i bankens kapitaldekning de siste 5 årene. Personalet, tillitsvalgte og arbeidsmiljø Ved årsskiftet sysselsatte banken i alt 30 personer. Vi har 26 fast ansatte bankmedarbeidere, som utgjorde 21,95 årsverk pr I tillegg har vi tre renholdere og en vaktmester. Banken legger vekt på likestilling mellom kjønnene både blant ansatte og tillitsvalgte. Styret er opptatt av at bankens medarbeidere skal ha høy kompetanse. Dette vektlegges både ved nyansettelser og ved videre opplæring av alle ansatte. Banken benytter seg av videreutdanningstilbud via vårt samarbeid i Terra-Gruppen. Det totale sykefraværet i 2011 var 291 dagsverk, som utgjør 5,3% av mulige dagsverk. Banken er medlem i NAVs ordning for inkluderende arbeidsliv. Banken er medlem av HMS-Senteret BA. Banken har utarbeidet egne forskrifter for HMS-tjenesten, og et eget verneombud tar seg av denne tjenesten internt. Banken forurenser ikke det ytre miljø. Utsiktene framover For Norge anslår man at veksten i BNP i 2012 vil bli på ca 2,5%. Internasjonalt er bildet mer usikkert. I Europa frykter man fortsatt for virkningene av gjeldssituasjonen i landene i Sør-Europa, og ennå er ikke de endelige løsningene på plass. IMF forventer at Eurosonen får negativ vekst i BNP i De framvoksende industriene forventes fortsatt å få en relativt sterk økonomisk vekst, men vekstanslagene er lavere enn for et år siden. Norge, som i utgangspunktet har et svært høyt kostnadsnivå relativt til det vi ser i andre land, får trolig enda større utfordringer i årene som kommer med å holde på våre markedsandeler i internasjonale marked er. Vårt konkurranseutsatte næringsliv må leve med både en høyere lønnsvekst enn våre handelspartnere og en noe sterkere kronekurs. Styringsrenten er antatt å holde seg lav i I Rissa og Leksvik er det et bra aktivitetsnivå i næringslivet. Det er flere lokale bedrifter som driver godt. Dersom kommunene skal nå sine mål om vekst i folketallet, mener styret at de må prioritere boligbygging og utbygging av tilbud med fokus på barn og unge. Dessuten trenger man å legge til rette slik at lokale bedrifter får gode utviklingsmuligheter. Vi i Stadsbygd Sparebank skal fortsette den offensive satsningen i vårt primærmarked for å øke vår markedsandel. For å opprettholde vår posisjon, samt å oppnå tilfredsstillende vekst i årene som kommer, må vi stadig søke å gjøre en bedre jobb til beste for våre kunder. Vi skal fortsatt tilby høy personlig service og konkurransedyktige produkter. I tråd med den stadig hardere konkurransen vil vi introdusere nye produkter, og bidra enda mer i lokalsamfunnene vi er representert i. Styret vil takke de øvrige tillitsvalgte og alle ansatte for god innsats i året som har gått. I fellesskap med de ansatte ser styret fram til å skape en positiv utvikling for banken. Vi vil også takke alle våre kunder og forbindelser for godt samarbeid i året som har gått. Stadsbygd Sparebank vil gjøre alt vi kan for å være en god bank for våre kunder i årene som kommer. Stadsbygd, 31. desember 2011 / 7. februar 2012 Marit Vaarheim Sivert Frøseth Gerald Eriksson Styreleder Nestleder Styremedlem Sigbjørn Oldren Styremedlem Hanna Karin Rein Pukstad Styremedlem (ansatte valgt) 9

10 RESULTATregnskap (i hele tusen kroner) Note Renteinntekter og lignende inntekter 1B/7 1.2 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 2A/9B Renter og lignende inntekter av obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 1B/7 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner 7C Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 7C Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 7C Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 6/7C Andre rentekostnader og lignende kostnader 11A I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 1B Renteelement pengemarkedsfond Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning ellers Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 1B/11B 4.1 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 1B 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 6.1 Netto verdiendring og gevinst/tap på obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastn Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter 7.1 Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter II Netto andre driftsinntekter III Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn 9A Pensjoner 9C Sosiale kostnader Administrasjonskostnader 11B Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader 11B 10.1 Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader IV Sum driftskostnader V Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier m.v. 2A/2B/2C 11.1 Tap på utlån Tap på garantier m.v Nedskrivning/rev. av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler 12.1 Nedskrivning/reversering av nedskrivning Gevinst(-)/tap(+) Skatt på ordinært resultat VII Resultat for regnskapsåret Disponering av resultat for regnskapsåret Overført til Sparebankens fond Overført til gaver til allmennyttige formål

11 BALANSE (i hele tusen kroner) EIENDELER Note Kontanter og fordringer på sentralbanker 1D/7/7A/7B Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7A/7B 3.1 Uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 2D Utlån til og fordringer på kunder 4.3 Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum brutto utlån 2A/2B/7A/7B/9B Nedskrivninger på individuelle utlån 2A/2B/2C Nedskrivninger på grupper av utlån 2A/2C Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastn. 3/7A/7B 6.1 Obligasjoner utstedt av det offentlige Obligasjoner utstedt av andre Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 4/7A/7B Pengemarkedsfond Øvrige aksjer, andeler og egenkapitalbevis Immaterielle eiendeler 7A/7B 10.2 Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 5/7A/7B 11.1 Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Andre eiendeler 7A/7B 12.2 Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 7A/7B 13.1 Opptjente ikke mottatte inntekter 1B Overfinansiering av pensjonsforpliktelser 9C Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL 14. Gjeld til kredittinstitusjoner 7A/7B/7C 14.1 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Innskudd fra og gjeld til kunder 7A/7B/7C/7D/11A 15.1 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 7A/7B/7C 16.1 Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Egne ikke-amortiserte obligasjoner Annen gjeld 7A/7B/ Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter 1B/7A/7B Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 19.1 Pensjonsforpliktelser 9C Utsatt skatt Spesifiserte avsetninger på garantiansvar 2A Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital 6/7A/7B/7C 20.1 Evigvarende ansvarlig lånekapital Annen ansvarlig lånekapital Opptjent egenkapital 6/7A/7B 22.2 Sparebankens fond SUM GJELD OG EGENKAPITAL Betingede forpliktelser Garantiansvar overfor kunder 2A/2B/2C Garantiansvar overfor Bankenes Sikringsfond 2A/11A Garantiansvar overfor Terra Boligkreditt 2A/2B Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for pantegjeld o.l Forpliktelser Rentebytteavtaler, egenkapitalrelaterte 7B/ Rentebytteavtaler, renterelaterte 7B/

12 Noter Note 1 - Innledning Alle beløp i notene er oppgitt i hele tusen kroner med mindre noe annet spesifikt er angitt. 1A - Generelle regnskapsprinsipper Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Eiendeler beregnet på varig eie eller bruk fremgår av eventuelle noter til de enkelte balansepostene. Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter med henvisning til regnskapspostene. Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret fra i fjor. 1B - Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring Renter, provisjoner og gebyrer tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente, ikke innbetalte inntekter inntektsføres og føres som et tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og egenkapitalbevis inntektsføres det år det mottas. Banken har valgt direkte resultatføring av etableringsgebyrer ved låneopptak da det her opereres med gebyrer i en størrelsesorden som gjør at de ikke antas å overstige direkte administrative utgifter som påløper ved opprettelsen av lånet. Etableringsgebyrene periodiseres imidlertid over lånets løpetid som en del av lånets effektive rente i de tilfeller de overstiger de omtalte administrative utgiftene. 1C - Segmentrapportering Bankens inntekter kommer fra et geografisk ensartet marked. Bankens virksomhet er vurdert som ett virksomhetsområde. 1D - Valuta Stadsbygd Sparebank har egen beholdning av utenlandsk valuta, men driver ikke med kjøp og salg av valuta utover formidling av reisevaluta til våre kunder. Valutabeholdningen er pr omregnet til norske kroner på bakgrunn av kjøpskurs pr , og beløper seg til 0,6 mill. kroner. 1E - Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter defineres til å omfatte omsettelige finansielle eiendeler og gjeldsposter samt finansielle derivater. Finansielle instrumenter på balansen omfatter aksjer og obligasjoner. Se notene 3, 4 og 7C for en nærmere omtale av disse. Stadsbygd Sparebank benytter også, i beskjeden grad, finansielle derivater i form av swapavtaler (bytte avtaler), se nærmere beskrivelse under note 8. 1F - Forvaltningslån Banken forvalter for tiden ingen lån på vegne av andre. Note 2 - Utlån og garantier 2A - Verdsettelse definisjoner mislighold sektor/ næring TBK Verdsettelse Utlån og garantier vurderes etter Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner av Utlån måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi (lånebeløpet som er overført til kunden). Ved senere måling vurderes utlån til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rentemetoden, som forenklet kan sies å være utlånets balanseførte verdi ved første gangs måling justert for mottatte avdrag og eventuell nedskrivning for tap. Dersom det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall, foretas nedskrivning for verdifallet. Banken har utarbeidet egne retningslinjer for nedskrivning for tap på utlån og garantier. Retningslinjene omhandler hovedsakelig følgende dimensjoner: Personmarked/bedriftsmarked Vesentlige/uvesentlige engasjement * Grenseverdi personmarked: 1,0 mill. kroner * Grenseverdi bedriftsmarked: 0,5 mill. kroner Misligholdte/ikke misligholdte engasjement Risikoklasser Kriterier for beregning av nedskrivninger på individuelle utlån er at det foreligger objektive bevis for verdifall. Objektive bevis på at et utlån har verdifall inkluderer, ifølge utlånsforskriften, observerbare data banken har kjennskap til om følgende tapshendelser: a) Vesentlige finansielle problemer hos debitor. b) Betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd. c) Innvilget utsettelse av betaling eller ny kreditt til betaling av termin, avtalte endringer i rentesatsen eller andre avtalevilkår som følge av finansielle problemer hos debitor. d) Det anses som sannsynlig at debitor vil inngå gjeldsforhandling, annen finansiell restrukturering eller at debitors bo blir tatt under konkursbehandling. Nedskrivningsbeløpene beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer. I nåverdi beregningene benyttes løpende effektiv rente. Ved beregningen av de fremtidige kontantstrømmene vurderes sikkerhetene til påregnelig salgspris fratrukket salgskostnader. Identifiseringen av tapsutsatte engasjement tar hovedsakelig utgangspunkt i tapshendelser som foreligger på balansedagen, men objektive bevis på manglende fremtidig oppgjørsevne hos debitor vurderes også. Banken foretar kvartalsvise vurderinger av vesentlige engasjement med tanke på individuelle og gruppevise nedskrivninger. Estimering av verdifall kan være komplisert da prediksjon av fremtidige hendelser i stor grad er forbundet med usikkerhet. Det legges her vekt på forsiktighet i verdiestimering som grunnlag for realisasjon av pantesikkerheter. Det foretas periodisk oppdatering av kontantstrømmene minimum en gang hvert år, men vanligvis kvartalsvis. Ved vurdering av sikkerhetenes verdi legges normalt til grunn en forutsetning om fortsatt drift. Unntak fra dette gjelder i situasjoner hvor det er foretatt nedskrivning. Det tas videre hensyn til forhold som kan påvirke sikkerhetens verdi, for eksempel konsesjonsbetingelser eller servitutter. Sikkerheter kan for eksempel være i form av fysisk sikkerhet, garantier, kontantdepot eller avtale om motregning. Fysisk sikker het skal som hovedregel være forsikret og kan for eksempel være bygninger, boliger, biler, varelager eller lignende. Nedskrivning på grupper av utlån foretas dersom det foreligger objektive bevis for verdifall i den aktuelle utlånsgruppen. Bankens utlån er delt inn i grupper med tilnærmet like risikoegenskaper med hensyn til debitorenes evne til å betale ved forfall. Følgende risikogrupper benyttes: Personkunder Primærnæringer Industri Bygg/Anlegg Eiendomsdrift/finansiell tjenesteyting Øvrige næringer 12

13 Verdifall for grupper av utlån beregnes som prosentandeler av brutto utlån etter fradrag for individuelt nedskrevne utlån, avhengig av risikogruppe og risikoklasse. Dette betyr at utlån vurdert for individuell nedskrivning, men hvor objektive bevis for verdifall ikke er påvist, inngår i bankens beregning av gruppenedskrivninger på utlån. Bankens modell for beregning av gruppevise nedskrivninger på utlån baserer seg på utlånsporteføljens migrasjon mellom ulike risikoklasser. Banken tilbyr fastrenteutlån til kunder som ønsker det, men kjøper her renteswapper for tilsvarende beløp for å unngå renterisikoen. I henhold til bankens rutiner kan inntil 15,0 mill. kroner lånes ut til fast rente uten at renten swappes fra fast til flytende. Kontantstrømmene fra fastrenteutlånene sett i sammenheng med kontantstrømmene fra de tilhørende renteswappene gir en virkelig verdi for porteføljen av fastrenteutlån som ligger nært opp til porteføljens bokførte verdi (amortisert kost). Pr utgjorde utlån til kunder med fast rente 49,7 mill. kroner. Lengste rentebinding var på knappe 3 år. Pr hadde banken ingen utlån med endringsavtale, dvs utlån hvor renten på grunn av betalingsvanskeligheter er satt ned. Det samme var tilfellet også ved forrige årsskifte. Nøkkeltall mislighold og tapsføringer Definisjoner - tapsføringer Engasjement: Utlån, ubenyttede kreditter og garantier innbefattet opptjente, ikke betalte renter, gebyrer og provisjoner. Misligholdt engasjement: Et engasjement anses for å være misligholdt når kunden ikke har betalt forfalte terminer på utlån innen 90 dager etter forfall eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket som avtalt innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Tapsutsatt engasjement: Et engasjement anses for å være tapsutsatt, selv om det ikke er misligholdt ennå, når det er blitt identifisert objektive bevis på verdifall. Konstaterte tap: Tap på et engasjement som er konstatert ved konkurs, ved stadfestet akkord, ved utleggsforretning som ikke har ført frem, ved rettskraftig dom, eller forøvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken. Misligholdte engasjement Brutto engasjement u/nedskrivning, privatkunder Brutto engasjement u/nedskrivning, næringslivskunder Brutto engasjement m/nedskrivning, privatkunder Brutto engasjement m/nedskrivning, næringslivskunder Sum brutto misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger, privatkunder Individuelle nedskrivninger, næringslivskunder Sum netto misligholdte engasjement Misligholdte engasjement u/nedskrivning måneder måneder måneder Over 1 år Sum misligholdte engasjement u/nedskrivning Tapsutsatte, ikke misligholdte engasjement Brutto tapsutsatte engasjement, privatkunder Brutto tapsutsatte engasjement, næringslivskunder Sum brutto tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger, privatkunder Individuelle nedskrivninger, næringslivskunder Sum netto tapsutsatte engasjement Resultatførte renteinntekter på utlån hvor det er foretatt individuelle nedskrivninger for tap utgjør 525. Tilsvarende beløp var i 2010 på 437. Næringstyper Misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte engasjement Indv. nedskr. på utlån / Spes. avsetninger på garantiansvar Nedskrivninger på grupper av utlån Personkunder Primærnæringer Industri og bergverk Bygg og anlegg Eiendomsdrift/finansiell tjenesteyting Øvrige næringer TOTALT

14 Fordeling på sektor/næring Næringstyper Brutto utlån Garantiansvar Potensiell eksponering Personkunder Primærnæringer Industri Bygg og anlegg Eiendomsdrift/-omsetning Varehandel og rep. av motorvogner Øvrige næringer Terra Boligkreditt Bankenes Sikringsfond TOTALT Med Potensiell eksponering menes ubenyttede kreditter, det vil si totalt innvilgede kreditter fratrukket benyttet (opptrukket) kreditt. Maksimal eksponering for kredittrisiko Det beløp som pr representerer bankens maksimale eksponering for kredittrisiko uten å ta hensyn til sikkerhetsstillelser eller andre kredittforbedringer, er bokført verdi av utlån til kunder, garantiansvar og ubenyttede kreditter: Maks. eksponering for kredittrisiko Netto utlån til kunder Garantiansvar Ubenyttede kreditter Maksimal eksponering for kredittrisiko Terra Boligkreditt (TBK) I tillegg til utlån på egen balanse, formidler Stadsbygd Sparebank boliglån gjennom TBK. Formidling av boliglån gjennom TBK betinger at banken påtar seg følgende garantiansvar: Saksgaranti: Saksgaranti for hele lånebeløpet i perioden fra banken anmoder om utbetaling til lånets forutsatte pantesikkerhet har oppnådd rettsvern og bankens depotavdeling har kontrollert dokumentasjonen. Tapsgaranti: Tapsgaranti for den delen av lånebeløpet som har sikkerhet utover 50% av forsvarlig verdigrunnlag for lånets panteobjekt(er). Uansett lånebeløp og lånets sikkerhet er bankens tapsgaranti på minimum kr ,- pr lån. Garantien gjelder i 6 år fra det tidspunkt lånets pantesikkerhet har oppnådd rettsvern, evt fra dato for anmodning om utbetaling hvis dette er senere. Garantibeløpet er fast i garantitiden, og blir således ikke nedregulert ved låntakers nedbetaling av lånet. Andel av garantiramme: Garantien utgjør 1% av bankens totale låneportefølje i Terra Boligkreditt ved utgangen av måneden. Garantibeløpet reguleres ved hvert månedsskifte. Ved tap utover innbetalte saks-/tapsgarantibeløp og realisasjon av sikkerheter, har TBK rett til å motregne slike tap i bankens provisjoner for kundebehandling i en periode på inntil 3 år. Normal praksis vil imidlertid være at banken tilbakefører lån som blir misligholdte hos TBK til egen balanse. Pr dato har det ikke vært behov for slike tilbakeføringer til Stadsbygd Sparebanks egen balanse. Lån som formidles via TBK er godt sikret, og misligholdssannsynligheten er lav. Likviditetsrisikoen knyttet til tilbakeføring av lån formidlet via TBK vurderes derfor som begrenset. Terra Boligkreditt Gjenstående lånebeløp Saksgaranti Tapsgaranti Andel av garantiramme Totalt garantiansvar B - Risikoklassifisering av utlån og garantier Klassifisering av næringslivskunder - modellbeskrivelse Med næringslivskunder menes her kunder med institusjonell sektorkode Disse kundene avkreves for regnskap minst én gang pr år. Regnskapene blir lagt inn i modellen, og klassifiseringen skjer på grunnlag av et 2-komponentsystem som gir karakterer for følgende forhold: Faktor Karaktersystem Vekting Økonomi/Regnskap Karakter A til E 60 % Sikkerhetsdekning Karakter A til E 40 % 14

15 Ved regnskapsvurderingen hensyntas følgende nøkkeltall: Komponenter Vekting Nøkkeltall Vekting Finansiering 25 % Finansieringsgrad 1 (anl.midler / [langsiktig gjeld + egenkapital]) 100 % Likviditet 25 % Likviditetsgrad 1 (omløpsmidler / kortsiktig gjeld) 100 % Rentabilitet 25 % CashFlow i % av gjeld (cashflow / gjeld) 50 % Totalrentabilitet ([ord res før skatt+finanskostn] / [gj.sn. EK + gjeld]) 50 % Soliditet 25 % Egenkapitalandel (egenkapital / [egenkapital + gjeld]) 100 % På bakgrunn av ovennevnte matriser blir det enkelte engasjement tildelt verdier som fordeler engasjementene i 5 risikoklasser: A - Minimal risiko, B - Lav risiko, C - Normal risiko, D - Høy risiko og E - Meget høy risiko. For rapporteringsformål akkumuleres disse 5 risikoklassene til: Lav risiko: Klasse A + B Middels risiko: Klasse C Høy risiko: Klasse D + E Det blir foretatt ny risikoklassifisering hver gang det foretas justeringer på en kundes engasjement. Klassifisering av personkunder - modellbeskrivelse Risikoklassifiseringen av privatkundesektoren skjer på grunnlag av et 2-komponentsystem som gir karakterer for følgende forhold: Faktor Karaktersystem Vekting Økonomi Karakter A til E 70 % Sikkerhetsdekning Karakter A til E 30 % Økonomi-dimensjonen vurderes ut ifra følgende nøkkeltall: Komponenter Vekting Nøkkeltall Vekting Netto likviditet til månedlig sparing 50 % Basert på SIFO-modellen 100 % Gjeldsgrad 50 % Husholdets gjeldsgrad 100 % På bakgrunn av ovennevnte matriser blir det enkelte engasjement tildelt verdier som fordeler engasjementene i 5 risikoklasser fra A til E, jfr. beskrivelse under næringslivskunder. For rapporteringsformål akkumuleres disse 5 risikoklassene til: Lav risiko: Klasse A + B Middels risiko: Klasse C Høy risiko: Klasse D + E Ny risikoklassifisering blir også her foretatt hver gang det foretas justeringer på en kundes engasjement. Utover dette gjennomgåes kunder med restrisiko kvartalsvis. Klassifisering av person- og næringslivskunder RISIKOKLASSER Brutto utlån Garantier Potensiell eksponering Indv nedskr utlån/ Spes avs garantier Personkunder Lav risiko Middels risiko Høy risiko Terra Boligkreditt Ikke klassifisert Totalt RISIKOKLASSER Brutto utlån Garantier Potensiell eksponering Indv nedskr utlån/ Spes avs garantier Næringskunder Lav risiko Middels risiko Høy risiko Ikke klassifisert Totalt RISIKOKLASSER Brutto utlån Garantier Potensiell eksponering Indv nedskr utlån/ Spes avs garantier Totalt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Terra Boligkreditt Ikke klassifisert Totalt

16 Sammenhengen mellom risikoklassifiseringssystemet og prising av utlån og garantier Det er en direkte sammenheng mellom risikoklassifiseringen og vår prising av utlån og garantier, i det banken tilstreber å fast sette rente satsen for utlån og provisjonssatsen for garantier ut fra sikkerheten som er stilt for lånet/garantien kombinert med kundens økonomi. Dette gjelder både for person- og næringslivskunder. Forskyvninger mellom risikogruppene Oversikten viser at bankens brutto utlånsportefølje har økt med 170,0 mill. kroner, eller 9,8%, i løpet av Andelen utlån i risikoklasse lav ligger på 81,3% i 2011 og 78,4% i 2010, dvs at andelen av lavrisikolån er økt med 2,9%-poeng. Ved utgangen av 2011 var andelen utlån i klasse middels på 17,9% mot 20,7% året før. Høy-risiko klassen står for 0,8% av brutto utlånsportefølje i 2011 mot 0,9% i Andelen uklassifiserte lån er på 0,0054%. Totalt sett er andelen av lån med lav/middels risiko uendret fra forrige årsskifte. Dette kan tilskrives fortsatt god økonomi i husholdningene som en følge av lave utlånsrenter. Andelen høyrisikolån har gått marginalt ned. Bankens garantiansvar mot ordinære kunder er økt med 11,0 mill. kroner. Det har skjedd en økning i risikoklasse lav på 15,4 mill. kroner. Garantiansvaret innenfor risikoklasse middels er redusert med 6,5 mill. kroner. I risiko klasse høy har banken 2,2 mill. kroner i 2011, mot 0,075 mill. kroner i Garantiansvaret mot Terra Boligkreditt (TBK) er økt fra 27,1 mill. kroner til 33,7 mill. kroner, som en følge av økt salg av boliglån via TBK. Hva angår potensiell eksponering, dvs. totalt innvilgede kreditter fratrukket benyttet (opptrukket) kreditt, er eksponeringen totalt sett økt med 14,0 mill. kroner. I risikoklasse lav er eksponeringen økt med 10,5 mill. kroner. Eksponeringen er økt med 3,3 mill. kroner i klasse middels. Terra Boligkreditt er uendret fra 2010 og tilsvarer 15,9 mill. kroner. Andelen av potensiell eksponering på uklassifiserte kunder er på 0,123 mill. kroner. Gjennomsnittlig årlig forventet tapsnivå per risikogruppe I perioden er det forventet et gjennom snittlig årlig tap for bankens låneportefølje på ca 6,0 mill. kroner eller 0,30% av bankens gjennomsnittlige forvaltningskapital (GFK). Av dette forventes 80% å komme fra næringslivsporteføljen. Videre forventer banken at det alt vesentlige av det fremtidige tapet vil komme fra risikoklassene middels og høy, med et anslag på henholdsvis 1,0 mill. kroner i middels og 5,0 mill. kroner i høy. Den fremtidige tapsprognosen tar utgangspunkt i bankens strategi plan, som igjen har tatt utgangspunkt i historiske data (mislighold, restanse, etc) fra egen bank og sammenlignbare sparebanker i Norge samt en fremtidsvurdering av de markeder banken opererer i. Forventet tap i forhold til forventede renteinntekter Forventet tap i personmarkedsporteføljen for 2012 er 1,0 mill. kroner. Sett i forhold til forventede renteinntekter i porteføljen, utgjør dette 1,3%. Forventet tap i næringslivs porteføljen, 4,0 mill. kroner, sett i forhold til forvent ede renteinntekter i porteføljen, utgjør 16,0%. Tapene forventes, som tidligere nevnt, i det alt vesentlige å komme i risikoklassene middels og høy. Tap i risikoklasse E forventes å være på nivå med renteinntektene. For risikoklasse lav vil fremtidige tap være marginale i forhold til renteinntektene. I beregningene er det her tatt utgangspunkt i bankens budsjett for Geografiske risikoområder Utlån Garanti Utlån Garanti Trøndelag Resten av Norge Utlandet Sum utlån og garantier Garantier etter type Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegarantier (Terra Boligkreditt) Bankenes Sikringsfond Samlet garantiansvar Alt garantiansvar er sikret ved pant. 2C - Tap på utlån og garantier Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på individuelle utlån Periodens konstaterte tap som det tidligere er nedskrevet individuelt for Økte nedskrivninger på individuelle utlån i perioden Nye nedskrivninger på individuelle utlån i perioden Tilbakeføring av nedskrivninger på individuelle utlån i perioden = Nedskrivninger på individuelle utlån Tapskostnader utlån Periodens endring i nedskrivninger på individuelle utlån Periodens nedskrivninger på grupper av utlån Periodens konstaterte tap som det tidligere er nedskrevet individuelt for Periodens konstaterte tap som det tidligere ikke er nedskrevet individuelt for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnader utlån

17 Spesifiserte avsetninger på garantiansvar Spesifisert avsetning på garantiansvar Endring spesifisert avsetning i perioden 0 0 = Spesifisert avsetning på garantiansvar Tapskostnader garantiansvar Periodens endring i spesifiserte avsetninger på garantiansvar 0 0 = Periodens tapskostnader garantiansvar 0 0 Nedskrivning på grupper av utlån/ Utlån Utlån Garantier Garantier Uspesifiserte avsetninger på garantiansvar Nedskrivninger på grupper av utlån /- Periodens nedskrivninger på grupper av utlån = Nedskrivninger på grupper av utlån D - Ansvarlig lånekapital Det er under regnskapspost 3.2, Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid, bokført i ansvarlig lånekapital. Beløpet består i sin helhet av medlemsinnskudd i Kredittforeningen for Sparebanker (KfS), og fordeler seg på følgende 4 poster: Debitor Beløp Løper til Kredittforeningen for Sparebanker (medlemsinnskudd) Kredittforeningen for Sparebanker (medlemsinnskudd) Kredittforeningen for Sparebanker (medlemsinnskudd) Kredittforeningen for Sparebanker (medlemsinnskudd) SUM Medlemsinnskudd i KfS blir først tilbakebetalt etter at regnskapsåret er avsluttet, dvs at medlemsinnskuddene med utløpsdato i 2011 først kan bli tilbakebetalt i Note 3 - Obligasjoner Obligasjoner deles vanligvis i tre porteføljer; handelsportefølje, øvrige omløpsobligasjoner og anleggsobligasjoner. Bankens obligasjonsbeholdning besto ved årsskiftet bare av poster i omløpsporteføljen. Omløpsobligasjonene er ordinær bankportefølje hvor intensjonen om å realisere kortsiktige gevinster på kurssvingninger ikke er fremtredende (i motsetning til ved en eventuell handelsportefølje). Obligasjonene blir normalt verdsatt til den laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi. Anleggsobligasjoner er obligasjoner som tidligere ble betraktet som holde til forfall obligasjoner. Hensikten er her å beholde dem til forfall. Obligasjonene blir verdsatt til den laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi. Markedsverdi (virkelig verdi) for børsnoterte obligasjoner defineres som børskurs pr Markedsverdi for ikke-børsnoterte poster er innhentet fra Terra Forvaltning AS, og vi har sammenholdt de innhentede verdiene med lignende opplysninger fra First Securities samt med de offisielle ligningskursene pr Usikkerheten i disse anslagene anses å være fra lav til middels. Det er i inneværende år ikke foretatt endringer i de benyttede regnskapsprinsipper vedrørende bankens obligasjonsbeholdning. Alle obligasjoner er oppført i norske kroner. Portefølje Ansk. kost Markedsverdi Bokført verdi Andel børsn. Gj.sn. rente Durasjon Obligasjoner (omløpsmidler) % 3,66% 0,20 Obligasjoner (omløpsmidler) % 3,59% 0,26 Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet som et veid gjennomsnitt av de enkelte verdipapirenes effektive renter pr Samlet forskjell mellom balanseført (bokført) verdi og pålydende verdi for hele obligasjonsporteføljen utgjør 3,2 mill. kroner. 3,4 mill. kroner av beholdningen knytter seg til investeringer i ansvarlig lånekapital/fondsobligasjoner. Debitor sektor BIS-vekt Portefølje Banker 20 % Finansforetak 20 % Kredittforetak (OMF-papirer) 10 % Kommuner/Fylker 20 % Industriforetak 100 % Ansvarlig lånekapital (kreditt/finans) 100 % Sum Pantstillelser Stadsbygd Sparebank har deponert obligasjoner med en bokført verdi på i Norges Bank. Disse gir en sikkerhets-/låneverdi i Norges Bank pr på

18 Note 4 - Aksjer, andeler og egenkapitalbevis Aksjer, andeler og egenkapitalbevis deles vanligvis inn i tre porteføljer; handelsportefølje, øvrige omløpsmidler og anleggsmidler. Stadsbygd Sparebank har ingen handelsportefølje, bankens beholdning besto derfor ved årsskiftet av poster klassifisert som omløps- og anleggsmidler. Det er i inneværende år ikke foretatt endringer i de benyttede regnskapsprinsipper. Omløpspostene er ordinære poster hvor intensjonen om å realisere kortsiktige gevinster på kurssvingninger ikke er fremtredende (i motsetning til ved handelsporteføljen). Postene blir verdsatt til den laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi. Banken inngikk i juni 2011 avtale med Terra Forvaltning AS om aktiv forvaltning av bankens portefølje av omløpsaksjer. Forvaltningsavtalen innebærer at det kan investeres inntil 10 mill. kroner i børsnoterte aksjer etter nærmere fastsatte rammer fra bankens styre. Mottatte markedskurser fra forvalter er lagt til grunn ved verdsettelsen av porteføljen pr Anleggspostene, det vil si poster beregnet til varig eie eller bruk, er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Beregningen av virkelig verdi baseres på informasjon om foretakets fremtidige kontantstrømmer, soliditet og fremtidsutsikter. Nedskrivning blir foretatt når virkelig verdi er lavere enn anskaffelseskost og verdinedgangen skyldes forhold som må antas å ikke være av forbigående karakter. Nedskrivningene reverseres når grunnlaget for dem ikke lenger vurderes å være til stede. Pr utgjorde akkumulerte nedskrivninger (fra anskaffelseskost) i denne porteføljen kr ,-. Dersom virkelig verdi ikke kan fastsettes med rimelig sikkerhet, er det unnlatt å gi opplysninger om antatt markedsverdi. Portefølje Antall aksjer Eierandel Ansk. kost Bokf. verdi Børsnotert? Virkelig verdi OMLØPSMIDLER AF Gruppen ASA ,01% ja 440 BW Offshore Ltd ,00% ja 257 Elisa OYJ ,00% ja 225 Gjensidige Forsikring AS ,00% ja 242 Hennes & Mauritz ,00% ja 310 Kone OYJ 810 0,00% ja 251 Marine Harvest ASA ,00% ja 84 ProSafe SE ,00% ja 396 Seadrill Ltd ,00% ja 610 Skanska AB ,00% ja 254 Sparebank1 SR-Bank ,01% ja 571 Sparebank1 SMN ,01% ja 276 Statoil ASA ,00% ja Subsea 7 S.A ,00% ja 339 Svenska Handelsbanken ,00% ja 310 Telenor ASA ,00% ja 571 Tryg AS 946 0,00% ja 314 Veidekke ASA ,01% ja 338 Volvo AB ,00% ja 287 Sum omløpsmidler ANLEGGSMIDLER Nordito Property AS ,03% 6 6 nei Eiendomskreditt AS ,23% nei Terra-Gruppen AS ,71% nei Spama AS 100 0,32% nei ViS Midt-Norge AS 1 4,00% nei Hjelmeland Sparebank ,76% nei Kvinesdal Sparebank ,76% nei Nets Holding A/S ,01% nei Visa Inc (C-aksjer) 312 0,00% nei 190 Andre mindre poster nei Sum anleggsmidler Sum aksjer/egenkapitalbevis Beholdningsendringer anleggsaksjer Inngående balanse Tilgang Avgang 0 76 Omklassifisering Nedskrivning 0 0 Utgående balanse Note 5 - Varige driftsmidler/immaterielle eiendeler Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er basert på kostpris, og er fordelt lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. 18

19 Banken eier eget kontorbygg i Stadsbygd i Rissa kommune. Av kontorbyggets totale areal på 815m 2 er 29m 2 utleid til et regnskapskontor. Banken kjøpte i desember % av kjøpesenteret Torget Rissa AS (gnr 124, bnr 324) i Rådhusveien 21 i Rissa. Bygget er under renovering/ ombygging, og vil i løpet av høsten 2012 bli tatt i bruk som bankens nye hovedkontor. Bankens andel av bygget var ved overtakelsen på 995m 2. I 2012 vil det bli bygd et nytt inngangsparti på 37m 2. Byggets 2. etasje (187 m 2 ) var pr årsskiftet fortsatt utleid til 2 eksterne leietakere; et arkitektfirma og et bygningsfirma. Denne etasjen vil bli tatt i bruk av banken selv i løpet av Banken eier i tillegg en hytte på Oppdal. Banken benytter følgende avskrivningssatser: * Påkostning leide lokaler 20 % * Datautstyr/transportmidler 33 % * Maskiner 20 % * Inventar 20 % * Faste eiendommer 3%/4 % Maskiner/biler/ inventar/etc. Bankbygg/ tomt/hytte Immatr. eiendeler SUM Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr Tidligere av- og nedskrivninger Årets ordinære avskrivning Bokført verdi pr Note 6 - Egenkapital Ansvarlig kapital Kapitaldekning Stadsbygd Sparebank har f.o.m. rapporteringen for 1. kvartal 2008 tatt i bruk den nye kapitalkravsforskriften av 14. desember Banken benytter standardmetoden ved beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. Standardmetoden innebærer at det benyttes standardiserte, myndighetsbestemte risikovekter ved beregningen av kapitalkravet. Ved beregning av kapitalkrav for operasjonell risiko benyttes basismetoden, som innebærer at kapitalkravet beregnes i forhold til gjennomsnittlig inntekt siste tre år. Stadsbygd Sparebank har ingen handelsportefølje, og beregner derfor ikke kapitalkrav for markedsrisiko. Banken beregner heller ikke kapitalkrav for valutarisiko da vi ikke har andre posisjoner i utenlandsk valuta enn en mindre beholdning av reisevaluta. Disse risikoområdene inngår imidlertid i bankens ICAAP-beregninger. Stadsbygd Sparebanks ansvarlige kapital er sammensatt av kjernekapital og tilleggskapital: Kjernekapitalen består av sparebankens fond samt en fondsobligasjon pålydende NOK 30 mill. Fondsobligasjonen ble tatt opp , og er i utgangspunktet evigvarende kan imidlertid banken velge å innløse obligasjonen. Kapitalen forrentes med 3 måneders NIBOR + 5,00 %-poeng p.a. Hvis obligasjonen ikke innløses , vil marginen på NIBOR øke til 6,00 %-poeng. Tilleggskapitalen består av et tidsbegrenset ansvarlig obligasjonslån pålydende NOK 26 mill. Lånet ble tatt opp , og løper til Lånet forrentes med 3 måneders NIBOR + 2,50 %-poeng p.a. Det er avtalt innløsningsrett for utsteder og step-up på marginen på 0,75 %-poeng p.a. pr Type ansvarlig kapital Kjernekapital Sparebankens fond Fondsobligasjon Fradrag i kjernekapitalen Immaterielle eiendeler 0 0 Utsatt skattefordel Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Overskytende beløp fondsobligasjon (15%-grensen) Sum kjernekapital Tilleggskapital Øvre: Overskytende beløp fondsobligasjon Nedre: Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital Fradrag i tilleggskapitalen Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Sum tilleggskapital Sum netto ansvarlig kapital Myndighetsbestemt kapitalkrav Overskudd av ansvarlig kapital

20 Utvikling i egenkapital/kjernekapital Sparebankens fond pr Resultat for regnskapsåret Gaver til allmennyttige formål = Sparebankens fond pr Fondsobligasjon Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (hensyntatt utsatt skatt) Balanseført utsatt skattefordel og andre immaterielle eiendeler Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Overskytende beløp fondsobligasjon (15%-grensen) = Kjernekapital pr Spesifikasjon av bankens beregningsgrunnlag, kapitalkrav og kapitaldekningsprosenter: Eksponeringskategori/ Risikotype Beregningsgrunnlag Eiendeler Beregningsgrunnlag Utenfor balansen Beregningsgrunnlag TOTALT Kapitalkrav TOTALT Stater og sentralbanker Lokale/reg. myndigheter Institusjoner Foretak Pant i fast eiendom Forfalte engasjement Obl. med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjement Sum kredittrisiko Motpartsrisiko Operasjonell risiko Fradrag i kapitalkravet Sum alle risiki Kjernekapitaldekning 15,07% 15,50% Kapitaldekning 17,25% 18,24% Beregningsgrunnlaget i % av forvaltningskapitalen Beregningsgrunnlaget i % av forvaltningskapitalen 53,61% 53,17% Note 7 - Likviditetsforhold Finansiering Rentekostnader Likviditetsrisiko kan litt forenklet sies å være risikoen for at banken ikke kan gjøre opp for sine forpliktelser rettidig. I forhold til dette står de trekkrettigheter banken har i DNB Bank ASA og Norges Bank sentralt, sammen med Norges Banks generelle likviditetspolitikk. Trekkrettigheten i DNB Bank ASA var pr på Det var ikke trukket på rammen ved årsskiftet. Pr årsskiftet var det pantsatt verdipapirer i Norges Bank med en samlet låne-/sikkerhetsverdi på av disse benyttes som sikkerhet for et F-lån fra Norges Bank med forfall Et sentralt mål er også utviklingen i bankens netto innskudds- og utlånssituasjon, og følgelig også grad av avhengighet til pengemarkedet. Utlånsprosenten (utlån til kunder i prosent av innskudd fra kunder) var ved utgangen av året 133,4% mot 128,0% på samme tidspunkt i fjor. Se for øvrig kvantitativ informasjon om bankens likviditetsrisiko under note 7A. Renterisiko (rentefølsomhet) oppstår i forbindelse med bankens utlåns- og innlånsvirksomhet og i tilknytning til aktiviteter i norske og internasjonale penge- og kapitalmarkeder. Renterisiko er et resultat av at rentebindingstiden for bankens eiendels- og gjeldsside ikke er sammenfallende. Stadsbygd Sparebank har identifisert følgende kilder til renterisiko: Utlån til kunder/andre banker Rentebærende plasseringer i verdipapirer Innskudd fra kunder Rentebærende verdipapirgjeld Annen rentebærende gjeld Banken måler renterisikoen ved at det beregnes en gjennomsnittlig durasjon (tid til neste renteendring) for de forskjellige rentebærende postene. Durasjonen benyttes så til å simulere betydningen av en økning eller reduksjon i rentenivået på 1 %-poeng. Ved durasjonsberegningene hensyntas finansavtalelovens bestemmelser om 6 ukers varslingsfrist før en eventuell renteøkning på utlån kan iverksettes, mens den tilsvarende varslingsfristen før rentenedsettelse på kundeinnskudd er på 8 uker. Durasjonen for fastrenteutlån og innskudd beregnes særskilt, og kjennetegnes ved at den er høyere enn for flytende forrentede avtaler. For obligasjonsporteføljen mottar vi egne rentefølsomhetsberegninger fra vår meglerforbindelse. Se for øvrig kvantitativ informasjon om bankens renterisiko under notene 7B og 7C samt i bankens Pilar 3-dokument på vår hjemmeside, Valutarisiko Banken er ikke eksponert for valutarisiko utover en mindre beholdning av reisevaluta. Reisevalutabeholdningen ble ved årsskiftet verdsatt til 0,6 mill. kroner. 20

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Delårsrapport pr 31. mars 2015

Delårsrapport pr 31. mars 2015 Delårsrapport pr 31. mars 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD telefaks

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2012 024 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2013 028 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2013 053 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2010 037 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2011 036 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport pr 30. september 2015

Delårsrapport pr 30. september 2015 Delårsrapport pr 30. september 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Utbytte på egenkapitalbevis kr 4.000.000 Overført til utjevningsfondet kr 1.353.169 Overført til sparebankens fond kr 22.349.645 Sum disponert kr 27.702.814 Styret Administrerende banksjef og ledere

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Delårsrapport pr 30. juni 2015

Delårsrapport pr 30. juni 2015 Delårsrapport pr 30. juni 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD telefaks

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 30. JUNI 2010

KVARTALSRAPPORT 30. JUNI 2010 KVARTALSRAPPORT 30. JUNI 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 30.06.2010 1.1-30.6 2.kvartal 2010 2009 2010 2009 2009 % av % av % av kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 kr.1000 kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer