Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2012/1 PS 2012/2 PS 2012/3 PS 2012/4 RS 2012/1 PS 2012/5 PS 2012/6 PS 2012/7 PS 2012/8 PS 2012/9 PS 2012/10 PS 2012/11 PS 2012/12 PS 2012/13 PS 2012/14 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Forhåndsgodkjenning av Allbrukshall og Svømmehall. Storgata 2A og Tollbugata 1 og 3 - Egengodkjenning Beregning av Halden kommunes tilskuddssatser til private barnehager for 2012 Overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og 17 kommuner i Østfold Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2008/ / / /6313 Opprettelse av nye legestillinger 2010/6313 Sluttrapport Gransking Halden ishall 2011/3543 Minnemonument 22. juli /4980 Fritak og valg av nye meddommere i Halden tingrett Nyvalg, endringer og suppleringer av styrer, nemnder og råd 2012/ /5718 Havnestyre - reglement, myndighet og valg. 2011/7798 Rådmannens ansettelsesforhold. X 2012/1075 Side nr. Thor Edquist utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: Tidspunkt: 17:30 00:40 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist Leder H Carl-Victor Sundling Medlem H Lena Beate Karlsen Nestleder H Else-Kathrine Hveding Medlem H Eirik Milde Medlem H Lisa Anker-Rasch Strøm Medlem H Roar Lund Medlem H Jan-Erik Erichsen Medlem H Caroline Stranger Medlem H Torunn Lund Clasen Medlem H Ronny Nordmark Medlem H Bent Asgeir Larsen Medlem H Stein Buckholm Medlem H Eivor Held Sundling Medlem H Svein Håkon Pedersen Medlem H Geir Helge Sandsmark Medlem V Roar Günther Andersen Medlem V Gerd Berit Odberg Medlem KRF Morten Christoffersen Medlem KRF Yngvar Holt Medlem SP Anne-Kari Holm Medlem SP Per Kristian Dahl Medlem AP Svein Olaussen Medlem AP John Østensvig Medlem AP Mona Irene Bråthen Medlem AP Mohammed Abdi Dahir Medlem AP Håkon Magne Knudsen Medlem AP Joachim Bratteli Medlem AP Ulf-Torben Redi Medlem AP Lars Pedersen Due Medlem AP Nils Sagstuen Medlem AP Side 3

4 Linn Victoria Olsen Medlem AP Bente C Gulbrandsen Medlem AP Odd Riise Medlem AP Malin Stanes Medlem AP Per-Egil Evensen Medlem FRP Egil Lund Pettersen Medlem FRP Vegar Johansen Medlem FRP Frithjof Dahlen Medlem SV Roy Eilertsen Medlem SV Odd Sæthre Medlem PP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arild Klingstrøm MEDL H Karsten Wiig MEDL H Jan-Erik Herft MEDL H Elisabeth Giske MEDL AP Ellen Simensen MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP Vibeke Julsrud MEDL MDG Mona Johnsen MEDL V Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Erlan Aastebøl Arild Klingstrøm H Magnus Øvreeide Jan-Erik Herft H Terje Martin Lie Karsten Wiig H Per Magnus Finnanger Mona Johnsen V Sandsmark Øivind Holt Vibeke Julsrud MDG Cathrine Eng Skotnes Elisabeth Giske AP Mette E. Rakeng Karlsen Ellen Simensen AP Christer Olsen Tove Kristin Fager FRP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Side 4

5 Thor Håkon Edquist Utvalgsleder Martin Vik Utvalgssekretær Side 5

6 Saksliste PS 2011/100 PS 2011/101 PS 2011/102 PS 2011/103 RS 2011/22 RS 2011/23 RS 2011/24 PS 2011/104 PS 2011/105 PS 2011/106 PS 2011/107 PS 2011/108 PS 2011/109 PS 2011/110 PS 2011/111 PS 2011/112 PS 2011/113 PS 2011/114 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Jernbaneforum Øst - infoskriv /1920 Oversendelse av protokoll fra kontrollutvalgsmøte Høring: NOU 2011:15: " Rom for alle" - en sosial boligpolitikk for framtiden. 2008/ /4265 Årsbudsjett Formannskapets innstilling 2011/5272 Økonomiplan politisk 2011/5272 Havnestyre - kommunalt foretak - oppretting og valg 2011 Oppfølging av valg til styrer nemnder og råd - valg og korrigering 2011/ /5718 Fritak for verv som politisk representant. 2011/5718 Søknad om fritak fra verv som meddommere i Halden tingrett Rokke avfallsanlegg - Etablering av aksjeselskap Økt trekkrettighet - Halden kommunes hovedbank Nordea Halden golfklubb - søknad om fritak for eiendomsskatt Samhandlingsreformen, driftstilpasninger 2012 Strategisk næringsplan for Halden / / / / / /5277 PS Revisjon av prioriteringslisten til 2011/109 Side nr. Side 6

7 2011/115 kommundelplan for idrett og filuftsliv. PS 2011/116 PS 2011/117 PS 2011/118 PS 2011/119 FO 2011/35 FO 2011/36 FO 2011/37 FO 2011/38 Landbruksplan /426 Iverksettelse av bygging på av Idd skole på Øberg - Sak satt på dagsorden av opposisjonen Gransking Halden ishall - tilleggsfinansiering og status Forespørsler Forespørsel fra Roar Günther Andersen, V, vedrørende kjøp av Storgt. 7 Forespørsel fra Per Egil Evensen, Frp, vedrørende eldreombud. Forespørsel fra Per Egil Evensen, Frp, vedrørende tilgjengelighet på rådhuset og Fayegården. Forespørsel fra Odd Sæthre, Pp, vedrørende eldreombud. 2011/ /3543 Thor Edquist ordfører Side 7

8 PS 2011/100 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen godkjent. PS 2011/101 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Ordfører foreslo følgende forslag til endringer til sakslisten: PS 2011/112 og PS 2011/118 behandles først i møtet. PS 2011/106 foreslått trukket fra sakslisten. Det foreslås ny sak på dagsorden Det Norske Blåseensemble Forslaget om flytting og trekking av sak ble enstemmig vedtatt. Forslaget om ny sak ble avvist fra 23 representanter. (Ap, SV, Frp og Pp) Vedtak: PS 2011/112 og PS 2011/118 behandles først av de politiske sakene. PS 2011/106 trekkes fra sakslisten. Sakslisten godkjent. PS 2011/102 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Lena Karlsen, H, påpekte at Inger Davidsen representerer MDG og ikke H. John Østensvig, Ap påpekte at han selv er valgt til styringsgruppa for Opera Østfold. Protokollen fra forrige møte med disse korrigeringene ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokoll fra forrige møte godkjent. Side 8

9 PS 2011/103 Referatsaker Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. Vedtak: Referatsakene tatt til orientering. RS 2011/22 Jernbaneforum Øst - infoskriv 0211 RS 2011/23 Oversendelse av protokoll fra kontrollutvalgsmøte RS 2011/24 Høring: NOU 2011:15: " Rom for alle" - en sosial boligpolitikk for framtiden. PS 2011/104 Årsbudsjett Formannskapets innstilling Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Lena Karlsen, H, fremmet forslag til budsjett fra H, Krf, V, Sp og MDG med følgende: 1. Budsjettforslag fra H/V/KrF/SP/MDG for 2012, med rådmannens budsjettforslag som vedlegg, vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 2. Hovedutvalgene gis fullmakt til å disponere den enkelte sektors til enhver tid vedtatte budsjettrammer innenfor driftsbudsjettet. 3. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig enhetenes økonomi samt framdrift på innsparinger og andre tiltak til Hovedutvalgene, Formannskapet og kommunestyret. Ved avvik som kan medføre budsjettoverskridelser skal rådmannen umiddelbart legge fram alternative forslag til inndekning for aktuelt politisk organ i henhold til dette vedtaket og delegeringsreglementet. 4. Rådmannen gis fullmakt til innenfor driftsbudsjettet å iverksette aktiviteter og tiltak som vedtatt i budsjettet. 5. Rådmannen pålegges tertialvis økonomirapportering til Hovedutvalgene, Formannskapet og kommunestyret i første møte etter tertialets utgang. Rapportene skal inneholde vurdering av oppnåelse for alle budsjett og forsalg til tiltak ved avvik.. 6. Eventuelle omfordelinger mellom sektorene legges fram for Formannskapet og kommunestyret. 7. Hovedutvalgene disponerer innenfor tildelt ramme investeringsbudsjettet i hht budsjettskjema 2B med det forbehold at enkeltdisposisjoner over ,- kr også skal behandles av Formannskapet etter innstilling fra Hovedutvalget. 8. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån på til sammen kr ,- slik: VAR-lån kr ,- avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Øvrige lån kr ,- avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån kr ,- som tas opp i hht Husbankens retningslinjer, primært en avdragstid på 20 år. Side 9

10 9. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele Halden kommune for skatteåret 2011 jf. eiendomsskattelovens 3. Det vises også til kommunestyrets vedtak om utvidelsen til hele kommunen, og om nytaksering/omtaksering. For øvrig gjelder, jf. eiendomsskattelovens 10, følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2011: a) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. 11 være 7 promille av den nye fastsatte takstverdien. b) Med hjemmel i eskl. 12, bokstav a, skal skattesatsen for bustadelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar og fritidseiendommer være 3,75 promille av den nye takstverdien. c) I tillegg gis etter eskl. 11, annet ledd, et bunnfradrag stort kr ,- for hver selvstendig boenhet i boliger, samt også et bunnfradrag stort kr ,- for hver fritidseiendom. d) Etter eskl. 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten og dennes bokstav b, bygning som har historisk verde. e) Etter eskl. 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. lov om kulturminner. f) Etter eskl. 5, bokstav h, skal fritas eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk. For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer. g) Kommunens skattetakstvedtekter. 10. De gebyrsatser som fremkommer i vedlagt gebyrregulativ vedtas med virkning fra Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i Kommunale avgifter skrives ut med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20. november. 12. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter. 13. Rådmannen skal videreføre prosjekt 2012 med mål om å senke kommunens netto årlige utgifter med ,- kr. Prosjektet skal ha sine forslag til innsparinger klare til ny økonomiplan vedtas i kommunestyremøtet, juni a. Det skal legges inn i prosjekt 2012 en gjennomgang av samtlige av kommunens bindende løpende avtaler. b. Det skal iverksettes gjennomgang av samtlige pensjonsavtaler i kommunen. 14. Tiltak i henhold til budsjettets verbaltekst og punkter iverksettes av Rådmannen etter tidsplaner som bestemt i Hovedutvalgene. Side 10

11 Per Kristian Dahl, Ap, fremmer forslag til budsjett fra Ap, SV og Pp med følgende: 1. AP,SV og PP`s budsjett for 2012 vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 2. Hovedutvalgene disponerer innenfor tildelt ramme på investeringsbudsjettet i hht budsjettskjema 2B. 3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele innsparingseffekter som følge av innkjøpsoptimeringsarbeid for inntil 3 mkr. fortløpende. De formelle budsjettendringer i skjema 1 B, fremlegges i politisk sak til Formannskapet og Kommunestyret i juni 2012 og november Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån på til sammen kr VAR-lån kr ,- avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Øvrige lån kr avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån kr som tas opp i hht Husbankens retningslinjer, primært en avdragstid på 20 år. 5. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele Halden kommune for skatteåret 2011 jf. eiendomsskattelovens 3. Det vises også til kommunestyrets vedtak om utvidelsen til hele kommunen, og om nytaksering/omtaksering begrunnet i den alminnelige regel i byskattelovens hensynet til likebehandling og utvidelsen. Før øvrig gjelder jf. eiendomsskattelovens 10 følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2011: a) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. 11 være 7 promille av den nye fastsatte takstverdien. b) Med hjemmel i eskl. 12, bokstav a, skal skattesatsen for bustadelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar og fritidseiendommer være 3,75 promille av den nye takstverdien. c) c) I tillegg gis etter eskl. 11, annet ledd, et bunnfradrag stort kr ,- for hver selvstendig boenhet i boliger, samt også et bunnfradrag stort kr ,- for hver fritidseiendom. d) Etter eskl. 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten og dennes bokstav b, bygning som har historisk verde. e) Etter eskl. 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. lov om kulturminner. f) Etter eskl. 5, bokstav h, skal fritas eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk. For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer. g) Kommunens skattetakstvedtekter. Side 11

12 6. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativet vedlagt rådmannens dokument vedtas. 7. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2012 kommunale avgifter skrives ut med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20. november i Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter. Per Egil Evensen, Frp, fremmet forslag til budsjett fra Frp: Budsjettet fra Frp fikk 4 stemmer og falt. Budsjett fra Ap, SV og Pp fikk 19 stemmer og falt Budsjett fra H, Krf, Sp, V og MDG fikk 26 stemmer og vedtatt. Vedtak: 1. Budsjettforslag fra H/V/KrF/SP/MDG for 2012, med rådmannens budsjettforslag som vedlegg, vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 2. Hovedutvalgene gis fullmakt til å disponere den enkelte sektors til enhver tid vedtatte budsjettrammer innenfor driftsbudsjettet. 3. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig enhetenes økonomi samt framdrift på innsparinger og andre tiltak til Hovedutvalgene, Formannskapet og kommunestyret. Ved avvik som kan medføre budsjettoverskridelser skal rådmannen umiddelbart legge fram alternative forslag til inndekning for aktuelt politisk organ i henhold til dette vedtaket og delegeringsreglementet. 4. Rådmannen gis fullmakt til innenfor driftsbudsjettet å iverksette aktiviteter og tiltak som vedtatt i budsjettet. 5. Rådmannen pålegges tertialvis økonomirapportering til Hovedutvalgene, Formannskapet og kommunestyret i første møte etter tertialets utgang. Rapportene skal inneholde vurdering av oppnåelse for alle budsjett og forsalg til tiltak ved avvik.. 6. Eventuelle omfordelinger mellom sektorene legges fram for Formannskapet og kommunestyret. 7. Hovedutvalgene disponerer innenfor tildelt ramme investeringsbudsjettet i hht budsjettskjema 2B med det forbehold at enkeltdisposisjoner over ,- kr også skal behandles av Formannskapet etter innstilling fra Hovedutvalget. 8. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån på til sammen kr ,- slik: VAR-lån kr ,- avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Øvrige lån kr ,- avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån kr ,- som tas opp i hht Husbankens retningslinjer, primært en avdragstid på 20 år. 9. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele Halden kommune for skatteåret 2011 jf. eiendomsskattelovens 3. Det vises også til kommunestyrets vedtak om utvidelsen til hele kommunen, og om nytaksering/omtaksering. For øvrig gjelder, jf. eiendomsskattelovens 10, følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2011: a) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. 11 være 7 promille av den nye fastsatte takstverdien. Side 12

13 b) Med hjemmel i eskl. 12, bokstav a, skal skattesatsen for bustadelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar og fritidseiendommer være 3,75 promille av den nye takstverdien. c) I tillegg gis etter eskl. 11, annet ledd, et bunnfradrag stort kr ,- for hver selvstendig boenhet i boliger, samt også et bunnfradrag stort kr ,- for hver fritidseiendom. d) Etter eskl. 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten og dennes bokstav b, bygning som har historisk verde. e) Etter eskl. 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. lov omkulturminner. f) Etter eskl. 5, bokstav h, skal fritas eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk. For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer. g) Kommunens skattetakstvedtekter. 10. De gebyrsatser som fremkommer i vedlagt gebyrregulativ vedtas med virkning fra Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i Kommunale avgifter skrives ut med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20. november. 12. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter. 13. Rådmannen skal videreføre prosjekt 2012 med mål om å senke kommunens netto årlige utgifter med ,- kr. Prosjektet skal ha sine forslag til innsparinger klare til ny økonomiplan vedtas i kommunestyremøtet, juni a. Det skal legges inn i prosjekt 2012 en gjennomgang av samtlige av kommunens bindende løpende avtaler. b. Det skal iverksettes gjennomgang av samtlige pensjonsavtaler i kommunen. 14. Tiltak i henhold til budsjettets verbaltekst og punkter iverksettes av Rådmannen etter tidsplaner som bestemt i Hovedutvalgene. PS 2011/105 Økonomiplan politisk Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Økonomiplanen fra Ap, SV og PP fikk 19 stemmer og falt. Side 13

14 Økonomiplanen fra H, V, Krf, Sp og MDG fikk 30 stemmer og ble vedtatt. Vedtak: Økonomiplanen fra H, V, Krf, Sp og MDG ble vedtatt. PS 2011/106 Havnestyre - kommunalt foretak - oppretting og valg 2011 Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Sak utsatt. Vedtak: Sak utsatt. PS 2011/107 Oppfølging av valg til styrer nemnder og råd - valg og korrigering Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Lena Karlsen, H, foreslo følgende: Rådmannens innstilling vedtas med følgende tillegg: Eirik Milde velges som fast representant i representantskapet til Østfold kommunerevisjon. Lena Karlsen velges som vara. Else Milde velges som vara til overformynderiet i Halden Per Kristian Dahl, Ap, fremmet følgende forslag til vedtak: Paul Kristiansen utgår som 1. vara til Kontrollutvalget. Som ny 1. varamedlem til kontrollutvalget velges Åsmund Sjøberg. Innkomne forslag ble enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Valgte representanter til HABOs styre og HABOs representantskap annulleres. 2. Som medlem i representantskapet til Østfold kommunerevisjon IKS velges: Eirik Milde Som vara velges: Lena Karlsen Else Milde velges som vara til overformynderiet i Halden Paul Kristiansen utgår som 1. vara til Kontrollutvalget. Som ny 1. varamedlem til kontrollutvalget velges Åsmund Sjøberg. Side 14

15 PS 2011/108 Fritak for verv som politisk representant. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Fritakssøknadene fra Karsten Wiig, H og Finn David Dahl, Frp innvilges. 2. Som fast medlem i Kommunestyret blir Erland Aastebøl, H 3. Som fast varamedlem i Kommunestyret blir Keta Dimitrova Bjørndal, Frp PS 2011/109 Søknad om fritak fra verv som meddommere i Halden tingrett Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Geir Helge Sandsmark, V, fremmet følgende forslag til nye meddommere: Inger Olsen f Sohrab Darisiro Vedtak: 1. Fritakssøknadene fra Knut Wahlstrøm, Odd Petter Nilsen, Merete Ragnar, Astri Solberg, Geir Sten Eldnes, Christin Sellevoll Vegstein, Anne Granum, Sten Cato Olsen samt Stein Cato Røsnæs innvilges. 2. Rådmannen gis av kommunestyret fullmakt til å innsette gjeldende søker som meddommer til Halden tingrett. Som nye meddommere velges: Inger Olsen f Sohrab Darisiro PS 2011/110 Rokke avfallsanlegg - Etablering av aksjeselskap Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Morten Christoffersen, Krf, fremmet følgende forslag til vedtak: Saken utsettes i påvente av at administrasjonen bes å legge frem en vurdering av økonomiske konsekvenser for Halden kommune ved overføring av virksomheten til eget aksjeselskap. Forslaget fra Christoffersen ble vedtatt mot 23 stemmer. (Ap, SV, Frp og PP) Side 15

16 Vedtak: Saken utsettes i påvente av at administrasjonen bes å legge frem en vurdering av økonomiske konsekvenser for Halden kommune ved overføring av virksomheten til eget aksjeselskap. PS 2011/111 Økt trekkrettighet - Halden kommunes hovedbank Nordea Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Morten Christoffersen, Krf, ble av kommunestyret erklært inhabil. Per Magnus Finnanger Sandsmark, V, ble innvilget permisjon under behandlingen av saken. Truls Breda, V, erstattet Finnanger Sandsmark. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale om trekkrettighet på 125 mkr. Rådmannen rapporterer til formannskapet når trekkrettigheten eventuelt benyttes PS 2011/112 Halden golfklubb - søknad om fritak for eiendomsskatt Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Roar Lund, H, ble av kommunestyret erklært inhabil. Jan Moen tok Lunds plass til behandlingen av saken. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Halden golfklubbs anlegg fritas jf. eiendomssskattelovens 7, bokstav a, fra eiendomsskatt fra og med skatteåret 2011 og så lenge det i henhold til klubbens og øvrige tilknyttede organer sine vedtekter er et ideelt, ikke-kommersielt foretakende, og en for alle åpen og allmennyttig idrettsklubb og et åpent idrettsanlegg, og de privateide andelene ikke omsettes med over pålydende verdi. 2. Om det også skulle være en feil ved takseringen at Halden golfklubb er belastet for eiendomsverdien tilbakebetales for mye betalt eiendomsskatt i henhold til dette fra og med den nye taksten trådt i kraft i Side 16

17 PS 2011/113 Samhandlingsreformen, driftstilpasninger 2012 Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1) Vurderingene av Halden kommune sine driftstilpasninger er i forhold til samhandlingsreformen tas til etterretning. 2) Hovedutvalget vil følge nært opp arbeidet med samhandlingsavtalen. En av utvalgets medlemmer, Bent Larsen, H, vi ha et spesielt fokus på dette arbeidet i nær kontakt med administrasjonen. 3) Utvalget vil ha løpende orientering om fremdriften og utfordringene når samhandlingsreformen trer i kraft. PS 2011/114 Strategisk næringsplan for Halden Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Vedtaket fra Hovedutvalg for næringsutvikling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret slutter seg til fremlegget til tekst til Strategisk næringsplan for Halden , men med ønske om at det i dokumentet gjennomføres en klarest mulig presisering av ansvarshavende for de ulike tiltak i den evaluerings- og oppfølgingsprosess som følger i planperioden. PS 2011/115 Revisjon av prioriteringslisten til kommundelplan for idrett og filuftsliv. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: John Østensvig, Ap, fremmet følgende forslag: Ballbinge ved Øberg skole prioriteres som nr 1 i handlingsplan , nærmiljøanlegg. Formannskapets innstilling med Østensvigs forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til Kommunedelplan for idrett og friluftslivs prioriteringsliste for anleggsutbygging for årene Rådmannen får fullmakt til å søke om spillemidler for de prosjekter som finansieres i Side 17

18 Gimle IF og Halden Skiklubbs samarbeidsavtale om O-kart Venås-Høiåsmarka legges inn i handlingsplanens upriorterte liste Ballbinge ved Øberg skole prioriteres som nr 1 i handlingsplan , nærmiljøanlegg. PS 2011/116 Landbruksplan Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Landbruksplan vedtas slik den foreligger. PS 2011/117 Iverksettelse av bygging på av Idd skole på Øberg - Sak satt på dagsorden av opposisjonen Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Per Kristian Dahl, Ap, fremmet følgende forslag til vedtak: Det vises til tidligere vedtak vedrørende bygging av ny skole lokalisert til Øberg. Dette iverksettes uten opphold. Else-Kathrine Hveding, H, fremmet følgende forslag til vedtak: Rådmannen får i oppdrag å foreta en gjennomgang av prosjektet med bakgrunn i stipulert kostnad, som per 1. november 2011 overstiger den tidligere foreslåtte investeringsramma. Rådmannen gis fullmakt til å se på alternative løsninger for ny skole på Idd, herunder alternative lokaliseringer og/eller eksisterende lokaler samt forholdet til samtlige skoler på Iddesiden. Rådmannen iverksetter nødvendig oppussingsarbeider på Øberg skoler og reverserer flytting av elever midlertidig til Tistedal og Asak tilbake til Øberg så snart som mulig. Finansiering av oppussingsarbeider ut over tilgjengelige vedlikeholdsmidler fremmes som egen sak til utvalget, eventuelt i et ekstraordinært møte. Ved alternative løsninger på Iddesiden, gis Rådmannen fullmakt til å starte arbeidene med en konsekvensvurdering av ny løsning. Forslagene ble satt opp mot hverandre ved votering. Hvedings forslag ble vedtatt mot 23 stemmer. (Ap, SV, Frp, og Pp) Vedtak: Rådmannen får i oppdrag å foreta en gjennomgang av prosjektet med bakgrunn i stipulert kostnad, som per 1. november 2011 overstiger den tidligere foreslåtte investeringsramma. Side 18

19 Rådmannen gis fullmakt til å se på alternative løsninger for ny skole på Idd, herunder alternative lokaliseringer og/eller eksisterende lokaler samt forholdet til samtlige skoler på Iddesiden. Rådmannen iverksetter nødvendig oppussingsarbeider på Øberg skoler og reverserer flytting av elever midlertidig til Tistedal og Asak tilbake til Øberg så snart som mulig. Finansiering av oppussingsarbeider ut over tilgjengelige vedlikeholdsmidler fremmes som egen sak til utvalget, eventuelt i et ekstraordinært møte. Ved alternative løsninger på Iddesiden, gis Rådmannen fullmakt til å starte arbeidene med en konsekvensvurdering av ny løsning. PS 2011/118 Gransking Halden ishall - tilleggsfinansiering og status Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Roar Lund og Lena Karslen ble av kommunestyret erklært inhabile. Jan Moen tok plass for Roar Lund, mens Else Milde tok Karlsens plass ved behandlingen av saken. Per Kristian Dahl, Ap, fremmet følgende forslag til vedtak: Saken oversendes til formannskapet for realitetsbehandling. Det ble votert over forslaget som et utsettelsesforslag. Utsettelsesforslaget fikk 23 stemmer og falt. Egil Lund Pettersen, Frp, fremmet følgende forslag til vedtak: Saken oversendes formannskapet. Geir Helge Sandsmark, V, fremmet følgende forslag til vedtak: KPMG leverer rapport til kommunestyret på utført arbeid. Kommunestyret avgjør eventuelt videre arbeid etter rapport. Forslaget fra Sandsmark ble enstemmig vedtatt. Vedtak: KPMG leverer rapport til kommunestyret på utført arbeid. Kommunestyret avgjør eventuelt videre arbeid etter rapport. PS 2011/119 Forespørsler Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Geir Helge Sandsmark, V, hadde to skriftlige spørsmål til ordfører. Det ene omhandlet Åpenhetsplakaten, mens det andre gikk på kommunens resultat på Åpenhetsindeksen Side 19

20 Disse ble besvart av ordfører sammen med forespørslene. Vedtak: FO 2011/35 Forespørsel fra Roar Günther Andersen, V, vedrørende kjøp av Storgt. 7 FO 2011/36 Forespørsel fra Per Egil Evensen, Frp, vedrørende eldreombud. FO 2011/37 Forespørsel fra Per Egil Evensen, Frp, vedrørende tilgjengelighet på rådhuset og Fayegården. FO 2011/38 Forespørsel fra Odd Sæthre, Pp, vedrørende eldreombud. Side 20

21 PS 2012/1 Godkjenning av innkalling PS 2012/2 Godkjenning av saksliste PS 2012/3 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 21

22 PS 2012/4 Referatsaker Side 22

23 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Lise Antonsen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapet 2012/ Kommunestyret Forhåndsgodkjenning av Remmen idrettspark. Vedlagt følger Kulturdepartementets forhåndsgodkjenning av Allbrukshall / Svømmehall og svar på søknad om spillemidler Vedlegg: 1 Flerbrukshall og svømmehall - Remmen idrettspark - Halden kommune - idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 2 Søknad om spillemidler Halden kommune 3 Forprosjekt flerbrukshall og svømmehall ikke utsendt Side 23

24 zp DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT (1C AN2012S2 Haldenkommune Storgt HALDEN Deres ref Vår ref Dato 2011/04146ID/ID1 FLA Flerbrukshall og svømmehall - Remmen idrettspark - Halden kommune - idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Kulturdepartementethar mottattbrevdatert22.desember2011,med søknadom idrettsfunksjonellforhåndsgodkjenningavplanenefor Remmenidrettspark,Halden kommune. Departementethar vurdertplaneneog godkjennerdissemedfølgendemerknader: Romfor dopingkontrollmå tilfredsstillegjeldendekravfraantidopingnorge. Detforutsettesat anleggeter gjorttilgjengeligforfunksjonshemmedebrukere og at garderober,dusjromog toaletterutformesogutstyresi samsvarmed veileder»universelluorming av idretts-ognærmiljøanlegg"v Det kan søkes omtilskuddpå 1/3 avkostnadeneinntil: Flerbrukshall: 20 4 mill kroner 14,0mill,kroner tilflerbrukshallmed 3 spffieflater(23x44m), med 3 sett garderober. 0,7mill,kroner for skytebane,25m. 0,7mill.kroner for styrketreningsrom,>150m2. 0,7mill,kroner for løpebane100mog lengdegrop. 0,7mill,kroner for kampsport,>150m2. 0,4mill,kroner for sosialtrom. 2,5mill,kroner tilklatrehall. 0,7mill,kroner for buldrevegg. Basishall: 3 0 mill. kroner 2,5mill,kroner til basishallfor turn, aktivitetsflate20x23m. 0,5mill,ekstra garderobesett. Postadresse Kontoradresse Telefon - sentralbord Idrettsavdelingen Saksbehandler Postboks 8030 Dep Akersg Telefaks Frode Lango 0030 Oslo Org. nr Side 24

25 Svømmehall: 22 1 mill.kroner 16,5mill,kroner til svømmebasseng 25x25m, med 1 sett garderober. 0,6 mill,kroner til stupanlegg tilknyttet bassenget.(1msvikt, 3m svikt og 5m fast) 2,2 mill,kroner til opplæringsbasseng, 12,5x8,5m inkl. rampe. 0,7 mill,kroner for sikkerhets-/overvåkningsutstyr. 1,4mill,kroner for hev- og senkbar bunn i opplæringsbasseng og deler av hovedbasseng. 0,7 mill,kroner for styrketrening/tørrtreningsrom, >150m2. To eksemplarer av planene følger i retur, påført departementets godkjenningsstempel. Skulle planene for anlegget bli endret, må nye oppdaterte planer for anlegget oversendes for fornyet idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning gjelder for 2 år. Det kan søkes om forlengelse. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes og gir ikke garanti for tilskudd fra spillemidlene. Med hilsen._) L adlefredriksen avdelingsdirektør oc4i' LC)tive Frode Langø seniorrådgiver Kopi: Østfoldfylkeskommune, Regionalavdelingen Vedlegg 2 Side 2 Side 25

26 eistfoldfiflkeskommune Halden kommune Postboks HALDEN Vår ref.: 2011/ /2012 Deres ref.: 2011/109 Dato: Søknad om spillemidler Halden kommune Det vises til deres oversendelsesbrev vedrørende søknader om spillemidler, ordinære anlegg 2012, Remmen Idrettspark og Berg stadion - kunstgress. Det er fra kommunens side oversendt totalt 16 søknader, knyttet til ulike tilskuddsberettigete anleggselementer, som fremkommer i brev fra Kulturdepartementet av 11. januar 2012, Flerbrukshall og svømmehall Remmen idrettspark Halden kommune idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Etter en foreløpig gjennomgang av søknadene knyttet til Remmen idrettspark, er det fremkommet noen forhold som ikke er tilfredsstillende dokumentert eller hvor dokumentasjon mangler. Oversendt finansieringsplan tilfredsstiller pt ikke de formelle krav som er gitt i "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2012" Det er ikke vedlagt noen dokumentasjon på egenkapital og lånekapital. Videre er det oppført momskompensasjon som del av finansieringen, noe som ikke vil bli godkjent som finansiering. Av den totale finansieringen på 579 mill kroner er 20 mill kr oppgitt som; Øvrige tilskudd og Anleggsutvalget NIF, disse forhold må utdypes og dokumenteres. Er det gaver fra andre, må dette dokumenteres, se vedlagte mal for gavebrev. Det vises for øvrig til bestemmelsenes pkt Det bes om en presisering og utdyping av innsendt driftsbudsjett, særlig med henblikk på budsjetterte inntekter. Vedlagt oversendes en mal for "Plan for drift", som det anbefales at benyttes. Halden kommune bes spesielt å merke seg bestemmelsenes pkt og Det er ikke dokumentert eiendomsrett eller feste-/leierett til grunn. Det bes om at slik dokumentasjon oversendes, se bestemmelsenes pkt 2.2.7, hvor det er presisert at rett til grunn skal være tinglyst. Det planlegges med å bygge et skyteanlegg som del av Remmen Idrettspark. Det gjøres oppmerksom på at det for å få spillemidler til slike anlegg, er et krav om godkjenning fra lokal politimyndighet. Det vises til bestemmelsenes pkt og Det kan se ut som om kostnadsoverslagene for de ulike elementer i sum ikke er lik anleggets totale kostnader som i søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse til Kulturdepartementet, er beregnet til kr. Vedlagt oversendes en mal for kostnadsoverslag, der det er oppsett også for ikke tilskuddsberettigede kostnader. Det Regionalutviklingsavdelingen, Kulturseksjonen Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg E-post: Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg Internett: Telefon: , Telefaks: Org.nr.: Side 26

27 2 anmodes om at disse benyttes, slik at samlet kostnad for anlegget fremkommer korrekt, operasjonalisert i tilskuddsberettigede kostnader og ikke tilskuddsberettigede kostnader For at søknadene skal kunne bli realitetsbehandlet innen de fristene Kulturdepartementet har satt for fylkeskommunene, bes det om at ovenstående blir dokumentert og oversendt uten ubegrunnet opphold eller er Østfold fylkeskommune i hende innen 2. mars. Vedlagte maler finnes elektronisk på Idrettsanlegg.no. En foreløpig gjennomgang av søknaden om kunstgress Berg stadion, viser at det ikke er dokumentert eiendomsrett eller feste-/leierett til grunn. Det bes om at slik dokumentasjon oversendes, se bestemmelsenes pkt 2.2.7, hvor det er presisert at rett til grunn skal være tinglyst. De øvrige søknadene fra Halden kommune er fortsatt under behandling, til disse vil vi ta kontakt. er det forhold knyttet Med hilsen Dokumentet er elektronisk godkjent av Bjørn Edvardsen fylkeskultursjef Stein Cato Røsnæs rådgiver Side 27

28 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G / Morten Høvik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk 2012/ Kommunestyret 2012/ Utsendte vedlegg 1 Varsel om vedtak - Storgata 2A og Tollbugata 1 og 3-2. gangs behandling 2 Oversendelse - Nytt planforslag Reguleringsplan rev Reguleringsbestemmelser rev Planbeskrivelse rev Snitt detaljregulering rev Ikke utsendte vedlegg Saksdokumenter i ephorte saksnr: 2010/5520 Storgata 2A og Tollbugata 1 og 3 - Ny 2. gangs behandling Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Anders Crogård og Espen Waleur Rådmannens innstilling: Ingen innstilling Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Behandling: Henrik Rød, FrP, fremmet Rådmannens forslag til innstilling fra forrige gang saken ble behandlet i hovedutvalget: Hovedutvalget for plan, miljø og landbruk godkjennet med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-11, forslag til detaljreguleringsplan for Storgata 2A og Tollbugata 1 og 3, reguleringsplan og beskrivelse er datert , sist revidert , og reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Forslaget falt med 1 stemme, Henrik Rød, Frp. Utvalgsleder Øivind Holt, MDG, fremmet følgende forslag til vedtak: Side 28

29 Hovedutvalget for plan, miljø og landbruk godkjennet med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-11, forslag til detaljreguleringsplan for Storgata 2A og Tollbugata 1 og 3. Reguleringsplan og beskrivelse er datert , sist revidert og reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalget for plan, miljø og landbruk godkjennet med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-11, forslag til detaljreguleringsplan for Storgata 2A og Tollbugata 1 og 3. Reguleringsplan og beskrivelse er datert , sist revidert og reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Saksutredning: Bakgrunn Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk behandlet i møte Sak PS 2012/5 reguleringsplan for Storgata 2A og Tollbugata 1 og 3, og fattet følgende vedtak: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk godkjenner med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-11, forslag til detaljreguleringsplan for Storgata 2A og Tollbugata 1 og 3, reguleringsplan, og beskrivelse er datert , sist revidert , og reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Reguleringsbestemmelsens pkt 5.6 endres til: Minste kotehøyde på gulv i første etasje kan under ingen omstendighet legges under kote 2,2 med unntak av deler av trappen/ramper i adkomstsonen. 6.2 Første setning endres. Ny setning skytes inn. Største høyde = største oppstikkende høyde (mønehøyde) kote 18,5. Maksimalt tillatt etasjetall er 4 etasjer. Varsel om vedtak ble sendt forslagsstiller og konsulent med henstilling om å endre bestemmelsene i henhold til vedtaket. Kommunen fikk oversendt revidert forslag til reguleringsplan for Storgata 2A og Tollbugata 1 og 3. Det reviderte forslaget har bare delvis fulgt opp de endringene som ble vedtatt i møte Bygg med fasade mot tollbugata har fortsatt største høyde på kote 20,2m, men for HA-bygget mot Storgata er største høyde redusert til kote 18,5m. Konklusjon Planens omfang er redusert i forhold til forrige 2.gangs behandling. Administrasjonen er derfor fremdeles av den oppfatning at planen kan egengodkjennes. Byggehøydene er imidlertid bare delvis redusert i henhold til vedtak i hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Rådmannen fremmer derfor saken uten innstilling. Side 29

30 Dokumentet er elektronisk godkjent av: Asbjørn Montelius Side 30

31 Halden kommune Plan SG-Arkitekter PB HALDEN Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2010/ G-662 Morten Høvik, Varsel om vedtak - Storgata 2A og Tollbugata 1 og 3 2. gangs behandling Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk vedtok i møte Sak PS 2012/5 reguleringsplan for Storgata 2A og Tollbugata 1 og 3 med endringer i reguleringsbestemmelsene 5.6 og 6.2. Vedtak: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk godkjenner med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-11, forslag til detaljreguleringsplan for Storgata 2A og Tollbugata 1 og 3, reguleringsplan, og beskrivelse er datert , sist revidert , og reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Reguleringsbestemmelsens pkt 5.6 endres til: Minste kotehøyde på gulv i første etasje kan under ingen omstendighet legges under kote 2,2 med unntak av deler av trappen/ramper i adkomstsonen. 6.2 Første setning endres. Ny setning skytes inn. Største høyde = største oppstikkende høyde (mønehøyde) kote 18,5. Maksimalt tillatt etasjetall er 4 etasjer. Vi ber om at reguleringsbestemmelsene revideres i henhold til vedtaket før planen kan legges fram for kommunestyret for egengodkjenning. Med hilsen Asbjørn Montelius leder Morten Høvik arealplanlegger Kopi til: Kynningsrud Eiendom AS PB BERG I ØSTFOLD Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 150, 1751 Halden Svenskegata E-post: Internett: Telefaks: Org.nr: Side 31

32 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G / Morten Høvik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk 2012/ Kommunestyret Utsendte vedlegg Storgata 2Aregplan-Regplan 2 Reguleringsbest Storgata 2A - Rev A Planbeskrivelse Bemerkninger 5 Kopi av kjøpekontrakt 6 Uttalelse 7 Merknader til planforslaget 8 Innsigelse 9 Tegn. 10 Merknader 11 Uttalelse 12 Merknader 13 Merknader 14 Merknader 15 Merknader 16 Tegn. 17 Merknader 18 Innsigelse 19 Bilde 20 SG arkitekters kommentarer til merknader 21 Referat detaljregulering Storgata 2A - behandling av merknader Ikke utsendte vedlegg Side 32 Side 2 av 2

33 Storgata 2A og Tollbugata 1 og 3-2 gangs behandling Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Anders Crogård og Espen Waleur Sammendrag av saken: Planarbeidet ble startet opp av SG arkitekter på vegner av forslagstiller Kynningsrud eiendom AS. Planarbeider ble i henhold til pbl 12-8 varslet om oppstart Etter offentlig ettersyn ble reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og beskrivelse utarbeidet og sendt på 1 gangs offentlig ettersyn Sammen med plandokumenter ble det i henhold til pbl også sendt ut nabovarsel for det byggeprosjekt som detaljreguleringsplan i hovedsak legger til rette for. I varslingsperioden har det kommet inn merknader fra offentlige instanser, berørte naboer og andre parter i lokalmiljøet. Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk godkjenner med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-11, forslag til detaljreguleringsplan for Storgata 2A og Tollbugata 1 og 3, reguleringsplan, og beskrivelse er datert , sist revidert , og reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Behandling: Øivind Holt, MDG, fremmet følgende endring til reguleringsbestemmelsene: 5.6: Minste kotehøyde på gulv i første etasje kan under ingen omstendighet legges under kote 2,6 med unntak av deler av trappen/ramper i adkomstsonen. 6.2 Første setning endres. Ny setning skytes inn. Største høyde = største oppstikkende høyde (mønehøyde) kote 18,5. Maksimalt tillatt etasjetall er 4 etasjer. Eirik Milde, H, fremmet likelydende forslag som Holt til 5.6, men med kotehøyde 2,2. Forslagene til endringer i 5.6 ble satt opp mot hverandre ved votering. Forslaget fra Milde ble vedtatt mot 1 stemme.(mdg) Forslaget fra Holt til endring i 6.2 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk godkjenner med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-11, forslag til detaljreguleringsplan for Storgata 2A og Tollbugata 1 og 3, reguleringsplan, og beskrivelse er datert , sist revidert , og reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Side 33 Side 3 av 3

34 Reguleringsbestemmelsens pkt 5.6 endres til: Minste kotehøyde på gulv i første etasje kan under ingen omstendighet legges under kote 2,2 med unntak av deler av trappen/ramper i adkomstsonen. 6.2 Første setning endres. Ny setning skytes inn. Største høyde = største oppstikkende høyde (mønehøyde) kote 18,5. Maksimalt tillatt etasjetall er 4 etasjer. Saksutredning: Bakgrunn Halden kommune har i varslingsperioden mottatt merknader fra berørte naboer og myndigheter. Neden følger et kort sammendrag av mottatte merknader og med tilhørende behandling av disse. Gulzar og Saeed Farooq Butts ved advokatfirmaet Ytterbøl & Co as kommet med følgende uttalelse: Det vises til en kjøpekontrakt som fra 2008 hvor Butts kjøper Tollbugata 3 men også gjør en kjøpeavtale med Halden arbeiderblad om å kjøpe arealer tilknyttet restaurantens uteservering som berører deler av eiendommen Tollbugata 1. Det vises også til en tinglyst rettighet med adkomstrett til parkeringsplasser over eiendommen Tollbugata 1 (gnr 160, bnr 484). Butts motsetter seg med bakgrunn i dette, oppføring av et kontorbygg som forutsetter at uteservering rives og at adkomstforhold til bakgården forandres. Behandling av uttalelse: Kynningsrud eiendom as var ved kjøp av denne eiendom ikke klar over disse forhold, det ble heller ikke informert om disse forhold fra selger, Halden arbeiderblad. Disse forhold fremkommer ikke av noen offentlige dokumentasjon da disse kjøpsforhold ikke er blitt følget opp fra megler eller selger opp mot offentlig kartverk eller register. Halden arbeiderblad har ut fra disse opplysninger solgt det samme arealet 2 ganger. Disse forhold er av en privatrettslig art og blir håndtert i annet forum enn i denne reguleringsplansaken. For ikke komme i en situasjon hvor disse forhold stopper fremdriften med oppføring av omsøkt tiltak har Kynningsrud eiendom og SG arkitekter valg å korte ned på bygget langs med Tollbugata slik at de berørte arealene ikke omhandles i bygesaken. Arealet blir dog fremdeles regulert slik at en fremtidig utbygging kan la seg gjennomføre dersom eierforhold og interesser i berørte arealer tillater en utbygging. Som følge av at bygningsmassen er kortet ned har SG arkitekter foretatt en omprosjektering av hele bygningsmassen som bland annet har medført at den tilbaketrukket 5 etasje har en tilbaketrekking på 2 meter ut mot gateplan og torget. Statens vegvesen kommer med følgende uttalelse: Planarbeider berører ikke noen veger eller arealer som er direkte knyttet opp mot Statens vegvesen, men de gjør oppmerksom på at man i planarbeidet tar hensyn til trafikale forhold for gående og syklende. Behandling av uttalelse: Side 34 Side 4 av 4

35 Merknad fra Statens vegvesen tas til følge. Fylkesmannen i Østfold kommer med følgende uttalelse: Planen ser ut til å være godt gjennomarbeidet, men det er litt uklart hvorfor ikke arealet i bakgården ikke er utnyttet i større grad. De ser det også viktig at parkeringsdekningen innenfor planområdet ikke økes ut over det som fremkommer av planbestemmelsene. Behandling av uttalelse: Merknad fra Fylkesmannen i Østfold er i hovedtrekk positiv. Arealer i bakgård et planlagt opparbeidet med et grøntdekke i 2 etasje med parkering på bakkeplan. Planarbeider og byggesaken legger til rette for en karrékvartalstruktur. Denne struktur underordner seg den tradisjonelle kvartalstrukturen i Halden sentrum og gir en gode lysforhold for omsøkt prosjekt og for omkringliggende bygårder i kvartalet. Parkeringsdekning i bestemmelser opprettholdes. Jacta Eiendom as kommer med følgende uttalelse: Merknad fra Jacta eiendom gjelder i hovedsak forhold som spørsmål knyttet opp mot bruken av bakgården etter at kvartelet lukkes. De viser også til et reklameskilt med deres logo som er plassert på Hannestadgården. Jacta eiendom mener også at planlagt bebyggelse blir for høy. Behandling av uttalelse: Merknad fra Jacta eiendom er i hovedsak av privatrettslig art og omhandler ikke problemstiller som tas opp i en reguleringsprosess. Dersom tiltaket medfører at reklameskilt må flyttes, må dette søkes om tillatelse for. Bestemmelser for oppføring av reklameskilt er omhandlet i kommuneplanens bestemmelser 13, vedtatt Jacta eiendoms kommentar vedr. bygningshøyde behandles sammen med øvrige merknader vedrørende dette tema. Moth arkitekter, Sameiet Jernbanegata 2, Trond Hansen, Geir Varting, Jo Henrik Køhn, Halden Torg AS og Ole Kristian Nilsen kommer med følgende uttalelse: Det er en gjennomgående bekymring for at det skal gis tillatelse for et bygg som kan oppføres i 5 etasje. Et tilbakevendende argument i alle brev er at nybygg skyggelegger Halden torg. Ole Jørgen Moth har også skrevet et leserinnlegg i Halden Arbeiderblad vedrørende dette tema. Det brukes også en felles retorikk i brevene som viser til høyder på det inntilliggende Thon-hotellet, og at dette har medført at havna har mistet kveldsolen. Behandling av uttalelse: Det er kommunens oppfatting at omsøkt tiltak ikke er av en slik art eller høyde at dette vil medføre store ulemper for omkringliggende bebyggelse eller virksomheter. Disse forhold ble gjennomgått i forkant av utsendelse til 1 gang offentlig ettersyn. Det er ikke fremkommet nye momenter eller argumenter som i mottatte merknader som gjør vil medføre at administrasjons innstilling til å godkjenne en reguleringsplan som legger til rette for en fortetting av sentrale arealer i Halden by. SG arkitekter har som svar på denne kritikk fremlagt en rekke kotehøyder på omkringliggende bebyggelse. Hvor det vises at omsøkt tiltak faktisk ikke blir mye høyere enn alle omkringliggende bygg. SG har også Side 35 Side 5 av 5

36 utarbeidet en solstudie i form av en DAK-fremstilt 3D-modell. Koter på bygg og solstudie ble gjennomgått i et møte med planavdelingen og byggesak. Halden kommune fikk anledning til å kontrollere fremlagt dokumentasjon. Det fremkommer tydelig av fremvist dokumentasjon at omsøkt tiltak ikke vil medføre store negative konsekvenser for solforhold på Halden torg eller på Hamiltongården. SG arkitekter har også gjort noen endringer i forhold til den tilbaketrukne 5 etasjen slik at man fra bakkenivå ikke kommer til å oppfatte denne etasje like tydelig som i nabovarslet tiltak. I sammenheng med den omprosjektering som ble foretatt på bakgrunn i uttalelse fra Butts har også SG arkitekter senket maks kote på 5 etasje fra +20,50 til +20,20. SG arkitekter har også utarbeidet en egen behandling av mottatte merknader, (se vedlegg 13.) Østfold fylkeskommune kommer med følgende uttalelse: Plan og miljøseksjon og fylkeskonservatoren uttaler seg sammen i et felles brev hvor plan og miljøseksjonen har et overordnet ønske om at reguleringsplanen skulle omhandle hele kvartelet og ikke bare en del av dette. Det stilles også spørsmål til grad av tilpassing ved valg av arkitektonisk utforming. Videre kommer det innspill på utforming av 5.2 i planbestemmelsene og at denne omhandler to ulike temaer. Fylkeskonservatoren kommer med en generell skepsis til valg av formspråk og viser til Halden som Norges empireby. Fylkeskonservatoren mener også at reguleringsplanen legger til rette for en for høy bebyggelse og mener at bestemmelser kun skal legge til rette for et bygg i inntil 4 etasjer. Behandling av uttalelse: Merknad fra plan og miljøseksjonen vedr. at reguleringsplanen bør omhandle hele kvartalet er etter kommunens oppfattelse en misstolkning i forhold til reguleringsformen, detaljregulering. Denne plan er skreddersydd for et spesifikt prosjekt og er bare juridisk bindende i 5 år etter vedtaksdato. Dersom man skal regulere hele kvartelet bør dette skje gjennom en områderegulering eller helst gjennom en ny sentrumsplan. Arbeider med en ny sentrumsplan er for øvrig i skrivene stund påbegynt. Merknad vedr. 5.2 tas til følge. Fylkeskonservatoren viser i sin merknad til mange historiske forhold ved Halden by og argumenterer ut fra disse at en arkitektonisk etterligning til tidligere stilarter er en bedre tilnærming for dette prosjekt. Administrasjon i Halden kommune mener at denne argumentasjon er lite fremtidsrettet og at den ikke gir grunnlag for en god arkitektonisk utvikling for Halden sentrum. Arkitektur er en morder kunstform hvor det er av stor vekt at nye byggverk representerer den tidsepoke byggverket blir oppført i. Det er mange grunner til å ikke etterligne tidligere stilarter, utenom det fakta at det hemmer utviklingen. Det stilles bland annet store bygningsfysiske krav til dagens byggverk som gjør at bygningselementer ikke kan utformes iht. tidligere stilarter. Eksempel på disse forhold er bland annet, utforming av vinduer og dører, krav til bygningsfysiske egenskaper så som vindusareal i forhold til oppvarmet BRA og tekniske installasjoner osv. Alt dette medfører at en etterligning av tidligere stilarter bare vil ende opp som en dårlig pastisj av tidligere banebrytende arkitektur. Merk at den byggekunst som fylkeskonservatoren ønsker å etterligne, en gang også var morderne og fremtidsrettet og ble sett på som et fremmedelement i bymiljøet. Hva ankommer høyden på bygget så vises det til behandling av merknad fra bland annet Moth arkitekter. Samtidig stiller Halden kommune seg spørrende til at Østfold fylkeskommune argumenterer mot et tiltak som legger til rette for en fortetting i bysentrum. Side 36 Side 6 av 6

37 Konklusjon Detaljreguleringsplan med tilhørende bestemmelser, er justert på flere punkter i forhold til mottatte uttalelser etter at planforslag lå ute til offentlig ettersyn. Det er også sendt ut et revidert nabovarsel for omsøkt byggetiltak. Uttalelser og merknader på sakelig grunnlag anses å være imøtekommet. Rådmannen anser derfor at detaljreguleringsplan, med tilhørende bestemmelser kan egengodkjennes. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Asbjørn Montelius Side 37 Side 7 av 7

38 Stenseth Grimsrud arkitekter AS Trosvikstranda 9, 1608 Fredrikstad Sivilarkitekter MNAL/NPA Telefon: Fax.: Halden, Planavdelingen Halden kommune Svenskegata Halden STORGATA 2 A gnr/bnr 160/109 med flere Revidert forslag til detaljreguleringsplan for Storgata 2A og Tollbugata 1 og 3. Vi viser til brev av hvor vedtaket til Hovedutvalget for plan, miljø og landbruk i deres 2.gangs behandling av denne reguleringsplanen ble oversendt. Vi har drøftet vedtaket og konsekvensene av vedtaket grundig med tiltakshaveren Kynningsrud Eiendom AS. Det har også vært gjennomført orienteringsmøter med planutvalgets leder og deler av planutvalget og ordfører. Vedlagt følger et forslag til revidert reguleringsplan. Forslaget har hensyntatt planutvalgets vedtak et godt stykke på vei, men ikke helt ut. Reguleringsbestemmelsenes 5.6 er rettet i henhold til utvalgets vedtak. Vedtatte endringer i paragraf 6.2 er tatt til følge på det vesentlige punktet. Det gjelder høyden mot Torget/Storgata. Største høyde på bebyggelsen mot Storgata er satt til kote 18,5 i tråd med utvalgets vedtak. Mot Tollbugata opprettholdes forslaget om største kotehøyde 20,2. Vi håper dette forslaget ivaretar de viktigste intensjonene i planutvalgets vedtak. Vi ber om at forslaget tas opp til behandling i planutvalget og behandles videre i formannskapet og bystyret. Med vennlig hilsen Side 38 1

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 17:30 00:40 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV:

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV: Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016 Behandling: Geir Helge Sandsmark (V) og Dagfinn Stærk (KrF) opplyste at budsjettforslagene som var fremmet for deres partier i formannskapet ikke ville bli fremmet

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.08.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 19:30 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling:

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2017 Behandling: Fredrik Holm (H) fremmet forslag til budsjett på vegne av Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre: 1. Kommunestyrets endringer og tillegg

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen - 2. gangs behandling. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.

Forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen - 2. gangs behandling. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G-0679 2012/6104-26 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2013/47 20.08.2013

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapsalen, Halden rådhus Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 17:00 17:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 16:00-17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus, Storgt. 6 Dato: 15.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2010 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 17:30-18:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapsmøte, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for næringsutvikling. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for næringsutvikling. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næringsutvikling Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 21.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 18.12.2014 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Brødløs Torg detaljreguleringsplan

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 16:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Erlan Aastebøl Leder H Inger

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.10.2013 Tidspunkt: 16:00 16:25 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Gamle Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00-19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 17:00-18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 18:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 23.08.2016 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapet, Halden rådhus Dato: 28.09.2010 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.08.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.10.2011 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/5808-30 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2013/46 20.08.2013

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Henrik Rød MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Henrik Rød MEDL FRP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 07.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden Rådhus

Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 15:00 Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.10.2013 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 01.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.02.2011 Tidspunkt: 17:00 18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 18:30

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 18:30 Halden kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 19:00 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 18:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.03.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 17:00-18:20 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 16:00 16:50 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer