Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi..."

Transkript

1

2 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu

3 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før fladjernet tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Sådan bruges fladjernet Vask håret som normalt. Det er vigtigt, at håret er helt tørt brug gerne hårtørrer. Hvis håret er meget langt eller kraftigt, kan det være en fordel at bruge hårklemmer til at dele håret op med. Sæt stikket i stikkontakten. Læg fladjernet med ON/OFF knappen opad på et jævnt, ikkebrændbart underlag. Start apparatet ved at holde ON/OFF knappen nede i et par sekunder og apparatet tænder automatisk på trin 1 (120 C grader) og den grønne ioniseringslampe lyser. Når apparatet skal slukkes efter brug, holdes ON/OFF ligeledes nede i et par sekunder. Digitalt LED display + ion funktion Det digitale LED diplay på apparatet viser den valgte temperaturindstilling samt tilslutningen af ioniseringsfunktionen (som er permanent). Når apparatet tændes, lyser displayet automatisk som følger: den gule lampe indikerer, at apparatet er tændt på laveste trin og den grønne LED lampe på apparatet indikerer, at ion funktionen er aktiveret og i brug. Temperaturen justeres ved hjælp af + og knapperne, og LED lampen blinker på det valgte trin. Når den valgte temperatur er opnået, vil lampen lyse kontant og dermed indikere at apparatet er klar til brug. Ion-funktionen betyder, at apparatet producerer negative ioner, hvilket minimerer statisk elektrisk hår og efter endt brug er håret blødt, glat og skinnende. Indstil apparatet på en passende temperatur, alt efter hårtype: LED farve Varmetrin Anbefalet hårtype Grøn Alle Alle Gul 1 = lav (120 C) Tyndt, fint hår Lys orange 2 = middel (140 C) Normalt hår Mørk orange 3 = middel (160 C) Kraftigt hår Pink 4 = middel/høj (180 C) Kraftigt hår Rød 5 = høj (200 C) Kraftigt hår Tag kun hår i op til 5 cm bredde af gangen. Læg håret mellem pladerne og tryk fladjernet sammen. Sørg for ikke at røre ved de varme plader. For at få det bedste resultat, startes ved hårbunden og der arbejdes udad mod spidserne i en glidende bevægelse. Hold aldrig fladjernet konstant på et sted. Hvis det er nødvendigt at gentage glattefunktionen på samme sektion af håret, sørg da for at overlappe ved at placere pladerne lidt oveni det allerede stylede hår. Sørg for at apparatets varme plader ikke kommer i kontakt med hovedbunden, ansigt, hals eller hænder. 3

4 Anvend ikke fladjernet på parykker eller i kunstigt hår uden at teste en hårlok først, da der er risiko for, at parykken/ det kunstige hår smelter. OBS! Dette professionelle fladjern opnår meget høje temperaturer. Fladjernet skal føres igennem håret i en glidende bevægelse fra hovedbunden og ned mod spidserne. Hold ikke fladjernet konstant på samme sted, da dette kan skade håret. Rengøring og vedligeholdelse Sluk apparatet ved at trykke på ON/OFF knappen, indtil lamperne slukker. Tag derefter stikket ud af stikkontakten og lad apparatet køle helt af på et varmebestandigt underlag før rengøring. Sørg for at apparatet er uden for børns rækkevidde. Fladjernet opnår meget høje temperaturer under brug og der tager derfor noget tid, inden apparatet er helt kølet af. Apparat og ledning på ikke nedsænkes i vand eller andre væsker og må ikke komme i direkte kontakt med vand. Vær forsigtig, så der ikke trænger vand ind i apparatet. Apparatets overflade og plader tørres af med en blød, let fugtig klud og poleres efter med en tør klud. Hvis apparatet bliver snavset af stylingprodukter, tør da dette af med en fugtig klud og poler efter med en tør klud. Ledningen må ikke vikles rundt om apparatet. Sørg for at apparatet er helt kølet af, før det lægges væk. Opbevar apparatet på et tørt og sikkert sted udenfor børns rækkevidde efter brug. Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. El-apparater er ikke legetøj og bør derfor altid anbringes uden for børns rækkevidde. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 6. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 7. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 8. ADVARSEL: Benyt aldrig apparatet med våde eller fugtige hænder, over en vask, badekar eller lignende indeholdende vand. Undlad ligeledes at lægge apparatet på et vådt eller fugtigt underlag. 9. Benyttes apparatet på badeværelset, tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug, idet tilstedeværelse af vand udgør en fare, selvom apparatet er afbrudt. 10. Apparatet må ikke benyttes i vådt eller fugtigt hår og heller ikke på kunstigt hår. 11. Fladjernet bliver meget varmt. Sørg for at de varme dele ikke kommer i kontakt med huden. Brandskader kan opstå. 12. Læg ikke apparatet væk, før det er helt kølet af. 13. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 14. Det anbefales, at el-installationen ekstrabeskyttes i henhold til stærkstrømsreglementet med fejlstrømsafbryder (HFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma eller PFI / HPFI-relæ). Kontakt evt. en autoriseret el-installatør herom. 15. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 4

5 16. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica volt vekselstrøm 32 W 5 temperaturindstillinger Aluminiumsplader med keramisk belægning Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 5

6 OBH Nordica Straightener med ionisering Innan användning Innan plattången används bör bruksanvisningen läsas igenom noga och sparas för framtida bruk. Användning Tvätta håret som normalt. Det är viktigt att håret är helt torrt och kamma igenom det väl. Om man har väldigt långt eller tjockt hår kan det vara lättare att använda hårklämmor för att dela upp håret. Sätt i kontakten i vägguttaget. Lägg plattången med ON/OFF knappen uppåt på ett jämnt, icke brandfarligt underlag. Starta plattången genom att trycka in ON/OFF knappen i ett par sekunder, den startar automatiskt i läge 1 (120 grader) och den gröna ioniseringslampan lyser. När plattången ska stängas av trycks ON/OFF knappen in ett par sekunder. Digital LED display + ioniseringsfunktion Den digitala LED displayen visar den valdatemperaturinställningen samt att ioniseringsfunktionen är på (vilket är en permanent inställning). När plattången sätts på lyser displayen automatiskt enligt följande; den gula lampan indikerar att plattången är påslagen på lägsta nivå och den gröna kontrollampan visar att ioniseringen är aktiverad. Temperaturen justeras med hjälp av + och knapparna, och kontrollampan blinkar på den valda inställningen. När den valda temperaturen är uppnådd kommer lampan att lysa konstant och därmed även indikera att plattången är klar att användas. Ioniseringsfunktionen betyder att apparaten producerar negativa joner, vilket minimerar statisk elektricitet i håret och efter användning så är håret blänkande och skinande. Ställ in plattången på en passande temperatur, allt efter hårtyp: Lampfärg Värmeinställning Hårtyp Grön Alla Alla Gul 1 = låg (120 C) Tunt, fint hår Ljus orange 2 = medel (140 C) Normalt hår Mörk orange 3 = medel (160 C) Kraftigt hår Rosa 4 = hög (180 C) Kraftigt hår Röd 5 = extra hög (200 C) Kraftigt hår Ta inte bredare hårpartier än 5 cm. Lägg hårslingan mellan plattorna och tryck ihop tången. Var uppmärksam på att fingrarna inte är i närheten av de varma plattorna. För sedan tången ut mot topparna med en lugn rörelse. Håll aldrig kvar plattången på ett ställe. För bästa resultat, börja nära hårbotten och arbeta utåt topparna. Om flera omgångar behövs på ett och samma hårparti, överlappa genom att placera plattorna en bit in över det redan stylade håret. 6

7 Var uppmärksam på att apparatens varma plattor inte kommer i kontakt med hårbotten, ansikte, hals eller händer. Använd inte plattången på peruker eller konstgjort hår utan att testa på en hårlock först, det finns risk för att peruker och konstgjort hår smälter. OBS! Denna professionella plattång når mycket höga temperaturer. Plattången ska föras över håret i jämna rörelser från hårbotten och mot topparna och får inte hållas konstant på en plats eftersom håret då kan brännas vid. Rengöring och underhåll Stäng av apparaten genom att sätta ON/OFF knappen på 0, dra ur kontakten och låt den kylas av helt på ett värmetåligt underlag före rengöring och se till att apparaten är utom barns räckhåll. Plattången når mycket höga temperaturer när den används och det tar därför lite tid innan den har kylts av helt. Apparaten och sladden får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor och får inte komma i direkt beröring med vatten. Var försiktig så att vatten inte tränger in innanför höljet! Torka av apparatens hölje och plattor med en fuktig trasa. Eftertorka med en torr trasa. Se till att hålla apparatens plattor fria från smuts använd därför aldrig hårgelé, spray mm. i håret innan plattången används. Sladden får inte lindas runt apparaten. Se till att apparaten har kylts av helt samt är torr innan den läggs undan. Förvara apparaten på ett torrt, säkert ställe utom barns räckhåll efter användning. Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen grundligt innan användning och spara den till senare bruk. 2. Apparaten får endast anslutas till 230V växelström och bara användas till dess avsedda syfte. 3. Dra alltid ur kontakten när apparaten inte används. 4. Apparaten får aldrig nedsänkas i vatten eller annan vätska. 5. El-apparater är inga leksaker och bör alltid förvaras utom barns räckvidd. Barn uppfattar inte alltid eventuella risker. 6. Se till att sladden inte hänger ner ifrån bordet. 7. Apparaten bör endast användas under uppsyn. 8. VARNING: Apparaten får ej användas med våta eller fuktiga händer eller i badkar, i duschen, över vattenfyllt tvättställ eller liknande innehållande vatten. Lägg aldrig apparaten på vått eller fuktigt underlag. 9. Om apparaten används i badrummet, dra alltid ur kontakten efter användning eftersom närhet till vatten utgör en fara även om apparaten är frånslagen. 10. Apparaten får ej användas på vått eller fuktigt hår eller på konstgjort hår. 11. Plattången blir mycket varm. Se till att de varma plattorna inte kommer i kontakt med huden. Brännskador kan uppstå. 12. Lägg inte undan apparaten innan den har kylts av helt. 13. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt efter användning. Om sladden skadas får den endast bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 14. Extra skydd kan erhållas genom installation av en jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 15. Apparaten är endast för privat bruk. 7

8 16. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller annat täcks inte av reklamationsrätten. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH NORDICA Sweden AB Box Spånga Tel: Teknisk data OBH Nordica V växelström 32 W 5 temperaturinställningar Aluminiumplattor med keramisk beläggning Rätt till löpande ändringar och förbättringar förbehålles. 8

9 OBH Nordica keramisk glattetang med ionisering Før bruk Før glattetangen tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses grundig og deretter spares til senere bruk. Slik brukes glattetangen Vask håret som normalt. Det er viktig at håret er helt tørt bruk gjerne hårføner. Hvis håret er veldig langt eller kraftig kan det være en fordel å bruke hårspenner til å dele opp håret med. Sett støpslet i kontakten. Legg glattetangen med ON/OFF knappen opp på et jevnt, ikke brennbart underlag. Slå på apparatet med å holde ON/OFF knappen nede i et par sekunder og apparatet tenner automatisk på trinn 1 (120 C grader) og den grønne ioniseringslampe lyser. Når apparatet skal slås av etter bruk holdes ON/OFF nede i et par sekunder. Digitalt LED display + ion funksjon Det digitale LED diplayet på apparatet viser den valgte temperaturinnstillingen og tilkobling av ioniseringsfunksjonen (som er permanent). Når apparatet tenner lyser displayet automatisk som følger: den gule lampe indikerer at apparatet er satt på laveste trinn, og den grønne LED lampe på apparatet indikerer at ion funksjonen er aktivert og i bruk. Temperaturen justeres ved hjelp av + og knappene, og LED lampen blinker på det valgte trinn. Når den valgte temperatur er oppnådd vil lampen lyse konstant og dermed indikere at apparatet er klar til bruk. Ion- funksjonen betyr at apparatet produserer negative ioner, som minimerer statisk elektrisk hår og etter bruk er håret bløtt, glatt og skinnende. Innstill apparatet på en passende temperatur alt etter hårtype: LED farge Varmetrinn Anbefalt hårtype Grønn Alle Alle Gul 1 = lav (120 C) tynt, fint hår Lys oransje 2 = middel (140 C) normalt hår Mørk oransje 3 = middel (160 C) Kraftig hår Pink 4 = middel/høy (180 C) Kraftig hår Rød 5 = høy (200 C) Kraftig hår Ta kun hår i opptil 5 cm bredde om gangen. Legg håret mellom platene og trykk glattetangen sammen. Pass på å ikke ta på de varme platene. For å få det beste resultat, startes det ved hårbunnen og det arbeides utover mot spissene i en glidende bevegelse. Hold aldri glattetangen konstant på et sted. Hvis det er nødvendig å gjenta glattefunksjonen på samme seksjon av håret, pass da på å overlappe med å plassere platene litt ovenfor det allerede stylede håret. Pass på at apparatets varme plater ikke kommer i kontakt med hodebunnen, ansiktet, halsen eller hendene. 9

10 Bruk ikke glattetangen på parykker eller i kunstig hår uten å ha teste en hårlokk først, da det er fare for at parykken/ det kunstige håret smelter. OBS! Denne profesjonelle glattetangen oppnår veldig høy temperaturer. Glattetangen skal føres gjennom håret i en glidende bevegelse fra hodebunnen og ned mot spissene. Hold ikke glattetangen konstant på samme sted da dette kan skade håret. Rengjøring og vedlikehold Slå av apparatet med å trykke på ON/OFF knappen inntil lampene slukker. Ta deretter støpslet ut av kontakten og la apparatet avkjøle på et varmebestandig underlag før rengjøring. Pass på at apparatet er utenfor barns rekkevidde. Glattetangen oppnår veldig høy temperatur under bruk og det tar derfor litt tid før apparatet er helt avkjølt. Apparat og ledning må ikke dyppes i vann eller andre væsker og må ikke komme i direkte kontakt med vann. Vær forsiktig slik at det ikke kommer vann inni apparatet. Apparatets overflate og plater tørkes av med en lett fuktig klut og poleres deretter med en tørr klut. Hvis apparatet blir skitten av styling produkter, tørk det av med en fuktig klut og poler deretter med en tørr klut. Ledningen må ikke vikles rundt apparatet. Sørg for at apparatet er helt avkjølt før det legges bort. Oppbevar apparatet på et tørt og sikkert sted utenfor barns rekkevidde etter bruk. Sikkerhet og el- apparater 1. Les bruksanvisningen grundig før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til 230 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet til. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke er i bruk. 4. Apparatet må ikke dyppes i vann eller andre væsker. 5. El- apparater er ikke leketøy og bør derfor alltid oppbevares utenfor barns rekkevidde. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere faren rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med el- apparater. 6. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordkanten. 7. Apparatet bør kun brukes under tilsyn. 8. ADVARSEL: Bruk aldri apparatet med våte eller fuktige hender, over vask, badekar eller lignende som inneholder vann. Unngå også å legge apparatet på et vått eller fuktig underlag. 9. Brukes apparatet på badet, ta da alltid støpslet ut av kontakten etter bruk, da det kan oppstå en fare i forbindelse med vann selv om apparatet er avslått 10. Apparatet må ikke brukes i vått eller fuktig hår og heller ikke på kunstig hår. 11. Glattetangen blir veldig varm. Pass på at de varme delene ikke kommer i kontakt med huden. Brannskader kan oppstå. 12. Legg ikke apparatet bort før det er helt avkjølt. 13. Se alltid etter apparat, ledning og støpslet for skader før bruk. Hvis ledningen er skadet, skal den skiftes av fabrikanten, hans serviceverksted eller av en tilsvarende autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare. 14. Det anbefales at el- installasjonen ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømsreglementet med jordfeilbryter (HFI-rele-brytestrøm max. 30 ma eller PFI / HPFI-rele). Kontakt evt. en autorisert el-installatør. 15. Apparatet er kun beregnet for husholdningsbruk. 10

11 16. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles, og deler av apparaterne gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjenvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukekjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5335, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Tekniske data OBH Nordica volt vekselstrøm 32 W 5 temperaturinnstillinger Aluminiumsplater med keramisk belegg Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 11

12 OBH Nordica keraamisesti pinnoitettu suoristusrauta ionisaattorilla Ennen käyttöä Ennen ensimmäistä käyttökertaa, lue käyttöohjeet huolellisesti sekä säästä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Suoristusraudan käyttö Pese hiukset normaalisti. On tärkeää, että hiukset ovat täysin kuivat käytä mielellään hiustenkuivainta. Mikäli hiukset ovat hyvin pitkät tai paksut, on syytä jakaa hiukset osiin esimerkiksi hiussolkien avulla. Liitä pistotulppa pistorasiaan. Aseta suoristusrauta tasaiselle ja palamattomalle alustalle, ON/OFF-painike ylöspäin. Käynnistä suoristusrauta pitämällä ON/OFF-painiketta alaspainettuna muutaman sekunnin ajan, jolloin laite käynnistyy automaattisesti 1. tasolle (120 C) ja vihreä ionisoinnin merkkivalo palaa. Käytön jälkeen laite kytketään pois päältä painamalla ON/OFF-painiketta samalla tavalla, muutaman sekunnin ajan. Digitaaliset LED-merkkivalot sekä ionisaattori Digitaaliset LED-merkkivalot osoittavat valitun lämpötila-asetuksen sekä ionisaattorin toiminnan (pysyvä toiminto). Laitetta käyttöönotettaessa toimivat merkkivalot seuraavalla tavalla: Keltainen merkkivalo ilmaisee, että laite on asetettu alimmalle lämpötilalle ja vihreä merkkivalo ilmaisee ionisaattorin olevan käytössä ja toimivan. Lämpötila asetetaan + ja -painikkeiden avulla, jolloin valittua lämpötilaa osoittava merkkivalo ensin vilkkuu. Kun haluttu lämpötila on saavutettu, merkkivalo palaa jatkuvasti, osoittaen laitteen olevan käyttövalmis. Ionisaattorin tarkoitus on tuottaa negatiivisia ioneja, jotka vähentävät hiusten staattista sähköisyyttä, jolloin jokaisen käsittelyn jälkeen hiukset ovat pehmeät, sileät ja kiiltävät. Aseta laitteen lämpötila hiustyypin mukaisesti: Merkkivalo Lämpötila Hiustyyppi Vihreä Kaikki Kaikki Keltainen 1 = matala (120 C) Ohuet, hienot hiukset Vaalea oranssi 2 = keskitaso (140 C) Normaalit hiukset Tumma oranssi 3 = keskitaso (160 C) Paksut hiukset Pinkki 4 = keskitaso/korkea (180 C) Paksut hiukset Punainen 5 = korkea (200 C) Paksut hiukset 12

13 Käsittele enintään 5 cm levyinen hiusosio kerrallaan. Aseta hiukset levyjen väliin ja purista levyt yhteen. Varo koskemasta kuumia levyjä. Parhaan tuloksen saat kuljettamalla suoristusrautaa liukuvalla liikkeellä hiusten juuresta latvoja kohti. Älä koskaan pidä levyjä paikallaan yhdessä kohdassa. Jos samaa osaa hiuksista on käsiteltävä uudelleen, on suoristusraudalla samalla käsiteltävä hieman myös aiemmin käsiteltyä osaa hiuksista. Varo koskettamasta kuumilla levyillä päänahkaa, kasvoja, kaulaa tai käsiä. Suoristusrautaa ei tule käyttää peruukkeihin tai tekohiuksiin, kokeilematta ensin, sillä vaarana on peruukin tai tekohiusten sulaminen. HUOMAA! Tämän suoristusraudan lämpötila on hyvin korkea. Kuljeta siksi suoristusrautaa liukuvilla liikkeillä hiuspohjasta latvoihin päin. Älä pysäytä suoristusraudan liikettä, koska hiukset voivat tällöin vahingoittua. Puhdistus ja hoito Kytke laite pois päältä pitämällä ON/OFF-painiketta painettuna kunnes merkkivalo sammuu. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna laitteen täysin jäähtyä lämpöä kestävällä alustalla ennen puhdistusta. Älä pidä laitetta lasten ulottuvilla. Suoristusrauta tulee käytössä erittäin kuumaksi ja siksi sen jäähtyminen kestää jonkin aikaa. Laitetta ja liitosjohtoa ei saa upottaa veteen eikä muihin nesteisiin, eikä se saa joutua veden kanssa välittömään kosketukseen. Huolehdi, ettei vettä pääse laitteen sisään. Pyyhi laitteen ulkopinnat ja levyt kostealla liinalla ja kuivaa ne. Jos suoristusrauta likaantuu hiusten muotoilutuotteista, pyyhi pinta kostealla sienellä tai liinalla ja kuivaa hyvin. Liitosjohtoa ei saa kiertää laitteen ympärille. Huolehdi, että laite on täysin jäähtynyt ja kuiva ennen säilyttämistä. Säilytä laite käytön jälkeen kuivassa, turvallisessa paikassa, lasten ulottumattomissa. Turvallisuus ja sähkölaitteet 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan 230 V verkkojännitteeseen ja käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen mihin se on tarkoitettu. 3. Irrota aina pistotulppa pistorasiasta kun laite ei ole käytössä. 4. Laitetta ei saa upottaa veteen, eikä muihin nesteisiin. 5. Sähkölaitteet eivät ole leikkikaluja ja ne tulee säilyttää lasten ulottumattomissa. Lapset eivät aina kykene arvioimaan sähkölaitteisiin liittyviä riskejä. Opeta lapsille niiden vastuullista käyttöä. 6. Huolehdi, ettei liitosjohto jää riippumaan pöydältä. 7. Laitteen käyttöä on valvottava. 8. VAROITUS: Laitetta ei saa käyttää kostein tai märin käsin eikä vedellä täytetyn kylpyammeen, pesualtaan tai vastaavan yllä. Älä koskaan pane laitetta kostealle tai märälle alustalle. 9. Jos laitetta käytetään kylpyhuoneessa, irrota pistotulppa aina käytön jälkeen, sillä veden läheisyys on aina vaaratekijä, vaikka laite olisi kytketty pois päältä. 10. Laitetta ei saa käyttää märkiin tai kosteisiin hiuksiin, eikä tekohiuksiin. 13

14 11. Suoristusrauta tulee hyvin kuumaksi. Varo, etteivät sen kuumat osat pääse kosketuksiin ihon kanssa, sillä seurauksena saattaa olla palovamma. 12. Anna laitteen jäähtyä täysin ennen säilöönlaittamista. 13. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto tai pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, se täytyy vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattaa valmistajan tai koulutetun huoltomiehen toimesta tai valtuutetussa huoltopisteessä. 14. Lisäsuojaksi voidaan asentaa vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota yhteys sähköasentajaan. 15. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 16. Mikäli laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on valmistettu, tai vastoin käyttöohjeita, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteeseen tai muuhun kohteeseen tulevia mahdollisia vaurioita. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Oheisella merkillä varustetut sähköiset ja elektroniset laitteet on kerättävä erikseen ja toimitettava keräilypisteeseen. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti tuotevalituksen yhteyteen ja toimita laite liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica 3085 Käyttöjännite 230 V Teho 32 W 5 lämpötila-asetusta Alumiinilevyt, keraamisella pinnoitteella Oikeudet muutoksiin pidätetään. 14

15 15

16 DK/BSB/3085/0706

PROLINE BLUES. Hair crimper - Type 3075

PROLINE BLUES. Hair crimper - Type 3075 Hair crimper - Type 3075 PROLINE BLUES Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH NORDICA Crepejern

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

3005_3006_3007_ES_UVN_0215_IM.indd 1 2015-03-18 10:28:22

3005_3006_3007_ES_UVN_0215_IM.indd 1 2015-03-18 10:28:22 3005_3006_3007_ES_UVN_0215_IM.indd 1 2015-03-18 10:28:22 1 Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel //

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel // Kitchen coffee mill // coffee mill // Knife in stainless steel // Transparent lid // Practical cord winder base // Type 2393 2393_IDV_UVN_030513.indd 1 2013-09-06 11:54:28 Brugsanvisning svenska...sida

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

BREEZE 9, 12. Cold-air fan, ø 23 cm, 30 cm - type 1309/1312

BREEZE 9, 12. Cold-air fan, ø 23 cm, 30 cm - type 1309/1312 BREEZE 9, 12 Cold-air fan, ø 23 cm, 30 cm - type 1309/1312 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Kitchen. premium non stick // frying pan, sauce pan, casserole non-stick // Type Diameter 16cm, 1.9l (sauce pan) //

Kitchen. premium non stick // frying pan, sauce pan, casserole non-stick // Type Diameter 16cm, 1.9l (sauce pan) // Kitchen premium non stick // frying pan, sauce pan, casserole non-stick // Diameter 28 cm, (frying pan) // Diameter 16cm, 1.9l (sauce pan) // Diameter 18cm, 2.8l (casserole) // Non-stick coating // Heat

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... 3064_CS_UVN_1114.indd 1 2015-03-04 15:03:06 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... P E R F EC T S TR A I G HT I O N P RO S H I N E 3100_ES_0512.indd 1 2012-07-02 11:22:09 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 NORSK Rettetang i pro 230 steam I pro 230 steam fra BaByliss er en rettetang med damp og svært høy temperatur, som er spesielt

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8361/00. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NO Brukerhåndbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

HAIR DR YER. Dry it, shape it, style it

HAIR DR YER. Dry it, shape it, style it HAIR DR YER Dry it, shape it, style it 5168_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 15:57:47 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne.

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne. Lanterna med inskjutbar stång Lanterne med innskyvbar stang Venelyhty jossa teleskooppinen tanko Lanterne med indskydelig stang Lanterna med rostfri stång Lanterne med rustfri stang Venelyhty jossa ruostumaton

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Grand Prix Steam Station Perfect result in less time

Grand Prix Steam Station Perfect result in less time Grand Prix Steam Station Perfect result in less time 1.5 L detachable water tank for easy refill High steam performance 120 g/min and 6 bar Secure lock system of iron Double ceramic sole plate for easy

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NO Brukerhåndbok a b cd e g f h i Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Bruksanvisning svenska... sida 3 10. Brugsanvisning dansk...side 11 18. Bruksanvisning norsk...side 19 26. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 10. Brugsanvisning dansk...side 11 18. Bruksanvisning norsk...side 19 26. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 10 Brugsanvisning dansk...side 11 18 Bruksanvisning norsk...side 19 26 Käyttöohjeet suomi... sivu 27 34 Instruction manual english...page 35 42 Säkerhetsanvisningar 1.

Detaljer

Kitchen. inox 1.5 deluxe // cordless kettle // Type 6425. 2000 watt // 1.5 litres // Water level indicator // Indicator light // Hinged locking lid //

Kitchen. inox 1.5 deluxe // cordless kettle // Type 6425. 2000 watt // 1.5 litres // Water level indicator // Indicator light // Hinged locking lid // Kitchen inox 1.5 deluxe // cordless kettle // 2000 watt // 1.5 litres // Hinged locking lid // Water level indicator // Indicator light // Type 6425 Brugsanvisning - dansk...side 3-6 Bruksanvisning - svenska...sida

Detaljer

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Detaljer

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Non-stick coating Variable temperature Power on indicator Conical plates Easy cleaning Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side

Detaljer

MULTI TIMER 2. Dual Kitchen Timer - type 4935

MULTI TIMER 2. Dual Kitchen Timer - type 4935 MULTI TIMER 2 Dual Kitchen Timer - type 4935 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-7 Bruksanvisning - svenska... sida 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 2 OBH Nordica Multi Timer 2 Før brug Før Multi

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1163 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Detaljer

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI DK Gruppe: 0 + 1 Vægt: 0 18 kg. Alder: Nyfødt op til ca. 4 år Vigtigt: Gem denne brugsanvisning ALMEN INFORMATION - For at opnå størst sikkerhed for deres barn, bedes denne

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

HÅRFÖN HÅRFØNER HIUSTENKUIVAIN HÅRTØRRER

HÅRFÖN HÅRFØNER HIUSTENKUIVAIN HÅRTØRRER 84-155_manual.indd 2012-09-13, 09.11.49 Art. 84-155 HÅRFÖN HÅRFØNER HIUSTENKUIVAIN HÅRTØRRER 2000 W Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB HÅRFÖN 2000 W Innan du använder hårfönen första gången,

Detaljer

VÅFFELJÄRN VAFFELJERN VAFFELJERN W

VÅFFELJÄRN VAFFELJERN VAFFELJERN W VÅFFELJÄRN VAFFELJERN VAFFELJERN 800 1000 W SE Våffeljärn Läs bruksanvisningen noga och följ grundläggande säkerhetsinstruktioner vid användning av elektriska apparater innan våffeljärnet används för att

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 . Rada dusjpanel, modell DP-4 Therm Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 Utførelse i rustfritt stål (AISI 304) Røranslutning: ½ på topp. Leveres med avstengingsventiler. Gjennomføring for sensor og magnetventilkabler

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Varmluftsborste Varmluftsbørste. Varmluftbørste

Varmluftsborste Varmluftsbørste. Varmluftbørste Varmluftsborste Varmluftsbørste Ilmakiharrin Varmluftbørste 1200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Detaljer

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28577 TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28577 TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! Tripod SVENSKA Användningsområden/ Indikationer Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet. Kontraindikationer Inga kända. TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV 82-1311_5 manual 120906.indd 2013-02-15, 14.39.39 HELKAPELL ATV KRAFTIGT ALLVÄDERSSKYDD FÖR 3 ELLER 4-HJULIGA ATV S OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE KESTÄVÄ JOKA SÄÄN SUOJAPEITE 3- TAI 4-PYÖRÄISILLE

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

7944_KK_UVN_0215.indd 1 2015-04-08 11:25:38

7944_KK_UVN_0215.indd 1 2015-04-08 11:25:38 7944_KK_UVN_0215.indd 1 2015-04-08 11:25:38 Bruksanvisning - svenska...sida 4-21 Brugsanvisning - dansk...side 22-39 Bruksanvisning - norsk...side 40-57 Käyttöohjeet - suomi...sivu 58-75 Instructions of

Detaljer

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

HÅRFÖN HÅRFØNER HIUSTENKUIVAIN HÅRTØRRER

HÅRFÖN HÅRFØNER HIUSTENKUIVAIN HÅRTØRRER HÅRFÖN HÅRFØNER HIUSTENKUIVAIN HÅRTØRRER 2200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Brugsanvisning - svenska... side 3-7. Bruksanvisning - dansk... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-7. Bruksanvisning - dansk... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... 3099_CS_UVN_0514.indd 1 2017-05-10 08:54:49 Brugsanvisning - svenska... side 3-7 Bruksanvisning - dansk... sida 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

ÄGGKOKARE EGGKOKER MUNANKEITIN ÆGGEKOGER

ÄGGKOKARE EGGKOKER MUNANKEITIN ÆGGEKOGER ÄGGKOKARE Rostfri EGGKOKER Rustfri MUNANKEITIN Ruostumatonta terästä ÆGGEKOGER Rustfri 1 SE ÄGGKOKARE Rostfri 6 4 2 1 5 11 12 3 BESKRIVNING AV ÄGGKOKAREN (FIG. A) 1. Värmeelement 8. Handtag (lock) 2. Äggbricka

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP4666/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

REFLEX SHORTS Reflexshorts Refleksshorts Heijastinsortsit

REFLEX SHORTS Reflexshorts Refleksshorts Heijastinsortsit Art. 21-440 C48 15 % bomuld, och certifierade enligt, av SP (Sveriges Tekniska reflexklass (klass 2 enligt kraven sertifisert i samsvar med. Testingen kravene Visibility-tuotteet :n mukaisesti. korkeimpaan

Detaljer

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark.

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. 1 2 3 4 5 6 4SVENSKA TRÄNINGSGUIDE FÖR GYMFORM AB GENERATOR Innan du börjar träna

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

pots and pans // Type 8119, 8120, 8121, 8122, 8123, 8221, 8222, 8319, 8320, 8321 inspires to greater culinary heights//

pots and pans // Type 8119, 8120, 8121, 8122, 8123, 8221, 8222, 8319, 8320, 8321 inspires to greater culinary heights// pots and pans // inspires to greater culinary heights// Type 8119, 8120, 8121, 8122, 8123, 8221, 8222, 8319, 8320, 8321 8119_8120_8121_8122_8123_8221_8222_8319_8320_8321_KK_UVN_100214.indd 1 2/14/2014

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... 1 5834_5835_CS_UVN_1114.indd 1 2017-02-17 14:28:33 Brugsanvisning - svenska... sida 3-7 Bruksanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK (certolizumab pegol) INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer