11. Styrets forslag til valgkomite 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "11. Styrets forslag til valgkomite 2005"

Transkript

1 11. Styrets forslag til valgkomite 2005 Styret i OPF innstiller på følgende valgkomité for 2005: Valgkomité: Torbjørn Silseth Avdeling 1 Vivian A. Johnsen Avdeling 2 Finn Tore Pettersen Avdeling 3 Linda B. Engen Avdeling 4 Iver Aa. Iversen Sivile Rolf Kristiansen PST-DSE Birgit Byklum Bjerke PU 63

2 KAPITTEL

3 KAPITTEL

4 Årsmøte Torsdag 11. mars 2004 kl Parolesalen Politihuset Dagsorden 1. Åpning 2. Konstitusjon 3. Beretning 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Budsjett 7. Valg Se årsberetningen med vedlegg 102

5 Innhold 1. Leder Virksomheten Lønnsarbeid Enkeltsaker Satsningsområder for Tillitsverv og Hederstegns innehavere Innkomne forslag Vedtektsforslag fra styret vedrørende Politiets utlendingsenhet Vedteksforslag fra styret om styrking av OPFs arbeidsutvalg Forslag Bevæpningsutvalgets rapport Forslag godtgjørelse til seksjonstillitsvalgte Forslag salg av foreningsbussen Revidert regnskap og forslag fra styret til budsjett for Årsberetninger Politiets Sikkerhetstjeneste DSE ASYTRANS-prosjektet Hovedverneombudet Sivilutvalget Likestillingskontakten Hytteutvalget Hederstegnsutvalget Valgkomiteens innstilling Styrets forslag til...63 Valgkomité 2005 Design: INN AS Foto: Kenneth Lauveng, Thomas Kaldhol og Lars Brede Grøndahl Trykk: Haakon Arnesen AS

6 Fagforeningsarbeid Ved inngangen til årets hovedtariffoppgjør har vi bak oss et år hvor det ikke har vært alminnelige lønnsforhandlinger og hvor staten har hatt som mål å begrense lønnsveksten mest mulig. Hensynet til næringslivets konkurranseevne, prisvekst og rentenivå var viktigst for de sentrale partene i 2003 og vil ganske sikkert være det for noen av dem også i De lønnsmessige forskjellene og den nye stillingsstrukturen som ble innført i politi-norge høsten 2002 har utfordret arbeidsmiljøet vårt i nesten to år. Når tilsatte som har søkt og vunnet konkurransen om lederstillinger opplever at de blir innplassert opptil fire lønnstrinn lavere enn sine underordnede, må det bli energilekkasjer og frustrasjon. Det samme gjelder for spesialmedarbeidere som opplever at mindre erfarne tilsatte i samme stillingskode passerer dem lønnsmessig, ikke med bakgrunn i konkurranse om stilling eller kvalifikasjoner, men kun fordi de har kortere tjenesteansiennitet. Uten drøftinger med de tilsatte, hensiktsmessighetsbetraktninger eller juridiske vurderinger har politidistriktet også benyttet den nye stillingsstrukturen til å utvide forståelsen av den såkalte beordringsretten. Det har i nesten hundre år vært helt sentralt i norsk rett at enkeltpersoner ikke skal ha rett til å tilsette statstjenestemenn. Det har vært vanskelig å få en begrunnelse på hvorfor det er så viktig for politiledelsen i Oslo å frata tilsettingsrådet myndighet. Partene ved Oslo politidistrikt har utarbeidet og skrevet under en handlingsplan for likestilling som i sin ordlyd er både radikal og ambisiøs. Tilsidesettingen av tilsettingsrådet og litt for mange uheldige enkeltepisoder viser at regjeringens makt og demokratiutredning hadde et poeng da den slo fast at likestillingen etter tretti år synes redusert til en rettighet med vikeplikt pakket inn i en myr av velvillig likestillingssnakk og doble meninger. Arne Jørgen Olafsen Leder i Oslo Politiforening Innføringen av nye arbeidsmetoder i kombinasjon med et kompetansebasert lønnssystem har dokumentert den nære sammenhengen det kan og bør være mellom strategisk politiledelse og personal- og lønnspolitikk. Selv om vi bør være forsiktige med å konkludere om årsakene 2

7 LEDER til svingningene i kriminalitetstallene, er det grunn til å tro at høyere kompetanse hos de tilsatte og endrede arbeidsmetoder har bidratt til å redusere deler av volds- og vinningskriminaliteten. Politikerne har kuttet politibudsjettet for andre året på rad. De tilsatte opplever at for få medarbeidere og utilstrekkelige budsjetter går kraftig ut over kvalitet og servicenivå på polititjenestene. Samtidig virker det som politikerne i sitt makroperspektiv lukker øynene for premature og lite helhetlige målemetoder, kriminelle mørketall og for at nye oppgaver og arbeidsmetoder forutsetter investeringer i teknologi, utstyr og kompetanse. Før terrorangrepet mot New York og Washington 11. september 2001 brukte Oslopolitiet drøye ti millioner kroner i året på ambassadevakthold. I 2003 brukte politidistriktet over 120 millioner på samme formål. I 2004 skal politirollen diskuteres og formuleres. Det blir spennende å se om stortingsflertallet virkelig ønsker et beredskapspoliti som fritt kan omdisponeres av Regjeringen i en bestemt politisk hensikt, eller om hovedstadspolitiet fortsatt skal være en samfunnstjener i videste forstand. Dersom politifaglige vurderinger, og ikke politiske overprøvinger for å skaffe goodwill hos amerikanske og israelske myndigheter, hadde vært grunnlaget for ambassadevaktholdet, hadde sikkerheten blitt bedre samtidig som det hadde blitt flere titalls millioner kroner mer til alminnelig polititjeneste. Enkelte av de mest markedsorienterte statsrådene mener åpenbart at velferd og sikkerhet bør finansieres av innbyggernes private økonomi. Som tilsatte vet vi at det er tilliten til politiet som blir mest skadelidende når gapet mellom politisk retorikk og virkeligheten øker. Manglende ressursmessig kompensasjon for nye oppgaver og politisk detaljstyring har forandret politirollen i Oslo! Regjeringen har lenge utfordret de polititilsatte på pensjon, sykelønn, opplæringsog utviklingstiltak og arbeidsmiljølovgivning. Det bør ikke overraske noen om den også forsøker å bruke tariffoppgjøret til å endre de eksisterende lønns- og forhandlingssystemer i retning av mindre likeverdighet og mer styringsrett. Årets lønnsoppgjør bør ikke være tidspunktet for å bringe pensjonsspørsmålet opp som bredt tema. Derimot bør oppgjøret brukes til å sikre alle medlemmer et generelt tillegg som minst kompenserer for prisstigningen og til å gjeninnføre retten til lokale årlige forhandlinger. Heving av begynnerlønn, økning av lørdags- og søndagstilleggene og forbedring av de spesielle seniorpolitiske tiltakene for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i stilling, er andre krav vi bør vurdere å fremme. Det kuttes i velferdsordninger over hele Vest- Europa. I større og større grad dreier fagforeningsarbeid også i norsk politi seg om å sikre tidligere fremforhandlede ordninger og avtaler. Oslo Politiforening skal også i fremtiden gå foran, både i saker knyttet til politifaget og til spørsmål vedrørende lønns- og arbeidsvilkår. Når den tradisjonelle frie og uavhengige embetsmannsrollen har endret seg i retning av en tettere knytning til det politiske system, symbolisert gjennom åremål og bonuslønn, har det blitt fagforeningenes rolle å fortelle upopulære sannheter og bringe skepsis og motforestillinger inn i etablerte kulturer og den offentlige debatt. 3

8 2. Virksomheten i 2003 Medlemmer antall Medlemmer endring Foreningens administrasjon og aktivitetsnivå 1705 OPF har vært ledet og drevet i tråd med vedtektene og de vedtak som er fattet av årsmøtet og styret. Bemanningen ved foreningskontoret har vært: Leder: Arne Jørgen Olafsen Sekretær: Torkil R. Iversen Kasserer: Heidi Vinsrud I 2003 har det vært avholdt 12 styremøter. Også dette året ble det avholdt et todagers møte på 2200 Sjåhaug Dette møtet 2034 ble avholdt til 20. juni Arbeids utvalget, dvs. leder, 1. og 2. nestleder og sekretær, har forberedt styremøtene med saksunderlag og stort sett forslag til vedtak Historisk oversikt over medlemsutviklingen Tallene er netto medlemsutvikling pr. år 82 Gjennom hele året har hele eller deler av arbeidsutvalget hatt jevnlige møter med politimesteren og 143 de øvrige fagsjefene Det har vært avholdt månedlige Informasjon-, 33 drøfting- og forhandlings- 7 1 møter (IDFmøter) 18 mellom organisasjonene og ledelsen Foreningskontoret bruker betydelige ressurser på enkeltsaker, administrative gjøremål, velferdstiltak og det å være mest mulig tilgjengelig for medlemmene. Representanter fra arbeidsutvalget har deltatt på en rekke medlemsmøter på seksjonene. Lønn, og da spesielt vanskelighetene med innføringen av det nye kompetansebaserte lønnssystemet for politibetjenter, har i hovedsak vært tema på disse møtene. I forbindelse med store ou-prosjekt som ASYTRANS-prosjektet og omorganiseringen av sentrale krimenheter ved politidistriktet, har det også vært avholdt en rekke medlemsmøter. I 2003 har foreningskontoret også lagt ned mye arbeid og ressurser i utbedring av Hytte B på Sjåhaug. Denne hytta er nå oppgradert til fullverdig familiehytte. For detaljert informasjon vises det til Årsrapporten fra OPFs Hytteutvalg og våre nettsider. 2.2 Medlemsbevegelse i 2003 Antall medlemmer pr var Dette er en økning på 50 medlemmer fra Medlemsmøter I tillegg til en rekke medlemsmøter på seksjonene, er det gjennomført 2 sentrale medlemsmøter i parolesalen på Politihuset. Tema på disse møtene var: 13. mai: Kompetansebasert lønnssystem for politibetjenter 10. juni: Medlemsmøte for sivilt tilsatte 2.4 Informasjons-, drøftingsog forhandlingsmøter (IDF-møter) Det har også i 2003 vært avholdt månedlige IDF-møter ved politidistriktet. Etter forhandlingsutvalgets syn har disse møtene utviklet seg til å bli et av de viktigste kontaktpunktene med ledelsen. Disse møtene sikrer en kontinuerlig informasjonsflyt og åpenhet mellom partene, noe som er en forutsetning for at medbestemmelsen blir ivaretatt på dette nivået. Møtene preges også av god tone og en oppriktig vilje til å finne løsninger på de ulike utfordringene som finnes ved politidistriktet. I tillegg til sakene som det drøftes og forhandles om, er også informasjonsdelen av møtene svært viktig. Her blir informasjon gitt på et tidlig tidspunkt slik at partene kan komme med i gode beslutningsprosesser som på sikt kan føre til drøfting- eller forhandlingssaker. Følgende saker ble drøftet i tillegg til omgjøring av ledige stillinger: Budsjettet for 2003 Sykefraværet Arbeidsavtaler for bedriftslege/politilege Prosjekt Doculive - godkjenning av prosjektdirektiv og milepælplan Plan og rammeskriv - prosess vedr. Statsbudsjettet for

9 VIRKSOMHETEN I 2003 Hospiteringsordningen Virksomhetsplan og budsjett for 2004 Handlingsplan for likestilling ved OPD Organisering av helikoptertjenesten Overgangsordninger ifm. planmessig tjeneste Følgende saker ble forhandlet i tillegg til lønnssaker i 2003: Opprettelse av særavtale for Beredskapstroppen Omorganisering og fordeling av 14 hjemler til Livvaktavsnittet Omorganisering av Arrest- og tinghusseksjonen Omorganisering av Avdeling 2. Opprettelse av seksjonen Organisert kriminalitet Overføring av personalbarnehagen fra Administrativ service 43 til Personalavdelingen 44 Fordeling av velferdsmidlene 2.5 Foreningens informasjonsarbeid Med ca 2200 medlemmer spredt på Norges største politidistrikt og 2 store særorgan, er det en betydelig utfordring å informere medlemmene på en tilfredsstillende måte. Mange tiltak er forsøkt med vekslende hell, men i løpet av 2003 har foreningskontoret jobbet bevisst med dette temaet og rutiner er etablert og de virker hensiktsmessige. I mars 2003 ble foreningens nye nettsider etablert. Siden etableringen har det blitt lagt ut cirka 60 aktuelle saker på hovedsiden. Disse sakene har igjen blitt oppdatert med mange undersaker. En egen modul som sender ut nyhetsmail til mottakere i egen database, gjør at oppdateringene også blir varslet med epost. I tillegg til Hovedsiden består nettstedet også av mange undersider med mye informasjon. På mange områder er nettsidene blitt skranken til foreningen. Alt av merkantile tilbud, søknadsskjemaer, informasjon om Sjåhaug, informasjon om støtte til juridisk bistand, skjema for lønnskrav m.m. kan lastes ned. Dette reduserer det administrative presset og gir muligheter for å benytte ressursene på andre oppgaver. Etter at politidistriktet ble eget forhandlingssted og lønnsforhandlinger ble en hovedoppgave for foreningen, har dette medført en radikal endring av den daglige driften av foreningen. Å fokusere på kjerneoppgavene til Oslo Politiforening har vært og bør være en viktig oppgave for foreningens tillitsvalgte. Alt rundt bestilling, spørsmål m.v. om Sjåhaug medfører bruk av store ressurser ved kontoret. I løpet av 2004 er det et mål at nettsidene skal brukes mer aktivt til dette. Det skal utarbeides et bookingsystem slik at bestilling, avbestilling og info om ledige dager/helger blir nettbasert og ikke avhengig av personlig kontakt med kontoret. I tillegg til nettsidene har også politidistriktets mailsystem blitt brukt aktivt. Etter at Microsoft Outlook ble innført som internt mailsystem har dette forenklet denne type informasjonsarbeid. Å nå alle tillitsvalgte direkte med mail er en effektiv og god måte å spre informasjon. Informasjon som er blitt lagt ut på nettstedene er blitt konvertert til pdf-filer og sendt ut som nyhetsmail også på intranettsystemet. I tillegg til de nevnte hovedinformsjonstiltakene er også tilgjengelighet på foreningskontoret, styremedlemmenes referater, massefaks, lokale og sentrale medlemsmøter viktige informasjonsorganer. At alle OPFs medlemmer oppfatter foreningens informasjonsarbeid som tilfredsstillende er et mål, men svært vanskelig å oppnå. En fortsatt miks av det som er nevnt ovenfor vil være det som er innenfor kapasiteten til foreningskontoret ut fra dagens bemanning. 2.6 Kurs for tillitsvalgte Antall tillitsvalgte i OPF som deltok på kurs i regi av PF i 2003: Plasstillitsvalgtsamling:...30 Grunnkurs I: 20,287 mm...37 Grunnkurs II:...7 Grunnkurs III:...8 Topptillitsvalgtkurs:...6 Forhandlingskompetanse:...4 Totalt:...92 Foreningen hadde for første gang hovedansvaret for å gjennomføre PFs grunnkurs 1 i Kurset ble holdt på Gudbrandsgard hotell på Fåvang, og tilstede var deltakere fra flere politidistrikt på Østlandet. Flere av OPFs tillitsvalgte/medlemmer er også benyttet som forelesere og kursledere på kurs arrangert av PF i I tillegg er også foreningens topptillitsvalgte benyttet som forelesere på kurs arrangert av politidistriktet og kurs arrangert av eksterne foreninger/etater. 5

10

11

12 3. Lønnsarbeid i Hovedtariffoppgjøret pr. 1. mai Politiets Fellesforbund satte seg ambisiøse mål for lønnsutviklingen til sine medlemmer i hovedtariffperioden fra 2002 til Målene ble høyt profilert og aktivt kommunisert ut i medlemsmassen. Spesielt var målet om begynnerlønn for politiutdannete på kr ,-flagget høyt og skapte forventninger. Etter at resultatene av oppgjøret i 2002 ble beregnet ble det klart at det var nødvendig med et godt lønnsoppgjør også i 2003 for å nå flere av målene. PFs mål for lønnsarbeidet i perioden Politiutdannede grunnlønn som begynner på kr Alle ansatte i politiog lensmannsetaten gis et betydelig lønnsløft basert på risiko, kompetanse og ansvar. Opprette nye etatskoder for sivilt ansatte. At Politidirektoratet tar ansvar for å rette opp de skjevheter som finnes mellom like funksjoner innen de distrikter som fusjonerer pr Større grad av lokal lønnsdannelse og lokale forhandlinger i alle politidistrikt og særorgan At arbeidsgiver forplikter seg til en lønnsopptrappingsplan for tariffperioden. PFs medlemmer vil ta alle nødvendige virkemidler i bruk for å få oppfylt sine lønnskrav. Den vanskelige økonomiske situasjonen i Norge ved inngangen til 2003 førte derimot til at partene i arbeidslivet ble enig om at lønnsoppgjøret skulle være moderat. Rentenedsettelse, kronesvekkelse og nedgang i arbeidsledigheten var hovedmålene for oppgjøret, som igjen ville føre til en forbedret situasjon for konkurranseutsatte bedrifter. Det inntektspolitiske samarbeidet førte til enighet om følgende punkter: Å arbeide for å få lønnsveksten i Norge mer på linje med utviklingen hos våre handelspartnere. Oppgjøret i 2003 skal ta utgangspunkt i den delen av næringslivet som konkurrerer med utlandet. Den samlede lønnsveksten lokalt og sentralt i konkurranseutsatt sektor skal være normgivende. Private og offentlige arbeidsgivere skal aktivt arbeide for at ledernes lønnsvekst skal holde seg innenfor de samme rammene. Faksimile fra Dagbladet Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon (UHO) la følgende til grunn før forhandlingene pr startet: Arbeidet for en lønnsmessig snuoperasjon for utdanningsgruppene må føres videre Det må være rom for justeringer av relative lønninger, bl.a. for å kompensere for lang utdanning og forskjeller i lønn mellom utdanningsgrupper i privat og offentlig sektor Oppgjøret må sikre en likelønnsprofil Det inntektspolitiske samarbeidet forutsetter en vid tolkning av frontfaget, det innebærer bl.a. at også industrifunksjonærenes forventede lønnsvekst må telles med når det forhandles om ramme og profil i øvrige oppgjør Resultatet av mellomoppgjøret Lønnsoppgjøret i 2002 ga arbeidstakerne i Norge den beste generelle reallønnsveksten på mange år. Virkningsdatoen for mange av tilleggene ble gitt seint på året slik at virkningen av disse ble en del av beregningsgrunnlaget for lønnsoppgjøret i Disse tilleggene ga en lønnsvekst for 2003 (overheng) i en størrelsesorden som fylte de økonomiske rammene for mellomoppgjøret, men resultatet ble i media og blant medlemmene karakterisert og oppfattet som et 0-oppgjør. Det ble ikke gitt lønnsmessige tillegg i staten ved forhandlingene pr Det ble heller ikke avsatt potter til sentrale justeringsforhandlinger eller til årlige forhandlinger (lokale forhandlinger). Dette innebar at alle lønnsrammene og lønnstabellene ble uforandret. En sikringsbestemmelse åpnet for å gjenoppta forhandlingene i februar 2004 dersom den samlede lønnsveksten i industrien, inkludert lokale forhandlinger og lønnsvekst for funksjonærer, ble større enn i Staten. Midlene til tillitsvalgtopplæring (OU-midler) ble beholdt Statsråd Victor Norman lovte at han skulle foreslå for Stortinget at boliglånsrenta i Statens pensjonskasse skulle settes ned. Oslo politidistrikt, blant andre politidistrikt og særorgan, ble på nytt forhandlingssted for lokale lønnsforhandlinger. 8

13 LØNNSARBEID I 2003 UHOs forhandlingsleder på statlig sektor Helga Hjetland, ga følgende kommentar til resultatet av forhandlingene. Med dette resultatet har vi forholdt oss til det inntektspolitiske samarbeidet, samtidig som vi har fått gjennomslag for at også funksjonærer skal telle med når vi sammenligner lønnsveksten i forhold til konkurranseutsatt sektor. En ny sikringsbestemmelse er et gjennombrudd for at lønnsveksten i staten skal være lik lønnsveksten i industrien, inkludert lønnsveksten i lokale forhandlinger og for funksjonærer. Midlene til tillitsvalgtsopplæring beholdes og boliglånsrenten i Statens Pensjonskasse settes ned. 3.2 Lokalt lønnsarbeid Oslo Politiforenings styre og forhandlingsutvalget har kontinuerlig arbeidet med å bedre medlemmenes lønnsvilkår også i Dette arbeidet har vært spesielt utfordrende sett i lys av følgende rammevilkår. 1. Som nevnt ble det i mellomoppgjøret pr avtalt å ikke gi lønnsmessige tillegg og Hovedtariffavtalens (HTA) pkt (lokale lønnsforhandlinger) ble suspendert. Forhandlingsretten ble på nytt tildelt Oslo politidistrikt 2. Budsjettsituasjonen til OPD har vært svært utfordrende og det er grunn til å anta at denne situasjonen vil også forbli vanskelig de nærmeste årene. I tillegg til dette signaliserte arbeidsgiversiden ut tydelig i sitt system at oppnormeringer av stillinger skulle begrenses mest mulig. Stillinger skulle holdes ledig for at refusjoner skulle brukes til å styrke de ordinære driftsbudsjettene. Flere tilsatte følte også et press fra sine ledere om at utført overtidsarbeid skulle avspaseres. Ettersom hele bestemmelsen i HTA ble suspendert under 1.5.-forhandlingene har det vært et mål for foreningen å benytte de andre lokale forhandlingsbestemmelsene aktivt. Dette har dreid seg om pkt , Forhandlinger på særlig grunnlag, pkt , Produktivitetsavtale/ Effektiviseringstiltak og pkt , tilsetting i ledig stilling. Det nye lønnsnivået for mange tilsatte etter lønnsforhandlingene i 2002 skapte et press om at følte skjevheter burde rettes opp ved bruk av de nevnte forhandlingsbestemmelsene. OPFs tillitsvalgte har gjennom dialog med arbeidsgiver på alle nivåer og gjennom tilsettingssystemet forsøkt og opprettholdt dette presset, slik at spesielt HTA pkt ble benyttet aktivt for å utjevne disse skjevhetene. Når det gjelder lønnsutvikling for grupper som ikke er omhandlet av det nye kompetansebaserte lønnssystemet for politibetjentene, har mulighetene for lønnsutvikling i 2003 vært utlysning i spenn, omorganiseringer (HTA pkt og 2.3.5), lønnspress nedenfra, henstilling til arbeidsgivers gode vilje og sammenligning med andre i tilsvarende stillinger. Foreningen fremmet svært få individuelle 2.3.4a saker (vesentlig endringer) i Grunnen til dette er sammensatt, men vi oppfatter at det er svært vanskelig å måle endringene i arbeidsoppgaver og at kompetansen til lederne når det gjelder denne bestemmelsen er noe begrenset. Vi tror at mange tilsatte, og da spesielt de sivile, får endret oppgavene sine i forbindelse med organisasjonsutvikling m.v., uten at det fremmes krav om kompensasjon i avlønning. Vi har også erfart at slike krav er veldig ressurskrevende, og at mye arbeid resulterer kun i noen få lønnstrinn til enkeltmedlemmer. 3.3 Forhandlingsstyrke og foreningskultur I tider hvor det ikke brukes mye tid på lønnsforhandlinger og hvor arbeidsgivers økonomi er under press, bør Oslo Politiforening bruke mye tid og ressurser til å bygge en god fagforeningskultur. Politikorpskulturen inneholder mange positive og sentrale elementer som det er mulig å benytte i dette arbeidet. Vi må ikke være overrasket over at arbeidsgiver fortsatt ønsker å få utført mest mulig og minst like godt arbeid som tidligere til en lavest mulig pris. Vi bør være forberedt på et stekrt press på avtaleverket og muligens må foreningen møte presset på ledertariffene på en annen måte enn presset mot tariffene for lavere normerte stillinger. 3.4 Innføring av nytt kompetansebasert lønnssystem for politibetjenter Det nye kompetansebaserte lønnssystemet for politibetjenter ble lansert som muligheten for at en stor del av PFs medlemsmasse skulle få bedre lønnsutvikling enn andre sammenlignbare grupper i tariffperioden 2002 til Dette ble vi medelt fra våre sentrale forhandlingsrepresentanter ved flere anledninger, og systemet ble godt mottatt av medlemmer som ønsket endring i et lønnssystem som var foreldet og ikke tok hensyn til kompetanse ved lønnsfastsettelse. 9

14 LØNNSARBEID I 2003 Ulik tolkning Ut over våren 2003 ble det tydelig at innføringen av det kompetansebaserte lønnssystemet skulle bli vanskeligere enn først antatt. Signalene Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund sendte var svært sprikende og det ble brakt på det rene at avtalen som var inngått ble ulikt tolket. Hele striden dreide seg om hvordan den nye stillingsstrukturen skulle gjennomføres og da spesielt hvordan Hovedtariffavtalens (HTA) pkt a skulle praktiseres. Våre forhandlere gjorde det klart at det var oppnådd enighet om at HTA 2.3.4a skulle praktiseres liberalt og at dette var det sentrale virkemiddelet for å gjennomføre lønnsreformen. POD på sin side kommuniserte både skriftlig og muntlig ut at 2.3.4a krevde også vesentlig endringer (mer enn 50 prosent) i de oppgaver som skulle utføres og at det derved ikke var tilstrekkelig med endret kompetanse. Dette gjorde a-instituttet tilnærmet illusorisk, fordi vesentlig endringer i oppgavene til en politikonstabel i ordinær operativ tjeneste er vanskelig å påvise. På styremøte i april ble følgende vedtak fattet av styret i OPF: Oslo Politiforening forutsetter at Politiets Fellesforbund forbereder tiltak for å fremme krav om brudd på hovedtariffavtalen ved at POD forhindrer en fornuftig gjennomføring av forhandlingsresultatet ved at de berørte som har oppnådd krav til kompetanse pr 1. august 2002 ikke er innplassert på riktig lønnsplan, jf. Fellesbestemmelsene 3. Innføring av ny stillingsstruktur med kompetansekriterier er i seg selv en endring som tilfredsstiller hovedtariffavtalens pkt litra a, og det fremmes krav som omhandler samtlige berørte som har oppnådd krav til kompetanse etter 1. august 2002, eller er tilsatt i stilling uten at kompetansen er vektlagt fullt ut. Kravet er at stillingene for de berørte omgjøres til politibetjent 2 eller 3 basert på kompetanse fra det tidspunktet kravene tilfredsstilles. Dokumentasjon på endring er St.meld. nr. 22 ( ) om Politireform 2000, Overordnet personalpolitikk for politiog lensmannsetaten og Hovedtariffavtalen i staten. 400 tilstede på medlemsmøte 13. mai Parolesalen på politihuset var fylt til trengsel av rundt 400 medlemmer på medlemsmøte i Oslo Politiforening tirsdag 13. mai. Temaet var den vanskelige situasjonen som hadde oppstått rundt gjennomføringen av den nye stillingsstrukturen, med tilhørende kompetansekriterier. Leder i PF, Arne Johannessen, og Forhandlingssjef i PF, Victor-Bjørn Nilsen, fikk med seg et krystallklart budskap fra OPFs medlemmer. Budskapet var enkelt: PF måtte presse Politidirektoratet til umiddelbart å legge forholdene til rette for gjennomføring av det kompetansebaserte lønnssystemet som ble avtalt i lønnsoppgjøret for Hvis dette ikke skjedde måtte POD stevnes for arbeidsretten! Det ble også dokumentert at POD drev dobbelkommunikasjon. Arne Johannesen bekreftet nok en gang at det ble inngått en avtale med politidirektøren i november 2002 om aktiv og liberal bruk av Hovedtariffavtalens pkt a. Brev fra POD til landets politimestere av 25. mars 2003 viste det motsatte. Arne Johannessen og Victor-Bjørn Nilsen dro rett fra medlemsmøtet til et oppklaringsmøte med politidirektør Ingelin Killengreen. Muligheter selv vanskeligheter Selv om foreningen var sterkt kritisk til forpliktelsene som lå i avtalen mellom PF og POD om gjennomføringen av det nye lønnssystemet, mente vi at det nye lønnssystemet åpnet for mulighet til lønnsglidning for en del av politibetjentene. Med bakgrunn i dette bestemte styret at det skulle jobbes etter et tosporet system Dette var å opprettholde presset overfor PF for at de skulle få POD til å instruere sine politimestere om å vise vilje til gjennomføring. Det andre sporet var å jobbe aktivt opp mot egen ledelse for å forsøke å oppnå best mulig resultater innenfor de gitte retningslinjene fra POD. Men ambisjonene som var lagt tidlig i 2003 vedr. måloppnåelse for lokal lønnsdannelse, ble sterkt redusert av styret. Virkemiddelbruk Ettersom ledelsen ved Oslo politidistrikt ikke støttet vårt syn på hvordan det nye lønnssystemet skulle gjennomføres, var det nødvendig å iverksette virkemidler. Dette var tema på styremøte i mai og det ble besluttet at foreningen skulle iverksette en omfattende kompetansekartlegging av alle politibetjentene som mente at de tilfredstilte en annen normering enn hva de hadde. Responsen på denne kartleggingen var overveldende og viste et voldsomt engasjement blant medlemmene. Ca 800 skjemaer ble returnert og et omfattende registrerings- og systematiseringsarbeid ble gjennomført. Ledelsen ble informert om at vi hadde foretatt dette arbeidet og at vi var beredt til å fremme, etter vår mening, ca 700 velbegrunnete 2.3.4a krav. Dette ville ha ført til konsekvenser på arbeidsgiversiden som ingen ville vært tjent med. Hele personaladministrasjonen ville blitt 10

15 lammet i lang tid. I tillegg til dette arbeidet oppfordret også OPF alle medlemmene til å søke på ledige stillinger ettersom HTA pkt , tilsetting i ledig stilling, virket som det eneste virkemiddelet arbeidsgiver ønsket å benytte for å gi tilsatte riktig normering iht. kompetansekriteriene. Dette førte til at administrasjonene, spesielt på politistasjonene, fikk en kjempejobb, og frustrasjonen fra seksjonssjefene ble brakt til torgs. Enighet om overgang fra pb1 til pb2 For å diskutere denne uholdbare situasjonen som var før sommerferien, reiste en delegasjon fra arbeidsgiversiden og foreningens forhandlingsutvalg til Sjåhaug på et todagers møte. Der ble det oppnådd enighet om gjennomføring av deler av lønnssystemet ved å koble implementeringen av problemorientert politiarbeid på politistasjonene til det kompetansebaserte 11 lønnssystemet. I første omgang ville dette dreie seg om overgang fra politibetjent 1 til politibetjent 2 for de som tilfredstilte kompetansekravene. Ca 400 medlemmer ville få en lønnsglidning i overkant av kr 11000,- i snitt. Avtalen dreide seg i første omgang om politibetjenter ved politistasjonene. Etter nye sonderingsrunder med ledelsen ble også de andre seksjonene inntatt i avtaleteksten, men fortsatt var det bare pb1 til pb2 som ble omhandlet. Ut over høsten ble det avholdt hyppige møter med ledelsen, og da spesielt med pm Anstein Gjengedal, vpm Roger Andresen, ps. Grethe Solberg Larsen og nytilsatt kontorsjef på Personalkontoret, Kari Revheim. Det var en stor utfordring å samle alle trådene som hadde vært diskutert gjennom hele året og til slutt å få en avtale hvor de strategiske tankene om bruk av lønnssystemet ble til konkret handling og en forpliktende tidsplan.

16 LØNNSARBEID I 2003 Avtalen bestod av følgende 10 punkter: 1. Personalavdelingens notat med presiseringer av PODs rundskriv 2002/040 med retningslinjer for vurdering av kompetansekriteriene er vedlagt. 2. OPD vil snarlig gjennomgå politibetjenter som er ansatt etter for å vurdere opprykk til pb2. 3. OPD vil innføre problemorientert politiarbeid knyttet opp mot ny politioperativ strategi. Etter at politistasjonene har innført ny arbeidsmetode og det er gitt opplæring, forhandles pb1 med tilstrekkelig kompetanse til pb 2. Denne arbeidsmetoden vil i tilpasset form også kunne brukes ved ny seksjon for organisert kriminalitet og andre spesialseksjoner i avdeling 2. Dette iverksettes innen OPD vil vi at kompetansekravet til spesialseksjonene skal være pb 2. Dette iverksettes innen Faste stillinger kunngjøres inntil videre med begge alternativer, dvs. som pb 1/ pb 2. dersom seksjonene ikke fremmer forslag om kunngjøring i kun pb1 eller kun pb 2. OPD vil avklare med seksjonssjefene krav til oppgaveutførelse i lys av kompetanse og eventuell fordeling av pb 1 og pb 2 i tråd med dette. 6. OPD vil som hovedregel kunngjøre inntil videre kunngjøre alle vikariater (pb1/pb2) som pb 1. Etter avklaring med seksjonssjefene, kan det gjøres unntak. 7. Politibetjenter som ansettes i vikariat som pb 2 går etter endt vikariat, tilbake til sin egen stilling med tidligere lønn, dersom ingen annen drøfting eller forhandling er gjennomført. Dette iverksettes fra Foreløpig brukes pb 3 i utgangspunktet kun for tidligere spes.medarbeidere, men det arbeides videre for å bli enige om hvordan LR 43 skal praktiseres. Normerte pb3 (spes.medarbeidere) kunngjøres fortsatt som pb3, faste stillinger og vikariater. 9. Det er nedsatt arbeidsgrupper som skal lage forslag til program for godkjenning av planmessig tjenestegjøring innen de fire områdene, forebyggende, etterforskning, orden og beredskapstjeneste, forvaltning. Dette iverksettes fra Det vil bli gitt informasjon på intranettet og til seksjonssjefene. I 2003 var det politibetjenter ved Sentrum politistasjon som ble berørt av avtalens pkt. 3. Ca 80 pb1 ble forhandlet over til pb2 med virkningsdato Dette utgjorde en lønnsvekst i snitt på ca kr ,- pr politibetjent. Hvor mange medlemmer som fikk en lønnsglidning iht. de øvrige punktene i avtalen, er det ikke gjort noen beregninger for. 3.5 Særavtale for Beredskapstroppen Særavtale for Beredskapstroppens tjenestemenn har vært et krav som har versert i mange år. Det var lagt ned mye godt arbeid i å beskrive avdelingens spesielle belastninger og behov for å etablere en form for beredskapsordning, men rent fagforeningsmessig hadde det ikke vært det store engasjementet. Frem til 1. mai 2003 lå fullmakten til å forhandle frem en slik avtale hos de sentrale parter, og etter vårt syn virket det som om det var liten vilje fra arbeidsgiversiden til å legge penger på bordet. Dette fremgikk også av et brev fra POD til politimesteren i Oslo av hvor det fremgikk bl.a.: Eventuelle standardforbedringer av særavtalen forutsettes belastet potten for lokale forhandlinger (HTA pkt ) for Oslo politidistrikt. For Oslo Politiforenings styre var det uakseptabelt at en slik avtale skulle finansieres av lokal lønnspott. OPFs standpunkt er at kompensasjon for slike tjenester skal finansieres fullt ut av det ordinære politibudsjettet. Ønsker arbeidsgiver å pålegge tilsatte tjenesteformer som ligger utenfor det Hovedtariffavtalen regulerer, vil dette være en kostnad som arbeidsgiver må dekke uavhengig av potter avsatt i lønnsoppgjør. Når det gjaldt omfanget av slike oppgaver nevnt i foregående avsnitt ble det i et brev fra Oslo politidistrikt til Politidirektoratet etterlyst avklaring på hvilken beredskap POD ønsket at Beredskapstroppen skulle ha. Dette var en avklaring som var helt nødvendig for arbeidsgiversiden å innhente før forhandlingene startet. Svaret fra POD sa følgende: Etter PODs vurdering bør utrykningskravet i dag være at Beredskapstroppen trenger en klargjøringstid på 2-4 timer, men at en styrke på personer skal kunne reise umiddelbart. Ut fra den personellstyrken som beredskapstroppen har i dag, legger vi til grunn at mesteparten av dette antallet må kunne fanges opp av den aktive tjenestelisten. Vi antar imidlertid at det også kan være behov for at det foretas noen beordringer av tjenestemenn på fritid/fridag for at personer skal kunne 12

17 LØNNSARBEID I Totale kostnader på årsbasis utgjør ca 6.3 millioner kroner. 5. Kriteriene og begrensninger i punkt 1, 2 og 3 skisseres i kommentarer til avtalen av reise umiddelbart. Alternativt kan dette løses gjennom reservetjeneste hvis også andre forhold tilsier at det er behov for en slik form for tjeneste. Dersom det er aktuelt med reservetjeneste, må 9 i arbeidstidsbestemmelsene legges til grunn. OPF sendte krav om forhandlinger om særavtale Det ble gjennomført medlemsmøter ved avdelingen og det ble fokusert på hvilke virkemidler som måtte iverksettes hvis arbeidsgiversiden ikke viste vilje til å ta kravet til følge. Kravet som var sendt til ledelsen var utarbeidet i samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte på avsnittet. Ledelsen ved OPD valgte å ikke legge saken frem for forhandlinger på IDF-møte i mai og juni. Dette resulterte i at alle oppgavene som Beredskapstroppens tjenestemenn utførte og som lå utenfor Hovedtariffavtalen, ble stanset. Under forberedelsene til besøket av Israels statsminister Ariel Sharon i juli 2003 ble situasjonen tilspisset ved at tjenestemennene ikke forberedte seg på å løse sine spesialoppgaver. Foreningen ble kontaktet av politidistriktets ledelse og en skisse til særavtale og fremdriftsplan ble muntlig avtalt. Dette ble akseptert av tjenestemennene og spesialoppgavene ble gjenopptatt. Følgende særavtale ble fremforhandlet på IDF-møte i august: 1. Polititjenestemenn, overingeniør og driftstekniker ved Beredskapstroppen som inngår i hjemmevakt/beredskap, godtgjøres med kr ,- pr mnd iht. kriteriene i Beredskapstroppens kommentarer. Tillegget utbetales iht. Fellesbestemmelsene 17. Beredskapstilllegget blir å utbetale fra Polititjenestemenn ved Beredskapstroppen utbetales en lønnskompensasjon for økt belastning, større/økt ansvarsområde samt kompleksitet med til sammen kr 3.500,- pr. mnd. Lønnskompensasjonen utbetales iht og blir å gjelde fra Overingeniør og driftstekniker utbetales en lønnskompensasjon for økt belastning på kr. 1000,- pr. mnd. Lønnskompensasjonen utbetales iht og blir å gjelde fra Hele avtalen vurderes etter 2 år, dvs. pr Hundetjenesten og Operasjonssentralen Selv i en meget vanskelig budsjettsituasjon våren 2003 ble det oppnådd enighet om at det var presiserende å gjøre noe med avlønningen til de tilsatte ved Hundetjenesten og Operasjonssentralen. Forhandlingene kom i stand etter lengre misnøye på disse tjenestestedene som opplevde en urettferdig avlønning i forhold til landet for øvrig. Hundetjenesten De fleste hundeførerne i Norge fikk 2 ekstra lønnstrinn i lønnsoppgjøret i Dette gjaldt for de som Politiets Fellesforbund forhandlet for i de sentrale-lokale forhandlingene. Et slikt krav ble ikke fremmet i de lokale forhandlingene ved Oslo politidistrikt, og denne situasjonen gjorde at motivasjonen til politidistriktets hundeførere ble svært redusert. På et møte på avdelingen ble visepolitimester Andresen informert om dette og han lovte at utjevning av dette skulle være en prioritert oppgave for han som ordenssjef. På IDF-møte i juli ble følgende resultat oppnådd gjennom forhandlinger: stillinger som politibetjent 1 og 2 - SKO 1457/1459, LR 41-1/LR 42-1, oppnormeres til LR41-3 og LR 42-3 fra stillinger som politibetjent 3 - SKO 1461, LR 43-1/43-2 oppnormeres til LR 43-3 fra Kostnaden på årsbasis utgjør ca kr ,- Operasjonssentralen Ved operasjonssentralen var situasjonen annerledes. Her var det vanskelig å rekruttere tjenestemenn til kursene som var utlyst og bemanningen ved avsnittet førte til stor overtidsbelastning på de ansatte. I møtet med politidistriktets ledelse ble det enighet om å forsøke å justere lønnen for politibetjentene for å se om dette ville ha innvirkning på situasjonen. Vi var tvilende til at dette tiltaket alene var tilstrekkelig, og vi informerte om at vi oppfattet problemene ved sentralen som svært 13

18

19 sammensatte. I ettertid viste det seg at lønnsjusteringen som er beskrevet nedenfor ikke førte til nevneverdige forbedringer i arbeidsmiljøet og rekrutteringssituasjonen. Ut over høsten ble det gjennomført flere medlemsmøter og samtaler med ledelsen. I skrivende stund er det igangsatt et omfattende arbeid i forbindelse med at politimesteren har uttalt en målsetting om at avsnittet skal bli landet best betalte og best faglige operasjonssentral. På IDF-møte i juli ble følgende resultat oppnådd gjennom forhandlinger: stillinger som politibetjent 1 og 2 - SKO 1457/1459, LR 41-3/LR 42-3, oppnormeres til LR41-5 og LR 42-5 fra ledige stillinger som politibetjent 1 - SKO 1457 oppnormeres til politibetjent 3 - SKO 1461 LR Stillingene kunngjøres og besettes i henhold til de nye kriteriene. 3. Kostnaden på årsbasis utgjør cirka kr ,- 3.7 Utgiftsdekning for klær/ kostymer til spanere Ansatte ved Avsnitt for lukket spaning ved Etterretningsseksjonen har gjennom mange år selv vært ansvarlig for innkjøp av klær/kostymer som har vært egnet til denne type tjeneste. Dette har medført store kostnader til utstyr som har vært uegnet for privat bruk. Krav fra tjenestemennene ble fremmet våren 2003 og et medlemsmøte ved avsnittet ble gjennomført. De ansatte bestemte seg for at konsekvensen av at arbeidsgiver ikke innfridde kravet var at spanerne ville møte på jobb i uniform. Denne situasjonen ble visepolitimester Halvorsen informert om, og etter et møte mellom partene ble det enighet om at utgiftene til klær og kostymer skulle dekkes av politidistriktet. 3.8 Oppnormering av stillinger, jfr. Hovedtariffavtalens pkt og ved OPD 2003 Drøftinger om oppnormeringer jfr. Hovedtariffavtalens pkt Forhandlinger jfr. Hovedtariffavtalens pkt Øvrige Politistillinger Øvrige/Kontorstillinger Kontorstillinger Politistillinger Stillingskategori Stillingskategori Politistillinger Politistillinger Kontorstillinger Kontorstillinger Jurister 0 Jurister 0 Øvrige Øvrige Sum Sum

20 4. Enkeltsaker I dette kapittelet vil vi redegjøre for noen utvalgte saker som har preget virksomheten til foreningen. Vi har forsøkt å holde et bevisst fokus på at det politiske engasjementet har vært innenfor våre prioriteringsområder, men ofte er det media som setter den politiske dagsorden og foreningen har forsøkt å være imøtekommende overfor journalister, politikere og andre som har ment at Oslo Politiforening har kunnet bidra i den politiske debatten. 4.1 Politidistriktets budsjett Utgiftene til pålagt vakthold og politidistriktets terrorberedskap etter aksjonen til al-qaida 11. september 2001, førte til at den ordinære politiinnsatsen i Oslo ble vesentlig redusert også i Bare ambassadevaktholdet i seg selv utgjorde i 2003 hele 10 prosent av politidistriktets totale budsjett (se fig.). Etter OPFs syn ble valg av type vakthold ikke underlagt politifaglige vurderinger, men politisk besluttet av Utenriksdepartementet etter press fra den Amerikanske og Israelske ambassade. Denne problemstillingen har vært drøftet mellom ledelsen ved politidistriktet og Politidirektoratet, uten at dette har ført til at politidistriktets forslag til vakthold har latt seg gjennomføre. For å beskrive hvor ømfintlig denne saken er så sendte Utenriksminister Petersen en personlig faks til Justisminister Dørum hvor han påpekte at det å fjerne det stående bevæpnete vaktholdet ville mulig føre til problemer i det bilaterale forholdet mellom Norge og USA. For å kompensere for den store økningen i kostnadene for vakthold av andre lands ambassader, ble politimesteren lovet en ekstrabevilgning på 68 millioner kroner av justisminister Odd Einar Dørum før sommerferien Dette kom etter en tid hvor det gjennom hele første del av 2003 var iverksatt omfattende tiltak for å redusere kostnadene for at politidistriktet skulle greie å holde seg innenfor budsjettrammene for Eksempler på noen av disse tiltakene var stengte politivakter i helgene, ambassadevaktholdet ble utført på ordinær tjeneste, investeringsstopp, kvartalsvis budsjettering, ansettelsesstopp, overtidsstopp m.v. Fellesnevneren var at tiltakene reduserte Oslopolitets innsats mot andre typer lovbrudd og det forebyggende arbeidet betydelig. Situasjonen bedret seg ut over høsten da politimesteren begynte å disponere og fordele ekstrabevilgningen som til slutt viste seg å bli 66 millioner kroner. 250 mill. 200 mill. 150 mill. 100 mill. 50 mill. Livvakttjenesten 16 mill. Kgl. Politieksorte 36,5 mill. Off. besøk 51 mill. Ambassadevakthold 36,5 mill Kr Livvakttjenesten 17 mill. Kgl. Politieksorte 30 mill. Off. besøk 34 mill. Ambassadevakthold 36,5 mill Kr Livvakttjenesten 21,5 mill. Kgl. Politieksorte 34,5 mill. Off. besøk 13 mill. Ambassadevakthold 121,5 mill Kr Fig: Utvikling av OPDs kostnader for terrorberedskap og ambassadevakthold i perioden mill 120 mill 100 mill 80 mill 60 mill 40 mill 20 mill Variable driftskostnader Verdi av mannskaper 36 mill. 8,5 mill mill. 28 mill. 121 mill. 80 mill Fig: Utvikling av kostnader og fordeling av disse ifm. ambassadevakthold i perioden Kilde: OSLO POLITIDISTRIKT Kilde: OSLO POLITIDISTRIKT 16

Årsmøte. Dagsorden. Torsdag 13. mars 2003 kl. 15.00 Parolesalen, Politihuset

Årsmøte. Dagsorden. Torsdag 13. mars 2003 kl. 15.00 Parolesalen, Politihuset KAPITTEL Årsmøte Torsdag 13. mars 2003 kl. 15.00 Parolesalen, Politihuset Dagsorden 1. Åpning 2. Konstitusjon 3. Beretning 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Budsjett 7. Valg Se årsberetningen med vedlegg

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer HTA anno 2017 - lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer 2 Prosessen frem til HTA 2017 3 Rammene rundt oppgjøret - partene 4

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte 03.06.08 1. Innledning Dette dokumentet som omhandler direktoratets lønnspolitikk inngår som en integrert del av direktoratets personal og arbeidsmiljøpolitikk.

Detaljer

Personalløpet; innplassering i stilling/kode med annen aldersgrense

Personalløpet; innplassering i stilling/kode med annen aldersgrense Notat Fra Politidirektoratet Dato 17.03.2016 Vår referanse Til Politi- og lensmannsetaten Saksbehandler Telefon Telefaks Kopi til Personalløpet; innplassering i stilling/kode med annen aldersgrense 1.

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

Lønns- og forhandlingssystemet i staten

Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 nr. 2 trådte i kraft 5. september 1958. Loven innførte tariffavtalesystemet i statlig sektor. Lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

Hvordan påvirke lønnsutviklingen?

Hvordan påvirke lønnsutviklingen? kunnskap gir vekst Hvordan påvirke lønnsutviklingen? FAPs seminar15. 16. mars 2012 v/frank O. Anthun Forskerforbundets lønnsstrategi Lønnsgapet skal fjernes. Lønnsutviklingen innen vår sektor skal være

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

Hovedtariffavtalen i Staten

Hovedtariffavtalen i Staten Hovedtariffavtalen i Staten Grunnkurs for tillitsvalgte Gabels Hus 9.- 10. september 2015 advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Hva er Hovedtariffavtalen (HTA)? Regulerer lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv.

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv. Prop. 139 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv. Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD Nesodden kommune Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD NESODDEN KOMMUNE, SEPTEMBER 2010 LOKAL LØNNSPOLITIKK NESODDEN

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 3 27. april 2016 kl. 09.00 Innledning Akademikerne viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse så fremt ikke annet framgår i krav 3. Akademikernes

Detaljer

Særavtale for ledende personell i Forsvaret

Særavtale for ledende personell i Forsvaret Særavtale for ledende personell i Forsvaret Del I Avtale om personell og stillinger som er omfattet av ledendelønnsordningen Del II Økonomiske vilkår for ledende Vedlegg A Oversikt over omfattede stillinger

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitisk dokument Dette dokumentet gir retningslinjer for det lønnspolitiske arbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er blitt til i et nært samarbeid

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 5 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy og

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET (IHT. HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN, PUNKT 2.3.1) 25. august 2011 Side 1 av 10 sider INNHOLD: 1. Innledning 2. Mål 3. Generelt lønnsnivå 4. Lønn og likestilling 5. Hovedfaktorer

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 28. april 2009 Ref. nr.: 08/41711 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 20/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Tvister, konflikt og streik Hovedtemaer 1. Interessetvist - rettstvist 2. Statens lønnsutvalg 3. Mekling og streik CASE Tema 1 Interessetvist - rettstvist side 3 Rettstvist

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT-SEKTOR 2016

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT-SEKTOR 2016 (Dette rundskrivet sendes som e-post hvis noen ønsker papirkopi, ta kontakt med sekretariatet) Til - Styret i Naturviterne - Privat - Forhandlingsutvalg - Tillitsvalgte RUNDSKRIV 2016 Oslo, april 2016

Detaljer

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler.

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler. Nr: 45/2012/MP Dato: 24.08.2012 Sendt til: Virksomheter som er bundet av Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for helse og sosial m.v., Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Fra hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Torsdag 8. april 2010 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2010 1. Økonomisk ramme 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

ÅRSBERETNING 2004 OSLO POLITIFORENING

ÅRSBERETNING 2004 OSLO POLITIFORENING ii Årsmøte Mandag 7. mars 2005 kl 15.00 Parolesalen Politihuset Dagsorden 1. Åpning 2. Konstitusjon 3. Beretning 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Budsjett 7. Valg Se årsberetning med vedlegg Innhold

Detaljer

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget.

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. ØKONOMI 3-2 Minstelønn Alle minstelønnssatsene heves med kr. 10.000,- unntatt

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

Forhandlingshjemler i statens tariffområde

Forhandlingshjemler i statens tariffområde Forhandlingshjemler i statens tariffområde C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Tariffområder Statlig sektor KS Oslo Kommune Spekter

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT 1. Økonomi LO Stat, Unio, YS Stat Med virkning fra 1. juli avsettes det 0,8 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger, se nærmere i tekst nedenfor. Med virkning fra 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/15114-1 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER HØSTEN 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. De lokale lønnsforhandlignene gjennomføres etter

Detaljer

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6 Dok.id.: 1.2.2.2.5.1.1 Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml Utgave: 2.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 10.03.2014 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Innledning

Detaljer

Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver

Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver kunnskap gir vekst Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt, Forskerforbundet ved UiO www.forskerforbundet.no

Detaljer

Endringer i arbeidsreglementet ytringsfrihet og varsling

Endringer i arbeidsreglementet ytringsfrihet og varsling HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.05.2016 35947/2016 2014/6661 404 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/8 Organisasjonsutvalget 30.05.2016 Bystyret 16.06.2016 Endringer i arbeidsreglementet

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport ROVAR Omstillingsavtale Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 1 Til: Styringsgruppen ROVAR v/per Hanasand Fra: Partssammensatt arbeidsgruppe omstillingsavtale v/karen Hirth Thorsen Kopi til: Arbeidsgruppens

Detaljer

Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur

Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 Brøstadbotn Deres ref. Vår ref. Dato 17/3054.05.2017 Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale?

Detaljer

Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur

Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur Nes kommune postmottak@nes.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2012/529-15 17/3061 24.05.2017 Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret.

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Thomas Spence og Hege Iren Frantzen Dato: 12.05.2015 Saksnummer: 15-334 Oppgaver og mandat for NJs lønnsutvalg Ved starten av hver landsmøteperiode bør landsstyret gjennomgå

Detaljer

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk»

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Ragnhid Brataker NITO Tariffutvalget Spekter Trondheim Oktober 2017 Navn og takk for at jeg fikk komme. Håper dere hadde en fin kveld i går. Fint og snakke med dere som

Detaljer

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 UTARBEIDET TIL KAs STRATEGIKONFERANSER 2014 I forbindelse med at den gjeldende Hovedtariffavtalen (HTA) på KA-området utløper 30. april 2014 og skal reforhandles,

Detaljer

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse Større frihet til lokal lønnsdannelse Lønnsdannelsen for arbeidstakere i kommunesektoren

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011 Lokale forhandlinger Abelia 5. mai 2011 Før forhandlingene Lønnssystem/lønnsfastsettelse Lønnspolitikk Retningslinjer og vurderingskriterier De fire kriterier felles forståelse Informasjon Lønnsdata for

Detaljer

NHO har sammen med Negotia gjennomført revisjon av Salgsfunksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer:

NHO har sammen med Negotia gjennomført revisjon av Salgsfunksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: TariffNytt Revisjon av Salgsfunksjonæravtalen NHO har sammen med Negotia gjennomført revisjon av Salgsfunksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: 5 nr. 6 Ny bestemmelse Tilgjengelighetsteknologi

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE Gjeldende fra 01.04.2009 Utformet etter drøftinger med de ansattes organisasjoner 26.03.2009 Supplement til sentrale tariffavtaler og retningslinjer gitt i sentrale

Detaljer

kunnskap gir vekst Tariff 2012 Landsråd mars 2012

kunnskap gir vekst Tariff 2012 Landsråd mars 2012 kunnskap gir vekst Tariff 2012 Landsråd 20 21. mars 2012 Lønnsoppgjørene 2011 Industrien 4 ½ % Industriarbeideren 4 ¼ % Industrifunksjonærer 4 ½ % Finanstjenester 4,9 % Statsansatte 4 % Kommuneansatte

Detaljer

Årsberetning 2005. årsberetning 2005 oslo politiforening

Årsberetning 2005. årsberetning 2005 oslo politiforening Årsberetning 2005 ii Årsmøte Onsdag 8. mars 2006 kl 15.00 Parolesalen Politihuset Dagsorden 1. Åpning 2. Konstitusjon 3. Beretning 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Budsjett 7. Valg Se årsberetning med

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 1 12. april 2016 kl. 13.00 Innledning Staten er en kompetanseintensiv sektor med høy andel ansatte som har et høyt utdanningsnivå. Ansatte

Detaljer

Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema

Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema Adresser NTL-kontoret: Høgskoleringen 6B, 7491 TRONDHEIM Telefon: 73

Detaljer

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Fornyings- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 88 (2008 2009) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Lokal lønnspolitikk. for. Statens jernbanetilsyn

Lokal lønnspolitikk. for. Statens jernbanetilsyn statens jernbanetilsyn L Lokal lønnspolitikk for Statens jernbanetilsyn Inngått den 08. oktober 2013 mellom Statens jernbanetilsyn (SJT), LO Stat og Akademikerne 1 Om lønnspolitikken 4 2 Overordnede mål

Detaljer

KOMPETANSEKRITERIER FOR STILLINGER SOM POLITIBETJENT 2 OG POLITIBETJENT 3

KOMPETANSEKRITERIER FOR STILLINGER SOM POLITIBETJENT 2 OG POLITIBETJENT 3 Rundskriv 2002/040 Til: Politimestrene Sjefene for politiets særorganer Dato: 27.11.2002 Saksnr.: 01/02136 231.3 KOMPETANSEKRITERIER FOR STILLINGER SOM POLITIBETJENT 2 OG POLITIBETJENT 3 I de sentrale

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014 Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 1 Veksten i verdensøkonomien tok seg noe opp i siste halvdel

Detaljer

STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE

STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE STATUS POLITIREFORMEN VEIEN VIDERE Formålet med politireformen Særtrekk ved Innlandet politidistrikt Viktige perspektiver Oppgaver/utfordringer Interimperioden. Veien

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Tariffrevisjonen pr 01.05.1998 forslaget vedtatt Vi viser til rundskriv nr 17/98. KA s medlemmer har ved uravstemming vedtatt det anbefalte

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap. 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme?

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap. 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme? Namdalseid kommune Saksmappe: 2014/456-1 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Strategikonferansen 2014 - Debatthefte Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Følgende

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv.

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Dato: 31.05.2006 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Detaljer

Sak 4: Lønn og pensjon

Sak 4: Lønn og pensjon Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2010-06 Sentrale forhandlinger pr. 1. juli 2010 endringer i lønnsplasseringer m.v.

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2010-06 Sentrale forhandlinger pr. 1. juli 2010 endringer i lønnsplasseringer m.v. Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2010-06 Sentrale forhandlinger pr. 1. juli 2010 endringer i lønnsplasseringer m.v. Dato: 05.07.2010 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Detaljer

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Oslo kommune Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL Deres ref. Vår ref. Dato 2007/1151 17/3059 24.05.2017 Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder

Detaljer

Tariffrevisjonen pr resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2017 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingene har foregått i to omganger, for hhv. fellesråd

Detaljer

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016 Debattnotat Hovedtariffoppgjøret 2016 KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter Forord Gjeldende hovedtariffavtale (HTA) på KA-området utløper 30.04.2016. Det vil si at våren 2016 er det som

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret i staten 2016 Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Økonomi YS, LO og Unio 1,15 % generelt tillegg pr 1. mai 1,5 % lokal pott pr 1. juli Forhandlingene skal være avsluttet

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 www.forskerforbundet.no

kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 www.forskerforbundet.no kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 Ramme Totalramme 6,1 % + 0,1 % i resirkulerte midler Lønnstrinn 1-45 får 16.000 kroner, lønnstrinn 46-80 får 4,65 prosent

Detaljer

Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling

Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling Vedtatt av universitetsdirektøren 4.11.2013 etter drøftinger med tillitsvalgte 21.10.2013. Innhold 1. Formål og virkeområde... 1 2. Ansvarsforhold...

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 23.03.2017 Ref. nr.: 16/42758 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 85/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Lønnspolitikk i Post- og teletilsynet (PT) 7. juni 2010 Revidert

Lønnspolitikk i Post- og teletilsynet (PT) 7. juni 2010 Revidert Lønnspolitikk i Post- og teletilsynet (PT) 7. juni 2010 Revidert 23.05.13 Besøksadresse Office address Postadresse Postal address +47 22 82 46 00 Fax: +47 22 82 46 40 Nygård 1 Lillesand Postboks 93, 4791

Detaljer

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober 2013 og ankefrist er satt til 15. oktober 2013.

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober 2013 og ankefrist er satt til 15. oktober 2013. Nr: 22/2013 Dato: 17.06.2013 Sendt til: Virksomheter bundet av Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten TARIFFNYTT 22/2013 LOKALE FORHANDLINGER Dette tariffnytt omhandler gjennomføring av lokale

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE Vedtatt i lønnsutvalg 3.mai 2006 og revidert av lønnutvalg juni 2011 INNDELING 1. Innledning..s 3 2. Hvem omfattes av lønnspolitikken s 4 3. Dagens lønnspraksis...s

Detaljer

Omstilling ved Universitetet i Oslo

Omstilling ved Universitetet i Oslo Omstilling ved Universitetet i Oslo Av advokat Eva Borhaug, mobil 922 33 973 e-post: eb@parat.com mobilb@parat.com Aktuelle tema: Avtaleverk for UiO Ulike medbestemmelsesformer Omstilling Arbeidsgivers

Detaljer

Tariffrevisjonen pr Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2016 - Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes Vi viser til rundskriv 3/2016 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget

Detaljer

Hovedpunkter i Hovedavtalen

Hovedpunkter i Hovedavtalen Hovedpunkter i Hovedavtalen Temadag Tariffavtalen på 1,2,3 23. august 2017 Barbro Noss Formålet med Hovedavtalen Skape best mulig samarbeidsgrunnlag Lage rammer for gode prosesser For en positiv utvikling

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Dato: 10 februar 2011 Forsvarets lønnssystem -Problemer med dagens system og KOLs forslag til løsning- Dagens situasjon i korte trekk: Stillingsutlysning med

Detaljer

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2002-17 Sentrale forhandlinger pr. 1. august 2002 - endringer i lønnsplasseringer Dato: 04.07.2002 Til:Statsforvaltningen

Detaljer