Forsik ring med lokal forankring. Foto: Svein-Magne Tunli. Årsrapport 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsik ring med lokal forankring. Foto: Svein-Magne Tunli. Årsrapport 2011"

Transkript

1 Forsik ring med lokal forankring Foto: Svein-Magne Tunli Årsrapport

2 Innhold Nøkkeltall side 3 Tillitsvalgte i Møretrygd side 3 Årsberetning side 4 Resultatregnskap side 6 Balanse side 8 Noter til regnskap side 12 Kontantstrømoppstilling side 18 Summary in English side 20 Revisjonsberetning side 22 Kontrollkomiteens beretning side 23 Foto: Svein-Magne Tunli Å lesund Kongens gate 23 Postboks 98 Sentrum, 6001 Ålesund Telefon: Telefax: Fosnav åg Holmsildgata Postboks 250, 6099 Fosnavåg Telefon: Telefax: V O LDA Holmen 7 Postboks 332, 6101 Volda Telefon: Telefax: ygd.no ygd.no 2

3 Nøk k eltall 2011 Brutto premie (alle bransjer) Påløpne skader Egenkapital Underskudd T illitsvalgte STYRET Styrets leder atle Vartdal 1. Varamedlem olav Remøy Nestleder Bente Åmbakk 2. Varamedlem Kari Janne Myklebust Medlem Kåre Giske 3. Varamedlem Hallgeir Holmeset Medlem Petter Geir Smådal Ansatt varamedlem Turid Elisabet Bjørneset Medlem Bente Reklev Medlem (ansatt) arve Paul Barstad KONTROLLKOMITE Leder jørund Knardal Varamedlem laurits Bjørdal Medlem jørgen Ervik Medlem Magnar Bjørkedal VALGKOMITE Medlem gunnar Støbakk Varamedlem Eilert Hovden Medlem gunnar Stokke Medlem olav Svein Aambøe 3

4 Å rsberetning Møretrygd Gjensidig Forsikring er et gjensidig skadeforsikringsselskap. Den gjensidige selskapsformen betyr at forsikringstakerne er medlemmer og eiere av selskapet. Selskapet har hovedkontor i Ålesund og avdelingskontor i Fosnavåg og Volda. Møretrygd er et resultat av en rekke fusjoner i årenes løp. Aalesunds og Moldes Gjensidige Skibsassuranseforening ble stiftet i 1871, Søndmøre Gjensidige Båttrygdelag i 1890 og Voldens Brandsikringsforening i I 2010 ble Sjøtrygdgruppen Gjensidig Skadeforsikringsselskap (SGS) innfusjonert som siste ledd i oppløsningen av Sjøtrygdgruppen. Etter oppløsningen av Sjøtrygdgruppen ved utgangen av 2006, inngikk Tromstrygd og Møretrygd en avtale om faglig samarbeid og felles reassuranse for fiskefartøy. Avtalen har vist seg å være fordelaktig for begge selskap og blir videreført i Strategi Selskapets strategi er å videreutvikle sin posisjon som totalleverandør av forsikring til rederier, næringsliv og privatmarked på Nordvestlandet. Selskapet satser på å gi medlemmene god service med hurtig saksbehandling og kort responstid. Møretrygds posisjon i det lokale forsikringsmarkedet er styrket de siste årene og selskapet har hatt en positiv utvikling innenfor både sjø- og landbasert forsikring. Forsik ringsprem ier Samlet premievolum for alle forsikringsbransjer var ved utgangen av 2011 kr Selskapet var ikke risikobærer for personforsikringer og yrkesskadeforsikring, slik at premier og skader for disse bransjene ikke er med i resultatregnskapet. Brutto opptjent bokført premie var kr og for egen regning kr Premien fordeler seg slik: Bransje Brutto premie Egen regning Sjøforsikring Landbasert forsikring Sum premie Sk ader Påløpne skader i 2011 utgjør kr og for egen regning kr Skadene fordeler seg slik: Bransje Brutto sk ader Egen regning Sjøforsikring Landbasert forsikring Sum skader Sikkerhetsavsetningen økte vesentlig i 2010 som følge av fusjonen med SGS og ble i 2011 redusert med kr 7,4 mill for å tilpasses reelt behov for avsetninger. Der er også foretatt en avsetning på kr 4,4 mill i avsetning til uavløpt risiko som er belastet sikkerhetsavsetningen (note 1). I forbindelse med tilpasning til Solvens II regelverket er det foretatt en avsetning på kr 5,8 mill til indirekte skadebehandlingskostnader (note 3) som er belastet egenkapitalen fordi det er en prinsippendring. Sjøforsikring viste gode resultater i 2011, noe som vil være med på å bygge opp reserver for framtidige store skader. Landbasert forsikring ble også i 2011 rammet av flere større brannskader som gjør resultatet svakere enn ønsket. Møretrygd er et lite selskap og må derfor akseptere relativt store variasjoner i forsikringsresultatet fra år til år. Slutten av 2011 ble preget av storstormen Dagmar. Vi har registrert nærmere 400 skader som følge av stormen, hvorav de fleste dekkes av Norsk Naturskadepool. Skader på fartøy og kjøretøy omfattes ikke av poolen og utgjør brutto ca kr 4,5 mill for sjøforsikring og 0,7 mill for landbasert forsikring. Sk adeforebyggende tiltak Møretrygd gir støtte til skadeforebyggende tiltak i samsvar med retningslinjer vedtatt av styret. I 2011 ble det gitt støtte til en rekke prosjekter, spesielt kan nevnes øvelser og sikkerhetsstyringssystem for fiskefartøy. Det viktigste målet for selskapets ordning med støtte til skadeforebyggende tiltak er å hindre personskader og tap av liv, dernest å unngå eller redusere materielle skader. Forsik ringsrisiko og reassuranse Reassuranse er viktig for å beskytte selskapets kapital. Styret har satt rammer for akseptabel brutto- og nettoeksponering etter reassuranse innenfor de forskjellige risikoområdene. Selskapets reassuranseprogram har god spredning til solide europeiske reassurandører. So lv ens II EU har samlet alle sentrale direktiver som dekker områdene livsforsikring, skadeforsikring og reassuranse i ett direktiv. Direktivet trer i kraft 1. januar 2013 med en overgangsperiode fram til 1. januar I Norge er regelverket planlagt tatt inn i finanslovgivningen i løpet av høsten Omfanget kan kort oppsummeres som følger: Krav til verdivurdering av eiendeler og forsikringstekniske avsetninger, kapital og kapitalkrav. 4

5 Regler for risikostyring og internkontroll samt tilsynsmessig kontroll og overvåkning. Sikring av markedsdisiplin gjennom informasjonsplikt overfor offentligheten og rapporteringsplikt overfor tilsynsmyndighetene. Selskapet gjennomfører regelmessig stresstester og vil ikke få ikke vesentlige problemer med å oppfylle de kvantitative kravene. Selskapet har påbegynt arbeidet med tilpasning til Solvens II regelverket, og tar sikte på å oppfylle kravene før utløpet av overgangsperioden. Fina nsfo r va ltning Møretrygds finansielle eiendeler plasseres i henhold til kapitalforvaltningsforskriften. Selskapets kapitalforvaltningsstrategi er konservativ. Over 80 % av eiendelene er plassert som bankinnskudd og i rentebærende papirer. Hovedformålet med strategien er å sikre best mulig langsiktig avkastning på midlene, gitt en moderat risikoprofil. I 2011 gav finansforvaltningen et underskudd på kr 0,8 mill, eller 0,25 % av gjennomsnittlig investert kapital. Selskapet er ikke i vesentlig grad eksponert for endringer i valutakurser. Selskapet er eksponert for endringer i rente- og aksjemarkedet, fordi hoveddelen av selskapets eiendeler er finansielle. Aksje- og obligasjonseksponeringen gjør at finansresultatet svinger fra år til år, mens historisk snittavkastningen har vært større enn ved bankinnskudd. Selskapets kredittrisiko er lav. Det har historisk vært svært små tap på utestående fordringer mot medlemmene eller andre debitorer. Fordringer i forbindelse med reassuranse anses ikke å utgjøre noen kredittrisiko av vesentlig betydning. Selskapets likviditetsrisiko er lav. Selskapet har betydelig disponibel likviditet, i tillegg til at reassuransen sikrer tilfredsstillende likviditet til å møte eventuelle store skader. Pr hadde selskapet et overskudd av bufferkapital på kr 220,1 mill og en bufferkapitalutnyttelse på 24 %. Regnsk a p Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Møretrygds eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift av selskapet. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som det ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som er viktige for å bedømme selskapets resultat og stilling. Der er ikke vesentlige avvik mellom selskapets driftsresultat og kontantstrøm fra forsikringsdriften. Selskapet har god evne til å egenfinansiere sine investeringer. Ålesund, den 15. mars 2012 Investeringene har som formål å øke den langsiktige lønnsomheten og redusere risikoen ved å spre selskapets aktiva på flere aktivaklasser. Styret besluttet i desember 2011 å gi en premierabatt på kr som er belastet teknisk regnskap. Rabatten ble vedtatt fordelt på selskapets direkte sjøforsikringsmedlemmer i forhold til innbetalt premie for 2011 og blir kreditert 1. juli Årets resultat før skatt var på kr og etter skatt på Styret foreslår at det negative resultatet dekkes med overførsel fra annen egenkapital. Egenkapitalen utgjør etter dette kr Sam funnsm essig engasjem ent Det er viktig å opprettholde mangfold og kulturaktiviteter på alle nivå i samfunnet. Møretrygd ønsker å synliggjøre sin lokale forankring og gi litt tilbake gjennom å være støttespiller for lokale lag og foreninger i regionen. M iljø Som forsikringsselskap kan Møretrygd ha innvirkning på miljøet, både gjennom driften av selskapet, når forsikringer tegnes eller skader inntreffer. Innenfor gjeldende lovverk, forsikringsvilkår og bransjenormer tilstreber selskapet å ha en miljøvennlig profil og å drive på en slik måte at miljøet utsettes for minst mulig forurensning. A rbeidsm iljø et o g de a nsat te Arbeidsmiljøet i selskapet er godt, og styret har derfor ikke iverksatt spesielle tiltak. Det har ikke vært ulykker eller skader på arbeidsplassen i Sykefraværet var på 1,6 %. Alle ansatte i selskapet har tilbud om bedriftshelsetjeneste. I samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeides årlig HMS rapport. Ved utgangen av 2011 hadde selskapet atten ansatte, hvorav seks kvinner og tolv menn. Antall årsverk var 16,25. St y ret Styret besto i 2011 av seks medlemmer og fire varamedlemmer, hvorav fem av medlemmene og tre av varamedlemmene er valgt av generalforsamlingen. Ett av medlemmene og et varamedlem er valgt av og blant de ansatte. Den delen av styret som er valgt av generalforsamlingen består av tre menn og to kvinner i samsvar med det lovbestemte kravet til kjønnsrepresentasjon. I samsvar med samfunnets forventninger vil styret vil arbeide for likestilling ved organisering av selskapet og rekruttering av tillitsvalgte og ansatte. Styret takker de ansatte og øvrige tillitsvalgte for god innsats i Atle Vartdal Olav Remøy Bente Reklev Petter Geir Smådal Kåre Giske Arve Barstad Bjørn Harald Bakke Styrets leder Ansattes representant Adm. direktør 5

6 Resultatregnsk ap TEK NISK REGNSK A P PREMIEINNTEKTER M.V Forfalt bruttopremie Avgitte gjenforsikringspremier Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie Endring i gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie Sum premieinntekt for egen regning Note Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap (post 12) Andre forsikr.relaterte inntekter Note ERSTATNINGSKOSTNADER I SKADEFORSIKRING 4.1. Betalte erstatninger Brutto Gjenforsikringsandel av betalte bruttoerstatninger Endring i erstatningsavsetning Brutto Endring i gjenforsikringsandel av bruttoerstatningsavsetninger Sum erstatningskostnader for egen regning Note Premierabatter og andre gevinstavtaler Forsikringsrelaterte driftskostnader 6.1. Salgskostnader Note Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader inkludert provisjon for mottatt gjenforsikring Note Mottatt provisjon for avgitt gjenforsikring og gevinstandeler Sum forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte driftskostnader Resultat av teknisk regnskap før sikkerhetsavsetninger Endring i andre tekniske og i sikkerhetsavsetning mv Endring i avsetning for ikke avløpt risiko (UER) Endring i sikkerhetsavsetning Sum endring i sikkerhetsavsetninger mv Resultat av teknisk regnskap

7 Resultatregnsk ap IK K E-TEK NISK REGNSK AP Netto inntekter fra investeringer Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Administrasjonskostnader knyttet til investeringer, herunder rentekostnader Sum netto inntekter fra investeringer Allokert investeringsavkastning overført til teknisk regnskap (post 2) Andre inntekter Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat før andre resultatkomponenter TOTALRESULTAT

8 Balanse eiendeler Investeringer 2.1. Bygninger og andre faste eiendommer Eierbenyttet eiendom Note Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Note Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Note Obligasjoner og andre papirer med fast avkastning Note Utlån og fordringer Note Sum investeringer Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 3.1. Gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning Sum gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser. Note Fordringer 4.1 Fordringer i forbindelse med direkte forretning Forsikringstakere Fordringer i forbindelse med gjenforsikring Andre fordringer Sum fordringer Note Andre eiendeler 5.1 Anlegg og utstyr Kasse, bank Eiendeler ved skatt Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 6.3. Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

9 Balanse EGENK A PITA L O G FO RPLIK TELSER Opptjent egenkapital 8.1. Fond mv Avsetning til naturskadefondet Avsetning til garantiordningen Annen opptjent egenkapital Sum egenkapital Note Ansvarlig lånekapital mv. Sum ansvarlig lånekapital 10. Forsikringsforpliktelser brutto i skadeforsikring Avsetning for ikke opptjent bruttopremie Brutto Erstatningsavsetning Avsetning til premierabatt og andre gevinstavtaler Sikkerhetsavsetning m.v Avsetning for ikke avløpt risiko Sikkerhetsavsetning Sum sikkerhetsavsetning mv Andre tekniske avsetninger Sum andre tekniske avsetninger 0 Sum forsikringsforpliktelser brutto i skadeforsikring Note Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser o.l Forpliktelser ved skatt Forpliktelser ved periodeskatt Sum avsetning for forpliktelser Note Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 13 Forpliktelser Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Andre forpliktelser Sum forpliktelser Påløpne kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Andre påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Sum påløpne kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Ålesund, / I STYRET FOR MØRETRYGD GJENSIDIG FORSIKRING Atle Vartdal Olav Remøy Bente Reklev Petter Geir Smådal Kåre Giske Arve Barstad Bjørn Harald Bakke Styrets leder Ansattes representant Adm. direktør 9

10 10 Foto: Svein-Magne Tunli

11 Endring i egenk a pita l Administrasjons-avsetning Naturskadefondet Garantifondet Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Egenkapital Endring som følge av fusjon med SGS Endring avsetninger Årets resultat Egenkapital Prinsippendring: Administrasjonsavsetning overført til annen opptjent egenkapital Prinsippendring: Avsetning til indirekte skadebehandlingskostnader (ULAE) netto etter skatt Egenkapital Endring avsetninger Årets resultat Egenkapital Regnsk apsprinsipp Regnskapet for 2011 er satt opp i samsvar med de krav som stilles i lover og forskrifter for forsikringsselskap av 16. desember 1998 med senere endringer og i henhold til god regnskapsskikk. Inntekter og kostnader er periodisert lineært over opptjeningsperioden. Fo rsik ringsbransjer Premieinntekter vedrører i det vesentligste skipskasko,kombinert privat og næringsforsikringer. Fina nsielle eiendeler Selskapet følger reglene i årsregskapsforskriften for forsikring 3-3 og IAS 39 pkt. 9 ved vurdering og klassifisering av finansielle eiendeler. Finansielle eiendeler måles til virkelig verdi over resultatet. Dette gjelder ikke utlån og fordringer samt investeringer som holdes til forfall. Disse måles til amortisert kost. Regnsk a psfø ring o g m å ling av fina nsielle eiendeler Vanlige kjøp og salg av investeringer regnskapsføres på oppgjørstidspunktet. Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet regnskapsføres ved anskaffelsen til virkelig verdi og transaksjonskostnader resultatføres. Investeringer fjernes fra balansen når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører, eller når disse rettighetene er blitt overført og selskapet i hovedsak har overført all risiko og hele gevinstpotensialet ved eierskapet. Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet vurderes til virkelig verdi etter første gangs balanseføring. Utlån og fordringer regnskapsføres til amortisert kost ved bruk av effektiv rentemetoden. Gevinst eller tap fra endringer i virkelig verdi av eiendeler klassifisert som finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet, inkludert renteinntekt og utbytte, medtas i resultatregnskapet under Netto inntekter fra investeringer i den perioden de oppstår. Utbytte fra finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er inkludert når selskapets rett til utbytte er fastslått. Virkelig verdi av børsnoterte investeringer er basert på gjeldende kjøpskurs. På hver balansedag vurderer selskapet om det finnes objektive indikatorer som tyder på verdiforringelse av enkelte eiendeler eller grupper av finansielle eiendeler. Regnsk a psm essig beha ndling av bygninger, fa ste eiendommer o g va rige driftsm idler Alle eiendommer er eierbenyttet og balanseført til anskaffelseskost i henhold til IAS 16. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skille mellom vedlikehold op påkostning/ forbedring regnes i forholde til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Va luta Bankbeholdning i utenlandsk valuta er omregnet ihht. oppgitt kurs fra bank Pensjo ner Selskapet har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte. Dette er en innskuddsbasert ordning. Pensjonsforpliktelsen for en person er opphørt. Fo rsik ringstek nisk e av setninger De forsikringstekniske avsetningene pr er beregnet etter de beregningsmodellene som fremgår av forskrifter om tekniske avsetninger fastsatt av Finansdeparetmentet 10. mai 1991 og utfyllende forskrift om tekniske avsetninger fastsatt av Kredittilsynet 18. november Erstatningsav setning Erstatningsavsetningen er en avsetning for meldte ikke oppgjorte skader og skader som er inntruffet og ikke meldt. I tillegg er det kommet en avsetning til indirekte skade behandlingskostnader, ULAE. Denne er ikke ført over resultatregnskap, men ført direkte mot egenkapitalen i henhold til Rundskriv nr. 30/2011 fra Finanstilsynet. 11

12 Sikkerhetsav setning m.v. Sikkerhetsavsetning er et sikkerhetstillegg som sammen med premie- og erstatningsavsetningen med en fastsatt grad av sikkerhet (99%) skal dekke selskapets fremtidige utbetalinger i forbindelse med forsikringsvirksomheten. Administrasjonsavsetningen faller bort fra 2011 og er inngått som en del av annen opptjent egenkapital. Samtidig er der innført en ny avsetning for ikke avløpt risiko (UER). Av setning til g a rantio rdningen Etter forsikringsvirksomhetslovens 9-1 og Finansdepartementets forskrifter om skadeforsik- ringsselskapenes garantiordning, skal det årlig settes av 1% av direkte opptjent brutto premie inntil avsatte midler utgjør 1,5% av summen av opptjent brutto premieinntekt i Norge de 3 siste år. A llo k ert inv esteringsav k a stning Allokert investeringsavkastning omfatter et beløp som tilsvarer en beregnet avkastning av regnskapsårets gjennomsnittlige forsikringstekniske avsetninger, og skal gjenspeile en avkastning på disse. Ved beregning anvendes en forsikringsteknisk rente på statsobligasjoner med gjenstående løpetid lik 3 år. Den forsikringstekniske renten for 4. kv er beregnet til 2,29%, mens den for 4. kv er beregnet til 2,46%. Noter til regnsk apet Note 1 Prem ier Brutto Storkasko Kystkasko Privatkomb. Næringsliv Motorvogn Sum inkl. Pk. Sjø Forfalt bruttopremie Avgitte gjenforsikringspremier inkl. katastrofepremie Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie Endring i gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie Sum premieinntekt for egen regning Note 2 Beløpet under pkt. 3 inneholder: Termintillegg Profit commision o.a Sum Note 3 Erstatninger Storkasko Kystkasko Privatkomb. Næringsliv Motorvogn Sum Betalte erstatninger inkl. Pk. Sjø Brutto Gjenforsikringsandel av betalte bruttoerstatninger Endring i erstatningsavsetning Brutto Endring i gjenforsikringsandel av bruttoerstatningsavsetninger Sum erstatningskostnader for egen regning Note 4 Sa lgskostna der Agentprovisjon Markedsføring Kalendere og almanakker Messearrangementer Provisjoner for avgitt koassuranse (inntekt) Sum salgskostnader

13 Noter til regnsk apet Note 5 Fo rsik ringsrelaterte a dm inistrasjo nskostna der Personalkostnader Avskrivninger driftsløsøre Sum husleie og andre kostnader vedr lokaler og utstyr Revisjon/aktuar/bistand EDB-kostnader system Kontorrekvisita/trykking Tele og porto Bil og reisekostnader Betalte provisjoner Øvrige kostnader Sum forsikringsrelaterte adm.kostnader G o dtg jø relser fo r 2011 Følgende godtgjørelser er gitt til adm. direktør og ledende ansatte i 2011: Navn Stilling Verdien av fast Sum bonus lønn og naturalytelser Bjørn Harald Bakke adm. dir Nils Martin Romestrand Ass. dir. land Sindre Bjørn Svinø ass. dir. sjø Kostnadsført godtgjørelse til revisor utgjør kr for revisjon og kr ,- i honorar for diverse bistand. Beløpene er inkludert mva. Ved årets slutt var det 18 ansatte som fordeler seg på 16,25 årsverk. Note 6 Inv esteringer so m ho ldes til fo rfa ll Obligasjoner Bokført verdi Nominell verdi 14%*!Sparebank-Kreditt 86/ ,65%*!Sparebank-Kreditt 86/ *!Sandnes Sparebank 04/ *!Sparebanken Øst 04/ AB Stena Metall Finans 11/ Aker Drilling ASA 11/ Aker Solutions ASA 09/ Aurskog Sparebank 11/ BN Bank ASA 04/Perp Bolig og Næringsbanken 04/ Bonheur ASA Bud, Fræna og Hustad Sparebank Bø Sparebank Color Group ASA 10/ DNB BANK ASA DNB NOR BANK ASA 11/ DOF Subsea ASA Drangedal og Tørdal Sparebank Farstad Shipping ASA 10/ Fornebu Sparebank 11/ Fred Olsen Energy ASA 11/ Gjensidige Bank ASA 09/ Haugesund Sparebank 09/ Havila Shipping AS 10/ Havila Shipping AS 11/ Hol Sparebank 08/ Kungsleden AB 10/ Kvinnherad Sparebank 09/ Møre Boligkreditt 10/ Møre Boligkreditt 10/ Olympic Ship AS 11/ Polarcus Limited 11/ Obligasjoner Bokført verdi Nominell verdi Posten Norge AS 11/ Rem Offshore ASA 10/ Renewable Energy Corporation Rygge Vaaler Sparebank 09/ Solstad Offshore ASA 11/ Songa Offshore SE Sparebank 1 Nordvest 08/ Sparebank 1 Nordvest PERP FRN Sparebank 1 SR-BANK 09/ Sparebank 1 SR-BANK 11/ Sparebank 1 Nordvest 09/ Sparebanken Møre 08/ Sparebanken Møre evigvar/call Sparebanken Nord-Norge 08/ Sparebanken Nord-Norge 08/ Sparebanken Sogn og Fjordane Sparebanken Sør 10/ Sparebanken Vest 10/ Spydeberg Sparebank 09/ Stadsbygd Sparebank 09/ Statkraft AS 06/ Stolt-Nielsen Ltd 11/ Storebrand ASA 11/16 FRN Strømmen SPB FRN 07/ Sunndal Sparebank 09/ Swebank AS 09/ Teekay Offshore Partners Toten Sparebank 05/ Voss Veksel- og landmandsbank Wilh. Wilhelmsen 09/ Påløpne renter SUM POST

14 Noter til regnsk apet Note 7 Spesifik a sjo n av a k sjer o g a ndeler Aksjer og grunnfondsbevis Antall Pål. Ansk.kost Bokført Nominell verdi AS Nordøyvegen AS Sande fastlandssamband AS Fiskernes Hus Sunnmørshallen AS Eiksundsambandet AS Delsum Antall Kurs Bokført Markedsverdi Aker Solutions ASA , Algeta ASA , Archer Limited , Clavis Pharma ASA , Deep Sea Supply ASA , DNB NOR ASA , DnB NOR OBX , Fred Olsen Energy ASA , Gjensidige Forsikring ASA , Marine Harvest ASA , Norsk Hydro ASA , Orkla ASA A-aksjer , Petroleum Geo Services ASA , Polarcus Limited , Royal Caribbean Cruises Ltd , Schibsted ASA , Sea Drill Ltd , Statoil ASA , Stolt-Nielsen Limited , Storebrand ASA Ordinære , Subsea 7 S.A , Telenor ASA , XACT Derivat BEAR , Yara International ASA , Delsum Aksjefond global Antall Kurs Bokført Markedsverdi IIshares Dow Jones U.S. Oil Equipment , ISHARES MSCI ACWI Index Fund , ISHARES MSCI Emerging Markets , Standard & Poor Deposit Receipt , Delsum Sum aksjer og andeler post

15 Noter til regnsk apet Note 8 O bligasjo ner o g o blig a sjo nsfo nd v urdert til v irk elig v erdi. OBLIGASJONER Bokført Nominell verdi DNB NOR BANK ASA 08/ Klepp Sparebank FRN 2008/ Kvinesdal Sparebank 08/ Kvinesdal SPB FRN 08/ Sandsvær Sparebank 08/ Sparebanken Møre 05/ Sparebanken Pluss 05/ Statkraft AS 04/ Storebr. Bank fondsobl. 04/ Storebrand Livsforsikring AS 08/ Sunndal Sparebank 08/ Wilh. Wilhelmsen ASA 06/ Påløpne renter OBLIGASJONER TOTALT Selskapet er bare i ubetydelig grad eksponert for valutarisiko. Note 9 Utlå n o g fo rdringer Andre lån: Ansvarlig lån Sunnmørshallen AS Sum Andre lån Plassering på særvilkårskonto i bank inkl. påløpte renter Sum utlån og fordringer: Note 10 Kortsik tig e fo rdringer Tilgode hos forsikringstakere Delkrederfond Sum Debitorer mottatt forretning Sum Andre fordringer Sum Sum kortsiktige fordringer

16 Noter til regnsk apet Note 11 Forsikringstekniske av setninger Minstekrav brt Faktiske brt Gjenforsikr. andel Minstekrav e.r. Faktiske e.r. Premieavsetning Erstatningsavsetning Avsetn til indirekte skadebehandlingskostnader ULAE Premie- og erstatningsavsetning i alt Avsetning til uavløpt risiko (UER) Sikkerhetsavsetning Avsetning til premierabatt og andre gevinstavtaler Sum forsikringstekniske avsetninger (post10) (post 3) (post 10-post 3) Note 12 Av sk riv ninger: Kongens gt 23 Driftsløsøre Sum Kostpris Tilgang i året Avgang i året Kostpris Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Ordinære avskrivninger i året Økonomisk levetid 50 år 3-12 år Avskrivningsplan lineær lineær Note 13 Egenk apital Egenkapital består av følgende poster: Avsetning til naturskadefondet Avsetning til garantiordningen Annen opptjent egenkapital Sum egenkapital Solvensmargin: Solvensmarginkapital Solvensmarginkrav Solvensmargin 1367,80% 1462,00 % Sammensetning: Netto ansvarlig kapital Avsetninger over minstekravet Beregnet tilleggspremier 0 0 Kapitaldekning: Kapitaldekning: 179,26 % 184,38 % Netto ansvarlig kapital Risikovektet beregningsgrunnlag

17 Noter til regnsk apet Note 14 sk at ter Midlertidige forskjeller Anleggsmidler Omløpsmidler Avsetninger Netto midlertidige forskjeller Verdipapir Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skattefordel % utsatt skattefordel Skatteeffekt av prinsippendring knyttet til avsetning for indirekte skadebehandlingskostnader (ULAE) Utsatt skattefordel i balansen % av resultat før skatt % av permanente forskjeller % av endring midlertidige forskjeller verdipapir Formuesskatt Skattekostnad Fordeling av skattekostnaden Inntektsskatt, betalbar 0 0 Formuesskatt, betalbar Sum betalbar skatt Endring i utsatt skatt Endring utsatt skatt som følge av fusjon Skattekostnad

18 K ontantstrømoppstilling Resultat av ordinær viksomhet Avsetning ført direkte mot egenkapitalen Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Gevinst/tap verdijustering verdipapirer Gevinst/tap realisasjon verdipapirer Endringer i forsikringstekniske avsetninger Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordning Endringer i kortsiktige fordringer Endringer i kortsiktig gjeld og andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto tilgang/avgang aksjer, obligasjoner og andre verdipapir Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsagkiviteter Kontantstrøm fra finansaktiviteter Tilbakebetaling av egenkapital (SGS) Netto kontantstrøm av fiansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter tilført ved fusjon med SGS Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Spesifikasjon av kontanter og kontantekvivalenter Kasse, bank Plassering på særvilkårskonto i bank, se note Sum

19 19 Foto: Kjell Stian Brunes

20 Summar y in English Møretrygd is a mutual insurance company with head office in Ålesund and branch offices in Fosnavåg and Volda. Po rtfo lio Annual gross premium (including branches with other risk carriers) is NOK million. Gross premiums in own name amount to NOK million and retained premium income NOK 16.5 million. Cla im s Marine insurance showed good figures in 2011, which will help building reserves towards years with less good results. Non-marine was hit by several home fires in addition to another hard winter. As a small company with a relatively unbalanced portfolio, Møretrygd may experience significant changes in claims ratios from year to year. Acco unts The accounts show a pre tax profit of NOK 0,2 million after a rebate of NOK 6 million has been given to the mutual owners. The core equity amounts to NOK million. Reinsurance Møretrygd s reinsurance programme is placed with first class European reinsurers. So lv ency II Møretrygd has started the process of implementing Solvency II requirements and aim to have the Pillar 1 requirements and ORSA in place in 2012 and Pillar 2 and 3 by the end of Strategy Møretrygd s strategy is to develop the position as a company for shipowners, private persons and small companies in North-West Norway. The company aims to give the members good service with short response time. K ey figures: Profit and loss account NOK NOK Gross premiums (including branches with other risk carrier) 129, ,061,564 Gross premiums (in own name) 108,088,859 99,026,549 Premiums for own account 20,954,057 19,675,695 Claims for own account 18,449,030 18,856,106 Operating result technical accounts 1,505,365-15,340,289 Result non-technical accounts -1,312,725 24,644,206 Result pre tax 192,640 9,303,916 Result for the year after tax -3,378,453 9,398,978 Balance sheet Assets Office building 18,618,080 19,022,720 Financial assets 301,084, ,707,072 Reinsurers share of technical reserves 88,768,341 94,481,380 Short term receivables 7,891,842 5,662,599 Other assets 21,195,085 19,505,923 Prepaid costs etc. 4,282,065 5,132,582 Total assets 441,839, ,512,277 Liabilities and equity Equity 273,225, ,472,859 Technical reserves 145,677, ,945,071 Pension liabilities - 124,435 Taxes 761, ,129 Debts 19,671,277 11,429,520 Incurred costs etc. 2,503,593 3,732,262 Total liabilities and equity 441,839, ,512,277 20

Forsik ring med lokal forankring. Årsrapport 2012. 1 Foto: Peder Otto Dybvik

Forsik ring med lokal forankring. Årsrapport 2012. 1 Foto: Peder Otto Dybvik Forsik ring med lokal forankring Årsrapport 2012 1 Foto: Peder Otto Dybvik Innhold Nøkkeltall................................................. side 3 Tillitsvalgte i Møretrygd.................................

Detaljer

Forsikring med lokal forankring

Forsikring med lokal forankring Forsikring med lokal forankring Årsrapport 2014 Innhold Med vind i seilene... side 3 Nøkkeltall... side 3 Nøkkeltall selskapets utvikling... side 4 Tillitsvalgte i Møretrygd... side 4 Årsberetning... side

Detaljer

I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA. Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13

I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA. Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13 I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13 2 INNHOLD Side Årsberetning 2013... 4 Resultatregnskap.... 7 Balanse... 8-9 Endringer i egenkapital/ Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig ÅRSBERETNING 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) tilbyr privat skadeforsikring i Norge for ansatte i og pensjonister fra jernbanedefinert

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsrapport 2014 Styrets beretning 2014 Bakgrunn Troll Forsikring AS ble stiftet den 8. mars 2007 og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet den 28. oktober 2011 under forutsetning

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Innhold. Om Oslo Forsikring AS 3. Nøkkeltall / Key Figures 4. Visjon, Forretningsidé, Verdier, Mål og Strategier 5. Tjenester og produkter 6

Innhold. Om Oslo Forsikring AS 3. Nøkkeltall / Key Figures 4. Visjon, Forretningsidé, Verdier, Mål og Strategier 5. Tjenester og produkter 6 Årsrapport 2013 Innhold Om Oslo Forsikring AS 3 Nøkkeltall / Key Figures 4 Visjon, Forretningsidé, Verdier, Mål og Strategier 5 Tjenester og produkter 6 Styrets årsberetning 12 Resultatregnskap 15 Balanse

Detaljer

ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning

ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning 2014 Borettslagenes Sikringsordning Innhold 02 Administrerende direktør har ordet 04 God sikring på Fjell 06 Styrets årsberetning 08 Resultatregnskap 09 Balanse

Detaljer

årsrapport Foto: Anders Hals

årsrapport Foto: Anders Hals årsrapport 2012 Foto: Anders Hals 1 Vi går for 100 nye år I 2012 fylte Skogbrand 100 år, og jubileumsmarkeringen pågikk gjennom hele året og på flere måter. Vår jubileumsgave til medlemmene var gratis

Detaljer

Årsrapport. NBBL Fulltegningsforsikring AS

Årsrapport. NBBL Fulltegningsforsikring AS 2012 Årsrapport NBBL Fulltegningsforsikring AS Innholdsfortegnelse NBBL Fulltegningsforsikring AS 2 Sørenga 4 Norske Boligbyggelag 6 Nøkkeltall 7 Styrets årsberetning 8 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning for. Forside og 2 foto i beretning: Anders Hals SKOGBRAND ÅRSRAPPORT 2014 3

Årsberetning for. Forside og 2 foto i beretning: Anders Hals SKOGBRAND ÅRSRAPPORT 2014 3 ÅRSRAPPORT 2014 Årsberetning for 2014 Forside og 2 foto i beretning: Anders Hals SKOGBRAND ÅRSRAPPORT 2014 3 12000 10000 Stormforsikring 8000 Brannforsikring 6000 Produktivt skogareal 4000 2000 0 Foto:

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild

ÅRSRAPPORT. Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild ÅRSRAPPORT 2013 Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild 2013 Nok et stormår! Siste del av 2013 ble ikke den rolige førjulstiden skogeierne og Skogbrand hadde håpet på. Det startet med Hilde 16. november og

Detaljer

Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/

Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/ Statnett Statnett Forsikring AS Årsrapport 213. æ/ 1/ J 1 lnnhold Statnettkonsernet Statnett Forsikring AS Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantoppstilling Noter til årsregnskapet

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsregnskap 2014 Styrets beretning 2014 Vardia Insurance Group ASA (Vardia ASA) er morselskap i et norsk, uavhengig skadeforsikringskonsern etablert i 2009. Morselskapet eier fem heleide datterselskaper

Detaljer

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS 1 Årsrapport 2010 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS 2 SpareBank 1 Skadeforsikring: Årsrapport 2010 Innhold 3 Årsberetning 11 Styret i SpareBank 1 Skadeforsikring AS 12

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 % Årsrapport 2013 NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 105 982 138 960 106 914 96 633 69 161 93 336 Netto pensjonskostnader 52 679 48 865 57 514 38 661

Detaljer

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 1 Innhold boligbyggelagenes forsikring as 3 fulltreff med hagle 4 Norske boligbyggelag 6 nøkkeltall 7 styrets årsberetning 8 resultatregnskap 10 balanse 11

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Forsikring

Årsrapport 2014. Eika Forsikring Årsrapport 2014 Eika Forsikring Årsberetning 2014 Virksomhetens art Eika Forsikring leverer skadeforsikring i person-, landbruks- og næringslivsmarkedet samt ettårige personforsikringsprodukter i privatmarkedet.

Detaljer

BKK Pensjonskasse Resultat

BKK Pensjonskasse Resultat BKK Pensjonskasse Resultat TEKNISK REGNSKAP NOTE 31.12.2014 31.12.2013 Tall i hele tusen Premieinntekter Forfalte premier, brutto 17 206 725 225 150 - Avgitte gjenforsikringspremie 18-235 -153 Overføring

Detaljer

Konsernstyrets årsberetning

Konsernstyrets årsberetning 12 Konsernstyrets årsberetning Konsernstyrets årsberetning VIRKSOMHETEN, med hovedkontor i Oslo, er Norges nest største skadeforsikringsselskap.selskapet er det største norskeide forsikringsselskapet og

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1 Årsrapport 2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 3 Innhold 04 Styrets beretning for 2008 12 Resultatregnskap 14 Balanse

Detaljer

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring 2 SpareBank1 Skadeforsikring Årsrapport 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING 4 STYRET I SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING AS 14 STYRENDE ORGANER I SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING

Detaljer

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2013 - Annual report 2013

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2013 - Annual report 2013 Statoil Forsikring a.s Årsberetning 2013 - Annual report 2013 Styre Trygve Imsland, styreleder Ørjan Kvelvane, styremedlem Anne-Margrethe Tostrup Smith, styremedlem Tron Vormeland, styremedlem Forretningsfører

Detaljer