Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi..."

Transkript

1

2 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu

3 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før fladjernet tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Sådan bruges fladjernet Vask håret som normalt. Det er vigtigt, at håret er helt tørt brug gerne hårtørrer. Hvis håret er meget langt eller kraftigt, kan det være en fordel at bruge hårklemmer til at dele håret op med. Sæt stikket i stikkontakten. Læg fladjernet med ON/OFF knappen opad på et jævnt, ikkebrændbart underlag. Start apparatet ved at holde ON/OFF knappen nede i et par sekunder og apparatet tænder automatisk på trin 1 (120 C grader) og den grønne ioniseringslampe lyser. Når apparatet skal slukkes efter brug, holdes ON/OFF ligeledes nede i et par sekunder. Digitalt LED display + ion funktion Det digitale LED diplay på apparatet viser den valgte temperaturindstilling samt tilslutningen af ioniseringsfunktionen (som er permanent). Når apparatet tændes, lyser displayet automatisk som følger: den gule lampe indikerer, at apparatet er tændt på laveste trin og den grønne LED lampe på apparatet indikerer, at ion funktionen er aktiveret og i brug. Temperaturen justeres ved hjælp af + og knapperne, og LED lampen blinker på det valgte trin. Når den valgte temperatur er opnået, vil lampen lyse kontant og dermed indikere at apparatet er klar til brug. Ion-funktionen betyder, at apparatet producerer negative ioner, hvilket minimerer statisk elektrisk hår og efter endt brug er håret blødt, glat og skinnende. Indstil apparatet på en passende temperatur, alt efter hårtype: LED farve Varmetrin Anbefalet hårtype Grøn Alle Alle Gul 1 = lav (120 C) Tyndt, fint hår Lys orange 2 = middel (140 C) Normalt hår Mørk orange 3 = middel (160 C) Kraftigt hår Pink 4 = middel/høj (180 C) Kraftigt hår Rød 5 = høj (200 C) Kraftigt hår Tag kun hår i op til 5 cm bredde af gangen. Læg håret mellem pladerne og tryk fladjernet sammen. Sørg for ikke at røre ved de varme plader. For at få det bedste resultat, startes ved hårbunden og der arbejdes udad mod spidserne i en glidende bevægelse. Hold aldrig fladjernet konstant på et sted. Hvis det er nødvendigt at gentage glattefunktionen på samme sektion af håret, sørg da for at overlappe ved at placere pladerne lidt oveni det allerede stylede hår. Sørg for at apparatets varme plader ikke kommer i kontakt med hovedbunden, ansigt, hals eller hænder. 3

4 Anvend ikke fladjernet på parykker eller i kunstigt hår uden at teste en hårlok først, da der er risiko for, at parykken/ det kunstige hår smelter. OBS! Dette professionelle fladjern opnår meget høje temperaturer. Fladjernet skal føres igennem håret i en glidende bevægelse fra hovedbunden og ned mod spidserne. Hold ikke fladjernet konstant på samme sted, da dette kan skade håret. Rengøring og vedligeholdelse Sluk apparatet ved at trykke på ON/OFF knappen, indtil lamperne slukker. Tag derefter stikket ud af stikkontakten og lad apparatet køle helt af på et varmebestandigt underlag før rengøring. Sørg for at apparatet er uden for børns rækkevidde. Fladjernet opnår meget høje temperaturer under brug og der tager derfor noget tid, inden apparatet er helt kølet af. Apparat og ledning på ikke nedsænkes i vand eller andre væsker og må ikke komme i direkte kontakt med vand. Vær forsigtig, så der ikke trænger vand ind i apparatet. Apparatets overflade og plader tørres af med en blød, let fugtig klud og poleres efter med en tør klud. Hvis apparatet bliver snavset af stylingprodukter, tør da dette af med en fugtig klud og poler efter med en tør klud. Ledningen må ikke vikles rundt om apparatet. Sørg for at apparatet er helt kølet af, før det lægges væk. Opbevar apparatet på et tørt og sikkert sted udenfor børns rækkevidde efter brug. Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. El-apparater er ikke legetøj og bør derfor altid anbringes uden for børns rækkevidde. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 6. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 7. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 8. ADVARSEL: Benyt aldrig apparatet med våde eller fugtige hænder, over en vask, badekar eller lignende indeholdende vand. Undlad ligeledes at lægge apparatet på et vådt eller fugtigt underlag. 9. Benyttes apparatet på badeværelset, tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug, idet tilstedeværelse af vand udgør en fare, selvom apparatet er afbrudt. 10. Apparatet må ikke benyttes i vådt eller fugtigt hår og heller ikke på kunstigt hår. 11. Fladjernet bliver meget varmt. Sørg for at de varme dele ikke kommer i kontakt med huden. Brandskader kan opstå. 12. Læg ikke apparatet væk, før det er helt kølet af. 13. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 14. Det anbefales, at el-installationen ekstrabeskyttes i henhold til stærkstrømsreglementet med fejlstrømsafbryder (HFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma eller PFI / HPFI-relæ). Kontakt evt. en autoriseret el-installatør herom. 15. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 4

5 16. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica volt vekselstrøm 32 W 5 temperaturindstillinger Aluminiumsplader med keramisk belægning Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 5

6 OBH Nordica Straightener med ionisering Innan användning Innan plattången används bör bruksanvisningen läsas igenom noga och sparas för framtida bruk. Användning Tvätta håret som normalt. Det är viktigt att håret är helt torrt och kamma igenom det väl. Om man har väldigt långt eller tjockt hår kan det vara lättare att använda hårklämmor för att dela upp håret. Sätt i kontakten i vägguttaget. Lägg plattången med ON/OFF knappen uppåt på ett jämnt, icke brandfarligt underlag. Starta plattången genom att trycka in ON/OFF knappen i ett par sekunder, den startar automatiskt i läge 1 (120 grader) och den gröna ioniseringslampan lyser. När plattången ska stängas av trycks ON/OFF knappen in ett par sekunder. Digital LED display + ioniseringsfunktion Den digitala LED displayen visar den valdatemperaturinställningen samt att ioniseringsfunktionen är på (vilket är en permanent inställning). När plattången sätts på lyser displayen automatiskt enligt följande; den gula lampan indikerar att plattången är påslagen på lägsta nivå och den gröna kontrollampan visar att ioniseringen är aktiverad. Temperaturen justeras med hjälp av + och knapparna, och kontrollampan blinkar på den valda inställningen. När den valda temperaturen är uppnådd kommer lampan att lysa konstant och därmed även indikera att plattången är klar att användas. Ioniseringsfunktionen betyder att apparaten producerar negativa joner, vilket minimerar statisk elektricitet i håret och efter användning så är håret blänkande och skinande. Ställ in plattången på en passande temperatur, allt efter hårtyp: Lampfärg Värmeinställning Hårtyp Grön Alla Alla Gul 1 = låg (120 C) Tunt, fint hår Ljus orange 2 = medel (140 C) Normalt hår Mörk orange 3 = medel (160 C) Kraftigt hår Rosa 4 = hög (180 C) Kraftigt hår Röd 5 = extra hög (200 C) Kraftigt hår Ta inte bredare hårpartier än 5 cm. Lägg hårslingan mellan plattorna och tryck ihop tången. Var uppmärksam på att fingrarna inte är i närheten av de varma plattorna. För sedan tången ut mot topparna med en lugn rörelse. Håll aldrig kvar plattången på ett ställe. För bästa resultat, börja nära hårbotten och arbeta utåt topparna. Om flera omgångar behövs på ett och samma hårparti, överlappa genom att placera plattorna en bit in över det redan stylade håret. 6

7 Var uppmärksam på att apparatens varma plattor inte kommer i kontakt med hårbotten, ansikte, hals eller händer. Använd inte plattången på peruker eller konstgjort hår utan att testa på en hårlock först, det finns risk för att peruker och konstgjort hår smälter. OBS! Denna professionella plattång når mycket höga temperaturer. Plattången ska föras över håret i jämna rörelser från hårbotten och mot topparna och får inte hållas konstant på en plats eftersom håret då kan brännas vid. Rengöring och underhåll Stäng av apparaten genom att sätta ON/OFF knappen på 0, dra ur kontakten och låt den kylas av helt på ett värmetåligt underlag före rengöring och se till att apparaten är utom barns räckhåll. Plattången når mycket höga temperaturer när den används och det tar därför lite tid innan den har kylts av helt. Apparaten och sladden får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor och får inte komma i direkt beröring med vatten. Var försiktig så att vatten inte tränger in innanför höljet! Torka av apparatens hölje och plattor med en fuktig trasa. Eftertorka med en torr trasa. Se till att hålla apparatens plattor fria från smuts använd därför aldrig hårgelé, spray mm. i håret innan plattången används. Sladden får inte lindas runt apparaten. Se till att apparaten har kylts av helt samt är torr innan den läggs undan. Förvara apparaten på ett torrt, säkert ställe utom barns räckhåll efter användning. Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen grundligt innan användning och spara den till senare bruk. 2. Apparaten får endast anslutas till 230V växelström och bara användas till dess avsedda syfte. 3. Dra alltid ur kontakten när apparaten inte används. 4. Apparaten får aldrig nedsänkas i vatten eller annan vätska. 5. El-apparater är inga leksaker och bör alltid förvaras utom barns räckvidd. Barn uppfattar inte alltid eventuella risker. 6. Se till att sladden inte hänger ner ifrån bordet. 7. Apparaten bör endast användas under uppsyn. 8. VARNING: Apparaten får ej användas med våta eller fuktiga händer eller i badkar, i duschen, över vattenfyllt tvättställ eller liknande innehållande vatten. Lägg aldrig apparaten på vått eller fuktigt underlag. 9. Om apparaten används i badrummet, dra alltid ur kontakten efter användning eftersom närhet till vatten utgör en fara även om apparaten är frånslagen. 10. Apparaten får ej användas på vått eller fuktigt hår eller på konstgjort hår. 11. Plattången blir mycket varm. Se till att de varma plattorna inte kommer i kontakt med huden. Brännskador kan uppstå. 12. Lägg inte undan apparaten innan den har kylts av helt. 13. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt efter användning. Om sladden skadas får den endast bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 14. Extra skydd kan erhållas genom installation av en jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 15. Apparaten är endast för privat bruk. 7

8 16. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller annat täcks inte av reklamationsrätten. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH NORDICA Sweden AB Box Spånga Tel: Teknisk data OBH Nordica V växelström 32 W 5 temperaturinställningar Aluminiumplattor med keramisk beläggning Rätt till löpande ändringar och förbättringar förbehålles. 8

9 OBH Nordica keramisk glattetang med ionisering Før bruk Før glattetangen tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses grundig og deretter spares til senere bruk. Slik brukes glattetangen Vask håret som normalt. Det er viktig at håret er helt tørt bruk gjerne hårføner. Hvis håret er veldig langt eller kraftig kan det være en fordel å bruke hårspenner til å dele opp håret med. Sett støpslet i kontakten. Legg glattetangen med ON/OFF knappen opp på et jevnt, ikke brennbart underlag. Slå på apparatet med å holde ON/OFF knappen nede i et par sekunder og apparatet tenner automatisk på trinn 1 (120 C grader) og den grønne ioniseringslampe lyser. Når apparatet skal slås av etter bruk holdes ON/OFF nede i et par sekunder. Digitalt LED display + ion funksjon Det digitale LED diplayet på apparatet viser den valgte temperaturinnstillingen og tilkobling av ioniseringsfunksjonen (som er permanent). Når apparatet tenner lyser displayet automatisk som følger: den gule lampe indikerer at apparatet er satt på laveste trinn, og den grønne LED lampe på apparatet indikerer at ion funksjonen er aktivert og i bruk. Temperaturen justeres ved hjelp av + og knappene, og LED lampen blinker på det valgte trinn. Når den valgte temperatur er oppnådd vil lampen lyse konstant og dermed indikere at apparatet er klar til bruk. Ion- funksjonen betyr at apparatet produserer negative ioner, som minimerer statisk elektrisk hår og etter bruk er håret bløtt, glatt og skinnende. Innstill apparatet på en passende temperatur alt etter hårtype: LED farge Varmetrinn Anbefalt hårtype Grønn Alle Alle Gul 1 = lav (120 C) tynt, fint hår Lys oransje 2 = middel (140 C) normalt hår Mørk oransje 3 = middel (160 C) Kraftig hår Pink 4 = middel/høy (180 C) Kraftig hår Rød 5 = høy (200 C) Kraftig hår Ta kun hår i opptil 5 cm bredde om gangen. Legg håret mellom platene og trykk glattetangen sammen. Pass på å ikke ta på de varme platene. For å få det beste resultat, startes det ved hårbunnen og det arbeides utover mot spissene i en glidende bevegelse. Hold aldri glattetangen konstant på et sted. Hvis det er nødvendig å gjenta glattefunksjonen på samme seksjon av håret, pass da på å overlappe med å plassere platene litt ovenfor det allerede stylede håret. Pass på at apparatets varme plater ikke kommer i kontakt med hodebunnen, ansiktet, halsen eller hendene. 9

10 Bruk ikke glattetangen på parykker eller i kunstig hår uten å ha teste en hårlokk først, da det er fare for at parykken/ det kunstige håret smelter. OBS! Denne profesjonelle glattetangen oppnår veldig høy temperaturer. Glattetangen skal føres gjennom håret i en glidende bevegelse fra hodebunnen og ned mot spissene. Hold ikke glattetangen konstant på samme sted da dette kan skade håret. Rengjøring og vedlikehold Slå av apparatet med å trykke på ON/OFF knappen inntil lampene slukker. Ta deretter støpslet ut av kontakten og la apparatet avkjøle på et varmebestandig underlag før rengjøring. Pass på at apparatet er utenfor barns rekkevidde. Glattetangen oppnår veldig høy temperatur under bruk og det tar derfor litt tid før apparatet er helt avkjølt. Apparat og ledning må ikke dyppes i vann eller andre væsker og må ikke komme i direkte kontakt med vann. Vær forsiktig slik at det ikke kommer vann inni apparatet. Apparatets overflate og plater tørkes av med en lett fuktig klut og poleres deretter med en tørr klut. Hvis apparatet blir skitten av styling produkter, tørk det av med en fuktig klut og poler deretter med en tørr klut. Ledningen må ikke vikles rundt apparatet. Sørg for at apparatet er helt avkjølt før det legges bort. Oppbevar apparatet på et tørt og sikkert sted utenfor barns rekkevidde etter bruk. Sikkerhet og el- apparater 1. Les bruksanvisningen grundig før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til 230 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet til. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke er i bruk. 4. Apparatet må ikke dyppes i vann eller andre væsker. 5. El- apparater er ikke leketøy og bør derfor alltid oppbevares utenfor barns rekkevidde. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere faren rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med el- apparater. 6. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordkanten. 7. Apparatet bør kun brukes under tilsyn. 8. ADVARSEL: Bruk aldri apparatet med våte eller fuktige hender, over vask, badekar eller lignende som inneholder vann. Unngå også å legge apparatet på et vått eller fuktig underlag. 9. Brukes apparatet på badet, ta da alltid støpslet ut av kontakten etter bruk, da det kan oppstå en fare i forbindelse med vann selv om apparatet er avslått 10. Apparatet må ikke brukes i vått eller fuktig hår og heller ikke på kunstig hår. 11. Glattetangen blir veldig varm. Pass på at de varme delene ikke kommer i kontakt med huden. Brannskader kan oppstå. 12. Legg ikke apparatet bort før det er helt avkjølt. 13. Se alltid etter apparat, ledning og støpslet for skader før bruk. Hvis ledningen er skadet, skal den skiftes av fabrikanten, hans serviceverksted eller av en tilsvarende autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare. 14. Det anbefales at el- installasjonen ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømsreglementet med jordfeilbryter (HFI-rele-brytestrøm max. 30 ma eller PFI / HPFI-rele). Kontakt evt. en autorisert el-installatør. 15. Apparatet er kun beregnet for husholdningsbruk. 10

11 16. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles, og deler av apparaterne gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjenvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukekjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5335, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Tekniske data OBH Nordica volt vekselstrøm 32 W 5 temperaturinnstillinger Aluminiumsplater med keramisk belegg Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 11

12 OBH Nordica keraamisesti pinnoitettu suoristusrauta ionisaattorilla Ennen käyttöä Ennen ensimmäistä käyttökertaa, lue käyttöohjeet huolellisesti sekä säästä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Suoristusraudan käyttö Pese hiukset normaalisti. On tärkeää, että hiukset ovat täysin kuivat käytä mielellään hiustenkuivainta. Mikäli hiukset ovat hyvin pitkät tai paksut, on syytä jakaa hiukset osiin esimerkiksi hiussolkien avulla. Liitä pistotulppa pistorasiaan. Aseta suoristusrauta tasaiselle ja palamattomalle alustalle, ON/OFF-painike ylöspäin. Käynnistä suoristusrauta pitämällä ON/OFF-painiketta alaspainettuna muutaman sekunnin ajan, jolloin laite käynnistyy automaattisesti 1. tasolle (120 C) ja vihreä ionisoinnin merkkivalo palaa. Käytön jälkeen laite kytketään pois päältä painamalla ON/OFF-painiketta samalla tavalla, muutaman sekunnin ajan. Digitaaliset LED-merkkivalot sekä ionisaattori Digitaaliset LED-merkkivalot osoittavat valitun lämpötila-asetuksen sekä ionisaattorin toiminnan (pysyvä toiminto). Laitetta käyttöönotettaessa toimivat merkkivalot seuraavalla tavalla: Keltainen merkkivalo ilmaisee, että laite on asetettu alimmalle lämpötilalle ja vihreä merkkivalo ilmaisee ionisaattorin olevan käytössä ja toimivan. Lämpötila asetetaan + ja -painikkeiden avulla, jolloin valittua lämpötilaa osoittava merkkivalo ensin vilkkuu. Kun haluttu lämpötila on saavutettu, merkkivalo palaa jatkuvasti, osoittaen laitteen olevan käyttövalmis. Ionisaattorin tarkoitus on tuottaa negatiivisia ioneja, jotka vähentävät hiusten staattista sähköisyyttä, jolloin jokaisen käsittelyn jälkeen hiukset ovat pehmeät, sileät ja kiiltävät. Aseta laitteen lämpötila hiustyypin mukaisesti: Merkkivalo Lämpötila Hiustyyppi Vihreä Kaikki Kaikki Keltainen 1 = matala (120 C) Ohuet, hienot hiukset Vaalea oranssi 2 = keskitaso (140 C) Normaalit hiukset Tumma oranssi 3 = keskitaso (160 C) Paksut hiukset Pinkki 4 = keskitaso/korkea (180 C) Paksut hiukset Punainen 5 = korkea (200 C) Paksut hiukset 12

13 Käsittele enintään 5 cm levyinen hiusosio kerrallaan. Aseta hiukset levyjen väliin ja purista levyt yhteen. Varo koskemasta kuumia levyjä. Parhaan tuloksen saat kuljettamalla suoristusrautaa liukuvalla liikkeellä hiusten juuresta latvoja kohti. Älä koskaan pidä levyjä paikallaan yhdessä kohdassa. Jos samaa osaa hiuksista on käsiteltävä uudelleen, on suoristusraudalla samalla käsiteltävä hieman myös aiemmin käsiteltyä osaa hiuksista. Varo koskettamasta kuumilla levyillä päänahkaa, kasvoja, kaulaa tai käsiä. Suoristusrautaa ei tule käyttää peruukkeihin tai tekohiuksiin, kokeilematta ensin, sillä vaarana on peruukin tai tekohiusten sulaminen. HUOMAA! Tämän suoristusraudan lämpötila on hyvin korkea. Kuljeta siksi suoristusrautaa liukuvilla liikkeillä hiuspohjasta latvoihin päin. Älä pysäytä suoristusraudan liikettä, koska hiukset voivat tällöin vahingoittua. Puhdistus ja hoito Kytke laite pois päältä pitämällä ON/OFF-painiketta painettuna kunnes merkkivalo sammuu. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna laitteen täysin jäähtyä lämpöä kestävällä alustalla ennen puhdistusta. Älä pidä laitetta lasten ulottuvilla. Suoristusrauta tulee käytössä erittäin kuumaksi ja siksi sen jäähtyminen kestää jonkin aikaa. Laitetta ja liitosjohtoa ei saa upottaa veteen eikä muihin nesteisiin, eikä se saa joutua veden kanssa välittömään kosketukseen. Huolehdi, ettei vettä pääse laitteen sisään. Pyyhi laitteen ulkopinnat ja levyt kostealla liinalla ja kuivaa ne. Jos suoristusrauta likaantuu hiusten muotoilutuotteista, pyyhi pinta kostealla sienellä tai liinalla ja kuivaa hyvin. Liitosjohtoa ei saa kiertää laitteen ympärille. Huolehdi, että laite on täysin jäähtynyt ja kuiva ennen säilyttämistä. Säilytä laite käytön jälkeen kuivassa, turvallisessa paikassa, lasten ulottumattomissa. Turvallisuus ja sähkölaitteet 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan 230 V verkkojännitteeseen ja käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen mihin se on tarkoitettu. 3. Irrota aina pistotulppa pistorasiasta kun laite ei ole käytössä. 4. Laitetta ei saa upottaa veteen, eikä muihin nesteisiin. 5. Sähkölaitteet eivät ole leikkikaluja ja ne tulee säilyttää lasten ulottumattomissa. Lapset eivät aina kykene arvioimaan sähkölaitteisiin liittyviä riskejä. Opeta lapsille niiden vastuullista käyttöä. 6. Huolehdi, ettei liitosjohto jää riippumaan pöydältä. 7. Laitteen käyttöä on valvottava. 8. VAROITUS: Laitetta ei saa käyttää kostein tai märin käsin eikä vedellä täytetyn kylpyammeen, pesualtaan tai vastaavan yllä. Älä koskaan pane laitetta kostealle tai märälle alustalle. 9. Jos laitetta käytetään kylpyhuoneessa, irrota pistotulppa aina käytön jälkeen, sillä veden läheisyys on aina vaaratekijä, vaikka laite olisi kytketty pois päältä. 10. Laitetta ei saa käyttää märkiin tai kosteisiin hiuksiin, eikä tekohiuksiin. 13

14 11. Suoristusrauta tulee hyvin kuumaksi. Varo, etteivät sen kuumat osat pääse kosketuksiin ihon kanssa, sillä seurauksena saattaa olla palovamma. 12. Anna laitteen jäähtyä täysin ennen säilöönlaittamista. 13. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto tai pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, se täytyy vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattaa valmistajan tai koulutetun huoltomiehen toimesta tai valtuutetussa huoltopisteessä. 14. Lisäsuojaksi voidaan asentaa vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota yhteys sähköasentajaan. 15. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 16. Mikäli laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on valmistettu, tai vastoin käyttöohjeita, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteeseen tai muuhun kohteeseen tulevia mahdollisia vaurioita. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Oheisella merkillä varustetut sähköiset ja elektroniset laitteet on kerättävä erikseen ja toimitettava keräilypisteeseen. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti tuotevalituksen yhteyteen ja toimita laite liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica 3085 Käyttöjännite 230 V Teho 32 W 5 lämpötila-asetusta Alumiinilevyt, keraamisella pinnoitteella Oikeudet muutoksiin pidätetään. 14

15 15

16 DK/BSB/3085/0706

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Non-stick coating Variable temperature Power on indicator Conical plates Easy cleaning Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side

Detaljer

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing //

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Kitchen blender // for kitchen machine Hercules // 1.4 litres // Glass jar // Knives in stainless steel // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Type 7603 Bruksanvisning svenska...sida

Detaljer

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-30 Instructions of

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 9 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 A72900GNW0 A72900GNX0 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2.

Detaljer

NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1

NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a2 A B C D E F G H GVS1 GVS2 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a3 1 2 3 4 ❹ ❶ ❷ ❸ 5 6 7 8 9 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page 42 Norsk

Detaljer

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA TRÅDLÖS IP-KAMERA inomhus TRÅDLØST IP-KAMERA innendørs LANGATON IP-KAMERA sisätiloihin TRÅDLØST IP-KAMERA indendørs Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter DA/NO/SV/FI DA VARMEPISTOL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye varmepistol, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager varmepistolen

Detaljer

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. 5524ST Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Detaljer

D 12523 D 12513 D 12013. Type 3709 22-72-88-10 020-21 33 21 FIN. Internet: www.oralb.com www.braun.com

D 12523 D 12513 D 12013. Type 3709 22-72-88-10 020-21 33 21 FIN. Internet: www.oralb.com www.braun.com Oral-B TM D 12523 D 12513 D 12013 powered by Type 3709 DK N S FIN 70 15 00 13 22-72-88-10 020-21 33 21 020 377 877 Internet: www.oralb.com www.braun.com Braun GmbH Frankfurter Straße 145 61476 Kronberg/Germany

Detaljer

Norsk, 61 NBAA 131 NF W

Norsk, 61 NBAA 131 NF W PL DK CZ HU Dansk, 31 Suomi, 41 Svenska, 51 NO Norsk, 61 SF NBAA 131 NF W S PL PL!!!!!! 3mm 2 PL 3 PL 1 2 4 PL 5!!! PL!! MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL!! 6 PL 7 8 PL! PL 9 195051578.05

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

7611_IDV_UVN_100714.indd 1 2015-04-10 13:23:34

7611_IDV_UVN_100714.indd 1 2015-04-10 13:23:34 7611_IDV_UVN_100714.indd 1 2015-04-10 13:23:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-4 Brugsanvisning - dansk...side 5-6 Bruksanvisning - norsk...side 7-8 Käyttöohjeet - suomi...sivu 9-10 Instructions of use

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa Elaggregat för elstängsel Gjerdeapparat for elektrisk gjerde Sähköaggregaatti sähköaitaa varten Elagregat til elhegn 1,6 J 12 V 40 105 ma Max. stängsellängd Maks. gjerdelengde Sähköaidan suurin pituus

Detaljer

KHS 3700 KHS 5200. 462 706 b c d e f 2007. www.al-ko.com

KHS 3700 KHS 5200. 462 706 b c d e f 2007. www.al-ko.com KHS 3700 KHS 5200 462 706 b c d e f 2007 www.al-ko.com A 1 2 3 4 5 KHS 3700 8 6 7 B KHS 5200 1 2 3 4 5 8 6 7 9 11 12 10 13 C 1 1 2 1 2 2 3 3 1 4 2 1 5 6 1 2 7 8 1 2 1 max min Vedklyv Säkerhetsanvisningar

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3

Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3 Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3 1 2 Kontroller, at alle elementer er med i pakken. / Varmista, että kaikki osat sisältyvät pakettiin. / Kontroller at esken inneholder alle komponentene. / Kontrollera att alla

Detaljer

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN232230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Detaljer